29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint - a 23. § c) pontja tekintetében - az 56/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h), s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására használt szállítható nyomástartó berendezések közül kiterjed:

a) a forgalomba hozatal tekintetében az új szállítható nyomástartó berendezésre, amely még nincs ellátva megfelelőségi jelöléssel;

b) a megfelelőségi jelölésekkel ellátott meglévő szállítható nyomástartó berendezés időszakos vizsgálatára, közbenső vizsgálatára, soron kívüli ellenőrzésére és használatára;

c) a megfelelőségi jelölésekkel nem ellátott szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-újraértékelésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra, a szállítható nyomástartó berendezésre,

a) amely 2004. május 1-jét megelőzően került forgalomba, és amelynek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás mellékletei (a továbbiakban: ADR), a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függeléke (RID) Melléklete (a továbbiakban: RID) vagy a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzat (a továbbiakban: ADN) követelményeinek, valamint az e rendeletben megállapított, az újraértékelés időpontjában alkalmazandó valamennyi követelménynek való megfelelőség-újraértékelése nem történt meg,

b) amelyet kizárólag az EGT-megállapodásban részes állam és harmadik ország területe között

ba) veszélyes áruk közúti szállítására használnak és a szállítás az ADR előírásainak megfelel, vagy

bb) a veszélyes áruk vasúti szállítására használnak, és a szállítás a RID előírásainak megfelel, vagy

bc) a veszélyes áruk belvízi szállítására használnak, és a szállítás az ADN előírásainak megfelel.

(3) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá az UN 1950 tétel alá tartozó aeroszolok, a nyitott mélyhűtő tartályok, a légzőkészülékek gázpalackja és az UN 1044 tétel alá tartozó tűzoltó készülékek, valamint az ADR, a RID és az ADN 1.1.3.2. bekezdésében meghatározott mentesség alá tartozó szállítható nyomástartó berendezések és a 3.3. fejezetében foglalt különleges előírások alapján a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozó szabályok alól mentesített szállítható nyomástartó berendezések.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. szállítható nyomástartó berendezés: az ADR, a RID és az ADN 2. osztályába tartozó gázok - az osztályozási kódjukban a "6" vagy a "7" számjegyet tartalmazó gázok és tárgyak kivételével -, valamint az e rendelet 1. mellékletben felsorolt, más osztályba tartozó veszélyes anyagok szállítására használt nyomástartó tartály (beleértve az UN 2037 tétel alá tartozó gázpatronokat is) az ADR, a RID és az ADN 6.2. fejezetében foglaltak értelmében, továbbá a tartány, battériás jármű, battériás vasúti kocsi és többelemes gázkonténer (MEG-konténer) az ADR, a RID és az ADN 6.8. fejezetében foglaltak értelmében, beleértve ezek szelepeit és egyéb tartozékaikat;

2. új szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését követően gyártott szállítható nyomástartó berendezés;

3. meglévő szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését megelőzően gyártott szállítható nyomástartó berendezés;

4. bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott szervezet;

5.[1] forgalomba hozatal: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

6.[2] forgalmazás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;

7. használat: szállítható nyomástartó berendezés feltöltése, szállítással összefüggő ideiglenes tárolása, ürítése és újratöltése;

8.[3] forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott fogalom;

9.[4] visszahívás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;

10.[5] gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom;

11.[6] meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;

12. importőr: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely harmadik országból származó szállítható nyomástartó berendezést vagy ahhoz tartozó részegységeket a belső piacon forgalomba hoz;

13. forgalmazó: a gyártótól vagy importőrtől elkülönült, az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett azon természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely szállítható nyomástartó berendezést vagy ahhoz tartozó részegységeket forgalmaz;

14. tulajdonos: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek vagy amelynek szállítható nyomástartó berendezés van a tulajdonában;

15. üzemeltető: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely szállítható nyomástartó berendezést használ;

16. gazdasági szereplő: gazdasági vagy közszolgáltatási tevékenysége körében a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr, a forgalmazó, a tulajdonos és az üzemeltető, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen végzi tevékenységét;

