674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5., a 6. alcím, valamint 2-4. melléklet tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím, valamint az 5. melléklet tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9., 37., 38. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet] az "A település zöldfelületi rendszere és zöldinfrastruktúra-hálózata" alcíme a következő 9/C. §-sal egészül ki:

"9/C. § Ha a hulladékról szóló törvény szerinti kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, kormányrendeletben meghatározott termékek visszaváltását biztosító automata visszaváltó berendezés elhelyezésére épületen belül vagy épületen kívül szilárd burkolatú területen nincs lehetőség, a 2. számú mellékletben meghatározott legkisebb zöldfelület értékébe zöldfelületként az a korábban zöldfelületként használt terület is beszámítandó, ahova az automata visszaváltó berendezés elhelyezését és üzemeltetését biztosító konténer kerül elhelyezésre."

2. § A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (10) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében:)

"b) meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében az a) pontban meghatározott számú gépjármű elhelyezését biztosítani kell, kivéve, ha a bővítésre, átalakításra, rendeltetésmódosításra kizárólag a hulladékról szóló törvény szerinti kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, kormányrendeletben meghatározott termékek visszaváltását biztosító automata visszaváltó berendezés elhelyezése, üzemeltetése érdekében kerül sor;"

3. § A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (10) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében:)

"e) meglévő építmények esetén a hulladékról szóló törvény szerinti kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, kormányrendeletben meghatározott termékek visszaváltását biztosító automata visszaváltó berendezés elhelyezését és üzemeltetését az üzlet parkolójában biztosító konténer által elvont parkolóhelyeknél a parkolóhely pótlása nem szükséges."

4. § A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet a következő 125. §-sal egészül ki:

"125. § E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR10.) megállapított 9/C. §-át és módosított 42. § (10) bekezdését a MódR10. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) E rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) IV/A. Fejezetében szabályozott, a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmények építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásaiban kell alkalmazni.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, ha az építés, átalakítás, bővítés kizárólag a hulladékról szóló törvény szerinti kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, kormányrendeletben meghatározott termékek visszaváltását biztosító automata visszaváltó berendezés elhelyezését, üzemeltetését biztosítja."

7. § Az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 1. §-át a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

8. § A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Nincs helye rendeltetésmódosítási eljárásának, ha az átalakítás kizárólag a hulladékról szóló törvény szerinti kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, kormányrendeletben meghatározott termékek visszaváltását biztosító automata visszaváltó berendezés elhelyezését, üzemeltetését biztosítja.

(3) E rendelet alkalmazásában árusítótér a kereskedelemről szóló törvény szerinti árusítótér."

5. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot - ide nem értve kizárólag a gyártó nevének és elérhetőségeinek feltüntetését - tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 22. pont c) alpontja által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik;"

10. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a KF kódot a záróelem és címke anyagára vonatkozó, az 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat szerinti anyagáram kód és az 1. melléklet 2.4.1. pontjában foglalt táblázat vagy az 1. melléklet 2.4.2. pontjában foglalt táblázat szerinti, a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti csoportkód figyelembevételével kell meghatározni."

11. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása esetén az átvállalási szerződés legalább)

"b) a körforgásos termék megnevezését, KF kódjának 1-6 karakterét,"

(tartalmazza.)

12. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

(A körforgásos termék első belföldi forgalomba hozatalának minősül)

"c) a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetében a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és a termék átadása)."

13. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A belföldi előállítású 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott reklámhordozó papír megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a gyártónak a megrendelt termék gazdasági reklám tartalmáról.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából gyártónak minősül, ha nyilatkozatával ellentétben a megrendelt termék gazdasági reklámot is tartalmazott."

14. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Nem minősül forgalomba hozatalnak)

"b) az 1. melléklet 1.9. pontja szerinti körforgásos termék tulajdonjogának más termék alkotórészeként való átruházása,

c) a körforgásos termék természetes személy általi, nem gazdasági tevékenység keretében végzett saját célú felhasználása,

d) a körforgásos termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére történő átruházása, ha a körforgásos termék külföldi rendeltetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként történő feladásra került, és igazolt módon külföldre kiszállításra került, vagy

e) a körforgásos termék tulajdonjogának nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzitterületen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő átruházása."

15. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A koncessziós társaság által a települési önkormányzat részére a Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerint megtérítendő összeget a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére átadott közterületi köztisztasági hulladékmennyiség, az országos hulladékanalízis alapján meghatározott teljes országos közterületi köztisztasági hulladékmennyiség és az (1) bekezdés szerint megállapított díjtétel részeként meghatározott, önkormányzatot megillető, körforgásos termék hulladékához kapcsolódó díjelemek figyelembevételével kell meghatározni.

(4) A koncessziós társaság minden év május 31-ig megállapítja az általa a Ht. 30/C. § (2a) bekezdése szerint elkülönített számlán kezelt, a megelőző egy éves időszakban fennmaradt összeget, és azt tájékoztatásul megküldi a Hivatal részére. Ezt az összeget a soron következő, a Ht. 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésekor a (3) bekezdés szerinti díjelemek vonatkozásában díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni."

16. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a következő 20/B. §-sal egészül ki:

"20/B. § A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően, ha a borászati termék üvegcsomagolásának gyártója a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, úgy a díjátalány-fizetési jogosultság kizárólag a csatlakozási és szolgáltatási díjban figyelembe nem vett csomagolásrészek kiterjesztett gyártói felelősségi díjára kiterjedően illeti meg."

17. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyártó a 20-20/B. § szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére."

18. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 22/D. §-sal egészül ki:

"22/D. § (1) Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában nem szereplő, használt csomagolószerből létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala során a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség

a) a használt csomagolószert csomagolásra felhasználó által vagy

b) az első belföldi forgalomba hozó által

teljesítésre kerül.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásának akkor van helye, ha a használt csomagolószert csomagolásra felhasználó az első belföldi forgalomba hozó által részére kiállított, 21. § (2) bekezdése szerinti számlával vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okirattal tudja igazolni a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség első forgalomba hozó általi teljesítését."

19. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti esetben az (1) és az (1a) bekezdésben meghatározottak mellett a gyártó nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról is a 4. melléklet 1.1.4. pontja szerinti adattartalommal."

20. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait

a) a 21. § (7) bekezdése szerint és

b) a tárgyévet követő év január 1. napja és március 31. napja között, 1 alkalommal

módosíthatja.

(7) A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a tárgyévben teljesített, az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig módosíthatja."

21. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a következő 37/D. és 37/E. §-sal egészül ki:

"37/D. § E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 11. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/E. § A 26. § (6) bekezdésétől eltérően az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére 2024. január 20. napjáig megküldött, a 22. § (1) bekezdése szerinti, a 2023. év 3. és 4. negyedévét érintő nyilatkozat az abban megjelölt időszak első napjától hatályos."

22. § (1) A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

23. § A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

1. 16. § (3) bekezdés b) pontjában a "sütőolaj" szövegrész helyébe az "1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék" szöveg,

2. 17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "terméktől" szövegrész helyébe a "terméktől - amennyiben az elválasztott csomagolás csomagolási hulladékká válik -" szöveg,

3. 17. § (3) bekezdés b) pontjában a "terméktől" szövegrész helyébe a "terméktől, vagy használatba vétele" szöveg,

4. 17. § (6) bekezdésében az "Az" szövegrész helyébe az "A (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint az" szöveg,

5. 22. § (3) bekezdésében az "A nyilatkozó" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozó" szöveg, az "érdekében gyártónak" szövegrész helyébe az "érdekében - a belföldön forgalomba hozott mennyiség tekintetében - gyártónak" szöveg,

6. 22. § (4) bekezdésében az "a nyilatkozónál" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés szerinti nyilatkozónál" szöveg,

7. 22/A. § (2) bekezdésében az "A nyilatkozó" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozó" szöveg, a "szempontjából gyártónak" szövegrész helyébe a "szempontjából - nem más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált mennyiség tekintetében - gyártónak" szöveg,

8. 26/A. § (3) bekezdésében a "20. § és 20/A. §" szövegrész helyébe a "20. §, 20/A. § és 20/B. §" szöveg,

9. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:28 mezőjében a "112140" szövegrész helyébe a "112240" szöveg,

10. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat F:28 mezőjében a "112150" szövegrész helyébe a "112250" szöveg,

11. 3. melléklet 1.1. pontjában a "KSH" szövegrész helyébe az "adóazonosító jele, KSH" szöveg,

12. 3. melléklet 1.2. pontjában az "elektronikuspostafiók-cím)" szövegrész helyébe az "elektronikuspostafiók-cím), adószáma" szöveg,

13. 4. melléklet 1.1. pontjában a "hozott" szövegrész helyébe a "hozott vagy készletre vett," szöveg,

14. 4. melléklet 1.1.2. pontjában a "mennyisége" szövegrész helyébe a "mennyisége (kg)" szöveg,

15. 4. melléklet 1.1.4. pontjában a "nyilatkozó" szövegrész helyébe a "22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó" szöveg,

16. 4. melléklet 4. pontjában a "20/A. §" szövegrész helyébe a "20/A. § és 20/B. §" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a) 11. § (2) bekezdése,

b) 22. § (1) bekezdésében, és 22/A. § (1) bekezdésében a "(továbbiakban: nyilatkozó)" szövegrész,

c) 1. melléklet 1.9.4. pontjában az "ex." és a "(kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra)" szövegrész,

d) 1. melléklet 1.9.5. pontjában az "ex." és a "(kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra)" szövegrész,

e) 1. melléklet 1.10.11. pontjában az "ex." szövegrész.

6. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § Nem lép hatályba a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdése és 9. melléklete.

7. A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

26. § A visszaváltási díjmegállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) csekély mennyiségű kibocsátó: az a gyártó, amely által forgalomba hozott műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, 0,1-3 literig terjedő űrtartalmú fogyasztói csomagolású, fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék - ide nem értve a tej és tejtartalmú italterméket - száma a tárgyévet megelőző évben nem haladta meg az 5000 darabot;"

27. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) tej és tejtartalmú italtermék: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet XVI. részében felsorolt tej, illetve a tejet vagy tejterméket tartalmazó italtermék;"

28. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a kötelezően visszaváltási díjas termék regisztrációjával kapcsolatos költségek mértéke a gyártó számára aránytalan terhet jelentene a termék számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értékéhez viszonyítva, a gyártó részletes indokolással ellátott írásbeli kérelme alapján a koncessziós társaság a regisztrációtól eltekinthet, azzal, hogy ez esetben a termékre az e rendelet kötelezően visszaváltási díjas termékre vonatkozó szabályai nem alkalmazandók."

29. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 12. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"12. § A kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltásakor - ha az automata visszaváltó berendezéssel nem kerül sor a visszaváltási díj közvetlen visszatérítésére - a forgalmazó a terméket, illetve hulladékát visszaváltó részére visszafizeti a visszaváltási díj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba utalvány formájában beszámítja. Az utalvány érvényességi ideje 6 hónap. A forgalmazó az utalvány érvényességi idejét az utalványon feltünteti."

30. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A koncessziós társaság olyan visszaváltásidíj-visszatérítési rendszert épít ki és üzemeltet, amelyben a forgalmazónál elhelyezett automata visszaváltó berendezések által kiadott, az adott visszaváltási helyen levásárolható vagy készpénzre beváltható utalvány mellett minimum egy további módon biztosítja a visszaváltási díj megtérítését a fogyasztó részére. Azokon a visszaváltási helyeken, ahol nincs készpénzforgalom, az utalvány készpénzre beváltását nem kell biztosítani."

31. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 8. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § Nem kell a csatlakozási és szolgáltatási díjat megfizetni a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, valamint 22/C. §-a szerinti esetben. Nem kell a kötelezően visszaváltási díjas termék után visszaváltási díjat fizetni a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti esetben."

32. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem kell megfizetni a szolgáltatási díjat az után a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék után, amelynek a korábbi forgási ciklusa során a gyártó a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat igazoltan megfizette."

33. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § A 41. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által legkésőbb 2023. december 31-ig kiadott forgalomba hozatali azonosítóval rendelkező borászati termék csomagolása, amely kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősülne, a forgalomba hozatali azonosító érvényességi ideje alatt az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos rendelkezések alapján forgalomba hozható és forgalmazható, ha a borászati terméket 2023. december 31. napjáig közvetlen fogyasztói csomagolással ellátták."

34. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerinti tartalommal lép hatályba.

35. § A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a "tejalapú" szövegrész helyébe a "tejtartalmú" szöveg,

b) 36. § (1) bekezdés a) pontjában a "visszaváltási" szövegrész helyébe a "kötelezően visszaváltási" szöveg,

c) 36. § (3) bekezdésében a "támogatása" szövegrész helyébe a "támogatása, beleértve a Ht. 30/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti díjmoduláció szempontjaira történő javaslattételt is" szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése.

37. § Nem lép hatályba a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 44. §-a, 4. és 5. melléklete.

8. Záró rendelkezések

38. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.3. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(AB
1.KódMegnevezés)
3a.1Dtermékdíjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, azon termékek esetén, amelyek nem
tartoznak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)
szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá

2. A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.3. pontjában foglalt táblázat a következő 37a. sorral egészül ki:

(AB
1.KódMegnevezés)
37a.3Dtermékdíjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, azon termékek esetén, amelyek nem
tartoznak a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá

3. A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.1.5. reklámhordozó papír KT kódja

AB
1.Termék megnevezéseKT kód
2.Reklámhordozó papír - egyéb nyomtatott anyag900
3.Reklámhordozó papír - időszaki lap egyes számai901

"

4. A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.1.9. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Vtsz. és HR alszám, megnevezésKT
kód)
7.8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló
járművek
J13

5. A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.1.9. pontjában foglalt táblázat 27-31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Vtsz. és HR alszám, megnevezésKT
kód)
27.8704 41 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel
vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
H07
28.8704 42 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel
vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, 5 tonnát
meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű
H08
29.8704 43 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel
vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, 20 tonna
össztömeget meghaladó
H09
30.8704 51 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és
hajtómotorként elektromos motorral is működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű
H10
31.8704 52 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és
hajtómotorként elektromos motorral is működő, 5 tonna össztömeget meghaladó
H11

6. A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.1.9. pontjában foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki:

(AB
1.Vtsz. és HR alszám, megnevezésKT kód)
32a.8704 90 Más áruszállító gépjárműJ52

7. A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.3. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(AB
1.KódMegnevezés)
2a.0Dtermékdíjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, azon termékek esetén, amelyek nem
tartoznak a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá

2. melléklet a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.4.1. Csomagolás és hulladéka a 2.4.2. alpont alá tartozó termékből létrehozott csomagolás kivételével

AB
1KódMegnevezés
2nem újrahasználható
3fogyasztói csomagolás
410általános eset (a kötelezően visszaváltási díjas termék és a növényvédő szerrel közvetlenül
érintkező csomagolás kivételével)
511növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás
612kötelezően visszaváltási díjas termék műanyag italcsomagolás
713kötelezően visszaváltási díjas termék üveg italcsomagolás
814kötelezően visszaváltási díjas termék fém italcsomagolás
9gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
1020általános eset
11újrahasználható
12fogyasztói csomagolás
1340általános eset (a kötelezően visszaváltási díjas termék és a növényvédő szerrel közvetlenül
érintkező csomagolás kivételével)
1441növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás
1542kötelezően visszaváltási díjas termék italcsomagolás [a visszaváltási díj megállapításának és
alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes
szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott
eset kivételével]
1643kötelezően visszaváltási díjas termék italcsomagolás a visszaváltási díj megállapításának és
alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes
szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott
esetben
17gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
1850általános eset
19vegyes csomagolási hulladék
2090vegyes csomagolási hulladék

"

2. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.4.2. Egyes egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10ételtároló edény üresen
3.11ételtároló edény csomagolás
4.21flexibilis anyagból készült zacskó csomagolás vagy csomagolás olyan élelmiszerek tárolására,
amelyeket a zacskóból vagy a csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra
szánnak
5.31legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás, nem kötelezően visszaváltási díjas
termék
6.32legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás, kötelezően visszaváltási díjas termék
7.40italtartó pohár üresen, beleértve azok tetejét és fedelét is
8.41italtartó pohár csomagolás, beleértve azok tetejét és fedelét is
9.50könnyű műanyag hordtasak üresen
10.51könnyű műanyag hordtasak csomagolás
11.60nedves törlőkendő
12.70léggömb
13.80dohánytermék szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő
együttes használathoz hoznak forgalomba
14.90műanyagot tartalmazó halászeszköz

"

3. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.5.1. Kötelezettségteljesítési kód

AB
1KódMegnevezés
21kollektív teljesítés
32egyéni teljesítés
4Aa kiterjesztett gyártói felelősségi díj (a 22. § szerint), vagy kötelezően visszaváltási díjas termék
esetén a csatlakozási és szolgáltatási díj [a visszaváltási díj megállapításának és
alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól
szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 31/A. § szerint] nem került megfizetésre
5Ba kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/A. § szerint)
6Ca kiterjesztett gyártói felelősségi díj (a 22/C. § szerint), vagy kötelezően visszaváltási díjas termék
esetén a csatlakozási és szolgáltatási díj [a visszaváltási díj megállapításának és
alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól
szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 31/A. § szerint] nem került megfizetésre
7Da kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/D. § szerint)

"

4. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.5.2. Hulladékgazdálkodási kód

AB
1.KódMegnevezés
2.Aelőkezelt
3.Cújrahasználatra előkészített
4.Dújrafeldolgozott
5.Eenergetikailag hasznosított
6.Fegyéb módon hasznosított
7.Gártalmatlanított
8.Hgyűjtött

"

3. melléklet a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Egyszer használatos műanyagtermék díjkódok

ABCDEFGHIJKLM
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1201polietilén-tereftalát
(PET)
120110120111120121120131120140120141120150120151M01
3.120190SUP01
4.1202nagysűrűségű polietilén
(HDPE)
120210120211120221120231120240120241120250120251M01
5.120290SUP01
6.1203poli(vinil-klorid) (PVC)120310120311120321120331120340120341120350120351M01
7.120390SUP01
8.1204kissűrűségű polietilén
(LDPE)
120410120411120421120431120440120441120450120451M01
9.120460120470120480120490SUP01
10.1205polipropilén (PP)120510120511120521120531120540120541120550120551M01
11.120560120590SUP01
12.1206polisztirol (PS)120610120611120621120631120640120641120650120651M01
13.120660120690SUP01
14.1207poliamid (PA)120710120711120721120731120740120741120750120751M01
15.120760120790SUP01
16.1208poliuretán (PU)120810120811120821120831120840120841120850120851M01
17.120860120890SUP01
18.1209polivinil alkohol120910120911120921120931120940120941120950120951M01
19.120960120990SUP01
20.1217biológiailag lebomló
műanyag
121710121711121721121731121740121741121750121751M01
21.121760121770121780121790SUP01
22.1219más műanyag
(műanyag/
műanyag)
121910121911121921121931121940121941121950121951M01
23.121960121970121980121990SUP01
24.1281társított: papír és
karton/műanyag,
ideértve az abból
készült rétegzett
italkartont is
128110128111128121128131128140128141128150128151K01
25.128180128190SUP01
26.1284társított: papír és
karton/műanyag/
alumínium, ideértve
az abból készült
rétegzett
italkartont is
128410128411128421128431128440128441128450128451K01
27.128470128480128490SUP01
28.1285társított: papír és
karton/műanyag/
alumínium/ónozott
lemez
128510128511128521128531128540128541128550128551K01
29.128570128580128590SUP01
30.1290társított: műanyag/
alumínium
129010129011129021129031129040129041129050129051K01
31.129060129070129080129090SUP01
32.1291társított: műanyag/
ónozott lemez
129101129111129121129131129140129141129150129151K01
33.129160129170129180129190SUP01
34.1292társított: műanyag/
különböző fémek
129210129211129221129231129240129241129250129251K01
35.129260129270129280129290SUP01
36.1293társított: műanyag/más129310129311129321129331129340129341129350129351K01
37.129360129370129380129390SUP01
38.1295társított: üveg/műanyag129510129511129521129531129540129541129550129551K01
39.129560129570129580129590SUP01

"

2. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE)
8.1341nagyméretű világítótest (amelynek bármely külső mérete
meghaladja az 50 cm-t)
134110134120E04

3. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE)
11.1351kisméretű világítótest (amelynek egyik külső mérete sem
haladja meg az 50 cm-t)
135110135120E06

4. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. Bútor fából díjkód

ABCDE
1.KF kód 1-4.
karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.2100bútor fából210010210020B01

"

4. melléklet a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontja a következő 1.4. alponttal egészül ki:

"1.4. Visszaváltási díjas termékek esetében az 1.1. alpontban foglaltakon túlmenően

1.4.1. az általa Magyarországon forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek darabszáma,

1.4.2. a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékaik darabszáma, az újrahasználható csomagolások újrahasználata, hulladékká válása és darabszáma."

2. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontja a következő 2.2. alponttal egészül ki:

"2.2. visszaváltási díjas termékek esetében a 2.1. alpontban foglaltakon túlmenően a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékaik darabszáma, az újrahasználható csomagolások hulladékká válása és darabszáma."

3. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 4. melléklet 4. pontja a következő 4.2. alponttal egészül ki:

"4.2. Annak megjelölése, hogy a gyártó a borászati termék esetén a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett-e. Amennyiben a gyártó csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, úgy az adattartalom a kg alapú mennyiségre is kiterjed."

5. melléklet a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 450/2023. (X. 4.) Korm rendelethez

A kötelezően visszaváltási díjas termékek díjkódjai

AB
1AnyagáramDíjkód
2nem újrahasználható műanyagM51
3nem újrahasználható fémV51
4nem újrahasználható üveg, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének
részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 20/B. §-a szerinti díjátalány-
fizetéssel érintett borászati termék üveg csomagolása kivételével
U51
5a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló
80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 20/B. §-a szerinti díjátalány-fizetéssel érintett borászati
termék üveg csomagolása a pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-
dioxid hozzáadásával készült habzóbor üveg csomagolása kivételével
U61
6a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló
80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 20/B. §-a szerinti díjátalány-fizetéssel érintett pezsgő,
minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
üveg csomagolása
U71
7újrahasználhatóX71

"

Tartalomjegyzék