63/1981. (XII. 5.) MT rendelet

a bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatokról

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény (a továbbiakban: Áe.) 72. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §

(1) A bíróság által felülvizsgálható:

1. a magyar állampolgárság fennállását, elvesztését, vagy hiányát tanúsító bizonyítvány;

2. az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választására jogosultak névjegyzékéből történő kihagyás, illetőleg a névjegyzékbe való felvétel;

3.[1] az örökbefogadást engedélyező, illetőleg az örökbefogadást elutasító határozat. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja;

4.[2] a kiskorú intézeti nevelésbe vételét, valamint a szülői felügyeleti jogok egyes jogosítványai gyakorlásának szünetelését elrendelő, illetőleg az intézeti nevelés megszüntetése, valamint a szülői felügyeleti jogosítvány gyakorlásának helyreállítása iránti kérelmet elutasító határozat. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja;

5. anyakönyvi bejegyzés, valamint az állami népességnyilvántartásba személyi adat felvételének megtagadása, törlése, kijavítása, kiegészítése vagy személyi adat közlésének, illetőleg közokiratba foglalásának megtagadása. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja;

6. a tartási, az életjáradéki és öröklési szerződések jóváhagyásának megtagadása. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja;

7. gyámot vagy gondnokot kirendelő határozat;

8.[3] az adó- vagy illetékkötelezettséget és az ahhoz kapcsolódó bírságot vagy pótlékot megállapító határozat. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja;

9.[4] A piacfelügyeletet ellátó minisztériumnak (országos hatáskörű szervnek) a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmába ütköző magatartás további folytatását megtiltó határozata. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja;

10. lakás vagy lakásrész igénybevételét elrendelő határozat, így különösen

a) a társbérlet megszüntetése céljából tanácsi bérlakásban levő társbérleti lakásrész igénybevétele;

b) társbérleti lakásrészeket magában foglaló tanácsi bérlakás valamelyik helyisége kizárólagos vagy közös használatának elvonása;

c) a bérlő elhagyott tanácsi bérlakásának igénybevétele;

d) a szabadságvesztés büntetését töltő bérlő tanácsi bérlakásának igénybevétele;

e) tanácsi bérlakás a jogszabály előírása folytán meghatározott személy részére történő kiutalásának elmulasztása vagy más személy részére való kiutalása;

f) a tanácsi bérlakás bérlőjének halála esetén a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó jogosultság elismerésének megtagadása;

g) a tanácsi bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszonynak meghatározott személy javára való lemondásához a hozzájárulást megtagadó határozat;

h) az egynél több tanácsi bérlakást bérlő személy, illetőleg házaspár többlet lakását igénybe vevő határozat;

i) tanácsi bérlakásnak bérlőtársi bérleményként történő kiutalására irányuló kérelem elutasítása.

11. a bérlő tanácsi bérlakásának cseréjéhez a hozzájárulást megtagadó határozat;

12. a tanácsi értékesítésű lakás vevőjét kijelölő határozat adásvételi szerződés megkötése utáni visszavonása;

13. a szövetkezet alapszabályának, az alapszabály módosításának jóváhagyását megtagadó, továbbá a szövetkezet feloszlatását kimondó határozat;

14.[5]

15. földnek és más vagyontárgynak kártalanítás nélkül állami tulajdonba vételét elrendelő határozat, kivéve

a)[6]

b) a külterületi földet, ha azt a művelési kötelezettség elmulasztása miatt vették állami tulajdonba;

16. ingatlanra vonatkozó jogok és tények bejegyzéséről szóló, illetve ingatlanra vonatkozó jogok és tények bejegyzését elutasító földhivatali határozat. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja;

17.[7] erdőterület rendezés miatti térítésről rendelkező határozat;

18. lefoglalt vagyontárgyak (követelések) feloldását elutasító határozat;

19. vízimunka elvégzésével, a vízi létesítmény megépítésével, fenntartásával, üzemelésével, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos vízügyi jogviszonyokból származó fizetési kötelezettséget, továbbá a helyi jelentőségű közcélú vízi létesítmények költségéhez való érdekeltségi hozzájárulást megállapító határozat;

20.[8] a nem állami felsőoktatási intézmény tanácsának, illetőleg vezetőjének a határozatát megsemmisítő határozat;

21. a védett muzeális emlék közgyűjteménybe való elhelyezését elrendelő határozat;

22. a tulajdonos kérelmére a hajólajstromba való jogok és tények bejegyzése, illetve a hajólajstromból jogok és tények törlése tárgyában hozott határozat;

23.[9] A vagyonátadó bizottságnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján vagyonátadás tárgyában hozott határozata. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja.

24.[10] a törvényességi felügyeletet gyakorló szervnek a vállalat szervezeti és működési szabályzatát megsemmisítő határozata.

25.[11] A sajtótermék előállítása és nyilvános közlése iránti kérelmet, illetőleg a nyilvántartásbavételt elutasító, valamint az engedélyt visszavonó, továbbá a nyilvántartásból való törlést elrendelő határozat.

26.[12] az állami bankfelügyeletet gyakorló szervnek bank és szakosított pénzintézet létesítése iránti kérelmet megtagadó, továbbá a banktevékenység végzésére feljogosító engedélyét visszavonó határozata;

27.[13] az állami biztosításfelügyeletet gyakorló szervnek a biztosító intézet létesítése iránti kérelmet megtagadó, továbbá a biztosítási tevékenység végzésére feljogosító engedélyét visszavonó határozata.

28.[14] A munkanélküli segélyre és az átmeneti munkanélküli járadékra való jogosultság iránti kérelem elutasító, vagy a folyósítást megszüntető határozat.

29.[15] A fegyver nélküli katonai, illetőleg a polgári szolgálat iránti kérelmet elutasító határozat. E határozatot a bíróság helybenhagyhatja, hatályon kívül helyezheti vagy megváltoztathatja.

29.[16] Az internálásnak, a kitelepítésnek, az őrizetbevételnek, a Szovjetunióban, valamint a közbiztonsági őrizetben töltött időnek az igazolásával kapcsolatban hozott határozat (hatósági bizonyítvány). A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja.

30.[17] A menekültként való elismeréssel kapcsolatban hozott határozat. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja.

31.[18] az állami értékpapír-felügyeletet gyakorló szervnek az értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával, továbbá a bírság kiszabásával kapcsolatos érdemi határozata, valamint az értékpapírtőzsdére vonatkozó határozata, kivéve az egyes értékpapírok és egyes értékpapírfajták tőzsdei forgalmazására és a teljes tőzsdei kereskedelem felfüggesztésére vonatkozó határozatát.

31.[19] családi pótlék ügyben hozott valamennyi határozat. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.

32. Ingatlan kisajátítását elrendelő határozat. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja.

33.[20] Az internálás, a kitelepítés, az orizetbevétel, a Szovjetunióba való elhurcolás, valamint az ottani elítélés és fogvatartás, a közbiztonsági orizet tényét és idotartamát, az 1. § (1) bekezdésében nevesített semmis ítéletek tényleges idotartamát, az 1. § (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott elozetes fogvatartás, ideiglenes kényszergyógykezelés, kényszergyógykezelés idotartamát és a felsoroltakra járó nyugdíjemelés mértékét megállapító határozat, továbbá az 1. § (3) bekezdése alapján megállapított tényleges idotartammal és az emelés összegével kapcsolatban hozott határozat (hatósági bizonyítvány). A bíróság a Kárpótlási Hivatal határozatát megváltoztathatja.

34. a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó állat-, illetve növényfaj egyedének lefoglalását vagy elkobzását kimondó határozat. A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja.

(2)[21] A más honvédelmi, a devizahatósági, a külkereskedelmi és a társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálatáról külön jogszabály rendelkezik.

(3) Külön jogszabály határozza meg azokat - az e rendeletben fel nem sorolt - polgári jogi ügyeket, amelyekben a bírósági eljárást megelőzően államigazgatási szerv is eljár.

2. §

Ez a rendelet 1982. január 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően befejezett ügyekben kell alkalmazni.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1986. évi IV. törvény 56. §-a. Hatályos 1987.07.01.

[2] Megállapította az 1986. évi IV. törvény 56. §-a. Hatályos 1987.07.01.

[3] Megállapította az 57/1990. (IX. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1990.09.20.

[4] Megállapította a 60/1984. (XII. 13.) MT rendelet 2. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 41/1989. (V. 7.) MT rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1989.05.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 73/1989. (VII. 7.) MT rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1989.07.01.

[7] Módosította a 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet 105. § (1) bekezdése. Hatályos 1987.09.01.

[8] Megállapította a 36/1990. (IX. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1990.09.12.

[9] Beiktatta a 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 1990.10.04.

[10] Beiktatta a 60/1984. (XII. 13.) MT rendelet 2. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[11] Megállapította az 58/1989. (VI. 15.) MT rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 1989.06.15.

[12] Beiktatta az 57/1986. (XII. 10.) MT rendelet 1. §-a. Hatályos 1987.01.01.

[13] Beiktatta az 57/1986. (XII. 10.) MT rendelet 1. §-a. Hatályos 1987.01.01.

[14] Megállapította a 7/1990. (I. 29.) MT rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 1990.01.01.

[15] Beiktatta a 74/1989. (VII. 7.) MT rendelet 17. §-a. Hatályos 1989.07.07.

[16] Megállapította a 65/1990. (III. 28.) MT rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 1990.04.01.

[17] Beiktatta a 101/1989. (IX. 28.) MT rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 1989.10.15.

[18] Beiktatta az 1990. évi VI. törvény 98. §-a. Hatályos 1990.03.01.

[19] A második 31. pontot beiktatta az 1990. évi XXV. törvény 14. § (4) bekezdése. Hatályos 1990.04.01.

[20] Beiktatta a 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 1991.01.01.

[21] Megállapította a 74/1989. (VII. 7.) MT rendelet 17. §-a. Hatályos 1989.07.07.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére