219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az 1-3. §, a 9. § (1) bekezdése, a 11. és 12. §, valamint a 13. § (5) és (7) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

az 5. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (3) bekezdésének b) pontjában,

a 6. és 8. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

a 7. § és a 9. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában,

a 9. § (3) bekezdése tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (2) bekezdésében,

a 10. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,

a 13. § (4) és (6) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MVH Korm. rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) központi hivatal. Az MVH-t a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja."

(2) Az MVH Korm. rendelet 7/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/B. § (1) A Kormány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó, elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e - az első fokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját szakhatóságként jelöli ki a következő vis maior esetekben:

a) a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.);

b) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés;

c) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása.

(2) Amennyiben a vis maior, az ország jelentős részét, vagy különösen nagyszámú ügyfelet érint, az MVH és az MgSzH egyeztetés útján állapítja meg a vis maior esemény megállapításának jóváhagyási feltételeit."

(3) Az MVH Korm. rendelet a következő alcímmel és 7/C. §-sal egészül ki:

"A Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer tagállami illetékes hatóságának kijelölése

7/C. § A Kormány a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i, 792/2009/EK bizottsági rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján a Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (a továbbiakban: ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására az MVH központi szervét jelöli ki."

10. § A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § A Hivatal - a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter útján - havi rendszerességgel EOV vetületű vektoros térképfedvény formájában közli a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjával az 1. § (6) bekezdése szerinti adatbázisban történt változásokat."

11. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a földhivatali szervezet-rendszernek a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerveit jelöli ki.

(2) A földhivatali szervezet-rendszer központi hivatal, amelyet a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányít.

(3) A földhivatali szervezet-rendszer

a) megyei földhivatalokból, Budapesten a Fővárosi Földhivatalból (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal),

b) körzeti földhivatalokból és kirendeltségekből,

c) a Földmérési és Távérzékelési Intézetből (a továbbiakban: FÖMI)

áll.

(4) A földhivatali szervezet-rendszer

a) területi szervei: a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti szervek,

b) helyi szervei: a (3) bekezdés b) pontja szerinti szervek.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kirendeltségek önálló hatósági jogkörrel nem rendelkeznek."

(2) A Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ingatlanrendező földmérői tevékenység engedélyezése tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki."

12. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)]

"a) a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal;"

(2) A Kr. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)]

"a) az OKTVF - alárendeltségben működő - területi szerve,"

(3) A Kr. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felügyelőség igazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat felette az OKTVF főigazgatója gyakorolja. A felügyelőséget az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a felügyelőség alkalmazottai felett."

(4) A Kr. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a felügyelőség által első fokon hozott döntés esetében másodfokon az OKTVF jár el."

(5) A Kr. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzeti park igazgatóságok szervezet-rendszere központi hivatal, amely a miniszter irányítása alatt működő, önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezet-rendszerének területi szervei a nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI)."

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. és az MVH Korm. rendelet e rendelettel módosított rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti az MVH Korm. rendelet 7/B. §-át megelőző alcím.

(4) Hatályát veszti az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet

a) 3. §-a (2) bekezdésének második és harmadik mondata,

b) 4. § (3) bekezdése c) pontjának ca) alpontjában az "MgSzH által kiadott igazolás," szövegrész.

(5) Hatályát veszti a Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése.

(6) Hatályát veszti az egyes rizstermékek behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 80/2007. (VIII. 2.) FVM-GKM-EüM-SZMM együttes rendelet.

(7) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 113. §-a (1) bekezdésének u) pontja.

(8) Hatályát veszti a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § ab) alpontjában a "valamint a Miniszterelnöki Hivatal ágazati feladataival-," szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére