411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2-6., 10., 12., 15., 17., 25., 27. és 28. pontjában,

a 3. alcím és a 27. § (3) bekezdése tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására, akik 2011. december 31-ig a (2) bekezdés szerint mentek nyugdíjba, azonban 2012. január 1-jétől

a) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátásban,

b) a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradékban vagy

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban

részesülnek.

(3b) Jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására, akik tekintetében - a nyugdíjazás kivételével - a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a (3) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn, és részükre

a) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátás,

b) a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradék vagy

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás került megállapításra."

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A gazdálkodó szervezet a pénzbeli szénjárandóság folyósításakor szükséges adatokat (név, születési év, hó, nap, lakcím nyugdíjfolyósítási törzsszám) a tárgyévet megelőző év december 31-ig köteles a nyugdíjbiztosításnak (nyugdíjfolyósítási szervnek) az erre a célra rendszeresített űrlapon megküldeni. A gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén az adatokat az integráción kívüli szénbányák és a Bányászati Aknamélyítő Vállalat esetében a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, az érc- és ásványbányák esetében az Érc- és Ásványbányák Egészségmegőrzéséért Alapítvány küldi meg a nyugdíjbiztosításnak (nyugdíjfolyósítási szervnek)."

3. § (1) Az R. 1. § (4) bekezdés a) pontjában az "özvegyi nyugdíjra" szövegrész helyébe az "özvegyi nyugdíjra, ideiglenes özvegyi nyugdíjra" szöveg lép.

(2) Az R. 5. § (2) bekezdésében az "a társadalombiztosításról szóló, módosított 1975. évi II. tv." szövegrész helyébe az "a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R. 7. § c) pontja, valamint az R. 8/C-8/D. §-a.

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 1/D. §-sal és az azt megelőző, az "(A Bt. 9. §-ához)" szöveggel egészül ki:

"(A Bt. 9. §-ához)

1/D. § A koncessziós pályázatra kijelölhető zárt területekre a Bt. 9. § (4) bekezdése szerinti közzétételtől számított 30 napon belül lehet írásban az MBFH-hoz javaslatot benyújtani. A javaslatban meg kell adni a terület Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátákkal történő pontos körülhatárolását, az ásványi nyersanyag megnevezését, valamint a geotermikus energia esetében az erre történő utalást."

6. § A Vhr. 2. § (3c) és (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3c) A minősítő bizottság tagja:

a) az államháztartásért felelős miniszter egy képviselője,

b) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egy képviselője,

c) a miniszter egy képviselője, valamint

d) a koncesszióköteles tevékenység vonatkozásában szakértelemmel, valamint a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott mesterképzésben vagy egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett, szakirányú szakképzettséggel és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező két személy.

(3d) A minősítő bizottság tagjainak személyére a miniszter felkérése alapján a (3c) bekezdés a) pontja szerinti esetben az államháztartásért felelős miniszter, a (3c) bekezdés b) pontja szerinti esetben az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a (3c) bekezdés d) pontja szerinti esetben az MBFH elnöke tesz javaslatot a miniszternek."

7. § A Vhr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bányajáradék számításának alapjául

a) az ásványi nyersanyagnak

aa) a kutatási területről, bányatelekből vagy meddőhányóból kitermelt,

ab) a torlatból vagy hordalékból vízjogi engedély alapján kitermelt,

ac) a Bt. 3. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti hatósági engedély alapján kitermelt, továbbá a Bt. 3. § (1a) bekezdés

b) pontja alapján kitermelt és a katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet megszűnését követően más célra felhasznált, hasznosított vagy értékesített,

ad) szénhidrogén esetében - beleértve a vízjogi (üzemeltetési) engedéllyel rendelkező víztermelő kutakból kitermelt és értékesített vagy hasznosított szénhidrogént és egyéb ásványi nyersanyagot is - a kútfejen méréssel vagy ennek hiányában a kútfejre visszaszármaztatással meghatározott,

ae) a föld alatti gáztárolóban lévő és a Bt. 3. § (1) bekezdése alapján az engedélyes tulajdonába került párnagáz mennyisége után keletkezett, vagy

b) a kinyert geotermikus energia kútfejen méréssel meghatározott értékét kell figyelembe venni."

8. § A Vhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A nyílt területre vonatkozó kutatási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az EOV rendszer szerinti koordinátákkal történő lehatárolását, a kutatás mélységi lehatárolását (a kutatási terület alaplapját), szilárd ásványi nyersanyag esetében a kért kutatási területtel lefedett ingatlanok helyrajzi számát, és

b) a kutatni tervezett ásványi nyersanyag megnevezését.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a kutatási terület Egységes Országos Térképrendszerben készült, legfeljebb 1:100 000 méretarányú térképét. A térképen ábrázolni kell a kutatási terület határvonalát a határpontok számozásával.

(3) Kutatás nem engedélyezhető

a) annak, aki a korábbi kutatási jogadománya vagy engedélye alapján vállalt, és a kutatási műszaki üzemi tervben számára engedélyezett kutatási tevékenységét a kérelmezett területen neki felróhatóan a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem teljesítette;

b) a bányavállalkozónak 5 éven belül arra a területre, amelyet a bányavállalkozó már megkutatott, és a kutatás eredményéről készült zárójelentést a bányafelügyelet jogerős és végrehajtható határozatban elfogadta;

c) a kérelmezett terület azon részére vagy arra az ásványi nyersanyagra, amelyre vonatkozóan a jog megadása már megállapított bányászati jogot sértene.

(4) A kutatási jogot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell a kutatási területet a sarokpontok koordinátáival, és azt, hogy mely ásványi nyersanyag kutatására biztosít jogot.

(5) A földtani szerkezetek megismerésére irányuló kutatás engedélyezésére az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni."

9. § A Vhr. 6/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a kutatás felhagyott földalatti bánya bányatérségein keresztül, valamint azok igénybevételével történő bányabeli módszerek alkalmazására is irányul, a műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a bányatérségek újranyitásának, biztosításának, járásra, szállításra, munkavégzésre történő alkalmassá tételének, szellőztetésének, világításának, víztelenítésének, továbbá végleges felhagyásának és lezárásának a tervét és a kutatási munkálatok, valamint az ahhoz igénybevett bányatérségek biztonsága érdekében elvégzendő feladatok tételes költségtervét."

10. § A Vhr. 6/E. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kutatási időszak meghosszabbítását a bányafelügyelet akkor engedélyezi, ha a bányavállalkozó igazolja, hogy a kutatást az engedélyezett határidőig - a hatóságnak az eljárás lefolytatásával összefüggő, az arra jogszabály alapján nyitva álló határidőn belül folytatott tevékenysége szerinti időtartamot ide nem értve - a bányavállalkozó önhibáján kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy mulasztása miatt nem tudja befejezni."

11. § A Vhr. a következő 6/F. §-sal egészül ki:

"6/F. § (1) A Bt. 22/C. §-a szerinti szénhidrogén bányatelek ismételt kutatása esetén a kutatási műszaki üzemi terv tartalmára a 6/D. § rendelkezéseit, a kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése tekintetében pedig a 6/E. § (1) bekezdését, valamint (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni. Az ismételt kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása során a bányafelügyelet kötelezően elvégzendő kutatási tevékenységet is előírhat.

(2) A szénhidrogén bányatelek ismételt kutatása esetén a kutatási időszak6/E. § (6) bekezdése szerinti hosszabbítása nem kérhető és a 7. § nem alkalmazható."

12. § A Vhr. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Bt. 22. § (10) bekezdése szerinti megállapodást a bányafelügyelet akkor hagyja jóvá, ha abból egyértelműen megállapíthatóak

a) a felek közötti felelősségi viszonyok,

b) az ásványvagyon-gazdálkodásra, a biztonság és tulajdon védelmére vonatkozó szempontok érvényesülése, továbbá

c) az együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó indokoltság fennállása."

13. § A Vhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kutatási zárójelentést két példányban kell benyújtani, amelyet földtani szakértőnek kell ellenjegyezni."

14. § A Vhr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bányavállalkozó, valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személy, az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét és minőségét köteles a tárgyévet követő év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenteni. A bejelentést földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni."

15. § A Vhr. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12/A. § (1) Az üzemszerű kitermelés megkezdésére a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti öt éves határidőt a bányatelket megállapító határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától kell számítani. Az üzemszerű kitermelés megkezdésére előírt határidő meghosszabbítása iránti kérelmet a határidő lejárta előtt kell a bányafelügyelethez benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a meghosszabbítás időtartamának megjelölését és

b) az üzemszerű kitermelés megkezdése elmulasztásának indokát.

(3) A bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet elutasítja, ha a bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj vagy jogerős és végrehajtható bírság vagy térítési díjtartozása van.

(4) A bányafelügyelet határozatában dönt a meghosszabbítás időtartamáról és a fizetendő térítés mértékéről. A bányavállalkozó a határozatban, a kitermelés megkezdésére megállapított határidőn belül jogosult a kitermelési tevékenységet a jóváhagyott műszaki üzemi tervnek megfelelően megkezdeni.

(5) Az üzemszerű kitermelés (4) bekezdés szerinti megkezdésének időpontjáig fizetendő térítés éves mértéke

a) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t nem haladja meg, az összesen kitermelhető ásványvagyon értékének 0,5%o-e,

b) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t meghaladja, az egymillió m3 ásványvagyon érték 0,5%-ének és az egymillió m3 feletti rész 0,1%-ének az összege.

(6) Az ásványvagyon értékét az ásványi nyersanyag - az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott -fajlagos értékénekés az (5) bekezdésben meghatározott ásványvagyon mennyiségnek a szorzataként kell kiszámítani.

(7) A térítésfizetési kötelezettség az üzemszerű kitermelés megkezdésére előírt határidő leteltét követő naptól keletkezik. A fizetendő térítést, amennyiben a térítésfizetési kötelezettség nem a tárgyév kezdőnapjától keletkezik, a törtidőszak figyelembevételével kell meghatározni. A törtidőszakra vonatkozó számítást kell alkalmazni akkor is, ha az üzemszerű kitermelést a tárgyévben megkezdik.

(8) A törtidőszakra vonatkozó térítés mértékét úgy kell kiszámítani, hogy a törtidőszakként figyelembe vehető napok számát osztani kell 365-tel, és az így kapott számot az (5) bekezdés szerint meghatározott térítés mértékével meg kell szorozni.

(9) A bányavállalkozó az üzemszerű kitermelés megkezdéséig az (5) bekezdésben meghatározott térítést, az üzemszerű kitermelés megkezdését követően pedig a Bt. 20. §-a szerinti bányajáradékot fizeti.

(10) A megállapított térítési díjat a 4. § (5) bekezdésében foglalt gyakorisággal és időpontoknak megfelelően kell megfizetni."

16. § A Vhr. 12/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Eredménytelen pályázat esetében a pályázatot a bányafelügyelet ismételten meghirdeti. A pályázat ismételt eredménytelensége esetén a bányafelügyelet megkeresi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: MNV Zrt.) azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 20 napon belül igényt jelenthet be a bányatelek bányászati jogára. Az MNV Zrt. igénybejelentése esetén az MBFH a bányászati jog új jogosítottjaként az MNV Zrt.-t jelöli ki."

17. § A Vhr. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szüneteltetési műszaki üzemi tervhez mellékelni kell a 13. § (2) bekezdése szerinti okiratot, ha a szüneteltetés alatt a bányavállalkozó - a kitermelés kivételével - olyan tevékenységet kíván folytatni, amely idegen ingatlan igénybevételével jár."

18. § (1) A Vhr. 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak."

(2) A Vhr. 19/A. § (8) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:)

"e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt - a kivitelezővel egyeztetve - legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával,

f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről."

(3) A Vhr. 19/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet."

19. § A Vhr. 22. § (9)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének tartalmaznia kell:

a) a kút tulajdonosának nevét és tulajdonjogának igazolását;

b) a kút geodéziai adatait (X, Y, külszíni Z koordinátái EOV rendszerben), az érintett ingatlan helyrajzi számát;

c) a kút szerkezetére, állapotára vonatkozó műszaki leírást, azon belül

ca) a talpmélységet,

cb) a harántolt rétegek jellemző adatait,

cc) a béléscső-rakatok adatait (saruállás, átmérők, falvastagságok) és a cementpalást adatait, a béléscső- és gyűrűsterek feltöltésére vonatkozó adatokat,

cd) a cementdugók, mechanikus dugók elhelyezési mélységére, állapotára vonatkozó adatokat,

ce) a kutat feltöltő folyadék adatait,

cf) a kút- és lyukfej-szerelvény adatait,

cg) a kúton mért nyomásadatokat,

ch) a kútkörzet adatait;

d) a fúrás mélyítésének eredeti célját;

e) a tájrendezésre tervezett használaton kívüli mélyfúrás környezetre gyakorolt hatását;

f) a tervezett tájrendezési feladatokat és ezek ütemezését, valamint befejezésének várható időpontját;

g) a tájrendezést követően még várható bányakárok megelőzéséhez szükséges esetleges intézkedések, illetve monitoring-rendszer leírását;

h) a mélyfúrás környezetének megóvására szolgáló műszaki-biztonsági intézkedéseket;

i) a tájrendezés során megszüntetésre, lebontásra tervezett létesítmények, berendezések ismertetését; j) a mélyfúrási dokumentációk jegyzékét;

k) az esetlegesen visszamaradó ásványvagyonról készített kimutatást; l) a mélyfúrás geodéziai adatainak térképen történő ábrázolását is.

(10) Annak megállapítására irányuló kérelemnek, hogy a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás és kút bányászati célra már nem alkalmas, a (9) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell a hasznosításra vonatkozó javaslatot is.

(11) A Bt. 36. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet a (9) bekezdés a), b) pontjában, c) pont ca), cd), cg) alpontjában és d) pontjában foglalt adatokat tartja nyilván."

20. § A Vhr. 23/A. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6a) A Bt. 38. § (5) bekezdése alapján a szénhidrogén-szállítóvezeték vagy az egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonságának fenntartása érdekében a bányavállalkozó vagy az egyéb gáz és gáztermék vezeték üzemeltetője jogosult a 19/A. § (2) bekezdés h) pontja szerinti biztonsági övezetben, illetve mértékhatárok között lévő fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávolítani és elszállítani, ha az eltávolított növényzetre az ingatlan tulajdonosa nem tart igényt, továbbá a biztonsági övezetben elhelyezett, tárolt anyagok biztonsági övezet közvetlen környezetébe történő eltávolítására. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a bányavállalkozónak vagy az egyéb gáz és gáztermék vezeték üzemeltetőjének ezen tevékenységét tűrni köteles."

21. § (1) A Vhr. 25. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható, ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg. Az ismételten kiszabott bírság összegének felső határa egy millió forintig terjedhet.

(1b) Az (1) és (1a) bekezdés szerinti bírságok mértékének megállapításánál figyelemmel kell lenni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl

a) a jogsértés felróhatóságára és

b) a jogsértés veszélyeztető jellegére.

(1c) A bányafelügyelet a Bt. 41-41/A. §-ában meghatározott rendelkezéseket megsértőt figyelmeztetésben részesíti, ha a jogsértés

a) közvetlen veszélyhelyzetet nem eredményezett,

b) kárt nem okozott vagy károkozás esetében a károsult kártérítése a bányafelügyeleti eljárás befejezésig igazolt módon megtörtént."

(2) A Vhr. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A bányakapitányság a bányászati jog átruházásához előírt hozzájárulás iránti, valamint a műszaki üzemi terv, illetve módosításának jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása során dönt a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének módjáról. A kérelemhez a bányavállalkozó köteles a biztosíték nagyságát alátámasztó költségtervet, és a biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatot mellékelni. A biztosítékot bányatelkenként vagy geotermikus védőidomonként kell meghatározni."

(3) A Vhr. 25. § (7a) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7a) A zálogjogi vagy óvadéki szerződést a bányafelügyelettel kell megkötni. Zálogként vagy óvadékként csak per-, teher- és igénymentes ingatlan vagy dolog szolgálhat. A bányavállalkozó óvadék esetében a biztosíték összegét a bányafelügyelet hatósági letéti számlájára is utalhatja.

(8) A biztosíték igénybevételére a bányafelügyelet jogerős és végrehajtható határozata alapján kerülhet sor."

22. § A Vhr. 2. § (5) bekezdésében a "kutatási jog nem adományozható" szövegrész helyébe a "kutatási engedély nem adható" szöveg, a Vhr. 6/B. § (1) és (3) bekezdésében a "kutatási jog adományozására" szövegrész helyébe a "kutatás engedélyezésére" szöveg, a Vhr. 6/B. § (4) bekezdésében a "kutatási jog adományozása" szövegrész helyébe a "kutatás engedélyezése" szöveg, a Vhr. 7. § (1) bekezdésében a "kutatási joggal" szövegrész helyébe a "kutatási joggal vagy kutatási engedéllyel" szöveg, a Vhr. 8. § (2) bekezdés a) pontjában a "kutatási jogot adományozó" szövegrész helyébe a "kutatást engedélyező" szöveg, a Vhr. 19/A. § (2) bekezdés h) pontjában az "a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmények, a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák" szövegrész helyébe az "a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmények, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák" szöveg, a Vhr. 30. § (4) bekezdésében a "bányabiztonsági" szövegrész helyébe a "biztonsági" szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a Vhr. 1/A. §-a, a Vhr. 3. § (2) bekezdés d) pontja, a Vhr. 3. § (5) bekezdése, a Vhr. 4. § (6) bekezdése, a Vhr. 6/C. §-a, a Vhr. 6/E. § (7)-(8) bekezdése, a Vhr. 7. § (3) bekezdése, a Vhr. 11/A. § (2) bekezdés d) pontja, a Vhr. 13. § (3) bekezdés i) pontjában a "valamint a hulladékgazdálkodási tervet" szöveg, a Vhr. 13. § (3) bekezdés j) pontja, a Vhr. 14. § (4) bekezdésében a "legalább 60 nappal" szövegrész, a Vhr. 17. § (1) bekezdésében a "legalább 60 nappal" szövegrész, a Vhr. 17. § (5) bekezdése, a Vhr. 21/A. § (1) bekezdés c) pontja, a Vhr. 21/A. § (5) bekezdése, a Vhr. 22. § (12) bekezdése, a Vhr. 24. § (1) bekezdése, a Vhr. 26. § (9) bekezdése.

3. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 3. § (5) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

"s) a Bt. 26/A. § (6) bekezdése, valamint a Bt. 42/R. § (1) bekezdése szerinti pályázat lebonyolítása és a bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottjának, valamint az új tárolási engedély engedélyesének kijelölése."

(2) A Statútum rendelet 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány a bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok

a) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e - elsőfokú eljárásban a tevékenység szerint területileg illetékes megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságot, másodfokú eljárásban az Országos Rendőr-főkapitányságot,

b) gyártására, tárolására, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetén történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - elsőfokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,

c) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak - elsőfokú eljárásban a tevékenység szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki."

(3) A Statútum rendelet 4/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban]

"a) a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása kérdésében elsőfokú eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(4) A Statútum rendelet 4/A. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában - ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik -)

"b) a katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelőség szakkérdésében az elsőfokú eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltséget, a másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(5) A Statútum rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének,

c) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikk (1) bekezdésének, 23. cikkének, 25. cikk (1) bekezdésének és 27. cikkének

való megfelelést szolgálja."

(6) A Statútum rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(7) A Statútum rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(8) A Statútum rendelet 4/A. § (1) bekezdésében a "Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal" szövegrész helyébe a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal" szöveg lép.

(9) Hatályát veszti a Statútum rendelet 3. § (5) bekezdés h) pontjában az "és alkalmazásának ellenőrzése" szövegrész és a Statútum rendelet 4/A. § (5) bekezdése.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 142. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Az (1)-(3) bekezdések szerinti kérelemhez mellékelni kell:]

"j) befolyást szerezni kívánó vállalkozás esetében a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság által kiállított igazolást a vállalkozás nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott adatokról, valamint a tényleges tulajdonosnak a megnevezését olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság esetében, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető."

5. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet a 8. §-t követően a következő alcím címmel és 8/A. §-sal egészül ki:

"Az ásványi nyersanyagok megnevezése és meghatározása

8/A. § Az ásványi nyersanyagok megnevezését és meghatározását az 1/a. és 1/b. melléklet tartalmazza."

6. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 21. § (1) bekezdése a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 24. § (5) bekezdése és az 1. melléklet 1. pontja az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (2) bekezdésének és 4. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Statútum rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:9. mezője helyébe a következő mező lép:

(Bevonás és közreműködés feltétele)
(9.)"1. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó
geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.
2. Ha a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az
eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor, az alábbi létesítmények esetében:
a) geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítmény nem ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen 20 MW villamos teljesítmény
alatt, kivéve az egy ingatlant ellátó létesítményeket;
b) külterületi földgáz elosztóvezeték 40 barra tervezett üzemi nyomás alatt;
c) földgáz felszíni és felszín alatti tárolója és egyéb égethető gázok felszín alatti tárolója védett természeti
területen, Natura 2000 területen 50-500 m3 össztároló-kapacitás között; nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen, egyéb éghető gázok (nem földgáz) esetében 50-10 000 m3
össztároló-kapacitás között; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, földgáz esetében
50-20 000 m3 össztároló-kapacitás között;
d) mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén;
e) kőolaj-, kőolajtermék tároló létesítmény nem vízbázis védőövezetén, nem barlang védőövezetén,
nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és belterületen védett természeti területen
100 000 tonna tárolókapacitás alatt."

2. A Statútum rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"13."A" osztályú bányászati
hulladékkezelő
létesítmény építési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárásában
belső vészhelyzeti terv
megfelelőségének
kérdésében
katasztrófavédelmi
kirendeltség
megyei, fővárosi
katasztrófavédelmi
igazgatóság"

2. melléklet a 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Statútum rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat G:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyása,
módosítása, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása)
(Ha a tevékenység vagy beruházás
termőföldön valósul meg.)
"NEM"

2. A Statútum rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat I:1 mezője helyébe a következő mező lép:

(I.)
(1.)"Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása, módosítása; bányabezárás,
tájrendezés végrehajtása, bányászati tevékenység befejezése"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére