36/2023. (VII. 19.) AM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 3. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"11. ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajta: az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 3. cikk 19. pontja szerinti fajta."

2. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A 12. számú melléklet 1. pontja szerinti fajok ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtái a 12. § (1) bekezdése szerinti technikai előírások egyöntetűségre vonatkozó DUS-követelményeitől a 12. számú melléklet 2. pontja szerinti tulajdonságok tekintetében eltérhetnek.

(2) A 12. számú melléklet 1.1-1.4. pontja szerinti fajok ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtái gazdasági értékvizsgálatára vonatkozó, a 12. § (4) bekezdése szerinti vizsgálati módszerektől eltérő feltételeket a 12. számú melléklet 3. pontja határozza meg.

(3) A NÉBIH minden évben jelentést készít a 12. számú melléklet 1. pontja szerinti fajok ökológiai termelésre alkalmas fajtái tekintetében a beérkezett kérelmek számáról és a DUS vizsgálat eredményéről, továbbá a 12. számú melléklet 1.1-1.4. pontja szerinti fajok ökológiai termelésre alkalmas fajtái gazdasági értékvizsgálatának eredményéről. A NÉBIH a jelentést az adott év december 31-éig megküldi az Európai Bizottságnak."

3. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 30. §-a a következő 37. és 38. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"37. a 2003/90/EK irányelvnek az ökológiai termelésre alkalmas mezőgazdasági növényfajok ökológiai fajtáira vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 23-i (EU) 2022/1647 bizottsági végrehajtási irányelv,

38. a 2003/91/EK irányelvnek az ökológiai termelésre alkalmas zöldségfajok ökológiai fajtáira vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 23-i (EU) 2022/1648 bizottsági végrehajtási irányelv."

4. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet az 1. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.

2. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet módosítása

5. § A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 15. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"h) a Bizottság (EU) 2022/2438 végrehajtási irányelve (2022. december 12.) a 93/49/EGK irányelvnek és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a dísznövények szaporítóanyagain, a gyümölcstermő növények szaporítóanyagain és a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényeken jelen lévő uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében történő módosításáról."

3. A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet módosítása

6. § A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2017. (III. 23.) FM rendelet] 15. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(17) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó

a) krioprezervációs fenntartás esetén a prebázis, bázis és certifikált anyanövényekre, valamint a prebázis, bázis, certifikált és C.A.C. szaporítóanyagokra, valamint

b) a prebázis, bázis, certifikált és C.A.C. szaporítóanyagokra, ha a szaporítóanyagot olyan területen állították elő, amelyről a 2006. évi LXXV. törvénnyel kihirdetett, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény X. cikke alapján elfogadott, a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. nemzetközi szabvánnyal (a továbbiakban: nemzetközi szabvány) összhangban vizuális vizsgálatot, valamint szükség szerint mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot követően megállapítást nyert, hogy mentes a 2. melléklet szerinti károsítóktól."

7. § A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § (1) A 2017. január 1-je előtt már meglévő, 2029. december 31-ig hivatalosan minősített vagy a C.A.C. anyagként való minősítés feltételeit teljesítő, de e rendelet követelményeinek nem megfelelő anyanövényről származó mag vagy magonc 2029. december 31-ig forgalomba hozható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szaporítóanyag forgalomba hozatala során a szaporítóanyag címkéjén és származási igazolványán szerepelnie kell a 2014/98/EU bizottsági végrehajtási irányelv 32. cikkére történő hivatkozásnak.

(3) A 2023. január 1-je és az egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról szóló 36/2023. (VII. 19.) AM rendelet hatálybalépése között forgalomba hozott, (1) bekezdés szerinti szaporítóanyag jogszerűen forgalomba hozott szaporítóanyagnak minősül."

8. § A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 50. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"g) a Bizottság (EU) 2022/2438 végrehajtási irányelve (2022. december 12.) a 93/49/EGK irányelvnek és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a dísznövények szaporítóanyagain, a gyümölcstermő növények szaporítóanyagain és a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényeken jelen lévő uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében történő módosításáról"

(való megfelelést szolgálja.)

