32015R0561[1]

A Bizottság (EU) 2015/561 végrehajtási rendelete ( 2015. április 7. ) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/561 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 7.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 70. és 72. cikkére, valamint 145. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) Az 1308/2013/EU rendelet II. része I. címének III. fejezete a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszerrel kapcsolatos szabályokat foglal magában, mely szabályok 2016. január 1-jétől kezdődően hatályon kívül helyezik és felváltják az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (3) II. része I. címe III. fejezete IVa. szakaszának II. alszakaszában a telepítési jogra vonatkozóan meghatározott átmeneti szabályozást. Az 1308/2013/EU rendelet II. része I. címének III. fejezete szabályokat állapít meg a szőlőtelepítésre vonatkozó engedélyezési rendszer időtartama, igazgatása és ellenőrzése tekintetében, valamint felhatalmazza a Bizottságot a rendszer igazgatásával és ellenőrzésével kapcsolatos végrehajtási aktusok elfogadására. Az 1234/2007/EK rendelet II. része I. címe III. fejezete IVa. szakaszának II. alszakaszában a telepítési jogra vonatkozóan meghatározott átmeneti szabályozás az 1308/2013/EU rendelet 230. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának megfelelően 2015. december 31-ig alkalmazandó.

(2) Az 1308/2013/EU rendelet 62. cikke általános követelményként előírja a tagállamok számára, hogy a szőlőt telepíteni vagy újratelepíteni szándékozó termelők kérésére engedélyezzék a szőlőtelepítést. Az 1308/2013/EU rendelet 63. cikke rendelkezik az új telepítésekre vonatkozó védelmi mechanizmusról, amelynek keretében a tagállamok kötelesek minden évben a területükön már szőlővel betelepített teljes terület 1 %-ának megfelelő területre vonatkozóan új telepítéseket engedélyezni; a mechanizmus ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a tagállamok megfelelő indoklás alapján alacsonyabb határérték alkalmazása mellett döntsenek. Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke szabályokat állapít meg az új telepítések engedélyezésére vonatkozóan, továbbá a tagállamok által alkalmazható jogosultsági és elsőbbségi kritériumokat határoz meg.

(3) Indokolt uniós szinten szabályokat megállapítani a védelmi mechanizmussal, valamint a jogosultsági és elsőbbségi kritériumok kiválasztásával kapcsolatos döntések tekintetében a tagállamok által követendő eljárásra vonatkozóan. E szabályoknak ki kell terjedniük a meghozandó döntésekre vonatkozó határidőkre, valamint arra is, hogy milyen következményekkel jár bizonyos döntések meghozatalának elmulasztása.

(4) Annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban és borvidéken biztosított legyen a rendszer egyértelműsége és következetes alkalmazása, az új telepítések engedélyezésével kapcsolatos szabályozásnak ki kell térnie továbbá a kérelmek feldolgozására, a kiválasztási eljárásra és az engedélyek évente történő kiadására is. Ily módon a termelőkre Unió-szerte hasonló szabályok vonatkoznak az új telepítések engedélyezésének kérelmezése során. E szabályok célja annak biztosítása, hogy a rendszer átlátható és méltányos módon, megfelelő ütemezés szerint működjön, és igazodjon a borágazat szükségleteihez. Ezenkívül a szabályoknak meg kell akadályozniuk azt, hogy a kérelmezőket indokolatlan egyenlőtlenségek, túlzott késedelmek vagy aránytalan adminisztratív terhek sújtsák. Konkrétabban, mivel a borászati év augusztus 1-jén kezdődik, úgy tűnik, hogy az új telepítéseknek az említett időpontig történő engedélyezése jól igazodik a borágazat szükségleteihez, és biztosítja, hogy a szőlőtelepítésekre még ugyanabban a naptári évben sor kerülhessen. Indokolt kijelölni egy megfelelő időpontot annak biztosítására, hogy a tagállamok által meghozott valamennyi releváns döntés a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatok kiírását megelőzően kellő időben közzétételre kerüljön, és a termelők kérelmük benyújtása előtt alaposan megismerhessék az alkalmazandó szabályokat.

(5) Ha a támogatható kérelmekben igényelt hektárok teljes száma jóval meghaladja a tagállamok által rendelkezésre bocsátott hektárok számát, előfordulhat, hogy az egyedi kérelmezők jelentős hányada esetleg csak a töredékét kapja meg a kért hektárszámnak, és ezért nem használja fel a vonatkozó engedélyeket, amiből kifolyólag e termelőkre szankciók szabhatók ki. Az ilyen helyzetek kezelése érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy ne kerüljön sor az említett szankciók kiszabására akkor, ha a megadott engedélyben szereplő hektárszám nem éri el a kérelemben szereplő hektárszám bizonyos százalékát. Ezenkívül a vonatkozó engedélyek elvesztésének megakadályozása érdekében indokolt lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy átcsoportosítsák az engedélyeket a következő évre, vagy még az adott évben újból elosszák őket azon kérelmezők között, akik nem kapták meg az általuk kért teljes mennyiséget, de nem utasították vissza a megadott engedélyt.

(6) Az 1308/2013/EU rendelet 66. cikke, valamint a felhatalmazáson alapuló (EU) 2015/560 bizottsági rendelet (4) 3. és 4. cikke szabályokat állapít meg az újratelepítések ugyanazon mezőgazdasági üzem tekintetében történő engedélyezésére vonatkozóan. Indokolt uniós szinten szabályokat megállapítani a tagállamok által a szóban forgó újratelepítési engedélyek megadásakor követendő eljárások, valamint az ezen engedélyek megadására a tagállamok rendelkezésére álló időkeret tekintetében is. Annak érdekében, hogy a termelők képesek legyenek kezelni az ugyanazon mezőgazdasági üzemben végrehajtott újratelepítés növény-egészségügyi, környezeti vagy működési okokkal összefüggő korlátait, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy engedélyezzék a termelőknek, hogy a kivágást követően ésszerű, de korlátozott időn belül kérelmet nyújtsanak be. Ezenkívül - tekintettel az újratelepítésre vonatkozó engedélyek iránti kérelmek benyújtásával és feldolgozásával összefüggésben a tagállamokra és a termelőkre háruló adminisztratív terhekre - indokolt lehetőséget biztosítani egyszerűsített eljárás alkalmazására azokban az egyedi esetekben, amikor az újratelepítendő terület megfelel a kivágott ültetvény területének, illetve amikor nem létezik olyan döntés, amely korlátozásokat írna elő az újratelepítésekre vonatkozóan.

(7) Az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szabályokat állapít meg a 2015. december 31. előtt megadott telepítési jogok átváltása alapján történő engedélyezésre vonatkozóan. Indokolt uniós szinten szabályokat megállapítani az ilyen engedélyek megadása során a tagállamok által követendő eljárásra vonatkozóan is. Annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő módon és kellő időben megkaphassák és feldolgozhassák az átváltás iránti kérelmeket, célszerű meghatározni a kérelmek benyújtására és kezelésére vonatkozó időkeretet.

(8) Az 1308/2013/EU rendelet 62. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az engedélyeket a termelő mezőgazdasági üzemének a kérelemben meghatározott területére vonatkozóan kell megadni. Célszerű lehetővé tenni, hogy a kérelmezők - kellően indokolt esetben - az engedély érvényességi időszaka alatt megváltoztassák a meghatározott területet. Egyes esetekben azonban ki kell zárni ezt a lehetőséget annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszerrel való visszaélés.

(9) Az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (4) bekezdése, 64. cikkének (3) bekezdése, 71. cikkének (3) bekezdése és 145. cikke értelmében a tagállamok kötelesek értesítést küldeni a Bizottságnak a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer végrehajtásának bizonyos elemeiről. Meg kell határozni azokat a követelményeket, amelyek megkönnyítik a tagállamok számára, hogy a szóban forgó rendszer igazgatásával és ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi releváns szempontról tájékoztatást nyújtsanak, és ezáltal lehetővé tegyék a rendszer végrehajtásának megfelelő nyomon követését.

(10) Az 1306/2013/EU rendelet 62. cikke értelmében meg kell állapítani a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezéseket. Általános ellenőrzési szabályokra van szükség annak egyértelművé tételére, hogy a rendszernek való megfelelés ellenőrzésének fő eszköze a szőlőkataszter, és hogy az ellenőrzéseket az 1306/2013/EU rendelet 59. cikkében foglalt általános elvekkel összhangban kell elvégezni. Ezeknek a szabályoknak kell biztosítaniuk azt az általános keretet, amely segítségével a tagállamok nemzeti szinten részletesebb rendelkezéseket dolgoznak ki az engedély nélküli telepítések kiküszöbölése és az engedélyezési rendszer szabályainak betartatása érdekében, ideértve az engedélyek felhasználása és a kivágás tekintetében a tervezett újratelepítések esetében megállapított határidők betartását, valamint a termelők által az engedélyek megszerzésére vonatkozóan vállalt kötelezettség teljesítését is.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyek

Az 1308/2013/EU rendelet II. része I. címének III. fejezetében előírt, a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyek e rendelet alapján 2016-tól adhatók meg.

Az engedélyek az új telepítésekre, az újratelepítésekre és a telepítési jogok átváltására vonatkoznak.

Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikkében említett, új telepítésekre vonatkozó engedélyek megadása évente történik.

2. cikk

Az új telepítések céljára rendelkezésre bocsátandó területekre vonatkozó előzetes döntések

(1) Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban korlátozzák az új telepítések céljára az engedélyeken keresztül elosztott teljes területet, e döntésüket és annak indoklását március 1-jéig közzéteszik.

(2) Amennyiben a tagállamok figyelembe veszik az 1308/2013/EU rendelet 65. cikkében említett szakmai szervezetek, illetve termelői érdekcsoportok által tett ajánlásokat, ezeket az ajánlásokat kellő időben be kell nyújtani annak érdekében, hogy azokat az érintett tagállam az (1) bekezdésben említett döntésének meghozatala előtt megvizsgálhassa. Az ajánlásokat szintén közzé kell tenni.

3. cikk

Az új telepítésekre vonatkozó engedélyek megadásának kritériumai

Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy az 1308/2013/EU rendelet 64. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kritériumokat alkalmaznak az új telepítésekre vonatkozó engedélyek megadására, az ilyen értelmű döntésüket március 1-jéig közzé kell tenniük.

Az első bekezdésben említett döntések a következőkre vonatkoznak:

a) az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében felsorolt kritériumok közül egy vagy több alkalmazása, valamint megfelelő indoklás abban az esetben, ha a tagállam úgy dönt, hogy alkalmazza az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (1) bekezdésének d) pontját;

b) az engedélyezés céljára nemzeti szinten rendelkezésre álló hektárok száma:

i. arányosan;

ii. az 1308/2013/EU rendelet 64. cikkének (2) bekezdésében és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében felsorolt elsőbbségi kritériumok szerint.

Ha a tagállamok élni kívánnak az e cikk második bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett elsőbbségi kritériumok alkalmazásának lehetőségével, meghatározzák, hogy a szóban forgó kritériumok közül melyeket fogják alkalmazni. A tagállamok ezenkívül dönthetnek úgy, hogy az egyes kiválasztott elsőbbségi kritériumokat eltérő súllyal veszik figyelembe. Az ilyen döntések lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy aszerint, hogy az egyéni kérelmek milyen mértékben felelnek meg a kiválasztott elsőbbségi kritériumoknak, nemzeti szinten rangsorolják e kérelmeket a megfelelő hektárszámnak a b) pont ii. alpontjában említettek szerint történő odaítélésekor.

4. cikk

Az új telepítésekre vonatkozó alapszabályok

Ha a tagállamok nem teszik közzé a vonatkozó döntéseket a 2. és a 3. cikkben meghatározott határidőig, a következő szabályokat kell alkalmazni az új telepítések engedélyezésére az adott év tekintetében:

a) az új telepítésekre vonatkozóan kibocsátott engedélyeknek az egyes tagállamokban a szőlővel ténylegesen betelepített teljes terület 1 %-ának megfelelő területet kell lefedniük, az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, és egyéb korlátozások nélkül;

b) ha a kérelmek összességében a rendelkezésre bocsátottnál nagyobb területre vonatkoznak, a hektárokat arányosan kell elosztani a jogosult kérelmezők között, azon terület alapján, amelyre az engedélyt kérték.

A tagállamok biztosítják az első bekezdés értelmében alkalmazandó szabályokkal kapcsolatos tájékoztatás közzétételét.

5. cikk

Az új telepítésekre vonatkozó kérelmek benyújtása

(1) A tagállamok a 2. és a 3. cikkben említett döntések, illetve a 4. cikk második bekezdésében említett tájékoztatás közzétételét követően, de legkésőbb május 1-jén megnyitják az egyéni kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszakot, amelynek legalább egy hónapig kell tartania.

(2) A kérelmekben fel kell tüntetni az engedélykérelem tárgyát képező terület pontos méretét és elhelyezkedését a kérelmező mezőgazdasági üzemen belül. Ha sem a 2. cikknek megfelelő, korlátozásokat megállapító döntés, sem pedig a 3. cikk szerinti, kritériumok alkalmazásával kapcsolatos döntés nem születik, a tagállamok mentesíthetik a kérelmezőket azon követelmény alól, miszerint az engedélykérelemben fel kell tüntetni az annak tárgyát képező terület pontos helyét a kérelmező mezőgazdasági üzemen belül. A tagállamok további információkat is kérhetnek a kérelmezőktől, amennyiben ezen információk az engedélyezési rendszer végrehajtása szempontjából relevánsak.

(3) Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy bizonyos kritériumok teljesüléséhez kötik az új telepítések engedélyezését, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett jogosultsági kritériumok: a kérelmekben meg kell jelölni az(oka)t a szőlőből készült termék(ek)et, amely(ek)et a kérelmező a szőlővel újonnan betelepített terület(ek)en termelni kíván, feltüntetve, hogy a kérelmezőnek szándékában áll-e az alábbiak közül egy vagy több terméket előállítani:

i. oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok,

ii. oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok,

iii. földrajzi árujelző nélküli borok, ideértve a borszőlőfajta megjelölésével ellátott borokat is;

b) az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett elsőbbségi kritérium: a kérelmeknek tartalmazniuk kell olyan gazdasági jellegű információkat, amelyek az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének E. részében említett, a mezőgazdasági beruházási projektek pénzügyi elemzésére szolgáló szabványos módszerek közül egy vagy több segítségével igazolják az adott projekt gazdasági fenntarthatóságát;

c) az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett elsőbbségi kritérium: a kérelmeknek tartalmazniuk kell olyan gazdasági jellegű információkat, amelyek az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének F. részében foglalt megfontolások alapján igazolják a versenyképesség növelésére vonatkozó potenciál meglétét;

d) az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésének g) pontjában említett elsőbbségi kritérium: a kérelmeknek tartalmazniuk kell olyan információkat, amelyek az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének G. részében foglalt feltételek valamelyike alapján igazolják a földrajzi árujelzővel ellátott termékek minőségének javítására vonatkozó potenciál meglétét;

e) az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésének h) pontjában említett elsőbbségi kritérium: a kérelmeknek tartalmazniuk kell olyan információkat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező mezőgazdasági üzemének a kérelmezés időpontjában megállapítható mérete megfelel a tagállamok által az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének H. részében foglalt rendelkezések alapján meghatározandó küszöbértékeknek;

f) ha a tagállamok kötelezik a kérelmezőket az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének A. és B. részében, valamint II. mellékletének A., B., D., E., F., és G. részében, továbbá ugyanezen melléklet I. részének II. szakaszában az érintett kritériumok kapcsán említett kötelezettségek vállalására, a kérelmeknek magukban kell foglalniuk az adott kötelezettségvállalást.

Amennyiben a tagállamoknak módjukban áll az első albekezdés a)-f) pontjában említett információk bármelyikét közvetlenül megszerezni, mentesíthetik a kérelmezőket azon kötelezettség alól, hogy az érintett információkat a kérelemben feltüntessék.

(4) Az (1) bekezdésben említett benyújtási időszak leteltét követően a tagállamok értesítik a nem támogatható kérelmezőket arról, hogy kérelmük a tagállamok által a jogosultsági kritériumokra vonatkozóan a 3. cikknek megfelelően elfogadott döntés értelmében nem támogatható. Az ilyen kérelmeket ki kell zárni az eljárás következő szakaszaiból.

6. cikk

Az új telepítésekre vonatkozó engedélyek megadása

(1) Ha a benyújtott támogatható kérelmekben szereplő teljes terület nem haladja meg a 2. cikk (1) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátott terület(ek)et, a tagállamok a termelői kérelmek tárgyát képező terület egészére megadják az engedélyt.

(2) Ha a benyújtott támogatható kérelmekben szereplő teljes terület meghaladja a 2. cikk (1) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátott terület(ek)et, a tagállamok az I. mellékletben megállapított kiválasztási eljárást alkalmazzák.

A tagállamok az említett kiválasztási eljárás eredményének megfelelően legkésőbb augusztus 1-jén megadják az engedélyeket a kiválasztott kérelmezőknek. Ha az engedélyek a támogatható kérelmekben szereplőnél kisebb területre vonatkoznak, a kérelmezőket tájékoztatni kell az ilyen döntés indokairól.

(3) Ha a megadott engedély az érintett kérelemben megjelölt terület 50 %-ánál kisebb területre vonatkozik, a kérelmező az engedélyt a megadásának időpontjától számított egy hónapon belül visszautasíthatja.

Ebben az esetben a kérelmezőre nem alkalmazandók az 1308/2013/EU rendelet 62. cikkének (3) bekezdésében említett igazgatási szankciók. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a megfelelő hektárszámú földterületet ugyanabban az évben, legkésőbb október 1-jén rendelkezésre bocsátják a vonatkozó engedélyek azon termelők számára történő megadása céljából, akik a (2) bekezdésben említett kiválasztási eljárás eredményeként a kérelmükben megjelölt területnek csak egy részére vonatkozóan kaptak engedélyt, de azt nem utasították vissza. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a szóban forgó hektárokat a következő évben, a szőlővel betelepített teljes terület 1 %-ának megfelelő, az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (1) bekezdésében előírt területen felül bocsátják rendelkezésre.

7. cikk

Az újratelepítések engedélyezésére vonatkozó korlátozások

(1) Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy az 1308/2013/EU rendelet 66. cikkének (3) bekezdésével és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkével összhangban korlátozzák az újratelepítések engedélyezését azokon a területeken, ahol oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok állíthatók elő, e döntésüket március 1-jéig közzéteszik.

Az 1308/2013/EU rendelet 65. cikkében említett szakmai szervezetek és termelői érdekcsoportok a szóban forgó cikk értelmében a tagállam által figyelembe veendő ajánlásokat kellő időben benyújtják annak érdekében, hogy azokat az első albekezdésben említett döntés meghozatala előtt tanulmányozni lehessen. Az érintett tagállam közzéteszi az ajánlásokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett döntések a közzétételük időpontjától számítva egy évig érvényesek.

Ha valamely szakmai szervezet vagy termelői érdekcsoport által tett ajánlás egyévesnél hosszabb időszakra, de legfeljebb az 1308/2013/EU rendelet 65. cikkében előírt hároméves időszakra szól, az érintett döntés ugyancsak vonatkozhat egy legfeljebb hároméves időszakra.

Ha az érintett szakmai szervezetek vagy termelői érdekcsoportok nem nyújtják be vonatkozó ajánlásaikat az (1) bekezdésnek megfelelően, kellő időben ahhoz, hogy azokat tanulmányozni lehessen, vagy a tagállamok nem teszik közzé március 1-jéig a kapcsolódó döntéseket, a tagállamok a 8. cikkben foglaltak szerint automatikusan engedélyezik az újratelepítést.

8. cikk

Az újratelepítések engedélyezésére irányuló eljárás

(1) Az újratelepítéseknek az 1308/2013/EU rendelet 66. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyezése iránti kérelmek bármely időpontban benyújthatók ugyanazon a borászati éven belül, mint amelyben a szőlőültetvények kivágására sor kerül. A tagállamok azonban dönthetnek úgy is, hogy az újratelepítések engedélyezése iránti kérelmek a kivágás időpontja szerinti borászati évet követő második borászati év végéig benyújthatók. Amennyiben a kérelmezők nem tartják tiszteletben az említett időszakokat, a tagállamok nem engedélyezik az újratelepítést.

A kérelmekben fel kell tüntetni a kivágott ültetvény(ek) területének és annak (azoknak) az ugyanazon kérelmező üzemében található, újratelepítendő terület(ek)nek a pontos méretét és helyét, mely terület(ek)re az engedélyezés iránti kérelem vonatkozik. Amennyiben nem születik olyan döntés, amely a 7. cikknek megfelelően korlátozásokat ír elő, és a kérelmező az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete A. és B. részének 2.b) pontjában, valamint II. melléklete B. részének 4. pontjában és D. részében említett kötelezettségek egyikének teljesítését sem vállalta, a tagállamok mentesíthetik a kérelmezőt azon követelmény alól, hogy az engedélykérelem tárgyát képező, újratelepítendő terület(ek) pontos helyét a kérelemben feltüntesse. A tagállamok további információkat is kérhetnek a kérelmezőktől, amennyiben ezen információk az engedélyezési rendszer végrehajtása szempontjából relevánsak.

A tagállamok a kérelmek benyújtásának időpontjától számítva három hónapon belül automatikusan megadják az engedélyeket. Mindazonáltal a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 5. és a 6. cikkben említett időszakokat alkalmazzák az új telepítésekre vonatkozó engedélyek iránti kérelmek benyújtása, illetve az engedélyek megadása tekintetében.

(2) Ha az újratelepítendő terület megegyezik a kivágott ültetvény területével, illetve ha nem születik olyan döntés, amely a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően korlátozásokat ír elő, egyszerűsített eljárás is alkalmazható nemzeti szinten vagy az adott tagállam meghatározott területein. Ebben az esetben az újratelepítési engedély az ültetvény kivágásának időpontjában megadottnak tekinthető. E célból az érintett termelő - legkésőbb annak a borászati évnek a végén, amelyben a kivágásra sor került - utólagos tájékoztatást nyújt be, amely egyben engedély iránti kérelemnek is minősül.

(3) Az újratelepítéseknek az 1308/2013/EU rendelet 66. cikkének (2) bekezdése szerinti engedélyezése iránti kérelmek az év során bármikor benyújthatók.

A kérelmekben fel kell tüntetni a kivágandó ültetvény(ek) területének és annak (azoknak) az ugyanazon kérelmező üzemében található, újratelepítendő terület(ek)nek a pontos méretét és helyét, mely terület(ek)re az engedélyezés iránti kérelem vonatkozik. A kérelmekben szerepelnie kell továbbá annak a kötelezettségvállalásnak is, miszerint a kérelmező a szőlővel beültetett területen legkésőbb az új szőlők telepítésének időpontjától számított negyedik év végéig végrehajtja a kivágást. A tagállamok további információkat is kérhetnek a kérelmezőktől, amennyiben ezen információk az engedélyezési rendszer végrehajtása szempontjából relevánsak.

A tagállamok a kérelmek benyújtásának időpontjától számítva három hónapon belül automatikusan megadják az engedélyeket. Mindazonáltal a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 5. és a 6. cikkben említett időszakokat alkalmazzák az új telepítésekre vonatkozó engedélyek iránti kérelmek benyújtása, illetve az engedélyek megadása tekintetében.

9. cikk

Az engedélyeknek az átmeneti rendelkezések szerinti megadására irányuló eljárás

(1) A termelők 2015. szeptember 15-től benyújtják az 1308/2013/EU rendelet 68. cikkének (1) bekezdése szerinti, a telepítési jogok engedélyekre történő átváltására irányuló kérelmeket.

A kérelmekben fel kell tüntetni az engedélykérelem tárgyát képező terület pontos méretét és elhelyezkedését a kérelmező mezőgazdasági üzemen belül. A tagállamok mentesíthetik a kérelmezőket azon követelmény alól, miszerint az engedélykérelemben fel kell tüntetni az annak tárgyát képező terület pontos helyét a kérelmező mezőgazdasági üzemen belül. A tagállamok további információkat is kérhetnek a kérelmezőktől, amennyiben ezen információk az engedélyezési rendszer végrehajtása szempontjából relevánsak.

(2) Ha a tagállamok az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban úgy döntenek, hogy a telepítési jogok engedélyekre történő átváltásának kérvényezésére rendelkezésre álló időszakot meghosszabbítják valamely 2015. december 31-én túli időpontig, e döntésüket 2015. szeptember 14-ig közzéteszik.

Ebben az esetben a termelők az átváltás iránti kérelmeiket 2015. szeptember 15-től a tagállamok által az első albekezdés értelmében meghatározott időszak végéig bármikor benyújthatják.

(3) Miután meggyőződtek róla, hogy az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelően kérvényezett átváltás tárgyát képező telepítési jogok továbbra is érvényesek, a tagállamok automatikusan megadják az engedélyt. Az átváltás iránti kérelem benyújtása és az engedély megadása közötti időszak hossza legfeljebb három hónap lehet. Ha azonban a kérelem benyújtására 2015. december 31. előtt kerül sor, a három hónapos időszak 2016. január 1-jén kezdődik.

10. cikk

Az engedély tárgyát képező meghatározott terület módosítása

Kellően indokolt esetekben a tagállamok a kérelmező kérésére dönthetnek úgy, hogy a szőlőtelepítésre a mezőgazdasági üzemnek az eredeti engedély tárgyát képező meghatározott területtől eltérő területén is sor kerülhet, feltéve, hogy az új terület hektárszámban kifejezett mérete megegyezik az eredeti területével, és hogy az engedély az 1308/2013/EU rendelet 62. cikkének (3) bekezdése értelmében még érvényes.

Nem alkalmazandó az első bekezdés azokban az esetekben, amikor az engedélyeket a kérelemben megjelölt helyhez kapcsolódó konkrét jogosultsági vagy elsőbbségi kritériumoknak való megfelelés alapján adták meg, és a módosítás iránti kérelemben a szóban forgó helyen kívüli új terület van feltüntetve.

11. cikk

Értesítések

(1) A 2016. évtől kezdődően a tagállamok minden évben március 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a következőket:

a) az 1308/2013/EU rendelet 145. cikkének (3) bekezdésében említett, a szőlőtermő területekkel kapcsolatos tájékoztatás, az előző borászati év július 31-én fennálló helyzetre vonatkozóan. Ezt a tájékoztatást az e rendelet II. mellékletében meghatározott formában kell benyújtani;

b) az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (4) bekezdése és 64. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítések. Ezeket az értesítéseket az e rendelet III. mellékletében meghatározott formában kell benyújtani;

c) a tagállamok által az e rendelet 7. cikkében foglaltaknak megfelelően hozott döntés tárgyát képező, az ugyanazon mezőgazdasági üzemben végrehajtott újratelepítéseket érintő korlátozásokra vonatkozó értesítés. Ezt az értesítést az e rendelet VI. mellékletében (az A. táblázatban) meghatározott formában kell benyújtani;

d) az e rendelet 2. és 7. cikkében említett szakmai szervezetek és termelői érdekcsoportok aktualizált nemzeti jegyzéke;

e) az 1308/2013/EU rendelet 71. cikkének (3) bekezdésében említett, azon területek összterületére vonatkozó tájékoztatás, amely területek esetében megerősítést nyert, hogy engedély nélkül telepítették be őket szőlővel, valamint amelyeken kivágták az engedély nélkül telepített ültetvényt. Az ilyen tájékoztatásnak az előző borászati évre kell vonatkoznia. Az első tájékoztatást 2017. március 1-jéig kell benyújtani, és annak a 2016. január 1-jétől2016. július 31-ig terjedő időszakot kell lefednie. A tájékoztatást az e rendelet IV. mellékletében meghatározott formában kell benyújtani;

f) ha a tagállamok az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésének h) pontjában említett elsőbbségi kritérium alkalmazása mellett döntenek, a mezőgazdasági üzemek minimális és maximális méretére vonatkozóan az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének H. része szerint megállapított küszöbértékek.

(2) A 2016. évtől kezdődően a tagállamok minden évben november 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a következőket:

a) az új telepítések engedélyezése iránti kérelmekre, az előző borászati évben e rendelet 6. cikkének (1) vagy (2) bekezdése alapján ténylegesen megadott engedélyekre, a kérelmezők által visszautasított engedélyekre, valamint az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdése alapján október 1. előtt más kérelmezőknek odaítélt engedélyekre vonatkozó értesítés. Ezeket az értesítéseket az e rendelet V. mellékletében meghatározott formában kell benyújtani;

b) az előző borászati évben az e rendelet 8. cikkében foglaltak szerint megadott újratelepítési engedélyekre vonatkozó értesítés. Az első értesítést 2016. november 1-jéig kell benyújtani, és annak a 2016. január 1-jétől2016. július 31-ig terjedő időszakot kell lefednie. Az értesítést az e rendelet VI. mellékletében (a B. táblázatban) meghatározott formában kell benyújtani;

c) az előző borászati évben az érvényes telepítési jogok átváltása keretében, az e rendelet 9. cikkében foglaltak szerint megadott engedélyekre vonatkozó értesítés. Az ilyen értesítéseket az e rendelet VII. mellékletében (a B. táblázatban) meghatározott formában kell benyújtani, és azok kizárólag az 1308/2013/EU rendelet 68. cikkének (1) bekezdésében említett átváltási határidő vagy az adott tagállam által e rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően meghatározott határidő lejártát követő év november 1-jéig nyújthatók be.

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 67. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő tagállamok 2015. július 31-ig értesítik a Bizottságot, amennyiben az 1308/2013/EU rendelet 67. cikkének (2) bekezdése alapján úgy döntenek, hogy nem alkalmazzák a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszert.

(4) A tagállamok 2015. szeptember 15-ig értesítik a Bizottságot a telepítési jogok engedélyekké történő átváltására vonatkozóan e rendelet 9. cikkének (2) bekezdése értelmében megállapított határidőről. Ezt az értesítést az e rendelet VII. mellékletében (az A. táblázatban) meghatározott formában kell benyújtani.

(5) Az e cikkben említett értesítéseket, tájékoztatásokat és jegyzékeket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően kell továbbítani.

(6) Ha valamely tagállam elmulasztja az (1)-(4) bekezdésben foglalt előírások teljesítését, illetve ha a vonatkozó információk helytelennek tűnnek, a Bizottság a helyes értesítés benyújtásáig részben vagy teljes körűen felfüggesztheti az 1306/2013/EU rendelet 17. cikkében említett havi kifizetéseket a borágazat tekintetében.

(7) A tagállamok az e cikknek megfelelően benyújtott információkat a benyújtásuk időpontja szerinti borászati évet követően legalább tíz borászati éven át megőrzik.

(8) Az e cikkben megállapított kötelezettségek nem érintik a tagállamoknak az 1337/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) foglalt kötelezettségeit.

12. cikk

Ellenőrzések

(1) A tagállamok szükség szerint ellenőrzéseket alkalmaznak a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében az 1308/2013/EU rendelet II. része I. címének III. fejezetében, az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendeletben és e rendeletben megállapított szabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett szabályoknak való megfelelés ellenőrzésére az 1308/2013/EU rendelet 145. cikkében említett szőlőkatasztert használják.

(3) Az 1306/2013/EU rendelet 59. cikke értelemszerűen alkalmazandó a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszerre.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2) HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3) A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(4) A Bizottság 2014. december 15-i (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében történő kiegészítéséről (Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.).

(5) A Bizottság 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK rendelete a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 228., 2009.9.1., 3. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 1337/2011/EU rendelete az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról, valamint a 357/79/EGK tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2011.12.30., 7. o.).

I. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett kiválasztási eljárás

A. ARÁNYOS ELOSZTÁS

Az új telepítések céljára rendelkezésre álló hektárok teljes számát, amelynek nemzeti szintű elosztása az összes kérelmező között a tagállamok döntése értelmében a 3. cikk b) pontjának i. alpontja szerinti arányos számítás alapján történik, a következő képlet alkalmazásával kell felosztani az egyes támogatható kérelmek között, a 2. cikkben említett esetleges korlátozások figyelembevételével:

A1 = Ar * (%Pr * Tar/Tap)

A1 = valamely egyedi kérelmezőnek arányos számítás alapján megadott engedély (hektárban)

Ar = a termelő által a kérelemben megjelölt terület (hektárban)

%Pr = az arányosan elosztandó teljes rendelkezésre álló területhez viszonyított arány

Tar = az engedélyeken keresztül rendelkezésre bocsátott teljes terület (hektárban)

Tap = a termelők által benyújtott kérelmekben megjelölt terület összesen (hektárban)

B. ELSŐBBSÉGI KRITÉRIUMOK SZERINT TÖRTÉNŐ ELOSZTÁS

Az új telepítések céljára rendelkezésre álló hektárok számának azon részét, amelynek nemzeti szintű elosztása a tagállamok döntése értelmében a 3. cikk b) pontjának ii. alpontja szerint kiválasztott elsőbbségi kritériumok alapján történik, a következő módon kell felosztani az egyes támogatható kérelmek között:

a) A tagállamok nemzeti szinten választják ki az elsőbbségi kritériumokat, és a kiválasztott kritériumokat tekinthetik egyenlő fontosságúaknak, vagy eltérő módon is súlyozhatják őket. A tagállamok a szóban forgó súlyozást nemzeti szinten alkalmazhatják egységesen, vagy a tagállamon belüli területektől függően változtathatnak a kritériumok súlyozásán.

