32017L2398[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2398 irányelve (2017. december 12.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/2398 IRÁNYELVE

(2017. december 12.)

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, összefüggésben annak 153.cikke (1) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) célja, hogy a munkájuk során rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek kitett munkavállalók számára védelmet nyújtson az expozícióból eredő egészségügyi és biztonsági kockázatokkal szemben. Az említett irányelv egységes szintű védelmet biztosít a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelem tekintetében, mégpedig egy olyan általános elvi keret révén, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy biztosítsák a minimumkövetelmények egységes alkalmazását. A rendelkezésre álló információkon, köztük tudományos és műszaki adatokon, a gazdasági megvalósíthatóságon, alapos társadalmi-gazdasági hatásvizsgálaton, valamint az expozíciós mérési protokollok és technikák munkahelyen való elérhetőségén alapuló kötelező erejű foglalkozási expozíciós határértékek fontos elemei a munkavállalók védelmét szolgáló, az említett irányelvben megállapított általános rendelkezéseknek. Az említett irányelvben meghatározott minimumkövetelmények célja a munkavállalók uniós szintű védelmének biztosítása. A tagállamok szigorúbb kötelező erejű foglalkozási expozíciós határértékeket határozhatnak meg.

(2) A foglalkozási expozíciós határértékek a 2004/37/EK irányelv szerinti kockázatkezelés körébe tartoznak. E határértékek betartása nem érinti a munkáltatóknak az említett irányelv alapján fennálló egyéb kötelezettségeit, különösen azokat, amelyek a rákkeltő anyagok és mutagének munkahelyen történő alkalmazásának csökkentésére, a munkavállalók rákkeltő anyagoknak és a mutagéneknek való kitettségének megelőzésére és csökkentésére, valamint az e célból végrehajtandó intézkedésekre vonatkoznak. Az említett intézkedéseknek - a műszakilag lehetséges mértékben - ki kell terjedniük a rákkeltő anyag vagy mutagén olyan anyaggal, keverékkel vagy eljárással való helyettesítésére, amely nem veszélyes vagy kevésbé veszélyes a munkavállalók egészségére, zárt rendszerek alkalmazására, illetve a munkavállalókat érintő expozíció szintjének csökkentésére irányuló egyéb intézkedésekre. Ebben az összefüggésben bizonytalanságok esetén rendkívül fontos figyelembe venni az elővigyázatosság elvét.

(3) A legtöbb rákkeltő anyag és mutagén esetében nem lehetséges tudományosan azon szinteket azonosítani, amelyek alatt az expozíció nem eredményez káros hatásokat. Noha a rákkeltő anyagok és mutagének tekintetében a határértékek munkahelyeken történő, ezen irányelv szerinti meghatározása nem szünteti meg teljes egészében a munkahelyi expozícióból eredően a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő kockázatokat (fennmaradó kockázat), mindenképpen hozzájárul az ilyen expozícióból eredő kockázatok jelentős csökkentéséhez, a 2004/37/EK irányelv szerinti fokozatos és célirányos megközelítésnek megfelelően. Más rákkeltő anyagok és mutagének esetében lehetséges tudományosan azon szinteket azonosítani, amelyek alatt az expozíció várhatóan nem eredményez káros hatásokat.

(4) Egyes rákkeltő anyagok vagy mutagének esetében a munkavállalók expozíciójának maximális szintjeit olyan értékek határozzák meg, amelyeket a 2004/37/EK irányelv értelmében nem szabad túllépni. Ezeket a határértékeket módosítani kell, és további rákkeltő anyagok vagy mutagének esetében is meg kell határozni határértékeket.

(5) A tagállamok által a 89/391/EGK tanácsi irányelv (4) 17a. cikke értelmében ötévente benyújtott végrehajtási jelentések alapján a Bizottságnak értékelnie kell a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó jogi keret végrehajtását, így többek között a 2004/37/EK irányelvet is, és szükség esetén tájékoztatnia az érintett intézményeket és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot az említett keret hatékonyabbá tételét célzó kezdeményezésekről, így szükség esetén a megfelelő jogalkotási javaslatokról is.

