57/2017. (XII. 14.) FM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 59. § (2) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"u) a Bizottság 2016/2109/EU bizottsági végrehajtási irányelve (2016. december 1.) az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról."

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet

a) a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. december 7-i 2011/820/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

b) bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/478/EU bizottsági végrehajtási határozatnak

való megfelelést szolgálja."

2. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § E rendelet az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2016. október 31-i, 2016/2109/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/478/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 57/2017. (XII. 14.) FM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 1. pont 1.2. alpontjában az "A mintaterek száma" című sort követő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABCDEF
1.A vizsgálat tárgyaEgységSE szaporítási
fok
Elit szaporítási
fok
I. szaporítási
fok
II. szaporítási
fok
2.1. Elválasztó sáv, legalábbméter2
3.2. Izolációs távolság
4.2.1. Rozs esetén más rozs fajtától500300250-
5.2.2. Idegentermékenyülő tritikálé esetén más idegentermékenyülő tritikálé fajtától500300250200
6.2.3. Csupasz árpa esetén más árpa fajtától; csupasz zab estén más zab vagy csupasz zab fajtától100
7.2.4. Öntermékenyülő tritikálé esetén más tritikálé fajtától100502020
8.3. Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
9.4. Fejlettség, legalábbértékszám3
10.5. Kiegyenlítettség, legalábbértékszám3
11.6. Kultúrállapot, legalábbértékszám3
12.7. Idegen fajú kalászos kultúrnövény a mintaterek átlagában, legfeljebbnövény, db0024
13.8. Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb12410
14.9. Gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebb
15.9.1. Galaj fajok (Galium spp.)00,335
16.9.2. Vadzab fajok (Avena spp.)00,325
17.9.3. Szédítő vadóc (Lolium temulentum)00,325
18.9.4. Rozs esetén gabona rozsnok (Bromus secalinus)2510-
19.10. Gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebb
20.10.1. Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)5102020
21.10.2. Csormolyafélék (Melampyrum spp.)5102020
22.10.3. Konkoly (Agrostemma githago)5102020
23.10.4. Apró szulák(Convolvulus arvensis)5102020
24.11. Gombabetegségek a mintaterek átlagában, legfeljebb
25.11.1. Fuzárium (Fusarium spp.)kalász %15
26.11.2. Szárrozsda (Puccinia graminis)minősítő szám2
27.11.3. Anyarozs (Claviceps purpurea)kalász, db571020
28.11.4. Búza esetében:
29.11.4.1. Kő- és törpeüszög (Tilletia foetida, t. contraversa) összesen0012
30.11.4.2. Porüszög(Ustilago tritici)33510
31.11.5. Árpa és zab esetében:
32.11.5.1. Porüszög (Ustilago nuda, u. avence)20205050
33.11.5.2. Fedett üszög (Ustilago hordei, u. levis)0012
34.12. Kártevők a mintaterek átlagában, legfeljebb golyóüszög (búzafonálféreg) (Anguina tritici)0

2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 2.6.1.2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2.6.1.2. a gyomnövényekre, gombabetegségekre és kártevőkre vonatkozó követelményeket a B. rész 1.2. pontjában lévő, a nem hibrid fajtákra vonatkozó táblázat tartalmazza."

2. melléklet az 57/2017. (XII. 14.) FM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

AB
1.FajEngedélyezett szaporítási fok
2.Fűfélék
3.Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis Trin.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
4.Angolperje (Lolium perenne L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
5.Aranyzab (Trisetum flavescens /L./ P. Beauv.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
6.Cérnatippan (Agrostis capillaris L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
7.Csenkesz-perje fajhibrid (x Festulolium Asch. & Graebn.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
8.Csillagpázsit (Cynodon dactylon L. Pers.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
kereskedelmi
9.Csomós ebír (Dactylis glomerata L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
10.Ebtippan (Agrostis canina L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
11.Egynyári perje (Poa annua L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
12.Francia perje (Arrhenatherum elatius /L./ P. Beauv. ex J. Presl. &Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
C. Presl.)kereskedelmi
13.Fonalas csenkesz (Festuca filiformis Pourr)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
14.Hibrid perje (Lolium x hybridum Hausskn)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
15.Juhcsenkesz (Festuca ovina L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
16.Kanáriköles (Phalaris aquatica L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
17.Keménylevelű csenkesz (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
18.Kis komócsin (Phleum nodosumL.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
kereskedelmi
19.Ligeti perje (Poa nemoralis L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
20.Mocsári perje (Poa palustris L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
21.Nádképű csenkesz (Festucaarundinacea Schreber)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
22.Olaszperje, hollandiperje (Lolium multiflorum Lam.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
23.Óriás tippan (Agrostis gigantea Roth)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
24.Réti csenkesz (Festuca pratensis Huds.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
25.Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
26.Réti (mezei) komócsin (Phleum pratense L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
27.Réti perje (Poa pratensis L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
28.Sovány perje (Poa trivialis L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
29.Sudár rozsnok (Bromus catharticus Vahl)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
30.Tarackos tippan (Agrostis stolonifera L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
31.Vörös csenkesz (Festuca rubra L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
32.Pillangósok
33.Alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
34.Baltacim (Onobrychis viciifolia Scop.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
kereskedelmi
35.Bíborhere (Trifolium incarnatum L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
36.Eperhere (Trifolium fragiferum L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
37.Fehérhere (Trifolium repens L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
38.Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
39.Görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
kereskedelmi
40.Keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
41.Keskenylevelű csillagfürt (Lupinus angustifolius L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
kereskedelmi
42.Komlós lucerna (Medicago lupulina L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
43.Korcshere (Svédhere) (Trifolium hybridum L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
44.Lóbab (Vicia faba L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
45.Lucerna (Kékvirágú lucerna) (Medicago sativa L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
46.Pannon bükköny (Vicia pannonica Crantz)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok, kereskedelmi
47.Perzsahere (Trifolium resupinatum L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
48.Sárga szeradella (Ornithopus compressus L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
49.Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
50.Szarvaskerep (Lotus corniculatus L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
51.Szegletes lednek (Csicseri lednek) (Lathyrus cicera L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok, kereskedelmi
52.Szeradella (Ornithopus sativus Brot.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
53.Szöszös bükköny (Vicia villosa Roth)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
54.(Takarmány)borsó (Pisum sativum L. (partim))Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
55.Tarkavirágú lucerna (Medicago x varia T. Martyn Sand)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
56.Tavaszi bükköny (Vicia sativa L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
57.Terpedt here (Trifolium squarrosum L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
58.Vöröshere (Trifolium pratense L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
59.Egyéb fajok
60.Karórépa (Brassica napus L. var. napobrassica L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
61.Lándzsás útifű / keskenylevelű útifű (Plantago lanceolata L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
62.Mézontófű (Phacelia tanacetifolia Benth.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
63.Takarmánykáposzta (Brassica oleracea L. convar. acephala var.
medullosa var. viridis)
Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok
64.Takarmányretek (olajretek) (Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers.)
Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet B. rész 1. pontjának címe és a címet követő, az "Ellenőrzések száma magtermő évben" című sort megelőző táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"1. Herefélék (a táblázat szerint)

Sárga szeradella (Ornithopus compressus L.)

Szeradella (Ornithopus sativus Brot.)

AB
1.FajTudományos név
2.Alexandriai hereTrifolium alexandrinum L.
3.BaltacimOnobrychis viciifolia Scop.
4.BíborhereTrifolium incarnatum L.
5.EperhereTrifolium fragiferum L.
6.FehérhereTrifolium repens L.
7.GörögszénaTrigonella foenum-graecum L.
8.Komlós lucernaMedicago lupulina L.
9.Lucerna (Kékvirágú lucerna)Medicago sativa L.
10.PerzsahereTrifolium resupinatum L.
11.Svédhere (Korcshere)Trifolium hybridum L.
12.SzarvaskerepLotus corniculatus L.
13.Szegletes lednek (Csicseri lednek)Lathyrus cicera L.
14.Tarkavirágú lucernaMedicago varia T. Martyn
15.Terpedt hereTrifolium squarrosum L.
16.VöröshereTrifolium pratense L.

"

3. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet B. rész 9. pontjának címe helyébe a következő cím lép:

"9. Keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam.)

Lándzsás útifű / keskenylevelű útifű (Plantago lanceolata L.)"

4. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C. rész I. pontja helyébe a következő pont lép:

"I. Mintavétel

ABCDEFG
1.FajEgy tétel
legnagyobb
tömege
(tonna)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta
legalább
(g)
Tisztaság
vizsgálati
minta
legalább
(g)
Idegen
magvizsgálati
minta
(g)
2.Fűfélék
3.Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis)105520020200
4.Angolperje (Lolium perenne)1055200660
5.Aranyzab (Trisetum flavescens)1052500,55
6.Cérnatippan (Agrostis capillaris)1052500,255
7.Csenkesz-perje fajhibrid
(x Festulolium)
1055200660
8.Csillagpázsit (Cynodon dactylon)10525015
9.Csomós ebír (Dactylis glomerata)1055100330
10.Ebtippan (Agrostis canina)1052500,255
11.Egynyári perje (Poa annua)105250110
12.Francia perje (Arrhenatherum elatius)1055200880
13.Fonalas csenkesz (Festuca filiformis)10521002,530
14.Hibrid perje (Lolium x hybridum
Hausskn)
1055200660
15.Juhcsenkesz (Festuca ovina)10521002,530
16.Kanáriköles (Phalaris aquatica)1055100450
17.Keménylevelű csenkesz(Festuca
trachyphylla (Hack.) Krajina)
1052100330
18.Kis komócsin (Phleum nodosum)105250110
19.Ligeti perje (Poa nemoralis)1052500,55
20.Mocsári perje (Poa palustris)1052500,55
21.Nádképű csenkesz (Festuca
arundinacea)
1055100550
22.Olaszperje, hollandiperje (Lolium
multiflorum)
1055200660
23.Óriás tippan (Agrostis gigantea)1052500,255
24.Réti csenkesz (Festuca pratensis)1055100550
25.Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis)1052100330
26.Réti (mezei) komócsin (Phleum
pratense)
105250110
27.Réti perje (Poa pratensis)10525015
28.Sovány perje (Poa trivialis)10525015
29.Sudár rozsnok (Bromus catharticus)105520020200
30.Tarackos tippan (Agrostis stolonifera)1052500,255
31.Vörös csenkesz (Festuca rubra)1052100330
32.Pillangósok
33.Alexandriai here (Trifolium
alexandrinum)
10510400660
34.Baltacim (Onobrychis viciifolia) termés
mag
1055600
400
60
40
600
400
35.Bíborhere (Trifolium incarnatum)10510500880
36.Borsó (Pisum sativum)30101010009001000
37.Eperhere (Trifolium fragiferum)10404
38.Fehérhere (Trifolium repens)10552002020
39.Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus)30101010004501000
40.Görögszéna (Trigonella
foenum-graecum)
105550045450
41.Keleti kecskeruta (Galega orientalis)105525020200
42.Keskenylevelű csillagfürt (Lupinus
angustifolius)
3010101000451000
43.Komlós lucerna (Medicago lupulina)1055300550
44.Lóbab (Vicia faba)30510100010001000
45.Lucerna (Kékvirágú lucerna) (Medicago
sativa)
10510300550
46.Pannon bükköny (Vicia pannonica)3051010001201000
47.Perzsahere (Trifolium resupinatum)1055200220
48.Sárga szeradella (Ornithopus
compressus)
1012012
49.Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus)30101010004501000
50.Svédhere (Korcshere) (Trifolium
hybridum)
1055200220
51.Szeradella (Ornithopus sativus)10909
52.Szarvaskerep (Lotus corniculatus)1055200330
53.Szegletes lednek (Csicseri lednek)
(Lathyrus cicera)
251000140
54.Szöszös bükköny (Vicia villosa)3051010001001000
55.Tarkavirágú lucerna (Medicago varia)10510300550
56.Tavaszi bükköny (Viciasativa)3051010001401000
57.Terpedt here (Trifolium squarrosum)1015015
58.Vöröshere (Trifolium pratense)10510300550
59.Egyéb fajok
60.Karórépa (Brassica napus var.
napobrassica)
105520010100
61.Lándzsás útifű / keskenylevelű útifű
(Plantago lanceolata)
5202
62.Mézontófű (Phacelia tanacetifolia)1052300540
63.Takarmámykáposzta (Brassica oleracea
convar. acephala var. medullosa var.
viridis)
105220010100
64.Takarmányretek (olajretek) (Raphanus
sativus var. oleiformis)
105230030300

A tétel maximális tömege nem haladható meg több mint 5%-kal."

5. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C. rész II. pontja helyébe a következő pont lép:

"II. Vetőmagvizsgálati követelmények és minősítési határértékek

1. A forgalomba hozott vetőmagtételeknek meg kell felelniük az alább felsorolt feltételeknek. A vetőmagvizsgálat a vonatkozó magyar módszertani szabványok szerint történik.

1.1. Szuperelit és elit vetőmag

1.1.1. A minimális fajtatisztaságot elsősorban a szántóföldi vizsgálatokkal összhangban kell megvizsgálni.

1.1.2. A vetőmagnak meg kell felelnie az 1.1.2.1-1.1.2.3. pontban foglalt feltételeknek:

1.1.2.1. Minősítési határértékek:

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1.Csírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen
mag
összesen
legfeljebb
(%)
Idegen mag legfeljebb (db/minta)Egyéb
szab-
ványok
vagy
feltételek
2.Ebből egy
faj
Elytrigia
repens
Alopecurus
myosu-
roides
Melilotus
spp.
Rapanus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp., kivéve
Rumex
acetosella
és Rumex
maritimus
Más színű
és keserű
csillagfürt
Nedves-
ségtarta-
lom
legfeljebb
(%)
3.Fűfélék
4.Alaszkai rozsnok (Bromus
sitchensis)
75970,4205500514-
5.Angolperje (Lolium
perenne)
80960,320 (a)5500214-
6.Aranyzab (Trisetum
flavescens)
70750,320 (c)1100114-
7.Cérnatippan (Agrostis
capillaris)
75900,3201100114-
8.Csenkesz-perje fajhibrid
(x Festulolium)
75960,320 (a)5500214-
9.Csillagpázsit (Cynodon
dactylon)
70900,320
(a)
1100114
10.Csomós ebír (Dactylis
glomerata)
80900,320
(a)
5500214-
11.Ebtippan (Agrostis canina)75900,3201100114-
12.Egynyári perje (Poa annua)75850,320
(b)
1100114-
13.Francia perje (Arrhenathrum
elatius)
75900,320
(a)
5500214-
14.Fonalas csenkesz (Festuca
filiformis)
75850,320
(a)
5500214-
15.Hibridperje (Lolium x
hybridum Hausskn)
75960,320
(a)
5500214-
16.Juhcsenkesz (Festuca ovina)75850,320
(a)
5500214-
17.Kanáriköles (Phalaris
aquatica)
75960,3205500214-
18.Keménylevelű csenkesz
(Festuca trachyphylla (Hack.)
Krajina)
75850,320
(a)
5500214-
19.Kis komócsin (Phleum
nodosum)
80960,3201100214-
20.Ligeti perje (Poa nemoralis)75850,320
(b)
1100114-
21.Mocsári perje (Poa palustris)75850,320
(b)
1100114-
22.Nádképű csenkesz (Festuca
arundinacea)
80950,320
(a)
5500214-
23.Olaszperje, hollandiperje
(Lolium multiflorum)
75960,320
(a)
5500214-
24.Óriás tippan (Agrostis
gigantea)
80900,3201100114-
25.Réti csenkesz (Festuca
pratensis)
80950,320
(a)
5500214-
26.Réti ecsetpázsit (Alopecurus
pratensis)
70750,320
(a)
5500214-
27.Réti komócsin (Phleum
pratense)
80960,3201100214-
28.Réti perje (Poa pratensis)75850,320
(b)
1100114-
29.Sovány perje (Poa trivialis)75850,320
(b)
1100114-
30.Sudár rozsnok (Bromus
catharticus)
75970,4205500514-
31.Tarackos tippan (Agrostis
stolonifera)
75900,3201100114-
32.Vörös csenkesz (Festuca
rubra)
75900,320
(a)
5500214-
33.Pillangósok
34.Alexandriai here (Trifolium
alexandrinum)
8020970,3200 (e)00313-
35.Baltacim (Onobrychis
viciifolia) - hüvelyes
-hüvelytelen
7520950,3200 (d)00214
13
-
36.Bíborhere (Trifolium
incarnatum)
7520970,3200 (e)00313-
37.Borsó (Pisum sativum,
Pisum arvense)
80980,3200 (d)00214-
38.Eperhere
(Trifolium fragiferum)
70980,320005-
39.Fehérhere (Trifolium repens)8040970,3200 (e)00513-
40.Fehérvirágú csillagfürt
(Lupinus albus)
8020980,3200 (d)00214(f)
41.Görögszéna (Trigonella
foenum-graecum)
80950,3200 (d)00213-
42.Keleti kecskeruta (Galega
orientalis)
6040970,3200 (e)514-
43.Keskenylevelű csillagfürt
(Lupinus angustifolius)
7520980,3200 (d)00214(f)
44.Komlós lucerna (Medicago
lupulina)
8020970,3200 (e)00513-
45.Lóbab (Vicia faba)805980,3200 (d)00214-
46.Lucerna (Medicago sativa)8040970,3200 (e)00313-
47.Pannon bükköny (Vicia
pannonica)
8520980,3200 (d)00215-
48.Perzsahere (Trifolium
resupinatum)
8020970,3200 (e)00313-
49.Sárga szeradella
(Ornithopus compressus)
75900,320005-
50.Sárgavirágú csillagfürt
(Lupinus luteus)
8020980,3200 (d)00214(f)
51.Svédhere (Korcshere)
(Trifolium hybridum)
8020970,3200 (e)00313-
52.Szeradella
(Ornithopus sativus)
74900,3200050-
53.Szarvaskerep (Lotus
corniculatus)
7540950,3200 (e)00313-
54.Szegletes lednek
(csicserilednek)
(Lathyrus cicera)
80950,3205 (d)00-
55.Szöszös bükköny (Vicia
villosa)
8520980,3200 (d)00215-
56.Tarkavirágú lucerna
(Medicago varia)
8040970,3200 (e)00313-
57.Tavaszi bükköny (Vicia
sativa)
8520980,3200 (d)00215-
58.Terpedt here
(Trifolium squarrosum)
7520970,320005-
59.Vöröshere (Trifolium
pratense)
8020970,3200 (e)00513-
60.Egyéb fajok
61.Karórépa (Brassica napus
var. napobrassica)
80980,32000211-
62.Lándzsás útifű
(Plantago lanceolata)
75850,320003-
63.Mézontófű (Phacelia
tanacetifolia)
80960,3200012-
64.Takarmánykáposzta
(Brassica oleracea con.
aceph. var. med. var. viridis)
75980,32000311-
65.Takarmányretek (olajretek)
(Raphanus sativus var.
oleiformis)
80970,32000210-

1.1.2.2. Egyéb szabványok vagy feltételek:

a) Az összesen legfeljebb 80 darab Poa spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek.

b) A 3. oszlopban megállapított feltétel nem vonatkozik a Poa spp. vetőmagjaira. A nem a megvizsgálandó fajhoz tartozó Poa spp. vetőmagjának maximális aránya egy 500 magot tartalmazó mintában összesen nem haladhatja meg az 1 darabot.

c) Az összesen legfeljebb 20 darab Poa spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek.

d) A Melilotus spp. vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e a 7. oszlopban megállapított feltételek.

e) Az előírt tömegű mintában található egy darab Melilotus spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Melilotus spp. vetőmagjától.

f) A Lupinuis spp.-hez tartozó fajtákban a keserű magok százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a 1%-ot.

1.1.2.3. További feltételek:

1.1.2.3.1. A herefélék vetőmagjának aranka tartalmát a teljes alapmintából külön is meg kell vizsgálni.

1.1.2.3.2. A borsó és a bükkönyök magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kell elvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat.

1.1.2.3.3. A Vicia sativa, Vicia villosa és Vicia pannonica vetőmagjának csírázóképességi vizsgálata során megállapított keményhéjú és duzzadt magvakat db/100 db-ban kell megadni.

1.1.2.3.4. Csillagfürt fajok esetében a címkén és a vetőmagminősítő bizonyítványon is jelölni kell, hogy a fajta édes vagy keserű.

1.1.2.3.5. A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.

1.1.2.3.6. A Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba és a Poa pratensis fajták vetőmagjának meg kell felelniük az alábbi feltételnek: minimális fajtatisztaság: 99,7%.

1.2. I. és II. szaporítási fok

1.2.1. A vetőmagnak megfelelő fajtaazonossággal és fajtatisztasággal kell rendelkeznie.

1.2.1.1. Poa pratensis fajták, a Brassica napus var. napobrassica és Brassica oleracea convar. acephala esetében a fajtatisztaság 98%.

1.2.1.2. Pisum sativum, Vicia faba, Trifolium subterraneum, Medicago spp. - kivéve M. lupulina, M. sativa, M. varia -esetében a fajtatisztaság:

1.2.1.2.1. elit vetőmag előállításra szánt: 99,5%,

1.2.1.2.2. továbbszaporítási célú, minősített vetőmag előállításra szánt: 98%,

1.2.1.2.3. minősített vetőmag előállításra szánt: 95%,

1.2.1.2.3.1. minősített vetőmag, 1. generáció: 99%,

1.2.1.2.3.2. minősített vetőmag, 2. generáció: 98%.

1.2.1.3. A minimális fajtatisztaságot elsősorban a szántóföldi vizsgálatokkal összhangban kell megvizsgálni.

1.2.2. A vetőmagnak a 1.2.2.1. pontban foglalt táblázatban, valamint az 1.2.2.2-1.2.2.6. pont szerinti egyéb feltételeknek és szabványoknak kell megfelelniük a csírázóképesség, az analitikai tisztaság és a más növényfajokból - beleértve a keserű magok jelenlétét a Lupinus spp. édes fajtáiban - származó magtartalom tekintetében:

1.2.2.1. Táblázat:

ABCDEFGHIJKLMNOP
1.Csírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen mag
összesen
legfeljebb
(%)
Idegen mag legfeljebb
2.Ebből
egy faj
(tömeg %)
Elytrigia
repens
(tömeg %)
Alope-
curus
myosu-
roides
(tömeg %)
Meli lotus
spp.
(tömeg %)
Rapha
nus rapha
nistrum
(tömeg %)
Sinapis
arvensis
(tömeg %)
Vadzab
fajok
(db/minta)
Cuscuta
spp.
(db/minta)
Rumex
spp kivéve
Rumex.
acetosella
és Rumex
maritimus
(db/minta)
Más színű
és keserű
csillagfürt
Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
3.Fűfélék
4.Alaszkai rozsnok (Bromus
sitchensis)
75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j) (k)10 (n)14
5.Angolperje (Lolium perenne)80 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
6.Aranyzab (Trisetum
flavescens)
70 (a)753,01,0 (f)0,30,30 (h)0 (j) (k)2 (n)14
7.Cérnatippan (Agrostis
capillaris)
75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)14
8.Csenkesz-perje fajhibrid
(x Festulolium)
75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
9.Csillagpázsit (Cynodon
dactylon)
70 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)214
10.Csomós ebír (Dactylis
glomerata)
80 (a)901,51,00,30,300 (j) (k)5 (n)14
11.Ebtippan (Agrostis canina)75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)14
12.Egynyári perje (Poa annua)75 (a)852,0 (c)1,0 (a)0,30,300 (j) (k)5 (n)14
13.Francia perje
(Arrhenatherum elatius)
75 (a)903,01,0 (f)0,50,30 (g)0 (j) (k)5 (n)14
14.Fonalas csenkesz (Festuca
filiformis)
75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
15.Hibridperje (Lolium x
hybridum Hausskn)
75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
16.Juhcsenkesz(Festuca ovina)75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
17.Kanáriköles (Phalaris
aquatica)
75 (a)961,51,00,30,300 (j) (k)514
18.Keménylevelűcsenkesz
(Festuca trachyphylla (Hack.)
Krajina)
75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
19.Kis komócsin (Phleum
nodosum)
80 (a)961,51,00,30,300 (k)514
20.Ligeti perje (Poa nemoralis)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)14
21.Mocsári perje (Poa palustris)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)14
22.Nádképű csenkesz (Festuca
arundinacea)
80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
23.Olaszperje, hollandiperje
(Lolium multiflorum)
75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
24.Oriás tippan (Agrostis
gigantea)
80 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)14
25.Réti csenkesz (Festuca
pratensis)
80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
26.Réti ecsetpázsit (Alopecurus
pratensis)
70 (a)752,51,0 (f)0,30,300 (j) (k)5 (n)14
27.Réti komócsin (Phleum
pratense)
80 (a)961,51,00,30,300 (k)514
28.Réti perje (Poa pratensis)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)14
29.Sovány perje (Poa trivialis)75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)14
30.Sudár rozsnok (Bromus
catharticus)
75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j) (k)10 (n)14
31.Tarackos tippan (Agrostis
stolonifera)
75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)14
32.Vörös csenkesz (Festuca
rubra)
75 (a)901,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)14
33.Pillangósok
34.Alexandriai here (Trifolium
alexandrinum)
80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)1013
35.Baltacim (Onobrychis
viciifolia) - hüvelyes
-hüvelytelen
75 (a) (b)20952,51,00,300 (j)514
13
36.Bíborhere (Trifolium
incarnatum)
75 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)1013
37.Borsó (Pisum sativum, Pisum
arvense)
80 (a)980,50,30,300 (j)5 (n)14
38.Eperhere
(Trifolium fragiferum)
709810 (i)0 (j) (k)10
39.Fehérhere (Trifolium repens)80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)1013
40.Fehérvirágú csillagfürt
(Lupinus albus)
80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)14
41.Görögszéna (Trigonella
foenum-graecum)
80 (a)951,00,50,300 (j)513
42.Keleti kecskeruta (Galega
orientalis)
60 (a) (b)40972,01,50,300 (l) (m)10 (n)(m)14
43.Keskenylevelű csillagfürt
(Lupinus angustifolius)
75 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)14
44.Komlós lucerna (Medicago
lupulina)
80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)1013
45.Lóbab (Vicia faba)80 (a) (b)5980,50,30,300 (j)5 (n)14
46.Lucerna (Medicago sativa)80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)1013
47.Pannon bükköny (Vicia
pannonica)
85 (a) (b)20981,00,50,30 (i)0 (j)5 (n)15
48.Perzsahere (Trifolium
resupinatum)
80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)1013
49.Sárga szeradella
(Ornithopus compressus)
759010 (i)0 (j) (k)10
50.Sárgavirágú csillagfürt
(Lupinus luteus)
80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)14
51.Svédhere (Korcshere)
(Trifolium hybridum)
80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)1013
52.Szeradella
(Ornithopus sativus)
759010 (i)0 (j) (k)10
53.Szarvaskerep (Lotus
corniculatus)
75 (a) (b)40951,8 (d)1,0 (d)0,300 (l) (m)1013
54.Szegletes lednek
(csicserilednek)
(Lathyrus cicera)
809510,50,30 (i)0 (j) (k)20
55.Szöszös bükköny (Vicia
villosa)
85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)15
56.Tarkavirágú lucerna
(Medicago varia)
80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)1013
57.Tavaszi bükköny (Vicia
sativa)
85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)15
58.Terpedt here
(Trifolium squarrosum)
75 (b)20971,50,300 (l) (m)10
59.Vöröshere (Trifolium
pratense)
80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)1013
60.Egyéb fajok
61.Karórépa (Brassica napus var.
napobrassica)
80 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)511
62.Lándzsás útifű
(Plantago lanceolata)
75851,50 (i)0 (j) (k)10
63.Mézontófű (Phacelia
tanacetifolia)
80 (a)961,00,500 (j) (k)12
64.Takarmánykáposzta (Brassica
oleracea convar. acephala
var. medullosa var. viridis)
75 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)1011
65.Takarmányretek (olajretek)
(Raphanus sativus var.
oleiformis)
80 (a)971,00,50,30,300 (j)510

1.2.2.2. Egyéb feltételek:

a) Valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni.

b) A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.

c) Az egyéb Poa fajokról származó vetőmagok összesen legfeljebb 0,8 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

d) A Trifolium pratense vetőmagjának legfeljebb 1 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

e) A Lupinus albus, a Lupinus angustifolius, a Lupinus luteus, a Pisum sativum, a Vicia faba, a Vicia spp. vetőmagjának valamely más megfelelő faj vetőmagjában található összesen legfeljebb 0,5 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

f) Az egyetlen faj vetőmagjára előírt maximális tömegszázalék nem alkalmazható a Poa spp. vetőmagjára.

g) Az előírt tömegű mintában található összesen legfeljebb két darab Avena fatua és Avena sterilis vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta mentes e fajok vetőmagjától.

h) Az előírt tömegű mintában található egy darab Avena fatua és Avena sterilis vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes e fajok vetőmagjától.

i) Az Avena fatua és az Avena sterilis vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e az "L" oszlopban megállapított feltételek.

j) Cuscuta spp. vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e az "M" oszlopban megállapított feltételek.

k) Az előírt tömegű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától.

l) A Cuscuta spp. vetőmagjai számának megállapításához használt minta tömege kétszerese a 3. számú melléklet C. rész I. pontja szerinti táblázat "G" oszlopában a megfelelő fajra vonatkozóan meghatározott tömegnek.

m) Az előírt tömegű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától.

n) A Rumex acetosella és Rumex maritimus kivételével a Rumex spp. magjainak darabszám szerinti meghatározását csak abban az esetben kell elvégezni, ha kétség merül fel azt illetően, hogy a tétel eleget tesz-e az "N" oszlopban meghatározott feltételeknek.

o) Az eltérő színű Lupinus spp. vetőmagjának százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a következő értéket:

- a keserű csillagfürtben: 2%

- a keserű csillagfürttől eltérő Lupin spp.-ben: 1%

p) A Lupinuis spp.-hez tartozó fajtákban a keserű magok százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a 2,5%-ot.

1.2.2.3. A borsó és a bükkönyök magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kell elvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat.

1.2.2.4. A Vicia sativa, Vicia villosa és Vicia pannonica vetőmagjának csírázóképességi vizsgálata során megállapított keményhéjú és duzzadt magvakat db/100 db-ban kell megadni.

1.2.2.5. Csillagfürt fajok esetében a címkén és a vetőmagminősítő bizonyítványon is jelölni kell, hogy a fajta édes vagy keserű.

1.2.2.6. A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.

1.2.3. A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. 1.3. Kereskedelmi vetőmag

1.3.1. A kereskedelmi vetőmagra e melléklet 1.2.2.1. pontjában foglalt táblázat és az 1.2.3. pontjában foglaltak az irányadóak az alábbi eltérésekkel:

1.3.1.1. Az e melléklet 1.2.2.1. pontjában foglalt táblázat "E" és "F" oszlopában megállapított tömegszázalék 1%-kal nő.

1.3.1.2. A Poa annua-ban az egyéb Poa fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 10 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

1.3.1.3. A Poa annua kivételével más Poa spp.-ben az egyéb Poa fajok összesen legfeljebb 3 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

1.3.1.4. A Lotus corniculatus-ra nem alkalmazható az e melléklet 1.2.2.2. pontjában megállapított d) feltétel.

1.3.1.5. A Lupinus spp.-ben:

a) a minimális analitikai tisztaság 97 tömeg %;

b) az eltérő színű Lupinus spp. vetőmagjának százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a következő értéket:

- a keserű csillagfürtben 4%

- a keserű csillagfürttől különböző Luppin spp.-ben 2%

1.3.1.6. A Vicia spp.-ben a Vicia pannonica, a Vicia villosa, illetve a rokon termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 6 tömeg %-os aránya valamely más Vicia fajon belül nem minősül szennyezettségnek.

1.3.1.7. A Vicia pannonica, a Vicia sativa és a Vicia villosa esetében a minimális analitikai tisztaság 97,0 tömeg %.

1.3.1.8. A Lathyrus cicera tekintetében a minimális analitikai tisztaság 90 tömeg %. A rokon és termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 5 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

1.3.2. További feltételek:

1.3.2.1. A borsó és a bükkönyök magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kell elvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat.

1.3.2.2. A Vicia sativa, Vicia villosa és Vicia pannonica vetőmagjának csírázóképességi vizsgálata során megállapított keményhéjú és duzzadt magvakat db/100 db-ban kell megadni.

1.3.2.3. Csillagfürt fajok esetében a címkén és a vetőmagminősítő bizonyítványon is jelölni kell, hogy a fajta édes vagy keserű.

1.3.2.4. A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni."

Tartalomjegyzék