417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

A Kormány

az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 47. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3., az 5., a 7. és a 9. alcím, valamint a 68. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. és a 6. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. § tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az Ápt. 4. § (3) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez és a visszahonosítási kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, illetve felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő okiratokat.

(5) Az Ápt. 4. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjára alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor közölni kell a házastárs, a kiskorú gyermek, illetve az örökbefogadó magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor közölni kell a házastárs magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat."

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor a kérelmező és a házastársa köteles nyilatkozni arról, hogy az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott esetben legalább tíz éve, az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben legalább öt éve érvényes házasságban élnek.

(5b) Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltételnek való megfelelését a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatával kell igazolni."

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Nem kell mellékelni a (6) bekezdés szerinti igazolást, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy kérte a fővárosi kormányhivatalt, hogy az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról az állampolgársági ügyekben eljáró szervet értesítse.

(6b) Az Ápt. 4/A. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazása során magyar tannyelvűnek kell tekinteni a részben magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményt is, ha a kérelmező magyar nyelvi tagozatú osztályban szerzett végzettséget."

(4) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) A honosítási és visszahonosítási kérelemhez a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek két darab arcfényképet kell csatolnia.

(8) A honosítási és a visszahonosítási kérelemhez a külföldön élő, tizennegyedik életévét betöltött kérelmezőnek egy darab arcfényképet kell csatolnia."

(5) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A nagykorú kérelmező a honosítási és a visszahonosítási kérelemhez - az 1. § szerinti formanyomtatványon - saját kézzel írt önéletrajzot csatol.

(10) A honosítási és a visszahonosítási kérelemhez mellékelni kell a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlapot.

(11) Nem kell csatolni a honosítási vagy visszahonosítási kérelemhez az Ápt.-ben vagy az e kormányrendeletben meghatározott okiratot, ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy

a) azt korábbi, az idegenrendészeti hatóság által lefolytatott eljárásban már csatolta, és kéri az állampolgársági ügyekben eljáró szervtől, hogy az okiratot szerezze be, vagy

b) azt a hozzátartozója már csatolta a saját honosítási vagy visszahonosítási eljárásában, és kéri az állampolgársági ügyekben eljáró szervtől, hogy az okiratot szerezze be."

2. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § (1) Az Ápt. 5/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján tett nyilatkozathoz mellékelni kell a kérelmező szüleinek házassági és születési anyakönyvi kivonatát, közölni kell az anya magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az Ápt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján tett nyilatkozathoz a kérelmező szüleinek állampolgársága szerinti állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a kérelmező a születésével nem szerzett állampolgárságot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására abban az esetben kell csatolni, ha az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek nincs hivatalos tudomása arról, hogy a kérelmező a születésével nem szerzett állampolgárságot."

3. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet "Nyilatkozat" alcíme a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § A kérelmet átvevő a nyilatkozattal együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat, valamint - ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel - a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételhez szükséges adatlapot."

4. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A kérelmet átvevő a kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat, valamint - ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel - a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételhez szükséges adatlapot."

5. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az állampolgárság megállapítása iránti megkeresést az Ápt. 12. §-a szerinti szerv közvetlenül az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez küldi meg. Az Ápt. 12. §-a szerinti szervnek az Ápt. 14. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon túl a megkereséshez - ha azok a rendelkezésére állnak - meg kell küldenie az állampolgárság megállapításához szükséges okiratokat."

6. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ápt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott vizsgára a kérelmező a fővárosi kormányhivatalnál jelentkezhet a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton."

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A vizsgabizottság tagjait és a jegyzőkönyvvezetőt tiszteletdíj illeti meg. A vizsgabizottság elnökét a vizsgadíj 6%-a, a vizsgabizottság tagjait 3,5%-a, a jegyzőkönyvvezetőt 1,75%-a illeti meg vizsgázónként."

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A vizsgázó kérheti, hogy az eredményes vizsgáról a fővárosi kormányhivatal az állampolgársági ügyekben eljáró szervet az eredményes vizsgát követő 5 napon belül az (5) bekezdés szerinti adattartalommal értesítse."

7. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez nem kell mellékelni az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket bizonyító okiratot vagy szakvéleményt."

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez - ha a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározott feltételeknek a névmódosítási kérelem nem felel meg - az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására mellékelni kell az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását, illetve igazolását vagy a Magyar Tudományos Akadémia vagy intézetei szakvéleményét a név vagy névelem nyelvi jellemzőjéről."

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez - ha a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározott feltételeknek a névmódosítási kérelem nem felel meg - az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására a (2) bekezdés szerinti okiratot kell mellékelni."

(4) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdésével, valamint 5. §-ával összefüggő névmódosítási eljárásban a névmódosítási kérelemnek helyt adó döntésről az állampolgársági ügyekért felelős miniszter határoz.

(6) A névmódosítási kérelemről az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel az állampolgársági ügyekben eljáró szerv határoz."

8. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. és 9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § a) és g) pontjában, 2. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében a "(3)" szövegrész helyébe a "(3) és (3a)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "az anyakönyvvezető" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vezetője" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az "A kérelem" szövegrész helyébe az "Az állampolgársági kérelem" szöveg,

d) 2/A. § nyitó szövegrészében a "b) pontja" szövegrész helyébe az "a) pontja" szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "a központi" szövegrész helyébe az "az" szöveg,

f) 3. § (3) bekezdésében az "Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv hiánypótlási felhívására köteles a kérelmező igazolni" szövegrész helyébe az "A kérelmező - az Ápt. 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdésére alapozott honosítást vagy a visszahonosítást kérelmező kivételével - köteles igazolni" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a "benyújtásakor" szövegrész helyébe a "benyújtásakor vagy az Ápt. 16. § (3) bekezdése szerint" szöveg,

h) 9. § (2) bekezdésében az "- az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására - a kérelmezőnek csatolnia kell az Ápt. 14. § (1) bekezdés b)-e) pontjában" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására kell a kérelmezőnek mellékelnie az Ápt. 14. § (1) bekezdésében" szöveg,

i) 13. § (3) bekezdés a) pontjában a "köztisztviselő" szöveg helyébe a "közszolgálati jogviszonyban álló személy" szöveg,

j) 13. § (6) bekezdésében az "a vizsgát szervező fővárosi és megyei" szövegrész helyébe a "fővárosi" szöveg

lép.

10. § (1) Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § nyitó szövegrészében az "adattartalmú" szövegrész,

b) 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "és megyei" szövegrész,

c) 13. § (5) bekezdésében az "és megyei" szövegrészek,

d) 13/A. § (1) bekezdésében az "egyidejűleg a 8. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon" szövegrész,

e) 13/B. §-ában az "A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az állampolgársági ügyekért felelős miniszter nevében ellátja - az Ápt. 4. § (3) bekezdésével és 5. §-ával összefüggő névmódosítási eljárásban a névmódosítási kérelemnek helyt adó döntés kivételével - az Ápt. 24. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat." szövegrész.

(2) Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 13. § (8) bekezdése,

c) 4/A. számú melléklete,

d) 8. számú melléklete.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét követően hivatalból indul."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés d) és e) pontja szerinti magyar állampolgárt a magyar hatóság által vezetett anyakönyvbe bejegyzett adatokkal az állampolgársági ügyekben eljáró szerv veszi nyilvántartásba.

(4b) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés f) pontja szerinti magyar állampolgárt a magyar hatóság által vezetett anyakönyvbe bejegyzett adatokkal a hazai anyakönyvezést végző hatóság veszi nyilvántartásba."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A külföldön élő magyar állampolgár a konzuli tisztviselőnél, a központi szervnél vagy a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál is bejelentheti a nyilvántartott adatai változását, megteheti vagy visszavonhatja a korlátozó nyilatkozatát."

12. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a 3. § (4a) bekezdése szerinti esetben haladéktalanul gondoskodik a külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba történő felvételéről.

(4) A hazai anyakönyvezést végző hatóság a 3. § (4b) bekezdése szerinti esetben haladéktalanul gondoskodik a külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba történő felvételéről."

13. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A címmegállapítást a jegyző a közterület elnevezéséről, valamint a települések szétválásáról és egyesüléséről, továbbá a területátcsatolásról hozott helyi önkormányzati képviselő-testületi határozat és a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező ingatlanügyi hatóság vagy építésügyi hatóság ezen eljárásában hozott határozata alapján végzi."

14. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Helyi szinten a nyilvántartást a községi, városi - fővárosban a kerületi - önkormányzat (a továbbiakban: települési önkormányzat) polgármesteri hivatalában számítógépen - és átmenetileg manuális, kartonos módszerrel - kezelik."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyilvántartást helyi szinten kezelő szerv megváltozásáról, az újszervezeti rend szerint illetékes jegyző - a járási hivatal útján - a vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül értesíti a központi szervet."

15. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző a feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak. A járási hivatal az intézkedését vagy a jegyző intézkedését követően gondoskodik az alapiratoknak a központi szervnek való továbbításáról."

16. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgárt külföldön élő magyar állampolgárként a járási hivatal veszi nyilvántartásba."

17. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a következő i)-k) ponttal egészül ki:

(A központi szerv első fokú hatósági jogkörében)

"i) dönt a nála előterjesztett kérelmek ügyében az értesítési cím nyilvántartásba vételéről, megújításáról, törléséről;

j) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése alapján nyilvántartásba veszi a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgárok személyi- és lakcímadatait;

k) a hazai anyakönyvezést végző hatóság értesítése alapján nyilvántartásba veszi a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgárok személyi- és lakcímadatait."

18. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A nyilvántartás az adatokat a magyar ábécé betűinek felhasználásával kezeli."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A lakcím adattartalma:

a) településnév, a fővárosban a kerület megjelölésével,

b) postai irányítószám,

c) közterület neve és jellege,

d) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám,

e) - ha az ingatlan több lakást foglal magában - épület, lépcsőház, szint (emelet), ajtó.

(6) Az értesítési cím adattartalma:

a) postafiók értesítési címként történő megadása esetén

aa) településnév,

ab) postafiók száma,

ac) a postafiókot biztosító postai szolgáltató hely postai irányítószáma,

b) címhely értesítési címként megadása esetén

ba) településnév, a fővárosban a kerület megjelölésével,

bb) postai irányítószám,

bc) közterület neve és jellege,

bd) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám,

be) - ha az ingatlan több lakást vagy önálló egységet foglal magában - épület, lépcsőház, szint (emelet), ajtó, c) postai szolgáltató hely értesítési címként történő megadása esetén

ca) településnév,

cb) a postai szolgáltató hely neve,

cc) a postai szolgáltató hely irányítószáma."

19. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet "A nyilvántartás adatai" alcíme a következő 15/D. §-sal egészül ki:

"15/D. § (1) A doktori címet az érintett kérelmére, viselt nevéhez "dr." jelzéssel, az azt igazoló okirat adatai alapján, a kérelem előterjesztésének napjával kell a nyilvántartásba bejegyezni. A kérelmező több doktori címe közül csak egy jegyezhető be. Tudományos fokozat - a doktori cím kivételével - a nyilvántartásba nem jegyezhető be.

(2) Ha a polgár a doktori címének a nyilvántartásba való bejegyzése időpontjában házassági nevet visel, a "dr." jelzőt a) a feleség esetében

aa) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 25. § (1) bekezdés

a) és d) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott esetben a házassági nevet megelőzően,

ab) a Csjt. 25. § (1) bekezdés b) pont második fordulatában és a Csjt. 25. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a házassági név születési névből álló tagját megelőzően,

ac) ha a férje családi és utónevét viseli házasságra utaló toldással, a házassági nevet követően,

ad) ha a férje családi és utónevét viseli házasságra utaló toldással, amelyhez előző teljes házassági nevét hozzákapcsolja, az előző teljes házassági nevet megelőzően,

ae) ha az előző házassági nevét viseli tovább változatlan formában, az előző házassági nevet megelőzően kell a nyilvántartásba bejegyezni;

b) a férj esetében a Csjt. 25. § (2) bekezdés a) és b) pontjában és a Csjt. 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá ha az előző házassági nevét viseli tovább változatlan formában, a házassági nevet megelőzően kell a nyilvántartásba bejegyezni.

(3) Ha a doktori cím viselésére a férj jogosult, a férj doktori címét viselni kívánó feleség csak abban az esetben kérheti a doktori cím bejegyzését, ha a férj már kérelmezte annak nyilvántartásba vételét.

(4) A feleség házassági névviselésében a férj doktori címét a Csjt. 25. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a házassági nevet megelőzően kell a nyilvántartásba bejegyezni."

20. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el:)

"c) a központi szerv

ca) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy valamint a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2c) és (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgár adatainak nyilvántartásba vételével,

cb) a honosított polgár és - a 10. §-ban meghatározott kivétellel - a magyarországi tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásával, névadat-változásával, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy használhatatlanná vált hatósági igazolványával, valamint

cc) a személyi azonosító visszavonásával és törlésével

kapcsolatos eljárásban;"

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el:)

"d) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a 3. § (4a) bekezdése szerinti esetben;

e) a hazai anyakönyvezést végző hatóság a 3. § (4b) bekezdése szerinti esetben;

f) az eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatal, a konzuli tisztviselőnél megindított eljárásban az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal a Magyarország területének a külföldi letelepedés szándékával történő elhagyásával kapcsolatos eljárásban, valamint a külföldön letelepedő magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételének eredményeként kiállításra kerülő hatósági igazolvánnyal kapcsolatos eljárásban."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a hazai anyakönyvezést végző hatóság kizárólag a hatósági igazolvány kiadásáról dönt."

21. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatósági igazolványkiadása hivatalból történik, ha)

"d) a magyar állampolgár bejelenti Magyarország területének külföldi letelepedés szándékával történő elhagyását."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolványkiadása hivatalból történik, ha)

"e) arra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár)

"d) lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe házszám, lépcsőház, szint, ajtó számozása miatt megváltozott;"

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése a következő g)-j) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolványt)

"g) a 3. § (4a) bekezdése szerinti esetben a külföldön élő magyar állampolgárnak az állampolgársági ügyekben eljáró szerv,

h) a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgárnak a központi szerv,

i) a 3. § (4b) bekezdése szerinti esetben a külföldön élő magyar állampolgárnak a hazai anyakönyvezést végző hatóság,

j) a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgárnak a központi szerv"

(adja át.)

(5) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A hatósági igazolványt a 21. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a járási hivatal személyes átvételre irányuló kérelem hiányában postai úton továbbítja a letelepedett polgárnak, a menekültnek és az oltalmazottnak."

22. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megszűnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha)

"a) a nem magyar állampolgár Magyarország területét a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja;"

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés a)-e) pontjában foglalt esetben a polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak, az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek vagy a központi szervnek gondoskodnia kell a hatósági igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és az érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzéséről. A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben az anyakönyvvezető az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 10. § (5) bekezdése szerint jár el."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatal, a konzuli tisztviselőnél megindított eljárásban az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal gondoskodik a hatósági igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és az érvénytelenítés tényének nyilvántartásba vételéről."

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a magyar állampolgár hatósági igazolványa a (2) bekezdés a) pontja alapján a külföldi letelepedési szándék bejelentésének nyilvántartásba vételére tekintettel érvénytelen, a magyar állampolgár az érvénytelen hatósági igazolványt köteles

a) személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnál vagy konzuli tisztviselőnél leadni, vagy

b) személyes megjelenés nélkül, postai úton megküldeni a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak vagy konzuli tisztviselőnek."

23. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet "Személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány" alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) A 18. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a költözéssel nem járó címváltozás miatt csere alatt álló hatósági igazolvány érvénytelenségének tényére és a hivatalból kiállított hatósági igazolvány érvényességére vonatkozó bejegyzésről a járási hivatalnak a hivatalból kiállított hatósági igazolvány átvételét igazoló tértivevény visszaérkezését követően kell gondoskodnia.

(2) Ha a 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint hivatalból kiállított hatósági igazolvány kézbesítése másodszori alkalommal is sikertelen, a járási hivatal a hatósági igazolványt a címváltozás szerint illetékes jegyzőnek küldi meg személyes átadás céljából.

(3) Ha a címváltozás szerint illetékes jegyző a hatósági igazolványt személyesen átadja, az átadás tényéről értesíti a járási hivatalt. A járási hivatal az értesítés alapján az (1) bekezdés szerinti bejegyzést teszi a nyilvántartásba.

(4) Ha a címváltozás szerint illetékes jegyző a hatósági igazolványt személyesen nem adja át, a hatósági igazolványt érvénytelenítés céljából visszaküldi a járási hivatalnak. A járási hivatal a hatósági igazolványt érvényteleníti, valamint a csere alatt álló hatósági igazolvány és a hivatalból kiállított hatósági igazolvány érvénytelenségének tényére vonatkozó bejegyzést tesz a nyilvántartásba.

(5) A 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint hivatalból kiállított hatósági igazolvány átvételét igazoló tértivevény visszaérkezésének hiányában a járási hivatal a polgárt postai úton írásban nyilatkoztatja arról, hogy a hatósági igazolványt átvette-e. A polgárt tájékoztatni kell arról is, hogy ha a hivatalból kiállított hatósági igazolványt nem vette át, az új hatósági igazolványa kiállítására kérelmére kerül sor, és a birtokában lévő csere alatt álló hatósági igazolványa adatváltozás miatt érvénytelen.

(6) Ha a polgár az (5) bekezdés szerinti esetben úgy nyilatkozott, hogy

a) a hatósági igazolványt átvette, a járási hivatal a nyilatkozat alapján az (1) bekezdés szerinti bejegyzést teszi a nyilvántartásba,

b) a hatósági igazolványt nem vette át, a járási hivatal a (4) bekezdés szerint jár el.

(7) Ha a járási hivatalnak a polgár (5) bekezdés szerinti nyilatkozattételére irányuló megkeresése eredménytelen vagy a megkeresés kézbesítése sikertelen, a járási hivatal a címváltozás szerint illetékes jegyzőtől kér belföldi jogsegélyt a tényállás tisztázásához. A tényállás tisztázása esetén az (1) és (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(8) Ha a tényállás tisztázása során a 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hatósági igazolvány fellelhetősége nem állapítható meg, a járási hivatal a (7) bekezdés szerinti jegyző értesítése alapján a (4) bekezdés szerint jár el.

(9) A polgár a címváltozás miatt érvénytelenné vált hatósági igazolványát a járási hivatalban vagy a címváltozás szerint illetékes jegyzőnél adhatja le."

24. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) Az anyakönyvvezető a születési, házassági és halálozási anyakönyvbe, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett alap-, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból eredő adatváltozásokat öt napon belül átvezeti a nyilvántartáson.

(2) A hazai anyakönyvezésre kijelölt szerv az általa a születési, házassági és halálozási anyakönyvbe, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett alap-, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból eredő adatváltozásokat öt napon belül átvezeti a nyilvántartáson."

25. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár - az Nytv. 26. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti eset kivételével - a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon belül köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges - okirattal igazolt - személyi és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

(2) Az idegenrendészeti hatóság - az Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában meghatározott eset kivételével -a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától számított öt napon belül a letelepedett polgár nyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a letelepedett jogállású polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

(3) A menekültügyi hatóság a menekült és az oltalmazott jogállását elismerő határozat kiállításától számított öt napon belül a menekült és az oltalmazott nyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi-és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a menekült és az oltalmazott lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

(4) A külföldön letelepedni szándékozó polgár esetében a konzuli tisztviselőnél előterjesztett, a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatot és a külföldön letelepedni szándékozó polgár által személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján vagy postai úton leadott hatósági igazolványt a konzuli tisztviselő haladéktalanul megküldi a központi szervnek. A központi szerv a nyilatkozatot és a hatósági igazolványt feldolgozás, illetve további intézkedés céljából haladéktalanul megküldi az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv haladéktalanul értesíti a központi szervet a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgárok nyilvántartásba vételéhez szükséges személyi- és lakcímadatokról.

(9b) A hazai anyakönyvezést végző hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgárok nyilvántartásba vételéhez szükséges személyi- és lakcímadatokról."

26. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti polgár első lakóhelyét az állampolgársági eljárásban a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat megtételével, vagy az állampolgárság igazolása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg jelenti be.

(2b) A Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti polgár első lakóhelyét a hazai anyakönyvi eljárásban a születés, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg jelenti be."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 29. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A letelepedett jogállású polgár, a menekült és az oltalmazott nyilvántartásba való első bejelentési kötelezettsége a 21. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárással teljesül.

(4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy első lakóhelyét az idegenrendészeti hatóságnál a regisztrációs igazolás, az állandó tartózkodási kártya, illetve a tartózkodási kártya kiállításával kapcsolatos eljárásban jelenti be. Az idegenrendészeti hatóság az eljárásban a 34. § (1) bekezdése szerint jár el."

27. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A polgár lakcím-bejelentési kötelezettségét - a 29. § (3) bekezdése, valamint a (2)-(5) bekezdés szerinti esetek kivételével - személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján teljesítheti."

28. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § (1) A polgár értesítési címét személyesen vagy az Nytv. 34. § (4) bekezdése szerint jelentheti be.

(2) A nyilvántartás egyidejűleg kizárólag egy, a polgár által bejelentett értesítési címet tartalmazhat.

(3) A polgár csak saját maga tekintetében jelenthet be értesítési címet."

29. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lakcímbejelentést - a 29. § (3) bekezdésében, a 30. § (2) bekezdésében, valamint az Nytv. 26. § (2a) és (2b) bekezdésében, valamint jogszabályban meghatározott kivétellel - a 3. számú mellékletben előírt adattartalmú bejelentőlapon kell teljesíteni. A bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek és az e rendeletben meghatározott esetekben - az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében foglalt kivétellel -a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az értesítési címet a 6. számú mellékletben előírt adattartalmú, az értesítési címét bejelentő polgár által saját kezűleg aláírt bejelentőlapon vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelenteni."

30. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentett lakcím valódiságát a címnyilvántartásban szereplő adatok - és ha az eset körülményei ezt indokolják, helyszíni szemle - alapján a jegyző, illetve a járási hivatal ellenőrzi. Ha

a) a bejelentett lakcím nem valós,

b) - az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében foglalt kivétellel - a bejelentőlapot a szállásadó nem írta alá,

c) - az Nytv. 27/C. §-ában meghatározott kivétellel - a szállásadó címnyilvántartásba bejegyzett szállásadói nyilatkozatának megfelelő, az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulása hiányzik,

d) a szállásadó nyilatkozattételi jogosultsága nem áll fenn, vagy

e) a bejelentés egyéb okból nem felel meg a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a bejelentkezést el kell utasítani."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A bejelentett értesítési cím valódiságát az adatok alapján a járási hivatal - az értesítési cím központi szervnél történő megadása esetén a központi szerv - ellenőrzi. Ha

a) a bejelentett értesítési cím nem valós vagy

b) az értesítési cím bejelentése egyéb okból nem felel meg a bejelentésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a bejelentést el kell utasítani."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a polgár által bejelentett lakcím vagy az értesítési címként bejelentett címhely nem szerepel a címnyilvántartásban, de a lakcím vagy értesítési cím valódiságát hitelt érdemlően igazolja, a bejelentést el kell fogadni és a jegyző a címnyilvántartást a bejelentésnek megfelelően módosítja."

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a szállásadó az Nytv. 27/B. §-a szerinti értesítés szolgáltatást igényelt, a központi szerv a szállásadó választásának megfelelő módon értesítést küld részére az elfogadott lakcímbejelentésről."

(5) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett értesítési cím nem valós, megállapítja az értesítési cím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen értesítési címet törli a nyilvántartásból."

31. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A bíróság vagy más hatóság - ha a lakás használatának megváltoztatására vonatkozó döntés végrehajtásának foganatosítására sor került - erről értesíti a járási hivatalt, amely hivatalból intézkedik a lakcím érvénytelenítésére. Ha egyidejűleg a döntéssel érintett polgár új lakcímet nem jelent be vagy a járási hivatal a bejelentett lakcímről nem szerez tudomást, az (1) bekezdésnek megfelelően kell eljárni.

(3) Ha a polgár igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyző, illetve a járási hivatal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. Nem szerepeltethető "fiktív" jelzéssel a lakcím, ha a jegyző, illetve a járási hivatal az eljárása során megállapítja, hogy az érintett - a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül - átmenetileg nem tartózkodik a lakásban.

(4) A lakcím érvénytelenítése vagy "fiktív" jelzéssel szerepeltetése esetén a jegyző, illetve a járási hivatal haladéktalanul gondoskodik arról, hogy az érintett polgár lakcímet tartalmazó hatósági igazolványa érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön."

32. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A címjogosult és a postafiók bérlője a bejelentett értesítési cím törlését kérheti a nyilvántartásból, ha a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani."

33. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehatásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó számozásának változása vagy a területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak. A lakcímadat-változásról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával - az Nytv. 13/A. §-ban meghatározott kivétellel - a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt állít ki és kézbesít részére.

(2) A járási hivatal az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson."

34. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehatásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) Helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó számozásának változása vagy a területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról vagy értesítési cím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie.

(2) A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával - az Nytv. 13/A. §-ban meghatározott kivétellel - a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére.

(3) A járási hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson."

35. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § (1) A jegyző, illetve a járási hivatal átvezeti a nyilvántart áson a lakcímbejelentés adatait, és megküldi a lakcímbejelentőlapot, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló leadott hatósági igazolványt a központi szervnek.

(2) A járási hivatal vagy - ha a polgár az értesítési címét a központi szervnél jelenti be - a központi szerv átvezeti a nyilvántartáson a megadott értesítési cím adatait."

36. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41/A. § (1) A Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó polgár a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatát az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal nyújtja be.

(2) Ha a kiskorú gyermek külföldi letelepedéséhez a Csjt. alapján gyámhatósági jóváhagyás szükséges, a kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyását is csatolni kell."

37. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következő 41/B. és 41/C. §-sal egészül ki:

"41/B. § (1) A területváltozásról annak a települési önkormányzatnak a jegyzője értesíti a központi szervet, ahová a változással érintett területet átcsatolták.

(2) A jegyző az adatjavításokat és adatváltozásokat a vonatkozó döntés jogerőre emelkedését követően haladéktalanul átvezeti a címnyilvántartásban.

(3) A jegyző a központi szerv megkeresésére a területszervezési változásokról adatokat szolgáltat.

41/C. § (1) A nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező tulajdonos vagy haszonélvező szállásadó lakcímbejelentéssel összefüggő szállásadói nyilatkozatát és a nyilatkozat visszavonását a járási hivatal vezeti át a címnyilvántartáson. A járási hivatal gondoskodik a feldolgozott nyilatkozatok (alapiratok) megőrzéséről.

(2) Ha a járási hivatal bejelentés útján vagy hivatalból tudomást szerez a nyilatkozattételi jogosultság megszűnéséről - és e tényt az ingatlan-nyilvántartásba történt betekintéssel való ellenőrzés eredménye is megerősíti - a lakcímbejelentéssel összefüggő szállásadói nyilatkozatot hivatalból haladéktalanul törli a címnyilvántartásból."

38. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe a 10. melléklet

lép.

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) a 11. melléklet szerinti 5. számú melléklettel,

b) a 12. melléklet szerinti 6. számú melléklettel

egészül ki.

39. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdés d) pontjában és 19. § (2) bekezdés c) pontjában, az ", illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

b) 21. § (10) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "valamint" szöveg,

c) 22. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében és 25. § (2) bekezdés a) pontjában az "illetőleg" szövegrész helyébe az "illetve" szöveg

lép.

40. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "helyi nyilvántartási szervnél" szövegrész helyébe a "jegyzőnél vagy fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 3. § (3) és (5) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

c) 19. § (4) és (6) bekezdésében és 21. § (4) bekezdésben a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

d) 17. § (3) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében és 39. § (1) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

e) 9. § (3) és (6) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdésében, 18. § (6) bekezdés d) pontjában, 18. § (6) bekezdés e) pont eb) alpontjában, 19. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

f) 9. § (1) bekezdésében és 11. § e) pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe a "jegyző vagy a járási hivatal" szöveg,

g) 9. § (7) bekezdésében, 10. §-ában, valamint 21. § (1)-(3) és (10) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

h) 1. számú mellékletében a "jegyző" szövegrész helyébe a "jegyző, a járási hivatal" szöveg,

i) 9. § (4) bekezdés a) pontjában az "a jegyző és a saját" szövegrész helyébe az "az" szöveg,

j) 11. § nyitó szövegrészében és 48. § (7) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

k) 12. § (5) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

l) 17. § (1) bekezdés a) pontjában a "jegyző," szövegrész helyébe a "jegyző és a járási hivatal" szöveg,

m) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "körzetközponti jegyző," szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

n) 18. § (6) bekezdés c) pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe a "jegyző és a járási hivatal" szöveg,

o) 22. § (4) bekezdésében és az "és kistérségi népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe az "a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szöveg,

p) 25. § (3) bekezdésében az "és kistérségi népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe az ", a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szöveg,

q) 27. § (2) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatal" szöveg,

r) 29. § (1) bekezdésében a "jegyzőnél" szövegrészek helyébe a "jegyzőnél vagy járási hivatalnál" szöveg,

s) 30. § (1) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

t) 34. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében és 41. §-ában a "jegyző" szövegrész helyébe a "jegyző, illetve a járási hivatal" szöveg,

u) 36. § (2) bekezdésében a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "jegyzőnél vagy járási hivatalnál" szöveg,

v) 36. § (3) bekezdésében a "jegyzőjénél" szövegrész helyébe a "jegyzőjénél vagy járási hivatalnál" szöveg,

w) 38. §-ában a "Honvédség" szövegrészek helyébe a "Honvédség, az Országgyűlési Őrség" szöveg

lép.

41. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 9. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "lakcímadatokat, adatváltozásokat" szövegrész helyébe a "lakcímadatokat, értesítési cím adatokat, adatváltozásokat" szöveg,

b) 11. § b) pontjában a "lakcím-, valamint" szövegrész helyébe a "lakcím-, az értesítési cím, valamint" szöveg,

c) 13. §-ában a "lakcímbejelentéssel" szövegrész helyébe a "lakcím- és értesítési cím bejelentéssel" szöveg,

d) 18. § (6) bekezdés b) pontjában a "kérelemre" szövegrész helyébe a "kérelemre vagy hivatalból" szöveg,

e) 18. § (6) bekezdés záró szövegrészében az "adja át" szövegrész helyébe az "adja át vagy kézbesíti" szöveg,

f) 19. § (7) bekezdésében a "(4)-(6) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(4), (5) és (6) bekezdésben" szöveg,

g) 24. §-ában a "mintáját" szövegrész helyébe az "adattartalmát" szöveg,

h) V. Fejezete címében a "Lakcímnyilvántartás" szövegrész helyébe az "A lakcím- és az értesítési cím nyilvántartása" szöveg,

i) 32. § (2) bekezdésében az "A bejelentőlapon" szövegrész helyébe az "Az (1) és (1a) bekezdés szerinti bejelentőlapon" szöveg,

j) 34. § (4) bekezdésében az "Az (1) bekezdés szerinti elutasításról" szövegrész helyébe az "A lakcímbejelentés (1) bekezdés szerinti elutasításáról" szöveg

lép.

42. § (1) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 5. § (5) bekezdésében az "a nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem benyújtásakor, vagy" szövegrész,

b) 12. § (1) bekezdés b) pontjában a ", törléséről" szövegrész,

c) 15. § (1) bekezdésében az "A doktori címet a nyilvántartásba az érintett kérelme alapján kell bevezetni." szövegrész.

(2) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 2/A. §-a,

b) 6. §-a és 7. §-a és a 6. §-át megelőző "Címnyilvántartás" alcím,

c) 19. § (3) bekezdés e) pontja,

d) 40. §-a.

43. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 28. §-a.

3. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

44. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "valamint a hazai anyakönyvi eljárással összefüggésben" szövegrész helyébe az "a magyar állampolgárság kérelemre történő igazolásával, valamint a hazai anyakönyvi eljárással összefüggésben" szöveg lép.

45. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "(3)" szövegrész helyébe a "(3) és (3a)" szöveg lép.

4. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv) jár el."

47. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A járási hivatal)

"i) átvezeti a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson az anyakönyvvezető által megküldött, az érvénytelenített személyazonosító igazolványok adatait."

48. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A személyazonosító igazolvány első alkalommal történő kiadását a letelepedett a letelepedett jogállást igazoló okmányának, a menekült és az oltalmazott a menekültként vagy oltalmazottként való elismerést igazoló okiratának az átvételekor az idegenrendészeti hatóságnál, illetve a menekültügyi hatóságnál köteles kérni. Az idegenrendészeti hatóság, illetve a menekültügyi hatóság közreműködő hatóságként jár el, és a kérelmet a 23. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak."

49. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem ügyintézési határideje húsz nap."

50. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem - a (4) bekezdésben és a 14. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - bármely járási hivatalnál előterjeszthető."

51. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmezőről a járási hivatal, illetve a közreműködő idegenrendészeti hatóság, illetve a közreműködő menekültügyi hatóság arcképmás felvételt készít. Kivételesen - ha az arcképmás felvétel nem készíthető el - a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni."

(2) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelmezőnek - cselekvőképtelen kérelmező esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) - a kérelem ellenőrzését és az adatok valódiságát aláírásával kell igazolnia."

52. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia.

(2) Ha a menekült vagy oltalmazott jogállású kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal, az útlevelét a kérelemhez nem köteles bemutatni.

(3) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia:

a) a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát,

b) doktori cím viselésére irányuló szándékesetén a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot,

c) a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

d) a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

(4) A kérelemhez nem kell bemutatni a születési anyakönyvi kivonatot, ha a születést Magyarországon anyakönyvezték, illetve a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot, ha a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték."

53. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 20. §-a és 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"20. § Ha a közreműködő idegenrendészeti hatóság, illetve a közreműködő menekültügyi hatóság eljárásában a 17. § (1) bekezdése szerint a kérelmező arcképmás-felvétele nem készíthető el, a kérelmező által csatolt fénykép hátoldalára közreműködő hatóság feltünteti a kérelmező letelepedett jogállást igazoló okmányának, illetve a menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismerésről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a fényképnek a letelepedett, illetve a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságát bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

21. § A 18. § (3) bekezdésében meghatározott okiratot eredetiben vagy az eredetiről készített hiteles másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell bemutatni."

54. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Érvénytelen a személyazonosító igazolvány, ha)

"g) megszűnt a személyazonosító igazolványra való jogosultság."

55. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A személyazonosító igazolványba a doktori címet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történt bejegyzéssel egyezően kell feltüntetni."

56. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 32/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az állandó személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról szóló bejelentésről felvett jegyzőkönyvet a járási hivatal, illetve külföldön a külképviselet a központi szervnek továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett bejelentés esetén az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozatát kell a központi szervnek továbbítani."

57. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a 10. § a) pontjában meghatározott esetben az állandó személyazonosító igazolvány a 28. § (1) bekezdés g) pontja alapján a külföldi letelepedési szándék bejelentésének nyilvántartásba vételére tekintettel érvénytelen, a polgár az állandó személyazonosító igazolványt köteles

a) személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján a külföldön való letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnál vagy konzuli tisztviselőnél leadni, vagy

b) személyes megjelenés nélkül, postai úton megküldeni a külföldön való letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak vagy konzuli tisztviselőnek."

58. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § Az elhalt személyazonosító igazolványát a gyógyintézet, vagy az elhalt hozzátartozója a haláleset bejelentésekor köteles az illetékes anyakönyvvezetőnek leadni, aki az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 10. § (5) bekezdése szerint jár el."

59. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 10. § b) pontjában, 31. § (1) bekezdésében, 36. §-ában, 38. § (2) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe az "illetve" szöveg,

b) 23. § (1) bekezdésében és 41. §-ában az " , illetőleg" szövegrész helyébe az "és" szöveg,

c) 28. § (1) bekezdés e) pontjában, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében és 34. § (3) bekezdésében az " , illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg

lép.

60. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 3. § nyitó szövegrészében, 15. § (5) bekezdésében, 23. § (2) és (5) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdés b) pontjában, 28/C. § (1)-(3) bekezdésében, 32/A. § (3) és (5) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (4) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében és 41. §-ában a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a "körzetközponti jegyző hivatalában (a továbbiakban: okmányiroda)" szövegrész helyébe a "járási hivatalban" szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében az "okmányirodánál" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében az "az okmányirodánál" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnál" szöveg,

e) 15. § (2) bekezdésében, 17. § (1) és (3) bekezdésében és 25. § (4) bekezdésében az "az okmányiroda" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

f) 15. § (3) bekezdésében, 16/A. § (2) bekezdésében, 28/C. § (1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 34. § (1), (3), (8) és (9) bekezdésében és 39. §-ában a "körzetközponti jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

g) 23. § (5) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőhöz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

h) 25. § (2) bekezdésében az "az okmányirodában" szövegrész helyébe az "a járási hivatalban" szöveg, az "Az okmányirodában" szövegrész helyébe az "A járási hivatalban" szöveg,

i) 25. § (3) bekezdésében az "okmányirodában" szövegrész helyébe a "járási hivatalban" szöveg,

j) 32. § (1) és (3) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

k) 32/A. § (1) és (4) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőt" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

l) 33. § (3) bekezdésében a "körzetközponti jegyző" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

m) 34. § (2) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőnek" szövegrészek helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

n) 43. §-ában az "Az okmányiroda" szövegrész helyébe az "A járási hivatal" szöveg

lép.

61. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 4. § e) pontjában, 25. § (4) bekezdésében, 32. § (2)-(4) bekezdésében és 32/A. § (2)-(4) bekezdésében a "nyilvántartáson" szövegrész helyébe a "személyazonosító igazolvány nyilvántartáson" szöveg,

b) 10. § a) pontjában a "magyar állampolgár" szövegrész helyébe a "polgár" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a "20." szövegrész helyébe a "18." szöveg,

d) 11. § (1) bekezdés d) pontjában a "20." szövegrész helyébe a "18." szöveg,

e) 11. § (1) bekezdés e) pontjában a "70." szövegrész helyébe a "65." szöveg,

f) 12. § a) pontjában a "kérte adatváltozás miatt" szövegrész helyébe a "kérte gyártáshiba, illetve adatváltozás miatt" szöveg,

g) 16/A. § (1) bekezdésében az "anyakönyvvezetőnél" szövegrész helyébe az "anyakönyvvezetőnél is" szöveg,

h) 22. § (2) bekezdésében az "Az (1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "A 18. § (1) bekezdésében" szöveg, a "családi és utónevet" szövegrész helyébe a "névviselését" szöveg,

i) 22. § (3) bekezdésében a "18. §-ban" szövegrész helyébe a "18. § (3) bekezdésében" szöveg,

j) 34. § (1) bekezdésében a "(2)" szövegrész helyébe a "(2)-(2a)" szöveg,

k) 34. § (2) bekezdésében az "A jogosultság" szövegrész helyébe az "A (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel a jogosultság" szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés b) pontjában és 37. §-ában az "illetőleg" szövegrész.

63. § Hatályát veszti a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 14. § (3) bekezdése,

b) 22. § (1) bekezdése,

c) 23. § (1) bekezdésében az "- vagy a 22. § (1) bekezdésében meghatározott -" szöveg,

d) 30. § (5)-(7) bekezdése,

e) 34. § (6) bekezdése.

5. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

64. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/C. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A KEKKH)

"d) üzemelteti a www.magyarkozlony.hu honlapot kiszolgáló informatikai rendszert."

65. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "a közigazgatási informatikáért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatásért" szöveg lép.

6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

66. § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 91. § (6) bekezdése és 92. §-a.

7. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

67. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a és 4. §-a.

8. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

68. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (4a) bekezdésében az "a magyar állampolgárság igazolásával kapcsolatos eljárásban" szövegrész helyébe az "a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 12. §-a szerinti eljárásban" szöveg lép.

69. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) A Kormány központi anyakönyvi szervként a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot jelöli ki.

(2) A miniszter ellátja a központi anyakönyvi szerv vezetőjének jogszabályban meghatározott feladatait."

9. A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet deregulációja

70. § Hatályát veszti a bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.

10. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont 2.7. és 2.8. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről a következő ügyekben:)

"2.7. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,

2.8. nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése,"

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont a következő 2.9-2.13. alponttal egészül ki:

(A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről a következő ügyekben:)

"2.9. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2.10. a házassági névviselési forma módosítása,

2.11. születés anyakönyvezése,

2.12. hatósági bizonyítvány kiállítása az anyakönyvből,

2.13. haláleset anyakönyvezése."

11. Záró rendelkezések

72. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15. §, a 21. § (2) bekezdése, a 21. § (3) bekezdése, a 23. §, a 31. §, a 33. §, a 40. §, a 43. §, a 46. § és a 60. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §-12. §, a 14. § (1) bekezdése, a 16. §-20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 21. § (4) bekezdése, a 21. § (5) bekezdése, a 22. §, a 24. §-30. §, a 32. §, a 34. §-39. §, a 41. §, a 42. §, a 45. §, a 47. §-58. §, a 61. §, a 63. §, a 66. §, a 69. §, a 71. § és az 1-12. melléklet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 64. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

fénykép
helye
fénykép
helye
A köztársasági elnöknek
Budapest
HONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján
Alulírott......................................és házastársam,................................................................ kérem/kérjük,
hogy.................................................................................................................................. ..nevű kiskorú,
cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény alapján honosítani és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjék.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve:.....................................................................................................................................
Születési családi neve:..............................................................................................................................
Születési utóneve(i):.................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:..................................................................................................................
Előző utóneve(i):......................................................................................................................................
Neme: nő □ férfi □
2. Születési helye:......................................................................... ..(ország, tartomány, szövetségi állam)
........................................................................................................................................ (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)
Születési ideje:...............év..................................hó........nap
3. Állampolgársága(i):...............................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:..................................................................
4. Előző állampolgársága:.........................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:
.................................................................................................................................................................
5. Lakóhelye: □□□□......................................................................................................... (város, község)
............................................................................... (utca).............(hsz.).......(ép./lh.)........(em.).......(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□................................................................................................ (város, község)
............................................................................... (utca).............(hsz.).......(ép./lh.)........(em.).......(ajtó)
Telefonszáma:..........................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:.............................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye:................................(ország)............................................................ (város/község)
közelebbi cím:.................................................................................................................. .(utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra:................................................................................
.........................................................................................................................................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége:.................................................................................................................
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú
végzettsége:......................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye:.................................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:...................................................................................................................
7. Megélhetésének forrása:...............................................................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:...............................................................................................................................
Munkahelye címe:............................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma:................................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon:...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
1. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □
nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye:.................................................ideje:.......................................................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:..............................................................................
Az ítélet száma:................................................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje:..........................................................................................................................
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:..................................................................................
4. Ha jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje:
.........................................................................................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után:...............................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után:
.........................................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:
.........................................................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve:.............................................................................................................
születési helye:.................................................................................................................................................
ideje:................................................................................................................................................................
állampolgársága:...............................................................................................................................................
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
III. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:................................................................................................................................
Apja születési helye:....................................(ország)........................................... .(város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Apja állampolgársága:...................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:...................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:.............................................................................................................
Nem kötelező kitölteni a következő adatokat:
Apai nagyapja neve:......................................................................................................................
születési helye:.........................................(ország)................................................ (város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve:.....................................................................................................
születési helye:.........................................(ország)................................................ (város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye:....................................................................................
ideje:.............................................................................................................................................
2. Anyja neve:..............................................................................................................................
Anyja születési helye:................................(ország)............................................. .(város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Anyja állampolgársága:.................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:.................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:.............................................................................................................
Nem kötelező kitölteni a következő adatokat:
Anyai nagyapja neve:....................................................................................................................
születési helye:.........................................(ország)................................................ (város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve:...................................................................................................
születési helye:.........................................(ország)............................................... .(város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye:..................................................................................
ideje:.............................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:.......................(ország)................................. ..(város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
IV. A kérelmező magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa:........................................................................................................................................
- száma:........................................................................................................................................
-kelte:...........................................................................................................................................
- érvényességi ideje:.....................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése:....................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje:...............................................................................
V. Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot: igen □ nem □
(Szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
1. A hozzátartozó neve:................................................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:...........................................................
Az állampolgársági okirat száma:.................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:................................................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:...........................................................
Az állampolgársági okirat száma:.................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból
szerezze be. igen □ nem □
Kérelmemet a következőkre alapozom:
-...........óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
- házastársam magyar állampolgár (elhunyt házastársam magyar állampolgár volt);
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
- örökbefogadóm magyar állampolgár;
- magyar hatóság menekültként elismert;
- Magyarország mai területén születtem;
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
- hontalan vagyok;
(A fentiek közül az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)
ÖNÉLETRAJZ
(nem szakmai)
kérelmező
A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2., 3. és 5. pontját magyar
állampolgár házastárs esetén, illetve a VI. rész 1., 2. és 3. pontját megszűnt házasság
(házastárs halála, házasság felbontása) esetén szíveskedjék kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának születési adatai:
1. Házassági neve:...........................................................................................................................
Születési családi neve:.....................................................................................................................
Születési utóneve(i):........................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:.........................................................................................................
Előző utóneve(i):.............................................................................................................................
Neme: nő □ férfi □
2. Születési helye:.................................................................. (ország, tartomány, szövetségi állam)
................................................................................................................................ (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)
Születési ideje:...............év..................................hó........nap
3. Állampolgársága(i):.....................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:........................................................
4. Előző állampolgársága:................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:
........................................................................................................................................................
5. Lakóhelye: □□□□................................................................................................ (város, község)
...................................................................... (utca).............(hsz.).......(ép./lh.)........(em.).......(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□...................................................................................... .(város, község)
..................................................................... .(utca).............(hsz.).......(ép./lh.)........(em.).......(ajtó)
Telefonszáma:.................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:....................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye:................................(ország)........................................... (város/község)
közelebbi cím................................................................................................... (utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra:...............................................................
........................................................................................................................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége:................................................................................................
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy
felsőfokú végzettsége:.....................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye:................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:..................................................................................................
Megélhetésének forrása:..................................................................................................................
Foglalkozása:................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:............................................................................................................
Munkahelye címe:.........................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma:............................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon:........................................................................ .....................................................................................................................................................
VII. A kérelmező házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:
Ha jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje:
.....................................................................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után:............................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után:
.....................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:
A jelenlegit megelőző házastársa neve:..........................................................................................
születési helye:..............................................................................................................................
ideje.............................................................................................................................................. .
állampolgársága:............................................................................................................................
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai:
.....................................................................................................................................................
VIII. A kérelmező házastársának felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:.................................................................................................................................
Apja születési helye:....................................(ország)..................................................................................................................................................... (város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Apja állampolgársága:................................................................................................................... .
Apja volt-e magyar állampolgár:....................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:.............................................................................................................
Nem kötelező kitölteni a következő adatokat:
Apai nagyapja neve:......................................................................................................................
születési helye:..............................(ország)..................................................................................................................................................... .(város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve:......................................................................................................
születési helye:..............................(ország)....................................(város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye:....................................................................................
ideje:.............................................................................................................................................
2. Anyja neve:...............................................................................................................................
Anyja születési helye:................................(ország)..................................................................................................................................................... .(város, község)
ideje:.............................................................................................................................................
Anyja állampolgársága:.................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:..................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:.............................................................................................................
Nem kötelező kitölteni a következő adatokat:
Anyai nagyapja neve:......................................................................................................................
születési helye:..............................(ország)............................................................. (város, község)
ideje:...............................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve:......................................................................................................
születési helye:..............................(ország)............................................................ .(város, község)
ideje:...............................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye:....................................................................................
ideje:...............................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:.......................(ország)...................................... (város, község)
ideje:...............................................................................................................................................
IX. A kérelmező házastársának magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa:.......................................................................................................................................... .
- száma:..........................................................................................................................................
-kelte:..............................................................................................................................................
- érvényességi ideje:........................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése:.......................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje:.................................................................................
X. Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot: igen □ nem □
(Szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
1. A hozzátartozó neve:...................................................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:..............................................................
Az állampolgársági okirat száma:....................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:...................................................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:..............................................................
Az állampolgársági okirat száma:....................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból
szerezze be. igen □ nem □
Kérelmemet a következőkre alapozom:
-...........óta bejelentett lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
- örökbefogadóm magyar állampolgár;
- magyar hatóság menekültként elismert;
- Magyarország mai területén születtem;
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
- hontalan vagyok;
(A fentiek közül az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)
ÖNÉLETRAJZ
(nem szakmai)
házastárs
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
1. Születési családi neve:.................................................utóneve:.....................................................
Születési helye:.....................................(ország)........................................................ (város, község)
ideje:.................................................................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................................................
Apja neve:.........................................................................................................................................
Állampolgársága:...............................................................................................................................
2. Születési családi neve:.................................................utóneve:.....................................................
Születési helye:.....................................(ország)....................................................... .(város, község)
ideje:.................................................................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................................................
Apja neve:.........................................................................................................................................
Állampolgársága:...............................................................................................................................
3. Születési családi neve:.................................................utóneve:.....................................................
Születési helye:.....................................(ország)...................................................... ..(város, község)
ideje:.................................................................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................................................
Apja neve:.........................................................................................................................................
Állampolgársága:.............................................................................................................................. .
4. Születési családi neve:.................................................utóneve:.....................................................
Születési helye:.....................................(ország)........................................................ (város, község)
ideje:.................................................................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................................................
Apja neve:.........................................................................................................................................
Állampolgársága:...............................................................................................................................
A honosítási eljárás során a születési hely megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett
a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)
NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □
Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből
a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének
viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név
rovatot ezzel egyezően kitölteni.
Kérelmező □ □ □ □ □
Házassági nevem:...........................................................................................................................
Születési nevem:................................................................................ .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név:..................................................................................................................................
Házassági név:................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a
következő formában
Születési családi név..................................................
utónév..............................................
Kérelmező házastársa □ □ □ □ □
Házassági nevem:.......................................................................................................................... .
Születési nevem:................................................................................ .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:.............................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................
Házassági név:................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következő formában
Születési családi név..................................................
utónév..............................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:.............................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:............................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:................................................................................ (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:............................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:............................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:............................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:............................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:............................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:............................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:............................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)
□saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési
anyakönyvi kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által
kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél;
lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány, egyéb
okirat:............................................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleményét;
□egyéb szakvéleményt:.................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének magyar
nyelvű feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)
- kérelmező(k) 2 db arcfényképe,
- születési anyakönyvi kivonat(ok),
- házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
- a megélhetés igazolására:...............................................................................................................
- a lakóhely (lakás, lakhatás) igazolására:........................................................................................
- alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolás(ok),
- a vizsga alóli mentesülés igazolására:............................................................................................
- a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz (és a névmódosításhoz)
- egyéb iratok:.................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az
elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a másik szülő................................................(név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következő okok miatt (részletes indokolás):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a
okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
5. Kijelentem/kijelentjük, hogy kértem/kértük a fővárosi kormányhivatalt, hogy az alkotmányos
alapismeretekből tett sikeres vizsgáról az állampolgársági ügyekben eljáró szervet értesítse, és emiatt
az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolást nem csatolom/csatoljuk.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
Kelt:....................................................................................
kérelmező aláírásaházastárs aláírása
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmezó'(ke)t meghallgattam.
A kérelmezó'(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmezó'(k) személyazonosság(uk)at
.............................................típusú és....................számú....................-ig érvényes
.............................................típusú és....................számú....................-ig érvényes
.............................................típusú és....................számú....................-ig érvényes
.............................................típusú és....................számú -ig érvényes
személyazonosságot igazoló okirattal és
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolták.
P. H.
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmezó'(ke)t tájékoztattam:
az alábbi törvényi feltétel hiányáról:......................................................................................................
és az alábbi hiányosságokról:................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim:.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................
kérelmező aláírása"

2. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló
NYILATKOZAT
Alulírott .......................................... kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a magyar állampolgárságot vissza kívánom szerezni.
A magyar állampolgárságomat évben megfosztással - elbocsátással - Németországba
áttelepülésre kötelezettként vesztettem el.
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)
A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve:.................................................................................................................................
Születési (leánykori) családi neve:.........................................................................................................
Születési utóneve(i):..............................................................................................................................
Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve:...................................................................................
Külföldi tartózkodása alatt volt-e névváltoztatása:.................................................................................
Ha igen, mikor:.............................mely hatóság engedélyezte:...............................................................
Születési helye:................................(ország)................................................................. (város, község)
.........(kerület, Budapest születési hely esetében szíveskedjék a kerületet feltüntetni!)
Születési ideje:............év.......................hó.......nap
2. Külföldi állampolgársága(i):..............................................................................................................
Megszerzésének ideje:...........................................................................................................................
Jogcíme:................................................................................................................................................
3. Apja neve:.........................................................................................................................................
Apja születési helye:............................................ideje:.........................................................................
Apja állampolgársága:............................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................................
Anyja születési helye:..........................................ideje:.........................................................................
Anyja állampolgársága:..........................................................................................................................
Szülei házasságkötésének helye:.............................................ideje:......................................................
4. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □
nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye:..............................(ország)................................................... (város, község)
ideje:.....................................................................................................................................................
Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:.......................................................................
Az ítélet száma:.....................................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje:...............................................................................................................
Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:.....................................................................
Házastársa születési családi és utóneve:..........................................................................................
házassági családi és utóneve:...........................................................................................................
születési helye:...................................................ideje:.....................................................................
állampolgársága:..............................................................................................................................
Ha jelenlegi házassága nem az első:
Előző házasságkötésének helye:.............................(ország).................................... (város, község)
ideje:...............................................................................................................................................
Előző házastársa születési családi és utóneve:.................................................................................
születési helye:.....................................................ideje:...................................................................
állampolgársága:..............................................................................................................................
Előző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:..................................................................
5. Állandó lakcíme:.......................................(ország).............................................. .(város/község)
közelebbi címe:................................................................................................ (utca, házszám stb.)
A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem:....................................................................... .
Telefonszáma:.................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:....................................................................................................
6. Németországba áttelepülésre kötelezett személy esetében magyarországi lakóhelye(i)
1941 után:.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)
-születési anyakönyvi kivonat;
- családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata, jogerős bontóítélet;
- egyéb okmány:..............................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kelt:...............................................
kérelmező aláírása
(törvényes képviselő)
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
Az aláírás hitelesítése:
A kérelmező aláírását hitelesítem.
A kérelmező személyazonosságát a ...................... számú, ................. típusú .................-ig érvényes
fényképes okmánnyal igazolta.
P. H.
a kérelmet átvevő aláírása"

"

3. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
NYILATKOZAT
hontalan személy részére
Alulírott................................. (mint ................................. törvényes képviselője) kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a magyar állampolgárságot meg kívánom szerezni.
Magyarország területén születtem, és születésem óta hontalan vagyok.
A kérelmező személyi adatai:
1. Születési családi neve:...............................................................................................................
Születési utóneve(i):......................................................................................................................
Előző családi és utóneve(i):...........................................................................................................
Születési helye:..............................................(város/község).........kerület
Születési ideje:.........év...................hó......nap
2. A kérelmező családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □


nős/férjes □ özvegy □ elvált □
(Amennyiben házas, házassági neve:.............................................................................................
Házasságkötésének helye:...................................................ideje:..................................................
Házassága megszűnésének módja:......................................ideje:................................................ .)
A kérelmező szüleinek adatai:
3. Apja családi és utóneve:............................................................................................................
Apja születési helye:......................ideje:......év............hó...........nap
Apja állampolgársága a kérelmező születésekor:............................................................................
Apja jelenlegi állampolgársága:......................................................................................................
Apja lakóhelye a kérelmező születésekor:......................................................................................
Anyja születési családi és utóneve:................................................................................................
Anyja jelenlegi családi és utóneve:.................................................................................................
Anyja születési helye:.....................ideje:......év............hó...........nap
Anyja állampolgársága a kérelmező születésekor:..........................................................................
Anyja jelenlegi állampolgársága:....................................................................................................
Anyja lakóhelye a kérelmező születésekor:...............................................................................
A szülők házasságkötésének helye:..........................................ideje:.............................................
A kérelmező magyarországi lakóhelyére vonatkozó adatok:
4. A kérelmező lakóhelye:...................................................................................... (város/község)
................................................................... .(utca).............(hsz.).......(ép./lh.)........(em.).......(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□.................................................................................... .(város, község)
................................................................... .(utca).............(hsz.).......(ép./lh.)........(em.).......(ajtó)
Telefonszáma:................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:...................................................................................................
5. Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének
- típusa:..........................................................................................................................................
- száma:..........................................................................................................................................
-kelte:.............................................................................................................................................
- érvényességi ideje:.......................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése:......................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje:.................................................................................
6. Hozzátartozója (szülő, testvér stb.) szerzett-e magyar állampolgárságot:
igen □ nem □
A hozzátartozó neve:......................................................................................................................
Születési helye:.....................................................ideje:..................................................................
Az állampolgársági okirat száma:....................................................................................................
A hozzátartozó neve:......................................................................................................................
Születési helye:.....................................................ideje:..................................................................
Az állampolgársági okirat száma:....................................................................................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)
- születési anyakönyvi kivonat;
- családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata, jogerős bontóítélet;
- a hontalanság igazolására vagy valószínűsítésére:.........................................................................
- egyéb okmány:.............................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kelt:....................................................................................
kérelmező aláírása
(korlátozottan cselekvőképes is)
törvényes képviselő aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmezőt meghallgattam.
A kérelmező és/vagy törvényes képviselője aláírását hitelesítem.
A kérelmező és/vagy törvényes képviselője személyazonosságát....................................számú .......................................... típusú ................. -ig érvényes személyazonosságot igazoló okirattal és .....................számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta.
P. H.
a kérelmet átvevő aláírása"

