32004R0795[1]

A Bizottság 795/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 795/2004/EK RENDELETE

(2004. április 21.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 40. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére, 42. cikkének (4) és (9) bekezdésére, 46. cikkének (3) bekezdésére, 52. cikkének (2) bekezdésére, 54. cikkének (5) bekezdésére, 145. cikkének c) és d) pontjára, valamint 155. cikkére,

(1)

Részletes végrehajtási szabályokat kell meghatározni az 1782/2003/EK rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére egységes támogatási rendszer létrehozásáról szóló III. címére.

(2)

Az egyértelműség kedvéért célszerű meghatározni egyes fogalmak jelentését. Adott esetben használni kell azokat a meghatározásokat, amelyek a hasonló helyzetekben már alkalmazandók és/vagy amelyeket már évek óta használnak.

(3)

A támogatási jogosultságok egységértéke számításának elősegítésére meg kell határozni a számjegyek kerekítésének egyértelmű szabályait és azt, hogy a meglévő támogatási jogosultságokat meg lehessen osztani abban az esetben, ha a bejelentett, illetve a jogosultsággal átruházott parcella csak tört hektárszámú.

(4)

Egyedi rendelkezéseket kell meghatározni a nemzeti tartalék létrehozására és különösen a referenciaösszegek, illetve támogatási jogosultságok csökkentésének kiszámítására, valamint az 1782/2003/EK rendelet 95. és 96. cikkében említett tejtámogatások és kiegészítő támogatások teljes vagy részleges függetlenné tételének eseteiben a csökkentés alkalmazására.

(5)

Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (3) és (5) bekezdése meghatározza a támogatási jogosultságok nemzeti tartalékból történő kiosztásának szabad választáson alapuló eseteit. Célszerű meghatározni az ilyen módon kiosztandó támogatási jogosultságok számának és értékének kiszámítására vonatkozó szabályokat. Annak érdekében, hogy bizonyos rugalmasságot biztosítsanak a tagállamoknak, amelyek kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy értékeljék az ilyen intézkedéseket kérelmező egyes mezőgazdasági termelők helyzetét, a kiosztandó jogosultságok maximális száma nem haladhatja meg a bejelentett hektárok számát, és azok értéke nem haladhat meg egy olyan összeget, amelyet objektív kritériumok alapján a tagállamnak kell rögzítenie. Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (6) bekezdése szerint a meglévő támogatási jogosultságok egységértékének növelése esetén figyelembe kell venni egy regionális átlagot. A tagállamok számára lehetővé kell tenni az említett regionális érték megfelelő területi szintű megállapítását. Tekintettel azonban a támogatás termeléstől függetlenített jellegére, az összeg egyetlen esetben sem differenciálható, illetve számítható ki az ágazati termelések függvényében.

(6)

Bizonyos körülmények között - például takarmánytermő terület közös használata esetén, a bérlet lejárta vagy erdőtelepítési programban való részvétel miatt vagy a bázisidőszak során a földterülettel együtt bérelt tej-referenciamennyiségeknek a nemzeti rendelkezésekkel összhangban történő megvásárlásával - a mezőgazdasági termelők több jogosultsággal rendelkezhetnek annál a földterületnél, amelyek azok hasznosítására szolgálnak. Ezért célszerűnek tűnik egy olyan mechanizmus meghatározása, amelynek biztosítania kell a mezőgazdasági termelő támogatását a fennmaradó rendelkezésre álló hektárszámra koncentrálva azt. Az említett mechanizmussal való visszaélés elkerülése érdekében azonban meg kell határozni az adott mechanizmus igénybevételének néhány feltételét.

(7)

Az 1782/2003/EK rendelet szerint a nemzeti tartalékot fel nem használt jogosultságokkal, illetve - a tagállamok szabad választása alapján - a támogatási jogosultságok eladásánál vagy az olyan eladásoknál alkalmazott visszatartás révén töltik fel, amelyekre egy bizonyos időpont előtt került sor. Ezért meg kell határozni egy olyan időpontot, amely után a fel nem használt jogosultságok visszakerülnek a nemzeti tartalékba. Igazgatási okokból azt is meg kell határozni, hogy azok a támogatási jogosultságok, amelyekhez gyümölcs és zöldség vagy étkezési burgonya termesztésére vonatkozó engedély kapcsolódik, illetve a területpihentetési jogosultságok nemzeti tartalékba történő visszakerülése esetén elveszítsék a kapcsolódó kötelezettséget, illetve engedélyezést. Ezt ezenkívül az a tény is indokolja, hogy a kötelezettséget, illetve engedélyt korábbi referenciák alapján állapították meg, és az egységes támogatási rendszer megvalósulásával a támogatás függetlenné tétele folytán nem lehet meghatározni azt, hogy a tartalékon kívülről kinek jár területpihentetési jogosultság vagy engedély.

(8)

A támogatási jogosultságok eladásánál alkalmazott visszatartás esetén maximális százalékarányokat és alkalmazási kritériumokat kell meghatározni és differenciálni, figyelemmel az átruházások és az átruházásra kerülő támogatási jogosultságok fajtájára. Amennyiben az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első éveiben a spekuláció kockázata áll fenn, a tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy a földterület nélküli eladások esetén növelje a visszatartás arányát. Az említett visszatartás alkalmazása egyetlen esetben sem idézheti elő a támogatási jogosultságok átruházásának jelentős akadályozását vagy megtiltását.

(9)

A nemzeti tartalék igazgatásának megkönnyítése érdekében célszerű meghatározni a nemzeti tartalék regionális szintű irányítását, kivéve adott esetben az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (3) bekezdésében, valamint az említett rendelet 42. cikkének (4) bekezdésében említett eseteket, amennyiben a tagállamok kötelesek támogatási jogosultságokat kiosztani.

(10)

Az egységes támogatási rendszer végrehajtásának elősegítése érdekében célszerű lehetővé tenni a tagállamok számára azt, hogy már a rendszer alkalmazásának első évét megelőző évben hozzálássanak a rendszer potenciális kedvezményezettjeinek meghatározásához, különösen abban az esetben, ha öröklés vagy jogi változások miatt változások következnek be a mezőgazdasági üzem tekintetében, továbbá a támogatási jogosultságok ideiglenes megállapításához.

(11)

Az 1782/2003/EK rendelet 33. cikke meghatározza azon egyedi körülményeket, amelyek lehetővé teszik a mezőgazdasági termelők számára az egységes támogatási rendszer igénybevételét. Annak érdekében, hogy ezeket a körülményeket ne lehessen kibúvóként használni a mezőgazdasági üzemnek a kapcsolódó referenciaösszegekkel együtt történő rendes átruházásával kapcsolatos szabályok alkalmazása alól, meg kell állapítani néhány feltételt és meghatározást az említett körülmények alkalmazására.

(12)

Az 1782/2003/EK rendelet 46. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a mezőgazdasági termelő csak abban az esetben ruházhatja át támogatási jogosultságát földterület nélkül, ha az említett rendelet 44. cikke értelmében a támogatási jogosultságainak legalább 80 %-át felhasználta legalább egy naptári év során. Az egységes támogatási rendszer alkalmazását megelőző időszakban végrehajtott földterület-átruházások figyelembevétele érdekében, a mezőgazdasági üzemnek, illetve egy részének a jövőbeni támogatási jogosultságokkal együtt történő átruházását az 1782/2003/EK rendelet 46. cikkének értelmében a támogatási jogosultságok földterülettel együtt történő érvényes átruházásaként indokolt tekinteni, bizonyos feltételekre is figyelemmel, különösen arra a tényre, hogy az eladónak kérelmeznie kell a támogatási jogosultságok megállapítását, mivel az említett rendelet egyértelműen előírja, hogy csak azok számára hozzáférhető a rendszer, akik a bázisidőszakban közvetlen támogatásban részesültek.

(13)

Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (4) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot azon különleges helyzetek meghatározására, amelyek referenciaösszegek megállapítását teszik lehetővé olyan mezőgazdasági termelők számára, akik e helyzetek folytán teljesen vagy részben akadályoztatva voltak abban, hogy a bázisidőszakban közvetlen támogatásokból részesüljenek. Ezért célszerű felsorolni az említett különleges helyzeteket olyan szabályok meghatározásával együtt, amelyekkel megelőzhető a támogatási jogosultságok kiosztásának különféle lehetőségeiből származó kedvezmények egyazon mezőgazdasági termelőnél történő felhalmozódása, azon lehetőség érintése nélkül, hogy a Bizottság adott esetben további helyzeteket vehessen fel a listára. A tagállamok számára ezenkívül rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy megállapítsák a kiosztásra kerülő referenciaösszeget.

(14)

Amennyiben egy tagállamban a nemzeti jog vagy jól megalapozott szokásos gyakorlat alapján a hosszú lejáratú bérlet fogalmába az 5 évre szóló bérlet is beletartozik, lehetővé kell tenni a tagállam számára, hogy adott esetben ezt a rövidebb időszakot alkalmazza.

(15)

Tekintettel arra, hogy a tejtámogatások és kiegészítő támogatások az 1782/2003/EK rendelet 37. cikkétől eltérő bázisidőszak alapján kerülnek bevonásra az egységes támogatási rendszerbe, a referenciaösszeg megállapítása céljából célszerű figyelembe venni azokat az tejtermelőket, akik az 1782/2003/EK rendelet 40. cikkében említett valamely helyzetben vannak, s e helyzet miatt az 1788/2003/EK rendelet 16. cikkének megfelelően bérbe adják saját egyéni referenciamennyiségüket vagy annak egy részét az egységes támogatási rendszer alkalmazása első évének március 31-én végződő tizenkét hónapos időszak alatt.

(16)

Azokban az esetekben, amikor egy mezőgazdasági termelő nyugdíjba vonul vagy elhalálozik, és a mezőgazdasági üzemét vagy annak egy részét olyan családtagra ruházza át, illetve úgy rendelkezik, hogy az olyan örökösre szálljon át, aki folytatni kívánja a mezőgazdasági tevékenységet e mezőgazdasági üzemben, célszerű gondoskodni arról, hogy a mezőgazdasági üzem vagy annak egy része családon belüli átruházása, illetve átszállása egyszerűen végbemehessen, különösen abban az esetben, amikor az átruházott, illetve átszálló földterületet a bázisidőszak folyamán egy harmadik személynek adták bérbe annak előzetes megítélése nélkül, hogy az örökös folytatni fogja-e a mezőgazdasági tevékenységet.

(17)

A jogosultságok kiosztásából azon mezőgazdasági termelőknek is részesülniük kell, akik olyan beruházásokat hajtottak végre, amelyek eredményeként növekedhetett volna a közvetlen támogatások azon összege, amelyet akkor kaphattak volna meg, ha nem vezették volna be az egységes támogatási rendszert. Különös szabályokat kell meghatározni a támogatási jogosultságok kiszámítására abban az esetben, ha egy mezőgazdasági termelő már rendelkezik támogatási jogosultsággal vagy nem rendelkezik hektárszámmal. Szintén lehetséges, hogy azok a mezőgazdasági termelők, akik földterületet vásároltak vagy béreltek vagy olyan nemzeti termelésátalakítási programokban vettek részt, amelyek esetében a bázisidőszak alatt az egységes támogatási rendszer alapján közvetlen támogatást lehetett volna adni, eleshetnek a támogatási jogosultságtól, jóllehet földterületet szereztek, illetve részt vettek ilyen programokban olyan mezőgazdasági tevékenység gyakorlása érdekében, amely a későbbiekben még részesülhetne bizonyos közvetlen támogatások előnyeiből. Ezért az említett esetben célszerű rendelkezni támogatási jogosultságok kiosztásáról.

(18)

A rendszer megfelelő igazgatása érdekében szabályokat kell meghatározni a támogatási jogosultságok átruházásának eseteire.

(19)

Az 1782/2003/EK rendelet 46. cikke előírja, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a támogatási jogosultságokat csak egyazon régión belül lehessen átruházni, illetve felhasználni. A gyakorlati problémák megelőzése érdekében egyedi szabályokat kell meghatározni olyan mezőgazdasági üzemek esetében, amelyek területe két vagy több régióra is kiterjed.

(20)

Az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a bázisidőszak alatt minden takarmánytermő területet figyelembe kell venni a támogatási jogosultságok számításánál. Annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a nemzeti közigazgatás feladata a takarmánytermő hektárterületek nagyságának megállapításánál, lehetővé kell tenni, hogy az egységes támogatási rendszer bevezetését megelőzően a területalapú támogatás iránti kérelemben bejelentett takarmánytermő terület nagyságát vegyék figyelembe, ezzel egy időben lehetőséget biztosítva a mezőgazdasági termelő számára annak bizonyítására, hogy ez a takarmánytermő terület a bázisidőszak során kisebb volt.

(21)

Az 1782/2003/EK rendelet 52. cikke lehetővé teszi a kender bizonyos feltételek mellett történő termesztését. Szükség van a támogatható fajták jegyzékének létrehozására, valamint az adott fajták minősítésének előírására.

(22)

Abban az esetben, ha a jogosultságok megállapítása különös feltételekhez kötött, különös szabályokat kell meghatározni a számosállat-egység számításához, a marhahús ágazatra meghatározott meglévő átváltási táblázatra való utalással.

(23)

A támogatások tejágazatban történő előrehozott függetlenítése esetében szintén egyedi szabályokra van szükség a támogatási jogosultságok megállapításának elősegítésére.

(24)

Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikke szerint minden területpihentetési támogatás iránti jogosultság, amely a területpihentetési támogatásra jogosult hektárszámhoz kapcsolódik, feljogosít a területpihentetési támogatás iránti jogosultság által meghatározott összeg igénylésére. Annak a minimális időszaknak, amelynek során a földterületet pihentetni kell, legalább a szántóföldi növények vegetációs időszakára kell kiterjednie. Bizonyos egyedi körülmények figyelembevétele érdekében azonban lehetővé kell tenni azt, hogy a pihentetett földterületet a minimális területpihentetési időszak lejárta előtt használni lehessen. Rendelkezéseket kell megállapítani a környezetvédelem, valamint a pihentetett területek fenntartása és hasznosítása tekintetében is.

(25)

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, hogy kihasználja az egységes támogatási rendszer regionális alkalmazásának lehetőségét, egyedi rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy elősegítsék a regionális referenciaösszeg kiszámítását a két vagy több régió határán elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek esetében, valamint annak érdekében, hogy a rendszer alkalmazásának első évében garantálják a regionális összeg maradéktalan kiosztását. Az e rendeletben meghatározott rendelkezések egy részét - nevezetesen azokat, amelyek a nemzeti tartalék létrehozására, a támogatási jogosultságok első kiosztására és a támogatási jogosultságok átruházására vonatkoznak - ki kell igazítani azért, hogy a regionális modellben is alkalmazhatók legyenek.

(26)

Az 1782/2003/EK rendelet 69. cikke egy adott költséghatáron belül lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kiegészítő támogatást határozzanak meg olyan különleges gazdálkodási típusokra, a környezet védelme vagy javítása, illetve a mezőgazdasági termékek minőségének és forgalmazásának javítása szempontjából fontosak. Ezért szükség van annak meghatározására, hogy mely mezőgazdasági termelőket lehet figyelembe venni, miként lehet összeegyeztetni ezt a támogatást a meglévő vidékfejlesztési intézkedésekkel, valamint meg kell határozni azt, hogy ez az intézkedés milyen típusú gazdálkodásra terjedjen ki.

(27)

Az 1782/2003/EK rendelet 58. cikke előírja, hogy a tagállamok objektív kritériumok alapján határozzák meg a régiókat, 59. cikke pedig arról rendelkezik, hogy a tagállamok - kellően megalapozott esetekben és objektív kritériumok alapján - megvalósíthatják az egységes támogatási rendszer regionális alkalmazását. Ezért célszerű előírni az összes olyan adat és információ közlését, amelyek az ilyen ismérvek értékeléséhez szükségesek.