17.[7] piacfelügyeleti hatóság: a piacfelügyeleti hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések vonatkozásában a bányafelügyelet;

18. megfelelőségértékelés: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított megfelelőségértékelés és megfelelőségértékelési eljárás;

19. megfelelőségi jelölés (Pi jelölés): arra utaló jelölés, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel a megfelelőségértékelésre vonatkozóan az ADR-ben, a RID-ben az ADN-ben és e rendeletben megállapított követelményeknek;

20. a megfelelőség újraértékelése: a 2004. május 1-je előtt gyártott és forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének utólagos értékelése céljából, a tulajdonos vagy az üzemeltető kérésére lefolytatott eljárás;

21. időszakos vizsgálat: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított időszakos vizsgálat és az arra irányadó eljárások;

22. közbenső vizsgálat: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított közbenső vizsgálat és az arra irányadó eljárások;

23. soron kívüli ellenőrzés: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított soron kívüli ellenőrzés és az arra irányadó eljárások.

3. A gazdasági szereplők kötelezettségei

3. § (1) A gyártók a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalakor biztosítják, hogy a berendezést az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményekkel összhangban tervezték, gyártották és dokumentálták.

(2) Amennyiben a szállítható nyomástartó berendezésnek az alkalmazandó követelményeknek való megfelelőségét az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított megfelelőségértékelési eljárás útján igazolták, a gyártók a 14. §-ban előírtak szerint elhelyezik a megfelelőségi jelölést.

(3) A gyártók kötelesek megőrizni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben előírt műszaki dokumentációt az említett rendelkezésekben meghatározott időszak végéig.

(4) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy e rendelet követelményeinek, az adott esetnek megfelelően haladéktalanul meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(5) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a gyártók erről haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben forgalmazták a szállítható nyomástartó berendezést, és megadják a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit.

(6) A gyártók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(7) A gyártók a piacfelügyeleti hatóság kérésére a hatóságnak átadják a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, magyar nyelven. Az adott hatóság kérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések tekintetében.

(8) A gyártók az üzemeltetőknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

4. § (1) A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhetnek ki. A 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítése és a műszaki dokumentáció elkészítése nem képezheti a meghatalmazott képviselő megbízásának részét.

(2) A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzését kell lehetővé tennie a meghatalmazott képviselő számára:

a) a műszaki dokumentációnak legalább az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben a gyártók számára meghatározott ideig a piacfelügyeleti hatóság számára történő rendelkezésre bocsátás érdekében történő megőrzését;

b) a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges valamennyi információnak és dokumentációnak a hatóság részére magyar nyelven történő átadását;

c) a megbízása körébe tartozó szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén, a piacfelügyeleti hatóság kérésére e hatóságokkal történő együttműködést.

(3) A meghatalmazott képviselő nevét és címét fel kell tüntetni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben előírt megfelelőségi tanúsítványon.

(4) A meghatalmazott képviselők az üzemeltetőnek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

5. § (1) Az importőrök csak olyan szállítható nyomástartó berendezést hozhatnak forgalomba, amely az ADR, a RID, az ADN és az e rendelet követelményeinek megfelel.

(2) A szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát megelőzően az importőrök gondoskodnak arról, hogy a gyártó elvégezze a szükséges megfelelőségértékelési eljárást. Az importőrök kötelesek ezen túlmenően gondoskodni arról is, hogy a gyártó elkészítse a műszaki dokumentációt, a szállítható nyomástartó berendezésen elhelyezze a megfelelőségi jelölést és mellékelje hozzá az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben előírt megfelelőségi tanúsítványt.

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy e rendelet követelményeinek, a szállítható nyomástartó berendezést mindaddig nem hozhatja forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot.

(4) Az importőrök az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben előírt megfelelőségi tanúsítványon vagy ahhoz csatolva kötelesek feltüntetni nevüket és azt a címet, amelyen elérhetők.

(5) Az importőrök biztosítják, hogy - amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelősségi körükben van - a raktározás vagy szállítás körülményei nem veszélyeztetik a szállítható nyomástartó berendezésnek az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben előírt követelményeknek való megfelelőségét.

(6) Azok az importőrök, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN, vagy e rendelet követelményeinek, az adott esetnek megfelelően haladéktalanul meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(7) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az importőrök erről haladéktalanul tájékoztatják a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit. Az importőrök a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(8) Az importőrök legalább az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben a gyártók számára meghatározott ideig elérhetővé teszik a piacfelügyeleti hatóság számára a műszaki dokumentáció egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció e hatóság rendelkezésére bocsátható legyen.

(9) Az importőrök a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére kötelesek átadni a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt magyar nyelven. Az importőrök a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

(10) Az importőrök az üzemeltetőknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

6. § (1) A forgalmazók csak olyan szállítható nyomástartó berendezést forgalmazhatnak, amely megfelel az ADR, a RID, az ADN és az e rendelet követelményeinek. A szállítható nyomástartó berendezés forgalmazása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy azt ellátták-e a megfelelőségi jelöléssel, és mellékelték-e hozzá az előírt megfelelőségi tanúsítványt és elérhetőségi címet.

(2) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy az e rendelet követelményeinek, akkor azt addig nem forgalmazhatja, amíg azt megfelelővé nem tették. Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(3) A forgalmazók biztosítják, hogy - amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelősségi körükben van - a raktározás vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott követelményeknek való megfelelőséget.

(4) Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy az e rendelet követelményeinek, az adott esetnek megfelelően meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(5) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják a gyártót vagy az importőrt, továbbá a piacfelügyeleti hatóságot, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit. A forgalmazók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(6) A forgalmazók a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére kötelesek a hatóságnak átadni a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt magyar nyelven. A hatóság kérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

(7) A forgalmazók az üzemeltetőknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

7. § (1) Amennyiben a tulajdonos úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID és az ADN - ideértve az időszakos vizsgálat követelményeit is -, valamint e rendelet követelményeinek, a szállítható nyomástartó berendezést mindaddig nem bocsáthatja más rendelkezésére, illetve nem használhatja, amíg azt megfelelővé nem tették.

(2) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a tulajdonos tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt vagy a forgalmazót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot. A tulajdonosok a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(3) A tulajdonosok biztosítják, hogy - amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelősségi körükben van - a raktározás vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott követelményeknek való megfelelőséget.

(4) A tulajdonosok az üzemeltetőknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak azokra a magánszemélyekre, akik a szállítható nyomástartó berendezést személyes célra vagy háztartásukban, illetve szabadidős- vagy sporttevékenység céljából használják vagy szándékoznak használni.

8. § (1) Az üzemeltetők csak olyan szállítható nyomástartó berendezést használhatnak, amely megfelel az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek.

(2) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az üzemeltető tájékoztatja erről a tulajdonost, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

9. § Amennyiben az importőr vagy forgalmazó saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba a szállítható nyomástartó berendezést, vagy olyan módon módosít egy már a belső piacon forgalmazott szállítható nyomástartó berendezést, ami befolyásolhatja az alkalmazandó követelményeknek való megfelelőséget, e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni és a gyártó 3. §-ban előírt kötelezettségei terhelik.

10. § A gazdasági szereplők kötelesek a piacfelügyeleti hatóság kérésére legalább tízéves időtartamra vonatkozóan azonosítani:

a) bármely gazdasági szereplőt, aki vagy amely nekik a szállítható nyomástartó berendezést szállította;

b) bármely gazdasági szereplőt, akinek vagy amelynek szállítható nyomástartó berendezést szállítottak.

4. Szállítható nyomástartó berendezés megfelelősége és megfelelőségértékelése

11. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szállítható nyomástartó berendezésnek meg kell felelnie az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az e rendeletben a megfelelőségértékelésre, az időszakos vizsgálatra, a közbenső vizsgálatra és a soron kívüli ellenőrzésekre vonatkozóan megállapított követelményeknek. A megfelelőségértékelését a megfelelőségértékelésre bejelentett szervezet végezheti.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szállítható nyomástartó berendezésnek meg kell felelnie abban a dokumentációban foglalt leírásnak, amelynek alapján a berendezést gyártották. A berendezést időszakos vizsgálatnak, közbenső vizsgálatnak és soron kívüli ellenőrzéseknek kell alávetni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelmények szerint.

(3) Az újratölthető szállítható nyomástartó berendezések leszerelhető részei külön megfelelőségértékelésnek is alávethetők.

5. Meglévő szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-újraértékelése

12. § (1) A megfelelőség-újraértékelésre bejelentett szervezet állapítja meg hogy az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a 2004. május 1-je előtt gyártott és üzembe helyezett szállítható nyomástartó berendezések megfelelnek-e az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az e rendeletben alkalmazott műszaki előírásoknak, alkalmazva e rendelet szerinti megfelelőség-újraértékelési eljárást.

(2) A megfelelőségi jelölést a rendelet 14. §-ban előírtak szerint, a 13. §-ban előírt kiegészítések figyelembevételével kell elhelyezni.

6. Megfelelőség-újraértékelési eljárás

13. § (1) A tulajdonos vagy az üzemeltető a szállítható nyomástartó berendezésekre vonatkozóan az MSZ EN ISO/IEC 17020:2004 szabvány értelmében A típusúnak minősülő megfelelőség-újraértékelésre bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja a szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat (eredet, tervezési előírások és az acetilén palackoknál a porózus anyag részletes adatai). A berendezés üzemeltetője köteles közölni - ahol ilyen fennáll - a használatot korlátozó minden előírást, és előre átadni minden, az esetleges meghibásodásokra vagy az elvégzett javításokra vonatkozó feljegyzést.

(2) A megfelelőség-újraértékelésre bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy a forgalomban lévő szállítható nyomástartó berendezés biztonsági szintje legalább olyan-e, mint az ADR, a RID és az ADN előírásainak megfelelő szállítható nyomástartó berendezésé. Az ellenőrzés az (1) bekezdésnek megfelelően összeállított dokumentáció alapján történik, szükség szerint további vizsgálatokkal kiegészítve.

(3) Ha az ellenőrzés eredménye megfelelő, akkor a szállítható nyomástartó berendezést az ADR, RID és az ADN előírásaiban meghatározott időszakos vizsgálatnak kell alávetni. Ha az időszakos vizsgálat által előírt követelmények teljesülnek, az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet a 14. §-nak megfelelően elhelyezi a szállítható nyomástartó berendezésen a megfelelőségi jelölést, vagy ellenőrzi az elhelyezését. A megfelelőségi jelölés mögött fel kell tüntetni az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet azonosító számát. Az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tanúsítványt ad ki az újraértékelésről.

(4) Sorozatban gyártott szállítható nyomástartó tartályok esetében - beleértve azok szelepeit és a szállításhoz használt egyéb tartozékait is - egyedi darabjainak megfelelőség-újraértékelését az adott szállítható nyomástartó tartályok időszakos vizsgálatára bejelentett szervezet is elvégezheti, feltéve, hogy előzőleg az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőség-újraértékelésre bejelentett szervezet már elvégezte a típus (2) bekezdés szerinti megfelelőségértékelését. A megfelelőségi jelölés mögött fel kell tüntetni az időszakos vizsgálatára bejelentett szervezet azonosító számát.

(5) Az újraértékelésről a tanúsítványt minden esetben az időszakos vizsgálatra bejelentett szervezet adja ki, és feltünteti benne legalább:

a) a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet azonosító adatait, valamint ha ettől eltérő, a (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban, az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőség-újraértékelésre bejelentett szervezet azonosító számát,

b) az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonos vagy üzemeltető nevét és címét,

c) a (4) bekezdésben szereplő eljárás alkalmazása esetén a típus-újraértékelésről szóló tanúsítvány azonosító adatait,

d) annak a szállítható nyomástartó berendezésnek az azonosító adatait, amelyen a megfelelőség jelölést elhelyezték, ezen belül legalább a sorozatszámot vagy sorozatszámokat, és

e) a kiállítás időpontját.

(6) A (4) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a megfelelőség-újraértékelésre bejelentett szervezet tanúsítványt ad ki a típus (2) bekezdés szerinti megfelelőségértékelésről, amelyben feltünteti legalább:

a) a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet azonosító adatait,

b) az újraértékelésnek alávetett szállítható nyomástartó berendezés gyártójának nevét és címét, valamint - ha az nem a gyártó - az eredeti típusjóváhagyás birtokosának nevét és címét,

c) az adott sorozathoz tartozó szállítható nyomástartó berendezések azonosító adatait,

d) a kiállítás időpontját, és

e) a következő szöveget: "Ez a tanúsítvány nem jogosít fel szállítható nyomástartó berendezések vagy alkatrészeik gyártására.".

(7) A tulajdonos vagy az üzemeltető a megfelelőségi jelölés elhelyezésével vagy elhelyeztetésével jelzi, hogy felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az e rendeletben megállapított, az újraértékelés időpontjában alkalmazandó valamennyi követelménynek.

7. Megfelelőségi jelölés

14. § (1) Az ADR, a RID és az ADN szállítható nyomástartó berendezés jelölésére vonatkozó követelményeken túl, olyan szállítható nyomástartó berendezés látható el a 2. melléklet szerinti megfelelőségi jelöléssel, amely megfelel a 11. § (1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2) Az újratölthető szállítható nyomástartó berendezések közvetlen biztonsági funkcióval rendelkező leszerelhető részegységeit megfelelőségi jelöléssel kell ellátni.

(3) A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló rendelet szerinti megfelelőségi jelöléssel ellátott közvetlen biztonsági funkcióval rendelkező szelep és egyéb tartozék továbbra is forgalmazható.

(4) Az új szállítható nyomástartó berendezésen a gyártó, a meglévő nyomástartó berendezésen a megfelelőségének újraértékelése során a megfelelőség-újraértékesítésére, vagy az időszakos vizsgálatra bejelentett szervezet köteles a megfelelőség jelölést feltüntetni. Azon gázpalackok esetében, amelyek korábban megfeleltek a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (a továbbiakban: GBSZ) IV-VI. fejezetében meghatározott követelményeknek, a megfelelőségi jelölés az időszakos vizsgálatra bejelentett szervezet által vagy a bejelentett szervezet ellenőrzése mellett helyezhető el.

(5) A megfelelőségi jelölést ki kell egészíteni a megfelelőségértékelésre bejelentett szervezet, illetve a megfelelőség-újraértékelésre bejelentett vagy az időszakos vizsgálatra bejelentett szervezet azonosító számával.

(6) A bejelentett szervezet azonosító számát maga a bejelentett szervezet, vagy az általa adott utasítások alapján a gyártó helyezi el.

(7) Az időszakos vagy közbenső vizsgálat alkalmával a vizsgálat időpontját is fel kell tüntetni az időszakos vizsgálatra bejelentett szervezet azonosító száma mellett.

(8) A megfelelőségi jelölés magasságának legalább 5 mm-nek kell lennie. A legfeljebb 140 mm átmérőjű szállítható nyomástartó berendezések esetében a jelölés magasságának legalább 2,5 mm-nek kell lennie.

(9) A 2. mellékletben a négyzethálós rajzon megadott arányokat be kell tartani. A négyzetháló nem része a jelölésnek.

(10) A megfelelőségi jelölést a szállítható nyomástartó berendezésen vagy annak adattábláján, valamint az újratölthető szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági funkcióval rendelkező leszerelhető részein jól láthatóan, egyértelműen és maradandóan kell rögzíteni.

(11) A megfelelőségi jelölést azt megelőzően kell elhelyezni, hogy az új szállítható nyomástartó berendezést vagy az újratölthető szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági funkcióval rendelkező leszerelhető részét forgalomba hozzák.

(12) Nem alkalmazható a rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezésen olyan jel, jelölés vagy felirat, amely a megfelelőségi jelölés jelentése vagy formája tekintetében megtévesztő. Minden egyéb jelölés, amely nem akadályozza a megfelelőségi jelölés olvashatóságát, feltüntethető a szállítható nyomástartó berendezésen.

8. Bejelentett szervezet kijelölése

15. § (1)[8] A kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki a bejelentett szervezeteket[9]

a) megfelelőségértékelésre;

b) megfelelőség-újraértékelésre;

c) időszakos vizsgálatra.

(2) Egy szervezet a felsorolás több pontja alapján is kijelölhető.

(3) A bejelentett szervezetek kijelölése a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvényben előírt feltételek alapján történik.

(4) A kijelölő hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és az EGT-államoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.

(5) A kijelölő hatóság nem jelentheti be a Bizottságnak az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott kijelölt üzemi vizsgálóhelyet az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására.

16. § A bejelentett szervezetnek a bejelentés vonatkozásában eleget kell tennie az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben és e rendeletben megállapított követelményeknek.

17. § (1) A vizsgáló szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.

(2)[10] A kérelemhez mellékelni kell

a)[11] a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által a a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja szerint kiállított akkreditálási okiratot;

b) azon szállítható nyomástartó berendezések leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.

9.[12]

18. §[13]

19. §[14]

20. §[15]

10. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A bróm-pentafluorid UN 1745, a bróm-trifluorid UN 1746 és a jód-pentafluorid UN 2495 azonosító számú áruk szállítására használt nyomástartó berendezések - a tartányban történő szállítás kivételével -, valamint e berendezések szelepeire és egyéb tartozékaira a rendelet előírásait 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 17. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

11. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) Azon az ADR előírásainak megfelelő, cseppfolyós propán-bután gáz töltetű, alumínium ötvözetű hegesztett gázpalackok, amelyeket 2004. május 1. előtt, a GBSZ vagy a korábban hatályos ide vonatkozó jogszabályok alapján, Magyarországon gyártottak és helyeztek forgalomba, az időszakos vizsgálaton történő megfelelőségükig belföldön forgalomban tarthatóak a következő feltételek együttes megléte esetén:

a) el vannak látva egyedi azonosítóval (gyártási szám),

b) egyértelműen beazonosítható a gyártásközi ellenőrzést végző hatóság jele (bélyegző lenyomata),

c) a tízévenként esedékes termék időszakos ellenőrzést az arra jogosult, kijelölt ellenőrző szervezet elvégezte, és a gázpalack adattáblán ezt igazoló jelöléssel ellátta.

(2) Üzemben tarthatók, és csak belföldön forgalmazhatók és szállíthatók azon cseppfolyós propán-bután gáz töltetű, alumínium ötvözetű hegesztett gázpalackok is, amelyek falvastagsága kisebb mint 3 mm, ha egyéb vonatkozásban megfelelnek az ADR előírásainak és az (1) bekezdésben foglaltaknak.

(3)[16]

(4) A varratnélküli acél, varratnélküli alumínium és alumíniumötvözet, valamint hegesztett kivitelű ötvözetlen acél gázpalackokra a GBSZ IV-VI. fejezete alapján kiadott EGK-típusjóváhagyási tanúsítványok, valamint a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet alapján kiadott EK-tervvizsgálati tanúsítványok az érvényességi idejükig egyenértékűek az e rendelet alapján kiadott típusbizonyítvánnyal.

23. §[17]

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés

24. § Ez a rendelet a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

A 2. osztályba nem tartozó veszélyes áruk jegyzéke

ABCD
sorszámUN számOsztályVeszélyes anyagok
1.10516.1HIDROGÉN-CIANID, STABILIZÁLT, 3%-nál kevesebb
víztartalommal
2.10528HIDROGÉN-FLUORID, VÍZMENTES
3.17455.1BRÓM-PENTAFLUORID. A tartányban történő szállítás kivételével
4.17465.1BRÓM-TRIFLUORID. A tartányban történő szállítás kivételével
5.17908FLUOR-HIDROGÉNSAV, 85%-nál több
hidrogén-fluorid-tartalommal
6.24955.1JÓD-PENTAFLUORID. A tartányban történő szállítás kivételével

2. melléklet a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

Megfelelőségi jelölés (Pi-jelölés)

A 14. §-ban meghatározott megfelelőségi jelölést a következő ábra szerint kell kialakítani:

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[2] Megállapította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[3] Megállapította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[4] Megállapította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[5] Megállapította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[6] Megállapította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[7] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 10/2012. (V. 18.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.19.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[10] Megállapította a 10/2012. (V. 18.) NGM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.19.

[11] Módosította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2018.09.19.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék