Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4., a 6., a 11-14., a 16., a 21., a 23., a 26-28., a 30-31., a 40., az 52. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 7-8., a 18., a 22., a 24-25., a 29., a 32., a 36-39., a 43-49., az 51., az 53-61. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 9. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 17. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 19. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 20. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

a 33. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 34. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 35. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában,

a 41. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 42. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 50. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,

a 62. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 63. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 64. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 16. pontjában,

a 65. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 66. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. és 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A szintterület számítása során a bruttó alapterületbe nem kell beszámítani az erkély, a függőfolyosó, a tornác, a fedetlen terasz és udvar, a közterülethez csatlakozó árkád bruttó alapterületét."

(2) Az OTÉK 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Építési határvonalra helyezett épületrész esetén az építési határvonalra a végleges külső (vakolt vagy burkolt) felületnek kell kerülnie. Az előírt legkisebb elő-, és oldalkert méretén belül épületrész - az 1,0 m-nél nem nagyobb kiállású eresz, 0,6 m-nél nem nagyobb kiállású angolakna és alaptest, valamint az építmény alagsori vagy pinceszinti megközelítését biztosító lépcső vagy lejtő és annak támfala, továbbá a (8)-(9) bekezdésben és a helyi építési szabályzatban foglaltak kivételével - nem állhat."

(3) Az OTÉK 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az állattartó építmények elhelyezésének feltételeit - a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével - a helyi építési szabályzat állapíthatja meg."

(4) Az OTÉK 42. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához - a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában a (11) bekezdésben foglaltak kivételével - legalább a (2) és a (4) bekezdésben előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani. Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, az átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett. Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani.

(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken - a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján meghozott eltérő rendelkezése hiányában - a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani."

(5) Az OTÉK 111. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az eltérő megoldás)

"b) a tűzvédelem biztosítása szempontjából a 62. § (4) bekezdése, a 64. § (6) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése, a 85. § (9) bekezdése, a 88. § (4) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése, a 96. § (2) bekezdés b)-d) pontja tekintetében a tűzvédelmi követelmények figyelembevételével,"

(valósítható meg.)

3. § Az OTÉK

a) 35. § (7) bekezdésében a "melléképítmény" szövegrész helyébe a "melléképítmény, továbbá mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület",

b) 111. § (2) bekezdésében az "Az (1) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "A II-III. fejezetben meghatározott",

c) 1. számú melléklet 61. pontjában a "történő használatát" szövegrész helyébe az "és tárolásra"

szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az OTÉK

a) 111. § (5) bekezdése,

b) 1. számú melléklet 86. pont nyitó szövegrészében az "így különösen" szövegrész,

c) 1. számú melléklet 86. pont k) és l) alpontja.

3. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kövt. 23/C. § (1) bekezdése, 24. § (3) bekezdése és 52. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén bírság akkor szabható ki, ha a bejelentés elmulasztása miatt a kulturális örökség közvetlen veszélybe került, védetté nyilvánított kulturális javak esetében pedig akkor is, ha a tárgy eltűnt."

(2) Az R2. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A bírság alapját

a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentősége és egyedisége,

b) a helyreállítás lehetősége, időbeni és pénzügyi mértéke,

c) az okozott kár mértéke

figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az a kötelezettet a további, az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat sértő magatartástól visszatartsa.

(2a) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltak megállapításához az eljáró hatóság a műemléki érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos eljárásában a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakvéleményét kikérheti."

(3) Az R2. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/B. § (1) Az 5/A. §-ban foglaltak alapján meghatározott bírságalapot meg kell szorozni

a) a kulturális örökségi elem veszélyeztetése esetén 1,5-del,

b) a kulturális örökségi elem megrongálása esetén 3-mal,

c) a kulturális örökségi elem részleges megsemmisítése esetén 6-tal,

d) a kulturális örökségi elem teljes megsemmisítése (eltűnése) esetén 10-zel.

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt magatartások közül több is megvalósul, a súlyosabb jogsértéshez tartozó szorzószámmal kell a bírságalapot megszorozni.

(3) Amennyiben a hatósági engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végzett tevékenységet megelőző, vagy a kulturális örökségi elem sérelme nélküli állapot létrehozása az erre vonatkozó hatósági kötelezésben megállapított határidőben, vagy a hatóság jóváhagyásával megtörtént, a bírság az 5/A. §-ban foglaltak alapján meghatározott bírságalap %-os értéke:

a) engedély nélkül végzett tevékenység esetén 10-50%,

b) engedélytől eltérően végzett tevékenység esetén 10-40%.

(4) Ha a műemléken az örökségvédelmi és az építésügyi hatósági engedélyhez egyaránt kötött tevékenységeket szabálytalanul végezték, akkor az örökségvédelmi bírságot az örökségvédelmi engedélyhez kötött valamennyi szabálytalan tevékenységre meg kell állapítani és a fennmaradási engedélyről hozott döntésbe kell foglalni."

(4) Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A bírság összegét 10 000 forintra, kulturális javak esetén 1000 forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(2) A bírság megfizetésének határideje legfeljebb 90 nap.

(3) A határidő kezdő napja a bírságot kiszabó határozat jogerőssé válásának napja.

(4) A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb 90 napra."

(5) Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A bírságot a régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, a kulturális javak vonatkozásában a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ állapítja meg."

4. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása

6. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat B:27 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "műemléki érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatosan az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala, a kulturális javak védelmével kapcsolatban a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ" szöveg lép.

6. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. és 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

8. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. és 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

9. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 92/G. § (2) bekezdés a) pontjában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott nyilvántartásban" szöveg lép.

(2) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 92/G. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak, így kulturális célú támogatásra pályázhatnak, különösen]

"b) a kulturális örökségvédelmi törvényben meghatározott nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására a kormányrendelet szerint régészeti feltárásra jogosult intézmények tulajdonosai, vagyonkezelői;"

10. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendelet szabályait kell alkalmazni a műemléki érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott örökségvédelmi engedélyhez kötött és e rendeletben meghatározott tevékenység dokumentációját véleményező központi tervtanács működésére."

(2) Az R7. a következő, "A tervtanács összetétele" alcímhez tartozó 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A műemléki épületen végzett, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet alapján építési engedélyhez kötött építési továbbá a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott örökségvédelmi engedélyhez kötött és e rendeletben meghatározott tevékenység dokumentációjának véleményezése során a tervtanács a 2. §-ban foglaltakon túlmenően a műemlékvédelemben kiemelkedő, magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből áll."

(3) Az R7. a következő, "A tervtanács elnöke" alcímhez tartozó 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A 2/A. §-ban meghatározott dokumentációk tárgyalása során a tervtanács elnöke a régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter által kijelölt személy."

(4) Az R7. a következő, "A tervtanácsi tag" alcímhez tartozó 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A 2/A. §-ban meghatározott dokumentációk tárgyalása során a tervtanács tagja az 5. § (1) és (4) bekezdésében meghatározottakon túlmenően művészettörténeti, régészeti, vagy restaurátori felsőfokú képesítéssel rendelkező személy lehet."

(5) Az R7. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 2/A. §-ban meghatározott dokumentációk tárgyalása során a központi tervtanács feladata, hogy véleményezze

a) a jogszabály szerinti I. és II. bírsági kategóriába tartozó műemlékeket érintő építési tevékenységek építészeti-műszaki, továbbá

b) az a) pont szerinti épületeket érintő, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységek örökségvédelmi

dokumentációját."

(6) Az R7. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A területi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze

a) a főpolgármester településképi véleménye hiányában a fővárosi helyi építészeti örökségvédelem alatt

aa) álló területen az építéssel érintett telek közterülettel határos, vagy a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 20 méterre álló új épület építéséhez vagy ilyen helyen álló meglévő épület településképet érintő felújításához, átalakításához, bővítéséhez, továbbá

ab) nem álló területen fővárosi helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület településképet érintő felújításához, átalakításához, bővítéséhez

szükséges építészeti-műszaki dokumentációt,

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a másodfokú építésügyi hatóság megkeresésére az első fokú eljárásban a döntés alapjául szolgáló, az önkormányzat polgármestere által - a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozott - véleményezett építészeti-műszaki dokumentációt, továbbá

c) a jogszabály szerint III. bírság kategóriába tartozó műemléki épületen végzett építési tevékenység végzéséhez szükséges építészeti-műszaki dokumentációt,

d) a jogszabály szerint III. bírság kategóriába tartozó műemléki épületen végzett, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységek örökségvédelmi dokumentációját,

e) az önkormányzat polgármesterének településképi véleménye hiányában a világörökségi területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló újépület építésével vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítésével vagy átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki dokumentációt, valamint

f) az önkormányzat polgármesterének településképi véleménye hiányában a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló újépület építésével vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítésével vagy átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki dokumentációt."

(7) Az R7. a következő, "A tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentumok" alcímhez tartozó 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A 9. § (2a) bekezdésében és a 9. § (4) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott esetekben az építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációnak a 11. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) a beavatkozással érintett részre vonatkozó, jogszabályban meghatározott tartalmú építéstörténeti dokumentáció,

b) a tervezett beavatkozásokat megalapozó vizsgálatok, szakvélemények, valamint

c) a műemléki értékek bemutatására alkalmas részletességű felmérési dokumentáció."

(8) Az R7. 13. § (1) bekezdésében az "és összetételben, de legalább 5 taggal" szövegrész helyébe az "és összetételben" szöveg lép.

11. A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

12. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 8/B. § (2) bekezdés h) pontjában az "a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg, az "a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt" szövegrész helyébe az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg lép.

(2) Az R9. 8/D. § (1) bekezdés d) pontjában az "a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát" szöveg lép.

(3) Az R9. 3. és 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

13. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. és 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

14. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

15. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A Kormány - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági ügyek, a sajátos építményfajták és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek kivételével - az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú építésügyi hatóság) az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.

(2) A Kormány

a) a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában -,

b) eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben,

c) ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátására,

d) a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben,

e) az Étv. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, valamint

f) az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben

az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú kiemelt építésügyi hatóság) - a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével - az építmények, építési tevékenységek tekintetében az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatalt - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel -, illetve járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel.

(3) Az 1. melléklet II. részében felsorolt járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az 1. melléklet II. részében meghatározott illetékességi területén - a (2) bekezdésben meghatározott feladatok mellett - ellátja a műemlékekkel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági feladatokat.

(4) A Kormány a fővárosban - az (1) bekezdésben meghatározott feladatok mellett - az Étv. rendelkezései alapján a helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátására a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

(5) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként, valamint a műemlékvédelem területén a külön jogszabályban meghatározott másodfokú feladatok ellátására az építmények, építési tevékenységek tekintetében - a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével - a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét (a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság) jelöli ki.

(6) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében első fokú építésügyi hatóságként a (2) bekezdés, másodfokú építésügyi hatóságként az (5) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóságot jelöli ki.

(7) A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabályjelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintő építésügyi hatósági ügyekben a (2) és az (5) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóság jár el.

(8) Azokban az esetekben, amikor az ügyfajtára vonatkozó jogszabály általános építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány a kiemelt jelentőségű ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - szakhatóságként első fokon a (2) bekezdés szerinti hatóságot, másodfokon az (5) bekezdés szerinti hatóságot jelöli ki.

(9) Építésügyi Szolgáltatási Pontként az 1. melléklet III. részében meghatározott városi és 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat látja el:

a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,

b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),

c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása,

d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá

e) települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok."

(2) Az R12. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A Kormány építésfelügyeleti hatóságként - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel -

a) első fokon az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatalt - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -, illetve járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalt (a továbbiakban együtt: első fokú építésfelügyeleti hatóság) az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel,

b) másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét (a továbbiakban: másodfokú építésfelügyeleti hatóság)

jelöli ki.

(2) A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló, meglévő épület bontásának tudomásulvételével kapcsolatos első fokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat az 1. melléklet II. részében felsorolt járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal látja el, az 1. § (3) bekezdése szerinti hatásköre vonatkozásában meghatározott illetékességi területén.

(3) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében az építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóságot jelöli ki.

(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintő építésfelügyeleti hatósági ügyekben az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóság jár el."

(3) Az R12. 4. §-a a következő (6e) bekezdéssel egészül ki:

"(6e) A (6d) bekezdés szerint elfogadott oklevelek és szakirányú továbbképzés körében kibocsátott szakirányú szakképzettségek esetében további vizsgálatot nem kell lefolytatni, kivéve ha a képesítési előírások megváltoznak."

(4) Az R12. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal vezetőjének a gyakorlati ideje legalább három év, amelyet köztisztviselőként vagy kormánytisztviselőként építésügyi igazgatási vagy örökségvédelmi igazgatási területen kell megszerezni."

(5) Az R12. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal vezetőjének eredményes építésügyi vizsgával vagy főépítészi vizsgával kell rendelkeznie, kivéve ha azok letétele alól mentesült."

(6) Az R12. 5. §

a) (2) bekezdésében a "legalább 3 éves építésügyi igazgatási" szövegrész helyébe az "- a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - legalább 3 éves építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági", és

b) (3) bekezdésében "Az első- és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselő szakmai gyakorlati idejeként" szövegrész helyébe "A másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselő szakmai gyakorlati idejeként - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével -"

szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az R12. 1/A. és 1/B. melléklete.

16. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 32/E. § (3) bekezdés c) pontjában az "a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt" szövegrész helyébe a "ha az eljárás régészeti lelőhelyen, vagy régészeti védőövezet területén megvalósuló tevékenység engedélyezésére irányul, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát, ha az eljárás műemléki területen megvalósuló, vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg lép.

(2) Az R13. 4. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

17. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 1. és 2. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

18. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 1. és 2. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

19. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 14. § (10) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

(2) Az R16. 25. § (5) bekezdésében az "elem, továbbá" szövegrész helyébe az "elem tulajdonjogának átruházásához a kultúráért felelős miniszter," szöveg, 51. § (4) bekezdésében az "elem, továbbá" szövegrész helyébe az "elem ingyenes átruházásához a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

20. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 4. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

21. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 4. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

22. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 1. és 2. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

23. Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azokban az esetekben, amikor a mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a szakhatóságként közreműködő szervet - a régészettel és műemlékvédelemmel összefüggő ügyekben eljáró szakhatóságok kivételével - az Ngt. 2. §-ának alkalmazásával kell megállapítani. A régészettel és műemlékvédelemmel összefüggő ügyekben szakhatóságként első fokon a Nyíregyházi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, másodfokon régészet esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, műemlékvédelem esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala jár el."

24. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 1. és 2. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

25. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 1. és 2. számú melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

26. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § f) pontjában az "a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg, az "a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt" szövegrész helyébe az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg lép.

27. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 1. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

28. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

30. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 2. számú melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

29. A Duna projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

31. § A Duna projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 1. és 2. számú melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

30. A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 2. számú melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

31. A Tisza hullámtér projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

33. § A Tisza hullámtér projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 2. számú melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

32. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

34. § A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 1. és 2. számú melléklete a 23. melléklet szerint módosul.

33. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

35. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "Építésügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "építésügyi és örökségvédelmi hivatal (a továbbiakban: Építésügyi Hivatal)" szöveg lép.

34. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

36. § Hatályát veszti az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése.

35. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

37. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 13. pont f) alpontjában a "kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe a "építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

36. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

38. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 1. és 2. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.

37. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 1. és 2. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.

38. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

40. § A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 1. és 2. melléklete a 26. melléklet szerint módosul.

39. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

41. § A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 1. és 2. melléklete a 27. melléklet szerint módosul.

40. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 3., 6. és 7. melléklete a 28. melléklet szerint módosul.

41. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által vezetett adatbázisban szereplő" szövegrész helyébe az "a régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és a műemlékeket tartalmazó, a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

42. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

44. § A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

43. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 1. és 2. melléklete a 29. melléklet szerint módosul.

44. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.) 1. és 2. melléklete a 30. melléklet szerint módosul.

45. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

47. § A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.) 1. és 2. melléklete a 31. melléklet szerint módosul.

46. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

48. § A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.) 1. melléklete a 32. melléklet szerint módosul.

47. A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

49. § A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.) 1. és 2. melléklete a 33. melléklet szerint módosul.

48. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

50. § A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.) 1. és 2. melléklete a 34. melléklet szerint módosul.

49. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

51. § A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.) 1. és 2. melléklete az 35. melléklet szerint módosul.

50. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.)

a) 2. § (6) bekezdés a) pontjában az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R40. 10. §-ában és 13. § (2) bekezdés d) pontjában a "kulturális" szövegrész.

51. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

53. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet(a továbbiakban:R41.) 1. és 2. mellékletea36. melléklet szerint módosul.

52. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.) 30. § (1) bekezdésében az "a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által vezetett adatbázisban szereplő - az MgSzH részére átadott - " szövegrész helyébe az "a régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és a műemlékeket tartalmazó, a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala által vezetett adatbázisban szereplő - a NÉBIH részére átadott -" szöveg lép.

(2) Az R42. 30. § (1) bekezdésében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát" szöveg lép.

53. Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

55. § Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 1. és 2. melléklete a 37. melléklet szerint módosul.

54. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

56. § A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R44.) 1. és 2. melléklete a 38. melléklet szerint módosul.

55. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

57. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R45.) 1. és 2. melléklete a 39. melléklet szerint módosul.

56. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

58. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R46.) 1. és 2. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

57. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

59. § A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R47.) 1. és 2. melléklete a 41. melléklet szerint módosul.

58. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

60. § Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R48.) 1. és 2. melléklete a 42. melléklet szerint módosul.

59. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

61. § A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R49.) 1. és 2. melléklete a 43. melléklet szerint módosul.

60. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

62. § A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R50.) 1. és 2. melléklete a 44. melléklet szerint módosul.

61. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

63. § A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R51.) 1. és 2. melléklete a 45. melléklet szerint módosul.

62. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

64. § A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § A Központ

a) a Kötv. 86. § (1) bekezdés a) pontja és 86. § (4) bekezdése szerinti elővásárlási jogot gyakorló szerv;

b) a Kötv. 87. §-ában meghatározott kisajátítást kérő szerv."

63. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R52.) 25. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedély megadásáról - önálló jogorvoslattal meg nem támadható -végzésben dönt. Az elvi építési keretengedély iránti kérelem elutasításáról az építésügyi hatóság végzéssel dönt."

(2) Az R52. 25. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(5) Az építésügyi hatóság az érdemi döntést

a) ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem elbírálásához szükséges hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától,

b) ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől

számított tizenöt napon belül meghozza."

(3) Az R52. 36. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelmet elő lehet terjeszteni

a) önálló kérelemként,

b) az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt,

c) az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési szakaszban, vagy

d) az összevont telepítési eljárás második szakaszában az integrált építési engedélyezési szakaszban."

(4) Az R52. 46. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(6) A bontási engedély iránti kérelem tárgyában az érdemi döntést

a) ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem elbírálásához szükséges hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától,

b) ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől

számított tizenöt napon belül meghozza."

(5) Az R52. 6. melléklete az e rendelet 46. melléklete szerinti kiegészítéssel lép hatályba.

64. Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.) 110. § (2) bekezdésében az "a 108-109. §" szövegrész helyébe az "a 105-109. §" szöveg lép.

(2) Az R53. 41. § a) pontjával megállapított, R12. 1. melléklet II. része a 47. melléklet szerint lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R53. 110. § (3) bekezdésében az ", a 105-107. §" szövegrész.

(4) Nem lép hatályba az R53.

a) 23. § (2) bekezdése,

b) 30. § e) pontja,

c) 34-35. §-a,

d) 42. § e) és f) pontja,

e) 108. § b) pontja,

f) 13. melléklet 2. pontja.

(5) Nem lép hatályba az R53. 6. mellékletével megállapított, az R12. 1. melléklet III. részében foglalt táblázat 22. sora.

65. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

67. § Nem lép hatályba az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 28. § (1) bekezdése,

b) 31. § 22. pontja,

c) a 32. § 22. pontja.

66. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

68. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat településképi véleményt. A fővárosban az Étv. rendelkezései alapján fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt."

67. Záró rendelkezések

69. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-62. alcím és az 1-45. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2. számú mellékletének "I" Ingatlan adatlap alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: "

"I" Ingatlan adatlap

Az "I" Ingatlan adatlapot minden helyrajzi számmal rendelkező ingatlanról ki kell tölteni. Az ingatlan-nyilvántartással való egyezőség érdekében a fejrészben szereplő és a jogi rendezettségre vonatkozó kódot minden esetben ki kell tölteni. Az ingatlan csak abban az esetben lehet "részben rendezett" (3. kód), ha az társasház vagy lakásszövetkezeti épület. Ugyanis az egy helyrajzi számhoz tartozó külön tulajdonokat, mint törzslap az "I" adatlap összefogja, de az önkormányzat azokkal (az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként) egymástól függetlenül rendelkezhet.

1. sor: Az ingatlan konkrétan használt neve, illetőleg használati funkciójából adódó megnevezése (pl. lakóépület, Kossuth Gimnázium).

2-5. sorok: Ha egy ingatlannak több címe (bejárata) van, akkor a fő címet (út, utca, köz, sor, tér stb. nevet) kell bejegyezni a 4. sorba. Az 5. sorba a második cím kerül. A házszámra vonatkozóan tól-ig értéket tartalmaznak a sorok, hogy ha egy épület több lépcsőházzal rendelkezik, a postai cím szerint beírhatóvá váljon. A főváros, megye kódja a kódjegyzékben szerepel. Helységazonosító törzsszámként a KSH kódszámát kell beírni. A főváros, megye és a helységazonosító kódot külföldi ingatlan esetében nem szabad kitölteni.

6. sor: A kódjegyzék alapján töltendő ki, és az ország nevét a kód elé kell írni.

7. sor: Az ingatlan bel-vagy külterületi fekvésének kódját kell beírni. A bel- és külterület szerinti nyilvántartás mind a helyi, mind a központi információban fontos szerepet tölt be.

8. sor: A földrészlet nagyságát hektárban, és a maradékot m2-ben kell szerepeltetni (1 ha = 10 000 m2). Ha a földrészlet idegen tulajdonú, csak a rajta lévő épület, építmény az önkormányzaté, akkor a földrészlet adata üresen marad.

9. sor: A kódjegyzék alapján töltendő ki. Amennyiben a 2. és 3. kódot használják, akkor nem szabad "F" betétlapot kitölteni.

10-11. sorok: A kódlista alapján töltendő ki.

13. sor: A kulturális örökségvédelmi, illetve természetvédelmi védettség kitöltése a kódjegyzék alapján történik. A sorba kötelező beírni a műemléki, természetvédelmi törzsszámot, régészeti lelőhely esetén a lelőhely egyedi azonosító számát is. Ha az ingatlan-nyilvántartásban nem egyértelműen rögzítettek a kulturális örökségvédelmet, természetvédelmet érintő adatok, akkor külön egyeztetés szükséges a fővárosi és megyei kormányhivatallal, illetve a természetvédelmi hatósággal.

14. sor: A tulajdonszerzés jogcímeit a kódjegyzék tartalmazza. Ha az ingatlan adatfelvételére olyan időpontban kerül sor, amikor az épület vagy építmény már üzembe helyezésre került, bekerülési értéket a számvitel nyilvántartásába vette, de a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba még nem jegyezte be, addig az ismert adatok kitöltése mellett rendezetlennek tekinthető a kataszter nyilvántartása. A borítólap megjegyzésre szolgáló oldalán a földhivatali rendezés szükségességét (okát) fel kell vezetni, és mindaddig számon tartani, míg a földhivatali bejegyzés nem történt meg.

16. sor: Akkor kell kitölteni, ha az ingatlan teljes egészében önkormányzati tulajdonú, jelölése: 1/1. Amennyiben az önkormányzat csak résztulajdonos, akkor a lap második oldalán (hátlapján) lévő résztulajdonosi adatokat kell kitölteni. 17-26. sorok: Az ingatlanra vonatkozó jogokat és tényeket a tulajdoni lap III. része tartalmazza. Az ingatlanra vonatkozó jogok és tények fogalmát az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet tartalmazza. A sorok kitöltéséhez a kódjegyzék az egyes jogokra és tényekre kódot tartalmaz, amelyet az első két kódkockába kell beírni, és a törtvonal utáni részben az évszámot kell szerepeltetni.

27.001-től kezdődő sorok: Ha az ingatlan több önkormányzat tulajdonában áll, akkor minden résztulajdonos nevét és a közös tulajdon hányadát szerepelteti. A tulajdoni részarányra vonatkozó sorok számozása lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok számára tekintettel az önkormányzat tovább folytassa a számozást.

28.1. sor: Az önkormányzat költségvetési intézménye a működését egy éven túl szolgáló ingatlant, illetve ingatlanokat saját mérlegében szerepelteti, és annak vagyonkezelője. A vagyonkezelők besorolását a kódlista tartalmazza. Ha több vagyonkezelője van az ingatlannak, akkor a sorszámozás - helyi igény szerint - tovább folytatható.

29.1. sor: Az üzemeltető azonos lehet a vagyonkezelővel, és lehet attól független. A besorolást a kódjegyzék szerint kell elvégezni. Ha több vagyonkezelője van az ingatlannak, akkor a sorszámozás - helyi igény szerint, kézi nyilvántartásnál pótlapon - tovább folytatható.

30. sor: Ha az ingatlan a számviteli nyilvántartás szerint a 16. számlacsoportban üzemeltetésre, kezelésre vagy koncesszióba adottként szerepel, akkor a kódjegyzék szerinti 1 kódot kell beírni. A kód utáni alátörés négy kódkockájába az átadás évszámát kell írni.

31. sor: Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: a számviteli törvény vonatkozó előírásainak megfelelően az ingatlan üzembe helyezésekor (a használatbavételekor) a számviteli nyilvántartásba bekerült értéke (bekerülési értéke), növelve azt az ingatlan üzembe helyezésétől (használatbavételétől) az adatlapra történő felvétel időpontjáig az ingatlan bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, élettartamának növelésével összefüggő beruházások, valamint az ingatlan eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítások aktivált értékével. (Saját kivitelezésben történt beruházás, felújítás megvalósítása esetén a közvetlen önköltség aktivált értékével.) Megjegyzés: a térítésmentesen átvett forgalomképes ingatlanok eredeti bekerülési értékét - amennyiben az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti érték nem ismert - a számvitel törvényi előírásainak megfelelően az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéken kell a számviteli nyilvántartásba felvenni.

31.1-től kezdődő sorok: A bruttó érték változásának követését szolgáló sorok: az adatlapon történő felvétel időpontja szerinti bruttó érték változásának, a változás időpontjának, előjelének (+ vagy -) és értékének, valamint ezáltal a halmozott (megváltozott) bruttó érték feltüntetésére szolgálnak. A bruttó érték változását és a halmozott (megváltozott) bruttó értéket a számviteli nyilvántartás értékadataival egyezően kell az adatlapon kimutatni.

32. sor: Becsült érték a forgalomképes ingatlanoknál a forgalmi érték, a forgalomképtelen ingatlanoknál a költségalapú becsült érték. Ez a sor csak akkor töltendő ki, ha valamilyen okból (pl. értékesítés, hasznosítás) az értékbecslés megtörtént, és az nem került átvezetésre a számviteli nyilvántartásban. Kivételt képez a kataszter módosított nyilvántartása során 2003. január 1-jéig történő értékelés, amikor minden esetben e sor kitöltendő.

33. sor: Az ingatlan állagmutatójának besorolását az év oszlopban a kódjegyzék tartalmazza. A legutolsó oszlopban szereplő 3 kódkockába az ingatlan állagának pontosabb százalékos meghatározása történhet. Az "I" adatlapon az állagmutató a helyrajzi számhoz tartozó összes építmény (épület) súlyozott átlagú állagmutatója alapján szerepeltetendő. Az építmények állagmutatójából a súlyozott átlagot a tárgyév végén nyilvántartott bruttó értékkel kell kiszámolni."

2. Az R1. 4. számú mellékletében a "Területi műemléki védelem" címet követő szövegrészben a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R3. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Ha az építményt régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósítják meg, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az építményt műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

3. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósítják meg, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala." szöveg lép.

4. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R5. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 2. és 10. sorában a "Fővárosi Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg, az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R5. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe a következő sor lép:

Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

3. Az R5. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

4. Az R5. 2. számú melléklet 1. és 3. pontjában foglalt táblázat

HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke

sora helyébe a következő sor lép:

HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

5. Az R5. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

6. Az R5. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe a következő sor lép:

Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

7. Az R5. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

5. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R6. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a "Veszprém Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Veszprémi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R6. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Veszprém Megyei Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

3. Az R6. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat E:3, E:6 és E:11 mezőjében a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyíregyházi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

4. Az R6. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat F:3, F:6 és F:11 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R6. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat:

Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

6. Az R6. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat:

Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe a következő sor lép:

Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

7. Az R6. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat:

Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

8. Az R6. 2. számú mellékletének 2., 3. és 4. pontjában foglalt táblázat

HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke

sora helyébe a következő sor lép:

HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

9. Az R6. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat:

Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe a következő sor lép:

Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

10. Az R6. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat:

Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

11. Az R6. 2. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázat:

Építésügyfővárosi és megyei kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe a következő sor lép:

Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

12. Az R6. 2. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázat:

Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

6. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R8. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

kulturális örökségvédelemBaranya Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet és műemlékvédelemSzekszárdi Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Tolna Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala vagy régészet esetén
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

2. Az R8. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

településrendezési előírásokkal való
összhang
illetékes építésügyi hatóságTolna Megyei Kormányhivatal

sora helyébe a következő sor lép:

településrendezési előírásokkal való
összhang
az építési tevékenység helye szerinti
települési önkormányzat jegyzője
Tolna Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

3. Az R8. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

építésügyTolna Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter

sora helyébe a következő sor lép:

építésügySzekszárdi Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Tolna Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

7. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Ha az út régészeti lelőhelyen, vagy régészeti védőövezet területén valósul meg, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az út műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala." szöveg lép.

3. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében az "A településrendezési eszközökkel való megfelelőség vizsgálata." szövegrész helyébe az "Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak." szöveg lép.

4. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében az "építésügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője" szöveg lép.

5. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat D:11 mezőjében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

6. Az R9. 5. melléklet I. részében foglalt táblázat 6. sorában, III. részében foglalt táblázat 5. sorában és IV. részében foglalt táblázat 4. sorában a "kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

7. Az R9. 5. melléklet I. részében foglalt táblázat 6. sorában, III. részében foglalt táblázat 5. sorában és IV. részében foglalt táblázat 4. sorában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Ha a hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósul meg, Budapest Főváros Kormányhivatala építésügyi és örökségvédelmi hivatala, ha a hajózási létesítmény műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala." szöveg lép.

8. Az R9. 5. melléklet I. részében foglalt táblázat 7. sorában az "Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak." szövegrész helyébe az "Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak." szöveg, az "építésügyi hatóság" szövegrész helyébe "az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője" szöveg, és az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

9. Az R9. 5. melléklet III. részében foglalt táblázat 2. sorában az "Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak." szövegrész helyébe az "Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak." szöveg, az "építésügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője" szöveg, valamint a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

8. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R10. 2. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében a "fővárosi, megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R10. 2. mellékletében foglalt táblázat D:11 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Ha a létesítményt régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósítják meg, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a létesítményt műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala." szöveg lép.

3. Az R10. 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sorában az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelem a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e." szövegrész helyébe az "Annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e." szöveg lép.

4. Az R10. 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sorában a "fővárosi, megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe a "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

5. Az R10. 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sorában a "Kulturális Örökségvédelmi hivatal" szövegrész helyébe a "régészeti terület esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, műemléki terület esetén az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

9. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R11. 2. mellékletében foglalt táblázat I. rész 4. sora helyébe a következő sor lép:

4.Ha az újrahasznosítást olyan
földrészleten valósítják
meg, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban
- jogi jellegként - régészeti
lelőhely, régészeti
védőövezet, műemlék,
illetve műemléki terület
ténye van feljegyezve, vagy
amelynek helyrajzi száma
a Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatalának régészeti
lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki
területeket és műemlékeket
tartalmazó adatbázisában
szerepel.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
újrahasznosítás a kulturális
örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
Ha az újrahasznosítást olyan
földrészleten valósítják
meg, amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban -jogi
jellegként - vagy az
adatbázisban régészeti
lelőhely, vagy régészeti
védőövezet ténye van
feljegyezve, Budapest
Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala,
ha az újrahasznosítást olyan
földrészleten valósítják
meg, amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi
jellegként - vagy az
adatbázisban műemlék,
illetve műemléki terület
ténye van feljegyezve, az
illetékes fővárosi vagy
a megyei kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala.

2. Az R11. 2. mellékletében foglalt táblázat II. rész 5. sora, III. rész 5. sora, valamint IV. rész 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.Ha a más célú hasznosítást
olyan földrészleten tervezik
megvalósítani, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban
- jogi jellegként - régészeti
lelőhely, régészeti
védőövezet, műemlék,
illetve műemléki terület
ténye van feljegyezve, vagy
amelynek helyrajzi száma
a Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatalának régészeti
lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki
területeket és műemlékeket
tartalmazó adatbázisában
szerepel.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a más
célú hasznosítás a kulturális
örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
Ha a más célú hasznosítást
olyan földrészleten tervezik
megvalósítani, amelyre az
ingatlan- nyilvántartásban
-jogi jellegként - vagy az
adatbázisban régészeti
lelőhely, vagy régészeti
védőövezet ténye van
feljegyezve, Budapest
Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala,
ha a más célú hasznosítást
olyan földrészleten tervezik
megvalósítani, amelyre az
ingatlan- nyilvántartásban
-jogi jellegként - vagy az
adatbázisban műemlék,
illetve műemléki terület
ténye van feljegyezve, az
illetékes fővárosi vagy
a megyei kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala.

10. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R13. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R13. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe "ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás régészeti lelőhelyet, vagy régészeti védőövezetet érint, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás műemléki területet érint, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

11. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R14. 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:71 és C:74 mezőjében a "kultúráért" szövegrész helyébe a "régészeti örökség és a műemléki érték védelméért" szöveg lép.

2. Az R14. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:38 mezőjében a "KÖH" szövegrész helyébe a " régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter" szöveg lép.

3. Hatályát veszti az R14. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 18. sora.

12. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R15. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

3.Felszín feletti építményekÁllomások és vonali
műtárgyak felszínen
megjelenő építményei
(különösen: szellőző
fejek, lépcső lefedések,
liftépületek)
Általános építésügyi
hatósági engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

2. Az R15. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

3. Az R15. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaaz építésügyért felelős miniszter

sora helyébe a következő sor lép:

ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

4. Az R15. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaaz építésügyért felelős miniszter

sora helyébe a következő sor lép:

ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

5. Az R15. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

6. Az R15. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

sora helyébe a következő sor lép:

Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

13. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R17. 4. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Büntetőügyekben szükséges kriminalisztikai és
egyéb szakkérdések esetén felmerülő vizsgálatok:
a) az alkotmányos rendet sértő nyomdai ésNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
sajtótermékek vizsgálata
b) értékpapír, értékcikk, egyéb okmány vagy
nyomtatvány eredetiségével, illetve hamisításával
kapcsolatos vizsgálat
c) nyelvészeti vizsgálat
d) hangtechnikai vizsgálat
e) írásszakértői vizsgálat
f) fotó- és videotechnikai vizsgálat
g) kémiai anyagok analitikai vizsgálata
h) informatikai szakkérdések vizsgálata
i) fizikai vizsgálatBűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
j) textilszakértői, vegyészeti vizsgálat, ideértve
(a toxikológiai és az áruminőségi vizsgálatok
kivételével) öngyulladással és egyéb tűzesettel
kapcsolatos vegyelemzés
k) fegyver- és lőszerszakértői vizsgálat
l) nyomszakértői vizsgálat
m) tárgy fénykép alapján történő azonosítása
n) mikromaradványok vizsgálata
o) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat SzakértőiBűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
Intézete kizárólagos hatáskörébe nem tartozóNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
iratok okmányszakértői vizsgálata
p) személy fénykép alapján történő azonosításaIgazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
q) vegyészeti vizsgálat, termékhamisítási ügyekbenNemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete"
fizikai-kémiai vizsgálatok, ideértve az eredetiség
vizsgálatát is

2. Az R17. 4. számú melléklete a következő 10. ponttal egészül ki:

"10. Régészeti örökség és műemléki értékvédelme
1. Műemléki értékekkel összefüggő szakkérdésekBudapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
2. Régészeti örökséggel kapcsolatos szakkérdésekBudapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala"

3. Hatályát veszti az R17. 4. számú melléklet 5. pont 4. és 5. alpontja.

14. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az R18. 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

7.A Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
által vezetett adatbázisban
szereplő régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
megvalósuló, vagy külön
jogszabályban
meghatározott esetekben
műemléket érintő építmény
engedélyezésére irányuló
eljárás
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
építmény vagy tevékenység
a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
régészeti lelőhelyen vagy
régészeti védőövezet
területén lévő építmény
engedélyezésére irányuló
eljárás esetén a Budapest
Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala,
műemléki területen
megvalósuló, vagy külön
jogszabályban
meghatározott esetekben
műemléket érintő építmény
engedélyezésére irányuló
eljárás esetén az illetékes
fővárosi vagy a megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

15. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg lép.

3. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

4. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 8. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

5. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 10. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

6. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 11. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

7. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 12. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

8. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 13. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

9. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 14. sorában az "Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg, az "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

10. Az R19. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

4.Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

16. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R20. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Szegedi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg, az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" lép.

2. Az R20. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 13. sorában a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg, a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Kecskeméti Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R20. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1.építésügyKecskeméti Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

4. Az R20. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

11.régészet és műemlékvédelemKecskeméti Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala, vagy régészet esetén
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

17. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében a "Somogy Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Kaposvári Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:1 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:13 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:13 mezőjében a "Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Kaposvári Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

5. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R21. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1.építésügyKaposvári Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
Somogy Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

7. Az R21. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

11.régészet és műemlékvédelemKaposvári Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
Somogy Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén Budapest
Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

18. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az R22. 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9.Elvi engedélyezési, építési,
bontási és építési
engedélytől való eltérés
engedélyezésére irányuló
eljárásban, ha az építményt
vagy egyéb műtárgyat
régészeti lelőhelyen,
régészeti védőövezet
területén, műemléki
területen vagy külön
jogszabályban
meghatározott esetben
műemléket érintő módon
valósítják meg.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
építmény vagy egyéb
műtárgy megvalósítása
a régészeti örökség és
a műemléki érték
védelmének jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
Ha az építményt vagy egyéb
műtárgyat régészeti
lelőhelyen, vagy régészeti
védőövezet területén
valósítják meg, Budapest
Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala, ha
az építményt vagy egyéb
műtárgyat műemléki
területen vagy külön
jogszabályban
meghatározott esetben
műemléket érintő módon
valósítják meg, illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala.

19. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az R23. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

4.Minden esetben.A területrendezési tervekben rögzített
régészeti örökséggel és műemléki
értékkel kapcsolatos szabályozás,
továbbá a régészeti örökség és
a műemléki érték védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek érvényesülése.
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

20. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R24. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 106. sora helyébe a következő sor lép:

106.épület rekonstrukcióDuna jp. 83+250 tkmépítésügyi hatóságiSzekszárdi JárásiTolna Megyei
Bölcske VédelmiengedélyHivatal járásiKormányhivatal
Központ épületéneképítésügyi ésÉpítésügyi és
felújításaörökségvédelmiÖrökségvédelmi
hivatalaHivatala

2. Az R24. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1. építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

3. Az R24. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9. régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

4. Az R24. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1. építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

5. Az R24. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9. régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

6. Az R24. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9. régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

7. Hatályát veszti az R24. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, 2. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, valamint 3. pontjában foglalt táblázat 11. sorában a "Tanácsának" szövegrész.

21. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R 25. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1. építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

2. Az R25. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9. régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

3. Az R25. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1. építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

4. Az R25. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9. régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

5. Hatályát veszti az R25. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, valamint 2. pontjában foglalt táblázat 11. sorában a "Tanácsának" szövegrész.

22. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R26. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1. építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)illetékes fővárosi és megyei
hivatal járási építésügyi hivatala vagykormányhivatal építésügyi és
járási építésügyi és örökségvédelmiörökségvédelmi hivatala
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal

2. Az R26. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora a helyébe a következő sor lép:

9. régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

3. Az R26. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1. építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

4. Az R26. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9. régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

5. Hatályát veszti az R26. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, valamint 2. pontjában foglalt táblázat 11. sorában a "Tanácsának" szövegrész.

23. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R27. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sorában a "Somogy Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Kaposvári Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R27. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sorában az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R27. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

15.Balatonhídvégi
őrtelep
építményeinek
átalakítása, építmény
szám: XVIII
Balatonmagyaródáltalános építésügyi
hatósági engedélyek
Zalaegerszegi Járási
Hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala
Zala Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

4. Az R27. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1. építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben a
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

5. Az R27. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora a helyébe a következő sor lép:

9. régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

6. Az R27. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9. régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

7. Az R27. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2. építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
fővárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

8. Az R27. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

10. régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

9. Hatályát veszti az R27. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, 2. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, valamint 3. pontjában foglalt táblázat 12. sorában a "Tanácsának" szövegrész.

24. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Tatabányai Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat C:16 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat D:16 mezőjében a "Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Tatabányai Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

5. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat E:16 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Hatályát veszti az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a "Tanácsának" szövegrész.

7. Az R28. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.építésügyTatabányai Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

8. Az R28. 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő sor lép:

18.régészet és műemlékvédelemTatabányai Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

9. Hatályát veszti az R28. 2. mellékletében foglalt táblázat C:20 mezőjében a "Tanácsának" szövegrész.

25. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

3. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat C:16 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat D:16 mezőjében a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

5. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat E:16 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Hatályát veszti az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a "Tanácsának" szövegrész.

7. Az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.építésügyDebreceni Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

8. Az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő sor lép:

18.régészet és műemlékvédelemDebreceni Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

9. Hatályát veszti az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat C:20 mezőjében a "Tanácsának" szövegrész.

26. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 és C:13 mezőjében a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 és D:13 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a "Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "Kecskeméti Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

4. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezőjében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(21.)a) Szekszárdi Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
b) Pécsi Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

6. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat D:21 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

7. Az R30. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezőjében az "építésügyi hivatalának" szövegrész helyébe az "építésügyi és örökségvédelmi hivatalának" szöveg lép.

8. Az R30. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

8.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R30. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

7.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

10. Az R30. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

11. Az R30. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

12. Az R30. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

13. Hatályát veszti az R30. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 5. sora.

14. Az R30. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

6.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

15. Az R30. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

27. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében az "a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg lép.

2. Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

3. Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat C:8 mezőjében a "fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

4. Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R31. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

6. Az R31. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

7. Az R31. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

8. Az R31. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

8.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R31. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

10. Az R31. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

11. Az R31. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

12. Az R31. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

4.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

28. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R32. 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

6.A külön
kormányrendeletben
meghatározott, a régészeti
lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki
területeket és műemlékeket
tartalmazó, a Budapest
Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
által vezetett adatbázisban
szerepelő régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
megvalósuló vagy külön
jogszabályban
meghatározott esetekben
műemléket érintő építmény
engedélyezésére irányuló
eljárás.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
építmény a régészeti
örökség és a műemléki érték
védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint, vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

2. Az R32. 6. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

6.A külön
kormányrendeletben
meghatározott, a régészeti
lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki
területeket és műemlékeket
tartalmazó, a Budapest
Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
által vezetett adatbázisban
szerepelő régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
megvalósuló vagy külön
jogszabályban
meghatározott esetekben
műemléket érintő építmény
engedélyezésére irányuló
eljárás.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
építmény a régészeti
örökség és a műemléki érték
védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint, vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
az illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

3. Az R32. 7. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

7.A külön
kormányrendeletben
meghatározott, a régészeti
lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki
területeket és műemlékeket
tartalmazó, a Budapest
Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
által vezetett adatbázisban
szerepelő régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
megvalósuló vagy külön
jogszabályban
meghatározott esetekben
műemléket érintő építmény
engedélyezésére irányuló
eljárás
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
építmény a régészeti
örökség és a műemléki érték
védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint, vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

29. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R33. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Győri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg, az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R33. 1. melléklet 16. sorában a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg, a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Győri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

1.építésügyGyőri Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

4. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

11.régészet és műemlékvédelemGyőri Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

5. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sorában a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze" szöveg lép.

30. melléklet a 394/2012. (XII. 20) Korm. rendelethez

1. Az R34. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Szegedi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg, az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R34. 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sorában a "Kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg, a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Szegedi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg, a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R34. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Szegedi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg, az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

4. Az R34. 2. mellékletében foglalt 11. sora helyébe a következő sor lép:

11.régészet és műemlékvédelemSzegedi Járási Hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén Budapest
Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

5. Az R34. 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sorában a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze" szöveg lép.

31. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat E:6 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R35. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

7. Az R35. 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

32. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R36. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R36. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R36. 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sorában az "Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze" szövegrész helyébe az "Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze" szöveg lép.

33. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében a "Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe az "Érdi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat C:12 mezőjében a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Érdi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

4. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat D:12 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezőjében a "Építésügyi Hivatalának" szövegrész helyébe a "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának" szöveg lép.

6. Az R37. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

7. Az R37. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezőjében a "Építésügyi Hivatalának" szövegrész helyébe a "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának" szöveg lép.

8. Az R37. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

10.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R37. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

10. Az R37. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

11. Az R37. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

12. Az R37. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Érdi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

13. Az R37. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében "az építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

14. Az R37. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

15. Az R37. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:

12.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

16. Az R37. 9. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

34. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe az "Egri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe az "Egri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

5. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat E:6 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe az "Egri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

7. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

8. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemEgri Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén Budapest
Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

35. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Pest Megyei Kormányhivatal (általános építésügyi hatósági jogkörében)" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2: mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R39. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Pest Megyei Kormányhivatal " szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

7. Az R39. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

8. Az R39. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

6.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R39. 2. mellékletében foglalt táblázat B:18 mezőjében az "Építésügyi Hivatalának" szövegrész helyébe az "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának" szöveg lép.

36. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R41. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R41. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

4. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

14.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

37. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a "védelem alatt álló építményrészek építésügyi hatósági engedélye" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Iroda" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat E:10 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

7. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

8. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

38. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R44. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R44. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának jegyzője" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

4. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

14.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

39. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyek és régészeti feltárásokkal kapcsolatos engedélyek" szöveg lép.

4. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R45. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

7. Az R45. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

8. Az R45. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

3.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

40. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala (általános építésügyi hatósági jogkörében)" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat C:13 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat D:13 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R46. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

7. Az R46. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

8. Az R46. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

6.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R46. 2. mellékletében foglalt táblázat B:16 mezőjében az "Építésügyi Hivatalának" szövegrész helyébe az "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának" szöveg lép.

41. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R47. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R47. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

4. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében az "Építésügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának" szöveg lép.

6. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

14.régészet és műemlékvédelemDebreceni Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén Budapest
Főváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

42. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

7. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

8. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

6.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat B:16 mezőjében az "Építésügyi Hivatalának" szövegrész helyébe az "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának" szöveg lép.

43. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

2. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája" szövegrészhelyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

5. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

7. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

8. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

6.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat B:16 mezőjében az "Építésügyi Hivatalának" szövegrész helyébe az "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának" szöveg lép.

44. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében az "illetékes megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatala Műemlékvédelmi és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat C:12 mezőjében az "illetékes megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg lép.

4. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat D:12 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

5. Az R50. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

9.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

6. Az R50. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

14.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

7. Az R50. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

8. Az R50. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R50. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

5.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

10. Az R50. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében az "illetékes megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal" szöveg lép.

11. Az R50. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

12. Az R50. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő sor lép:

16.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

13. Az R50. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

2.régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
az illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

45. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Szolnoki Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

2. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

3. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezőjében a "kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárás" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások" szöveg lép.

4. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezőjében a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Szolnoki Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

5. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezőjében a "Budapest Főváros Kormányhivatalának Műemlékvédelmi és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve" szövegrész helyébe a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

6. Az R51. 2. melléklet B:2 mezőjében a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Szolnoki Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg lép.

7. Az R51. 2. melléklet C:2 mezőjében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg lép.

8. Az R51. 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:

12.régészet és műemlékvédelemSzolnoki Járási Hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

9. Az R51. 2. mellékletében foglalt táblázat B:17 mezőjében a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze" szöveg lép. 10. Az R51. 2. mellékletében foglalt táblázat C:17 mezőjében a "területfejlesztésért" szövegrész helyébe a "területrendezésért" szöveg lép.

46. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az R52. 6. mellékletében foglalt táblázata a következő 37. ponttal kiegészülve lép hatályba:

37.A kormány-
rendeletben
meghatározott járási
(fővárosi kerületi)
hivatal építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala, illetve
a fővárosi és megyei
kormányhivatal
építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala hatáskörébe
tartozó ügyek
kivételével
a műemléki
jelentőségű területen
vagy világörökségi
területen a telek
közterületi határához
legközelebb, de
legfeljebb 10 méterre
álló új épület építése
vagy meglévő épület
építésügyi hatósági
engedélyhez kötött
bővítése vagy
átalakítása esetén.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
építési tevékenység
a kulturális örökség
vagy a világörökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
a) építési,
b) összevont (építési
engedélyezési
szakaszában),
c) fennmaradási
engedélyezési eljárás
kormányrendeletben
meghatározott járási
(fővárosi kerületi)
hivatal építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal
építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala

47. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az R53. 41. § a) pontjával megállapított, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet II. részében foglalt táblázat 20. sora a következő szöveggel lép hatályba:

"20.BudapestI. kerületaz 1. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében:
I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XX. kerület,
XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület
V. kerületaz 1. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében:
IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, IX. kerület,
X. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület,
XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület"

Tartalomjegyzék