(28)

Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának értékeléséhez meg kell határozni az a Bizottság és a tagállamok közötti információcserére vonatkozó módozatokat és határidőket, valamint tájékoztatni kell a Bizottságot azokról a területekről, amelyekre nemzeti és adott esetben regionális szinten a támogatást kifizették.

(29)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

HATÁLY ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg az 1782/2003/EK rendelet III. címében meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az 1782/2003/EK rendelet III. címének, valamint e rendelet alkalmazásában, a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "mezőgazdasági terület": a szántóterületek, állandó legelők és az állandó kultúrák összterülete;

b) "szántóterület": a 796/2004/EK bizottsági rendelet ( 2 ) 2. cikkének 1. pontja értelmében vett "szántóterület";

c) "állandó kultúrák": az állandó legelőtől eltérő, vetésforgón kívüli kultúrák, amelyek öt évig, illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a földterületet, és ismétlődően termést hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid vágásfordulójú sarjerdőket is (ex060290 41 KN-kód), kivéve az évelő növényeket és az ilyen évelő növények faiskoláit;

d) "évelő növények": a következő termények növényei, és az ilyen évelő növények kertészetei:

KN-kód
0709 10 00Articsóka
0709 20 00Spárga
0709 90 90Rebarbara
0810 20Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna
0810 30Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres
0810 40Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs
1212 99 20cukornád

e) "állandó legelő": a 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikke 2. pontjának értelmében vett "állandó legelő";

f) "gyepterület": (ültetett vagy természetes) fű termesztésére használt szántóterület; az 1782/2003/EK rendelet 61. cikkének alkalmazásában a gyepterület magában foglalja az állandó legelőt is;

g) "eladás": földterület tulajdonjogának, illetve támogatási jogosultságoknak az eladása, illetve egyéb végleges átruházása. A meghatározás nem foglalja magában a földterület eladását akkor, ha a földterületet hatóságok részére és/vagy közérdekű használatra ruházzák át és az átruházást nem mezőgazdasági célokból hajtják végre;

h) "bérlet": bérlet vagy hasonló jellegű ideiglenes ügylet;

i) "támogatási jogosultság átruházása vagy eladása vagy bérbeadása földterülettel együtt": a támogatási jogosultság eladása vagy bérbeadása az átruházó által birtokolt, a 44. cikk (2) bekezdése értelmében támogatható megfelelő hektárszám eladásával, illetőleg bérbeadásával.

Bérbeadás esetén a támogatási jogosultságokat és a hektárterületeket azonos időtartamra adják bérbe.

Azok az esetek, amikor az 1782/2003/EK rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett különös feltételek alatt álló összes támogatási jogosultságot átruházzák, a támogatási jogosultság földterülettel együtt történő átruházása esetének tekintendő.

Az 1782/2003/EK rendelet 46. cikke (2) bekezdésének 2. albekezdésében említett kifizetési jogosultságok föld nélküli átruházásának esetét a kifizetési jogosultságok föld nélküli értékesítése esetének kell tekinteni;

j) "termelési egység": legalább egy olyan terület, amely a bázisidőszak során közvetlen támogatásokra vonatkozó igényt alapozott meg, ideértve az 1782/2003/EK rendelet 43. cikke (3) bekezdésének értelmében vett takarmánytermő területet is, vagy egy olyan állat, amely a bázisidőszak alatt közvetlen támogatásokra vonatkozó igényt alapozott volna meg, adott esetben megfelelő jövedelemtámogatási joggal párosulva;

k) Az 1782/2003/EK rendelet 37. cikke (2) bekezdésének és 42. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában "mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő mezőgazdasági termelők": olyan természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek saját nevükben és saját kockázatukra nem folytattak mezőgazdasági tevékenységet, illetve biztos, hogy nem álltak mezőgazdasági tevékenységet gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az új mezőgazdasági tevékenység megkezdése előtti 5 évben.

Jogi személy esetében az a természetes személy, aki ellenőrzést gyakorol a jogi személy fölött, nem folytathatott mezőgazdasági tevékenységet a saját nevében és saját kockázatára, illetve nem állhatott mezőgazdasági tevékenységet folytató jogi személy ellenőrzése alatt a mezőgazdasági tevékenységnek az adott jogi személy általi megkezdését megelőző 5 év folyamán;

l) "faiskola": a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó összeírásban felhasznált jellemzők meghatározásáról, mezőgazdasági termékjegyzékről, meghatározások alóli kivételekről, valamint régiókról és körzetekről szóló 2000/115/EK bizottsági határozat ( 3 ) I. mellékletének G/5. pontjában meghatározott területek.

3. cikk

A támogatási jogosultságok egységértékének kiszámítása

(1) A támogatási jogosultságokat három tizedes jegyre számítják és a legközelebbi második tizedes jegyre kerekítik fel, illetve le. Amennyiben a számítás éppen a kettő közötti tizedes jegyet eredményez, az összeget a legközelebbi második tizedes jegyre kerekítik fel.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági termelőnek, valamennyi lehetséges teljes kifizetési jogosultság az 1782/2003/EK rendelet 44. cikkének (3) bekezdésével összhangban történt bejelentését követően, be kell jelenteni egy, egy hektár töredékét kitevő parcellát kísérő kifizetési jogosultságot, akkor ez utóbbi kifizetési jogosultság jogot biztosít a parcella méretével arányosan számított kifizetésre és annak a rendeletnek 45. cikke alkalmazásában teljes mértékben kihasználtnak tekintik.

(3) Amennyiben az 1782/2003/EK rendelet 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban egy támogatási jogosultsággal átruházott parcella mérete hektártörtrésznek felel meg, a mezőgazdasági termelő az érintett jogosultság egy részét a földterülettel együtt ugyanezen törtrész alapján kiszámított értéken ruházhatja át. A jogosultság fennmaradó része az ennek megfelelően kiszámított értéken áll továbbra is a mezőgazdasági termelő rendelkezésére.

A szóban forgó rendelet 46. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben egy mezőgazdasági termelő egy jogosultság törtrészét földterület nélkül ruházza át, a két törtrész értékét arányosan kell kiszámítani.

3a. cikk

Meghatározott hektárok és állatok

Az 1782/2003/EK rendelet VII. melléklete alkalmazásának sérelme nélkül azoknak a hektároknak vagy állatoknak a száma, amelyekre közvetlen kifizetést nyújtottak vagy kellett volna nyújtani annak a rendeletnek 37. cikke (1) bekezdésében említett bázismennyiség meghatározásához figyelembe veendő bázisidőszakban, az 1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében említett valamennyi közvetlen kifizetés esetében a 2419/2001/EK rendelet 2. cikkének r) és s) pontjai értelmében meghatározott hektárok vagy állatok száma legyen.

3b. cikk

Támogathatóság

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 44. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a támogatási jogosultságok megállapításához és felhasználásához az alábbiak tekinthetők támogatható hektárszámnak:

a) rövid vágásfordulójú sarjerdővel (KN-kód: ex060290 41), Miscanthus sinensis-sel (KN-kód: ex060290 51), illetve Phalaris arundicea-val (kanáriköles) 2004. április 30. és 2005. március 10. között beültetett területek.

b) rövid vágásfordulójú sarjerdővel (KN-kód: ex060290 41), Miscanthus sinensis-sel (KN-kód: 0602 90 51), illetve Phalaris arundicea-val (kanáriköles) 2004. április 30. előtt között beültetett, és - az egységes támogatási rendszerhez való pályázás céljából - 2004. április 30. és 2005. március 10. között bérbe vett, vagy vásárolt terület.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet 51. cikkének alkalmazásában az e rendelet 55b. cikkében említett célokra felhasznált, állandó kultúrákkal beültetett pihentetett földterületet, valamint az állandó kultúrákkal beültetett területeket - amelyekre ugyancsak vonatkozik az e rendelet 88. cikkében előírt energianövényekre vonatkozó támogatás iránti kérelem - támogatható hektárszámnak kell tekinteni sorrendben a területpihentetési támogatás, valamint a támogatási jogosultságok felhasználása céljából.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az állandó kultúrával bevetett, és az 1251/1999/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 6. cikkének (3) bekezdésében megállapított célokra felhasznált pihentetett területet, amely 2003-ra részesült az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében megállapított területalapú támogatásban, támogatható hektárszámnak kell tekinteni az 1782/2003/EK rendelet 53. cikkében hivatkozott területpihentetési támogatások felhasználása céljából.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 51. cikkének sérelme nélkül, az említett rendelet 54. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az évelő növényekkel beültetett területet a 2003-ra vonatkozó területalapú támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában támogatható hektárszámnak kell tekinteni az említett rendelet 53. cikkében említett területpihentetési támogatás felhasználása céljából.

(5) Az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkének sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam él az említett rendelet 59. cikkében előírt lehetőséggel,

a) az 1782/2003/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az állandó kultúrával bevetett, és az 1251/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett célokra felhasznált pihentetett területet, amely 2003-ra részesült az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében megállapított területalapú támogatásban, támogatható hektárszámnak kell tekinteni a területpihentetési támogatások megállapítása céljából;

b) az 1782/2003/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az állandó kultúrával bevetett, és az 1782/2003/EK rendelet 55. cikkének b) pontjában megállapított célokra felhasznált területet támogatható hektárszámnak kell tekinteni a területpihentetési támogatások megállapítása céljából;

c) az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában az állandó kultúrával bevetett, és az 1782/2003/EK rendelet 88. cikkében előírt, az energianövényekre vonatkozó támogatás iráni kérelem hatálya alá tartozó területet támogatható hektárszámnak kell tekinteni a támogatási jogosultságok megállapítása céljából;

d) az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában az évelő növényekkel beültetett területet támogatható hektárszámnak kell tekinteni a támogatási jogosultságok megállapítása céljából.

(6) A 2005-ben az e rendelet (2)-(5) bekezdéseinek alkalmazása által érintett mezőgazdasági termelők 2005. október 19-én. napjától számított négy héten belül, vagy az érintett tagállamok által megállapított időpontig módosíthatják egységes kérelmüket.

2. FEJEZET

NEMZETI TARTALÉK

1. szakasz

A nemzeti tartalék létrehozása

4. cikk

Csökkentések

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdésében meghatározott csökkentést valamennyi referenciaösszegre alkalmazni kell az említett rendelet 41. cikkének (2) bekezdése szerinti esetleges csökkentések után, továbbá adott esetben az említett rendelet 65. cikkének (1) bekezdése és 70. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti esetleges csökkentések után.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (7) bekezdésében említett csökkentés alkalmazása esetén arányosan csökkentik mindazoknak a támogatási jogosultságoknak az egységértékét, amelyeket a lineáris csökkentés alkalmazásának időpontjában állapítottak meg.

(3) Ha a nemzeti tartalékban szereplő összegek magasabbnak mutatkoznak annál, mint amennyi az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkében említett esetek fedezéséhez szükséges, a tagállamok arányosan növelhetik valamennyi támogatási jogosultság egységértékét. Ezen emelés teljes összege nem haladhatja meg az említett rendelet 42. cikkének (1) és (7) bekezdésével összhangban alkalmazott lineáris csökkentés teljes összegét.

5. cikk

Tejtámogatások és kiegészítő támogatások

(1) A tagállamok által az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban rögzített csökkentés százalékát 2007-ben az egységes támogatási rendszerbe bevonandó tejtámogatásokból és kiegészítő támogatásokból származó összegekre kell alkalmazni.

(2) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 62. cikkének első albekezdésében meghatározott lehetőséggel, amely szerint az egységes támogatási rendszerbe teljes egészében bevonják a tejtámogatásokból és kiegészítő támogatásokból származó összegeket, akkor abban az évben kell alkalmaznia az e cikk (1) bekezdésében említett csökkentés százalékarányát, amelyben él az említett lehetőséggel. A következő években az érintett tagállamnak az összegek növelésére vonatkozó, az 1782/2003/EK rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében és 96. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határokon belül kell alkalmaznia a csökkentést.

(3) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 62. cikkének első albekezdésében meghatározott lehetőséggel, amely szerint részben vonják be a tejtámogatásokból és kiegészítő támogatásokból származó összegeket az egységes támogatási rendszerbe, az e cikk (1) bekezdésében említett csökkentés százalékát az egységes támogatási rendszerbe bevont megfelelő összegekre abban az évben kell alkalmaznia, amelyben él az említett lehetőséggel, figyelembe véve az 1782/2003/EK rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében és 96. cikkének (2) bekezdésében meghatározott összegek növekedését.

2. szakasz

Támogatási jogosultságok megállapítása a nemzeti tartalékból

6. cikk

Támogatási jogosultságok megállapítása

(1) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (3) és (5) bekezdésében meghatározott lehetőségekkel, a mezőgazdasági termelők az e szakaszban megállapított feltételekkel összhangban, valamint az érintett tagállam által megállapított objektív kritériumoknak megfelelően támogatási jogosultságot kaphatnak a nemzeti tartalékból.

(2) Amennyiben egy támogatási jogosultsággal nem rendelkező mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságot kérelmez a nemzeti tartalékból, csak az adott időpontban birtokában lévő (tulajdonában lévő vagy bérelt) hektárszámot meg nem haladó számú támogatási jogosultságot kaphat.

(3) Amennyiben támogatási jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelő igényel támogatási jogosultságot a nemzeti tartalékból, nem kaphat több támogatási jogosultságot a birtokában lévő azon hektárszámnál, amely esetében nem rendelkezik támogatási jogosultsággal.

A már tulajdonában lévő minden egyes támogatási jogosultság egységértéke a (4) bekezdésben említett regionális átlag határain belül növelhető.

Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikke (8) bekezdésének első albekezdése olyan támogatási jogosultságokra alkalmazandó, amelyeknek az egységértékét több mint 20 %-kal megnövelték e bekezdés második albekezdésével összhangban. A szóban forgó rendelet 42. cikke (8) bekezdésének második albekezdése csak az olyan támogatási jogosultságok megnövelt értékéig alkalmazandó, amelyeknek az egységértékét több mint 20 %-kal megnövelték e bekezdés második albekezdésével összhangban.

(4) A regionális átlagot a tagállamok a megfelelő területi szinten objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon állapítják meg. Ezt az átlagot egy, a tagállamok által rögzítendő időpontban állapítják meg. Az átlag évenként felülvizsgálható. Alapjául az érintett régióban a mezőgazdasági termelők részére kiosztott támogatási jogosultságok értéke szolgál. Az átlagot nem differenciálják termelési ágazatonként.

(5) A (2) vagy (3) bekezdéssel - kivéve annak második albekezdését - összhangban megkapott minden egyes támogatási jogosultság értékét a tagállam által - objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon - megállapított referenciaösszegnek a (2) bekezdésben említett hektárszámot meg nem haladó hektárszámmal történő elosztásával számítják ki.

7. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikke (5) bekezdésének alkalmazása, amennyiben a hektárszám alacsonyabb a támogatási jogosultságok számánál

(1) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (5) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, különösen - e cikkel összhangban - kérésre támogatási jogosultságokat oszthat ki az érintett területeken olyan mezőgazdasági termelők részére, akik kisebb hektárszámot jelentenek be azon támogatási jogosultságoknak megfelelő számnál, amelyeket részükre az említett rendelet 43. cikkével összhangban kiosztanának, illetve kiosztottak volna.

Ebben az esetben a mezőgazdasági termelő átengedi a nemzeti tartalékba mindazokat a támogatási jogosultságokat, amelyeket birtokol, illetve amelyeket ki kellett volna osztani, a területpihentetési jogosultságok és az 1782/2003/EK rendelet 49. cikkében említett, különös feltételekhez kötött támogatási jogosultságok kivételével.

Ennek a cikknek az alkalmazásában a "kifizetési jogosultság" csak a tagállamok által az egyszerűsített kifizetési rendszer alkalmazásának első évében felosztott kifizetési jogosultságokat jelenti.

(2) A nemzeti tartalékból kiosztott támogatási jogosultságok száma megegyezik a mezőgazdasági termelő által bejelentett hektárszámmal.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (8) bekezdésében meghatározott ötéves időszakot valamennyi kiosztott támogatási jogosultságra alkalmazni kell, illetve adott esetben az alkalmazást újra kell kezdeni.

(4) A nemzeti tartalékból kiosztott támogatási jogosultságok egységértékét úgy számítják, hogy a mezőgazdasági termelő referenciaösszegét elosztják az általa bejelentett hektárszámmal, amelyből levonják a rendelkezésére álló területpihentetési jogosultságok számával megegyező hektárszámot. A 6. cikk (4) bekezdésében meghatározott regionális átlag nem alkalmazható.

(5) Az (1), a (2), a (3) és a (4) bekezdés nem alkalmazható azon mezőgazdasági termelők esetében, akik az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a bázisidőszak alatt általuk birtokolt (bérelt vagy tulajdonukban lévő) összes hektárszámnak kevesebb mint 50 %-át jelentik be.

(6) Az (1), (2), (3) és (4) bekezdések alkalmazásában az eladással vagy bérlet útján átruházott hektárokat, amelyeket nem helyettesítenek megfelelő számú hektárral, ugyanolyan hektárszámmal beszámítják azokba a hektárszámokra, amelyeket a mezőgazdasági termelő bejelent.

(7) Az érintett mezőgazdasági termelő az összes hektárszámot bejelenti, amely a kérelem időpontjában birtokában van.

3. szakasz

A nemzeti tartalék újrafeltöltése

8. cikk

Fel nem használt támogatási jogosultságok

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 34. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, a fel nem használt támogatási jogosultságok az egységes támogatási rendszer szerinti kérelem azon naptári évben történő módosítására nyitva álló határidő utolsó napját követő napon kerülnek vissza a nemzeti tartalékba, amelyben az 1782/2003/EK rendelet 42. cikke (8) bekezdésének második albekezdésében, illetve 45. cikkének (1) bekezdésében említett időszak lejár.

E cikk alkalmazásában a "fel nem használt támogatási jogosultság" azt jelenti, hogy az első albekezdésben említett időszak folyamán nem történt kifizetés az adott jogosultságra. Azok a támogatási jogosultságok, amelyekre kérelmet nyújtanak be és valamely, a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 22. pontja szerinti meghatározott területhez kapcsolódnak, felhasználtnak tekintendők.

(2) A területpihentetési jogosultságok és az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkében meghatározott engedéllyel ellátott támogatási jogosultságok a nemzeti tartalékba való visszakerülés esetén kikerülnek a kapcsolódó kötelezettség, illetve engedélyezés hatálya alól.

9. cikk

Támogatási jogosultságok eladásánál alkalmazott visszatartás

(1) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 46. cikkének (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, a tagállam dönthet úgy, hogy a következők visszakerülnek a nemzeti tartalékba:

a) támogatási jogosultság földterület nélküli eladása esetén az egyes támogatási jogosultságok értékének legfeljebb 30 %-a, illetve az azzal egyenértékű összeg a támogatási jogosultságok számában kifejezve. Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első 3 évében azonban a 30 %-os arány helyébe 50 % léphet;

és/vagy

b) támogatási jogosultságok földterülettel együtt történő eladása esetén az egyes támogatási jogosultságok értékének legfeljebb 10 %-a, illetve az azzal egyenértékű összeg a támogatási jogosultságok számában kifejezve;

és/vagy

c) területpihentetési jogosultságok földterület nélküli eladása esetén az egyes támogatási jogosultságok értékének legfeljebb 30 %-a. Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első 3 évében azonban a 30 %-os arány helyébe 50 % léphet;

és/vagy

d) támogatási jogosultságok egész mezőgazdasági üzemmel együtt történő eladása esetén az egyes támogatási jogosultságok értékének legfeljebb 5 %-a és/vagy az azzal egyenértékű összeg a támogatási jogosultságok számában kifejezve;

és/vagy

e) olyan támogatási jogosultságok eladása esetén, amelyekhez az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkében említett engedély kapcsolódik, az egyes támogatási jogosultságok értékének legfeljebb 10 %-a.

Támogatási jogosultságok földterülettel vagy anélkül olyan mezőgazdasági termelő részére történő eladása esetén, aki mezőgazdasági tevékenységbe kezd, valamint támogatási jogosultságok tényleges, illetve várható öröklése esetén a visszatartás nem alkalmazható.

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékok rögzítésekor a tagállamok - objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon - az (1) bekezdés a)-e) pontjában említett egyes eseteken belül differenciálhatják a százalékarányt.

10. cikk

Váratlan nyereséggel kapcsolatos záradék

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (9) bekezdésében említett esetekben a következők kerülnek vissza a nemzeti tartalékba:

a) eladás esetén a termelési egységek és az átruházott mezőgazdasági üzem, illetve mezőgazdasági üzemrész hektárszáma tekintetében az eladó számára az 1782/2003/EK rendelet 37. cikkével összhangban megállapítandó referenciaösszeg legfeljebb 90 %-a vagy átruházott támogatási jogosultságok;

b) hatéves bérlet esetén a termelési egységek és az átruházott mezőgazdasági üzem, illetve mezőgazdasági üzemrész hektárszáma tekintetében a bérbeadó számára az 1782/2003/EK rendelet 37. cikkével összhangban megállapítandó referenciaösszeg legfeljebb 50 %-a vagy átruházott támogatási jogosultságok;

c) hat évnél hosszabb bérlet esetén a hatéves időszakot követően évenként 5 %, ám a termelési egységek és az átruházott mezőgazdasági üzem, illetve mezőgazdasági üzemrész hektárszáma tekintetében a bérbeadó számára az 1782/2003/EK rendelet 37. cikkével összhangban megállapítandó referenciaösszeg legfeljebb 20 %-a vagy átruházott támogatási jogosultságok.

(2) Az eladó, illetve a bérbeadó számára megállapítandó támogatási jogosultságokat az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkével összhangban a fennmaradó referenciaösszeg és hektárok a fennmaradó bázisösszegnek megfelelő bázisidőszakban alapján számítják.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható olyan esetekben, amikor az eladástól, illetve bérbeadástól számított egy éven belül, de legkésőbb 2004. május 15-ig az eladó vagy a bérbeadó hat vagy ennél hosszabb időtartamra egy másik mezőgazdasági üzemet, illetve mezőgazdasági üzemrészt vásárolt vagy vett bérbe. Ebben az esetben az eladó, illetve a bérbeadó olyan számú támogatási jogosultságot tart meg, amely legalább egyenlő azon támogatási jogosultságok számával, amelyeket a mezőgazdasági termelő az 1782/2003/EK rendelet 44. cikke szerint az új mezőgazdasági üzemben felhasználhat.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a mezőgazdasági termelő a tagállam számára meggyőző módon bizonyítja, hogy az eladás, illetve bérbeadás ára megfelel a mezőgazdasági üzem értékének, illetve részleges átruházás esetén a mezőgazdasági üzem támogatási jogosultság nélküli része értékének.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásának sérelme nélkül az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a 17. cikkben és adott esetben a 27. cikkben említett szerződéses záradékot 2004. május 15. előtt beépítették egy szerződésbe.

(6) A tagállamok meghatározhatnak egy felső értékhatárt, amelyen felül az (1) bekezdést kell alkalmazni.

4. szakasz

Regionális igazgatás

11. cikk

Regionális tartalékok

(1) A tagállamok regionális szinten is igazgathatják a nemzeti tartalékot.

Ebben az esetben a tagállamok a 4., az 5., a 8., a 9. és a 10. cikkel összhangban oszthatják ki teljesen vagy részben a nemzeti szinten rendelkezésre álló összegeket.

(2) Az egyes regionális szintekre kiosztott összegek csak az érintett régión belül tekinthetők kiosztásra hozzáférhetőnek, kivéve az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (4) bekezdésében említett eseteket, vagy a tagállam választása szerint az említett rendelet 42. cikke (3) bekezdésének alkalmazása esetén.

3. FEJEZET

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK KIOSZTÁSA

1. szakasz

A támogatási jogosultságok első kiosztása

12. cikk

Kérelmek

(1) Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évét megelőző naptári évtől kezdődően a tagállamok hozzáláthatnak az 1782/2003/EK rendelet 33. cikkében említett jogosult mezőgazdasági termelők meghatározásához, az említett rendelet 34. cikke (1) bekezdésének a), illetőleg b) pontjában említett összegek és hektárszámok ideiglenes megállapításához, valamint az e cikk (5) bekezdésében említett feltételek előzetes vizsgálatához.

(2) A támogatási jogosultságok ideiglenes megállapításához a tagállamok az általuk megállapítandó határidőig, de legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazása első évének április 15-éig küldhetik el az 1782/2003/EK rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében említett igénylőlapot az említett rendelet 33. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett mezőgazdasági termelők részére, illetve adott esetben az e cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározott mezőgazdasági termelők részére. Ebben az esetben és ugyanazon határidőig az 1782/2003/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említettektől eltérő mezőgazdasági termelőknek kérelmet kell benyújtaniuk támogatási jogosultságaik megállapítása iránt.

(3) Amennyiben egy tagállam nem él a (2) bekezdésben meghatározott lehetőséggel, akkor az általa megállapítandó határidőig, de legkésőbb az egységes támogatási rendszer szerinti kérelem benyújtási határidejének zárónapját egy hónappal megelőzően küldi meg az 1782/2003/EK rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében említett igénylőlapot.

(4) Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében kiosztandó támogatási jogosultságok végleges megállapítása az 1782/2003/EK rendelet 34. cikkének (3) bekezdésével összhangban az egységes támogatási rendszerben való részvételre irányuló kérelemhez kötött.

A kifizetési jogosultságok végleges megállapítása előtt nem lehetséges a kifizetési jogosultságok végleges átruházása.

Mindenesetre a végleges támogatási jogosultságokat legkésőbb az egyszerűsített kifizetési rendszer alkalmazása első évének augusztus 15. napjáig meg kell határozni. Amennyiben különös igazgatási feltételek úgy indokolják, egy tagállam határozhat úgy, hogy a végleges meghatározás időpontja ugyanaz legyen, mint az egyszerűsített kifizetési rendszer alkalmazása első évére vonatkozó kifizetés közlésének időpontja, de semmilyen esetben sem az alkalmazás első évének december 31. napjánál később.

A mezőgazdasági termelők, a tagállamok által meghatározott, illetve a 17. vagy 27. cikkben említett szerződéses záradékon keresztül szerzett előzetes kifizetési jogosultságok alapján benyújthatnak kérelmeket az egyszerűsített kifizetés keretében, fenntartással a végleges meghatározásra.

(5) A kérelmezőnek a tagállam számára meggyőző módon bizonyítania kell, hogy az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének a) pontja értelmében mezőgazdasági termelő a támogatási jogosultságok iránti kérelem időpontjában.

(6) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy megállapítanak egy mezőgazdasági üzemenkénti minimális méretet mezőgazdasági területben kifejezve, amelyre a támogatási jogosultság megállapítása kérhető. A minimális méret azonban nem lehet nagyobb, mint 0,3 ha.

Az 1782/2003/EK rendelet 47-50. cikkében említett különös feltételekhez kötött támogatási jogosultság megállapítására semmilyen minimális méretet nem határoznak meg.

(7) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a támogatási jogosultságok (4) bekezdésben említett végleges megállapítása iránti kérelem az egységes támogatási rendszer szerinti kifizetés iránti kérelemmel egy időben is benyújtható.

(8) A 6., 7. és 18-23a. cikkben említett nemzeti tartalékból származó kifizetési jogosultságok meghatározásának célja kivételével, továbbá e cikk (5) és (6) bekezdéseinek sérelme nélkül nem szükséges parcellákat bejelenteni a kifizetési jogosultságok meghatározásához. Az 1782/2003/EK rendelet 44. cikkének (3) bekezdésében említett parcellák bejelentése alkalmazandó a kifizetési jogosultságokra vonatkozó kifizetési kérelem céljára az egyszerűsített kifizetési rendszer keretében.

2. szakasz

A támogatási jogosultságok kiosztása a nemzeti tartalékon kívül

13. cikk

Öröklés és várható öröklés

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett esetekben azon mezőgazdasági termelőnek, aki megkapta a mezőgazdasági üzemet, illetve a mezőgazdasági üzem egy részét, saját nevében kell kérelmeznie, hogy a támogatási jogosultságokat a kapott mezőgazdasági üzemre, illetve mezőgazdasági üzemrészre kiszámítsák.

A támogatási jogosultságok számát és értékét a referenciaösszeg és az örökölt termelési egységekkel kapcsolatos hektárszám alapján állapítják meg.

(2) Visszavonható várható öröklés esetén az egységes támogatási rendszerhez való hozzáférést az egységes támogatási rendszer szerinti kifizetés iránti kérelem benyújtásának határidejéig csak egyszer biztosítják a kijelölt örökös számára.

A szerződéses bérletben történő jogutódlást vagy az öröklést, illetve várható öröklést, amely egy olyan mezőgazdasági termelőtől történik, aki természetes személy, és aki a bázisidőszak során olyan mezőgazdasági üzem, illetve üzemrész bérlője volt, amely támogatási jogosultságra való igényt alapozna meg, a mezőgazdasági üzem örökléseként kell kezelni.

(3) Azokban az esetekben, amikor az (1) bekezdésben említett mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságokra már jogosult, támogatási jogosultságainak számát és értékét a referenciaösszegek, illetve a termelő eredeti mezőgazdasági üzemével és a megörökölt termelési egységekkel kapcsolatos hektárszám összege alapján állapítják meg.

(4) Azokban az esetekben, amikor az (1) bekezdésben említett mezőgazdasági termelő eleget tesz az e rendelet 19-23. cikke, illetve az 1782/2003/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése, 40. cikke, 42. cikkének (3) bekezdése, illetve 42. cikkének (5) bekezdése közül kettő vagy több alkalmazási feltételének, olyan számú támogatási jogosultságban részesül, amely nem haladja meg az általa megörökölt hektárszám és az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében általa bejelentett hektárszám közüli legmagasabb számot, és amelynek értéke az a legmagasabb érték, amelyhez hozzájuthat azon cikkek egyenkénti alkalmazása esetén, amelyeknél eleget tesz a feltételeknek.

(5) Az 1782/2003/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdése b) pontjának és e rendeletnek az alkalmazásában az "öröklés" és "várható öröklés" nemzeti jogszabályokban szereplő meghatározását kell használni.

14. cikk

A jogállásban, illetve elnevezésben bekövetkező változások

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a jogállásban vagy az elnevezésben bekövetkező változások eseteiben a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági üzemet eredetileg irányító mezőgazdasági termelőével megegyező feltételekkel férhet hozzá az egységes támogatási rendszerhez az eredeti mezőgazdasági üzem számára kiosztandó támogatási jogosultságok határán belül, a következő feltételek mellett:

a) a támogatási jogosultságok számát és értékét a referenciaösszeg és az eredeti mezőgazdasági üzemhez tartozó hektárszám alapján állapítják meg;

b) amennyiben egy jogi személy jogi formája megváltozik, vagy egy természetes személy jogi személyre, illetve jogi személy természetes személyre változik, az új mezőgazdasági üzemet irányító mezőgazdasági termelő az a mezőgazdasági termelő, aki az irányítás, haszon és pénzügyi kockázat szempontjából az eredeti mezőgazdasági üzem fölött ellenőrzést gyakorolt.

(2) Amennyiben az 1782/2003/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett esetek január 1. és az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében a kérelmek benyújtására megadott időpont közötti időszak során következnek be, e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni.

15. cikk

Egyesülés és szétválás

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában "egyesülés" két vagy több különálló - az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének a) pontja értelmében vett - mezőgazdasági termelő egyesülése egyetlen új - az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének a) pontja értelmében vett - mezőgazdasági termelővé, amely az irányítás, haszon és pénzügyi kockázat tekintetében a mezőgazdasági üzemeket eredetileg irányító mezőgazdasági termelők, illetve valamelyikük ellenőrzése alatt áll.

A támogatási jogosultságok számát és értékét a referenciaösszeg és az eredeti mezőgazdasági üzemekkel kapcsolatos hektárszám alapján állapítják meg.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában a "szétválás" egyetlen - az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének a) pontja értelmében vett - mezőgazdasági termelő szétválása legalább két különálló - az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének a) pontja értelmében vett - mezőgazdasági termelővé, amelyek közül legalább egy a mezőgazdasági üzemet eredetileg irányító jogi, illetve természetes személyek közül legalább egynek az ellenőrzése alatt marad az irányítás, haszon és pénzügyi kockázat tekintetében, vagy az 1782/2003/EK rendelet egyetlen - 2. cikkének a) pontja értelmében vett - mezőgazdasági termelő szétválása legalább egy új különálló - az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének a) pontja értelmében vett - mezőgazdasági termelővé, miközben a másik az irányítás, haszon és pénzügyi kockázatok tekintetében a mezőgazdasági üzemet eredetileg irányító mezőgazdasági termelő ellenőrzése alatt marad.

A támogatási jogosultságok számát és értékét a referenciaösszeg és az eredeti mezőgazdasági üzem átruházott termelési egységeivel kapcsolatos hektárszám alapján állapítják meg.

(3) Amennyiben az 1782/2003/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének első, illetve második albekezdésében említett esetek január 1. és az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében a kérelmek benyújtására megadott időpont közötti időszak során következnek be, e cikk (1), illetőleg (2) bekezdését kell alkalmazni.

16. cikk

Rendkívüli esetek

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 40. cikkének (5) bekezdésében említett esetekben, amennyiben az adott cikkben említett agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében az egységes támogatási rendszer szerinti kifizetés iránti kérelem benyújtásának határidejét követően járnak le, a tagállam az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében az említett rendelet 40. cikkének (1), (2), (3) bekezdésével, illetve (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban állapítja meg az egyes érintett mezőgazdasági termelőkre a referenciaösszegeket, feltéve hogy kizárt az adott agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások alapján történő kétszeres kifizetés.

Az egy támogatási jogosultságra jutó 10 EUR-nál alacsonyabb összegeket, illetve a mezőgazdasági termelőnként összesen 100 EUR-t el nem érő összegeket nem tekintik kétszeres kifizetésnek.

Amennyiben az érintett tagállam nem módosíthatja az adott agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások alapján kifizetendő összegeket, az érintett mezőgazdasági termelő:

a) csökkentett referenciaösszeget kaphat és - az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (5) bekezdésével összhangban a tagállam által megállapítandó program keretében - agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásának lejárta után kérelmezheti azt, hogy a tagállam igazítsa ki támogatási jogosultságának egységértékét a tagállam által rögzítendő határidőig, de legkésőbb a következő évben az egységes támogatási rendszerben való részvételre irányuló kérelem határidejének utolsó napjáig;

vagy pedig

b) teljes referenciaösszeget kaphat azzal a feltétellel, hogy el kell fogadnia az adott agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások alapján kifizetendő összegek módosítását.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet 40. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében említett esetben a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságait úgy számítják ki, hogy a tagállam által - objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők között egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon - megállapított referenciaösszeget elosztják egy olyan hektárszámmal, amely nem magasabb az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében a mezőgazdasági termelő által bejelentett hektárszámnál.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet 40. cikke alkalmazandó azon rendelet VI. mellékletében említett valamennyi közvetlen kifizetés alapján.

17. cikk

Magánjogi szerződéses kikötés adásvétel esetén

(1) Amennyiben legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében az adott rendszer szerinti kérelem benyújtásának határidejéig megkötött vagy módosított adásvételi szerződés előírja, hogy a mezőgazdasági üzem egészét vagy annak egy részét teljes egészében vagy részben eladják az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkével összhangban az átruházott mezőgazdasági üzem, illetve mezőgazdasági üzemrész hektárszáma tekintetében megállapítandó támogatási jogosultságokkal együtt, az adásvételi szerződést az említett rendelet 46. cikkének értelmében a támogatási jogosultságok földterülettel együtt történő átruházásának tekintik, e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(2) Adott esetben az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (9) bekezdését és 46. cikkének (3) bekezdését kell alkalmazni a szerződés tárgyát képező termelési egységek és hektárszám alapján kiszámítandó támogatási jogosultságokra.

(3) Az eladó kérelmezi a támogatási jogosultságok megállapítását a 12. cikkel összhangban, és kérelméhez csatolja az adásvételi szerződés másolatát, valamint megjelöli azon termelési egységeket és hektárszámot, amelyek tekintetében a támogatási jogosultságot át kívánja ruházni.

A tagállam engedélyezheti a vevő számára, hogy az eladó nevében és az eladó kifejezett engedélyével kérelmezze a támogatási jogosultságok megállapítását a 12. cikkel összhangban. Ebben az esetben a tagállam megvizsgálja, hogy az eladó teljesíti-e az 1782/2003/EK rendelet 33. cikkében meghatározott jogosultsági kritériumokat és különösen az e rendelet 12. cikkének (5) bekezdésében említett feltételt.

(4) A vevő a 12. cikkel összhangban kérelmezi az egységes támogatási rendszer szerinti kifizetést, és kérelméhez csatolja az adásvételi szerződés másolatát.

(5) A tagállamok előírhatják, hogy a vevő és az eladó kérelmeiket együttesen nyújtsák be vagy hogy a második kérelem tartalmazzon hivatkozást az elsőre.

3. szakasz

Támogatási jogosultságok kiosztása a nemzeti tartalékon belül

18. cikk

Általános rendelkezések különleges helyzetben lévő mezőgazdasági termelők számára

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában a "különleges helyzetben lévő mezőgazdasági termelők" az e rendelet 19- 23a. cikkében említett mezőgazdasági termelők.

(2) Abban az esetben, ha egy különleges helyzetben lévő mezőgazdasági termelő teljesíti e rendelet 19- 23a. cikke, vagy az 1782/2003/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése, 40. cikke, 42. cikkének (3) bekezdése, illetve 42. cikkének (5) bekezdése közül kettő vagy több alkalmazási feltételeit, olyan számú támogatási jogosultságot kap, amely nem haladja meg az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében általa bejelentett hektárszámot, és amelynek értéke az a legmagasabb érték, amelyhez hozzájuthat azon cikkek egyenkénti alkalmazása esetén, amelyeknél eleget tesz a feltételeknek.

(3) A 6. cikk nem alkalmazható a különleges helyzetben lévő mezőgazdasági termelőkre, kivéve a 6. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdését.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 20. és a 22. cikkben említett bérlet, illetve a 23. cikkben említett programok az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében a rendszerben való részvétel iránti kérelem benyújtási határideje után járnak le, az érintett mezőgazdasági termelő a bérlet, illetve program lejárta után kérheti támogatási jogosultságainak megállapítását a tagállamok által rögzítendő határidőig, de legkésőbb a következő évben az egységes támogatási rendszerben való részvétel iránti kérelmekre nyitva álló határidő utolsó napjáig.

(5) Amennyiben nemzeti jogukkal, illetve megalapozott szokásos gyakorlatukkal összhangban a hosszú lejáratú bérlet meghatározása öt évre szóló bérletet is magában foglal, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy alkalmazzák a 20., a 21. és a 22. cikket az említett bérletre.

19. cikk

Tejtermelők

Az 1782/2003/EK rendelet 40. cikkében említett helyzetben lévő olyan tejtermelő referenciaösszegének megállapítása céljából, aki az adott helyzet miatt az 1788/2003/EK rendelet 16. cikkével összhangban bérbe adja egyéni referenciamennyiségét, illetve annak egy részét azon tizenkét hónapos időszak alatt, amely az egységes támogatási rendszernek a tejtámogatásokra és kiegészítő támogatásokra való alkalmazása első évének március 31-ével ér véget, az említett egyéni referenciamennyiség úgy tekintendő, mint amely az adott naptári évben a szóban forgó mezőgazdasági termelő mezőgazdasági üzemének rendelkezésére áll.

20. cikk

Bérbe adott földterület átruházása

(1) Azon mezőgazdasági termelő, aki átruházással, akár eladással akár hat vagy annál több évre szóló bérlettel, ingyenesen vagy jelképes áron vagy tényleges, illetve várható örökség címén a bázisidőszak során harmadik személy részére bérbe adott mezőgazdasági üzemet, illetve mezőgazdasági üzemrészt kapott egy olyan mezőgazdasági termelőtől, aki az egységes támogatási rendszerben való részvétel iránti kérelemnek a rendszer alkalmazása első évében történő benyújtására előírt határidő előtt nyugdíjba vonult mezőgazdasági tevékenységből vagy elhalálozott, olyan módon kiszámított támogatási jogosultságokat szerez, amely szerint a tagállam által - objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon - megállapított referenciaösszeget elosztják egy olyan hektárszámmal, amely nem magasabb, mint a mezőgazdasági termelő által kapott mezőgazdasági üzem, illetve mezőgazdasági üzemrész hektárszáma.

(2) Az (1) bekezdésben említett mezőgazdasági termelő bármely olyan személy lehet, aki az (1) bekezdésben említett mezőgazdasági üzemet, illetve mezőgazdasági üzemrészt tényleges vagy várható öröklés útján megszerezheti.

21. cikk

Beruházások

(1) Az a mezőgazdasági termelő, aki a (2)-(6) bekezdésben megállapított feltételekkel összhangban legkésőbb 2004. május 15-ig termelési kapacitást érintő beruházást hajtott végre vagy földterületet vásárolt, olyan módon számított támogatási jogosultságot szerez, amely szerint a tagállam által - objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők között egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon - megállapított referenciaösszeget elosztják egy olyan hektárszámmal, amely nem haladja meg a mezőgazdasági termelő által megvásárolt hektárszámot.

Azonban a Bizottság által jóváhagyott programok keretében olajfák telepítésére irányuló beruházások esetében az első albekezdésben meghatározott időpont 2006. december 31.

Az első albekezdésben említett időpont a cukorágazati befektetésekre nézve 2006. március 3.

A banánágazatban végrehajtott beruházások tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. január 1.

A zöldség- és gyümölcságazatban végrehajtott beruházások tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. november 1.

(2) A beruházásokat olyan tervben vagy programban kell előírni, amelynek végrehajtása legkésőbb 2004. május 15-ig már elkezdődött. A tervről, illetve programról a mezőgazdasági termelő tájékoztatja a tagállam illetékes hatóságát.

Amennyiben nem létezik írásos terv vagy program, a tagállamok figyelembe vehetik a beruházás egyéb objektív bizonyítékát.

Azonban az (1) bekezdés második albekezdésében meghatározott beruházások esetében a tervet vagy programot legkésőbb 2006. december 31-ig végre kell hajtani.

Az első albekezdésben említett időpont a cukorágazati befektetésekre nézve 2006. március 3.

A banánágazatban végrehajtott beruházások tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. január 1.

A zöldség- és gyümölcságazatban végrehajtott beruházások tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. november 1.

(3) A termelési kapacitást érintő növekedés csak azokra az ágazatokra vonatkozik, amelyek esetében a bázisidőszak során valamely, az 1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében felsorolt közvetlen támogatást ítéltek volna oda, figyelembe véve az említett rendelet 66-70. cikkében meghatározott lehetőségek alkalmazását.

A földterület-vásárlás csak az 1782/2003/EK rendelet 44. cikkének (2) bekezdése értelmében vett támogatható földterület megvásárlására vonatkozik.

A termelési kapacitást érintő azon növekedés és/vagy a megvásárolt földterület földterület azon részét, amely tekintetében a mezőgazdasági termelő már jogosult arra, hogy részére támogatási jogosultságokat és/vagy referenciaösszegeket osszanak ki a bázisidőszakra, e cikk alkalmazásában semmiképpen nem veszik figyelembe.

(4) A hat éves vagy annál több évre szóló hosszú lejáratú bérlet, amely legkésőbb 2004. május 15-én kezdődött, az (1) bekezdés alkalmazásában földvásárlásnak vagy termelési kapacitásba történő befektetésnek minősül.

Az első albekezdésben említett időpont a cukorágazati befektetésekre nézve 2006. március 3.

A banánágazatban kötött hosszú lejáratú bérleti szerződések tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. január 1.

A zöldség- és gyümölcságazatban kötött hosszú lejáratú bérleti szerződések tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. november 1.

(5) Amennyiben a mezőgazdasági termelő vásárlás vagy hosszú lejáratú bérlet esetén már rendelkezik támogatási jogosultsággal, a támogatási jogosultságok számát a megvásárolt, illetve bérbe vett hektárszám alapján számítják, egyéb beruházások esetén pedig a meglévő támogatási jogosultságok összértéke az (1) bekezdésben említett referenciaösszeg határán belül növelhető.

(6) Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik hektárszámmal vagy támogatási jogosultsággal, a támogatási jogosultságok számát úgy számítják, hogy az (1) bekezdésben említett referenciaösszeget elosztják egy olyan egységértékkel, amely nem haladja meg az 5 000 EUR-t.

Az egyes támogatási jogosultságok értéke megegyezik az említett egységértékkel.

A támogatási jogosultságok az 1782/2003/EK rendelet 49. cikkében említett feltételekhez vannak kötve. Az adott cikk (2) bekezdésében említett mezőgazdasági tevékenység 50 %-át -objektív kritériumok alapján - a tagállam állapítja meg.

22. cikk

Bérbevétel és bérbe adott földterület megvásárlása

(1) Az a mezőgazdasági termelő, aki a bázisidőszak végétől legkésőbb 2004. május 15-ig terjedő időszakban hat évre vagy ennél hosszabb időre olyan mezőgazdasági üzemet, illetve mezőgazdasági üzemrészt vett bérbe, amelynek bérleti feltételei nem igazíthatók ki, olyan módon számított támogatási jogosultságot kap, amely szerint a tagállam által - objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők között egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon - megállapított referenciaösszeget elosztják egy olyan hektárszámmal, amely nem magasabb a mezőgazdasági termelő által bérbe vett hektárszámnál.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazandó azon mezőgazdasági termelőkre, akik a bázisidőszak alatt vagy előtte, illetve legkésőbb 2004. május 15-ig olyan mezőgazdasági üzemet, illetve mezőgazdasági üzemrészt vásároltak, amelynek a földterülete a bázisidőszak folyamán bérlet alatt állt, azzal a szándékkal, hogy a bérlet lejártát követő egy éven belül mezőgazdasági tevékenységbe kezdjenek, illetve kiterjesszék azt.

E bekezdés alkalmazásában a "bérelt föld" kifejezés olyan földet jelöl, amely a vétel idején, vagy azután olyan bérlet alatt állt, amit sohasem hosszabbítottak meg, kivéve azt az esetet, amikor a meghosszabbítást jogszabály kötelezően írta elő.