9. § (1) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. § A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 15. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (10) bekezdésében, 30. § (6) és (8) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 46. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében, 7. § (5) és (6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 11. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (7), (12) és (13) bekezdésében, 16. § (1) és (4) bekezdésében, 17. § (2) és (3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 28. §-ában, 29. § (3) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 30. § (2) bekezdés d) pontjában, 30. § (3) és (4) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (1) és (7) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (4) bekezdés c) pontjában, 33. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (5) bekezdésében, 36. § nyitó szövegrészében, 38. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és e) pontjában, 38. § (3) bekezdésében, 38. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 39. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében, 41. § (6) bekezdésében, 42. § (6) bekezdésében, 42. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 43. § (2) bekezdésében, 44. §-ában, 46. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 3.1. pontjában, 5. melléklet 2.11.1.3.1.2.3. pontjában, 8. melléklet 5.2. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 25. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 25. § (5) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

e) 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a "Pondrus" szövegrész helyébe a "Poncirus" szöveg,

f) 4. melléklet 1.6.2. pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében a "staiva" szövegrész helyébe a "sativa" szöveg,

g) 5. melléklet 2.4.2.2.1., 2.8.2.2.1., 2.11.1.3.1. és 2.12.2.2.1. pontjában az "a 2017/925/EU" szövegrész helyébe az "az (EU) 2017/925" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 82. sora,

b) 5. melléklet 2.4.2.2. pontja,

c) 5. melléklet 2.6.4.2.3.4.4. pontja és

d) 5. melléklet 2.8.5. pontja.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet

a) a 2003/90/EK irányelvnek az ökológiai termelésre alkalmas mezőgazdasági növényfajok ökológiai fajtáira vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 23-i (EU) 2022/1647 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

b) a 2003/91/EK irányelvnek az ökológiai termelésre alkalmas zöldségfajok ökológiai fajtáira vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 23-i (EU) 2022/1648 bizottsági végrehajtási irányelvnek és

c) a 93/49/EGK irányelvnek és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a dísznövények szaporítóanyagain, a gyümölcstermő növények szaporítóanyagain és a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényeken jelen lévő uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. december 12-i (EU) 2022/2438 bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 36/2023. (VII. 19.) AM rendelethez

"12. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

Egyes ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták egyöntetűségére és gazdasági érzékvizsgálatára vonatkozó előírások

1. A 12/A. § szerinti fajok:

1.1. árpa (Hordeum vulgare L.)

1.2. kukorica (Zea mays L.)

1.3. rozs (Secale cereale L.)

1.4. búza (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.)

1.5. sárgarépa (Daucus carota L.)

1.6. karalábé (Brassica oleracea L.)

2. A technikai előírásoktól való eltérés az egyöntetűség tekintetében:

2.1. Árpa

2.1.1. A vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO/TP-019/5. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

2.1.1.1. CPVO 5. - Zászlóslevél: a fülecskék antociános elszíneződése

2.1.1.2. CPVO 8. - Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága

2.1.1.3. CPVO 9. - Szálkák: a csúcsok antociános színeződése

2.1.1.4. CPVO 10. - Kalász: viaszosság

2.1.1.5. CPVO 12. - Szemtermés: a külső toklász erezetének antociános színeződése

2.1.1.6. CPVO 16. - Steril füzérke: növekedési jelleg

2.1.1.7. CPVO 17. - Kalász: alak

2.1.1.8. CPVO 20. - Szálka: hosszúság

2.1.1.9. CPVO 21. - Kalászorsó: az első tag hossza

2.1.1.10. CPVO 22. - Kalászorsó: az első tag görbülete

2.1.1.11. CPVO 23. - Középső füzérke: a kalászpelyva és a hozzá tartozó szálka hossza a szemterméshez viszonyítva

2.1.1.12. CPVO 25. - Szemtermés a külső toklász háti oldalán a belső oldalsó erek tüskézettsége

2.2. Kukorica

2.2.1. A vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/002/3. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

