50/2012. (V. 25.) VM rendelet

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adag: egy tanuló részére egy foglalkozási napon kiosztandó termék mennyisége;

2. gyümölcslé: a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I. Fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, megfelelően csomagolt és jelölt, hozzáadott cukrot és édesítőszert nem tartalmazó termék;

3.[1] iskolagyümölcs-program: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 23. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal jelölt program;

4.[2] köznevelési intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye;

5.[3] tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység;

6.[4] tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott időtartam;

7.[5] társulás: a tanácsi rendelet 156. cikke alapján létrejött termelői szervezetek társulása;

8.[6] termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 1. mellékletben - összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével - szereplő terméket állít elő;

9.[7] termelői szervezet: a tanácsi rendelet 152. cikkben meghatározott, valamint a tanácsi rendelet 154. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet;

10.[8] zöldség-gyümölcs termelői csoport: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra;

11.[9] fenntartó: a köznevelési törvény, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, az iskolagyümölcs-programban - e rendelet szerint - kedvezményezett általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult természetes vagy jogi személy.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettjei és jogosultjai

2. § (1)[10] Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-8. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1-4. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása és a kérelmező által ellátott gyermekek tekintetében a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedés végrehajtása, továbbá a 15. § (4) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.

(3)[11] Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultja a kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartója.

3. Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

3. § (1)[12] Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).

(2)[13] Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező

a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen,

b)[14] az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott,

c) hatályos cégkivonata alapján tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.

(3) Az előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozzon arról, hogy vállalja az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 7. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.

(4) A kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételének a 2009/2010. tanévi vagy azt követő iskolagyümölcs-programok valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása - külön kérelem benyújtása nélkül - az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásnak tekintendő feltéve, hogy a kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(5)[15] A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon minden év január 1-jétől január 31. napjáig nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(6)[16] A Kincstár a jóváhagyási kérelmekről azok hiánytalan beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt.

(7)[17] A Kincstár azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, minden év február 28-ig közzéteszi a honlapján.

4. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás

4. §[18] (1) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanévtől kezdődően legfeljebb három tanévre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást, a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.

(2) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(3)[19] Az Intézményfenntartó Központ egy tanítási év vonatkozásában egy járási tankerületbe tartozó köznevelési intézményenként kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást. Az Intézményfenntartó Központ eltérő járási tankerületbe tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában különböző kérelmezőkkel is köthet megállapodást.

(4)[20] A több tanévre szóló megállapodásokat a soron következő tanévre vonatkozó tanulólétszám, szállítási időszakok, szállítandó termékek és termékmennyiségek meghatározása érdekében módosítani kell. A megállapodás-módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló - a 9. melléklet szerinti adatokat tartalmazó - nyomtatványt a Kincstár a honlapján közzéteszi.

(5)[21] Egy járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több - megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó - kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ központi szerve járási tankerületenként, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,

a) aki, vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a járási tankerületben az Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézményben, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 18. § (6) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanévben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a megyében működő, a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 10. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott ZöldségGyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni,

b) aki, vagy amely több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított termék szállítását vállalja; ezen szempont esetében a szerződéskötési ajánlatban szereplő, az érintett járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében - Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten - termett friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni, valamint

c) aki, vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanévben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, a 3. melléklet szerinti kísérő intézkedést valósított meg.

(5a)[22] Az (5) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanév során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanév vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik, vagy amelyek a folyamatban lévő tanév vonatkozásában nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanév során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérőintézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.

(5b)[23] Az iskolagyümölcs-programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, az (5) bekezdésben említett ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezőnek a fenntartóhoz, az Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járási tankerületenként, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként kell benyújtania.

(6)[24] A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb június 5-ig kell megkötnie az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel az Intézményfenntartó Központ központi szerve vagy az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén kizárólag az érintett járási tankerület vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.

(7) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a köznevelési intézménybe a megállapodás megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézményben a megállapodás megkötésének tanévében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.

(8)[25] A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó, jóváhagyott megállapodását a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal a Kincstár jóváhagyásával átruházhatja a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. A kérelmezőnek az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmet, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstárhoz benyújtani. A Kincstár jóváhagyja a megállapodás átruházását, ha az átruházás megfelel a fent meghatározott feltételeknek.

(9)[26] A tanév során legfeljebb két alkalommal a megállapodásban szereplő termékeket a Kincstár jóváhagyásával módosítani lehet úgy, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a feleknek a 4. mellékletben szereplő megállapodás-minta szerinti azonosító adatait, valamint a 4. melléklet 5. pontjában foglaltakat. A megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet a kérelmezőnek legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstárhoz benyújtani, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldeni a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre.

