190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, a 11. § és a 13. §, a 6. és a 7. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 4. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. §, a 14. § és a 3. melléklet tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet] 17. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"h) a 80/181/EGK tanácsi irányelv mellékletének az Sl-alapegységek meghatározása tekintetében a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2019. július 23-i (EU) 2019/1258 bizottsági irányelv."

2. § A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 34. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A Hatóság az eljárást hivatalból megindítja a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezései tekintetében, amennyiben:)

"d) a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés építménye már nem tölti be a sajátos építményfajta eredeti funkcióját."

(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben indult eljárásban a Hatóság elrendeli az építmény bontását, amennyiben az építmény tulajdonosa a Hatóság felhívására az építmény új funkciójáról nem nyilatkozik. Amennyiben az építmény tulajdonosa nyilatkozik az építmény új funkciójáról, és az építmény nem tartja meg a villamosenergia-ipari rendeltetését, akkor a Hatóság továbbítja a tulajdonos nyilatkozatát az új funkciójú építményfajta tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatóság részére. Amennyiben a megváltoztatni tervezett rendeltetésű építmény nem a villamosenergia-ipari építésügyi hatóság hatáskörébe tartozik, akkor az építményre vonatkozó jókarbantartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a továbbiakban a fentiek szerint értesített építésügyi hatóság hatáskörébe tartozik."

4. § A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdés a) pontjában az "engedélyezése" szövegrész helyébe az "engedélyezése, illetve tudomásulvétele" szöveg lép.

3. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

"III. FEJEZET

AZ (EU) 2019/515 EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSOK

Általános rendelkezések

16. § E fejezet alkalmazásában

a) nemzeti műszaki szabály: az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdésében ekként meghatározott szabály;

b) hatóság: az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv.

A termékinformációs kapcsolattartó ponttal történő kapcsolattartás

17. § (1) Az e fejezetben előírt tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásának megkönnyítése érdekében az érintett miniszterek az általuk vezetett minisztériumban, valamint az érintett hatóságok kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amelyről értesítik a termékinformációs kapcsolattartó pontot.

(2) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter biztosítja a termékinformációs kapcsolattartó pont feladatainak ellátásában közreműködő személyeknek és az (1) bekezdésben említett hatósági kapcsolattartóknak a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében meghatározott általános elektronikus archiválási és információcsere rendszerhez (ICSMS) való hozzáférési jogosultságot.

Adatbázis az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez

18. § (1) A termékinformációs kapcsolattartó pont az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség érdekében naprakész, online elérhető adatbázist vezet az ott meghatározott információkról.

(2) Az adatbázis működtetéséhez a szükséges információkat - azok tartalmáért való felelősséggel - a következők bocsátják magyar és angol nyelven a termékinformációs kapcsolattartó pont rendelkezésére:

a) a szakminiszter

aa) a nemzeti műszaki szabálynak minősülő jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó adatokat, beleértve a nemzeti műszaki szabály normaszövegét is,

ab) a valamely termékre vonatkozóan előzetes engedélyezési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó adatokat, beleértve a normaszöveget is,

ac) az aa) és ab) alpontban említett jogszabályi rendelkezések végrehajtása tekintetében eljáró hatóság és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, továbbá - ha ettől különbözik - a felügyeleti szerv megnevezését és elérhetőségét, továbbá

ad) az ac) pontban említett jogorvoslati és felügyeleti eljárásokra vonatkozó általános és termékspecifikus tájékoztatást;

b) a hatóságok és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságok, továbbá a felügyeleti szervek elérhetőségi adataiban bekövetkező változásokat az érintett hatóság, illetve szerv;

c) az igazságügyért felelős miniszter

ca) a kölcsönös elismerés elvére vonatkozó általános tájékoztatást,

cb) az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Magyarországon történő alkalmazására vonatkozó általános tájékoztatást, beleértve a termékeknek az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelési eljárására vonatkozó általános tájékoztatást is, továbbá

cc) a belső piaci problémamegoldó hálózat (SOLVIT) működéséről, valamint az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott panaszkezelési eljárásról szóló általános tájékoztatást.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában előírt tájékoztatás adattartalmát a 6. melléklet határozza meg.

(4) A szakminiszter a (2) bekezdés

a) a) pontjában előírtakat az érintett jogszabályi rendelkezés kihirdetésétől,

b) b) pontja szerinti változásokat a változás bekövetkeztétől,

c) c) pontja szerinti tájékoztatások tartalmában bekövetkező változásokat a változtatást előíró jogszabályi rendelkezés kihirdetésétől

számított három munkanapon belül köteles a termékinformációs kapcsolattartó pont részére elektronikus levélben megküldeni vagy a termékinformációs kapcsolattartó pont honlapján rögzíteni.

(5) Ha a termékinformációs kapcsolattartó pont a rendelkezésre álló információ hiányossága miatt nem tudja ellátni az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettséget, haladéktalanul megkeresi az információ rendelkezésre bocsátásáért a (2) bekezdés szerint felelős szervet, amely a megkeresés kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles a kért információt megadni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárás elektronikus levél útján történik.

(7) Az adatbázis nyilvános, azt a termékinformációs kapcsolattartó pont honlapján magyar és angol nyelven, bárki által hozzáférhető és kereshető módon közzé kell tenni.

Ügyfélszolgálat

19. § (1) A termékinformációs kapcsolattartó pont az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségnek online adatbázis működtetésével, telefonon és elektronikus levélben tesz eleget.

(2) A tájékoztatásnak az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (4) bekezdésében előírt határidőben történt megadása ellenőrizhetősége érdekében a termékinformációs kapcsolattartó pont a telefonon beérkező megkeresések kapcsán történő eljárásról hivatalos feljegyzést készít. A hivatalos feljegyzés tartalmazza az ügyirat számát, a feljegyzés felvételének időpontját, a telefonhívás időpontját és időtartamát, a tájékoztatáskérés tárgyát, a megadott tájékoztatás tartalmát, az eljáró ügyintéző nevét és aláírását. A hivatalos feljegyzéseket három évig meg kell őrizni."

6. § A 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg)

"b) a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke."

7. § A 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § Hatályát veszti a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 7. melléklete.

4. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet rendelkezéseit)

"b) a nukleáris létesítményben és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító radioaktívhulladék-tárolóban lévő felvonók tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,"

(foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.)

10. § A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § 10. pontja c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a pont a következő d) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazása szempontjából

használatbavételi alkalmassági nyilatkozat:)

"c) a berendezés főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása után, vagy veszélytelenített berendezés esetében a berendezés veszélytelenítése után, a berendezés üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján a nyilvántartott szervezet által kiadott alkalmassági nyilatkozat,

d) jogszerűen létesített berendezés esetén, amelyre vonatkozóan a megfelelőségértékelési eljárást a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet hatálybalépése előtt megkezdték, a létesítés idején érvényes műszaki követelmények vizsgálata, valamint a berendezés üzembe helyezés előtti vizsgálata és fővizsgálata alapján a nyilvántartott szervezet által kiadott alkalmassági nyilatkozat;"

5. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § Budapest Főváros Kormányhivatala termékinformációs kapcsolattartó pontként - az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint - ellátja a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatokat, valamint építésitermék-információs kapcsolattartó pontként ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatokat."

12. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a következő 13/K. alcímmel egészül ki:

"13/K. A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet és szórakozási célú sporteszköz megfelelőségértékelésére vonatkozó szabályok

24/U. § A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet és szórakozási célú sporteszköz megfelelőségét a kijelölő hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek a 3. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően igazolják."

13. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet)

"6. a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 1-i (EU) 2019/1782 bizottsági rendelet 5. cikkének,

7. a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

14. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

15. § Hatályát veszti a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja.

6. A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a) 4. §-ában az "első- és másodfokú eljárásában" szövegrész helyébe az "eljárásában" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdés a) pontjában a "megfelelőségi tanúsítványt" szövegrész helyébe az "EU-megfelelőségi nyilatkozatot" szöveg,

c) 14. § (4) bekezdésében a "szerinti megfelelőségtanúsítással" szövegrész helyébe a "szerint kijelöléssel rendelkező szervezet által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvvel" szöveg,

d) 14. § (5) bekezdésében a "megfelelőségi tanúsítványa" szövegrész helyébe a "vizsgálati jegyzőkönyve" szöveg,

e) 14. § (6) bekezdésében a "megfelelőség tanúsítása" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés szerinti vizsgálati jegyzőkönyv" szöveg,

f) 15. § (8) bekezdésében az "a megfelelőségi tanúsítvány" szövegrész helyébe az "az EU-megfelelőségi nyilatkozat" szöveg,

g) 17. § (3) bekezdés b) pontjában a "(4) bekezdésben meghatározottak, valamint a szabadtéren elhelyezett olyan nitrogéntöltetű nyomástartó edények kivételével, amelyek esetében a PS x V szorzat nem nagyobb, mint 10 000 bar x liter" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésben meghatározottak kivételével" szöveg,

h) 37. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "a (6) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szöveg,

i) 1. melléklet 7. pont b) alpontjában az "e) alpontban meghatározottak, valamint a szabadtéren elhelyezett olyan nitrogéntöltetű nyomástartó edények kivételével, amelyek esetében a PS x V szorzat nem nagyobb, mint 10 000 bar x liter" szövegrész helyébe az "e) alpontban meghatározottak kivételével" szöveg

lép.

7. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

17. § A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a) 20. § (1) bekezdésében az "időszakos ellenőrző vizsgálatára (tömörségének ellenőrzésére) való alkalmasság Rendeletben" szövegrész helyébe a "szivárgásvizsgálatára, időszakos ellenőrző vizsgálatára (tömörségének ellenőrzésére) való alkalmasság 2. mellékletben" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat C:2, C:5 és C:6 mezőjében a "közlekedésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "-" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében az "a kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "-" szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat A:30 mezőjében az "az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló rendelet" szövegrész helyébe az "az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló rendelet" szöveg,

e) 3. melléklet I. pont 3. alpontjának nyitó szövegrészében az "a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendelet" szövegrész helyébe az "az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet" szöveg

lép.

8. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. §, valamint az 1. melléklet 2020. június 13-án lép hatályba.

(3) A 12. §, a 14. § és a 3. melléklet 2020. november 30-án lép hatályba.

19. § (1) Ez a rendelet

a) a 80/181/EGK tanácsi irányelv mellékletének az SI-alapegységek meghatározása tekintetében a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2019. július 23-i (EU) 2019/1258 európai bizottsági irányelvnek,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdésében foglaltak,

b) a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

c) a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 1-i (EU) 2019/1782 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelethez

A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. FEJEZET

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (A TOVÁBBIAKBAN: SI) ALAPEGYSÉGEI

1. Az idő mértékegysége a másodperc; jele: s.

Definíció szerint a cézium-133 atom ΔvCs perturbálatlan alapállapoti hiperfinom átmeneti frekvenciájának rögzített számértéke legyen 9 192 631 770, amely Hz egységben van kifejezve, ami megegyezik a s-1-nel.

2. A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m.

Definíció szerint a vákuumbeli fénysebesség (c) rögzített számértéke legyen 299 792 458, amely m/s egységben van kifejezve, ahol a másodpercet ΔvCs határozza meg.

3. A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg.

Definíció szerint a Planck-állandó (h) rögzített számértéke legyen 6,626 070 15 x 10-34, amely J x s egységben van kifejezve, ami megegyezik a kg x m2 x s-1-nel, ahol a métert és a másodpercet c, illetve ΔvCs határozza meg.

4. Az áramerősség mértékegysége az amper; jele: A.

Definíció szerint az elemi töltés (e) rögzített számértéke legyen 1,602 176 634 x 10-19, amely C egységben van kifejezve, ami megegyezik az A x s-mal, ahol a másodpercet ΔvCs határozza meg.

5. A termodinamikai hőmérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K.

Definíció szerint a Boltzmann-állandó (k) rögzített számértéke legyen 1,380 649 x 10-23, amely J x K-1 egységben van kifejezve, ami megegyezik a kg x m2 x s-2 x K-1-nel, ahol a kilogrammot, a métert és a másodpercet h, c, illetve ΔvCs határozza meg.

6. Az anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol.

Egy mól pontosan 6,022 140 76 x 1023 elemi egységet tartalmaz. Ez a szám az Avogadro-állandó (NA) rögzített értéke mol-1 egységben kifejezve, az ún. Avogadro-szám.

Az anyagmennyiség (jele: n) egy rendszer meghatározott elemi egységei számának a mérőszáma. Az elemi egység lehet atom, molekula, ion, elektron, bármely más részecske vagy meghatározott részecskecsoport.

7. A fényerősség mértékegysége a kandela; jele: cd.

Definíció szerint az 540 x 1012 Hz frekvenciájú monokromatikus sugárzás fényhatásfoka állandójának Kcd rögzített számértéke legyen 683, amely lm x W-1 egységben van kifejezve, ami megegyezik a cd x sr x W-1-nel, vagy a cd x sr x kg-1 x m-2 x s3-nal, ahol a kilogrammot, a métert és a másodpercet h, c és ΔvCs határozza meg."

2. melléklet a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adattartalma

1. A jogszabály címe és normaszövege

2. A jogszabály tervezetének az e rendelet I. Fejezete szerinti egyeztetési eljárásban történt bejelentésének speciális kódja

3. Az érintett jogszabályhelyek pontos megjelölése

4. Annak megjelölése, hogy nemzeti műszaki szabálynak minősül-e?

5. Előzetes engedélyezési kötelezettség előírása esetén az engedélyező hatóság neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme

6. Annak megjelölése, hogy termék forgalmazásával vagy használatával összefüggő - nemzeti műszaki szabálynak nem minősülő - egyéb kötelezettséget ír-e elő?

7. Az érintett termékek vagy termékkörök megjelölése vámtarifaszám szerint

8. Az érintett jogszabályi rendelkezések végrehajtására eljáró hatóság és felügyeleti szervének neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme

9. A jogorvoslati eljárásra vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytől eltérő rendelkezés esetében az eltérést tartalmazó jogszabályhely megjelölése"

3. melléklet a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A szórakoztatási célú berendezések, létesítmények, ideiglenes szerkezetek és szórakozási célú sporteszközök tekintetében kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekre vonatkozó követelmények

1. A kijelölt szervezet feladata

a) az új szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz tanúsítási eljárása és műszaki vizsgálata során

aa) a szórakoztatási célú berendezésre, létesítményre, ideiglenes szerkezetre, szórakozási célú sporteszközre vonatkozó szabványok és műszaki előírások alapján a kiviteli tervdokumentáció szakszerűségének, tartalmi és formai megfelelőségének ellenőrzése,

ab) a tervező jogosultságának és a gyártó szakmai alkalmasságának ellenőrzése,

ac) a kivitelezési dokumentáció teljeskörűségének és tartalmának ellenőrzése,

ad) a tanúsítási eljárást megelőző szakági ellenőrzések jegyzőkönyveiben foglaltak figyelembevétele,

ae) a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti műszaki-technikai és biztonságossággal összefüggő ismeretek alapján műszaki vizsgálat elvégzése, és az üzemeltetési korlátok meghatározása, ha adott szórakoztatási célú berendezésre, létesítményre, ideiglenes szerkezetre, szórakozási célú sporteszközre nincs szabvány vagy műszaki előírás,

af) az előírt üzemeltetési korlátoknak és annak ellenőrzése, hogy az üzemeltetési korlátok üzemkörülmények közötti érvényesülése biztosított-e,

ag) a felállított szerkezet telepítése tervszerűségének a vizsgálat időpontjában történő ellenőrzése,

ah) a próbaüzem felügyelete,

ai) az ellenőrzési dokumentáció elkészítése, valamint

aj) a megfelelőségi tanúsítvány kiállítása;

b) az időszakos műszaki vizsgálat elvégzése során

ba) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény üzemeltetési naplójában foglaltak ellenőrzése,

bb) az időszakos szakági felülvizsgálatok, karbantartási munkák és eszköz-felülvizsgálatok jegyzőkönyveiben foglaltak ellenőrzése,

bc) a független szakértői felülvizsgálatokat végzők jogosultságának ellenőrzése,

bd) a felállított szerkezet általános állapotának és a tényleges felállítás tervszerűségének szemrevételezéses ellenőrzése,

be) a szerkezet üzemének próbajárat során történő ellenőrzése,

bf) az ellenőrzési dokumentáció elkészítése,

bg) a megfelelőségi tanúsítvány hatályának meghosszabbítása, valamint

bh) az időszakos műszaki vizsgálat időpontjának és hatálya lejártának a megfelelőségi tanúsítványba és a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetében az üzemeltetési naplóba történő bejegyzése;

c) az üzemeltető megváltozása esetén az üzemeltetőváltást átvezetni a megfelelőségi tanúsítványban és a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény üzemeltetési naplójában az üzemeltetőváltást igazoló dokumentum új üzemeltető általi bemutatása esetén.

2. Ha az első használatbavétel előtt elvégzett műszaki vizsgálat során a kijelölt szervezet megállapítja a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz biztonságossági és műszaki követelményeknek való megfelelését, ennek igazolására a kijelölő hatóság által meghatározott adattartalmú megfelelőségi tanúsítványt ad ki, és a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetében hitelesíti annak üzemeltetési naplóját.

3. Ha a kijelölt szervezet által kiállított tanúsítvány önmagában nem biztosítja a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz egyértelmű beazonosítását, a kijelölt szervezet a tanúsítványhoz mellékeli az azonosítást lehetővé tevő pályarajz, elrendezési vázrajz, helyszínrajz vagy a berendezésről, létesítményről, sporteszközről, ideiglenes szerkezetről készült fénykép egy példányát.

4. Ha az üzemeltetés helyszínén több szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz található, a kijelölt szervezet a tanúsítványban minden szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt beazonosításra alkalmas módon külön-külön feltüntet."

Tartalomjegyzék