23. cikk

Termelés átalakítása

(1) Az a mezőgazdasági termelő, aki a bázisidőszak alatt és legkésőbb 2004. május 15-ig olyan nemzeti termelés-reorientációs programokban - különösen például termelésátalakítási programokban - vett részt, amelyekre az egységes támogatási rendszer szerint közvetlen támogatást lehetett volna odaítélni, olyan módon számított támogatási jogosultságokat kap, amely szerint a tagállam által - objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők között egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon - megállapított referenciaösszeget elosztják egy olyan hektárszámmal, amely nem haladja meg az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében a termelő által bejelentett hektárszámot.

(2) Az (1) bekezdést olyan mezőgazdasági termelőkre kell alkalmazni, akik a bázisidőszak alatt és legkésőbb 2004. május 15-ig a tejtermelésről az 1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében említett valamilyen más termelőágazatra tértek át.

23a. cikk

Igazgatási jogi aktusok és bírósági döntések

Amennyiben egy mezőgazdasági termelő egy végleges bírósági döntés vagy egy tagállam illetékes hatóságának végleges igazgatási jogi aktusa értelmében jogosult lenne kifizetési jogosultságokat kapni vagy a meglévőket növelni, a termelő megkapja az abban döntésben vagy aktusban megállapított számú és értékű kifizetési jogosultságot a tagállam által meghatározott időpontban, de nem később, mint az egyszerűsített kifizetési rendszer keretében benyújtandó kérelembeadására vonatkozó, annak a döntésnek vagy aktusnak az időpontját követő legkésőbbi időpontja, és figyelembe véve az 1782/2003/EK rendelet 44. cikke (3) bekezdésének alkalmazását. A szóban forgó rendelet 42. cikkének (8) bekezdése az e cikk alapján kiutalt támogatási jogosultságokra nem alkalmazandó.

4. FEJEZET

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Támogatási jogosultságok bejelentése és átruházása

24. cikk

Támogatási jogosultságok bejelentése és felhasználása

(1) A támogatási jogosultságokat évente csak egyszer jelentheti be kifizetés teljesítésére az azokat birtokló termelő az egységes kérelem benyújtására vonatkozó legkésőbbi időpontban, a 796/2004/EK rendelet 11. cikkével összhangban.

Amennyiben egy termelő azonban az említett rendelet 15. cikkével összhangban él az egységes kérelem módosításának lehetőségével, úgy a birtokában lévő támogatási jogosultságokat bejelentheti abban az időpontban is, amikor bejelenti az illetékes hatóságnak a módosításokat, feltéve, hogy az érintett támogatási jogosultságokat ugyanannak az évnek a vonatkozásában nem jelenti be egy másik termelő.

Amennyiben a termelő az érintett támogatási jogosultságokat átruházás útján egy másik termelőtől szerzi meg és az a másik termelő már bejelentette azokat a támogatási jogosultságokat, az említett támogatási jogosultságok további bejelentését csak akkor lehet megengedni, ha az átruházó az ezen rendelet 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban már tájékoztatta az átruházásról az illetékes hatóságot és a 796/2004/EK rendelet 15. cikkében meghatározott határidőkön belül visszavonja a saját egységes kérelméből ezeket a támogatási jogosultságokat.

(3) A mezőgazdasági termelők, a területpihentetési támogatási jogosultságok kivételével, önkéntes alapon juttathatnak támogatási jogosultságokat a nemzeti tartalékba.

25. cikk

Támogatási jogosultságok átruházása

(1) Támogatási jogosultságok az év során bármikor átruházhatók.

(2) Az átruházó a tagállam által megállapítandó időn belül tájékoztatja a tagállam illetékes hatóságát az átruházásról.

(3) A tagállam előírhatja az átruházónak, hogy az átruházás helye szerinti tagállam illetékes hatóságával legkorábban az átruházás előtt hat héttel közölje az átruházás tényét, amihez a pontos határidőt az említett tagállam határozza meg az egységes támogatási rendszer szerinti kérelem benyújtása utolsó időpontjának figyelembevételével. Az átruházásra a bejelentésben foglaltak szerint kerül sor, kivéve, ha az illetékes hatóság kifogásolja azt és erről értesíti az átruházót az említett időszakon belül. Az illetékes hatóság csak akkor kifogásolhatja az átruházást, ha az nincsen összhangban az 1782/2003/EK és ezen rendelet rendelkezéseivel.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 46. cikke (2) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában a mezőgazdasági termelő által felhasznált támogatási jogosultságok százalékát azoknak a támogatási jogosultságoknak az alapján számítják ki, amelyeket az egységes támogatási rendszer bevezetésének első évében ítéltek oda számára, kivéve a földdel együtt eladott támogatási jogosultságokat, és azokat egy naptári éven keresztül használni kell.

26. cikk

Regionális korlátozás

(1) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 46. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott lehetőséggel, a tagállamok - objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon - meghatározzák a megfelelő területi szintű régiót.

A tagállam legkésőbb az 1782/2003/EK rendelet 44. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállam által meghatározott időpont előtt egy hónappal meghatározza az (1) bekezdésben említett régiót.

Az a mezőgazdasági termelő, akinek mezőgazdasági üzeme az érintett régióban található, az 1782/2003/EK rendelet 46. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott lehetőség alkalmazása első évében általa bejelentett hektárszámnak megfelelő támogatási jogosultságait nem ruházhatja át, illetve nem használhatja fel az adott régión kívül.

Az a mezőgazdasági termelő, akinek mezőgazdasági üzeme részben az érintett régióban található, a lehetőség alkalmazásának első évében általa bejelentett, az adott régióban található hektárszámnak megfelelő támogatási jogosultságait nem ruházhatja át, illetve nem használhatja fel az adott régión kívül.

(3) A támogatási jogosultságok átruházásának az 1782/2003/EK rendelet 46. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett korlátozása nem alkalmazható olyan támogatási jogosultságok tényleges, illetve várható öröklésére, amelyekhez nem kapcsolódik egyenértékű támogatható hektárszám.

(4) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy csak a területpihentetési támogatási jogosultságok esetében alkalmazzák a támogatási jogosultságok átruházásának az 1782/2003/EK rendelet 46. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett korlátozását.

27. cikk

Magánjogi szerződéses záradék bérlet esetén

(1) A (2) és a (3) bekezdésre is figyelemmel, egy bérleti szerződésben szereplő olyan záradék, amely jogosultságoknak a bérbe adott hektárszámot nem meghaladó számú átruházását írja elő, az 1782/2003/EK rendelet 46. cikkének értelmében támogatási jogosultságok földterülettel együtt történő bérbeadásának tekintendő azokban az esetekben, amikor:

a) egy mezőgazdasági termelő legkésőbb az egységes támogatási rendszer szerinti kérelmeknek a rendszer alkalmazása első évében való benyújtása határidejéig adta bérbe mezőgazdasági üzemét, illetve annak egy részét egy másik mezőgazdasági termelő részére;

b) a bérleti szerződés az egységes támogatási rendszer szerinti kérelmek benyújtásának határideje után jár le;

és

c) a mezőgazdasági termelő úgy határoz, hogy annak a mezőgazdasági termelőnek adja bérbe támogatási jogosultságait, akinek bérbe adta a mezőgazdasági üzemet, illetve annak egy részét.

(2) A bérbeadó kérelmezi a 12. cikkel összhangban a támogatási jogosultságok megállapítását, és a kérelemhez csatolja a bérleti szerződés másolatát, valamint megjelöli azt a hektárszámot, amelyre vonatkozóan bérbe kívánja adni a fizetési jogosultságokat. Adott esetben az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A bérlő a 12. cikkel összhangban kérelmezi az egységes támogatási rendszer szerinti kifizetést, és a kérelemhez csatolja a bérleti szerződés másolatát.

(4) A tagállamok előírhatják, hogy a bérlő és a bérbeadó kérelmeit együttesen nyújtsák be, vagy hogy az utóbbi kérelem utalást tartalmazzon az elsőre.

2. szakasz

Egyéb egyedi rendelkezések

28. cikk

Takarmánytermő terület

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 34. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában a tagállamok határozhatnak, az esettől függően, hogy:

a) a mezőgazdasági termelő által a 2004-re vonatkozó területalapú támogatási kérelmében vagy az egyszerűsített kifizetési rendszer alkalmazásának első évét megelőző évben bejelentett takarmánytermő területet; vagy

b) az e rendelet 12. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában bejelentett takarmánytermő területet használják.

(2) A végleges kifizetési jogosultságok meghatározása céljából a mezőgazdasági termelő az illetékes hatóság számára kielégítő módon igazolhatja, hogy a takarmánytermő területe kisebb volt a bázisévben vagy, amennyiben a tagállam által alkalmazott terület kisebb, az 1782/2003/EK rendelet 43. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint bejelenti a bázisidőszakban általa birtokolt teljes takarmánytermő területet.

28a. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 51. cikkének b) pontjában említett három hónapos időszak

Az I. melléklet felsorolt tagállamok felhatalmazást kapnak, hogy a támogatható hektárszámon lehetővé tegyék másodvetésű növénykultúrák művelését egy, minden évben a mellékletben az egyes tagállamok esetében megállapított időponttól kezdődő, legfeljebb három hónapos időszakban.

29. cikk

Kendertermelés

Az 1782/2003/EK rendelet 52. cikkének alkalmazásában a kendertermő területekre vonatkozó jogosultságok kifizetését a támogatás tárgyévének március 15-én érvényben lévő, a 2002/53/EK tanácsi irányelv 17. cikkével összhangban közzétett Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében felsorolt fajták vetőmagjának felhasználásához kötik, a Finola és a Tiborszállási fajták kivételével. A vetőmagnak a 2002/57/EK tanácsi irányelvvel összhangban minősített vetőmagnak kell lennie ( 5 ).

30. cikk

Különös feltételekhez kötött jogosultságok

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 49. cikke (2) bekezdésében említett számosállat egységben (SZÁE) kifejezett mezőgazdasági tevékenység kiszámítása céljából annak a rendeletnek a 131. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti konverziós táblázat alkalmazandó azon állatok létszámának hároméves átlagára, amelyekre annak a rendeletnek 47. cikkében említett közvetlen kifizetést nyújtottak a bázisidőszakban.

(2) A hat hónapnál fiatalabb nőivarú és hímivarú szarvasmarhaféléket a 0,2 együttható segítségével váltják át SZÁE-re.

A tejtámogatás és a kiegészítő kifizetések esetében a SZÁE-t a tejtámogatás és a kiegészítő kifizetések összegének számításához használt bázismennyiség abban az időben alkalmazott 1973/2004/EK rendelet ( 6 ) XVI. melléklete szerinti átlagos tejhozammal vagy, amennyiben az egyedi tejhozam az átlagnál magasabb volt, az egyedi tejhozammal történő osztásával számítják az egyszerűsített kifizetési rendszerbe kerülésekor. Ha a tagállam kihasználja az 1782/2003/EK rendelet 62. cikkében meghatározott lehetőséget, a SZÁE számát ennek megfelelően módosítja.

A vágási támogatás esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre az állatok korára vonatkozó szükséges adat, a tagállam átválthatja SZÁE-re a bikákat, tinókat, teheneket és üszőket a 0,7-es együttható és a borjakat a 0,25-ös együttható alkalmazásával.

Amennyiben egyazon állat többféle támogatásban részesült, az alkalmazandó együttható a különféle támogatásokra vonatkozó együtthatók átlaga.

(3) Annak ellenőrzése érdekében, hogy az (1) bekezdéssel összhangban számosállat-egységben kifejezett minimum mezőgazdasági tevékenységet tiszteletben tartják-e, a tagállamok a következő módszerek egyikének megfelelően határozzák meg az állatok darabszámát:

a) a tagállamok felkérnek minden egyes termelőt arra, hogy a mezőgazdasági üzem nyilvántartása alapján a tagállam által meghatározandó határidőig, de legkésőbb a kifizetés időpontjáig nyilatkozzanak a SZÁE-k számáról;

és/vagy

b) a tagállamok a 92/102/EGK tanácsi irányelvvel ( 7 ), valamint az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 8 ) összhangban létrehozott számítógépes adatbázis segítségével határozzák meg a SZÁE-k számát, feltéve hogy az adatbázis a tagállam megelégedésére megfelelő biztosítékokat szolgáltat az egységes támogatási rendszer alkalmazásában a tartalmát képező adatok hitelességét illetően.

(3a) A SZÁE számát azokkal a kifizetési jogosultságokkal arányosan számítják, amelyekhez a bázisidőszakban nem rendelkezett hektárokkal és amelyekre a mezőgazdasági termelő a különös feltételek alkalmazását kérelmezi. A legalacsonyabb értékű kifizetési jogosultságoktól kezdve alkalmazandó.

A kérelmet csak az egyszerűsített kifizetési rendszer alkalmazásának első évében kell benyújtani. A tagállam rögzíti a kérelemre vonatkozó időpontot. A kérelem a további években megújítható ugyanolyan számú kifizetési jogosultságra, tekintettel a különös feltételekre az előző évben, vagy a kifizetési jogosultságok egy részének átruházása, avagy a kifizetési jogosultságok megfelelő számú hektárral együtt történő bejelentése esetén azon kifizetési jogosultságok fennmaradó részére vonatkozóan.

Ezekben az esetekben a SZÁE számát újra kell számolni azoknak a fennmaradó kifizetési jogosultságoknak az arányában, amelyekre a mezőgazdasági termelő a különös feltételek alkalmazását kérelmezi.

Az 1782/2003/EK rendelet 49. cikke (2) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül nem lehet a különös feltételek újbóli megállapítására irányuló kérelmet beadni azokra a kifizetési jogosultságokra vonatkozóan, ha már egy egyenlő számú hektárral együtt bejelentették őket vagy átruházták őket.

(4) A mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó minimumkövetelménynek megfelelőnek tekintik, ha a SZÁE-k darabszáma a tagállamok által meghatározandó időszak alatt vagy bizonyos időpontokban eléri az 50 %-ot. Az érintett naptári év során értékesített, illetve levágott valamennyi állatot figyelembe veszik.

(5) A tagállamok megteszik az 1782/2003/EK rendelet 29. cikkének alkalmazásához szükséges intézkedéseket az olyan termelők esetében, akik az év egy részében a szokásosnál magasabb számú SZÁE útján mesterségesen teremtik meg a minimális mezőgazdasági tevékenység követelményének való megfeleléshez szükséges feltételeket.

31. cikk

Tejtámogatás és kiegészítő támogatások

(1) Amennyiben egy tagállam 2005-ben él az 1782/2003/EK rendelet 62. cikkének első bekezdésében meghatározott lehetőséggel, vagy az 1782/2003/EK rendelet 71. cikkének alkalmazása esetén az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében:

a) abban az esetben, ha egy tejtermelő a bázisidőszak során egyéb közvetlen kifizetésben részesült:

- amennyiben a bázisidőszak során rendelkezett hektárszámmal, a támogatási jogosultságot az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkével összhangban mindazon hektárszámok alapján számítják, amelyek a bázisidőszak során az említett közvetlen kifizetésekre vonatkozó igényét megalapozták, ideértve a takarmánytermő területet is,

- amennyiben a bázisidőszak során nem rendelkezett hektárszámmal, különös feltételekhez kötött támogatási jogosultságokat kap, amelyeket az 1782/2003/EK rendelet 48. cikkével összhangban számítanak ki;

b) abban az esetben, ha egy tejtermelő alatt nem részesült a bázisidőszak más közvetlen kifizetésben:

- amennyiben rendelkezik hektárszámmal, a támogatási jogosultságot úgy számítják ki, hogy az 1782/2003/EK rendelet 95. és 96. cikke szerint odaítélendő összeget elosztják azzal a hektárszámmal, amellyel a termelő 2005-ben, illetve az 1782/2003/EK rendelet 71. cikkének alkalmazása esetén az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében rendelkezett,

- amennyiben nem rendelkezik hektárszámmal, különös feltételekhez kötött támogatási jogosultságokat kap, amelyeket az 1782/2003/EK rendelet 48. cikkével összhangban számítanak ki.

(2) Amennyiben egy tagállam 2006-ban él az 1782/2003/EK rendelet 62. cikkének első albekezdésében meghatározott lehetőséggel, az említett rendelet 50. cikkét kell alkalmazni.

31a. cikk

Húsmarha- és borjú-, valamint juh- és kecskekifizetések

(1) Annak érdekében, hogy kiszámítsák az 1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében említett extenzifikációs kifizetésekre és kiegészítő kifizetésekre vonatkozó bázisösszeget a húsmarha- és borjú-, valamint a juh- és kecskeágazatokban, a tagállam objektív kritériumok szerint és olyan módon, hogy biztosítsa a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő elbánást és elkerülje a piac és a verseny torzítását, figyelembe veszi az érintett tagállam által a bázisidőszakban ilyen kifizetések nyújtásakor meghatározott jogosultsági feltételeket és összegeket, feltéve hogy nem haladják meg e kifizetések összetevőjét azon rendelet VIII. mellékletében említett felső korlátban.

(2) Annak érdekében, hogy kiszámítsák az 1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében említett vágási támogatás bázisösszegét a húsmarha- és borjúágazatban, a tagállamok figyelembe veszik az 1254/1999/EK rendelet 11. cikke (4) bekezdésének alkalmazását.

31b. cikk

A jogosultságok meghatározása és felhasználása az olívaolaj-ágazatban

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkében és VII. mellékletének H. pontjában meghatározott támogatási jogosultságok számának meghatározásához szükséges hektárszámokat a tagállamok az 1973/2004/EK rendelet XXIV. mellékletében meghatározott egységes módszer alapján olajbogyó-termesztési GIS-hektárban számítják ki.

(2) Az olyan parcellák esetében, amelyekre részben olajfákat, részben - az egységes támogatási rendszer hatálya alá tartozó - egyéb növényeket telepítettek, beleértve a pihentetett földterületeket, az olajfákkal beültetett terület kiszámításhoz az (1) bekezdésben meghatározott módszert kell alkalmazni. Az egységes támogatási rendszer hatálya alá tartozó egyéb növényekkel beültetett parcellarész területét az 1782/2003/EK rendelet II. címének 4. fejezetében említett integrált rendszernek megfelelően határozzák meg.

Az e két számítási módszer alkalmazásával kiszámított terület nem haladhatja meg a parcella mezőgazdasági területét.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a XXIV. mellékletben meghatározott egységes módszer nem alkalmazandó, ha:

a) az olajbogyótermő parcella kisméretű, mely mérethatárt a tagállamnak kell meghatároznia úgy, hogy az ne haladja meg a 0,1 hektárt;

b) az olajbogyótermő parcella olyan közigazgatási egységben található, amelyre a tagállam alternatív olajbogyó-termesztési GIS-rendszert határozott meg.

Ezekben az esetekben a tagállam objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelőkkel szembeni egyenlő elbánást biztosító módon határozza meg a támogatható területet.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 44. cikke szerinti támogatási jogosultság felhasználásának figyelembevételéhez szükséges területet e cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerint kell kiszámítani.

5. FEJEZET

TERÜLETPIHENTETÉS

32. cikk

A területpihentetésre vonatkozó feltételek

(1) A pihentetett területeknek a legkésőbb január 15-én kezdődő és legkorábban augusztus 31-én végződő időszak alatt ilyen állapotban kell maradniuk. Mindazonáltal a tagállamok megállapítják azokat a feltételeket, amelyek alapján a termelőknek megengedhető, hogy a következő évi betakarításhoz július 15-től elvessék a vetőmagot, valamint azokat a feltételeket, amelyek alapján július 15-től - illetve rendkívüli éghajlati viszonyok között június 15-től - a legeltetést engedélyezik, azokban a tagállamokban, ahol hagyományszerűen gyakorolják a vándorlegeltetést.

(2) A tagállamok a pihentetett területek egyedi helyzetével összeegyeztethető megfelelő intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy biztosítsák azok jó mezőgazdasági és környezeti állapotban való fenntartását és a környezet védelmét.

Ezek az intézkedések a takarónövényzetre is kiterjedhetnek. Ebben az esetben az intézkedések gondoskodnak arról, hogy a takarónövényzetet vetőmagtermesztésre ne lehessen felhasználni, és hogy augusztus 31. előtt mezőgazdasági célokra, illetve az azt követő január 15. előtt értékesítési célú növénytermesztésére ne legyen felhasználható.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható az 1257/1999/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 22., 23., 24. és 31. cikke szerint pihentetett, illetve erdősített területekre, amelyeket a kötelező területpihentetés céljára számoltak el, amennyiben a (2) bekezdésben említett intézkedések összeegyeztethetetlennek bizonyulnak az említett cikkekben megállapított környezetvédelmi, illetve erdőtelepítési követelményekkel.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikkének (2) bekezdése és 61. cikkének alkalmazásában 2003-ban állandó legeltetésre igénybe vett földterületnek minősül:

a) a gazdálkodó által a 2003. évi támogatási kérelmében állandó legeltetésre igénybe vett földterületként bejelentett földterület; valamint

b) a gazdálkodó által a 2003. évi támogatási kérelmében nem bejelentett földterület, hacsak nem mutatható ki, hogy a földterület 2003-ban nem volt állandó legeltetésre igénybe véve.

Amennyiben a 2003. évi támogatás iránti kérelmekre előírt időpont és az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első éve keretében benyújtott kérelemre előírt időpont között nemzeti újraparcellázási program keretében újonnan osztottak ki területeket, az érintett tagállam meghatározza, mely területeket kell állandó legelőnek tekinteni az 1782/2003/EK rendelet 54. cikkének (2) bekezdése és 61. cikke alkalmazása céljából. Ilyen esetekben a tagállamnak a gazdálkodó újraparcellázás előtti helyzetét kell figyelembe vennie, ezáltal a lehető legkisebbre csökkentve a gazdálkodó kifizetési jogosultságára gyakorolt hatást. A tagállamok ugyanakkor intézkedést tesznek annak megakadályozására, hogy az újraparcellázás által érintett területeken a területpihentetési támogatásra jogosult teljes terület jelentősen növekedjen, valamint hogy az állandó legelők területe jelentősen csökkenjen.

E rendelet 33. cikkének sérelme nélkül, amennyiben az új tagállamok az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének g) pontja értelmében technikai nehézségekbe ütköznek egyes mezőgazdasági parcellák határainak meghatározása tekintetében az e rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében említett időpontban meglévő parcellaazonosító rendszerről az ugyane rendelet 20. cikkében említett, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszerre való áttérés következtében, e tagállamok eltérhetnek az 1782/2003/EK rendelet 54. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől, hogy a 2003. évi területalapú támogatás iránti kérelmek benyújtása tekintetében megadott időpontot 2006. június 30-ában rögzíthessék. Ezekben az esetekben intézkedést tesznek annak megakadályozására, hogy jelentős mértékben növekedjen a területpihentetési támogatásra jogosult mezőgazdasági összterület. Mindazonáltal Bulgária és Románia ezt az időpontot 2007. június 30-ában rögzítheti.

(5) Az 1782/2003/EK rendelet 40. cikke (4) bekezdése c) pontjában említett esetekben a tagállam engedélyezheti, hogy valamennyi érintett termelő állati takarmányozási célra használhassa a pihentetett földterületet az egységes kérelem évében. A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy az engedély által érintett pihentetett területet ne használják jövedelmező célra és különösen, hogy ne értékesítsék a pihentetett földterületen termesztett takarmányt.

A tagállamok az engedélyezésre vonatkozó döntéseiket, illetve azok igazolását közlik a Bizottsággal.

33. cikk

Területpihentetésre szánt támogatható földterület cseréje

Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában, a tagállamok csak a következő helyzetekben és feltételek szerint térhetnek el az adott cikk (2) bekezdésének első albekezdésétől:

a) Szerkezetátalakítási programhoz kötött területek esetében, amelyeket úgy határoztak meg, mint "valamely mezőgazdasági üzem szerkezetének és/vagy támogatható területének a hatóságok által előírt megváltoztatása";

b) Egyetlen vagy más formájú állami intervenció esetén, amikor ennek az intervenciónak az eredményeként a mezőgazdasági termelő pihenteti a korábban nem támogathatónak tekintett földterületet azért, hogy folytassa megszokott mezőgazdasági tevékenységét, és a szóban forgó intervenció azt jelenti, hogy az eredetileg támogatható földterület megszűnik ilyennek lenni;

c) Amennyiben a mezőgazdasági termelők ésszerűen és tárgyilagosan meg tudják indokolni a nem támogatható földterületnek saját mezőgazdasági üzemük területén támogatható földterületre való cseréjét.

Ezekben az esetekben a tagállamok intézkedést tesznek annak megakadályozására, hogy jelentős mértékben növekedjen a területpihentetési támogatásra jogosult mezőgazdasági összterület. Ez különösen magában foglalhatja azt, hogy korábban támogatható területeket kiegyenlítő intézkedésként nem támogathatónak nyilvánítanak. A tagállamok által újonnan támogathatónak nyilvánított területek legfeljebb 5 %-kal haladhatják meg az újonnan nem támogathatónak nyilvánított területeket. A tagállamok meghatározhatják az ilyen cserék előzetes bejelentésének és jóváhagyásának rendszerét.

34. cikk

Biogazdálkodás

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 55. cikkének a) pontjában meghatározott területpihentetés alóli mentességet olyan hektárszámra kell alkalmazni, amely nem haladja meg az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében a mezőgazdasági termelő által kapott területpihentetési jogosultságok számát.

(2) Területpihentetési jogosultságoknak földterülettel együtt történő átruházása esetén az (1) bekezdés nem alkalmazható, feltéve hogy betartják az 1782/2003/EK rendelet 55. cikkének a) pontját.

6. FEJEZET

REGIONÁLIS ÉS SZABAD VÁLASZTÁSON ALAPULÓ VÉGREHAJTÁS

1. szakasz

Regionális végrehajtás

35. cikk

Általános rendelkezések

Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdésében és 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőségekkel, e szakasz eltérő rendelkezésének hiányában, e rendelet egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni.

36. cikk

A regionális felső határ számítása

(1) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdésében és 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, azon mezőgazdasági termelők esetében, akiknek mezőgazdasági üzeme részben az érintett régióban található, valamint az említett rendelet 58. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, a regionális felső határt azon termelési egységeknek megfelelő referenciaösszeg alapján számítják, amelyek a bázisidőszak során közvetlen kifizetésekre adtak jogosultságot és az érintett régióban találhatók, vagy a tagállam által megállapított objektív kritériumok alapján.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett egyéni referenciaösszeg megegyezik azzal, amely a bázisidőszak során közvetlen támogatásokra jogosító azon termelési egységeknek felel meg, amelyek az érintett régióban találhatók vagy amelyet a tagállamok által megállapított objektív kritériumok alapján határoznak meg.

(3) A 26. cikk (2) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

37. cikk

A nemzeti tartalék létrehozása

Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 58. és 59. cikkében meghatározott lehetőséggel, a nemzeti tartalék létrehozása céljából az említett rendelet 42. cikkének (1) bekezdésében említett csökkentést az adott rendelet VIII. mellékletében említett felső határra kell alkalmazni, és azt adott esetben ki kell igazítani a támogatási jogosultságok e rendelet 38. cikkének (3) bekezdésében említett végleges megállapítása előtt.

38. cikk

Támogatási jogosultságok első kiosztása

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok az adott bekezdésekben említett támogatható hektárszámot - ideértve a gyepterületet is - az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében a támogatási jogosultságok megállapítása céljából bejelentett hektárszám segítségével állapítják meg.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok a 2004-re, illetve az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évét megelőző évre vonatkozó területalapú támogatás nyilatkozatokban bejelentett hektárszám segítségével állapíthatják meg az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett támogatható hektárszámot, ideértve a gyepterületet is. Amennyiben a mezőgazdasági termelők által az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében bejelentett támogatható hektárszám alacsonyabb az első albekezdéssel összhangban megállapított támogatható hektárszámnál, a tagállam az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében kiosztott mindegyik támogatási jogosultság kiegészítéseként teljesen vagy részben újra kioszthatja azokat az összegeket, amelyek a nyilatkozatban nem szerepeltetett összegeknek felelnek meg. A kiegészítést úgy számítják, hogy az érintett összeget elosztják a kiosztott támogatási jogosultságok számával.

(3) Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében a támogatási jogosultságok megállapítására, a mezőgazdasági termelő nyilatkozatai alapján kiosztott támogatási jogosultságok értéke és száma ideiglenes. A végleges értéket és számot legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazása első évének december 31-éig állapítják meg azt követően, hogy elvégezték a 796/2004/EK bizottsági rendelet szerinti vizsgálatokat.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 40. cikke és e rendelet 16. cikke megfelelően alkalmazandó.

(5) E cikk alkalmazásában a "mezőgazdasági területre" vonatkozó hivatkozás a 12. cikk (6) bekezdésében "az 1782/2003/EK rendelet 44. cikke (2) bekezdése értelmében jogosult területre" vonatkozó hivatkozásként értelmezendő.

39. cikk

Területpihentetési jogosultságok első kiosztása

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában a tagállamok a területpihentetési arányt az érintett földterülettel kapcsolatban hozzáférhető adatok segítségével állapítják meg.

(2) Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében kiosztott területpihentetési jogosultságoknak megfelelő hektárszám legfeljebb 5 %-kal térhet el a bázisidőszak során pihentetett átlagos hektárszámtól.

Az első albekezdésben említett eltérés túllépése esetén a hektárszámot legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazása első évének augusztus 1-jéig kiigazítják. Az új területpihentetési támogatási jogosultságokkal kapcsolatos területpihentetési kötelezettséget azonban csak a következő évtől kezdődően kell alkalmazni az érintett mezőgazdasági termelőre.

40. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikke (5) bekezdésének alkalmazása, amennyiben a hektárszám nem éri el a támogatási jogosultságok számát

Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében meghatározott lehetőséggel, és úgy dönt, hogy e rendelet 7. cikkét alkalmazza, a támogatási jogosultságoknak az említett 7. cikkel összhangban történő kiosztása céljából azon támogatási jogosultságoknak a száma, amelyekhez az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkében említett engedély kapcsolódik, megegyezik az engedéllyel ellátott támogatási jogosultságok kiinduló számával és adott esetben nem magasabb a kiosztott támogatási jogosultságok számánál.

41. cikk

Engedéllyel ellátott támogatási jogosultságok megállapítása és átruházása

(1) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, az adott rendelet 60. cikkének megfelelően megállapított engedélyeket összekapcsolják az érintett mezőgazdasági termelő részére kiosztandó minden egyes egyéni támogatási jogosultsággal.

(2) Amennyiben az engedélyek száma nem éri el a támogatási jogosultságok számát, az engedélyt a legmagasabb egységértékűtől kezdve kapcsolják össze a támogatási jogosultságokkal. A támogatási jogosultságok átruházása esetén az engedély követi azt a támogatási jogosultságot, amelyhez kapcsolódik.

(3) A tagállamok a mezőgazdasági termelő kérésére engedélyezhetik valamely területpihentetési jogosultsághoz kapcsolódó engedélynek támogatási jogosultságra történő átruházását.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 60. cikke (3) bekezdésének b) pontja alkalmazásában e rendelet 20-23a. cikkei megfelelően alkalmazandóak az 1782/2003/EK rendelet 60. cikke (1) bekezdésében említett termékeket előállító mezőgazdasági termelőkre.

(5) Az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkének (2) bekezdésében említett nemzeti szintű és regionális szintű átlagos hektárszám e rendelet mellékletében kerül megállapításra.

42. cikk

Tejtámogatás és kiegészítő támogatások

(1) Amennyiben egy az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséget igénybe vevő tagállam úgy dönt, hogy 2005-ben, illetve az 1782/2003/EK rendelet 71. cikkének alkalmazása esetén az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében él az említett rendelet 62. cikkének első albekezdésében meghatározott lehetőséggel, az adott rendelet 59. cikkének (2), illetőleg (3) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Amennyiben egy mezőgazdasági termelő nem rendelkezik hektárszámmal, az 1782/2003/EK rendelet 48. cikkével összhangban számított, különös feltételekhez kötött támogatási jogosultságokban részesül.

(3) Amennyiben egy az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséget igénybe vevő tagállam úgy dönt, hogy 2006-ban, illetve 2007-ben igénybe veszi a 62. cikk első bekezdésében meghatározott lehetőséget, az adott rendelet 48., 49. és 50. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

43. cikk

Területpihentetés

(1) Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évét megelőző év augusztus 1-jéig megállapítja és közli a mezőgazdasági termelőkkel az említett rendelet 63. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett területpihentetési arányt.

(2) Olyan mezőgazdasági termelők esetében, akiknek a mezőgazdasági üzeme az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének alkalmazásával részben az érintett régióban található, a területpihentetési arányt a mezőgazdasági termelőnek az említett rendelet 63. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti azon támogatható földterületére kell alkalmazni, amely az érintett régióban található.

44. cikk

Támogatási jogosultságok eladásából történő visszatartás

Amennyiben egy az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséget igénybe vevő tagállam úgy dönt, hogy él az adott rendelet 46. cikkének (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, e rendelet 9. cikkében meghatározott csökkentési százalékokat azt követően kell alkalmazni, hogy a támogatási jogosultságok értékéből levonnak egy olyan mentes összeget, amely egyenlő az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (2), illetve (3) cikkével összhangban számított regionális egységértékkel.

45. cikk

Váratlan nyereségre vonatkozó záradék

Amennyiben egy az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséget igénybe vevő tagállam úgy dönt, hogy él az adott rendelet 42. cikkének (9) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, az e rendelet 10. cikkében meghatározott csökkentési százalékokat kell alkalmazni az egyes támogatási jogosultságok értékére és/vagy a kiosztandó támogatási jogosultságok számában kifejezett egyenértékű összegre.

46. cikk

Magánjogi szerződéses kikötés

Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, e rendelet 17. cikkének alkalmazásában a vevő valamennyi támogatási jogosultsága értékének megállapításánál figyelembe veszik az átruházott termelési egységekre számított referenciaösszeget.

A 27. cikk nem alkalmazandó.

2. szakasz

Szabad választáson alapuló végrehajtás

47. cikk

A felső határértékek túllépése

Ha az 1782/2003/EK rendelet 66-71. cikkeiben előírt, az egyes rendszerek alapján kifizetett tételek összege túllépi az annak a rendeletnek a 64. cikke (2) bekezdésével összhangban megállapított felső határértéket, a kifizetendő összeget az érintett évben arányosan csökkentik.

48. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 69. cikkének végrehajtása

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 69. cikkében meghatározott kiegészítő támogatást az 1257/1999/EK rendelet 37. cikke (3) bekezdésének és végrehajtási szabályainak sérelme nélkül, e cikk (2)-(6) bekezdésében meghatározott feltételek szerint ítélik oda.

(2) A támogatást csak az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének a) pontja szerinti mezőgazdasági termelők részére nyújtják, tekintet nélkül arra, hogy igénybe vették-e az egységes támogatási rendszert vagy sem, illetve rendelkeznek-e támogatási jogosultsággal.

(3) A "visszatartott összeg által érintett ágazatban vagy ágazatokban" azt jelenti, hogy a támogatást elvileg mindazok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akik a kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában, valamint az e cikkben meghatározott feltételek szerint az 1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében említett ágazat, illetve ágazatok által szabályozott termékeket termelnek.

(4) Amennyiben a támogatás olyan gazdasági típusokra vagy minőségi és értékesítési intézkedésekre terjed ki, amelyek nem valamely meghatározott termelésre vonatkoznak, vagy a termelés nem tartozik közvetlenül valamely ágazat alá, a támogatás azzal a feltétellel biztosítható, hogy a visszatartást az 1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében említett valamennyi ágazatban végrehajtják, valamint csak az adott mellékletben említett ágazatok valamelyikéhez tartozó mezőgazdasági termelők vesznek részt a rendszerben.

(5) Az 1782/2003/EK rendelet 69. cikkének regionális szintű alkalmazása esetén a visszatartást az érintett régióban az érintett ágazatok támogatási összetevői alapján számítják.

A tagállamok objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelők között egyenlő bánásmódot biztosító, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulását megakadályozó módon határozzák meg a megfelelő területi szintű régiót.

(6) Az érintett tagállamok legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évét megelőző év augusztus 1-jéig közlik az általuk odaítélni szándékozott támogatásra vonatkozó információkat és különösen a támogathatóság feltételeit, valamint az érintett ágazatokat.

Az első albekezdésben említett közléseket érintő módosításokat legkésőbb az adott év augusztus 1-jéig valósítják meg, és azokat a következő évre kell alkalmazni. Azokról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, az említett változtatásokat indokoló objektív kritériumokkal együtt. A tagállamok azonban nem módosíthatják az érintett ágazatokat és a visszatartás százalékarányát sem.

6a. FEJEZET

ÚJ TAGÁLLAMOK

48a. cikk

Végrehajtás az új tagállamokban

(1) Amennyiben e fejezet másként nem rendelkezik, e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az új tagállamokra.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkére való e rendeletben foglalt bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71d. cikkére való hivatkozásnak kell tekinteni.

(3) A regionális átlagra való bármely hivatkozást e rendelet 6. cikkének (3) és (4) bekezdésében az 1782/2003/EK rendelet 71d. cikkének (4) bekezdésében említett 5 000 EUR korlátra való hivatkozásnak kell tekinteni.

(4) Az e rendelet 3b. cikkében és 6. és 7. fejezetében az 1782/2003/EK rendelet 58. és 59. cikkére vagy 58. cikk (1) bekezdésére és 59. cikk (1) bekezdésére tett bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71e. cikkére való hivatkozásnak kell tekinteni.

(5) Az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (2) és (3) bekezdésére való bármely hivatkozást e rendelet 38. cikkében az 1782/2003/EK rendelet 71f. cikkére való hivatkozásnak kell tekinteni.

(6) Az e rendelet 3b. cikkében, 8. cikkének (2) bekezdésében, 9. cikke (1) bekezdésének (e) pontjában, 41. cikkében és 50a. cikkében az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkére tett bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71g. cikkére való hivatkozásnak kell tekinteni.

(7) Az e rendelet 39., 43. és 48b. cikkében az 1782/2003/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésére tett bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71j. cikk (2) bekezdésére való hivatkozásnak kell tekinteni.

(8) A 3a. cikket, a 3b. cikk (1), (3) és (4) bekezdését, valamint a 7., 10., 12-17., 27., 28., 30., 31., 31a., 40., 42., 45-46. és 49. cikkeket nem kell alkalmazni.

(9) Az 5., 19., 23., 31. és 42. cikket nem kell alkalmazni az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkében említett egyszerűsített területalapú kifizetési rendszer alkalmazása esetén.

(10) Az e rendelet 3b. cikkében az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (4) bekezdésére való bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71f. cikkének (2) bekezdésére tett hivatkozásnak kell tekinteni.

(11) Málta és Szlovénia 2006-ban az olajfaültetvényekre olajbogyó-termesztési FIR-hektáronként az 1782/2003/EK rendelet 110i. cikke (2) bekezdésében meghatározott legfeljebb öt olajbogyótermő területi kategóriára legalább 0,047 millió euro, de legfeljebb 0,120 millió euro összeg erejéig nyújthat támogatást.

(12) Szlovénia esetében az 1696/71/EGK tanácsi rendelet ( 10 ) 12. és 13. cikkét, illetve az 1098/98/EK tanácsi rendeletet ( 11 ) továbbra is alkalmazni kell a 2006-os betakarításra, illetve 2006. december 31-ig.

48b. cikk

Határozatok közlése

Amennyiben a tagállam az 1782/2003/EK rendelet 71. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőség kihasználása mellett dönt, akkor az 1782/2003/EK rendelet 58., 59., 61-64. és 70. cikkeinek megfelelően hozott döntéséről az egyszerűsített kifizetési rendszer alkalmazásának első évét megelőző év augusztus 1. napjáig közölnie kell ezt.

6b. FEJEZET

A DOHÁNY-, AZ OLÍVAOLAJ-, A GYAPOT- ÉS A KOMLÓKIFIZETÉSEK, VALAMINT A CUKORRÉPA-, A CUKORNÁD-, A CIKÓRIA- ÉS A BANÁNTÁMOGATÁS INTEGRÁLÁSA AZ EGYSÉGES TÁMOGATÁSI RENDSZERBE

48c. cikk

Általános szabályok

(1) Ha egy tagállam az 1782/2003/EK rendelet 71. cikkében meghatározott lehetőséggel élt és az egységes támogatási rendszer 2006-os alkalmazásáról döntött, az 1782/2003/EK rendelet III. címében és 1-6. fejezetében megállapított szabályokat kell alkalmazni.

Az 1782/2003/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett csökkentést azonban nem kell alkalmazni a cukorrépa-, a cukornád- és a cikóriatámogatáshoz számított referenciaösszegre az 1782/2003/EK rendelet VII. melléklete K. pontjával összhangban.

(2) Amennyiben a tagállam az 1782/2003/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének sérelme nélkül a dohány-, az olívaolaj- és a gyapotkifizetések, valamint a cukorrépa-, a cukornád- és a cikóriatámogatás egységes támogatási rendszerbe való integrálása keretében a támogatási jogosultságok, valamint azok összegének megállapításához 2005-ben az egységes támogatási rendszert alkalmazta, akkor alkalmazni kell az említett rendelet 37. és 43. cikkét az ezen rendelet 48d. cikkében, valamint - ha a tagállam igénybe vette az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében meghatározott lehetőséget - 48e. cikkében meghatározott szabályokra is figyelemmel.

A banán támogatásának az egységes támogatási rendszerbe történő integrálásával összefüggésben az összeg kiszámítása és a támogatási jogosultság meghatározása céljából az 1782/2003/EK rendelet 37. és 43. cikkében foglalt rendelkezéseket az e rendelet 48d. cikkében előírt szabályok figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) Ha egy tagállam 2005-ben alkalmazta az egységes támogatási rendszert, a tagállam biztosítja az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletében megállapított nemzeti felső határ betartását.

(4) Az adott esetnek megfelelően az 1782/2003/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó valamennyi olyan támogatási jogosultság értékére, amely a banántámogatás és/vagy a tejtermék-kifizetések integrálása előtt fennállt, csakúgy, mint a banántámogatáshoz és/vagy a tejtermék-kifizetésekhez tartozó referenciaösszegek kiszámítására.

(5) Amennyiben a tagállam 2005-ben az egységes támogatási rendszert alkalmazta, 2006-ban a tagállam által az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban meghatározott százalékos csökkentést kell alkalmazni a dohány, az olívaolaj, a gyapot, a cukorrépa, a cukornád és a cikória egységes támogatási rendszerbe integrálandó referenciaösszegeire.

Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok által megállapított lineáris kulcsot az egységes támogatási rendszerbe integrálandó banántámogatási referenciaösszegekre is alkalmazni kell.

(6) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (8) bekezdésében meghatározott ötéves időszak nem kezdődik újra az olyan, nemzeti tartalékokból származó támogatási jogosultságok esetében, amelyeknek az összegét újra kiszámították vagy megnövelték e rendelet 48d. és 48e. cikkével összhangban.

(7) Amennyiben a tagállam a gyapottal, a dohánnyal, az olívaolajjal, a komlóval, a cukorrépával, a cukornáddal és a cikóriával kapcsolatos támogatási jogosultságok megállapításához 2005-ben az egységes támogatási rendszert alkalmazta, az egységes támogatási rendszer alkalmazásának a 7. cikk (1) bekezdésében, a 12-17. és a 20. cikkben említett első éve 2006 lesz.

A banántámogatási jogosultságok meghatározása céljából a 7. cikk (1) bekezdése, a 12-17. cikk és a 20. cikk alkalmazásában az egységes támogatási rendszer alkalmazása első évének a 2007. évet kell tekinteni.

(8) Ha az 1782/2003/EK rendelet VII. mellékletének K. és L. pontja szerint kiszámított cukor- és banántámogatási referenciaösszegeknek az egységes támogatási rendszerbe való integrálása folytán fennáll annak veszélye, hogy az 1782/2003/EK rendelet 34. cikkében és az e rendelet 12. cikkében előírt határidőket nem lehet betartani, akkor a tagállamok ezeket a határidőket egy hónappal meghosszabbítják.

48d. cikk

Különleges szabályok

(1) Ha a termelő a 2006. évi támogatási jogosultságok meghatározása iránti kérelem benyújtásának határnapjáig nem részesült támogatási jogosultságokban vagy nem vásárolt támogatási jogosultságokat, akkor a dohány-, az olívaolaj- és a gyapotkifizetések, valamint a cukorrépa-, a cukornád- és a cikóriatámogatás vonatkozásában az 1782/2003/EK rendelet 37. és 43. cikke alapján meghatározott támogatási jogosultságokat kell számára kiadni. A banán támogatásának az egységes támogatási rendszerbe való integrálása tekintetében a 2007. évet kell figyelembe venni.

Az első albekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a termelő a 2005. évre és/vagy a 2006. évre és/vagy - a banántámogatás integrálása alkalmazásában - a 2007. évre támogatási jogosultságot vett haszonbérbe.

(2) Ha a mezőgazdasági termelőnek a 2006-ra vonatkozó támogatási jogosultságok meghatározásának igénylési határidejéig támogatási jogosultságokat ítéltek oda, vagy a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságokat vásárolt vagy kapott, a támogatási jogosultságainak értékét és számát a következők szerint kell újraszámítani:

a) a támogatási jogosultságok száma egyenlő a tulajdonában lévő támogatási jogosultságok számával, növelve ezt az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkével összhangban a dohány, az olívaolaj, a gyapot, a cukorrépa, a cukornád és a cikória vonatkozásában megállapított hektárszámmal;

b) az érték kiszámítása úgy történik, hogy a tulajdonában lévő támogatási jogosultságok értékéből és az 1782/2003/EK rendelet 37. cikkével összhangban a cukor vagy inulinszirup előállítására használt cukorrépa, cukornád és cikória, valamint a dohány, az olívaolaj és a gyapot vonatkozásában számított referenciaösszegből álló összeget elosztják az e bekezdés a) pontjával összhangban megállapított számmal.

Ha a termelő a banántámogatás integrálása keretében a 2007. évi támogatási jogosultságok meghatározása iránti kérelem benyújtásának határnapjáig támogatási jogosultságokban részesült vagy támogatási jogosultságokat vásárolt vagy kapott, akkor támogatási jogosultságainak értékét és számát a következők szerint újra kell számítani:

a) a támogatási jogosultságok számát a termelő tulajdonában lévő támogatási jogosultságok száma és az 1782/2003/EK rendelet 43. cikke alapján a banán vonatkozásában megállapított hektárszám összegeként kell kiszámítani;

b) az értéket a termelő tulajdonában lévő támogatási jogosultságok összértékét és az 1782/2003/EK rendelet 37. cikke alapján a banántámogatás vonatkozásában megállapított referenciaösszeget összeadva, majd az így kapott mennyiséget az e bekezdés a) pontja szerint meghatározott számmal elosztva kell meghatározni.

Az első és a második albekezdés alapján végzett számításban a területpihentetési támogatási jogosultságokat nem szabad figyelembe venni.

(3) A 27. cikktől eltérve, az abban említett szerződéses záradék bérleti szerződésbe történő beillesztése vagy módosítása legkésőbb a 2006-ra vonatkozó egységes támogatási rendszer szerinti kérelmek benyújtási határidejéig lehetséges.

(4) A 2006-os egységes támogatási rendszer szerinti kérelmek benyújtási határideje előtt bérbe adott támogatási jogosultságokat a (2) bekezdésben említett számítás elvégzésekor figyelembe kell venni. Azonban a 27. cikkben említett szerződéses záradék értelmében 2004. május 15-ét megelőzően bérbe adott támogatási jogosultságokat az e cikk (2) bekezdésében említett számítás elvégzésekor csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a bérlet feltételei kiigazíthatók.

(5) A banán támogatásának az egységes támogatási rendszerbe való integrálása tekintetében a (3) és a (4) bekezdés alkalmazásában a 2006. év helyett a 2007. évet kell figyelembe venni.

48e. cikk

Regionális szintű végrehajtás

(1) Amennyiben egy tagállam igénybe vette az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséget, valamennyi támogatási jogosultságot egy kiegészítő összeggel kell megnövelni, amely a következővel egyenlő: a regionális értékhatár adott évi növekedése osztva a támogatási jogosultságok összes számával, amelyet a régióban legkésőbb az egységes támogatási rendszerre irányuló kérelem benyújtásának időpontjában határoznak meg.

(2) Ha egy tagállam az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel élt, az említett rendelet 48. cikkének sérelme nélkül, a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságonként kiegészítő összegben részesül.

A kiegészítő összeg a következők összege:

a) a regionális értékhatár növekedésének megfelelő része osztva a támogatási jogosultságok összes számával, amelyet a régióban legkésőbb az egységes támogatási rendszerre irányuló kérelem benyújtásának időpontjában határoznak meg;

b) minden egyes termelő esetében a regionális értékhatár növekedése fennmaradó részének megfelelő referenciaösszeg, osztva azon támogatási jogosultságok számával, amelyekkel a termelő legkésőbb az egységes támogatási rendszerre irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig rendelkezik.

Azonban a területpihentetési jogosultságok esetében a mezőgazdasági termelő területpihentetési jogosultságonként csak az a) pontnak megfelelően kiszámított kiegészítő összeget kapja meg.

6c. FEJEZET

A ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSÁGAZAT EGYSÉGES TÁMOGATÁSI RENDSZERBE VALÓ INTEGRÁLÁSA

48f. cikk

Általános szabályok

(1) A zöldség- és gyümölcságazat támogatásának az egységes támogatási rendszerbe történő integrálásával összefüggésben az összeg kiszámítása és a támogatási jogosultság meghatározása céljából az 1782/2003/EK rendelet 37. és 43. cikkében foglalt rendelkezéseket az e rendelet 48g. cikkében és - amennyiben a tagállam élt az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében említett lehetőséggel - az e rendelet 48h. cikkében előírt szabályok figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A 795/2004/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a zöldség- és gyümölcságazat egységes támogatási rendszerbe való integrálásából származó jogosultságok odaítélése tekintetében a tagállamok a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelők meghatározását 2008. január 1-jétől kezdhetik meg.

(3) Az adott esetnek megfelelően az 1782/2003/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó a zöldség- és gyümölcstámogatás integrálása előtt meglévő valamennyi támogatási jogosultság értékére, valamint a zöldség- és gyümölcstámogatásra vonatkozó referenciaösszegek kiszámítására.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a csökkentés tagállamok által rögzített százalékértékét kell alkalmazni az egységes támogatási rendszerbe bevont zöldség- és gyümölcstermékekre vonatkozó referenciaösszegekre.

(5) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (8) bekezdésében meghatározott ötéves időszak nem kezdődik újra az olyan, nemzeti tartalékokból származó támogatási jogosultságok esetében, amelyek összegét újraszámították vagy megnövelték e rendelet 48g. és 48h. cikkével összhangban.

(6) Az e rendelet 7. cikke (1) bekezdésének, 12-17. cikkének, 20. cikkének és 27. cikkének a zöldség- és gyümölcságazat vonatkozásában való alkalmazásában az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első éve az 1782/2003/EK rendelet VII. melléklete M. pontjában említett összegek és a támogatásra jogosult hektárszám tagállamonkénti meghatározásának éve, tekintettel az említett pont harmadik bekezdésében említett választható hároméves átmeneti időszakra.

48g. cikk

Különleges szabályok

(1) Ha egy mezőgazdasági termelő az e rendelet 12. cikkével összhangban rögzített támogatási jogosultságok meghatározásának igénylési határidejéig nem rendelkezik támogatási jogosultsággal, illetve csak területpihentetési vagy különös feltételekhez kötött támogatási jogosultsággal rendelkezik, az 1782/2003/EK rendelet 37. és 43. cikkének megfelelően kiszámított támogatási jogosultságokat kap a zöldség- és gyümölcstermékekre vonatkozóan.

Az első albekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a termelő az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első éve és a zöldség- és gyümölcságazat integrálásának éve között támogatási jogosultságot vett haszonbérbe.

(2) Ha a mezőgazdasági termelőnek az e rendelet 12. cikkével összhangban rögzített támogatási jogosultságok meghatározásának igénylési határidejéig támogatási jogosultságokat ítéltek oda, illetve ha a termelő ilyen jogosultságokat vásárolt vagy kapott, a támogatási jogosultságainak értékét és számát a következők szerint kell újraszámítani:

a) a támogatási jogosultságok számát a termelő tulajdonában lévő támogatási jogosultságok száma és az 1782/2003/EK rendelet 43. cikke alapján a zöldség- és gyümölcsfélék, az áruburgonya és a faiskolák vonatkozásában megállapított hektárszám összegeként kell kiszámítani;

b) az értéket a termelő tulajdonában lévő támogatási jogosultságok összértékét és az 1782/2003/EK rendelet 37. cikke alapján a zöldség- és gyümölcsfélék támogatása vonatkozásában megállapított referenciaösszeget összeadva, majd az így kapott mennyiséget az e bekezdés a) pontja szerint meghatározott számmal elosztva kell meghatározni.

A területpihentetési támogatásokra való jogosultságokat és a különös feltételekhez kötött jogosultságokat az e bekezdésben említett számításban nem kell figyelembe venni.

(3) A 12. cikkel összhangban rögzített, az egységes támogatási rendszer szerinti kérelmek benyújtási határideje előtt bérbe adott támogatási jogosultságokat a (2) bekezdésben említett számítás elvégzésekor figyelembe kell venni. Azonban a 27. cikkben említett szerződéses záradék értelmében 2004. május 15-ét megelőzően bérbe adott támogatási jogosultságokat az e cikk (2) bekezdésében említett számítás elvégzésekor csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a bérlet feltételei kiigazíthatók.

48h. cikk

Regionális szintű végrehajtás

(1) Ha egy tagállam élt az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, a mezőgazdasági termelők az említett rendelet 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően a zöldség- és gyümölcsfélék, az áruburgonya és a faiskolák tekintetében újonnan rendelkezésre álló, támogatásra jogosult hektárok számával megegyező számú támogatási jogosultságot kapnak.

A támogatási jogosultságok értékét az említett rendelet 59. cikke (2) és (3) bekezdésével és 63. cikke (3) bekezdésével összhangban kell kiszámítani.

Az 59. cikk (4) bekezdésének megfelelően az alkalmazás első éve 2008 lesz.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésétől eltérve a tagállamok az 1782/2003/EK rendelet VII. melléklete M. pontjával összhangban lévő objektív kritériumok alapján a zöldség- és gyümölcsfélék, az áruburgonya és a faiskolák vonatkozásában meghatározhatják a támogatási jogosultságok mezőgazdasági termelőnkénti kiegészítő számát.

7. FEJEZET

KÖZLÉSEK

49. cikk

Regionalizálás

Amennyiben egy tagállam él az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évét megelőző év augusztus 1-jéig közli a Bizottsággal az említett lehetőség igénybevételére vonatkozó döntés alapjául szolgáló indokokat és objektív kritériumokat, valamint adott esetben az említett cikknek csak egy adott régióban való alkalmazásának indokolását, illetve az adott cikk (3) bekezdésében meghatározott részleges elosztás indokait.

49a. cikk

A dohány, a gyapot, az olívaolaj, a komló, a cukorrépa, a cukornád és a cikória integrálása

(1) Ha egy tagállam az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel élt, legkésőbb 2005. október 1-jéig tájékoztatja a Bizottságot a felső határ növekedésének részleges felosztására vonatkozó indokokról.

A cukorrépa-, a cukornád- és a cikóriatámogatás integrálásának vonatkozásában az első albekezdésben meghatározott bejelentést legkésőbb 2006. május 15-ig kell a Bizottsághoz eljuttatni.

(2) A tagállam legkésőbb 2005. október 1-jéig tájékoztatja a Bizottságot az 1782/2003/EK rendelet 68a. cikkében, VII. melléklete H. és I. pontjában, valamint a rendelet 69. cikkében meghatározott lehetőségekre vonatkozóan a gyapottal, a dohánnyal, az olívaolajjal és a komlóval kapcsolatban augusztus 1-jéig hozott döntéséről.

A 48. cikk (6) bekezdésétől eltérve a cukorrépa-, a cukornád- és a cikóriatámogatás integrálásának vonatkozásában az 1782/2003/EK rendelet 69. cikkében biztosított lehetőséggel kapcsolatos döntés bejelentését legkésőbb 2006. április 30-ig kell a Bizottsághoz eljuttatni.

49b. cikk

A zöldség- és gyümölcsfélék integrálása

A tagállamok az 1782/2003/EK rendelet 51. cikkében megállapított lehetőség tekintetében hozott határozatukról - termék, év és adott esetben régió szerinti bontásban - legkésőbb 2008. november 1-jéig értesítik a Bizottságot.

50. cikk

(1) A tagállamok minden évben elektronikus úton közlik a Bizottsággal a következőket:

a) legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazása első évének szeptember 15-éig, az azt követő években pedig legkésőbb szeptember 1-jéig a folyó évre vonatkozó, az egységes támogatási rendszer keretében benyújtott összes kérelem számát, a támogatásigénylés tárgyát képező támogatási jogosultságok megfelelő összmennyiségét, valamint az azokhoz kapcsolódó összes támogatható hektárszámot;

b) legkésőbb szeptember 1-jéig az egységes támogatási rendszer keretében benyújtott, az előző évre elfogadott kérelmek összmennyiségével kapcsolatos végleges adatokat, valamint esetlegesen az 1782/2003/EK rendelet 6., 10., 11., 24. és 25. cikkében említett intézkedések alkalmazása után kiutalt kifizetések megfelelő összegét, valamint az előző év december 31-ig a nemzeti tartalékban maradó végösszeget.

(2) Az egységes támogatási rendszernek az 1782/2003/EK rendelet 58. cikkében meghatározott regionális végrehajtása esetén a tagállamok az egységes támogatási rendszer alkalmazása első évének szeptember 15-éig közlik a (3) bekezdéssel összhangban megállapított felső határ megfelelő részét.

Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évére vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjában említett információk alapját az ideiglenes támogatási jogosultságok képezik. A végleges támogatási jogosultságokon alapuló hasonló információkat a következő év március 1-jéig közlik.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet 69. cikke szerinti intézkedések alkalmazása esetén a tagállamok szeptember 1-jéig közlik a folyó évre vonatkozó összes kérelem számát, valamint a szóban forgó cikk értelmében az összegek visszatartásában érintett egyes ágazatok esetében a kérelmekhez kapcsolódó teljes összeget.

Szeptember 1-jéig a szóban forgó rendelet 69. cikke alapján az előző évre elfogadott kérelmek összmennyiségével kapcsolatos végleges adatokat, valamint az említett cikk értelmében az összegek visszatartásában érintett egyes ágazatoknak nyújtott támogatások teljes összegét.

50a. cikk

Szárított takarmány, keményítőburgonya, valamint zöldség és gyümölcs

Az 1782/2003/EK rendelet 60. cikke (2) bekezdésének, VII. melléklete B. és D. pontjai utolsó albekezdésének alkalmazásában a tagállamoknak legkésőbb az egyszerűsített kifizetési rendszer alkalmazásának első évét megelőző év október 31. napjáig közölni kell a Bizottsággal az azokban a rendelkezésekben említett hektárok számát.

8. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 12. cikk (1) és (2) bekezdését, amelyeket 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

TagállamIdőpont
Belgiumjúlius 15.
Dániajúlius 15.
Németországjúlius 15.
Dél-Görögország (Peloponnészosz, Jón-szigetek, Nyugat-Görögország, Attika, az Égei-tenger déli része, Kréta)június 20.
Közép- és Észak-Görögország (Kelet-Makedónia és Thrákia, Közép-Makedónia, Nyugat-Makedónia, Epirusz, Thesszália, szárazföldi Görögország (Sterea Ellada) és az Égei-tenger északi része)július 10.
Spanyolországjúlius 1.
Franciaország: Aquitaine, Midi-Pyrénées és Languedoc-Roussillonjúlius 1.
Franciaország: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (kivéve Loire-Atlantique és Vendée megyét), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur és Rhône-Alpesjúlius 15.
Franciaország: Loire-Atlantique és Vendée megyékoktóber 15.
Olaszországjúnius 11.
Ausztriajúnius 30.
Portugáliamárcius 1.

II. MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkének (2) bekezdésében említett hektárszámok

Tagállam és régiókHektárszám
DÁNIA33 740
NÉMETORSZÁG301 849
Baden-Württemberg18 322
Bajorország50 451
Brandenburg és Berlin12 910
Hessen12 200
Alsó-Szászország és Bréma76 347
Mecklenburg-Elő-Pomeránia13 895
Észak-Rajna-Vesztfália50 767
Rajna-vidék-Pfalz19 733
Saar-vidék369
Szászország12 590
Szász-Anhalt14 893
Schleswig-Holstein és Hamburg14 453
Türingia4 919
LUXEMBURG705
FINNORSZÁG38 006
A. régió3 425
B–C1. régió23 152
C2–C4. régió11 429
MÁLTA3 640
SZLOVÉNIA11 437
SVÉDORSZÁG
1. régió9 193
2. régió8 375
3. régió17 448
4. régió4 155
5. régió4 051
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Anglia (egyéb)241 000
Anglia (Moorland SDA)10
Anglia (Upland SDA)190
Észak-Írország8 304

( 1 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A 21/2004/EK rendelettel (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 141., 2004.4.30., 1. o.

( 3 ) HL L 38., 2000.2.12., 1. o.

( 4 ) HL L 160., 1999.6.26., 1. o.

( 5 ) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

( 6 ) HL L 345, 2004.11.20., 1. o.

( 7 ) HL L 355., 1992.12.5., 32. o.

( 8 ) HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

( 9 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o.

( 10 ) HL L 175., 1971.8.4., 1. o.

( 11 ) HL L 157., 1998.5.30., 7. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0795 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0795&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0795-20081117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0795-20081117&locale=hu A dokumentum későbbi módosításának konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék