42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet, valamint a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendeletben megállapított mértékben és feltételek szerint vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) a szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai ültetésre szánt növény előállítására, valamint - az erdészeti csemetekertek kivételével - fajtafenntartásra igénybe vett területek után a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet XIII. és XIV. mellékletében felsorolt ültetésre szánt növények - beleértve az ott felsorolt vetőmagokat is - előállításához és forgalomba hozatalához szükséges,

b) a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 8. és 9. melléklete alapján meghatározott,

c) a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. számú melléklete alapján meghatározott

növényegészségügyi vizsgálatokhoz [a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: támogatott növényegészségügyi szolgáltatás]."

2. § (1) A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A kérelmezőnek a támogatott növényegészségügyi szolgáltatásban való részvételre irányuló kérelmét a megyei kormányhivatalhoz kell benyújtania a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikkében meghatározott bejelentési időszakban.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatott növényegészségügyi szolgáltatásban való részvételre irányuló kérelem az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:

a) a kérelmező azonosító adatai (ügyfél-azonosító szám, adószám vagy adóazonosító jel, őstermelői igazolvány száma),

b) a kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok [előző évi beszámoló vagy bevallás alapján, újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett foglalkoztatotti létszám (éves átlaglétszám), éves forgalom összege forintban, éves mérlegfőösszeg forintban, vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép)],

c) a támogatás 2. § (2) bekezdése szerinti célterületének megnevezése,

d) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatok."

(2) A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem nyújtható támogatás, ha megállapítást nyer, hogy a támogatott növényegészségügyi szolgáltatással érintett növényben a növénykárosító jelenlétét a támogatást igénybe vevő idézte elő."

3. § A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A megyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH adatai alapján a vizsgálati díjak termelőknek fel nem számított összegéről a NÉBIH összesítést (a továbbiakban: kifizetési kérelem) készít a (2a) bekezdés szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon.

(2a) A (2) bekezdés szerinti kifizetési kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tárgyhónap megjelölése,

b) a támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő adatai (ügyfél-azonosító szám, mikro-, kis- vagy középvállalkozás-minősítés),

c) a megyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH által kiállított számla száma, a számlán szereplő támogatható nettó érték forintban, a számla kiállítási dátuma,

d) az igényelt támogatás összege forintban."

4. § A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

a) 1. §-ában a "vetőmag- és szaporítóanyag-előállítás" szövegrész helyébe az "ültetésre szánt növény előállítás" szöveg,

b) 2/A. §-ában a "támogatott szolgáltatásról" szövegrész helyébe a "támogatott növényegészségügyi szolgáltatásról" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "a fentiekről az 1. számú melléklet" szövegrész helyébe az "az a)-d) pontban foglaltakról az 5. § (1) bekezdése" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

e) 4. § (6) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a "járási hivatal az 1. számú melléklet" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal az (1) bekezdés" szöveg,

g) 7. § (1) bekezdésében az "a földművelésügyi" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szövegrész,

b) 6. § (3) bekezdésében a "postai úton" szövegrész,

c) 1. és 2. számú melléklete.

2. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

6. § (1) A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 1. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) fitoplazma fertőzés: a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó, uniós zárlati károsító státuszú, a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklet B rész F1. pontjában szereplő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) általi károsítás;

e) készenléti terv: a 2016/2031/EU parlamenti és tanácsi rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt előírások alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó, uniós zárlati károsító státuszú szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma felszámolására kidolgozott és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár által jóváhagyott terv;"

(2) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"j) növényvédőszer: a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett rovarölőszer;"

(3) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 1. §-a a következő t) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"t) támogatható területnagyság: a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződés által a kifizetési kérelemben, a hegybírói igazoláson, a permetezési naplóban vagy a Gazdálkodási Napló szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban együtt: permetezési napló) megjelölt, hektárban - négy tizedesjegy pontossággal - kifejezett területnagyság közül a legkisebb;"

7. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szőlőtermelő akkor jogosult a támogatás igénybevételére, ha)

"f) a növényegészségügyi megelőzéshez, illetve a növényegészségügyi felszámoláshoz kapcsolódó növényvédőszeres védekezésről permetezési naplót vezet, és"

8. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 5. § (3) bekezdés záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"a tárgyévben a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számlához kapcsolódóan a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére kiállított, a gépi bérmunka-szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer megvásárlását igazoló számla használható fel."