"

4. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
LEMONDÁS
a magyar állampolgárságról
Alulírott...............................................................és házastársam,......................................................
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján a magyar állampolgárságról
lemondok/lemondunk.
Kérem/kérjük a lemondás elfogadását és erről okirat kiállítását.
A lemondás kiterjed................................................................nevű kiskorú gyermekem(ink)re is.
1. A KÉRELMEZŐ
1. A kérelmező személyi adatai:
Házassági neve:.....................................................................................................................
Születési családi neve:.........................................................................................................
Születési utóneve(i):.............................................................................................................
Előző családi és utóneve(i):.................................................................................................
Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve:.................................................................
Születési helye:..................................................(ország)...........................(város, község)
(Budapest esetén kerület:......................................)
Születési ideje:..........................................év..........................................hó..............nap
Neme: nő □ férfi □
Külföldi állampolgársága:....................................................................................................
megszerzésének ideje:.....................................................................................................
jogcíme:..........................................................................................................................
Ha külföldi állampolgársága nincs, mely állampolgárság megszerzését tudja okirattal
valószínűsíteni:.........................................................................................................................
Lakóhelye:...............................................(ország).....................................(város, község)
Közelebbi címe:...................................................................................(utca, házszám stb.)
Telefonszáma:............,.........................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:........................................................................................
2. A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:
Apja családi és utóneve:........................................................................................................
Apja születési helye:.......................................................ideje:...........................................
Apja állampolgársága:.........................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve:.......................................................................................
Anyja születési helye:..............................................................ideje:..................................
Anyja állampolgársága:........................................................................................................
Szülei házasságkötésének helye:.............................................ideje:.......................................
3. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □
nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye:.............................(ország)...............................(város, község)
(Budapest esetén kerület:...............................)
Ideje:....................................................................................................................................
(A következő rovatot akkor szíveskedjék kitölteni, ha a házastársa nem kéri a lemondását.
Ha a házastársa is lemond a magyar állampolgárságról, a II. részt kell kitöltenie.)
Házastársa születési családi és utóneve:..............................................................................
Házastársa házassági neve:..................................................................................................
Házastársának születési helye:.................................................ideje:..................................
állampolgársága:...........................................................................................
Előző házasságkötésének helye:...............................(ország)....................(város, község)
ideje:................................................................................................................................
Előző házastársa családi és utóneve:.....................................................................................
születési helye:................................................................ideje:.....................................
állampolgársága:............................................................................................................
4. A kérelmező külföldre távozásának adatai:
Mikor hagyta el Magyarországot:.........................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme:.............................................................................................
Ha soha nem élt Magyarországon, szülei (nagyszülei) mikor távoztak külföldre:..................
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme:..............................................................
II. A LEMONDÁST KÉRŐ HÁZASTÁRS ADATAI
1. A kérelmező házastársának személyi adatai:
Házassági neve:.....................................................................................................................
Születési családi neve:..........................................................................................................
Születési utóneve(i):..............................................................................................................
Előző családi és utóneve(i):..................................................................................................
Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve:..................................................................
Születési helye:.................................................(ország)...........................(város, község)
(Budapest esetén kerület:......................................)
Születési ideje:............................................év..........................................hó..............nap
Külföldi állampolgársága:......................................................................................................
megszerzésének ideje:....................................................................................................
jogcíme:...........................................................................................................................
Ha külföldi állampolgársága nincs, mely állampolgárság megszerzését tudja okirattal
valószínűsíteni:.........................................................................................................................
Lakóhelye:..................................................(ország)..................................(város, község)
Közelebbi címe:...................................................................................(utca, házszám stb.)
Telefonszáma:............,.........................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:..........................................................................................
2. A kérelmező házastársának szüleire vonatkozó adatok:
Apja családi és utóneve:.......................................................................................................
Apja születési helye:...................................................ideje:...............................................
Apja állampolgársága:..........................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve:.......................................................................................
Anyja születési helye:.........................................................ideje:.......................................
Anyja állampolgársága:........................................................................................................
Szülei házasságkötésének helye:.........................................ideje:.......................................
3. A kérelmező házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:
Előző házasságkötésének helye:.......................................ideje:.........................................
Előző házastársa családi és utóneve:....................................................................................
születési helye:..........................................................ideje:..........................................
állampolgársága:............................................................................................................
4. A kérelmező házastársa külföldre távozásának adatai:
Mikor hagyta el Magyarországot:........................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme:.............................................................................................
Ha soha nem lakott Magyarországon, szülei (nagyszülei) mikor távoztak külföldre:..........
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme:...............................................................
III. A KÉRELMEZŐ(K) SZÜLŐI FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ KISKORÚ GYERMEKE(I)
1. A kiskorú gyermek családi és utóneve:................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:.................................................
Állampolgársága:.................................................................................................................
2. A kiskorú gyermek családi és utóneve:................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:.................................................
Állampolgársága:.................................................................................................................
3. A kiskorú gyermek családi és utóneve:................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:.................................................
Állampolgársága:.................................................................................................................
4. A kiskorú gyermek családi és utóneve:................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:.................................................
Állampolgársága:.................................................................................................................
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni.)
- születési anyakönyvi kivonat(ok),
- a családi állapot és a névviselés igazolására: házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős
bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
- a külföldi állampolgárság igazolására szolgáló okirat,
- a külföldi állampolgárság megszerzésének valószínűsítésére szolgáló irat,
- szülői hozzájáruló nyilatkozat a kiskorú magyar állampolgárságának megszűnéséhez.
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kijelentem/kijelentjük, hogy az alábbi magyar állampolgárságot igazoló okmányok vannak
a birtokomban/birtokunkban: ................................................... okmányazonosítójú személyazonosító
igazolvány, érvényes ...................................-ig, ..................................... okmányazonosítójú útlevél,
érvényes..............................-ig, hatósági igazolvány személyi azonosítóról és lakcímről,
egyéb:.......................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a fenti okmányokat a lemondásról szóló okirat átvétele előtt a konzulnak át
kell adnom.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:...............................................................................................................................
kérelmező aláírásaházastárs aláírása
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
Az aláírás hitelesítése:
A korlátozottan cselekvőképes kérelmezőt meghallgattam.
A kérelmezó'(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmezó'(k) a személyazonosság(uk)at........................számú,......................................típusú
....................................-ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta/igazolták.
A kérelmezó'(ke)t tájékoztattam az alábbi hiányosságokról:.............................................................
a kérelmet átvevő aláírása
P.H.
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim:.......................................................................................................................

a kérelmező aláírása"

"

5. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A belügyminiszternek
Budapest
Állampolgárság igazolása iránti
KÉRELEM
Kérem
a) a magyar állampolgárságom fennállásának megállapítását,
b) a magyar állampolgárságom megszűnésének megállapítását,
c) annak megállapítását, hogy nem voltam magyar állampolgár.
Kérem / nem kérem e tényről bizonyítvány kiállítását.
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)
Milyen célból kéri az állampolgárság igazolását:........................................................................
Mely hatóságnál kívánja felhasználni a bizonyítványt:...............................................................
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági családi neve:........................................utóneve(i):................................................
Születési családi neve:..........................................utóneve(i):..................................................
Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i):.....................................
Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i):...................................................................
Neme: férfi □ nő □
Születési helye:...................................................(ország).............................(város/község),
(Budapest esetén kerület:............................)
Születési ideje:............év........................hó..........nap.
II. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:
2. Apja neve:................................................................................................................................
Apja születési helye:......................................................ideje:................................................
Apja állampolgársága(i):.........................................................................................................
Apai nagyapja családi és utóneve:............................................................................................
születési helye:...............................................................ideje:...........................................
Apai nagyanyja születési családi és utóneve:...........................................................................
születési helye:...............................................................ideje:...........................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje:.................................................................
3. Anyja születési családi és utóneve:..........................................................................................
Anyja születési helye:......................................................ideje:..............................................
Anyja állampolgársága(i):.......................................................................................................
Anyai nagyapja családi és utóneve:..........................................................................................
születési helye:...............................................................ideje:...........................................
Anyai nagyanyja születési családi és utóneve:.........................................................................
születési helye:...............................................................ideje:............................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje:...............................................................
4. Szülei házasságkötésének helye és ideje:.................................................................................
(Budapest esetén kerület:...............)
5. Ha dédszüló'je vagy távolabbi felmenője vándorolt ki Magyarországról, családi és utóneve, születési
helye és ideje, házasságkötésének helye és ideje a rokonsági fok feltüntetésével:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
6. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □
nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye:...................................(ország).............................(város, község)
(Budapest esetén kerület:..................)
ideje:.........év.........................hó..........nap
Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve:.......................................................
házassági neve:......................................................................................................................
születési helye és ideje:.........................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor:....................................................................................
jelenlegi állampolgársága:.....................................................................................................
Házastársa (volt házastársa) apjának születési családi és utóneve:.........................................
születési helye és ideje:.....................................................................................................
állampolgársága:................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén:..................................................
Házastársa (volt házastársa) anyjának születési családi és utóneve:.......................................
születési helye és ideje:......................................................................................................
állampolgársága:................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén:..................................................
Házastársa (volt házastársa) magyar származású-e: igen □ nem □
Ha igen, házastársa (volt házastársa) mikortól meddig élt Magyarország mai területén:
...............................
Özvegy családi állapotú kérelmező esetében az elhalt házastárs halálesetének helye:
...............................(ország)......................................(város, község),. ideje:...........................
Elvált családi állapotú kérelmező esetében a válást kimondó bíróság megnevezése:
....................,.................az ítélet jogerőre emelkedésének ideje:..........................................
7. Korábbi házasságkötésének adatai
(Külön lapon szíveskedjék közölni a nyomtatvány végén.)
8. Gyermekei:
Neve:.........................................................................................................................................
Születési helye:...........................................................ideje:...................................................
Neve:.........................................................................................................................................
Születési helye:...........................................................ideje:...................................................
Neve:.........................................................................................................................................
Születési helye:...........................................................ideje:...................................................
Neve:.........................................................................................................................................
Születési helye:...........................................................ideje:...................................................
IV. A kérelmező lakóhelyének, egyéb elérhetőségének és külföldre távozásának adatai:
9. Lakóhelye:...............................................(ország).........................................(város/község)
Közelebbi címe:.......................................................................................(utca, házszám stb.)
Telefonszáma:............,.............................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:............................................................................................
A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem:................................................................
Külföldön élő kérelmező esetén, ha magyarországi címre kéri postázni a bizonyítványt (kézbesítési
meghatalmazás csatolása szükséges)
a meghatalmazott neve:............................................................................
a meghatalmazott címe:............................................................................
10. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén:...............................................................
Lakóhelyei Magyarországon:...................................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme:................................................................................................
Magyarországról melyik országba távozott és mely országokban élt:.....................................
Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén:...................................
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme:.....................................................................
Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak és mely országokban éltek:...................................
Rendelkezett-e valaha magyar útlevéllel: igen □ nem □
(magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön élők útlevele, egyéb:..............)
V. A kérelmező testvérére, testvéreire vonatkozó adatok:
11. Testvér születési családi és utóneve:.....................................................................................
Születési helye:..........................................................ideje:....................................................
12. Testvér születési családi és utóneve:......................................................................................
Születési helye:..........................................................ideje:.....................................................
13. Testvér születési családi és utóneve:......................................................................................
Születési helye:..........................................................ideje:.....................................................
VI. A kérelmező külföldi állampolgárságra vonatkozó adatok:
Külföldi állampolgársága(i):..........................................................................................................
megszerzésének ideje:..............................................................................................................
jogcíme:....................................................................................................................................
Magyar hatóságtól Ön vagy hozzátartozója kapott-e állampolgársági bizonyítványt, honosítási,
visszahonosítási, elbocsátási vagy más állampolgársági okiratot, bizonyítványt? igen □ nem □
Ha igen, az érintett személy neve:.........................................................
Az okirat száma:......................................................., kelte:...........................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
- születési anyakönyvi kivonat;
- családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata jogerős bontóítélet;
- szülők születési, illetve házassági anyakönyvi kivonata;
- lejárt magyar útlevél, személyi vagy személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, magyar
katonakönyv, névváltoztatási okirat;
- egyéb okmányok:......................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kelt:.........................................
kérelmező aláírása
(korlátozottan cselekvőképes is)
törvényes képviselő aláírása
Az aláírás hitelesítése:
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő aláírását hitelesítem.
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő személyazonosságát a ...................... számú, .................
típusú.................-ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta.
a kérelmet átvevő aláírása
P. H.
Korábbi házasságkötések adatai
1. Házasságkötésének helye és ideje:...........................................................................................
Házastársa családi és utóneve:..................................................................................................
születési helye és ideje:.........................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor:....................................................................................
A házasság megszűnésének módja és ideje:.............................................................................
A házastárs halála esetén az elhalt házastárs halálesetének helye:
...............................(ország)......................................(város, község),. ideje:.............................
Válás esetén a válást kimondó bíróság megnevezése:
....................,...................az ítélet jogerőre emelkedésének ideje:..........................................
Ha volt házastársa magyar származású, mikortól meddig élt Magyarország mai területén:
Lakóhelyei Magyarországon:.....................................................................................................
A házastárs apjának születési családi és utóneve:......................................................................
születési helye és ideje:..........................................................................................................
állampolgársága:.....................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén:........................................................
A házastárs anyjának születési családi és utóneve:....................................................................
születési helye és ideje:..........................................................................................................
állampolgársága:.....................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén:.......................................................
2. Házasságkötésének helye és ideje:...........................................................................................
Házastársa családi és utóneve:..................................................................................................
születési helye és ideje:.........................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor:....................................................................................
A házasság megszűnésének módja és ideje:.............................................................................
A házastárs halála esetén az elhalt házastárs halálesetének helye:
...............................(ország).......................................(város, község),. ideje:............................
Válás esetén a válást kimondó bíróság megnevezése:
....................,...................az ítélet jogerőre emelkedésének ideje:..........................................
Ha volt házastársa magyar származású, mikortól meddig élt Magyarország mai területén:
Lakóhelyei Magyarországon:....................................................................................................
A házastárs apjának születési családi és utóneve:....................................................................
születési helye és ideje:........................................................................................................
állampolgársága:...................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén:......................................................
A házastárs anyjának születési családi és utóneve:...................................................................
születési helye és ideje:.........................................................................................................
állampolgársága:...................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén:.....................................................
3. Házasságkötésének helye és ideje:...........................................................................................
Házastársa családi és utóneve:..................................................................................................
születési helye és ideje:.........................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor:....................................................................................
A házasság megszűnésének módja és ideje:.............................................................................
A házastárs halála esetén az elhalt házastárs halálesetének helye:
...............................(ország)........................................(város, község),. ideje:............................
Válás esetén a válást kimondó bíróság megnevezése:
....................,...................az ítélet jogerőre emelkedésének ideje:...........................................
Ha volt házastársa magyar származású, mikortól meddig élt Magyarország mai területén:
Lakóhelyei Magyarországon:......................................................................................................
A házastárs apjának születési családi és utóneve:......................................................................
születési helye és ideje:...........................................................................................................
állampolgársága:.....................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén:.......................................................
A házastárs anyjának születési családi és utóneve:....................................................................
születési helye és ideje:..........................................................................................................
állampolgársága:.....................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén:......................................................."

"

6. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
NYILATKOZAT
1957. október 1-je előtt született személy részére
Alulírott .............................................. kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján a magyar állampolgárságot meg kívánom szerezni.
1957. október 1-je előtt születtem, születésemkor anyám magyar állampolgár volt.
A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve:........................................................................................................................
Születési családi neve:.............................................................................................................
Születési utóneve(i):................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:..................................................................................................
Előző utóneve(i):......................................................................................................................
Születési helye:...........................(ország)................................(város, község).....(kerület)
Születési ideje:..........év........................hó........nap
Állampolgársága(i):.................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:.............................................
A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:
2. Apja neve:................................................................................................................................
Apja születési helye:................................................ideje:.....................................................
Apja állampolgársága a kérelmező születésekor:....................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:.............................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:.......................................................................................................
Apai nagyapja neve:................................................................................................................
születési helye:...............................................ideje:....................................................
Apai nagyanyja születési neve:................................................................................................
születési helye:...............................................ideje:....................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje:.................................................................
3. Anyja születési családi és utóneve:..........................................................................................
Anyja születési helye:...............................................ideje:....................................................
Anyja állampolgársága a kérelmező születésekor:..................................................................
Anyja szerzett-e, és ha igen, mikor és milyen jogcímen külföldi állampolgárságot:
..............................................................................................................................................................
Anyai nagyapja neve:...............................................................................................................
születési helye:...............................................ideje:....................................................
Anyai nagyanyja születési neve:..............................................................................................
születési helye:...............................................ideje:....................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje:...............................................................
4. Szülei házasságkötésének helye:..................(ország).................(város, község).....(kerület)
ideje:......................................
Egyéb adatok:
5. A kérelmező lakóhelye:............................................................................................... .(ország)
□□□□.................................................................................................................. . (város, község)
.................................................................. .(utca).............(hsz.).......(ép./lh.)........(em.).......(ajtó)
(Ha Magyarországon él, telefonszáma:....................................................................................... .)
(Ha külföldön él, a bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kéri:..............................................
................................................................................................................................................... .)
Telefonszáma:..............................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:.................................................................................................
6. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □
nős/férjes □ özvegy □ elvált □
(A következő rovatokat megszűnt házasság esetén is szíveskedjék kitölteni!)
Házasságkötésének helye:..................................................ideje...................................................
Házastársa születési neve:.............................................................................................................
házassági neve:............................................................................................................................ .
születési helye:.................................................ideje:................................................................... .
állampolgársága:...........................................................................................................................
Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:...............................................................
Az ítélet száma:.............................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje:......................................................................................................
Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:................................................................. .
Ha jelenlegi házassága nem az első:
Előző házasságkötésének helye és ideje:.......................................................................................
az Ön házassági neve az előző házasságkötése után:.....................................................................
családi és utóneve e házasság megszűnése után:...........................................................................
Előző házastársa születési neve:...................................................................................................
születési helye:................................................ideje:.....................................................................
állampolgársága:...........................................................................................................................
Előző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:................................................................
7. Magyarországi lakóhely esetén:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa:........................................................................................................................................
- száma:........................................................................................................................................
- kelte:..........................................................................................................................................
- érvényességi ideje:.....................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése:....................................................................................
8. Külföldi lakóhely esetén:
Mikor hagyta el Magyarországot:..................................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme:.....................................................................................................
Ha soha nem élt Magyarországon, édesanyja (szülei, nagyszülei) mikor távoztak külföldre:
....................................................................................................................................................................
Édesanyja (szülei, nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme:.....................................................................
....................................................................................................................................................................
9. Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, testvér stb.) szerzett-e magyar állampolgárságot: igen □ nem □
A hozzátartozó neve:...................................................................................................................................
Születési helye:................................................................ideje:....................................................................
Az állampolgársági okirat száma:.................................................................................................................
A hozzátartozó neve:...................................................................................................................................
Születési helye:................................................................ideje:....................................................................
Az állampolgársági okirat száma:.................................................................................................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)
- születési anyakönyvi kivonat;
- családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata, jogerős bontóítélet;
- szülei házassági anyakönyvi kivonata;
- anyja születési anyakönyvi kivonata;
- egyéb okmány:..........................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kelt:.................................................
kérelmező aláírása
A kérelmező aláírását hitelesítem.
A kérelmező személyazonosságát.......................................típusú....................számú....................-ig
érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolta.
P. H.
a kérelmet átvevő aláírása"

"

7. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az "Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és vizsgakövetelmények" alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az Ápt. 4/A. § (1) bekezdése szerint a vizsgát a fővárosi kormányhivatalnál (a továbbiakban: hivatal) kell letenni, a hivatal vezetője által kijelölt vizsgabizottság előtt."

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az "Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és vizsgakövetelmények" alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A hivatal a vizsgára jelentkezés elfogadását elhalaszthatja, ha a vizsgakötelezettség kétséges. Ebben az esetben a jelentkezőt felhívja, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala segítségével az állampolgársági kérelme jogi minősítésének, illetve állampolgársági helyzetének megállapítása végett keresse meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt."

3. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 1. függeléke az "A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgára jelentkezem." szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"Kérem a fővárosi kormányhivatalt, hogy az eredményes alkotmányos alapismeretek vizsgámról az
állampolgársági ügyekben eljáró szervet értesítse.
Igen □ Nem □"

4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az "Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és vizsgakövetelmények" alcím 5. pontjában az "Az Ápt." szövegrész helyébe az "A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény" szöveg lép.

5. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 1. függelékében a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrészek helyébe a "fővárosi kormányhivatal" szöveg lép.

6. Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az "Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és vizsgakövetelmények" alcím 10. pontjában a "Ha a bejelentést a hivatal vezetőjével kapcsolatban teszik, a belügyminisztertől kérhető a vizsgáztatásra másik hivatal kijelölése." szövegrész.

7. Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az "Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és vizsgakövetelmények" alcím 11. pontja.

8. Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 2. függelékében az "és megyei" szövegrész.

9. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében a "számú és típusú" szövegrész helyébe a "számú és típusú..........................-ig érvényes" szöveg lép.

8. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapestfénykép helyefénykép helye
HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése,
illetve 5. §-a alapján
Alulírott........................................és házastársam,.................................................kérem/kérjük, hogy ................................................................................... nevű kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel) együtt a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján honosítani - visszahonosítani - és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjék.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve:....................................................................................................................
Születési családi neve:..........................................................................................................
Születési utóneve(i):.............................................................................................................
Előző (születési) családi neve:..............................................................................................
Előző utóneve(i):..................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ........................................................................... (ország, tartomány, szövetségi
állam).........................................................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)
Születési ideje:.........év......................hó......nap
3. Állampolgársága(i):..............................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:........................................................
4. Előző állampolgársága:.........................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□.........................................................(város, község)
........................................(utca).........(hsz.).....(ép./lh.)......(em.).....(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□......................................................(város, község)
........................................(utca).........(hsz.).....(ép./lh.)......(em.).....(ajtó)
Külföldön:....................................................(ország),................................................(település)
közelebbi cím:...............................................................................................................
Telefonszáma:..................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:.....................................................................................
Egyéb elérhetősége:........................................................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
1. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □
nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye:.................................................ideje:..........................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:..................................................
Az ítélet száma:...................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje:..........................................................................................
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:......................................................
4. Ha a jelenlegit megelőzően több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye, ideje,
házastárs neve, születési adatai és állampolgársága):........................................................
III. A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:............................................................................................................................
Apja születési helye:.................................(ország)............................(város, község)
ideje:....................................................................................................................................
Apja állampolgársága:..........................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:..........................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:....................................................................................................
2. Anyja neve:...........................................................................................................................
Anyja születési helye:...............................(ország).............................................(város, község)
ideje: .................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága:........................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:........................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:...................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:..............(ország)...................................(város, község)
ideje:....................................................................................................................................
IV. A kérelmemet a következőkre alapozom:
A) Magyar állampolgár voltam____-tól -ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja:...............................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja:...............................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve:................................................, születési helye:......................................,
születési ideje:..................................................., rokonsági fok:........................................
Szíveskedjék a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
C) Legalább tíz éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki a kérelmem benyújtásának
időpontjában magyar állampolgár.
D) Legalább öt éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem
benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekünk született.
(A megfelelőt szíveskedjék aláhúzni és kitölteni!)
V. A kérelmező hozzátartozóira vonatkozó adatok:
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □ vagy
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet...................................mikor..........................
1. A hozzátartozó neve:............................................................................................................
Születési helye:.....................................................................ideje:......................................
Az állampolgársági okirat száma:..........................................................................................
2. A hozzátartozó neve:............................................................................................................
Születési helye:.....................................................................ideje:......................................
Az állampolgársági okirat száma:..........................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be. igen □ nem □
ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi
rokonok nevére, lakóhelyére)
kérelmező
A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2. és 3. pontját magyar állampolgár
házastárs esetén, illetve megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is
szíveskedjék kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának személyi adatai:
1. Házassági neve:...................................................................................................................
Születési családi neve:.........................................................................................................
Születési utóneve(i):...........................................................................................................
Előző (születési) családi neve:.............................................................................................
Előző utóneve(i):.................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:.............................................................................................
Előző utóneve(i):..................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ............................................................................ (ország, tartomány, szövetségi
állam).........................................................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)
Születési ideje:.........év......................hó......nap
3. Állampolgársága(i):................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:............................................
4. Előző állampolgársága:...........................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□...................................................(város, község)
....................................(utca).........(hsz.).....(ép./lh.)......(em.).....(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□................................................(város, község)
..................................(utca).........(hsz.).....(ép./lh.)......(em.).....(ajtó)
Külföldön:...........................(ország),.....................................(település)
közelebbi cím:.......................................................................................................................
Telefonszáma:.......................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:...........................................................................................
Egyéb elérhetősége:..............................................................................................................
6. A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok
Ha a jelenlegit megelőzően több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye, ideje,
házastárs neve, születési adatai és állampolgársága):
VII. A kérelmező házastárs szüleire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:............................................................................................................................
Apja születési helye:..................................(ország)..................................(város, község)
ideje:.....................................................................................................................................
Apja állampolgársága:...........................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:..........................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:...................................................................................................
2. Anyja neve:..........................................................................................................................
Anyja születési helye:................................(ország).................................(város, község)
ideje:....................................................................................................................................
Anyja állampolgársága:.......................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:.......................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:...................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:................(ország).................................(város, község)
ideje:....................................................................................................................................
VIII. Kérelmemet a következőkre alapozom:
A) Magyar állampolgár voltam ....-tól ....-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja:...............................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja:................................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve:........................................, születési helye:................................................,
születési ideje:......, rokonsági fok:..............................
Szíveskedjék a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
(A megfelelőt szíveskedjék aláhúzni és kitölteni!)
IX. A kérelmező házastársa hozzátartozóira vonatkozó adatok:
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □ vagy
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet......................................mikor...............
1. A hozzátartozó neve:.............................................................................................................
Születési helye:....................................................................ideje:........................................
Az állampolgársági okirat száma:...........................................................................................
2. A hozzátartozó neve:.............................................................................................................
Születési helye:..................................................................ideje:.........................................
Az állampolgársági okirat száma:...........................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be. igen □ nem □
ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi
rokonok nevére, lakóhelyére)
házastárs
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)
1. Születési családi neve:...........................................utóneve:.................................................
Születési helye:.............................................(ország)...............................(város, község)
ideje:........................................................................................................................................
Anyja neve:..............................................................................................................................
Apja neve:................................................................................................................................
Állampolgársága:.....................................................................................................................
2. Születési családi neve:................................utóneve:.............................................................
Születési helye:............................................(ország)...............................(város, község)
ideje:........................................................................................................................................
Anyja neve:..............................................................................................................................
Apja neve:................................................................................................................................
Állampolgársága:.....................................................................................................................
3. Születési családi neve:.................................utóneve:............................................................
Születési helye:...............................................(ország).......................................(város, község)
ideje:........................................................................................................................................
Anyja neve:..............................................................................................................................
Apja neve:................................................................................................................................
Állampolgársága:.....................................................................................................................
4. Születési családi neve:...............................utóneve:.............................................................
Születési helye:..............................................(ország)..............................(város, község)
ideje:.......................................................................................................................................
Anyja neve:.............................................................................................................................
Apja neve:...............................................................................................................................
Állampolgársága:....................................................................................................................
NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □
Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből
a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének
viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név
rovatot ezzel egyezően kitölteni.
Kérelmező □ □ □ □ □
Házassági nevem:............................................................................................................................
Születési nevem:................................................................................ .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név:..................................................................................................................................
Házassági név......................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következő formában
Születési családi név..................................................
utónév..................................................................
Kérelmező házastársa □ □ □ □ □
Házassági nevem:............................................................................................................................
Születési nevem:................................................................................. (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:.............................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................
Házassági név.................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következő formában
Születési családi név.......................................................................................................................
utónév.............................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem.................................................................................. (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:.............................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:...........................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:...........................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:...........................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:...........................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:.......................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:........................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem:..........................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:.........................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)
□saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési
anyakönyvi kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által
kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél;
lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány, egyéb
okirat:...........................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleményét;
□egyéb szakvéleményt:.............................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének magyar
nyelvű feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)
□magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezó'(k) 2 db arcfényképe,
□külföldön élő 14. életévét betöltött kérelmezó'(k) 1 db arcfényképe,
□születési anyakönyvi kivonat(ok),
□házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
□a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz, visszahonosításhoz,
névmódosításhoz
□a kérelmező, illetve felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat(ok)
Egyéb iratok:...................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az
elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
2. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
3. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3) bekezdés a) pont
aa) alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább tíz éve fennáll.
4. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3) bekezdés a) pont
ab) alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább öt éve fennáll.
5. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat ...................... országban ......................
településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk letenni.
6. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához
a másik szülő .....................................(név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom,
a következő okok miatt (részletes indokolás):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a
..................................................................................................................................................
okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
Kelt:...................................................
kérelmező aláírásaházastárs aláírása
korlátozottan cselekvőképes kérelmező aláírásakorlátozottan cselekvőképes kérelmező aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmezó'(ke)t meghallgattam.
A kérelmet előttem írták alá.
A kérelmezó'(k) személyazonosság(uk)at
............................típusú és............számú............-ig érvényes
............................típusú és............számú............-ig érvényes
............................típusú és............számú............-ig érvényes
............................típusú és............számú............-ig érvényes
okirattal igazolták.
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező házastársa
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
P. H.
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról:
..............................................................................................................................................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim:.....................................................................................................................................................
kérelmező aláírása"

"

9. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatást kérő lap adattartalma

1. A kérelmező:

1.1. neve

1.2. címe

1.3. képviselőjének neve

2. A kérelmező személyi azonosítója

3. A kért adatkör meghatározása:

3.1. név

3.2. születési név

3.3. lakóhely

3.4. tartózkodási hely

3.5. értesítési cím

3.6. születési idő

3.7. születési hely

3.8. anyja neve

3.9. személyi azonosító

3.10. egyéb

4. Az adatszolgáltatás terjedelme:

4.1. azon polgárok körének meghatározása, akikről a 3. pontban meghatározott adatkörbe tartozó adatokat kéri (csoportismérv meghatározása)

5. Az adatfelhasználás célja

6. Az adatkérés jogalapja és igazolása

7. Az adatszolgáltatás formája:

7.1. on-line

7.2. mágneses adathordozó

7.3. papír

8. Az adatszolgáltatás kért határideje, rendszeressége

9. A kérelem benyújtásának időpontja

10. A kérelmező aláírása"

10. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

A lakcímbejelentő lap adattartalma

1. A bejelentő

1.1. családi és utóneve,

1.2. születési családi és utóneve,

1.3. anyja neve,

1.4. születési helye és ideje,

1.5. állampolgársága,

1.6. személyi azonosítója,

1.7. nyilvántartásba bejegyzett és újonnan létesítendő lakcíme,

1.8. aláírása.

2. A bejelentés következő jogcímei:

2.1. lakóhely

2.1.1. létesítése,

2.1.2. megváltoztatása,

2.2. tartózkodási hely

2.2.1. létesítése,

2.2.2. megváltoztatása,

2.2.3. megszüntetése,

2.2.4. megújítása.

3. A szállásadó neve, aláírása, szállásadói minősége, lakcíme, az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében foglalt kivétellel.

4. A bejelentés dátuma.

5. Az ügyintéző aláírása.

6. A feldolgozáshoz szükséges technikai jellegű adatok."

11. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat adattartalma

1. A nyilatkozó által a nyilatkozatban rögzített adatok:

1.1. családi és utónév,

1.2. születési családi és utónév,

1.3. születési hely, idő,

1.4. anyja neve,

1.5. családi állapot,

1.6. a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye,

1.7. állampolgárság,

1.8. személyi azonosító,

1.9. eddigi lakóhely,

1.10. külföldi lakóhely,

1.11. nyilatkozat Magyarország külföldi letelepedési szándékkal történő elhagyásáról,

1.12. nyilatkozattétel dátuma,

1.13. nyilatkozó aláírása,

2. Az ügyintéző által a nyilatkozaton rögzített adatok:

2.1. az érvénytelen hatósági igazolványok átvételének időpontja,

2.2. ügyintéző aláírása."

12. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Bejelentőlap adattartalma az értesítési cím nyilvántartás számára történő megadásáról, a bejelentett értesítési cím megújításáról, megváltoztatásáról és törléséről

1. családi és utónév,

2. születési családi és utónév,

3. születési hely, idő,

4. anyja neve,

5. személyi azonosító,

6. a kitöltés indoka: értesítési cím első alkalommal történő megadása, bejelentett értesítési cím megújítása, törlése, bejelentett értesítési cím változása,

7. értesítési cím,

8. bejelentés dátuma,

9. bejelentő aláírása,

10. az ügyintéző által a fenti adatokból kódolt adattartalom,

11. ügyintéző aláírása."

Tartalomjegyzék