Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

32001R1454[1]

A Tanács 1454/2001/EK rendelete (2001. június 28.) egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről és az 1601/92/EGK rendelet (Poseican) hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 1454/2001/EK RENDELETE

(2001. június 28.)

egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről és az 1601/92/EGK rendelet (Poseican) hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36., 37. cikkére és 299. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

Az 1911/91/EGK rendelet ( 2 ) alapján a Kanári-szigetek a közösségi vámterület részét képezi, és területén minden közös politika - az egyedi korlátozások és a hagyományos gazdasági és adórendszer figyelembevételére elfogadott egyedi intézkedések sérelme nélkül - alkalmazandó. A rendelet 2. és 10. cikke szabályozza, hogy a közös mezőgazdasági politika teljes alkalmazása az egyedi ellátási szabályok hatálybalépéséhez kötött. Továbbá a közös mezőgazdasági politika alkalmazását a szigetek mezőgazdasági termelésére vonatkozó egyedi intézkedéseknek kell kísérniük.

(2)

A 91/314/EGK határozattal ( 3 ) a Tanács - a legkülső régiók támogatására vonatkozó közösségi politikával összhangban - elfogadta a Kanári-szigetek távoli és elszigetelt helyzetével kapcsolatos támogatási programot (Poseican). A program célja, hogy megkönnyítse a régió gazdasági és társadalmi fejlődését, és hogy elősegítse azt, hogy annak az egységes piacnak az előnyeit élvezze, amelynek a földrajzilag és gazdaságilag elszigetelő objektív tényezők ellenére szerves részét képezi. A program felhív a KAP alkalmazására a régióban és különleges intézkedéseket ír elő, különösen azoknak a feltételeknek a javítására, amelyek mellett a mezőgazdasági termékeket ott előállítják és forgalomba hozzák, valamint a szigetek rendkívüli földrajzi helyzetéből eredő hatásoknak enyhítésére, amelyeket a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése is elismer.

(3)

A Kanári-szigetek különleges földrajzi helyzete az emberi fogyasztásra és feldolgozásra szánt alapvető termékekkel való ellátásban és a mezőgazdasági inputanyagokat illetően szállítási többletköltséget eredményez ebben a régióban. Továbbá az elszigetelt fekvés és a legkülső régióként való elhelyezkedés eredményeként felmerülő objektív tényezők további korlátot jelentenek a Kanári-szigetek gazdasági szereplői és termelői számára, amelyek súlyosan hátráltatják tevékenységüket. Ezek az akadályok ezen alapvető termékek árának csökkentésével elháríthatók. Ezért célszerű olyan egyedi ellátási szabályokat bevezetni, hogy e szigetek ellátása és a távoli és elszigetelt helyzetükkel kapcsolatos, továbbá a legkülső régióként való elhelyezkedésükből eredő többletköltségek kompenzálása biztosított legyen.

(4)

Ebből a célból - a Szerződés 23. cikke ellenére - az érintett termékek harmadik országból történő behozatala mentesül az alkalmazandó behozatali vámok alól. Származásuk és a közösségi rendelkezések szerinti vámkezelésük figyelembevételére, a közösségi vámterületre az aktív feldolgozási vagy vámraktározási szabályok szerint belépett termékeket közvetlen behozatalnak kell tekinteni, az egyedi ellátási szabályok előnyeinek biztosítása céljából.

(5)

A Kanári-szigeteken az árcsökkentés céljának elérése érdekében, továbbá hogy a közösségi termékek versenyképességének fenntartása mellett enyhítsék az elszigetelt fekvés és a legkülső régióként való elhelyezkedésből eredő többletköltségeket, támogatást kell nyújtani a szigetek közösségi eredetű termékekkel történő ellátásához. A támogatásnak figyelembe kell vennie a Kanári-szigetekre történő szállítás többletköltségeit, a harmadik országokba irányuló kivitelre alkalmazott árakat, és a mezőgazdasági inputanyagok és a feldolgozásra szánt termékek esetében az elszigetelt fekvésből és a legkülső régióként való elhelyezkedésből eredő többletköltségeket.

(6)

Mivel az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó mennyiségek a Kanári-szigetek ellátási igényeire korlátozódnak, az intézkedések nem befolyásolják hátrányosan a belső piac megfelelő működését. Az egyedi ellátási szabályok gazdasági előnyei továbbá nem eredményezhetik az érintett termékek kereskedelmének eltérülését. Ezért meg kell tiltani e termékek újbóli elszállítását vagy újrakivitelét a Kanári-szigetekről. Feldolgozatlan vagy e termékekből helyi csomagolással előállított termékek - egyes feltételek mellett - újra kivihetők, a regionális kereskedelem elősegítésére. Feldolgozás esetén ez a tilalom nem vonatkozik a hagyományos kivitelre és szállítmányokra.

(7)

Az egyedi ellátási szabályok gazdasági előnyeinek úgy kell érvényesülniük, hogy csökkentsék a termelési költségeket és a termelési és elosztási láncon keresztül a végfelhasználóig mérsékeljék az árakat, amely alacsonyabb fogyasztói árakat eredményez. Ezért nyújtásuk feltétele, hogy az előnyök ténylegesen érvényesüljenek, és ebből a célból ellenőrzésre van szükség.

(8)

A hagyományos állattartó tevékenységeket támogatni kell a helyi fogyasztási igények kielégítésének segítése céljából. Ebből a célból eltérésekre van szükség a közös piaci szervezetek néhány termelést korlátozó rendelkezéseitől, hogy a Közösség többi részétől igen különböző helyi termelés fejlődését és meghatározott feltételeit figyelembe vegyék. Ezt a célkitűzést közvetett módon is el lehet érni, a fajtatiszta tenyészállatok beszerzését is magában foglaló genetikai fejlesztési programok finanszírozásával, a helyi feltételeknek jobban megfelelő kereskedelmi fajták beszerzésével és az anyatehén, valamint a vágási támogatás kiegészítésével. A helyi fogyasztási igények becslése időszakos mérleg összeállításával történik. A közösségi támogatás hatékony mobilizálhatóságának biztosítására egy, az állattenyésztés-ágazatban és tejtermékágazatban a helyi tevékenységet támogató átfogó programnak kell elősegítenie, hogy az érintett ágazatok meghatározzák és megvalósítsák a gazdasági fejlődés helyi összefüggéseihez szabott, a termelés térbeli megszervezésére és a termelők szakmai tudásának javítására vonatkozó stratégiákat. A helyi állattenyésztés fejlődésétől függően, ez a program tartalmazhat - a hím hízóállatok ellátására vonatkozó - időszakos rendelkezést, az évente szállítandó állatok számát úgy korlátozva, hogy az a fenti célkitűzést ne veszélyeztesse. A program olyan intézkedéseket is tartalmazhat, amelyek támogatják a tejtermelést a juh- és kecskeágazatban, strukturálják az ágazatot, csökkentik az anyajuh- és kecsketejből készített helyi sajtok feldolgozási és értékesítési nehézségeit, kiigazítják az ellátás töredezettségét, valamint javítják a tej minőségét és segítik a diverzifikációt.

(9)

A Kanári-szigeteken a juh- és kecskeágazatban a nagysúlyú bárányok tenyésztői kiegészítő támogatáshoz jutnak. Ez az intézkedés tette lehetővé a társadalmi, gazdasági és környezeti jelentőségű helyi termelés fejlesztését, mert ez a tevékenység a szigetek leghátrányosabb helyzetben lévő területeire koncentrálódik, ahol nincs más alternatíva. Ezt az intézkedést fenn kell tartani.

(10)

A friss tehéntej emberi fogyasztására vonatkozó támogatás a tejfeldolgozók részére kerül kifizetésre úgy, hogy ezáltal a megtermelt tejet hagyományos módon a helyi piacon lehessen értékesíteni. A támogatás egyéb termékekre történő kiterjesztése lehetővé tette, hogy az ágazat igazodjon a változó fogyasztói szokásokhoz. Az önellátás szintje még mindig igen alacsony, így az intézkedést fenn kell tartani.

(11)

A gyümölcsökre és az élelmezési célra alkalmas zöldségekre, gyökerekre és gumókra, a virágokra és az élő növényekre vonatkozó támogatási rendszer nem bizonyult megfelelőnek, különösen az eljárások lassúsága és összetettsége, továbbá a javasolt támogatás struktúrája miatt. Le kell vonni a tanulságot az ágazatban végrehajtott Poseidom-reform bíztató eredményeiből, továbbá értékesítési és feldolgozási támogatást kell előirányozni a Kanári-szigetek piacának ellátására. E támogatásnak segítenie kell a helyi termékeknek a jövedelmező piacokon a máshonnan származó termékekkel való versenyét és a fogyasztók és az új értékesítési csatornák igényeinek jobb kielégítését, továbbá a gazdaságok termelékenységének és a termékek minőségének javítását. Mind a friss, mind a feldolgozott termékek értékesítését folytatni kell, és ezeket a közösségi piacon támogatni kell. Egy gazdasági tanulmány segítené az ágazat szerkezetének finomítását.

(12)

A burgonyatermelés mind gazdasági, mind társadalmi és környezeti okokból alapvető fontosságú a Kanári-szigeteken. A megművelt területek átlagos magasságban helyezkednek el, ahol a nehéz terep és a gazdaságok kis mérete (teraszos művelés), valamint a magas ráfordítások igen magas termelési költséget eredményeznek. Egyedi támogatásban részesül az emberi fogyasztásra szánt burgonya termesztése, hogy elősegítse a sziget fogyasztási szokásait kielégítő hazai termelést. Az emberi fogyasztásra szánt burgonya szállítását a helyi termelés értékesítése szempontjából érzékeny időszakban korlátozó időszakos intézkedés eltörlése igen sebezhetővé tette az ágazatot. Ezért a burgonyatermesztés helyi értékesítésének támogatását tervezik.

(13)

Gazdasági és környezeti szempontból elengedhetetlen, hogy a legelterjedtebb termények, a szőlőtőkék, továbbra is művelés alatt maradjanak, mert a szőlőtermesztés a száraz és az erózió által veszélyeztetett területeken történik. A hazai termelés elősegítésére a meghatározott régiókban területi átalánytámogatást nyújtanak a minőségi bort termő szőlőtőkék termesztésére. Hasonlóképpen sem szőlőtermő felületek termelésből való végleges kivonására adott támogatás, sem piaci mechanizmusok nem érvényesülnek, a krízislepárlás kivételével, ami alkalmazható, ha minőségi problémák miatt a piacon rendkívüli zavarok jelentkeznek.

(14)

A dohánytermesztés történelmi jelentőségű a szigeteken. Gazdasági értelemben, a dohánykészítés továbbra is a régió egyik fő ipari tevékenysége. Társadalmi szempontból a dohánytermesztés igen munkaigényes és kis gazdaságokban történik. Mivel ez a növény nem elég nyereséges, fennáll a kipusztulás veszélye. Dohányt jelenleg csak kis területen, La Palma szigetén termesztenek, ahol kézi szivargyártáshoz használják fel. Spanyolországot ezért fel kell jogosítani, hogy a közösségi támogatás mellett továbbra is támogatást nyújtson e hagyományos növény fennmaradásához, ezáltal segítve a hozzá kapcsolódó kézműipari tevékenységet. Ezenfelül a dohánytermékek előállításának fenntartása érdekében a nyers- és félig feldolgozott dohány Kanári-szigetekre történő behozatalának, évi 20 000 tonna erezett nyersdohánynak megfelelő határig továbbra is vámmentesnek kell maradnia.

(15)

A Kanári-szigeteken a hagyományos méz előállítását a helyi sajátosságokhoz megfelelően alkalmazkodott, de nem túl termelékeny helyi méhfajta végzi. Ezt a fajtát kihalás fenyegeti, mivel azt a méhészek egy másik, számukra nyereségesebb fajtával helyettesítik. Az egyedi minőségű hagyományos mézet előállító méhészek szövetségeinek kifizetett támogatást ezért továbbra is folytatni kell, és meg kell állapítani a támogatható helyi kaptárak számát.

(16)

A Kanári-szigetek mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell arra, hogy minőségi termékeket szállítsanak, és e termékek forgalomba hozatalát segíteni kell; ebben a tekintetben a közösségi embléma alkalmazása segítheti a cél elérését.

(17)

Az 1257/1999/EK rendelet ( 4 ) megállapítja azokat a vidékfejlesztési intézkedéseket, amelyek közösségi támogatásra jogosultak és meghatározza e támogatás feltételeit.

(18)

E rendelet orvosolni próbálja az elszigetelt fekvésből és a legkülső régióként való elhelyezkedésből eredő hátrányokat.

(19)

A szigeteken elhelyezkedő egyes gazdaságok vagy feldolgozó és értékesítő vállalkozások szerkezete súlyos hiányosságokat mutat és egyedi problémákkal küzd. Rendelkezni kell arról, hogy bizonyos befektetések számára az 1257/1999/EK rendeletben előírt strukturális segélyt korlátozó vagy megakadályozó rendelkezésektől való eltérést nyújtsanak.

(20)

Az 1257/1999/EK rendelet 35. cikke (1) bekezdésében említett kapcsolódó intézkedések közül háromhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás a legkülső régiókban elérheti a teljes támogatható költség 85 %-át. Másfelől az említett rendelet 47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdésével összhangban a negyedik kapcsolódó intézkedést képező agrár-környezetvédelmi intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulás az 1. célkitűzés hatálya alá tartozó összes terület 75 %-ára korlátozódik. Tekintetbe véve az agrár-környezetvédelem fontosságát a vidékfejlesztés keretén belül, a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét össze kell hangolni minden, a legkülső régiókra vonatkozó kapcsolódó intézkedéssel.

(21)

Az 1260/1999/EK rendelet ( 5 ) 14. cikke értelmében minden terv, közösségi támogatási keret, operatív program és egységes programozási dokumentum hét évre vonatkozik, és a programidőszak 2000. január 1-jén kezdődik. A kohézió biztosítása és az azonos programok kedvezményezettjei közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében az e rendeletben biztosított eltérések kivételesen az egész programidőszakra vonatkoznak.

(22)

A Bizottságnak - a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára vonatkozóan - állami működési támogatást nem engedélyező állandó politikájától eltérés biztosítható, hogy a távolság, az elszigetelt fekvés és a legkülső régióként való elhelyezkedés, a kis terület, a hegyvidéki terep és klíma, valamint a kisszámú terméktől való gazdasági függőség által eredményezett Kanári-szigeteken folytatott gazdálkodás egyedi korlátait mérsékeljék.

(23)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet a mezőgazdasági termékek tekintetében egyedi intézkedéseket állapít meg a Kanári-szigetek távoli és elszigetelt fekvése és legkülső régióként való elhelyezkedése által okozott nehézségek orvoslására.

I. CÍM

EGYEDI ELLÁTÁSI SZABÁLYOK

2. cikk

(1) A Tanács egyedi ellátási szabályokat vezet be az e rendelet I. mellékletében felsorolt, a Kanári-szigeteken emberi fogyasztás, feldolgozás szempontjából és mezőgazdasági ráfordításként alapvető fontosságú mezőgazdasági termékekre.

(2) Előzetes ellátási mérleget készítenek, amely megállapítja az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékekkel való ellátás egy évre szóló követelményét kielégítő mennyiségét. Külön előzetes mérleg készíthető a helyi piacra és a hagyományos kivitelre vagy a Közösség többi részébe irányuló szállítmányokba szánt termékeket feldolgozó és csomagoló iparágak követelményeiről.

3. cikk

(1) Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek Kanári-szigetekre történő közvetlen behozatalára - az ellátási mérlegben meghatározott mennyiségi határon belül - nem alkalmaznak vámot, amennyiben azok tagsággal nem rendelkező országból származnak.

Az aktív feldolgozási vagy vámraktározási szabályok szerint a Közösség vámterületére beléptetett áruk e cím alkalmazásában közvetlen behozatalnak tekintendők.

(2) A mennyiség, ár és minőség tekintetében, a 2. cikkel összhangban megállapított követelmények betartásának biztosítására és a Közösség ellátási részesedésének megtartása mellett, támogatást nyújtanak a Kanári-szigetek nyilvános intervenciós raktárakban tartott vagy a közösségi piacon hozzáférhető közösségi termékekkel történő ellátására.

E támogatást a Kanári-szigetekre történő szállítás többletköltségét és a tagsággal nem rendelkező országokba történő kivitelre alkalmazott árakat, továbbá - a mezőgazdasági inputanyagok és feldolgozásra szánt termékek esetében - az elszigetelt fekvésből és a legkülső régióként való elhelyezkedésből eredő többletköltségeket figyelembe véve állapítják meg.

(3) Az egyedi ellátási szabályok végrehajtása során különösen a következőket veszik figyelembe:

- a Kanári-szigetek egyedi követelményei, továbbá - a feldolgozásra szánt termékek és mezőgazdasági ráfordítások esetében - az egyedi mennyiségi követelmények,

- a Közösség többi részével folytatott kereskedelmi forgalom,

- a javasolt támogatás gazdasági szempontja.

(4) Az egyedi ellátási szabályok szerinti jogosultság attól a feltételtől függ, hogy a behozatali vámok alóli mentességből, vagy a Közösség többi részéből történő ellátás esetén nyújtott támogatásból származó gazdasági előny eljut-e a végfelhasználóig.

(5) Az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó termékek kizárólag a Bizottság által a 21. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásban megállapított feltételek mellett exportálhatók újra harmadik országokba, illetve szállíthatók újra a Közösség többi részébe. Ezek a feltételek magukban foglalják különösen a (2) bekezdésben meghatározott termékekre vonatkozó egyedi ellátási intézkedések értelmében kapott támogatás visszatérítését, illetve az (1) bekezdésben meghatározott termékekre vonatkozó importvám megfizetését.

Az első albekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket a Kanári-szigeteken dolgoznak fel és az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó nyersanyagokat tartalmaznak, amennyiben ezeket a termékeket:

a) a Kanári-szigetekről hagyományos export keretében exportálják harmadik országokba; vagy

b) a Kanári-szigetekről hagyományos szállítmányozás keretében szállítják a Közösség többi részébe.

A második albekezdésben meghatározott termékek esetében nem nyújtható export-visszatérítés.

(6) E cím részletes alkalmazási szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el. Ezek tartalmazzák a következőket:

- a Közösség többi részéből származó ellátási támogatás rögzítése,

- rendelkezések annak biztosítására, hogy a biztosított előnyök ténylegesen eljutnak a végfelhasználóig,

- amennyiben szükséges, a behozatali vagy szállítási engedélyek rendszerének bevezetése.

A Bizottság - a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - ellátási mérlegeket készít. Ugyanezzel az eljárással összhangban felülvizsgálhatja ezeket a mérlegeket és az I. mellékletben szereplő termékek jegyzékét, a Kanári-szigetek követelményeiben bekövetkezett változások figyelembevételével.

II. CÍM

A HELYI TERMÉKEKET SEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

I. FEJEZET

ÁLLATÁLLOMÁNY ÉS TEJTERMÉKEK

4. cikk

(1) Támogatást nyújtanak az állattenyésztési ágazatban, a Közösségből származó fajtatiszta állatok, kereskedelmi fajtákhoz tartozó állatok, továbbá állati termékek Kanári-szigetekre történő szállítására.

(2) A támogatás nyújtásának feltételeit, különösen a Kanári-szigetek - a termelés megkezdésére, az állatállomány genetikai fejlesztésére vonatkozó - ellátási igényeinek, és a helyi feltételekhez legjobban alkalmazkodó fajtákra vonatkozó szükséglet figyelembevételével állapítják meg.

(3) A támogatás megállapításakor az alábbiakat veszik figyelembe:

- a Kanári-szigetek ellátásának feltételei és különösen a földrajzi elhelyezkedéséből adódó költségek,

- a termékek árai a közösségi és a világpiacon,

- a tagsággal nem rendelkező országokból származó behozatal vámköteles-e,

- a javasolt támogatás gazdasági szempontja.

(4) A 3. cikk (4) és (5) bekezdése az e cikk (1) bekezdése szerinti támogatásra minősített árukra vonatkozik.

(5) A termékek jegyzékét, az e cikk (1) bekezdésében említett támogatás szintjét és az e cikk részletes alkalmazási szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

5. cikk

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK rendelet ( 7 ) 70. cikkében előírt kizárás alkalmazásának esetén a Spanyol Királyság programot terjeszt a Bizottság elé a marha- és borjúhús, valamint a juh- és kecskehús termeléséhez kapcsolódó hagyományos tevékenységek támogatásáról, továbbá intézkedéseket a termékminőség javítására, a Kanári-szigetek fogyasztási igényeinek keretein belül.

A programot a tagállam által kijelölt hatáskörrel hatóságok dolgozzák ki és hajtják végre.

(2) A Közösség a Kanári-szigeteken letelepedett termelőknek az 1254/1999/EK rendelet ( 8 ), e rendelet, valamint a 2529/2001/EK rendelet ( 9 ) alapján 2003-ban ténylegesen kifizetett támogatások összegével egyenlő éves összeg erejéig finanszírozza a programokat.

A Bizottság a helyi termelés fejlődésének figyelembevétele céljából növeli a fent említett összeget. Azonban az éves összeg semmiképpen sem haladhatja meg az 1454/2001/EK rendelet alapján 2003-ban a marhahúsra vonatkozó támogatásokra alkalmazandó felső határok összegének és a 2003-ban alkalmazandó valamennyi alap- és kiegészítő támogatás szorzatát, valamint azon támogatási jogok összegét, amelyekkel a Kanári-szigeteken letelepedett termelők a 2529/2001/EK rendelet alapján 2003. június 30-án rendelkeztek, valamint a nemzeti tartalék megfelelő hányadának és a 2003-ban alkalmazandó támogatások és kifizetések szorzatát.

(3) A Bizottság az 1782/2003/EK rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadja a végrehajtási rendelkezéseket, jóváhagyja és módosítja a programokat, valamint meghatározza és növeli az e cikk (2) bekezdésének első albekezdésében előírt összeget. A Bizottság ugyanezen eljárással összhangban felülvizsgálja a (2) bekezdés második albekezdésében meghatározott határértéket.

(4) A Spanyol Királyság hatóságai minden év április 15-ig jelentést nyújtanak be a program végrehajtásáról.

7. cikk

(1) A 2002 és 2006 közötti időszak alatt támogatást nyújtanak a Kanári-szigeteken a helyi termékek előállításának és forgalomba hozatalának támogatására vonatkozó átfogó program - az állattenyésztési ágazaton és a tejtermékágazaton belüli - végrehajtására.

Ez a program tartalmazhatja a minőség és a higiénia fokozását, a minőségi termékek forgalomba hozatalát, az ágazat strukturálását, a csoportos beszerzést biztosító termelési és értékesítési struktúrák ésszerűsítését, a minőségi termékekre vonatkozó helyi kapcsolattartást és a technikai segítségnyújtást ösztönző intézkedéseket.

A marhahús- és borjúhúságazaton belül a program tartalmazhatja annak lehetőségét, hogy az 5. cikk szerinti mérleg határain belül hizlalásra szánt tenyészmarhákkal frissítsék az állományt, amíg a fiatal tenyészmarhák helyi száma el nem éri a hagyományos marhatenyésztés fenntartásának megfelelő szintet. Az ilyen állatokkal kapcsolatban elsőbbség illeti meg a legalább 50 %-ban helyi származású hízóállatokat tartó tenyésztőket.

A programot a tagállam által kijelölt illetékes hatóságok készítik el és hajtják végre, a leginkább reprezentatív termelői szervezetekkel vagy azok érintett ágazaton belüli szövetségeivel szoros együttműködésben. A program nem tartalmazhatja az állattenyésztési ágazatban az e rendelet 5., 6. és 8. cikke szerint közvetlenül a termelőknek fizetett egyedi támogatások melletti támogatások nyújtását.

(2) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

A legfeljebb öt évre szóló programtervezeteket az illetékes hatóságok bemutatják a Bizottságnak. A Bizottság ezeket a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban hagyja jóvá.

(3) A spanyol hatóságok évente egy, a program végrehajtására vonatkozó jelentést nyújtanak be. 2005 vége előtt a Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e cikkben említett intézkedés alkalmazásáról - adott esetben - megfelelő javaslatokkal együtt értékelést nyújt be.

8. cikk

(1) A helyi tenyésztésű tehenek emberi fogyasztásra szánt tejtermékeire támogatást nyújtanak a szigetek időszakosan felmért fogyasztási szükségleteinek határain belül. A támogatást a tejfeldolgozóknak fizetik ki. A támogatás összege 8,45 euró 100 kg teljes tejre.

(2) A Bizottság - a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - felülvizsgálja az e cikk (1) bekezdésében említett támogatást és elfogadja az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat. A kifizetés feltétele, hogy a támogatás által nyújtott előnyök ténylegesen eljussanak a végfelhasználókhoz.

II. FEJEZET

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS, NÖVÉNY ÉS VIRÁG

9. cikk

(1) A Kanári-szigeteken termesztett és annak piacára szánt, a Kombinált Nómenklatúra 6., 7. és 8. árucsoportjában felsorolt gyümölcsökre, élelmezési célra alkalmas zöldségekre, gyökerekre és gumókra, virágokra és élő növényekre támogatást nyújtanak.

A támogatást a közösségi jogszabályok által meghatározott közös szabványoknak, vagy - amennyiben ilyen szabványok nincsenek - az ellátási szerződésben szereplő feltételeknek megfelelő termékekre nyújtják.

A támogatás feltétele, hogy a 2200/96/EK rendelet ( 10 ) 11., 13. és 14. cikkében említett egyes termelők, termelői csoportok vagy termelői szervezetek, továbbá az élelmiszeripar, vagy a közvetítők, éttermek és hasonlók, vagy a helyi hatóságok egy vagy több évre szóló ellátási szerződést kössenek.

A támogatást a fent említett egyedi termelőknek, termelői csoportoknak vagy termelői szervezeteknek fizetik ki az egyes termékkategóriára megállapított éves mennyiségi határokon belül.

A támogatás összegét átalányalapon állapítják meg minden meghatározandó termékkategóriára, az érintett termékek átlagértékét alapul véve. A támogatás összegét annak megfelelően állapítják meg, hogy a kedvezményezett a 2200/96/EK rendelet 11., 13. és 14. cikkében említett termelői szervezetek közé tartozik-e.

Nem nyújtható támogatás a 0803 00 KN-kód alá tartozó banánra, a 0702 00 KN-kód alá tartozó paradicsomra és a január 1-je. és március 31. között betakarított, a 0701 90 50 KN-kód alá tartozó újburgonyára.

(2) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el. Az (1) bekezdésben említett termékkategóriákat és a támogatás összegeit szintén ezzel az eljárással összhangban állapítják meg.

10. cikk

(1) Támogatást nyújtanak a 9. cikkben meghatározott friss és feldolgozott termékek és az 1211 KN-kód alá tartozó és a Kanári-szigeteken betakarított orvosi növények forgalomba hozatalára vonatkozó éves szerződések megkötésére. Ezt a támogatást az e cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében megállapított feltételek mellett a 0702 00 KN-kód alá tartozó paradicsomra is nyújtják.

A szerződéseket a Kanári-szigeteken letelepedett, a 2200/96/EK rendelet 11., 13. és 14. cikkében említett egyes termelők vagy termelői szervezetek és a Közösség többi részén letelepedett természetes vagy jogi személyek között kötik meg.

(2) A támogatás összege a forgalomba hozott termékek rendeltetési területig bérmentesített értékének 10 %-a.

A támogatást termékenként és évenként legfeljebb 10 000 tonna mennyiségig fizetik ki.

A 0702 00 KN-kód alá tartozó paradicsom esetében azonban a támogatás évi 300 000 tonnáig 0,76 euró/100 kg.

(3) A támogatást azoknak a felvásárlóknak fizetik ki, akik vállalják, hogy a Kanári-szigetek termékeit az (1) bekezdés szerinti szerződési feltételek mellett hozzák forgalomba.

(4) Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett termékek forgalomba hozatalát a szigetek termelői vagy a 2200/96/EK rendelet 11., 13. és 14. cikkében említett termelői szervezetek alkotta közös vállalatok és a Közösség többi részében letelepedett természetes vagy jogi személyek vállalják azzal a céllal, hogy a Kanári-szigetekről származó termékeket értékesítsék, és amennyiben a partnerek vállalják azt is, hogy a közös vállalat célkitűzéseinek eléréséhez szükséges ismereteket és know-how-t legalább három éven át megosztják, a támogatás összegét a közösen értékesített éves termelés értékének 13 %-ára növelik.

(5) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

11. cikk

(1) A Közösség legfeljebb 100 000 euró összeggel járul hozzá a Kanári-szigeteken működő friss és feldolgozott zöldség- és gyümölcságazatra, különös tekintettel a trópusi terményekre vonatkozó gazdasági elemzés és előzetes tanulmány finanszírozásához.

A tanulmány gazdasági és technikai felmérést készít az ágazatról. Különös figyelmet fordít az ellátási adatokra és a feldolgozási költségekre, és megvizsgálja a fejlődés és az értékesítés regionális és nemzetközi szintű feltételeit és célját, tekintettel a világpiacon tapasztalható versenyre.

(2) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

III. FEJEZET

BOR

12. cikk

Az 1439/1999/EK rendelet ( 11 ) II. címének II. fejezete és III. címe, továbbá - a termelési potenciál tekintetében - az 1227/2000/EK rendelet ( 12 ) III. fejezete nem vonatkozik a Kanári-szigetekre, kivéve az 1439/1999/EK rendelet 30. cikkében említett krízislepárlást, ha a minőségi problémák a piac súlyos zavarához vezetnek.

13. cikk

(1) Hektáronkénti támogatást nyújtanak a hagyományos termelési területeken az m.t. minőségi bortermelés céljára szolgáló szőlőfajták folyamatos művelésére.

Az alábbi területeknek nyújtható támogatás:

a) az 1439/1999/EK rendelet 19. cikkében említett, a tagállamok által a területükön termelt m.t. minőségi borok készítésére alkalmasnak besorolt fajták közé tartozó szőlőfajtákkal beültetett területek; és

b) olyan területek, ahol a hektáronkénti hozam alacsonyabb - az 1439/1999/EK rendelet VI. melléklete I. részének feltételei szerint - szőlőben, szőlőmustban vagy borban kifejezett, a tagállam által meghatározandó legnagyobb mennyiségnél.

(2) A támogatás összege évi 476,76 euró hektáronként. A támogatást a termelői csoportoknak vagy azok szövetségeinek fizetik ki.

Egy átmeneti időszak alatt azonban egyedi termelőknek is nyújtanak támogatást. Ez alatt az időszak alatt a támogatást a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapított szabályokkal összhangban kezelik.

(3) E cikk részletes alkalmazási szabályait - szükség szerint - a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

IV. FEJEZET

BURGONYA

14. cikk

(1) Hektáronkénti támogatást nyújtanak a 0701 90 50 és 0701 90 90 KN-kód alá tartozó, emberi fogyasztásra szánt burgonya termesztésére.

(2) A hektáronkénti támogatás összege 596 euró.

Támogatást évente legfeljebb 9 000 hektár megművelt és betakarított területre nyújtana.

(3) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

V. FEJEZET

DOHÁNY

15. cikk

Spanyolországot feljogosítják, hogy a 2075/92/EK rendelet ( 13 ) I. címében előírt támogatás mellett dohánytermesztési támogatást nyújtson a Kanári-szigeteknek. A támogatás nem eredményezhet megkülönböztetést a sziget termelői között.

A támogatás összege nem haladja meg az első bekezdésben említett közösségi támogatást. Kiegészítő támogatást legfeljebb évi 10 tonnáig fizetnek.

16. cikk

(1) A Kanári-szigetekre közvetlenül behozatalra került és a következő alá tartozó nyers és félig feldolgozott dohány után nem alkalmaznak vámot:

- 2401 KN-kód,

és a következő alszámok:

- 2401 10 Leveles dohány,

- 2401 20 Dohány részben vagy teljesen, kocsány nélkül,

- ex24 01 20 Külső fedőlevél szivarhoz raklapon, hengerben, dohányáru előállításához,

- 2401 30 Dohányhulladék,

- ex240210 00 Szivar, fedőlevél nélkül,

- ex240310 90 Vágott dohány (kész dohánykeverék cigaretta, szivar, mind a két végén levágott szivar és kisalakú szivar előállításához),

- ex240391 10 Homogenizált vagy visszanyert dohány, levél vagy fólia formájában,

- ex240399 90 Expandált dohány.

Az első albekezdésben említett mentesség a dohánytermékek helyi előállítására szánt termékekre vonatkozik, 20 000 tonna egyenértékű erezett nyersdohány éves behozatali határig.

(2) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

VI. FEJEZET

MÉZ

17. cikk

(1) Támogatást nyújtanak a Kanári-szigetekre jellemző, a helyi - "fekete méh" - fajta által termelt minőségi méz előállítására.

A támogatást az illetékes hatóságok által elismert méhészszövetségeknek fizetik ki, a mézet termelő fekete méhek kaptárszáma alapján, 15 000 kaptár éves felső határig.

A támogatás összege értékesítési évenként 20 euró minden, a termelésben részt vevő kaptárra. E cikk alkalmazásában az értékesítési év július 1-jén kezdődik és a következő év június 30-áig tart.

(2) E cikk részletes alkalmazási szabályait - szükség szerint - a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

VII. FEJEZET

EMBLÉMA

18. cikk

(1) A szakmai szervezetek javaslatot tesznek a legkülső régiók közé tartozó Kanári-szigetekre jellemző, természetes vagy feldolgozott, minőségi mezőgazdasági termékek nagyobb ismertségének és fogyasztásának biztosítása céljából bevezetett embléma alkalmazási feltételeire. A spanyol hatóságok ezeket a javaslatokat véleményükkel együtt jóváhagyásra benyújtják a Bizottságnak.

Az embléma alkalmazását az illetékes spanyol hatóságok által jóváhagyott hivatalos hatóság vagy szerv ellenőrzi.

(2) E cikk részletes alkalmazási szabályait - szükség szerint - a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

III. CÍM

SZERKEZETI ELTÉRÉSEK

19. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 7. cikke ellenére a támogatás értékének a támogatható befektetések volumenének százalékában kifejezett összege nem haladja meg különösen a változatosság, az átszervezés, vagy a 1260/1999/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó, kisméretű gazdaságokban végzett fenntartható mezőgazdaság felé való elmozdulás ösztönzésére szánt befektetések 75 %-át.

(2) Az 1257/1999/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése ellenére a támogatás értékének a támogatható befektetések volumenének százalékában kifejezett összege nem haladja meg az 1260/1999/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó ágazatokban, a főként helyi terményekből álló mezőgazdasági termékek feldolgozásában és értékesítésében résztvevő vállalkozásokba történő befektetések 65 %-át. A kis- és középvállalkozások esetében a támogatás teljes összege azonos feltételek mellett nem haladja meg a 75 %-ot.

(3) Az 1257/1999/EK rendelet 47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdése ellenére, az említett rendelet 22., 23. és 24. cikkében előírt agrár-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtott közösségi hozzájárulás 85 %.

(4) Az 1260/1999/EK rendelet 18 cikkében említett, erre a régióra vonatkozó operatív program tartalmazza az e cikk szerint tervezett intézkedések összefoglaló leírását.

IV. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 21. cikk (2) bekezdésében említett irányítási eljárással összhangban fogadják el.

21. cikk

(1) A Bizottságot az 1766/92/EGK rendelet ( 14 ) 22. cikkével létrehozott Gabonapiaci Irányítóbizottság vagy az érintett termékek piacának közös szervezéséről szóló további rendeletek által létrehozott irányítóbizottságok segítik.

A 827/68/EGK rendelet ( 15 ) hatálya alá tartozó termékek és a piac közös szervezése alá nem tartozó termékek esetében a Bizottságot az 1696/71/EGK rendelet ( 16 ) 20. cikke által létrehozott Komlópiaci Irányítóbizottság segíti.

Az e rendeletben előírt emblémák esetében és más esetekben a Bizottságot a 2200/96/EK rendelet által létrehozott Friss Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság segíti.

A III. cím végrehajtásának alkalmazásában a Bizottságot az 1260/1999/EK rendelet 48. és 50. cikke által létrehozott Régiófejlesztési és Szerkezetváltási Bizottság és Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság segíti.

(2) Amennyiben hivatkozás történik erre a cikkre, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időszak egy hónap.

(3) A bizottságok elfogadják saját eljárási szabályzatukat.

22. cikk

A Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekre, amelyekre annak 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság működési támogatást nyújthat a kérdéses termékeket előállító, feldolgozó és értékesítő ágazatokban azzal a céllal, hogy mérsékelje a kanári-szigeteki termelésnek a távolságra, az elszigetelt fekvésre, valamint legkülső régióként való elhelyezkedésre visszavezethető egyedi korlátait.

23. cikk

Az e rendeletben előírt intézkedések, a 19. cikk kivételével az 1258/1999/EK rendelet ( 17 ) 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a mezőgazdasági piacok stabilizálására szánt intervenciót testesítik meg.

24. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek e rendelet betartásához szükségesek, különösen az ellenőrzések és a közigazgatási bírságok tekintetében, és erről a Bizottságot tájékoztatják.

E cikk részletes alkalmazási szabályait - szükség szerint - a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

25. cikk

(1) Spanyolország éves jelentést nyújt be a Bizottságnak az e rendeletben előírt intézkedések végrehajtásáról.

(2) Legkésőbb a rendszer alkalmazásának ötödik éve végéig a Bizottság általános jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében hozott intézkedések hatásáról, amelyet adott esetben megfelelő javaslatok egészítenek ki.

26. cikk

Az 1601/92/EGK rendelet ( 18 ) hatályát veszti. Az 1601/92/EGK rendeletre való hivatkozást az erre a rendeletre való hivatkozásként és a II. melléklet korrelációs táblázatával összhangban kell értelmezni.

27. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének harmadik napján lép hatályba.

A 19. cikket 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 3. cikkben előírt egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek jegyzéke

ÁrumegnevezésKN-kód
Emberi fogyasztásra és állati takarmányozásra szánt gabona és gabonatermék
Maláta1107
Komló1210
Rizs1006
Növényi olajex15 07–1516
Cukor1701 és1702 (kivéve az izoglükózt)
Az e rendelet 9. cikke szerint támogathatóktól eltérő különböző koncentrált gyümölcslevek (alapanyagok)2007 99 és2008
Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve0201
Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva0202
Sertéshús fagyasztva0203 21, 22, 29
Baromfihús fagyasztva0207 21, 22, 41, 42, 43, 50
Tojás szárítva (élelmiszeripar számára)0408
Vetőburgonya0701 10 00
Tej és tejtermékek
Folyékony tej0401
Sűrített tej vagy tejpor0402
Vaj0405
Sajt0406 30, 0406 90 23, 25, 27, 77, 79, 81, 89
Tejalapú készítmények gyermekeknek2106 90 91
Állati eredetű, zsírtartalom nélkül1901 90 90
Lucernaőrlemény és -labdacs (pellet)1214 10 00
A lucerna másféle formábanex121490 99
Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék2304 00

II. MELLÉKLET

Korrelációs táblázat

1601/92/EGK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) bekezdés első albekezdés
3. cikk (1) bekezdés második albekezdés
3. cikk (2) bekezdés3. cikk (2) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés3. cikk (3) bekezdés
4. cikk4. cikk
5. cikk7. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés
6. cikk16. cikk
7. cikk3. cikk (4) bekezdés
8. cikk (1) bekezdés3. cikk (5) bekezdés első albekezés
3. cikk (5) bekezdés második albekezés
8. cikk (2) bekezdés3. cikk (5) bekezdés harmadik albekezés
8. cikk (3) bekezdés3. cikk (6) bekezdés
9. cikk3. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés
10. cikk (1) bekezdés5. cikk (1) bekezdés
10. cikk (2) bekezdéstörölve
5. cikk (2) bekezdés
10. cikk (3) bekezdés5. cikk (3) bekezdés
5. cikk (4) bekezdés
5. cikk (5) bekezdés
5. cikk (6) bekezdés
11. cikk8. cikk
12. cikktörölve
13. cikk6. cikk
7. cikk
14. cikktörölve
15. cikk9. cikk
16. cikk10. cikk
17. cikk11. cikk
18. cikk12. cikk
19. cikk13. cikk
20. cikk14. cikk
21. cikktörölve
22. cikktörölve
23. cikk15. cikk
24. cikk17. cikk
25. cikktörölve
26. cikk18. cikk
27. cikk19. cikk
28. cikktörölve
20. cikk
21. cikk
22. cikk
29. cikk23. cikk
24. cikk
30. cikk25. cikk
26. cikk
31. cikk27. cikk
MellékletI. melléklet
II. melléklet

( 1 ) 2001. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) A Tanács 1991. június 26-i 1911/91/EGK rendelete a közösségi jogi rendelkezések Kanári-szigetekre történő alkalmazásáról (HL L 171., 1991.6.29., 1. o.). A legutóbb az 1105/2001/EK rendelettel (HL L 151., 2001.6.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 171., 1991.6.29., 5. o.

( 4 ) A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

( 5 ) A Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

( 8 ) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 341., 2001.12.22., 3. o.

( 10 ) A gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet (HL L 297., 1996.11.20., 1. o.). Legutóbb a 2826/2000/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

( 11 ) A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1439/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.). A legutóbb a 2826/2000/EK rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

( 12 ) A termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2000. május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet (HL L 143., 2000.6.16., 1. o.).

( 13 ) A nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 215., 1992.7.30., 70. o.) Legutóbb az 1336/2000/EK rendelettel (HL L 154., 2000.6.27., 2. o.) módosított rendelet.

( 14 ) A gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 181., 1992.7.1., 21. o.). A legutóbb az 1666/2000/EK rendelettel (HL L 193., 2000.7.29., 1. o.) módosított rendelet.

( 15 ) Egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 28-i 827/68/EGK tanácsi rendelet (HL L 151., 1968.6.30., 16. o.). A legutóbb a 3290/94/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

( 16 ) A komló piacának közös szervezéséről szóló, 1971. július 26-i 1696/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 175., 1971.8.4., 1. o.). A legutóbb a 191/2000/EK rendelettel (HL L 23., 2000.1.28., 4. o.) módosított rendelet.

( 17 ) A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 103. o.).

( 18 ) Egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetekre vonatkozó különleges intézkedésekről szóló, 1992. június 15-i 1601/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 173., 1992.6.27., 13. o.). A legutóbb a 2826/2000/EK rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1454 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1454&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001R1454-20050101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001R1454-20050101&locale=hu

Tartalomjegyzék