32006R0776[1]

A Bizottság 776/2006/EK rendelete ( 2006. május 23. ) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a közösségi referencialaboratóriumok tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 776/2006/EK RENDELETE

(2006. május 23.)

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a közösségi referencialaboratóriumok tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 882/2004/EK rendelet meghatározza az élelmiszereket és a takarmányokat, valamint az állat-egészségügyi kérdéseket vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok általános feladatait, kötelezettségeit és a velük szemben támasztott követelményeket. A közösségi referencialaboratóriumokat az említett rendelet VII. melléklete sorolja fel. A lista tartalmazza mindazokat a takarmányokat és élelmiszereket vizsgáló közösségi referencialaboratóriumokat, amelyeket korábban más jogi aktusokban kijelöltek.

(2) A közösségi referencialaboratóriumok kijelölése az elemzési eredmények jó minőségét és egységességét hivatott szolgálni.

(3) A közösségi referencialaboratóriumok tevékenységének ki kell terjednie a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügy minden területére, különösen azokra, ahol pontos analitikai és diagnosztikai eredményekre van szükség.

(4) Számos olyan ágazatban, amely az élelmiszerekre, takarmányokra és állat-egészségügyre vonatkozó közösségi szabályozás hatálya alá tartozik, további közösségi referencialaboratóriumokat kell kijelölni azokon a területeken, ahol ilyen laboratóriumok még nem léteznek, különös tekintettel a következőkre: ragadós száj- és körömfájás, brucellózis, Listeria monocytogenes, koaguláz-pozitív Staphylococcusok, Escherichia coli, beleértve a verotoxikus E. coli (VTEC) baktériumot, Campylobacter, paraziták (különösen a Trichinella, az Echinococcus és az Anisakis), antimikrobiális rezisztancia, takarmányokban előforduló állati fehérjék, peszticid-szermaradványok, élelmiszerekben és takarmányokban előforduló mikotoxinok, élelmiszerekben és takarmányokban előforduló nehézfémek, élelmiszerekben és takarmányokban előforduló dioxinok és poliklórozott bifenilek (PCB), továbbá policiklikus aromás szénhidrogének (PAH).

(5) 2005 júliusában a Bizottság felhívást tett közzé új közösségi referencialaboratóriumok kiválasztása és kijelölése céljából. A jelentkezések elbírálása 2005 decemberében lezárult, az eredményekről az érintett tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatást kaptak. Az említett elbírálást követően a Bizottság megítélése szerint helyénvaló az egyes területeken sikerrel pályázó intézményeket új közösségi referenciaboratóriumnak kijelölni.

(6) A 882/2004/EK rendelet VII. mellékletében ismertetett, már létező közösségi referencialaboratóriumok vonatkozásában bizonyos információkat naprakésszé kell tenni.

(7) A 882/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 882/2004/EK rendelet VII. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

MELLÉKLET

A 882/2004/EK rendelet VII. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

"VII. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI REFERENCIALABORATÓRIUMOK

I. A takarmányokat és élelmiszereket vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok

1. A tejet és tejtermékeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

AFSSA - Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Franciaország

2. A zoonózisok (szalmonella) elemzését és vizsgálatát szolgáló közösségi referencialaboratóriumok

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Hollandia

3. A tengeri biotoxinokat ellenőrző közösségi referencialaboratórium

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

E-36200 Vigo

Spanyolország

4. A kagylók vírusos és bakteriális fertőzését ellenőrző közösségi referencialaboratórium

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Egyesült Királyság

5. A Listeria monocytogenes vizsgálatát végző közösségi referencialaboratórium

AFSSA - Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Franciaország

6. A koaguláz-pozitív Staphylococcus baktériumok, köztük a Staphylococcus aureus vizsgálatát végző közösségi referencialaboratórium

AFSSA - Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Franciaország

7. Az Escherichia coli, köztük a verotoxikus E. Coli (VTEC) baktériumok vizsgálatát végző közösségi referencialaboratórium

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Olaszország

8. A Campylobacter vizsgálatát végző közösségi referencialaboratórium

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Svédország

9. A parazitákat (különös tekintettel a Trichinella, az Echinococcus és az Anisakis parazitára) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Olaszország

10. Az antimikrobiális rezisztanciát vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Dánia

11. A takarmányokban előforduló állati fehérjéket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

B-5030 Gembloux

Belgium

12. Az állatgyógyászati készítmények és szennyező anyagok állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyagait vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok

a) A 96/23/EK irányelv I. melléklete A. csoportjának 1., 2., 3., és 4. pontjában, B. csoportjának 2. d) pontjában és B. csoportjának 3. d) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Hollandia

b) A 96/23/EK irányelv I. melléklete B. csoportjának 1. pontjában és B. csoportjának 3. e) pontjában felsorolt maradékanyagok, valamint a carbadox és olaquindox maradékai esetében:

Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA - site de Fougères

BP 90203

Franciaország

c) A 96/23/EK irányelv I. melléklete A. csoportjának 5. pontjában és B. csoportjának 2. a), 2. b) és 2. e) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

D-12277 Berlin

Németország

d) A 96/23/EK irányelv I. melléklete B. csoportjának 3. c) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Instituto Superiore di Sanità

I-00161 Roma

Olaszország

13. A fertőző szivacsos agyvelőbántalmakat (TSE-k) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A 999/2001/EK rendelet X. mellékletének B. fejezetében említett laboratórium

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Egyesült Királyság

14. A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokat vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) II. mellékletében említett laboratórium.

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Geel

Belgium

15. A géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) mellékletében említett referencialaboratórium.

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Ispra

Olaszország

16. Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokat ellenőrző közösségi referencialaboratórium

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Ispra

Olaszország

17. A peszticid-szermaradványokat vizsgáló közösségi referencialaboratórium

a) Gabonafélék és takarmányok

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Dánia

b) Állati eredetű élelmiszerek és magas zsírtartalmú élelmiszercikkek

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Németország

c) Gyümölcsök és zöldségek, beleértve a magas víz- és savtartalmú élelmiszercikkeket is

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia

PRRG: E-04120 Almería

Spanyolország

d) Egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerek

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Postfach 1206

D-70702 Fellbach

Németország

18. Az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló nehézfémeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Geel

Belgium

19. A mikotoxinokat vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Geel

Belgium

20. A policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Geel

Belgium

21. Az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló dioxinokat és poliklórozott bifenileket (PCB) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Németország

II. Állat-egészségügyi kérdéseket és élő állatokat vizsgáló Közösségi referencialaboratóriumok

1. A klasszikus sertéspestist vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvben (3) említett laboratórium.

2. Az afrikai lópestist vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról szóló, 1992. április 29-i 92/35/EGK tanácsi irányelvben (4) említett laboratórium.

3. A madárinfluenzát vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvben (5) említett közösségi referencialaboratórium.

4. A Newcastle-betegséget vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. július 14-i 92/66/EGK tanácsi irányelvben (6) említett laboratórium.

5. A sertések hólyagos betegségét vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvben (7) említett referencialaboratórium.

6. A halbetegségeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az egyes halbetegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló, 1993. június 24-i 93/53/EGK tanácsi irányelvben (8) említett laboratórium.

7. A kéthéjú kagylókat érintő betegségeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló, 1995. december 22-i 95/70/EGK tanácsi irányelvben (9) említett laboratórium.

8. A veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő közösségi referencialaboratórium

A veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozatban (10) említett laboratórium.

9. A kéknyelvbetegséget vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvben (11) említett laboratórium.

10. Az afrikai sertéspestist vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. június 27-i 2002/60/EK tanácsi irányelvben (12) említett laboratórium.

11. Az állattenyésztési technikát vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestület kijelöléséről szóló, 1996. július 23-i 96/463/EGK tanácsi határozatban (13) említett laboratórium.

12. A ragadós száj- és körömfájást vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvben (14) említett laboratórium.

13. A brucellózist vizsgáló közösségi referencialaboratórium

AFSSA - Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

F-94700 Maisons-Alfort

Franciaország

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(3) HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(4) HL L 157., 1992.6.10., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(6) HL L 260., 1992.9.5., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(7) HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(8) HL L 175., 1993.7.19., 23. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(9) HL L 332., 1995.12.30., 33. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(10) HL L 79., 2000.3.30., 40. o. A 2003/60/EK bizottsági határozattal (HL L 23., 2003.1.28., 30. o.) módosított határozat.

(11) HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(12) HL L 192., 2002.7.20., 27. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(13) HL L 192., 1996.8.2., 19. o.

(14) HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A 2005/615/EK bizottsági határozattal (HL L 213., 2005.8.18., 14. o.) módosított irányelv."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0776 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0776&locale=hu

Tartalomjegyzék