Amennyiben a tagállamok valamennyi kritériumot egyenlő fontosságúnak tekintik nemzeti szinten, mindegyik mellé az egyes (1) értéket kell rendelni.

Amennyiben a tagállamok eltérő módon súlyozzák a nemzeti szinten kiválasztott kritériumokat, mindegyikükhöz nulla (0) és egy (1) közötti értéket kell rendelni oly módon, hogy az egyes értékek összege mindig egy (1) legyen.

Amennyiben a szóban forgó kritériumok súlyozása a tagállamon belüli területektől függően változik, minden egyes területre vonatkozóan mindegyik kritériumhoz nulla (0) és egy (1) közötti értéket kell rendelni. Ebben az esetben valamennyi szóban forgó terület vonatkozásában a kiválasztott kritériumokhoz tartozó súlyozási értékek összege mindig egy (1) kell, hogy legyen.

b) A tagállamok minden támogatható egyéni kérelmet annak alapján értékelnek, hogy az milyen mértékben felel meg a kiválasztott elsőbbségi kritériumoknak. Az elsőbbségi kritériumoknak való megfelelés szintjének értékelése érdekében a tagállamok nemzeti szinten egységes skálát hoznak létre, amelynek alapján az egyes kérelmeket valamennyi kritérium vonatkozásában pontozzák.

Az egységes skála előre meghatározza az egyes kritériumoknak való megfelelés szintje szerint adandó pontszámot, valamint részletezi az egy-egy kritérium egyes elemei szerint adandó pontszámot.

c) A tagállamok nemzeti szinten rangsorolják az egyéni kérelmeket a b) pontban említett megfelelés, illetve megfelelési szint szerint adott összpontszám és adott esetben a kritériumok a) pontban említett fontossága alapján. Erre a célra a következő képletet alkalmazzák: Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 + ... + Wn * Ptn Az olyan területeken, amelyeken valamennyi elsőbbségi kritérium súlyozása nulla, az összes támogatható kérelem a skála szerint adható maximális pontszámot kapja a megfelelési szint vonatkozásában.

Pt = egy konkrét egyéni kérelemre adott összpontszám

W1, W2..., Wn = az 1., 2., ..., n. kritérium súlyozási értéke

Pt1, Pt2..., Ptn = a kérelem 1., 2., ... n. kritérium szerinti megfelelési szintje

d) A tagállamok a c) pontban említett rangsor szerint adják meg az engedélyeket az egyéni kérelmezőknek az elsőbbségi kritériumok alapján elosztható hektárok erejéig. Egy adott kérelmezőnek az általa igényelt hektárok teljes számát meg kell adni engedélyek formájában, mielőtt engedélyt adnának ki a rangsorban a következő helyen szereplő kérelmező részére.

Ha a rendelkezésre álló hektárok a rangsor szerinti olyan helyen fogynak el, amelyen több kérelem is ugyanannyi pontot kapott, az e helyre jutó hektárszámot arányosan kell elosztani a szóban forgó kérelmek között.

e) Ha valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés használatára jogosult régió vagy terület, vagy földrajzi árujelző használatára nem jogosult terület számára megállapított határt elérik az A. rész alapján, valamint a B. rész a), b), c) és d) pontja alapján megadott engedélyek, az adott régióból vagy területről érkező további kérelmeknek nem lehet eleget tenni.

II. MELLÉKLET

A 11. cikk 1. bekezdésének a) pontjában említett tájékoztatás

Táblázat

A szőlőtermő területek jegyzéke

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Borászati év:
Területek/régiókSzőlővel ténylegesen betelepített olyan területek (ha), amelyek hasznosíthatók a következők előállítására (3):
Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok (1)Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok (2)OEM/OFJ területen termelt OEM/OFJ nélküli borokOEM/OFJ területen kívül termelt OEM/OFJ nélküli borokÖsszesen
melyekből a (2) oszlopban szerepelmelyekből a (2) oszlopban nem szerepel
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
1
2
Tagállami szinten összesen
Megjegyzés: a (7) oszlopban feltüntetendő értékek megegyeznek a következőkkel: (2) + (4) + (5) + (6).

A tájékoztatás határideje: március 1. (első alkalommal 2016. március 1.)

(1) Ezeken a területeken adott esetben OFJ borok és földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók.

(2) Ezeken a területeken adott esetben OEM borok és földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók ((3) oszlop), vagy csak OFJ borok és földrajzi árujelző nélküli borok állíthatók elő ((4) oszlop). A (3) és a (4) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet az (5) és a (6) oszlopban.

(3) Az előző borászati év július 31-én fennálló helyzetre vonatkozó adatok.

III. MELLÉKLET

A 11. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett értesítések

A. táblázat

Új telepítések engedélyezése - százalékban

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Év:
Ténylegesen betelepített teljes terület (ha) (a legutóbbi július 31-én)
Nemzeti szinten alkalmazandó százalékérték:
Teljes terület (ha) új telepítések céljára nemzeti szinten a meghatározott % alapján:
A nemzeti szinten megállapított százalékérték korlátozásának indokolása (amennyiben az nem éri el az 1 %-ot):
A 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően az előző évről átcsoportosított teljes terület (ha):
Nemzeti szinten új telepítések céljára rendelkezésre bocsátandó teljes terület (ha):

Az értesítés határideje: március 1. (első alkalommal 2016. március 1.)

B. táblázat

Új telepítések engedélyezése - földrajzi korlátozások

SZÖVEG HIÁNYZIK

Az értesítés határideje: március 1. (első alkalommal 2016. március 1.)

C. táblázat

Új telepítések engedélyezése - A jogosultsági kritériumokkal kapcsolatban a vonatkozó földrajzi szinten hozott, közzétett döntések

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Év:
Adott esetben a jogosultsági kritériumok:
Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett jogosultsági kritériumokTagállam által kiválasztva: Igen/NemHa igen, adott esetben a vonatkozó földrajzi szint:
Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (1) bekezdésének a) pontja1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (1) bekezdésének b) pontja1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (1) bekezdésének c) pontja1. OEM-terület;
2. OEM-terület;
Az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdésének második albekezdése1. OFJ-terület;
2. OFJ-terület;
Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (1) bekezdésének d) pontjaTagállam által kiválasztva: Igen/NemHa a 64. cikk (1) bekezdésének d) pontja tekintetében igen, adott esetben a konkrét földrajzi szint:
Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésében említett elsőbbségi kritériumok
64. cikk (2) bekezdés a) pont1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
64. cikk (2) bekezdés b) pont1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
64. cikk (2) bekezdés c) pont1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
64. cikk (2) bekezdés, d) pont1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
64. cikk (2) bekezdés e) pont1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
64. cikk (2) bekezdés f) pont1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
64. cikk (2) bekezdés g) pont1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
64. cikk (2) bekezdés h) pont1. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
2. régió, alrégió, OEM/OFJ (nélküli) terület;
Megjegyzés:
A 64. cikk (1) bekezdésének d) pontja tekintetében adott „igen” válasz esetén ezt a táblázatot az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (1) bekezdésének d) pontjában és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében említett vonatkozó indokolásoknak kell kísérniük.

Az értesítés határideje: március 1. (első alkalommal 2016. március 1.)

D. táblázat

Új telepítések engedélyezése - Az arányos elosztással és az elsőbbségi kritériumokkal kapcsolatban a vonatkozó földrajzi szinten hozott, közzétett döntések

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Év:
Nemzeti szinten új telepítések céljára rendelkezésre bocsátandó teljes terület (ha):

1. Adott esetben arányos elosztás:

A területnek a nemzeti szinten arányosan elosztandó része százalékban:
Hektárszám:

2. Adott esetben az elsőbbségi kritériumok:

A területnek a nemzeti szinten elsőbbségi kritériumok alapján elosztandó része százalékban:
Hektárszám:
Az egyéni kérelmek tekintetében a kiválasztott elsőbbségi kritériumoknak való megfelelés szintjének értékelése céljából nemzeti szinten létrehozott egységes skálára vonatkozó információk (értéktartományok, minimum és maximum értékek…):

2.1. Nemzeti szinten, területi megkülönböztetés nélkül alkalmazott elsőbbségi kritériumok esetén

A kiválasztott elsőbbségi kritériumok és azok fontossága:

Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésében,
valamint
az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett elsőbbségi kritériumok:
64. cikk (2) bek. a) pont (1)64. cikk (2) bek. a) pont (2)64. cikk (2) bek. b) pont64. cikk (2) bek. c) pont64. cikk (2) bek. d) pont64. cikk (2) bek. e) pont64. cikk (2) bek. f) pont64. cikk (2) bek. g) pont64. cikk (2) bek. h) pontAz (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése (3)Az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése (4)
Fontosság (0 és 1 között):

2.2. Nemzeti szinten területi megkülönböztetéssel alkalmazott elsőbbségi kritériumok esetén

2.2.1. 1. terület: (az 1. terület határainak megjelölése)

A kiválasztott elsőbbségi kritériumok és azok fontossága:

(Ha e konkrét területre vonatkozóan nem kerültek kiválasztásra kritériumok, írjon nullát valamennyi alábbi oszlopba)

Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésében említett elsőbbségi kritériumok
valamint
az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett elsőbbségi kritériumok:
64. cikk (2) bek. a) pont (5)64. cikk (2) bek. a) pont (6)64. cikk (2) bek. b) pont64. cikk (2) bek. c) pont64. cikk (2) bek. d) pont64. cikk (2) bek. e) pont64. cikk (2) bek. f) pont64. cikk (2) bek. g) pont64. cikk (2) bek. h) pontAz (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése (7)Az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése (8)
Fontosság (0 és 1 között):

...

2.2.n. n. terület: (az n. terület határainak megjelölése)

A kiválasztott elsőbbségi kritériumok és azok fontossága:

(Ha e konkrét területre vonatkozóan nem kerültek kiválasztásra kritériumok, írjon nullát valamennyi alábbi oszlopba)

Az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésében említett elsőbbségi kritériumok
valamint
az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett elsőbbségi kritériumok:
64. cikk (2) bek. a) pont (9)64. cikk (2) bek. a) pont (10)64. cikk (2) bek. b) pont64. cikk (2) bek. c) pont64. cikk (2) bek. d) pont64. cikk (2) bek. e) pont64. cikk (2) bek. f) pont64. cikk (2) bek. g) pont64. cikk (2) bek. h) pontAz (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése (11)Az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése (12)
Fontosság (0 és 1 között)

Az értesítés határideje: március 1. (első alkalommal 2016. március 1.)

(1) Új belépő (Megjegyzés: az "új belépő" és a "fiatal termelő" kritérium nem választható egyszerre, csak az egyik alkalmazható).

(2) Fiatal termelő.

(3) A termelő korábbi magatartása.

(4) Terrorizmussal vagy más típusú bűncselekménnyel összefüggésben elkobzott földek birtokába jutó, társadalmi célt szolgáló nonprofit szervezetek.

(5) Új belépő (Megjegyzés: az "új belépő" és a "fiatal termelő" kritérium nem választható egyszerre, csak az egyik alkalmazható).

(6) Fiatal termelő.

(7) A termelő korábbi magatartása.

(8) Terrorizmussal vagy más típusú bűncselekménnyel összefüggésben elkobzott földek birtokába jutó, társadalmi célt szolgáló nonprofit szervezetek.

(9) Új belépő (Megjegyzés: az "új belépő" és a "fiatal termelő" kritérium nem választható egyszerre, csak az egyik alkalmazható).

(10) Fiatal termelő.

(11) A termelő korábbi magatartása.

(12) Terrorizmussal vagy más típusú bűncselekménnyel összefüggésben elkobzott földek birtokába jutó, társadalmi célt szolgáló nonprofit szervezetek.

IV. MELLÉKLET

A 11. cikk 1. bekezdésének e) pontjában említett tájékoztatás

Táblázat

2015. december 31. után a megfelelő engedélyek nélkül betelepített területek és az 1308/2013/EU rendelet 71. cikkének (3) bekezdésével összhangban kivágott területek

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Borászati év vagy időszak (1):
Területek/régiók2015.12.31. után a megfelelő telepítési engedély nélkül betelepített terület (ha):
A termelő által a borászati év során kivágott ültetvényekA tagállam által a borászati év során kivágott ültetvényekA borászati év végéig még ki nem vágott, engedély nélküli telepítések összterületeinek jegyzéke
(1)(2)(3)(4)
1
2
Tagállami szinten összesen:

A tájékoztatás határideje: március 1.

(1) A 2017. március 1-jén esedékes első tájékoztatás adatai a 2016.1.1. és a 2016.7.31. közötti időszakra vonatkoznak; valamennyi további tájékoztatásban szereplő adatok pedig a tájékoztatást megelőző borászati évre.

V. MELLÉKLET

A 11. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett értesítések

A. táblázat

A kérelmezők által igényelt új telepítések engedélyezése

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Év:
Területek/régiókAz olyan területeken elhelyezkedő új telepítések számára igényelt hektárszám, amelyek hasznosíthatók a következők előállítására:
OEM-borok (1)OFJ-borok (2)csak OEM/OFJ nélküli borokÖsszesen
(1)(2)(3)(4)(5)
1
2
Tagállami szinten összesen
Amennyiben a vonatkozó földrajzi szinten korlátozások alkalmazandók (1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (2) bekezdése):
az érintett OEM/OFJ (nélküli) terület szintjénA kérelemben megjelölt terület (ha):
(1)(2)
1. OEM/OFJ (nélküli) terület
2. OEM/OFJ (nélküli) terület

Az értesítés határideje: november 1. (első alkalommal 2016. november 1.)

B. táblázat

Új telepítésekre vonatkozó, ténylegesen megadott engedélyek és visszautasított területek

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Tárgyév:
Területek/régiókAz olyan területeken elhelyezkedő új telepítések számára ténylegesen megadott hektárszám, amelyek hasznosíthatók a következők előállítására:A kérelmező által visszautasított terület (6. cikk (3) bekezdés) (ha)
OEM-borok (3)OFJ-borok (4)csak OEM/OFJ nélküli borokÖsszesen
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1
2
Tagállami szinten összesen
A kérelmező által visszautasított terület (6. cikk (3) bekezdés):
Amennyiben a vonatkozó földrajzi szinten korlátozások alkalmazandók (1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (2) bekezdése):
az érintett OEM/OFJ (nélküli) terület szintjénA megadott terület (ha):A kérelmező által visszautasított terület (6. cikk (3) bekezdés) (ha)Az igényelt, de a tagállam által nem megadott terület (ha) az alábbi okból:
a megállapított határokon kívül helyezkedik elnem felel meg a jogosultsági kritériumoknak
(1)(2)(3)(4)(5)
1. OEM/OFJ (nélküli) terület
2. OEM/OFJ (nélküli) terület

Az értesítés határideje: november 1. (első alkalommal 2016. november 1.)

(1) Ezeken a területeken adott esetben OFJ-borok és földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók; a (2) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet a (3) oszlopban.

(2) Ezeken a területeken adott esetben földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók, de OEM-borok nem; a (3) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet a (4) oszlopban.

(3) Ezeken a területeken adott esetben OFJ-borok és földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók; a (2) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet a (3) oszlopban.

(4) Ezeken a területeken adott esetben földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók, de OEM-borok nem; a (3) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet a (4) oszlopban.

VI. MELLÉKLET

A 11. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 11. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett értesítések

A. táblázat

Újratelepítési engedélyek - az alkalmazott korlátozások

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Év:
adott esetben jelezze az érintett OEM/OFJ-területek vonatkozásában a tagállamok által az 1308/2013/EU rendelet 66. cikkének (3) bekezdésével és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkével összhangban hozott újratelepítési korlátozásokat
Adott esetben OEM-területA korlátozás mértéke (T (1)/R (2))
1. OEM-terület
2. OEM-terület
Adott esetben OFJ-területA korlátozás mértéke (T (1)/R (2))
1. OFJ-terület
2. OFJ-terület
A szóban forgó korlátozások alkalmazásának egyértelművé tétele szempontjából hasznosnak ítélt további információk:

Az értesítés határideje: március 1. (első alkalommal 2016. március 1.)

B. táblázat

Ténylegesen megadott újratelepítési engedélyek

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Borászati év:
Területek/régiókAz olyan területekre vonatkozó újratelepítések céljára ténylegesen megadott hektárszám, amelyek hasznosíthatók a következők előállítására:
OEM-borok (3)OFJ-borok (4)OEM/OFJ nélküli borokÖsszesen
(1)(2)(3)(4)(5)
1
2
Tagállami szinten összesen

Az értesítés határideje: november 1. (első alkalommal 2016. november 1.)

Megjegyzés: a 2016. november 1-jén esedékes első tájékoztatás adatai a 2016.1.1. és a 2016.7.31. közötti időszakra vonatkoznak; valamennyi további tájékoztatásban szereplő adatok pedig a tájékoztatást megelőző borászati évre.

(1)

Teljes (T): abszolút korlátozás, a meghozott korlátozásokkal nem összeegyeztethető újratelepítésekre teljes körű tilalom vonatkozik.

(2)

Részleges (R): nem abszolút korlátozás, a meghozott korlátozásokkal nem összeegyeztethető újratelepítések a tagállam által meghatározott mértékben engedélyezettek.

(3) Ezeken a területeken adott esetben OFJ-borok és földrajziárujelző nélküli borok is előállíthatók; a (2) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet a (3) oszlopban.

(4) Ezeken a területeken adott esetben földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók, de OEM borok nem; a (3) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet a (4) oszlopban.

VII. MELLÉKLET

A 11. cikk (4) bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett értesítések

A. táblázat

2015. december 31. előtt megadott, engedélyekre átváltott telepítési jogok - átváltási határidő

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Átváltási határidő:

Az értesítés határideje: 2015. szeptember 15-ig csak egy tájékoztatás.

B. táblázat

2015. december 31. előtt megadott, engedélyekre átváltott telepítési jogok - ténylegesen megadott engedélyek

Tagállam:
A tájékoztatás időpontja:
Borászati év:
Területek/régiókAz olyan területekre vonatkozóan ténylegesen megadott hektárszám, amelyek hasznosíthatók a következők előállítására:
OEM-borok (1)OFJ-borok (2)OEM/OFJ nélküli borokÖsszesen
(1)(2)(3)(4)(5)
1
2
Tagállami szinten összesen

Az értesítés határideje: november 1. (első alkalommal 2016. november 1.)

Megjegyzés: Ezt a táblázatot minden borászati évre vonatkozóan (az n-1. év augusztus 1-től a tájékoztatás évének július 31-éig terjedő időszak) az 1308/2013/EU rendelet 68. cikkének (1) bekezdésében említett átváltási határidő vagy az adott tagállam által e rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően meghatározott és az e melléklet A. táblázatában feltüntetett határidő lejártát követő év november 1-jéig kell benyújtani.

(1) Ezeken a területeken adott esetben OFJ-borok és földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók; a (2) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet a (3) oszlopban.

(2) Ezeken a területeken adott esetben földrajzi árujelző nélküli borok is előállíthatók, de OEM-borok nem; a (3) oszlopban feltüntetett területek egyike sem szerepelhet a (4) oszlopban.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0561 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0561&locale=hu

Tartalomjegyzék