9. § (1) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő az (1a) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés az (1b) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet tárgyév március 1. és március 31. között nyújthatja be elektronikus úton. A kérelem benyújtására - a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) foglaltaknak megfelelően - a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint kerülhet sor."

(2) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 6. § (1a) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A szőlőtermelő növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételére irányuló, (1) bekezdés szerinti kérelme - a szőlőtermelő azonosító adatain túl - az alábbi adatokat tartalmazza:"

10. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő a (2) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés a (3) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet a szőlő tárgyévi növényegészségügyi megelőzési, illetve növényegészségügyi felszámolási célú növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-éig nyújthatja be. A kérelem benyújtására elektronikus úton - a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelően, a Kincstárhoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint kerülhet sor. A Kincstár a kifizetési kérelmeket a hiánytalan beérkezést követő tizenöt napon belül továbbítja a növényvédelmi hatóság részére a 7/A. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak céljából.

(2) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szőlőtermelő azonosító adatai;

b) az üzemméret megnevezése (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

c) a növényvédőszeres védekező tevékenység jellege:

ca) növényegészségügyi megelőzés,

cb) növényegészségügyi felszámolás;

d) a szőlőültetvény adatai:

da) településnév,

db) helyrajzi szám,

dc) a szőlőültetvény nagysága (hektár),

dd) a szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);

e) a számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó adatai];

f) a területileg illetékes növényvédelmi hatóság megnevezése és

g) a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatok.

(3) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő azonosító adatai;

b) az üzemméret megnevezése (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

c) a növényvédőszeres védekező tevékenység jellege:

ca) növényegészségügyi megelőzés,

cb) növényegészségügyi felszámolás;

d) a szőlőültetvény adatai:

da) településnév,

db) helyrajzi szám,

dc) a szőlőültetvény nagysága (hektár),

dd) a szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);

e) a számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó adatai];

f) a területileg illetékes növényvédelmi hatóság megnevezése és

g) a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatok.

(4) Növényegészségügyi megelőzés támogatása esetén a kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a Kincstár által a 6. § (4) bekezdése szerint befogadott támogatási kérelem benyújtása.

(5) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) a növényvédőszer

aa) megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,

ab) az 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunkaszolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,

ac) az 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunkaszolgáltatást végző nevére kiállított, a gépi bérmunka-szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer megvásárlását igazoló számla másolatát;

b) az a) pont aa) és ab) alpontja szerinti számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat - így különösen bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiadott, hiteles teljesítésigazolás - másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, ha a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem szerepel;

c) a szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi - I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer felhasználása esetén a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti - permetezési napló másolatát;

d) borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró által kiállított, a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolás másolatát;

e) a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát, ha a kifizetési kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be; és

f) ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő jogosult I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer kijuttatására, akkor a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő nevére kiállított, erről szóló engedély másolatát.

(6) A szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Ugyanazon kifizetési kérelemben együttesen igényelhető a növényegészségügyi megelőzés és a növényegészségügyi felszámolás támogatása."

11. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A növényvédelmi hatóság a kifizetési kérelmet nyilvántartásba veszi, és a kifizetési kérelem, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletek szakmai megalapozottságát - a készenléti tervben foglalt intézkedéseket és termelői kötelezettségeket is alapul véve - megvizsgálja, majd annak teljessége esetén azt záradékkal látja el. A záradék tartalmazza

a) a növényvédelmi hatóság állásfoglalását a kifizetési kérelem, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletek szakmai megalapozottságáról a növényvédőszer megnevezésének és mennyiségének megjelölésével,

b) fitoplazma fertőzéssel való érintettség esetén a növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatának ügyiratszámát, keltezését és az érintett településeket,

c) csemegeszőlő termelése esetén a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolás másolatát.

(2) Fitoplazma fertőzéssel való érintettség esetén az (1) bekezdés szerinti záradékhoz mellékelni kell a növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatát.

(3) Ha a növényvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti záradékban a növényegészségügyi felszámolás elvégzését igazolja a kifizetési kérelemben jelölt növényegészségügyi megelőzéssel szemben, akkor a Kincstár az eltérést nyilvánvaló hibaként javítja, és a támogatást az 1b. melléklet szerinti mértékben és összegben hagyja jóvá.

(4) A növényvédelmi hatóság a záradék kiállítását követő tíz munkanapon belül megküldi a kifizetési kérelmet a Kincstár részére, amely a támogatható területnagyság alapján dönt a kifizetési kérelemben foglalt megalapozott igényről, és intézkedik a támogatási összeg szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés részére történő kifizetéséről. Ha a növényvédelmi hatóság által kiállított záradék alapján a támogatási igény részben vagy teljes egészében nem megalapozott, akkor a Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészben elutasítja.

(5) Ha a kifizetési kérelem hiányos, a Kincstár - tíznapos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel a szőlőtermelőt vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződést.

(6) Hiányosan benyújtott kifizetési kérelem esetén a Kincstár részére megküldött hiánypótlást követően a Kincstár - legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével - megküldi a kifizetési kérelmet a növényvédelmi hatóság részére annak (1)-(4) bekezdés szerinti záradékolása érdekében. Ha a növényvédelmi hatóság által kiállított záradék alapján a támogatási igény részben vagy teljes egészében nem megalapozott, akkor a Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy teljes egészében elutasítja.

(7) Ha a tárgyévre vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos igény meghaladja a 3. § (1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a keretösszeg kifizetési kérelmekben foglalt jogos igényre történő felosztása a támogatási célok alábbi sorrendjében történik:

a) szőlő szaporítóanyag termelés,

b) az a) pont szerinti eset kivételével a növényegészségügyi felszámolás,

c) az a) pont szerinti eset kivételével a növényegészségügyi megelőzés.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a tárgyévben a szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés részére a (7) bekezdés c) pontja szerinti célra vonatkozó kifizetési kérelmekben foglalt jogos igény alapján legfeljebb a 3. § (1) bekezdése szerinti keretösszeg és a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatási célokra vonatkozó kifizetési kérelmekben foglalt jogos igény különbözete erejéig nyújtható támogatás, amelynek összege a túllépés mértékével arányosan csökken."

12. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. Az elektronikus kapcsolattartás közös szabályai

8/A. § (1) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(2) A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel - a felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó kérelmek kivételével -minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(3) Ha a támogatási kérelem, a kifizetési kérelem és a hiánypótlás elektronikus úton történő benyújtása során a kérelmező helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

13. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 1. § h) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "7. § (1a) és (1b) bekezdésében" szövegrész helyébe a "7. § (2) és (3) bekezdésében" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében a "7. § (1a) bekezdés c) pont ce) alpontja, valamint a 7. § (1b) bekezdés c) pont ce) alpontja" szövegrész helyébe a "7. § (5) bekezdés d) pontja" szöveg, a "7. § (1a) és (1b) bekezdése" szövegrész helyébe a "7. § (2) és (3) bekezdése" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 6. § (5) bekezdése,

b) 1a. és 1b. mellékletében foglalt táblázat D oszlopának az " , illetve - amennyiben a növényvédőszert a gépi bérmunka-szolgáltatást végző vásárolja meg és juttatja ki, úgy - a gépi bérmunka-szolgáltatás ellenértékének 75%-a" szövegrésze.

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6-12. § és a 14. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék