80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1] E rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott, az 1. melléklet 2. pontja szerinti, nyolc számjegyből álló azonosító számmal, a körforgásos kóddal (a továbbiakban: KF kód) azonosított, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekre (a továbbiakban: körforgásos termék), a körforgásos termékek hulladékára - ide nem értve a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet és az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet szerinti gyógyszerhulladéknak minősülő, a gyógyszerrel közvetlenül érintkező fogyasztói csomagolást - és az ezekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti tevékenységekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1)[2] E rendelet alkalmazásában

1. borászati termék: a szőlészetről és borászatról szóló törvény szerinti borászati termék;

2. irodai papír: információ hordozására alkalmas író-, nyomtató- vagy fénymásolópapír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra, továbbá az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa;

3.[3] reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot - ide nem értve kizárólag a gyártó nevének és elérhetőségeinek feltüntetését - tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 22. pont c) alpontja által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik;

4. vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2022. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályai alapján megállapított, a tanácsi rendelet I. melléklete szerinti áruazonosító szám.

(2) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat

1. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.),

2. a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: csomagolási kormányrendelet),

3. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: elem és akkumulátor kormányrendelet),

4. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: elektromos berendezések kormányrendelet),

5. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet),

6. az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátorzásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendeletben és

7. az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendeletben

8.[4] a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben

(a 2-7. pont a továbbiakban együtt: termékárami kormányrendeletek) meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. A gyártó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeinek teljesítése

3. § (1) A körforgásos termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségét a 7. §-ban foglalt esetet kivéve a Ht. 53/A. § (4) bekezdése alapján kijelölt koncessziós társaság útján teljesíti (a továbbiakban: kollektív teljesítés).

(2) A koncessziós társaság a kollektív teljesítés keretében a következő tevékenységeket látja el:

a) a körforgásos termékből képződő hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadása;

b) az a) pontban meghatározott tevékenységekkel érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása és üzemeltetése;

c) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetéséhez kapcsolódó pénzügyi koordináció és elszámolás;

d) jelentéstételi rendszer működtetése és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére;

e) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása;

f) belső, független auditor által auditált önellenőrzési rendszer működtetése és

g) az a)-f) pont szerinti tevékenységeihez kapcsolódóan a jogszabályokban meghatározott adatok közzétételének biztosítása.

(3) A koncessziós társaság a honlapján, bárki számára hozzáférhető módon tájékoztatja a hulladékbirtokosokat a hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedésekről, az újrahasználati és az újrahasználatra való előkészítést végző központokról, a visszavételi és hulladékgyűjtési rendszerekről és a hulladékelhagyás megelőzéséről.

(4) A koncessziós társaság a nyilvánosság számára a honlapján, bárki számára hozzáférhető módon elérhetővé teszi a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő hulladékgazdálkodási célértékek elérésére vonatkozó információkat, tulajdonosi körét és tagjait, a gyártók által a forgalomba hozott körforgásos termékek mennyisége alapján fizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat, valamint a hulladékgazdálkodásban részt vevők kiválasztási eljárását.

4. § (1) A koncessziós társaság Magyarország teljes területén a körforgásos termékek hulladékai tekintetében a hulladékgyűjtő rendszereknek legalább jogszabályban meghatározott mértékű elérhetőségét biztosítja.

(2) A koncessziós társaság kormányrendeletben meghatározottak szerinti gyűjtési tevékenységet végez, és gondoskodik a hulladék hasznosításáról, szükség esetén ártalmatlanításáról.

5. § A koncessziós társaság a Ht.-ban foglalt jogkövetkezmény alkalmazásának alapjául szolgáló cselekmény vagy mulasztás észlelése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóságot haladéktalanul értesíti.

6. § A gyártó[5]

a) a 23. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen megadja a koncessziós társaság részére a 3. melléklet 1. pontja szerinti adatokat,

b) a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontjától kezdődően a kiterjesztett gyártói felelősségi díj összegét az e rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően megfizeti a koncessziós társaság részére,

c) jogszabályban meghatározott rendszeres és az országos hulladékgazdálkodási hatóság vagy a koncessziós társaság feladatai ellátásával összefüggésben kért adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

d) a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítése során együttműködik a koncessziós társasággal, és

e) a Ht. szerinti jogszabálysértés észlelése esetén haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóságot.

7. §[6] A gyártó az 1. melléklet 1.3. pontja szerinti körforgásos termékek, az 1. melléklet 1.5. pontja szerinti körforgásos termékek, valamint az 1. melléklet 1.4. pontjából az ipari vagy gépjármű elemek és -akkumulátorok tekintetében a körforgásos termékkel kapcsolatos kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit választása szerint kollektív teljesítés helyett egyénileg teljesítheti.

8. § (1) Egyéni teljesítésnek minősül a gyártó által az adott körforgásos termékáramba tartozó termékből keletkezett hulladék

a) saját vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának telephelyén való átvétele, illetve

b) a körforgásos termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel közösen, az értékesítés helyén történő átvétele,

valamint hasznosításáról és ártalmatlanításáról való - a (4) bekezdés szerinti - gondoskodás.

(2) Az egyéni teljesítés feltételeinek biztosítása érdekében a gyártó koncesszori alvállalkozói szerződést köt a koncessziós társasággal. A koncessziós társaság egyéni teljesítés esetén a gyártóval a gyártó kezdeményezése alapján legalább az 5. melléklet szerinti adattartalommal köt szerződést. A koncessziós társaság jogosult az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatos, jogszabályon alapuló követelményeket a szerződésben meghatározni.

(3) Egyéni teljesítés esetén a gyártó az általa forgalomba hozott körforgásos termékkel vagy hulladékával kapcsolatos, állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenységét a (2) bekezdés szerinti szerződés alapján végzi.

(4) Egyéni teljesítés esetén a gyártó az e minőségében átvett körforgásos termék hulladékáról a Ht. 31. §-ának és a koncessziós társasággal kötött (2) bekezdés szerinti szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik.

(5) A (2) bekezdés szerinti szerződésben meghatározottak szerint a gyártó az (1) bekezdés alapján átvett hulladékot saját maga is előkezelheti, kezelheti, ha rendelkezik a szükséges hulladékgazdálkodási engedélyekkel. Ebben az esetben ennek költsége a gyártót terheli.

(6) Gyártási selejt vagy hulladék nem vehető figyelembe a (2) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott követelményeknek való megfelelés megállapítása során.

(7) Az egyéni teljesítést választó gyártó a (2) bekezdés szerinti szerződésének bármely okból történő megszüntetése vagy megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjától kezdődően a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket a koncessziós társaság útján kollektív teljesítéssel teljesíti.

9. § (1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó e tevékenysége megkezdését és a 23. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően a 8. § (2) bekezdésében és az 5. mellékletben foglaltakra tekintettel - a szerződéskötéshez szükséges valamennyi adat megadásával - a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen kezdeményezi a szerződés megkötését.

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó bejelentett szerződéskötési igénye alapján a koncessziós társaság az igény beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül megküldi a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen a gyártó által megadott adatok alapján elkészített szerződés tervezetét a gyártó részére. A koncessziós társaság és a gyártó a szerződéstervezet megküldését követő 30 napon belül megköti a szerződést.

10. § (1) A külföldön letelepedett és belföldön körforgásos terméket forgalomba hozó gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit belföldön letelepedett és magyarországi adószámmal rendelkező, írásbeli meghatalmazással kijelölt természetes vagy jogi személy képviselő (a továbbiakban: meghatalmazott képviselő) útján is teljesítheti.

(2) A külföldön letelepedett és belföldön elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként körforgásos terméket forgalomba hozó gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit meghatalmazott képviselő útján teljesíti.

(3) A meghatalmazott képviselő felel a gyártó e rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítéséért.

11. § (1)[7] A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli.

(2)[8]

(3) Ha a társított csomagolás tömegének legalább kilencvenöt százalékát egynemű anyag teszi ki, az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése során a társított csomagolást az egynemű anyag fő alkotó szerinti csomagolás anyagáramnak kell tekinteni.

(4)[9] A 20. § (3a) bekezdése szerinti díjátalány-fizetés választása kivételével, ha a körforgásos termék tartozéka vagy alkotórésze is körforgásos termék, az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése során a körforgásos termék mennyiségének a tartozék vagy alkotórész mennyiségével csökkentett mennyiség minősül.

(5)[10] Csomagolás-összetevőkre az egyes összetevőkre vonatkozó KF kódokat és az azokhoz tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételeket kell alkalmazni.

(6)[11] A kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a KF kódot a záróelem és címke anyagára vonatkozó, az 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat szerinti anyagáram kód és az 1. melléklet 2.4.1. pontjában foglalt táblázat vagy az 1. melléklet 2.4.2. pontjában foglalt táblázat szerinti, a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti csoportkód figyelembevételével kell meghatározni.

12. § A körforgásos termék hulladékának gyűjtéséről és kezeléséről a termékárami kormányrendeletekben és a nemzeti célértékek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott aránynak, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt célkitűzéseknek megfelelő mértékben kell gondoskodni.

4. A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása

13. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség szerződés alapján az e rendeletben meghatározott módon átvállalható.

(2)[12] A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget átvállalót kell gyártónak tekinteni az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében.

(3) A gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termék gyártója szerződés alapján átvállalhatja a termék tartozékának vagy alkotórészének minősülő elektromos, elektronikus berendezés, elem és akkumulátor, valamint gumiabroncs termékáramba tartozó körforgásos termék gyártójától a tartozéknak vagy alkotórésznek minősülő körforgásos termékekhez kapcsolódó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget.

(3a)[13] Szerződés alapján a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés átvállalhatja.

(4)[14] A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása esetén az átvállalási szerződés legalább

a) a szerződő felek nevét, címét, adószámát,

b)[15] a körforgásos termék megnevezését, KF kódjának 1-6 karakterét,

c) az átvállalás jogcímének jogszabályi helyét és

d) az átvállalás időszakát

tartalmazza.

14. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállalási szerződés hatályosságának időszaka alatt, a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján száll át az átvállalóra.

(2) Átvállalás esetén a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor keletkezik.

5. Kiterjesztett gyártói felelősségi díj, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezése

15. §[16] (1) A körforgásos termékekre kiterjedően a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet feladatainak a koncessziós társaság általi teljesítéséért a termék gyártója a Ht. 53/E. § (2) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj részét képező pénzügyi hozzájárulást (a továbbiakban: kiterjesztett gyártói felelősségi díj) fizet.

(2) Nem kell kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizetnie a gyártónak azon kötelezően visszaváltási díjas termékek után, amelyekre nézve a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalomba hozatalának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti díjfizetési kötelezettség áll fenn.

16. § (1)[17] A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi első forgalomba hozatalával keletkezik.

(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése szempontjából forgalomba hozatalnak minősül

a) a körforgásos termék tulajdonjogának

aa) első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy

ab) külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása,

ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is, a (4) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével;

b) a saját célú felhasználás vagy

c) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárból vagy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása.

(3)[18] A körforgásos termék első belföldi forgalomba hozatalának minősül

a) a 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal beszerzett körforgásos termék belföldi forgalomba hozatala vagy

b)[19] a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal beszerzett 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék nem alapanyagként történő felhasználása.

c)[20] a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetében a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és a termék átadása).

(3a)[21] A belföldi előállítású 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott reklámhordozó papír megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a gyártónak a megrendelt termék gazdasági reklám tartalmáról.

(3b)[22] A (3a) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából gyártónak minősül, ha nyilatkozatával ellentétben a megrendelt termék gazdasági reklámot is tartalmazott.

(4) Nem minősül forgalomba hozatalnak

a) a körforgásos termék tulajdonjogának

aa)[23] természetes személy vagy karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezet által, nem gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása,

ab) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba való beraktározás keretében és az adóraktáron belüli átruházása,

ac) a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárba való betárolás keretében és a termékdíj raktáron belüli átruházása,

ad) vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző átruházása vagy

ae) az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő átadása,

b)[24] az 1. melléklet 1.9. pontja szerinti körforgásos termék tulajdonjogának más termék alkotórészeként való átruházása,

c)[25] a körforgásos termék természetes személy általi, nem gazdasági tevékenység keretében végzett saját célú felhasználása,

d)[26] a körforgásos termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére történő átruházása, ha a körforgásos termék külföldi rendeltetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként történő feladásra került, és igazolt módon külföldre kiszállításra került, vagy

e)[27] a körforgásos termék tulajdonjogának nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzitterületen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő átruházása.

(4a)[28] A (2) és (3) bekezdés szerinti forgalomba hozatalt megvalósító személyre a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése során.

(5)[29] A (4) bekezdés szerinti esetben a gyártónak nem keletkezik a 6. § a) pontjában, a 7. és a 8. alcímben foglaltak szerinti kötelezettsége.

17. § (1) Saját célú felhasználásnak minősül a körforgásos termék, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, gazdasági tevékenység körében:

a) a gyártó saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;

b) a számvitelről szóló törvényben meghatározott

ba) alapkutatás,

bb) alkalmazott kutatás,

bc) kísérleti fejlesztés,

bd) beruházás,

be) felújítás vagy

bf) karbantartás

keretében való felhasználása vagy

c) minden más, az a) és b) pontban nem említett használata, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is - ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi -, amennyiben a használatot követően a termék belföldön válik hulladékká.

(2) A körforgásos termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék nem minősül saját célú felhasználásnak.

(3)[30] Saját célú felhasználásnak minősül a külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktől - amennyiben az elválasztott csomagolás csomagolási hulladékká válik -, kivéve[31]

a) a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, amennyiben a csomagolószer csomagolásra történő első felhasználása során a kiterjesztett gyártói felelősségi díj korábban megfizetésre került, vagy

b)[32] a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, vagy használatba vétele, ha az újrahasználható csomagolószer a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan külföldre visszaszállításra kerül.

(4)[33] A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

(5)[34] Nem minősül saját célú felhasználásnak - az újrahasználható csomagolószerből belföldön hulladékká vált csomagolás kivételével - a külföldi előállítású csomagolást alkotó újrahasználható csomagolószer végleges elválasztása az árutól vagy az újrahasználható csomagolószerből csomagolás létrehozása, ha az újrahasználható csomagolószer bérbeadója az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott bérleti rendszer üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

(6)[35] A (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti esetben a gyártónak nem keletkezik a 6. § a) pontja, a 7. és a 8. alcím szerinti kötelezettsége.

18. §[36] Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

a) a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az első belföldi forgalomba hozatalkor, a 16. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kitároláskor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napja, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napja,

b) a 16. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben

ba) a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napja,

bb) ha a ba) alpont alapján nem határozható meg időpont, az ügylet teljesítésének napja,

bc) ha a ba) vagy bb) alpont alapján nem határozható meg az időpont, a termék hulladékká válásának napja, ideértve a külföldről behozott csomagolás végleges lebontásának a napját is.

6. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének megállapítása, a díj megfizetése

19. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a 2. mellékletben meghatározott díjkód szerinti bontásban - díjmoduláció alkalmazása esetén arra is figyelemmel - a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslata alapján. Amennyiben a tárgyévre vonatkozó rendelet kihirdetésére nem kerül sor a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, akkor a tárgyévet megelőző évre meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díj - a Magyar Nemzeti Bank által publikált, a fogyasztói árindexre készített, a díjmegállapítás évére vonatkozó előrejelzésének megfelelően - indexált mértéke alkalmazandó.

(2) Az adott év egészére vonatkozó egységnyi kiterjesztett gyártói felelősségi díjakra a Hivatal a Ht. rendelkezései és a termékárami kormányrendeletekben foglaltak figyelembevételével differenciáltan, a 2. mellékletben meghatározott díjkód szerinti bontásban - díjmoduláció alkalmazása esetén arra is figyelemmel - tesz javaslatot.

(3)[37] A koncessziós társaság által a települési önkormányzat részére a Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerint megtérítendő összeget a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére átadott közterületi köztisztasági hulladékmennyiség, az országos hulladékanalízis alapján meghatározott teljes országos közterületi köztisztasági hulladékmennyiség és az (1) bekezdés szerint megállapított díjtétel részeként meghatározott, önkormányzatot megillető, körforgásos termék hulladékához kapcsolódó díjelemek figyelembevételével kell meghatározni.

(4)[38] A koncessziós társaság minden év május 31-ig megállapítja az általa a Ht. 30/C. § (2a) bekezdése szerint elkülönített számlán kezelt, a megelőző egy éves időszakban fennmaradt összeget, és azt tájékoztatásul megküldi a Hivatal részére. Ezt az összeget a soron következő, a Ht. 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésekor a (3) bekezdés szerinti díjelemek vonatkozásában díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.

20. § (1) A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke kollektív teljesítés esetén a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásostermék-mennyiség és a 19. § (1) bekezdése szerint az adott termékáramra megállapított egységnyi díjtétel szorzata.

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke az (1) bekezdés szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak a koncessziós társasággal kötött 8. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített, egyéni teljesítés keretében végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó, a Hivatal által a koncessziós társaság indokolt költségeinek vizsgálata alapján megállapított és a honlapján közzétett fajlagos indokolt költségek figyelembevételével csökkentett összege. A közzétett adatokat a Hivatal évente, szeptember 16. napjáig felülvizsgálja.

(3)[39] A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség 13. § (3) bekezdése szerinti átvállalása esetén a gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termék átvállaló által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díja tartalmazza a gépjármű körforgásos termék tartozékára vagy alkotórészére külön-külön meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjakat.

(3a)[40] A gépjármű gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő gépjárműmennyiség alapulvételével kell megállapítani, amely a gépjármű körforgásos terméknek minősülő tartozékának vagy alkotórészének mennyiségét is tartalmazza. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(4)[41] A (3a) bekezdés kivételével, amennyiben a körforgásos termék forgalomba hozatala más körforgásos termék tartozékaként vagy alkotórészeként valósul meg, a kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a termékre és a tartozékra vagy alkotórészre külön-külön kell meghatározni.

20/A. §[42] A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott palackmennyiség alapulvételével kell megállapítani. A díjátalány tartalmazza a borászati termék üvegcsomagolásához kapcsolódó további fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolás kiterjesztett gyártói felelősségi díját is. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

20/B. §[43] A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően, ha a borászati termék üvegcsomagolásának gyártója a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, úgy a díjátalány-fizetési jogosultság kizárólag a csatlakozási és szolgáltatási díjban figyelembe nem vett csomagolásrészek kiterjesztett gyártói felelősségi díjára kiterjedően illeti meg.

21. § (1)[44] A gyártó a 20-20/B. § szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére.

(2)[45] A gyártó a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: "A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli."

(3)[46] A gyártó a 22. § (1) bekezdésében és a 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton - a nyilatkozat iktatási számának megjelölésével - feltünteti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre.

(4) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség 13. § szerinti átvállalása esetén a gyártó a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a vevőt terheli.

(5)[47] A körforgásos termék vevője által igényelt esetben a számlán, vagy számla hiányában a forgalmazást bizonyító okiraton a számla vagy okirat kiállítója feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: "A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre kerül."

(6) A gyártótól a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat a koncessziós társaság szedi be, és kezeli a kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket.

(7) A gyártó a téves adatokat tartalmazó adatszolgáltatás alapján meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díj megállapítása esetén az (1) bekezdés szerinti számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyes adatoknak a koncessziós társaság és egyidejűleg az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére történő megküldésével kezdeményezheti a tárgynegyedévre fizetendő díj összegének felülvizsgálatát a koncessziós társaságnál. A felülvizsgálati igény bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya van.

22. § (1)[48] Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százaléka önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállításra kerül.

(2)[49] A külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

(3)[50] Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében - a belföldön forgalomba hozott mennyiség tekintetében - gyártónak minősül, ha a nyilatkozattal beszerzett körforgásos terméket belföldön hozza forgalomba.

(4)[51] Az (1) bekezdés szerint tárgynegyedévben beszerzett körforgásos termék mennyisége hatvan százalékát a beszerzés tárgynegyedévének utolsó napjától, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség - a díjfizetési kötelezettség keletkezése napján hatályos szabályok szerint - beáll az (1) bekezdés szerinti nyilatkozónál.

(5)[52]

22/A. §[53] (1)[54] Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó által forgalomba hozott termék vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos terméket más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel, amelynek során az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék technológiai eljárás szerint beépül az előállított termékbe.

(2)[55] Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából - nem más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált mennyiség tekintetében - gyártónak minősül, ha a nyilatkozó által megvásárolt, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattól eltérő módon kerül felhasználásra.

(3) Az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat szerinti felhasználása anyagmérleggel igazolható, amely tartalmazza a végtermék előállításához közvetlen anyagként felhasznált, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék mennyiségét, a létrejött végtermék mennyiségét, valamint az egységnyi végtermék létrehozásához felhasznált, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék mennyiségét és anyagnormáját.

22/B. §[56] A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó írásban, legfeljebb 3 évre szóló időszakra tesz a 6. melléklet szerinti adattartalommal nyilatkozatot.

22/C. §[57] Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni - az újrahasználható csomagolószerből első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala kivételével - az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált újrahasználható csomagolószer az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került.

22/D. §[58] (1) Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában nem szereplő, használt csomagolószerből létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala során a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség

a) a használt csomagolószert csomagolásra felhasználó által vagy

b) az első belföldi forgalomba hozó által

teljesítésre kerül.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásának akkor van helye, ha a használt csomagolószert csomagolásra felhasználó az első belföldi forgalomba hozó által részére kiállított, 21. § (2) bekezdése szerinti számlával vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okirattal tudja igazolni a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség első forgalomba hozó általi teljesítését.

7. Nyilvántartásba vételi kötelezettség

23. § (1) A gyártó a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően, a 3. melléklet szerinti adattartalommal kérelmezi az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét, amelynek során nyilatkozik, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit[59]

a) kollektív teljesítés útján vagy

b) a 8. § szerinti egyéni teljesítés keretében

teljesíti.

(2) A gyártó egyéni teljesítés esetén a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződést a nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg benyújtja az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(3)[60] Amennyiben a körforgásos termék gyártója nem nyilatkozik egyéni teljesítésről, vagy nem rendelkezik a koncessziós társasággal megkötött, érvényes szerződéssel, illetve azt hiánypótlási felhívás ellenére, a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül nem nyújtja be az országos hulladékgazdálkodási hatóság hivatalból kollektív teljesítőként veszi nyilvántartásba.

(4) A gyártó kollektív teljesítés esetén a teljesítés módját tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(5) A tárgyévet megelőzően az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásában szereplő, a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit kollektív teljesítés útján teljesítő gyártó a tárgyévre vonatkozóan a teljesítés módjának megváltoztatását a tárgyévet megelőző év november 30-ig jelenti be az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(6) A gyártó egyéni teljesítés esetén a teljesítés módját tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg.

(7) A tárgynegyedévet megelőzően az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásában szereplő, a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit egyéni teljesítés útján teljesítő gyártó a tárgynegyedévre vonatkozóan a teljesítés módjának megváltoztatását a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. napjáig jelenti be az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(8) A gyártó a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén a nyilvántartásba vételt megelőzően forgalomba hozott körforgásos termék mennyiség tekintetében is megfizeti a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat.

(9) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó által az (1) bekezdés szerint közölt adatokat a nyilvántartásba vétel iránti kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem megfelel az (1)-(7) bekezdésben foglaltaknak.

24. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség 13. § szerinti átvállalása esetén az átvállaló az átvállalási szerződést a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi, és kéri a 13. § (4) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételről az országos hulladékgazdálkodási hatóság mindkét szerződő felet értesíti.

(2) Az átvállalási szerződés a 13. § (4) bekezdésében foglalt adatoknak az országos hulladékgazdálkodási hatóság általi nyilvántartásba vételének napjától, vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt időponttól hatályos.

25. § (1) A gyártó a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változások esetén - a változás bekövetkezését követő 15 napon belül - az adatváltozás tényét igazoló elektronikus dokumentum egyidejű csatolásával az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kéri a változás átvezetését. A kérelem alapján a változást az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül átvezeti.

(2) A gyártó a tevékenysége megszüntetése esetén az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a tevékenység megszüntetésétől számított 15 napon belül kéri a nyilvántartásból való törlését, valamint ezzel egyidejűleg a 27. § (1) bekezdésében meghatározott, tárgynegyedévi adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót a nyilvántartásból törli.

(3) Az átvállaló az átvállalási szerződés módosítása vagy megszűnése esetén a nyilvántartás módosítása, vagy a nyilvántartásból törlés érdekében a szerződésmódosítás vagy a szerződés megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kéri a változás átvezetését, vagy az adatok nyilvántartásból való törlését. A kérelem alapján a változást az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül átvezeti, vagy az adatokat a nyilvántartásból törli, amelyről mindkét szerződő felet értesíti.

8. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség

26. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott körforgásos termékről a 4. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal,

b) egyéni teljesítés esetén az a) pontban meghatározottak mellett a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségei egyéni teljesítése során a körforgásos termékek általa átvett, valamint a körforgásos termékekből képződött, általa átvett és kezelt hulladékok mennyiségéről is a 4. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal,

KF kód szerint nyilvántartást vezet.

(1a)[61] A gyártó a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetés választása esetén az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az általa tárgyévben forgalomba hozott borászati termék üvegcsomagolásáról a 4. melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal vezet nyilvántartást.

(2)[62] A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti esetben az (1) és az (1a) bekezdésben meghatározottak mellett a gyártó nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról is a 4. melléklet 1.1.4. pontja szerinti adattartalommal.

(2a)[63] A 20. § (3a) bekezdése szerinti díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó a nyilvántartást az ott meghatározott gépjárműmennyiség alapulvételével vezeti a gépjármű körforgásos termék tartozékának vagy alkotórészének külön-külön történő nyilvántartása helyett.

(3) A koncessziós társaság a gyártók 4. melléklet 1. pontjában szereplő adatairól és az általa mint kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek ellátásával érintett hulladékról a 4. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal, KF kód szerint nyilvántartást vezet.

(3a)[64] A koncessziós társaság a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetést választó gyártók 4. melléklet 4. pontjában szereplő adatairól nyilvántartást vezet.

(4) A koncesszori alvállalkozó KF kód szerint, a 4. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal a körforgásos termékekből származó hulladékra vonatkozóan végzett tevékenységére nézve nyilvántartást vezet.

(5) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó az e § szerinti nyilvántartást legalább 5 éven keresztül megőrzi.

(6)[65] A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó a nyilatkozatot az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi. A nyilatkozat a hatóság részére történő igazolt megküldés napjától hatályos.

26/A. §[66] (1)[67] A gyártó jogosult a 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (1a) bekezdése szerinti nyilvántartást a forgalomba hozott körforgásos termék helyett a készletre vett körforgásos termékről vezetni.

(2) A gyártó a készletre vett körforgásos termékről történő nyilvántartás vezetésre vonatkozó választását tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg.

(3)[68] Az (1) bekezdés szerinti esetben a körforgásos termék készletre vétele a 16. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából forgalomba hozatalnak minősül. A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének 20. §, 20/A. § és 20/B. § szerinti meghatározása során a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásos termék mennyiség helyett a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő, készletre vett körforgásos termék mennyiség veendő figyelembe.

(4) A készletre vétel napja

a) termékbeszerzés esetén a termék beszerzéséről kiállított számlán, számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb bizonylaton feltüntetett teljesítés napja, vagy ennek hiányában,

b) az a nap, amelyen a terméket a számviteli szabályoknak megfelelően a számviteli nyilvántartásba eszközként fel kell venni.

(5) A készletre vétellel történő nyilvántartás vezetés negyedév fordulójával történő választása esetén a gyártó köteles a tárgynegyedév első napján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt készíteni, amely egyben a tárgynegyedévi körforgásos termékek nyitókészlete és a tárgynegyedévi adatszolgáltatás része. Ha a gyártó a negyedév fordulójával a nyilvántartást az addig alkalmazott (1) bekezdés helyett a forgalomba hozott körforgásos termékekről kívánja vezetni, a negyedév fordulónapján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt készít, és ezen készleten levő termékek után az egyszer már megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat ismételten nem kell megfizetnie.

27. § (1)[69] A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 26. § vagy a gyártó választása esetén a 26/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartása adatairól - a koncessziós társaság esetén a gyártók 4. melléklet 1. és 4. pontjában szereplő adatai kivételével, valamint a gyártó 22. § (1) bekezdés szerinti vevői nyilatkozattal érintett termékekre vonatkozó adatai kivételével - negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat.

(1a)[70] A gyártó a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetés választása esetén az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a 26. § (1a) bekezdése vagy a gyártó választása esetén a 26/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásának - a 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal nem érintett - borászati termékekre vonatkozó adatairól szolgáltat adatot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(2) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó adatszolgáltatási kötelezettségét az országos hulladékgazdálkodási hatóság által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával teljesíti.

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó és a koncesszori alvállalkozó nyilvántartásának adatait a koncessziós társaság részére átadja a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig.

(4)[71] Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó és a koncesszori alvállalkozó (6) bekezdés szerint módosított adatait és a 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat a beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítja a koncessziós társaság részére.

(5) A miniszter a Ht. 30/C. § (1) bekezdésében meghatározott hulladék országos mennyiségét évente, a tárgyévet követő év első negyedévének végéig állapítja meg.

(6)[72] A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait

a) a 21. § (7) bekezdése szerint és

b) a tárgyévet követő év január 1. napja és március 31. napja között, 1 alkalommal

módosíthatja.

(7)[73] A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a tárgyévben teljesített, az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig módosíthatja.

28. § (1) A nyilvántartást az adatszolgáltatásra kötelezett úgy vezeti, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljeskörűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a termék- és hulladékforgalom tételes nyomonkövethetőségét biztosítsa.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezettek a nyilvántartás vezetése és az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében együttműködnek.

(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint a saját egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(4) A koncessziós társaság a jogszabályi és szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásából díjmentesen adatot igényelhet.

(5) A koncessziós társaság

a) az egyéni teljesítő gyártóval kötött szerződésből fakadó,

b) az országos hulladékgazdálkodási hatóságtól igényelt, továbbá

c) a tevékenysége során tudomására jutott,

a gyártók körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal kapcsolatos adatait kezeli, amely adatokat mint üzleti titkot megőrzi, azokról az üzleti titokkal érintett szerződéses partnerén túl másnak - arra feljogosított szerv kivételével - információt nem szolgáltathat, azokat másnak nem adja át.

9. Adatátadás

29. § (1) A miniszter, az országos hulladékgazdálkodási hatóság, valamint a Hivatal a körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal összefüggő és a nyilvántartásában szereplő adatokat, a kiadott engedélyek, határozatok adatait megkeresésre a feladataik teljesítése céljából egymás részére átadja.

(2)[74] A koncessziós társaság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártók körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal kapcsolatos adatait kezeli, és az országos hulladékgazdálkodási hatóság az - üzleti titkot és személyes adatot nem képező, összesített - adott negyedévre vonatkozó adatokat a negyedévet követő második hónap 20. napjáig átadja a miniszter és a Hivatal részére.

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a 27. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatások összesített adatait az Európai Unió felé történő adatszolgáltatás összeállítása céljából a tárgyévet követő év október 1-jéig megküldi a miniszter részére.

(4) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó, valamint az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a Hivatal együttműködik a tagállami adatszolgáltatás teljesítése érdekében a miniszterrel, és megkeresését vagy felhívását követően megadja a kért tájékoztatást.

10. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer konzultációs testületei

30. § A Ht. 30/B. § (6) bekezdése szerinti rendszeres párbeszéd biztosítása érdekében termékáramonként működő országos konzultatív testületek a kiterjesztett gyártói felelősség fórumok (a továbbiakban: fórum) és a kiterjesztett gyártói felelősség díjtanácsok (a továbbiakban: díjtanács).

31. § (1) A fórum tagjai termékáramonként

a) az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett gyártóknak, illetve a gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

b) a körforgásos terméket forgalmazóknak, illetve a forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

c) a hulladékhasznosítóknak, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

d) a koncessziós társaság képviselője,

e) a Hivatal képviselője,

f) az országos hulladékgazdálkodási hatóság képviselője,

g) a miniszter által kijelölt személy,

h) a települési önkormányzatoknak az általuk meghatározott módon választott képviselője és

i) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetésében részt vevő civil szervezeteknek, szociális jellegű vállalkozásoknak, az újrahasználati és javítási hálózatokkal és az újrahasználatra való előkészítéssel foglalkozó gazdasági szereplőknek az általuk meghatározott módon választott képviselője.

(2) A fórum kilencfős testület, amelynek elnöke az (1) bekezdés g) pontja alapján a miniszter által kijelölt személy.

(3) A fórum ülésein részt vehetnek a miniszter által meghívottak is, akik tanácskozási joggal rendelkeznek.

(4) A fórum feladata a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésével kapcsolatos kérdések megvitatása.

32. § (1) A díjtanács tagjai termékáramonként

a) az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett gyártóknak, illetve a gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

b) a hulladékhasznosítóknak, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

c) a koncessziós társaság képviselője,

d) a Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy és

e) a miniszter által kijelölt személy.

(2) A díjtanács ötfős testület, amelynek elnöke a Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy.

(3) A díjtanács feladata a Hivatal kiterjesztett gyártói felelősségi díjelőkészítő tevékenységének szakmai támogatása, beleértve a Ht. 30/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti díjmoduláció szempontjaira történő javaslattételt is.

33. § (1) A fórum és a díjtanács a miniszter konzultációs szervei, amelyek önálló döntési jogkörrel nem rendelkeznek.

(2) A fórum és a díjtanács a jelenlevő tagok egyszerű többségével, nem kötelező erejű ajánlásokat fogalmazhat meg a Hivatal és a miniszter számára. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A fórum és a díjtanács évente legalább egy alkalommal tart ülést. A díjtanács ülését olyan időpontban kell megszervezni, hogy a (2) bekezdés szerinti ajánlásait a Hivatal a kiterjesztett gyártói felelősségi díj előkészítési tevékenysége során figyelembe vehesse.

(4) A fórum és a díjtanács ülését a miniszter hívja össze. A szervezési feladatokat a miniszter hivatali szervezete útján látja el.

(5) A fórum és a díjtanács ülését a tagok egyharmadának kezdeményezésére a miniszter 15 napon belül összehívja.

(6) A fórum és a díjtanács ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a miniszter hagy jóvá.

11. Jogkövetkezmények

34. § (1) A gyártó 7. és 8. alcím szerinti kötelezettségeinek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság; a gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó e rendelet szerinti egyéb tevékenységét a tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi.

(2) Az e rendeletben foglalt előírások megsértésének szankcionálása tekintetében e jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül.

(3) Ha az országos hulladékgazdálkodási hatóság a 23. § (1) bekezdése megsértésére tekintettel a gyártót hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte, és a gyártó a 23. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezést követően sem teljesíti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a körforgásos termék forgalomba hozatalát

a) a 23. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítéséig és

b)[75] a 23. § (8) bekezdése szerinti díj, kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetéséig

felfüggeszti.

35. § A koncessziós társaság célértékekkel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése esetén a koncessziós szerződésben foglalt jogkövetkezmények irányadóak, és a 34. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

12. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 23. § és a 25. § (1) és (2) bekezdése 2023. május 1-jén lép hatályba.

(3) A 3-5. §, a 6. § b)-e) pontja, a 7. §, a 8. § (1) bekezdése és (3)-(7) bekezdése, a 9-12. §, a 4. alcím, az 5. alcím, a 6. alcím, a 24. §, a 25. § (3) bekezdése, a 8. alcím, a 9. alcím, a 4. melléklet és a 6. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

37. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor e rendelet hatálya alá tartozó terméket forgalomba hozó gyártó a 23. §-ban meghatározott nyilvántartásba vétel iránti kérelmét 2023. május 31. napjáig terjeszti elő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gyártó a 8. § (2) bekezdése szerinti koncesszori alvállalkozói szerződés megkötését 2023. április 15. napjáig kezdeményezi a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen. Egyéni teljesítés esetén a gyártó és a koncessziós társaság a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződést 2023. május 20. napjáig megköti.

(3) A 20. § (2) bekezdése szerinti honlapon való közzétételt első alkalommal a Hivatal 2023. április 1. napjáig teljesíti.

37/A. §[76] Az e rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti esetben a gyártó a 23. §-ban meghatározott nyilvántartásba vételi kérelmét a 37. § (1) bekezdésétől eltérően 2023. július 31. napjáig terjeszti elő.

37/B. §[77] E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdését, 20/A. §-át, 26. § (1a), (2) és (3a) bekezdését, 26/A. § (1) és (3) bekezdését, 27. § (1) és (1a) bekezdését, valamint 4. mellékletét 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/C. §[78] E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4a) bekezdését, 20. § (3a) bekezdését, 22/A. §-át, 26. § (2a) bekezdését, 26/A. § (3) bekezdését, valamint 1. melléklet 2. pont 2.4. alpont 2.4.5. pontját, 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pontját és 2. melléklet 1., 5. és 10. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/D. §[79] E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 11. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/E. §[80] A 26. § (6) bekezdésétől eltérően az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére 2024. január 20. napjáig megküldött, a 22. § (1) bekezdése szerinti, a 2023. év 3. és 4. negyedévét érintő nyilatkozat az abban megjelölt időszak első napjától hatályos.

38. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A körforgásos termékek és azonosító kódszámaik

1. A körforgásos termékek

1.1. csomagolások: a csomagolási kormányrendelet hatálya alá tartozó csomagolás;

1.2. egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek közül az alábbiak:

1.2.1. ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

a) azonnal fogyaszthatók helyben vagy elvitelre,

b) fogyasztása általában az edényből történik, valamint

c) készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,

beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat;

1.2.2. flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak;

1.2.3. legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült;

1.2.4. italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét;

1.2.5. könnyű műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint;

1.2.6. nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők;

1.2.7. léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat;

1.2.8. dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba;

1.2.9. halászeszközök;

1.3. elektromos és elektronikus berendezések: az elektromos berendezések kormányrendelet hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezés;

1.4. elemek és akkumulátorok: az elem és akkumulátor kormányrendelet hatálya alá tartozó elem és akkumulátor;

1.5. gépjárművek: a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó gépjármű;

1.6. gumiabroncs:

1.6.1. 4011 vámtarifaszám: új, gumi légabroncs;

1.6.2. 4012 vámtarifaszám: újrafutózott vagy használt gumi légabroncs, a tömör vagy kisnyomású gumiabroncs értendő, a gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag kivételével;

1.7. irodai papír:

1.7.1. ex. 4802 vámtarifaszám: nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton a végfelhasználó számára kiszerelve, kivéve: nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír, kézi merítésű papír;

1.7.2. ex. 4809 vámtarifaszám: kartonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben;

1.7.3. ex. 4810 vámtarifaszám: papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve;

1.7.4. ex. 4811 vámtarifaszám: papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével;

1.7.5. ex. 4816 vámtarifaszám: karbonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is;

1.7.6. 4819 60 vámtarifaszám és HR alszám: iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra;

1.7.7. ex. 4820 vámtarifaszám: regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból

kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket, az üzleti könyv, a megrendelőkönyv, az orvosi vénytömb, az iskolai füzet és a könyvborító;

1.8. reklámhordozó papír:

1.8.1. ex. 48. Árucsoport: papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk;

1.8.2. ex. 49. Árucsoport: könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek;

1.9. sütőolaj és -zsír:

1.9.1. 1507 90 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.2. 1509 40 00 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szűz olívaolaj;

1.9.3. 1511 90 99 vámtarifaszám HR és KN alszám: más pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.4. 1512 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói;[81]

1.9.5. 1514 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;[82]

1.10. textiltermékek:

1.10.1. 4203 ruházati árucikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.2. 4205 vámtarifaszám: más árucikk természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.3. 4304 vámtarifaszám: műszőrme és ebből készült áru;

1.10.4. 57. Árucsoport: szőnyegek és más textil padlóborítók;

1.10.5. 61. Árucsoport: kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok;

1.10.6. 62. Árucsoport: ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötöttek vagy hurkoltak kivételével;

1.10.7. 6301 vámtarifaszám: takaró és útitakaró;

1.10.8. 6302 vámtarifaszám: ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília;

1.10.9. 6303 vámtarifaszám: függöny (beleértve a drapériát is) és belső vászonroló, ágyfüggöny;

1.10.10. 6304 vámtarifaszám: más lakástextília, a 9404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével;

1.10.11. 64. Árucsoport: lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész);[83]

1.11. bútorok fából:

1.11.1. 9401 41 00 vámtarifaszám, HR és KN alszám: ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével;

1.11.2. 9401 61 vámtarifaszám és HR alszám: más favázas ülőbútor;

1.11.3. 9401 69 vámtarifaszám és HR alszám: más kárpitozatlan favázas ülőbútor;

1.11.4. 9403 30 vámtarifaszám és HR alszám: hivatali fabútor;

1.11.5. 9403 40 vámtarifaszám és HR alszám: fa konyhabútor;

1.11.6. 9403 50 vámtarifaszám és HR alszám: fa hálószobabútor;

1.11.7. 9403 60 vámtarifaszám és HR alszám: más fabútor.

Az "ex" jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a körforgásos termékek, amelyek az 1. pont alatt meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.

2. A körforgásos termékek azonosító kódszámai

2.1. A nyolcjegyű KF kód felépítése a következő:

AB
1.1. és 2. karakterTermékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód
2.3. és 4. karakterAnyagáram kód
3.5. és 6. karakterCsoport kód
4.7. karakterKötelezettséget jelölő kód
5.8. karakterSzármazáskód

2.2. A KF kód 1. és 2. karaktere: Termékáramot és az abból képződött hulladékot jelölő kód

[84]
AB
1.KódMegnevezés
2.Termékkódok
3.11csomagolás (az egyes egyszer használatos műanyagterméknek minősülő csomagolások
kivételével)
4.12egyes egyszer használatos műanyagtermék
5.13elektromos, elektronikus berendezés
6.14elem és akkumulátor
7.15gépjármű
8.16gumiabroncs
9.17irodai papír
10.18reklámhordozó papír
11.19sütőolaj és -zsír
12.20textiltermékek
13.21bútor fából
14.Hulladék kódok
15.51csomagolás hulladéka
16.52egyes egyszer használatos műanyagtermék hulladéka
17.53elektromos, elektronikus berendezés hulladéka
18.54elem és akkumulátor hulladéka
19.55gépjármű hulladéka
20.56gumiabroncs hulladéka
21.57irodai papír hulladéka
22.58reklámhordozó papír hulladéka
23.59sütőolaj és -zsír hulladéka
24.60textiltermékek hulladéka
25.61fából készült bútor hulladéka

2.3. A KF kód 3. és 4. karaktere: Anyagáram kód

2.3.1. Csomagolás, továbbá műanyag és társított anyagáram esetén az egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.Műanyag
3.01polietilén-tereftalát (PET)
4.02nagysűrűségű polietilén (HDPE)
5.03poli(vinil-klorid) (PVC)
6.04kissűrűségű polietilén (LDPE)
7.05polipropilén (PP)
8.06polisztirol (PS)
9.07poliamid (PA)
10.08poliuretán (PU)
11.09polivinil alkohol
12.17biológiailag lebomló műanyag
13.19más műanyag (műanyag/műanyag), vegyes műanyaghulladék
14.Papír és karton
15.20hullámpapírlemez (PAP)
16.21nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
17.22papír (PAP)
18.29más papír; vegyes papír és karton hulladék
19.Fém
20.40vas, acél (FE)
21.41alumínium (ALU)
22.49más fém; vegyes fémhulladék
23.Fa
24.50fa (FOR)
25.51parafa (FOR)
26.59más fa; vegyes fahulladék
27.Textil
28.60gyapot (TEX)
29.61juta, kender (TEX)
30.69más természetes alapú anyag; vegyes textilhulladék
31.Üveg
32.70színtelen üveg (GL)
33.71zöld üveg (GL)
34.72barna üveg (GL)
35.79más üveg; vegyes üveghulladék
36.Társított, összetett
37.80társított: papír és karton/különböző fémek
38.81társított: papír és karton/műanyag ideértve az abból készült rétegzett italkartont is
39.82társított: papír és karton/alumínium
40.83társított: papír és karton/ónozott lemez
41.84társított: papír és karton/műanyag/alumínium ideértve az abból készült rétegzett
italkartont is
42.85társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez
43.86társított: papír és karton/más
44.90társított: műanyag/alumínium
45.91társított: műanyag/ónozott lemez
46.92társított: műanyag/különböző fémek
47.93társított: műanyag/más
48.94társított: egyéb anyag/egyéb anyag; vegyes társított anyagok hulladéka
49.95társított: üveg/műanyag
50.96társított: üveg/alumínium
51.97társított: üveg/ónozott lemez
52.98társított: üveg/különböző fémek
53.Egyéb anyag
54.99egyéb anyag; egyéb anyagú hulladék

2.3.2. Elektromos, elektronikus berendezés és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10hőcserélő berendezés
3.20képernyő, monitor és olyan berendezés, amely 100 cm2-nél nagyobb felszínű
képernyőt tartalmaznak
4.30LED lámpa
5.31gázkisülésű lámpa
6.32lámpa, a LED lámpa és a gázkisülésű lámpa kivételével
7.40nagygép (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus
panel és a nagyméretű világítótest kivételével
8.41nagyméretű világítótest (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
9.42fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
10.50kisgép (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) a kisméretű
világítótest kivételével
11.51kisméretű világítótest (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
12.60kisméretű számítástechnikai berendezés és távközlési berendezés (amelynek egyik
külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
13.99vegyes elektromos, elektronikus berendezési hulladék

2.3.3. Elem, akkumulátor és hulladéka[85]

AB
1.KódMegnevezés
2.10hordozható elem, akkumulátor
3.40ipari elem, akkumulátor
4.50gépjármű elem, akkumulátor
5.99vegyes elem, akkumulátor hulladék

2.3.4. Gépjármű és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10M1 járműkategória
3.20N1 járműkategória
4.30háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit

2.3.5. Gumiabroncs és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10gumi légabroncs az újrafutózott abroncs kivételével
3.20újrafutózott gumi légabroncs
4.30tömör vagy kisnyomású gumiabroncs
5.99vegyes gumiabroncs hulladék

2.3.6. Irodai papír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.00irodai papír vagy hulladéka

2.3.7. Reklámhordozó papír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.00reklámhordozó papír vagy hulladéka

2.3.8. Sütőolaj, -zsír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10sütőolaj
3.20sütőzsír
4.99vegyes sütőolaj és -zsír hulladék

2.3.9. Textiltermék és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.11ruházati cikkek, kellékek és tartozékok
3.19vegyes ruházati cikk hulladék
4.21lakástextíliák
5.29vegyes lakástextília hulladék
6.31lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész)
7.39vegyes lábbeli hulladék
8.99vegyes textilhulladék (19, 29, 39 kódok együtt)

2.3.10. Bútor fából és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.00bútor fából vagy hulladéka

A 2.3. pont alapján az egyes hulladékáramokhoz kapcsolódó vegyes hulladék kód abban az esetben alkalmazandó, ha az adott hulladék jellemzőire tekintettel nem lehetséges a pontosabb besorolás.

2.4. A KF kód 5. és 6. karaktere: Csoport kód

2.4.1. Csomagolás és hulladéka a 2.4.2. alpont alá tartozó termékből létrehozott csomagolás kivételével[86]

AB
1KódMegnevezés
2nem újrahasználható
3fogyasztói csomagolás
410általános eset (a kötelezően visszaváltási díjas termék és a növényvédő szerrel közvetlenül
érintkező csomagolás kivételével)
511növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás
612kötelezően visszaváltási díjas termék műanyag italcsomagolás
713kötelezően visszaváltási díjas termék üveg italcsomagolás
814kötelezően visszaváltási díjas termék fém italcsomagolás
9gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
1020általános eset
11újrahasználható
12fogyasztói csomagolás
1340általános eset (a kötelezően visszaváltási díjas termék és a növényvédő szerrel közvetlenül
érintkező csomagolás kivételével)
1441növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás
1542kötelezően visszaváltási díjas termék italcsomagolás [a visszaváltási díj megállapításának és
alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes
szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott
eset kivételével]
1643kötelezően visszaváltási díjas termék italcsomagolás a visszaváltási díj megállapításának és
alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes
szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott
esetben
17gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
1850általános eset
19vegyes csomagolási hulladék
2090vegyes csomagolási hulladék

2.4.2. Egyes egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka[87]

AB
1.KódMegnevezés
2.10ételtároló edény üresen
3.11ételtároló edény csomagolás
4.21flexibilis anyagból készült zacskó csomagolás vagy csomagolás olyan élelmiszerek tárolására,
amelyeket a zacskóból vagy a csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra
szánnak
5.31legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás, nem kötelezően visszaváltási díjas
termék
6.32legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás, kötelezően visszaváltási díjas termék
7.40italtartó pohár üresen, beleértve azok tetejét és fedelét is
8.41italtartó pohár csomagolás, beleértve azok tetejét és fedelét is
9.50könnyű műanyag hordtasak üresen
10.51könnyű műanyag hordtasak csomagolás
11.60nedves törlőkendő
12.70léggömb
13.80dohánytermék szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő
együttes használathoz hoznak forgalomba
14.90műanyagot tartalmazó halászeszköz

2.4.3. Elektromos, elektronikus berendezés és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10új berendezés
3.20használt berendezés
4.99vegyes elektromos, elektronikus berendezés hulladéka

2.4.4. Elem, akkumulátor és hulladéka[88]

AB
1.KódMegnevezés
2.10savas
3.20lúgos (kivéve NiCd)
4.30NiCd
5.40egyéb
6.97vegyes hordozható elem, akkumulátor hulladék
7.98vegyes ipari elem, akkumulátor hulladék
8.99egyéb vegyes elem, akkumulátor hulladék

2.4.5. Gépjármű és hulladéka[89]

AB
1KódMegnevezés
21980. január 1-je előtt gyártott gépjármű
310nem díjátalány-fizetéssel
411tisztán belső égésű motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
512részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, tölthető akkumulátorral,
díjátalány-fizetéssel
613részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, nem tölthető akkumulátorral,
díjátalány-fizetéssel
714részben elektromos motorral hajtott, N1 járműkategóriájú vagy háromkerekű gépjármű, kivéve
a motoros triciklit, díjátalány-fizetéssel
815tisztán elektromos motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
91980. január 1-jén vagy utána gyártott gépjármű
1020nem díjátalány-fizetéssel
1121tisztán belső égésű motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
1222részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, tölthető akkumulátorral,
díjátalány-fizetéssel
1323részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, nem tölthető akkumulátorral,
díjátalány-fizetéssel
1424részben elektromos motorral hajtott, N1 járműkategóriájú vagy háromkerekű gépjármű, kivéve
a motoros triciklit, díjátalány-fizetéssel
1525tisztán elektromos motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
16hulladékká vált gépjármű
1799hulladékká vált gépjármű

2.4.6. Gumiabroncs és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10nem jármű gumiabroncs
3.20autóbusz gumiabroncs
4.30személygépkocsi gumiabroncs
5.40tehergépkocsi gumiabroncs
6.50motorkerékpár gumiabroncs
7.60kerékpár gumiabroncs
8.70légijármű gumiabroncs
9.80más jármű gumiabroncs
10.99vegyes gumiabroncs hulladék

2.4.7. Irodai papír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír
3.20iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére
szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó
mappa
4.99vegyes irodai papír hulladéka

2.4.8. Reklámhordozó papír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.00reklámhordozó papír
3.99reklámhordozó papír hulladéka

2.4.9. Sütőolaj, -zsír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10sütőolaj
3.20sütőzsír
4.99vegyes sütőolaj és -zsír hulladék

2.4.10. Textiltermék és hulladékai

AB
1.KódMegnevezés
2.10új textiltermék
3.20használt textiltermék
4.99vegyes textiltermék hulladéka

2.4.11. Bútor fából és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10bútor fából, új
3.20bútor fából, használt
4.99fából készült bútor hulladéka

A 2.4. pont alapján az egyes hulladékáramokhoz kapcsolódó vegyes hulladék kód abban az esetben alkalmazandó, ha az adott hulladék jellemzőire tekintettel nem lehetséges a pontosabb besorolás.

2.5. A KF kód 7. karaktere: Termék esetén kötelezettséget, hulladék esetén hulladékkezelést jelölő kód

2.5.1. Kötelezettségteljesítési kód[90]

AB
1KódMegnevezés
21kollektív teljesítés
32egyéni teljesítés
4Aa kiterjesztett gyártói felelősségi díj (a 22. § szerint), vagy kötelezően visszaváltási díjas termék
esetén a csatlakozási és szolgáltatási díj [a visszaváltási díj megállapításának és
alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól
szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 31/A. § szerint] nem került megfizetésre
5Ba kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/A. § szerint)
6Ca kiterjesztett gyártói felelősségi díj (a 22/C. § szerint), vagy kötelezően visszaváltási díjas termék
esetén a csatlakozási és szolgáltatási díj [a visszaváltási díj megállapításának és
alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól
szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 31/A. § szerint] nem került megfizetésre
7Da kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/D. § szerint)

2.5.2. Hulladékgazdálkodási kód[91]

AB
1.KódMegnevezés
2.Aelőkezelt
3.Cújrahasználatra előkészített
4.Dújrafeldolgozott
5.Eenergetikailag hasznosított
6.Fegyéb módon hasznosított
7.Gártalmatlanított
8.Hgyűjtött

2.6. A KF kód 8. karaktere: Származást jelölő kód

AB
1.KódMegnevezés
2.Termék esetén
3.1Belföldi előállítású termék, önállóan forgalomba hozott
4.2Belföldi előállítású termék, más termék alkotórészeként, tartozékaként forgalomba hozott
5.3Belföldi előállítású csomagolás
6.5Külföldről behozott termék, önállóan forgalomba hozott
7.6Külföldről behozott termék, más termék alkotórészeként, tartozékaként forgalomba hozott
8.7Külföldről behozott csomagolás
9.8Saját célú felhasználás
10.Újrahasználat és hulladék esetén
11.Mbelföldön újrahasznált/kezelt
12.Umás EU-tagállamban újrahasznált/kezelt
13.XEU-n kívül újrahasznált/kezelt

2. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A körforgásos termékek díjkódjai

1. Csomagolás díjkódok[92]

[93]
ABCDEFG
1KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
21101polietilén-tereftalát (PET)110110110120110140110150M01
3110111110141M01
41102nagysűrűségű polietilén (HDPE)110210110220110240110250M01
5110211110241M01
61103poli(vinil-klorid) (PVC)110310110320110340110350M01
7110311110341M01
81104kissűrűségű polietilén (LDPE)110410110420110440110450M01
9110411110441M01
101105polipropilén (PP)110510110520110540110550M01
11110511110541M01
121106polisztirol (PS)110610110620110640110650M01
13110611110641M01
141107poliamid (PA)110710110720110740110750M01
15110711110741M01
161108poliuretán (PU)110810110820110840110850M01
17110811110841M01
181109polivinil alkohol110910110920110940110950M01
19110911110941M01
201117biológiailag lebomló műanyag111710111720111740111750M01
21111711111741M01
221119más műanyag (műanyag/műanyag)111910111920111940111950M01
23111911111941M01
241120hullámpapírlemez (PAP)112010112020112040112050P01
25112011112041P01
261121nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)112110112120112140112150P01
27112111112141P01
281122papír (PAP)112210112220112240112250P01
29112211112241P01
301129más papír112910112920112940112950P01
31112911112941P01
321140vas, acél (FE)114010114020114040114050V01
33114011114041V01
341141alumínium (ALU)114110114120114140114150V01
35114111114141V01
361149más fém114910114920114940114950V01
37114911114941V01
381150fa (FOR)115010115020115040115050F01
39115011115041F01
401151parafa (FOR)115110115120115140115150F01
41115111115141F01
421159más fa115910115920115940115950F01
43115911115941F01
441160gyapot (TEX)116010116020116040116050C01
45116011116041C01
461161juta, kender (TEX)116110116120116140116150C01
47116111116141C01
481169más természetes alapú anyag116910116920116940116950C01
49116911116941C01
501170színtelen üveg (GL)117010117020117040117050U01
51117011117041U01
521171zöld üveg (GL)117110117120117140117150U01
53117111117141U01
541172barna üveg (GL)117210117220117240117250U01
55117211117241U01
561179más üveg117910117920117940117950U01
57117911117941U01
581180társított: papír és karton / különböző fémek118010118020118040118050K01
59118011118041K01
601181társított: papír és karton / műanyag, ideértve
az abból készült rétegzett italkartont is
118110118120118140118150K01
61118111118141K01
621182társított: papír és karton / alumínium118210118220118240118250K01
63118211118241K01
641183társított: papír és karton / ónozott lemez118310118320118340118350K01
65118311118341K01
661184társított: papír és karton / műanyag /
alumínium, ideértve az abból készült
rétegzett italkartont is
118410118420118440118450K01
67118411118441K01
681185társított: papír és karton / műanyag /
alumínium / ónozott lemez
118510118520118540118550K01
69118511118541K01
701186társított: papír és karton / más118610118620118640118650K01
71118611118641K01
721190társított: műanyag/alumínium119010119020119040119050K01
73119011119041K01
741191társított: műanyag / ónozott lemez119110119120119140119150K01
75119111119141K01
761192társított: műanyag / különböző fémek119210119220119240119250K01
77119211119241K01
781193társított: műanyag/más119310119320119340119350K01
79119311119341K01
801194társított: egyéb anyag / egyéb anyag119410119420119440119450K01
81119411119441K01
821195társított: üveg/műanyag119510119520119540119550K01
83119511119541K01
841196társított: üveg/alumínium119610119620119640119650K01
85119611119641K01
861197társított: üveg / ónozott lemez119710119720119740119750K01
87119711119741K01
881198társított: üveg / különböző fémek119810119820119840119850K01
89119811119841K01
901199egyéb anyag119910119920119940119950X01
91119911119941X01

2. Egyszer használatos műanyagtermék díjkódok[94]

ABCDEFGHIJKLM
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1201polietilén-tereftalát
(PET)
120110120111120121120131120140120141120150120151M01
3.120190SUP01
4.1202nagysűrűségű polietilén
(HDPE)
120210120211120221120231120240120241120250120251M01
5.120290SUP01
6.1203poli(vinil-klorid) (PVC)120310120311120321120331120340120341120350120351M01
7.120390SUP01
8.1204kissűrűségű polietilén
(LDPE)
120410120411120421120431120440120441120450120451M01
9.120460120470120480120490SUP01
10.1205polipropilén (PP)120510120511120521120531120540120541120550120551M01
11.120560120590SUP01
12.1206polisztirol (PS)120610120611120621120631120640120641120650120651M01
13.120660120690SUP01
14.1207poliamid (PA)120710120711120721120731120740120741120750120751M01
15.120760120790SUP01
16.1208poliuretán (PU)120810120811120821120831120840120841120850120851M01
17.120860120890SUP01
18.1209polivinil alkohol120910120911120921120931120940120941120950120951M01
19.120960120990SUP01
20.1217biológiailag lebomló
műanyag
121710121711121721121731121740121741121750121751M01
21.121760121770121780121790SUP01
22.1219más műanyag
(műanyag/
műanyag)
121910121911121921121931121940121941121950121951M01
23.121960121970121980121990SUP01
24.1281társított: papír és
karton/műanyag,
ideértve az abból
készült rétegzett
italkartont is
128110128111128121128131128140128141128150128151K01
25.128180128190SUP01
26.1284társított: papír és
karton/műanyag/
alumínium, ideértve
az abból készült
rétegzett
italkartont is
128410128411128421128431128440128441128450128451K01
27.128470128480128490SUP01
28.1285társított: papír és
karton/műanyag/
alumínium/ónozott
lemez
128510128511128521128531128540128541128550128551K01
29.128570128580128590SUP01
30.1290társított: műanyag/
alumínium
129010129011129021129031129040129041129050129051K01
31.129060129070129080129090SUP01
32.1291társított: műanyag/
ónozott lemez
129101129111129121129131129140129141129150129151K01
33.129160129170129180129190SUP01
34.1292társított: műanyag/
különböző fémek
129210129211129221129231129240129241129250129251K01
35.129260129270129280129290SUP01
36.1293társított: műanyag/más129310129311129321129331129340129341129350129351K01
37.129360129370129380129390SUP01
38.1295társított: üveg/műanyag129510129511129521129531129540129541129550129551K01
39.129560129570129580129590SUP01

3. Elektromos és elektronikus berendezés díjkódok

[95]
ABCDE
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1310hőcserélő berendezés131010131020E01
3.1320képernyő, monitor és olyan berendezés, amely 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaz132010132020E02
4.1330LED lámpa133010133020E03
5.1331gázkisülésű lámpa133110133120E03
6.1332lámpa, a LED lámpa és a gázkisülésű lámpa kivételével133210133220E03
7.1340nagygép (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t), a nagyméretű világítótest és
a fotovoltaikus panel kivételével
134010134020E04
8.1341nagyméretű világítótest (amelynek bármely külső mérete
meghaladja az 50 cm-t)
134110134120E04
9.1342fotovoltaikus panel134210134220E05
10.1350kisgép (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t), a kisméretű világítótest
kivételével
135010135020E06
11.1351kisméretű világítótest (amelynek egyik külső mérete sem
haladja meg az 50 cm-t)
135110135120E06
12.1360kisméretű számítástechnikai és távközlési berendezés (amelynek egyik külső mérete sem haladja
meg az 50 cm-t)
136010136020E06

4. Elem és akkumulátor díjkódok[96]

ABCDEFG
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1410hordozható elem,
akkumulátor
141010141020141030141040A01
3.1440ipari elem,
akkumulátor
144010144020144030144040A02
4.1450gépjármű elem,
akkumulátor
145010145020145030145040A03

5. Gépjármű díjkódok[97]

ABCDE
1KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
21510M1 járműkategória151010151020J01
31520N1 járműkategória152010152020J01
41530háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit153010153020J01

6. Gumiabroncs díjkódok

ABCDEFGHIJK
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1610gumi légabroncs az újrafutózott
abroncs kivételével
161010161020161040161030161050161060161070161080G01
3.1620újrafutózott gumi légabroncs162010162020162040162030162050162060162070162080G01
4.1630tömör vagy kisnyomású gumiabroncs163010163020163040163030163050163060163070163080G01

7. Irodai papír díjkód

ABCDE
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1700irodai papír170010170020I01

8. Reklámhordozó papír díjkód

ABCD
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1800reklámhordozó papír180000R01

9. Sütőolaj, sütőzsír díjkód

ABCDE
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1910sütőolaj és -zsír191010192020Z01

10. Textil díjkódok[98]

ABCDE
1KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
22011ruházati árucikkek, kellékek és tartozékok201110201120T01
32021lakástextília202110202120T01
42031lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész)203110203120T01

11. Bútor fából díjkód[99]

ABCDE
1.KF kód 1-4.
karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.2100bútor fából210010210020B01

3. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A gyártó nyilvántartásba vétel iránti kérelmének adattartalma

1. Az 1. melléklet 1. pontjában felsorolt termékek esetében - az 1.3. pontban szereplő termékek kivételével - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-ában és a Ht. 30/B. § (5) bekezdésében foglalt adatkezelési szabályokra figyelemmel

1.1. a gyártó neve, székhelye, adószáma, adóazonosító jele, KSH statisztikai számjele (ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma), cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ-azonosító);[100]

1.2. meghatalmazott képviselő igénybevétele esetén a jogi személy meghatalmazott képviselő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, természetes személy meghatalmazott képviselő családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási és értesítési helye (postai irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám, elektronikuspostafiók-cím), adószáma;[101]

1.3. a kapcsolattartó neve, pontos elérhetősége;

1.4. a gyártó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség teljesítésének módja (egyéni vagy kollektív);

1.5. a körforgásos termék 1. melléklet 1. pontja szerinti megnevezése;

1.6. a gyártó nyilatkozata a megadott adatok valódiságáról.

2. Az 1. melléklet 1.4. pontjában felsorolt termékek esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenően

2.1. a gyártó által Magyarországon képviselt, forgalmazott márkanevek (amennyiben vannak ilyenek);

2.2. a gyártó által forgalmazott hordozható elem, akkumulátor típusa (hordozható, ipari, gépjármű).

3. Az 1. melléklet 1.5. pontjában felsorolt termékek esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenően egyéni teljesítés esetén az átvevő- és kezelőhálózat bejelentésére vonatkozó alábbi adatok:[102]

3.1. az átvevő- és kezelőhálózathoz csatlakozott tagokra vonatkozó adatok: a tagok neve, KÜJ-azonosító, Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ), telephely címe (település, utca, házszám);

3.2. a következő adatokat tartalmazó dokumentumok:

3.2.1. az átvevő- és kezelőhálózat keretén belül kialakított és üzemeltetett átvételi helyek címe, az átvételi helyek üzemeltetőjének neve;

3.2.2. az, hogy a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet 6. § (3)-(4) bekezdése szerinti átvétel feltételei hogyan valósulnak meg;

3.2.3. az átvételt, a kezelést szerződés alapján teljesítő forgalmazók, bontók, továbbá a szárazra fektetés és a bontás során kinyert hulladék további kezelését végző hulladékkezelők listája (névvel és címmel ellátva).

Az 1. melléklet 1.3. pontjában felsorolt termékek esetében az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások részére benyújtandó jelentések formátumának meghatározásáról szóló, 2019. február 19-i (EU) 2019/290 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) I. melléklet A., valamint meghatalmazott képviselő igénybevétele esetén B. része szerinti adattartalom. A Végrehajtási Rendelet szerinti nemzeti azonosítóként a KÜJ-azonosítót kell megadni. A Végrehajtási Rendelet kiegészítő információelemeinek megadása nem kötelező.

4. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének adattartalma

1. A gyártó esetében[103]

1.1. Magyarországon az általa forgalomba hozott vagy készletre vett,, az 1. melléklet szerinti körforgásos termékek[104]

1.1.1. megnevezése,

1.1.2. mennyisége (kg),[105]

1.1.3. azonosító kódszáma (KF kód),

1.1.4. a kiterjesztett gyártói felelősségi díj meg nem fizetésével történő forgalomba hozatal esetén a 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó neve, címe, adószáma.[106]

1.2. Visszavett körforgásos termék 1.1.1-1.1.3. pont szerinti adatai.

1.3. A hulladékká vált újrahasználható csomagolások megnevezése, mennyisége, azonosító kódszáma (KF kód)

1.4. Visszaváltási díjas termékek esetében az 1.1. alpontban foglaltakon túlmenően[107]

1.4.1. az általa Magyarországon forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek darabszáma,

1.4.2. a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékaik darabszáma, az újrahasználható csomagolások újrahasználata, hulladékká válása és darabszáma.

2. A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó esetében

2.1. átvett, gyűjtött vagy előkezelt, körforgásos termékből származó hulladék1

2.1.1. mennyisége,

2.1.2. azonosító kódszáma (KF kód).

2.2. visszaváltási díjas termékek esetében a 2.1. alpontban foglaltakon túlmenően a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékaik darabszáma, az újrahasználható csomagolások hulladékká válása és darabszáma.[108]

3. Az egyéni teljesítő gyártó esetében

3.1. az 1. és a 2. pont szerinti adatok, valamint

3.2. a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeinek egyéni teljesítése során kezelt hulladék2

3.2.1. mennyisége,

3.2.2. azonosító kódszáma (KF kód).

4. A 20/A. § és 20/B. § szerinti díjátalány-fizetést választó gyártó esetében[109]

4.1. a Magyarországon általa forgalomba hozott vagy készletre vett borászati termék

4.1.1. kategóriájának megnevezése,

4.1.2. üvegcsomagolásának mennyisége (palack darab).

4.2. Annak megjelölése, hogy a gyártó a borászati termék esetén a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett-e. Amennyiben a gyártó csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, úgy az adattartalom a kg alapú mennyiségre is kiterjed.[110]

1 Az érintett körforgásos termékből származó, az 1. melléklet szerinti KF-kódok alá egyértelműen besorolható, nem körforgásos termékek hulladékát nem tartalmazó hulladék.

2 Az érintett körforgásos termékből származó, az 1. melléklet szerinti KF-kódok alá egyértelműen besorolható, nem körforgásos termékek hulladékát nem tartalmazó hulladék.

5. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

Egyéni teljesítés esetén a gyártó koncessziós társasággal kötött szerződésének kötelező tartalmi elemei

1. A gyártó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

2. A körforgásos termék 1. melléklet szerinti megnevezése és azonosító kódszáma

3. Az egyéni teljesítés kezdő időpontja

4. A gyártó egyéni teljesítés keretében végzett tevékenységeinek meghatározása

5. A gyártó és a koncessziós társaság közötti pénzügyi elszámolási rendje, amely kiterjed a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének megállapításakor figyelembe veendő, az egyéni teljesítés során a gyártó által vállalt tevékenységek Hivatal honlapján közzétett fajlagos indokolt költségekre figyelemmel megállapított csökkentő tétel meghatározására, tekintettel a Hivatal indokolt költségek meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat meghatározó rendeletében foglaltakra is

6. A gyártó koncessziós társaság felé teljesítendő bejelentési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettsége, módja és rendszeressége

7. A szerződésszegéssel és a szerződés megszűnésével, megszüntetésével összefüggő jogok és kötelezettségek

6. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A 22. § és a 22/A. § szerinti nyilatkozat kötelező tartalmi elemei[111]

1. A vevő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

2. A gyártó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

3. A 22/B. § szerinti időszak megjelölése[112]

4. A körforgásos termék 1. melléklet szerinti megnevezése és azonosító kódszámának (KF kódjának) 1-6. karaktere

5. A nyilatkozattétel alapjául szolgáló jogszabályhely (22. § vagy 22/A. §)[113]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[2] Megállapította a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[3] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[4] Beiktatta a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 71. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[6] Módosította a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[7] Hatálybalépése előtt megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[9] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 1. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[10] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[11] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[12] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 2. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[13] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 56. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[14] Hatálybalépése előtt megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[15] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[16] Megállapította a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[17] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 3. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[18] Hatálybalépése előtt megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[19] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 1. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[20] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[21] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[22] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[23] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 4. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[24] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[25] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[26] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[27] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[28] Beiktatta a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.09.22.

[29] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.01.

[30] Hatálybalépése előtt megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 59. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[31] A nyitó szövegrészt módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 2. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[32] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 3. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[33] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[34] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[35] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 4. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[36] Hatálybalépése előtt megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 61. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[37] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[38] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[39] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 5. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[40] Megállapította a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.09.22.

[41] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 6. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[42] Beiktatta a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[43] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[44] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[45] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 7. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[46] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 8. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[47] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 9. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[48] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[49] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 11. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[50] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 5. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[51] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 6. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[52] Nem lép hatályba a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 73. §-a alapján.

[53] Megállapította a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.09.22.

[54] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[55] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 7. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[56] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 64. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[57] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 64. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[58] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[59] A nyitó szövegrészt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 72. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[60] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 72. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[61] Beiktatta a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[62] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[63] Beiktatta a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.09.22.

[64] Beiktatta a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[65] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 13. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[66] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 65. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[67] Módosította a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[68] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 8. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[69] Módosította a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[70] Beiktatta a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[71] Hatálybalépése előtt megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 66. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[72] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[73] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[74] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 15. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[75] Módosította a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 45. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[76] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 68. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[77] Megállapította a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[78] Beiktatta a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.09.22.

[79] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[80] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[81] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[82] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[83] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § e) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[84] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés a) pontja (lásd: 5. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.07.01.

[85] Megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés a) pontja (lásd: 5. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.07.01.

[86] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.01.01.

[87] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.01.01.

[88] Megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés a) pontja (lásd: 5. melléklet 4. pont). Hatályos 2023.07.01.

[89] Megállapította a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.09.22.

[90] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2024.01.01.

[91] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2024.01.01.

[92] Megállapította a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.09.22.

[93] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 9-10. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[94] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.01.01.

[95] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 2-3. pont). Hatályos 2024.01.01.

[96] Megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés b) pontja (lásd: 6. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.07.01.

[97] Megállapította a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.09.22.

[98] Megállapította a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.09.22.

[99] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 4. pont). Hatályos 2024.01.01.

[100] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 11. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[101] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 12. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[102] A nyitó szövegrészt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 71. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[103] Hatálybalépése előtt megállapította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés c) pontja (lásd: 7. melléklet). Hatályos 2023.07.01.

[104] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 13. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[105] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 14. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[106] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 15. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[107] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése (ld. 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.01.01.

[108] Megállapította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése (ld. 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.01.01.

[109] Módosította a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 16. pontja. Hatályos 2024.01.01.

[110] Beiktatta a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése (ld. 4. melléklet 3. pont). Hatályos 2024.01.01.

[111] Hatálybalépése előtt a melléklet címét módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 16. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[112] Hatálybalépése előtt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 16. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[113] Beiktatta a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés d) pontja (lásd: 8. melléklet). Hatályos 2023.07.01.

Tartalomjegyzék