Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32001R1453[1]

A Tanács 1453/2001/EK rendelete (2001. június 28.) egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetek és Madeira javára egyedi intézkedések bevezetéséről és az 1600/92/EGK rendelet (Poseima) hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 1453/2001/EK rendelete

(2001. június 28.)

egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetek és Madeira javára egyedi intézkedések bevezetéséről és az 1600/92/EGK rendelet (Poseima) hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36., 37. cikkére, valamint 299. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A Tanács a 91/315/EGK határozatával [2] Madeira és az Azori-szigetek távoli fekvésének és szigetjellegének megfelelő támogatási programot (Poseima) fogadott el, összhangban a legkülső régiók segítésére irányuló közösségi politikával. A program célja e régiók gazdasági és társadalmi fejlődésének megkönnyítése, és annak lehetővé tétele, hogy részesüljenek az egységes piac előnyeiből, amelynek e régiók - a földrajzi és gazdasági elszigeteltségüket okozó objektív tényezők ellenére is - szerves részét képezik. A program a KAP-nak e régiókban történő alkalmazásáról rendelkezik, és egyedi intézkedések elfogadását írja elő, különösen annak érdekében, hogy javítsa e régiókban a mezőgazdasági termékek termelésének és forgalmazásának feltételeit, valamint, hogy az e régióknak a Szerződés 299. cikke (2) bekezdésében elismert kivételes földrajzi elhelyezkedése és korlátjai által okozott hatásokat enyhítse.

(2) Madeira és az Azori-szigetek sajátos földrajzi elhelyezkedése az emberi fogyasztásra, illetve feldolgozásra szánt, valamint mezőgazdasági inputanyagként alkalmazott alapvető termékekkel való ellátás tekintetében szállítási többletköltségeket okoz. Emellett a szigetjelleg eredményeképpen felmerülő objektív tényezők további korlátokat idéznek elő a gazdasági szereplők és termelők számára ezeken a szigeteken, amelyek súlyosan hátráltatják tevékenységüket. E hátrányok ezen alapvető termékek árának csökkentésével enyhíthetők. Ezért helyénvaló egyedi rendelkezéseket bevezetni e szigetek ellátásának biztosítására, és a távolságból, a szigetjellegből és a legkülső fekvésből eredő többletköltségeket ellensúlyozni.

(3) E célból, a Szerződés 23. cikkétől eltérően, az érintett termékek harmadik országokból történő behozatalának az alkalmazandó behozatali vámoktól mentesnek kell lennie. A Közösség vámterületére aktív feldolgozás vagy vámraktározási eljárás keretében bekerülő termékeket - származásuk és a rájuk a közösségi rendelkezések alapján alkalmazott vámkezelés figyelembevétele érdekében - közvetlenül importált termékeknek kell tekinteni az egyedi ellátási rendszer kedvezményeiben való részesedés céljából.

(4) Annak érdekében, hogy az e régiókban alkalmazott árak csökkentésének, valamint a távolságból, a szigetjellegből és a legkülső fekvésből eredő többletköltségek enyhítésének célja - a közösségi termékek versenyképességét fenntartva - elérhető legyen, támogatást kell nyújtani a szigetek közösségi termékekkel való ellátásához. Ezt a támogatást az Azori-szigetekre és Madeirára történő szállítás többletköltségeire, a harmadik országokba irányuló exportra alkalmazott árakra, valamint - a mezőgazdasági inputanyagok és a feldolgozásra szánt termékek esetében - a szigetjellegből és a legkülső fekvésből eredő többletköltségekre tekintettel kell meghatározni.

(5) Mivel az egyedi ellátási rendszer hatálya alá tartozó mennyiségek e térségek ellátási szükségleteire korlátozódnak, ez a rendszer nem akadályozza a belső piac megfelelő működését. Ezen kívül, az egyedi ellátási rendszerből származó gazdasági előnyök nem válthatják ki a kereskedelem eltérülését az érintett termékek esetében. Ezért e termékeknek az Azori-szigetekről és Madeiráról történő továbbszállítását és újrakivitelét meg kell tiltani. E tilalom azonban nem alkalmazható a Madeira és az Azori-szigetek régiói között folyó kereskedelemre. A feldolgozás esetében bizonyos feltételek mellett szintén nem alkalmazható a tilalom a harmadik országba a regionális kereskedelem előmozdítása érdekében történő kivitelre, és a hagyományos szállítmányként a Közösség többi részébe történő szállításra.

(6) Az egyedi ellátási rendszerből származó gazdasági előnyöket tovább kell adni úgy, hogy azok csökkentsék a gyártási költségeket, továbbá a teljes gyártási és forgalmazási láncon keresztül egészen a végfelhasználóig csökkentsék az árakat, ami végül alacsonyabb fogyasztói árakhoz vezet. Ezért ilyen előnyök csak azzal a feltétellel nyújthatók, hogy ténylegesen továbbadják őket, és ezt felügyelni kell.

(7) A gyümölcsökre és az élelmezési célra alkalmas zöldségekre, a gyökerekre és gumós gyökerekre, valamint a virágokra és az élőnövényekre vonatkozó területalapú támogatási rendszer alkalmatlannak bizonyult, különösen az eljárás lassúsága, bonyolultsága és a felajánlott támogatások szerkezete miatt. Ebben az ágazatban a Poseidom reform bíztató eredményeire kell támaszkodni, továbbá értékesítési és feldolgozási támogatásokat kell tervbe venni Madeira és az Azori-szigetek piacának ellátása céljával. E támogatásnak elő kell segítenie a helyi termények máshonnan származó termékekkel szembeni versenyképességét az erős piacokon, a fogyasztók és az új értékesítési csatornák igényeinek jobb kielégítését, a mezőgazdasági üzemek termelékenységének javulását és a termékek minőségének javítását. E termékek értékesítését, a friss és a feldolgozott termékek esetében is, folytatni kell, és a termékeket népszerűsíteni kell a közösségi piacon. Mindkét régióban egy gazdasági tanulmány nyújt majd segítséget az ágazat szerkezetének finomításához.

(8) Mind gazdasági, mind környezetvédelmi okokból elengedhetetlen a legelterjedtebb növényi termék, a szőlő megtartása Madeirán. A hazai termelés támogatásának segítése érdekében a meghatározott termőhelyről származó minőségi bor előállítására szolgáló szőlő termesztésére területalapú átalánytámogatást kell nyújtani. E támogatást az Azori-szigetekre is alkalmazni kell.

(9) Hasonlóképpen e két régióban nem alkalmazhatók a piacszabályozási mechanizmusok és a termőterületek termelésből való végleges kivonására adott támogatások.

(10) Az Azori-szigetek és Madeira mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell a minőségi termékek termelésére, és e termékek értékesítését segíteni kell. A közösségi embléma használata elősegítheti ennek elérését.

(11) Támogatni kell Madeirán a hagyományos állattenyésztési tevékenységet a helyi fogyasztási szükségletek kielégítése érdekében. E célból eltérésekre van szükség a közös piacszervezések egyes termeléskorlátozó rendelkezéseitől, figyelembe véve a fejlettség szintjét és a helyi termelés sajátos viszonyait, amelyek jelentősen különböznek a Közösség többi részét jellemző viszonyoktól. E cél elérésére közvetett módon a következők révén is lehet törekedni: fajtatiszta tenyészállatok vásárlását magában foglaló génjavító programok finanszírozásával, a helyi viszonyoknak jobban megfelelő, kereskedelmi forgalmazásra szánt fajták beszerzésével, az anyatehénre vonatkozó támogatás és a vágási támogatás kiegészítésével, továbbá - amíg a helyi állattenyésztés fejlődésnek nem indul - átmeneti rendelkezéseket kell hozni a hizlalásra szánt hímivarú állatokkal való ellátásra vonatkozóan, az évente szükséges ilyen állatok számát úgy korlátozva, hogy az ne álljon ellentétben a fenti céllal. A helyi fogyasztási szükségletek felmérésére időszakonként kerül sor. A közösségi támogatás hatékony mobilizálásának biztosítása érdekében az állattenyésztési ágazat és a tejtermékágazat helyi tevékenységeit támogató átfogó programnak lehetővé kell tennie az érintett ágazatok számára, hogy a gazdasági fejlettségnek, a termelés térbeli szerkezetének és a termelői szakmai hozzáértés növelésének helyi viszonyaihoz igazított stratégiákat határozzanak meg és hajtsanak végre.

(12) Madeirán a friss tehéntejből készült termékek emberi fogyasztását ösztönző támogatás jár a tejfeldolgozóknak. Ezzel a támogatással eddig még nem sikerült fenntartani a hazai és a külföldi kínálat egyensúlyát, főként az ágazatot érintő komoly strukturális problémák és az új gazdasági környezethez való alkalmazkodás elégtelen volta miatt. Következésképpen a tervek szerint ezt a támogatást ellátási mérleg keretében a helyben termelt mennyiség begyűjtéséhez nyújtott támogatássá fogják átalakítani, összekapcsolva a Közösségből származó tejporból előállított UHT-tej előállításának engedélyezésével, a helyi fogyasztás fokozottabb kielégítése érdekében.

(13) A helyi termelés ösztönzők segítségével történő fenntartásának szükségessége indokolja a 3950/92/EGK [3] rendelet alkalmazásának mellőzését. Ezt a mentességet 4000 tonnás határon belül kell megállapítani, a jelenlegi 2000 tonnás termelésnek és a termelés jelenleg ésszerűen legfeljebb 2000 tonnára becsülhető növekedési lehetőségének megfelelően.

(14) A burgonyatermelés Madeirán mind gazdasági, mind társadalmi és környezetvédelmi szempontból alapvető jelentőségű. A mezőgazdasági üzemek kis mérete és az alapanyag-költségek miatt az előállítási költség nagyon magas. A szigetek fogyasztási igényeinek kielégítését célzó hazai termelés támogatása érdekében az étkezési burgonya termesztésére külön támogatás jár.

(15) A madeirai cukornád-, cukor-, és rumágazatnak nyújtott támogatás a nádcukorból készült termékek helyi előállításához szükséges cukornád termesztésének támogatására szolgál, a régióban hagyományosan alkalmazott módszerekből következő szükségletek által meghatározott kereteken belül.

(16) A likőrborokat a továbbiakban is a hagyományos módszerek alkalmazásával kell előállítani a szigeteken, a Közösség többi részén termelt mustsűrítmény és boralkohol beszerzésének megkönnyítése, valamint az ilyen borok érleléséhez nyújtott támogatás mellett. Az e termékek minőségének és eredetiségének fenntartására tett erőfeszítések segítése érdekében az értékesítéshez is támogatást kell nyújtani.

(17) Madeirán támogatást kell nyújtani a kosárkötő fűz termesztéséhez, ami a gazdálkodás fontos kiegészítője, és a sziget leghátrányosabb helyzetű térségeiben a családi kézműves vállalkozásoknak biztosít megélhetést.

(18) Műszaki és társadalmi-gazdasági nehézségek akadályozták a megfelelő időben való teljes átállást a borpiac közös szervezése által tiltott hibrid szőlőfajtákkal telepített területeken. Az ilyen szőlőültetvényeken termelt bor kizárólag hagyományos helyi fogyasztást szolgálhat; a későbbiekben lehetővé válik e szőlőültetvények átállítása, a régió bortermeléstől erősen függő gazdasági szerkezetének egyidejű megőrzésével. Portugáliának minden évben értesítenie kell a Bizottságot az e területek átállítása terén elért eredményekről.

(19) Az Azori-szigetek mezőgazdaságának alapja a tejtermelés és a szarvasmarhatartás, és ezen ágazat támogatása során figyelemmel kell lenni e tevékenységeknek - különösen a kistermelők számára - rendkívüli társadalmi és gazdasági jelentőségére. Az ágazatban a hagyományos tevékenységek fennmaradásának biztosítása érdekében az anyatehénre és a tejelő tehénre vonatkozó támogatást a továbbiakban is ki kell egészíteni a rendelkezésre álló helyi kvóta keretein belül. A vágási támogatás kiegészítésére irányuló támogatást kell bevezetni, és támogatást kell nyújtani a hímivarú szarvasmarhafélék olyan többletállományának értékesítéséhez, amelynek a szigeteken nincs szokásos felvevőpiaca, és amelyet a régió különleges földrajzi helyzetéből adódó számottevő többletköltséggel a Közösség más részeibe kell szállítani. A közösségi támogatás hatékony mobilizálásának biztosítása érdekében az állattenyésztési ágazat és a tejtermékágazat helyi tevékenységeit támogató átfogó programnak lehetővé kell tennie az érintett ágazatok számára, hogy a gazdasági fejlettségnek, a termelés térbeli szerkezetének és a termelői szakmai hozzáértés növelésének helyi viszonyaihoz igazított stratégiákat határozzanak meg és hajtsanak végre.

(20) Az Azori-szigeteken folytatott mezőgazdasági tevékenység nagymértékben függ a tejtermeléstől. Ez a függőség, párosulva a legkülső fekvésből és az életképes termelési alternatíva hiányából adódó más hátrányokkal, a gazdasági fejlődésre hátrányosan hat. A helyi fogyasztásnak a helyi termelés által fedezett szükségleteit figyelembe kell venni, továbbá a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a termelés korlátozására vonatkozó egyes rendelkezéseitől el kell térni egy 1999/2000-től kezdődő, négy gazdasági évet felölelő időtartamra, a helyi termelés fejlettségi szintjének és feltételeinek figyelembevétele érdekében. Bár ez az intézkedés eltér a Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének második albekezdésétől, az Azori-szigetek tejtermelőire korlátozódik, és Portugália teljes kontingensével összevetve csak csekély jelentőségű gazdasági hatása van. Ennek az intézkedésnek lehetővé kell tennie, hogy alkalmazásának ideje alatt az Azori-szigeteken a tejpiac megzavarása nélkül és a lefölözési rendszer portugáliai, illetve közösségi szintű zökkenőmentes működésének jelentős befolyásolása nélkül folytatódjon az ágazat szerkezetátalakítása.

(21) Az Azori-szigeteken folytatott növénytermesztés esetében a kis megművelhető terület, a mezőgazdasági üzemek kis mérete és szétaprózottsága, valamint a termelés külterjes jellege mind magas termelési költségekhez vezetnek. Létfontosságú, hogy a termesztett növényeket (cukorrépa, cikória, burgonya, dohány, ananász, bor, tea stb.) a továbbiakban is termesszék az állattenyésztés túlsúlyának ellensúlyozása céljából, és ezért a helyi feldolgozóiparnak nyújtott támogatásokat a továbbiakban is biztosítani kell.

(22) Emellett az Azori-szigeteken a likőrborok hagyományos módszerekkel való termelését is folytatni kell, támogatást biztosítva a "verdelho" bor érleléséhez.

(23) A mezőgazdasági terményekkel kapcsolatban különleges növény-egészségügyi problémák merülnek fel Madeirán az éghajlattal és az ott eddig alkalmazott, nem megfelelő ellenőrzési intézkedésekkel összefüggésben. A károsító szervezetekkel szembeni védekezés érdekében programokat kell végrehajtani, beleértve biológiai módszerek alkalmazását is. Meg kell határozni a Közösség pénzügyi hozzájárulását e programokhoz.

(24) Az 1257/1999/EK rendelet [4] olyan vidékfejlesztési intézkedéseket határoz meg, amelyekhez közösségi támogatások nyújthatók, és meghatározza a támogatások elnyeréséhez szükséges feltételeket.

(25) E rendelet a szóban forgó régiók távoli fekvéséből és szigetjellegéből származó hátrányok orvoslására irányul.

(26) Ezekben a régiókban egyes mezőgazdasági üzemek, valamint feldolgozó és értékesítési vállalkozások szerkezete súlyos hiányosságokat mutat, és különleges nehézségekkel küzd. Ezért bizonyos beruházástípusok tekintetében az 1257/1999/EK rendeletben előírt egyes strukturális támogatások korlátozására, illetve megakadályozására vonatkozó rendelkezésektől való eltérést megengedő rendelkezéseket kell hozni.

(27) Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése szerint erdőgazdálkodási támogatás csak magánszemélyek, azok társaságai vagy önkormányzatok, illetve azok társulásai tulajdonában levő erdők és területek vonatkozásában adható. A szóban forgó régiókban fekvő erdők és erdősített földterületek egy része nem önkormányzathoz, hanem más állami szervhez tartozik. E körülmények között az említett cikkben meghatározott feltételeket rugalmasabbá kell tenni.

(28) Az 1257/1999/EK rendelet 35. cikke (1) bekezdésében említett kapcsolódó intézkedések közül három esetében a közösségi pénzügyi hozzájárulás a legkülső régiók tekintetében a támogatható költség összegének 85 %-áig terjedhet. Másrészt az 1257/1999/EK rendelet 47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdésével összhangban, a negyedik kapcsolódó intézkedést alkotó agrár-környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulás az 1. célkitűzés alá tartozó valamennyi térség esetében maximum 75 % lehet. Tekintettel az agrár-környezetvédelemnek a vidékfejlesztésben betöltött jelentős szerepére, a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a legkülső régiókban a kapcsolódó intézkedések összessége vonatkozásában harmonizálni kell.

(29) Az 1257/1999/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdése és a rendelet melléklete meghatározza az évente közösségi agrár-környezetvédelmi támogatásban részesíthető legnagyobb összegeket. Az Azori-szigetek egyes nagyon érzékeny legelőterületeinek különleges környezetvédelmi helyzetét, és a mezőgazdasági földterület tájképének és hagyományos jellegzetességeinek - különösen a madeirai teraszos művelésű területeknek - a megőrzését figyelembe véve, rendelkezést kell hozni arról, hogy egyes egyedi intézkedések esetében az említett összegeket a kétszeresükre lehessen emelni.

(30) Az 1260/1999/EK rendelet [5] 14. cikke szerint minden tervnek, közösségi támogatási kerettervnek, operatív programnak és egységes programozási dokumentumnak hétéves időszakot kell átfognia, és a programozási időszaknak 2000. január 1-jén kell kezdődnie. Az egységesség érdekében és az azonos program kedvezményezettjei közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében az e rendeletben biztosított eltéréseket kivételesen az egész programozási időszakra alkalmazni kell.

(31) A Közösségnek a Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek termelésére, feldolgozására és értékesítésére operatív állami támogatás nyújtását tiltó következetes politikájától eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy az Azori-szigeteken és Madeirán folyó gazdálkodásnak e régiók távoli fekvéséből, szigetjellegéből, legkülső elhelyezkedéséből, kis területéből, hegyes terepviszonyaiból, éghajlatából és kisszámú terméktől való gazdasági függéséből eredő különleges korlátjait enyhítse.

(32) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet egyedi intézkedéseket állapít meg egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetek és Madeira távoli fekvése, szigetjellege és legkülső elhelyezkedése által okozott nehézségek orvoslására.

I. CÍM

Egyedi ellátási rendszer

2. cikk

Az e rendelet I. és II. mellékletében felsorolt, az Azori-szigeteken és Madeirán emberi fogyasztásra, illetve feldolgozásra szánt, valamint mezőgazdasági inputanyagként alkalmazott alapvető mezőgazdasági termékekre vonatkozóan egyedi ellátási rendszer bevezetésére kerül sor.

Minden évben előzetes ellátási mérleget kell készíteni az I. és a II. mellékletekben felsorolt mezőgazdasági termékeknek az ellátási szükségletek kielégítéséhez szükséges mennyiségéről. Külön előzetes mérleg készíthető a helyi piacra szánt, bizonyos feltételek mellett harmadik országokba irányuló exportra és a Közösség más részeibe irányuló hagyományos szállításra szánt termékeket feldolgozó ipar szükségleteiről.

3. cikk

(1) Az egyedi ellátási rendszer hatálya alá tartozó, harmadik országból származó termékek Azori-szigetekre és Madeirára irányuló közvetlen importja az ellátási mérleg által meghatározott mennyiségig vámmentes.

Azon termékek, amelyek a Közösség vámterületére aktív feldolgozás vagy vámraktározási eljárás keretében kerültek be, e cím alkalmazásában közvetlenül importált terméknek tekintendők.

(2) A mennyiség, az ár és a minőség tekintetében a 2. cikkel összhangban meghatározott szükségletek kielégítésének biztosítása érdekében, - a Közösség ellátásban való részesedésének fenntartása mellett - támogatni kell az Azori-szigeteknek és Madeirának intervenciós raktárban tárolt, illetve a közösségi piacon beszerezhető közösségi termékekkel való ellátását.

E támogatás meghatározásakor figyelembe kell venni az Azori-szigetekre és Madeirára történő szállítás többletköltségét, a harmadik országokba irányuló export esetében alkalmazott árakat, valamint mezőgazdasági inputanyagok és feldolgozásra szánt termékek esetében a szigetjellegből és a legkülső fekvésből adódó többletköltséget.

(3) Az egyedi ellátási rendszer alkalmazása során különösen a következőket kell figyelembe venni:

- az Azori-szigetek és Madeira egyedi szükségletei, a feldolgozásra szánt termékek és a mezőgazdasági inputanyagok esetében az egyedi minőségi követelmények,

- a Közösség más részeivel folytatott kereskedelem,

- a felajánlott támogatás gazdasági hatása.

(4) Az egyedi ellátási rendszer keretében a jogosultság feltétele az, hogy a behozatali vámok alóli mentességből, illetve a Közösség más részeiből származó ellátás esetén a támogatásból eredő gazdasági előnyt ténylegesen eljuttassák a végfelhasználóhoz.

(5) Az egyedi ellátási rendszer hatálya alá tartozó termékek harmadik országba történő újrakivitele és a Közösség más részeibe történő továbbszállítása tilos. Ez a tilalom nem alkalmazható a Madeira és az Azori-szigetek között folyó kereskedelemre.

Ha a szóban forgó termékeket az Azori-szigeteken vagy Madeirán dolgozzák fel, a fent említett tilalom nem alkalmazható a feldolgozott termékeknek az Azori-szigetekről és Madeiráról harmadik országokba irányuló exportjára, a Bizottság által a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján megállapított feltételek szerint.

Ha a szóban forgó termékeket az Azori-szigeteken vagy Madeirán dolgozzák fel, a fent említett tilalom nem alkalmazható a feldolgozott termékeknek a Közösség más részeibe történő hagyományos szállítására.

Export-visszatérítés nem nyújtható.

(6) E cím alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján kell elfogadni. A részletes szabályoknak tartalmazniuk kell:

- a Közösség más részeiből származó ellátásra vonatkozó támogatás rögzítését,

- azokat a rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy a nyújtott előnyöket ténylegesen eljuttassák a végfelhasználóhoz,

- szükség esetén a behozatali, illetve szállítási engedélyek rendszerének bevezetését.

A Bizottságnak a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint ellátási mérlegeket kell készítenie. Ugyanazon eljárás szerint, az Azori-szigetek és Madeira szükségleteinek változása tükrében a Bizottság megváltoztathatja ezeket a mérlegeket, valamint az I. és II. melléklet terméklistáit.

Az Azori-szigetek nyerscukorszükségletének meghatározásakor figyelembe kell venni a helyi cukorrépa-termesztés fejlődését. Az ellátási rendszer hatálya alá tartozó mennyiségeket úgy kell meghatározni, hogy az Azori-szigeteken évente előállított finomított cukor mennyisége ne haladja meg a 10000 tonnát.

A 2038/1999/EGK rendelet [7] 9. cikke nem alkalmazható az Azori-szigetekre.

II. CÍM

A HELYI TERMELÉST SEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

I. FEJEZET

MINDKÉT RÉGIÓRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

1. SZAKASZ

Állattenyésztés

4. cikk

(1) Az állattenyésztési ágazatban támogatást kell nyújtani az Azori-szigetek és Madeira fajtatiszta állatokkal, kereskedelmi forgalmazásra szánt fajtákkal és a Közösségből származó állati termékekkel való ellátásához, az Azori-szigeteknek fajtatiszta szarvasmarhafélékkel való ellátása kivételével.

(2) A támogatás odaítélésére vonatkozó feltételek megállapítása során figyelembe kell venni különösen az Azori-szigeteknek és Madeirának a termelés beindítására és az állatállomány génjavítására irányuló ellátási szükségleteit, valamint a helyi körülményekhez leginkább illő fajták kiválasztásának szükségességét. A támogatás a közösségi szabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő áruk szállítására fizethető.

(3) A támogatás megállapításakor a következőket kell figyelembe venni:

- az Azori-szigetek és Madeira ellátásának földrajzi helyzetükből eredő feltételei és különösen költségei,

- a termékek ára a közösségi piacon és a világpiacon,

- a harmadik országból származó importáru vámköteles-e,

- a felajánlott támogatás gazdasági vonatkozásai.

(4) Az e cikk (1) bekezdése alapján támogatható termékekre a 3. cikk (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni.

(5) Az érintett termékek jegyzékét, az e cikk (1) bekezdésében említett támogatás mértékét és az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

2. SZAKASZ

Gyümölcsök, zöldségek, növények és virágok

5. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani a kombinált nómenklatúra 6., 7. és 8. árucsoportjában felsorolt gyümölcsökre, zöldségekre, virágokra és élőnövényekre vonatkozóan, a 0902 KN-kód alá tartozó teára, a 040900 KN-kód alá tartozó mézre, továbbá a Capsicum és a Pimenta nemzetség 0904 KN-kód alá tartozó termésére, ha helyben takarították be, illetve állították elő, és az érintett termelő régiók piacainak ellátására szánják. Ez a támogatás nem nyújtható a Madeirán termesztett banánra vonatkozóan.

A támogatás azokra a termékekre vonatkozóan nyújtható, amelyek megfelelnek a közösségi jogszabályokban megállapított közös szabványoknak, vagy ha ilyen szabványok nincsenek, az ellátási szerződésekben foglalt előírásoknak.

A támogatás odaítélésének feltétele az egy vagy több évre szóló, egyrészről egyéni termelők, termelői csoportok vagy a 2200/96/EK rendelet [8] 11., 13. és 14. cikkében említett termelői szervezetek, másrészről az élelmiszeripar, vagy a forgalmazók, éttermek, vagy a helyi önkormányzat között létrejött ellátási szerződés megléte.

A támogatást a fent említett egyéni termelők, termelői csoportok vagy termelői szervezetek részére kell kifizetni a termékkategóriánként meghatározott éves mennyiség keretén belül.

A támogatás összegét minden meghatározandó termékkategória esetében átalány alapon kell rögzíteni, az érintett termékek átlagértékét alapul véve. A támogatás összegét attól függően kell eltérően meghatározni, hogy a kedvezményezett a 2200/96/EK rendelet 11., 13. és 14. cikkében említett termelői szervezetek közé tartozik-e vagy sem.

(2) Ez a cikk nem alkalmazható az Azori-szigeteken termesztett ananászra.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni. Az (1) bekezdésben említett termékkategóriákat és támogatási összegeket ugyanezen eljárás szerint kell megállapítani.

6. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékek körébe tartozó friss és feldolgozott termékek értékesítésére irányuló éves szerződések megkötéséhez. Növények és virágok esetében a támogatásnak nem feltétele az éves szerződés megkötése.

E támogatás mindkét régióban termékenként és évente 3000 tonnás mennyiségig fizethető.

A szerződéseknek egyrészről a szigeteken letelepedett egyéni termelők, termelői csoportok vagy a 2200/96/EK rendelet 11., 13. és 14. cikkében említett termelői szervezetek, másrészről pedig a Közösség más részein letelepedett természetes vagy jogi személyek között kell létrejönniük.

(2) A támogatás mértéke a rendeltetésihely-paritáson értékesített termékek értékének 10 %-a.

(3) A támogatást azon értékesítő részére kell nyújtani, aki a Közösség más részén letelepedett piaci szereplővel az (1) bekezdésben említett szerződést kötött.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt intézkedéseket olyan közös vállalat valósítja meg, amelyet egyrészről az érintett régiók termelői, termelői szervezetei vagy szövetségei, másrészről a Közösség más részein letelepedett természetes vagy jogi személyek azzal a céllal hoztak létre, hogy az érintett régió terményeit értékesítsék, és amennyiben a partnerek vállalják, hogy legalább három éven keresztül biztosítják a közös vállalat céljainak elérése érdekében szükséges ismeretek és know-how egyesítését, úgy a (2) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke az évente közösen értékesített termékek értékének 13 %-ára emelkedik.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

7. cikk

(1) A Közösség mindkét régió esetében maximálisan 100000 euróval járul hozzá a friss és feldolgozott gyümölcsöt és zöldséget termelő ágazattal foglalkozó, - a trópusi terményekre különös figyelmet fordító -, két gazdasági elemzés és gazdasági kilátásokat elemző tanulmány elkészítésének finanszírozásához.

A tanulmánynak mindkét régióban gazdasági és műszaki értékelést kell adnia az ágazatról. Különös figyelmet kell fordítania az ellátási adatokra és a feldolgozási költségekre, valamint meg kell vizsgálnia - a világpiaci versenyre is tekintettel - a fejlődés és az értékesítés regionális és nemzetközi szintű feltételeit és lehetőségeit.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

3. SZAKASZ

Borok

8. cikk

Az 1493/1999/EK rendelet [9] II. címének II. fejezetét és III. címének I. és II. fejezetét, valamint az 1227/2000/EK rendelet [10] III. fejezetét az Azori-szigetekre és Madeirára nem lehet alkalmazni.

9. cikk

(1) Hektáronkénti átalánytámogatást kell nyújtani a hagyományos termelési övezetekben az m.t. minőségi borok előállítására irányuló szőlőtermelés fenntartásához.

A következő területek jogosultak a támogatásra:

a) az olyan szőlőfajtákkal beültetett területek, amely szőlőfajták szerepelnek a tagállamok által megállapított, az 1493/1999/EK rendelet 19. cikkében említett azon osztályozási rendben, amely tartalmazza az adott tagállam területén termelt valamennyi m. t. minőségi bor előállítására alkalmas fajtát; valamint

b) azok a területek, amelyeken a hektáronkénti hozam alacsonyabb, mint az 1493/1999/EK rendelet VI/I. melléklete alapján a tagállam által szőlőben, szőlőmustban vagy borban megállapítandó legnagyobb mennyiség.

(2) A támogatás összege hektáronként és évente 650 euró. A támogatást termelői csoportok vagy azok szövetségei részére kell kifizetni. Átmeneti időszakra a támogatás egyéni termelőknek is nyújtandó. Ezen időszak alatt a támogatást a Madeirai Borászati Intézeten és az Azori-szigeteki Bortermelő Bizottságon keresztül kell kifizetni a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint megállapítandó szabályokkal összhangban.

(3) Szükség szerint e cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

10. cikk

(1) Az 1493/1999/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében foglaltaktól eltérve, a tiltott direkt termő hibrid szőlőfajták (Noah, Othello, Izabella, Jacquez, Clinton és Herbemont) Azori-szigeteken és Madeirán szüretelt termése felhasználható bor előállítására, de ez a bor csak e régiókban forgalmazható.

(2) 2006. december 31-ig Portugáliának - szükség szerint az 1493/1999/EK rendelet II. címének III. fejezetében előírt támogatás segítségével - fokozatosan fel kell számolnia a tiltott direkt termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket.

(3) Portugáliának minden évben értesítenie kell a Bizottságot a tiltott direkt termő hibrid szőlőfajtákkal telepített területek átállítása és szerkezetátalakítása terén elért eredményekről.

4. SZAKASZ

Embléma

11. cikk

(1) Az Azori-szigetekre és Madeirára mint legkülső régiókra jellemző minőségi - feldolgozatlan és feldolgozott - mezőgazdasági termékek ismeretének és fogyasztásának ösztönzése céljából bevezetett embléma alkalmazásának feltételeire a szakmai szervezeteknek kell javaslatot tenniük. A portugál szerveknek ezeket a javaslatokat véleményükkel együtt a Bizottság részére kell továbbítaniuk jóváhagyásra.

Az embléma használatát egy hatóságnak vagy az illetékes portugál szervek által elismert szervezetnek kell felügyelnie.

(2) Szükség szerint e cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

II. FEJEZET

A MADEIRÁN ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

1. SZAKASZ

Állattenyésztés és tejtermékek

12. cikk

(1) Amíg a fiatal hímivarú szarvasmarhafélék helyi száma nem éri el a hagyományos marhahústermelés fenntartásához szükséges szintet, és a 13. cikkben említett mérleg keretei között:

a) az 1254/1999/EK rendelet [11] 30. cikkében említett vámok nem alkalmazhatók a helyben történő hizlalásra és a szigeteken való fogyasztásra szánt szarvasmarhafélék harmadik országból történő behozatalára;

b) 1000 állatig támogatást kell nyújtani az a) pontban említett, a Közösségből származó állatokkal való ellátáshoz. Elsőbbséget kell biztosítani azon termelőknek, akik hizlalásra tartott állatainak legalább 50 %-a helyi származású.

A 3. cikk (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni az e cikk első albekezdésében említett intézkedések által érintett árukra.

(2) Azokat az állatállományokat, amelyek az e cikk (1) bekezdésében említett intézkedések tárgyát képezhetik, a helyi termelés alakulásának figyelembevételével időszakonként előzetes ellátási mérlegben kell meghatározni. Ezen állományok nagyságát, az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett támogatás összegét és az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat - így különösen a hizlalási időszak legrövidebb időtartamát - a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell megállapítani.

13. cikk

(1) A marha- és borjúhústermeléssel kapcsolatos hagyományos tevékenységek segítése és a termékek minőségének javítása céljából, az időszaki ellátási mérlegben felmért madeirai fogyasztási szükségletek keretein belül, az e cikk (2) és (3) bekezdésében előírt támogatást kell nyújtani. A mérlegben figyelembe kell venni a 4. cikk alapján szállított tenyészállatokat és a 12. cikkben előírt egyedi ellátási rendszer hatálya alá tartozó állatokat.

(2) Az 1254/1999/EK rendelet 11. cikkében előírt vágási támogatáshoz kiegészítést kell fizetni a termelőknek minden helyben hizlalt állat levágásáért. A kiegészítés összege állatonként 25 euró. A támogatás kiegészítése évente legfeljebb 2500 levágott állatra nyújtható.

(3) Az 1254/1999/EK rendelet 6. cikkében előírt, az anyatehén-állomány fenntartását szolgáló támogatáshoz kiegészítést kell fizetni a marha- és borjúhústermelőknek. A kiegészítés összege a termelő által a kérelem benyújtásának időpontjában tartott anyatehenenként 50 euró.

(4) A különleges támogatás, az anyatehénre vonatkozó támogatás, a vágási támogatás és az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett kiegészítő támogatások esetében Madeirán nem alkalmazható:

a) az 1254/1999/EK rendelet 4. cikkében megállapított regionális felső határ a különleges támogatás tekintetében;

b) az 1254/1999/EK rendelet 6. cikkében megállapított, a gazdaságban tartott állatokra vonatkozó egyéni felső határ az anyatehénre vonatkozó alaptámogatás tekintetében;

c) az 1254/1999/EK rendelet 11. cikkében megállapított nemzeti felső határ a vágási alaptámogatás tekintetében.

(5) A (3) bekezdésben említett alap- és kiegészítő támogatások minden évben legfeljebb 2000 hímivarú szarvasmarhafélére, 1000 anyatehénre, illetőleg 6000 levágott állatra vonatkozóan nyújthatók.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni. A szabályoknak tartalmazniuk kell az e cikk (1) bekezdésében említett mérlegek meghatározását, a szükségletek változását figyelembe vevő esetleges felülvizsgálatokat, továbbá

a) a hímivarú szarvasmarhafélékre vonatkozó különleges támogatás tekintetében e szabályokban elő kell írni:

- a 2000. évben Madeirán különleges támogatásban részesített állatok számának "befagyasztását" az 1254/1999/EK rendelet 4. cikkében megállapított regionális felső határon belül,

- a korcsoportonként, naptári évenként és mezőgazdasági üzemenként 90 állatig odaítélhető támogatás nyújtását;

b) az anyatehénre vonatkozó támogatás tekintetében e részletes szabályok:

- tartalmazzák a szükséges mértékű rendelkezéseket azon termelők jogainak biztosítására, akik az 1254/1999/EK rendelet 6. cikke alapján támogatásban részesültek,

- előírhatják Madeira számára különleges tartalék létrehozását és a jogok elosztására vagy újraosztására vonatkozó különleges feltételeket, figyelembe véve az állattenyésztési ágazatban elérni kívánt célokat; a tartalék mértékét az (5) bekezdésben megállapított felső határ és a 2000. évre odaítélt támogatások száma alapján kell meghatározni;

c) a vágási támogatás tekintetében e szabályokban elő kell írni:

- a 2000. évben vágási támogatásban részesített állatok számának "befagyasztását" a 2342/1999/EK rendelet [12] 38. cikkének (1) bekezdésében megállapított felső határon belül.

A részletes végrehajtási szabályok a kiegészítő támogatás nyújtását további feltételekhez köthetik.

A Bizottság az (5) bekezdésben rögzített felső határokat ugyanezen eljárás szerint vizsgálhatja felül.

14. cikk

(1) A 2002 és 2006 közötti időszakban támogatást kell nyújtani a madeirai állattenyésztési és tejtermékágazatban a helyi termékek előállítását és értékesítését támogató, átfogó program végrehajtására.

A program olyan intézkedéseket tartalmazhat, amelyek célja a következők ösztönzése: a jobb minőség és higiénia, az értékesítés, az ágazati szerkezetátalakítás, a termelési és értékesítési szerkezet ésszerűsítése, a minőségi termékekkel kapcsolatos helyi kommunikáció és a technikai segítségnyújtás. A program nem terjedhet ki a 13. és 15. cikk alapján fizetett jövedelemtámogatásokon túl más támogatás nyújtására.

A program előkészítését és végrehajtását a tagállam által kijelölt illetékes szervek végzik, az érintett ágazatok legreprezentatívabb termelői szervezeteivel, illetve azok szövetségeivel szorosan együttműködve.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni. Az illetékes szervek bemutatják az öt évnél rövidebb időtartamú programok tervezetét a Bizottságnak; a Bizottság ezeket a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint hagyja jóvá.

(3) A portugál szervek minden évben jelentést készítenek a program végrehajtásáról. 2005 vége előtt az e cikkben említett intézkedés alkalmazásáról a Bizottság - szükség esetén megfelelő javaslatokkal együtt - értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

15. cikk

(1) A tehéntejtermeléssel kapcsolatos hagyományos tevékenységek segítése és a termékek minőségének javítása céljából, az időszaki ellátási mérlegben felmért madeirai fogyasztási szükségletek keretein belül, az alábbi (2) bekezdésben előírt támogatást kell nyújtani. A mérlegben figyelembe kell venni a 2. cikkben említett egyedi ellátási rendszer hatálya alá tartozó tejtermékeket.

(2) Támogatást kell nyújtani - Madeira időszakonként felmért fogyasztási szükségleteinek keretein belül - a helyben termelt friss tehéntejtermékek emberi fogyasztására vonatkozóan.

A támogatás mértéke a helyi piacnak az említett termékekkel való rendszeres ellátása céljából a tejfeldolgozó részére leszállított teljes tej 100 kilogrammja után 12 euró. A támogatást a tejfeldolgozók részére kell kifizetni.

(3) A tehéntejtermelőkre vonatkozó kiegészítő illetéknek a 3950/92/EGK rendeletben [13] előírt rendszere helyben megtermelt 4000 tonnányi tejmennyiségig Madeirára nem alkalmazandó.

(4) A 2597/97/EK rendelet [14] 2. és 3. cikkétől eltérve, a Közösségből származó tejporból előállított UHT-tej termelését Madeirán a helyi fogyasztási szükségletek keretein belül engedélyezni kell, amennyiben ez az intézkedés biztosítja, hogy a helyben termelt tej begyűjtésre és felhasználásra kerüljön. Ezt a terméket csak helyi fogyasztásra lehet előállítani.

(5) A Bizottság a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint felülvizsgálja az e cikk (2) bekezdésében említett támogatást, és elfogadja az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat. A részletes szabályokban különösen az e cikk (4) bekezdésében említett, tejporból készített UHT-tejhez hozzáadandó, helyben termelt friss tej mennyiségét kell meghatározni.

2. SZAKASZ

Burgonya

16. cikk

(1) Hektáronkénti támogatást kell nyújtani a 07019050 és a 07019090 KN-kód alá tartozó étkezési burgonya termelésére.

A támogatás összege hektáronként és évente 596,9 euró.

A támogatás legfeljebb évi 2000 hektárnyi megművelt és betakarított területre fizethető.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

3. SZAKASZ

Nádcukor-, cukor- és rumágazat

17. cikk

(1) A nádcukortermelők részére évente területalapú átalánytámogatást kell nyújtani.

(2) A támogatás összege beültetett és betakarított hektáronként évente 500 euró. A támogatás 100 hektárig fizethető.

18. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani a Madeirán termesztett cukornád cukorsziruppá (mel de cana), vagy az 1576/89/EGK rendelet [15] 1. cikke (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott mezőgazdasági rummá történő feldolgozásához.

A támogatást a cukorszirup-termelők vagy a lepárlók részére kell kifizetni, azzal a feltétellel, hogy ők a cukornádtermelőnek a később meghatározandó minimálárat kifizették.

(2) A támogatás cukorszirup esetében évi 250 tonna megtermelt mennyiségig, mezőgazdasági rum esetében 71,8°-os alkohol évi 2500 hektoliter mennyiségéig nyújtható.

19. cikk

A 17. és a 18. cikkben előírt támogatás összegét, a termelőknek fizetendő minimálárat és a fenti cikkek alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

4. SZAKASZ

Borok

20. cikk

(1) Az e cikkben előírt támogatások célja a madeirai likőrborkészítés fenntartása a térségben hagyományosan használt módszereknek megfelelő szükségletek keretein belül.

(2) Támogatni kell a borkészítés során a szóban forgó likőrborok édesítésére használt finomított mustsűrítményeknek a Közösség más részeiben történő vásárlását.

(3) Támogatást kell nyújtani a boralkohol vásárlásához.

Ennek az egyedi értékesítésnek a feltételeit úgy meg kell határozni, hogy az alkohol és a szeszes italok közösségi piacán ne keletkezzen zavar.

(4) A támogatás összegének meghatározásakor a következőket kell figyelembe venni:

a) Madeira ellátásának földrajzi helyzetéből eredő feltételeit és különösen költségét;

b) a termékek közösségi piaci és világpiaci árát;

c) a felajánlott támogatás gazdasági vonatkozásait.

Nem nyújtható visszatérítés a Madeiráról származó must és boralkohol exportjához.

(5) Évente legfeljebb 20000 hektoliterig támogatást kell nyújtani a madeirai likőrborok érleléséhez. A támogatást azokra a likőrborokra vonatkozóan kell fizetni, amelyek ötéves vagy hosszabb érlelést igényelnek. A támogatást minden tétel esetében három gazdasági éven keresztül kell fizetni.

A támogatás összege hektoliterenként és naponta 0,040 euró.

(6) Évente átmeneti támogatást kell nyújtani a madeirai bor szállításához és a közösségi piacokon történő forgalmazásához.

A támogatás összege üvegenként 0,2 euróig terjedhet, évi 2,5 millió literes kereten belül.

(7) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

5. SZAKASZ

Kosárkötő fűz

21. cikk

(1) A kosárkötő fűz termesztői évente területalapú átalánytámogatásban részesülnek.

(2) A támogatás összege beültetett és betakarított hektáronként 575 euró, 200 hektáros kereten belül.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

III. FEJEZET

AZ AZORI-SZIGETEKEN ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

1. SZAKASZ

Állattenyésztés és tejtermékek

22. cikk

(1) Az Azori-szigetek marhahús-, borjúhús- és tejtermékágazatában folyó alapvető hagyományos gazdasági tevékenységek támogatása céljából az e cikkben előírt támogatásokat kell nyújtani.

(2) Az 1254/1999/EK rendelet 11. cikkében előírt vágási támogatás mellett a termelők részére minden levágott állat után kiegészítést kell fizetni. A kiegészítés összege állatonként 25 euró.

(3) Az 1254/1999/EK rendelet 6. cikkében előírt, az anyatehén-állomány fenntartását szolgáló támogatáshoz kiegészítést kell fizetni a marha- és borjúhústermelőknek. A kiegészítés összege a termelő által a kérelem benyújtásának időpontjában tartott anyatehenenként 50 euró.

(4) A különleges támogatás, a vágási támogatás és az e cikk (2) bekezdésében említett kiegészítő támogatás esetében az Azori-szigeteken nem alkalmazható:

a) az 1254/1999/EK rendelet 4. cikkében megállapított regionális felső határ a különleges támogatás tekintetében;

b) az 1254/1989/EK rendelet 11. cikkében megállapított nemzeti felső határ a vágási alaptámogatás tekintetében.

(5) A (2) bekezdésben említett alap- és kiegészítő támogatások minden évben legfeljebb 40000 hímivarú szarvasmarhafélére, illetőleg 33000 levágott állatra vonatkozóan nyújthatók.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni. A szabályoknak tartalmazniuk kell a szükségletek változását figyelembe vevő esetleges felülvizsgálatokat, továbbá:

a) a hímivarú szarvasmarhafélékre vonatkozó különleges támogatás tekintetében e szabályokban elő kell írni:

- a 2000. évben az Azori-szigeteken különleges támogatásban részesített állatok számának "befagyasztását" az 1254/1999/EK rendelet 4. cikkében megállapított regionális felső határon belül;

b) a vágási támogatás tekintetében e szabályokban elő kell írni:

- a 2000. évben vágási támogatásban részesített állatok számának "befagyasztását" a 2342/1999/EK rendelet 38. cikke (5) bekezdésében megállapított felső határon belül.

A részletes végrehajtási szabályok a kiegészítő támogatás nyújtását további feltételekhez köthetik.

A Bizottság az (5) bekezdésben rögzített felső határokat ugyanezen eljárás szerint vizsgálhatja felül.

(7) Különleges támogatást kell nyújtani a tejhasznú tehénállomány fenntartására, legfeljebb 78000 állatig.

A támogatást a termelők részére kell kifizetni. E támogatás összege a termelő által a kérelem benyújtásának napján tartott tehenenként 96,6 euró.

(8) Támogatást kell nyújtani a következő hagyományosan készített sajtok magántárolására:

- legalább három hónapos S. Jorge,

- legalább 45 napos Ilha.

A támogatás összegét a (10) bekezdésben említett eljárás szerint kell meghatározni.

(9) Támogatást kell bevezetni az Azori-szigeteken született fiatal hímivarú szarvasmarhaféléknek a Közösség más térségeiben történő forgalomba hozatalára vonatkozóan.

A támogatás összege elszállított állatonként 40 euró, amelyet 20000 állatig azoknak a termelőknek kell nyújtani, akik a szállítást megelőzően az állatokat legalább három hónapig tartották.

(10) E cikk alkalmazásának részletes szabályait - szükség szerint - a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

23. cikk

(1) Az 1999/2000-es, a 2000/2001-es, a 2001/2002-es és a 2002/2003-as gazdasági évet felölelő átmeneti időszakra, a kiegészítő illetéknek a 3950/92/EGK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének második mondatában említett termelők közötti megosztása céljából, csak azokat az említett rendelet 9. cikkének c) pontjában meghatározott, az Azori-szigeteken letelepedett és gazdálkodó termelőket kell a túltermelésben közreműködőnek tekinteni, akik az e bekezdés harmadik albekezdésében említett százalékaránnyal megnövelt referenciamennyiségüket túllépő mennyiséget értékesítenek.

A kiegészítő illetéket azokra a mennyiségekre kell fizetni, amelyek a megnövelt referenciamennyiségen felül a fel nem használt mennyiségeknek - a referenciamennyiség növeléséből eredő árrésen belül - az első albekezdésben említett termelők közötti, az egyes termelők rendelkezésére álló referenciamennyiséggel arányos újrakiosztása után fennmaradnak.

Az első albekezdésben említett százalékarány a 73000 tonna és az egyes mezőgazdasági üzemek számára 2000. március 31-én rendelkezésre álló referenciamennyiségek összessége közötti aránnyal egyezik meg. Minden termelőre csak a számára 2000. március 31-én rendelkezésre álló referenciamennyiségig alkalmazható.

(2) Az értékesített tejnek vagy tejjel egyenértékű terméknek a referenciamennyiséget meghaladó, de az e cikk (1) bekezdésében említett százalékaránynak az ugyanazon bekezdésben említett újrakiosztás után megfelelő mennyiségét nem kell figyelembe venni egy esetleges, a 3950/92/EGK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének első mondatával összhangban kiszámított, portugál túltermelés megállapításánál.

24. cikk

(1) A 23. cikk alapján hozott intézkedésekről a Portugál Köztársaság azok hatálybalépése előtt értesíti a Bizottságot.

25. cikk

(1) A Bizottság szükség szerint és a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 23. cikk alkalmazásához szükséges szabályokat.

26. cikk

(1) A 2002. és 2006. közötti időszakban támogatást kell nyújtani az azori-szigeteki állattenyésztési és tejtermékágazatban a helyi termékek előállítását és értékesítését támogató, átfogó program végrehajtására.

A program olyan intézkedéseket tartalmazhat, amelyek célja a következők ösztönzése: a jobb minőség és higiénia, az értékesítés, a minőségi termékekkel kapcsolatos helyi kommunikáció és a technikai segítségnyújtás. A program nem terjedhet ki a 22. cikk alapján fizetett jövedelemtámogatásokon túl más támogatás nyújtására.

A program előkészítését és végrehajtását a tagállam által kijelölt illetékes szervek végzik, az érintett ágazatok legreprezentatívabb termelői szervezeteivel, illetve azok szövetségeivel szorosan együttműködve.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni. Az illetékes szervek bemutatják az öt évnél rövidebb időtartamú programok tervezetét a Bizottságnak; a Bizottság ezeket a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint hagyja jóvá.

(3) A portugál szervek minden évben jelentést készítenek a program végrehajtásáról. 2005 vége előtt az e cikkben említett intézkedés alkalmazásáról a Bizottság - szükség esetén megfelelő javaslatokkal együtt - értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

2. SZAKASZ

Ananász

27. cikk

Támogatást kell nyújtani a 08043000 KN-kód alá tartozó ananász termeléséhez, évi 2000 tonnás határig.

A támogatás összege kilogrammonként 1,20 euró.

E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

3. SZAKASZ

Cukor

28. cikk

(1) Területalapú átalánytámogatást kell nyújtani a cukorrépa-termelés fejlesztése érdekében, évi 10000 tonna fehércukor előállítására elegendő területi kereten belül.

A támogatás összege bevetett és betakarított hektáronként 800 euró.

(2) Különleges támogatást kell nyújtani az Azori-szigeteken termesztett cukorrépa fehércukorrá történő feldolgozásához, összesen évi 10000 tonna megtermelt finomított cukor erejéig.

A finomított cukorra vonatkozó támogatás összege 100 kilogrammonként 27 euró. Ez az összeg a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kiigazítható.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

4. SZAKASZ

Dohány

29. cikk

(1) Kiegészítő támogatást kell nyújtani, a 2075/92/EGK rendelet [16] 1. címében bevezetett jövedelemtámogatás mellett, a Burley P. fajtába tartozó levéldohány begyűjtéséhez, 250 tonnás határig. A kiegészítő támogatás összege a levéldohány kilogrammjáért 0,24 euró.

A kiegészítő támogatásra a 2848/98/EK rendeletben [17] megállapított jövedelemtámogatási rendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat kell alkalmazni, a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint elfogadott különleges eltérések kivételével.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

5. SZAKASZ

Vetőburgonya, cikória és tea

30. cikk

(1) Támogatást kell nyújtani az ex07011000 KN-kód alá tartozó vetőburgonya termeléséhez, 200 hektáros határig.

A támogatás összege hektáronként 596,9 euró.

(2) Támogatást kell nyújtani az 12129910 KN-kód alá tartozó cikória termeléséhez, 200 hektáros felső határig.

A támogatás összege hektáronként 596,9 euró.

(3) Támogatást kell nyújtani az e cikk (1) bekezdésében említett burgonya értékesítésére irányuló éves szerződések megkötésére, a 6. cikkben meghatározottakkal azonos feltételek mellett.

(4) Hektáronkénti támogatást kell nyújtani a tea termesztéséhez.

A támogatás összege betakarított hektáronként évente 800 euró.

A támogatás 100 hektárig fizetendő.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

31. cikk

Támogatást kell nyújtani az azori-szigeteki "verdelho" bor érleléséhez, évente legfeljebb 4000 hektoliterig. A támogatás azokra a "verdelho" borokra fizethető, amelyek hároméves vagy hosszabb érlelést igényelnek. A támogatást minden tételre három gazdasági éven keresztül kell fizetni.

A támogatás összege hektoliterenként és naponta 0,08 euró.

III. CÍM

NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

32. cikk

(1) Az illetékes szervek a növényeket, illetve növényi termékeket károsító szervezetek elleni védelemre irányuló programokat nyújtanak be a Bizottsághoz. A programokban meg kell határozni különösen az elérendő célokat, a végrehajtandó intézkedéseket, ezek időtartamát és költségét. Az e cikk alapján beterjesztett programok nem tartalmazhatnak a banán védelmére vonatkozó intézkedéseket.

(2) A Közösség a régió helyzetének technikai elemzése alapján járul hozzá e programok finanszírozásához.

(3) A Közösség pénzügyi hozzájárulásáról és a támogatás összegéről a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell dönteni. A közösségi finanszírozással támogatható intézkedéseket ugyanezen eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(4) A közösségi hozzájárulás a támogatható kiadás 75 %-áig terjedhet. Kifizetés az illetékes szervek által szolgáltatott dokumentáció alapján történhet. Szükség esetén a Bizottság vizsgálatokat szervezhet, amelyeket a 2000/29/EK irányelv [18] 21. cikkében említett, a Bizottság nevében eljáró szakértők végezhetnek.

IV. CÍM

STRUKTURÁLIS ELTÉRÉSEK

33. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 7. cikkétől eltérve, a támogatás teljes összege - a támogatható beruházások nagyságának százalékában kifejezve - nem haladhatja meg azoknak a beruházásoknak a 75 %-át, amelyek célja különösen a diverzifikáció, a szerkezetátalakítás vagy a fenntartható gazdálkodásra történő átállás ösztönzése, és amelyek az 1260/1999/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó, gazdaságilag kevésbé jelentős mezőgazdasági üzemeket érintenek.

(2) Az 1257/1999/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a támogatás teljes összege - a támogatható beruházások nagyságának százalékában kifejezve - nem haladhatja meg azoknak a beruházásoknak a 65 %-át, amelyek főként helyi termelésből származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó vállalkozásokat, valamint az 1260/1999/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó ágazatokat érintenek. A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás teljes összege, azonos feltételek mellett, nem haladhatja meg a 75 %-ot.

(3) Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdésében megállapított korlátozás nem alkalmazható az Azori-szigetek és Madeira szubtrópusi erdőire és erdősített földterületeire.

(4) Az 1257/1999/EK rendelet 47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdésétől eltérve, az ugyanezen rendelet 22., 23. és 24. cikkében előírt agrár-környezetvédelmi intézkedésekhez a Közösség hozzájárulása 85 %.

(5) Az 1257/1999/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az ugyanezen rendelet mellékletében szereplő, közösségi támogatás által támogatható évi legnagyobb összegeket kétszeresükre lehet növelni az Azori-szigetek tavainak védelmére irányuló intézkedés, valamint a mezőgazdasági földterületek tájképének és hagyományos jellegzetességeinek, - így különösen a madeirai teraszokat tartó kőfalaknak - a megóvására irányuló intézkedés esetében.

(6) Az e cikk alapján tervezett intézkedések összefoglaló leírását az e régiókra vonatkozó, az 1260/1999/EK rendelet 18. cikkében említett operatív programoknak tartalmazniuk kell.

V. CÍM

Általános és záró rendelkezések

34. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 35. cikk (2) bekezdésében említett igazgatási eljárás szerint kell elfogadni.

35. cikk

(1) A Bizottságot az 1766/92/EGK rendelet [19] 22. cikke által létrehozott Gabonapiaci Irányítóbizottság, vagy az érintett termékek piacának közös szervezéséről szóló más rendeletek által létrehozott irányítóbizottságok segítik.

A 827/68/EGK rendelet [20] hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, és a közös piacszervezés hatálya alá nem tartozó termékek esetében a Bizottságot az 1696/71/EGK rendelet [21] 20. cikke által létrehozott Komlópiaci Irányítóbizottság segíti.

Az embléma esetében és az e rendeletben foglalt más esetekben a Bizottságot a 2200/96/EK rendelet által létrehozott Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság segíti.

A III. cím végrehajtása céljából a Bizottságot a 76/894/EGK határozat [22] által létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

A IV. cím végrehajtása céljából a Bizottságot az 1260/1999/EK rendelet 48. cikke által létrehozott Régiófejlesztési és Szerkezetváltási Bizottság, valamint az 50. cikke által létrehozott Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság segíti.

(2) Ha e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

A III. cím esetében azonban a 2000/29/EK irányelv 18. cikkében megállapított eljárást kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időtartam egy hónap.

(3) A bizottságok elfogadják saját eljárási szabályzatukat.

36. cikk

A Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekre vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság működési támogatást engedélyezhet az e termékeket termelő, feldolgozó és értékesítő ágazatokban, az Azori-szigeteken és Madeirán folytatott gazdálkodásnak az e régiók távoli fekvéséből, szigetjellegéből és legkülső elhelyezkedéséből eredő sajátos korlátok enyhítése céljából.

37. cikk

Az e rendeletben előírt intézkedések - a 33. cikk kivételével - az 1258/1999/EK rendelet [23] 2. cikkének (2) bekezdése szerinti, a mezőgazdasági piacok stabilizálását célzó intervenciónak minősülnek.

38. cikk

A tagállamok meghozzák az e rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, különösen az ellenőrzés és a közigazgatási bírságok tekintetében, és tájékoztatják ezekről a Bizottságot.

E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 35. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elfogadni.

39. cikk

(1) Portugália éves jelentést nyújt be a Bizottságnak az e rendeletben előírt intézkedések végrehajtásáról.

(2) Legkésőbb a rendszer alkalmazása ötödik évének végén, a Bizottság - szükség esetén megfelelő javaslatokkal együtt - általános jelentést nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak, bemutatva az e rendelet alapján végzett tevékenység hatását.

40. cikk

Az 1600/92/EGK rendelet [24] hatályát veszti. Az 1600/92/EGK rendeletre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

41. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A 33. cikket 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2001. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. Rosengren

[1] 2001. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 171., 1991.6.29., 10. o.

[3] A Tanács 1992. december 28-i 3950/92/EGK rendelete a tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról (HL L 405., 1992.12.31., 1. o.). A legutóbb az 1256/1999/EK rendelettel (HL L 160., 1999.6.26., 73. o.) módosított rendelet.

[4] A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.)

[5] A Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.)

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] A Tanács 1999. szeptember 13-i 2038/1999/EGK rendelete a cukor piacának közös szervezéséről (HL L 252., 1999.9.25., 1. o.). A legutóbb a 907/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 127., 2001.5.9., 28. o.) módosított rendelet.

[8] A Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről (HL L 297., 1996.11.21., 1. o.). A legutóbb a 2826/2000/EK rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

[9] A Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.). A legutóbb a 2826/2000/EK rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

[10] A Bizottság 2000. május 31-i 1227/2000/EK rendelete a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 143., 2000.6.16., 1. o.).

[11] A Tanács 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 21. o.)

[12] A Bizottság 1999. október 28-i 2342/1999/EK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 281., 1999.11.4., 30. o.). A legutóbb a 192/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2001.1.31., 7. o.) módosított rendelet.

[13] A Tanács 1992. december 28-i 3950/92/EGK rendelete a tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról (HL L 405., 1992.12.31., 1. o.). A legutóbb az 1256/1999/EK rendelettel (HL L 160., 1999.6.26., 73. o.) módosított rendelet.

[14] A Tanács 1997. december 18-i 2597/97/EK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítő szabályairól (HL L 351., 1997.12.23., 13. o.).

[15] A Tanács 1989. május 29-i 1576/89/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 160., 1989.6.12., 1. o.). A legutóbb a 3378/94/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 366., 1994.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[16] A Tanács 1992. június 30-i 2075/92/EGK rendelete a nyersdohány piacának közös szervezéséről (HL L 215., 1992.7.30., 70. o.). A legutóbb az 1336/2000/EK rendelettel (HL L 154., 2000.6.27., 2. o.) módosított rendelet.

[17] A Bizottság 1998. december 22-i 2848/98/EK rendelete a nyersdohányágazatban a jövedelemtámogatási rendszer, a termelési kvóták és a termelői csoportoknak nyújtandó külön támogatás tekintetében a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak meghatározásáról (HL L 358., 1998.12.31., 17. o.). A legutóbb a 385/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 57., 2001.2.27., 18. o.) módosított rendelet.

[18] A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.). A legutóbb a 2001/33/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2001.5.9., 42. o.) módosított irányelv.

[19] A Tanács 1992. június 30-i 1766/92/EGK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezéséről (HL L 181., 1992.7.1., 21. o.). A legutóbb az 1666/2000/EK rendelettel (HL L 193., 2000.7.29., 1. o.) módosított rendelet.

[20] A Tanács 1968. június 28-i 827/68/EGK rendelete egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacának közös szervezéséről (HL L 151., 1968.6.30., 16. o.). A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

[21] A Tanács 1971. július 26-i 1696/71/EGK rendelete a komló piacának közös szervezéséről (HL L 175., 1971.8.4., 1. o.). A legutóbb a 191/2000/EK rendelettel (HL L 23., 2000.1.28., 4. o.) módosított rendelet.

[22] A Tanács 1976. november 23-i 76/894/EGK határozata a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság létrehozásáról (HL L 340., 1976.12.9., 25. o.)

[23] A Tanács 1999. május 17-i 1258/1999/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról (HL L 160., 1999.6.26., 103. o.)

[24] A Tanács 1992. június 15-i 1600/92/EGK rendelete egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozóan az Azori-szigetek és Madeira javára hozott egyedi intézkedésekről (HL L 173., 1992.6.27., 1. o.). A legutóbb a 2826/2000/EK rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 3. cikkben előírt egyedi ellátási rendszer hatálya alá tartozó termékek jegyzéke az Azori-szigetek esetében

Leírás | KN-kód |

Emberi fogyasztásra, illetve takarmányozásra szánt gabonafélék és gabonatermékek

Kukorica-vetőmag | 100510 |

Rizs | 1006 |

Szója-vetőmag | 12010090 |

Napraforgómag | 12060099 |

Komló | 1210 |

Nyers cukor | 17011210 |

Gyümölcslé (alapanyagok), az e rendelet 5. cikkében foglaltak kivételével | 2009 |

Olívaolaj | 15091090, 15099000, 15090090 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 3. cikkben előírt egyedi ellátási rendszer hatálya alá tartozó termékek jegyzéke Madeira esetében

Leírás | KN-kód |

Emberi fogyasztásra, illetve takarmányozásra szánt gabonafélék és gabonatermékek

Komló | 1210 |

Szárított lucerna | 1214 |

Szójapogácsa | 2304 |

Rizs | 1006 |

Növényi olaj | ex1507-től1516-ig |

Cukor | 1701 és1702 (kivéve izoglükóz) |

Gyümölcskonzervek és sűrített gyümölcslevek (alapanyagok) az e rendelet 5. cikkében foglaltak kivételével | 2007992008 és2009 |

Marhahús és borjúhús:

Frissen vagy hűtve | 0201 |

Fagyasztva | 0202 |

Sertéshús | 0203 |

Tej és tejtermék:

Tejpor | ex0402 |

Folyékony tej | 0401 |

Vaj | 0405 |

Sajt | 0406 |

Vetőburgonya | 07011000 |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1600/92/EGK rendelet | E rendelet |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk | 2. cikk |

3. cikk (1) bekezdése | 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdése |

3. cikk (1) bekezdésének második albekezdése |

3. cikk (2) bekezdése | 3. cikk (2) bekezdése |

3. cikk (3) bekezdése | 3. cikk (3) bekezdése |

3. cikk (4) bekezdése | 3. cikk (6) bekezdése |

4. cikk | 4. cikk |

5. cikk | 12. cikk |

6. cikk | Törölve |

7. cikk | 3. cikk (4) bekezdése |

8. cikk (1) bekezdése | 3. cikk (5) bekezdésének első albekezdése |

3. cikk (5) bekezdésének második albekezdése |

8. cikk (2) bekezdése | 3. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése |

9. cikk | 3. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdése |

10. cikk | 3. cikk (6) bekezdése |

11. cikk | Törölve |

5. cikk |

12. cikk | 6. cikk |

13. cikk | 7. cikk |

10. cikk |

14. cikk (1) bekezdése | 13. cikk (1) bekezdése |

14. cikk (2) bekezdése | Törölve |

14. cikk (3) bekezdése | 13. cikk (3) bekezdése |

13. cikk (2) bekezdése |

13. cikk (4) bekezdése |

13. cikk (5) bekezdése |

14. cikk (4) bekezdése | 13. cikk (6) bekezdése |

14. cikk |

15. cikk (1) bekezdésének első albekezdése | 15. cikk (1) bekezdésének első albekezdése |

15. cikk (1) bekezdésének második és harmadik albekezdése | 15. cikk (2) bekezdése |

15. cikk (3) bekezdése |

15. cikk (4) bekezdése |

15. cikk (2) bekezdése | 15. cikk (5) bekezdése |

16. cikk | 16. cikk |

17. cikk | 17. cikk |

18. cikk | 18. cikk |

19. cikk | 19. cikk |

20. cikk | 8. cikk |

21. cikk | 20. cikk |

20. cikk (6) bekezdése |

21. cikk |

22. cikk | 9. cikk |

23. cikk | Törölve |

24. cikk (1) bekezdése | 22. cikk (1) bekezdése |

24. cikk (2) bekezdése | Törölve |

22. cikk (2) bekezdése |

24. cikk (3) bekezdése | 22. cikk (3) bekezdése |

22. cikk (4) bekezdése |

22. cikk (5) bekezdése |

22. cikk (6) bekezdése |

24. cikk (4) bekezdése | 22. cikk (7) bekezdése |

24. cikk (5) bekezdése | 22. cikk (8) bekezdése |

22. cikk (9) bekezdése |

24. cikk (6) bekezdése | 22. cikk (10) bekezdése |

23. cikk |

24. cikk |

25. cikk |

26. cikk |

25. cikk | 28. cikk |

26. cikk | 29. cikk |

27. cikk | 30. cikk |

30. cikk (4) bekezdése |

31. cikk |

28. cikk | 8. cikk |

29. cikk | 9. cikk |

30. cikk | 27. cikk |

31. cikk | 11. cikk |

32. cikk | 33. cikk |

33. cikk | 32. cikk |

34. cikk |

35. cikk |

36. cikk |

34. cikk | 37. cikk |

38. cikk |

39. cikk (1) bekezdése |

35. cikk (1) bekezdése | Törölve |

35. cikk (2) bekezdése | 39. cikk (2) bekezdése |

40. cikk |

36. cikk | 41. cikk |

I. melléklet | I. melléklet |

II. melléklet | II. melléklet |

III. melléklet |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1453 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1453&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék