57/2023. (X. 16.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 1., 2. és 3. alpontjában, b) pontjában, c) pont 2., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 23., 24., 27., 28., 34., 37. és 38. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában és c) pont 13. alpontjában,

a 3-7. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 4. alpontjában, valamint c) pont 2. alpontjában, továbbá

a 8. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 9. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § és a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát,

b) a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát, valamint

c) ha a tulajdonosi közösség megválasztott képviselője természetes személy, a hatósági erkölcsi bizonyítványát."

2. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 2/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A vadászati hatóság az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásában szereplő adatokat és az abban bekövetkező változásokat minden évben legkésőbb március 31-ig megküldi a vadászkamara területileg illetékes szervezetének a vadászati engedélyek kiállítása érdekében."

3. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, akkor képviseletéről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt és a 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat."

4. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 20/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vadaskert vadászati célú kertrészének legkisebb kiterjedése a vadászható nagyvadfajok tartására szolgáló létesítmény esetében 200 ha."

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 20/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Vadaskertben gímszarvas és szikaszarvas egyidejűleg egymástól elzártan, legalább 2,2 méter magasságú belső kerítéssel elválasztva tartható."

5. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a következő 20/G. §-sal egészül ki:

"20/G. § (1) Apróvadtartó telep, az apróvadtartó telepen tartani kívánt apróvaddal rokon fajú állat tartásának helyszínétől - elkerülendő a kereszteződés útján életképes utódok kikelését - térben elkülönülten létesíthető.

(2) Az apróvadtartó telepen a telep engedélyese a tartásra engedélyezett vadfaj megfelelő tartási körülményeit folyamatosan biztosítja, amely érdekében a telepnek rendelkeznie kell takarmánytárolóval és állandó ivóvízellátással. Az apróvadtartó telep engedélyese az apróvad származási helyére és az állomány járványügyi állapotára vonatkozó, az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben vagy az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 18-i (EU) 2021/403 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott dokumentumokat évente március 31-ig megküldi a vadászati hatóságnak.

(3) Az apróvadtartó telep működésével kapcsolatos, a 3. számú melléklet V. pontjában meghatározott dokumentumokat, valamint az apróvadtartó telep létesítésére kiadott engedélyt az engedélyes öt évig megőrzi."

6. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervet, valamint azok módosításait a vadászati hatóság a jóváhagyást vagy a módosítást követő tizenöt napon belül megküldi az illetékes tájegységi fővadász részére."

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 29. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az éves vadgazdálkodási terv vadászati hatóság általi, a Vtv. 47. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyásáig - a vadászati idényre vonatkozó szabályok betartása mellett - a vadászatra jogosult a vadászati hatóság külön engedélye nélkül hasznosíthatja a 30. § (2) bekezdésében meghatározott vadfajokat, valamint - az előző vadászati évre jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben meghatározott darabszámig - a muflonkost.

(3b) A (3a) bekezdésben meghatározott esetben elejtett vadat a vadászatra jogosult a vadászati hatóság által az adott vadászati évre jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv hasznosítási darabszámaiba számítja bele."

(3) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Gímszarvas és dámszarvas esetében a vadászati hatóság előírhatja, hogy a vadászatra jogosult az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elejtést követően haladéktalanul, elektronikus úton, fotódokumentáció megküldésével teljesítse."

7. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A vadászati hatóság nem engedélyezi az éves vadgazdálkodási tervben szereplő tarvadra meghatározott hasznosítási szám (1) bekezdésben foglalt mértéket meghaladó csökkentését az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont 4. vagy 5. pontja szerinti vadfaj zsákmányolására való hivatkozással, ha a hivatkozott vadfajra előírt gyérítendő mennyiséget a vadászatra jogosult nem teljesítette."

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajok gyérítendő mennyiségét a vadászterület jellege, a vadállomány adottságai és a tájegységi vadgazdálkodási terv figyelembevételével, valamint a tájegységi fővadász ajánlásának mérlegelésével a vadászati hatóság határozza meg."

(3) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 30. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (6) bekezdésben meghatározott fajokra előírt gyérítés teljesítését és az elejtési jelek megsemmisítését a tájegységi fővadász vadászati évenként szükség szerinti gyakorisággal, de legalább egy alkalommal ellenőrzi, és az ellenőrzésről két példányban a 7. számú melléklet 2. pontjában meghatározott adattartalommal igazolást állít ki. Az elejtési jelek megsemmisítéséről a tájegységi fővadász jelenlétében a vadászatra jogosult gondoskodik. A kiállított igazolást a vadászatra jogosult az éves vadgazdálkodási jelentéssel együtt nyújtja be a vadászati hatósághoz."

8. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § (1) A vadászatra jogosult a hivatásos vadászként alkalmazni kívánt személy 9. számú melléklet szerinti rendelkezésre álló adatait megküldi a vadászati hatóság számára, amelyről a vadászati hatóság a hivatásos vadászként alkalmazni kívánt személy, valamint a vadászatra jogosult számára igazolást állít ki.

(2) A vadászatra jogosult az (1) bekezdés szerinti igazolás birtokában kezdeményezheti a rendőrségnél a szolgálati igazolvány kiállítását és a szolgálati jelvény kiadását.

(3) A hivatásos vadászként alkalmazni kívánt személy a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt - a kézhezvételt követő 15 napon belül - a vadászati hatóságnál bemutatja. A vadászati hatóság a hivatásos vadászként alkalmazni kívánt személyt a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi.

(4) A hivatásos vadász esküjének és esküokmányának szövegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) A hivatásos vadász a szolgálati tevékenységét a Vtv. 51. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.

(6) A vadászatra jogosult a hivatásos vadász alkalmazásának megszűnését a vadászati hatóságnak - a megszűnést követő 15 napon belül - bejelenti.

(7) A vadászatra jogosult a hivatásos vadász alkalmazásáról, szolgálati helyéről, továbbá alkalmazásának megszűnéséről - 15 napon belül - tájékoztatja a működési helye szerinti rendőrhatóságot, valamint a vadászkamarának a hivatásos vadász lakóhelye és működési helye szerint illetékes területi szervezetét."

9. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatásos vadászt a szolgálati feladata teljesítése során elejtett, elfogott vad után a 26. számú mellékletben meghatározott mértékű lődíj illeti meg."

10. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § (1) Az egyéni, illetve a társas vadászati naplót és terítéknyilvántartást a 13. számú mellékletben meghatározottak szerint kell vezetni. Minden egyéni vadászatot új sorszámon, annak megkezdése előtt a vadászat várható befejezésének megjelölésével együtt kell naplózni, és a bejegyzést aláírással kell hitelesíteni. Egyéni vadászat esetén a vadászat a vadászati naplóban feltüntetett időpontban veszi kezdetét. A vadászati naplóba bejegyzett befejezési időponton túl a vadász vadászati tevékenységet nem folytathat.

(2) Ha az egyéni bér- vagy vendégvadászathoz a vadászatra jogosult kísérővadászt állított, akkor a vadászatot a vadászati naplóba a kísérővadász jegyzi be. Társas vadászat esetén a vadászatot a vadászati naplóba a vadászatvezető jegyzi be.

(3) Ha a vadászaton vadelejtés, sebzés, hibázás vagy bármilyen rendkívüli esemény történt, akkor ennek tényét - egyéni vadászat esetén a vadász, társas vadászat esetén a vadászatvezető, bér- és vendégvadászat esetén a kísérővadász - a vadászat befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 6 órán belül a vadászati napló megfelelő rovatába bejegyzi, és a bejegyzést aláírásával hitelesíti.

(4) A vadászjegyet, az egyéni vagy társas vadászati napló- és teríték-nyilvántartást, valamint a vadászatra jogosult által vezetett dokumentumokat a vadász, illetve a vadászatra jogosult - az eredeti bejegyzésekkel - az utolsó bejegyzést követő öt évig megőrzi. A vadász vagy a vadászatra jogosult nyolc napon belül köteles bejelenteni a vadászati hatóságnak, ha a felsorolt dokumentumok közül bármelyik elveszik, megsemmisül, vagy azt tőle eltulajdonítják."

11. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vadászjegy és a vadászati engedély adattartalmát a 14. számú melléklet tartalmazza."

12. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vadászjegyet

a) sportvadász részére a vadászkamarának a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes,

b) hivatásos vadász részére a vadászkamarának a kérelmező szolgálati helye szerint illetékes,

c) magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár részére a vadászkamarának a Fővárosi és Pest vármegyei

területi szervezete állítja ki és érvényesíti."

13. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász apróvadra történő vadászatát a vadásztatást végző vadászatra jogosult a vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával bejelenti az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati hatósághoz, továbbá védett természeti terület érintettsége esetén a természetvédelmi hatósághoz is."

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 52. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A vadászkamara elektronikus úton, anonimizált módon biztosítja az ellenőrző hatóság számára az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásában a vadászati engedély érvényességének naprakész ellenőrizhetőségét."

14. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59. § (1) Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletében foglalt táblázat 63. pont 11. alpontjában meghatározott tilalom vonatkozik az 5. számú melléklet III. pontja szerinti területekre.

(2) A vadászati hatóság hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletében foglalt táblázat 63. pont 13. alpontja szerinti területeket, valamint az 5. számú melléklet III. pontja szerinti vizes területeket és azok védősávját, továbbá a tilalom tényét a vadgazdálkodási üzemtervben rögzíti."

15. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vadász a vadászat megkezdése előtt a vadászatra jogosultnál a vadászatra az előírt rendben bejelentkezik. Egyéni vadászat esetén a vadászatra jogosultnál való bejelentkezésnek minősül a vadászatnak a 47. § (1) bekezdése szerinti, vadászati naplóba való bejegyzése. A vadász bejelentkezésével a vadászatra jogosult hozzájárulása a vadászathoz megadottnak tekintendő. Egyéni vadászat esetén a vadászatra jogosult - figyelemmel az egyéni vadászat módjára is - a vadászat rendjére vonatkozó szabályokat ismerteti a vadásszal."

16. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Vaddisznó, borz, róka, aranysakál, nyestkutya és mosómedve éjszakai vadászatán a vadász köteles keresőtávcsövet, céltávcsövet, valamint lámpát használni. Vaddisznó, róka, nyestkutya, mosómedve, valamint a vadászati hatóság külön engedélyével a borz és az aranysakál éjszakai vadászatához célzást segítő mesterséges fényforrás is használható.

(5) Az állomány hatékony szabályozása céljából elektronikus akusztikai eszköz használható

a) a róka, továbbá

b) a vadászati hatóság engedélyével az aranysakál

vadászatához.

(6) Az állomány hatékony szabályozása érdekében vagy állategészségügyi indok fennállása esetén a (4) bekezdésben meghatározott vadfajok éjszakai vadászatához

a) a hivatásos vadász munkaköri feladatai ellátása során - a borz és az aranysakál elejtéséhez a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság külön engedélyével -,

b) a vadász a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság külön engedélyével

elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközt is használhat.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vadászati hatóság által kiadott engedélyről a vadászatra jogosult a vadászterületén vadászókat a helyben szokásos módon tájékoztatja."

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 69. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A hivatásos vadász munkaköri feladatai ellátása, valamint a vadász a vadászat során a vadászlőfegyverre szerelt, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény szerinti hangtompítót is használhat."

17. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"70. § (1) A Vtv. 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti társas vadászatnak minősül a nagyvad társas vadászata, az apróvad kereső-, illetve hajtóvadászata, ha a felsorolt vadászatokon három vagy több vadász vesz részt.

(2) Apróvad vadászatán az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában meghatározott apróvadfajok ejthetőek el.

(3) Nagyvad társas vadászatán lőhető

a) a vaddisznó,

b) a gímszarvas tehén, -ünő, -borjú,

c) a dámszarvas tehén, -ünő, -borjú,

d) az első agancsú gímszarvas és dámszarvas bika,

e) a muflonjuh, -jerke, -bárány,

f) az őzsuta és -gida,

g) a szikaszarvas tehén, -ünő, -borjú, továbbá

h) a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó kivételével az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti apróvadfajok.

(4) A nagyvad társas vadászatán részt vevő vadászok száma - ide nem értve a hivatásos vadászokat és a hajtást irányító vadászokat - nem haladhatja meg a 25 főt.

(5) Sík terepen egy vonalban kijelölt lőállások, illetve a lőálláson elhelyezkedő vadászok összelövésének lehetősége esetén nagyvad társas vadászatán kizárólag magasított lőállások használhatók."

18. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 75/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Vtv. 71. § (1) bekezdés 2. pontja alkalmazásában - a Vtv. 37/A. § (3) bekezdése, valamint a 69. § (6) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a vadászat rendje megsértésének minősül a Vtv. 37/A. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott tiltott vadászati eszköz vadászaton történő birtoklása is."

19. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 76/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"76/A. § (1) Az elejtés szakszerűtlenségének elbírálása az elejtés helye szerinti vadgazdálkodási tájegység természetes élőhelyi adottságai, valamint az elejtett vad életkorának figyelembevételével, az objektív trófea-értékmérők alapján történik. A szakszerűtlen elejtés minősítésének vadfajonkénti és koronkénti meghatározását a tájegységi vadgazdálkodási terv tartalmazza.

(2) A Vtv. 74/A. § (1) bekezdése alkalmazásában a trófeás vad szakszerűtlen elejtésének minősül az olyan legfeljebb középkorú, szabályos trófeájú vad elejtése, amely az elejtés helye szerinti vadgazdálkodási tájegységben élő vadállományra a tájegységi vadgazdálkodási tervben meghatározott, mért trófeajellemzők szerint, korosztályának kiemelkedő minőségű csoportjába tartozik.

(3) Az elejtés szakszerűtlenségének minősítése hibapontokkal történik. Ha az elejtés szakszerűtlensége

a) kismértékű, 1 hibapont,

b) közepes mértékű, 2 hibapont,

c) súlyos mértékű, 3 hibapont

jár.

(4) A Vtv. 74/A. § (2) bekezdése alkalmazásában szakszerűtlen vadgazdálkodási tevékenységnek minősül, ha az adott vadászati éven belül a trófeabírálat során a szakszerűtlen elejtések miatt kapott hibapontok összege az éves vadgazdálkodási tervben az adott trófeás vadfajra meghatározott elejtési darabszám alapján maximálisan meghatározható hibapontok 10%-át eléri."

20. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elejtett nagyvad trófeáját a trófeabírálatra megfelelően előkészített állapotban - a vaddisznó kivételével -teljes nagykoponyával vagy kiskoponyával és a hozzáillő levágott résszel együttesen kell bemutatni."

21. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 78. §-a a következő f) és g) ponttal egészül ki:

[A következő nemzetközi ponthatárt elérő trófeák (a továbbiakban: C.I.C. pont)]

"f) szikaszarvas - japán szika (255 C.I.C. pont),

g) szikaszarvas - dybowski szika (400 C.I.C. pont)"

[esetében a bírálatot végző vadászati hatóság köteles - az értékelést követő 20 napon belül - a trófeát az Országos Trófeabíráló Testületnek (a továbbiakban: OTT) felülbírálatra bemutatni.]

22. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A trófeabírálatról kiadott hatósági bizonyítvány a Vtv. 74. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmazza

a) az elejtés idejét,

b) a 77. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az elhullásra, elpusztulásra vagy elejtésre való utalást,

c) a trófeabírálat dátumát,

d) a trófeabírálat törzsszámát,

e) a trófeás vad 16. számú melléklet szerint meghatározott korosztály szerinti besorolását,

f) a trófea adatait,

g) az elejtés szakszerűtlen minősítése esetén ennek tényét, továbbá

h) az azonosító jel számát.

(1a) A Vtv. 74. § (4a) bekezdése szerinti maradandó módon való megjelölésnek minősül

a) az elbírált trófea koponyáján a bírálatot végző vadászati hatóság Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szerinti vármegye kódjának,

b) a trófeabírálati törzsszám utolsó 5 számjegyének és

c) a tárgyi vadászati év kezdő évének utolsó kettő számjegyének kötőjellel történő feltüntetése.

(1b) A vadászati hatóság az elbírált trófea megjelölésére az (1a) bekezdés szerinti megjelöléseken túl további, a Vtv. 74/B. § (2a) bekezdése szerinti egységes trófeabírálati útmutatóban meghatározott egyéb jelöléseket is alkalmazhat."

23. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. § (1) Elhullott vagy vadászat során állategészségügyi okból elejtett vad trófeabírálati kérelméhez az állategészségügyi hatóság által az elhullás tényéről vagy az állategészségügyi okról kiadott igazolást kell csatolni.

(2) A járművel való ütközés miatt elhullott vad trófeabírálatához - ha a rendőrség részéről intézkedés történt - a balesetről készült jegyzőkönyvet csatolni kell."

24. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 82. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:)

"h) őszi káposztarepce: augusztus 20. - június 30."

25. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 92. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A trófeabírálati eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja tízezer forint."

26. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 96. §-a a következő (3i)-(3k) bekezdéssel egészül ki:

"(3i) A Vtv. 113. §-ában meghatározott haszonbérleti díj összegét az üzemtervi időszak lejárata napját megelőző napon fennállt földtulajdonosi közösség képviselője a 2037. február 28. napjáig tartó vadgazdálkodási üzemtervi időszak szerinti tulajdonosi közösség számára területarányosan bocsátja rendelkezésre.

(3j) A tulajdonosi közösség a (3i) bekezdésben meghatározottak szerint kapott összeget annak rendelkezésre állásától számított egy éven belül a Vtv. 113. §-ában meghatározott célokra fordítja.

(3k) Az egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2023. (X. 16.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem alapján létesített apróvadtartó telep engedélyese 2023. december 31. napjáig a 3. számú melléklet V. pont 4. alpontja szerinti felszámolási tervet nyújt be a létesítményt engedélyező vadászati hatóság részére. Ha az apróvadtartó telep engedélyese a felszámolási tervet határidőben nem nyújtja be, akkor a vadászati hatóság az apróvadtartó telep létesítési engedélyét hivatalból visszavonja."

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 96. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről, 14-16. cikk, V. és VI. melléklet,

c) az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról, 9-13. cikk."

(3) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 96. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ez a rendelet

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletében foglalt táblázat 63. pont 11. és 13. alpontja,

b) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. január 25-i (EU) 2021/57 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

27. § (1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 9. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 13. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 14. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 20. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a 11. melléklet szerinti 26. számú melléklettel egészül ki.

28. § A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

1. 1. § (1) bekezdés a) pont 7. alpontjában a "Dybowski szika (Cervus nippon hortulorum)," szövegrész helyébe a "Szikaszarvas - Dybowski szika (Cervus nippon hortulorum);" szöveg,

2. 2. § (1) bekezdésében, 4. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázatában és 24. számú melléklet II. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

3. 2. § (2) bekezdésében, valamint 2/A. § (1) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

4. 2. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 2/A. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "kifüggesztése" szövegrész helyébe a "közzététele, illetve kifüggesztése" szöveg,

5. 7/E. § (1) bekezdésében a "hirdetőtábláján" szövegrész helyébe a "központi elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján", valamint az "a honlapján" szövegrész helyébe az "az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján" szöveg,

6. 13. §-ában a "Vtv. II-IV. és VI. Fejezetében" szövegrész helyébe a "Vtv. II-VI. Fejezetében" szöveg,

7. 18. §-ában a "vadaspark és vadfarm" szövegrész helyébe a "vadaspark, vadfarm és apróvadtartó telep" szöveg,

8. 20/B. § (1) bekezdésében a "hét vadászati évre" szövegrész helyébe az "az üzemtervi ciklus végéig" szöveg,

9. 27. § (2) bekezdésében az "EOV koordinátákat" szövegrész helyébe a "földrajzi koordinátákat" szöveg,

10. 27. § (5) bekezdésében a "suta vadat" szövegrész helyébe a "tarvadat" szöveg,

11. 27. § (8) bekezdésében a "Szent István Egyetem vadbiológiai kutatásért felelős szervezeti egységének" szövegrész helyébe a "Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszéknek" szöveg,

12. 27/A. § (4) bekezdésében a "Soproni Egyetemnek" szövegrész helyébe a "Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének" szöveg,

13. 27/A. § (5) bekezdésében a "kísérő" szövegrész helyébe a "kísérővadász" szöveg,

14. 29. § (3) bekezdésében az "I. pontjában" szövegrész helyébe az "1. pontjában" szöveg,

15. 29. § (4) bekezdés a) pontjában a "felülvizsgálja és" szövegrész helyébe a "felülvizsgálja és - a tájegységi fővadász szakmai javaslatának figyelembevételével -" szöveg,

16. 30. § (2) bekezdésében a "szaporulatának" szövegrész helyébe a "szaporulatának, a fiatal korosztályba tartozó gímszarvas, dámszarvas és az őz hímivarú egyedeinek" szöveg,

17. 30. § (6) bekezdésében a "rókára" szövegrész helyébe a "rókára, borzra" szöveg, a "jóváhagyásakor" szövegrész helyébe a "jóváhagyásakor vagy annak felülvizsgálatakor" szöveg és a "korlátozza" szövegrész helyébe a "korlátozza vagy megtiltja" szöveg,

18. 43. § (1) bekezdésében az "és az éves vadgazdálkodási tervben" szövegrész helyébe az "és - figyelemmel a 30. § (2) bekezdésére - az éves vadgazdálkodási tervben" szöveg,

19. 43. § (1a) bekezdésében az "az elejtett vad faját, ivarát és az elejtés idejét." szövegrész helyébe az "a vad faját, ivarát és az elejtés vagy - elhullás esetén - a birtokbavétel idejét." szöveg,

20. 61. § (2) bekezdésében a "Vidékfejlesztési Értesítőben" szövegrész helyébe a "minisztérium honlapján" szöveg,

21. 61. § (5) bekezdésében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg,

22. 63. § (1) bekezdésében a "vaddisznó hajtóvadászata" szövegrész helyébe a "nagyvad társas vadászata" szöveg,

23. 64. § (3) bekezdésében a "hajtó-, illetve terelővadászat" szövegrész helyébe a "nagyvad társas vadászata" szöveg,

24. 65. § (3) bekezdésében a "kísérő vadásznak" szövegrész helyébe a "kísérővadásznak" szöveg,

25. 67. § (2) bekezdésében a "Kísérőként" szövegrész helyébe a "Kísérővadászként" szöveg és a "kísérőszemélyt" szövegrész helyébe a "kísérővadászt" szöveg,

26. 67. § (3a) bekezdésében a "kísérő vadász" szövegrész helyébe a "kísérővadász" szöveg,

27. 67. § (4) bekezdésében a "kísérő" szövegrész helyébe a "kísérővadász" szöveg,

28. 71. § (1) bekezdésében a "terelővadászaton a sutavad" szövegrész helyébe a "nagyvad társas vadászatán a tarvad" szöveg,

29. 71. § (2) bekezdésében a "hajtás, illetve a terelés" szövegrész helyébe a "hajtás" szöveg,

30. 73. § (2) bekezdésében a "terelő és hajtóvadászatán" szövegrész helyébe a "társas vadászatán" szöveg és a "hatályos" szövegrész helyébe az "érvényes" szöveg,

31. 77. § (4) bekezdésében a "gépjárművel" szövegrész helyébe a "járművel" szöveg,

32. 78. §-ában a "20" szövegrész helyébe a "60" szöveg,

33. 79. § (2) bekezdésében az "A trófea kivitelénél a trófeabírálat vadászati hatóság igazolását" szövegrész helyébe az "A nagyvad trófeájának kivitelénél a trófeabírálat során kiadott hatósági bizonyítványt" szöveg,

34. 82. § (3) bekezdés b) pontjában az "április 1. - augusztus 31." szövegrész helyébe a "március 1. - július 31." szöveg,

35. 86. § (3) bekezdésében az "5" szövegrész helyébe a "8" szöveg,

36. 4. számú melléklet II. pontjában

a) a "Megye" szövegrészek helyébe a "Vármegye" szöveg,

b) a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg,

c) a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg,

d) foglalt táblázat "Megye megnevezése" oszlopában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg,

e) az "Illancs-bugaci" szövegrész helyébe az "Illancs-bácskai" szöveg,

f) a "Mátra-alja-dél-hevesi" szövegrész helyébe a "Dél-hevesi" szöveg,

g) a "Tápió-vidéki" szövegrész helyébe a "Tápióvidéki" szöveg,

h) a "Tisza-tói" szövegrész helyébe a "Tisza-tavi" szöveg,

i) a "Dél-baranyai ártéri" szövegrész helyébe a "Dél-baranyai" szöveg,

j) a "Rába-menti-kemenesháti" szövegrész helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

k) a "Vértes-hegységi" szövegrész helyébe a "Vértesi" szöveg,

37. 16. számú mellékletében

a) az "Illancs-bugaci" szövegrész helyébe az "Illancs-bácskai" szöveg,

b) a "Dél-baranyai ártéri" szövegrész helyébe a "Dél-baranyai" szöveg,

c) a "Rába-menti-Kemenesháti" szövegrész helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

38. 23. számú melléklet 1. és 2. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

29. § Hatályát veszti a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés 6. pontja,

b) 27. § (7) bekezdésében az "Apróvadas vadászterületeken" szövegrész,

c) 27/A. § (5) bekezdésében a "külön jogszabály szerinti" szövegrész,

d) 43. § (1a) bekezdésében a "legkésőbb" szövegrész,

e) 44. § (1) bekezdésében az " , és első alkalommal azt az éves vadgazdálkodási terv mellékleteként a vadászati hatósághoz be kell nyújtani." szövegrész,

f) 52. § (2) bekezdése,

g) 76. § (1), (3) és (4) bekezdése,

h) 77. § (3) bekezdése,

i) 77. § (4) bekezdésében az "- a (3) bekezdésben foglaltak szerint -" szövegrész,

j) 79. § (3) bekezdésében a "trófeás" szövegrész,

k) 87. §-a,

l) 15. számú melléklet 6. pontja és 6.1-6.3. alpontja, valamint

m) 17. számú melléklete.

2. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosítása

30. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

3. A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

31. § (1) A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet [a továbbiakban: 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet] 3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(2) A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

32. § A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a) 1. §-ában, 1. melléklet 7. pontjában, 2. melléklet 1.7., 2.7., 3.7., 4.7., 5.7., 6.7. és 7.7. pontjában, 3. melléklet 1.4., 1.5., 2.2., 2.4., 2.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.4., 4.5., 5.5. és 5.6. pontjában, 4. melléklet I. és III. pontjában és 6. melléklet 11. pontjában a "Dél-baranyai ártéri" szövegrész helyébe a "Dél-baranyai" szöveg,

b) 3. melléklet

ba) 1.1. pontjában a "401. számú Mezőföldi, a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-somogyi, a 406. számú Mecseki, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú Tolnai-hegyháti, a 409. számú Gemenci és a 410. számú Dél-balatoni tájegységekben" szövegrész helyébe a "Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj területén" szöveg,

bb) 1.2. pontjában a "vadgazdálkodási tájegység" szövegrész helyébe a "Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek" szöveg,

bc) 2.2. pontjában a "dámállományát" szövegrész helyébe a "dámszarvasállományát" szöveg,

bd) 3.2. pontjában a "vadgazdálkodási tájegység" szövegrész helyébe a "Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek" szöveg,

be) 8.2. pontjában a "másfélszeresét" szövegrész helyébe a "legalább másfélszeresét" szöveg,

bf) 8.3. pontjában az "a 0,5-0,7-es" szövegrész helyébe a "legalább 0,5-0,7-es" szöveg,

bg) 8.4. pontjában a "tájegységben" szövegrész helyébe a "Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben" szöveg

lép.

4. A Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

33. § (1) A Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet] 3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(2) A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

34. § A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a) 1. §-ában

aa) az "Illancs-bugaci" szövegrész helyébe az "Illancs-bácskai" szöveg,

ab) a "Tápió-vidéki" szövegrész helyébe a "Tápióvidéki" szöveg,

ac) a "Mátra-alja-dél-hevesi" szövegrész helyébe a "Dél-hevesi" szöveg,

ad) a "Tiszatavi" szövegrész helyébe a "Tisza-tavi" szöveg,

b) 1. melléklet

ba) 3. pontjában az "Illancs-bugaci" szövegrész helyébe az "Illancs-bácskai" szöveg,

bb) 8. pontjában a "Tápió-vidéki" szövegrész helyébe a "Tápióvidéki" szöveg,

bc) 10. pontjában a "Mátra-alja-dél-hevesi" szövegrész helyébe a "Dél-hevesi" szöveg,

bd) 11. pontjában a "Tiszatavi" szövegrész helyébe a "Tisza-tavi" szöveg,

c) 2. melléklet

ca) 1.3., 2.3., 3.3., 4.3., 5.3., 6.3. és 7.3. pontjában az "Illancs-bugaci" szövegrész helyébe az "Illancs-bácskai" szöveg,

cb) 1.8., 2.8., 3.8., 4.8., 5.8., 6.8. és 7.8. pontjában a "Tápió-vidéki" szövegrész helyébe a "Tápióvidéki" szöveg,

cc) 1.10., 2.10., 3.10., 4.10., 5.10., 6.10. és 7.10. pontjában a "Mátra-alja-dél-hevesi" szövegrész helyébe a "Dél-hevesi" szöveg,

cd) 1.11., 2.11., 3.11., 4.11., 5.11., 6.11. és 7.11. pontjában a "Tiszatavi" szövegrész helyébe a "Tisza-tavi" szöveg,

d) 3. melléklet

da) 1.1., 1.3., 1.4., 2.3., 2.6., 2.7., 3.6., 3.7., 4.2., 4.3., 4.4., 5.2., 5.6. és 5.7. pontjában a "Tápió-vidéki" szövegrész helyébe a "Tápióvidéki" szöveg,

db) 1.1., 1.3., 1.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3.6., 3.7., 4.2., 4.3., 4.4., 5.2., 5.6. és 5.7. pontjában a "Tiszatavi" szövegrész helyébe a "Tisza-tavi" szöveg,

dc) 1.1., 1.3., 1.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3.6., 3.7., 4.1., 4.3., 4.4., 5.2., 5.6. és 5.7. pontjában a "Mátra-alja-dél-hevesi" szövegrész helyébe a "Dél-hevesi" szöveg,

dd) 1.2.2., 1.3., 1.4., 2.2., 2.6., 2.7., 3.6., 3.7., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.6. és 5.7. pontjában az "Illancs-bugaci" szövegrész helyébe az "Illancs-bácskai" szöveg,

de) 3.2. pontjában a "vadgazdálkodási tájegység" szövegrész helyébe a "Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek" szöveg,

df) 8.2. pontjában a "másfélszeresét" szövegrész helyébe a "legalább másfélszeresét" szöveg,

dg) 8.3. pontjában az "a 0,5-0,7-es" szövegrész helyébe a "legalább 0,5-0,7-es" szöveg,

dh) 8.4. pontjában a "tájegységben" szövegrész helyébe a "Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben" szöveg,

e) 4. melléklet I. és II. pontjában az "Illancs-bugaci" szövegrész helyébe az "Illancs-bácskai" szöveg,

f) 4. melléklet III. pontjában

fa) az "Illancs-bugaci" szövegrészek helyébe az "Illancs-bácskai" szöveg,

fb) a "Tiszatavi" szövegrész helyébe a "Tisza-tavi" szöveg,

fc) a "Tápió-vidéki" szövegrész helyébe a "Tápióvidéki" szöveg,

fd) a "Mátra-alja-dél-hevesi" szövegrész helyébe a "Dél-hevesi" szöveg

lép.

5. Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

35. § (1) Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet [a továbbiakban: 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet] 3. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(2) A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

36. § A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a) 1. §-ában

aa) a "Rába-menti-Kemenesháti" szövegrész helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

ab) a "Bakonyalja-Komáromi" szövegrész helyébe a "Bakonyalja-komáromi" szöveg,

ac) a "Vértes-hegységi" szövegrész helyébe a "Vértesi" szöveg,

b) 1. melléklet

ba) 4. pontjában a "Rába-menti-Kemenesháti" szövegrész helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

bb) 9. pontjában a "Bakonyalja-Komáromi" szövegrész helyébe a "Bakonyalja-komáromi" szöveg,

bc) 10. pontjában a "Vértes-hegységi" szövegrész helyébe a "Vértesi" szöveg,

c) 2. melléklet

ca) 1.4., 2.4., 4.4., 5.4., 6.4. és 7.4. pontjában a "Rába-menti-Kemenesháti" szövegrész helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

cb) 1.9., 2.9., 4.9., 5.9., 6.9. és 7.9. pontjában a "Bakonyalja-Komáromi" szövegrész helyébe a "Bakonyaljakomáromi" szöveg,

cc) 1.10., 2.10., 4.10., 5.10., 6.10. és 7.10. pontjában a "Vértes-hegységi" szövegrész helyébe a "Vértesi" szöveg,

cd) 3.4. pontjában a "Rába-menti-Kemenesháti" szövegrészek helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

ce) 3.9. pontjában a "Bakonyalja-Komáromi" szövegrészek helyébe a "Bakonyalja-komáromi" szöveg,

cf) 3.10. pontjában a "Vértes-hegységi" szövegrészek helyébe a "Vértesi" szöveg,

d) 3. melléklet

da) 1.2. pontjában az "A vadgazdálkodási tájegység" szövegrész helyébe az "Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek" szöveg,

db) 1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.6., 3.7., 4.4., 4.5., 4.6., 5.5. és 5.6. pontjában a "Bakony" szövegrész helyébe a "Bakonyi" szöveg,

dc) 1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.6., 3.7., 4.4., 4.5., 4.6., 5.5. és 5.6. pontjában a "Bakonyalja-Komáromi" szövegrész helyébe a "Bakonyalja-komáromi" szöveg,

dd) 1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.6., 3.7., 4.4., 4.5., 4.6., 5.5. és 5.6. pontjában a "Vértes-hegységi" szövegrész helyébe a "Vértesi" szöveg,

de) 1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.6., 3.7., 4.1., 4.5., 4.6., 5.5. és 5.6. pontjában a "Rába-menti-Kemenesháti" szövegrész helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

df) 3.2. pontjában az "A vadgazdálkodási tájegység" szövegrész helyébe az "Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek" szöveg,

dg) 8.2. pontjában a "másfélszeresét" szövegrész helyébe a "legalább másfélszeresét" szöveg,

dh) 8.3. pontjában az "a 0,5-0,7-es" szövegrész helyébe a "legalább 0,5-0,7-es" szöveg,

di) 8.4. pontjában az "A tájegységben" szövegrész helyébe az "Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben" szöveg,

e) 4. melléklet I. és II. pontjában

ea) a "Bakonyalja-Komáromi" szövegrész helyébe a "Bakonyalja-komáromi" szöveg,

eb) a "Rába-menti-Kemenesháti" szövegrész helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

ec) a "Vértes-hegységi" szövegrész helyébe a "Vértesi" szöveg,

f) 4. melléklet III. pontjában

fa) a "Bakonyalja-Komáromi" szövegrészek helyébe a "Bakonyalja-komáromi" szöveg,

fb) a "Rába-menti-Kemenesháti" szövegrészek helyébe a "Rábamenti-kemenesháti" szöveg,

fc) a "Vértes-hegységi" szövegrészek helyébe a "Vértesi" szöveg

lép.

6. A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

37. § (1) A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet [a továbbiakban: 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet] 3. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(2) A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

38. § A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a) 3. melléklet 3.2. pontjában a "vadgazdálkodási tájegység" szövegrész helyébe a "Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek" szöveg,

b) 3. melléklet 5.1. pontjában a "vadgazdálkodási táj" szövegrész helyébe a "Vadgazdálkodási Táj" szöveg,

c) 3. melléklet 8.2. pontjában a "másfélszeresét" szövegrész helyébe a "legalább másfélszeresét" szöveg,

d) 3. melléklet 8.3. pontjában az "a 0,5-0,7-es" szövegrész helyébe a "legalább 0,5-0,7-es" szöveg,

e) 3. melléklet 8.4. pontjában a "tájegységben" szövegrész helyébe a "Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben" szöveg

lép.

7. Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

39. § (1) Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet [a továbbiakban: 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet] 3. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

(2) A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

40. § A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet

a) 2. pont 2.1. alpontjában a "dámállományát" szövegrész helyébe a "dámszarvasállományát" szöveg,

b) 3.2. pontjában az "A vadgazdálkodási tájegység" szövegrész helyébe az "Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek" szöveg,

c) 8.2. pontjában a "másfélszeresét" szövegrész helyébe a "legalább másfélszeresét" szöveg,

d) 8.3. pontjában az "a 0,5-0,7-es" szövegrész helyébe a "legalább 0,5-0,7-es" szöveg,

e) 8.4. pontjában az "A tájegységben" szövegrész helyébe az "Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben" szöveg

lép.

8. A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról szóló 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet módosítása

41. § A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról szóló 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet] 4. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás kötelező adattartalma:)

"b) az igazolást kiállító tanfolyamszervező azonosító adatai és a Vtv. 66. § (1a) bekezdése szerinti engedély száma;"

42. § (1) A 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vadászvizsgát a Vadászkamara lakóhely szerinti területi szervezeténél lehet tenni. A vadászvizsga díja huszonötezer forint, amelyet a Vadászkamara lakóhely szerinti területi szervezete részére kell megfizetni. A vizsgázó a vizsgán igazolja a vizsgadíjbefizetését. A befizetett vizsgadíja megjelölt vizsgán való részvételre jogosít. Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár vadászvizsgát a Vadászkamara Fővárosi és Pest vármegyei területi szervezeténél tehet."

(2) A 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vadászvizsgát úgy kell megszervezni, hogy az egy napon vizsgázók száma, ha

a) a vadászvizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészei egy napon kerülnek megszervezésre, akkor a 20 főt,

b) a vadászvizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészei különböző napon kerülnek megszervezésre, akkor az elméleti vizsgarészen a 20 főt, a gyakorlati vizsgarészen a 30 főt

nem haladhatja meg."

43. § A 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgabizottság elnöke és tagja nem lehet olyan személy, aki

a) tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkezik,

b) a tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkező személy Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója,

c) tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkező jogi személy vezető tisztségviselője, vagy

d) a tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkező jogi személy vezető tisztségviselőjének Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója."

44. § A 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A vizsgabizottság elnökét és tagjait a jelentkezett vizsgázók száma alapján vizsgáztatási díj illeti meg, amely a vizsgabizottság tagjai esetében vizsgázónként az 1 főre eső vizsgadíj 10 százaléka, a bizottság elnöke esetében az 1 főre eső vizsgadíj 15 százaléka. Ha a vizsgabizottság elnöke vagy tagja csak a vizsga egyik vizsgarészén vesz részt, a vizsgáztatási díj fele illeti meg."

45. § A 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet

a) 1. §-ában a "lakóhellyel" szövegrész helyébe a "lakóhellyel vagy magyar állampolgársággal" szöveg, a "17. életévét" szövegrész helyébe a "16. életévét" szöveg,

b) 1. melléklet 2.3. pontjában a "valamint végzettségét" szövegrész helyébe a "valamint vadászjegyét, végzettségét" szöveg,

c) 5. melléklet 3.2. pontjában az "igazolással" szövegrész helyébe az "igazolással vagy érvényes vadászjeggyel" szöveg

lép.

9. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 16. § (2) bekezdése 2023. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 25. §, valamint a 30. § és a 12. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 28. § 5. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 10. §, a 27. § (8) bekezdése és a 8. melléklet 2024. március 1-jén lép hatályba.

47. § (1) Ez a rendelet

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletébe foglalt táblázat 63. pont 11. és 13. alpontja,

b) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. január 25-i (EU) 2021/57 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet

a) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 15. cikkének, 16. cikkének, V. és VI. mellékletének,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-13. cikkének

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

"1. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

1. A tulajdonosi közösség közös képviselőjének nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma

1.1. A Vtv. 92. § (2) bekezdésében meghatározott adatok

1.2. A vadászterület határát megállapító határozat száma

1.3. A vadászterület kódszáma (vármegyekódja és a vadászterület sorszáma)

1.4. Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője)

2. A vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma

2.1. A Vtv. 92. § (2) bekezdésében meghatározott adatok

2.2. A vadászatra jogosult bírósági bejegyzésének száma

2.3. A vadászatra jogosult FELIR azonosító száma

2.4. A vadászterület határát megállapító határozat száma

2.5. A vadászati jog formája

2.6. A vadászati jog hasznosításának módja

2.7. Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője)"

2. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 2. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:

"8. A tulajdonosi közösség részére az adóhatóság által kiállított adószám."

3. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

1. A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 3. számú melléklet II. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:

"7. Az állategészségügyi hatóság által kiadott működési engedély másolata."

2. A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 3. számú melléklet III. pontja a következő 5. alponttal egészül ki:

"5. Az állategészségügyi hatóság által kiadott működési engedély másolata."

3. A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 3. számú melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

"V. AZ APRÓVADTARTÓ TELEP LÉTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. Az apróvadtartó telep létesítésének tervdokumentációja a következő tartalmi elemekkel:

1.1. Az apróvadtartó telep létesítésének célja

1.2. Az apróvadtartó telepnek helyt adó terület természeti adottságai, a terület leírása

1.3. Az apróvadtartó telep üzemeltetéséhez tervezett létesítmények, berendezések

1.4. Az apróvadtartó telep törzsállománya, szaporulata, állományhasznosítása (a törzsállomány kor és ivar szerinti bontásban)

1.5. Az apróvadtartó telep működési feltételei (takarmányozási technológia, takarmányféleségek)

1.6. Az apróvadtartó telep nyilvántartások (állományváltozási napló, elhullási napló, takarmányozási napló)

1.7. Állategészségügyi irányelvek (leggyakoribb állategészségügyi problémák, személy- és járműforgalom), az apróvadtartó telep állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvossal kötött megállapodás

1.8. Az apróvadtartó telep térképi megjelenítése, különös tekintettel a volierek elhelyezkedésére és a kerítések nyomvonalára, az apróvadtartó telep létesítményeinek, berendezéseinek elhelyezkedésére, valamint az erdőre

1.9. Az érintett erdőterületre vonatkozó erdészeti üzemterv kivonata, üzemtervezett erdő terület esetén az erdő igénybevételét engedélyező erdészeti hatósági engedély, nem üzemtervezett erdő esetében erdészeti hatóság hozzájáruló nyilatkozata

2. Igazolás a baromfi Tenyészet Információs Rendszerben való regisztrációról

3. Nagylétszámú apróvadtartó telep esetében az illetékes állategészségügyi hatóság által kiadott működési engedély másolata

4. Felszámolási terv az I. 2.4. pontban meghatározott tartalommal"

4. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

1. A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 5. számú melléklet I. pontja helyébe a következő pont lép:

"I. Vadászati idények

AB
1a) Nagyvadfajok
2Gímszarvas
3bikaszeptember 1. - január 31.
4érett bikaszeptember 1. - október 31.
5második éves bika (első felrakás)szeptember 1. - március 31.
6tehénszeptember 1. - február utolsó napja
7ünőmájus 1. - február utolsó napja
8borjúszeptember 1. - április 30.
9Dámszarvas
10bikaoktóber 1. - február utolsó napja
11érett bikaoktóber 1. - november 30.
12második éves bika (első felrakás)október 1. - április 30.
13tehénoktóber 1. - február utolsó napja
14ünőjúnius 1. - február utolsó napja
15borjúoktóber 1. - május 31.
16Őz
17bakáprilis 15. - szeptember 30.
18suta, gidaoktóber 1. - február utolsó napja
19Muflon
20kosegész évben
21juh, jerke, bárányszeptember 1. - február utolsó napja
22Vaddisznó
23vaddisznóegész évben
24Szikaszarvas
25szikaszarvasegész évben
26b) Apróvadfajok
27mezei nyúloktóber 1. - december 31.
28üregi nyúlegész évben
29fácánoktóber 1. - február utolsó napja
30fogolyoktóber 1. - december 31.
31vörös fogolyegész évben
32nyári lúdoktóber 1. - január 31.
33vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúdoktóber 1. - január 31.
34tőkés réceaugusztus 15. - január 31.
35szárcsaszeptember 1. - január 31.
36erdei szalonkavadászati idény nélkül
37örvös galamb, balkáni gerleaugusztus 15. - január 31.
38c) Egyéb apróvadfajok
39róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya,
mosómedve
egész évben
40borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkójúlius 1. - február utolsó napja
41Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és
27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

"

2. A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 5. számú melléklet III. pontja helyébe a következő pont lép:

"III. AZ ÓLOMSÖRÉT HASZNÁLATA SZEMPONTJÁBÓL TILTOTT VIZES TERÜLETEK

1. Sárvíz-völgye TK [26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről];

2. Kiskunsági Nemzeti Park területéből a Tiszaalpári rét, a Miklapusztai területegység Bába-szék elnevezésű területe, valamint a Felső-Kiskunsági szikes puszta területegységből a Dömsödi árapasztó, XXX-csatorna, Apaj-Ürbő közti műút és a KNP határa által közbezárt területe [134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park védettségének fenntartásáról];

3. Péteri-tavi Madárrezervátum TT [139/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Péteri-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról];

4. Baláta-tó TT [36/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról; 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról];

5. Borsodi-Mezőség TK területéből a Montaj-tó [161/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról];

6. Kecskeri-puszta TT Dudás-fertő nevű része [2/1990. (VI. 13.) KöM rendelet a Hajósi-kaszáló és löszpartok, valamint a Kecskeri-puszta természeti területek védetté nyilvánításáról, a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület bővítéséről és természetvédelmi kezelők megnevezéséről];

7. Körös-Maros Nemzeti Park területéből a szabadkígyósi puszták, a pitvarosi-puszták, a cserebökényi puszták [3/1997. (I. 8.) KTM rendelet a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről - a tájvédelmi körzeteket védetté nyilvánító rendeletekben foglalt lehatárolás szerint -, Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet: az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1977. OTvH határozata a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, Pitvarosi puszták Tájvédelmi Körzet: a 3/1989. (II. 22.) KVM rendelet egyes természetvédelmi területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről, Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet: a 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről];

8. Nagybereki Fehér-víz TT [111/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról];

9. Sárréti TK [70/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról];

10. Tiszavasvári Fehér-szik TT [81/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról];

11. Dabasi Turjános TT [45/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Dabasi-turjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról];

12. a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkból a lesencei Nádas-mező - a Balatonederics-Szigliget közút, Tapolca-patak, Raposka-Balatonederics vasútvonal által határolt terület - [31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről];

13. a Csaba-rét Soltszentimre 0224/1 hrsz. alatti ex lege védett területe;

14. Kiskunsági Nemzeti Park nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Kiskunsági szikes tavak és Izsáki Kolon-tó területei;

15. Fertő-Hanság Nemzeti Park területéből a Fertő tó nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett teljes területe;

16. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Tatai Öreg-tó TT;

17. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Velencei Madárrezervátum TT és a Dinnyési Fertő TT;

18. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Pacsmagi-tavak TT;

19. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Kis-Balaton területe;

20. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Balaton;

21. a Duna-Dráva Nemzeti Park területéből a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Gemenc, valamint a Béda-Karapancsa Duna menti területei és holtágai;

22. Ócsai TK [138/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet az Ócsai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról];

23. a Pusztaszeri TK-ból nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett szegedi Fehér-tó, a Tisza labodári és saséri területe, a Csaj-tó, a Baksi nagylegelő és a pusztaszeri Büdösszék-tó fokozottan védett területe [140/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról; 71/2011. (VII. 27.) VM rendelet a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet bővítéséről és határainak módosításáról];

24. a Körös-Maros Nemzeti Park nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett területei: a Kardoskúti Fehér-tó, a Biharugrai- és Begécsi-halastavak, az Ugrai-rét, a Csillaglaposai-legelő és a Sző-rét;

25. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Csongrádbokrosi Sós-tó;

26. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Szaporcai Ó-Dráva-meder TT;

27. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Mártélyi TK;

28. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Rétszilasi-tavak TT;

29. az Ipoly-völgy nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett területe;

30. a Felső-Tisza nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett területe;

31. a Hortobágyi Nemzeti Park nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett részei: Zám, Pentezug és Angyalháza puszták, a Hortobágyi-halastó, a Kiskörei-víztározó északi része (Tiszafüredi Madárrezervátum), a Kiskörei-víztározó középső része (Poroszlói-medence) és az Egyek-pusztakócsi mocsarak területéből a Hagymáslapos, a Jusztus-mocsár és a Fekete-rét;

32. a Tokaj-Bodrogzugi TK-ból a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Bodrogzug terület;

33. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Böddi-szék és Sóséri-puszta."

5. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

"7. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

1. A vadállománybecslés és az éves vadgazdálkodási terv kötelező adattartalma

1.1. A vadgazdálkodási egység azonosító adatai (neve, székhelye, kódszáma)

1.2. Becsült vadállomány szabad és zárt területi bontásban nagyvadfajok, mezei nyúl, fácán és fogoly esetében

1.3. Egyéb fajok (üregi nyúl, házi görény, nyest, borz, róka, aranysakál, dolmányos varjú, szarka, szajkó) állománylétszáma

1.4. Állományszabályozás (lelövés és befogás) szabad és zárt területi bontásban, valamint vadtelepítés és -kibocsátás nagyvadfajok, mezei nyúl, fácán, fogoly és tőkés réce esetében

1.5. Mesterséges vadtenyésztés esetén vadászatra, valamint a természetes állomány pótlására tervezett kihelyezés fácán, fogoly, vörös fogoly és tőkés réce vonatkozásában

1.6. Művelésre tervezett vadföld és vadlegelő, valamint tervezett takarmányfelhasználás (szálas, szemes, lédús, táp)

2. Az egyéb apróvadfajokra előírt állománycsökkentés teljesítését bizonyító igazolás adattartalma

2.1. Vadászatra jogosult neve, kódszáma

2.2. Vadászati év

2.3. A vadászati hatóság által előírt gyérítés mértéke, fajok szerinti bontásban:

2.3.1. Házi görény

2.3.2. Nyest

2.3.3. Borz

2.3.4. Róka

2.3.5. Aranysakál

2.3.6. Pézsmapocok

2.3.7. Nyestkutya

2.3.8. Mosómedve

2.3.9. Dolmányos varjú

2.3.10. Szarka

2.3.11. Szajkó

2.4. A tájegységi fővadász által igazoltan teljesített gyérítés, fajok szerinti bontásban:

2.4.1. Borz

2.4.2. Róka

2.4.3. Aranysakál

2.4.4. Dolmányos varjú

2.4.5. Szarka

2.4.6. Szajkó

2.5. A gyérítésre, továbbá az elejtési jelek megsemmisítésére vonatkozó következő szöveg:

"Fent nevezett vadászatra jogosult a vadászati hatóság által a ....../...... éves vadgazdálkodási tervben a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajokra előírt gyérítést, továbbá az elejtési jelek megsemmisítését teljesítette / nem teljesítette."

2.6. Tájegységi fővadász aláírása

2.7. Az igazolás kiállításának helye és dátuma"

6. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

"9. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A hivatásos vadászok hatósági nyilvántartása

1. A hivatásos vadászok hatósági nyilvántartása a foglalkoztató vadászatra jogosultak szerint:

1.1. A vadászatra jogosult Vtv. 92. § (2) bekezdésében meghatározott adatai

1.2. A vadászterület kódszáma

1.3. A vadászterület nagysága

1.4. A vadászatra jogosult hivatásos vadász alkalmazási kötelezettsége (fő)

1.5. A vadászatra jogosult által alkalmazott hivatásos vadászok száma (fő)

1.6. A hivatásos vadászra vonatkozó adatok:

1.6.1. Vtv. 92. § (2a) bekezdésében meghatározott adatok

1.6.2. Végzettség megnevezése, okirat száma, az okiratot kibocsátó szerv megnevezése

1.6.3. Az eskü letételének időpontja és az esküdokumentum száma

1.6.4. FELIR azonosító száma

1.6.5. Nyilvántartásba vétel dátuma és a nyilvántartásba vételről rendelkező döntés száma

1.6.6. Munkaviszony megszűnésének időpontja és a nyilvántartásból való törlésről rendelkező döntés száma"

7. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 11. számú melléklet IV. pontja helyébe a következő pont lép:

"IV. A hivatásos vadász szolgálati egyenruhája, felszerelése és védőeszköze

1. Szolgálati egyenruha

ABCD
1MegnevezésIrányszínAlap normaTervezett viselési idő (hónap)
2Terepi szolgálati egyenruha
3Téli viseletelemek
4Terepi téli kabátsötétzöld1 db36 hónap
5Polár dzseki egyben téli kabát
bélés
sötétzöld1 db36 hónap
6Téli nadrágsötétzöld2 db24 hónap
7Téli pulóversötétzöld1 db24 hónap
8Téli sapkasötétzöld1 db36 hónap
9Téli ingzöld vagy homok2 db24 hónap
Téli aláöltözet (alsó és felső)zöld1 db24 hónap
10Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek
11Nyári nadrágsötétzöld2 db12 hónap
12Őszi-tavaszi nadrágsötétzöld2 db12 hónap
13Mellénysötétzöld1 db24 hónap
14Pulóversötétzöld1 db24 hónap
Ing vagy pólózöld3 db12 hónap
15További viseletelemek
16Kalapsötétzöld1 db36 hónap
17Sálsötétzöld1 db36 hónap
18Félcipőbarna vagy fekete1 pár24 hónap
19Szolgálati oldaltáska vagy
hátizsák
sötétzöld1 db36 hónap
Láthatósági mellényvilágoszöld vagy sárga1 db24 hónap
20Védőruházat
21Esőkabátzöld1 db36 hónap
22Gumicsizma (neoprén
béléssel ellátott)
barna vagy zöld1 pár24 hónap
23Kamáslisötétzöld1 pár24 hónap
24Vízhatlan bakancsbarna1 pár24 hónap

2. Felszerelési eszközök

AB
1Felszerelési eszközök megnevezésMennyiség
2Vadászlőfegyver tokkal (golyós vadászlőfegyver esetén
céltávcsővel együtt)
1 db
3Vadásztőr1 db
4Kereső távcső (tokkal)1 db
5Kézilámpa1 db
6Fejlámpa1 db
7Egyéni sebkötöző csomag1 db
8Gázspray (tokkal)1 db
9Mobiltelefon1 db

3. Védőeszközök

1. Gumikesztyű

2. Szájmaszk"

8. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

"13. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. TÁRSAS VADÁSZATI NAPLÓ ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS
...........TERÜLETI VADÁSZATI HATÓSÁGNyilvántartási szám:.....................
Vadászatra jogosult neve:
kódja:□□-□□□□□□-□□□
TÁRSAS VADÁSZATI NAPLÓ
ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS
(Érvényes visszavonásig!)
Ezen napló 100 számozott lapot tartalmaz.
Kelt:......................., 20.......év..........................hónap..........nap…………………
…………………
vadászati hatóság
P. H.
Társas vadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetésére jogosultak:
NévÉrvényességMegbízóAláírás
Egyes társasvadászatok nyilvántartása:
Társas vadászaton részt vevő vadászok
Vadászat helye:Vadászat ideje:Társas vadászat jellege:
apróvad vagy nagyvad*
Vadász neveVadászjegy / vadászati engedély számaBalesetvédelmi oktatás elismerése, aláírás
Elejtett vad
ApróvadNagyvad
fajdarabfaj, vadféleség (süldő és szaporulat ivar szerint)darabazonosító jel**
FácánVaddisznó
- kakas- kan
- tyúk- koca
Fogoly- süldő
Vörös fogoly- malac
Mezei nyúlösszesen:
Üregi nyúlGímszarvas
Tőkés réce- első agancsú bika
Tenyésztett tőkés réce- tehén
Nyári lúd- ünő
Vetési lúd- borjú
Nagy lilikösszesen:
Kanadai lúdDámszarvas
Nílusi lúd- első agancsú bika
Örvös galamb- tehén
Balkáni gerle- ünő
Házi görény- borjú
Nyestösszesen:
BorzMuflon
Róka- juh
Aranysakál- jerke
Pézsmapocok- bárány
Nyestkutyaösszesen:
MosómedveŐz
Dolmányos varjú- suta
Szarka- gida
Szajkóösszesen:
Szikaszarvas
- tehén
- ünő
- borjú
összesen:
* A megfelelő aláhúzandó!
** Megjegyzés: további azonosító jelek.
……………………………..
vadászatvezető neve és aláírása
II. EGYÉNI VADÁSZATI NAPLÓ ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS
...........TERÜLETI VADÁSZATI HATÓSÁGNyilvántartási szám:.....................
Vadászatra jogosult neve:
kódja: □□-□□□□□□-□□□
EGYÉNI VADÁSZATI NAPLÓ ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS
Ezen napló 100 számozott lapot tartalmaz.
Kelt:......................., 20.......év..........................hónap..........nap…………………..
………………….
vadászati hatóság
P. H.
A vadászterületen a teljes vadászati évben vadászni jogosult vadászok és hivatásos vadászok vadászjegy-nyilvántartója:
NévVadászjegy száma
VADÁSZATZSÁKMÁNY
Bejegyzés
sorszáma
Kezdete
(dátum, idő)
Biztonsági körzet
(terület) vagy les
megnevezése,
vadászati mód
Vadászaton részt vevők
neve, vendégvadász
vadászjegy/engedély száma
Vége (dátum,
idő)
AláírásFajaVadféleség1DarabAzonosító
jel száma
Megjegyzés
(hibázás, sebzés,
állategészségügyi okból
történt elejtés, vaddal
kapcsolatos intézkedés stb.)
Aláírás
1 Gímszarvas: bika, tehén, ünő, borjú ivar szerint. Dámszarvas: bika, tehén, ünő, borjú ivar szerint. Őz: bak, suta, gida ivar szerint. Muflon: kos, juh, jerke, bárány ivar szerint.
Szikaszarvas: bika, tehén, ünő, borjú ivar szerint. Vaddisznó: kan, koca, süldő ivar szerint, malac ivar szerint. Apróvadfajok esetében a fácán ivar szerint."

"

9. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

1. A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 14. számú melléklet I. pont 1. és 2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A VADÁSZJEGY ADATTARTALMA)

"1. Családi név

2. Utónév"

2. A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 14. számú melléklet II. pontja helyébe a következő pont lép:

"II. A VADÁSZATI ENGEDÉLY ADATTARTALMA

1. Családi név

2. Utónév

3. Születési hely

4. Születési idő

5. Állampolgárság

6. Személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és okmányazonosítója

7. Vadászatszervező

8. Érvényességi idő

9. Vadászati engedély száma

10. A vadászati engedély ellenőrzéshez szükséges QR-kód"

10. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

"20. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A vadászható állatok és a hullott agancs vadgazdálkodási értéke

AB
1FajÉrték
(ezer Ft/egyed)
2a) gímszarvas
3bika (trófea szerint)
4- 5,00 kg-ig600
5- 5,01-10,00 kg-ig1000
6- 10,00 kg felett3750
7tar fejű és agancsfejlesztő (barkás)1000
8tehén, ünő200
9borjú100
10b) dámszarvas, szikaszarvas
11bika (trófea szerint)
12- 3,00 kg-ig400
13- 3,00 kg felett850
14tar fejű és agancsfejlesztő (barkás)600
15tehén, ünő150
16borjú100
17c) őz
18bak (trófea szerint)
19- 400 g-ig350
20- 400,01 g-tól 500 g-ig700
21- 500 g felett1000
22tar fejű és agancsfejlesztő (barkás)400
23suta150
24gida50
25d) muflon
26kos (trófea szerint)
27- 70 cm-ig350
28- 70 cm felett600
29juh, jerke100
30bárány50
31e) vaddisznó
32kan (trófea szerint)
33- 12-18 cm-ig250
34- 18 cm felett600
35koca
36- 50 kg-tól250
37süldő100
38malac (20 kg-ig)50
39(zsigerelt testtömeg szerint)
40mezei nyúl50
41üregi nyúl10
42fácán
43- kakas25
44- tyúk50
45fogoly50
46nyári lúd50
47vetési lúd50
48nagy lilik50
49tőkés réce25
50szárcsa25
51erdei szalonka10
52örvös galamb10
53balkáni gerle10
54egyéb vadászható állatfajok5
55hullott agancs (kg-ja)10

"

11. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

"26. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A hivatásos vadászt megillető lődíj mértéke az egyes vadfajok után

AB
1Elejtett, elfogott vadLődíj mértéke (forint)
2aranysakál12 000
3rókadecember 1. és április 30. között10 000
4május 1. és november 30. között4 000
5borz4 000
6dolmányos varjú3 500
7szarka3 000
8nyest2 500
9házi görény2 500
10szajkó2 500
11nyestkutya12 000
12mosómedve12 000
13a vadászatra jogosult által előírt állományszabályozás során elejtett nagyvad4 000

"

12. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 13. pont 13.2., 13.2.1. és 13.2.2. pontjai helyébe a következő pont lép:

"13.2. Trófeabírálati díj 4 000"

13. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

1. A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 2. pont címe helyébe a következő cím lép:

"2. A dámszarvasállomány szabályozási irányelvei"

2. A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 4. pont címe helyébe a következő cím lép:

"4. A muflonállomány szabályozási irányelvei"

3. A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 5. pont címe helyébe a következő cím lép:

"5. A vaddisznóállomány szabályozási irányelvei"

4. A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 6. pont címe helyébe a következő cím lép:

"6. A mezei nyúl állomány szabályozási irányelvei"

5. A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont címe helyébe a következő cím lép:

"7. A fácánállomány szabályozási irányelvei"

6. A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 8. pont címe helyébe a következő cím lép:

"8. A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj ragadozóállomány szabályozási irányelvei"

14. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

A 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek trófeabírálati irányelvei"

15. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

1. A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 2. pont címe helyébe a következő cím lép:

"2. A dámszarvasállomány szabályozási irányelvei"

2. A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 4. pont címe helyébe a következő cím lép:

"4. A muflonállomány szabályozási irányelvei"

3. A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 5. pont címe helyébe a következő cím lép:

"5. A vaddisznóállomány szabályozási irányelvei"

4. A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 6. pont címe helyébe a következő cím lép:

"6. A mezei nyúl állomány szabályozási irányelvei"

5. A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont címe helyébe a következő cím lép:

"7. A fácánállomány szabályozási irányelvei"

6. A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 8. pont címe helyébe a következő cím lép:

"8. A Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj ragadozóállomány szabályozási irányelvei"

16. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

A 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"A Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek trófeabírálati irányelvei"

17. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

1. A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 2. pont címe helyébe a következő cím lép:

"2. A dámszarvasállomány szabályozási irányelvei"

2. A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 4. pont címe helyébe a következő cím lép:

"4. A muflonállomány szabályozási irányelvei"

3. A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 5. pont címe helyébe a következő cím lép:

"5. A vaddisznóállomány szabályozási irányelvei"

4. A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 6. pont címe helyébe a következő cím lép:

"6. A mezei nyúl állomány szabályozási irányelvei"

5. A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont címe helyébe a következő cím lép:

"7. A fácánállomány szabályozási irányelvei"

6. A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 8. pont címe helyébe a következő cím lép:

"8. Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj ragadozóállomány szabályozási irányelvei"

18. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

A 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek trófeabírálati irányelvei"

19. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

1. A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 2. pont címe helyébe a következő cím lép:

"2. A dámszarvasállomány szabályozási irányelvei"

2. A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 4. pont címe helyébe a következő cím lép:

"4. A muflonállomány szabályozási irányelvei"

3. A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 5. pont címe helyébe a következő cím lép:

"5. A vaddisznóállomány szabályozási irányelvei"

4. A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 6. pont címe helyébe a következő cím lép:

"6. A mezei nyúl állomány szabályozási irányelvei"

5. A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont címe helyébe a következő cím lép:

"7. A fácánállomány szabályozási irányelvei"

6. A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 8. pont címe helyébe a következő cím lép:

"8. A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj ragadozóállomány szabályozási irányelvei"

20. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

A 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek trófeabírálati irányelvei"

21. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

1. A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 2. pont címe helyébe a következő cím lép:

"2. A dámszarvasállomány szabályozási irányelvei"

2. A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 4. pont címe helyébe a következő cím lép:

"4. A muflonállomány szabályozási irányelvei"

3. A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 5. pont címe helyébe a következő cím lép:

"5. A vaddisznóállomány szabályozási irányelvei"

4. A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 6. pont címe helyébe a következő cím lép:

"6. A mezei nyúl állomány szabályozási irányelvei"

5. A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont címe helyébe a következő cím lép:

"7. A fácánállomány szabályozási irányelvei"

6. A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 8. pont címe helyébe a következő cím lép:

"8. Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj ragadozóállomány szabályozási irányelvei"

22. melléklet az 57/2023. (X. 16.) AM rendelethez

A 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek trófeabírálati irányelvei"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére