47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím, valamint az 1-3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és a 4. melléklet tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

1. § Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: 23/2002. EüM rendelet) 20/T. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A vizsgálat befejezését követő harminc napon belül a megbízó értesíti az engedélyezőt a vizsgálat befejezéséről, és ezzel egyidejűleg az engedélyező részére megküldi a vizsgálati dokumentáció másolatát. Az engedélyező a nyilvántartásában rögzíti a vizsgálat befejezését.

(5) A vizsgálati dokumentáció a következőket tartalmazza:

a) a vizsgálatok összefoglalóját: a kutatás címét, a felhasznált orvostechnikai eszköz adatait, a megbízó adatait, a kiinduló állítást, melynek bizonyítására a vizsgálat irányult, a kiindulás, az eljárás leírását, a vizsgálat kezdő és befejező időpontját, az eredményeket, a következtetéseket, a készítő aláírását, dátumot,

b) a vizsgált orvostechnikai eszköz bemutatását, a felhasznált anyagokat, eljárásokat, a vizsgálat alatti esetleges módosításokat és azok okát,

c) a klinikai vizsgálati terv összefoglalóját a vizsgálat során bekövetkező esetleges módosítások indokolásával,

d) a vizsgálat eredményét, a vizsgálati tervben megadott végpontok teljesülésének értékelését,

e) a nemkívánatos események nyilvántartását,

f) a vizsgálat során figyelembe vett szabványok felsorolását,

azzal, hogy a vizsgálati dokumentáció alapul szolgál a hatósági ellenőrzéshez.

(6) A vizsgálati dokumentáció másolatát az engedélyező átadja az ETT TUKEB részére tudományos, orvos-szakmai, etikai értékelésre. Az ETT TUKEB az értékelés eredményéről az engedélyezőt értesíti. Az értékelés eredményét az engedélyező a nyilvántartásában rögzíti."

2. § A 23/2002. EüM rendelet

a) 20/T. § (1) bekezdésében a "(2) és (3)" szövegrész helyébe a "(2)-(6)" szöveg,

b) 20/T. § (3) bekezdésében az "a 20/G. §" szövegrész helyébe az "a 20/G. § és a 20/O. §" szöveg lép.

2. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása

3. § Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 5/2004. EüM rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A vényen fel kell tüntetni:)

"f) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos azonosítóját, a szakorvosi javaslat kiállításának dátumát, továbbá a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot."

4. § (1) Az 5/2004. EüM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel kezdő dátuma az első kezelés időpontja."

(2) Az 5/2004. EüM rendelet 5. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A (3) bekezdés szerinti, a beteg egészségi állapotában bekövetkezett változást a háziorvos, illetve a szakmailag illetékes szakorvos igazolja. Az igazolást a beteg a lezárt kezelőlappal egyidejűleg átadja az igénybe nem vett kezeléseket ismételten elrendelő orvosnak."

5. § Az 5/2004. EüM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti gyógyászati ellátás keretében igénybe vehető ellátásfajtákat a gyógyfürdő szakorvosa határozza meg. Az 1. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti gyógyászati ellátás az 1. § (2) bekezdés a) pont aa)-ah) alpontja szerinti gyógyászati ellátások és a 4. számú mellékletben meghatározott fizikoterápiás kezelések közül kiválasztott, összesen négy kezeléstípusból állhat."

6. § Az 5/2004. EüM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OEP a honlapján a társadalombiztosítási támogatás elszámolására érvényes szerződéssel rendelkező gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók köréről szóló tájékoztatót az aktuális állapot szerint közzéteszi azzal, hogy a tájékoztató tartalmát érintő változást az annak bekövetkezésétől számított nyolc napon belül át kell vezetni."

7. § (1) Az 5/2004. EüM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kezelőlapnak tartalmaznia kell:

a) a beteg nevét,

b) a beteg TAJ számát,

c) a rendelt kezelések kódszámát, megnevezését és az adott kezeléshez szükséges pontos orvosi utasítást,

d) a rendelt kezelések darabszámát,

e) a rendelő orvos aláírását és bélyegzőlenyomatát,

f) a kezelések igénybevételi dátumait,

g) a beteg, valamint a szolgáltató aláírását,

h) a kezelendő testfelület megnevezését vagy testrajzon való megjelölését."

(2) Az 5/2004. EüM rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Társadalombiztosítási támogatás csak olyan kezelőlap alapján számolható el, amely megfelel a (3) bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek, és a beteg (cselekvőképtelen beteg esetén a törvényes képviselője vagy kísérője) az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti ellátások esetében az igénybevételt alkalmanként aláírásával igazolta."

8. § Hatályát veszti az 5/2004. EüM rendelet 5. § (1) bekezdésében az "A gyógyászati ellátás igénybevétele a vénynek a szolgáltató részére történő átadásával kezdődik." szövegrész.

3. A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) felelős személy (Responsible Person): a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja által foglalkoztatott olyan személy, aki a gyógyszerek nagykereskedelmi felszabadításáért, eladható készletbe helyezésért, valamint - működési területén - a gyógyszerészi minőségbiztosításért felelős."

4. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

10. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 6. számú mellékletében a "kezelőorvos neve" szövegrész helyébe a "kezelőorvos neve, elérhetősége" szöveg lép.

5. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

11. § (1) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 53/2004. ESZCSM rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) eladható készletbe helyezés: a beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi eladható készletbe helyezése, azaz az a tevékenység, amely során a raktárba beérkezett gyógyszer minőségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkező szervezet minőségbiztosítás érdekében meghatalmazott személye által kibocsátott eladható készletbe helyezési - gyógyszeranyag esetén minőségi - bizonylat és a szállítási lánc megfelelőségét igazoló dokumentumok alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély jogosultjának (a továbbiakban: nagykereskedő) minőségbiztosításért felelős személye (a továbbiakban: felelős személy) értékelte és megállapította, hogy a termék

aa) az előírt minőségnek és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy

ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kiadott forgalomba hozatali engedélynek, a nem EGT tagállamból történő behozatal esetén a származási ország jogszabályainak

megfelel;"

(2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) karantén: a beérkezett, eladható készletbe helyezésre még nem került gyógyszernek a többitől elkülönített tárolása, amely fizikai elválasztást, megkülönböztető jelzéssel, dokumentációval vagy más - megkülönböztetésre alkalmas - módon elkülönítetten végzett tárolást jelent;"

(3) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"l) eladható készletbe helyezési bizonylat: a felelős személy aláírásával, bélyegzőjének lenyomatával és keltezéssel ellátott igazolása arról, hogy a gyógyszer a forgalomba hozatali engedélyben előírt gyógyszerminőségnek megfelel;"

12. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nagykereskedő a raktárból kiszállított gyógyszeranyagról minőségi bizonylatot köteles biztosítani a megrendelő részére. Szállításkor mellékelni kell egy olyan dokumentumot, amely tartalmazza a kiszállítás időpontját, a gyógyszer nevét és gyógyszerformáját, gyártási számát, lejárati idejét, a kiszállított mennyiséget, továbbá a nagykereskedő nevét és címét. A kiszállított gyógyszer gyűjtőcsomagolását oly módon kell ellátni a nagykereskedő cégjelzésével, hogy a gyógyszer származási helye azonosítható maradjon."

13. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 20/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A gyógyszerközvetítő tevékenysége során köteles figyelembe venni az Európai Bizottság helyes forgalmazási gyakorlatról szóló iránymutatásában foglaltakat, valamint a felelősségi köröket, a folyamatokat és a kockázatkezelési intézkedéseket meghatározó minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie."

14. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ez a rendelet az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

15. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "felszabadításon" szövegrész helyébe az "eladható készletbe helyezésen" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 6. § (3) bekezdés d) pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 12. §-ában a "felszabadítását" szövegrész helyébe az "eladható készletbe helyezését" szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés d) pontjában a "felszabadítási" szövegrész helyébe az "eladható készletbe helyezési" szöveg,

d) 2. számú melléklet 9. pontjában az "A felszabadítást" szövegrész helyébe az "Az eladható készletbe helyezést" szöveg,

e) 2. számú melléklet 10.1. pont m) alpontjában a "felszabadított" szövegrész helyébe az "eladható készletbe helyezett" szöveg

lép.

6. A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet módosítása

16. § A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdésében az "a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerész" szövegrész helyébe az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg lép.

7. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása

17. § A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 43/2005. EüM rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egészségügyi szolgáltatók számára az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az egészségügyi szolgáltató működési körzete szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv), vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott működési engedély kiterjed az e rendeletben meghatározott, fokozottan ellenőrzött szerekkel történő gyógyászati célú tevékenység végzésére is."

18. § A 43/2005. EüM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § A gyógyszertár, illetve az egészségügyi intézmény vezetője fokozottan ellenőrzött szerrel történő visszaélés gyanúja esetén az illetékes kábítószer rendészetnél bejelentést tesz, egyidejűleg értesíti az OGYÉI-t is. Az OGYÉI a bejelentést haladéktalanul kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket."

19. § A 43/2005. EüM rendelet

a) 3. § (8) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdés c) pontjában az "a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerészt (a továbbiakban: megyei tisztifőgyógyszerész)" szövegrész helyébe az "az OGYÉI-t" szöveg,

c) 15. § (5) bekezdésében az "a megyei tisztifőgyógyszerészt" szövegrész helyébe az "az OGYÉI-t" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 43/2005. EüM rendelet 1. számú melléklet 6. pontjában a "(gyógyszerazonosító betűjel A-Z-ig)" szövegrész.

8. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

21. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében említett jegyzékben szereplő gyógyszerek esetében az alkalmazási előírásnak tartalmaznia kell a következő figyelmeztető szöveget:

"

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást."

"

22. § Az 52/2005. EüM rendelet 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A sürgősségi betegellátásban az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. melléklete által a sürgősségi táska tartalmaként meghatározott gyógyszerek a 18. § (2) bekezdése szerinti alcsoportba sorolástól függetlenül alkalmazhatók."

9. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

23. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: 14/2007. EüM rendelet) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti kérelemhez - a (4) bekezdésben foglaltakon túl - csatolni kell:

a) a képviselt gyártók gyógyászati segédeszköz gyártására való alkalmasságát igazoló, az ENKK által kiállított - a 10/D. § (2) bekezdése szerinti - határozatot, vagy

b) a képviselt gyártók tekintetében a gyártói minőségirányítási rendszer tanúsítását igazoló - a 10/D. § (3) bekezdése szerinti - dokumentumot."

24. § A 14/2007. EüM rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelést a Gtv. 34. § (2) bekezdése szerinti esetben ki kell terjeszteni a kérelemmel érintett megnyitandó új funkcionális csoportra is."

25. § A 14/2007. EüM rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Gtv. 34. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezés tartalmazza

a) a megnyitandó csoport tervezett ISO besorolását és pontos megnevezését,

b) a javasolt támogatás mértékét, az indikációt és az ahhoz tartózó esetleges további feltételeket,

c) a szakképesítési követelményeket,

d) a kihordási időt, a kihordási időre felírható mennyiséget, továbbá

e) a termékszintű részletes kimutatást a kérelmezett gyógyászati segédeszközök megnevezéséről és típusáról, a beteget kezelő szakorvos javaslatáról és az eszköz szükségességének indokoltságáról, az árajánlatot tevő forgalmazó megnevezéséről, a forgalmazó által adott fogyasztói árajánlatról, a forgalomba hozó nyilatkozatáról az eszköz hasznos technológiai élettartamáról, a támogatás időtartamáról, mértékéről és összegéről."

26. § A 14/2007. EüM rendelet 10/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/D. § (1) Az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó követelményeket a 16. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítését az ENKK ellenőrzi. Az ENKK a megfelelőségről határozott időre - legfeljebb 5 évre - szóló határozatban dönt. Ez a rendelkezés vonatkozik azon egyedi méretvétel alapján készült eszközök gyártóira is, akik nem maguk végzik az általuk készített eszköz kiszolgáltatását.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni azon egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök vonatkozásában, melyek esetében a forgalmazó (gyártó) a gyártás megfelelőségét az orvostechnikai eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását, érvényben tartását igazoló minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal igazolja."

27. § A 14/2007. EüM rendelet 12. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A 25. számú melléklet határozza meg azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek kölcsönzési díjához az egészségbiztosító méltányosságból támogatást nyújthat."

28. § A 14/2007. EüM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egy vényen csak egyféle - az adott funkcionális csoportba tartozó - gyógyászati segédeszköz és annak tartozékai rendelhetők, ide nem értve azon gyógyászati segédeszközök egy vényen történő rendelését, amelyekre vonatkozóan a 10. számú melléklet e tekintetben eltérő rendelést tesz lehetővé. Ha az eszköz és annak tartozékai eltérő jogcíműek, csak külön vényen rendelhetőek."

29. § A 14/2007. EüM rendelet a következő 18/C. §-sal egészül ki:

"18/C. § Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat a 2015. október 31-ét követően kiállított vényekkel rendelt eszközökre kell alkalmazni. A Módr6. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2015. október 31-éig kell alkalmazni."

30. § (1) A 14/2007. EüM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 14/2007. EüM rendelet 21. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 14/2007. EüM rendelet a 3. melléklet szerinti 25. számú melléklettel egészül ki.

31. § A 14/2007. EüM rendelet 5. számú melléklet címében az "az ENKK erre vonatkozó hatósági bizonyítványával rendelkező gyártó által készített eszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz) státusú gyógyászati segédeszközök" szövegrész helyébe az "egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz)" szöveg lép.

32. § Hatályát veszti a 14/2007. EüM rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében az "e § szerinti" szövegrész,

b) 10/G. §-a,

c) 12. § (8) bekezdése,

d) 18/A. § (3) bekezdése, és

e) 5. számú melléklet 3.4. és 3.5. pontja.

10. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

33. § (1) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) 19. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az internetes gyógyszerkereskedelmet végző gyógyszertárak honlapjukon feltüntetik az alábbi adatokat:)

"b) a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 699/2014/EU végrehajtási rendelet) foglaltaknak megfelelő logó, ami hiperhivatkozást tartalmaz a 17. § (6) bekezdés b) pontja szerinti jegyzékre."

(2) A 41/2007. EüM rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az internetes gyógyszerkereskedelmet is végző gyógyszertár ezirányú tevékenységét abban az esetben kezdheti meg, ha a 699/2014/EU végrehajtási rendelet szerinti logó használatára jogosító, az OGYÉI honlapjáról letölthető szerződést az OGYÉI-vel megkötötte."

34. § A 41/2007. EüM rendelet 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ez a rendelet a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

35. § A 41/2007. EüM rendelet

a) 14. § (2) bekezdésében az "ÁNTSZ" szövegrészek helyébe az "OGYÉI" szöveg,

b) 36/A. § (4) bekezdésében az "a területileg illetékes megyei tisztifőgyógyszerészhez" szövegrész helyébe az "az OGYÉI-hez" szöveg,

c) 36/A. § (6) bekezdésében az "illetékes megyei tisztifőgyógyszerésznek" szövegrész helyébe az "OGYÉI-nek" szöveg

lép.

11. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása

36. § Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: 18/2010. EüM rendelet) 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

37. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész

a) 1. pont 1.2. alpontjában a "17,23" szövegrész helyébe a "15,68" szöveg,

b) 2. pont 2.2. alpontjában a "14,25" szövegrész helyébe a "13,78" szöveg,

c) 3. pont 3.2. alpontjában a "11,62" szövegrész helyébe a "11,35" szöveg,

d) 4. pont 4.2. alpontjában a "26,97" szövegrész helyébe a "25,13" szöveg

lép.

13. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet módosítása

38. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A farmakovigilancia-rendszer részeként a forgalomba hozatali engedély jogosultja)

"a) az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) székhellyel, lakóhellyel rendelkező és tevékenységet folytató farmakovigilanciáért felelős személyt alkalmaz, valamint gondoskodik e személy folyamatos rendelkezésre állásáról,"

14. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

40. § (1) A 13. § az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 85b. cikk (1) bekezdésének, illetve 80. cikk g) és h) pontjának való megfelelést szolgálja.

(2) A 14. § az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 33. és 34. § a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

1. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 108. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
rendel-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
10802 24MULL-
LAPOK
1. Tracheostoma vagy
gastrostoma esetén,
időbeli korlátozás
nélkül.
2. A 02 Kötszerek
indikációjában
foglaltak szerinti
sebkezelés esetén az
első ellenjegyzésig
nem rendelhető, ezt
követően az
ellenjegyzésben
foglaltak szerinti
mennyiségben és
időtartamban
rendelhető.
1. Fül-orr-
gégegyógyászat,
gyermek fül-orr-
gégegyógyászat,
gasztroenterológia,
fizikális medicina és
rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
ismételt rendelés
esetén a beteg
háziorvosa is.
2. A 02 Kötszerek
indikációjában
foglaltak szerinti
sebkezelés esetén az
ott meghatározott
szakképesítések.
"

2. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 206. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
20604 03 18 06
03
Oxigén-
koncentrá-
torok
kölcsön-
zés
Krónikus obstruktív
légúti betegség
Kizárólag kölcsönzés
keretében
szolgáltatható ki. A
támogatási
paraméterek egyhavi
kölcsönzési időszakra
vonatkoznak
tüdőgyógyászat,
gyermek-tüdő-
gyógyászat
98%121db
"

3. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 379. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
Meny-
nyiség-
egység]
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
hető
meny-
nyiség
"
37904 45 03 03
06
Nyújtóké-
szülékek
fekvő
helyzetben
történő
húzásra,
támlás
normatív80%361db
"

4. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 416/a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
416/a06 03 09 06Adaptív
mellkas-
ágyék-
keresztcsont
ortézisek
az adaptációt ortopéd
műszerész, vagy
ortopéd kötszerész
szakképesítéssel
rendelkező személy
végezheti
"

5. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 417. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
41706 03 09 06
03
Mobilis
korrigáló
fűzők
normatívScoliosis80%121db
"

6. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 417/a sorral egészül ki:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
417/a06 03 09 06
06
Dinamikus
gerinc-
ortézisek
normatívOsteoporosis eredetű
csigolyatörést követő
rehabilitációban
80%121db
"

7. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 595. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
59506 24 03Részleges
lábproté-zisek
Láb veleszületett
vagy szerzett,
részleges vagy teljes
hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

8. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 610. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
61006 24 09 03Műanyag
protézisek
lábszár-
csonkra
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászát), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

9. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 615. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
61506 24 09 06Fatokos
protézisek
lábszár-
csonkra
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

10. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 622. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
Meny-
nyiség-
egység]
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
del-
hető
meny-
nyiség
"
62206 24 09 09Bőrtokos
protézisek
lábszár-
csonkra
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

11. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 632. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
63206 24 09 12Csővázas
protézisek
lábszár-
csonkra 1.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére
Láb és lábszár és
comb veleszületett
vagy szerzett hiánya
1. aktivitási szint: a
beteg beltéri
protézishasználatra
képes
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

12. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 635. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
63506 24 09 15Csővázas
protézisek
lábszár-
csonkra, 2.
és 3.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
esetén, ideiglenes
protézis legalább
három hónapig
történő kötelező
viselése után, ha a
csonk kialakult, és a
protézis használója
felkészült az eszköz
viselésére.
2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

13. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 638. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
63806 24 09 18Lábszárpro-
tézisek az alsó
végtagok
fejlődési
rendellenes-
ségeire
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, ortopédia-
traumatológia,
orvosi rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

14. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 642. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
64206 24 12 03Térdcsonk-
protézisek
Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

15. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 648. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
64806 24 15 03Fatokos
protézisek
combcsonk-ra
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat), ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

16. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 652. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
Meny-
nyiség-
egység]
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
hető
meny-
nyiség
"
65206 24 15 06Félbőrös,
bőrös
protézisek
combcsonk-ra
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
orvosi rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

17. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 658. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
65806 24 15 09Műanyag
protézisek
combcsonk-ra
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

18. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 661. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
66106 24 15 12Csővázas
protézisek
combcsonk-ra
1. aktivitási
szintű
amputáltak
részére
Láb és lábszár és
comb veleszületett
vagy szerzett hiánya
1. aktivitási szint: a
beteg beltéri
protézishasználatra
képes
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

19. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 669. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
66906 24 15 15Csővázas
protézisek
combcsonk-ra,
2. és 3.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya esetén
ideiglenes protézis
legalább három
hónapig történő
kötelező viselése után,
ha a csonk kialakult,
és a protézis
használója felkészült
az eszköz viselésére
2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

20. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 672. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
67206 24 15 18Geriátriai
protézisek
combcsonk-ra
Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

21. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 674. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
67406 24 15 21Combproté-
zisek az alsó
végtagok
fejlődési
rendellenes-
ségeire
A comb fejlődési
rendellenességre
visszavezethető hiánya
esetén
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

22. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 679. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
67906 24 18 03Fatokos
protézisek
csípőízületi
csonkra
Láb, lábszár és
comb veleszületett
vagy szerzett hiánya
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

23. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 681. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
68106 24 18 06Csővázas
protézisek
csípőízületi
csonkra,
verőér-
szűkület miatt
amputáltak
részére
Verőér-szűkület, vagy
medence-resectio
miatti amputáció
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

24. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 683. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
68306 24 18 09Csővázas
protézisek
csípőízületi
csonkra, nem
verőér-
szűkület miatt
amputáltak
részére
Nem verőér-szűkület
miatti amputáció,
valamint medence-
resectio esetén 2. és 3.
aktivitási szintű
betegek részére, vagy
1. aktivitási szintű
betegek részére
dokumentáltan
indokolt esetben
1. aktivitási szint: a
beteg beltéri
protézishasználatra
képes
2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

25. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 691. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
69106 24 54Kiegészítők
alsóvégtag-
protézisek-hez
Kizárólag alsóvégtag-
protézisekhez
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
"

26. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 996. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
99609 33 03 03Fix fürdőkád-
ülőkék
Alsóvégtagot érintő
súlyos
mozgáskorlátozott-ság
esetén
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
reumatológia,
sebészet,
gyermeksebé-szet,
érsebészet,
neurológia,
gyermekneuro-
lógia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
"

27. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 998. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
99809 33 03 06Kifordítható
fürdőkád-
ülőkék
Paraplegia,
hemiplegia, ataxia
esetén
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebé-szet,
érsebészet,
neurológia,
gyermekneuro-
lógia,
idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
"

28. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1001. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
100112 03EGY
KARRAL
MŰKÖD-
TETETT,
JÁRÁST
SEGÍTŐ
ESZKÖ-ZÖK
Alsóvégtagok
ízületeinek kopásos
fájdalma, gyulladása,
fejlődési
rendellenessége,
bénulása vagy időskori
gyengesége,
alsóvégtag-sérülések
postoperatív vagy
konzervatív ellátására,
alsóvégtag amputáció
és protetizálás
postoperatív fázisában,
egyensúlyzavar esetén
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
reumatológia,
sebészet, érsebészet,
gyermeksebé-szet,
neurológia,
gyermekneuro-
lógia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
"

29. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1019. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
101912 06KET
KARRAL
MŰKÖD-
TETETT,
JÁRÁST
SEGÍTŐ
ESZKÖ-ZÖK
Alsóvégtagok
ízületeinek kopásos
fájdalma, gyulladása,
fejlődési
rendellenessége,
bénulása vagy időskori
gyengesége esetén,
alsóvégtag-sérülések
postoperatív vagy
konzervatív ellátására,
alsóvégtag amputáció
és protetizálás
postoperatív fázisában,
egyensúlyzavar esetén.
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
reumatológia,
sebészet, érsebészet,
gyermeksebé-szet,
neurológia,
gyermekneuro-
lógia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
"

30. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1042. és 1043. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
104212 21 03 03 06Gyermek és
felnőtt
kerekes-székek
súlyosan
mozgásfo-
gyatékosok
részére
normatívVeleszületett vagy
szerzett súlyos
mozgásfogyatékos-
ság, kommunikációs
hiányosságok vagy
koordinációs zavarok
esetén, amennyiben a
beteg önmagát ellátni,
önállóan tartósan ülni
nem képes,
mozgásához állandó
személyi segítséget
igényel, mozgatását
állandó felügyelet
mellett csak speciális
kerekesszékkel lehet
biztosítani.
Az eszköz
ártámogatással
történő rendeléséhez
az egészségbiztosító
ellenőrző
főorvosának
ellenjegyzése
szükséges
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász vagy
ergoterapeuta
jelenléte biztosított)
80%721db
104312 21 03 03 06Gyermek és
felnőtt
kerekes-székek
súlyosan
mozgásfo-
emeltVeleszületett vagy
szerzett súlyos
mozgásfogyatékos-
ság, kommunikációs
hiányosságok vagy
1. Kizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
2. Az eszköz
ártámogatással történő
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás
szakképesítéssel
rendelkező
80%361db
gyatékosok
részére
koordinációs zavarok
esetén, amennyiben a
beteg önmagát ellátni,
önállóan tartósan ülni
nem képes,
mozgásához állandó
személyi segítséget
igényel, mozgatását
állandó felügyelet
mellett csak speciális
kerekesszékkel lehet
biztosítani.
rendeléséhez az
egészségbiztosító
ellenőrző főorvosának
ellenjegyzése szükséges
szakorvos, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász vagy
ergoterapeuta
jelenléte biztosított)
"

31. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1051. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
105112 21 06 09Kétkezes,
hátsókerék-
meghajtású,
aktív kerekes-
székek
Nagyfokú végleges
járásnehezítettség-gel
rendelkező
mozgáskorlátozott
számára, ha
- a beteg egyéb járást
1. Csak standard
kerekesszék legalább
hat hónapos
kipróbálását követően
rendelhető, ha a
kipróbálást a
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
segítő eszközzel
hosszabb távú
helyváltoztatásra
képtelen és
- mentális és fizikai
állapota alapján
alkalmas mechanikus
kerekesszék
használatára és
- képes standard
kerekesszékkel
önállóan legalább
150 méter
megtételére,
manőverezésre és
- 3-5%-os emelkedő
és lejtő, valamint 2
cm magas küszöb
nem jelent akadályt
számára és
- a következő
feltételek bármelyike
teljesül:
1. alap-, közép- vagy
felsőfokú képzésben
vesz részt,
2. teljes vagy
részmunkaidőben
foglalkoztatott, vagy
3. kiskorú gyermeket
nevel.
rehabilitációs intézmény
dokumentáltan igazolja
2. Az eszköz
ártámogatással történő
rendeléséhez az
egészségbiztosító
ellenőrző főorvosának
ellenjegyzése szükséges
gyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász
vagy ergoterapeuta
jelenléte
biztosított)
"

32. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1064. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
106412 21 27Elektromos
motorral
meghajtott
kerekes-
székek,
rásegített
kormányzás-
sal
Nagyfokú végleges
járásnehezítettség
esetén, ha a beteg
egyéb járást segítő
eszközzel hosszabb
távú
helyváltoztatásra
képtelen, emellett
olyan fokú felső
végtagi károsodása
van, amely miatt
mechanikus
kerekesszék hajtására
képtelen
Az eszköz
ártámogatással történő
rendeléséhez az
egészségbiztosító
ellenőrző főorvosának
ellenjegyzése szükséges
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász
vagy ergoterapeuta
jelenléte
biztosított)
"

33. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1077/a és 1077/b sorral egészül ki:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
ren-
del-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
1077/a12 39 03 03
09
Nem össze-
csukható
fehér
pásztázó-
botok (110
cm-től)
normatív98%121db
1077/b12 39 03 03
12
Össze-
csukható
fehér
pásztázó-
botok (110
cm-től)
normatív98%121db
"

34. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1110. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz
Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározás-ra,
a szakképesítési
követelmények-
nek megfelelő
orvos rendelheti
az adott eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idő
(hó-
nap)
Kihor-
dási
időre
maxi-
máli-
san
rendel-
hető
meny-
nyiség
Meny-
nyiség-
egység]
"
111018 09 42 03
12
Anti-
decubitus-
párnák
kerekes-
székekhez
normatívFelfekvés
megelőzésére
kerekesszéket
használó,
érzéskieséssel nem
rendelkező,
járásképtelen,
mozgássérült
betegnek
kizárólag a beteg
háziorvosa, a
következő
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvosok
javaslatára:
ortopédia-
traumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-
gyászat),
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
sebészet,
gyermeksebé-
szet, geriátria,
csecsemő- és
80%242db
gyermekgyó-
gyászat,
neurológia.
Szakorvosi
javaslat
érvényességi
időtartama: 6
hónap
"

2. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 21. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 7/a. és 7/b. sorral egészül ki:

(Funkcionális csoportMegnevezés)
"
7/a.09 15 03 06 03Beszédszelepes szilikon kanülök
7/b.09 15 03 06 06Nem beszédszelepes szilikon kanülök
"

3. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

"25. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A méltányossági támogatással kölcsönözhetőgyógyászati segédeszközök

A
1.Eszköz megnevezése
2.betegemelő
3.mellszívó

"

4. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

1. A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt "1. Nem aktív orvostechnikai eszközök, 93/42/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv" megjelölésű táblázat a következő 10/a és 10/b sorral egészül ki:

(Kijelölési szakterület kódszámaKijelölési szakterület, nem aktív orvostechnikai eszközök)
"
10/aMD 0110Nem aktív szájon át bevehető orvostechnikai eszközök
10/bMD 1112Orvosi gázellátó rendszerek és részei
"

2. A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt "4. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv" megjelölésű táblázat a következő 8/a sorral egészül ki:

(Kijelölési szakterület kódszámaKijelölési szakterület, IVD eszközök)
"
8/aIVD 0204Variáns Creutzfeldt-Jakob-betegség (vCJD)
"

3. A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt "5. Speciális orvostechnikai eszközök, 93/42/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 90/385/EGK tanácsi irányelv" megjelölésű táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(Kijelölési szakterület kódszámaSpeciális orvostechnikai eszköz és aktív beültethető orvostechnikai eszköz
kijelölési szakterületek)
"
11.MDS 7010Szoftvert tartalmazó, szoftvert alkalmazó, illetve szoftver
által kontrollált orvostechnikai eszközök
"

4. A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt "6. Speciális in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv" megjelölésű táblázat a következő 1/a sorral egészül ki:

(Kijelölési szakterület kódszámaSpeciális IVD orvostechnikai eszköz kijelölési szakterületek)
"
1/aMDS 7205Szoftvert tartalmazó, szoftvert alkalmazó, illetve szoftver
által kontrollált IVD eszközök
"

Tartalomjegyzék