4/2016. (I. 20.) FM rendelet

az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"g) akvakultúra-ágazati vállalkozás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk b) pontja szerinti terméket előállító vállalkozás."

2. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendelet szerinti támogatás - a 3/A. §-ban meghatározott támogatás kivételével - az 1. számú melléklet

a) 3-33. sorában megjelölt betegségek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU rendelet) 26. cikke,

b) 34-35. sorában megjelölt betegségek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1388/2014/EU bizottsági rendelet) 39. cikke

szerinti támogatásnak minősül."

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati vállalkozás részére nyújtható.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás genetikailag módosított szervezetek tartására nem nyújtható."

3. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az MVH az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő, határozattal jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követő harminc napon belül folyósítja az engedélyes részére feltéve, hogy

a) az állattartóval, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozással szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely az állattartó támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, és

b) az állattartó, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozás nem minősül a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak."

4. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2016. évben rendelkezésre álló keret összege 8500 millió forint, amelyből 2500 millió forint a baromfi ágazatban, 6000 millió forint az egyéb állattenyésztési ágazatban kerül felhasználásra. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban a jóváhagyott támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2016. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2016. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények a másik ágazatban felhasználható keret terhére is teljesíthetőek. A 2016. évben rendelkezésre álló keret terhére a 2016. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

5. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A 702/2014/EU rendelet 13. cikke, valamint az 1388/2014/EU rendelet 12. cikke szerinti nyilvántartást az MVH vezeti."

6. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 10. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

7. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "állattartónak" szövegrész helyébe az "állattartónak, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozásnak" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "állattartó" szövegrész helyébe az "állattartó, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozás" szöveg

lép.

2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

9. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következőrendelkezés lép:

"(2) A 2016. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a 2016. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

10. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 1. számú melléklete a 3. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

11. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdés d) pontjában az "az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szöveg,

b) a 3. számú melléklet 1. pontjában és 2. pont a) alpontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója" szöveg

lép.

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

12. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2016. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 3600 millió Ft, amelynek terhére a 2015. évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a 2016. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető."

4. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

13. § (1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E jogcím finanszírozására a 2016. évben 100 millió forint használható fel."

14. § A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában az "az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja.

5. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

16. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2016. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint."

17. § A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § d) pontjában az "az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § b) pont ba) alpontja.

6. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

19. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni. Téli fagy esetén az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb tárgyév április 15-éig, aszály esetén legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig kell megtenni."

20. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 6. § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során azokra az évekre, amelyekre vonatkozóan a mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben az adott növénykultúra termesztéséről nyilatkozott, az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatok nem használhatóak fel.

(6a) A referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során ültetvények esetében - a termőre fordulás évétől az azt követő negyedik évvel bezárólag a termőre fordult ültetvényhez tartozó - saját hozamadat hiányában az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatok használhatóak fel abban az esetben is, amikor a mezőgazdasági termelő a referencia-időszak adott évére és a még nem termő ültetvényre vonatkozóan korábban nulla hozamadatot adott meg.

(6b) Azokban az esetekben, amikor a mezőgazdasági termelő a referencia-időszak egy vagy több évére vonatkozóan az egységes kérelemben az adott növénykultúra termesztéséről nem nyilatkozott, ugyanakkor az adott növénykultúrát termesztette, a hiányzó hozamadatot a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben tett nyilatkozattal kell pótolni."

21. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (5) bekezdésében a "referenciahozam-érték" szövegrész helyébe a "referencia hozamérték" szöveg lép.

7. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

22. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 26. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatási jogcím vonatkozásában a 2016. évi támogatási kérelem benyújtására, módosítására, pontosítására, visszavonására, az adatváltozás bejelentésére, a vis maior bejelentésre, a kérelem késedelmes benyújtására, a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott, a vélelmezett örökös eljárására, az elektronikus kapcsolattartásra, a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel kötelezően elektronikus úton történő benyújtására az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a már benyújtott támogatási kérelem jogkövetkezmény nélkül a tárgyév április 4-éig módosítható, a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőt követően benyújtott támogatási kérelem - a támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével - a tárgyév április 14-éig módosítható, valamint adatváltozás bejelentésére a tárgyév március 20-át követően van lehetőség."

23. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 22. § (1) bekezdésében a "január 10. és február 28-a" szövegrész helyébe a "február 1. és március 20." szöveg lép.

8. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

24. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 7. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § A 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az anyajuhtartás támogatása 2016. évi igénybevétele során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet előírásait - az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikkében foglaltakra figyelemmel - kell alkalmazni, valamint adatváltozás bejelentésére március 20-át követően van lehetőség."

25. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a 10. § (2) bekezdésében a "január 10. és február 28-a" szövegrész helyébe a "február 1. és március 20." szöveg lép.

9. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

26. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 1. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. jogosult település: az a település, amelynek közigazgatási területén a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település, továbbá ezekkel azonos járáshoz tartozó település közigazgatási területe;"

27. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti feltételek teljesítési mértékének megállapítása során a gazdaság adott évi, egységes területalapú támogatásra jogosult területét kell figyelembe venni.

(2) Ha a dohánytermelő által a 3. § (2) bekezdése alapján jelölt településen a dohánytermelő egységes területalapú támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett szántó vagy ültetvény besorolású területeinek hektárszáma kisebb, mint a dohánytermelő támogatási jogosultságainak darabszáma, akkor a vis maior eseménnyel nem érintett szántó és ültetvényterület hektárszámának megfelelő számú támogatási jogosultság után kell a dohánytermelőnek és a vele együttműködő termelőnek a szerkezetátalakítási program alapján vállalt támogatási feltételeket teljesíteni azzal, hogy ha a vis maior eseménnyel érintett szántó vagy ültetvény besorolású területe egyenlő vagy nagyobb, mint a támogatási jogosultságainak darabszáma, akkor a feltételek teljesítése szempontjából az összes területet vis maior eseménnyel érintett területnek kell tekinteni."

28. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 6. alcímmel egészül ki:

"6. Átmeneti rendelkezések

20. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2016. (I. 20.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § 14. pontját, 7. §-át, 9. § (3) bekezdését, valamint 14. § (6) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

29. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a) 9. § (3) bekezdésében a "14. § (4)-(7) és (12) bekezdése szerinti dokumentumokat" szövegrész helyébe a "14. § (3), (8) és (12) bekezdése szerinti dokumentumokat" szöveg,

b) 14. § (6) bekezdésében a "61 666 euró" szövegrész helyébe a "195 000 euró" szöveg

lép.

10. Záró rendelkezés

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 4/2016. (I. 20.) FM rendelethez

"1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

ABCD
1.2015-20
2.Technikai
kód
Támogatási jogcím (állatbetegség
megnevezése)
Támogatható állatfajokTámogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó
értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely
tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati
készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit
3.A001Szarvasmarha-tuberkulózisszarvasmarha, bivaly,
szarvasfélék
Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
4.A002Szarvasmarha-brucellózisszarvasmarha, bivalyMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
5.A003Enzootiás szarvasmarha-leukózisszarvasmarhaMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
6.B002IBR/IPVszarvasmarhaImmunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa, VN: 1120 Ft PCR: 5500 Ft
7.A004Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella melitensis)
juh, kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
8.A005Aujeszky-féle betegségsertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa, VN: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft
9.B003Salmonella pullorumházityúkMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft
10.B004Salmonella gallinarumházityúkMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft
11.A006Klasszikus sertéspestissertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1540 Ft PCR: 5500 Ft
12.B005Afrikai sertéspestissertés, vaddisznóMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100
Ft 2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 9800 Ft
13.B006Sertések hólyagos betegségesertésMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft, PCR: 5500 Ft
14.A007Madárinfluenzavalamennyi madárfajMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
HAG próba: 840 Ft RT PCR: 5500 Ft
15.B007Kéknyelv betegségszarvasmarha, juh, kecskeImmunizálás:
Kislétszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft
16.B008ParatuberkulózisszarvasmarhaMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1500 Ft
17.A008Szarvasmarhák szivacsos
agyvelőbántalma vagy súrlókór
valamennyi emlős állatfajMintavétel: 3500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 5600 Ft
18.B009Campylobacteriosisvalamennyi baromfi fajLaboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft
19.B010Listeriosisvalamennyi baromfi fajLaboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 11 200 Ft
20.A009Szalmonellózisvalamennyi gazdasági
haszonállat
Immunizálás: 70 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak a nemzeti
ellenőrzési terv alá még nem tartozó
állományok esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
(maximum: 21 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása: 6300 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása: 7700 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs
szerocsoport szűrővizsgálata: 3500 Ft/db
H antigén meghatározása: 4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 3500 Ft/db
21.A010Sertés brucellózissertésMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
22.A011PRRSsertésMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft
23.C001Kapcsolódó állat-egészségügyi
szolgáltatás, gyógykezelés,
immunizálás
baromfi és szarvasmarha
sertés (tenyészkoca)
Szolgáltatási díj és anyagköltség:
legfeljebb 4200 Ft/vágóhídra szállított
állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca után havonta
2100 Ft/egyed
24.B012Myxomatózis elleni vakcinázásházinyúlVakcinázás: 140 Ft/alkalom/egyed
25.B013Nyulak vérzéses betegsége
(RHDV) elleni vakcinázás
házinyúlVakcinázás: 140 Ft/alkalom/egyed
26.E001Takonykór (Malleus)egypatásokMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
KK: 1000 Ft
27.E002Lovak fertőző kevésvérűsége
(FKV)
egypatásokMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
AGID: 2500 Ft
28.F001Kecskék arthritis-encephalitise
(CAE)
kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
29.F002Maedi-visnajuh, kecskeMintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
30.F003Mycoplasma agalactiae
(kecske és juh fertőző
elapasztása)
kecske (tenyészbak import,
bejelentett mentesítés
esetén)
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:1450 Ft
31.F004Chlamydophila abortusjuh, kecske
(tenyészkos/-bak)
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft
32.F005Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)
juh, kecske
(tenyészkos/-bak)
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft
33.F006Lépfeneló, szarvasmarha, juh,
kecske
Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
34.D001Koi Herpes Virus (KHV)közönséges ponty, koi
ponty
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2-30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 5500 Ft/pool (1 pool=5 egyed)
35.D002Pontyfélék tavaszi virémiája
(SVC)
közönséges ponty, koi
ponty, fehér busa, pettyes
busa, ezüstkárász, kárász,
amur, szürke harcsa,
compó
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2-30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
2300 Ft/pool (1 pool=5 egyed)

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).

** Állategység:

- Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6-24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.

- Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE.

- A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.

Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el)"

2. melléklet a 4/2016. (I. 20.) FM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja a következő 4.7-4.9. alponttal egészül ki:

(4. Nyilatkozat:)

"4.7. arról, hogy a kérelmezővel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely a kérelmező támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

4.8. arról, hogy a mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén a kérelmező nem minősül a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

4.9. arról, hogy ha a 3. pont 3. és 4. alpontjában a D001 és D002 technikai kódú betegség került megjelölésre, akkor

a) a kérelmező a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk b) pontja szerinti terméket előállító vállalkozásnak minősül, és

b) a kérelmező az állategészségügyi szolgáltatást nem genetikailag módosított szervezetek tartására végezteti el."

3. melléklet a 4/2016. (I. 20.) FM rendelethez

A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 1. számú mellékletének II. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(II. A termeltetői bejegyzést kérelmező nyilatkozatai:)

"1.1. A termeltető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy

a) kereskedelmi tevékenységet, állati termékfeldolgozói tevékenységet végez, illetve termelői csoportként működik, és

b) a termeltetői tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik;

1.2. Az alábbiakról történő tájékoztatás:

a) a termeltetői tevékenység és a finanszírozási háttér leírása,

b) a tárgyévben kihelyezésre tervezett termeltetési előleg összege,

c) a tárgyévben termeltetett állati termék mennyisége (vágósertés, vágóbaromfi, élő szarvasmarha, házinyúl, nyerstej)."

4. melléklet a 4/2016. (I. 20.) FM rendelethez

A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Nyilatkozatok:

2.1. A termeltető nyilatkozata arról, hogy a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2.1.1. nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

2.1.2. lejárt köztartozással nem rendelkezik,

2.1.3. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismerte,

2.1.4. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni és e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,

2.1.5. megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ban meghatározott feltételeknek.

2.2. Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatásról

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő - általam alkalmazott - üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben az általános de minimis rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján velem "egy és ugyanazon vállalkozásnak" minősülő vállalkozás jogán

□ nem részesültem/részesültünk,

□ összesen.....................EUR támogatásban részesültem/részesültünk.

A megfelelő rovatba kérem tegyen X-et.

Figyelem! Amennyiben a fentiek egyike sem kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő.

2.3. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozás minőséghez kapcsolódóan (legalább egy nyilatkozatot kötelező megjelölni)

Nyilatkozom, hogy

a) □ nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal;

b) □ a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal

ba) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat megküldtem a támogatást nyújtó szerv részére.

bb) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat jelen kérelemmel egyidejűleg küldöm meg a támogatást nyújtó szerv részére."

Tartalomjegyzék