Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 7. alcím vonatkozásában a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés j) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 12. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 15. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 16. és 18. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 19. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nytv. vhr.) 22. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az arcképelemzési tevékenységet végző szerv az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Arcképtörvény) 11. § (4) bekezdésében és 12. § (5a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot adja meg."

(2) Az Nytv. vhr. 22. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) Az Arcképtörvény 9. §-a és 9/A. §-a szerinti szervnek az Nytv. 24/F. § (2a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor a polgár természetes személyazonosító adatait kell megadnia."

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utv. vhr.) 23. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A soron kívül kiállított úti okmányt a kérelmező személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján a járási hivatalnál veheti át."

3. § Az Utv. vhr. 23. § (2) bekezdésében a "(2a)" szövegrész helyébe a "(2a) és (2b)" szöveg lép.

3. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 41. § (3) bekezdésének rendelkezéseit az ügyészségi iratkezelésre az ügyészségi ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló szabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

(2) A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés e) pontjában és a 3. melléklet 8. pontjában a "robbanásveszélyes" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" szöveg lép.

5. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pontoknak a különböző hatóságok által történő informatikai infrastrukturális és alkalmazás szintű kiszolgálását, továbbá az ágazati szakhatóságok általi informatikai támogatását - beleértve az elektronikus ügyintézési lehetőségek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti személyre szabott ügyintézési felületen való online elérését is - az e-közigazgatásért felelős miniszter a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel és az érintett miniszterekkel együttműködve, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. bevonásával működteti.

(2a) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a Szolgtv. 31. §-ában megfogalmazottak szerint elektronikus egyablakos tájékoztatási és ügyintézési pontot (a továbbiakban: portál) működtet. Az e-közigazgatásért felelős miniszter felel a portál informatikai infrastruktúra és alkalmazás üzemeltetéséért, a szakminiszterek által szolgáltatott tartalmak feltöltéséért, az elektronikus ügyintézési központi szolgáltatásainak működtetéséért (SZEÜSZ, KEÜSZ) és a Kormányzati Ügyfélvonal általi kiegészítő tájékoztatási szolgáltatás működtetéséért, valamint a nyilvántartások által biztosított adatok megjelenítéséért. Az érintett szakminiszterek felelősek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá eső ügyekhez tartozó és a Szolgtv. 31. § (1) bekezdése szerinti szöveges tartalmak haladéktalan és naprakész szolgáltatásáért és az ágazatukba tartozó ügyintézési lehetőség elektronikus biztosításáért."

6. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében, 18. §-ában, 27. § (2) bekezdésében és 32. § (4) bekezdésében a "robbanásveszélyes" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" szöveg,

b) 18. §-ában az "Országos Tűzvédelmi Szabályzat" szövegrész helyébe az "Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: OTSZ)" szöveg,

c) 27. § (2) bekezdésében és 32. § (4) bekezdésében az "Országos Tűzvédelmi Szabályzat" szövegrész helyébe az "OTSZ" szöveg,

d) 1. melléklet 5.1.4.2. pontjában az "Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: OTSZ)" szövegrész helyébe az "OTSZ" szöveg

lép.

7. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/B. § A közlekedésért felelős miniszter a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló rendeletében foglaltak alapján a belföldi belvízi veszélyes áru szállítási műveletnek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodásban (ADN) előírt feltételektől eltérő feltételekkel való végrehajtására vonatkozó, a hajózási hatóságnál kérelmezett egyedi engedélyhez szükséges katasztrófavédelmi véleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a hajó tervezett indulási vagy a határátlépés helye szerint illetékes területi szerve adja ki."

8. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát és személyazonosságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával vagy a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal. A közlekedési igazgatási hatóság az egyeztetést a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal - a központi szerv közreműködésével - is elvégzi. Az elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem esetén a személyazonosítást a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve végzi."

9. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

10. § A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hívásfogadó rendszer a segélyhívás helyére vonatkozó - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 86. pontjában meghatározott, nyilvánosan elérhető belföldi telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató rendszeréből átvett, valamint a segélykérő mobiltelefon készülékébe beépített helymeghatározó rendszer által megállapított és automatikusan továbbított - helymeghatározási adatokat rögzíti."

10. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR rendelet) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter a központi címregiszterben nyilvántartott címadatokat jogszabályban meghatározott feladata ellátása céljából felhasználhatja."

(2) A KCR rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A címképzésért felelős szerv az illetékességi területéhez tartozó, a központi címregiszterben nyilvántartott címadatokat jogszabályban meghatározott feladata ellátása céljából felhasználhatja."

(3) A KCR rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi címregiszterben nyilvántartott cím annak megismerése és kezelése céljából - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - automatikus adatátvétellel továbbítható

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság mint címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartást vezető szervek,

b) az állami középület-kataszter működtetéséért felelős szervezet,

c) az Okos Város Központi Platform Települési Térinformatikai Platformjának és Települési Középület Kataszterének működtetéséért felelős szervezet, valamint

d) az állami adóhatóság

számára."

11. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzigR.) 3/B. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A konzuli tisztviselő)

"g) a nála előterjesztett kérelem esetén végzi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgár lakcímének és személyi azonosítójának rögzítését."

(2) A SzigR. 4. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartást kezelő szerv)

"u) dönt az állandó személyazonosító igazolvány az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt kiadásáról, kiadásának megtagadásáról."

(3) A SzigR. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közreműködő hatóság és a konzuli tisztviselő előtt indult, valamint az Nytv. 29. § (16a) bekezdése szerinti állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti eljárásban ideiglenes személyazonosító igazolvány nem állítható ki."

(4) A SzigR. 11. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem - az Nytv. 29/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel -]

"c) - ha a polgár nem rendelkezik személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes hatósági igazolvánnyal, valamint ha első alkalommal igényel tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt, vagy az Nytv. 29. § (16a) bekezdése szerinti esetben - a nyilvántartást kezelő szervnél,"

[(a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) is előterjeszthető.]

(5) A SzigR. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező - a (2) bekezdésben, a 13. §-ban és az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglaltak kivételével - személyes megjelenésre köteles."

(6) A SzigR. 15. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt esetben az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott ujjnyomata kerül rögzítésre, az eljárás során ujjnyomat-felvételezésre nem kerül sor."

(7) A SzigR. a következő 17/D. §-sal egészül ki:

"17/D. § Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárást a nyilvántartást kezelő szerv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárás útján folytatja le."

(8) A SzigR. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § Az eljáró hatóság a 20. §-ban meghatározott, a szülő elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében megtett nyilatkozatát a rendelkezési nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi."

(9) A SzigR. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt esetben a nyilvántartást kezelő szerv az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kódot és a PUK kódot a kérelmező Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhelyére küldi meg."

(10) A SzigR. 24. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt esetben a nyilvántartást kezelő szerv az állandó személyazonosító igazolványt belföldön postai úton, könyvelt küldeményként a kérelmező által megjelölt címre továbbítja. (3b) A kérelmező az Nytv. 29. § (16a) bekezdésében foglalt esetben az állandó személyazonosító igazolványt választása szerint a konzuli tisztviselőnél is átveheti. A konzuli tisztviselő az állandó személyazonosító igazolványt személyesen adja át vagy a kérelmező választása szerint külföldön postai úton, könyvelt küldeményként továbbítja."

(11) A SzigR. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A személyazonosító igazolványt másra átruházni, - büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottakra vonatkozó eltérő jogszabályi rendelkezés esetét kivéve - letétbe helyezni, biztosítékul adni vagy átvenni nem szabad."

(12) A SzigR. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az eljáró hatóság - a külképviselet kivételével - a személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról, illetve megtalálásáról szóló bejelentésről felvett jegyzőkönyvet a felvételétől számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi."

13. § A SzigR.

a) 1. § e) pont eh) alpontjában az "ideiglenesen" szövegrész helyébe az "előzetes" szöveg,

b) 29. § (2) bekezdésében az "Előzetes letartóztatás" szövegrész helyébe a "Letartóztatás" szöveg,

c) 29. § (3) bekezdésében a "Lakhelyelhagyási tilalom vagy házi őrizet elrendelése esetén" szövegrész helyébe az "Olyan bűnügyi felügyelet elrendelése esetén, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el," szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a SzigR.

a) 1. § e) pont ee) alpontjában az "előzetesen" szövegrész,

b) 17/B. §-ában az "- a konzuli tisztviselő kivételével -" szövegrész,

c) 36. § (5) bekezdésében az "a járási hivatal, illetve" szövegrész.

12. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: eVhr.) 2. §-a a következő 17-19. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"17. Egységes Digitális Kapu: az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: SDG Rendelet) 2. cikk (1) bekezdése szerinti egységes digitális kapu;

18. illetékes hatóság: az SDG Rendelet 3. cikk 4. pontja szerinti, az SDG Rendelet I., II. és III. mellékletében meghatározottak tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv;

19. nemzeti koordinátor: az SDG Rendelet 28. cikkében meghatározott feladatokat hazai szinten ellátó, az e-közigazgatásért felelős miniszter által kijelölt szervezet."

(2) Az eVhr. 8. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § Az elektronikus úton benyújtott beadványokban szereplő, a benyújtási jogosultság igazolása érdekében az ügyfél vagy az ügyfél képviselője által megadott személyes adatokat az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a benyújtási jogosultság sikeres ellenőrzéséig kezeli."

(3) Az eVhr. 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ügyintézési rendelkezések nyilvántartását vezető szerv ügynöki szolgáltatás útján, az e-ügyintézést biztosító szerv kérelme alapján az egyes képviseleti jogosultságokat tartalmazó nyilvántartásokból

a) ellenőrizheti és - sikeres ellenőrzés esetén - igazolhatja a képviseleti jogosultságot, valamint

b) a 116. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosíthatja az űrlap képviselettel összefüggő adatokkal történő kiegészítését."

(4) Az eVhr. 99. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jelen alcím alkalmazásában)

"8. csatlakozott fizetési megoldás szolgáltató: olyan elektronikus fizetési megoldásokat nyújtó szolgáltató, aki az EFER működtetőjével kötött megállapodás alapján vállalja, hogy elektronikus fizetési megoldásokat biztosít az E-ügyintézési tv. 1. § 14. pontja szerinti elektronikus fizetési módokhoz;"

(5) Az eVhr. 116. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szolgáltató az azonosítás során megismert, valamint az űrlapon megadott adatok alapján az elektronikusan hozzáférhető nyilvántartásokból - ideértve az ügyintézési rendelkezések nyilvántartását vezető szerv ügynöki szolgáltatásán keresztül történő hozzáférést is - az űrlap adatokkal történő kiegészítését biztosíthatja. Az űrlap automatikus kitöltésű adatainál az űrlapot rendszeresítő, az adott űrlapra a szolgáltatás nyújtását igénylő elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatokra vonatkozó adatkezelési jogát az igénye bejelentésekor igazolja."

16. § Az eVhr. a 145. §-t követően a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

"V/A. FEJEZET

AZ EGYSÉGES DIGITÁLIS KAPUHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSSAL ÉS ANNAK MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

145/A. § E fejezet az SDG Rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtásához szükséges részletszabályokat állapítja meg.

145/B. § (1) A 2. § 18. pontja szerinti illetékes hatóság elektronikus úton együttműködik a 2. § 19. pontja szerinti nemzeti koordinátorral.

(2) Az illetékes hatóság az SDG Rendeletben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez jogosult a nemzeti koordinátortól tájékoztatást vagy iránymutatást kérni. A nemzeti koordinátor a megkereséstől számított 10 munkanapon belül tájékoztatást vagy iránymutatást ad az illetékes hatóság számára.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti megkeresés teljesítése - a kért tájékoztatás vagy iránymutatás jellegéből adódóan - az Európai Bizottság közreműködését igényli, a nemzeti koordinátor haladéktalanul megkeresi az Európai Bizottságot, ennek tényéről pedig tájékoztatja az illetékes hatóságot. A megkeresés Európai Bizottság általi megválaszolásának időtartama az (1) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.

(4) A nemzeti koordinátor jogosult az általa vagy az Európai Bizottság által meghatározott formában vagy szerkezetben tájékoztatást vagy adatot kérni az illetékes hatóságtól az SDG Rendeletben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozóan. Az illetékes hatóság a megkereséstől számított 10 munkanapon belül - különösen indokolt esetben soron kívül - adatot szolgáltat vagy tájékoztatást nyújt a nemzeti koordinátor részére.

145/C. § (1) Az illetékes hatóság az SDG Rendelet 9., 10. és 11. cikkében foglalt minőségi követelményeknek megfelelő tájékoztató leírást készít és tesz közzé a 4. cikkben meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében az E-ügyintézési tv. 1. § 40. pontja szerinti személyre szabott ügyintézési felületen.

(2) Az illetékes hatóság a tájékoztató leírást az (1) bekezdés szerinti közzétételt megelőzően legalább 5 munkanappal tartalmi ellenőrzés céljából megküldi a nemzeti koordinátor részére.

(3) Amennyiben az illetékes hatóság idegen nyelven nem nyújt tájékoztatást, az SDG Rendelet 12. cikk (1) bekezdésével összhangban a nemzeti koordinátor útján köteles kérni a tájékoztatás idegen nyelvre történő, az SDG Rendelet 12. cikke szerinti fordítását.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben az illetékes hatóság tájékoztatja a nemzeti koordinátort, ha az SDG Rendelet 12. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem angol nyelvre kéri az (1) bekezdés szerinti tájékoztató leírás fordítását. Ebben az esetben az illetékes hatóság kérelmét köteles megindokolni.

(5) A nemzeti koordinátor az SDG Rendelet 12. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározza azon tájékoztató leírások körét, amelyre vonatkozóan kéri az Európai Bizottságtól a 12. cikk (1) bekezdése szerinti fordítást. A kiválasztott tartalom köréről és a kiválasztás indokairól a nemzeti koordinátor tájékoztatja az illetékes hatóságot.

145/D. § Ha valamely illetékes hatóság az SDG Rendelet 5. cikkében meghatározott információnak megfelelő tájékoztató leírást kíván az e rendelet 2. § 17. pontja szerinti Egységes Digitális Kapun közzétenni, azt a tájékoztató leíráshoz hozzáférést biztosító link nemzeti koordinátor részére történő megküldésével teheti meg.

145/E. § (1) A nemzeti koordinátor tevékenységének ellátását tárcaközi koordinációs munkacsoport (a továbbiakban: koordinációs munkacsoport) segíti.

(2) A koordinációs munkacsoportot

a) a nemzeti koordinátor,

b) a felügyelet által delegált személyek, továbbá

c) az illetékes hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó közfeladat ellátásáért felelős miniszter által kijelölt személy

alkotja.

(3) A koordinációs munkacsoport a nemzeti koordinátor tevékenységét illetően közreműködik

a) az illetékes hatóság SDG Rendeletben foglalt feladatai teljesítésének figyelemmel kísérésében,

b) az Egységes Digitális Kapun elhelyezendő tájékoztató leírásoknak, elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak, továbbá segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásoknak az SDG Rendeletben megállapított minőségi követelmények szerinti vizsgálatában, továbbá

c) bármely, a nemzeti koordinátor SDG Rendeletben vagy e fejezetben meghatározott feladatainak ellátásában.

(4) Az illetékes hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó közfeladat ellátásáért felelős miniszter a koordinációs munkacsoport munkájában történő részvétel céljából kijelölt személyről tájékoztatja az e-közigazgatásért felelős minisztert.

145/F. § Az illetékes hatóság a nemzeti koordinátor részére a 145/B. § (4) bekezdése szerinti határidőn belül továbbítja

a) az SDG Rendelet 19. cikkében meghatározott linkeket tartalmazó adattár számára továbbítandó linkeket,

b) az SDG Rendelet 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatás leírását és elérhetőségét.

145/G. § (1) Amennyiben - a nemzeti koordinátor vagy az Európai Bizottság vizsgálata alapján - az SDG Rendeletben megállapított minőségi követelmények nem teljesülnek, vagy az SDG Rendelet 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott minőségromlás következik be, a nemzeti koordinátor - az illetékes hatóság tájékoztatásával egyidejűleg - megkeresi a felügyeletet, amely feladat- és hatáskörében

a) felhívja az illetékes hatóságot a szolgáltatásnak az SDG Rendeletben megállapított minőségi követelmények szerinti nyújtására, továbbá

b) felhívja az illetékes hatóságot, hogy a megtett intézkedésekről és a szolgáltatás minőségének helyreállításáról a felügyelet, továbbá a nemzeti koordinátor részére számoljon be.

(2) Az illetékes hatóság az (1) bekezdés szerinti felhívásnak a felügyelet által meghatározott határidőn belül köteles eleget tenni.

(3) Ha az illetékes hatóság az (1) bekezdés szerinti felhívásban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a felügyelet - a nemzeti koordinátor tájékoztatásával egyidejűleg - határidő tűzésével ismételten felhívja az SDG Rendeletben meghatározott minőségi követelmények teljesítésére.

(4) Az ismételt felhívás teljesítésének elmaradása esetén a felügyelet közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő felügyeleti vizsgálatot folytat, amelynek eredményeként felügyeleti jelentés készül. A felügyeleti jelentés az illetékes hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó közfeladat ellátásáért felelős miniszter részére megküldésre kerül. A felügyeleti jelentés a személyes adatok kivételével nyilvános."

17. § Az eVhr. a következő 156/A. §-sal egészül ki:

"156/A. § Ez a rendelet az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendeletben meghatározott, Egységes Digitális Kapu létrehozására és működtetésére vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést szolgálja."

18. § Az eVhr.

a) 34. § (2) bekezdés a) pontjában, 99. § 6. pontjában, 100. §-ában, 105. §-ában, 106. § (2) bekezdésében, 109. §-ában a "pénzforgalmi" szövegrészek helyébe a "fizetési megoldás" szöveg,

b) 99. § 8a. pontjában, 101. § (1) bekezdésében, 102. § (1) és (2) bekezdésében, 104. § (3) és (4) bekezdésében, 108. §-ában és 110. § (3) bekezdésében a "pénzforgalmi" szövegrész helyébe a "fizetési megoldás" szöveg

lép.

13. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki."

14. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A kérelem elektronikus ügyintézési ponton keresztül történő előterjesztésekor a kérelmező az elektronikus ügyintézési pont által generált, elektronikusan megjelenített kérelem tartalmát hagyja jóvá."

(2) A 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az elektronikus ügyintézési ponton keresztül előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton küldi meg a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére."

15. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet] 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jogosult a felhasználói kártyát a jogosultság megszűnése vagy új kártya kibocsátása esetén leadja a jogosultságot igénylő munkáltatónak, aki az átvételt írásban igazolja, majd a felhasználói kártyát az anyakönyvi szerv útján megküldi a nyilvántartó szervnek a bevonás és érvénytelenítés technikai műveletei és az esetleges selejtezés végrehajtása érdekében. A felhasználói kártya érvénytelenítése, majd újrainicializálása után a kártya újra kiadható."

22. § A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati vagy kormányzati szolgálati" szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában a "vagy állami tisztviselőjének" szövegrész.

16. A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. § A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 4. § (1) bekezdésében szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében - kérelemre eltérést engedélyezhet, az OTSZ 1-15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)-(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 109. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 140. § (1) bekezdése, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §-a, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)-(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)-(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)-(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (5) bekezdése kivételével."

17. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tűzvizsgálati eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül a tűz keletkezési helyeként azonosított ingatlan, valamint a tűz keletkezésével közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, használója."

(2) A 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve - a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tűzesetei tekintetében a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti tűzvédelmi hatóság - a bejelentett tűzesetről az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki."

18. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

26. § A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha

a) az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési zóna határa nem változik,

b) a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma a naptári évben legfeljebb 10 darabbal módosul, vagy

c) megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja,

és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tervezőnek a változtatást a megvalósulási tervben át kell vezetnie, és le kell folytatni az üzembe helyezési eljárást."

19. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) 4. táblázat C:6 és C:37 mezőjében a "tűz-" szövegrész helyébe a "mérsékelten tűzveszélyes" szöveg, a "robbanásveszélyes" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" szöveg,

b) 8. táblázat C:3, C:10 és C:20 mezőjében a "robbanásveszélyes" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" szöveg, a "tűzveszélyes" szövegrész helyébe a "mérsékelten tűzveszélyes" szöveg

lép.

20. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-4. §, a 6. §, a 10-11. §, a 12. § (1), (11) és a (12) bekezdése, a 13-23. § és a 25. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § és a 9. § 2020. május 1-jén lép hatályba.

(4) A 8. § és a 12. § (2)-(10) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

29. § (1) E rendelet az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg,

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelethez

A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:

(Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek)

"9. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ"

2. melléklet a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelethez

A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 44. ponttal egészül ki:

(A központosított irattári szolgáltatásokat igénybe vevő szervek)

"44. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ"

Tartalomjegyzék