78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet

az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről, engedélyezéséről szóló kormányrendeletek és egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában és az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Unió vámterületén kívüli területről (a továbbiakban: harmadik ország)

a) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 4. cikk 7. pontjában meghatározott, a "közösségi áru" fogalomkörébe nem tartozó áru kerül behozatalra,

b) a Vámkódex 98. cikkében foglalt vámraktározás, a Vámkódex 114. cikkében foglalt aktív feldolgozás és a Vámkódex 137. cikkében meghatározott ideiglenes behozatal, illetve a Vámkódex 145. cikkében foglalt passzív feldolgozás céljára szánt áru, valamint a Vámkódex 185. cikkében meghatározott tértiáru kerül behozatalra, és

c) szoftver vagy technológia átvételére szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefax vagy telefon útján Magyarország területén kerül sor;

2. behozatali vámhivatal:

a) az a Vámkódex 4. cikk 4b. pontjában, illetve a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 1. § (3) bekezdés 1/c. pontja alapján meghatározott vámhivatal, ahol harmadik országból az Európai Unió vámterületére beszállított áruk vámjogi sorsának meghatározásával kapcsolatos alakiságokat, beleértve a megfelelő kockázatalapú ellenőrzéseket is, a Vámkódex 79., 98., 114., 137. és 185. cikke szerint végzik, valamint

b) az a vámhivatal, ahol a 24. § (7) bekezdése szerint bejelentett, az Európai Unió valamely tagállamából Magyarország területére beszállított (belépő), e rendelet hatálya alá tartozó közösségi áru ellenőrzését, illetve a kapcsolódó engedély kezelését végzik;"

(2) Az R1. 1. § 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (E rendelet alkalmazásában)

"7. exportőr: olyan vállalkozás,

a) amelynek nevében a Vámkódex 161. és 182. cikke szerinti kiviteli eljárások elvégzéséhez szükséges kiviteli nyilatkozatot teszik,

b) amely a nyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és meghatározhatja a termék harmadik országba történő kiszállítását azzal, hogy ha nem kötöttek kiviteli szerződést vagy pedig a szerződés birtokosa nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek harmadik országba történő kiküldésére szóló jogosultság a meghatározó, vagy

c) amely szoftver vagy technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, faxon vagy telefonon harmadik országba történő átadásáról rendelkezik;

8. haditechnikai eszköz: az 1. mellékletben szereplő, a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti biztonsági érdekből ide sorolt termék;"

(3) Az R1. 1. § 10-12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"10. importőr: az a vállalkozás,

a) amelynek nevében a Vámkódex 4. cikk 16. pont a), c), d), f) alpontja, valamint 185. cikke szerint megvalósuló behozatali irányú eljárások elvégzéséhez szükséges Vámáru-nyilatkozatokat teszik,

b) amely a nyilatkozat elfogadásakor harmadik országbeli fél szerződő partnere, és végrehajtja a termék harmadik országból Magyarország területére történő beszállítását azzal, hogy ha nem kötöttek behozatali szerződést vagy a szerződő fél nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek harmadik országból Magyarország területére történő beszállítására szóló jogosultság a meghatározó, vagy

c) amely úgy dönt, hogy elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon szoftvert vagy technológiát hoz be Magyarország területére;

11. kivitel:

a) a Vámkódex 161. cikkében foglalt kiviteli eljárás, vagy

b) szoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történő szállítása harmadik országba, továbbá technológia telefonon történő szóbeli átadása akkor, ha egy dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák vagy telefonon keresztül oly módon írják le, ami alapvetően azonos eredményhez vezet;

12. kiviteli vámhivatal:

a) a Vámkódex 4. cikk 4c. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában meghatározott vámhivatal, ahol az Európai Unió vámterületét elhagyó áruk vámjogi sorsának meghatározásával kapcsolatos alakiságokat, beleértve a megfelelő kockázatalapú ellenőrzéseket is, a Vámkódex 145., 161. és 182. cikke szerint végzik, valamint

b) az a vámhivatal, ahol a 24. § (7) bekezdése szerint bejelentett, Magyarország területéről az Európai Unió valamely tagállamába kiszállított (kiszállítandó), e rendelet hatálya alá tartozó közösségi áru ellenőrzését, illetve a kapcsolódó engedély kezelését végzik;"

(4) Az R1. 1. § 18. és 19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"18. transzfert végrehajtó: olyan vállalkozás,

a) amelynek nevében a 17. pont szerinti kiszállításról vagy beérkezésről szóló nyilatkozatot teszik,

b) amely a nyilatkozat elfogadásakor az Európai Unió egyik tagállamában bejegyzett címzett szerződő partnere, és meghatározhatja a termék Európai Unió vámterületén belül történő szállítását azzal, hogy ha nem kötöttek szerződést vagy pedig a szerződés birtokosa nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek az Európai Unió vámterületén belül történő szállítására szóló jogosultság a meghatározó, vagy

c) amely szoftver vagy technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, faxon vagy telefonon való továbbításáról rendelkezik az Európai Unió vámterületén belül;

19. tranzit: olyan szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt Magyarország területén keresztül

a) az Európai Unió külső határszakaszai között,

b) az Európai Unió külső, illetve annak belső határszakaszai között, vagy

c) az Európai Unió tagállamainak belső határszakaszai között

úgy szállítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik;"

(5) Az R1. 1. §-a a következő 23. és 24. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"23. beléptető vámhivatal: az a Vámkódex 4. cikk 4a. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában meghatározott vámhivatal, ahová a harmadik országból az Európai Unió vámterületére belépő, valamint azon átszállítandó árukat késedelem nélkül tovább kell szállítani, és ahol azokat megfelelő kockázatalapú beléptetési ellenőrzésnek vetik alá;

24. kiléptető vámhivatal: a Vámkódex 4. cikk 4d. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában meghatározott vámhivatal, ahol az Európai Unió vámterületét elhagyó áruk vámjogi sorsának meghatározásával kapcsolatos alakiságokat és a tranzitáruk kiléptetését elvégzik, beleértve a megfelelő kockázatalapú ellenőrzéseket is."

2. § Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelmet el kell utasítani, ha az

a) ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,

b) ellentétes Magyarország nemzetgazdasági érdekeivel,

c) nemzetbiztonsági érdeket sért,

d) akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását, vagy

e) ellentétes a 2. mellékletben meghatározott kritériumokkal."

3. § Az R1. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető. Forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. A forgalmi engedély típusai:

a) általános,

b) globális vagy

c) egyedi."

4. § Az R1. 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a Hatóság a globális forgalmi engedély kiadását Szállítási Tanúsítvány utólagos benyújtásához köti, a vállalkozás a Szállítási Tanúsítványt az áru végfelhasználó ország vámterületére történő érkezésétől számított egy hónapon belül köteles megküldeni a Hatóság részére."

5. § Az R1. 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Ha a Hatóság az egyedi forgalmi engedély kiadását Szállítási Tanúsítvány utólagos benyújtásához köti, a vállalkozás a Szállítási Tanúsítványt az áru végfelhasználó ország vámterületére történő érkezésétől számított egy hónapon belül köteles megküldeni a Hatóság részére."

6. § Az R1. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Hatóság az 1. melléklet I. fejezet a)-c) pontjában, II. fejezet a) és b) pontjában, III., IV., VII. és VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközökre vonatkozó tranzit engedélyben a közrend és a közbiztonság érvényesülése érdekében az összes körülmény figyelembevételével a szállítmány fegyveres kíséretének biztosításáról rendelkezhet."

7. § Az R1. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hatóság a tanúsítás kiadását megelőzően, továbbá a vállalkozás első alkalommal történt tanúsítását követően 1 éven belül a vállalkozást ellenőrzi. A Hatóság a tanúsított vállalatokat szükségszerűen, de legalább 3 évente ellenőrzi."

8. § Az R1. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vállalkozás köteles negyedévente

a) az általános forgalmi engedély terhére lebonyolított forgalomról,

b) a globális és egyedi forgalmi engedély alapján lebonyolított forgalomról, és

c) a bróker engedély alapján teljesült forgalomról

szóló adatokat göngyölítve, a honlapon közzétett formanyomtatványon a Hatóságnak megküldeni."

9. § Az Rí. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nem hatályos, illetve az általa végzett eljárás során hatályát vesztett, 18. § szerinti tranzitengedély okmány eredeti példányát köteles bevonni és haladéktalanul visszaküldeni a Hatóság részére.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 6. melléklet II. pont 2. alpontja és a 8. melléklet II. pont 2. alpontja szerinti Szállítási Tanúsítvány másodpéldányát haladéktalanul köteles megküldeni a Hatóság részére.

(3) A vállalkozás a fel nem használt papír alapú tranzit engedély okmányokat a Hatóság részére köteles a lejáratot követő 15 napon belül visszaküldeni.

(4) Tranzit ügylet esetében az áru Európai Unió belső határán történő kilépését a tranzit engedéllyel rendelkező vállalkozás köteles a szállítmány kilépését követő 5 napon belül a Hatóság részére írásos formában bejelenteni, és ezt követően az engedély eredeti példányát 15 napon belül megküldeni a Hatóság részére.

(5) A vállalkozás a felhasznált vagy a nem hatályos papír alapú globális és egyedi forgalmi engedély okmányok másolati példányát köteles megküldeni a Hatóság részére."

10. § Az R1. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Az e rendeletben szabályozott tevékenység, valamint az engedélyben meghatározott feltételek betartásának ellenőrzésére a Hatóság jogosult.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek forgalmának uniós jogi aktusokban és nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerinti ellenőrzésére, továbbá a kapcsolódó engedélyek kezelésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult.

(3) A beléptető vámhivatal elvégzi a tranzit ellenőrzését, továbbá a globális és egyedi forgalmi engedélyek esetében a harmadik országból történő beléptetés igazolását.

(4) A kiléptető vámhivatal elvégzi a tranzit ellenőrzését, továbbá a globális és az egyedi forgalmi engedélyek esetében a harmadik országba történő kiléptetés igazolását.

(5) A kiviteli vámhivatal a globális és egyedi forgalmi engedélyek esetében elvégzi a kivitel, újrakivitel és a kiszállítás ellenőrzését, a kapcsolódó engedélyek kezelését. A behozatali vámhivatal a globális és egyedi forgalmi engedélyek esetében elvégzi a behozatal és a beérkezés ellenőrzését, a kapcsolódó engedélyek kezelését.

(6) A vállalkozás a Hatóság vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívására tájékoztatást ad a kivitt, behozott, Magyarországon átszállított vagy transzferált haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásról, valamint az elvégzett eljárások befejezéséről.

(7) A haditechnikai eszközök behozatalára, kivitelére, újrakivitelére, transzferjére és tranzitjára irányuló vámhatósági eljárások kizárólag kérelemre, és az engedélyes, annak megbízottja vagy képviselője kezdeményezésre indulhatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú vámszerveinél."

11. § Az R1. 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. §-a szerint kiszabható bírság mértéke:)

"a) a 10. §, a 21. §, valamint a 22. § (3)-(5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegése esetén ötezertől ötvenezer forintig,"

(terjedhet.)

12. § (1) Az R1. 28. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. július 26-i 667/2010/EU tanácsi rendelet, és g) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

(2) Az R1. 28. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"h) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. december 14-i 2012/47/EU bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

13. § Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. § Az R1. 3. melléklet II. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. az eseti tevékenységi, illetve a kizárólag tranzit és kizárólag bróker tevékenységre irányuló engedélykérelem kivételével a vállalkozás Belső Megfelelési Programját,"

15. § Az R1.

a) 1. § 5. pontjában a "Közösség" szövegrész helyébe az "Unió",

b) 1. § 20. pont b) alpontjában az "az Európai Unión kívüli rendeltetési helyre" szövegrész helyébe a "harmadik országba",

c) 4. § a) pontjában a "területén" szövegrész helyébe a "határán"

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R1.

a) 13. § (6) bekezdésében az " , és gondoskodik annak, valamint az általános forgalmi engedély visszavonásának az Európai Unió által e célra létrehozott elektronikus adatbázisba történő feltöltéséről",

b) 14. § (5) bekezdésében az "- az érvényességi határidő lejárta előtt benyújtott -" szövegrész.

2. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § A haditechnikai termékekgyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal az általa kiadott engedély kiadásáról tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert, a honvédelemért felelős minisztert, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet XXVI. fejezete szerinti titkosszolgálati eszközöket érintő engedélyek esetében a Hivatal az általa kiadott engedély kiadásáról tájékoztatja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját."

18. § Az R2. 1. § (1)-(3) bekezdésében az "az 1. melléklet" szövegrész helyébe az "a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete" szöveg lép.

19. § Hatályát veszti az R2. 1. melléklete.

3. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

20. § A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

4. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 19. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

5. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

22. § A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21/A. § A piacfelügyeleti hatóság a harmonizált szabványokkal szembeni kifogásáról az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke alapján értesíteni köteles az Európai Bizottságot."

6. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

23. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 75. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizált szabványokkal szembeni kifogásáról az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke alapján értesíteni köteles az Európai Bizottságot."

7. Az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel való együttműködésről szóló 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel való együttműködésről szóló 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet - az Sztv.-vel együtt - a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, - az Európai Parlament és Tanács 1025/2012/EU rendeletével (2012. október 25.) módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6-10. pontjának, 2-7. cikkének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja."

8. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, - az Európai Parlament és Tanács 1025/2012/EU rendeletével (2012. október 25.) módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az 1. cikk 6-10. pontja, a 2-7. cikk, valamint az I. melléklet kivételével."

9. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

a) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv18. cikkének,

b) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. december 14-i 2012/47/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a rendelet

a) az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. július 26-i 667/2010/EU tanácsi rendelet 2. cikkének,

b) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelet 3. cikkének és

c) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke

Általános megjegyzések:

1. A jelen jegyzékben szereplő "kifejezetten katonai" kifejezés a katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti fogalomkört is tartalmazza.

2. Az "idézőjelben" lévő kifejezések definíciók. Fogalom-meghatározásuk a listának "A listában szereplő kifejezések fogalom meghatározása" című mellékletében található.

3. A vegyi anyagok névvel és CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos szerkezeti képletű vegyi anyagok (beleértve a hidrátokat is) engedélykötelesek, függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet.

4. Lásd még a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendeletet.

5. Lásd még az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendeletet is.

6. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék megnevezés (vagy márkanév) szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű termékmeghatározás alá eső termék is engedélyköteles.

I. fejezet

(ML 1.)

Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:

a) puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és géppuskák:

Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:

a) az 1938 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok;

b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai;

c) az 1890 előtt gyártott revolverek, pisztolyok és géppisztolyok és azok másolatai;

b) sima csövű fegyverek a következők szerint:

1. kizárólag katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek;

2. más sima csövű fegyverek a következők szerint:

a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek;

b) félautomata vagy pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek;

c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek;

d) a fenti a), b) és c) pontban meghatározott fegyverek hangtompítói, különleges fegyverállványok, csatlakozó (kapcsolódó) elemek, fegyver célzókészülékek és lángrejtők.

1. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik a sport és vadászati célra használt sima csövű fegyverekre, amennyiben azokat nem katonai célra tervezték vagy nem automatikus tüzelési módúak.

2. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik a kizárólag vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek nem képesek kilőni semmilyen, az ML3. pontban meghatározott lőszert.

3. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik azokra a fegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem teljesen automatikus tüzelési rendszerűek.

4. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik az elektronikus képfeldolgozás nélküli legfeljebb négyszeres nagyítású, optikai fegyver célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljából tervezték vagy alakítottak át.

II. fejezet

(ML 2.)

20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, vetőcsövek és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint:

a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetők, katonai lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, sima csövű fegyverek és az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök.

1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tároló tartályokat, és más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez használatosak.

2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:

a) az 1938 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok;

b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai;

c) az 1890 előtt gyártott ágyúk, tarackok, gépágyúk és aknavetők.

3. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanótöltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó kézi indítású, irányított lövedékekre.

b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át.

Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra.

c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és fegyverirányzékrögzítő szerelékek:

1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és

2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték.

d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett fegyverállványok.

III. fejezet

(ML 3.)

Lőszerek és gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint:

a) az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek lőszerei;

b) az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett gyújtószerkezetek.

1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározottak magukban foglalják többek között az alábbiakat:

a) fém- vagy műanyagtermékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedékcsészék, lőszerhevederek, forgó hevederek és lőszerek fém alkatrészei;

b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó eszközök;

c) egyszeri, nagy végteljesítményt leadó tápegységek;

d) éghető töltényhüvelyek;

e) kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek.

2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik azon lőszerre, amely lövedék nélkül kerül leperemezésre (vaktöltény), valamint az átlyuggatott lőporkamrás vaklőszerre.

3. megjegyzés: Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon lőszerre, amelyet kifejezetten az alábbi célra terveztek:

a) jelzés;

b) madárriasztás; vagy

c) olajkút gázfáklya begyújtása.

IV. fejezet

(ML 4.)

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és tartozékok a következő felsorolás szerint, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:

NB 1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.

NB 2: A légijárművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS) vonatkozásában lásd az ML4. fejezet c) pontját.

a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst- és ködgránátok, nem irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök, romboló készletek, "pirotechnikai eszközök", töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják). Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglalja többek között:

a) füst- és ködgránátokat, tűzbombákat, gyújtóbombákat és robbanó eszközöket;

b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait.

b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések:

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; és

2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő "tevékenység" céljára tervezték:

a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy

b) rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k).

Műszaki megjegyzés:

Az ML4. fejezet 2.b) pontjának alkalmazásában a 'tevékenység' a következőkre vonatkozik: kezelés, indítás, telepítés, irányítás, leszerelés, robbantás, működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává alakítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy megsemmisítés.

1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal:

a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1.000 kg gáznak a folyékony alakban történő előállítására alkalmas;

b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.

2. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, amelyeket kizárólag fémtárgyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböztetni az aknákat más fémtárgyaktól.

c) Légijárművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS).

Megjegyzés: Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével rendelkező AMPS-ekre:

a) az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike:

1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív érzékelők; vagy

2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők;

b) ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek;

c) látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a földlevegő rakéták eltérítésére; és

d) "Polgári légijárműre" felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:

1. az AMPS csak olyan konkrét "polgári légijárművön" működtethető, amelybe az adott konkrét AMPS-t beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével:

a) polgári típusalkalmassági engedéllyel; vagy

b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elismert okmánnyal;

2. az AMPS a "szoftverhez" való jogosultatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló védelmet alkalmaz; és

3. az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a rendszer működését, ha azt eltávolították abból a "polgári légijárműből", amelyikbe eredetileg beszerelték.

V. fejezet

(ML 5.)

Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és tartozékok a következők szerint:

a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbemérő irányzó berendezések és fegyverzetirányító rendszerek;

b) cél-felderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; felderítés, adatfúzió, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések;

c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység eszközei;

Megjegyzés: Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység eszközei közé tartoznak a felderítő berendezések is.

d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek.

VI. fejezet

(ML 6.)

Szárazföldi járművek és részegységeik a következők szerint:

NB: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.

a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek és részegységeik.

Műszaki megjegyzés:

Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja a pótkocsikat is.

b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik a következők szerint:

1. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek, amelyeket a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el.

2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek:

a) kifejezetten az ML6. fejezet b) 1. pontjában meghatározott járművekhez tervezték; és

b) a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít.

NB: Lásd még az ML13. fejezet a) pontját.

1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat:

a) harckocsik és más hadi fegyverzettel ellátott járművek, továbbá fegyverek, valamint aknatelepítésre vagy az ML4. fejezetben meghatározott lőszerek indítóeszközeinek rögzítésére szolgáló előkészítéssel ellátott katonai járművek;

b) páncélozott járművek;

c) kétéltű és mély gázló képességgel rendelkező járművek;

d) műszaki mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések vontatására vagy szállítására használt járművek.

2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten katonai használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak:

a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek;

b) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (például üzemanyagtartály vagy járműkabin);

c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez;

d) világítás elsötétítésére való alkalmasság.

3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári gépkocsikra vagy teherautókra, amelyeket pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át, és páncélzattal vagy ballisztikai védelemmel láttak el.

4. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan járművekre, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:

a) 1946 előtt gyártották;

b) nem rendelkeznek az Európai Unió közös katonai listáján meghatározott és 1945 után gyártott eszközökkel, kivéve a jármű eredeti részegységeinek vagy tartozékainak másolatait; és

c) nincsenek felszerelve az ML1., ML2. vagy ML3. fejezetben meghatározott fegyverrel, kivéve, ha az működésképtelen és alkalmatlan lövedék kilövésére.

VII. fejezet

(ML 7.)

Vegyi vagy biológiai mérgező harcanyagok, "tömegoszlató harcanyagok", radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők és anyagok a következők szerint:

a) "Háborús felhasználáshoz igazított" biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek képesek emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni.

b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve:

1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok:

a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, úgymint:

Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és

Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0);

b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint:

Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6);

c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint:

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9);

2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok: a) kénmustárok, úgymint:

1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5);

2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2);

3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8);

8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1);

9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8);

b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint:

1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3);

2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1);

3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8);

c) nitrogénmustárok, úgymint:

1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8);

2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2);

3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1);

3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint:

3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint:

a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF);

b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9)).

c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint:

1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint

DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3);

2. o-alkil (amelyben a H egyenlő vagy kevesebb mint C10, beleértve a cikloalkilt) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonitok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint:

QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8);

3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7);

4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5).

d) "Tömegoszlató anyagok", aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok kombinációi, beleértve:

1. α-bromofenilacetonitril, (a-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (co-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a "tömegoszlató harcanyagokra", amelyek kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál.

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és gyógyászati célokra azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokra és azok kombinációira.

e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett részegységek szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések:

1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott anyagok; vagy

2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok.

f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő berendezések, részegységek és vegyi keverékek a következők szerint:

1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára tervezett vagy átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és azok részegységei;

3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi keverékek.

Megjegyzés: Az ML7. fejezetf) pont 1. alpontja magában foglalja a következőket:

a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított légkondicionáló berendezések;

b) védőruházat.

NB: A polgári gázálarcok, valamint a védő- és mentesítő felszerelések, illetve berendezések tekintetében lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontját.

g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére vagy azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett részegységek.

Megjegyzés: Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő doziméterekre.

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontját.

h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott "biopolimerek" és az ezek előállításához használt specifikus sejtkultúrák.

i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló "biokatalizátorok" és azok biológiai rendszerei a következők szerint:

1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok semlegesítésére és lebontására tervezett "biokatalizátorok", amelyek a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója vagy genetikai manipulációja eredményeként jönnek létre;

2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pont 1. alpontjában meghatározott "biokatalizátorok" előállításához szükséges specifikus genetikai információt az alábbiak szerint:

a) "expressziós vektorok";

b) vírusok;

c) sejtkultúrák.

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontja nem vonatkozik a következőkre:

a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.5. pontját;

b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8);

c) klór (CAS 7782-50-5);

d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.4. pontját.

e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8);

f) 2004 óta nem használatos;

g) xylyl bromide, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h) benzil-bromid (CAS 100-39-0);

i) benzil-jodid (CAS 620-05-3);

j) brómaceton (CAS 598-31-2);

k) cianogén-bromid (CAS 506-68-3);

l) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0);

m) klóraceton (CAS 78-95-5);

n) etil-jódacetát (CAS 623-48-3);

o) jódaceton (CAS 3019-04-3);

p) klórpikrin (CAS 76-06-2); lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.7. pontját.

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pont 2. alpontjában meghatározott sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például a mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, környezetvédelemben, hulladékfeldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.

VIII. fejezet

(ML 8.)

"Energiahordozó anyagok" és kapcsolódó összetevők a következők szerint:

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. pontját.

2. NB: Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A008. pontját.

Technikai megjegyzés

1. Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, amelyek közül legalább az egyik az ML8. pontban szerepel.

2. Ez a lista az ML8. pontban szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a feltüntetett alkalmazásra szolgál (például a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert).

a) "Robbanóanyagok" és azok keverékei:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 11741228-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai (lásd még VIII. fejezet g) "Perkurzorok" 3. és 4. alpontjait);

5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazanok a következők szerint:

a) DAAOF (diaminoazoxifurazan);

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX és változatai az alábbiak szerint:

a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 269141-0);

b) HMX difluoroaminált analógjai;

c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0);

16. Imidazolok, a következők szerint:

a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol];

b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol];

e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin];

18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);

19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal;

20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2);

21. RDX és változatai:

a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4);

b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 11502935-1);

22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) (lásd még a VIII. fejezet g) "Prekurzorok" 7. alpontját);

24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];

25. Tetrazolok a következők szerint:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b) TNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];

26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a VIII. fejezet g) "Prekurzorok" 6. alpontját);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (lásd még a VIII. fejezet g) "Prekurzorok" 2. alpontját);

29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9);

31. Triazinok a következők szerint:

a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32. Triazolok a következők szerint:

a) 5-azido-2-nitrotriazol;

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-080);

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d) BDNTA ([bisz-dinitrotriazol]amin);

e) DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9);

g) 2010 óta nem használatos;

h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol];

i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:

a) maximális sűrűségnél a 8.700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, vagy

b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás;

34. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt szerves robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők mindegyikével rendelkeznek:

a) a detonációs nyomás eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) értéket, valamint

b) 523°K (250°C) vagy magasabb hőmérsékletnél 5 percnyi vagy hosszabb időtartamig stabilak maradnak.

b) "Hajtóanyagok":

1. az ENSZ "UN 1.1" osztályába tartozó bármely szilárd "hajtóanyag", amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több, mint 250 másodperc a nem fémezett, vagy több, mint 270 másodperc az alumíniumozott kompozíciók esetében;

2. az ENSZ "UN 1.3." osztályába tartozó bármely szilárd "hajtóanyag", amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több, mint 230 másodperc a nem halogénezett, 250 másodperc a nem fémes kompozíciók, és 266 másodperc a fémes kompozíciók esetében;

3. "hajtóanyagok", amelyek erőállandója nagyobb, mint 1.200 kJ/kg;

4. "hajtóanyagok", amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) hőmérsékleten;

5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú "hajtóanyag" (EMCDB), amelynek nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K (- 40 °C) hőmérsékleten az 5 %-ot meghaladja;

6. bármely egyéb "hajtóanyag", amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott összetevőt tartalmaz;

7. az Európai Unió közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett "hajtóanyagok".

c) "Pirotechnikai eszközök", üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők szerint és azok keverékei:

1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett légijármű- üzemanyagok;

2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6);

3. karboránok; dekaboránok (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 18433-84-6) és azok származékai;

4. hidrazin és származékai [lásd még az ML8. fejezet d) pontjának (oxidáló hidrazin származékok) 8. és 9. alpontját]:

a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70 % és magasabb koncentrációban;

b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4);

c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);

d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99 %-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéből:

a) a következő fémek és azok keverékei:

1. berillium (CAS 7440-41-7) 60 ujn-nél kisebb részecskemérettel;

2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 um vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból hidrogénnel végzett redukciós gyártással előállítva;

b) az alábbi összetevőket tartalmazó keverékek:

1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 60 μm-nél kisebb részecskemérettel; vagy

2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85 %-os vagy magasabb tisztasággal és 60 μm-nél kisebb részecske mérettel;

6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított, szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott "sűrítőket", például fém sztearátokat vagy palmátokat [például octal (CAS 637-12-7)], valamint M1, M2, és M3 sűrítőket tartalmazó katonai anyagok;

7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal;

8. gömbösített alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 um vagy kisebb részecskemérettel, legalább 99 %-os alumínium tartalmú anyagból;

9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65-1,68.

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 1. alpontjában felsorolt légijármű-üzemanyagok végtermékek, nem összetevők.

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 4. a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére szolgáló hidrazin keverékekre nem vonatkozik.

3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpontját a robbanóanyagokra és üzemanyagokra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e.

4. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. b) 2. alpontja a bór-10-zel dúsított bórra és bórkarbidra (20 %-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik.

5. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. b) alpontja csak a részecske formában lévő fémes üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal összekeverik olyan katonai célú keverékek előállítása érdekében, mint például a folyékony, sűrű szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd hajtóanyagok és a pirotechnikai keverékek.

d) A következő oxidánsok és azok keverékei:

1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9);

3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei:

a) egyéb halogének;

b) oxigén; vagy

c) nitrogén;

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a klór-trifluoridra (CAS 7790-91-2).

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú nitrogén-trifluoridra (CAS 7783-54-2).

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8);

8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4);

9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7);

10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 800758-7) összeállítva vagy azt tartalmazva.

Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra nem vonatkozik.

e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint:

1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) [lásd még az ML8. fejezet g) pont ("Prekurzorok") 1. alpontját];

2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) [lásd még az ML8. fejezet g) pont ("Prekurzorok") 1. alpontját];

3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) [lásd még az ML8. fejezet g) pont ("Prekurzorok") 8. alpontját];

6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket tartalmazó energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek:

a) nitrocsoportok;

b) azidocsoportok;

c) nitrát-csoportok;

d) nitraza-csoportok; vagy

e) difluoroamino csoportok;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei;

8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai;

12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlő vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C hőmérsékleten (CAS 69102-90-5);

13. kevesebb, mint 10.000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin) a következők szerint:

a) poli(epiklórhidrindiol);

b) poli(epiklórhidrintriol)

14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 és 85954-06-9);

15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-488);

16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-NMMO [poli(3-Nitratometil-3-metiloxetane)] (CAS 84051-81-0);

17. Polinitro-orto-karbonátok;

18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék] (CAS 53159-39-0).

f) "Adalékanyagok" a következők szerint:

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadién-nitril-oxid);

4. ferrocén származékok a következők szerint:

a) butacén (CAS 125856-62-4);

b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1);

c) ferrocén-karboxilsavak, beleértve az alábbiakat: ferrocén-karboxilsav (CAS 1271-42-7) 1,1'-ferrocén-dikarboxilsav (CAS 1293-87-4);

d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7);

e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke;

5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7);

6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3);

7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4);

8. ólom-malát (CAS 19136-34-6);

9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9);

10. ólom-sztanát (CAS 12036-31-6);

11. MAPO [tris-1-(2-methyl)aziridinyl phosphine oxide] (CAS 57-39-6) BOBBA8 [bis(2-methyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy) propylamino phosphine oxide]; és más MAPO származékok;

12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9);

15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint:

a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert mint titá-nium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b) Titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát vagy KR3538;

c) Titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz (dioktil)foszfát;

16. policián-difluor-aminoetilénoxid;

17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén imin-trimezamid), izocianursavas vagy trimetiládos gerincstruktúrával és 2-metil vagy 2-etil helyettesítőkkel az aziridin gyűrűben;

18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19. nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel;

20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok és azok sói;

21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal cianoetilénezett poliaminok és azok sói;

22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8).

g) "Prekurzorok" a következők szerint:

NB: Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott "Energiahordozó anyagok"-ra vonatkoznak:

1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173-26-0) [lásd még az ML8. fejezet e) pont 1. és 2. alpontját];

2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 28. alpontját];

3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 124782-15-6) [lásd még az ML8. fejezet a) fejezet 4. alpontját];

4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 4. alpontját] (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 13. alpontját];

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 27. alpontját];

7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 23. alpontját];

8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) [lásd még az ML8. fejezet e) pont 5. alpontját].

6. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve ha elegyet alkotnak, vagy keverve vannak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott "energiahordozó anyagokkal", vagy az ML8. fejezet c) pontjában meghatározott fémporokkal:

a) ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);

b) fekete lőpor;

c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d) difluór-amin (CAS 10405-27-3);

e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);

f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1);

g) tetranitronaftalin;

h) trinitroanisol;

i) trinitronaftalin;

j) trinitroxilén;

k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);

l) dioktil-malát (CAS 142-16-5);

m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);

n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai;

o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);

p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);

r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak;

u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3);

w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 61192-7); metil-etil-difenil karbamid (centralitok);

x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3);

y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 13114-72-2);

z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4);

aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);

dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) [lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének C011. d) alpontját].

7. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az ammónium-perklorátra [az ML8. fejezet d) pont 2. alpontja] és az NTO-ra [az ML8. fejezet a) pont 18. alpontja], amennyiben az kifejezetten polgári felhasználású gázfejlesztő készülékekhez van kialakítva vagy előállítva és teljesíti az alábbi kritériumok mindegyikét:

a) elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy lágyítószerrel;

b) az ammónium-perklorát [az ML8. fejezet d) pont 2. alpontja] aránya legfeljebb 80% az aktív anyag tömegéhez képest;

c) az NTO [az ML8. fejezet a) pont 18. alpontja] tömege 4 g vagy annál kisebb; és

d) saját tömege kevesebb, mint 250 g.

IX. fejezet

(ML 9.)

Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, részegységek és egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint:

NB: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. pontot.

a) vízi járművek és részegységek a következők szerint:

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi járművek, függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől, és attól, hogy rendelkeznek-e fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi járművek úszótestei vagy azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységei;

2. az ML9. fejezet a) pont 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi járművek, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy abba beépítve:

a) az ML1. pontban meghatározott, 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű automata fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. pontban meghatározott fegyverek, vagy ezeknek a fegyvereknek a 'rögzítési' vagy felfüggesztési pontjai;

Műszaki megjegyzés:

A 'rögzítés (rözgítési pontok)' a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók rögzítéséhez szükséges szerkezeti megerősítésekre vonatkozik (vonatkoznak).

b) az ML5. pontban meghatározott tűzvezető rendszerek;

c) Rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 'vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem'; és

2. mentesítési célokra tervezett 'előmosó vagy leöblítő rendszer'; vagy

Technikai megjegyzés

1. A 'vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem' egy zárt rendszerű helyiség, amelyet túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, korlátozott számú, CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és légzárókkal felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pont jellemez.

2. Az 'előmosó vagy leöblítő rendszer' tengervizet permetező rendszer, amely képes a hajó külső felületének és fedélzetének egyidejű lemosására.

d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet a) pontjában meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek:

1. 'CRBN-védelem';

2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és felépítmény;

3. hőkibocsátást csökkentő eszközök (például a kipufogó/füstgázok hűtőrendszere), kivéve a kifejezetten a hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy a környezeti hatások csökkentésére tervezett eszközöket; vagy

4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló rendszer;

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységei a következők szerint:

1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező dízelmotorok:

a) legalább 1,12 MW (1.500 LE) teljesítmény; és

b) legalább 700/perc fordulatszám;

2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező elektromos motorok:

a) több, mint 0,75 MW (1.000 LE) teljesítmény;

b) gyors tolatási képesség;

c) folyadékhűtés; és

d) teljesen zárt kivitel;

3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok:

a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és

b) a teljes tömeg 75%-át meghaladó nem mágneses összetevők;

4. 'levegőfüggetlen' (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtóműrendszerek;

Műszaki megjegyzés:

'Levegőfüggetlen hajtóműrendszer' (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült tengeralattjáró atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtóműrendszerének működtetésére, mint amire akkumulátorral lenne képes. Az ML9. fejezet b) pont 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja magában a nukleáris energiát.

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok vezérlőberendezései és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységei;

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó hálók;

e) 2003 óta nem használatos;

f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest tömszelence (átvezető elem) és csatlakozók, amelyek képesek a hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységei;

Megjegyzés: Az ML9. fejezet f) pontja magában foglalja többek között a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani 100 méternél nagyobb merülési mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől függetlenül kifejezetten "lézernyaláb" átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat. Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolóira.

g) alacsony zajszintű csapágyak a következő részegységek bármelyikével felszerelve, és azok a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen csapágyakat foglalnak magukba:

1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés;

2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy

3. vibráció elnyomás-vezérlés.

X. fejezet

(ML 10.)

"Légijárművek", "levegőnél könnyebb légijárművek", "személyzet nélküli légijárművek" ("UAV"), légijármű-hajtóművek (motor) és "légijármű"-részegységek, illetve az azokhoz tartozó berendezések és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át a következők szerint:

NB: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. pontot.

a) fedélzeti személyzet által vezetett "légijárművek" és "levegőnél könnyebb légijárművek" és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

b) 2011 óta nem használatos;

c) személyzet nélküli légijárművek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek a következők szerint:

1. "személyzet nélküli légijárművek" ("UAV"), távirányítással vezetett légijárművek (RPV), autonóm programozható légijárművek és személyzet nélküli, "levegőnél könnyebb légijárművek";

2. indító szerkezetek, épségben történő visszanyerést lehetővé tevő eszközök és földi kiszolgáló eszközök;

3. vezérlésre vagy irányításra tervezett berendezések;

d) légijármű-hajtóművek és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

e) fedélzeti berendezések, beleértve a légi üzemanyag-utántöltés eszközeit, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott " légijárműhöz" való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott légi-hajtóművekhez terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

f) nyomás alatt működő üzemanyag-feltöltők, nyomás alatti üzemanyag-utántöltő berendezések, kifejezetten szűk területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezések és földi kiszolgáló eszközök, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott "légijárműhöz" való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott légijármű-hajtóművekhez terveztek;

g) túlnyomásos légzőkészülék és részlegesen túlnyomás alatt álló ruhák "légijárművön" való használatra, antigravitációs ruhák, katonai védő sisakok és védő álarcok, "légijárművön", vagy rakétáknál használatos folyékony oxigén átalakítók, katapultok és töltet által működésbe hozható eszközök vészhelyzetben a személyzet "légijárműből" történő kimentésére;

h) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek a következők szerint:

1. az Európai Unió közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők;

2. siklóernyők;

3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (például ruhák, különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések);

i) ejtőernyővel ledobott terhekre tervezett késleltetett nyitású berendezések vagy automatikus irányítórendszerek.

1. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra tervezett

"légijárművekre" és "levegőnél könnyebb légijárművekre" vagy az említett "légijárművek" változataira, amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:

a) nem harci légijárművek;

b) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és

c) valamely tagállam vagy a wassenaari megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága által polgári használatra lajstromozásra kerültek.

2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra:

a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított légijárműhajtóművek, amelyek valamely tagállam vagy a wassenaari megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága "polgári légijárművön való használatra" lajstromozott, vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

b) dugattyús légijárműmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, kivéve azokat, amelyeket "személyzet nélküli légi járművekhez" ("UAV") terveztek.

3. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) és d) pontja értelmében a kifejezetten nem katonai

"légijárművekhez" vagy légijármű-hajtóművekhez tervezett katonai jellegű részegységek és katonai jellegű kapcsolódó berendezések csak azokat a katonai jellegű részegységeket és katonai jellegű kapcsolódó berendezéseket jelentik, amelyek a katonai felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek.

4. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja értelmében a katonai felhasználás a következőket jelenti: harc, katonai felderítés, légi roham, katonai kiképzés, logisztikai támogatás, valamint személyi állomány vagy katonai berendezés szállítása és légi úton történő kijuttatása.

5. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik azokra a "légijárművekre", amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:

a) először 1946 előtt gyártották;

b) nem rendelkeznek az Európai Unió közös katonai listáján meghatározott eszközökkel, kivéve, ha ezek ahhoz szükségesek, hogy a "légijárművek" megfeleljenek valamely tagállam vagy a wassenaari megállapodásban részt vevő valamely állam biztonsági vagy légialkalmassági előírásainak; és

c) nincsenek felszerelve az Európai Unió közös katonai listáján meghatározott fegyverrel, kivéve, ha az működésképtelen és alkalmatlan arra, hogy újra üzembe helyezzék.

XI. fejezet

(ML 11.)

Az Európai Unió közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett részegységek a következők szerint:

a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett elektronikai berendezések;

Megjegyzés: Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja többek között a következőket:

a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezések (úgymint oda nem tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett berendezéseket, vagy amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás és zavarás elleni berendezéseket is;

b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek;

c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység elhárítására terveztek;

d) víz alatti ellentevékenység eszközei, magában foglalva többek között: akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák, a szonár vevőkbe zavaró vagy hamis jeleket továbbító berendezések;

e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések;

f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására szolgáló berendezés;

g) irányítási és navigációs berendezések;

h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések;

i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljára kifejlesztett digitális demodulátorok;

j) "automatizált parancsnoki és vezetési rendszerek".

NB: a katonai alkalmazású "szoftverrádióval" (SDR) kapcsolatos "szoftver" tekintetében lásd az ML21. pontot.

b) a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései.

XII. fejezet

(ML 12.)

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint:

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek;

b) kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára.

NB: Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok lőszerei tekintetében lásd az ML1-ML4. pontot.

1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezték:

a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű üzemmódban 0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történő felgyorsítására;

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, hő-gazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések; valamint elektromos csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások számára;

c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló rendszerek;

d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási vagy eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást biztosító) rendszerei.

2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az alábbi hajtásmódok bármelyikével működnek:

a) elektromágneses;

b) elektrotermikus;

c) plazma;

d) könnyűgáz (könnyű gáz löveghez); vagy

e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják).

XIII. fejezet

(ML 13.)

Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak szerint:

a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező páncéllemezek:

1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy

2. katonai felhasználásra alkalmas;

NB: A testvédő páncéllemez vonatkozásában lásd az ML13. fejezet d) pont 2. alpontját.

b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek, vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján gyártott sisakok és különleges kialakítású alkatrészeik (azaz sisakborítás, bélés és komfort-töltés);

d) testvédő páncélzat vagy védőruházat és annak részegységei az alábbiak szerint:

1. lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

Megjegyzés: Az ML13. fejezet d) pont 1. alpontja értelmében a katonai követelmények vagy szabványok tartalmaznak legalább a repeszek elleni védelemre vonatkozó előírásokat.

2. kemény testvédő páncéllemezek, melyek a III. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július, vagy a megfelelő nemzeti szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosítanak.

1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat.

2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, kivéve, ha az módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták bármilyen típusú kiegészítő tartozékkal.

3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő páncélzatokra és az azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes védelmére tart magánál.

4. megjegyzés: Az ML13. pontban meghatározott tűzszerész védősisakok körébe kizárólag a kifejezetten bombák hatástalanítását végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú védősisakok tartoznak.

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. pontját.

2. NB: A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt "szálas és rostos anyagok" tekintetében lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. pontját.

XIV. fejezet

(ML 14.)

'Kifejezetten katonai gyakorló eszközök' vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. pontban vagy az ML2. pontban meghatározott bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használatának begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és tartozékok.

Műszaki megjegyzés:

'Kifejezetten katonai gyakorló eszközök' többek között az alábbiakat foglalja magában: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a repülésoktató eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a fegyver irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló emberméretű centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a műszeres repülés gyakorlását szolgáló oktató berendezés, a navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél) "légijárművek", a fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli "légijármű" gyakorló berendezés, a mobil gyakorló egységek és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezések.

1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és interaktív környezeti rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy alakították át.

2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek használatának gyakorlására szolgáló berendezésekre.

XV. fejezet

(ML 15.)

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és tartozékok az alábbiak szerint:

a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések;

b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések;

c) képerősítő berendezések;

d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések;

e) képalkotó lokátorszenzor berendezések;

f) az ML15. fejezet a)-e) pontjában meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és zavarás-elhárító berendezések.

Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a katonai képalkotó rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az ilyen csökkentő hatásoknak a minimalizálására terveztek.

1. megjegyzés: Az ML15. pontban a "kifejezetten ezekhez tervezett részegységek" kifejezés kifejezetten katonai felhasználásra való tervezés esetén az alábbiakat foglalja magában:

a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez);

b) képerősítő csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem elsőgenerációs);

c) mikrocsatorna panelek;

d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek;

e) felderítő rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit);

f) piroelektromos tv kamera csövek;

g) képalkotó berendezések hűtőrendszerei;

h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 100 mikrosec redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek nagysebességű kamerák fontos alkatrészei;

i) száloptikai képátalakítók;

j) kompound félvezető fotókatódok.

2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az "első generációs képerősítő csövekre", vagy a kifejezetten az "első generációs képerősítő csövek" alkalmazásához tervezett berendezésekre.

NB: Az "első generációs képerősítő csöveket" alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása tekintetében lásd az ML1. és ML2. pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját.

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. és 6A002.b. pontját.

XVI. fejezet

(ML 16.)

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1-ML4., ML6., ML9., ML10., ML12. vagy ML19. pontban meghatározott eszközökhöz terveztek

Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján azonosítható félkész gyártmányokra vonatkozik.

XVII. fejezet

(ML 17.)

Különféle egyéb berendezések, anyagok és 'könyvtárak', és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek a következők szerint:

a) önálló alámerülő és víz alatti úszó készülék a következők szerint:

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zárt vagy félig zárt rendszerű (ismételt belégzésű) készülék (azaz kifejezetten nem mágneses kivitelben megtervezve);

2. a nyitott rendszerű készülék kifejezetten katonai felhasználásra történő átalakításához tervezett részegységek;

3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett termékek az önálló alámerülő és víz alatti úszó készülékekhez;

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés;

c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások;

d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök;

e) "robotok", "robot"-vezérlések és "végeffektorok", amelyek a következő jellemzők valamelyikével bírnak:

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték;

2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek által kívülről okozott szakadás ellen (például öntömítő vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 °C) hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy

3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezték vagy minősítették;

Műszaki megjegyzés:

Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (például gépek, készülékek vagy elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta szándékolatlan interferenciára.

f) az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott berendezésekkel, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 'könyvtárak' (parametrikus műszaki adatbázisok);

g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek magukban foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett "atomreaktorokat", valamint az azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy 'átalakított' részegységeket;

h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott vagy kezelt berendezés és anyag, amelyet az Európai Unió közös katonai listája máshol nem sorol fel;

i) kifejezetten katonai "atomreaktorok" részére tervezett szimulátorok;

j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy 'átalakított' mobil javító műhelyek;

k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy 'átalakított' harctéri generátorok;

l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy 'átalakított' konténerek;

m) komphajók, amelyeket az Európai Unió közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok;

n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott termékek "fejlesztéséhez" tervezett kísérleti modellek;

o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például szem- és érzékelővédelem);

p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy 'átalakított', az Európai Unió közös katonai listájában máshol említettektől eltérő "üzemanyagcellák".

Technikai megjegyzés

1. Az ML17. fejezet alkalmazásában műszaki 'könyvtár' (parametrikus adatbázis): a katonai természetű műszaki információk gyűjteménye, amely növelheti a katonai berendezések vagy rendszerek teljesítményét.

2. Az ML17. fejezet alkalmazásában 'átalakított': bármely strukturális, elektromos, mechanikai vagy egyéb változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai felhasználásra tervezett eszköz képességeivel lát el.

XVIII. fejezet

(ML 18.)

Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai:

a) kifejezetten az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek 'gyártásához' tervezett vagy átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

b) kifejezetten az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, minősítéséhez és vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz tervezett berendezések.

Műszaki megjegyzés:

Az ML18. fejezet alkalmazásában 'gyártás': tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és ellenőrzés. Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következő berendezéseket foglalja magában:

a) folyamatos nitrálók;

b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek bármelyikével rendelkezik:

1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 kW (400 LE);

2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy

3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális gyorsulást állít elő;

c) dehidratáló prések;

d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy átalakított csavaros extruderek;

e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához;

f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), amelyek tárolókapacitása nagyobb, mint 227 kg;

g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei;

h) fluidhajtóanyag-őrlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy őrlésére;

i) az ML8. fejezet c) pont 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor gömbösítésének és egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító berendezések;

j) az ML8. fejezet c) pont 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló konvekciós áramú konverterek.

XIX. fejezet

(ML 19.)

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett "lézer"-rendszerek;

b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas részecskesugárzó rendszerek;

c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek;

d) kifejezetten az ML19. fejezet a)-c) pontjában meghatározott rendszerek felderítésére vagy azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések;

e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai kísérleti modelljei;

f) "lézer"-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv - azaz a szabad szem vagy a látást javító eszközzel ellátott szem - maradandó vakságának előidézésére terveztek.

1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek közé tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ:

a) elégséges teljesítményű "lézerek" olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely hasonló a hagyományos lőszer pusztítási hatásához;

b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges részecskesugarat lőnek ki;

c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek kellően intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék.

2. megjegyzés: Az ML19. fejezet magában foglalja többek között az alábbi, kifejezetten irányított energiát kibocsátó rendszereket:

a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy üzemanyag-kezelő berendezések;

b) célkereső vagy követő rendszerek;

c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése megakadályozásának megtörténtét felmérő rendszerek;

d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés;

e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors műveletekre;

f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok;

g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására;

h) "űrminősítésű" gyorsító részegységek;

i) negatívionsugár-összpontosító berendezés;

j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés; k) "űrminősítésű" fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére.

XX. fejezet

(ML 20.)

Kriogén és "szupravezető" berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és tartozékok:

a) kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett berendezések, amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (- 170 °C) alatti hőmérsékletet előállítani vagy fenntartani;

Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja többek között azon mobil rendszereket, amelyek nemfémes vagy nem villamos vezető anyagokból - például a műanyagok vagy az epoxigyantával impregnált anyagok - előállított kiegészítő eszközökből vagy részegységekből épülnek fel.

b) olyan "szupravezető" villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket kifejezetten katonai földi, vízi, légijármű fedélzeti vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is működtethetők.

Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid homopoláris generátorokra, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mezőben forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető elemek.

XXI. fejezet

(ML 21.)

"Szoftver", a következők szerint:

a) kifejezetten az Európai Unió közös katonai listáján meghatározott berendezések, anyagok vagy "szoftver" "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "felhasználására" tervezett vagy átalakított "szoftver";

b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális "szoftver" az alábbiak szerint:

1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése céljára tervezett "szoftver";

2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása céljára tervezett "szoftver";

3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására szolgáló "szoftver";

4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és hírszerzési (Command, Communications, Control and Intelligence - C3I) vagy vezetési, hírközlési, irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications, Control, Computer and Intelligence - C4I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett "szoftver";

c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott "szoftver", amelyet kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy az Európai Unió közös katonai listájában nem szereplő berendezések számára lehetővé tegye az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltését.

XXII. fejezet

(ML 22.)

"Technológia" a következők szerint:

a) "technológia", amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az Európai Unió közös katonai listáján szereplő termékek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "használatához" "szükséges" ;

b) "Technológia" a következők szerint:

1. "technológia", amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek teljes gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez

és azok működtetéséhez, üzemeltetéséhez és javításához "szükséges", még akkor is, ha a gyártási eljárás részegységei nincsenek meghatározva;

2. "technológia", amely kézifegyverek "fejlesztéséhez" és "gyártásához" "szükséges" még akkor is, ha azt antik kézifegyverek másolatainak gyártására használják;

3. "technológia", amely az ML7. fejezet a)-g) pontjában meghatározott mérgező anyagok, kapcsolódó berendezések vagy elemek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "használatához" "szükséges";

4. "technológia", amely az ML7. fejezet h) pontjában meghatározott biopolimerek vagy specifikus sejtkultúrák "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" szükséges;

5. "technológia", amely kizárólag az ML7. fejezet i) pont 1. alpontjában meghatározott "biokatalizátoroknak" a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő elegyítéséhez "szükséges".

1. megjegyzés: Az Európai Unió közös katonai listáján szereplő termékek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "használatához" "szükséges" "technológia" akkor is engedélyköteles marad, ha azt az Európai Unió közös katonai listáján nem szereplő termékekre kell alkalmazni.

2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következőkre:

a) azon "technológiák", amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles tételek, illetve az engedélyezett kivitelű tételek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, működtetés folyamatos fenntartásához (ellenőrzéséhez) és javításához;

b) azon "technológiák", amelyek "közhasznú", "tudományos alapkutatás" vagy a szabadalmi engedélyekhez szükséges minimum információk;

c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses indukcióhoz kapcsolódó "technológiák".

XXIII. fejezet

(HUML 23)

Kifejezetten katonai célú felszerelések

Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártott termékek:

a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett hadiruházati felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hord eszközök;

b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök;

c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, védőfunkciójú eszközök és felszerelések.

XXIV. fejezet

(HUML 24)

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások

a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő kitelepítése, váltása, át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében katonai vagy polgári eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatások;

b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I-VII., IX-XXIII., valamint XXV-XXVI. fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, rendszerben tartásával (üzemeltetésével, üzemben tartásával), illetve rendszerből történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások;

c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok - beleértve az I-IV., VI-VIII., X-XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket - megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló szolgáltatás.

XXV. fejezet

(HUML 25)

Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök

1. Kényszerítő eszközök

a) rendőrbotok:

1. bevetési botok;

2. gumibotok;

3. teleszkópos ütőbotok;

4. tonfák;

b) elektromos sokkoló eszközök;

c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök:

1. műanyagbilincsek;

2. patentbilincsek;

3. szorítóbilincsek;

4. testbilincsek;

5. menekülő jármű elfogó készlet;

6. személy ellen alkalmazható elfogó háló;

d) tömegoszlatásra alkalmas egyéb hordozható eszközök;

e) cselekvésképtelenséget előidéző, tömegoszlatásra alkalmas vegyi anyagok:

1. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepint(CR),

2. klóracetofenont (CN),

3. ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták;

f) természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlatásra alkalmas hatóanyagok.

Megjegyzés:

A XXV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika hatóanyagú spray.

Megjegyzés:

1. Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. fejezet d) pontját.

2. Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 20 gramm vagy ennél kisebb egyedi kiszerelésű könnygázkészítmények abban az esetben, ha azok hatóanyagtartalma legfeljebb 1%.

2. Bűnfelderítő eszközök

a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés;

b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés;

c) hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek;

d) mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai;

e) speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések, illetve ezek alkatrészei és tartozékai:

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok,

2. ujjlenyomat-elemzők, monitorok és berendezések,

3. automatizált ujjlenyomat-azonosító és keresőrendszerek,

4. pszichológiai stresszelemző berendezések,

5. különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szereplő berendezésekhez és rendszerekhez.

Megjegyzés:

Nem tartoznak a XXV. fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés alá azon biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és neurofizikai reakciók vizsgálatára alkalmaznak.

XXVI. fejezet

(HUML 26)

Titkosszolgálati eszközök

1. Akusztikus lehallgató eszközök

Akusztikus lehallgató eszköznek minősül minden olyan akusztikus információ megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia, amely a kommunikációban résztvevők bármelyikének tudta és beleegyezése nélkül, titkosan, illetve rejtetten alkalmazható, így különösen:

a) lehallgatási célra tervezett, előállított vagy forgalmazott mikrofon, illesztő, rögzítő, illetve továbbító eszköz;

b) lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy ultrahangos működési elvet alkalmazó technikai lehallgató rendszer;

c) rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzítő, vagy továbbító eszköz, azok tartozékai.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

1. polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató elektronikai eszközök és azok tartozékai;

2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei;

3. diszpécserközpontok információrögzítő eszközei;

4. kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei;

5. polgári vagy rádióamatőr felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás adó-vevő készülékek;

6. ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra tervezett berendezések, mérőműszerek, azok tartozékai.

2. Titkos vizuális megfigyelő eszközök

Titkos vizuális megfigyelő eszköznek minősül bármely olyan vizuális információ megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia, amellyel az érintett személy tudta és beleegyezése nélkül annak tevékenységének titkos megfigyelése, rögzítése, vagy az így nyert információ továbbítása, feldolgozása megvalósítható, így különösen:

a) megtévesztésre alkalmas rejtő eszközbe szerelt videó kamera és fényképezőgép, valamint a rejtésre szolgáló tartozékai;

b) rejtésre szolgáló optika előtétekkel (például csavarfej, szegecsfej, gomb stb.) telepíthető kamera és tartozékai;

c) fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehetővé tevő eszközök;

d) videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett megfigyelést lehetővé tevő rendszerek és ezek fényképezőgéphez, vagy videokamerához való csatlakozását biztosító adapterek és tartozékok.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett fotós, vagy videós szórakoztató, oktatási, tudományos, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai;

2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthető vagyonvédelmi, betörésjelző, vagy egyéb riasztórendszerek elemei;

3. ipari forgalom-megfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek elemei;

4. orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, videoszkópok, fiberszkópok, boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai;

5. tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és azok elemei;

6. éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. fejezetet.

3. Számítástechnikai eszközök ellenőrzésének, illetve elektronikus hírközlő, és azt helyettesítő hálózaton folytatott kommunikáció ellenőrzésének eszközei.

Jelen pont engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek alkalmasak az adatokat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai, vagy egyéb eszközökből, a hozzájuk használható adathordozókból a tárolt információ bármilyen módon történő titkos megszerzésére, továbbítására, rögzítésére, valamint a számítástechnikai eszközökön folytatott tevékenység valós idejű titkos megfigyelésére, rögzítésére, illetve az elektronikus hírközlő hálózaton folytatott kommunikáció megszerzésére, így különösen:

a) belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehetővé tevő, támogató eszközök, szoftverek;

b) hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épülő védelmek megkerülésére, feltörésére szolgáló eszközök, szoftverek;

c) a használt vizuális kijelző tartalmát rögzítő és/vagy továbbító eszközök, szoftverek;

d) olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton folytatott kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak elő, vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

1. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett - a hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben használatos - mérőberendezések, hírközléstechnikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai;

2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett, és a felhasználó tudta és beleegyezése nélkül nem alkalmazható rendszerek és szoftverek eszközei, tartozékai.

4. Zavaró eszközök

Jelen pont engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, szoftvereket, ezek alkatrészeit, és tartozékait, amelyek a XXVI. fejezet 1., 2. és 3. pontjában felsorolt eszközök zavarására, működésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné tételére terveztek, állítottak elő, így különösen:

a) rádiófrekvenciás zavaró adók;

b) vezetékes zavaró adók;

c) akusztikus zaj generátorok;

d) lézer- vagy infravörös sugárzással működő zavaró adók;

e) elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, előállított berendezések;

f) informatikai eszközök zavarására tervezett, előállított eszközök, szoftverek;

g) biztonsági rendszerek zavarására tervezett, előállított eszközök.

5. Felderítő eszközök

Jelen pont engedélyezés alá vonja az alábbiakat:

a) vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések;

b) optikakereső berendezések;

c) rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének meghatározására szolgáló detektorok;

d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató és megfigyelő berendezések felfedésére.

6. Titkos behatolás eszközei

Titkos behatoló eszköznek minősülnek azon mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi vagy egyéb elven működő eszközök, vagy szoftverek, amelyek segítségével zárt objektumba (zárt földterület, épület, gépkocsi stb.) hajtható végre behatolás vagy tárgyakon található mechanikai, elektronikus védelmi rendszerek leküzdhetők oly módon, hogy a védelmi rendszerek a későbbiek folyamán is rendeltetésszerűen használhatók maradnak, így különösen:

a) mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, zárszerkezetek, lakatok, reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy roncsolásmentes nyitására tervezett és előállított eszközök, technológiák és tartozékaik;

b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló vagy működésképtelenségét kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és tartozékaik.

7. Rejtjelező és titkosító berendezések

a) elektronikus hírközlő hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos rejtjelező és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek, valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő egységei és tartozékai;

b) speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett, vagy használt eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek;

c) rejtjelkulcsok.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

1. szerzői jogvédelem biztosítását célzó kódoló-dekódoló eszközök;

2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági (vagy védelmi, személyazonosító, jogosultság-ellenőrzési célú) rendszerek kódoló-dekódoló eszközei.

8. Követő eszközök

Követő eszköznek minősül bármely olyan eszköz vagy szoftver, illetve tartozékai, amely személy vagy tárgy - az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történő -irány- és helymeghatározására terveztek, állítottak elő.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség számára árusított irány- és helymeghatározásra alkalmas vevőberendezéseket.

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI

Az alábbiakban találhatóak - betűrendi sorrendben - az ebben a listában használt kifejezések fogalommeghatározásai.

1. megjegyzés: A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem érintik a definícióknak a lista egészében való általános alkalmazását.

2. megjegyzés: Az ebben "A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai" című részben szereplő szavak és kifejezések kizárólag akkor értelmezendőek a definíciónak megfelelően, ha idézőjelben ("") állnak. A félidézőjellel jelölt (' ') fogalmak definícióját a megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza. Egyéb esetekben a szavak és kifejezések általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezendők.

ML10."A levegőnél könnyebb légijárművek":
hőlégballonok és léghajók, amelyek emelkedésükhöz forró levegőt vagy a levegőnél könnyebb
gázokat - például héliumot vagy hidrogént - használnak.
ML8."Adalékanyagok":
robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok.
ML17."Atomreaktor":
a reaktortartályon belül lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a berendezés, amely
a magban a teljesítményszintet szabályozza és azok a komponensek, amelyek általában a
reaktormag primer hűtőközegét foglalják magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt
szabályozzák.
ML11."Automata parancsnoki és vezetési rendszerek":
Olyan elektronikus rendszerek, amelyeken keresztül a vezetés alatt álló hadműveleti, harcászati
kötelék, egység, hajó, alegység vagy fegyverek hatékony működéséhez nélkülözhetetlen
információt betáplálják, feldolgozzák és továbbítják. Ezt a katonai vezető szerv feladatainak
támogatására tervezett számítógépes és egyéb speciális hardver felhasználásával végzik. Az
automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek fő funkciói a következők: az információk hatékony
automatikus gyűjtése, tárolása és feldolgozása; mindazon körülmények és helyzet bemutatása,
amelyek hatással lehetnek a harc előkészítésére és megvívására; a művelet céljának és pillanatnyi
állásának megfelelően a harcászati és hadműveleti számvetések elvégzése az erőforrásoknak a
harccsoportok vagy hadrendi elemek vagy a harctéren telepített erők közötti megosztása céljából; a
művelet vagy harc időtartama alatt bármikor helyzetértékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges
adatok előkészítése; a műveletek számítógépes szimulációja.
ML7., 22."Biokatalizátorok":
egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai vegyületekben használt enzimek,
amelyek a vegyi harcanyagokhoz (CW) kötődnek és lebontásukat gyorsítják.
Műszaki megjegyzés:
"Enzim": egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt "biokatalizátor".
ML7., 22."Biopolimerek":
az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák:
a) egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek;
b) monoklonális, poliklonális vagy nem idiotipikus ellenanyagok;
c) különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok;
Technikai megjegyzés
1. "Nem idiotipikus ellenanyagok": olyan ellenanyagok, amelyek más ellenanyagok
konkrét ellenanyag-megkötő helyeihez kötődnek.
2. "Monoklonális ellenanyagok": olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-megkötő
helyhez kötődnek, és amelyeket egy sejtklón állít elő.
3. "Poliklonális ellenanyagok": olyan proteinek keveréke, amelyek egy ellenanyag
megkötő helyhez kötődnek, és amelyeket egynél több sejtklón állít elő.
4. "Receptorok": olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek képesek
ligandok megkötésére, amelyek megkötése hatással van fiziológiai funkcióikra.
ML15."Első generációs képerősítő csövek":
elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és bemenetnél multialkáli fotókatódból (S-20
vagy S-25) készült optikai vagy üveglemez került felhasználásra, azonban mikrocsatornás
lemezeket nem tartalmaznak.
ML8."Energiahordozó anyagok":
olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz szükséges energia
kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A "robbanóanyagok", "pirotechnikai eszközök" és
"hajtóanyagok" az energiahordozó anyagok alosztályait képezik.
ML7."Expressziós vektorok"
genetikai anyagnak a fogadósejtbe történő bejuttatására használt hordozók (például plazmid vagy
vírus).
ML21.,
22.
"Fejlesztés":
kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi szakaszhoz, mint például: tervezés,
tervezéskutatás, tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és
vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési adatok, a tervezési adatok termékké történő
átalakításának folyamata, konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok.
ML21.,
22.
"Felhasználás"
Üzemeltetés, üzembe helyezés (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben
tartás (ellenőrzés), javítás, nagyjavítás és felújítás.
ML18.,
21., 22.
"Gyártás":
valamennyi gyártási fázis vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, ellenőrzés, tesztelés,
minőségbiztosítás.
ML8."Hajtóanyag":
olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve - ellenőrzött ütemben - nagy
mennyiségű forró gázt állítanak elő mechanikai munka végzése céljából.
ML7."Háborús felhasználáshoz igazított":
olyan átalakítás vagy szelektálás (mint a tisztaság, eltarthatósági idő, fertőzőképesség, terjedési
jellemzők vagy az UV-sugárzással szembeni ellenállóképesség megváltoztatása), amelynek célja,
hogy növelje az ember- vagy állatveszteséget, rombolja a berendezéseket, vagy kárt tegyen a
termésben vagy a környezetben.
ML22."Közhasznú":
olyan "technológia" vagy "szoftver", amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó korlátozás nélkül
tettek közzé.
Megjegyzés: szerzői jogi korlátozások nem gátolják, hogy a "technológia" vagy "szoftver" a
"közhasznú" tárgykörébe tartozzon.
ML9., 19."Lézer":
komponensek olyan részegysége, amely mind térben, mind időben olyan koherens fényt biztosít,
amelyet stimulált sugárzáskibocsátással erősítenek fel.
ML4., 8."Pirotechnikai eszközök":
szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, amely amikor begyújtják egy
energiát termelő kémiai folyamaton megy keresztül szabályozott arányok mellett azért, hogy
megfelelő időkésedelmet hozzon létre, vagy hőmennyiséget, zajt, füstöt, látható fényt vagy
infravörös kisugárzást gerjesszen. A piroforok a pirotechnikai eszközök egyik olyan alosztályát
képezik, amelyek nem tartalmaznak oxidálószert, levegővel érintkezve azonban spontán gyulladnak.
ML4., 10.^olgárilégijármű":
a polgári légiközlekedési hatóság által közzétett, a légiközlekedésre alkalmasságot minősítő
listákban felsorolt, a polgári típusalkalmassági engedéllyel, vagy azzal egyenértékű engedéllyel
rendelkező polgári légiközlekedési tevékenységet végző légijármű.
ML8."Prekurzorok":
robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok.
ML8.,
10. és 14.
"Légijármű":
merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros vagy döntött szárnyas
légijármű.
ML8., 18."Robbanóanyagok":
olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek
robbanófejekben elsődleges, indító- vagy fötöltetként, valamint rombolások és egyéb alkalmazások során
történő felhasználásukkor robbanást okoznak.
ML17."Robot":
esetleg folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs mechanizmus, amely
szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) többfunkciós;
b) képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy
orientálására, háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén;
c) három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoeszközt foglal magában, amelyek léptető
motorokat is tartalmazhatnak; és
d) rendelkezik a "felhasználó által programozható" tanít/visszajátszik módszerrel vagy
elektronikus számítógéppel, amely lehet programozható logikai kontroller, azaz
mechanikai beavatkozás nélküli.
Megjegyzés: A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket:
1. olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral
lehet irányítani;
2. állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített
programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot
mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, például csapok vagy
bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása mechanikai,
elektronikus vagy elektromos úton nem változtatható, illetve nem is cserélhető;
3. mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok,
amelyek a mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus
mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható
ütközők, például csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek
megválasztása a rögzített programsémán belül változtatható. A programséma
változtatása vagy módosítása (például a csapok átállítása vagy a bütykök cseréje) egy
vagy több mozgási tengelyen csak mechanikai műveletek révén történik;
4. nem szervovezérlésű, sorrendmanipulációs mechanizmusok, amelyek
mechanikusan rögzített, programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó
eszközök; a program változtatható, de a folyamat csak a mechanikusan rögzített
elektromos bináris eszközről vagy állítható ütközőkről kapott bináris jel hatására halad
tovább;
5. Descartes-féle koordináta manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk,
amelyeket függőleges elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e
rekeszek tartalmának tárolás és kirakodás céljából történő elérésére szolgálnak.
ML13."Szálas vagy rostos anyagok":
magában foglalja többek között az alábbiakat:
a) folytonos monofil szálak;
b) folytonos cérnák és előfonatok;
c) szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok;
d) vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek;
e) bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok;
f) aromás poliamid pép.
ML10."Személyzet nélküli légijármű" ("UAV")
Minden olyan "légijármű", amely a fedélzeten mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a repülés
megkezdésére, valamint az irányított repülés és navigálás fenntartására.
ML21."Szoftver":
bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több "program" vagy "mikroprogram"
gyűjteménye.
ML20."Szupravezető":
olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik minden elektromos
ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és igen nagy
elektromos áram átvitelére alkalmasak Joule-hő keletkezése nélkül.
Egy "szupravezető" anyag "kritikus hőmérséklete" (más kifejezéssel átmeneti hőmérséklete) az a
hőmérséklet, amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden ellenállását elveszíti.
Műszaki megjegyzés:
Az anyag kritikus "szupravezető" állapotát a "kritikus hőmérséklet", a kritikus mágneses mező -
amely a hőmérséklet függvénye - és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a mágneses
mezőtől és a hőmérséklettől egyaránt függ.
ML22."Szükséges":
a "technológia" tekintetében a "technológiának" az ellenőrzés alá eső működési szint, jellemzők
vagy funkciók eléréséért vagy meghaladásáért felelős része. Az ilyen "szükséges technológia" több
termék részét is képezheti.
ML22."Technológia":
A termékek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "felhasználásához" szükséges egyedi információ.
Ez az információ lehet 'műszaki adat' vagy 'műszaki támogatás'.
Technikai megjegyzés
1. A 'műszaki adat' lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és
specifikáció, kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más adathordozón, például
mágneslemezen, mágnesszalagon vagy csak olvasható tárban rögzítve.
2. A 'műszaki támogatás' lehet útmutatások, készségek, képzés, a munkával kapcsolatos
ismeretek átadása vagy konzultációs szolgáltatás. A 'műszaki támogatás' magában
foglalhatja a 'műszaki adatok' átadását is.
ML7."Tömegoszlató harcanyagok":
olyan anyagok, amelyek - a tömegoszlatási célra történő tervezett felhasználásuk során - rövid idő
alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát okozzák, amely hatások az
anyagoknak való expozíció befejeződését követően rövid időn belül megszűnnek. A könnygáz a
"tömegoszlató harcanyagok" egyik fajtája.
ML22."Tudományos alapkutatás":
kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek megszerzése jelenségek vagy
megfigyelhető tények alapelveiről, és elsődlegesen nem meghatározott gyakorlati cél vagy szándék
elérésére irányul.
ML17."Üzemanyagcellák"
olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott üzemanyag kémiai energiáját
közvetlenül egyenárammá átalakítani.
ML19."Űrminősítésű":
olyan termék, amelyet úgy terveztek, gyártottak és próbáltak ki, hogy megfeleljen a műholdak,
valamint a nagy magasságú, 100 kilométeren vagy nagyobb magasságon működő repülő rendszerek
felbocsátásánál és telepítésénél megkövetelt különleges elektromos, mechanikai vagy környezeti
követelményeknek.
ML17."Végeffektorok":
fogószerszámok, aktív szerszámegységek és minden egyéb olyan szerszám, amelyet a "robot"
manipulátorkar végén lévő alaplapra erősítenek.
Műszaki megjegyzés:
"aktív szerszámegységek": valamely munkadarab hajtóerejét vagy munkaenergiáját biztosító, vagy
azt érzékelő eszközök.

Tartalomjegyzék