52/2014. (XI. 28.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2.és a 4. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) és (15a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5., 6. és 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. és 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) és (15a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet módosítása

1. § (1) A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az országos jelentőségű vízgazdálkodási objektumokhoz, illetve objektumcsoportokhoz tartozó vízkészletek és vízmérlegek meghatározását és nyilvántartását az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az egyéb objektumokhoz tartozó vízkészletek és vízmérlegek meghatározását és nyilvántartását a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság végzi."

(2) Az R1.

a) 4. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI)" szövegrész helyébe az "az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF)",

b) 4. § (2) bekezdésében az "A NeKI" szövegrész helyébe az "Az OVF",

c) 8. § (1) bekezdésében a "NeKI kirendeltség" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóság",

d) 9. § (3) bekezdésében a "nyilvántartását a NeKI" szövegrész helyébe "nyilvántartását az OVF" szöveg, a "NeKI kirendeltség" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóság"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R1.

a) 2. § (4) bekezdésében az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeinek (a továbbiakban: NeKI kirendeltség) és",

b) 7. § (3) bekezdésében az " , illetve a működési terület szerinti NeKI kirendeltség" szövegrész.

2. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet módosítása

2. § (1) Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 7. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

(2) Az R2.

a) 2. § d) pont db) alpontjában a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság)",

b) 4. § (3) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 16. § (2) és (3) bekezdésében az "az illetékes környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe az "a hatóság",

c) 5. § (2) bekezdésében az "A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe az "A hatóság",

d) 7. § (4) bekezdésében az "a Nemzeti Környezetügyi Intézetnek" szövegrész helyébe az "az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak",

e) 13. § (4) bekezdésében az "a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "a vízvédelemért felelős miniszternek, valamint a természetvédelmi hatóságnak és a természetvédelemért felelős miniszternek",

f) 16. § (3) bekezdésében az "Az illetékes környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe az "A hatóság",

g) 17. §-ában és 17/A. §-ában az "a környezetvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a vízvédelemért felelős miniszter",

h) 8. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban és 9. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "vízvédelmi",

i) 8. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban az "az R." szövegrész helyébe az "a",

j) 9. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban az "Az R." szövegrészek helyébe az "A",

k) 9. számú melléklet 4. pontjában az "az R." szövegrész helyébe az "a 4. számú melléklet",

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R2. 7. § (1) és (4) bekezdésében, 9. § (3) és (5) bekezdésében, 13. § (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint 15. § (2)-(4) bekezdésében az "a környezetvédelmi" szövegrész.

3. A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet módosítása

3. § (1) A víziközművek üzemeltetéséről szóló 2í/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szennyvízelvezetés-szolgáltatáshoz szükséges üzemviteli laboratóriumi vizsgálatokról az üzemeltető saját vagy megbízott laboratórium útján gondoskodik."

(2) Az R3.

a) 5. § (2) bekezdésében az "a vízügyi felügyeletet" szövegrész helyébe az "a vízügyi hatóságot",

b) 6. § (3) bekezdésében az "a közlekedési és vízügyi" szövegrész helyébe az "a vízgazdálkodásért felelős"

c) 6. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "vízügyi hatósághoz",

d) 6. § (5) bekezdésében az "A felügyelőség" szövegrész helyébe az "A vízügyi hatóság"

e) 6. § (5) bekezdésében az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének" szövegrész helyébe az "a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak"

f) 6. § (6) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében a "vízügyi felügyelet" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság",

g) 6. § (17) bekezdésében az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti kirendeltségéhez" szövegrész helyébe az "a működési terület szerinti vízügyi igazgatósághoz",

h) 11. § (2) bekezdésében az "a vízügyi felügyeletnek" szövegrész helyébe az "a vízügyi hatóságnak"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R3. 12. § (6) bekezdésében a "vagy környezetvédelmi" szöveg.

4. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosítása

4. § (1) A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 7. § (4) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"l) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 37-43. pontja, 42-55. cikke és VI. melléklete."

(2) A KvVMr. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A KvVMr. 2. § c) pontjában a "környezetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság" szöveg lép.

5. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

5. § A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében és 13. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a Magyar Állami Földtani Intézet" szövegrész helyébe az "a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet",

b) 13. § (1) bekezdésében az " , így különösen az Országos Meteorológiai Szolgálat biztosítja" szövegrész helyébe a "biztosítják",

c) 13. § (3) bekezdés a) pontjában a "valamint a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, valamint a környezetvédelemért felelős miniszter",

d) 16. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei" szövegrész helyébe az "a területi vízügyi igazgatóságok"

szöveg lép.

6. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet módosítása

6. § A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez" szövegrész helyébe az "a vízvédelmi hatósághoz",

b) 2. melléklet 2.2.2. c) pont cc) alpontjában foglalt táblázatban, 2. melléklet 3.3. pont c) alpontjában az "a felügyelőség" szövegrész helyébe az "a hatóság"

c) 4. melléklet 2. pontjában foglalt "VAL" és "VÉL" megjelölésű táblázatban a "Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Hatóság"

szöveg lép.

7. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

7. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az R4.

a) 1. §-ában az "a Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "a Földművelésügyi Minisztérium",

b) 3. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi",

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "1-22. pontja" szövegrész helyébe az "1-21. pontja",

d) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "30-31. pontja" szövegrész helyébe a "31. pontja",

e) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "33-58. pontja" szövegrész helyébe a "33. és 35-58. pontja",

f) 3. § (1a) bekezdés a) pontjában a "23-29. pontja" szövegrész helyébe a "22-30. pontja",

g) 3. § (1a) bekezdés b) pontjában a "32. pontja" szövegrész helyébe a "32. és 34. pontja",

h) 3. § (4) bekezdésében a "számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek" szövegrész helyébe a "számlát helyettesítő bizonylatot állít ki",

i) 1. mellékletében foglalt VI. táblázat

ia) 1. sorában a "358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet",

ib) 2. sorában az "az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet",

ic) 10. sorában az "a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet",

id) 11. sorában az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 18/A. § (5) bekezdés, 4. számú melléklet" szövegrész helyébe az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdés, 4. melléklet",

ie) 12. sorában az "A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet",

if) 12.1. sorában az "A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 11/A. § (3) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése"

szöveg lép.

8. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosítása

8. § A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet

a) 3. §-ában az "a felügyelőség" szövegrész helyébe az "a Kr. 29. § (1) bekezdés szerinti kármentesítési monitoring esetében a felügyelőség, egyéb esetekben a vízvédelmi hatóság",

b) a 4. § (2) bekezdésében az "a felügyelőség" szövegrész helyébe az "a felügyelőség vagy a vízvédelmi hatóság"

szöveg lép.

9. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet módosítása

9. § (1) A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha vitás kérdés marad fenn, az eljáró hatóság megkeres egy harmadik laboratóriumot, és a környezethasználó vagy az általa megbízott laboratórium, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) laboratóriuma és az eljáró hatóság által megkeresett harmadik laboratórium közösen vesz mintát.

(3) A mintavétel után a vett mintát meg kell osztani a felügyelőségi laboratórium, az eljáró hatóság által megkeresett harmadik laboratórium, valamint a környezethasználó vagy az általa megkeresett laboratórium között. Ha mindhárom laboratórium vizsgálati eredménye az eredmények átlagától

a) legfeljebb 25%-kal tér el, akkor az eredményekből képzett átlagértéket,

b) 25%-nál nagyobb mértékben tér el, akkor a két egymáshoz legközelebb eső eredményből képzett átlagértéket kell vizsgálati eredményként elfogadni."

(2) Az R5.

a) 1. § (3) bekezdésében az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe az "az R. szerint feladatkörrel rendelkező eljáró hatóság (a továbbiakban: eljáró hatóság)",

b) 3. § (1) bekezdésében az "a felügyelőség" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg, a "szervezetek egyeztetik" szövegrész helyébe a "szervezetek - az eljáró hatóság bevonásával - egyeztetik"

c) 4. melléklet II. alcím 1. pontjában az "a környezetvédelemért" szövegrész helyébe az "a vízvédelemért és a környezetvédelemért" szöveg, a "közleményt" szövegrész helyébe a "közös közleményt"

szöveg lép.

10. A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosítása

10. § A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében az "a környezetvédelmi" szövegrész helyébe az "a vízvédelmi"

b) 5. § (3) bekezdésében az "A környezetvédelemért" szövegrész helyébe az "A vízvédelemért"

szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 3. melléklet 2014. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (1) bekezdés a) pontja és a 4. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelethez

"6. számú melléklet a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelethez

A felszíni ivóvízbázisok

Vízfolyás, állóvíz neveVízkivétel helye (fkm)A 4. § szerinti kategóriaVízvédelmi Hatóság
Keleti-főcsatorna48+340A3Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Tisza, jobb part336+650A3Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bán-patak10+300A2Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bódva-patak5+300A2Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bódva-patak0+080A2Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Csatorna-patak0+500A1Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Köszörű-patak0+370A2Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gyöngyös-patak41+700A2Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szalajka-patak4+295A2Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balaton, déli part, Fonyód-A1Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Balaton, déli part, Zamárdi-A1Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Balaton, északi part,
Balatonfüred
-A1Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Balaton, északi part,
Balatonkenese
-A1Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Balaton, déli part, Siófok-A1Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Balaton, déli part,
Balatonszéplak
-A1Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Hasznosi tározó,
Kövicses-patak
8+200A2Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Komra-völgyi tározó,
Komra-patak
1+094A2Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

"

2. melléklet az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelethez

"7. számú melléklet a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelethez

A halas vizek

Halas vízként kijelölt
felszíni víz
Határoló szelvényszámok
(fkm)
Határok megnevezéseA 2. § b) pontja szerinti
kategória
Az 5. számú melléklet
szerinti kategória
Vízvédelmi Hatóság
Galla-patak0+000-11+100a vízvédelmi hatóság
illetékességi területen
teljes hosszban
Pisztrángos vízKV3Győr-Moson-
Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Rába0+000-10+550Mosoni-Duna torkolat
és Marcal torkolat
között
Dévéres vízKV3Győr-Moson-
Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Tapolca-patak4+500-8+600Hegymagas vízmérce
és Tapolca vízmérce
között
Dévéres vízKV3Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Tisza627+800-569+000a záhonyi vízmérce
és a Lónyay torkolat
között
Márnás és dévéres
vizek közötti átmenet
KV2Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szinva-patak20+500-14+482a közúti híd és
a papírgyári
duzzasztó mű fölötti
szelvény között
Pisztrángos vízKV3Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Keleti-főcsatorna0+000-98+156a torkolat és
a bakonszegi zsilip
között
Dévéres vízKV3Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Hármas-Körös42+000-90+270a vízvédelmi hatóság
illetékességi területen
teljes hosszban
Dévéres vízKV3Békés Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

"

3. melléklet az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelethez

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. része a következő 35/A. Fejezettel egészül ki:

"35/A. FEJEZET

HULLADÉKÉGETÉS, VAGY HULLADÉK-EGYÜTTÉGETÉS

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása3821
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása3822

E fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai a külön jogszabály szerinti hulladékégető vagy hulladék-együttégető mű füstgáztisztító egységéből származik.

B) Általános követelmények

1. A füstgáztisztításból származó szennyvizet csak megfelelő kezelés után akkor lehet közcsatornába vagy befogadóba bocsátani, ha a C) pont 1. alpontjában felsorolt szennyező anyagok tömegkoncentrációja nem haladja meg a C) pont 1. alpontjában foglalt kibocsátási határértékeket.

2. A vízvédelmi hatóság a befogadó terhelhetősége alapján a felszíni vizek minősége védelméről, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelettel összhangban a kibocsátási határértékeknél szigorúbb határértékeket is megállapíthat.

3. A kibocsátási határértékeknek való megfelelés céljából a szennyvíz nem hígítható. Ha a technológiai okokból szükség van a szennyvíz hígítására, anyagmérleg-számítás alapján a hígító vízmennyiséget le kell számítani a kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelése során.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti helyen

1. A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba vagy közcsatornába történő bevezetés előtt:

MegnevezésMérték-
egység
Szűretlen, minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
1. Összes lebegő szilárd részecske a 91/271/EGK
irányelv I. mellékletének meghatározása szerint
mg/l95% 30100% 45
2. Higany és vegyületei higanyban kifejezve (Hg)mg/l0,03
3. Kadmium és vegyületei kadmiumban kifejezve
(Cd)
mg/l0,05
4. Tallium és vegyületei talliumban kifejezve (Tl)mg/l0,05
5. Arzén és vegyületei arzénban kifejezve (As)mg/l0,15
6. Ólom és vegyületei ólomban kifejezve (Pb)mg/l0,2
7. Króm és vegyületei krómban kifejezve (Cr)mg/l0,5
8. Réz és vegyületei rézben kifejezve (Cu)mg/l0,5
9. Nikkel és vegyületei nikkelben kifejezve (Ni)mg/l0,5
10. Cink és vegyületei cinkben kifejezve (Zn)mg/l1,5
11. Dioxinok és furánokng/l0,3

2. A kibocsátási határértékeket - a D) pontban szabályozott esetek kivételével - azon pont előtt kell teljesíteni, ahol a füstgáztisztító egységből származó előkezelés nélküli szennyvíz a hulladékégető vagy hulladék-együttégető mű területét elhagyja, anélkül, hogy bármely más eredetű szennyvízzel keveredne. Ha a szennyvizet kizárólag a füstgáztisztításból származó szennyvíz kezelésére szolgáló berendezésben kezelik, a kibocsátási határértékek teljesítésének helye az a pont, ahol a szennyvíz elhagyja a szennyvízkezelő berendezést.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

1. A vízvédelmi hatóság a füstgáztisztításból származó szennyvíz előkezelés nélküli egyesítését egyedileg írja elő a kibocsátó számára. A kibocsátónak előzetesen anyagmérleg számítással igazolnia kell, hogy egy adott szennyező anyagra vonatkozó mennyiségi terhelés legalább olyan szintre csökken az egyesítés után, mint amennyi a C) pont szerinti eljárás betartásával elérhető lenne.

2. Ahol a füstgáztisztító egységből származó szennyvizeket a helyszínen vagy a helyszínen kívül együtt kezelik az egyéb forrásokból származó szennyvizekkel, az üzemeltetőnek méréseken alapuló anyagmérleg számítással meg kell határoznia, hogy a szennyvíz végső távozási helyén mekkora a füstgázok tisztításából származó szennyvíz okozta terhelés, és ezzel igazolnia kell, hogy a füstgázok tisztításából származó szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.

3. A vízvédelmi hatóság írja elő a kezelt szennyvízben lévő szennyező anyagok mennyiségeinek ellenőrzési módját (monitoring) és a mérések gyakoriságát. A szennyvíz elvezetési pontján a következő méréseket kell elvégezni:

a) folyamatosan mérni kell a pH értéket, a hőmérsékletet és az áramlási paramétereket;

b) pontszerű napi mintavétel alapján, vagy a kibocsátásra kerülő vízmennyiséggel arányos, 24 órás időszakban vett reprezentatív mintából mérni kell az összes lebegő szilárd anyagot;

c) legalább havonta egyszer 24 órán keresztül mérni kell a kibocsátásra kerülő szennyvízmennyiséggel arányos reprezentatív mintában a C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat 2-10. sorában szereplő szennyezőanyagok mennyiségét;

d) az üzemeltetés első 12 hónapjában, legalább 3 havonta egyszer, azt követően legalább félévente egyszer mérni kell a dioxinok és furánok kibocsátását;

e) mérni kell a policiklikus aromás szénhidrogének (a továbbiakban: PAH) és egyéb szennyező anyagok kibocsátását, ha ezekre a vízvédelmi hatóság határértéket állapított meg; és

f) az azokban előírt gyakorisággal mérni kell a felszíni vizek minősége védelméről, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelettel előírt szennyező anyagokat és jellemzőket.

4. A vízszennyező anyagok kibocsátásait automatikusan mérő és dokumentáló készülékek felszerelését és működését a vízvédelmi hatóságnak szükség szerint, de legalább évente ellenőrizni kell.

5. A vízszennyező anyagok kibocsátásának időszakos mérését az alábbiaknak megfelelően kell végezni:

a) a vizeket szennyező anyagok koncentrációjának meghatározására szolgáló méréseket reprezentatív módon kell végrehajtani és

b) minden szennyező anyag mintavételét és analízisét, beleértve a dioxinokat és furánokat is, valamint az automatikus mérő rendszerek minőségbiztosítását és az azok kalibrálására szolgáló referenciaméréseket a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) szabványok szerinti módszer alapján kell elvégezni; ha megfelelő CEN szabvány nem áll rendelkezésre, ezzel tudományos szempontból egyenértékű szabványos mérési módszert kell alkalmazni.

6. Az anyagmérleg számításhoz szükséges, a 3. alpontban előírt méréseket az alábbi helyeken kell elvégezni:

a) a füstgáztisztító egységből származó szennyvíz áramban, mielőtt az a közös szennyvízelvezető csatornába vagy berendezésbe folyna,

b) az egyéb, nem a füstgáztisztító egységből származó szennyvíz áramokban, mielőtt azok a közös szennyvízelvezető csatornába vagy szennyvízkezelő berendezésbe folynának, és

c) a szennyvíznek a kezelés után, a hulladékégető vagy hulladék-együttégető műből történő végső kibocsátási helyén.

7. A füstgáztisztító egységből származó szennyvizek technológiai kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül, ha

a) az összes lebegő szilárd anyag esetében a mért értékek 95%-a, illetve 100%-a nem lépi túl a C) pont 1. alpontjában foglalt táblázatban szereplő kibocsátási határértékeket;

b) a nehézfémek (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni és Zn ) esetében évente

ba) legfeljebb egy mérés eredménye lépi túl a C) pont 1. alpontjában foglalt táblázatban szereplő kibocsátási határértékeket; vagy

bb) ha a vízvédelmi hatóság évi 20 minta mérésénél többet ír elő, ezen mérések eredményeinek legfeljebb 5%-a lépi túl a C) pont 1. alpontjában foglalt táblázatban szereplő kibocsátási határértékeket; és

c) a dioxinok és furánok mért értékei nem lépik túl a C) pont 1. alpontjában foglalt táblázatban szereplő kibocsátási határértéket.

E) Rendellenes üzemeltetési körülmények

A vízvédelmi hatóság a kibocsátás környezeti kockázatainak mérlegelése alapján határozza meg a füstgáz- és szennyvíztisztító berendezések, és a kibocsátások meghatározására szolgáló mérőeszközök bármely műszakilag elkerülhetetlen leállásának, működési zavarának vagy meghibásodásának megengedhető időtartamát, amely alatt ellenőrizetlenül vagy az előírt kibocsátási határértékek felett távozhatnak az e rendelettel szabályozott szennyezőanyagok. Ha az előírt időtartam elteltével a mérőeszközök továbbra sem működnek, a hiba kijavításáig a hulladék égetését le kell állítani."

4. melléklet az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelethez

Az R4. 1. mellékletében foglalt VI. táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

16.Az országos vízügyi hatóságnak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerinti eljárásában a gördülő fejlesztési
terv 20í5. évben és minden további alkalommal történő benyújtása esetén
36 600

5. melléklet az 52/2014. (XI. 28.) BM rendelethez

"3. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

AB
Eljáró szervElőirányzat-felhasználási számlák
megnevezése
1.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10023002-00283494-00000000
2.Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-00283559-00000000
3.Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-00283566-00000000
4.Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-00283573-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10027006-00283580-00000000
6.Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-00283597-00000000
7.Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-00283607-00000000
8.Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
9.Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10033001-00283614-00000000
10.Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-00283621-00000000
11.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10045002-00283683-00000000
12.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
10044001-00283676-00000000
13.Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-00283700-00000000

"

Tartalomjegyzék