(10)[27] A szállítások fenntartása érdekében a 19. § (4) bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdés szerinti kötelezettségeinek, a megállapodás jóváhagyását visszavonó határozat jogerőre emelkedését vagy a megállapodás felmondását követően a fenntartó az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését megelőzően meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel a 4-6. §-ban meghatározott megállapodásokat a következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a szállítás időtartama, a termékek és a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal, és legfeljebb az érintett megállapodásokban szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A kérelmezőnek az így megkötött megállapodás jóváhagyására irányuló, a 7. §-ban meghatározott kérelmét legkésőbb a szállítások megkezdését megelőző nyolcadik napig kell a Kincstárhoz benyújtania.

5. § (1)[28] Ha a Kincstár a megállapodást a 13. § (1) bekezdése szerinti arányos csökkentést követően hagyja jóvá, a kérelmező jogosult az egyes teljesítési időszakokon belüli szállítási időszak arányos csökkentésére.

(2)[29] A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát a Kincstár által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások, a kérelmezők közötti sorrend állítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat öt évig megőrizni.

6. § (1)[30] A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a fenntartó, mint szerződő felek között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:

1. a kérelmező neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosítója;

2. a fenntartó neve, székhelye, adószáma, valamint a megállapodás alapján iskolagyümölccsel ellátott köznevelési intézmény neve, székhelye, OM azonosító száma;

3. a szerződés időtartama, a teljesítés helyszíne vagy helyszínei, megjelölve az érintett köznevelési intézmény tagintézményeit;

4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;

5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülő, adagban meghatározott mennyisége;

6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;

7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége időszakonkénti bontásban, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, és amelyről a kérelmező teljesítési időszakonként vagy havonként, a teljesítési időszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját is tartalmazó számlát, vagy gyűjtőszámlát állít ki;

8.[31] a termékek termelésének, előállításának helye (Magyarország, Európai Unió);

9. a magas minőségű termékek mennyisége (pl. integrált termesztésből származó termék, ökológiai termesztésből származó termék mennyisége);

10. a támogatott termék kiosztásának ideje;

11.[32]

12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során az 5. §, a 6. §, a 10 §. és a 11. §-ban foglaltak szerint járnak el;

13.[33] a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (2) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;

14. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a 16. § (2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;

15. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket a teljesítés helyszínén vagy helyszínein biztosítja;

16. a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;

17.[34] kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba és a Kincstár által az adott szállítási időszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;

18. a kérelmező és a fenntartó képviseletére, költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felelősségvállalásra jogosult személyek aláírása.

(2)[35]

(3)[36] A megállapodás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló és az (1) bekezdésnek megfelelő nyomtatványt a Kincstár a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

(4)[37] A termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.

(5) Tanévenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani. Teljesítési időszakon belül egész heteket kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani.

5. A megállapodás jóváhagyása

7. § (1)[38] A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4-6. § szerinti, a következő tanévre vonatkozó megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon minden év május 1. és június 15. között postai úton kell benyújtania a Kincstárhoz, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre.

(2) A megállapodások jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a 4-6. § szerint megkötött megállapodások egy eredeti példányát.

(3)[39] A kérelmező a 4-6. § szerinti megállapodások jóváhagyására - a 4. § (10) bekezdésében foglalt eset kivételével - tanévenként egy kérelmet nyújthat be.

(4)[40] Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy a megállapodás hiányos, vagy a megállapodás nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, a Kincstár hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, a hiányzó megállapodás vagy megállapodások hiánypótlás keretében utólag már nem nyújthatók be.

(5)[41] A Kincstár a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését minden év augusztus 15-éig közli a kérelmezővel. A Kincstár a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanévre a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.

(6)[42] A Kincstár a jóváhagyott megállapodások alapján a köznevelési intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.

(7)[43] A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodások alapján az egyes teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban köznevelési intézményenként és termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozásokat kiegyenlítse.

6. A támogatás igénylői

8. § A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,

a)[44] amelynek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv előzetesen jóváhagyta, és

b)[45] amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által jóváhagyott, 4-6. § szerinti megállapodással.

8/A. §[46] Támogatást igényelhet az a kérelmező is, valamint a támogatás annak a kérelmezőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

7. A támogatott termék

9. § (1) Az iskolagyümölcs-program keretében - az MVH által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel - szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 10. § (1) bekezdése szerinti minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt, az 1. mellékletben meghatározott termék lehet.

(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

10. § (1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt általános forgalmazási előírásoknak vagy amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási előírásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 6. mellékletben meghatározott méretűnek kell lennie.

(2) A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az fogyasztásra előkészített és az 1. mellékletben előírt adagonként csomagolt áruként kerül szállításra.

8. A támogatott termék kiosztása

11. § (1) A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.

(2)[47] Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (7) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével osztható ki.

(3)[48] A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.

(4)[49] A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,

b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,

c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,

d) a selejtezés oka, és

e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének aláírása.

(5)[50] Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 9-10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.

(6)[51] A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodni.

9. A támogatás forrása

12. § Az iskolagyümölcs-program támogatására a bizottsági rendelet 4. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése alapján meghozott bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.

10. Visszaosztási eljárás

13. § (1)[52] Ha a 4-6. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támogatási keretet, akkor a Kincstár meghatározza a 12. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4-6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. A Kincstár a megállapodás alapján az adott tanév vonatkozásában a szállítani kívánt termékek 1. mellékletben szereplő támogatási mértékének a fenti arányszámmal történő csökkentésével - a jóváhagyható megállapodások alapján - a kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét arányosan csökkenti.

(2)[53] Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 11. § (1)-(2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 4. § (7) bekezdésére szerinti számát nem érinti.

11. A kifizetési kérelem

14. § (1)[54] A támogatási összeg kifizetése iránti - a 8. melléklet szerinti adattartalmú - kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és termékenként legfeljebb a 7. § (5) bekezdése szerint a részére jóváhagyott összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.

(2)[55] A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatát, amely darabszámban tartalmazza a kiszállított adagok mennyiségét, valamint a 15. § (4) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségeiről kiállított számlát, amely darabszámban tartalmazza a nyomtatott munkafüzetek mennyiségét,

b)[56] a gyűjtőszámlák vagy elszámolási számlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre, továbbá

c) a kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérő intézkedések - ideértve a 15. § (4) bekezdése szerinti munkafüzetek kiosztásának - megvalósítását tanúsító, a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolást, amelyben fel kell tüntetni

ca) a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező nevét,

cb) a részt vevő tanulók számát,

cc) a megvalósítás időpontját,

cd) a köznevelési intézmény OM azonosító számát,

ce) a kóstoltatott termékek felsorolását,

cf) az átvett munkafüzetek darabszámát, és

cg) a megvalósított intézkedés 3. mellékletben felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatását, valamint

d) a teljesítési időszakban az iskolagyümölcs-program keretében kiszállított, támogatott termékek termelési, előállítási helyének igazolására alkalmas dokumentumokat.

(3)[57] A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásakor köteles értesíteni a Kincstárt a jóváhagyott megállapodásait érintő OM azonosító-változásokról.

(4) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a bizottsági rendelet 11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

(5)[58] A Kincstár a hiányosan benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében tizenöt napos határidő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(6)[59] A Kincstár a támogatás kifizetéséről a kifizetési kérelem hiánytalan beérkezésének napját követő három hónapon belül gondoskodik.

12. Az igényelhető támogatás mértéke

15. §[60] (1)[61] A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9-10. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó - 1. melléklet szerinti - támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladná a bruttó kétszáz forintot, akkor a Kincstár az adott megállapodás vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó támogatás mértékét - egész számra kerekítve -arányosan csökkenti.

(2)[62] A Kincstár a támogatást figyelemmel a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányára, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország költségvetésében meghatározott forrásból folyósítja.

(3)[63] A 3. mellékletben meghatározott, a tanév során megvalósított, legalább négy, fogyasztásra kész állapotban átadott friss zöldség- vagy gyümölcsféle kóstoltatását tartalmazó, a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatását is magában foglaló kísérő intézkedés végrehajtásáért igényelhető támogatás tanulónként és alkalmanként hatvan forint, de tanulónként és tanévenként legfeljebb kettőszáznegyven forint. A kísérőintézkedés végrehajtásáért igényelt támogatás nem vonatkozhat a kérelmező jóváhagyott megállapodásaiban vagy megállapodásainak módosításaiban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására.

(4)[64] A (3) bekezdés szerinti kísérő intézkedéssel egyidejűleg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes, a kérelmező által ellátott tanuló részére ajándékként kiosztott, az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett mintának megfelelő munkafüzetek nyomtatási költségeire igényelhető támogatás munkafüzetenként legfeljebb bruttó negyven forint, de nem haladhatja meg a nyomtatás számlával igazolt költségeit. Egy kérelmező legfeljebb az általa ellátott, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók létszámát meg nem haladó számú munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet támogatást.

13. Az iskolagyümölcs-program kísérő intézkedései és a programot népszerűsítő kommunikáció[65]

16. §[66] (1)[67]

(2)[68] A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátokat a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei főbejáratánál elhelyezze.

(3)[69] A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont (ii), (iii) és (iv) alpontjában meghatározottakra figyelemmel a kísérőintézkedések, a figyelemmel kísérési és értékelési, valamint kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint az ahhoz kapcsolódóan a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányának megfelelő, a Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre álló összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.

14. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

17. § (1)[70] A Kincstár a június 15-e után benyújtott - a 4-6. §-ban foglaltaknak megfelelő - megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása esetén a megállapodás alapján megállapítható, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal csökkenti.

(2)[71] Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év vonatkozásában - ugyanazon év benyújtási időszakában benyújtandó - több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor a Kincstár a fenntartó által -a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül - a 7. § (1) bekezdésben meghatározott benyújtási időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, a Kincstárnál korábban érkeztetett jóváhagyási kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.

(3)[72] A Kincstár a 7. § (4) bekezdése, valamint a 14. § (5) bekezdése szerinti határidőn túl teljesített hiánypótlást döntése meghozatalakor nem veszi figyelembe.

18. § (1)[73] A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött, a 4-6. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését a Kincstár végzi úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen felül a Kincstár ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, valamint a 11. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.

(2)[74] A Kincstár a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a 4. § (3), (5), (5a), (5b) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. A Kincstár a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során a 4. § (3), (5), (5a), (5b) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísérő intézkedés végrehajtását igazoló dokumentumokat, és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.

(3) Ha a Kincstár az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, az e rendeletben, illetve a megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 3-8. pontjának megfelelően előírt feltételeket nem teljesítette, akkor a Kincstár[75]

a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében, vagy

b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.

(4)[76] Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által az adott időszakra és köznevelési intézményre jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80%-a, úgy a leszállított mennyiségre eső támogatási összeget a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti.

(5)[77]

(6)[78] Ha a Kincstár vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rendelet 13. cikk (10) bekezdésének megfelelően a (3) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat a meg nem felelésről szóló jogerős határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és A Kincstárnak.

(7)[79] Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor a (6) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és a Kincstár a bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelően a folyamatban lévő tanítási év végétől tizenkét hónapra felfüggeszti a kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.

19. §[80] (1)[81] Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésében, valamint a 4. melléklet 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2)[82] Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 11. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3)[83] Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 11. § (3) és (4) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4)[84] Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézmény 4-6. § szerinti megállapodásra vonatkozó, 7. § szerinti jóváhagyás a 6. § (4) bekezdésben meghatározott, az ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot követő teljesítési időszakok vonatkozásában visszavonásra kerül. A Kincstár a visszavonásról szóló határozatot annak jogerőre emelkedését követően az érintett fenntartó részére is megküldi.

15. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20/A. §[85] E rendeletnek az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 1. §-át, 2. § (1) és (3) bekezdését, 3. § (1), (2), és (5) bekezdését, 4. §-át, 5. § (2) bekezdését, 6. § (1) és (2) bekezdését, 7. § (1), (5), (6), és (7) bekezdését, 8. § b) pontját, 11. § (3)-(6) bekezdését, 14. § (2) bekezdését, 15. és 16. §-át, 17. § (1) és (2) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, valamint a 19. §-át a 2012/2013. tanévre vonatkozóan nem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, és

b) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet

c)[86] a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet, valamint

d)[87] a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

e)[88] a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §[89] E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § 4. pontját, valamint 2. § (1) bekezdését a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23. §[90] E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24. §[91] E rendeletnek a kísérő intézkedések jogintézményre vonatkozó, az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor fennálló megállapodásokra alkalmazni kell.

25. §[92] (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2014. (XII. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet] megállapított 4. § (5) és (6) bekezdését, 6. § (1) bekezdés 8. pontját, 15. § (1) bekezdését, valamint 18. § (3) bekezdését a 2014/2015. tanévre vonatkozóan nem kell alkalmazni.

(2) A 31/2014. (XII. 9.) FM rendelettel megállapított 18. § (4) bekezdést a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A támogatott termékek és a támogatás mértéke

ABCDEF
Termék megnevezéseEgy adagként
kiosztandó
mennyiség
A támogatás mértéke (Ft/adag)
I. időszakII. időszakIII. időszakIV. időszak
1.gyümölcs
1.1.almaegész1 db40405050
szeletelt8 dkg80808080
1.2.körte1 db75758080
1.3.őszibarack1 db75---
1.4.nektarin1 db75---
1.5.szilva4 db50---
1.3.földieper (adagonként csomagolt)8 dkg---80
1.4.cseresznye (adagonként csomagolt)8 dkg---80
1.6.100%-os zöldség és gyümölcslé2 dl100100100100
2.zöldség
2.1.paradicsom1 db50606050
2.2.sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb,10 dkg40404040
golyó)
2.3.étkezési paprika (tv vagy kápia)1 db25255050
2.4.karalábé10 dkg25--25

2. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez[93]

Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.

2. Kapcsolattartási információk.

3. A kérelmező típusának a 3. § (2) bekezdése szerinti megjelölése.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy

4.1. kijelenti, hogy a bizottsági rendelet alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában a támogatást igényli;

4.2. vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 4-6. § szerinti megállapodásban foglaltaknak megfelelően szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet értelmében nem jogosult támogatásra, az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti;

4.3. vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg közötti különbség szankciókkal növelt összegét visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság gyanúja esetén a Kincstár büntetőeljárást kezdeményez ellene az arra jogosult nyomozóhatóságoknál;[94]

4.4. vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra a Kincstár rendelkezésére bocsátja;[95]

4.5. kijelenti, hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a köznevelési intézmények nevét, OM azonosítóját és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét;

4.6. aláveti magát az MVH által végzett ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára, valamint a nyilvántartások adatait alátámasztó dokumentumok vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

5. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

3. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez[96]

A kóstoltatásra mint az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérő intézkedésre vonatkozó követelmények

1. Kóstoltatást, alkalmanként legalább összesen négy friss gyümölcs-, vagy zöldségféle biztosítása mellett tanulónként, gyümölcs-és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben kell végezni:[97]

1. táblázat

Gyümölcs
AB
TermékAdag/fő
1.Körte1/4 vagy 1/6 db
2.Meggy3 dkg
3.Cseresznye3 dkg
4.Kajszi2 db
5.Őszibarack1/4 vagy 1/6 db
6.Nektarin1/4 vagy 1/6 db
7.Szilva2 db
8.Piros ribiszke3 dkg
9.Fekete ribiszke3 dkg
10.Málna3 dkg
11.Szeder3 dkg
12.Földieper3 dkg
13.Csemegeszőlő3 dkg
14.Sárgadinnye1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő
15.Görögdinnye1 db (min. 3 kg)/30 fő
16.Dió héj nélkül3 dkg
17.Mandula héj nélkül3 dkg

2. táblázat

Zöldség
AB
TermékAdag/fő
1.Sárgarépa3 dkg
2.Zeller3 dkg
3.Hónapos retek3 db
4.Cékla3 dkg
5.Uborka3 dkg
6.Paradicsom1/2 vagy 1/4 db
7.Paprika (tv, kápia, kaliforniai)Tv és kápia - 1/4 db, kaliforniai - 1/4 vagy 1/6 db
8.Fejes saláta1 fej/ 20 fő
9.Karfiol3 dkg
10.Brokkoli3 dkg
11.Karalábé1 db/8 fő
12.Zöldborsó3 dkg (szemes)

2. A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében az adott teljesítési időszak során támogatott termékként kiosztásra kerül.[98]

3. A kóstoltatás végezhető zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak keretében, vagy a köznevelési intézmény által rendezett rendezvények, alkalmak keretében.

4. A kóstoltatást ki kell egészíteni a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek átadásával, pozitív példák bemutatásával.

5. A kóstoltatás keretében tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében verseny, pályázat, jutalom szervezhető.

4. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez[99]

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a...........................................................................................................
székhelye:....................................................................................................................................
adószáma:............................................................... ügyfél-azonosító:.........................................
képviseli:............................................................................................ (a továbbiakban mint szállító),
másrészről a.................................................................................................................................
székhelye:....................................................................................................................................
adószáma:....................................................................................................................................
képviseli:............................................................................................ (a továbbiakban mint fenntartó),
között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények
vonatkozásában:
1)neve:..............................................................................................................................
székhelye:......................................................................................................................
OM azonosító száma:...................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........
2)neve:..............................................................................................................................
székhelye:......................................................................................................................
OM azonosító száma:...................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........
3)neve:..............................................................................................................................
székhelye:......................................................................................................................
OM azonosító száma:...................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........
4)neve:..............................................................................................................................
székhelye:......................................................................................................................
OM azonosító száma:...................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........
5)neve:..............................................................................................................................
székhelye:......................................................................................................................
OM azonosító száma:...................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........
6)neve:..............................................................................................................................
székhelye:......................................................................................................................
OM azonosító száma:...................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........
[100]
7)neve:..................................................................................................................................
székhelye:..........................................................................................................................
OM azonosító száma: ................................. az 1-6. osztályos tanulók száma:....................
(…)
(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbi feltételek mellett:
1. A megállapodás tárgya
A szállító vállalja, hogy a 2014/2015. tanévtől kezdődően
□ a 2014/2015. tanév végéig
□ a 2015/2016. tanév végéig
□ a 2016/2017. tanév végéig
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-
program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő/átvevők részére,
a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és az 1-6. osztályos tanulói részére kiosztja.
2. A szállítandó termék
A szállítandó terméknek meg kell felelnie az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló
50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.
A szállítandó termék termelésének, előállításának helye:
□ Magyarország;
Teljesítési helyszínnel azonos megye:.....adag
Teljesítési helyszíntől eltérő megye:......adag
□ EU.
Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésből származó termék aránya:.........%
Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya:.........%
Bio termék aránya:.........%"
3. A teljesítés helyszíne, helyszínei
□□□□ .................................. (helység) .................................... (közterület) ........... (házszám)
□□□□ .................................. (helység) .................................... (közterület) ........... (házszám)
□□□□ .................................. (helység) .................................... (közterület) ........... (házszám)
□□□□ .................................. (helység) .................................... (közterület) ........... (házszám)
□□□□ .................................. (helység) .................................... (közterület) ........... (házszám)
□□□□ .................................. (helység) .................................... (közterület) ........... (házszám)
□□□□ .................................. (helység) .................................... (közterület) ........... (házszám)
□□□□ .................................. (helység) .................................... (közterület) ........... (házszám)
□□□□.............................. (helység) .............................. (közterület) .............. (házszám)
□□□□.............................. (helység) .............................. (közterület) .............. (házszám)
(...)
4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése

A 2014/2015. tanévben a jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:
□ I. időszak: 2014.09.01 - 2014.09.28.
□ II. időszak: 2014.09.29 - 2014.12.21.
□ III. időszak: 2015.01.12 - 2015.03.29.
□ IV. időszak: 2015.03.30 - 2015.05.03.
A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság):......... alkalom/hét.
5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti heti mennyisége
Az I. időszakban a szállítás időtartama: ................. hét
A szállítandó termék megnevezéseA tanulónként hetente kiosztásra
kerülő termék mennyisége (adag/hét)
A II. időszakban a szállítás időtartama: .................. hét
A szállítandó termék megnevezéseA tanulónként hetente kiosztásra
kerülő termék mennyisége (adag/hét)
A III. időszakban a szállítás időtartama: ................ hét
A szállítandó termék megnevezéseA tanulónként hetente kiosztásra
kerülő termék mennyisége (adag/hét)
[101]
A IV. időszakban a szállítás időtartama: ................ hét
A szállítandó termék megnevezéseA tanulónként hetente kiosztásra
kerülő termék mennyisége (adag/hét)
6. A termék kiosztásának időpontja:
□ első tanóra előtt;□ tanórán;□ tanórák közti szünetben;
□ tízórai szünetben;□ napköziben;□ egyéb: .............................
7. Számlázás

A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére havonta vagy szállítási időszakonként,
átvevőnként egy
□ határozott időre szóló elszámolást tartalmazó számlát vagy
□ gyűjtőszámlát állít ki.
A számlának tartalmaznia kell az átvevő azonosító adatait (név, cím, OM azonosító), az egyes
szállítások időpontjait, az átadott termékek adagban kifejezett mennyiségét, továbbá a
szállítólevelek számát.
A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kötött megállapodások esetében a számlákat a
köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes járási tankerület részére kell megküldeni.
8. Számviteli elszámolás a fenntartónál, ha az költségvetési szerv
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tőkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba) költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
bb) költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Működési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tőkeváltozás.
[102]
9. Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:
1. az 1-6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül a Kincstárt értesíteni;
7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.
A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.
10. Záró rendelkezések

A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a
megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban
jóváhagyott termékekre és termékmennyiségekre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése
során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6.,
10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.

Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1 példány a
fenntartót, továbbá 1 példány a Kincstárt illeti meg. A fenntartó az átvevő részére másolati
példányt ad át.
......................................................,2014..............................
……………………………….
szállító
……………………………….
fenntartó"

5. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez[103]

A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.

2. Kapcsolattartási információk.

3. A fenntartóval kötött megállapodások száma darabban

3.1. A szállítandó termék tanulónkénti mennyisége termékenként az adagok számának megjelölésével.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Csatolt dokumentumok,

5.1. A fenntartókkal kötött megállapodás vagy megállapodások egy eredeti példánya.

6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

6. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A támogatott termékekre vonatkozó minőségi követelmények

Az e rendelet alapján támogatott terméknek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt forgalmazási előírásokban meghatározott vonatkozó követelményeken túl az alábbiaknak kell megfelelni:

1. A gyümölcs mérete az alábbi, 1. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:

1. táblázat

AB
TermékMinimum méret
1. alma65 mm
2. körte60 mm
3. őszibarack73 mm
4. nektarin67 mm
5. szilva28 mm

2. A zöldség mérete az alábbi 2. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:

2. táblázat

AB
TermékMinimum méret
1. étkezési paprika40 mm
2. paradicsom47 mm

3. A 100%-os zöldséglé és gyümölcslé típusai az alábbiak:

almából, körtéből, barackból és meggyből, sárgarépából, paradicsomból, céklából és sütőtökből készített 100%-os zöldséglé és gyümölcslé.

4. A szeletelt, darabolt, előcsomagolt friss termékek a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 5. mellékletének C részében az előcsomagolt, fogyasztásra kész hűtött gyümölcsök és zöldségek esetén alkalmazható élelmiszer-adalékanyagokat tartalmazhatják, úgymint:

ABC
1E 300aszkorbinsavquantum satis
2E 301nátrium-aszkorbát
3E 302kalcium-aszkorbátquantum satis
4E 330citromsav
5E 331nátrium-citrátok
6E 332kálium-citrátok
7E 333kalcium-citrátok

7. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Nyilvántartás a kiosztott termékmennyiségekről

ABCDEFGH
1HétKiosztási
napok (H, K,
Sze, Cs, P)
Kiosztási
napokon
jelenlévő
tanulók
számának heti
összege(C=F)
Átvett termék-
mennyiség
(adag)
Leselejtezett
termék-
mennyiség
(adag)
Kiosztott
termék-
mennyiség
(adag)
(D-E-G)
A 11.§ (2) bekezdésnek
megfelelően kiosztott termék
2mennyiség
(adag)
tanulók
csoportjának
megjelölése
3
4
5
6

8. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező regisztrációs száma.

2. Kapcsolattartási információk.

3. Az igénylés alapját képező időszak megjelölése.

3.1. A megjelölt időszakban kiosztott támogatott termék teljes mennyisége.

3.2. A megjelölt időszakra igényelt támogatás összege forintban.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy

4.1. kijelenti, hogy a kérelemnek a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, valamint az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendeletben foglalt feltételeit megismerte és azoknak megfelel,

4.2. kijelenti, hogy a kérelem alapját képező megállapodásban vagy megállapodásokban vállalt kötelezettségeit teljesítette,

4.3. kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Csatolt dokumentumok.

5.1. A teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, havi vagy teljesítési időszakonkénti elszámoló vagy gyűjtőszámlák másolata.

5.2. A megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolás, amelyben a részt vevő tanulók száma, a megvalósítás időpontja, a kóstoltatott termékek felsorolása, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre[104]

6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

9. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez[105]

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről a.................................................................................................................
székhelye:..........................................................................................................................................
adószáma:............................................................... ügyfél-azonosító:................................................
képviseli:................................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),
másrészről a.......................................................................................................................................
székhelye:..........................................................................................................................................
adószáma:..........................................................................................................................................
képviseli:................................................................................................ (a továbbiakban mint fenntartó),
között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények
vonatkozásában:
1) neve:........................................................................................................................................
székhelye:....................................................................................................................................
OM azonosító száma:.................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........................
2) neve:........................................................................................................................................
székhelye:....................................................................................................................................
OM azonosító száma:.................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........................
3) neve:........................................................................................................................................
székhelye:....................................................................................................................................
OM azonosító száma:.................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........................
4) neve:........................................................................................................................................
székhelye:....................................................................................................................................
OM azonosító száma:.................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........................
5) neve:........................................................................................................................................
székhelye:....................................................................................................................................
OM azonosító száma:.................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........................
6) neve:........................................................................................................................................
székhelye:....................................................................................................................................
OM azonosító száma:.................................... , az 1-6. osztályos tanulók száma:.........................
7) neve:..............................................................................................................................
székhelye:..........................................................................................................................
OM azonosító száma:.................................... az 1-6. osztályos tanulók száma: ................
(…)
(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbiak szerint:
1. Módosító rendelkezések

A szállító és a fenntartó az átvevő (átvevők) vonatkozásában 2013. évben megkötött és a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által jóváhagyott,
iskolagyümölcs szállítására vonatkozó, több tanévre szóló megállapodás (megállapodások) 4. és
5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése


A 2014/2015. tanévben a jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:
□ I. időszak: 2014.09.01. - 2014.09.28.
□ II. időszak: 2014.09.29. - 2014.12.21.
□ III. időszak: 2015.01.12. - 2015.03.29.
□ IV. időszak: 2015.03.30. - 2015.05.03.
A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): ............. alkalom/hét.
5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti heti mennyisége
Az I. időszakban a szállítás időtartama: ..................... hét
A szállítandó termék megnevezéseA tanulónként hetente kiosztásra
kerülő termék mennyisége (adag/hét)
A II. időszakban a szállítás időtartama: ..................... hét
A szállítandó termék megnevezéseA tanulónként hetente kiosztásra
kerülő termék mennyisége (adag/hét)
[106]
A III. időszakban a szállítás időtartama:...............hét
A szállítandó termék megnevezéseA tanulónként hetente kiosztásra
kerülő termék mennyisége (adag/hét)
A IV. időszakban a szállítás időtartama:...............hét
A szállítandó termék megnevezéseA tanulónként hetente kiosztásra
kerülő termék mennyisége (adag/hét)
2. Hatályon kívül helyező rendelkezés
Hatályát veszti a megállapodás 9. pontja.
3. Záró rendelkezések
A jelen megállapodás-módosítást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy
a megállapodás-módosítás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a
határozatban jóváhagyott termékekre és termékmennyiségekre vonatkozik, valamint a
megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.)
VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás-módosítás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1
példány a fenntartót, továbbá 1 eredeti példány a Kincstárt illeti meg. A fenntartó az átvevő részére
másolati példányt ad át.
......................................................, 2014..............................
……………………………….
szállító
……………………………….
fenntartó"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[2] Megállapította a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 13. §-a. Hatályos 2013.07.30.

[3] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.05.17.

[4] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.05.17.

[5] Módosította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2014.12.10.

[6] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[7] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[8] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[9] Beiktatta a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.05.17.

[10] Megállapította az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.07.22.

[11] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.05.17.

[12] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.05.17.

[14] Megállapította a 26/2015. (V. 27.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.05.28.

[15] Megállapította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 49. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[16] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Megállapította az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2014.04.30.

[19] Módosította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 24. § d) pontja. Hatályos 2014.12.10.

[20] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Megállapította a 26/2015. (V. 27.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.05.28.

[22] Beiktatta a 26/2015. (V. 27.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.05.28.

[23] Beiktatta a 26/2015. (V. 27.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.05.28.

[24] Megállapította a 26/2015. (V. 27.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.05.28.

[25] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b)-d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § d)-e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[27] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[28] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[29] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[30] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2013.05.17.

[31] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[32] Hatályon kívül helyezte az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 14. § - a. Hatálytalan 2014.04.30.

[33] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[34] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 14. § - a. Hatálytalan 2014.04.30.

[36] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[37] Megállapította az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2014.07.01.

[38] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § e)-f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[39] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 14. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[40] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[41] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[42] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[43] Módosította az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2014.07.01.

[44] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[45] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[46] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 28. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[47] Módosította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 24. § f) pontja. Hatályos 2014.12.10.

[48] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 14. §-a. Hatályos 2013.05.17.

[49] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 14. §-a. Hatályos 2013.05.17.

[50] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § i) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[51] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 14. §-a. Hatályos 2013.05.17.

[52] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b)-c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[53] Módosította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 24. § g) pontja. Hatályos 2014.12.10.

[54] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § e), j) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[55] Megállapította az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 2016.07.22.

[56] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[57] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § i) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[58] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[59] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[60] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 16. §-a. Hatályos 2013.05.17.

[61] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[62] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[63] Megállapította az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 2016.07.22.

[64] Beiktatta az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 2016.07.22.

[65] A címet megállapította az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 5. § - a. Hatályos 2014.04.30.

[66] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 16. §-a. Hatályos 2013.05.17.

[67] Hatályon kívül helyezte a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 25. §-a. Hatálytalan 2014.12.10.

[68] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 18. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[69] Megállapította az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2014.04.30.

[70] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[71] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c), k) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[72] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[73] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[74] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[75] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[76] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § l) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2013.05.17.

[78] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c), m) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[79] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[80] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 19. §-a. Hatályos 2013.05.17.

[81] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[82] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[83] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[84] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § b)-c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[85] Beiktatta a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 20. §-a. Hatályos 2013.05.17.

[86] Beiktatta az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 10. § - a. Hatályos 2014.04.30.

[87] Beiktatta az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 10. § - a. Hatályos 2014.04.30.

[88] Beiktatta a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 21. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[89] Beiktatta a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 16. §-a. Hatályos 2013.07.30.

[90] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 29. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[91] Beiktatta az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 11. § - a. Hatályos 2014.04.30.

[92] Beiktatta a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 22. §-a. Hatályos 2014.12.10.

[93] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.05.17.

[94] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[95] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[96] Megállapította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[97] Módosította a 26/2015. (V. 27.) FM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2015.05.28.

[98] Megállapította az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelet 13. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2016.07.22.

[99] Megállapította az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[100] Módosította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[101] Módosította a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[102] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § i) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[103] Megállapította a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.05.17.

[104] Beiktatta a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 23. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.12.10.

[105] Beiktatta az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[106] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 50. § i) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék