100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1-8., 10-18., 20-21., 25-29., 31-34., 36-37., 39-40., valamint 42-43. pontjaiban, a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1-13., 15., 17-35., 38-40., valamint 42-43. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. elszámoló számla: olyan a hálózathasználati vagy a villamosenergia-vásárlási szerződés időtartama alatt kiállított, az adott elszámolási időszakra vonatkozó számla, amely az elszámolást az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállása közötti tényleges fogyasztás és az egyes zónaidőkre, illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjtétel szorzataként tartalmazza; "

(2) A Vhr. 1. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. középfeszültség: 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 35 kV névleges feszültség; "

(3) A Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"10a. nagyfeszültség: 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség; "

(4) A Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 14a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"14a. részszámla: a felhasználó részére az elszámolási időszakon belül rendszeres időközönként kiállított, statisztikai elemzés vagy adatszolgáltatás alapján megállapított villamosenergia-mennyiségen alapuló számla; "

(5) A Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 16a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"16a. végszámla: a felhasználó részére a hálózathasználati vagy a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnését követően kiállított, az adott időszak alatti mérőállás szerinti fogyasztáson és a zónaidőkhöz rendelt tarifák szorzatán alapuló számla; "

2. § A Vhr. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az átviteli rendszerirányító a kötelező átvételi rendszer működtetése, a VET 13. § (1) bekezdése szerint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételére kötelezett és az átviteli rendszerirányító közötti, valamint a kapcsolt mérlegkör működtetése, a VET 171/A. § (3) bekezdése szerinti értékesítési jogosultsággal rendelkező termelő és az átviteli rendszerirányító közötti elszámolás szervezésének pénzügyi - hitelezési és ár - kockázatainak csökkentése érdekében olyan pénzügyi biztosíték rendszert működtet, amely kezeli az átvételre kötelezett, illetve az értékesítési jogosultsággal rendelkező termelő pénzügyi pozícióinak teljesítési kockázatát jogszabályban meghatározott elszámolási ciklus alatt. "

3. § (1) A Vhr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az átviteli rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához, az átviteli hálózati veszteség pótlásához, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegkörének, illetve a kapcsolt mérlegkör kiegyenlítéséhez szükséges kapacitások és energia beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívását honlapján közzéteszi, továbbá az érintett termelői engedélyesnek, felhasználónak és a termelői engedélyessel hosszú távú kapacitás-lekötési megállapodással rendelkező villamosenergia-kereskedőnek elektronikusan közvetlenül is megküldi. "

(2) A Vhr. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az átviteli rendszerirányító ajánlati felhívása során az ajánlattételi határidő lejáratát, valamint a pályázat eredményhirdetésének időpontját a felhívással érintett időszak kezdő időpontjának figyelembevételével határozza meg. "

4. § A Vhr. "Hálózatfejlesztési terv módosítása" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Hálózatfejlesztési terv

9. § (1) Az átviteli rendszerirányító a hálózatfejlesztési terv elkészítésekor felülvizsgálja az előző tervezési időszakban készített hálózati tervet és meghatározza az adott tervezési időszak során figyelembe veendő szempontokat.

(2) A hálózati engedélyes által készítendő hálózatfejlesztési terv formájára, kötelező tartalmi elemeire, vizsgálati szempontjaira vonatkozó részletes szabályokat az üzemi szabályzat tartalmazza. "

5. § A Vhr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem profil alapú elszámolású rendszerhasználók esetén a hálózati engedélyes terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülékkel biztosítja a mérést és legalább naponta elvégzi a mérési adatok távlehívását. "

6. § A Vhr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elosztók a teljesítménymutató és tároló fogyasztásmérő készülékkel nem rendelkező felhasználók villamosenergia-felhasználás mérése és számlázása érdekében - egymással együttműködésben kialakított egységes módszertan alapján - a különböző felhasználói csoportok felhasználási szokásairól profilokat készítenek. "

7. § A Vhr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A profil elszámolású felhasználót a felhasználási hely szerinti területen működési engedéllyel rendelkező elosztó köteles a profilok alapján besorolni. Az elosztó a besorolást objektív módon, az elosztói szabályzatban és az üzletszabályzatában foglaltak szerint köteles végrehajtani. "

8. § A Vhr. 20. §-a és 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"20. § A profil elszámolású felhasználóval az adott időszakra vonatkozó mért fogyasztás és az ugyanezen időszakra statisztikai elemzéssel előre megbecsült fogyasztás különbségét a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az elosztó és a kereskedő üzletszabályzatában, valamint a hálózat használati és villamosenergia-vásárlási szerződésekben meghatározottak szerint kell - a hálózathasználati szerződés eltérő rendelkezése hiányában -legalább éves gyakorisággal elszámolni.

21. § (1) A felhasználói típuscsoportokra kidolgozott profilokat az elosztói szabályzat tartalmazza.

(2) A mérlegkörök elszámolásához szükséges elszámolási mérési adatok képzését és továbbítását a villamosenergia-ellátási szabályzatok határozzák meg.

(3) A profilozási és felhasználói elszámolási eljárás, az engedélyesek egymás közötti elszámolásának részletes szabályait, valamint a mérés kialakításának követelményeit a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák. "

9. § (1) A Vhr. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyes biztosítja, hogy a számlázás és az elszámolás a tényleges energiafogyasztás és az egyes zónaidőkre, illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjtétel szorzatán alapuljon, a számla megjelenítése világos és érthető legyen. Távlehívható fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó esetén - a termelő kivételével - a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat minden alkalommal, profil elszámolású felhasználó esetén a (2) bekezdésben foglalt adatokat évente egy alkalommal kell a számlán feltüntetni. Az engedélyes a felhasználó számára a távleolvasott adatokhoz honlapján hozzáférést biztosít az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően és az üzletszabályzatában meghatározott módon. "

(2) A Vhr. 21/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Távlehívható fogyasztásmérővel végzett mérés esetén az elszámolás alapját képező mennyiség megállapítására vonatkozó módszertant az elosztói szabályzatban úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa a kezdő és záró mérőállások különbségével való egyezést és a tényleges energiafogyasztás és az egyes zónaidőkre, illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjtétel szorzatán alapuljon.

(4) A végszámlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul fel kell tüntetni a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. "

10. § A Vhr. "Villamosenergia-kereskedelem" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Villamosenergia-kereskedelem

22. § (1) A villamosenergia-kereskedő a működési engedélye alapján jogosult a villamos energia határon keresztül történő be- és kiszállítására is.

(2) Villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését a felhasználó és a villamosenergia-kereskedő is kezdeményezheti. Ha a villamosenergia-kereskedő ajánlatot tesz a felhasználó részére, annak minden lényeges körülményt, de legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) az ajánlat hivatkozásra alkalmas azonosító számát,

b) a villamosenergia-kereskedő főbb adatait (társaság neve, székhelye, a villamosenergia-kereskedelmi engedély száma, honlapjának címe, ügyfélszolgálatának címe és nyitvatartási ideje és üzletszabályzatának internetes elérési útvonala),

c) azt az időpontot, amelytől kezdődően a közölt feltételek teljesítése esetén a szolgáltatás nyújtása megkezdhető,

d) a villamos energia árát vagy az ár meghatározására vonatkozó módszertant,

e) az ajánlati kötöttség időtartamát,

f) a létrejövő jogviszony minden lényeges elemére kiterjedő tájékoztatást,

g) a villamosenergia-vásárlási szerződés tervezetét, és

h) a szerződés megszüntetésének vagy felbontásának egyes eseteit és feltételeit.

22/A. § (1) A felhasználó és a villamosenergia-kereskedő a személyében bekövetkező változást a változástól számított 15 napon belül köteles a másik szerződő félnek az üzletszabályzatában foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

(2) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését megbízottként a villamosenergia-kereskedő kezeli, köteles a bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül a hálózati engedélyest a változásról értesíteni, és a mérőhely-ellenőrzést megrendelni.

(3) Ha a felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentést

a) elmulasztja, vagy

b) a hálózati engedélyes helyszíni ellenőrzését megakadályozza,

és a felhasználó a felhasználási helyen a villamos energia felhasználásával felhagy, a felhasználási hely tekintetében mindaddig a felhasználó felel a villamosenergia-kereskedővel szemben a villamosenergia-vásárlási szerződésben foglaltak alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért, valamint a szerződésszegő vételezés jogkövetkezményeiért, amíg a hálózati engedélyes a felhasználási hely ellenőrzését a felhasználó bevonásával nem végezte el. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót terheli.

(4) Ha a villamosenergia-kereskedő a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a hálózati engedélyes értesítése és a mérőhely-ellenőrzés megrendelése elmulasztásának jogkövetkezményeiért a villamosenergia-kereskedő felel.

22/B. § (1) A villamosenergia-kereskedő az elszámolási időszak utolsó napjára elszámoló számlát, valamint a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjára végszámlát bocsát ki, és a felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan teljes körűen elszámol, amely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is. Az elszámolás részletes szabályait a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(2) Amennyiben a felhasználó külön hálózathasználati szerződéssel nem rendelkezik vagy azt megbízottként a villamosenergia-kereskedő kezeli, az elszámolást a felek a hálózathasználati jogviszony tekintetében is elvégzik. Az elszámolás eredményeként esetlegesen megállapított visszafizetendő összeget a villamosenergia-kereskedő az elszámolást követő 8 napon belül visszafizeti a felhasználónak az üzletszabályzatában foglaltak szerint. "

11. § A Vhr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a lakossági fogyasztó kezdeményezte az elosztónál a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, a nyilvántartásba történő felvételig vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot az elosztó felfüggeszti. Kikapcsolásra csak a nyilvántartásba való felvétel megtagadását követően kerülhet sor. "

12. § A Vhr. a 25. §-t követően a következő alcímmel egészül ki, és egyidejűleg a Vhr. jelenlegi 26. §-a hatályát veszti:

"Kereskedőváltás

26. § (1) Ha a villamosenergia-kereskedő a VET 47/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítést küld a felhasználónak, a villamosenergia-kereskedő részletes tájékoztatást ad a felhasználónak a nem teljesített szerződéses feltételekről - így különösen a lejárt tartozásról -, és azok teljesítésének módjáról.

(2) Ha a felhasználó a felmondáshoz szükséges szerződési feltételeket teljesítette, a villamosenergia-kereskedő a teljesítésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban visszaigazolást küld a VET 47/B. § (3) bekezdés a) pontja szerint, és ezzel egyidejűleg teljesíti a VET 47/B. § (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét.

(3) A VET 47/B. § (6) bekezdése szerinti bejelentéseket írásban az elosztói szabályzat szerinti részletes adattartalommal és formátumban kell teljesíteni a hálózati engedélyes felé.

(4) A hálózati engedélyes kereskedőváltással kapcsolatos feladatai körében térítésmentesen gondoskodik a mérőállás leolvasásáról a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnéséig. A hálózati engedélyes az elszámoláshoz szükséges adatokat a leolvasást követő 3 napon belül a korábbi és az új villamosenergia-kereskedővel is közli. A hálózati engedélyes a nem távleolvasható mérővel rendelkező felhasználó esetén a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg.

(5) A korábbi villamosenergia-kereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállásnak az új villamosenergia-kereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásával azonosnak kell lennie.

(6) A VET 62. § (4c) bekezdésében meghatározott pénzügyi biztosíték összege a felhasználó előző évi fogyasztási adatai alapján kiszámított egyhavi átlagfogyasztásának a szerződés megkötésekor érvényes, a villamosenergia-kereskedő által alkalmazott áron számított ellenértéke. A fogyasztási adatokat az elosztó a felhasználó felhatalmazása alapján köteles a villamosenergia-kereskedőnek átadni.

(7) Ha a felhasználó kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit - így különösen a VET 47/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szerződési feltételeket - teljesítette, de valamely érintett villamosenergia-kereskedő vagy a hálózati engedélyes nem teljesíti a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit, és emiatt a kereskedőváltás nem jön létre, a felhasználó korábbi villamosenergia-vásárlási szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad.

(8) A kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítő villamosenergia-kereskedő vagy hálózati engedélyes a kereskedőváltás meghiúsulása miatt köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt megtéríteni. "

13. § A Vhr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szociálisan rászoruló fogyasztó a második fizetési felszólítás kézhezvételét követő 5 napon belül kérheti részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását. A fizetési felszólításban erre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét fel kell hívni. A villamosenergia-kereskedő a fogyasztó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni. "

14. § A Vhr. 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) bekezdés szerinti szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a védendő fogyasztó villamosenergia-kereskedőt vált. Az elosztó a védelem fennállásáról és a védendő fogyasztók nyilvántartásában szereplő adatokról tájékoztatja az új villamosenergia-kereskedőt. "

15. § A Vhr. 46. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:

(A felhasználók biztonságos, zavartalan és megfelelő minőségű ellátása érdekében a villamosenergia-ellátási szabályzatok az alapvető tárgykörökön belül rendelkeznek különösen az alábbiakról: )

"k) a termelő berendezés - átviteli rendszerirányító által a VET 5. § (3) bekezdés szerinti - igénybevétele esetén felmerülő indítási és üzemeltetési költségek meghatározásának módjáról, valamint szabályairól, és

l) a keresletoldali szabályozási intézkedések összehangolására vonatkozó eljárásrendről, valamint az átviteli rendszerirányító ezzel kapcsolatos feladatairól. "

16. § A Vhr. a következő 78/B. §-sal egészül ki: "78/B. § Az átviteli rendszerüzemeltetőre e rendeletnek az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az átviteli rendszerirányító alatt - a 99-99/B. § rendelkezéseit kivéve - az átviteli rendszerüzemeltetőt kell érteni. "

17. § A Vhr. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A VET 96-97. §-a szerint kiszabható bírság felső határa a következő összegek közül a magasabb:

a) az engedélyes engedélyköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a,

b) százmillió forint, vagy

c) átviteli rendszerirányító esetén az átviteli rendszerirányítási tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző éves forgalmának 10%-a. "

18. § (1) A Vhr. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyetemes szolgáltató a külön jogszabály szerinti egyetemes szolgáltatási árakra vonatkozó javaslatához a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat köteles mellékelni. "

(2) A Vhr. 113. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal az egyetemes szolgáltató által alkalmazni javasolt árakat előzetesen a (2) bekezdés szerint benyújtott dokumentumok figyelembevételével vizsgálja meg. "

19. § A Vhr. 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A számla a tárgyhónapra vonatkozó hiteles adatokon alapul. A számla tartalmazza a kötelezett teljes tárgyhavi fizetési kötelezettségét, a VET 147. § (1) bekezdésében előírt jogcímek szerinti részletezésben. "

20. § A Vhr. 116. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal az Európai Szabályozó Hatóságok Szövetsége tagjainak a nemzetközi együttműködés keretében feladataik ellátásához szükséges, személyes adatnak nem minősülő adatot adhat át, és ezektől a szervezetektől a feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat kérhet.

(2) A villamos energia piac regionális és európai szintű harmonizációja érdekében a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján évente benyújtandó nemzeti jelentést a Hivatal készíti. "

21. § A Vhr. "Az Európai Unió jogának való megfelelés" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

130. § (1) E rendelet

a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről szóló, 2006. január 18-i 2005/89/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,

c) 1. § 17-21. pontja, 14/A. §-a, 21/A. §-a és 23/A. §-a az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b), e), g), h) és l) pontjának, 6. cikk (2)-(3) bekezdésének, valamint 13. cikk (1)-(3) bekezdésének,

d) 24. számú melléklet VI. alcíme az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló, 2008. október 22-i 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1-3. cikkének, I. és II. mellékletének,

e) 24. számú melléklet III. alcíme a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2)-(4) bekezdésének, 5. cikk (2) bekezdésének, 6-8. cikkének, 9. cikk (4) bekezdésének, 10. cikk (1)-(2) bekezdésének, 11. cikk (1) bekezdésének, 19. cikk (2) bekezdésének, 22. cikkének és 27. cikk (2) bekezdésének,

f) 24. számú melléklet VI. alcíme az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló, 2008. október 22-i 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1-3. cikkének és II. mellékletének,

g) 24. számú melléklet VII. alcíme a Tanács 77/706/EGK határozatának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1979. június 15-i 79/639/EGK európai bizottsági határozat 10. cikk (1)-(2) bekezdésének és 11. cikkének,

h) 24. számú melléklet VIII. alcíme a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2006. július 24-i 2006/67/EK tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének, 7. cikk (1)-(2) bekezdésének, 10. cikk (3) bekezdésének,

i) 24. számú melléklet IX. alcíme a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozat 1. és 3. cikkének és

j) 24. számú melléklet XI. alcíme a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (1) bekezdésének, valamint 9. és 14. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

a) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 24. számú melléklet IV-V. alcíme

ba) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet, és

bb) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 21-i 833/2010/EU, Euratom európai bizottsági rendelet, és

c) 24. számú melléklet X. alcíme a kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről szóló, 1995. december 20-i 2964/95/EK európai tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. "

22. § (1) A Vhr. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A Vhr. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) A Vhr. 24. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

23. § (1) A Vhr. 1. § (1) bekezdés 2. pontjában a "kazán vagy erőgép és generátor, " szövegrész helyébe a "kazán, erőgép és generátor, illetve erőgép és generátor" szöveg, 1. § (1) bekezdés 9. pontjában a "kiserőmű" szövegrész helyébe a "nem engedélyköteles kiserőmű" szöveg, 6. § (1) bekezdésében a "mérlegkörök" szövegrész helyébe a "mérlegkör-felelősök" szöveg, 6. § (2) bekezdésében a "piaci szereplők" szövegrész helyébe a "pénzügyi biztosíték nyújtására kötelezett" szöveg, 7. § (6) bekezdésében az "az erőmű, " szövegrész helyébe az "a termelői engedélyes, felhasználó, " szöveg, 7. § (7) bekezdésében a "tehet" szövegrész helyébe a "tesz" szöveg, 7. § (8) bekezdésében a "szerződést köt" szövegrész helyébe az "az üzletszabályzatában meghatározott szerződésminta alapján szerződést köt" szöveg, 8. § (1) bekezdésében a "köteles gondoskodni" szövegrész helyébe a "köteles gondoskodni a működési engedélye hatálya alá tartozó" szöveg, 8. § (2) bekezdésében az "A hálózati engedélyes" szövegrész helyébe az "Az átviteli rendszerüzemeltető és az elosztó" szöveg, 8. § (4) bekezdésében az "elosztó hálózati engedélyes (a továbbiakban: elosztó)" szövegrész helyébe az "elosztó" szöveg, a "teljesítményéről" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességéről" szöveg lép.

(2) A Vhr. 14. § (3) bekezdésében a "köteles" szövegrész helyébe az "azok rendelkezésre állásától számított 3 napon belül köteles" szöveg, 16. § (3) bekezdés a) pontjában a "profilgörbén" szövegrész helyébe a "profilon" szöveg, 17. §-ában a "profil-görbéket" szövegrész helyébe a "profilokat" szöveg, a "profil-görbék" szövegrész helyébe a "profilok" szöveg, 18. § (2) bekezdésében a "16. § (2) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "16. § (3) bekezdés b) pontja" szöveg, 19. §-ában a "rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben" szövegrész helyébe a "Hivatal határozatában" szöveg, 21/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "nyitó" szövegrész helyébe a "kezdő" szöveg lép.

(3) A Vhr. 24. § (2) bekezdésében a "fogyasztót a védendő fogyasztókat" szövegrész helyébe a "lakossági fogyasztót a szociálisan rászoruló fogyasztókat" szöveg, 24. § (9) bekezdésében a "(8) bekezdés" szövegrész helyébe a "VET 47. § (7) bekezdés c) pontja" szöveg lép.

(4) A Vhr. 83. § (2) bekezdésében a "VET 93. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "VET 93. § (2) bekezdésében" szöveg lép.

(5) A Vhr. 113. § (2) bekezdésében a "kérelemben" szövegrész helyébe a "javaslatban" szöveg, a "kérelemhez" szövegrész helyébe a "javaslathoz" szöveg, 114. § (5) bekezdésében a "számlákat" szövegrész helyébe a "számlát" szöveg, az "5 munkanap" szövegrész helyébe az "5. munkanap" szöveg, 114. § (6) bekezdésében a "számlákra" szövegrész helyébe a "számlára" szöveg lép.

24. § (1) Hatályát veszti a Vhr. 1. § (1) bekezdés 4-5. pontja, 1. § (1) bekezdés 7-8. pontja, 1. § (1) bekezdés 13. pontja, 1. § (1) bekezdés 14. pontjában az "a hálózati csatlakozási szerződésben foglaltak szerint" szövegrész, 3. §-a, 6. § (1) bekezdésében a ", villamosenergia-kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató" szövegrész, 7. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 7. § (3) bekezdésében az "éves vagy" szövegrész, az "egy évnél rövidebb" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Vhr. 10. § (1) bekezdésében a "kapacitások és" szövegrész, 14. § (1) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 24. § (4)-(8) bekezdése, 24. § (11) bekezdése, 24. § (12) bekezdésében az "és a lakossági fogyasztó személyében változás következett be" szövegrész, 25. § (5) bekezdése, 27. §-ában a ", származékos, valamint opciós" szövegrész, 30. § (6) bekezdése, 32. § (1) bekezdése, 32. § (5) bekezdése, 47. § (2) bekezdés b) pontja.

(3) Hatályát veszti a Vhr. 52. § (2) bekezdése, 53. § (3) bekezdése, 59. § (2) bekezdésében a ", vagy a VET 6. § (2) bekezdése által előírt feltételeket tudja teljesíteni" szövegrész, 67. § (5) bekezdése.

(4) Hatályát veszti a Vhr. 113/A. § (4) bekezdése, 114. § (2) bekezdésében a "két alkalommal" szövegrész, 114. § (3) bekezdése.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Szállítóvezeték az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a Hivatal által kiadott működési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthető. A szállítóvezetéket - a GET 121/I. § szerinti független rendszerüzemeltetőt kivéve - csak az a földgázszállító üzemeltetheti, akinek az a működési engedélyében szerepel. "

26. § A Get. Vhr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a lakossági fogyasztó a földgázelosztónál szociálisan rászorulóként kezdeményezte a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételét, a nyilvántartásba történő felvételig, vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot a földgázelosztó felfüggeszti. Ez esetben a kikapcsolásra csak a nyilvántartásba való felvétel megtagadását követően kerülhet sor. "

27. § A Get. Vhr. a 26. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"Kereskedőváltás

26/A. § (1) Ha a földgázkereskedő a GET 31/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értesítést küld a felhasználónak - így különösen a felmondás benyújtásának időpontjáig lejárt tartozásról -, a földgázkereskedő köteles részletesen tájékoztatni a felhasználót a nem teljesített szerződéses feltételekről és azok teljesítésének módjáról.

(2) Ha felhasználó a felmondáshoz szükséges szerződési feltételeket teljesítette, a földgázkereskedő a teljesítésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban visszaigazolást küld a GET 31/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint, és ezzel egyidejűleg teljesíti a GET 31/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét.

(3) A kereskedőváltással érintett földgázkereskedők a GET 31/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentést az ÜKSZ szerinti részletes adattartalommal és formátumban kötelesek a rendszerüzemeltető felé megtenni.

(4) A rendszerüzemeltetők kötelesek az ÜKSZ részeként kereskedőváltás esetére a kapacitáslekötési szerződések megkötésére és módosítására egységes eljárásrendet kidolgozni és alkalmazni.

(5) Ha a rendszerüzemeltető a korábbi vagy az új földgázkereskedő (3) bekezdés szerinti adatközlésének hibája miatt a kereskedőváltásból eredő kötelezettségeit nem tudja végrehajtani, köteles dokumentálható módon egyeztetni az érintett földgázkereskedőkkel az érintett adat kijavításáról vagy pótlásáról úgy, hogy a GET 31/B. § (4) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben teljesíteni tudja.

(6) A rendszerüzemeltető kereskedőváltás esetén köteles térítésmentesen gondoskodni a fogyasztásmérő leolvasásáról, távleolvasható mérővel rendelkező felhasználók esetén a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjában, egyéb felhasználó esetén a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított legkésőbb 7. napig. A rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges adatokat a leolvasást követő 3 napon belül a korábbi és az új földgázkereskedővel is közli, amely alapján a korábbi földgázkereskedő köteles végszámlát kibocsátani a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül. A rendszerüzemeltető a nem távleolvasható mérővel rendelkező felhasználó esetén a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg. A korábbi földgázkereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállás az új földgázkereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásával azonos.

26/B. § (1) A GET 31/C. § (5) bekezdése szerinti pénzügyi biztosíték összege a felhasználó előző évi adatai alapján kiszámított egyhavi átlagfogyasztásának a szerződés megkötésekor érvényes, a földgázkereskedő által alkalmazott áron számított ellenértéke. Az adatokat a rendszerüzemeltető a felhasználó hozzájárulásával köteles a földgázkereskedőnek átadni.

(2) Ha a felhasználó a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit - így különösen a GET 31/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződési feltételeket - teljesítette, de valamely érintett földgázkereskedő vagy rendszerüzemeltető nem teljesíti a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit, és emiatt a kereskedőváltás nem jön létre, a felhasználó korábbi földgáz-kereskedelmi szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad. A kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítő földgázkereskedő vagy rendszerüzemeltető - a kereskedőváltás meghiúsulása miatt - köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt megtéríteni.

(3) Kereskedőváltás esetén a felhasználó vagy a vele szerződést kötő új földgázkereskedő a gázév végéig köteles a korábbi földgázkereskedő által az ellátása érdekében a rendszerüzemeltetőknél lekötött és a szerződés megszűnését követően ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást - a (4) bekezdés szerinti eltéréssel - lekötni. A szállítói és elosztói kapacitás esetében a kapacitásdíjat a gázév végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig időarányosan kell megfizetni.

(4) A felhasználóval szerződést kötő új földgázkereskedő a (3) bekezdés szerinti kereskedőváltás esetén részben vagy egészben megtagadhatja a rendelkezésre bocsátott szállítói, illetve tárolói kapacitás átvételét és lekötését.

(5) A (4) bekezdés alkalmazása esetén a földgáz rendszerhasználati díjakat

a) az új földgázkereskedő az általa átvett és lekötött kapacitás után,

b) a korábbi földgázkereskedő a tőle át nem vett és az új földgázkereskedő által le nem kötött kapacitás után

fizeti meg. Az új földgázkereskedő által át nem vett és le nem kötött kapacitás után fizetendő földgáz rendszerhasználati díj nem hárítható át a felhasználóra.

(6) A felhasználó vagy az érintett földgázkereskedő a kereskedőváltás miatti kapacitásátadási egyeztetések meghiúsulása esetén írásban kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell az érintett rendszerüzemeltetővel és a földgázkereskedővel folytatott - az egyeztetés lényeges dokumentumait tartalmazó -levelezést, valamint a kérdéses kapacitásra vonatkozó igény megalapozottságának igazolását. Az engedélyesek kötelesek az eljárásról szóló értesítésben megjelölt határidőben a Hivatal által kért tájékoztatást megadni, a kapacitás átadásának elutasítását megindokolni. A Hivatal 15 napon belül dönt a kérelem tárgyában. "

28. § A Get. Vhr. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A GET 114. § (13) bekezdése szerinti fióktelep működésére vonatkozó kérelmet az anyavállalat nyújtja be. "

29. § A Get. Vhr. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szociálisan rászoruló fogyasztó legkésőbb a második fizetési felszólításban megjelölt fizetési határidőig kérheti részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék alkalmazását. A fizetési felszólításokban erre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét fel kell hívni. A földgázkereskedő a szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni. A kérelem elbírálásáig a szociálisan rászoruló fogyasztó nem kapcsolható ki. "

30. § A Get. Vhr. 95-97. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"95. § A Hivatal a GET 81. § (2)-(3) bekezdése szerinti adatbázis felépítését legalább 5 évente felülvizsgálja, amelynek során a szállítási rendszerirányító köteles a Hivatallal együttműködni.

96. § (1) A rendszerhasználó - azon rendszerüzemeltetők részére, amelyek rendszerére az általa ellátott felhasználók csatlakoznak - tájékoztató jelleggel minden évben legkésőbb június 30-ig megadja a felhasználók várható 10 éves kapacitásigényét az első 5 évre éves, azt követően 5 éves megosztásban.

(2) A rendszerüzemeltető évente az igénybejelentések alapján köteles elvégezni a rendszer technikai rendelkezésre állásának számításos ellenőrzését. Az ellenőrzés során figyelembe kell venni, hogy a nyilvántartott szerződéses és nyilvántartásba vételt kezdeményező felhasználók ellátása legalább -12 °C-ig fenntartható legyen.

(3) A rendszerüzemeltető minden év augusztus 31-ig

a) elvégzi a GET 82. § (1) bekezdés szerinti kapacitás-felülvizsgálatot, és

b) a fejlesztési javaslatát a szállítási rendszerirányítónak megküldi.

(4) A fejlesztési javaslatnak tartalmaznia kell a kapacitásigény indokolását, az elvégzett érzékenységi vizsgálatokat, a javasolt fejlesztéseket és azok hatásait, valamint a becsült fejlesztési költségeket kiemelt figyelemmel a szigetüzemben működő rendszerekre.

(5) A szállítási rendszerirányító a GET 82. § (2) bekezdés szerinti összehangolt kapacitás-felülvizsgálat eredményét és a 10 éves fejlesztési tervet minden év december 31-ig küldi meg a Hivatalnak.

97. § (1) A Hivatal a GET 83. § (3) bekezdésében meghatározott 10 éves fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárásában a GET 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően figyelembe veszi

a) a hidraulikai illeszkedést,

b) a fejlesztési igény indokoltságát,

c) az egyes beruházásoknál a kapcsolódó rendszerüzemeltető véleményét,

d) az egyes fejlesztések esetében a teljes költségtartalmat,

e) a fejlesztés tarifarendszerbe illeszthetőségét, és

f) határkeresztező beruházások esetében az érintett országok hatóságainak véleményét.

(2) A GET 83. § (3) bekezdése szerint jóváhagyott 10 éves fejlesztési terv alapján a Hivatal kötelezettség vállaló nyilatkozat tételére szólítja fel a rendszerüzemeltetőket az első 3 évben megkezdeni szándékozott fejlesztéseik vállalására. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a GET 83. § (4) bekezdése szerinti működési engedély módosítás benyújtásának vállalt határidejére, a munkálatok megkezdésének időpontjára, a részhatáridőkre és a véghatáridőre vonatkozó kötelezettséget. A Hivatal az engedélymódosítás során a nyilatkozatban vállalt határidőket kötelezettségként előírja.

(3) A Hivatal indokolt esetben jogosult

a) a 10 éves fejlesztési tervben előírt határidők és feltételek esetében hivatalból,

b) a nyilatkozatban vállalt, valamint az engedélyben előírt határidők és feltételek esetében az engedélyes kérelmére a határidőket és feltételeket módosítani, amelyhez kikéri a szállítási rendszerirányító véleményét.

(4) Ha a Hivatal a GET 83/A. § (1) bekezdése szerint pályázatot ír ki, indokolt esetben eltérhet a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben, valamint az adott beruházást jóváhagyó működési engedélyt módosító határozatban foglalt feltételektől. A pályázati kiírásban meg kell határozni a tarifamegosztás szabályait.

(5) Ha a fejlesztési pályázat nyertese a rendszerüzemeltetővel a rendszerhasználati díj megosztásában nem állapodik meg, a Hivatal jogosult a megosztást meghatározni. A Hivatal az érintett rendszer költség felülvizsgálatakor - függetlenül a rendszerhasználati díj megosztásától - úgy jár el, mintha a rendszer egy rendszerüzemeltető tulajdona lenne.

(6) Ha a 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határidő nem tartható, a Hivatal kötelezésére a szállítási rendszerirányító köteles vizsgálni szűkület kezelési technika bevezetését, és szükség esetén azt az ÜKSZ-ben rögzíteni. Az ÜKSZ módosítását a Hivatal saját hatáskörben hivatalból elvégzi. "

31. § (1) A Get. Vhr. 24. § (9) bekezdésében a "(8) bekezdés" szövegrész helyébe a "GET 29. § (3) bekezdés c) pontja" szöveg, 24. § (10) bekezdésében a "felmondja" szövegrész helyébe a "felmondhatja" szöveg, 36. § (1) bekezdésében a "szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó engedélyt kérelmezőnek" szövegrész helyébe a "szervezett földgázpiaci engedélyesnek" szöveg, 37. § (6) bekezdésében a "továbbá az energiaellátáshoz kapcsolódó egyéb terméktípusnak" szövegrész helyébe a "továbbá más energiahordozónak, az energiaellátáshoz kapcsolódó egyéb terméktípusnak" szöveg, 38. § (1) bekezdésében az "az engedélyesekkel" szövegrész helyébe az "a szállítási rendszerirányítóval" szöveg, 38. § (3) bekezdésében a "szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései" szövegrész helyébe a "szervezett földgázpiacon folyó kereskedés szabályait tartalmazó szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései" szöveg, valamint a "törvényi" szövegrész helyébe a "jogszabályi" szöveg, 152. §-ában a "2011. július 1-jéig" szövegrész helyébe a "2011. október 1-jéig" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Get. Vhr. 24. § (4)-(8) és (11) bekezdése, 37. § (1)-(4) bekezdése, 38. § (2) bekezdése, 51-52. §-a és az azt megelőző alcím címe, 58. § (1) és (5) bekezdése, 73. § (1) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 8. §-a.

32. § A Get. Vhr. a következő 164/B. §-sal egészül ki:

"164/B. § A 26/B. § (5) bekezdésének rendelkezéseit a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kereskedőváltás esetén is alkalmazni kell. "

33. § A Get. Vhr. 168. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"168. § (1) E rendelet

a) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

b) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b), e), g), h) és l) pontjának, 6. cikk (2)-(3) bekezdésének, valamint 13. cikk (1)-(3) bekezdésének [1. § (1) bekezdés 23-27. pont, 8/A. §, 23/A. §, 28/A. § és 115/A. §]

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. "

34. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 1. számú melléklet 3. § (6) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Amennyiben a fogyasztó az igénybejelentésben a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés megbízottként történő kezelését nem kéri, a tájékoztatásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: )

"f) az egyetemes szolgáltató főbb adatait (társaság neve, székhelye, engedélyének száma, honlapjának címe, ügyfélszolgálatának címe és nyitvatartási ideje, az igénybejelentés ügyintézőjének elérhetősége), az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának internetes elérési útvonalát; "

2. A Vhr. 1. számú melléklet "A felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére villamos energiát értékesítő engedélyes személyében beállt változás" alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:

"A felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére villamos energiát értékesítő engedélyes személyében beállt változás

7. § (1) A felhasználó a villamosenergia-vásárlási szerződés felmondásával egyidejűleg a hálózathasználati szerződését is köteles a VHSz rendelkezései szerint megszüntetni.

(2) Amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználó hálózathasználati szerződését megbízottként kezeli, úgy a hálózathasználati szerződés megszüntetésére a felhasználó az egyetemes szolgáltatónak köteles megbízást adni. "

3. A Vhr. 1. számú melléklet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző év azonos időszakában elszámolt mennyiség 150%-át meghaladja. "

4. A Vhr. 1. számú melléklet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, az egyetemes szolgáltató a felhasználóval a 9. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint számol el. "

5. A Vhr. 1. számú melléklet 1. §-ában az "egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó" szövegrész helyébe az "egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: felhasználó) " szöveg, 3. § (1) bekezdésében a "bizományosként" szövegrész helyébe a "megbízottként" szöveg, 3. § (4) bekezdésében az "a jelen törvény" szövegrész helyébe az "e rendelet" szöveg, 3. § (6) bekezdésében a "bizományosként" szövegrész helyébe a "megbízottként" szöveg, 3. § (7) bekezdésében a "bizományosként" szövegrészek helyébe a "megbízottként" szöveg, az "a)-e) pontjain" szövegrész helyébe az "a)-f) pontjain" szöveg, a "10. §-ának (7) bekezdésében" szövegrész helyébe a "10. § (8) bekezdésében" szöveg, 4. § (7) bekezdésében a "bizományosként" szövegrészek helyébe a "megbízottként" szöveg, 9. § (5) bekezdés a) pontjában a "számlá(k)ban" szövegrész helyébe a "számlában" szöveg lép.

6. Hatályát veszti a Vhr. 1. számú melléklet 2. § (2) bekezdése.

2. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 2. számú melléklet 19. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A hálózati engedélyes köteles az elszámolási időszak utolsó napjára elszámoló számlát, a hálózathasználati vagy villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése esetén a szerződés időtartamának utolsó napjára végszámlát kibocsátani, és a felhasználóval elszámolni, mely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is. Ennek részletes szabályait a hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. "

2. A Vhr. 2. számú melléklet 3. § (1) bekezdésében a "külön jogszabályban" szövegrész helyébe a "Hivatal határozatában" szöveg, 10. § (3) bekezdésében a "bizományosként" szövegrész helyébe a "megbízottként" szöveg, 19. § (1) bekezdésében a "rendeletben" szövegrész helyébe a "rendeletben és a Hivatal határozatában" szöveg, 19. § (4) bekezdésében a "VET. 142. §-ában foglalt rendelkezés alapján megállapított árat (díjat)" szövegrész helyébe a "Hivatal határozatában meghatározott díjat" szöveg, 19. § (5) bekezdésében az "az elszámolási időszakra vonatkozóan a (4) bekezdés szerinti árat és díjat" szövegrész helyébe az "a (4) bekezdés szerinti díjat az elszámolási időszakra" szöveg, 20. § (1) bekezdésében a "számla összege" szövegrész helyébe a "számlán elszámolt villamos energia mennyiség" szöveg, az "időszakára vetített díj 200%-át" szövegrész helyébe az "időszakában elszámolt villamos energia mennyiség 150%-át" szöveg, 20. § (3) bekezdésében a "készpénzben kifizetni" szövegrész helyébe a "kifizetni" szöveg lép.

3. Hatályát veszti a Vhr. 2. számú melléklet 2. § (2) bekezdés a) pontja, 2. § (2) bekezdés e) pontja, 20. § (3) bekezdésében a "vagy a rendszerhasználó fizetési számlájára visszautalni. " szöveg.

3. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

"24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió szervei felé teljesítendő jelentéstétel és adatszolgáltatás rendje

ABcDEF
1.24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19. ) Korm. rendelethez
2.Az Európai Unió felé teljesítendő adatszolgáltatás rendje
3.EU jogszabály címeJogszabályi helyAdatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségHatáridőA jelentéstételért felelős
államigazgatási szerv
4.1.Az Európai Parlament és a Tanács
714/2009/EK rendelete (2009.
július 13. ) a villamos energia
határokon keresztül történő
kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati
hozzáférési feltételekről és az
1228/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről
17. cikk
(7) bekezdés
Minden egyes, a 17. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti
mentességhez kapcsolódó mentességi kérelem egy
példányát haladéktalanul el kell juttatni az Ügynökségnek és
a Bizottságnak; a 17. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti
mentességről szóló határozatot a helyzettől függően az
érintett szabályozó hatóság vagy az Ügynökség
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak a határozat
szempontjából minden egyéb lényeges információval
együtt.
amikor kérelem érkezik azonnal;
amikor ilyen döntés születik
azonnal
Magyar Energia Hivatal
5.20. cikk
(1) és
(2)bekezdés
TSO-k közötti kompenzációs mechanizmus.2004. július 1-től rendszeresenMagyar Energia Hivatal
6.22. cikk
(1) bekezdés
2004. július 1 -ig értesíteni kell a Bizottságot az 1228/2003/EK
rendeletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelő
szabályokról, valamint haladéktalanul be kell jelenteni
minden későbbi, ezeket érintő módosítást; 2011. március
3-ig értesíteni kell a Bizottságot az 1228/2003/EK
rendeletben meghatározott rendelkezéseknek nem
megfelelő szabályokról, valamint haladéktalanul be kell
jelenteni minden későbbi, ezeket érintő módosítást.
2004. július 1.,
2011. március 3., valamint
minden későbbi, ezeket érintő
módosítás esetén
Magyar Energia Hivatal
7.II.Az Európai Parlament és a Tanács
2009/72/EK irányelve (2009.
július 13. ) a villamos energia
belső piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 2003/54/EK
irányelv hatályon kívül
helyezéséről
3. cikk
(15) bekezdés
Tájékoztatni kell a Bizottságot minden olyan intézkedésről,
amelyet az egyetemes szolgáltatási és közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése érdekében hoztak - beleértve a
fogyasztóvédelmet és a környezetvédelmet is -, valamint
azok belföldi és nemzetközi versenyre gyakorolt lehetséges
hatásairól.
kétéventeMagyar Energia Hivatal,
Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság,
Vidékfejlesztési Minisztérium
8.4. cikkAz ellátás biztonságának figyelemmel kísérése
eredményeképpen tett megállapításokat, és az azoknak
megfelelően meghozott vagy tervezett intézkedéseket
körvonalazó jelentést haladéktalanul továbbítani kell a
Bizottságnak. A jelentés kiterjed a belföldi piac
kínálat/kereslet egyensúlyára, a várható jövőbeli kereslet
szintjére és a tervezett, vagy építés alatt álló
többletkapacitásokra, a hálózatok karbantartásának
minőségére és szintjére, a csúcsigények kielégítésére hozott
intézkedésekre, továbbá egy vagy több kereskedő esetleges
üzemkiesésének kezelésére.
kétévente, július 31 -igMagyar Energia Hivatal
9.37. cikk
(1) bekezdés
e) pont
Jelentést kell készíteni az Ügynökségnek és a Bizottságnak a
szabályozó hatóság saját tevékenységéről és feladatainak
végrehajtásáról. Az ilyen jelentéseknek a 37. cikkben
felsorolt minden egyes feladat tekintetében be kell
számolniuk a megtett lépésekről és az elért eredményekről.
éventeMagyar Energia Hivatal
10.42. cikkAz energiapiacon fellépő hirtelen válság esetén, vagy
amikor személyek biztonsága és testi épsége, készülékek,
berendezések biztonsága vagy a rendszer integritása kerül
veszélybe, a tagállamok ideiglenesen megtehetik a
szükséges biztonsági intézkedéseket, amelyekről
haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot és a többi
tagállamot.
ilyen esemény bekövetkeztekor
azonnal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
11.43. cikk
(2) bekezdés
A Bizottságot értesíteni kell mindazon intézkedések
meghozatalakor, amelyeket a tagállamok az egyenlő
versenyfeltételek megteremtése érdekében ezen irányelv
alapján hoztak.
ilyen intézkedés megtételekorNemzeti Fejlesztési Minisztérium
12.49. cikk
(1) bekezdés
A Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell, amint a
tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy ennek az irányelvnek 2011. március 3-ig
megfeleljenek. A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti
joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen
irányelv által szabályozott területen fogadnak el.
az irányelv átültetésekorNemzeti Fejlesztési Minisztérium
13.III.Az Európai Parlament és a Tanács
2009/28/EK irányelve (2009.
április 23. ) a megújuló
energiaforrásból előállított
energia támogatásáról, valamint
a 2001 /77/EK és a 2003/30/EK
irányelv módosításáról és azt
követő hatályon kívül
helyezéséről
4. cikk
(2)és
(3)bekezdés
A tagállamoknak 2010. június 30-ig be kell jelenteniük a
Bizottságnak a megújuló energiaforrásokra vonatkozó
nemzeti cselekvési tervüket.
A tagállamoknak hat hónappal a megújuló
energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek
esedékessége előtt előrejelzési dokumentumot kell
közzétenni és megküldeni a Bizottság részére, amelyben
feltüntetik a következőket:
a) 2020-ig terjedő időszak vonatkozásában a tagállamnak a
6-11. cikkel összhangban más tagállamokra átruházható,
megújuló energiaforrásokból előállított
energia-többlettermelésének becsült mértéke az
ütemterv-előirányzathoz képest, valamint a közös
projektekkel kapcsolatos becsült potenciálja,
b) és a 2020-ig terjedő időszak vonatkozásában a tagállam
megújuló energiaforrásokból előállított energiaszükséglete
azon arányának becsült értéke, amelyet a hazai termelés
nem tud kielégíteni. Ez a tájékoztatás a költségekre és a
haszonra, valamint a finanszírozásra vonatkozó adatokat is
tartalmazhat. A tagállamok által készített jelentésekben
szereplő ezen előrejelzést a 22. cikk (1) bekezdés l) és m)
pontjában megállapítottaknak megfelelően frissíteni kell.
2010. június 30-ig;
2010. január 1-ig
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
14.4. cikk
(4) bekezdés
Az a tagállam, amelyben a megújuló energiaforrásokból
előállított energia részaránya az 1. melléklet B. részében
lefektetett, a közvetlenül megelőző kétéves időszakban az
ütemterv-előirányzatban megállapított részaránynál
kevesebb, legkésőbb a következő év június 30-ig
módosított megújuló energiaforrásokra vonatkozó
cselekvési tervet nyújt be a Bizottság hoz, és ebben
megfelelő és arányos intézkedéseket állapít meg, amelyeket
ésszerű időn belül csatolni kell az 1. melléklet B. részében
szereplő ütemterv előirányzathoz.
2011. június 30-ig amennyiben
szükséges
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
15.5. cikk
(2) bekezdés
A lehető leghamarabb értesíteni kell a Bizottságot, ha egy
tagállam úgy véli, hogy vis maior következtében nem képes
a megújuló energiaforrásokból előállított energiának az 1.
mellékletben szereplő táblázat harmadikoszlopában a teljes
bruttó energiafogyasztás tekintetében megállapított
2020-as részarányát teljesíteni.
ilyen esemény bekövetkeztekor
a lehető leghamarabb
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
16.6. cikkA tagállamok megállapodásokat köthetnek megújuló
energiaforrásokból előállított, meghatározott mennyiségű
energia valamely tagállamból egy másik tagállamba történő
statisztikai átruházásáról. Ezen megállapodások hatálya egy
vagy több évre terjedhet ki. A Bizottságot legkésőbb a
megállapodások minden hatályos évének végét követően
három hónappal tájékoztatni kell a megállapodásokról. A
Bizottsághoz eljuttatott információnak tartalmaznia kell a
szóban forgó energia mennyiségét és árát.
amennyiben ilyen megállapodás
születik, úgy a megállapodás
minden hatályos évének végét
követő három hónapon belül
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
17.7. cikkA tagállamok közlik a Bizottsággal az ezen irányelv
hatálybalépésének időpontját követően indult közös
projektek keretében vagy 2009. június 25-ét követően
felújított, megnövelt kapacitású létesítményekben a
területükön termelt, megújuló villamos energia, fűtőenergia
vagy hűtőenergia azon részarányát vagy mennyiségét,
amely az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés
mérésekor úgy tekintendő, hogy egy másik tagállam
összesített nemzeti célértékébe számít bele.
az irányelv hatálybalépését
követően ilyen projektek indítása
esetén
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
18.8. cikkA 8. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 7. cikk
(3) bekezdés d) pontjában meghatározott időszak alatti
minden egyes év végét megelőző három hónapon belül
értesítő levelet bocsát ki, amelyet megküld a Bizottságnak és
annak a tagállamnak, amelynek javára a bejelentést tették
a 7. cikk (3) bekezdés
d) pontjában meghatározott
időszak alatti minden egyes év
végét megelőző három
hónapon belül
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
19.9. cikk
(4) bekezdés
Értesíteni kell a Bizottságot a harmadikországok területén
lévő létesítményekben termelt villamos energia azon
részarányáról vagy mennyiségéről, amelyet a 3. cikknek való
megfelelés mérése céljából úgy kell tekinteni, hogy az egy
vagy két tagállam teljes nemzeti célkitűzésébe beszámít.
Amennyiben egynél több tagállam érintett, e részarány
vagy mennyiség tagállamok közötti eloszlásáról tájékoztatni
kell a Bizottságot. A bejelentést minden olyan tagállamnak
meg kell tennie, amelynek teljes nemzeti célkitűzésébe a
villamos energia adott részaránya vagy mennyisége
beszámítandó.
ilyen esetekben a lehető
leghamarabb
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20.10. cikk
(1)-(2) bekezdés
A 9. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 9. cikk
(5) bekezdés c) pontjában meghatározott időszak alatt
minden egyes év végétől számított három hónapon belül
értesítő levelet bocsát ki, amelyet megküld a 9. cikk (5)
bekezdésének d) pontja szerint elismerő harmadik
országnak és a Bizottságnak
a 9. cikk (5) bekezdés
c) pontjában meghatározott
időszak alatt minden egyes év
végétől számított három
hónapon belül
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
21.11. cikk
(1) bekezdés
A tagállamok a 3. cikk szerinti kötelezettségeinek sérelme
nélkül, két vagy több tagállam határozhat úgy, hogy
önkéntes alapon egyesíti vagy részben összehangolja
nemzeti támogatási rendszereit. Ilyen esetben az egyik részt
vevő tagállam területén megújuló energiaforrásokból
előállított energia egy meghatározott mennyisége
beszámíthat egy másik részt vevő tagállam összesített
nemzeti célértékébe, ha az érintett tagállam:
a) megújuló energiaforrásból előállított energia egy
meghatározott mennyiségét statisztikai átruházás
keretében egy másik tagállamra ruházza a 6. cikkel
összhangban; vagy
b) a részt vevő tagállamok beleegyezésével olyan elosztási
szabályt állapít meg, amely alapján az érintett tagállamok
között elosztható a megújuló energiaforrásokból előállított
energiamennyiség. A Bizottságot e szabályról legkésőbb a
hatálybalépése első évének végét követő három hónappal
tájékoztatni kell.
legkésőbb a szabály
hatálybalépése első évének
végét követő három hónapon
belül
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
22.18. cikk
(3) bekezdés
A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására,
hogy a gazdasági szereplők megbízható információkat
nyújtsanak be a bioüzemanyagokra és egyéb
bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági
kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése során, és hogy
kérésre bocsássák a többi tagállam rendelkezésére az
információk előállításához felhasznált adatokat. A
tagállamok előírják a gazdasági szereplők számára, hogy az
általuk benyújtott információk tekintetében dolgozzák ki a
független audit megfelelő normáit, és mellékeljék az audit
elvégzésével kapcsolatos bizonyítékokat. Az audit során
meg kell vizsgálni, hogy a gazdasági szereplők által használt
rendszerek a pontosság, a megbízhatóság és a
csalásbiztonság tekintetében megfelelnek-e az
előírásoknak. Értékelni kell továbbá a mintavétel
gyakoriságát, módszerét és az adatok megbízhatóságát.
Ezeket az adatokat a tagállamokösszesített formában
benyújtják a Bizottság részére.
az összesítés elkészülte után a
lehető leghamarabb
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
23.19. cikk
(2) bekezdés
2010. március 31-ig a tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak, amely tartalmazza a statisztikai célú területi
egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló,
2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet értelmében a statisztikai célú területi
egységek nómenklatúrájában 2. szintű vagy annál
részletesebb felbontású NUTS-szinthez tartozó, területükön
található azon földterületek listáját, amelyek esetében a
mezőgazdasági nyersanyag termeléséből származó,
jellemző üvegházhatású gázkibocsátás várhatóan
alacsonyabb lesz az ezen irányelv V. melléklete D. részének
"A termelésre vonatkozó diszaggregált értékek" címe alatt
bejelentett kibocsátásoknál vagy megegyezikazzal; a
jelentést a lista összeállításához alkalmazott módszer és
adatok leírása kíséri.
2010. március 31-igNemzeti Fejlesztési Minisztérium
24.22. cikkMinden tagállam 2011. december 31-ig, majd ezt követően
kétévente a megújuló energiaforrásokból előállított energia
előmozdítása és használata terén elért előrehaladásról szóló
jelentést küld a Bizottságnak A hatodik, 2021. december
31 -ig benyújtott jelentés lesz az utolsó. A jelentésnek
részleteznie kell a 22. cikk (1) bekezdésében foglaltakat, míg
a legelső jelentésben a tagállamnak külön ki kell térni a
22. cikk (3) bekezdésében foglaltakra is.
2011. december 31 -ig, majd ezt
követően kétévente egészen
2021. december 31-ig
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
25.IV.A Tanács 617/2010/EU,
EURATOM rendelete (2010.
június 24. ) az Európai Unión
belüli energiaipari infrastruktúrát
érintő beruházási projekteknek a
Bizottság részére való
bejelentéséről és a 736/96/EK
rendelet hatályon kívül
helyezéséről
1. cikkBeruházási projektek bejelentése a Bizottság felé az
1. cikkben foglalt tartalmi követelményekre figyelemmel.
2011. június 1 -ig összegyűjteni az
adatokat, 2011. július 31. napjáig
kiküldeni, majd ezt követően
kétévente küldeni
Adatgyűjtés
- villamos energia és földgáz
esetében: Magyar Energia
Hivatal;
- kőolaj esetében: OSAP
keretében a MOL Nyrt.;
- bioüzemanyag esetében:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
összegyűjti és a Magyar Energia
Hivatal részére továbbítja;
- szén-dioxid esetében: Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal
összegyűjti és a Magyar Energia
Hivatal részére továbbítja
Kiküldi: Magyar Energia Hivatal
26.V.A Bizottság 833/2010/EU,
EURATOM rendelete az Európai
Unión belüli energiaipari
infrastruktúrát érintő beruházási
projekteknek a Bizottság részére
való bejelentéséről szóló
617/2010/EU, Euratom tanácsi
rendelet végrehajtásáról
1. cikkA 617/2010/EU rendelet 1. cikkében említett értesítések
formai követelményeit határozza meg.
2011. június 1 -ig összegyűjteni az
adatokat, 2011. július 31. napjáig
kiküldeni, majd ezt követően
kétévente küldeni
Adatgyűjtés villamos energia és
földgáz esetében: Magyar
Energia Hivatal;
kőolaj esetében: OSAP keretében
a MOL Nyrt.; bioüzemanyag
esetében: Nemzeti Adó- és
Vámhivatal összegyűjti, és a
Magyar Energia Hivatal részére
továbbítja;
szén-dioxid esetében: Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal
összegyűjti, és a Magyar Energia
Hivatal részére továbbítja
Kiküldi: Magyar Energia Hivatal
27.VI.Az Európai Parlament és a Tanács
2008/92/EK irányelve (2008.
október 22. ) az ipari
végfelhasználók által fizetendő
gáz- és villamosenergia-árak
átláthatóságának javítását célzó
közösségi eljárásról
1-2-3. cikk és
II. melléklet
A tagállamok egy független statisztikai szerve minden év
január 1 -jével és július 1 -jével összegyűjti az ipari
végfelhasználóknak villamos energiát és földgázt értékesítő
vállalkozásoktól az árakra, értékesítési feltételekre,
használatos árrendszerre, felhasználók megoszlására,
mennyiségekre, felhasználókra kategóriánként vonatkozó
adatokat, majd két hónapon belül megküldi jelentését az
Eurostatnak
az I. melléklet l) és m), valamint a
II. melléklet l), m) és n) pontjai
szerint évente január 1 -jén,
az I. melléklet k), valamint a
II. melléklet k) pontjai szerint
kétévente január 1-jén
Magyar Energia Hivatal
28.VII.A Bizottság 79/639/EGK
határozata (1979. június 15. ) a
Tanács 77/706/EGK
határozatának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról
10. cikk
(1) bekezdés
A 2. cikknek megfelelően a tagállamoknak minden év
december 31 -ig közölniük kell a Bizottsággal, az általa
létrehozott közös modell alapján azokat az adatokat,
amelyek az adott év október 1-jén meglévő helyettesítési
lehetőségek meghatározásához szükségesek
évente december 31 -igEnergia Központ Nonprofit Kft.
29.10. cikk
(2) bekezdés
A 77/706/EGK határozat 1. cikkének alkalmazása esetén a
tagállamok haladéktalanul közlika Bizottsággal az adott
időpontban meglévő tényleges helyettesítési lehetőségek
meghatározásához szükséges adatokat.
a 77/706/EGK határozat
1. cikkénekalkalmazása esetén
haladéktalanul
Energia Központ Nonprofit Kft.
30.11. cikkA 77/706/EGK tanácsi határozat 1. cikkének alkalmazása
esetén a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a
kőolajtermékek fogyasztásának csökkentése érdekében
hozott intézkedésről.
az ilyen intézkedések
elfogadásakor
Energia Központ Nonprofit Kft.
31.VIII.A Tanács 2006/67/EK irányelve
(2006. július 24. ) a tagállamok
minimális kőolaj- és/vagy
kőolajtermék-készletezési
kötelezettségéről
4. cikk
(1) bekezdés
A tagállamok kötelesek havonta, a hónap végén meglévő
készleteket bemutató, az 5. cikk (2) és (3) bekezdésének,
valamint a 6. cikknek megfelelően elkészített és a készletek
által kifejezett megelőző évi átlagos fogyasztás napjainak
számát feltüntető statisztikai összesítést küldeni a
Bizottságnak
havonta, legkésőbb a tárgyhót
követő második hónap
25. napjáig
Energia Központ Nonprofit Kft.
32.7. cikk
(1)-(2) bekezdés
Ennek az irányelvnek a végrehajtása céljából a kormányok
közötti megállapodások alapján valamely tagállam
területén egy másik tagállamban alapított vállalkozások,
szervezetek vagy testületek számlájára készletek
létesíthetők Az a tagállam, amelynek nevében a készleteket
tartják, szerepeltetheti azokat statisztikai összesítésében. A
statisztikai összesítéssel együtt minden tagállam jelentést
köteles küldeni a Bizottságnak a területén másik tagállam
javára fenntartott, valamint a saját javára más
tagállamokban fenntartott készletekről.
Az (1) bekezdés első albekezdésében említett
megállapodások tervezetét meg kell küldeni a Bizottságnak
A megkötött megállapodásokról értesíteni kell a
Bizottságot.
az ilyen megállapodások
tervezetének létrejöttekor,
a megállapodások
megszületésekor, továbbá a
statisztikai összesítő
elkészültekor
Energia Központ Nonprofit Kft.
33.10. cikk
(3) bekezdés
A tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot
tartalék-készleteik bármely felhasználásáról, és amint lehet
közölni a következőket:
a) dátum, amikor a készleteka kötelező minimum alá
csökkentek;
b) az ilyen felhasználás okai;
c) a készletekfeltöltésére tett esetleges intézkedések;
d) ha lehetséges, a helyzet várható alakulásának becslése a
készletek vonatkozásában, amíg azok a kötelező minimum
alatt maradnak
ilyen esemény bekövetkeztekor,
amint lehetséges
Energia Központ Nonprofit Kft.
34.IX.A Tanács 1999/280/EK
határozata (1999. április 22. ) a
kőolaj beszerzési költségeivel és
a kőolajtermékekfogyasztói
árával kapcsolatos
információcsere és konzultáció
közösségi eljárásáról
1. cikk és 3. cikkA tagállamok a 3. cikkben meghatározott módon közlika
Bizottsággal a kőolaj CIF beszerzési költségeivel és a
kőolajtermékek fogyasztói áraival kapcsolatos
információkat, azaz;
a) havi kőolaj beszerzési CIF-költségeket, a tárgyhónap
végét követő hónapban;
b) a kőolajtermékek vám- és adómentes, valamint minden
adót magában foglaló, minden hónap 15. napján érvényes
fogyasztói árát, a tárgyhónap 15. napját követő harminc
napon belül.
A jelenlegi adatgyűjtési rendszer alapján a tagállamok
továbbra is közlik a Bizottsággal a kőolajtermékek vám- és
adómentes, minden hétfőn érvényes fogyasztói árát,
legkésőbb a következő napon déli 12 óráig.
Energia Központ Nonprofit Kft.
35.X.A Tanács 2964/95/EK rendelete
(1995. december 20. ) a kőolaj
importja és szállítása közösségi
nyilvántartásának bevezetéséről
2. cikkA tagállamok kötelesekaz 1. cikkben említett információk
alapján - kőolaj importjára vagy kőolaj szállítmány
fogadására vonatkozó adatok - a Bizottság számára
rendszeresen továbbítani ezeket az információkat.
rendszeres időközönkéntEnergia Központ Nonprofit Kft.
36.XI.Az Európai Parlament és a Tanács
2004/8/EK irányelve
(2004. február 11. )
a hasznos hőigényen alapuló
kapcsolt energiatermelés belső
energiapiacon való
támogatásáról és a 92/42/EGK
irányelv módosításáról
10. cikk
(2) bekezdés
A tagállamok legkésőbb 2007. február 21 -ig, majd ezt
követően négyévente - a Bizottságnak az esedékes
időpontot legalább hat hónappal megelőző kérésére - egy
jelentést tesznek közzé az irányelv 6. cikk (3) bekezdésében
említett értékelés eredményeiről.
első alkalommal 2007. február
21-ig, majd ezt követően
négyévente, február 21 -ig
Magyar Energia Hivatal
37.10. cikk
(3) bekezdés
A tagállamok első ízben a 2003. évi adatokkal legkésőbb
2004. december végéig, majd ezt követően évente egy
statisztikai jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz, amely a
kapcsolt energiatermelésből származó hő-, valamint
villamosenergia-termelés adatait tartalmazza a
II. mellékletben megadott módszer szerint. Továbbá éves
statisztikai jelentést nyújtanak be a kapcsolt
energiatermelési kapacitásokról és a kapcsolt termelésre
felhasznált tüzelőanyagokról is. A tagállamok statisztikai
jelentést küldhetnek be a kapcsolt energiatermeléssel a III.
mellékletben ismertetett módszer szerint elért
primerenergia-megtakarításról is.
első alkalommal 2004. december
31-ig, majd ezt követően évente,
december 31-ig
Magyar Energia Hivatal elemzést
készít,
Energia Központ Nonprofit Kft.
adatokat gyűjt
38.XII.Az Európai Parlament és a Tanács
94/22/EK irányelve (1994. május
30. ) a szénhidrogének kutatására,
feltárására és kitermelésére
vonatkozó engedélyek
megadásának és
felhasználásának feltételeiről
8. cikk
(1) bekezdés
A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot
mindazokról az általános jellegű nehézségekről, amelyekkel
a vállalkozások de jure vagy de facto szemben találják
magukat harmadikországokban szénhidrogének
kutatásához, feltárásához és kitermeléséhez való
hozzájárulás vagy ilyen tevékenységük gyakorlása során, és
amelyekre felhívták a figyelmüket.
2005. szeptember 1 -jétől
rendszeresen
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
39.9. cikkValamennyi tagállam közzétesz és a Bizottságnak is
megküld egy éves jelentést, amely a kutatásra, feltárásra és
kitermelésre szabaddá tett földrajzi területekről, a megadott
engedélyekről, az engedélyesekről és azok összetételéről,
valamint a tagállam területén található becsült tartalékokról
tartalmaz adatokat.
2005. szeptember 1-jétől éventeMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal

"

Tartalomjegyzék