Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32006R0263[1]

A Bizottság 263/2006/EK rendelete ( 2006. február 15. ) a 796/2004/EK és az 1973/2004/EK rendeletnek a héjas gyümölcsűek tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 263/2006/EK RENDELETE

(2006. február 15.)

a 796/2004/EK és az 1973/2004/EK rendeletnek a héjas gyümölcsűek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 145. cikke c), l) és m) pontjára,

mivel:

(1) Az 1782/2003/EK rendeletben azért szerepel a héjas gyümölcsűek ágazatára vonatkozó támogatási rendszer bevezetése, nehogy azokon a területeken, ahol hagyománya van a héjas gyümölcsűek termesztésének, ezzel felhagyjanak, és ebből kedvezőtlen következmények származzanak a környezetre, a vidékre, a társadalomra és a gazdaságra nézve.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet a héjas gyümölcsűekre vonatkozó területalapú támogatás feltételéül szabta bizonyos minimális ültetési sűrűség és parcellaméret meglétét.

(3) A héjas gyümölcsűekre vonatkozó területalapú támogatás igazgatásának egyszerűsítése végett - az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott támogathatósági feltételeknek is eleget téve és az említett rendeletben kitűzött célok megvalósítására törekedve - indokolt módosítani a mezőgazdasági parcellák azonosítására és a támogatási kérelmek tartalmára vonatkozó követelményeket, amelyeket a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (2) ír elő. Indokolt továbbá a héjas gyümölcsűekre vonatkozó területalapú támogatás megszerzésének feltételei tekintetében kiigazítani a rendelkezéseket, amelyek az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendeletben (3) szerepelnek.

(4) Annak érdekében, hogy az ellenőrzési rendszer összhangba kerüljön a területalapú támogatási rendszerekre alkalmazandó, általában érvényes ellenőrzési aránnyal, indokolt módosítani a 796/2004/EK rendeletben előírt feltételeket.

(5) A 796/2004/EK és az 1973/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 796/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2. A 13. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 4. fejezetében előírt, héjas gyümölcsűekre vonatkozó területalapú támogatás iránti kérelem esetében az egységes kérelemnek tartalmaznia kell a héjas gyümölcsű fák számát, fajonkénti lebontásban."

3. A 26. cikk (1) bekezdése második albekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 4. fejezete alapján héjas gyümölcsűekre vonatkozó támogatást igénylő összes mezőgazdasági termelő 5 %-a."

2. cikk

Az 1973/2004/EK rendelet 15. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

A közösségi támogatás megszerzésének feltételei

(1) A héjas gyümölcsű fákkal beültetett mezőgazdasági parcellák közül csak azok támogathatók az 1782/2003/EK rendelet 83. cikke szerinti területalapú támogatással, amelyek a 796/2004/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban teljesítik az e cikk (2) és (3) bekezdésében előírt feltételeket.

Ha a parcellán álló héjas gyümölcsű fák különböző fajokhoz tartoznak, a támogatás pedig a fajok között különbséget tesz, a támogathatóság feltétele, hogy a fák hektáronkénti száma a héjas gyümölcsű fáknak legalább az egyik faja esetében elérje az e cikk (3) bekezdésében meghatározott alsó határértéket.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet 83. cikke szerinti területalapú támogatás vonatkozásában a támogatható parcellák méretének alsó határa 0,10 hektár. A tagállamok azonban - az adott területek sajátosságait figyelembe vevő objektív szempontok alapján - ennél magasabb értékben is megállapíthatják a parcellaméret alsó határát.

(3) A héjas gyümölcsű fák hektáronkénti számának alsó határértéke:

i. mogyorófák esetében 125;

ii. mandulafák esetében 50;

iii. diófák esetében 50;

iv. pisztáciafák esetében 50;

v. szentjánoskenyérfák esetében 30.

A tagállamok azonban - az adott termelés sajátosságait figyelembe vevő objektív szempontok alapján - ennél magasabb értékben is megállapíthatják az ültetési sűrűség alsó határát.

(4) Az (1) bekezdés második albekezdésében említett esetekben a támogatás szintje ugyanaz, mint annál a fajnál, amelyre vonatkozóan teljesülnek a támogathatóság feltételei és a támogatás összege a legmagasabb."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2006. évre és a későbbi évekre vonatkozó támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2183/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 347., 2005.12.30., 56. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 2184/2005/EK rendelettel (HL L 347., 2005.12.30., 61. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 345., 2004.11.20., 1. o. A legutóbb a 2184/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0263 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0263&locale=hu