80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a)-c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

a) 96. § (7) bekezdésében foglalt jogszabálysértés esetén;

b) 109. §-ában foglalt jogszabálysértések esetén;

c) 110. §-ában foglaltak alapján az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának elmulasztása miatt;

d) 113. §-ában foglaltak alapján az üzletszabályzat módosításának elmulasztása miatt;

e) 119. § (1) bekezdés b)-d) pontjában, 119. § (2) bekezdés b) és c) pontjában és 119. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, ha a jogszabálysértés az együttműködő földgáz-rendszer működését akadályozza, egyensúlyát veszélyezteti, a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti;

van helye.

(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

a) 96. § (1) bekezdés b)-d) pontjában foglaltak alapján, ha a jogszabálysértés az együttműködő villamosenergia-rendszer működését akadályozza, egyensúlyát veszélyezteti, a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti;

b) 145. §-a alapján a 142. § (1) és (7) bekezdésében, a 143. § (1) és (4)-(7) bekezdésében, valamint a 144. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt

van helye.

(3) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében és 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján van helye, ha a jogszabálysértés a távhőszolgáltató-rendszer működését, a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti.

(4) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 14. § (3)-(4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében és 42. § (2) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

(5) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

a) 41. § (1) bekezdése alapján;

b) 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha a jogszabálysértés az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti;

c) 41. § (4) bekezdése alapján;

d) 41. § (5) bekezdése alapján

van helye.

(6) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

(7) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján az átviteli rendszerirányítói és az elosztói utasítások jogszerűtlensége és indokolatlansága miatt van helye.

(8) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 10.013. pontja, 5. melléklet 2.281. pont a) alpontja, 2.282. pontja, 6. melléklet 2.324. és 2.327. pontja alapján, az abban foglalt esetekben van helye.

(9)[1] A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 38. §-ában és 39. § (1) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

2. § (1)[2] A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

a) 81. § (2) bekezdése alapján,

b) 81. § (3) bekezdése alapján,

c) 81. § (5) bekezdése alapján,

d) 81. § (6) bekezdése alapján,

e) 81. § (7) bekezdése alapján,

f) 81. § (8) bekezdése alapján,

g) 81. § (9) bekezdése alapján,

h) 81. § (10) bekezdése alapján, vagy

i)[3] 81/A. § (2) bekezdése alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet A. és C. táblázatában foglalt esetekben

van helye.

(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján van helye, ha a jogszabálysértés a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti.

(3) A Ket. 94. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásának a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény

a) 60. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 22. § szerinti osztályozási kötelezettség megsértése miatt;

b)[4] 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet [a továbbiakban: 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet] melléklete I. részének 1.06. és 1.17-1.18. cikkében foglalt vízi út és hajóút használatára, hajóút felszabadítására vonatkozó szabályok megsértése miatt;

c)[5] 60. § (1) bekezdés d) pontja alapján az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet melléklete 1. része 8.02. cikkének 1-5. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt;

d) 60. § (1) bekezdés f) pontja alapján a 17. §-ában és a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendeletben az úszólétesítmény megfelelőségére és üzemben tartására vonatkozó szabályok megsértése miatt;

e)[6] 60. § (1) bekezdés g) pontja alapján a 85. §-ának (1) bekezdésében és a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló kormányrendeletben a hajózási létesítmény létesítésére és üzemben tartására vonatkozó szabályok megsértése miatt;

f)[7] 60. § (1) bekezdés h) pontja alapján a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendeletben és az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet melléklete I. részének 5. fejezetében a víziközlekedés forgalmának irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelek létesítésére, üzemeltetésére és megszüntetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt;

g)[8] 60. § (1) bekezdés k) pontja alapján az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet melléklete I. részének 1.02-1.03. cikkében foglalt úszólétesítmény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez előírt személyzet létszámára és képesítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt;

h)[9] 60/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B. és D. táblázatában foglalt esetekben

van helye.

(4) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.)

a) 66/A. § (1) bekezdés foglaltak alapján

1. a légi személyszállítás és légi árufuvarozásra vonatkozó szabályok tekintetében a légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenységnek a magyar légiközlekedési hatóság által kiadott Lt. 22. §-a szerinti érvényes engedély engedélyben meghatározott tevékenységre vonatkozó feltételeknek meg nem felelés, az engedélyben meghatározott tevékenységtől eltérés, a légi közlekedés biztonságának veszélyeztetése miatt,

2. a Magyarországon székhellyel nem rendelkező légi személyszállítást, illetőleg légi árufuvarozást végző szervezet magyarországi tevékenységének a magyar légiközlekedési hatóság Lt. 26. § (1) bekezdése szerinti engedély megsértésével történő végzése miatt,

3. a gazdálkodó szervezet által légi jármű és egyes légi közlekedéssel kapcsolatos eszközök gyártásának, a javítási és karbantartási tevékenység folytatásának az Lt. 29. § (1) bekezdésében előírt engedély megsértésével történő végzése miatt,

4. az Lt. 51. § (1) bekezdésében a légiközlekedési akadályra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt,

5. a szakszolgálati tevékenység folytatása szabályainak szándékos vagy gondatlan megszegése esetén,

6. a légijármű parancsnokára vonatkozó Lt. 59. §-a szerinti kötelességek be nem tartása esetén,

7. a légiközlekedés védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt;

b) 19. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az üzemben tartási engedélyben, és a jogszabályban előírt feltételek súlyos vagy tartós megsértése miatt;

c) 30. § (2) bekezdése alapján a légiközlekedési szakszemélyzet képzésére vonatkozó szabályok megsértése miatt

d)[10] 3/F. § (2) bekezdése alapján a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt esetekben

van helye.

(5) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

a)[11] 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 1. pontjában, 2. pont a) alpontjában, 4. pont a) alpontjában, 5. és 6. pontjában, valamint 2. melléklet 1. pontjában foglalt esetekben,

b)[12] 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt esetekben,

c)[13] 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet B2-B4, B6-B8, B10-B12, B14-B16, C2-C5, D2-D5, D7-D10, D12-D15, D17-D20, D22-D25, D27-D30, D32-D35, E2-E13 és F1-F2 pontjában, valamint 4/A. mellékletében foglalt esetekben,

d)[14] 20. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklet G1, H1-H19, H26-H27, I1-I5, J1-J2, L1, L3 és M1-M7 pontjában foglalt esetekben,

e) 22/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a közúti járművekkel, jármű-alkatrészekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos rendelkezések megsértése miatt,

f) 29/A. § (1) bekezdése alapján az engedélytől eltérő útépítés, útmegszüntetés, elbontás miatt,

g) 44. § (3) bekezdése, valamint a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó előírások megsértése miatt,

h) 44. § (4) bekezdése alapján a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben [a továbbiakban: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet] az össztömegre, tengelyterhelésre és méretre meghatározott előírásoknak meg nem felelő jármű, illetve balesetveszélyes műszaki állapotú jármű esetén

i)[15] 20. § (1) bekezdés k) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/A-11/F. mellékletében foglalt esetekben,

j)[16] 20. § (1) bekezdés l) pontja alapján a magyarországi illetőségű személy vagy szervezet által a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó szabályok megsértése esetén

k)[17] 20. § (1) bekezdés m) pontja alapján az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó szabályok megsértése esetén

l)[18] 20. § (1) bekezdés f) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt esetekben,

m)[19] 20. § (1) bekezdés g) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. mellékletében foglalt esetekben,

n)[20] 20. § (1) bekezdés h) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. mellékletében és a 14. mellékletében foglalt esetekben,

o)[21] 20. § (1) bekezdés i) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt esetben,

p)[22] 20. § (1) bekezdés j) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 10. melléklet 1. pontjában foglalt esetben

van helye.

(6) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a)[23] 14. § (7) bekezdése alapján a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott feltételeknek meg nem felelő jármű esetén, illetve a járművet átalakítás után a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatalnál vizsgálatra be nem mutatása miatt, vagy a környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő jármű esetén;

c) 14. § (10) bekezdés a) pontja, 14. § (13) bekezdés a) pontja alapján, ha a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár;

d) 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján, ha a jármű nem felel meg a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak;

e) 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján, ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár;

f) 15. § (4) bekezdése alapján,

g) 15. § (9) bekezdés alapján a telephely elhagyásának megtiltása esetén, ha a jármű időszakos vizsgálatára vonatkozó rendelkezések értelmében a jármű alkalmatlan minősítésű;

h) 24. § (3) és (4) bekezdése alapján a 23. § szerinti pótalkatrészek és tartozékok minősítő jel nélküli gyártása, forgalmazása és járműbe való beépítése miatt

van helye.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.07.04.

[2] Megállapította az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.12.26.

[3] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 41. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2014.12.26.

[5] Megállapította az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2014.12.26.

[6] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Megállapította az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2014.12.26.

[8] Megállapította az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2014.12.26.

[9] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 41. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Beiktatta az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 40. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[11] Megállapította az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.26.

[12] Módosította a 31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[13] Megállapította az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.26.

[14] Megállapította az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.26.

[15] Megállapította az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2014.12.26.

[16] Beiktatta a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.

[17] Beiktatta a 31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[18] Beiktatta az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.26.

[19] Beiktatta az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.26.

[20] Módosította az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 10. §-a. Hatályos 2018.05.20.

[21] Beiktatta az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.26.

[22] Beiktatta az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.26.

[23] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 57. §-a. Hatályos 2017.01.03.