323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási hatóságok kijelölésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. és 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4-6. §-ok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában, valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,

a 7. és 11. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 8-10. §-ok tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKHr.) 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/D. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Kormány a felügyelőségnek a halastavak, a horgásztavak, a jóléti tavak, a víztározók, a bányatavak, valamint a holtágak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásban, vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárásban, valamint a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban első fokon a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát, másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt halgazdálkodási szakhatóságként jelöli ki.

(7) A (6) bekezdés szerinti eljárásokban a hatóság szakhatóságként abban az esetben működik közre, ha

a) a kérelemmel érintett vízilétesítmény halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási célt szolgál, vagy

b) a kérelemmel érintett vízilétesítményben halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási cél megvalósítását tervezik, ide értve a vízilétesítmény halastó funkcióval történő üzemeltetését is.

(8) A (6) bekezdés szerinti eljárásokban a szakhatósági közreműködés annak vizsgálatára terjed ki, hogy a kérelem szerinti tevékenység megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályokban rögzített követelmények közül a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, illetve a horgászatra vonatkozó előírásoknak."

(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 32/F. § (5) bekezdése.

3. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"108. § A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége körében

a) irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,

b) a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgazdálkodási tevékenységek folytatását,

c) ellátja az államot megillető halgazdálkodási jogok pályáztatásával kapcsolatos teendőket, ellenőrzi a halgazdálkodási jog átengedésére irányuló szerződések betartását, továbbá

d) működteti az Országos Halgazdálkodási Adattárat, valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott, halgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó testületet."

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a "halászati" szövegrész helyébe a "halgazdálkodási" szöveg lép.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumr.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik -a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) Halgazdálkodási hatósági ügyben - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az eljárással érintett vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jár el.

(3) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 67. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási eljárásban - a (2) bekezdéstől eltérően - a jogsértő személy lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jár el.

(4) Ha a halgazdálkodási vízterület két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területén helyezkedik el és

a) állóvíz, annak a megyei kormányhivatalnak a földművelésügyi igazgatósága illetékes, ahol a halgazdálkodási vízterület nagyobbik hányada található;

b) folyóvíz, az illetékesség a megyehatáron belüli folyószakaszokra, part- illetve mederrészekre terjed ki.

(5) A (4) bekezdés b) pontjától eltérően, ha a folyóvíz medrét hosszanti, illetve keresztirányban több megyei kormányhivatal illetékességi területe is érinti, annak a megyei kormányhivatalnak a földművelésügyi igazgatósága az illetékes, amely megyénél a Hhvtv. hatályba lépését megelőzően a vízterület a halászati vízterületek nyilvántartásában szerepelt.

(6) A Hhvtv. 67. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási eljárásban a vízilétesítmény elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jár el."

6. § A Statútumr. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Az állami horgászjegy, az állami halászjegy, valamint a fogási napló és a fogási tanúsítványok kiadásával kapcsolatos feladatokat a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága látja el.

(2) Az állami horgászjegy kiadására bármelyik megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jogosult."

7. § A Statútumr. 31. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A halgazdálkodási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok

31. § (1) A Kormány

a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén az őshonos halfajokra meghatározott tilalmi idő megrövidítésére és a tilalmi idő alóli felmentés engedélyezésére irányuló,

b) a Hhvtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott,

c) az országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés megadására irányuló,

d) a halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok állományának riasztására, gyérítésére való kötelezés elrendelésére irányuló,

e) az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok elleni védekezés elvégzésére, elvégeztetésére való kötelezés elrendelésére irányuló,

f) országos jelentőségű védett természeti területen a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló,

g) az f) pont alá nem tartozó Natura 2000 területet érintő, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására és a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló,

h) a halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítás feloldására irányuló, továbbá

i) a védett természeti területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén a Hhvtv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott

elsőfokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget természetvédelmi szakhatóságként jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség természetvédelmi szakhatósági közreműködése annak elbírálására terjed ki, hogy a kérelmezett tevékenység vagy hivatalból meghozni kívánt döntés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi előírásoknak megfelel-e.

(3) Az (1) bekezdés g) pontjában foglalt eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági közreműködésének feltétele, hogy a halgazdálkodási terv módosítása a halállomány mennyiségének, összetételének, illetve a hasznosításnak a Hhvtv. végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jelentős változásával járjon.

(4) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló elsőfokú eljárásban vízilétesítmény esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget vízügyi szakhatóságként jelöli ki.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott eljárásokban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség vízügyi szakhatósági közreműködése a felszíni víztest állapotának védelme továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot illetve potenciál és jó kémiai állapot elérése érdekében a halgazdálkodási tevékenységgel járó terhelés és beavatkozás vízminőségi és mennyiségi hatásainak vizsgálatára, a környezeti célkitűzéseknek való megfelelés megítélésére, a monitoring tevékenység feltételei meglétének vizsgálatára, továbbá a zsilipek és az engedélyezett és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás feltételeinek, valamint a szükséges és lehetséges beavatkozások, a vízkormányzás szakszerű biztosításának vizsgálatára terjed ki."

6. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NÉBIHr.) 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[5. § (1) A NÉBIH-et a Kormány]

"g) halgazdálkodási hatóságként"

(jelöli ki.)

9. § A NÉBIHr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 13. § (2) bekezdésében, 14. § (2) és (4) bekezdésében, 16. § (6) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés k) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.

(2) A Hhvtv. 10. § (1) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 15. §-ában foglalt eljárások tekintetében a Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki, ha az eljárás két vagy több megyét érint.

(3) A Kormány a Hhvtv. 29. § (2) bekezdése szerinti országos javaslattevő halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.

(4) A NÉBIH halgazdálkodási hatóságként jogosult a Hhvtv. szerinti ellenőrzések lefolytatására, az ellenőrzés során megilletik a Hhvtv. 52. § (2) bekezdésében, valamint a 61. § (2) bekezdés a)-e), g)-j) és l)-n) pontjaiban foglalt jogosítványok. Ez a rendelkezés nem érinti a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának ellenőrzési és intézkedési jogosultságát.

(5) A NÉBIH ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1005/2008/EK rendelete 16-18. cikkében, valamint 21. cikkében meghatározott tagállami illetékes hatósági feladatokat."

10. § A NÉBIHr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A turista állami horgászjegy, valamint a hozzá tartozó fogási napló kiadásával kapcsolatos feladatokat a NÉBIH országos illetékességgel látja el."

11. § A NÉBIHr. 29. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A halgazdálkodási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok

29. § (1) A Kormány

a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén az őshonos halfajokra meghatározott tilalmi idő megrövidítésére és a tilalmi idő alóli felmentés engedélyezésére irányuló,

b) a Hhvtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott,

c) az országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés megadására irányuló,

d) a halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok állományának riasztására, gyérítésére való kötelezés elrendelésére irányuló,

e) az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok elleni védekezés elvégzésére, elvégeztetésére való kötelezés elrendelésére irányuló,

f) országos jelentőségű védett természeti területen a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló,

g) az f) pont alá nem tartozó Natura 2000 területet érintő és a halállomány mennyiségének, összetételének, illetve a hasznosításnak a Hhvtv. végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jelentős változásával járó, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására és a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló,

h) a halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítás feloldására irányuló, továbbá

i) a védett természeti területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén a Hhvtv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott

másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget természetvédelmi szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló másodfokú eljárásban vízilétesítmény esetén az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget vízügyi szakhatóságként jelöli ki."

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Az NKHr. 5. melléklet IV. pontjában szereplő táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

[IV. Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságok

Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanElvi létesítési,
létesítési engedély,
fennmaradási
engedély
Használatbavételi,
rendeltetéstől eltérő
használati engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése iránti
eljárás]
5.Vízisportpálya esetén,
ha a tevékenység
halgazdálkodási
vízterületet érint.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység
a halgazdálkodásról
és a hal
védelméről szóló
jogszabályokban
rögzített
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
megyei, fővárosi
kormányhivatal
földművelésügyi
igazgatóság
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
IGENIGENIGEN

Tartalomjegyzék