2.2.1.1. CPVO 1. - Első levél: a levélhüvely antociános színeződése

2.2.1.2. CPVO 2. - Első levél: a csúcs alakja

2.2.1.3. CPVO 8. - Címer: a kalászpelyva antociános színeződése, az alap kivételével

2.2.1.4. CPVO 9. - Címer: a portokok antociános színeződése

2.2.1.5. CPVO 10. - Címer: a főtengely és az oldalágak közötti szög

2.2.1.6. CPVO 11. - Címer: az oldalágak görbülete

2.2.1.7. CPVO 15. - Szár: a harmatgyökerek antociános színeződése

2.2.1.8. CPVO 16. - Címer: a füzérkék tömöttsége

2.2.1.9. CPVO 17. - Levél: a levélhüvely antociános színeződése

2.2.1.10. CPVO 18. - Szár: a szártagok antociános színeződése

2.2.1.11. CPVO 19. - Címer: a főtengely hossza a legalsó oldalág felett

2.2.1.12. CPVO 20. - Címer: a főtengely hossza a legfelső oldalág felett

2.2.1.13. CPVO 21. - Címer: az oldalág hossza

2.3. Rozs

2.3.1. A vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/058/1. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

2.3.1.1. CPVO 3. - Csírahüvely: antociános színeződés

2.3.1.2. CPVO 4. - Csírahüvely: hosszúság

2.3.1.3. CPVO 5. - Első levél: a levélhüvely hossza

2.3.1.4. CPVO 6. - Első levél: a lemez hossza

2.3.1.5. CPVO 8. - Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága

2.3.1.6. CPVO 10. - A zászlóslevél melletti levél: a lemez hossza

2.3.1.7. CPVO 11. - A zászlóslevél melletti levél: a lemez szélessége

2.3.1.8. CPVO 12. - Kalász: viaszosság

2.3.1.9. CPVO 13. - Szár: a kalász alatti szőrözöttség

2.4. Búza

2.4.1. A vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/003/5. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

2.4.1.1. CPVO 3. - Csírahüvely: antociános színeződés

2.4.1.2. CPVO 6. - Zászlóslevél: a fülecskék antociános színeződése

2.4.1.3. CPVO 8. - Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága

2.4.1.4. CPVO 9. - Zászlóslevél: a lemez viaszossága

2.4.1.5. CPVO 10. - Kalász: viaszosság

2.4.1.6. CPVO 11. - Szár: a kalásztartó szártag viaszossága

2.4.1.7. CPVO 20. - Kalász: alak profilból

2.4.1.8. CPVO 21. - Legfelső orsótag: a szőrözöttség kiterjedése a domború felületen

2.4.1.9. CPVO 22. - Alsó kalászpelyva: a váll szélessége

2.4.1.10. CPVO 23. - Alsó kalászpelyva: a váll alakja

2.4.1.11. CPVO 24. - Alsó kalászpelyva: a fog hossza

2.4.1.12. CPVO 25. - Alsó kalászpelyva: a fog alakja

2.4.1.13. CPVO 26. - Alsó kalászpelyva: a szőrözöttség kiterjedése a belső felületen

2.5. Sárgarépa

2.5.1. A vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/049/3. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

2.5.1.1. CPVO 4. - Levél: tagoltság

2.5.1.2. CPVO 5. - Levél: a zöld szín intenzitása

2.5.1.3. CPVO 19. - Gyökér: a mag átmérője a teljes átmérőhöz viszonyítva

2.5.1.4. CPVO 20. - Gyökér: a mag színe

2.5.1.5. CPVO 21. - A fehér maggal rendelkező fajták kivételével, gyökér: a mag színének intenzitása

2.5.1.6. CPVO 28. - Gyökér: a csúcs színeződésének ideje

2.5.1.7. CPVO 29. - Növény: az elsődleges ernyő magassága a virágzás idején

2.6. Karalábé

2.6.1. A vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/065/1 Rev. CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek a megfelelő CPVO-előírásban foglalt, az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

2.6.1.1. CPVO 2. - Csíranövény: a sziklevelek zöld színeződésének intenzitása

2.6.1.2. CPVO 6. - Levélnyél: növekedési jelleg

2.6.1.3. CPVO 8. - Levéllemez: hosszúság

2.6.1.4. CPVO 9. - Levéllemez: szélesség

2.6.1.5. CPVO 10. - Levéllemez: a csúcs alakja

2.6.1.6. CPVO 11. - Levéllemez: tagoltság a főérig (a levél alsó részén)

2.6.1.7. CPVO 12. - Levéllemez: a szél bemetszéseinek száma (a levél felső részén)

2.6.1.8. CPVO 13. - Levéllemez: a szél bemetszéseinek mélysége (a levél felső részén)

2.6.1.9. CPVO 14. - Levéllemez: alak keresztmetszetben

2.6.1.10. CPVO 19. - Karalábé: belső levelek száma

3. Az 1.1-1.4. pont szerinti fajok ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtái gazdasági értékvizsgálatát ökológiai feltételek mellett, az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kell végezni, és a vizsgálat során figyelembe kell venni az ökológiai mezőgazdaság sajátos igényeit és célkitűzéseit, vizsgálni kell a betegségekkel szembeni ellenálló képességet vagy toleranciát, valamint a különböző helyi talaj- és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodást.

3.1. Ha a NÉBIH nem tudja biztosítani az ökológiai feltételek melletti gazdasági értékvizsgálatot vagy bizonyos jellemzők - többek között a betegségekre való fogékonyság - vizsgálatát, a vizsgálatok az alábbiak szerint végezhetőek el:

3.1.1. a NÉBIH felügyelete alatt ökológiai termesztők telephelyein vagy ökológiai gazdálkodást folytató gazdaságokban,

3.1.2. alacsony inputanyag-felhasználás mellett és minimális kezelésekkel vagy

3.1.3. egy másik tagállamban, ha az adott tagállammal kétoldalú megállapodás jött létre az ökológiai feltételek melletti vizsgálatok lehetővé tétele érdekében.

3.2. Egy fajta termesztési és használati értéke akkor tekinthető kielégítőnek, ha a Nemzeti Fajtajegyzékben elismert, más ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtákkal összehasonlítva tulajdonságai összességében véve - legalább a bármely régióban folyó termesztés tekintetében - a termény vagy az abból származó termékek termesztésének, illetve használatának egyértelmű javulását teszik lehetővé. A mezőgazdasági termelésben a gazdálkodási gyakorlatok, valamint az élelmiszer- vagy takarmánytermelés tekintetében az ökológiai gazdálkodás számára előnyösebb jellemzőket a termesztési és használati érték vizsgálata szempontjából különösen értékesnek kell tekinteni.

3.3. Az NÉBIH-nek az ökológiai gazdálkodás sajátos igényeihez igazított különböző vizsgálati feltételeket kell előírnia, és a kérelmező kérésére a NÉBIH - amennyiben erre lehetősége van - specifikus tulajdonságokat és jellemzőket is vizsgál, ha megismételhető módszerek állnak rendelkezésre."

2. melléklet a 36/2023. (VII. 19.) AM rendelethez

1. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. és 1b. sorral egészül ki:

(AB
1.Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók)
1a.Castanea sativa Mill.1. Gombák és petespórás gombák
1b.1.1. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres,
De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

2. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 169. és 170. sorral egészül ki:

(AB
1.Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók)
169.2. Gombák és petespórás gombák
170.2.1. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres,
De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

3. melléklet a 36/2023. (VII. 19.) AM rendelethez

1. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.1.2-2.1.4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"2.1.2. Prebázis kategória

2.1.2.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények:

2.1.2.1.1. Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön előállított prebázis szaporítóanyagok tanúsításának egyes tagállamok számára történő ideiglenes engedélyezéséről és az (EU) 2017/167 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 29-i (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat [a továbbiakban: (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat] értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben folytatott szabadföldön történő előállítását, a következő követelmények alkalmazandók:

2.1.2.1.1.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr esetében:

2.1.2.1.1.1.1. A prebázis kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.1.2.1.1.1.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket.

2.1.2.1.1.2. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld esetében:

2.1.2.1.1.2.1. A prebázis kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.1.2.1.1.2.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket.

2.1.3. Bázis kategória

2.1.3.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények:

2.1.3.1.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr esetében:

2.1.3.1.1.1. A bázis kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.1.3.1.1.2. a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket.

2.1.3.1.2. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld esetében:

2.1.3.1.2.1. A bázis kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.1.3.1.2.2. a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket.

2.1.4. Certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

2.1.4.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények:

2.1.4.1.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr esetében:

2.1.4.1.1.1. A certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított,

2.1.4.1.1.2. a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket, vagy

2.1.4.1.1.3. a termesztési helyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket mutató, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokat gyökerestől eltávolítják, a fennmaradó szaporítóanyagokat hetenként ellenőrzik, és a termesztési helyen a szállítás előtti legalább három hétben nem észleltek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket.

2.1.4.1.2. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld esetében:

2.1.4.1.2.1. A certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.1.4.1.2.2. a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy

2.1.4.1.2.3. a termesztési helyen a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket mutató, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokat, valamint a tüneteket mutató szaporítóanyag 2 méteres körzetében található összes növényt gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, beleértve a hozzátapadt talajt is, és

2.1.4.1.2.4. a tüneteket mutató szaporítóanyagok 10 méteres körzetében található valamennyi növény és az érintett tételből fennmaradó szaporítóanyagok esetében:

2.1.4.1.2.4.1. a tüneteket mutató szaporítóanyagok észlelését követő három hónapon belül az említett szaporítóanyagokon nem figyeltek meg a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket legalább két, a károsító kimutatásához megfelelő időpontban végzett ellenőrzés során, és e három hónapos időszak alatt nem végeztek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket csökkentő kezeléseket, és

2.1.4.1.2.4.2. Az említett három hónapos időszak után:

2.1.4.1.2.4.2.1. A termesztési helyen a szaporítóanyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy

2.1.4.1.2.4.2.2. a szállításra szánt szaporítóanyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek találták, és

2.1.4.1.2.5. a termesztési helyen található minden egyéb szaporítóanyag esetében:

2.1.4.1.2.5.1. a termesztési helyen a szaporítóanyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy

2.1.4.1.2.5.2. a szállításra szánt szaporítóanyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek találták."

2. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.8.3. pontja a következő 2.8.3.2. ponttal egészül ki:

"2.8.3.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.8.3.2.1. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider esetében:

2.8.3.2.1.1. A bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól, vagy

2.8.3.2.1.2. a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.8.3.2.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esetében:

2.8.3.2.2.1. A bázis kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól, vagy

2.8.3.2.2.2. a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporítóanyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató szaporítóanyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették."

3. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.8.4. pontja a következő 2.8.4.2. ponttal egészül ki:

"2.8.4.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.8.4.2.1. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider esetében:

2.8.4.2.1.1. A certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól,

2.8.4.2.1.2. a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, vagy

2.8.4.2.1.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták.

2.8.4.2.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esetében:

2.8.4.2.2.1. A certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól, vagy

2.8.4.2.2.2. a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató szaporítóanyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették."

4. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.12.2.2.1.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"2.12.2.2.1.1. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider esetében:

2.12.2.2.1.1.1. A prebázis kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.12.2.2.1.1.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú szaporítóanyagokon az elmúlt három vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;"

5. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.12.5.1.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"2.12.5.1.1. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider esetében:

2.12.5.1.1.1. A bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek nyilvánított,

2.12.5.1.1.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, vagy

2.12.5.1.1.3. a legutóbbi három vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálatok során a termesztés helyén és annak közvetlen közelében a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider tüneteit mutató, bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokat azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették."

6. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.12.6.2.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"2.12.6.2.1. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider esetében:

2.12.6.2.1.1. a C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek nyilvánított,

2.12.6.2.1.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, vagy

2.12.6.2.1.3. a legutóbbi három vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálatok során a termesztés helyén és annak közvetlen közelében a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider tüneteit mutató, C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokat azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették."

7. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.15.2.3. pontja a következő 2.15.2.3.4. ponttal egészül ki:

"2.15.2.3.4. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld esetében:

2.15.2.3.4.1. A bázis kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.15.2.3.4.2. a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket."

8. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.15.4.1. pontja a következő 2.15.4.1.3. ponttal egészül ki:

"2.15.4.1.3. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld esetében:

2.15.4.1.3.1. A certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.15.4.1.3.2. a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy 2.15.4.1.3.3.

2.15.4.1.3.3.1. a termesztési helyen a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket mutató, certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporítóanyagokat, valamint a tüneteket mutató szaporítóanyag 2 méteres körzetében található összes növényt gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, beleértve a hozzátapadt talajt is, és

2.15.4.1.3.3.2. a tüneteket mutató szaporítóanyagok 10 méteres körzetében található valamennyi növény és az érintett tételből fennmaradó szaporítóanyagok esetében:

2.15.4.1.3.3.2.1. a tüneteket mutató szaporítóanyagok észlelését követő három hónapon belül az említett szaporítóanyagokon nem figyeltek meg a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket legalább két, a károsító kimutatásához megfelelő időpontban végzett ellenőrzés során, és e három hónapos időszak alatt nem végeztek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket csökkentő kezeléseket, és

2.15.4.1.3.3.2.2. az említett három hónapos időszak után:

2.15.4.1.3.3.2.2.1. a termesztési helyen a szaporítóanyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy

2.15.4.1.3.3.2.2.2. a szállításra szánt szaporítóanyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek találták,

és

2.15.4.1.3.3.3.

2.15.4.1.3.3.3.1. a termesztési helyen található minden egyéb szaporítóanyag esetében:

2.15.4.1.3.3.3.1.1. a termesztési helyen a szaporítóanyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy

2.15.4.1.3.3.3.1.2. a szállításra szánt szaporítóanyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek találták."

9. A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2.15. pontja a következő 2.15.5. ponttal egészül ki:

"2.15.5. C.A.C. kategória

2.15.5.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények: 2.15.5.1.1. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld esetében:

2.15.5.1.1.1. A C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket a növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

2.15.5.1.1.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy

2.15.5.1.1.2.1. a termesztési helyen a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket mutató, C.A.C. kategóriájú szaporítóanyagokat, valamint a tüneteket mutató szaporítóanyag 2 méteres körzetében található összes növényt gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, beleértve a hozzátapadt talajt is, és

2.15.5.1.1.2.2. a tüneteket mutató szaporítóanyagok 10 méteres körzetében található valamennyi növény és az érintett tételből fennmaradó szaporítóanyagok esetében:

2.15.5.1.1.2.2.1. a tüneteket mutató szaporítóanyagok észlelését követő három hónapon belül az említett szaporítóanyagokon nem figyeltek meg a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket legalább két, a károsító kimutatásához megfelelő időpontban végzett ellenőrzés során, és e három hónapos időszak alatt nem végeztek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket csökkentő kezeléseket; és az említett három hónapos időszak után:

2.15.5.1.1.2.2.1.1. a termesztési helyen a szaporítóanyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy

2.15.5.1.1.2.2.1.2. a szállításra szánt szaporítóanyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek találták,

és

2.15.5.1.1.2.3. a termesztési helyen található minden egyéb szaporítóanyag esetében:

2.15.5.1.1.2.3.1. a termesztési helyen a szaporítóanyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld okozta tüneteket, vagy

2.15.5.1.2.3.2. a szállításra szánt szaporítóanyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld károsítótól mentesnek találták."

4. melléklet a 36/2023. (VII. 19.) AM rendelethez

A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 6. melléklet 9. pont címe helyébe a következő cím lép:

"9. Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina Lindl."

Tartalomjegyzék