2008. évi XXVIII. törvény

egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról[1]

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §[2]

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

2. §[3]

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. § Az Eütv. 114. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer

114. § (1) Az egészségügyi ágazati humánerőforrás nyomon követése céljából egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működik, amely ellátja a (2) bekezdésben, valamint a külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

(2) Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrásmonitoringrendszert működtető egészségügyi államigazgatási szerv

a) az egészségügyi dolgozók nemére, születési évszámára, valamint a megszerzett szakképesítésére vonatkozó adatokat,

b) a 112. § (4) bekezdés c), e) és g) pontjában meghatározott adatokat,

c) a 112. § (4) bekezdés d) pontjából idegen nyelvenként a nyelvismeret legmagasabb szintjére és típusára vonatkozó adatokat,

d) a 112. § (4) bekezdés f) pontja szerinti adatok közül a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés helyének kistérség szerinti megjelölését és a szakterület megnevezését, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez, továbbá a munkavégzésre irányuló jogviszony jellegére utaló adatot,

e) az adott évben egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek számára, a megszerezni kívánt szakképesítés szerinti megoszlásban, valamint a szakvizsgát tett személyek számára szakképesítés szerinti megoszlásban vonatkozó adatokat,

f) az e) pontban nem említett, az adott évben egyes egészségügyi szakképzésre felvettek, valamint az egészségügyi szakképesítést szerzettek számára és szakképesítés szerinti megoszlására, az adott évben szervezett továbbképzések típusára, az azon részt vettek számára vonatkozó adatokat,

g) az oklevelét külföldön elismertetni szándékozó személy részére az elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásában az egészségügyi államigazgatási szerv tudomására jutott adatok közül a kérelmező célországára, szakképesítésére, valamint azon személyek számára vonatkozó adatokat, akik részére ilyen célból hatósági bizonyítvány került kiállításra,

h) az egészségügyi ágazati munkaerőigényre vonatkozó adatokat foglalkozások szerinti bontásban,

i) engedélyezett és nyilvántartásba vett gyógyszerismertetői tevékenységet végző egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek számára és szakképesítésére vonatkozó adatokat,

j) az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az egyes egészségügyi szakképesítéshez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatokat

személyazonosításra alkalmatlan módon kezeli, feldolgozza és azok alapján elemzi, értékeli az egészségügyi ágazatban dolgozók munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzetét, részt vesz - különös figyelemmel az ellátási szükségletekhez igazodó humánerőforrási feltételek megteremtésének követelményére - a képzési, mobilitási programok irányának meghatározásában, valamint az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás stratégiai javaslat kidolgozásában, beleértve az életpályamodell és a kapcsolódó szolgáltatási koncepció kidolgozását is.

(3) Személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja a (2) bekezdés szerinti szervnek:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az alapnyilvántartást vezető szerv,

b) a (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti adatokat a működési nyilvántartást vezető szerv,

c) a (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács,

d) a (2) bekezdés f) pontja szerinti adatokat a 116. § (3) bekezdés szerinti intézmények,

e) a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv,

f) a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat az állami foglalkoztatási szerv,

g) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság,

h) a (2) bekezdés j) pontja szerinti adatokat a hivatalos statisztikai szolgálat.

(4) Az egységes ágazati humánerőforrás-monitoring végrehajtása érdekében a (2) bekezdésben meghatározott szerv a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül jogosult a hatósági, ellenőrzési és gazdasági tevékenységgel járó, továbbá a nyilvános és közhitelű nyilvántartások vezetésével összefüggő adatgyűjtést végző szervtől a rendelkezésre álló adatokat egyedi azonosításra alkalmatlan módon átvenni. Ezen adatok átadása céljából megkeresett szervek a megkeresésben foglaltak szerinti adatokat térítésmentesen kötelesek átadni.

(5) A (3) bekezdés szerinti szerv az ott meghatározottak szerinti adatokat legalább évente egyszer a naptári év végét követő 14 napon belül, a (2) bekezdés j) pontja tekintetében a külön jogszabály szerinti adatközlési határidőt követő 30 napon belül, a (2) bekezdés h) pontja tekintetében havonta térítésmentesen továbbítja a (2) bekezdés szerinti szervnek."

7. §[7]

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény módosítása

27. §[27]

Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4)[28]

(5) E törvény 1-5. §-a, 7-16. §-a, 18-27. §-a és e § (4) és (7) bekezdése 2008. július 2-án, 17. §-a 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.

(6) Ez a törvény 2009. február 2-án hatályát veszti.

(7)[29]

29. § (1) A 2008. július 1-jén a működési nyilvántartásban szereplő orvosoknak, fogorvosoknak az Eütv. 112. § - e törvénnyel megállapított- (15) bekezdése szerinti adatairól a működési nyilvántartást vezető szerv első alkalommal e törvény hatálybalépését követően 30 harminc napon belül tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet.

(2) Az Eütv. e törvénnyel megállapított 114. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok tekintetében az adatok továbbítására köteles szerv adattovábbítási kötelezettségét első alkalommal 2009. január 1-jét követően 30 napon belül teljesíti.

(3) A Kbtv. e törvénnyel megállapított 33. § (1) bekezdése szerinti, megemelt összegű kémiai terhelési bírságot a 2008. augusztus 31-ét követően elkövetett kötelezettségszegések esetén kell alkalmazni.

30. § (1) E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről 56. cikk (2) bekezdése;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól 17. cikk (3) bekezdés c) pontja;

d) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, 1. cikk (3), (5), (6) bekezdése, 3. cikk (1) bekezdése, 5. cikk (2) bekezdése, 6. cikk (1), (2) és (4) bekezdése, 7. cikk (l)-(3) bekezdése, 10. cikk (4)-(5) bekezdése, 11. cikk.

(2) Ez a törvény a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i, 1907/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 28. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

Tartalomjegyzék