(6) Az ebben az irányelvben foglalt határértékeket szükség esetén, a rendelkezésre álló információkra - köztük az új tudományos és műszaki adatokra, valamint a munkahelyi expozíciós szint mérését segítő, tényeken alapuló bevált gyakorlatokra, technikákra és protokollokra - figyelemmel módosítani kell. Amennyiben lehetséges, az említett információknak ki kell terjedniük a munkavállalók egészségét érintő fennmaradó kockázatokkal kapcsolatos adatokra, valamint a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság véleményeire. A fennmaradó kockázattal kapcsolatos - uniós szinten nyilvánosan elérhetővé tett - információk hasznosak a rákkeltő anyagokkal és a mutagénekkel történő foglalkozási expozícióból eredő kockázatok csökkentésére irányuló jövőbeli munka szempontjából, beleértve az ebben az irányelvben foglalt határértékek módosításait is. Az említett információk átláthatóságát a jövőben is ösztönözni kell.

(7) Az anyagoknak való kitettségre vonatkozó konzisztens adatok hiánya miatt a megfelelő egészségügyi felülvizsgálat végrehajtásával kell biztosítani a kitett vagy a kitettség kockázatával fenyegetett munkavállalók védelmét. Következésképpen lehetővé kell tenni, hogy azon munkavállalókat, akiknél a 2004/37/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett értékelés eredményei az egészséget vagy a biztonságot veszélyeztető kockázatot tárnak fel, az egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvos vagy hatóság jelzése alapján megfelelő egészségügyi felülvizsgálatnak vessék alá a kitettség megszűnte után is. Az említett felülvizsgálatot a tagállamok nemzeti jogának vagy gyakorlatának megfelelően kell elvégezni. A 2004/37/EK irányelv 14. cikkét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy minden érintett munkavállaló esetében biztosított legyen az említett egészségügyi felülvizsgálat.

(8) A munkavállalók biztonságának és megfelelő ellátásának biztosítása érdekében a tagállamok részéről a munkáltatóktól származó adatok megfelelő és következetes gyűjtésére van szükség. A tagállamoknak információkat kell szolgáltatniuk a Bizottság számára, hogy az el tudja készíteni a 2004/37/EK irányelv végrehajtásáról szóló jelentéseit. A Bizottság már jelenleg is támogatja a tagállamokban történő adatgyűjtéssel kapcsolatos bevált gyakorlatok alkalmazását, és adott esetben javaslatokat kell tennie a 2004/37/EK irányelv értelmében előírt adatgyűjtés további javítása céljából.

(9) A 2004/37/EK irányelv előírja a munkáltatók számára, hogy alkalmazzák a rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek a munkahelyen való kitettség szintjének mérésére vonatkozó meglévő és megfelelő eljárásokat, figyelemmel arra, hogy a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság az ajánlásaiban megállapítja, hogy bármely ajánlott foglalkozási expozíciós határérték és biológiai határértékek alapján lehetséges az expozíció mérése. Ahhoz, hogy meg lehessen erősíteni a 2004/37/EK irányelvben meghatározott kötelezettségeket, és Unió-szerte biztosítani lehessen a munkavállalók egészségének hasonló és magas szintű védelemét valamint az egyenlő versenyfeltételeket, egységesebbé kell tenni a rákkeltő anyagok és mutagének levegőben való koncentrációjának az említett irányelvben foglalt határértékekhez való viszonya mérését szolgáló módszereket.

(10) A 2004/37/EK irányelv III. mellékletének ezen irányelvben meghatározott módosításai az első lépést jelentik az említett irányelv naprakésszé tételét célzó hosszabb távú folyamatban. E folyamat következő lépéseként a Bizottság javaslatot nyújtott be azzal a céllal, hogy határértékeket és ún. "bőr" megjegyzéseket vezessen be további hét rákkeltő anyagra vonatkozóan. A Bizottság ezenfelül a "Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek - Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása" című, 2017. január 10-i közleményében kijelentette, hogy a 2004/37/EK irányelv további módosításai várhatók. A Bizottságnak a 2004/37/EK irányelv 16. cikkének és a bevált gyakorlatnak megfelelően folyamatosan folytatnia kell az említett irányelv III. mellékletének naprakésszé tételére irányuló munkát. E munkának adott esetben a 2004/37/EK irányelvben és az ezen irányelvben foglalt határértékek jövőbeli felülvizsgálatát célzó javaslatok, valamint újabb határértékek bevezetését célzó javaslatok benyújtását kell eredményezniük.

(11) A lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében minden rákkeltő anyag és mutagén esetében figyelembe kell venni más felszívódási utakat is, ideértve a bőrön keresztüli felszívódás lehetőségét.

(12) A Bizottság munkáját a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság segíti, különösen a rendelkezésre álló legújabb tudományos adatok azonosításában, részletes értékelésében és elemzésében, valamint a vegyi kockázatoknak kitett munkavállalók védelmét szolgáló foglalkozási expozíciós határértékekre vonatkozó javaslat megtételében, amelyeket a 98/24/EK tanácsi irányelv (5) és a 2004/37/EK irányelv szerint uniós szinten kell meghatározni. Az o-toluidin és a 2-nitropropán vegyi anyagokat illetően a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottságnak 2016-ban nem voltak ajánlásai, így egyéb, kellően megbízható és a nyilvánosság számára is elérhető tudományos adatforrásokat vettek figyelembe.

(13) A vinil-klorid monomerre és a keményfaporokra vonatkozó, a 2004/37/EK irányelv III. mellékletében foglalt határértékeket a frissebb tudományos és műszaki adatok fényében felül kell vizsgálni. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség által javasoltak szerint a keményfaporok és a puhafaporok közötti különbségtételt az említett mellékletben foglalt határértékek tekintetében tovább kell vizsgálni.

(14) Nagyon gyakori az egynél több fafajtának való kitettség, ami nehezíti a különböző fafajtáknak való kitettség vizsgálatát. A keményfaporoknak és puhafaporoknak való kitettség általános a munkavállalók körében az Unióban, és az légzési problémákat és légzőszervi betegségeket okozhat, legsúlyosabb egészségügyi következménye pedig az orr és orrmelléküreg rosszindulatú daganatos megbetegedésének kockázata. Ezért elő kell írni, hogy keményfaporok és más faporok keveréke esetén a keményfaporok mellékletben foglalt határértékét kell alkalmazni az adott keverékben lévő valamennyi fapor tekintetében.

(15) Bizonyos króm(VI)-vegyületek megfelelnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) szerinti rákkeltő anyagként (1A. vagy 1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján, azon króm(VI)-vegyületek tekintetében, amelyek a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek, lehetséges határértéket meghatározni. Ezért indokolt az említett króm(VI)-vegyületek tekintetében határértéket megállapítani.

(16) A króm (VI)-vegyületek tekintetében a 0,005 mg/m3-es határérték valószínűleg nem megfelelő, és rövidtávon több ágazatban is nehezen teljesíthetőnek bizonyulhat. Ezért átmeneti időszakot kell bevezetni, amely időszakban a 0,010 mg/m3 határérteket kell alkalmazni. Azon egyedi helyzeteket illetően, amelyekben a munkavégzés füstképzéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatokhoz, illetve ezekhez hasonló munkafolyamatokhoz kapcsolódik, az említett átmeneti időszakban 0,025 mg/m3-es, az átmeneti időszak lejártát követően pedig 0,005 mg/m3-es határértéket kell általánosan alkalmazni.

(17) Bizonyos tűzálló kerámiaszálak megfelelnek az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján azon tűzálló kerámiaszálak tekintetében, amelyek a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek, lehetséges határértéket meghatározni. Ezért indokolt az említett tűzálló kerámiaszálakra vonatkozóan határértéket megállapítani.

(18) A kristályos szilícium-dioxid belélegezhető porának rákkeltő hatása kellően bizonyított. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok azt mutatják, hogy a kristályos szilícium-dioxid belélegezhető porára vonatkozóan határértéket kell megállapítani. A kristályos szilícium-dioxid munkafolyamat során keletkező belélegezhető pora nem tartozik az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás hatálya alá. Ezért indokolt a kristályos szilícium-dioxidnak munkafolyamat során keletkező belélegezhető porával történő expozíciót magában foglaló munkát felvenni a 2004/37/EK irányelv I. mellékletébe, valamint olyan határértéket megállapítani a kristályos szilícium-dioxid belélegezhető porára ("belélegezhető frakció") vonatkozóan, amely - különösen a kitett munkavállalók számára tekintettel - felülvizsgálat tárgyát képezi.

(19) A Bizottság, a tagállamok vagy a szociális partnerek által kidolgozott iránymutatások és bevált gyakorlatokat ismertető példatárak, illetve egyéb kezdeményezések - például a munkavállalók egészségének a kristályos szilícium-dioxid és az azt tartalmazó termékek megfelelő kezelése és használata révén való védelméről szóló megállapodás témájában folytatott szociális párbeszéd (NEPSi) - hasznos és szükséges eszközök a szabályozási intézkedések kiegészítése és különösen a határértékek tényleges betartásának támogatása szempontjából, ezért azokra komoly figyelmet kell fordítani. Az említett iránymutatások és példatárak olyan intézkedéseket foglalnak magukban, amelyek az expozíció megelőzését vagy minimalizálását célozzák, például a vizes portalanítást a kristályos szilícium-dioxid esetében annak megakadályozása érdekében, hogy a por a levegőbe kerüljön.

(20) Az etilén-oxid megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősül. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján e rákkeltő anyag tekintetében lehetséges határértéket meghatározni. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság megállapította, hogy az etilén-oxid esetében fennáll a jelentős mértékű, bőrön keresztüli felszívódás lehetősége. Ezért indokolt az etilén-oxidra vonatkozóan határértéket megállapítani, valamint egy olyan megjegyzést hozzárendelni, miszerint fennáll a jelentős mértékű, bőrön keresztüli felszívódás lehetősége.

(21) Az 1,2-epoxipropán megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősül. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján azonosítani lehet azt az expozíciós szintet, amely alatt az e rákkeltő anyagnak való expozíció várhatóan nem jár káros hatással. Ezért indokolt az 1,2-epoxipropán vonatkozásában határértéket megállapítani.

(22) Az akrilamid megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősül. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján e rákkeltő anyag tekintetében lehetséges határértéket meghatározni. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság megállapította, hogy az akrilamid esetében fennáll a jelentős mértékű, bőrön keresztüli felszívódás lehetősége. Ezért indokolt az akrilamidra vonatkozóan határértéket megállapítani, valamint egy olyan megjegyzést hozzárendelni, miszerint fennáll a jelentős mértékű, bőrön keresztüli felszívódás lehetősége.

(23) A 2-nitropropán megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősül. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján e rákkeltő anyag tekintetében lehetséges határértéket meghatározni. Ezért indokolt a 2-nitropropán vonatkozásában határértéket megállapítani.

(24) Az o-toluidin megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősül. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján e rákkeltő anyag tekintetében lehetséges határértéket meghatározni. Ezért indokolt az o-toluidinra vonatkozóan határértéket megállapítani, valamint egy olyan megjegyzést hozzárendelni, miszerint fennáll a jelentős mértékű, bőrön keresztüli felszívódás lehetősége.

(25) Az 1,3-butadién megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1A. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősül. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján e rákkeltő anyag tekintetében lehetséges határértéket meghatározni. Ezért indokolt az 1,3-butadién vonatkozásában határértéket megállapítani.

(26) A hidrazin megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősül. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján e rákkeltő anyag tekintetében lehetséges határértéket meghatározni. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság megállapította, hogy a hidrazin esetében fennáll a jelentős mértékű, bőrön keresztüli felszívódás lehetősége. Ezért indokolt a hidrazinra vonatkozóan határértéket megállapítani, valamint egy olyan megjegyzést hozzárendelni, miszerint fennáll a jelentős mértékű, bőrön keresztüli felszívódás lehetősége.

(27) A brómetilén megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő anyagként (1B. kategória) való besorolás kritériumainak, tehát a 2004/37/EK irányelv értelmében rákkeltő anyagnak minősül. A rendelkezésre álló információk, köztük a tudományos és műszaki adatok alapján e rákkeltő anyag tekintetében lehetséges határértéket meghatározni. Ezért indokolt a brómetilénre vonatkozóan határértéket megállapítani.

(28) Ez az irányelv megerősíti a munkavállalók munkahelyi egészségvédelmét és biztonságát. A tagállamoknak ezen irányelvet át kell ültetniük nemzeti jogukba. Gondoskodniuk kell arról, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az ezen irányelv megfelelő és hatékony végrehajtása érdekében fennálló feladataik megvalósításához szükséges képzett személyzettel és egyéb erőforrásokkal, a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban. Ezen irányelv munkáltatók általi alkalmazását megkönnyítené, ha adott esetben iránymutatások állnának rendelkezésükre arra vonatkozóan, hogy miként lehet jobban megfelelni ennek az irányelvnek.

(29) A Bizottság konzultált a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. cikkének megfelelően kétszakaszos, uniós szintű konzultációt folytatott a szociális partnerekkel is.

(30) A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság véleményeiben megemlítette, hogy több anyag - például a kristályos szilícium-dioxid belélegezhető pora, az akrilamid és a 1,3- butadién - kötelező erejű foglalkozási expozíciós határértékeit bizonyos időszakot követően felül kell vizsgálni. A Bizottságnak figyelembe kell vennie ezeket a véleményeket, amikor az anyagokat tudományos értékelés céljára rangsorolja.

(31) A tűzálló kerámiaszálakra vonatkozó véleményében a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság egyetértett azzal, hogy kötelező erejű foglalkozási expozíciós határértékre van szükség, ám a küszöbértékre vonatkozóan nem tudott közös álláspontot kialakítani. A Bizottságnak ezért a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság munkamódszerének és a szociális partnerek autonómiájának sérelme nélkül ösztönöznie kell a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot, hogy nyújtson be naprakész véleményt a tűzálló kerámiaszálakra vonatkozóan azzal a céllal, hogy közös álláspontot lehessen kialakítani ezen anyag határértékéről.

(32) A férfiak és a nők munkahelyükön gyakran anyagok olyan kombinációjának vannak kitéve, amely fokozhatja az egészségügyi kockázatokat, és káros hatást gyakorol többek között a reprodukciós rendszerükre, ideértve a termékenység károsítását, illetve a meddőséget, valamint károsan befolyásolja a magzati fejlődést és a szoptatást. A reprodukciót károsító anyagok a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket előíró uniós intézkedések, ezen belül is különösen a 98/24/EK irányelvben és a 92/85/EGK tanácsi irányelvben (7) meghatározott intézkedések hatálya alá tartoznak. Az olyan reprodukciót károsító anyagok, amelyek egyúttal rákkeltőek vagy mutagének is, a 2004/37/EK irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. A Bizottságnak értékelnie kell, hogy a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozóan a 2004/37/EK irányelvben meghatározott intézkedések alkalmazását ki kell-e terjeszteni a reprodukciót károsító összes anyagra.

(33) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket, különösen az annak 2. cikkében és 31. cikkében meghatározott élethez való jogot és a tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való jogot.

(34) A munkavállalók hatékony védelme érdekében az ebben az irányelvben foglalt határértékek az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) végrehajtásának fényében folyamatosan felülvizsgálat tárgyát képezik majd, különösen a 2004/37/EK irányelvben foglalt határértékek és a veszélyes vegyi anyagoknak az említett rendelet szerinti származtatott hatásmentes szintjei közötti kölcsönhatások figyelembevételének céljával.

(35) mivel ezen irányelv céljait - nevezetesen a munkavállalók munkakörülményeinek javítását és egészségük védelmét a rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek való kitettségből eredő egyedi kockázatokkal szemben - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(36) mivel ezen irányelv tárgya a munkavállalók munkahelyi egészségének és biztonságának védelme, azt legkésőbb a hatálybalépésének időpontjától számított két éven belül át kell ültetni.

(37) A 2004/37/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A tagállamoknak a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke szerinti, a Bizottságnak benyújtott jelentéseikben figyelembe kell venniük az e cikk első bekezdésének a)-g) pontjában foglalt információkat."

2. A 14. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban megállapítják az olyan munkavállalók vonatkozó egészségügyi felülvizsgálatának végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, akiknél a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei az egészséget vagy a biztonságot veszélyeztető kockázatot tárnak fel. A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvos vagy illetékes hatóság jelezheti, hogy az érintett munkavállalót az egészségének megőrzéséhez szükségesnek vélt ideig a kitettség megszűnése után is egészségügyi felülvizsgálatnak kell alávetni.";

b) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(8) Minden olyan rákos megbetegedést jelenteni kell az illetékes hatóságnak, amely a nemzeti jog vagy gyakorlat értelmében a munkavégzés során rákkeltő anyagnak vagy mutagénnek való kitettség következménye.

A tagállamoknak a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke szerinti, a Bizottságnak benyújtott jelentéseikben figyelembe kell venniük az e bekezdés szerinti információkat."

3. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"18a. cikk

Értékelés

A Bizottság az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó következő, a 89/391/EGK irányelv 17a. cikkében említett értékelés keretében végzett értékelés részeként azt is értékeli, hogy szükséges-e a kristályos szilícium-dioxid belélegezhető porát illetően megállapított határérték módosítása. A Bizottság adott esetben javaslatot tesz az említett anyag vonatkozásában szükséges módosításokra.

Legkésőbb 2019 első negyedévében a Bizottság - a legújabb tudományos ismeretekre figyelemmel - megvizsgálja annak lehetőségét, hogy ezen irányelv hatályát kiterjesszék a reprodukciót károsító anyagokra. A vizsgálat alapján a Bizottság adott esetben, és a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően jogalkotási javaslatot nyújt be."

4. Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

"6. A kristályos szilícium-dioxid munkafolyamat során keletkező belélegezhető porának való kitettséget magában foglaló munka".

5. A III. melléklet helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

"2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2020. január 17-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el."

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2017. december 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS

(1) HL C 487., 2016.12.28., 113. o.

(2) Az Európai Parlament 2017. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017.december 7-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.).

(4) A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

(5) A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(7) A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 348., 1992.11.28., 1. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2016.12.30., 1. o.).

MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

Határértékek és egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezések (16. cikk)

A. FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

Az anyag neveEK-szám (1)CAS-szám (2)Határértékek (3)Megjegy-zésÁtmeneti intézkedések
mg/m3 (4)ppm (5)f/ml (6)
Keményfaporok2 (7)Határérték 3 mg/m32023. január 17-ig
Króm(VI)-vegyületek, melyek a 2. cikk a) pontjának i. alpontja értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek
(krómként kifejezve)
0,005Határérték 0,010 mg/m32025. január 17-ig
Határérték: 0,025 mg/m3 a füstképzéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatokra, illetve az ezekhez hasonló munkafolyamatokra vonatkozóan 2025. január 17-ig
Tűzálló kerámiaszálak,
melyek a 2. cikk a) pontjának i. alpontja értelmében rákkeltő anyagnak minősülnek
0,3
A kristályos szilícium-dioxid belélegezhető pora0,1 (8)
Benzol200-753-771-43-23,251bőr (9)
Vinil-klorid monomer200-831-075-01-42,61
Etilén-oxid200-849-975-21-81,81bőr (9)
1,2-epoxipropán200-879-275-56-92,41
Akrilamid201-173-779-06-10,1bőr (9)
2-nitropropán201-209-179-46-9185
o-toluidin202-429-095-53-40,50,1bőr (9)
1,3-butadién203-450-8106-99-02,21
Hidrazin206-114-9302-01-20,0130,01bőr (9)
Brómetilén209-800-6593-60-24,41

B. EGYÉB KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

p.m."

(1) Az EK-szám, azaz az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-szám az anyag Európai Unión belüli hivatalos száma, az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 1. részének 1.1.1.2. pontjában meghatározottak szerint.

(2) CAS-szám: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat nyilvántartási szám.

(3) Nyolcórás referencia-időszakra vonatkoztatva mért vagy számított adat.

(4) mg/m3 = milligramm per köbméter 20 °C-os és 101,3 kPa-os levegőben (760 higanymilliméter nyomás).

(5) ppm = milliomodrész adott térfogatnyi levegőben (ml/m3).

(6) f/ml = szálak egy milliliterben.

(7) Belélegezhető frakció: ha a keményfaporok más faporokkal keverednek, a határértéknek a keverékben jelen lévő minden faporra vonatkoznia kell.

(8) Belélegezhető frakció.

(9) Bőrrel való érintkezés útján jelentősen hozzájárulhat a teljes test terheléséhez.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017L2398 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017L2398&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére