11/2000. (V. 24.) KHVM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjának 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel, valamint a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) módosítására a következőket rendelem el:

1. §

Az ER. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya - a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaság területén közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban együtt: jármű), továbbá ezek tulajdonságaira, alkatrészeire, tartozékaira és önálló műszaki egységeire terjed ki. A munkagépre a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten előírják."

2. §

(1) Az ER. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A rendelet alkalmazásában

a) "forgalomba helyezés": a jármű első hazai forgalomba helyezése, amely a magyar hatósági engedély és jelzés kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg,

b) "gyártási év": az alvázszám alapján a forgalomba helyezéskor megállapítható tényleges gyártási év,

c) "első használatba vétel": a jármű - hazai vagy külföldi - első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja,

d) "új jármű": az a jármű, amelynek a használatba vétele a c) pont szerint még nem történt meg."

(2) Az ER. 2. §-ának (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A rendelet alkalmazásában "gázüzemű jármű": az MR. 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jármű.

(7) A rendelet alkalmazásában "járműtípus": az azonos járműkategóriába tartozó olyan járművek összessége, amelyeket ugyanaz a gyártó gyárt, ugyanolyan alvázuk van és gyártójuk a járműveket ugyanazzal a típusjellel látja el. E rendelet A., B. és C. Függelékei (a továbbiakban: Függelékek), valamint az MR. a járműtípusra további feltételeket határozhat meg. A járműkategória fogalmát az A. Függelékének A/2. számú melléklete és a B. Függelék 1. cikke határozza meg. Egy járműtípus különböző járműváltozatokat és jármű-kiviteleket tartalmazhat.

(8) A rendeletben a járművekkel kapcsolatos fogalmakra - az a)-g) pontban foglalt eltéréssel, illetőleg kiegészítésekkel - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Annak megítélése szempontjából, hogy a jármű sík úton önerejéből milyen sebességgel képes haladni, a jármű tervezési sebessége az irányadó. A rendelet alkalmazásában:

a) "traktor": olyan jármű-kategória, amelybe a fúvott gumiabronccsal rendelkező olyan mezőgazdasági vontató, lassú jármű, illetve egyéb jármű tartozik, amelyet beépített erőgép hajt, tervezési sebessége legalább 6 km/óra és legfeljebb 40 km/óra, legalább két tengelye van és rendeltetése szerint mezőgazdasági (erdőgazdasági) munkavégzésre szolgáló pótkocsit, gépet vagy egyéb eszközt vontat, illetve - adott esetben - alkalmas arra is, hogy ezeket tolja, szállítsa vagy meghajtsa.

b) "munkagép": a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.

c) "üres tömeg": a rendeltetésszerű használatra alkalmas jármű tömege, amely magába foglalja a jármű, annak alkatrészei és önálló műszaki egységei (ideértve a gyártó által biztosított világító és fényjelző berendezéseket is) tökéletes működését biztosító mennyiségű folyadékokat (pl. akkumulátorsav, hidraulikafolyadék, motorolaj) is, - az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömege azonban nem számít az "üres tömeg"-be.

d) "saját tömeg": a jármű üres tömege, amelyhez hozzá kell adni az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömegét az üzemanyagtartálynak a gyártó által megadott kapacitása legalább 90%-áig feltöltve, valamint azokat a tartozékokat, amelyeket a gyártó a rendes működtetéshez szükséges eszközökön kívül a járműhöz adott (szerszámkészlet, csomagtartó, szélvédő, védőeszközök stb.).

e) "műszakilag megengedett össztömeg": a gyártó által meghatározott tömeg, amelyet a jármű saját tömege és a járművön szállított személyek és áru tömege - együttesen - nem haladhat meg.

f) "műszakilag megengedett legnagyobb terhelés": az a tömeg, amely a műszakilag megengedett össztömeg és a -75 kg-mal figyelembe vett - menetkész tömeg különbözete.

g) "menetkész tömeg": a jármű saját tömege, valamint -75 kg-mal figyelembe véve - a vezető tömege."

3. §

(1) Az ER. 3. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A típusbizonyítványban, a sorozat forgalomba helyezési engedélyben és az egyedi forgalomba helyezési engedélyben meg kell határozni azt is, hogy a járműtípushoz vagy a járműsorozathoz tartozó járművek, illetőleg az a jármű, amelynek a forgalomba helyezését engedélyezték, milyen járműfajtaként vehetnek részt a közúti forgalomban."

(2) Az ER. 3. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) és (3) bekezdésnek, valamint a 4-6. §-nak a rendelkezéseit alkalmazni kell a munkagépekre is, ha azok tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja."

4. §

(1) A ER. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A típusbizonyítványt a KKF típus-jóváhagyási eljárás keretében, típusvizsgálat alapján adja ki. A típusbizonyítvány kiadását írásban kell kérni. A típusbizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárásra - a (2)-(7) bekezdésben, valamint a 4/A - 8. §-ban foglalt eltérésekkel - a Függelékek rendelkezései az irányadók."

(2) Az ER. 4. §-a (2) bekezdésének d) pontjában a "műbizonylat" szövegrész helyébe "megfelelőségi nyilatkozat" szövegrész lép.

(3) Az ER. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A mezőgazdasági vontatóra és pótkocsijára, a lassú járműre és pótkocsijára, valamint a munkagépre kiadott típusbizonyítvány a kiadásától számított 3 évig érvényes. Az MR-ben meghatározott követelmények alapján a KKF a típusbizonyítvány kiadásakor ennél rövidebb érvényességi időtartamot határozhat meg, illetőleg az érvényességet utólag korlátozhatja."

(4) Az ER 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az Európai Közösségek tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra kiadott "EK típusjóváhagyó okmány" alapján a KKF a gyártó, illetőleg a forgalmazó kérelmére - típusvizsgálat nélkül - típusbizonyítványt ad ki."

5. §

Az ER. 10.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Forgalomba helyezés előtti vizsgálatra nem kell bemutatni azt a járművet, amelynek forgalomba helyezése a Függelékek alkalmazásával kiadott típusbizonyítvány alapján kiállított megfelelőségi nyilatkozattal történik. A jármű forgalmazójának a forgalomba helyezéshez kapcsolódó tevékenységét - a forgalmazót terhelő felügyeleti díj ellenében - a KKF ellenőrzi."

6. §

Az ER. 11.§-a (3) bekezdésének bb), d) és e) pontjaiban a "forgalomba helyezés" szövegrész helyébe az "első használatba vétel" szövegrész lép.

7. §

(1) Az ER. 21. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vizsgálat elvégzésére feljogosított szervezetek nevét és székhelyét, valamint a szervezetek által végezhető vizsgálatok körét a KKF a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben teszi közzé."

(2) Az ER. 21. §-ának (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az ellenőrzés költségei a jóváhagyási jel jogosítottját terhelik."

8. §

Az ER. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § A Függelékek hatálya alá tartozó járműtulajdonságok, járműalkatrészek, önálló műszaki egységek és tartozékok jóváhagyására a 21. §, a 22. §, a 25. §. és a 26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

9. §

Az ER. a következő 24/A. §-sal egészül ki:

"24/A. § A Függelékek hatálya alá tartozó pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálatára (jóváhagyására) és ellenőrzésére a 23. §, a 24. §, a 25. § és a 26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

10. §

Az ER. 28. §-ának jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik, egyidejűleg a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ahol a Függelékek "jóváhagyó hatóság"-ról rendelkeznek, azon a Központi Közlekedési Felügyeletet, valamint a Közlekedési Főfelügyeletet kell érteni. A Függelékekben meghatározott jóváhagyási eljárások esetében az első fokú hatósági feladatokat a Központi Közlekedési Felügyelet, a másod fokú hatósági feladatokat és a jóváhagyási eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartási és nemzetközi szakmai kapcsolattartási feladatokat a Közlekedési Főfelügyelet látja el."

11. §

Az ER. e rendelet mellékletében foglalt A., B. és C. Függelékkel (és azok mellékleteivel) egészül ki.

12. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 2000. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az ER. 2. számú melléklete.

(2) E rendelet

a) 4. §-ának (4) bekezdése (az ER. 4. §-ának új (11) bekezdése), 8. és 9. §-a (az ER. új 22/A. és 24/A. §-a) C. Függeléke, valamint az A. és a B. Függeléknek az aa) - ac) pontban megjelölt rendelkezései a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napján:

aa) az A. Függelékből: az 1. cikk (2) bekezdésének a második mondatát, a 3. cikk (5) bekezdésének az első mondatát, a 4. cikk (2) és (4) bekezdésében az A/7. számú melléklet alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket, a 4. cikk (6) és (7) bekezdését, az 5. cikk (2) bekezdését, (4) bekezdésének utolsó mondatát és (5) bekezdését, a 7. cikk (3) bekezdésének a második, harmadik és negyedik mondatát, a 8. cikk (2) és (3) bekezdését, a 10. cikk (2) bekezdésének az utolsó mondatát, illetve a (3), (4), (5) és (6) bekezdését, a 12. cikkét, valamint az A. Függelék mellékleteinek azokat a rendelkezéseit, amelyek a Magyar Köztársaság EK tagságára, az EK tagállamaival kapcsolatos teendőkre vagy a kiadott okmányok "EK" jelölésére utalnak;

ab) a B. Függelékből: a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében az EK tagállamainak illetékes hatóságaival való együttműködésre vonatkozó rendelkezést, valamint a (4) és (5) bekezdést, a 6. cikket, a 7. cikk (1) bekezdésének a második mondatát, a 9. cikk (3) bekezdésének a második mondatát és a (4) bekezdését, a 10. cikk (1) bekezdésének a második mondatát, valamint a (2) a (3) és a (4) bekezdését, a 11. és 13. cikkét, valamint a B. Függelék mellékleteinek azokat a rendelkezéseit, amelyek a Magyar Köztársaság EK tagságára, az EK tagállamaival kapcsolatos teendőkre vagy a kiadott okmányok "EK" jelölésére utalnak;

ac) az A. és a B. Függelékekben meghatározottak szerinti - a tagállamok illetékes hatóságai részére küldendő - értesítési kötelezettséget; azonban az ennek utólagos teljesítéséhez szükséges nyilvántartást a Központi Közlekedési Felügyeletnek a rendelet hatályba lépésétől biztosítania kell;

b) 2. §-ának (1) bekezdése (az ER. 2. §-ának új (4) bekezdése) és 6. §-a a rendelet kihirdetésének napján;

c) 5. §-a (az ER. 10. §-ának új (4) bekezdése) 2001. január 1-jén

lép hatályba.

(3) A járműtípusok, járműtulajdonságok, önálló műszaki egységek, járműalkatrészek és tartozékok jóváhagyásánál a jóváhagyás - jóváhagyási szám - kiadásánál az "e" jel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napjától alkalmazható.

13. §

Az ER. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségeknek az alábbi jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

- Tanács 70/156/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint a Parlament és a Tanács 98/91/ EK irányelve a 70/156/EGK irányelv módosításáról;

- a Tanács 74/150/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusbizonyítványára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint a Parlament és a Tanács 97/54/ EK irányelve a 74/150/EGK irányelv módosításáról;

- a Tanács 92/61/EGK irányelve a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról;

- a Tanács 96/96/EK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik műszaki felülvizsgálatára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról."

Manninger Jenő

közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 11/2000. (V. 24.) KHVM rendelethez

A. Függelék az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[1][1][2]

A gépkocsik és pótkocsijaik típus-jóváhagyási eljárása

1. Cikk

Alkalmazási kör

(1) Ez a Függelék - az egy vagy több lépcsőben gyártott - gépkocsik és pótkocsijaik (a továbbiakban: jármű), valamint ezek tulajdonságai, alkatrészei, önálló műszaki egységei és tartozékai típus-jóváhagyására terjed ki.

(2) Ez a Függelék nem vonatkozik az egyedi gyártású járművekre. Amennyiben azonban a jóváhagyó hatóság az ilyen járműre is típusbizonyítványt ad ki, el kell ismernie azt a jóváhagyást, amelyet a Közösség tagállamának az illetékes hatóságai a jármű-tulajdonságaira, alkatrészeire, önálló műszaki egységeire és tartozékaira vonatkozóan a 70/156/EGK Tanácsi irányelv szerint adtak ki.

2. Cikk

Fogalom-meghatározások

E függelék alkalmazásában:

a) "Típus-jóváhagyás": olyan hatósági eljárás, amelynek eredményeként valamely tagállam illetékes hatóság igazolja, hogy egy jármű, járműtulajdonság, alkatrész típusa, kielégíti a jelen Függeléknek és az MR A. Függeléke vonatkozó mellékleteinek műszaki követelményeit. Az MR A. Függeléke mellékleteinek teljes körű felsorolását a jelen Függelék A/4. számú és A/9. számú mellékletei tartalmazzák.

b) "Többlépcsős típus-jóváhagyás": olyan típusjóváhagyási eljárás, amellyel az illetékes hatóság igazolja, hogy - a gyártási állapottól függően - egy nem teljes vagy teljes járműtípus a jelen Függelékben és az MR A. Függeléke mellékletei, illetőleg az azokban foglalt előírások alapját képező EK irányelv, vagy egyenértékű ENSZ-EGB előírásban meghatározott követelményeket kielégíti.

c) "Alapjármű": olyan nem teljes jármű, amelynek jármű azonosítási száma egy többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás egymást követő lépcsőiben megmarad.

d) "Nem teljes jármű": olyan jármű, amelynek elkészítéséhez legalább egy további gyártási lépcsőre van szükség ahhoz, a jelen Függelékben és az MR A. Függeléke mellékleteiben foglalt, a teljes járműre vonatkozó követelményeket kielégítse.

e) "Teljes jármű": olyan jármű, amelyet többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás eredményeként a jelen Függelékben és az MR A. Függelékének a mellékleteiben foglalt összes követelményt kielégíti.

f) "Járműtípus": olyan azonos járműkategóriába tartozó járművek összessége, amelyek - legalább a jelen Függelék A/2. számú mellékletének a II. Részében felsorolt jellemzők tekintetében - nem különböznek egymástól. Egy járműtípus különböző jármű változatokat és jármű kiviteleket tartalmazhat.

g) "Járműtulajdonság": a jármű olyan tulajdonsága, mint pl. a fékhatásosság, a kipufogógáz összetétele vagy a jármű belső berendezése, amelynek az MR A. Függeléke vonatkozó melléklete(i)nek követelményeit ki kell elégítenie.

h) "Alkatrész": olyan szerkezeti elem (pl. világítótest), amely a jármű részét képezi, és amelynek az MR A. Függelékében meghatározott vonatkozó mellékletek követelményeit ki kell elégítenie. Az alkatrészre - amennyiben ezt az MR A. Függeléke vonatkozó melléklete(i) lehetővé teszik - a járműtől függetlenül is lehet típus-jóváhagyást kiadni.

i) "Önálló műszaki egység": olyan berendezés (pl. a hátsó aláfutásgátló berendezés), amely a jármű részét képezi, és az MR A. Függeléke vonatkozó melléklete(i)nek követelményeit kielégíti. Az önálló műszaki egységre - amennyiben ezt az MR A. Függelékében meghatározott vonatkozó melléklet lehetővé teszi - külön, de csak egy vagy több meghatározott járműtípus vonatkozásában lehet típus-jóváhagyást kiadni.

j) "Gyártó": az a személy vagy szervezet, aki vagy amely - függetlenül attól, hogy a típus-jóváhagyási eljárás tárgyát képező jármű, jármű-tulajdonság, alkatrész vagy tartozék összes gyártási fázisában közvetlenül részt vesz-e - a jóváhagyó hatósággal szemben minden vonatkozásban felelős a típus-jóváhagyási eljárásért, valamint a jóváhagyottal egyező kivitelű gyártásért.

k) "Jóváhagyó hatóság": a Központi Közlekedési Felügyelet, a Közlekedési Főfelügyelet, valamint az Európai Közösség valamely tagállamának illetékes hatósága, amely a járművek, jármű-tulajdonságok, alkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási eljárásáért, különösen a típusbizonyítvány, illetve a típusjóváhagyó okmány kiadásáért és visszavonásáért felelős, továbbá kapcsolatot tart a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival, és jogosult a gyártó berendezéseit ellenőrizni, a jóváhagyottal egyező gyártás biztosítása céljából.

l) "Vizsgáló intézmény": az a szervezet vagy laboratórium, amelyet hivatalosan vizsgáló intézménynek ismertek el, és amely vizsgálatokat végez a jóváhagyó hatóság számára. A Magyar Köztársaság által elismert vizsgáló intézményeket a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítő teszi közzé. A vizsgálatokat azonban a jóváhagyó hatóság maga is elvégezheti;

m) "Adatközlő lap": a jelen Függelék A/1. számú és A/3. számú melléklete vagy az MR A. Függelékének valamely melléklete szerinti dokumentum azokról az adatokról, amelyeket a jóváhagyást kérelmezőnek közölnie kell.

n) "Adatközlő bizonylatok": adatok, rajzok, fényképek stb. összessége, amelyeket a jóváhagyást kérelmezőnek az adatközlő lap szerint a vizsgáló intézményhez vagy a jóváhagyó hatósághoz be kell nyújtania.

o) "Adatközlő mellékletek": az adatközlő bizonylatok, valamint azok a vizsgálati jelentések vagy más írásos anyagok, amelyeket a vizsgáló intézmény vagy a jóváhagyó hatóság az eljárása során az adatközlő bizonylatokhoz csatolt.

p) "Adatközlő mellékletek tartalomjegyzéke": az az írásos anyag, amely az adatközlő mellékletek tárgyát felsorolva, az egyes oldalak átláthatóságát lehetővé tevő oldalszámozással vagy más jelöléssel látja el.

q) "Közösség": az Európai Közösség.

r) "Tanács": az Európai Közösség Tanácsa.

s) "Bizottság": az Európai Közösség Bizottsága.

3. Cikk

Típus-jóváhagyási kérelem

(1) A jármű típus-jóváhagyása iránti kérelmet a gyártó nyújthatja be, a jóváhagyó hatósághoz. A kérelemhez csatolnia kell a jelen Függelék A/3. számú melléklete szerinti adatokat tartalmazó adatközlő lapot, valamint az MR A. Függeléke mellékleteiben meghatározott követelmények teljesítését igazoló jóváhagyó okmányokat. Legkésőbb a típus-jóváhagyás kiadásának vagy visszautasításának időpontjáig csatolnia kell továbbá a jármű-tulajdonságok, az alkatrészek és az önálló műszaki egységek típus-jóváhagyásával kapcsolatos adatközlő bizonylatokat is.

(2) Amennyiben nem lehet mellékelni a jóváhagyó okmányokat, az (1) bekezdéstől eltérően a kérelemhez a jelen Függelék A/1. számú mellékletében meghatározott összes adatot közölni kell - továbbá, amennyiben szükséges, a jelen Függelék A/2. számú mellékletének a II. Részében meghatározott adatokat is -, az MR A. Függelékének a vonatkozó mellékleteit alapul véve.

(3) Többlépcsős típus-jóváhagyás esetén a mellékelt adatközlő bizonylatoknak a következőket kell tartalmaznia:

a) az első gyártási lépcsőben az adatközlő bizonylatoknak azokat a részeit és azokat a jóváhagyó okmányokat, amelyek megfelelnek a jármű készültségi állapotának és a későbbiekben a teljes járművön szükségesek lesznek;

b) a második és minden további gyártási lépcsőben az adatközlő bizonylatok és jóváhagyó okmányok közül azokat, amelyek az adott gyártási lépcsőben a jóváhagyandó részt érintik, valamint a nem teljes járműre, a megelőző legutolsó gyártási lépcsőben kiadott jóváhagyó okmányok egy másolatát. A gyártónak továbbá mellékelnie kell az összes bizonylatot azokról a változtatásokról és kiegészítésekről, amelyeket a nem teljes járművön végzett.

(4) A jármű-tulajdonságra, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó típus-jóváhagyási kérelmet a gyártó nyújthatja be a jóváhagyó hatósághoz. A kérelemhez csatolnia kell az MR A. Függelékében meghatározott vonatkozó melléklet adatközlő lapját és az ott közölt adatokra vonatkozó adatközlő bizonylatokat.

(5) Egy járműtípusra, jármű-tulajdonságra, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre csak egy tagállamban nyújtható be típus-jóváhagyási kérelem. Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

4. Cikk

Típus-jóváhagyási eljárás

(1) A jóváhagyó hatóság - mint, ahogy minden tagállam illetékes hatósága - kiadja

a) a jármű típusbizonyítványát, a jelen Függelék A/5. számú mellékletében meghatározott eljárás eredményeként

a/1) az olyan járműtípusokra, amelyek az adatközlő bizonylatok adataival megegyeznek és megfelelnek az MR A. Függelékében levő mindazoknak a mellékleteknek, amelyeket a jelen Függelék A/4. számú melléklete felsorol;

a/2) a jelen Függelék A/11. számú mellékletében szereplő olyan különleges rendeltetésű járműtípusokra, amelyek az adatközlő bizonylatok adataival megegyeznek, és megfelelnek az MR A. Függelékében levő mindazoknak a mellékleteknek, amelyeket a jelen Függelék A/11. számú melléklete felsorol;

b) a jóváhagyó okmányt, illetve - teljes jármű esetén - a típusbizonyítványt a jelen Függelék A/14. számú mellékletében meghatározott eljárás eredményeként az alapjárművek típusaira, valamint az olyan nem teljes és teljes járművekre, amelyek az adatközlő bizonylatok adataival megegyeznek és - gyártási állapotuktól függően - megfelelnek az MR A. Függelékében levő mindazoknak a mellékleteknek, amelyeket a jelen Függelék A/4. számú, illetve A/11. számú melléklete felsorol;

c) a jóváhagyó okmányt a járműtípus olyan járműtulajdonságaira, amelyek az adatközlő bizonylat adataival megegyeznek, és megfelelnek az MR A. Függelékében levő - a jelen Függelék A/4. számú illetve A/11. számú mellékletében felsorolt vonatkozó mellékletnek;

d) a jóváhagyó okmányt olyan alkatrész-, illetve önálló műszaki egységtípusokra, amelyek az adatközlő bizonylat adataival megegyeznek és megfelelnek az MR A. Függelékében levő - a jelen Függelék A/4. számú illetve A/11. számú mellékletében felsorolt - vonatkozó mellékletnek.

(2) A jelen Függelék A/11. számú melléklete vagy a 8. Cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti olyan jármű-, járműtulajdonság-, alkatrész- vagy önálló műszaki egységtípus jóváhagyása esetén, amely az MR A. Függeléke vonatkozó mellékleteinek az egyes rendelkezései tekintetében korlátozást vagy mentességet tartalmaz, a típusbizonyítványban, illetve a jóváhagyó okmányban fel kell tüntetni az érvényességre vonatkozó korlátozásokat és a megadott mentességeket. Minden típusbizonyítványnak és jóváhagyó okmánynak tartalmaznia kell a jármű-, a járműtulajdonság, az alkatrész- illetve a önálló műszaki egység-típusra a jelen Függelék A/7. számú melléklete szerint adott különleges jóváhagyási számot. Amennyiben az a)-d) pontokban hivatkozott adatközlő bizonylatokon olyan adatok vannak, amelyek a jelen Függelék A/11. számú mellékletének a rovataiban szereplő, különböző célokra készített járművekre vonatkoznak, e rendelkezéseket és mentességeket a típusbizonyítványban (jóváhagyó okmányban) is fel kell tüntetni.

(3) Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű, jármű-tulajdonság, alkatrész vagy önálló műszaki egység - bár az (1) bekezdésben foglaltakat kielégíti, - a közúti közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, megtagadhatja a típusbizonyítvány (jóváhagyó okmány) kiadását. Erről - a döntés indoklásával együtt - haladéktalanul értesítenie kell a többi tagállam hatóságát és a Bizottságot.

(4) A jóváhagyó hatóság az általa jóváhagyott járműtípusra, jármű-tulajdonságra, alkatrészre és önálló műszaki egységre a jelen Függelék A/6. számú mellékletében meghatározott típusbizonyítványt, illetve jóváhagyó okmányt ad ki, kitöltve az ott szereplő minta minden rovatát. Kitölti továbbá a jelen Függelék A/8. számú melléklet szerinti minta alapján a típusbizonyítvány (jóváhagyó okmány) "Vizsgálati eredmény" című mellékletének a megfelelő rovatait, és beírja vagy ellenőrzi az adatközlő mellékletek tartalomjegyzékében szereplő adatokat. A jóváhagyó számot a jelen Függelék A/7. számú mellékletének mintája szerint adja meg. A típusbizonyítványt (jóváhagyó okmányt) és ennek mellékleteit a jóváhagyást kérő rendelkezésére bocsátja.

(5) Ha a jóváhagyandó alkatrész vagy önálló műszaki egység csak a jármű más szerkezeti elemeivel együtt tölti be funkcióját, vagy különleges műszaki tulajdonsága miatt egy vagy több előírás megtartása csak akkor ellenőrizhető, ha a jóváhagyandó alkatrész vagy önálló műszaki egység a jármű más szerkezeti elemével összekapcsoltan működik, az alkatrész - vagy a önálló műszaki egység típusjóváhagyó okmányának az érvényességét ennek megfelelően korlátozni kell. Ebben az esetben az alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyó okmányában fel kell tüntetni az alkalmazásával kapcsolatos korlátozásokat és az esetleges beépítési előírásokat. A járműtípus típusbizonyítványának a kiadásánál ezeknek a korlátozásoknak és előírásoknak a megtartását ellenőrizni kell.

(6) A jóváhagyó hatóságnak egy hónapon belül meg kell küldenie a többi tagállam illetékes hatósága részére az általa kiadott típusbizonyítványok másolatát és azok mellékleteit, továbbá a járműtípusra vonatkozó típus-jóváhagyási kérelmet elutasító, vagy a típusbizonyítványt visszavonó határozatainak a másolatát.

(7) A jóváhagyó hatóságnak a többi tagállam illetékes hatósága részére - a jelen Függelék A/13. számú mellékletben megjelölt adatokkal - havonta meg kell küldenie azoknak a jármű-tulajdonságoknak, alkatrészeknek és önálló műszaki egységoknak a típus-jóváhagyását tartalmazó jegyzéket, amelyeket az adott hónap során kiadott vagy visszavont, illetve amelyekre nézve a típusjóváhagyási kérelmet elutasította. Ezen túlmenően haladéktalanul át kell adnia a másik tagállam illetékes hatósága az a jármű-tulajdonság-, alkatrész- vagy önálló műszaki egység-típusokra, - kérésére jóváhagyó okmányok, illetve az adatközlő lapok másolatát - amelyekre a jóváhagyást kiadta vagy visszavonta, illetve amelyekre nézve a típus-jóváhagyási kérelmet elutasította.

5. Cikk

A típus-jóváhagyások módosításai

(1) A jóváhagyó hatóság minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatközlőlapon szereplő bármely adat változásáról tudomást szerezzen.

(2) A típus-jóváhagyás módosítására irányuló kérelmet kizárólag az eredeti típusjóváhagyást kiadó hatósághoz lehet benyújtani.

(3) Amennyiben jármű-tulajdonságok, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek típus-jóváhagyását követően az adatközlő mellékletben található adatok megváltoznak, a jóváhagyó hatóság szükség szerint olyan módosított adatközlő mellékletrészleteket ad ki, amelyekből a változás jellege és az új kiadás időpontja egyértelműen kitűnik. Amennyiben a jóváhagyó hatóság a módosítások részletes leírásával kiegészítve az adatközlő melléklet vagy mellékletek, naprakész teljes változatát adja ki, annak is meg kell felelnie a fenti követelménynek. Módosított lapok vagy megújított, aktualizált dokumentáció-változat kiadása esetén a jóváhagyó okmányhoz mellékletként csatolt dokumentáció tartalomjegyzékét szintén módosítják úgy, hogy abból a módosított lapokban, illetve a változásoknak megfelelően aktualizált változatban megadott legújabb határidők kitűnjenek. Amennyiben mindezeken felül az eredeti típus-jóváhagyás óta eltelt időszakban a jóváhagyó okmányban szereplő adatokban - kivéve annak mellékleteit - vagy a műszaki követelményekben változás következett be, a módosulást "meghosszabbításnak" kell nevezni, és a jóváhagyó hatóság meghosszabbítási számmal jelölt felülvizsgált jóváhagyó okmányt ad ki, amelyből az ismételt kiadás oka és időpontja egyértelműen kitűnik. Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az adatközlő lapokon történt módosítás újabb vizsgálatokat, illetve ellenőrzéseket tesz szükségessé, erről értesíti a gyártót, és az (1)-(3) bekezdésben említett dokumentumokat csak az újabb vizsgálatok és ellenőrzések sikeres elvégzése után állítja ki.

(4) Ha a járműtípus jóváhagyását követően történt módosítás az adatközlő mellékletek adataiban, a jóváhagyó hatóság szükség szerint olyan módosított adatközlő mellékletrészleteket ad ki, amelyekből a változás jellege és a kiadás új időpontja egyértelműen kitűnik. Amennyiben a jóváhagyó hatóság a módosítások részletes leírásával kiegészítve az adatközlő mellékletek aktualizált, teljes változatát adja ki, annak is meg kell felelnie a fenti követelménynek. Módosított lapok vagy a változásoknak megfelelően aktualizált dokumentáció-változat kiadása esetén az adatközlőlapoknak a típusbizonyítványhoz mellékletként csatolt tartalomjegyzékét - szintén módosítják, úgy, hogy abból a módosított lapok, illetve a változásoknak megfelelően aktualizált változat által megadott legújabb határidők azonosíthatóak legyenek. Amennyiben mindezeken felül további vizsgálatokra van szükség, vagy az eredeti típus-jóváhagyás óta eltelt időszakban a típusbizonyítványban szereplő adatokban (kivéve annak mellékleteit) változás következett be, vagy valamely műszaki követelményben az első forgalomba helyezést megtiltó határidőre vonatkozóan az eredeti típusjóváhagyás óta eltelt időszakban változás következett be, a módosulást "meghosszabbításnak" kell nevezni, és a jóváhagyó hatóság meghosszabbítási számmal jelölt felülvizsgált típusbizonyítványt ad ki, amelyből az ismételt kiadás indoka és időpontja egyértelműen kitűnik. Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az adatközlő lapokon történt módosítás új vizsgálatokat indokol, erről értesíti a gyártót, és az (1)-(3) bekezdésekben említett dokumentumokat csak az új vizsgálatok sikeres elvégzése után állítja ki. Az összes módosított dokumentációt egy hónapon belül meg kell küldeni a többi tagállam jóváhagyó hatóságának.

(5) Amennyiben egy típusbizonyítvány érvénytelenné válik az MR A. Függeléke valamely melléklete rendelkezésének - olyan amelyre az adatközlő lapon hivatkoztak - megváltozása folytán, vagy azért, mert a jelen Függelék A/4. számú mellékletének I. Részébe az MR A. Függelékéből újabb mellékletet vettek fel, arról a jóváhagyó hatóság a típusbizonyítvány érvényességének megszűnését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságát az időpont megadásával, vagy közli annak az utolsó járműnek a járműazonosító számát, amelyet a korábbi típusbizonyítványnak megfelelően gyártottak.

(6) Olyan járműváltozat esetén, amelyet az MR A. Függeléke valamely mellékletének vagy a jelen Függelék A/4. számú mellékletének a módosítása nem érint, nem szükséges a típusbizonyítvány módosítása.

6. Cikk

Nyilatkozat a jóváhagyott típusnak való megfelelőségről

(1) A gyártó - mint a járműre vonatkozó típusjóváhagyás jogosítottja - minden, a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott kész, teljes vagy nem teljes járműhöz a jelen Függelék A/9. számú mellékletében lévő minta szerinti megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. Nem teljes vagy teljes jármű esetén a gyártó csak azokat az adatokat rögzíti a megfelelőségi nyilatkozat hátoldalán, amelyeket a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső érint, (tehát amelyekkel a nyilatkozatot ki kell egészíteni vagy amelyeket meg kell változtatni), és adott esetben mellékeli ehhez a nyilatkozathoz a korábbi jóváhagyási lépcsőkre vonatkozó összes megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozatot hamisítás ellen védeni kell. E célból a nyomtatáshoz olyan papírt kell használni, amelyet vagy színes grafikai ábrákkal védenek vagy a gyártó jelét tartalmazza vízjelként.

(2) A tagállamok a járművek adóztatása vagy a hatósági nyilvántartási okmányok teljesebbé tétele céljából megkövetelhetik, hogy a jelen Függelék A/9. számú mellékletében felsoroltakon kívül más adatokat is feltüntessenek a megfelelőségi nyilatkozatban, amennyiben azokat az adatközlő bizonylatok tartalmazzák, vagy az ott feltüntetett adatokból közvetlenül levezethetők. Erről a Bizottságot és a többi tagállamot legalább három hónappal előre értesíteni kell. A tagállamok azt is előírhatják, hogy a jelen Függelék A/9. számú melléklete szerinti megfelelőségi tanúsítványon az illetékes nemzeti hatóságok által végzett adóztatás és közúti forgalomba helyezés szempontjából lényeges adatokat ki kell emelni. Mindazonáltal a Magyar Köztársaság az A/9. számú melléklet szerinti "Megfelelőségi nyilatkozat"-ot alkalmazza.

(3) A gyártó - mint az alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyásának jogosítottja - az összes, a jóváhagyott típussal megegyezően gyártott alkatrészt vagy önálló műszaki egységet cégnevével vagy cégjelével, típusjellel, illetve - ha ezt az MR A. Függeléke vonatkozó melléklete előírja - jóváhagyási jellel vagy a jóváhagyás számával látja el. Utóbbi esetben azonban a gyártó - választása szerint - a cégnevet, a cégjelet vagy a típusjelet is feltüntetheti.

(4) A gyártó, ha az őt jogosító típus-jóváhagyás a 4. Cikk (4) bekezdése szerint valamely alkatrészre vagy önálló műszaki egységre felhasználási korlátozásokat tartalmaz, minden általa előállított alkatrészhez, illetve önálló műszaki egységhez kielégítő tájékoztatást mellékel a fenti korlátozásokról, továbbá közli a beépítésre vonatkozó előírásokat is.

7. Cikk

Közúti forgalomba helyezés és kereskedelmi forgalomba hozatal

(1) A jóváhagyó hatóság típus-jóváhagyás alapján csak akkor engedélyezi - kivitelük és működésmódjuk figyelembevételével - új járművek forgalomba helyezését, illetőleg kereskedelmi forgalomba hozatalát, ha azok érvényes megfelelőségi nyilatkozattal vannak ellátva. Ezen túlmenően minden tagállam engedélyezi nem teljes járművek eladását is, forgalomba helyezésüket azonban megtilthatja, amíg nincsenek kellően felszerelve.

(2) A jóváhagyó hatóság csak akkor engedélyezi alkatrészek és önálló műszaki egységek kereskedelmi forgalomba hozatalát, ha azok a 6. Cikk (3) bekezdése előírásainak és az MR A. Függeléke vonatkozó mellékletének megfelelnek. Ebben az esetben is azonban azzal a feltétellel, hogy ezeket nem használhatják fel olyan járművekben, amelyeket a jelen Függelék részben vagy egészben kizár, vagy amelyekre jelen Függelék nem alkalmazható.

(3) Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező vagy megfelelő megjelöléssel ellátott jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység, a közúti forgalmat veszélyezteti, a jármű hatósági nyilvántartásba vételét legfeljebb hat hónapra megtagadhatja, illetve az ilyen jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység értékesítését vagy használatát megtilthatja. Erről a többi tagállamot és a Bizottságot a döntés szempontjából lényeges okok közlésével haladéktalanul értesítenie kell. Ha a típust jóváhagyó tagállam a közúti közlekedésbiztonság bejelentett veszélyeztetését vitatja, az érintett tagállamoknak törekedniük kell a vitás kérdések rendezésére, amelyről a Bizottságot folyamatosan tájékoztatniuk kell. A Bizottság szükség esetén egyeztetést folytat a vita rendezésére.

8. Cikk

Kivételek és alternatív eljárások

(1) A 7. Cikk (1) bekezdés előírásai nem vonatkoznak:

a) olyan járművekre, amelyek a fegyveres erők, a rendészeti szervek vagy a tűzoltóság használatára, illetve a közrend fenntartására szolgálnak;

b) olyan járművekre, amelyeket a (2) bekezdés szerint hagynak jóvá.

(2) Minden tagállam a gyártó kérésére az MR A. Függelékének egy vagy több melléklete, illetve valamely melléklet egy vagy több előírása alól kivételt állapíthat meg a következők szerint:

a) Kis sorozatban gyártott járművek

Ebben az esetben azoknak a járműveknek a száma, amelyeket évente közúti forgalomba helyeznek, vagy kereskedelmi fogalomba hozhatnak az adott a tagállamban, a jelen Függelék A/12. számú mellékletében típuscsaládonként megadott darabszámra korlátozott. A tagállamok a Bizottságnak évente megküldik ezeknek a jóváhagyásoknak a jegyzékét. Az a tagállam, amelyik ilyen jóváhagyást adott ki, átadja a gyártók által megadott többi tagállam illetékes hatóságának a jóváhagyási értesítés másolatát és mellékleteit, az engedélyezett kivételek feltüntetésével. A többi tagállam három hónapon belül dönt arról, hogy elismeri-e, és ha igen, milyen darabszámban ismeri el e típus-jóváhagyást. Azokra a típusjóváhagyásokra, amelyeket e bekezdésben foglaltak szerint adtak ki, a 3-6., a 10. és a 11. Cikkben foglaltak csak annyiban érvényesek, amennyiben ezek alkalmazását a jóváhagyó hatóság e körben lényegesnek tartja. Azon előírások helyett, amelyekre e bekezdés szerint kivételt állapítottak meg, a tagállam megfelelő kiegészítő követelményeket támaszthat.

b) Kifutó sorozat járművei

b/1. A jelen Függelék A/12. számú melléklete II. Részének keretein belül a tagállamok korlátozott időtartamra hivatalosan forgalomba helyezhetnek olyan járműtípushoz tartozó új járműveket, amelynek a jóváhagyása az 5. Cikk (5) bekezdése szerint már nem érvényes. Ezek kereskedelmi fogalomba hozatalát is engedélyezhetik. Ez a rendelkezés csak olyan járművekre érvényes,

b/1.1. amelyeket a Közösség területén belül helyeztek forgalomba, továbbá

b/1.2. amelyekhez még a típusbizonyítvány érvényességi ideje alatt kiállított érvényes megfelelőségi nyilatkozatot mellékeltek, de a járművet a típusbizonyítvány érvényességének tartama alatt hivatalosan nem helyezték forgalomba, illetve nem állították üzembe. Kész járműveknél a fenti lehetőség tizenkét, teljes járműveknél tizennyolc hónapra korlátozott, a típusbizonyítvány lejáratának napjától.

b/2. A b/1. pontnak az egy vagy több járműtípusban egy adott kategóriába tartozó járművekre való alkalmazásához a gyártónak azon tagállamok illetékes hatóságaihoz kell a megfelelő kérelmet benyújtania, amelyek az ilyen típusú járművek forgalomba helyezésében érintettek. A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezés műszaki, illetve gazdasági okait. Az érintett tagállamok hatóságai három hónapon belül döntenek arról, hogy hozzájárulnak-e az adott járműtípushoz (járműtípusokhoz) tartozó egyes járműveknek a területükön történő forgalomba helyezéséhez, és ha igen, milyen mértékben. A járművek forgalomba helyezésében érintett tagállamok hatóságai gondoskodnak arról, hogy a gyártó megtartsa a jelen Függelék A/12. számú melléklete II. Részének a rendelkezéseit. A tagállamok évente megküldik a Bizottságnak a megadott mentesítések jegyzékét.

c) Olyan járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyek bizonyos alkalmazott technológiák vagy jellemzők alapján az MR A. Függelékének vonatkozó mellékletének, vagy e Függelék egy vagy több követelményének nem tudnak eleget tenni.

c/1. Ebben az esetben a jóváhagyó hatóság csak a saját területére érvényes típus-jóváhagyást adhat ki, azonban ilyen esetben a tagállam köteles egy hónapon belül megküldeni a többi tagállamnak és a Bizottságnak a típusbizonyítvány (jóváhagyási okmány) és mellékletei másolatát. Egyidejűleg köteles kérelmezni a Bizottságtól a jelen Függelék 4. Cikkében foglaltaknak megfelelő típus-jóváhagyás megadásának engedélyezését. Ehhez a kérelemhez az alábbiakat tartalmazó dokumentációt kell mellékelni:

c/1.1. annak indokolása, hogy az adott technológiák és jellemzők miért nem teszik lehetővé egy vagy több vonatkozó irányelv követelményeinek teljesítését az adott jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység vonatkozásában;

c/1.2. az érintett biztonsági és környezetvédelmi területek és a megtett intézkedések ismertetése;

c/1.3. az elvégzett vizsgálatok és eredményeik ismertetése, amelyek igazolják, hogy egy vagy több vonatkozó egyedi irányelv biztonsági és környezetvédelmi követelményei közül legalább egy teljesül;

c/1.4. javaslatok a vonatkozó egyedi irányelvek módosítására, vagy ha szükséges, új egyedi irányelvre vagy irányelvekre.

c/2. A Bizottság a teljes dokumentáció beérkezését követő három hónapon belül határozat-tervezetet terjeszt a Bizottság elé. A Bizottság dönt arról, hogy engedélyezi-e a tagállam számára a 4. Cikkben foglaltaknak megfelelő típusbizonyítvány (jóváhagyási okmány) kiadását. Ha a határozat a kérelem elfogadásáról szól, a jóváhagyó hatóság kiadhatja a 4. Cikk szerint a típusbizonyítványt, illetve a jóváhagyó okmányt. Ilyen esetben a határozatban azt is rögzíteni kell, hogy annak érvényessége - például időben - korlátozott-e. A típusbizonyítvány (jóváhagyó okmány) érvényessége nem lehet kevesebb 36 hónapnál.

c/3. Ha vonatkozó melléklet (vagy a melléklet vonatkozó követelményei) úgy módosul(nak), hogy azok a járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyek a c/1-c/2. pont rendelkezései szerint kaptak típusbizonyítványt (jóváhagyó okmányt) már kielégítik a módosított mellékletet vagy követelményeket, a jóváhagyó hatóság a típusbizonyítványt (jóváhagyó okmányt) rendes típusbizonyítvánnyá (jóváhagyó okmánnyá) alakítja át, és ennek során megfelelő átmeneti időt biztosít ahhoz, hogy például a gyártók módosítani tudják az alkatrészeken feltüntetett típus-jóváhagyási jelöléseket. Ide tartozik a korlátozásokra és mentesítések törlése és különleges jóváhagyási számok az esetleges rendes típus-jóváhagyási számokra cserélése.

(3) A jelen Függelék A/6. számú mellékletének mintája szerinti olyan típusbizonyítványok, (jóváhagyó okmányok) amelyeket a (2) bekezdés szerint adtak ki, nem viselhetik az "EK" jelzést. Ez nem vonatkozik a (2) bekezdés c) pontja szerinti olyan esetekre, amikor a Bizottság a kérelmet jóváhagyta.

9. Cikk

A jóváhagyott típussal egyező gyártás

A jóváhagyó hatóság - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságával együttműködve - a jelen Függelék A/10. számú melléklete szerint megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az előállított járművek, jármű-tulajdonságok, alkatrészek és önálló műszaki egységek mindenkor megegyezzenek a jóváhagyott típussal.

10. Cikk

A jóváhagyott típussal nem megegyező gyártás

(1) A jóváhagyott típussal való megegyezés hiánya akkor állapítható meg, ha a típusbizonyítványban (jóváhagyó okmányban), illetve az adatközlő bizonylatokban megadott jellemzőktől való olyan eltérések tapasztalhatók, amelyeket a jóváhagyó hatóság az 5. Cikk (3) vagy (4) bekezdése szerint nem engedélyezett. A járműnek a jóváhagyott típustól való eltérése nem állapítható meg, ha az MR A. Függelékének a vonatkozó mellékletében megengedett tűréshatárokat nem lépi túl.

(2) Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy azok a járművek, jármű-tulajdonságok, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyeket megfelelőségi nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel láttak el, nem egyeznek meg azzal a típussal, amelyre a jóváhagyást kiadták, megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az előállított járművek, jármű-tulajdonságok, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek megegyezzenek a jóváhagyott típussal. A jóváhagyó hatóság a megtett intézkedésekről, - amelyek a jóváhagyás visszavonásáig terjedhetnek - értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságát.

(3) Ha egy tagállam illetékes hatósága megállapítja, hogy olyan járművek, jármű-tulajdonságok, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyeket megfelelőségi nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel láttak el, nem egyeznek meg a jóváhagyott típussal, a jóváhagyó hatóságtól kérheti, hogy vizsgálja meg a gyártott járműveket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket a jóváhagyott típussal való megegyezés szempontjából. A szükséges intézkedéseket mielőbb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül meg kell tenni.

(4) Ha

a) a járműnek a típusbizonyítványban foglaltaktól való eltérését jármű-tulajdonság, alkatrész vagy önálló műszaki egység eltérése okozza, vagy

b) többlépcsős típus-jóváhagyás esetén a teljes jármű eltérését olyan jármű-tulajdonság, alkatrész vagy önálló műszaki egység eltérése okozza, amely a nem teljes jármű szerves részét képezi, vagy a nem teljes jármű eltérése okozza, a jóváhagyó hatóság minden olyan tagállam jóváhagyó hatóságától, amely a vonatkozó jármű-tulajdonságra, alkatrészre, önálló műszaki egységre vagy nem teljes járműre a jóváhagyást kiadta, kérheti, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az előállított járművek megegyezzenek a jóváhagyott típussal.

Ezeket az intézkedéseket mielőbb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül meg kell tenni, szükség esetén a kérelmet előterjesztő jóváhagyó hatóság együttműködésével. Ha eltérést állapítanak meg, a jóváhagyó hatóság megteszi a (2) bekezdésben előírt intézkedéseket.

(5) A tagállamok jóváhagyó hatóságai egy hónapon belül értesítik egymást minden típus-jóváhagyás visszavonásáról és ennek okairól.

(6) Ha a típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság, a neki bejelentett eltérést vitatja, törekszik a vita rendezésére az érintett jóváhagyó hatóságokkal és a Bizottságot tájékoztatja erről, amely szükség esetén egyeztetést folytat a vita rendezésére.

Vegyes rendelkezések

11. Cikk

Minden olyan döntést, amellyel egy típus-jóváhagyási kérelmet elutasítanak, típusbizonyítványt (jóváhagyó okmányt) visszavonnak, a jármű közúti forgalomba helyezését nem engedélyezik vagy értékesítési tilalmat rendelnek el, részletesen indokolni kell.

12. Cikk

Harmadik országok vizsgáló intézményei csak a Közösség és a harmadik ország közötti két- vagy többoldalú megállapodás keretében fogadhatók el vizsgáló intézményként.

A/1. számú melléklet[a][3]

A jármű típus-jóváhagyásához szükséges adatok teljes jegyzéke

Az alábbi adatközlő lapokat, illetve részleteiket tartalomjegyzékkel ellátva, három példányban kell benyújtani. Az esetleges rajzok kielégítő részletességűek, megfelelő léptékűek és A4-es, vagy A4-esre összehajtogatott formátumúak legyenek. Az esetleges fényképek kielégítően részletesek legyenek.

Amennyiben a járműtulajdonságok, alkatrészek vagy tartozékok elektronikus vezérlésűek, ezek teljesítményéről is tájékoztatást kell adni.

0.ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
0.1.Gyártmány (a gyártó cégneve):.....................................................................................................................................
0.2.Típus:...........................................................................................................................................................................
0.2.1.Kereskedelmi név(nevek) (ha van):..............................................................................................................................
0.3.Típusazonosítási jel, ha van ilyen a járművön(b):........................................................................................................
0.3.1.E jelzés helye:..............................................................................................................................................................
0.4.A jármű kategóriája(c):.................................................................................................................................................
0.4.1.Veszélyes anyag osztály(ok), amelyek szállítására a jármű szolgál:..............................................................................
0.5.A gyártó neve és címe:.................................................................................................................................................
0.6.Az előírt táblák és feliratok helye és rögzítési módja
0.6.1.Az alvázon: .................................................................................................................................................................
0.6.2.A felépítményen:..........................................................................................................................................................
0.7.Alkatrészek és tartozékok esetén az EK jóváhagyási jel helye és rögzítési módja:........................................................
0.8.Összeszerelő üzem(ek) címe(i):....................................................................................................................................
1.A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI
1.1.Fényképek illetve rajzok egy reprezentatív járműről:....................................................................................................
1.2.Az egész jármű méretezett rajza: ..................................................................................................................................
13.Tengelyek és kerekek száma: ......................................................................................................................................
1.3.1.Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete:........................................................................................................
1.3.2.Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ..................................................................................................................
1.3.3.Meghajtott tengelyek (száma, helye, kölcsönös kapcsolata):.........................................................................................
1.4.Alváz (ha van) (szemléltető rajz): ................................................................................................................................
1.5.Hossztartók anyaga(d)..................................................................................................................................................
1.6.Motor helye és elrendezése:.........................................................................................................................................
1.7.Vezetőfülke (motor feletti fülkés vagy hagyományos motorházas)(z):.........................................................................
1.8.
1.8.1.
1.9.
Bal- vagy jobbkormányos(1)
A jármű baloldali/jobboldali(1) közlekedésre van kialakítva:.......................................................................................
Adja meg, hogy a gépjármű nyerges- vagy egyéb pótkocsi vontatására szolgál-e,
1.10.és hogy a pótkocsi nyerges-, vonórudas vagy középtengelyes pótkocsi-e; adja meg, hogy a járművek
speciálisan áruk meghatározott hőmérsékleti feltételek közötti szállítására szolgálnak-e:.............................................
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
TÖMEGEK ÉS MÉRETEK(e) (kg-ban és mm-ben) (Esetleg hivatkozzon rajzra.)
Keréktáv(ok) (teljes terhelés mellett)(1) ......................................................................................................................
Nyerges-pótkocsi esetén
A nyeregcsap tengelye és a nyerges-pótkocsi leghátsó vége közötti távolság:...............................................................
A nyeregcsap tengelye és a nyerges-pótkocsi elején lévő tetszőleges pont közötti legnagyobb távolság:.
....................................................................................................................................................................................
2.1.1.3.Nyerges-pótkocsi speciális keréktávja (az MR A. Függelékének A/48. melléklete -97/27/EK
Tanácsi irányelv I. mellékletének 7.6.1.2. pontja) szerint:...........................................................................................
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.1.1.
2.4.1.1.2.
2.4.1.2.
2.4.1.2.1.
2.4.1.2.2.
2.4.1.3.
2.4.1.4.
2.4.1.4.1.
2.4.1.5.
2.4.1.5.1.
2.4.1.5.2.
Nyergesvontatók esetén
Nyereg-előretartás (legnagyobb és legkisebb, ne(hm) teljes jármű esetén a megengedett értékek)(g): ............................
A (szabványos) nyereg legnagyobb magassága(h).......................................................................................................
A tengely(ek) nyomtávja(i) és szélessége(i)
A kormányzott tengelyek nyomtávja(1) ......................................................................................................................
A többi tengelyek nyomtávja(1) ..................................................................................................................................
A legszélesebb hátsó tengely szélessége:......................................................................................................................
A legelső tengely szélessége:........................................................................................................................................
A járműméretek mérettartományai (teljes)
Hossz(j):
Felépítmény nélküli alvázra
Legnagyobb megengedett hossz:..................................................................................................................................
Legkisebb megengedett hossz:.....................................................................................................................................
Szélesség(k).................................................................................................................................................................
Legnagyobb megengedett szélesség:.............................................................................................................................
Legkisebb megengedett szélesség:................................................................................................................................
Magasság (mene)kész állapotban)(1) (beállítható magasságú futómű esetén normál menetállásban):...........................
Kinyúlás elöl(m).......................................................................................................................................................................................................................................
Terepszög, elöl(na):…….. °
Kinyúlás hátul(n)
Terepszög, hátul(nb): :::::::
Legkisebb an és legnagyobban megengedett kinyúlás a csatolópontban(nd):...............................................................
2.4.1.6.Szabad magasság (a jelen Függelék A/2. számú melléklet I. Részének 4.5. pontja
szerint)........................................................................................................................................................................
2.4.1.6.1.
2.4.1.6.2.
2.4.1.6.3.
2.4.1.7.
A tengelyek között: .....................................................................................................................................................
Az első tengely(ek) alatt: .............................................................................................................................................
A hátsó tengely(ek) alatt: ............................................................................................................................................
Gerincáthaladási szög(nc)… °
2.4.1.8.A felépítmény illetve a belső szerelvények illetve a felszerelés illetve a hasznos teher súlypontjának
legszélső megengedett helyzete: ..................................................................................................................................
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.1.1.
2.4.2.2.
2.4.2.2.1.
2.4.2.3.
2.4.2.4.
2.4.2.4.1.
2.4.2.5.
2.4.2.5.1.
2.4.2.5.2.
2.4.2.6.
Felépít(m)énnyel ellátott alvázra
Hosszj):.......................................................................................................................................................................
A rakfelület hossza:.....................................................................................................................................................
Szélesség(k):................................................................................................................................................................
A felépítmény falainak vastagsága((áruk szabályozott hőmérsékletű szállítására szánt járművek esetén):....................
Magasság (menetkész állapotban)(1) (beállítható magasságú futómű esetén normál menetállásban): ..........................
Kinyúlás elöl (m).........................................................................................................................................................
Kinyúlás szöge elöl(na) : ...... °
Kinyúlás hátul(n): .......................................................................................................................................................
Kinyúlás szöge hátul(nb): .....
A csatolópont legkisebb an és legnagyobban megengedett kinyúlása(nd): ...................................................................
Szabad magasság (e jelen Függelék A/2. számú melléklete I. részének a 4.5. pontja szerint.........................................
2.4.2.6.1.A tengelyek között:.........................................................................................................................................................
2.4.2.6.2.Az első tengely(ek) alatt:.................................................................................................................................................
2.4.2.6.3.A hátsó tengely(ek) alatt:................................................................................................................................................
2.4.2.7.Gerincáthaladási szög(nc):……… °
2.4.2.8.A hasznos teher súlypontjának legszélső megengedett helyzete (nem egyenletes terheléseloszlás esetén):......
2.5.Az alváz üres tömege (vezetőfülke, hűtőfolyadék, kenőanyagok, üzemanyag, pótkerék, szerszámok és a vezető nélkül):
.......................................................................................................................................................................................
2.5.1.Ezen tömeg megoszlása a tengelyek között:....................................................................................................................
2.6.A jármű tömege felépítménnyel és csatoló berendezéssel az M1 kategóriát leszámítva vontató gépjármű
esetén, menetkész állapotban vagy az alváz tömege vezetőfülkével együtt, ha a felépítményt, illetve a
csatoló berendezést nem a gyártó szállítja (beleértve hűtőfolyadék, kenőanyagok, üzemanyag, 100%
egyéb folyadék a felhasznált vizeken kívül, pótkerék, szerszámok és vezető, továbbá autóbuszok esetén a
kísérő személy tömege (75 kg), ha van kísérőülés a járművön)(o) (legnagyobb és legkisebb érték
mindegyik változatra):....................................................................................................................................................
2.6.1.Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között, továbbá nyerges-pótkocsi vagy középtengelyes
pótkocsi esetén terhelés a csatolási ponton (legnagyobb és legkisebb érték mindegyik változatra): ................................
2.7.1.Nem teljes jármű esetén a teljes jármű legkisebb tömege a gyártó nyilatkozata
........................................................................................................................................................................... szerint:
2.7.1.Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között, továbbá nyerges-pótkocsi vagy középtengelyes
pótkocsi esetén terhelés a csatolási ponton: ...................................................................................................................
2.8.Műszakilag megengedett össztömeg a gyártó megadása szerint(y)
(legnagyobb és legkisebb érték mindegyik változatra): ...................................................................................................
2.8.1.Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között, továbbá nyerges-pótkocsi vagy középtengelyes
pótkocsi esetén terhelés a csatolási ponton (legnagyobb és legkisebb érték mindegyik változatra): ................................
2.9.Műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés/tömeg tengelyenként:.....................................................................
2.10.Műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés/tömeg
.................................................................................................................................................... .tengelycsoportonként:
2.11.A gépjármű által vontatható, műszakilag megengedett össztömeg az alábbiak esetében:
2.11.1.Vonórudas pótkocsi.......................................................................................................................................................
2.11.2.Nyerges-pótkocsi:...........................................................................................................................................................
2.11.3.Középtengelyes pótkocsi................................................................................................................................................
2.11.3.1.A csatolási kinyúlás(p) legnagyobb aránya a keréktávhoz viszonyítva:..........................................................................
2.11.3.2.Legnagyobb V-érték: kN
2.11.4.A járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege:...............................................................................................
2.11.5.A jármű alkalmas/nem alkalmas (1) teher vontatására (az MR A. Függelékének A/27. számú melléklete a
77/389/EGK Tanácsi irányelv II. melléklet 1.2. pontja szerint):......................................................................................
2.11.6.Fékezetlen pótkocsi műszakilag megengedett össztömege: .............................................................................................
2.12.Műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés/tömeg a jármű csatolási pontján:
2.12.1.A gépkocsinál:................................................................................................................................................................
2.12.2.A nyerges-pótkocsinál vagy középtengelyes pótkocsinál:...............................................................................................
2.12.3.A csatoló berendezés (vonóhorog) műszakilag megendegedett össztömege (ha nem a gyártó szereli fel):
.......................................................................................................................................................................................
2.13.Fordulókör:....................................................................................................................................................................
2.14.Motorteljesítmény/ műszakilag megengedett össztömeg arány: kW/kg
2.14.1.Motorteljesítmény/műszakilag megengedett járműszerelvény- műszakilag megengedett össztömeg arány
az MR. A/48. számú mellékletének 3.10. pontja (97/27/EK Tanácsi irányelv I. melléklet 7.10. pontja)
szerint : ......kW/kg
2.15.Emelkedőn való elindulási képesség (szóló jármű): ...... %
2.16.Tervezett forgalomba helyezési/üzemi műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (választható: ha
értékek vannak megadva, azokat igazolni kell az MR. A/48. számú mellékletének 4. pontjában előírtak -
97/27/EK Tanácsi irányelv IV. melléklete - szerint): ......................................................................................................
2.16.1.Tervezett forgalomba helyezési/üzemi műszakilag megengedett össztömeg (legnagyobb és legkisebb ):.........................
2.16.2.Tervezett forgalomba helyezési/üzemi legnagyobb megengedett tengelyterhelés tengelyenként, továbbá
nyerges-pótkocsi, illetve középtengelyes pótkocsi esetén az tervezett terhelés a csatolási ponton a gyártó
által szolgáltatott adatok alapján, ha ez kisebb, mint a műszakilag megengedett legnagyobb csatolási
terhelés (legnagyobb és legkisebb érték): .......................................................................................................................
2.16.3.Tervezett forgalomba helyezési/üzemi műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg :.........................................
2.16.4.Tervezett forgalomba helyezési/üzemi legnagyobb megengedett vontatmánytömeg (legnagyobb és
legkisebb érték):......................................................................................................................................................
2.16.5.A járműszerelvény tervezett forgalomba helyezési/üzemi műszakilag megengedett össztömege
(legnagyobb és legkisebb érték):..............................................................................................................................
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.2.1.
3.2.1.2.2.
3.2.1.2.3.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.
MOTOR (q)
Gyártó:....................................................................................................................................................................
A gyártó motorkódja (a motoron feltüntetett jelölés vagy más azonosító jellemző):
Belsőégésű motor
Egyedi motoradatok
Működési elv: külső gyújtás/kompressziós gyújtás, négyütemű/kétütemű(1)
Hengerek száma és elrendezése:..............................................................................................................................
Furat(r): … mm
Löket(r): … mm
Gyújtási sorrend: ....................................................................................................................................................
Hengerűrtartalom(s)cm3
Sűrítési viszony(2) .................................................................................................................................................
Rajzok az égéstérről, a dugattyútetőrő1 és külső gyújtású motorok esetén a dugattyúgyűrűkről:...........................
Üresjárati fordulatszám(2) … min-1
3.2.1.7.Kipufogógáz szénmonoxid-tartalma üresjáratban(2): … tf% a gyártó által szolgáltatott adatok alapján
(csak külső gyújtású motoroknál)
3.2.1.8.
3.2.1.9.
3.2.1.10.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.1.1.
3.2.3.1.2.
Névleges teljesítmény(1) ......kW, ......min-1 fordulatszámon (gyártó által megadott érték)
Legnagyobb megengedett fordulatszám a gyártó által szolgáltatott adatok alapján: min-1
Névleges forgatónyomaték(1).....Nm,......min-1 fordulatszámon (gyártó által megadott érték)
Tüzelőanyag: dízelolaj/benzin/PB-gáz/egyéb(1)
Oktánszám, ólmozott:..............................................................................................................................................
Oktánszám, ólommentes:........................................................................................................................................
Tüzelőanyag-tartály töltőcsonk: szűkített nyílás/címke(1)
Tüzelőanyag-tartály(ok)
Üzemi tüzelőanyag-tartály(ok)
Száma, befogadóképessége, anyaga:........................................................................................................................
A tartály(ok) rajza és leírása a levegőztető és szellőző rendszer összes csatlakozásával, vezetékével,
zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítő készülékekkel együtt:...............................................................................
3.2.3.1.3.
3.2.3.2.
3.2.3.2.1.
3.2.3.2.2.
Rajz, amelyből a tüzelőanyag-tartályok helye a járműben egyértelműen kitűnik:.....................................................
Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok)
Száma, befogadóképessége, anyaga:........................................................................................................................
A tartály(ok) rajza és leírása a levegőztető- és szellőzőrendszer összes csatlakozásával, vezetékével,
zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítő készülékekkel együtt: ..............................................................................
3.2.3.2.3.
3.2.4.
3.2.4.1.
3.2.4.1.1.
3.2.4.1.2.
3.2.4.1.3.
3.2.4.1.4.
Rajz, amelyből a tüzelőanyag-tartályok helye a járműben egyértelműen kitűnik:.....................................................
Tüzelőanyag-ellátás
Porlasztó(k) segítségével: igen/nem(1)
Gyártmány: ............................................................................................................................................................
Típus: .....................................................................................................................................................................
Darabszám:.............................................................................................................................................................
Beállítóelemek(2)
3.2.4.1.4.1.
3.2.4.1.4.2.
3.2.4.1.4.3.
3.2.4.1.4.4.
3.2.4.1.4.5.
3.2.4.1.5.
Fúvókák:................................................. vagy a tüzelőanyag-átfolyási görbe a
Légtorkok:............................................... légátbocsátás függvényében és azok
Úszóház-folyadékszint:........................... beállítások, amelyek e görbe betartásához
Úszó tömege:.......................................... szükségesek.
Úszótű:...................................................
Hidegindító rendszer: kézi/automatikus(1)
3.2.4.1.5.1.
3.2.4.1.5.2.
3.2.4.2.
3.2.4.2.1.
Működési elve(k):...................................................................................................................................................
A működési tartomány/beállítási értékek(1)(2) határai:...........................................................................................
Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompresszió-gyújtásnál): igen/nem(1)
Rendszerleírás: .......................................................................................................................................................
3.2.4.2.2.Működési elve: közvetlen befecskendezés/előkamrás/örvénykamrás(1)
3.2.4.2.3.Befecskendező szivattyú
3.2.4.2.3.1.Gyártmány: .......................................................................................................................................................
3.2.4.2.3.2.Típus:................................................................................................................................................................
3.2.4.2.3.3.Legnagyobb befecskendezési mennyiség(1)(2):......mm3 löketenként vagy ciklusonként,......min-1
szivattyú-fordulatszámon vagy alternatívaként a karakterisztika:.......................................................................
3.2.4.2.3.4.Befecskendezési időpont(2) ..............................................................................................................................
3.2.4.2.3.5.Előbefecskendezés-beállító görbe (2).................................................................................................................
3.2.4.2.3.6.Kalibrálás: próbapad/motor(1)
3.2.4.2.4.Fordulatszám-szabályozó
3.2.4.2.4.1.Típus:................................................................................................................................................................
3.2.4.2.4.2.Leszabályozási pont
3.2.4.2.4.2.1Leszabályozási pont terhelés alatt: … min-1
3.2.4.2.4.2.2Leszabályozási pont terhelés nélkül: … min-1
3.2.4.2.5.Befecskendező vezetékek
3.2.4.2.5.1.Hossz: mm
3.2.4.2.5.2.Belső átmérő: ......mm
3.2.4.2.6.Befecskendező szelep(ek)
3.2.4.2.6.1.Gyártmány(ok):................................................................................................................................................
3.2.4.2.6.2.Típus(ok): ........................................................................................................................................................
3.2.4.2.6.3.Nyitási nyomás(2) ......kPa vagy karakterisztika(2) ...........................................................................................
3.2.4.2.7.Hidegindító rendszer
3.2.4.2.7.1.Gyártmány(ok): ................................................................................................................................................
3.2.4.2.7.2.Típus(ok): .........................................................................................................................................................
3.2.4.2.7.3.Leírás:................................................................................................................................................................
3.2.4.2.8.Kiegészítő indítási segédberendezés
3.2.4.2.8.1.Gyártmány(ok): ................................................................................................................................................
3.2.4.2.8.2.Típus(ok): .........................................................................................................................................................
3.2.4.2.8.3.Rendszerleírás:...................................................................................................................................................
3.2.4.3.Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak külső gyújtásnál): igen/nem(1)
Működési mód: szívócsőbe történ(ő1)(központi/többpontú befecskendezés (1)/közvetlen
befecskendezés/egyéb (adja meg)(1):.................................................................................................................
3.2.4.3.1.
3.2.4.3.2.Gyártmány(ok):.................................................................................................................................................
3.2.4.3.3.Típus(ok):..........................................................................................................................................................
3.2.4.3.4.Rendszerleírás
3.2.4.3.4.1.Vezérlőegység típusa vagy száma: ..................................................Nem folyamatos
befecskendező rendszerek esetén
megadni a megfelelő adatokat.
3.2.4.3.4.2.Tüzelőanyag-szabályozó típusa:.....................................................
3.2.4.3.4.3.Légmennyiségmérő típusa:..............................................................
3.2.4.3.4.4.Tüzelőanyagelosztó típusa:..............................................................
3.2.4.3.4.5.Nyomásszabályozó típusa:..............................................................
3.2.4.3.4.6.Mikrokapcsoló típusa: ....................................................................
3.2.4.3.4.7.Üresjárati beállítócsavar típusa:.......................................................
3.2.4.3.4.8.Fojtószelepház típusa:......................................................................
3.2.4.3.4.9.Vízhőmérséklet-érzékelő típusa:......................................................
3.2.4.3.4.10.Léghőmérséklet-érzékelő típusa:......................................................
3.2.4.3.4.11.Léghőmérséklet-kapcsoló típusa:.....................................................
3.2.4.3.5.Befecskendező-szelepek: nyitási nyomás(2): .... kPa vagy karakterisztika(2):....................................................
3.2.4.3.6.Befecskendezési időpont:...................................................................................................................................
3.2.4.3.7.Hidegindító-rendszer
3.2.4.3.7.1.Működési mód(ok):...........................................................................................................
3.2.4.3.7.2.A működési tartomány/beállítási értékek (1)(2)' határai:....................................................................................
3.2.4.4.Tüzelőanyag-szivattyú
3.2.4.4.1.Nyomás(2) :......kPa vagy karakterisztika(2) :....................................................................................................
3.2.5.
3.2.5.1.Elektromos rendszer
Névleges feszültség:…. V, pozitív/negatív földelés(1)
3.2.5.2.Generátor
3.2.5.2.1.Típus: ......................................................................................................................................................................................
3.2.5.2.2.Névleges teljesítmény: VA
3.2.6.Gyújtás
3.2.6.1.Gyártmány(ok):........................................................................................................................................................................
3.2.6.2.Típus(ok): ...............................................................................................................................................................................
3.2.6.3.Működési mód:........................................................................................................................................................................
3.2.6.4.Előgyújtási görbe(2) ................................................................................................................................................................
3.2.6.5.Statikus gyújtási időpont(2):….. s-kal a felső holtpont előtt
3.2.6.6.Megszakító-hézag(2) : ......mm
3.2.6.7.Zárási szög(2): …….s
3.2.7.Hűtési rendszer (folyadék/lég)(1)
3.2.7.1.A motorhőmérséklet-szabályozó névleges beállítási értéke: .....................................................................................................
3.2.7.2.Folyadékhűtés
3.2.7.2.1.Hűtőfolyadék fajtája: ...............................................................................................................................................................
3.2.7.2.2.Keringető szivattyú(k) : igen/nem(1)
3.2.7.2.3.Jellemzők:.................................................................................................................................................................................
3.2.7.2.3.1.Gyártmány(ok):........................................................................................................................................................................
3.2.7.2.3.2.Típus(ok):................................................................................................................................................................................
3.2.7.2.4.Áttételi arány(ok):.....................................................................................................................................................................
3.2.7.2.5.Ventillátor leírása és meghajtásának módja: .............................................................................................................................
3.2.7.3.Léghűtés
Ventilátor: igen/nem
3.2.7.3.1.
3.2.7.3.2.Jellemzők:........................................................................................................................................................................ .vagy
3.2.7.3.2.1.Gyártmány(ok): .......................................................................................................................................................................
3.2.7.3.2.2.Típus(ok): ...............................................................................................................................................................................
3.2.7.3.3.Áttételi arány(ok):.....................................................................................................................................................................
3.2.8.Szívórendszer (1)
Feltöltő: igen/nem
3.2.8.1.
3.2.8.1.1.Gyártmány(ok): .......................................................................................................................................................................
3.2.8.1.2.Típus(ok): ...............................................................................................................................................................................
3.2.8.1.3.A rendszer leírása (pl. legnagyobb töltési nyomás:......kPa; lefúvatószelep, ha van):.................................................................
3.2.8.2.Töltőlevegő-hűtő: igen/nem
3.2.8.3.Szívási depresszió névleges fordulatszám és teljes terhelés mellett legkisebb........an megengedett:......kPa
legnagyobban megengedett: kPa
3.2.8.4.Szívóvezetékek és tartozékaik (szívókamra, előmelegítő, kiegészítő belépőlevegő-nyílások stb.) leírása és
rajzai:........................................................................................................................................................................................
3.2.8.4.1.Szívókönyök leírása (rajzokkal illetve fényképekkel):..............................................................................................................
3.2.8.4.2.Légszűrő (rajzok):............................................................................................................................................................ .vagy
3.2.8.4.2.1.Gyártmány(ok):........................................................................................................................................................................
3.2.8.4.2.2.Típus(ok): ...............................................................................................................................................................................
3.2.8.4.3.Szívórendszer-hangtompító (rajzok): ................................................................................................................................ vagy
3.2.8.4.3.1.Gyártmány(ok): .......................................................................................................................................................................
3.2.8.4.3.2.Típus(ok): ...............................................................................................................................................................................
3.2.9.Kipufogórendszer
3.2.9.1.Kipufogókönyök leírása illetve rajzai:.......................................................................................................................................
3.2.9.2.Kipufogórendszer leírása illetve rajzai: ....................................................................................................................................
3.2.9.3.Legnagyobb megengedett kipufogógáz-ellennyomás névleges fordulatszám és teljes terhelés mellett: ......................................
kPa
3.2.9.4.Hangtompító(k): az elülső, középső és hátsó kipufogódobra vonatkozólag megadásra kerül: konstrukció,
típus, jelzés, ha befolyással van a külső zajra: zajtompítás a motortérben és magában a motorban: .........................................
3.2.9.5.Kipufogócső helye: ..................................................................................................................................................................
3.2.9.6.Szálas anyagokat tartalmazó kipufogódob: ...............................................................................................................................
3.2.10.A beszívó- és kipufogó-csatornák legkisebb keresztmetszete: .................................................................................................
3.2.11.Szelepvezérlési idők vagy megfelelő adatok
3.2.11.1.Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szögek vagy adatok a vezérlési időkről, alternatív
vezérlőrendszerek esetében a holtpontokra vonatkoztatva: ......................................................................................................
3.2.11.2.Vonatkoztatási illetve beállítási értékek(1)..............................................................................................................................
3.2.12.Légszennyezés elleni intézkedések
3.2.12.1.Kartergázok visszavezetésére szolgáló készülék (leírás és rajzok):..........................................................................................
3.2.12.2.További légszennyezés elleni berendezések (ha van ilyen és más cím alatt nem szerepel)
3.2.12.2.1.Katalizátor: igen/nem(1)
3.2.12.2.1.1.Katalizátorok és elemek száma:...............................................................................................................................................
3.2.12.2.1.2.A katalizátor(ok) méretei, alakja és térfogata:..........................................................................................................................
3.2.12.2.1.3.A katalitikus reakció típusa:....................................................................................................................................................
3.2.12.2.1.4.Összes nemesfém-mennyiség a katalizátorban:.......................................................................................................................
3.2.12.2.1.5.Relatív koncentráció: ..............................................................................................................................................................
3.2.12.2.1.6.Hordozó (felépítése és anyaga):..............................................................................................................................................
3.2.12.2.1.7.Cellasűrűség:...........................................................................................................................................................................
3.2.12.2.1.8.A katalizátor(ok) házának típusa:............................................................................................................................................
3.2.12.2.1.9.A katalizátor(ok) elhelyezkedése (helye és a kipufogóvezetéken belüli viszonylagos távolsága):............................................
3.2.12.2.1.10.Hővédő pajzs: igen/nem (1)
3.2.12.2.2.Oxigénérzékelő: igen/nem(1)
3.2.12.2.2.1.Típusa: ...................................................................................................................................................................................
3.2.12.2.2.2.Helye:.....................................................................................................................................................................................
3.2.12.2.2.3.Szabályozási tartomány;.,........................................................................................................................................................
3.2.12.2.3.Légbefúvás: igen/nem(1)
3.2.12.2.3.1.Típus (pulzáló levegő, légszivattyú stb:...................................................................................................................................
3.2.12.2.4.Kipufogógáz-visszavezetés: igen/nem
3.2.12.2.4.1.Jellemző értékek (átmenő mennyiség stb.):.............................................................................................................................
3.2.12.2.5.Párolgási emissziókat korlátozó berendezés: igen/nem
3.2.12.2.5.1.A készülékek részletes leírása és telítési állapotaik:.................................................................................................................
3.2.12.2.5.2.A párolgási szabályozórendszer rajza......................................................................................................................................
3.2.12.2.5.3.Az aktívszén-tartály rajza:.......................................................................................................................................................
3.2.12.2.5.4.Aktívszén száraz tömege: ...... g
3.2.12.2.5.5.A tüzelőanyagtartály sematikus rajza, befogadóképességének és anyagának megadásával:......................................................
3.2.12.2.5.6.A tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer közötti hőpajzs rajza:.........................................................................................
3.2.12.2.6.Részecskeszűrő: igen/nem
3.2.12.2.6.1.A részecskeszűrő alakja, méretei és térfogata:.........................................................................................................................
3.2.12.2.6.2.A részecskeszűrő típusa és szerkezete:...................................................................................................................................
3.2.12.2.6.3.Helye (a kipufogórendszeren belüli viszonylagos távolsága): .................................................................................................
3.2.12.2.6.4.A regenerálására szolgáló módszer vagy berendezés, leírás illetve rajz:...................................................................................
3.2.12.2.7.Egyéb berendezések (leírás és működtetés):...........................................................................................................................
3.2.13.Az elnyelési együtthatók szimbólumainak helye (csak dízelmotoroknál): ..............................................................................
3.2.14.Adatok a tüzelőanyag-takarékosságot szolgáló berendezésekről (ha nem szerepel másutt):.....................................................
3.3.Elektromotor
3.3.1.Típusa (tekercselés, gerjesztés):..............................................................................................................................................
3.3.1.1.Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ......kW
3.3.1.2.Üzemi feszültség: ...... V
3.3.2.Akkumulátor
3.3.2.1.Cellák száma:..........................................................................................................................................................................
3.3.2.2.Tömege: ......kg
3.3.2.3.Kapacitása: Ah (amperóra)
3.3.2.4.Helye:.....................................................................................................................................................................................
3.4.Egyéb meghajtó motorok vagy ezek kombinációja (adatok az ilyen motorok elemeiről):........................................................
3.5.CO2 -kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás (gyártó adatai)
3.5.1.Kibocsátott CO2-mennyiség: g/km
3.5.2.Tüzelőanyag-fogyasztás (város): ……… l/100 km
3.5.3.Tüzelőanyag-fogyasztás (országút): …… l/100 km
3.5.4.Tüzelőanyag-fogyasztás (kombinált): …. l/100 km
3.6.Megengedett hőmérsékletek a gyártó adatai szerint
3.6.1.Hűtőrendszer
3.6.1.1.Folyadékhűtés: legnagyobb hőmérséklet a kilépésnél:…. °C
3.6.1.2.Léghűtés
3.6.1.2.1.
3.6.1.2.2.
Vonatkoztatási pont:............................................................................................................................................................
Legnagyobb hőmérséklet a vonatkoztatási pontnál: °C
Legnagyobb hőmérséklet a töltőlevegő hűtőből történő kilépésénél: °C
Legnagyobb kipufogó-hőmérséklet a kipufogócső (-csövek) pontján. A mely a kipufogókönyök külső
karimájával szomszédos: ......°C
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.Tüzelőanyag-hőmérséklet
legkisebb :.....................°C legnagyobb:.................°C
3.6.5.Kenőanyag-hőmérséklet
legkisebb......°C legnagyobb:......°C
3.7.A motor által meghajtott berendezések
A motor által meghajtott segédberendezések legnagyobb megengedett teljesítményfelvétele a megadottak
szerint és az MR A. Függelékének A/40. számú mellékletében (80/1269/EGK Tanácsi irányelv I.
melléklet 5.1.1. pontjában) szereplő üzemeltetési körülmények között az MR A. Függelékének A/41.
számú mellékletében (88/77/EGK Tanácsi irányelv II. melléklet 4.1. pontjában) meghatározott
fordulatszám mellett
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.8.
3.8.1.
3.8.1.1.
3.8.1.2.
3.8.2.
3.8.2.1.
3.8.2.2.
3.8.3.
3.8.3.1.
3.8.4.
3.8.4.1.
3.8.4.1.1.
3.8.4.1.2.
Üresjáratban: kW
Közepes fordulatszámon: kW
Névleges fordulatszámon: kW
Kenési rendszer
A rendszer leírása
A kenőanyag-tartály helye:..................................................................................................................................................
Adagolórendszer (szivattyúval/befecskendezéssel a beszívóba/tüzelőanyaggal keverve stb.)(1)
Kenőanyag-szivattyú
Gyártmány(ok):...................................................................................................................................................................
Típus(ok): ..........................................................................................................................................................................
Tüzelőanyagba keverve
Keverési arány:...................................................................................................................................................................
Olajhűtő: igen/nem(1)
Rajz(ok):...................................................................................................................................................................... vagy
Gyártmány(ok): ..................................................................................................................................................................
Típus(ok) ...........................................................................................................................................................................
4.ERŐÁTVITEL (v)
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.6.
Az erőátvitel rajza: ..............................................................................................................................................................
Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.):..............................................................................................................
Az elektromos/elektronikus alkatrészek (ha van ilyen) rövid leírása: .................................................................................
A motor lendítőkerekének tehetetlenségi nyomatéka:..........................................................................................................
További tehetetlenségi nyomaték sebességfokozatba kapcsolás nélkül: ..............................................................................
Tengelykapcsoló (típusa): ..................................................................................................................................................
Legnagyobb nyomatékátalakítás:.........................................................................................................................................
Sebességváltó (1)
Típusa (kézi/automatikus/FVE (fokozatmentesen változtatható erőátvitel)(1)
Helye a motorhoz viszonyítva:............................................................................................................................................
Kezelésének módja: ............................................................................................................................................................
Áttételi viszonyszámok:
SebességfokozatokBelső áttételVégáttételTeljes áttétel
(Áttételi viszonyszám a motor és a váltómű
kimenő tengelyének fordulatszáma között)
(Áttételi viszonyszám a váltómű kimenő tengelye és
a hajtott kerék tengelyének fordulatszáma között)
Legnagyobb érték
FVE-nél(1)
1- es
2- es
3- as
Legkisebb )érték
FVE-nél(1)
Hátramenet
Fokozatmentesen változtatható erőátvitel
4.7.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
A jármű legnagyobb sebessége (km/óra-ban)(w):
Sebességmérő (tachográf esetén csak a típus-jóváhagyási jel megadása szükséges)
Működési módja és meghajtásának leírása: ............................................................................................................
Készülékállandó:.....................................................................................................................................................
Mérőmechanizmus tűrése (az MR A. Függelékének A/17. számú melléklete - 75/443/EGK Tanácsi
irányelv II. melléklet 2.1.3. pontja - szerint):..........................................................................................................
4.8.4.Teljes áttételi viszonyszámok (az MR Függelékének A/17. számú melléklete -75/443/EGK Tanácsi
irányelv II. melléklet 2.1.2. pontja - szerint) vagy megfelelő adatok:.......................................................................
4.8.5.
4.9.
A sebességmérő skálájának rajza vagy(egyéb kijelzési módok:................................................................................
Differenciálzár: igen/nem/választható(1)
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
TENGELYEK
A tengelyek leírása:.................................................................................................................................................
Gyártmány:.............................................................................................................................................................
Típus: ....................................................................................................................................................................
A felhúzható tengely(ek) helye:...............................................................................................................................
A terhelhető tengely(ek) helye:................................................................................................................................
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.3.1.
6.2.3.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
FELFÜGGESZTÉS
A felfüggesztés elrendezési rajza:............................................................................................................................
Az egyes tengelyek, tengelycsoportok, illetve kerekek felfüggesztésének típusa és kivitele: ...................................
Szintszabályozás: igen/nem/választható(1)
Az elektromos/elektronikus elemek (ha van ilyen) rövid leírása: ...........................................................................
Légrugózás a hajtott tengely(ek)en: igen/nem(1)
A hajtott tengely felfüggesztése légrugózással egyenértékű: igen/nem
A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: ......................................................................................
A felfüggesztés rugózott elemeinek jellemzői (kivitel, anyagjellemzők és méretek):................................................
Stabilizátorok: igen/nem/választható(1))
Lengéscsillapítók: igen/nem/választható(1)
Gumiabroncsok és kerekek
6.6.1.Gumiabroncs/kerék kombináció(k) - a gumiabroncsoknál a méret- megjelöléseket, a legkisebb an
megkövetelhető teherbírási jelzőszámot és a legkisebb an megkövetelhető sebességkategória-szimbólumot
adják meg, a kerekeknél pedig a keréktárcsaméret(ek)et és peremmélység(ek)et
6.6.1.1.
6.6.1.1.1.
6.6.1.1.2.
Tengelyek
1. tengely:...............................................................................................................................................................
2. tengely:...............................................................................................................................................................
stb.
6.6.1.2.
6.6.2.
6.6.2.1.
6.6.2.2.
Pótkerék, ha van:....................................................................................................................................................
Fordulókörök felső és alsó határértékei
1. tengely:...............................................................................................................................................................
2. tengely:...............................................................................................................................................................
stb.
6.6.3.Gyártó által javasolt gumiabroncs-nyomás(ok): ......kPa
6.6.4.A járműtípushoz alkalmas lánc/abroncs/kerék-kombináció az első és hátsó tengelyre, a gyártó ajánlása
alapján:...................................................................................................................................................................
6.6.5.Az átmeneti pótkerék rövid leírása, ha van: ............................................................................................................
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
KORMÁNYZÁS
A kormányzott tengely(ek) vázlatos rajza a kormánygeometria bemutatásával:
Erőátviteli és kezelő berendezés
A kormánygép típusa (adott esetben külön megadni az elsőt és hátsót):..................................................................
Csatlakozás a kerekekhez (kitérve a mechanikustól eltérő megoldásokra, adott esetben külön megadva az
elsőt és a hátsót):....................................................................................................................................................
7.2.2.1.
7.2.3.
7.2.3.1.
Az elektromos/elektronikus elemek rövid leírása (ha van ilyen): ...........................................................................
Rásegítési mód, ha van ilyen:..................................................................................................................................
Működési mód és ábra, gyártmány(ok) és típus(ok): .............................................................................................
7.2.4.A teljes kormánymű ábrázolása, bemutatva a járművön az egyes berendezéseket, amelyek annak
kormányzási viselkedését befolyásolják: .................................................................................................................
7.2.5.
7.2.6.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
A kormányműködtető készülék(ek) vázlatos ábrázolása(i): .....................................................................................
A kormánykerék állítási tartománya és a beállítás módja, ha van ilyen: ...................................................................
A kerekek legnagyobb kormányzási szöge
Jobbra:......°; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat):...................................................
Balra:......°; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): .....................................................
8.FÉKBERENDEZÉS
Az alábbi részletes adatokat kell megadni, beleértve az esetleges azonosítási jellemzőket is.
8.1.A fékek típusa és kivitele az MR A. Függelékének A/9. számú melléklete - (71/320/EGK Tanácsi irányelv
I. melléklet 1.6. pontja - szerint) vázlatrajzzal együtt (pl. dob- vagy tárcsafék, fékezett kerekek,
kapcsolódás a fékezett kerekekhez, fékpofák illetve betétek gyártmánya és típusa, hatásos fékfelületek,
fékdobok átmérője, fékpofák és féktárcsák, fékdobok tömege, utánállító berendezések, a tengely(ek) és a
felfüggesztés vonatkozó részei): ...............................................................................................................................
8.2.Működési ábra, leírás illetve rajz az alábbi (az MR Függelékének A/9. számú mellékletében -
71/320/EGK Tanácsi irányelv I. melléklet 2.1. pontja) megadott fékrendszerekről, megadva például az
átviteli és működtető berendezést (felépítés, beállítás, pedáláttételek, a működtető berendezés helye és
hozzáférhetősége, működtetőkar reteszelővel kézi mechanikus erőátadás esetén, az összekötő berendezés
fő alkatrészei, működtető hengerek és dugattyúk, fékhengerek vagy megfelelő alkatrészek elektromos
fékberendezés esetén) ..............................................................................................................................................
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
Üzemi fékrendszer:...................................................................................................................................................
Segédfék-rendszer:....................................................................................................................................................
Rögzítőfék-rendszer: ................................................................................................................................................
Esetleges további fékrendszer (ha van): ...................................................................................................................
Leszakadási fékrendszer: .........................................................................................................................................
8.3.Pótkocsi-fékrendszer átviteli és működtető berendezései olyan járműveknél, amelyek utánfutók
vontatására vannak kialakítva:..................................................................................................................................
8.4.A jármű elektromo(s1/)pneumatikus/hidraulikus(1) üzemi fékkel rendelkező utánfutók vontatására fel van
szerelve: igen/nem
8.5.Blokkolásgátló rendszer: igen/nem/választható(1)
8.5.1.Blokkolásgátlóval ellátott járművek esetén a rendszer működési leírása (beleértve az elektronikus
elemeket is), elektromos kapcsolási vázlat, a hidraulikus, illetve pneumatikus körök bemutatása: ...........................
8.6.Számítás és görbék az MR. A/9. számú melléklete szerint (71/320/EGK Tanácsi irányelv II. melléklet
1.1.4.2. pontja):........................................................................................................................................................
8.7.
8.7.1.
8.7.2.
Az energiaellátás leírása illetve rajza (fékrásegítők esetén is): ...................................................................................
Sűrített levegős fékrendszerek esetén, a p2 nyomás értéke a tartály(ok)ban:.............................................................
Vákuumos fékrendszerek esetén a kiindulási energiaszint a tartály(ok)ban:..............................................................
8.8.A fékrendszer számítása (a kerekek kerületén fellépő fékerők összegének aránya a fékpedálra gyakorolt
erőhöz viszonyítva):.................................................................................................................................................
8.9.1.A fékrendszerek rövid leírása az MR. A. Függelékének A/9. számú melléklete szerint:
8.10.Amennyiben az I. illetve II. típusú tesztek alól mentesítést kérnek, az MR A/9 számú melléklete
(71/320/EGK Tanácsi irányelv VII. melléklet 2. Függelék) szerinti jelentés száma:...................................................
8.11.A tartós fékrendszer típus(ok) részletadatai:.............................................................................................................
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1.
9.3.1.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.4.
FELÉPÍTMÉNY
A felépítmény típusa:................................................................................................................................................
Szerkezeti anyagok és építésmód:.............................................................................................................................
Utasajtók, zárak és zsanérok
Ajtók elrendezése és száma: .....................................................................................................................................
Ajtók méretei, nyitásiránya és legnagyobb nyitási szöge: .........................................................................................
Rajzok a zárakról és zsanérokról, helyük az ajtóban: ...............................................................................................
Zárak és zsanérok műszaki leírása:...........................................................................................................................
Fellépők, lépcsők és szükséges fogantyúk (ha vannak) részletei (méretekkel együtt):...............................................
Látótér
9.4.1.Az elsődleges vonatkoztatási pontok kellő részletességű megadása annak érdekében, hogy könnyen
azonosíthatók legyenek, és ellenőrizhető legyen helyzetük egymáshoz és az R ponthoz viszonyítva: ................
9.4.2Rajzok és fényképek, amelyekből látható azon elemek helye, amelyek beleesnek a 180°-os látótérbe elülső
irányban:............................................................................................................................................................
9.5.
9.5.1.
9.5.1.1.
9.5.1.2.
9.5.1.3.
9.5.1.4.
9.5.2.
9.5.2.1.
9.5.2.2.
9.5.2.3.
9.5.3.
9.5.3.1.
9.5.3.2.
9.5.4.
9.5.4.1.
9.5.4.2.
9.6.
9.6.1.
9.7.
9.7.1.
9.8.
9.8.1.
9.8.2.
9.9.
9.9.1.
9.9.2.
9.9.3.
9.9.4.
9.9.5.
9.9.6.
9.9.7.
9.10.
9.10.1.
9.10.1.1.
Szélvédő és egyéb ablakok
Szélvédő
Anyaga:..............................................................................................................................................................
Beépítési módja: ................................................................................................................................................
Dőlésszöge:........................................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám(ok):..............................................................................................................................
Egyéb ablakok
Anyaga: .............................................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám(ok):..............................................................................................................................
Az ablakemelő berendezés elektromos/elektronikus elemeinek (ha vannak ilyenek) rövid leírása: ....................
Tolótető-üvegezés
Anyaga: .............................................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám(ok): .............................................................................................................................
Egyéb üvegezett felületek
Anyaga:..............................................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám(ok): .............................................................................................................................
Szélvédő-törlőberendezés(ek)
Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt):..........................................................................
Szélvédő-mosóberendezés
Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt) vagy, ha tartozék, típus-jóváhagyási szám: ..
Párátlanító és jégmentesítő
Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt):..........................................................................
Legnagyobb áramfogyasztás: ......kW
Visszapillantó tükrök (egyenként megadni mindegyiket)
Gyártmány:.........................................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási jel: ........................................................................................................................................
Változat:.............................................................................................................................................................
A járműfelépítményhez viszonyított helyzetét bemutató rajz(ok):.......................................................................
Rögzítési mód részletes leírása, beleértve azt a karosszéria-elemet, amelyhez rögzítve van: ...............................
Kiegészítő felszerelés, amely a hátrafelé irányuló látóteret hátrányosan befolyásolhatja:....................................
A beállítórendszer elektronikus elemeinek leírása (ha vannak ilyenek):..............................................................
Belső berendezések
Utasok védelme
Elrendezési rajz vagy fényképek, a mellékelt metszet és nézetrajzok megadásával együtt:..................................
9.10.1.2.Fénykép vagy rajz a vonatkoztatási tengely és a kiemelt rész megadásával az MR A. Függelékének A/12.
számú melléklete - 74/60/EGK Tanácsi irányelv I. melléklet 2.3.1. pontja szerint ):...........................................
9.10.1.3.A belső kialakítás fényképe, rajzai illetve robbantott ábrája, amely bemutatja az utasteret és az alkalmazott
anyagokat (a belső visszapillantó tükör kivételével), a kezelőberendezések elrendezését, a tetőt és a
tolótetőt, a háttámlákat, az üléseket és az ülések hátoldalát (az MR A. Függelékének A/12. melléklete -
74/60/EGK Tanácsi irányelv I. melléklet 3.2. pontja- szerint):............................................................................
9.10.2.
9.10.2.1.
Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők elrendezése és azonosítása
Fényképek illetve rajzok a kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők elrendezéséről: ...........................
9.10.2.2.Fényképek illetve rajzok a kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők azonosításáról és szükség
esetén az MR A. Függelékének A/33. számú mellékletében- 78/316/EGK Tanácsi irányelvben- említett
járműrészekről:...................................................................................................................................................
9.10.2.3.Összefoglaló táblázat
A jármű az MR A. Függelékének A/33. számú mellékletének - 78/316/EGK Tanácsi irányelv II. és III.
melléklete - megfelelően alábbi kezelőberendezésekkel, ellenőrző lámpákkal és kijelzőkkel van
felszerelve:

Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők, valamint azonosító jelképük, amelyet fel kell tüntetni, ha be vannak építve

Jelkép
száma
Kezelőerendezés, ellenőrző lámpa, kijelzőKezelő-berendezés,
kijelző van(1)
Azonosító jel-
kép(2)
Helye(2)Ellenőrző
lámpa vany
Azonosító
jelképy
Helye(2)
1Világítás főkapcsoló
2Tompított fényszóró
3Távolsági fényszóró
4Helyzetjelző lámpák
5Első ködfényszóró
6Hátsó ködlámpa
7Fényszóró magasság-beállító
8Parkolólámpák
9Irányjelzők
10Vészvillogó
11Szélvédőtörlő
12Szélvédőmosó
13Szélvédőtörlő és -mosó
14Fényszóró-tisztító
15Szélvédő-párátlanító és jégmentesítő
16Hátsó szélvédő- párátlanító és
jégmentesítő
17Ventilátor
18Dízelizzító-berendezés
19Hidegindító
20Fékmeghibásodás
21Tüzelőanyagszint jelző
22Töltésellenőrző lámpa
23Hűtőfolyadék-hőmérséklet jelző

(1) x = igen

- = nem, illetve külön nincs ilyen

o = választható

(2) d = közvetlenül a kezelőberendezésen, kijelzőn vagy ellenőrző lámpán

c = a kezelőberendezés, a kijelző, illetve az ellenőrző lámpa közvetlen közelében

Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők, valamint azonosító jelképük, amely feltüntethető, ha be vannak építve

Jelkép
száma
Kezelőerendezés, ellenőrző lámpa, kijelzőKezelő-
berendezés,
kijelző van(1)
Azonosító
jel-kép(1)
Helye(2)Ellenőrző
lámpa van(1)
Azonosító
jel-kép(1)
(2)
Helye
1Rögzítőfék
2Hátsó szélvédőtörlő
3Hátsó szélvédőmosó
4Hátsó szélvédőtörlő és -mosó
5Szélvédőtörlő intervallum-kapcsoló
6Hangjelző berendezés (kürt)
7Motorháztető (elülső fedél)
8Csomagtérfedél (hátsó fedél)
9Biztonsági öv
10Motorolaj -nyomás
11Ólommentes benzin
9.10.3.
9.10.3.1.
9.10.3.2.
9.10.3.2.1.
9.10.3.3.
9.10.3.4.
9.10.3.4.1.
9.10.3.4.2.
9.10.3.4.3.
9.10.3.4.4.
9.10.3.4.5.
9.10.3.5.
9.10.3.5.1.
9.10.3.5.2.
9.10.3.6.
9.10.3.6.1.
9.10.3.6.2.
9.10.3.7.
9.10.3.7.1.
9.10.3.7.2.
9.10.4.
9.10.4.1.
9.10.4.2.
Ülések
Száma:.............................................................................................................................................................................
Helye és elrendezése:.......................................................................................................................................................
Ülőhely(ek), amely(ek)et csak a jármű álló helyzetében használnak:...............................................................................
Tömege:...........................................................................................................................................................................
Műszaki jellemzők (elemként nem típusjóváhagyott ülések esetén leírás és rajzok is):
Ülések és rögzítésük:.......................................................................................................................................................
Beállítási rendszer:...........................................................................................................................................................
Eltolási és reteszelési rendszerek:....................................................................................................................................
Biztonsági övek rögzítése, ha ezek az ülés szerkezetébe vannak beépítve:........................................................................
A rögzítésre szolgáló járműrészek:...................................................................................................................................
Az R pont koordinátái vagy rajza(x)
Vezetőülés:......................................................................................................................................................................
Összes többi ülés:............................................................................................................................................................
Tervezési torzószög
Vezetőülés:......................................................................................................................................................................
Összes többi ülés:............................................................................................................................................................
Ülésállítási tartomány
Vezetőülés: .....................................................................................................................................................................
Összes többi ülés:............................................................................................................................................................
Fejtámlák
Fejtámlatípus(ok): egybeépített/kivehető/különálló(1)
Típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak):......................................................................................................................
1) x = igen
- = nem, illetve külön nincs ilyen
o = választható
2) d = közvetlenül a kezelőberendezésen, a kijelzőn, illetve az ellenőrző lámpán
c = a kezelőberendezés, a kijelző, illetve az ellenőrző lámpa közvetlen közelében
9.10.4.3.Még nem típusjóváhagyott fejtámlák esetén
9.10.4.3.1.A fejtámla részletes leírása, különös tekintettel a párnázó anyag(ok)ra, továbbá adott esetben a támaszok
és rögzítések helyére és minőségére azon üléstípusra vonatkozólag, amelyre a típus-jóváhagyást kérik: ......
9.10.4.3.2.
9.10.4.3.2.1.
9.10.4.3.2.2.
"Különálló" fejtámla esetén
Annak a szerkezeti résznek a részletes leírása, amelyhez a fejtámlát rögzíteni kívánják: ..............................................
Méretrajzok a szerkezet és a fejtámla fontosabb részeiről: ...........................................................................................
9.10.5.Utastér-fűtés
9.10.5.1.A járműtípus rövid leírása, tekintettel a fűtésre, amennyiben az a motor hűtőfolyadékának
hőtartalmát hasznosítja:................................................................................................................................................
9.10.5.2.A járműtípus rövid leírása, tekintettel a fűtésre, amennyiben az a motor hűtőlevegőjének vagy
kipufogógázainak hőtartalmát hasznosítja, beleértve:
9.10.5.2.1.A fűtésrendszer elrendezési rajzát, amely bemutatja annak helyét a járműben:.............................................................
9.10.5.2.2.A hőcserélő elrendezési rajzát olyan fűtési rendszerek esetén, amelyek a kipufogógázokat hasznosítják
hőforrásként, illetve azokat az elemeket, ahol a hőcsere végbemegy (olyan fűtés esetén, ahol a
motor hűtőlevegőjét hasznosítják hőforrásként): .........................................................................................................
9.10.5.2.3.Metszetrajz a hőcserélőről, illetve azokról az elemekről, amelyekben a hőcsere végbemegy, a
falvastagság, a felhasznált anyagok és a felület jellemzőinek feltüntetésével: ...............................................................
9.10.5.2.4.A fűtési rendszer működése szempontjából lényeges alkatrészek (például a fűtőventillátor) konstrukciója
és műszaki adatai:.........................................................................................................................................................
9.10.5.3.
9.10.6.
Legnagyobb áramfogyasztás: … kW
Alkatrészek, amelyek ütközés esetén a kormányberendezés viselkedését befolyásolják
9.10.6.1.A járműtípus részletes leírása fényképekkel és rajzokkal kiegészítve a jármű kormányszerkezet
előtt található részeinek felépítését, méreteit, alakját és szerkezeti anyagát illetően, beleértve azokat az
alkatrészeket is, amelyek arra szolgálnak, hogy a kormányműnek történő ütközés esetén elnyeljék
az ütközési energiát:......................................................................................................................................................
9.10.6.2.Fénykép(ek) illetve rajz(ok) azokról a 9.10.6.1. pontban nem szereplő járműelemekről, amelyek a
gyártó és a jóváhagyást végző műszaki szolgálat közös véleménye szerint befolyásolják
a kormányszerkezet viselkedését ütközés esetén:.........................................................................................................
9.10.7.
9.10.7.1.
9.10.7.1.1.
9.10.7.1.2.
9.10.7.1.2.1.
9.10.7.1.2.2.
9.10.7.1.2.3.
9.10.7.1.2.4.
9.10.7.2.
9.10.7.2.1.
9.10.7.2.2.
9.10.7.2.2.1.
9.10.7.2.2.2.
9.10.7.2.2.3.
9.10.7.2.2.4.
9.10.7.3.
9.10.7.3.1.
9.10.7.3.2.
9.10.7.3.2.1.
9.10.7.3.2.2.
Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában felhasznált anyagok égési tulajdonsága
A tető belső burkolására felhasznált anyag(ok)
Alkatrész típus-jóváhagyási szám(ok), ha van ilyen: ...................................................................................................
Még nem jóváhagyott anyagok esetén
Alapanyag(ok)/megnevezés: ...... / ......
Többrétegű/egyrétegű(1) anyag, rétegek száma(1): .......................................................................................................
Bevonat típusa(1).........................................................................................................................................................
Legnagyobb/legkisebb vastagság:....../......mm
A hátsó és oldalfalakhoz felhasznált anyag(ok)
Alkatrész típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak) ilyen(ek):......................................................................................
Még nem jóváhagyott anyagok esetén
Alapanyag(ok)/megnevezés: ...... / ......
Többrétegű/egyrétegű(1) anyag, rétegek száma : .........................................................................................................
Bevonat típusa..............................................................................................................................................................
Legnagyobb/legkisebb vastagság:....../......mm
A padlózathoz felhasznált anyag(ok)
Alkatrész típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak) ilyen(ek):......................................................................................
Még nem jóváhagyott anyagok esetén
Alapanyag(ok)/megnevezés: ...... / ......
Többrétegű/egyrétegű(1) anyag, rétegek száma(1):.......................................................................................................
9.10.7.3.2.3.
9.10.7.3.2.4.
9.10.7.4.
9.10.7.4.1.
9.10.7.4.2.
9.10.7.4.2.1.
9.10.7.4.2.2.
9.10.7.4.2.3.
9.10.7.4.2.4.
9.10.7.5.
9.10.7.5.1.
9.10.7.5.2.
9.10.7.5.2.1.
9.10.7.5.2.2.
9.10.7.5.2.3.
9.10.7.5.2.4.
9.10.7.6.
9.10.7.6.1.
9.10.7.6.2.
9.10.7.6.2.1.
9.10.7.6.2.2.
9.10.7.6.2.3.
9.10.7.6.2.4.
9.10.7.7.
9.10.7.7.1.
9.10.7.7.2.
Bevonat típusa(1):.....................................................................................................................................................
Legnagyobb/legkisebb vastagság: ...... / ...... mm
Az ülések kárpitozásához felhasznált anyag(ok)
Alkatrész típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak) ilyen(ek):................................................................................
Még nem jóváhagyott anyagok esetén
Alapanyag(ok)/megnevezés: ...... / ......
Többrétegű/egyrétegű(1) anyag, rétegek száma(1): ................................................................................................
Bevonat típusa (1):....................................................................................................................................................
Legnagyobb/legkisebb vastagság: ...... / ......mm
A fűtő- és szellőzőcsövekhez felhasznált anyag(ok)
Alkatrész típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak) ilyen(ek):................................................................................
Még nem jóváhagyott anyagok esetén
Alapanyag(ok)/megnevezés: ...... / ......
Többrétegű/egyrétegű(1) anyag, rétegek száma(1):..................................................................................................
Bevonat típusa (1):....................................................................................................................................................
Legnagyobb/legkisebb vastagság: ...... / ......mm
A csomagtartóban felhasznált anyag(ok)
Alkatrész típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak) ilyen(ek):................................................................................
Még nem jóváhagyott anyagok esetén
Alapanyag(ok)/megnevezés: ...... / ......
Többrétegű/egyrétegű(1) anyag, rétegek száma(1): .................................................................................................
Bevonat típusa (1):....................................................................................................................................................
Legnagyobb/legkisebb vastagság: ...... / ......mm
Egyéb célokra felhasznált anyag(ok)
Felhasználási cél: ...................................................................................................................................................
Alkatrész típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak) ilyen(ek):................................................................................
9.10.7.7.3.Még nem jóváhagyott anyagok esetén
9.10.7.7.3.1.Alapanyag(ok)/megnevezés:....../......
9.10.7.7.3.2.Többrétegű/egyrétegű(1) anyag, rétegek száma(1): .................................................................................................
9.10.7.7.3.3.Bevonat típusa(1)( ..................................................................................................................................................
9.10.7.7.3.4.Legnagyobb/legkisebb vastagság:....../......mm
9.10.7.8.Alkatrészek, amelyek komplett berendezésként kerültek jóváhagyásra (ülések, válaszfalak, csomagtartók
stb.)
9.10.7.8.1.Alkatrész típus-jóváhagyási szám:.....................
9.10.7.8.2.A komplett alkatrész: ülés, válaszfal, csomagtartó stb(1).
9.11.Külső kiálló részek
9.11.1.Általános elrendezés (rajz vagy fényképek), a csatolt metszetek és nézetek feltüntetésével:
9.11.2.Rajzok illetve fényképek, például amennyiben érintettek e téren az ajtó- és ablakoszlopokról, légbevezető
rácsokról, hűtőrácsról, ablaktörlőkről, esőelvezető csatornákról, fogantyúkról, csúszósínekről,
csapóajtókról, ajtózsanérokról és zárakról, kampókról, fülekről, díszlécekről, plakettekről, emblémákról
és kivágásokról, továbbá a külső felület minden kritikusnak tekintendő kinyúló részéről (például világító-
berendezések). Amennyiben az előző mondatban említett részek szerepe nem alapvető a kérdésben,
dokumentálási célból fényképek csatolásával helyettesíthetők, méretadatokkal illetve szöveggel
kiegészítve:.............................................................................................................................................................
9.11.3.Rajzok a külső felület alkatrészeiről az MR A. Függelékének A/16. számú melléklete - 74/483/EGK
Tanácsi irányelv 1. melléklet 6.9.1. pontja - szerint:...............................................................................................
9.11.4.Lökhárítók rajzai:....................................................................................................................................................
9.11.5.Padlóvonal rajza: ....................................................................................................................................................
9.12.
9.12.1.
Biztonsági övek illetve egyéb visszatartó rendszerek
Biztonsági övek és visszatartó rendszerek, valamint az ülések száma és helye, amelyekhez szolgálnak:
(B = baloldalt, J = jobboldalt, K = középen)
Teljes EK típus-
jóváhagyási jel
Esetleges
változatok
Övmagasság beállítására szolgáló készülék
igen/nem/választható
J
Első üléssor K
B
J
Második ülés- sor(1) K
B
9.12.2.Kiegészítő visszatartó rendszerek jellege és helye (jelölésre kerül: igen/nem/választható):
(B = baloldalt, J = jobboldalt, K = középen)
Légzsák elölOldalsó légzsákÖvfeszítő
J
Első üléssor K
B
J
Második ülés-
sor(1) K
B
9.12.3.Biztonsági öv rögzítéseinek száma és helye, továbbá az MR A. Függelék A/19. számú melléklet
(76/115/EGK Tanácsi irányelv) meghatározásának a tanúsítása (típus-jóváhagyási szám vagy vizsgálati
jegyzőkönyv):
9.12.4.
9.13.
9.13.1.
Az elektromos/elektronikus részegységek (ha vannak ilyenek) rövid leírása: ................................................
Biztonsági öv rögzítései
Fényképek illetve rajzok a karosszériáról, bemutatva a tényleges és hatékony rögzítési pontok, valamint az
R pontok helyét és méreteit:.
9.13.2.Rajzok az övrögzítési pontokról és a jármű részeiről, melyekhez kapcsolódnak (az anyag feltüntetésével):
Azoknak az övtípusoknak a() megnevezése, amelyek a járműben meglévő rögzítési pontokra
felszerelhetők:

(*) A használandó jelzéseket és betűjeleket illetően lásd az MR A. Függelék A/31 melléklet - 77/541/EGK Tanácsi irányelv III. melléklet 1.1.3. és 1.1.4. pontját. "S" típusú övek esetén adja meg a típust vagy típusokat.

9.13.2.Annak a különleges biztonsági övtípusnak a leírása, mely a háttámlán elhelyezett rögzítési pont vagy
energiaelnyelő készülék esetén szükséges:........................................................................................................................
9.14.A hátsó rendszámtábla felerősítésére szolgáló hely (szükség esetén a rendelkezésre álló terület
megadásával, ahol alkalmazható rajzok is adhatók)
9.14.1.
9.14.2.
9.14.3.
9.14.4.
9.14.5.
9.14.6.
9.14.7.
Magassága az útfelület felett, felső él:................................................................................................................................
Magassága az útfelület felett, alsó él:.................................................................................................................................
Középvonalának távolsága a jármű hosszirányú középsíkjától:.........................................................................................
Távolsága a jármű bal szélétől: .........................................................................................................................................
Méretei (hossz x szélesség):..............................................................................................................................................
Síkjának eltérése a függőlegestől: .....................................................................................................................................
Láthatósági szög a vízszintes síkban:................................................................................................................................
9.15.
9.15.0.
Hátsó aláfutás elleni védel(e1m)
Van: igen/nem/nem teljes
9.15.1.Rajzok a hátsó aláfutás elleni védelem szempontjából lényeges járműrészekről, azaz a jármű illetve az
alváz rajza a hátsó tengely helyzetének és felfüggesztésének feltüntetésével, a felfüggesztés illetve az
aláfutás elleni védelem rajza. Ha az aláfutásvédelem nem különálló berendezés, a rajzból egyértelműen ki
kell tűnnie annak, hogy az előírt méretek betartásra kerültek: ...........................................................................................
9.15.2.Külön készülék esetén a hátsó aláfutás elleni védelem teljes leírása illetve rajza (rögzítő és felszerelő
alkatrészekkel együtt) vagy, amennyiben tartozékként típus-jóváhagyást kapott, a típus-jóváhagyási szám: .
9.16.
9.16.1.
Kerékburkolatok
A jármű rövid leírása a kerékburkolatok tekintetében:......................................................................................................
9.16.2.Részletes rajzok a kerékburkolatokról és helyükről a járművön, amelyből egyértelműen láthatók az MR A.
Függelékének A/37. számú mellékletében - 78/549/EGK Tanácsi irányelv I. melléklet 1. ábráján -
szereplő méretek, figyelembe véve a legjobban kinyúló kerék/abroncs kombinációkat: ...................................................
9.17.
9.17.1.
9.17.2.
9.17.3.
Kötelezően előírt táblák
Fényképek illetve rajzok a kötelező táblák és feliratok, valamint az alvázszám helyéről: ..................................................
Fényképek illetve rajzok a táblák és feliratok hivatalos részéről (kitöltött példa, méretekkel):...........................................
Fényképek illetve rajzok az alvázszámról (kitöltött példa, méretekkel): ............................................................................
9.17.4.A gyártó nyilatkozata az MR A. Függelékének A/8. számú mellékletében - 76/114/EGK Tanácsi irányelv
II. melléklet 3. pontjában- meghatározott követelményének teljesítéséről
9.17.4.1.A 3.1.1.2. pont követelményének teljesítéséhez felhasznált, a második és - amennyiben alkalmazható - a
harmadik csoportban szereplő karakterek jelentése megmagyarázandó: ...........................................................................
9.17.4.2.Amennyiben a második csoportba tartozó karaktereket használnak a 3.1.1.3. pont követelményének
teljesítéséhez, ezek a karakterek feltüntetendők:................................................................................................................
9.18.Rádió-zavarszűrés
9.18.1.Leírás és rajzok/fényképek a járműszerkezet azon a részének alakjáról és az abban felhasznált szerkezeti
anyagokról, amely a motorteret alkotja, valamint ennek az utastérrel határos részéről: .....................................................
9.18.2.Rajzok vagy fényképek a motortérben elhelyezett fémalkatrészekről (pl. fűtés, pótkerék, légszűrő,
kormányszerkezet stb.): ...................................................................................................................................................
9.18.3.Táblázat és rajz a rádió-zavarszűrő berendezésről:............................................................................................................
9.18.4.Az egyenáramú ellenállás értékének és ellenállás-gyújtókábelek esetén ezek méterenkénti névleges
ellenállásának megadása: ..................................................................................................................................................
9.19.
9.19.0.
9.19.1.
Oldalsó védelem
Létezik: igen/nem/nem teljes(1)
Az oldalsó védelemmel kapcsolatos járműrészek rajza, azaz a jármű illetve az alváz rajza a tengely(ek)
helyével és felfüggesztésével, az oldalsó védelmi berendezése(ek) felszereléseinek, illetve rögzítéseinek
rajza. Ha az oldalsó védelmet külön oldalsó védelmi berendezés(ek) nélkül érik el, a rajzból egyértelműen
ki kell tűnnie, hogy az előírt méreteket betartották:
9.19.2.Oldalsó védelmi berendezések esetében teljes leírás illetve rajz az ilyen berendezés(ek)ről (felszerelést és
rögzítéseket is beleértve) vagy ezek alkatrész típus-jóváhagyási száma(i):........................................................................
9.20.
9.20.0.
9.20.1.
Sárvédő rendszer
Létezik: igen/nem/nem teljes(1)
A jármű rövid leírása, tekintettel sárvédő rendszerére és annak alkotóelemeire: ...............................................................
9.20.2.Részletes rajzok a sárvédő rendszerről és helyéről a járművön, amelyekből egyértelműen láthatók az MR
A. Függelékének A/44. számú mellékletében -92/21/EGK Tanácsi irányelv III. melléklet 1-7. ábra
szereplő méretek, és amelyek figyelembe veszik a legjobban kinyúló kerék/abroncs kombinációkat is: .......................
9.20.3.A sárvédő eszközök típus-jóváhagyási száma(i), ha alkalmazható: ...............................................................................
9.21.Oldalsó ütközés elleni védelem:
9.21.1.A jármű részletes leírása, fényképekkel illetve rajzokkal együtt, a felépítésre, méretekre, kialakításra és
anyagokra, az utastér (külső és belső) oldalfalaira vonatkozólag, beleértve a védelmi rendszer adatait, ha
alkalmazható: ................................................................................................................................................................
10.VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK
10.1.Táblázat az összes készülékről (darabszám, gyártmány, modell, típus-jóváhagyási jel, távolsági
fényszórók legnagyobb fényerőssége, szín, ellenőrző-lámpa:........................................................................................
10.2.Rajz a világító és fényjelző berendezések elhelyezéséről:...............................................................................................
10.3.Az MR A. Függelékének A/20. számú mellékletében - (76/756/EGK Tanácsi irányelv) - szereplő
valamennyi lámpára és fényszóróra megadni az alábbi adatokat (írásban illetve diagramokkal)
10.3.1.Rajz, amelyből kitűnik a világító felület nagysága:.........................................................................................................
10.3.2.A látható felület meghatározására használt módszer (az MR A. Függelékének A/20. számú mellékletében
- (76/756/EGK Tanácsi irányelv II. mellékletének 1. pontjában) - hivatkozott dokumentumok 2.10.
pontja szerint:................................................................................................................................................................
10.3.3.Vonatkoztatási tengely és vonatkoztatási középpont: ...................................................................................................
10.3.4.Elrejthető lámpák működtetési módja:..........................................................................................................................
10.3.5.Esetleges különleges szerelési és kábelezési utasítások: ................................................................................................
10.4.Tompított fényszórók: alapbeállítás az MR A. Függelékének A/20. mellékletében - 76/756/EGK Tanácsi
irányelv II. mellékletének 1. pontjában -hivatkozott dokumentumok 6.2.6.1. pontja szerint
10.4.1.Alapbeállítási érték: .................................................................................
10.4.2.Ennek feltüntetési helye:...........................................................................
10.4.3.A fényszórómagasság-szabályozó berendezés leírása/rajza
(1)és típusa (pl. automatikus, kézzel fokozatosan állítható,
kézzel fokozatmentesen állítható):............................................................
Csak a fényszóró-
magasság-szabályozó
be-rendezéssel ellátott
y járművekre vonat-
kozik.
10.4.4.Kezelőszerv: ............................................................................................
10.4.5.Vonatkoztatási jelölések: .........................................................................
10.4.6.Terhelési állapotokhoz tartozó jelölések:..................................................
10.5.Lámpákon kívüli elektromos/elektronikus elemek rövid leírása (ha vannak ilyenek): ..................................
11.VONTATÓ JÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI VAGY NYERGES-PÓTKOCSI KÖZÖTTI
CSATLAKOZTATÁSOK
11.1.A felszerelt vagy felszerelendő csatlakoztató berendezések osztálya és típusa: ..............................................................
11.2.A felszerelt csatlakoztató berendezés(ek) D, U,S és V értékei vagy a felszerelendő csatlakoztató
berendezés(ek) D, U, S és V minimum-értékei: daN
11.3.Útmutatások a csatlakoztató berendezés járműre történő felszereléséhez, valamint fényképek vagy rajzok a gyártó által megadott járművön lévő rögzítési pontokról; továbbá amennyiben az adott csatlakoztató berendezés-típus csak bizonyos járműtípusokra van korlátozva, ennek megadása:..........................................................................................................................................
11.4.Adatok a felszerelendő különleges vontatóbakok, illetve szerelőlapok rögzítéséhez:......................................................
11.5.Típus-jóváhagyási szám(ok):..........................................................................................................................................
12.EGYEBEK
12.1.Hangjelző készülék(ek)
12.1.1.A készülékek helye, rögzítési módja, elrendezése és irányítása, méretek megadásával:...................................................
12.1.2.A készülék(ek) száma:....................................................................................................................................................
12.1.3.Típus-jóváhagyási száma(i):..........................................................................................................................................
12.1.4.Elektromos/pneumatikus(1) kapcsolási vázlat:..............................................................................................................
12.1.5.Névleges feszültség vagy nyomás : ................................................................................................................................
12.1.6.Tartóeszköz rajza: ..........................................................................................................................................................
12.2.A jármű jogtalan használatát megakadályozó berendezések
12.2.1.Biztonsági berendezés
12.2.1.1A járműtípus rövid leírása, tekintettel a működtető berendezésre vagy annak az alkatrésznek az
elhelyezésére és kialakítására, amelyre a biztonsági berendezés hatással van:.................................................. .
12.2.1.2.A biztonsági berendezés és járműre történő felszerelésének rajza:.................................................................... .
12.2.1.3.A berendezés műszaki leírása:......................................................................................................................... .
12.2.1.4.A használt zárkombinációk részletei:................................................................................................................ .
12.2.1.5.Immobilizer (indításgátló)
12.2.1.5.1.Típus-jóváhagyási szám, ha van:..................................................................................................................... .
12.2.1.5.2.Még nem jóváhagyott indításgátlók esetén
12.2.1.5.2.1.Az indításgátló és a szándékolatlan élesítés elleni intézkedések részletes műszaki leírása:................................ .
12.2.1.5.2.2.Azok a rendszer(ek), amely(ek)re az indításgátló hatással van:........................................................................ .
12.2.1.5.2.3.A ténylegesen cserélhető kódok száma, ha alkalmazható:................................................................................ .
12.2.2.Riasztórendszer, ha van
12.2.2.1.Típus-jóváhagyási szám, ha van:..................................................................................................................... .
12.2.2.2.Még nem jóváhagyott riasztórendszerek
12.2.2.2.1.A riasztórendszer és azoknak a járműrészeknek a részletes leírása, amelyekre a riasztórendszert
felszerelték:...................................................................................................................................................... .
12.2.2.2.2.A riasztórendszert alkotó fő összetevők:........................................................................................................... .
12.2.3.A elektromos/elektronikus elemek rövid leírása (ha vannak ilyenek):.............................................................. .
12.3.Vontatóeszköz(ök)
12.3.1.Elöl(1): horog/fül/egyéb
12.3.2.Hátul(1): horog/fül/egyéb/semmi
12.3.3.Rajz vagy fénykép az alvázról/karosszériarészről, bemutatva a vontatóeszköz(ök) szerkezetét
és felszerelését:................................................................................................................................................ .
12.4.Adatok az összes nem a motorhoz tartozó berendezésről, amelyek a tüzelőanyag-fogyasztás
befolyásolására szolgálnak (ha nem szerepelnek máshol):................................................................................ .
12.5.Adatok az összes nem a motorhoz tartozó berendezésről, amelyek a zajcsökkentést szolgálják
(ha nem szerepelnek máshol):.......................................................................................................................... .
12.6.
12.6.1.
12.6.2.
12.6.3.
12.6.4.
Sebességkorlátozók
Gyártó:............................................................................................................................................................. .
Típus(ok):........................................................................................................................................................ .
Típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak):....................................................................................................... .
Sebesség vagy sebesség-tartomány, amelyre a sebességkorlátozó beállítható:....................................... .km/óra
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.3.1.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
AUTÓBUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
A városi vagy távolsági autóbusz osztálya:....................................................................................................... .
Állóhelyek száma:............................................................................................................................................. .
Utas- és személyzeti ülések száma:................................................................................................................... .
Személyzeti ülés(1): igen/nem
Üzemi ajtók száma:.......................................................................................................................................... .
Vészkijáratok száma (ajtók, blakok, menekülő-kibúvók):................................................................................. .
Csomagtér térfogata:. m 2
Csomagszállításra szolgáló terület a tetőn: . m2
A buszra való felszállást megkönnyítő műszaki eszközök (pl. rámpa, emelőlap, süllyesztő-rendszer),
ha be vannak építve:......................................................................................................................................... .
13.VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
14.1.Villamos berendezés:.........................................................................................................................................
14.1.1.A vezetékek védelme túlmelegedés ellen:.......................................................................................................... .
14.1.2.A megszakító típusa:........................................................................................................................................ .
14.1.3.Az akkumulátortelep-főkapcsoló típusa és működése:..................................................................................... .
14.1.4.A tachográf biztonsági reteszének leírása és elhelyezése:.................................................................................. .
14.1.5.A tartósan feszültség alatt álló berendezések leírása. Meg kell adni az alkalmazott európai szabvány
számát:............................................................................................................................................................. .
14.1.6.A vezetőfülke hátsó része mögött elhelyezett villamos berendezések kialakítása és védelme:............................
14.2.
14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.
14.2.4.
14.2.5.
14.2.6.
14.3.
A tűzveszély elhárítása
A vezetőfülkében lévő, nehezen éghető anyag fajtája:................................................................................
A vezetőfülke mögötti hővédő pajzs fajtája (ha van): ................................................................................
A motor elhelyezése és hőhatás elleni védelme: ........................................................................................
A kipufogó rendszer elhelyezése és hőhatás elleni védelme: .....................................................................
A visszatartó fékrendszerek hőhatás elleni védelmének fajtája és kialakítása:............................................
A belső égésű fűtőberendezések fajtája, kialakítása és elhelyezése:............................................................
A felépítményre vonatkozó különleges követelmények
14.3.1.Az EX/II és az EX/III típusú járművekre vonatkozó követelmények kielégítése érdekében
tett intézkedések leírása:.............................................................................................................................
14.3.2.EX/III típusú járművek esetében a külső hővel szembeni ellenállás:......................................................... ;

Lábjegyzetek

(1) A nem kívánt törlendő (egyes esetekben semmi sem törlendő, mert több válasz is alkalmazható).

(2) A tűréshatárt fel kell tüntetni.

(a) Típus-jóváhagyással rendelkező járműalkatrésznél a leírás helyettesíthető a jóváhagyásra történő hivatkozással. Ugyancsak nincs szükség leírásra olyan járműrészek esetén, amelyek konstrukciója a csatolt diagramokból és rajzokból egyértelműen kitűnik. Minden olyan jellemzőnél, amelyhez rajzokat vagy fényképeket kell csatolni, meg kell adni a vonatkozó mellékletek számát.

(b) Amennyiben a típusazonosításra olyan karakterek szolgálnak, amelyek az adatközlő lap szerinti jármű, alkatrész vagy tartozék típusleírásához nem lényegesek, ezeket az írásjeleket a vonatkozó adatközlő lapokon a "?" (kérdőjel) szimbólummal tüntetik fel (pl. ABC??123??).

(c) A II. melléklet A. részében szereplő meghatározások szerinti adat.

(d) Ha lehetséges, az "Euronorm" szerinti megnevezés, egyébként megadandó:

- az anyag leírása,

- a folyáshatár,

- a szakítószilárdság,

- a nyúlás (%-ban),

- a Brinell-keménység.

(e) Ahol létezik normál vezetőfülkés és hálófülkés kivitel is, mindkét kivitelre megadandók a méretek és tömegek.

(f) ISO 612[2]-1978 szabvány, 6.4. sz. definíció.[4]

(g) ISO 612- 978 szabvány, 6.19.2. sz. definíció.

(h) ISO 612 -1978 szabvány, 6.20. sz. definíció.

(i) ISO 612-1978 szabvány, 6.5. sz. definíció.

(j) ISO 612- 1978 szabvány, 6.1. sz. definíció, továbbá az M1 kategórián kívüli járművekre: 97/27/EK Tanácsi irányelv I. melléklet, 2.4.1 pont.

(k) ISO 612 - 1978 szabvány, 6.2. sz. definíció, továbbá az M1 kategórián kívüli járművekre: 97/27/EK Tanácsi irányelv I. melléklet, 2.4.2 pont.

(l) ISO 612- 1978 szabvány, 6.3. sz. definíció, továbbá az M1 kategórián kívüli járművekre: 97/27/EK Tanácsi irányelv I. melléklet, 2.4.3 pont.

(m) ISO 612 - 1978 szabvány, 6.6. sz. definíció.

(n) ISO 612- 1978 szabvány, 6.7. sz. definíció.

(na) ISO 612- 1978 szabvány, 6.10. sz. definíció.

(nb) ISO 612- 1978 szabvány, 6.11. sz. definíció.

(nc) ISO 612 - 1978 szabvány, 6.9. sz. definíció.

(nd) ISO 612- 1978 szabvány, 6.18.1. sz. definíció.

(o) A vezető tömegét 75 kg-nak tekintve (ebből az ISO 2416 - 1992 szabvány szerint 68 kg jut a bent ülők tömegére és 7 kg a csomagok tömegére), a tüzelőanyag-tartály 90%-ig van feltöltve, a többi folyadékot tartalmazó rendszer pedig a gyártó által megadott befogadóképesség 100%-ára.

(p) A "csatlakoztatási kinyúlás" a középtengelyes pótkocsik és a hátsó tengely(ek) középvonala közötti vízszintes távolság.

(q) Nem hagyományos motorok és rendszerek esetén a gyártó a fent említettekkel egyenértékű adatokat szolgáltat.

(r) Ez a szám tizedmilliméterre kerekítendő.

(s) Ezt az értéket P = 3,1416-tal kell kiszámítani és egész cm -re kerekítendő fel.

(t) Az MR A. Függelékének A/40. számú melléklete- 80/1269/EGK Tanácsi irányelv- szerint meghatározva.

(u) Az MR A. Függelékének A/40. számú melléklete- 80/1268/EGK irányelv- szerint meghatározva.

(v) A kívánt adatok minden javasolt változatra megadandók.

(w) 5%-os tűrés megengedett.

(x) Az "R pont" vagy "ülésvonatoztatási pont" alatt a gyártó által minden egyes üléshez megszerkesztett és az MR A. Függelékének A/32. számú mellékletében- (77/649/EGK Tanácsi irányelv III. mellékletében) definiált háromdimenziós vonatkoztatási rendszerben meghatározott pont értendő.

(y) Pótkocsik és nyerges-pótkocsik, valamint olyan járművek esetén, amelyekre olyan pótkocsi vagy nyerges-pótkocsi van csatolva, amely jelentős függőleges terhelést fejt ki a vontatónyeregre vagy a csatlakoztató berendezésre. Ezt a terhelést a nehézségi gyorsulással osztva a műszakilag megengedett legnagyobb tömeg tartalmazza.

(z) A "motor feletti fülke" kifejezés alatt olyan elrendezés értendő, amelynél a motor hosszának több mint fele a szélvédő alsó élének elülső pontja mögött található, a kormánykerékagy pedig a jármű hosszának elülső negyedében van.

A/2. számú melléklet

Járműkategóriák és járműtípusok fogalommeghatározásai

I. Rész: Járműkategóriák

A járműveket a következő kategóriákba soroljuk:

1. M kategória: Személyszállító gépkocsik.

M1 kategória: Személyszállító gépkocsik a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.

M2 kategória: Személyszállító gépkocsik a gépjárművezető ülésén kívül több, mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett össztömeggel.

M3 kategória: Személyszállító gépkocsik a gépjárművezető ülésén kívül több, mint nyolc ülőhellyel és több, mint 5 t műszakilag megengedett össztömeggel.

Az M1 kategóriájú gépkocsikra vonatkozó karosszériatípusok és azok jelei jelen melléklet "C" részében vannak megadva.

2. N kategória: Áruszállító gépkocsik.

N1 kategória: Áruszállító gépkocsik legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett össztömeggel.

N2 kategória: Áruszállító gépkocsik több, mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett össztömeggel.

N3 kategória: Áruszállító gépkocsik több, mint 12 t műszakilag megengedett össztömeggel.

Olyan vontató gépkocsi esetén, amely nyerges-pótkocsi vagy központos tengelyelrendezésű pótkocsi vontatására szolgál, az osztályba soroláshoz mértékadó műszakilag megengedett össztömeg a vontató jármű saját tömegének, a támaszkodási terhelésnek megfelelő tömegnek, amit a nyerges pótkocsi illetve a központos tengelyelrendezésű pótkocsi a vonó járműre átad, valamint - adott esetben - a vontató jármű rakománya műszakilag megengedett legnagyobb tömegének összegéből adódik.

3. 0 kategória: Pótkocsi (nyerges-pótkocsi is)

01 kategória: Pótkocsi legfeljebb 0,75 t műszakilag megengedett össztömeggel.

02 kategória: Pótkocsi több, mint 0,75 t, de legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett össztömeggel.

03 kategória: Pótkocsi több, mint 3,5 t, de legfeljebb 10 t műszakilag megengedett össztömeggel.

04 kategória: Pótkocsi több, mint 10 t műszakilag megengedett legnagyobb t össztömeggel.

Nyerges-pótkocsi vagy központos tengelyelrendezésű pótkocsi esetén az osztályba soroláshoz mértékadó műszakilag megengedett össztömeg egyenlő a pótkocsi tengelye vagy tengelyei által a talajra átvitt terheléssel, amikor a pótkocsi a vontatóval össze van kapcsolva és a műszakilag megengedett legnagyobb értékig terhelve van.

4. Terepjáró gépkocsik (G jelkép)

A fent említett M és N kategóriájú gépkocsik, amelyek a 4.4 pontban meghatározott terhelési és vizsgálati feltételek mellett és a 4.5 pontban lévő meghatározások és ábrák szerint nem közúti közlekedésre szolgáló járművek (terepjáró járművek).

4.1. Az N1 kategória járművei legfeljebb 2 t műszakilag megengedett össztömeggel és az M1 kategória járművei akkor minősülnek terepjáró járműveknek, ha rendelkeznek:

- legalább egy első tengellyel és legalább egy hátsó tengellyel, amelyek olyan kialakításúak, hogy egyidejűleg meghajthatók, (de az egyik tengely meghajtása kikapcsolható lehet);

- legalább egy kiegyenlítőmű zárral vagy legalább egy olyan berendezéssel, amely hasonló hatást fejt ki; továbbá

- ha szóló járműként 30%-os emelkedőn fel tudnak hajtani, amit számítással kell igazolni. A fentieken túlmenően legalább öt követelménynek teljesülnie kell a következő hatból:

- az első terepszög legalább 25°-os legyen;

- a hátsó terepszög legalább 20°-os legyen;

- a gerincáthaladási szög legalább 20°-os legyen;

- a szabad magasság a első tengely alatt legalább 180 mm legyen;

- a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 180 mm legyen,

- a szabad magasság a tengelyek között legalább 200 mm legyen.

4.2. Az N1 kategória járművei több, mint 2 t műszakilag megengedett össztömeggel, az N2, M2 kategóriák, továbbá az M3 kategória járművei legfeljebb 12 t műszakilag megengedett össztömeggel terepjárónak minősülnek, ha összes kerekük egyidejűleg meghajtható, (elfogadható, ha egy tengely meghajtása kikapcsolható), vagy ha rendelkeznek:

- legalább egy első tengellyel és legalább egy hátsó tengellyel, amely olyan kialakítású, hogy egyidejűleg meghajthatók, de az egyik tengely meghajtása kikapcsolható lehet;

- legalább egy kiegyenlítőmű zárral vagy legalább egy olyan berendezéssel, amely ehhez hasonló hatást fejt ki; továbbá

- ha szóló járműként 25%-os emelkedőn fel tudnak hajtani, amit számítással kell igazolni.

4.3. Az M3 kategória járművei több, mint 12 t műszakilag megengedett össztömeggel és az N3 kategória járművei akkor minősülnek terepjárónak, ha az összes kerék egyidejűleg meghajtható (de az egyik tengely meghajtása kikapcsolható lehet), vagy ha a következő követelmények teljesülnek:

- a kerekek legalább 50%-a hajtott;

- legalább egy kiegyenlítőmű-zár vagy legalább egy olyan berendezés van, amely hasonló hatást fejt ki;

- szóló járműként 30%-os emelkedőn fel tudnak hajtani, amit számítással kell igazolni;

- továbbá legalább négy követelmény teljesül az alábbi hatból:

- az első terepszög legalább 25 °-os;

- a hátsó terepszög legalább 25 °-os;

- a gerincáthaladási szög legalább 25 °-os;

- a szabad magasság a első tengely alatt legalább 250 mm;

- a szabad magasság a tengelyek között legalább 300 mm;

- a szabad hasmagasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm.

4.4. Terhelési és vizsgálati feltételek

4.4.1. Az N1 kategória járművei legfeljebb 2 t műszakilag megengedett össztömeggel és az M1 kategória járművei menetkészek legyenek, azaz hűtőfolyadékkal, kenőanyaggal, üzemanyagga(lo, )szerszámmal és pótkerékkel ellátottak, továbbá a gépkocsivezető benn ül (lásd a jelen Függelék A/1. számú mellékletének (o) lábjegyzetét).

4.4.2. A 4.4.1. pontban említett járművektől különböző járműveknek a gyártó által megadott műszakilag megengedett össztömegig terheltnek kell lenniük.

4.4.3. A megkövetelt hegymeneti képesség (25, illetve 30%) vizsgálata egyszerű számítással történik. Határesetben a vizsgáló intézmény elrendelheti, hogy a járműtípust gyakorlati próbának vessék alá.

4.4.4. A első és hátsó terepszög, valamint a gerincáthaladási szög mérésénél az aláfutásgátlót nem kell figyelembe venni.

4.5. Meghatározások és vázlatok

(Az első és hátsó terepszög, valamint a gerincáthaladási szög definíciója a jelen Függelék A/1. számú melléklete és (nc) lábjegyzeteiben található meg.)

4.5.1. Szabad magasság a tengelyek között:

A legkisebb távolság a padozat és a jármű legalacsonyabb szilárd pontja között. Az ikertengelyek egy tengelynek számítanak.

4.5.2 Szabad magasság egy tengely alatt:

Egy tengely kerekei gumiabroncsai lenyomatának középpontján (ikerkerekek esetén a belső gumiabroncsén) átmenő és a kerekek között a jármű legalacsonyabb rögzített pontját érintő körív legmagasabb pontja alatti távolságot jelenti. A jármű egy merev része sem nyúlhat be az ábra bevonalazott felületébe. Több tengely esetén a szabad magasságokat a tengelyelrendezés szerint jelöljük, pl. A280/B250/C250.

4.5.3. Kombinált megjelölés:

A "G" jel és az "M" vagy az "N" jel kombinációját jelenti. Például egy terepjáróként használható N1 kategóriájú járművet N1G jellel jelölnek.

5. Különleges rendeltetésű jármű:

Személy-, illetve áruszállító, az M, N vagy O kategóriába tartozó olyan különleges rendeltetésű jármű, amelyhez különleges felépítmény, illetve felszerelések szükségesek.

5.1. Lakókocsi:

"Lakókocsi" az olyan különleges rendeltetésű M1 kategóriájú jármű, amelyet úgy alakítottak ki, hogy lehetővé tegye személyek elszállásolását, és legalább az alábbi felszerelésekkel látták el:

- asztal és ülőalkalmatosság;

- alvóhelyek, amelyek napközben ülésként is szolgálhatnak;

- főzési lehetőség;

- csomagok és más tárgyak tárolóhelye.

Ezeket a felszerelési tárgyakat szilárdan rögzíteni kell a lakótérben, kivéve az asztalt, amely lehet könnyen eltávolítható kivitelű.

5.2. Páncélozott jármű:

A szállított személyek, illetve áruk védelmére szolgáló jármű, amely golyóálló páncélzattal van ellátva.

5.3. Mentőautó / betegszállító:

Beteg vagy sérült személyek szállítására szolgáló, különleges felszerelésekkel ellátott M1 kategóriájú jármű.

5.4. Halottszállító kocsi:

Elhunyt személyek szállítására szolgáló, különleges felszerelésekkel ellátott M1 kategóriájú jármű.

II. Rész: Járműtípusok

1. Az M1 járműkategória esetében:

"Jármű típus": egy típusba tartoznak azok a járművek, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- gyártmány;

- a gyártó típusjelölése;

- lényeges szerkezeti és konstrukciós jellemzők;

- alváz/fenékrész (világosan felismerhető és jelentős különbségek tekintetében);

- meghajtó motor (belsőégésű motor/elektromotor/vegyes hajtás).

"Típusváltozat": azok az egy típusba tartozó járművek, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- felépítmény fajtája (pl. lépcsőshátú limuzin, ferdehátú limuzin, kupé, kabrio, kombi, többcélú jármű);

- hajtómotor;

- működésmód (a jelen Függelék A/3. melléklete 3.2.1. pontjának megfelelően);

- hengerek száma és elrendezése;

- több, mint 30%-os különbség a motorteljesítményben (a legnagyobb teljesítmény több mint 1,3-szerese a legkisebbnek);

- több, mint 20%-os különbség a motor hengerűrtartalmában (a legnagyobb hengerűrtartalom a legkisebbnek több mint 1,2-szerese);

- hajtott tengelyek (számuk, elrendezésük, kapcsolatuk);

- kormányzott tengelyek (számuk és elrendezésük).

"Kivitel": olyan jármű egy típusváltozaton belül, amely a jelen Függelék A/8. számú melléklete szerinti adatközlő mellékletekben szereplő jellemzők kombinációját foglalja magában. Az alábbi paraméterek csak azonos módon adhatók meg egy kivitelen belül:

- műszakilag megengedett össztömeg terhelt állapotban;

- hengerűrtartalom;

- névleges teljesítmény;

- sebességváltó-típus és a fokozatok száma;

- ülések száma.

III. Felépítménytípusok meghatározásai

(csak teljes járművek esetén)

A jelen Függelék A/1. mellékletében, A/3. melléklete I. Részének 8.1. pontjában és az A/9. mellékletének 33. pontjában a felépítmény típust az alábbiak szerint kell megjelölni:

1. Személygépkocsi (M1)

AALimuzinISO 3833-1977 szabvány[3], Nr. 3.1.1.1. fogalommeghatározás, a
négynél több oldalablakkal rendelkező gépkocsikat is beleértve.
ABFerdehátú limuzinOlyan (AA) limuzin, amelynek hátsó része ferde.
ACKombiISO 3833-1977 szabvány, Nr. 3.1.1.4. fogalommeghatározás.
ADKupé3833-1977 ISO szabvány, Nr. 3.1.1.5. fogalommeghatározás.
AEKabrioISO 3833-1977 szabvány, Nr. 3.1.1.6. fogalommeghatározás.
AFTöbbcélú gépkocsiOlyan, az AA-AC alatt említetteken kívüli gépkocsi, amely utasok és
csomagjaik vagy utasok és áruk egyetlen belső térben való szállítására
szolgál.
[3] MSZ 2701: 1983 idt magyar megfelelője

Nem tekintendő azonban az M1 kategóriába tartozónak a fenti gépkocsi, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

1. Az ülések száma - a vezetőülést leszámítva legfeljebb hat,

1.1 ha a járműnek hozzáférhető ülésrögzítő pontjai vannak, úgy kell tekinteni, mintha az ülés be lenne építve,

1.1.1. hozzáférhetőnek az az ülésrögzítés minősül, amely használható (amennyiben a rögzítőket nem hozzáférhetővé kívánják tenni, a gyártó azok használatát gyakorlati intézkedésekkel akadályozza meg, például takarólemez ráhegesztésével vagy egyéb állandó megoldásokkal, amelyek normál szerszámokkal nem távolíthatók el),

2. P - (M + N x 68) > N x 68,

ahol:

P = a műszakilag megengedett össztömeg kg-ban,

M = a saját tömege kg-ban,

N = az ülések száma a vezetőülésen kívül.

2. Különleges célú jármű (M1)

SA Lakókocsi Lásd "A" Rész, 5.1. pont.

SB Páncélozott jármű.......................................Lásd "A" Rész, 5.2. pont.

SC Mentőautó Lásd "A" Rész, 5.3. pont.

SD Halottszállító kocsi.....Lásd "A" Rész, 5.4. pont.

A jármű típus, változtat és kivitel megjelölésével történő azonosítása mindazoknak a műszaki jellemzőknek pontos és egyértelmű meghatározásával egyezzen, amelyek a jármű forgalomba helyezéséhez szükségesek

A/3. számú melléklet

Adatközlő lap jármű típus-jóváhagyáshoz
(a lábjegyzetet lásd az A/1. számú mellékletben)
I. Rész
Az alábbi adatközlő bizonylatokat, illetve azok részleteit tartalomjegyzékkel ellátva, három példányban kell benyújtani. Az
esetleges rajzok kielégítő részletességűek, megfelelő léptékűek és A4-es, vagy A4-esre összehajtogatott formátumúak
legyenek. Az esetleges fényképek kielégítően részletesek legyenek.
Amennyiben a járműtulajdonságok, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérlésűek, ezek jellemzőiről is
tájékoztatást kell adni.
0.ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
0.1.
0.2.
0.2.1.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.6.
Gyártmány (a gyártó cégneve): ......................................................................................................................
Típus:.............................................................................................................................................................
Kereskedelmi név(nevek), ha van(nak): ........................................................................................................
Típus-azonosítási jelölés, ha van ilyen a járművön (b): ...................................................................................
E jelölés helye: ..............................................................................................................................................
A jármű kategóriája(c) :..................................................................................................................................
A gyártó neve és címe:...................................................................................................................................
Összeszerelő üzem(ek) címe(i):......................................................................................................................
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI
Fényképek illetve rajzok a mintajárműről: .....................................................................................................
Tengelyek és kerekek száma:.........................................................................................................................
Kormányzott tengelyek száma és helyzete:.....................................................................................................
Meghajtott tengelyek (száma, helye, kölcsönös kapcsolata):...........................................................................
Alváz (ha van) (áttekintő rajz): ......................................................................................................................
Motor helye és elrendezése:...........................................................................................................................
Bal- vagy jobbkormányos (1)
A jármű bal oldali/jobb oldali (1) közlekedésre van kialakítva
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (e) (kg-ban és mm-ben)
Keréktáv(ok) (teljes terhelés mellett) (f): .........................................................................................................
Nyerges-pótkocsik esetén
A kormányzott tengelyek nyomtávja(i) ..........................................................................................................
A többi tengely nyomtávja (i).........................................................................................................................
2.2.
2.2.1.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
A járműméretek mérettartományai (teljes)
Karosszériával ellátott alvázra
Hossz (j): .........................................................................................................................................................
Szélesség (k): ...................................................................................................................................................
Falvastagság(k) (hűtőjárműveknél)..................................................................................................................
Magasság (menetkész állapotban) (l) (beállítható magasságú futómű esetén rendes menetállásban):.................
2.3.A jármű tömege felépítménnyel és - az M1 kategórián kívüli vontató jármű esetén - csatlakoztató
berendezéssel, menetkész állapotban vagy az alváz tömege vezetőfülkével együtt, ha a felépítményt illetve a
csatlakoztató berendezést nem a gyártó szállítja (beleértve: hűtőfolyadék, kenőanyagok, üzemanyag, 100%
egyéb folyadék a felhasznált vizeken kívül, szerszámok, pótkerék és gépkocsivezető), továbbá autóbuszok
esetén a kísérő személy tömege (75 kg), ha van kísérő-ülés a járművön (o) (legnagyobb és legkisebb érték
minden változatra): .........................................................................................................................................
2.3.1.Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között, továbbá nyerges-pótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi
esetén terhelés a csatolási ponton (legnagyobb és legkisebb érték minden változatra): ...................................
2.4.
2.5.
Nem teljes jármű esetén a teljes jármű legkisebb tömege a gyártó adatai alapján:.............................................
Műszakilag megengedett össztömeg megrakott állapotban a gyártó adatai alapján(y) (legnagyobb és legkisebb
érték mindegyik változatra):............................................................................................................................
2.5.1.Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között, továbbá nyerges-pótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi
esetén terhelés a csatolási ponton (legnagyobb és legkisebb érték minden változatra): ...................................
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
Műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés/tömeg tengelyenként: .....................................................
A gépjármű által vontatható műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az alábbiak esetében:........................
Vonórudas pótkocsi: ......................................................................................................................................
Középtengelyes pótkocsi: ...............................................................................................................................
A járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege:................................................................................
A jármű alkalmas/nem alkalmas(1) teher vontatására (az MR A. Függelékének A/27. számú melléklete.-
77/389/EGK Tanácsi irányelv II. melléklet 1.2. pontja)
2.7.5.
2.8.
2.8.1.
Fékezetlen pótkocsi műszakilag megengedett össztömege:...............................................................................
Legnagyobb statikus terhelés/tömeg a jármű csatolási pontján:
Gépjárműnél: ..................................................................................................................................................
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
MOTOR (q)
Gyártó:............................................................................................................................................................
A gyártó motorszáma (a motoron feltüntetett jelzés vagy más azonosító jellemző):.........................................
Belsőégésű motor
Működési elv: külső gyújtás/kompresszió-gyújtás, négyütemű/kétütemű (1)
Hengerek száma és elrendezése: .....................................................................................................................
Hengerűrtartalma (s): ….cm3
Névleges teljesítmény (t)......kW, ......min 1 fordulatszámon (gyártó által megadott érték)
Tüzelőanyag: dízelolaj/benzin/PB-gáz/egyéb (1)
Oktánszám, ólmozott: .....................................................................................................................................
Oktánszám, ólommentes: ...............................................................................................................................
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.6.
3.6.1.
3.7.
3.7.1.
3.7.1.1.
3.7.1.2.
3.7.1.3.
3.7.1.4.
3.7.1.5.
3.7.1.6.
3.7.1.7.
3.8.
3.9.
3.9.1.
3.9.1.1.
3.9.1.2.
3.9.2.
3.9.2.1 .
Tüzelőanyag-ellátás
Porlasztó segítségével: igen/nem (1)
Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtásnál): igen/nem (1)
Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak külső gyújtásnál): igen/nem(1)
Hűtőrendszer (folyadék/levegő) (1)
Szívórendszer
Feltöltő: igen/nem (1)
Légszennyezés elleni intézkedések
További légszennyezés elleni berendezések (ha vannak, és a felsorolásban más cím alatt nem szerepelnek)
Katalizátor: igen/nem (1)
Oxigénérzékelő: igen/nem (1)
Levegőbefúvó: igen/nem (1)
Kipufogógáz visszavezetése: igen/nem (1)
Párolgási emissziókat korlátozó berendezés: igen/nem (1)
Részecskeszűrő: igen/nem (1)
Egyéb berendezések (leírás és működési mód):.................................................................................
Az elnyelési együtthatók szimbólumainak helye (csak dízelmotoroknál):...........................................
Elektromotor
Típusa (tekercselés, gerjesztés):.........................................................................................................
Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ......kW
Üzemi feszültség : ...... V
Akkumulátor
Helye: ................................................................................................................................................
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
ERŐÁTVITEL (v)
Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.): ............................................................................
Sebességváltó
Típusa (kézi/automatikus/FVE (fokozatmentesen változtatható erőátvitel) (1)
4.3.Áttételi viszonyszámok
SebességfokozatokBelső áttétel (Áttételi viszonyszám
a motor és a váltómű kimenő tengelyének
fordulatszáma között)
Végáttétel (Áttételi viszonyszám
a váltómű kimenő tengelye és a hajtott
kerék tengelyének fordulatszáma között)
Teljes áttétel
Legnagyobb érték
FVE-nél
1- es
2- es
3- as
Legkisebb érték
FVE-nél(1)
Hátramenet
4.4.A jármű legnagyobb sebessége (km/óra-ban)(w) :
5.FELFÜGGESZTÉS
5.1.
5.1.1.
5.1.2.


5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.5.2.
Az összes tengely vagy kerék felfüggesztésének típusa és kivitele:...................................................................
Szintszabályozás: igen/nem/választható (1)
Kerék/gumiabroncs kombináció(k) (a gumiabroncsnál a méretmegjelölést, a még megfelelő legkisebb
teherbírási jelzőszámot és a még megfelelő legkisebb sebességkategória jelzőszámot kell megadni, a
kerekeknél pedig a keréktárcsa-méret(ek)et és peremmélység(ek)et)
Tengelyek
1. tengely:.........................................................................................................................................................
2. tengely: ........................................................................................................................................................
Pótkerék, ha van:..............................................................................................................................................
Legördülési sugarak felső és alsó határértékei
1. tengely:.........................................................................................................................................................
2. tengely:.........................................................................................................................................................
6.KORMÁNYZÁS
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
Erőátvitel és működtető berendezés
Az erőátvitel módja (esetleg külön megadni az elsőt és a hátsót):......................................................................
Csatlakozás a kerekekhez (kitérve a mechanikustól eltérő megoldásokra is, amennyiben van, külön megadva
az elsőt és a hátsót): .........................................................................................................................................
Rásegítési mód, ha van: ...................................................................................................................................
7.FÉKBERENDEZÉS
7.1.
7.2.
Blokkolásgátló rendszer: igen/nem/választható (1)
A fékrendszerek rövid leírása az MR A. Függelékének A/9. számú melléklete (- 71/320/EGK Tanácsi irányelv
IX. melléklet 1. függelék 1.6. pontja) szerint:....................................................................................................
(1) Fokozatmentesen változtatható erőátvitel
8.FELÉPÍTMÉNY
8.1.A felépítmény típusa: .................................................................................................................................................
8.2.
8.2.1.
8.4.
8.4.1.
8.4.1.1.
8.4.1.2.
8.4.1.2.1.
8.4.2.
8.4.2.1.
8.4.3.
Utasajtók, zárak és forgópántok:.................................................................................................................................
Ajtók elrendezése és száma:........................................................................................................................................
Belső kialakítás
Ülések
Száma: .......................................................................................................................................................................
Helyzete és elrendezése...............................................................................................................................................
Ülőhely(ek), amely(ek)et csak a jármű álló helyzetében történő használatra terveztek:...............................................
Fejtámla típus(ok): egybeépített/kivehető/különálló (1)
Típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak):.................................................................................................................
Kiegészítő visszatartó rendszerek jellege és helye (bejelölni: igen/nem/választható):
B = baloldalt, J = jobboldalt, K = középen
Légzsák elölOldalsó légzsákÖvfeszítő
J
Első üléssor K
B
J
Második üléssor(1) K
B
8.5.Kötelezően előírt táblák
8.5.1.Fényképek illetve rajzok a kötelezően előírt táblák és feliratok, valamint az alvázszám helyéről:................................
8.5.2.A gyártó nyilatkozata az MR A. Függelékének A/18. számú mellékletében ( 76/114/EGK Tanácsi irányelv II.
melléklet 3. pontja) meghatározott követelmények teljesítéséről
8.5.2.1.A 3.1.1.2. pont követelményének teljesítéséhez alkalmazott, a második és amennyiben van, a harmadik
csoportban szereplő jelek magyarázata:.......................................................................................................................
8.5.2.2.Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak a 3.1.1.3. pont követelményének teljesítéséhez,
ezeket a jeleket meg kell adni: ....................................................................................................................................
9.VONTATÓ JÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI VAGY NYERGES-PÓTKOCSI KÖZÖTTI
CSATLAKOZTATÁS
9.1.Felszerelt vagy felszerelésre kerülő csatlakoztató berendezések osztálya és típusa: ....................................................
9.2.Útmutatások a csatlakoztató berendezés járműre történő felszereléséhez, valamint fényképek vagy rajzok a
gyártó által megadott rögzítési pontokról. Amennyiben az adott csatlakoztató berendezés-típus bizonyos
jármű- változatra vagy kivitelre korlátozott, ezt meg kell adni:....................................................................................
9.3.Adatok a felszerelendő különleges vontatófejekről, illetve közbetét-darabokról: ........................................................
9.4.Típus-jóváhagyási szám(ok):
(1) A táblázat szükség esetén kibővíthető olyan jármű esetében, amelynek kettőnél több üléssora van, vagy amely háromnál több, a jármű szélességében elhelyezett üléssel rendelkezik.
II. Rész
Az alábbi táblázat azon jellemzők megengedett kombinációit tartalmazza, amelyekre az I. részben többféle adat szerepel. A
többszörös adatok esetén minden egyes adatot egy ismertető betűvel kell ellátni, amelyet úgy kell a táblázatban vezetni, hogy
világosan kitűnjön, melyik adat vonatkozik egy adott jellemzőre egy adott kivitel esetében.
Azokat a visszatérő adatokat, amelyekre a változaton belüli kombinációra nincs korlátozás, a "Valamennyi" rovatban kell
feltüntetni.
A jellemző sorszámaValamennyi1.
kivitel
2.
Kivitel
stb.n.
kivitel
A fenti adatokat a célnak megfelelő más formában vagy elrendezésben is meg lehet adni.
Minden változatot és minden kivitelt számból vagy betűből álló jelzéssel kell ellátni, amelyet az adott jármű megfelelőségi
tanúsítványában (jelen Függelék A/9. számú melléklet) meg kell adni.
III. Rész
Az MR A. Függeléke mellékletei szerint kibocsátott jóváhagyási számok
Az alábbi táblázatban a szükséges adatokat az adott járműtípusra a jelen Függelék A/4. számú és A/11. számú
mellékleteiben felsorolt MR A. Függeléke mellékletei szerint4 kell megadni. (Minden jóváhagyandó tárgyra a vonatkozó
összes kapcsolódó jóváhagyást közölni kell).
A jóváhagyás tárgyaJóváhagyási számA jóváhagyást kiadó 5
tagállam
Kiterjesztés dátumaVáltozat(ok)/
kivitel(ek)
Aláírás: ......................................................................................................................................................................................
Szolgálati hely: ..........................................................................................................................................................................
Dátum:.......................................................................................................................................................................................
4 Az alkatrészekre vonatkozó jóváhagyásokat nem kell felsorolni, amennyiben ezek a rá- vagy beépítési jóváhagyási értesítőn szerepelnek.
5 Meg kell adni, ha nem derül ki a jóváhagyási számból.

A/4. számú melléklet

Járművek típus-jóváhagyásra vonatkozó előírások felsorolása

I. Rész

Az MR A. Függeléke mellékletei és az azonos szabályozást tartalmazó irányelv száma

TárgyAz MR A. Függeléke
mellékletei és az
azonos szabályozást
tartalmazó irányelv
száma
Official Journal hivatkozásAlkalmazási kör
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1.Zajkibocsátás70/157/EGK A/1L 42 sz., 1970.02.23., 16.o.xxxxxx
2.Légszennyezés70/220/EGK A/2L 76 sz., 1970.04.06., 1.o.xxxxxx
3.Tüzelőanyag-
tartály/hátsó
aláfutásgátló
70/221/EGK A/3L 76 sz., 1970.04.06., 23.o.xxxxxxxxxx
4.Hátsó
rendszámtábla
helye
70/222/EGK A/4L 76 sz., 1970. 04.06, 25.o.xxxxxxxxxx
5.Kormány-
berendezés
70/311/EGK A/5L 133 sz., 1970.06.18, 10.o.xxxxxxxxxx
6.Ajtózár és
csuklópánt
70/387/EGK A/6L 176 sz., 1970.08.10, 5.o.xxxxxxxx
7.Hangjelző
készülék
70/388/EGK A/7L 176 sz., 1970.08.10, 12.o.xxxxxx
8.Visszapillantó
tükör
71/127/EGK A/8L 68 sz., 1971.03.22, 1.o.xxxxxx
9.Járművek
fékezése
71/320/EGK A/9L 202 sz., 1971.09.06, 37.o.xxxxxxxxxx
10.Rádió-
zavarszűrés
72/245/EGK
A/10
L 152 sz., 1972.07.06, 15.o.xxxxxxxxxx
11.Dízel füst72/306/EGK
A/11
L 190 sz., 1972.08..20, 1.o.xxxxxx
12.Belső
berendezések
74/60/EGK A/12L 38 sz., 1974.02.11, 2.o.x
13.Illetéktelen
használat elleni
védelem
74/61/EGK A/13L 38 sz., 1974.02.11, 22.o.xxxxxx
14.Kormánynak
ütődés
74/297/EGK
A/14
L 165 sz., 1974.06.20. 16.o.xx
15.Ülésszilárdság74/408/EGK
A/15
L 221 sz., 1974.08.12, 1.o.xxxxxx
16.Külső kinyúlás74/483/EGK
A/16
L 256 sz., 1974.10..02., 4.o.x
17.Sebességmérő és
hátrameneti
fokozat
75/443/EGK
A/17
L 196 sz., 1975.07.26, 1.o.xxxxxx
18.Előírt táblák76/114/EGK
A/18
L 24 sz., 1976.01.30, 1.o.xxxxxxxxxx
19.Biztonsági övek
bekötési pontjai
76/115/EGK
A/19
L 24 sz., 1976.01.30, 6.o.xxxxxx
20.Világító és fény-
jelző
berendezések
beépítése
76/756/EGK
A/20
L 262 sz., 1976.09.27, 1.o.xxxxxxxxxx
21.Fényvisszaverők76/757/EGK
A/21
L 262 sz., 1976.09.27, 32.o.xxxxxxxxxx
TárgyAz MR A. Függeléke
mellékletei és az
azonos szabályozást
tartalmazó irányelv
száma
Official Journal hivatkozásAlkalmazási kör
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
22.Helyzetjelző,
fék- és
méretjelző,
nappali menet
lámpák
76/758/EGK
A/22
L 262 sz., 1976.09.27, 54.o.xxxxxxxxxx
23.Irányjelző
lámpák
76/759/EGK
A/23
L 262 sz., 1976.09.27, 71.o.xxxxxxxxxx
24.Hátsó rendszám-
tábla világítás
76/760/EGK
A/24
L 262 sz., 1976.09.27, 85.o.xxxxxxxxxx
25.Fényszórók
(izzókkal együtt)
76/761/EGK
A/25
L 262 sz., 1976.09.27, 96.o.xxxxxx
26.Ködfényszórók76/762/EGK
A/26
L 262 sz., 1976.09.27,
122.o.
xxxxxx
27.Elvontató
berendezés
77/389/EGK
A/27
L 145 sz., 1977.06.13, 41.o.xxxxxx
28.Hátsó ködlámpák77/538/EGK
A/28
L 220 sz., 1977.08.29, 60.o.xxxxxxxxxx
29.Hátrameneti
fényszórók
77/539/EGK
A/29
L 220 sz., 1977.08.29, 72.o.xxxxxxxxxx
30.Várakozást jelző
lámpák
77/540/EGK
A/30
L 220 sz., 1977.08.29, 83.o.xxxxxx
31.Visszatartó
berendezések
77/541/EGK
A/31
L 220 sz., 1977.08.29, 95.o.xxxxxx
32.Látómező77/649/EGK
A/32
L 267 sz., 1977.10.19, 1.o.x
33.Kezelőszervek
jelzése
78/316/EGK
A/33
L 81 sz., 1978.03.28, 3. o.xxxxxx
34.Jég-
páramentesítés
78/317/EGK
A/34
L 81 sz., 1978.03.28, 27.o.x
35.Ablaktörlő/-mosó
berendezés
78/318/EGK
A/35
L 81 sz., 1978.03.28, 49.o.x
36.Fűtés78/548/EGK
A/36
L 168 sz., 1978.06.26, 40.o.x
37.Kerékburkolat78/549/EGK
A/37
L 168 sz., 1978.06.26, 45.o.x
38.Fejtámaszok78/932/EGK
A/38
L 325 sz., 1978.11.20, 1.o.x
39.CO2 kibocsátás/
tüzelőanyag-
fogyasztás
0/1268/EGK
A/39
L 375 sz., 1980.12.31, 36.o.x
40.Motorteljesítmén
y- mérés
80/1269/EGK
A/40
L 375 sz., 1980.12.31, 46.o.xxxxxx
41.Dízel-motorok
szennyező gáz
kibocsátása
88/77/EGK A/41L 36 sz., 1988.02.09., 33.o.xxxxxx
42.Oldalról aláesés
elleni védelem
89/297/EGK
A/42
L 124 sz., 1989.05.05, 1.o.xxxx
43.Felcsapódó víz
elleni védelem
91/226/EGK
A/43
L 103 sz., 1991.04.23, 5.o.xxxx
44.Tömegek és
méretek
92/21/EGK A/44L 129 sz., 1992.05.14, 1.o.x
45.Biztonsági üveg92/22/EGK A/45L 129 sz., 1992.05.14, 11.o.xxxxxxxxxx
46.Gumiabroncsok92/23/EGK A/46L 129 sz., 1992.05.14, 95.o.xxxxxxxxxx
47.Sebességhatároló92/24/EGK A/47L 129 sz., 1992.05.14,
154.o.
xxx
TárgyAz MR A. Függeléke
mellékletei és az
azonos szabályozást
tartalmazó irányelv
száma
Official Journal hivatkozásAlkalmazási kör
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
48.Tömegek és
méretek (a 44.
pont alá nem
tartozó
járművek)
97/27/EK A/48L 233 sz., 1997.08.25, 1.o.xxxxxxxxx
49.Vezetőfülke-
kinyúlások
92/114/EGK
A/49
L 409 sz., 1992.12.31, 17.o.xxx
50.Csatlakoztató
berendezések
94/20/EK A/50L 195 sz., 1994.07.29, 1.o.xxxxxxxxxx
51.Eghetőség95/28/EK A/51L 281 sz., 1995.11.23, 1.o.x
52.Autóbuszok../../EKL ...
53.Frontális ütközés96/79/EK A/53L 18 sz., 1997.01.21, 7.o.x
54.Oldalsó ütközés96/27/EK A/54L 169 sz., 1996.07.08, 1.o.xx
55.../../EKL...
56.Veszélyes áruk
szállítására szánt
járművek
98/91/EK
A/56
xxxxxxx

II. Rész

Amennyiben a 3., 4., 5., 7., 8., 11. Cikk értelmében az MR. A. Függelékének valamely mellékletére történik utalás, az I. részben feltüntetett jóváhagyási tárgy vonatkozásában az alábbi EGB előírások alapján - azok hatályának és módosításainak figyelembe vételével - kiadott jóváhagyás egyenértékű a melléklet szerint kiadott típus-jóváhagyással.

TárgyEGB előírás
száma
Átdolgozott
változat
KiegészítésHelyesbítés
1.Zajkibocsátás51021 a 02-höz1 a 02-höz
2.Helyettesítő hangtompító berendezések59001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz
3.Légszennyezés8303
4.Hátsó aláfutásgátló5801
5.Kormányberendezés7901
6.Ajtózár és csuklópánt11021 a 02-höz
7.Hangjelző készülék28001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz
1 a 00-ra vonatkozó 2.
kiegészítéshez
8.Visszapillantó tükör46011 a 01-hez,
2 a 01-hez,
3 a 01-hez
1 a 01-hez
9.Járművek fékezése13091 a 09-hez,
2 a 09-hez
10.Járművek fékezése (fékbetét)90011 a 01-hez,
2 a 01-hez
11.Rádió zavarszűrés1002
12.Dízel füst2403
13.Belső berendezések21011 a 01-hez1 a 01-hez
14.Illetéktelen használat elleni védelem1802
15.Riasztószerkezetek97001 a 00-hoz
16.Kormánynak ütődés12031 a 03-hoz1 a 3. felülvizsgálathoz
17.Ülésszilárdság1705
18.Külső kinyúlás2602
19.Sebességmérő39001 a 00-hoz
TárgyEGB előírás
száma
Átdolgozott
változat
KiegészítésHelyesbítés
20.Biztonsági övek bekötési pontjai1403-1 a 03-hoz
21.Világító és fényjelző berendezések
beépítése
48011 a 01-hez,
2 a 02-höz
1 a 01-hez,
2 a 01-hez,
1 az 1. felülvizsgálathoz,
3 a 01-hez,
4 a 01-hez
22.Fényvisszaverők3021 a 02-höz,
2 a 02-höz,
3 a 02-höz
23.Első és hátsó helyzetjelző, féklámpák7021 a 02-höz,
2 a 02-höz,
3 a 02-höz,
4 a 02-höz
1 a 2. kiegészítéshez
24.Nappali menetlámpák87001 a 00-hoz1 a 00-hoz
25.Méretjelző lámpák91001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz
26.Irányjelző lámpák6011 a 01-hez,
2 a 01-hez,
3 a 01-hez,
4 a 01-hez,
5 a 01-hez,
6 a 01-hez,
7 a 01-hez
1 a 01-hez,
2 a 01-hez
27.Hátsó rendszámtábla-világítás4001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz,
3 a 00-hoz,
4 a 00-hoz,
5 a 00-hoz,
6 a 00-hoz
28.Fényszórók (R2 és HS1)1011 a 01-hez,
2 a 01-hez,
3 a 01-hez,
4 a 01-hez,
5 a 01-hez,
6 a 01-hez
1 a 01-hez,
1 a kiegészítéshez,
3 a 01-hez,
1 a 4. felülvizsgálathoz
29.Fényszórók (sajtolt búrás)5021 a 02-höz,
2 a 02-höz,
3 a 02-höz
1 a 3. felülvizsgálathoz
30.Fényszórók (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7,
és/vagy H8 halogén izzólámpás)
8041 a 04-hez,
2 a 04-hez,
4 a 04-hez,
5 a 04-hez,
5 a 04-hez,
6 a 04-hez,
7 a 04-hez
1 a kiegészítéshez,
4 a 04-hez,
1 a 3. felülvizsgálathoz
31.Fényszórók (H4 halogén izzólámpás)20021 a 02-höz,
2 a 02-höz,
3 a 02-höz,
4 a 02-höz,
5 a 02-höz
1 a kiegészítéshez,
3 a 02-höz,
1 a 2. felülvizsgálathoz
32.Fényszórók (sajtolt búrás halogén)31021 a 02-höz,
2 a 02-höz,
3 a 02-höz
1 az 1. felülvizsgálathoz
TárgyEGB előírás
száma
Átdolgozott
változat
KiegészítésHelyesbítés
33.Jóváhagyott lámpákban alkalmazott
izzólámpák
37031 a 03-hoz,
2 a 03-hoz,
3 a 03-hoz,
4 a 03-hoz,
5 a 03-hoz,
6 a 03-hoz,
7 a 03-hoz,
8 a 03-hoz,
9 a 03-hoz,
10 a 03-hoz,
11 a 03-hoz,
12 a 03-hoz,
13 a 03-hoz,
14 a 03-hoz
1 a kiegészítéshez,
9 a 03-hoz
34.Gázkisülésű izzólámpás fényszórók98---
35.Gázkisülésű izzólámpa99
36.Ködfényszórók19021 a 3. felülvizsgálathoz
37.Hátsó ködlámpák38001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz,
3 a 00-hoz,
4 a 00-hoz,
5 a 00-hoz
1 a kiegészítéshez-
3 a 00-hoz
38.Hátrameneti fényszórók23001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz,
3 a 00-hoz,
4 a 00-hoz,
5 a 00-hoz
1 a kiegészítéshez,
4 a 00-hoz
39.Várakozást jelző lámpák77001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz,
3 a 00-hoz,
4 a 00-hoz
1 a 00-hoz
40.Biztonsági övek16041 a 04-hez,
2 a 04-hez,
3 a 04-hez,
4 a 04-hez,
5 a 04-hez,
6 a 04-hez
1 a 3. felülvizsgálathoz,
2 a 3. felülvizsgálathoz
(csak E)
41.Fejtámaszok17
25
05
04
42.Motorteljesítmény-mérés85001 a 00-hoz-
43.Dízel-motorok szennyező gáz kibocsátása49021 a 02-höz,
2 a 02-höz
1 a 02-höz,
2 a 02-höz
44.Oldalról aláesés elleni védelem7300
46.Biztonsági üveg43001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz,
3 a 00-hoz
47.Gumiabroncsok (személygépkocsi és
vontatványai)
30021 a 02-höz,
2 a 02-höz,
3 a 02-höz,
4 a 02-höz,
5 a 02-höz,
6 a 02-höz,
7 a 02-höz
1 a kiegészítéshez,
3 a 02-höz
TárgyEGB előírás
száma
Átdolgozott
változat
KiegészítésHelyesbítés
48.Gumiabroncsok (haszonjárművek és
vontatmányaik)
54001 a 00-hoz,
2 a 00-hoz,
3 a 00-hoz,
4 a 00-hoz,
5 a 00-hoz,
6 a 00-hoz,
7 a 00-hoz,
8 a 00-hoz,
9 a 00-hoz
1 a 00-hoz,
2 a 00-hoz
49.Alkalmi pótkerék64001 a 00-hoz-

(1) Amennyiben az az MR A. Függelékének mellékletei beépítési előírásokat tartalmaznak, ezek az EGB előírások alapján jóváhagyott alkatrészekre és tartozékokra is vonatkoznak.

A/5. számú melléklet

Jármű típus-jóváhagyási eljárás

1. A jelen Függelék 3. Cikkének (1.) bekezdése szerinti kérelemmel kapcsolatban a jóváhagyó hatóságnak az alábbi feladatai vannak:

a) meg kell állapítania, hogy az MR A. Függeléke mellékletei szerint korábban kiadott jóváhagyások megfelelnek-e a mellékletek jelenleg hatályos követelményeinek,

b) a benyújtott dokumentáció tekintetében meg kell bizonyosodnia arról, hogy a jármű jellemzőit és adatait a jármű adatközlő lap I. részében, az adatközlő mellékletekben, illetve a típusbizonyítványban az MR A. Függeléke mellékletei szerint feltüntették-e. Amennyiben az adatközlő lap I. részében szereplő valamely jellemző nem szerepel az MR A. Függeléke mellékleteiben, meg kell vizsgálni, hogy az adott témakör vagy jellemző egyezik-e az adatközlő bizonylatokban szereplő adatokkal,

c) a jóváhagyandó járműtípusból szúrópróba szerűen kiválasztott jármű alkatrészén, tulajdonságán ellenőrzést kell végezni vagy végeztetni annak megállapítására, hogy a járművek lényeges adatai megfelelnek-e

d) amennyiben szükséges, tartozékok felülvizsgálatát is el kell végezni vagy végeztetni.

2. Az 1. pont c) alpontja szerint vizsgált járművek darabszámát úgy kell megállapítani, hogy a különböző jóváhagyásra kerülő kombinációk szakvéleményezése a következők szerint történjen:

- motor,

- sebességváltó,

- meghajtott tengely (számuk, elrendezésük, kapcsolatuk),

- kormányzott tengelyek (számuk és elrendezésük),

- a felépítmény jellege,

- az ajtók száma,

- bal- vagy jobbkormányos,

- az ülések száma,

- a változatok felszereltsége.

3. A 3. Cikk (2) bekezdése szerinti kérelemmel kapcsolatban a jóváhagyó hatóság feladatai a következők:

a) az MR A. Függeléke mellékletei szerint szükséges kísérletek és vizsgálatok elrendelése,

b) annak vizsgálata, hogy a jármű az adatközlő bizonylatában szereplő jellemzőknek megfelel-e és az MR A. Függeléke mellékletei műszaki követelményeit teljesíti-e,

c) a tartozékok felülvizsgálata, amennyiben szükséges.

A/6. számú melléklet

EK típusbizonyítvány, jóváhagyó okmány

MINTA

(Legnagyobb formátum: A4 (210 x 297 mm))

EK típusbizonyítvány, jóváhagyó okmány
MINTA
(Legnagyobb formátum: A4 (210 x 297 mm))
A jóváhagyó hatóság pecsétje
Értesítés egy
- kész jármű(1)
- teljes jármű (1)
- nem teljes jármű (1)
- teljes és nem teljes változatokkal rendelkező jármű(1)
- kész és nem teljes változatokkal rendelkező jármű
típusának (1)
- típus-jóváhagyásáról (1 ) (1)
- típus-jóváhagyásának kiterjesztéséről
- típus-jóváhagyásának elutasításáról (1)
- típus-jóváhagyásának visszavonásáról
Típus-jóváhagyási szám: ............................................................................................................................................................
A kiterjesztés oka:.......................................................................................................................................................................
0.1. Gyártmány (a gyártó cégneve):.............................................................................................................................................
0.2. Típus:...................................................................................................................................................................................
0.2.1. Kereskedelmi név(nevek) (2), ha van(nak):.........................................................................................................................
0.3. Típus-azonosítási jel, ha van a járművön:.............................................................................................................................
0.3.1. E jelzés helye:....................................................................................................................................................................
0.4. A jármű kategóriája (3) :........................................................................................................................................................
0.5. A kész jármű gyártójának neve és címed(1) :.......................................................................................................................
Az alapjármű gyártójának neve és címe(1) (4) ...........................................................................................................................
A nem teljes jármű utolsó gyártási lépcsőjét végző gyártó neve és címe :(1) (3) ........................................................................ .
A teljes jármű gyártójának neve és címe : ...................................................................................................................................
0.6. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):.......................................................................................................................................
Alulírott ezúton igazolja a fenti jármű(vek) mellékelt adatközlő lapjain szereplő gyártó által megadott adatok helyességét,
valamint a járműtípushoz csatolt vizsgálati eredmények érvényességét. A jóváhagyó hatóság vizsgálatra kiválasztott egy
(több) példányt, amely(ek)et a járműtípus mintájaként (m(i1n)táiként) átadtak.
1. Kész és teljes járművek/változatok esetén(1) :
A járműtípus kielégíti/nem elégíti ki az MR A. Függeléke A/4. számú és A/11. számú mellékletében előírt
műszaki követelményeket.
2. Nem teljes járművek/változatok esetén(1) :
A járműtípus kielégíti/nem elégíti ki az MR A. Függelékében közölt "EK típusbizonyítvány, jóváhagyási
okmány" táblázatában szereplő mellékletteiben foglalt műszaki követelményeket.
3. A típus-jóváhagyás megadva/megtagadva/visszavonva(1) .
4. A típus-bizonyítványt (jóváhagyó okmányt) a jóváhagyó hatóság az 5/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet A.
Függelék 8. Cikke (2) bekezdésének c.) pontja alapján adja ki, érvényes (dátum)-ig.
…………………………….
(Hely)
…………………………….
(Aláírás)
…………………………….
(Dátum)
Mellékletek:adatközlő mellékletek; vizsgálati eredmények (lásd a jelen Függelék A/8. számú mellékletét); megfelelőségi
nyilatkozatok aláírására felhatalmazott személy(ek) neve, aláírás-mintája és beosztása
Megjegyzés:
Amennyiben ezt a mintát az A. Függelék 8. Cikkének 2) bekezdése szerinti típus-jóváhagyáshoz használják fel, nem
viselheti az "EK típusbizonyítvány", illetve "EK jóváhagyó okmány" elnevezést, kivéve azt az esetet, amikor a Bizottság
jóváhagyta a jelentést.
(1) A nem kívánt törlendő
(2) Amennyiben az adat a típus-jóváhagyás megadásakor nem áll rendelkezésre, legkésőbb akkor kell megadni, amikor a jármű a piacra kerül.
(3) A jelen Függelék A/2. számú mellékletének I. Részében szereplő definíció szerint.
(4) Lásd az "EK típusbizonyítvány, jóváhagyó okmányt" alább.
EK típusbizonyítvány, jóváhagyó okmány
Ehhez a típusbizonyítványhoz (jóváhagyó okmány) nem teljes és teljes járművek esetén az alább felsorolt típus-
jóváhagyások szolgálnak alapul:
1. Gyártási lépcső
Az alapjármű gyártója:...............................................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám: ..........................................................................................................................................................
Dátum:......................................................................................................................................................................................
Érvényes a következő változatokra:..........................................................................................................................................
2. Gyártási lépcső
Gyártó: .....................................................................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám:...........................................................................................................................................................
Dátum: .....................................................................................................................................................................................
Érvényes a következő változatokra: .........................................................................................................................................
3. Gyártási lépcső
Gyártó: .....................................................................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám:...........................................................................................................................................................
Dátum:......................................................................................................................................................................................
Érvényes a következő változatokra: .........................................................................................................................................
Abban az esetben, ha a típus-jóváhagyás egy vagy több nem teljes változatra terjed ki, az ezen belüli már teljes vagy kész
változatokat kell felsorolni.
Kész/teljes változat(ok): ................................................................................................................................................................................
A jóváhagyott nem teljes járműtípus(ok)ra, illetve változat(ok)ra vonatkozó követelmények felsorolása:
SorszámA jóváhagyás tárgyaIrányelv számaLegutóbbi módosításaHatályos az alábbi változatokra
Csak azoknak a jóváhagyott tárgyaknak a megadása szükséges, amelyekre a jóváhagyó okmányt már kiadták.
Különleges rendeltetésű járművek esetén a jelen Függelék A/11. számú melléklete szerint kapott mentesítések és az ER A.
Függelék 8. Cikke (2) bekezdésének a c.) pontja alapján megadott mentesítések:
Irányelv számaTárgy számaA mentesítés jellege

A/7. számú melléklet

A típusbizonyítvány, illetve a jóváhagyó okmány számozási rendszere (1)

1. A típus-jóváhagyási szám az alább leírt módon kész járművek típus-jóváhagyásai esetében négy, járműtulajdonságok, alkatrészek és tartozékok típus-jóváhagyásánál öt elemből áll. Az egyes elemeket "*" jel választja el.

1. elem: A kis "e" betűt a típus-jóváhagyást kiadó tagállam betűjele vagy száma követi:

1 - Németország

2 - Franciaország

3 - Olaszország

4 - Hollandia

5 - Svédország

6 - Belgium

9 - Spanyolország

11 - Egyesült Királyság

12 - Ausztria

13 - Luxemburg

17 - Finnország

18 - Dánia

21 - Portugália

23 - Görögország

IRL - Írország

2. elem: Az alapirányelv száma (az azzal megegyező szabályozást tartalmazó magyar jogszabály megjelölésével).

3. elem: Az utolsó módosító irányelv, amelyet a típus-jóváhagyás kiadásánál figyelembe vettek.

(Jármű típus-jóváhagyások esetén az utolsó módosító irányelv a 70/156/EGK Tanácsi irányelv egy vagy több Cikkét legutóbb módosító irányelvet jelenti. Az MR A. Függeléke mellékletei alapján kiadott típusjóváhagyások esetén azt az utolsó irányelvet, amely azokat a hatályos rendelkezéseket tartalmazza, amelyeknek a jármű tulajdonságok, alkatrészek vagy tartozékok megfelelnek.

Amennyiben egy irányelv a különböző műszaki előírások tekintetében eltérő hatályba lépési időpontokat tartalmaz, egy betűt kell hozzáírni, amely megadja, hogy mely előírásnak megfelelően került a típusjóváhagyás kiadásra.)

4. elem: Négyjegyű sorszám (adott esetben bevezető nulla értékekkel ellátva), amely az alap jóváhagyási számra utal. Az alap jóváhagyási számsorozat 01-el kezdődik.

Amennyiben a jelen Függelék A/11. számú melléklete vagy a 8.2. Cikk c) pont szerinti mentesítés alapján kiadott típus-jóváhagyásról van szó, az első "*"-jel helyett "D" betűt kell írni.

5. elem: Kétjegyű sorszám (adott esetben bevezető nulla értékekkel kiegészítve), amely a kiterjesztést jelöli. Minden alap jóváhagyási szám 00-val kezdődik.

2. Járműre vonatkozó típus-jóváhagyásnál a 2. elem kimarad. Különleges rendeltetésű jármű esetén az első "*" jel helyett "P" betűt kell írni.

3. A csak a járművön kötelezően elhelyezendő táblák esetében az 5. elem kimarad.

4. Példa: a fékberendezésekről szóló, még nem módosított irányelv szerint, Franciaországban, hármas sorszámmal megadott típus-jóváhagyás:

e2*71/320*88/194*0003*00

vagy

e2*88/77*91/542A*0003*00

olyan irányelv esetében, amely két, A és B ütemben kerül bevezetésre.

5. Példa: Az Egyesült Királyságban négyes sorszámmal kiadott típus-jóváhagyás második alkalommal történő meghosszabbítása:

e11*92/53*0004*02

6. Példa a járművekre kötelezően felszerelendő táblákon elhelyezett típus-jóváhagyási számra:

e11*92/53*0004

(1) Az alkatrészeket és tartozékokat a vonatkozó az MR A. Függeléke mellékletei szerint kell megjelölni.

A/8. számú melléklet

Vizsgálati eredmények

MINTA

A jóváhagyó hatóság tölti ki és a jármű jóváhagyási értesítéséhez mellékeli.

Vizsgálati eredmények
MINTA
A jóváhagyó hatóság tölti ki és a jármű jóváhagyási értesítéséhez mellékeli.
(Minden esetben meg kell adni, hogy az adatok melyik változatra vagy kivitelre vonatkoznak, kivitelenként csak egy
eredmény megengedett, mindazonáltal több eredmény-kombináció is megadható, ha feltüntetik, hogy melyik eredmény a
legrosszabb.)
1. A zajszint mérések eredményei
Változat/kivitel: ............
Elhaladási zaj (dB(A)/E) : ............
Állóhelyi zaj (dB(A)/E) : ............
f/p-nél: ............
2. Az emissziós mérések eredményei a vizsgálati módszer megadásával
(Az eredményeket olyan mértékegységekben kell kifejezni, amelyek megfelelnek az alkalmazott vizsgálati módszernek).
2.1. Dízelmotor
Változat/kivitel: ............
CO: ............
HC: ............
NOx: ............
HC + NOx :
Részecske: ............
2.2. Otto-motor
Változat/kivitel: ............
CO (I. típus) : ............
CO(%) (II. típus) : ............
HC: ............
HC + NOx: ............
3. A CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás vizsgálatainak eredményei
Változat/kivitel: ..................
CO2-kibocsátás (g/km):..................
Tüzelőanyag-fogyasztás (városi) l/100 km: ..................
Tüzelőanyag-fogyasztás (országúti) l/100 km:..................
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) l/100 km: ..................
4. Szabad gyorsulás mellett végzett vizsgálatok eredményei
Változat/kivitel:..................
Az elnyelési tényező korrigált értéke (m ):..................

A/9. számú melléklet

Megfelelőségi nyilatkozat

I. Rész

MINTA

Legnagyobb formátum: A4 (210x297 mm) vagy A4-re hajtogatott formátum

1. oldal:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(érvényes a kész vagy teljes járművekre)
Alulírott............................................................................................(vezetéknév és utónév)
ezennel igazolja, hogy az alábbi jármű:
0.1. Gyártmány: ... (gyártó cég neve)
0.2. Típus: .....................................................................................................................................................................................
Változat2:........................................................................................................................................................................................
Kivitel2):.........................................................................................................................................................................................
0.2.1. Kereskedelmi név (nevek):...................................................................................................................................................
0.3. Járműkategória:.......................................................................................................................................................................
0.4. Az alapjármű gyártójának neve és címe:..................................................................................................................................
A jármű utolsó gyártási lépcsőjét végző gyártó neve és címe .........................................................................................................
0.5. A gyári tábla elhelyezési területe:.............................................................................................................................................
A jármű azonosítási száma (alvázszám):........................................................................................................................................
0.6. A járműazonosító szám feltüntetésének helye az alvázon:.......................................................................................................
A következő jóváhagyások alapján leírt járműtípus/ok/
Alapjármű (1. lépcső):
Gyártó: ..........................................................................................................................................................................................
Jóváhagyási szám...........................................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................................................................................................................................
2. lépcső:
Gyártó:...........................................................................................................................................................................................
Jóváhagyási szám: .........................................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................................................................................................................................
A ............................számú ...............által kibocsátott jóváhagyásban leírt kész/teljes típussal minden tekintetben
megegyezik. A jármű közúti forgalomban történő állandó részvétele további típus-jóváhagyások nélkül engedélyezhető
olyan tagállamokban, ahol bal oldali/jobb oldali(1) közlekedési rend áll fenn, és amelyekben a metrikus/angol
mértékrendszert(1) alkalmazzák a sebességmérő készüléken.
…………………………….
(hely)
…………………………….
(dátum)
…………………………….
(aláírás)
…………………………….
(szolgálati hely)
Mellékletek: (csak azokra a járműtípusokra, amelyeket több lépcsőben állítanak elő)
- megfelelőségi nyilatkozat minden gyártási lépcsőre
2) Megadandó a számból vagy számból és betűből álló típus-jóváhagyási szám is. Ez a szám egy változatra, illetve egy kivitelre vonatkozóan nem állhat több mint 25, illetve 36 karakterből.
(1) A nem kívánt törlendő.

2. oldal:

M1 kategóriájú kész vagy teljes járművek esetén
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tengelyek száma:............................................................................................................................ Kerekek száma:.........................
Hajtott tengelyek:..............................................................................................................................................................................
Keréktáv: ................................................................................................................................................................................... mm
Nyomtáv(ok): 1...........mm 2...........mm 3...........mm
Hossz: ....................................................................................................................................................................................... mm
Szélesség:................................................................................................................................................................................... .mm
Magasság: .................................................................................................................................................................................. mm
Hátsó kinyúlás:........................mm
9.A jármű műszakilag megengedett össztömege felépítménnyel együtt, menetkész
állapotban:..................................................................................................................................................................................... kg
10.
11.
A jármű üres tömege (vezető és folyadékfeltöltés nélkül):............................................................................................................. kg
Műszakilag megengedett össztömeg:.............................................................................................................................................. kg
12.Műszakilag megengedett össztömeg megoszlása a tengelyek között:
1.............kg 2..............kg 3..........kg
13.Műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés:
1.............kg 2..............kg 3...........kg
14.Megengedett legnagyobb tetőterhelés:........................................................................................................................................... .kg
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
39.
Műszakilag megengedett legnagyobb pótkocsi össztömeg:
(fékezett): ...............................kg (fékezetlen):............................................................................................................................. .kg
A járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege:.............................................................................................................. kg
Legnagyobb függőleges terhelés a pótkocsi-csatolási ponton:....................................................................................................... .kg
A motor gyártója:..............................................................................................................................................................................
Motorkód:.........................................................................................................................................................................................
Motor működési elve:.......................................................................................................................................................................
Közvetlen befecskendezés: igen/nem (1)
Hengerek elrendezése és száma:........................................................................................................................................................
3
Hengerűrtartalom:........................................................................................................................................................................ .cm
Tüzelőanyag: ....................................................................................................................................................................................
Névleges teljesítmény:....................kW............................................................................................................. .min fordulatszámon
Tengelykapcsoló (típus):...................................................................................................................................................................
Sebességváltó (típus):.......................................................................................................................................................................
Áttételi viszonyszámok : 1......2.......3.........4.......5.......6........
Végáttétel: ........................................................................................................................................................................................
Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely......2. tengely......3. tengely.......
Kormánymű-rásegítés módja: ..........................................................................................................................................................
Fékrendszer rövid leírása:.................................................................................................................................................................
Felépítmény típusa:...........................................................................................................................................................................
A jármű színe(3) :...............................................................................................................................................................................
Ajtók száma és elrendezése:..............................................................................................................................................................
Ülések száma és helye:.....................................................................................................................................................................
Pótkocsi-csatlakoztató berendezés típus-jóváhagyási jele, ha van:....................................................................................................
Legnagyobb sebesség: .......................................................................................................................................................... km/óra
(3) Csak a következő alapszínek adhatók meg: fehér, sárga, narancs, piros, bíbor, lila, kék, zöld, szürke, barna, fekete.
40.
40.1
40.2
41.
Zajszint: -1
Álló helyzetben: ............dB(A)......................................................................... min-1 motor-fordulatszámon
Elhaladási zaj: ..................................................................................................................................... dB(A)
Szennyező gáz kibocsátás(4): CO: ................................... HC: ............... NOx:...........................................
HC + NOx:...........................................részecske:.............................................................................
42.
43. A
CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás:
- CO2:..................................................................................................................................................... g/km
- városi:............................................................................................................................................ l/100 km
- országúti:........................................................................................................................................ l/100 km
- vegyes (kombinált):....................................................................................................................... .l/100 km
dózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti jelzőszám:
Olaszország: ..............................Franciaország:.............................Spanyolország:..............
Belgium:....................................Németország: ..............................Luxemburg:...................
Dánia: ........................................Hollandia: ...................................Görögország:.................
Egyesült Királyság:....................Írország:......................................Portugália:.....................
Ausztria: ....................................Svédország:.................................Finnország:....................
44.
45.
Megjegyzések: ...............................................................................................................................................
Mentesítések:..................................................................................................................................................

II. Rész

MINTA

Legnagyobb formátum: A4 (210x297 mm) vagy A4-re hajtogatott formátum

1. oldal:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(érvényes a nem teljes járművekre)

1. oldal

Alulírott:................(vezetéknév és utónév) ezennel nyilatkozik, hogy az alábbi jármű:
0.1. Gyártmány:.................................................................................(gyártó cégneve)
0.2. Típus: ...........................................................................................................................................................................
Változat2: .............................................................................................................................................................................
Kivitel2): ...............................................................................................................................................................................
0.4. Járműkategória: .............................................................................................................................................................
0.5. Az alapjármű gyártójának neve és címe:.........................................................................................................................
A jármű utolsó gyártási lépcsőjét végző gyártó neve és címe1):..............................................................................................
0.6. A gyári tábla helye:........................................................................................................................................................
A jármű azonosítási száma:...................................................................................................................................................
0.7. A jármű azonosítási szám helye az alvázon:...................................................................................................................
Az alábbi jóváhagyásokban leírt járműtípus/ok/
Alapjármű (1. lépcső):
Gyártó:..................................................................................................................................................................................
Jóváhagyási szám:.................................................................................................................................................................
Dátum: .................................................................................................................................................................................
2. lépcső:
Gyártó:..................................................................................................................................................................................
Jóváhagyási szám:.................................................................................................................................................................
Dátum:..................................................................................................................................................................................
A ..................................... .számú ................által kibocsátott jóváhagyásban leírt kész/teljes1) típussal minden tekintetben
megegyezik. A jármű közúti közlekedésben való folyamatos részvétele további jóváhagyás nélkül nem engedélyezhető.
…………………………………….
(hely)
…………………………………….
(dátum)
…………………………………….
(aláírás)
…………………………………….
(szolgálati hely)
Mellékletek :(csak azon járművek esetében, amelyek több lépcsőben készültek)
- megfelelőségi nyilatkozat minden gyártási lépcsőre
(4) A mérési módszert meg kell adni.
2) Meg kell adni a számokból vagy számokból és betűkből álló típus-jóváhagyási jelet is. Ez a jel egy változat, illetve egy kivitel esetében nem állhat több
mint 25, illetve 36 karakterből.
1) A nem kívánt törlendő.

2. oldal:

Mi kategóriájú, nem teljes járművek esetén
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tengelyek száma:................................... Kerekek száma:....................................................................................
Hajtott tengelyek: ...............................................................................................................................................
Keréktáv:..................................................................................................................................................... .mm
Nyomtáv(ok): 1..................................mm 2................... mm 3..........................mm
A teljes jármű legnagyobb megengedett hossza:............................-.....mm
A teljes jármű legnagyobb megengedett szélessége: ..............................mm
A súlypont magassága:..........................................................-----.........mm
A teljes jármű súlypontjának legnagyobb megengedett magassága:................................................................ mm
A teljes jármű súlypontjának legkisebb megengedett magassága: ............mm
A teljes jármű legkisebb megengedett tömege:................................................................................................. kg
11.


12.
Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között:
1. kg 2...................kg 3..................... kg
Műszakilag megengedett össztömeg:............................................................................................................... .kg
13.Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között:
1. kg 2...................kg 3..................... kg
14.Műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés:
1. kg 2...................kg 3..................... kg
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Megengedett legnagyobb tetőterhelés: ............................................................................................................. kg
Műszakilag megengedett legnagyobb pótkocsi össztömeg: (fékezett):.................kg(fékezetlen):...................... kg
A járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege: ............................................................................... kg
Legnagyobb függőleges terhelés a pótkocsi-csatolási ponton: ......................................................................... kg
Motor gyártója: ..................................................................................................................................................
Motor típusa: .....................................................................................................................................................
Motor működési módja:......................................................................................................................................
Közvetlen befecskendezés: igen/nem 1)
Hengerek elrendezése és száma: .........................................................................................................................
Hengerűrtartalom:........................................................................................................................................ .cm3
Tüzelőanyag:.......................................................................................................................................................
Névleges teljesítmény: ....................................................................... kW..............min-1 fordulatszám mellett
Tengelykapcsoló (típus): ....................................................................................................................................
Sebességváltó (típus):.........................................................................................................................................
Áttételi viszonyszámok: 1......2.......3.......4........5........6.........
Végáttétel:...........................................................................................................................................................
31.Gumiabroncsok és kerekek: 1. tengely .................................... 2. tengely ..............
3. tengely: ..........
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
41.1.
41.2.
Kormánymű-rásegítés elve:.................................................................................................................................
Fékrendszer rövid leírása: ..................................................................................................................................
Felépítmény típusa .............................................................................................................................................
A jármű színe(3) : ................................................................................................................................................
Ajtók száma és elrendezése: ...............................................................................................................................
Ülések száma és helye:.......................................................................................................................................
A pótkocsi-csatlakoztató berendezés típus-jóváhagyási jele, ha van:...................................................................
A felszerelhető pótkocsi-csatlakoztató berendezések típusa vagy osztálya:.........................................................
Jellemző értékek1: D/V/S/U
Zajszint: 1
Álló helyzetben: ............................................. dB(A) ..................... min-1 fordulatszámon
Elhaladási zaj: ............................................... dB(A)
1) A nem kívánt törlendő.
(3) Csak a következő alapszínek adhatók meg: fehér, sárga, narancs, piros, bíbor, lila, kék, zöld, szürke, barna, fekete.
(1) A nem kívánt törlendő.
42.
43. Adózási jel
Szennyező gáz kibocsátása4)" : CO: .......................... HC: .......
HC + NOx:............részecske:......................
leg vagy országkód(ok):
........NOx:..............................
Olaszország: ........................ Franciaország:............................
Belgium: .............................. Németország: .............................
Dánia: .................................. Hollandia: ..................................
Egyesült Királyság:.............. Írország: .....................................
Ausztria: .............................. Svédország:.............................
Spanyolország: .............
Luxemburg: ..................
Görögország: ................
Portugália: ....................
Finnország: ...................
44. Az alváz csak terepjárók számára van kialakítva: igen/nem
45. Megjegyzések: .......................................................................................................................................................
46. Mentesítések: ........................................................................................................................................................
4) A mérési módszert meg kell adni.

A/10. számú melléklet

A jóváhagyottal megegyező kivitelű gyártással kapcsolatos eljárás

A jóváhagyottal megegyező kivitelű gyártás

A jóváhagyottal megegyező kivitelű gyártás a jelen Függelék 10. Cikke értelmében vett, a jóváhagyott típussal való egyezőség biztosítását jelenti, beleértve a minőségbiztosítási rendszerek értékelését az alább ismertetett előzetes értékelés1 értelmében, valamint a jóváhagyás tárgyának és a gyártás közben folyó ellenőrzésének az alább ismertetett gyártási egyezőséget biztosító intézkedések értelmében.

1. Bevezető értékelés

1.1. A típus-jóváhagyás megadását megelőzően a jóváhagyó hatóságának meg kell vizsgálnia, hogy sor került-e a szükséges intézkedések végrehajtására, és rendelkezésre állnak-e a szükséges eljárások ahhoz, hogy biztosítható legyen a gyártott alkatrészeknek, járműtulajdonságoknak, tartozékoknak vagy járműveknek a jóváhagyott típussal való egyezősége.

1.2. Az 1.1. pontban foglalt követelményeket a jóváhagyó hatóságnak ellenőriznie kell. A hatóság a gyártási eljárást a bevezető értékelés és a termékek egyezőségének biztosítását szolgáló bevezető intézkedések végrehajtása esetén fogadja el, amelynek során szükség esetén az alábbi, az 1.2.1. és 1.2.3. pontok szerinti intézkedéseket kell figyelembe venni.

1.2.1. A bevezető értékelést, illetve a termékek egyezőségének biztosítását szolgáló intézkedések felülvizsgálatát a jóváhagyó hatóság vagy az általa megbízott vizsgáló intézmény végzi.

1.2.1.1. A végrehajtandó bevezető értékelés mértékét a jóváhagyó hatóság az alábbi dokumentumok alapján határozza meg:

- a gyártónak az 1.2.3. pontban ismertetett tanúsítványa,

- az EN ISO 9002-19946 szabvány egy vagy több ágazati követelménye szerint az alkatrész vagy tartozék gyártójának telephelyén végzett minőségbiztosítási értékelés alkatrész vagy tartozék típus-jóváhagyása esetén.

1.2.2. A bevezető értékelést, illetve a termékek jóváhagyottal való egyezőségének biztosítását szolgáló előzetes intézkedések felülvizsgálatát végezheti egy másik jóváhagyó hatóság vagy az általa megbízott vizsgáló intézmény. Ilyen esetben a másik jóváhagyó hatóság egyezőségi tanúsítványt állít ki, amelyben feltünteti a jóváhagyandó termék(ek) szempontjából lényeges termelési területeket és gyártóberendezéseket, továbbá azt az irányelvet, amelynek alapján a termékeket jóváhagyják7. A jóváhagyást kiadó tagállam kérelmére a másik jóváhagyó hatóság az egyezőségi tanúsítványt késedelem nélkül megküldi, vagy közli, hogy nem tud ilyen tanúsítványt kiadni. A tanúsítvány legalább az alábbiakat tartalmazza:

Vállalatcsoport, illetvepl. XYZ Autógyártó Művek
vállalat megnevezése:
Konkrét szervezet:pl. Európai Részleg
Üzemek/telephelyek:pl. 1. motorgyár (UK) 2. Járműgyár (Németország)
pl. az összes M1 kategóriájú jármű
Jármű-/alkatrész-terület:pl. motorgyártás, karosszéria-sajtolás és -szerelés,
Értékelt terület:járműgyártás
pl. vállalati és telephelyi minőségi kézikönyvek és
Vizsgált dokumentumok:eljárások
Értékelés eredménye és időpontok:pl. elvégezve: 1994.09.18-30.
pl. tervezett ellenőrző látogatás: 1996. március

1.2.3. A jóváhagyó hatóságnak az 1.2. pont bevezető értékelési követelményeinek teljesítéseként kell elismernie a gyártó EN ISO 9002-1994 szabvány vagy ezzel egyenértékű harmonizált szabvány szerinti szabályszerű minősítését is (amelynek érvényessége kiterjed a termelési területre és a jóváhagyandó termékekre). A gyártónak részletes adatokat kell adnia a minősítéséről és köteles a jóváhagyó hatóságot ennek érvényességi idejét vagy tartamát érintő változásokról értesíteni.

A "szabályszerű minősítés" azt jelenti, hogy azt egy olyan tanúsító szerv adta meg, amely vagy megfelel az EN 450128 szabványnak, és amelyet valamely jóváhagyó hatóság elfogadott, vagy valamely tagállam nemzeti akkreditációs szervezete akkreditálta és valamely jóváhagyó hatóság elfogadta.

A tagállamok jóváhagyó hatóságai értesítik egymást az általuk elfogadott tanúsító szervekről, valamint a fenti szervek hatáskörében bekövetkezett változásokról.

1.3. A kész jármű típus-jóváhagyásához nem szükséges megismételni a jármű- tulajdonságok, alkatrészek vagy tartozékok típus-jóváhagyásához szükséges bevezető értékeléseket, de az kiegészítendő a kész jármű gyártásával kapcsolatos olyan telephelyekre és tevékenységekre vonatkozó értékeléssel, amelyekre a korábbi értékelések nem terjedtek ki.

2. A jóváhagyottal egyező kivitelű gyártást biztosító intézkedések

2.1. Minden olyan járművet, járműtulajdonságot, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet, amely jelen Függelék vagy az MR A. Függeléke mellékletei alapján kapott jóváhagyást, úgy kell gyártani, hogy az a jóváhagyott típussal egyező legyen és kielégítse a jelen Függelék vagy ennek A/4. számú és A/11. számú mellékletben felsorolt, valamint az MR A. Függeléke vonatkozó mellékleteinek követelményeit.

2.2. A jóváhagyó hatóság a típus-jóváhagyás kiadásának időpontjában ellenőrzi, hogy megtörténtek-e a megfelelő intézkedések és írásban rögzítve rendelkezésre állnak-e azok a - típus-jóváhagyásonként a gyártóval egyeztetendő - vizsgálati eljárások, amelyek alapján az MR A. Függeléke mellékleteiben rögzített vizsgálatok és ellenőrzések rendszeres időközönként végrehajthatók, és amelyek biztosítják a jóváhagyott típussal való folyamatos egyezőséget.

2.3. A jóváhagyás jogosítottja köteles:

2.3.1. biztosítani, hogy a termékek jóváhagyott típussal való egyezőségének hatékony ellenőrzésére szolgáló eljárást lefolytassák;

2.3.2. rendelkezni azokkal a vizsgálati és egyéb berendezésekkel, amelyek az adott típussal való egyezőség ellenőrzéséhez szükségesek;

2.3.3. biztosítani a vizsgálati eredmények nyilvántartását és ennek a jóváhagyó hatósággal közösen megállapított időtartam alatti megőrzését. Ez az időtartam lehetőleg ne legyen hosszabb 10 évnél;

2.3.4. a vizsgálatok és ellenőrzések eredményeit elemezni és felülvizsgálni annak érdekében, hogy a termékjellemzők állandósága az ipari sorozatgyártásban szokásos szóródás figyelembe vétele mellett igazolható és biztosítható legyen;

2.3.5. biztosítani, hogy a jelen Függelékben előírt ellenőrzések, valamint az MR A. Függeléke, valamint a jelen Függelék A/4. számú és A/11. számú mellékletben felsorolt összes vonatkozó mellékleteiben előírt vizsgálatokat minden egyes terméktípusra elvégezzék;

2.3.6. biztosítani, hogy olyan mintavételek vagy vizsgálati darabok esetén, amelyek vizsgálata vagy ellenőrzése az egyezőség hiányára utal, ismételt mintavételt vagy ellenőrzést végezzenek. Ennek során minden szükséges intézkedést meg kell tenni a termelés egyezőségének helyreállítása érdekében;

2.3.7. kész jármű típus-jóváhagyása esetében a 2.3.5. pontban említett ellenőrzések a jármű helyes kialakításának ellenőrzésére korlátozódnak, a típus-jóváhagyásban, továbbá különösen a jelen Függelék A/3. számú melléklete szerinti adatközlő lapokban foglaltakra és az A/9. számú melléklet szerinti megfelelőségi tanúsítvány szerint szükséges adatokra tekintettel.

3. A folyamatos felülvizsgálatra vonatkozó előírások

3.1. A típus-jóváhagyó hatóság bármikor ellenőrizheti az egyezőség biztosítására alkalmazott eljárást az egyes gyártóhelyeken.

3.1.1. Szokásos esetben azt ellenőrzik, hogy a jelen melléklet 1.2. pontja szerint (induló értékelés és termékegyezőség) bevezetett eljárás változatlanul hatékonyan működik-e.

3.1.1.1. Valamely (jelen melléklet 1.2.3. pontja szerint elismert) tanúsító szerv által gyakorolt felügyeleti tevékenységet a 3.1.1. pontjában foglalt követelmény teljesítéseként kell elfogadni a kezdeti értékeléskor bevezetett eljárást illetően.

3.1.1.2. A jóváhagyó hatóság által végzett - a 3.1.1.1. ponton kívüli - felülvizsgálatok gyakoriságának biztosítaniuk kell, hogy a megfelelő, a jelen melléklet 1. és 2. pontja szerint végrehajtott felülvizsgálatokat olyan időközönként ismételjék meg, amelyet a jóváhagyó hatóság az addigi tapasztalatok alapján állapít meg.

3.2. Minden egyes felülvizsgálatnál az ellenőr rendelkezésére kell bocsátani a vizsgálati vagy ellenőrzési nyilvántartásokat és a termelési nyilvántartásokat, különösen azokra a vizsgálatokra vagy ellenőrzésekre vonatkozóan, amelyek jelen melléklet 2.2. pontja szerint szükségesek.

3.3. Ahol a vizsgálat jellege erre alkalmas, az ellenőr szúrópróbaszerűen mintákat vehet a termelésből, amelyeket a gyártó laboratóriumában (vagy ha az MR A. Függeléke mellékletei úgy rendelkeznek, a vizsgáló intézménynél) megvizsgáltat. A minták minimális száma a gyártói ellenőrzések eredményei alapján állapítható meg.

3.4. Amennyiben a vizsgálatok színvonala nem kielégítő, vagy a 3.2. pont szerinti vizsgálatok érvényességének felülvizsgálata szükséges, az ellenőrnek mintákat kell vennie és azokat annak a vizsgáló intézménynek kell elküldenie, amely a típus-jóváhagyási vizsgálatokat végezte.

3.5. A jóváhagyó hatóság az MR A. Függelékének és a jelen Függelék A/4. számú és A/11. számú mellékletében felsorolt vonatkozó mellékleteiben előírt összes vizsgálatot és ellenőrzést végrehajthatja.

3.6. Amennyiben az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során hiányosságokat állapítanak meg, a jóváhagyó hatóságnak biztosítania kell, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek a jóváhagyottal egyező kivitelű gyártás mielőbbi helyreállítása érdekében.

1 Az értékelés tervezését és kivitelezését az ISO 10011-1991 szabvány 1-3. része alapján kell végezni.

6 MSZ EN ISO 9002:1996 minőségügyi rendszerek. A gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje

7 Azaz járműtulajdonság, alkatrész vagy tartozék esetében a vonatkozó az MR Függeléke A. Részének a mellékleteit, kész jármű esetén pedig a 70/156/EGK Tanácsi irányelvet.

8 MSZ EN 45012:1990 Minőségügyi rendszerek tanusítását irányító tanusítási rendszerekre vonatkozó általános feltételek.

A/11. számú melléklet

Különleges rendeltetésű járművek tulajdonságai és az ilyen járművekre vonatkozó követelmények

Az irányelv száma és az azonos szabályozást tartalmazó MR A. Függeléke mellékletei

1. Lakókocsik - Mentőautók - Halottszállító kocsik

Sor-
szám
TárgyAz irányelv száma és az azonos
szabályozást tartalmazó MR A.
Függeléke mellékletei
M1 ≤ 2500 1) kgM1 > 2500 1) kg
1.Zajkibocsátás70/157/EGK A/1HG + H
2.Légszennyezés70/220/EGK A/2QG+Q
3.Tüzelőanyag-tartály/
hátsó aláfutásgátló
70/221/EGK A/3FF
4.Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK A/4XX
5.Kormányberendezés70/311/EGK A/5XG
6.Ajtózár és csuklópánt70/387/EGK A/6BG+B
7.Hangjelző készülék70/388/EGK A/7XX
8.Visszapillantó tükör71/127/EGK A/8XG
9.Járművek fékezése71/320/EGK A/9XG
10.Rádió-zavarszűrés72/245/EGK A/10XX
11.Dízel füst72/306/EGK A/11HH
12.Belső berendezések74/60/EGK A/12CG+C
13.Illetéktelen használat elleni védelem74/61/EGK A/13XG
14.Kormánynak ütődés74/297/EGK A/14XG
15.Ülésszilárdság74/408/EGK A/15DG+D
16.Külső kinyúlás74/483/EGK A/16X a vezetőfülkére,
A a többi részre
G a vezető-fülkére,
A a többi részre
17.Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGK A/17XX
Sor-
szám
TárgyAz irányelv száma és az azonos
szabályozást tartalmazó MR A.
Függeléke mellékletei
M1 ≤ 2500 1) kgM1 > 2500 1) kg
18.Előírt táblák76/114/EGK A/18XX
19.Biztonsági övek bekötési pontjai76/115/EGK A/19DG+L
20.Világító és fényjelző berendezések
beépítése
76/756/EGK A/20A+NA+G+N
a vezető-fülkére,
A+N a többi részre
21.Fényvisszaverők76/757/EGK A/21XX
22.Helyzetjelző, fék- és méretjelző-, nappali
menet lámpák
76/758/EGK A/22XX
23.Irányjelző lámpák76/759/EGK A/23XX
24.Hátsó rendszámtábla-világítás76/760/EGK A/24XX
25.Fényszórók (izzókkal együtt)76/761/EGK A/25XX
26.Ködfényszórók76/762/EGK A/26XX
27.Elvontató berendezés77/389/EGK A/27EE
28.Hátsó ködlámpák77/538/EGK A/28XX
29.Hátrameneti fényszórók77/539/EGK A/29XX
30.Várakozást jelző lámpák77/540/EGK A/30XX
31.Visszatartó berendezések77/541/EGK A/31DG+M
32.Látómező77/649/EGK A/32XG
33.Kezelőszervek jelzése78/316/EGK A/33XX
34.Jég-/páramentesítés78/317/EGK A/34XG+O
35.Ablaktörlő/-mosó berendezés78/318/EGK A/35XG+O
36.Fűtés78/548/EGK A/36IG+P
37.Kerékburkolat78/549/EGK A/37XG
38.Fejtámaszok78/932/EGK A/38DG+D
39.CO2 kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGK A/39N/AN/A
40.Motorteljesítmény mérése80/1269/EGK A/40XX
41.Dízel-motorok szennyező gáz kibocsátása88/77/EGK A/41HG+H
44.Tömegek és méretek92/21/EGK A/44XX
45.Biztonsági üveg92/22/EGK A/45JG+J
46.Gumiabroncsok92/23/EGK A/46XG
50.Csatlakoztató berendezések94/20/EK A/50XG
53.Frontális ütközés96/79/EK A/53N/AN/A
54.Oldalsó ütközés96/27/EK A/54N/AN/A

A betűjelzések jelentése

A: Mentesítés engedélyezhető, amennyiben a különleges rendeltetés megakadályozza a követelmény teljes mértékű teljesítését. A gyártónak a jóváhagyó hatóság előtt hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy a különleges rendeltetés alapján a követelmények nem teljesíthetők.

B: Az előírások csak azokra az ajtókra vonatkoznak, amelyek a menet közbeni szokásos használatra szolgáló ülésekhez biztosítják a hozzájutást, és amelyeknél az ülés R pontja és az ajtó átlagos felülete közötti távolság a jármű középsíkjára merőlegesen legfeljebb 500 mm.

C: Az előírások csak a jármű olyan részére vonatkoznak, amely a menet közbeni szokásos használatra szolgáló leghátsó ülés előtt található, valamint az MR A. Függelékének A/12. számú melléklete - 74/60/EGK Tanácsi irányelv - szerinti fejütközési zónára.

D: Az előírások csak azokra az ülésekre vonatkoznak, amelyek menet közbeni rendes használatra szolgálnak

E: Csak elöl.

F: A tüzelőanyag-betöltő vezeték nyomvonala és hossza változtatható, a tüzelőanyag-tartály áthelyezése megengedett.

G: Követelmények az alap- vagy nem teljes járműre vonatkozóan, amelynek alvázát a különleges rendeltetésű jármű kialakításához felhasználták. Nem teljes vagy teljes járművek esetén elfogadható a megfelelő (műszakilag megengedett össztömeg szerinti) N kategóriájú járműre vonatkozó követelmények teljesítése.

H: A kipufogórendszer meghosszabbítása az utolsó hangtompító vagy katalizátor után legfeljebb 2 m-rel további vizsgálatok nélkül megengedett.

I: Csak a nem kifejezetten lakócélokra szolgáló fűtési rendszerekre vonatkozik.

J: A teljes ablaküvegezésre, a vezetőfülke üvegezését (szélvédő és oldalablakok) kivéve biztonsági üveg vagy merev műanyag alkalmazható.

K: (Tartalék)

L: Az előírások csak azokra az ülésekre vonatkoznak, amelyek a menet közbeni szokásos használatra szolgálnak. A hátsó ülések legalább kétpontos biztonsági övrögzítő pontokkal legyenek ellátva.

M: Az előírások csak azokra az ülésekre vonatkoznak, amelyek a menet közbeni szokásos használatra szolgálnak. A hátsó ülések legalább kétpontos biztonsági övekkel legyenek felszerelve.

N: Feltéve, hogy az összes kötelezően előírt világítóberendezés be van építve, és a geometriai láthatóságot nem befolyásolja hátrányosan.

O: A járművet elöl megfelelő rendszerrel kell felszerelni.

P: Csak a nem kifejezetten lakócélokra szolgáló fűtési rendszerekre vonatkozik. A járművet elöl megfelelő rendszerrel kell felszerelni.

Q: A kipufogórendszer meghosszabbítása az utolsó hangtompító vagy katalizátor után legfeljebb 2 m-rel további vizsgálatok nélkül megengedett. A minta-alapjárműre kiadott típus-jóváhagyás a vonatkozó tömeg módosulása esetén változatlanul érvényben marad.

X: Nincs mentesítés, kivéve ha az az egyedi irányelvben szerepel.

N/A: Ez az irányelv nem vonatkozik rá (nincs követelmény).

2. Páncélozott járművek

Sor-
szám
TárgyAz irányelv száma és az azonos
szabályozást tartalmazó MR A.
Függeléke mellékletei
M1 kategóriájú páncélozott járművek
1.Zajkibocsátás70/157/EGK A/1X
2.Légszennyezés70/220/EGK A/2A
3.Tüzelőanyag-tartály/
hátsó aláfutásgátló
70/221/EGK A/3X
4.Hátsó rendszámtábla helye70/222/ EGK A/4X
5.Kormányberendezés70/311/EGK A/5X
6.Ajtózár és csuklópánt70/387/EGK A/6X
7.Hangjelző készülék70/388/EGK A/7A+C
8.Visszapillantó tükör71/127/EGK A/8B
9.Járművek fékezése71/320/EGK A/9X
10.Rádió -zavarszűrés72/245/EGK A/10X
11.Dízel füst72/306/EGK A/11X
12.Belső berendezések74/60/EGK A/12A
13.Illetéktelen használat elleni védelem74/61/EGK A/13X
14.Kormánynak ütődés74/297/EGK A/14N/A
15.Ülésszilárdság74/408/EGK A/15X
16.Külső kinyúlás74/483/EGK A/16A
17.Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGK A/17X
18.Előírt táblák76/114/EGK A/18X
19.Biztonsági övek bekötési pontjai76/115/EGK A/19A
20.Világító és fényjelző berendezések
beépítése
76/756/EGK A/20A+N
21.Fényvisszaverők76/757/EGK A/21X
22.Helyzetjelző, fék- és méretjelző-, nappali
menet lámpák
76/758/EGK A/22X
23.Irányjelző lámpák76/759/EGK A/23X
24.Hátsó rendszámtábla-világítás76/760/EGK A/24X
Sor-
szám
TárgyAz irányelv száma és az azonos
szabályozást tartalmazó MR A.
Függeléke mellékletei
M1 kategóriájú páncélozott járművek
25.Fényszórók (izzókkal együtt)76/761/EGK A/25X
26.Ködfényszórók76/762/EGK A/26X
27.Elvontató berendezés77/389/EGK A/27A
28.Hátsó ködlámpák77/538/EGK A/28X
29.Hátrameneti fényszórók77/539/EGK A/29X
30.Várakozást jelző lámpák77/540/EGK A/30X
31.Visszatartó berendezések77/541/EGK A/31A
32.Látómező77/649/EGK A/32B
33.Kezelőszervek jelzése78/316/EGK A/33X
34.Jég-/páramentesítés78/317/EGK A/34A
35.Ablaktörlő/-mosó berendezés78/318/EGK A/35A
36.Fűtés78/548/EGK A/36X
37.Kerékburkolat78/549/EGK A/37X
38.Fejtámaszok78/932/EGK A/38X
39.CO2 kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGK A/39N/A
40.Motorteljesítmény-mérés80/1269/EGK A/40X
41.Dízel-motorok szennyező gáz- kibocsátása88/77/EGK A/41A
44.Tömegek és méretek92/21/EGK A/44X
45.Biztonsági üveg92/22/EGK A/45N/A
46.Gumiabroncsok92/23/EGK A/46N/A
50.Csatlakoztató berendezések94/20/EK A/50x
53.Frontális ütközés96/79/EK A/53N/A
54.Oldalsó ütközés96/27/EK A/54N/A

A betűjelzések jelentése

A: Mentesítés engedélyezhető, amennyiben a különleges rendeltetés megakadályozza a követelmény teljes mértékű teljesítését. A gyártónak a jóváhagyó hatóság részére hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy a különleges rendeltetés alapján a követelmények nem teljesíthetők.

B: A fényvezetési tényező legalább 60%, az "A" oszloptakarási szög legfeljebb 10°.

C: További vészriasztó készülék megengedett.

X: Nincs mentesítés, kivéve ha az az egyedi irányelvben szerepel.

N/A: Ez az irányelv nem vonatkozik rá (nincs követelmény).

A/12. számú melléklet

A kis- és kifutó sorozatgyártásra megengedett darabszámok

I. Rész

Kis sorozatokra megengedett legnagyobb darabszámok

Az egy tagállamban évente jóváhagyható, eladható, illetve forgalomba helyezhető járművek darabszáma egy típuscsaládból a járműkategória függvényében a következők szerint korlátozott:

KategóriaEgység
M1(500)

A "típuscsalád" azokat a járműveket foglalja magába, amelyek a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- gyártó,

- alváz/fenékrész (világosan felismerhető és jelentős különbségek tekintetében),

- meghajtó motor (belsőégésű motor/elektromotor/hibrid hajtás).

III. Rész

Kifutó sorozatokra megengedett legnagyobb darabszámok

Azoknak a kész vagy teljes járműveknek a legnagyobb számát, amelyeket egy adott tagállamban a jelen Függelék 8. Cikke (2). bekezdésének a b.) pontja szerinti eljárással forgalomba lehet helyezni, e alábbi módszerek egyikével határozza meg:

1. M1 kategóriájú járművek esetén a járművek típusonkénti legnagyobb száma a típus járműveiből az előző évben forgalomba helyezett mennyiség legfeljebb 10%-a, más kategóriájú járműveknél a járművek típusonkénti legnagyobb száma a típus járműveiből az előző évben forgalomba helyezett mennyiség legfeljebb 30%-a.

Amennyiben a 10%, illetve a 30% száz darab járműnél kevesebb lenne, a tagállam legfeljebb száz darab jármű üzembe helyezését engedélyezheti.

2. A járművek típusonkénti számát azon járművekre korlátozzák, amelyekre a gyártás időpontjában vagy azt követően olyan megfelelőségi tanúsítványt állítottak ki, amely kiállítása napjától számítva legalább három hónapig vagy addig az időpontig érvényes, amikortól az MR A. Függelékének új melléklete a hatályba lépésével az érvényességét megszünteti.

A fenti 1. vagy 2. pont szerinti eljárás eredményeként forgalomba helyezett járművek forgalomba helyezéskor készített dokumentumára, továbbá megfelelőségi tanúsítványára az eljárás módját rá kell vezetni.

A/13. számú melléklet

Egyedi irányelvek szerint kiadott jóváhagyások jegyzéke
A hatóság pecsétje
Jegyzékszám: ............................
A........-tól..........-ig terjedő időszakra.
Minden, a fenti időszakban kiadott, elutasított vagy visszavont jóváhagyásra vonatkozóan a következő adatokat kell
megadni:
Gyártmány: .....................................................................................................................................................................................
Jóváhagyási szám: ...........................................................................................................................................................................
Az esetleges kiterjesztés indoka: ......................................................................................................................................................
Gyártó jele: ......................................................................................................................................................................................
Típus:...............................................................................................................................................................................................
Kiadás dátuma: ................................................................................................................................................................................
Első kiadási dátum (kiterjesztésnél):................................................................................................................................................

A/14. számú melléklet

Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás

1. Általános előírások

1.1. A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás megfelelő lefolytatásához az összes érintett gyártó egységes eljárása szükséges. Ennek érdekében a jóváhagyó hatóságoknak az első és a további gyártási fázisok szerinti típus-jóváhagyás kiadását megelőzően biztosítani kell, hogy az érintett gyártók megfelelő megállapodásokat kössenek a bizonylatok és információk továbbadásáról és kölcsönös kicseréléséről, hogy a teljes járműtípus, az MR A. Függelékében és a jelen Függlék A/4. számú és A/11. számú mellékleteiben felsorolt előírt műszaki követelményeket kielégítse. Az említett bizonylatok a járműtulajdonságokra, alkatrészekre és tartozékokra kiadott jóváhagyások részleteit tartalmazzák, továbbá a nem teljes jármű részét képező olyan elemeket, amelyekre még nem adtak ki jóváhagyást.

1.2. Jelen melléklet szerinti típus-jóváhagyásokat a járműtípus mindenkori gyártási állapota szerint kell kiadni. Ezek tartalmazzák mindazokat a jóváhagyásokat, amelyeket a korábbi gyártási lépcsőkben adtak ki.

1.3. A többlépcsős jóváhagyási eljárásban minden gyártó felelős az általa előállított vagy egy korábbi gyártási lépcsőben a részére szállított járműtulajdonság, alkatrész vagy tartozék jóváhagyásáért és a jóváhagyottal egyező gyártásért. Nem tartozik felelősséggel a korábbi lépcsőkben jóváhagyott termékekért, kivéve ha jelentős részeit megváltoztatja, ezért az előzőleg kiadott jóváhagyás érvénytelenné válik.

2. Eljárás

A jelen Függelék 3. Cikk 3. bekezdése szerinti kérelem benyújtását követően a jóváhagyó hatóság feladata:

a) annak megállapítása, hogy az MR A. Függeléke mellékletei szerinti jóváhagyások az MR A. Függeléke mellékletei hatályos követelményeire vonatkoznak-e,

b) annak megállapítása, hogy az összes, a járművek gyártási állapotának megfelelő adat szerepel-e az adatközlő bizonylatokban,

c) a benyújtott dokumentáció tekintetében annak ellenőrzése, hogy a járműjellemzők és adatok a jármű adatközlő bizonylatai I. részében, az adatközlő mellékletekben, illetve az MR A. Függeléke mellékletei szerinti jóváhagyási értesítésekben szerepelnek-e. Amennyiben a teljes jármű esetében egy jellemző az adatközlő bizonylatok I. részében, illetve az MR A. Függeléke mellékleteihez tartozó adatközlő mellékletekben nincs megadva, meg kell vizsgálni, hogy a mindenkori rész vagy jellemző az adatközlő bizonylatokban szereplő adatokkal megegyezik-e,

d) a járműalkatrészek és járműtulajdonságok ellenőrzése a jóváhagyandó járműtípus szúrópróbaszerűen kiválasztott mintáján annak érdekében, hogy a jármű(vek) egyezését a vonatkozó az MR A. Függeléke mellékletei alapján kiadott jóváhagyások adatközlő bizonylataiban szereplő mértékadó adatokkal meg lehessen állapítani,

e) szükség esetén a tartozékok vizsgálata.

3. A 2. pont d) alpontja szerint megvizsgált járművek számát úgy kell megállapítani, hogy mód legyen a különböző jóváhagyásra kerülő típusok, változatok és kivitelek megfelelő szakvéleményezésére az alábbi jellemzőknek megfelelően:

- motor,

- sebességváltó,

- hajtott tengelyek (számuk, elrendezésük, kapcsolatuk),

- kormányzott tengelyek (számuk és elrendezésük),

- felépítmény jellege,

- ajtók száma,

- bal- vagy jobbkormányos,

- ülések száma,

- készültségi fok.

4. A jármű megjelölése

A második és minden azt követő gyártási lépcső gyártója a járművön az MR A. Függeléke A/18. számú mellékletébe -76/114/EGK Tanácsi irányelvben - előírt gyártási táblán kívül egy további táblát helyez el a jelen mellékletben megadott minta szerint. A táblát jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően és szilárdan kell rögzíteni a jármű olyan részére, amelyet a jármű használata során szokásos körülmények között nem cserélnek ki. A táblának jól olvashatóan és letörölhetetlenül kell a következő adatokat tartalmaznia az alábbi sorrendben:

- gyártó neve,

- az EK típus-jóváhagyási szám 1., 3. és 4. szakasza,

- jóváhagyási lépcső,

- a jármű gyártási sorszáma,

- a jármű műszakilag megengedett össztömege1),

- a vontatmány műszakilag megengedett össztömege, ha a járművet vontatóként lehet használni 1),

- legnagyobb megengedett tengelyterhelés tengelyenként, sorrendben elölről hátra1),

- nyerges-pótkocsinál a királycsap legnagyobb megengedett terhelése1).

Kitöltési útmutató minta
A KIEGÉSZÍTŐ TÁBLA MINTÁJA
HENSSLER KAROSSZÉRIAGYÁR
e 2*91/289*2609
3. lépcső
1856
1500 kg
2500 kg
1-700 kg
2-810 kg

1) Csak akkor kell megadni, ha az érték az előző jóváhagyási lépcsőhöz képest eltérő.

A/15. számú melléklet

M1-en kívüli kategóriába tartozó alapjármű vagy nem teljes jármű gyártójának nyilatkozata
A jármű származási bizonyítványa
A nyilatkozat száma:....................
Alulírott kijelentem9, hogy az alábbi jármű saját üzememben állítottak elő, továbbá hogy új jármű.
0.1. Gyártó neve (a gyártó cég neve): ................................................................................................................................................
0.2. Típus: .........................................................................................................................................................................................
0.3. Kereskedelmi név (nevek): .........................................................................................................................................................
0.4. Típusazonosítási jellemzők: .......................................................................................................................................................
0.5. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):..............................................................................................................................................
Alulírott kijelentem továbbá, hogy a fenti jármű kiszállításakor megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
Jóváhagyás tárgyaIrányelv számaTípus-jóváhagyási számA típus-jóváhagyást kiadó tagállam10
1. Zajkibocsátás
2. Légszennyezés
3.
4.
stb.
Ezt a nyilatkozatot a 98/14/EK Tanácsi irányelv XI. mellékletének megfelelően teszem.
…………………………………..
(Hely)
…………………………………..
(Aláírás)
…………………………………..
(Dátum)
9 A nyilatkozatot a 98/14/EK Tanácsi irányelv 2. Cikk 10. bekezdése alapján kell tenni.
10 Akkor kell feltüntetni, ha a típus-jóváhagyási számból nem tűnik ki.

B. Függelék az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[1][5][6]

A két- és háromkerekű járművek típus-jóváhagyási eljárása

I. Rész

Alapvető rendelkezések

1. Cikk

Alkalmazási kör

(1) Ez a Függelék a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (a továbbiakban együtt: jármű), valamint ezek alkatrészei és önálló műszaki egységei típus-jóváhagyására terjed ki. A Függelék nem alkalmazandó az alábbi járművek jóváhagyására:

a) olyan járművek, amelyeknek a tervezési sebessége nem haladja meg a 6 km/órát;

b) mozgássérült személyek használatára szolgáló járművek;

c) olyan járművek, amelyek közúton vagy terepen rendezett versenyeken való részvételre szolgálnak;

d) olyan járművek, amelyek jelen Függelék hatályba lépésének időpontjában már üzemben vannak;

e) mezőgazdasági vontatók és munkagépek;

f) elsősorban szabadidős célú olyan terepjáró járművek, amelyeknek három, szimmetrikus elrendezésű kereke van, egy elöl, kettő hátul,

valamint a fentiek alkatrészei és önálló műszaki egységei, kivéve ha azokat a jelen Függelék alkalmazási körébe tartozó járműbe építik be.

(2) Jelen Függelék alkalmazási körébe tartozó járművek az alábbiak szerint csoportosíthatók:

a) kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1 járműkategória);

b) háromkerekű vagy négykerekű segédmotoros kerékpárok (L2 járműkategória);

c) kétkerekű motorkerékpárok (L3 járműkategória);

d) oldalkocsis motorkerékpárok (L4 járműkategória);

e) három- vagy négykerekű motoros triciklik (L5 járműkategória).

2. Cikk

Fogalom-meghatározások

Jelen Függelék alkalmazásában:

a) "Járműtípus": olyan járművek összessége, amelyek ugyanabba a járműkategóriába tartoznak (kétkerekű segédmotoros kerékpárok, háromkerekű segédmotoros kerékpárok, motorkerékpárok, oldalkocsis motorkerékpárok, háromkerekű motoros triciklik, négykerekű motoros triciklik), amelyeket ugyanaz a gyártó gyárt, azonos az alvázuk és gyártójuk a járműveket azonos típusjelöléssel látja el. Egy járműtípusnak különböző változatai és kivitelei lehetnek.

b) "Változat": azonos típusú járművek, amelyek az alábbiakban térhetnek el egymástól:

b/1. a felépítmény formája,

b/2. az üres tömeg és a megengedett legnagyobb össztömeg (20% feletti eltéréssel),

b/3. a motor működési módja (külső gyújtású, kompresszió-gyújtású, elektromos, hibrid),

b/4. a motor munkafolyamata (kétütemű, négyütemű),

b/5. a hajtómotor hengerűrtartalma (30% feletti eltéréssel),

b/6. hengerek száma és elrendezése,

b/7. teljesítmény (30% feletti eltéréssel),

b/8. üzemmód (elektromos hajtásnál),

b/9. meghajtó akkumulátorok száma és teljesítménye.

c) "Kivitel": azonos típusú - adott esetben azonos változatú - járművek, amelyek az alábbiakban térhetnek el egymástól:

c/1. erőátvitel (automatikus vagy nem automatikus sebességváltómű, áttételi arányok, a fokozatkapcsoló működtetési módja stb.)

c/2. a hajtómotor hengerűrtartalma (legfeljebb 30%-os eltérés),

c/3. teljesítmény (legfeljebb 30%-os eltérés),

c/4. üres tömeg és műszaki szempontból megengedett legnagyobb össztömeg (legfeljebb 20%-os eltérés),

c/5. Egyéb, a gyártó által végrehajtott jelentéktelen változtatások a jelen Függelék B/2. számú mellékletében megadott lényeges jellemzők tekintetében.

d) "Önálló műszaki egység": a jármű olyan része, amelynek meg kell felelnie az MR B. Függeléke vonatkozó mellékletében meghatározott követelményeknek és amelyre csak - egy vagy több - meghatározott járműtípus vonatkozásában adható külön típus-jóváhagyás.

e) "Alkatrész": a jármű olyan része, amelynek meg kell felelnie az MR B. Függeléke vonatkozó mellékletében meghatározott követelményeknek, és amelyre járműtípustól függetlenül is adható külön típus-jóváhagyás. Az önálló műszaki egység vagy az alkatrész lehet eredeti - ha megfelel annak a típusnak, amelyet a jármű típusjóváhagyásakor alkalmaztak - vagy pedig csere céljára szolgáló, nem eredeti önálló műszaki egység illetve alkatrész (pótalkatrész).

f) "Típus-jóváhagyás": olyan hatósági eljárás, amelynek eredményeként a tagállam illetékes hatósága (a továbbiakban: jóváhagyó hatóság) igazolja, hogy egy adott járműtípus megfelel a jelen Függelék B/1. számú melléklete szerint az MR B. Függeléke vonatkozó mellékletében meghatározott követelményeknek.

g) "Rész-jóváhagyás": olyan hatósági eljárás, amelynek eredményeként a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy önálló műszaki egység (önálló műszaki egység jóváhagyása) vagy egy alkatrész (alkatrész jóváhagyás) megfelel - e Függelék B/1. számú melléklete szerint - az MR B. Függeléke vonatkozó melléklete műszaki előírásainak. A típus-jóváhagyás vagy a részjóváhagyás kiterjeszthető bármely módosításra, változatra vagy kivitelre.

h) "Ikerkerék": azonos tengelyre szerelt két kerék, amelyeknél a gumiabroncsok felfekvési felületei közötti távolság kisebb 460 mm-nél. Az ikerkerék egyetlen keréknek minősül.

i) "Hibridhajtású jármű": két különböző (pl. elektromos és belsőégésű) hajtórendszerrel rendelkező jármű.

j) "Gyártó": az a személy vagy szervezet, aki vagy amely - függetlenül attól, hogy közvetlenül részt vesz-e a típusjóváhagyás tárgyát képező jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység összes gyártási fázisában - a jóváhagyó hatósággal szemben minden vonatkozásban felelős a típus-és rész-jóváhagyási eljárásért, valamint a jóváhagyottal egyező gyártásért.

k) "Vizsgáló intézmény": az a szervezet vagy laboratórium, amelyet hivatalosan vizsgáló intézménynek ismertek el, és amely a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a jóváhagyó hatóság számára végzi. Ezeket a feladatokat a jóváhagyó hatóság is elvégezheti.

l) "Közösség": az Európai Közösség.

II. Rész

A jármű típus-jóváhagyási, illetőleg részjóváhagyási eljárás

3. Cikk

A járműtípus típus-jóváhagyását vagy a rész-jóváhagyást a gyártó kérelmezheti a jóváhagyó hatóságnál. A típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a kitöltött adatközlő lapot (jelen Függelék B/2. számú melléklete) - a részjóváhagyás iránti kérelemhez pedig az MR B. Függelékében meghatározott, az érintett önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozó melléklet szerinti kitöltött adatközlő lapot - és csatolni kell az adatközlő lapban megnevezett dokumentumokat is. Egy járműtípusra, önálló műszaki egységre vagy alkatrészre csak egy tagállamban nyújtható be típus-jóváhagyási kérelem.

4. Cikk

(1) A jóváhagyó hatóság akkor adja ki a járműtípusra a típusbizonyítványt, illetve valamely önálló műszaki egységre vagy alkatrészre a jóváhagyó okmányt, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a járműtípus megfelel az MR B. Függelékében levő mellékletek műszaki előírásainak és a gyártó által közölt adatoknak;

b) az önálló műszaki egység vagy az alkatrész megfelel az MR B. Függelékében a rá vonatkozó melléklet műszaki előírásainak és a gyártó által közölt adatoknak.

(2) A típusbizonyítvány, illetve a jóváhagyó okmány kiadása előtt a hatóság - szükség esetén azoknak a tagállamoknak az illetékes hatóságaival együttműködve, amelyekben a terméknek a Közösségen belüli gyártása vagy a Közösség területére való behozatala történik - megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jelen Függelék B/6. számú mellékletében foglalt előírások teljesüljenek, és hogy az újonnan gyártott, a kereskedelmi forgalomba hozott, vagy forgalomba helyezett jármű megfeleljen annak a típusnak, amelyre a típusengedélyt kiadták; illetve hogy az újonnan gyártott, kereskedelmi forgalomba helyezett vagy értékesített önálló műszaki egység vagy alkatrész megfeleljen annak a típusnak, amelyre a jóváhagyó okmányt kiadták.

(3) A (2) bekezdésben említett hatóságnak biztosítania kell azt - szükség esetén azoknak a tagállamoknak az illetékes hatóságaival együttműködve, amelyekben a termék Közösségen belüli gyártása vagy a Közösség területére való behozatala történik -, hogy a jelen Függelék B/6. számú mellékletében foglalt előírások folyamatosan teljesüljenek.

(4) Ha a járműtípus jóváhagyására benyújtott kérelemhez egy vagy több olyan jóváhagyó okmányt csatolnak, amelyet más jóváhagyó hatóság bocsátott ki, akkor a jármű típusbizonyítványát kiadó hatóság köteles ezeket elismerni. Ilyenkor nem folytathatók le az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatok azokra az alkatrészekre és műszaki egységekre, amelyekre a jóváhagyó okmányt már kiadták.

(5) Minden hatóság felelős az általa kiadott típusbizonyítványért és jóváhagyó okmányokért. A jármű típusbizonyítványt kiadó hatóság az egyes gyártmányok - engedélyezett járműtípusnak való megfelelősége - ellenőrzése során szükség szerint együttműködik a jóváhagyó okmányt kiadó hatóságokkal.

5. Cikk

(1) A jármű típusbizonyítványt kiadó hatóságnak minden jóváhagyott járműtípusra ki kell töltenie a jelen Függelék B/3. számú melléklete szerinti összes rovatot.

(2) A jóváhagyó okmányt kiadó hatóságnak minden jóváhagyott önálló műszaki egység- vagy alkatrésztípusra ki kell töltenie az MR B. Függelékében az illető önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozó melléklet szerinti összes rovatot.

6. Cikk

(1) Minden jóváhagyó hatóság egy hónapon belül másolatot küld a többi jóváhagyó hatóságnak az általa kiadott típusbizonyítványról, illetve arról a határozatáról, amellyel valamely járműtípus jóváhagyását megtagadta.

(2) Minden jóváhagyó hatóságnak az (1) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárniuk az önálló műszaki egység és az alkatrész minden olyan típusának tekintetében is, amelyre a részjóváhagyást megadta vagy megtagadta.

7. Cikk

(1) A gyártó a jóváhagyott típusnak megfelelően legyártott minden járműhöz - a jelen Függelék B/4. számú melléklete I. Részében foglalt minta szerint - megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A tagállamok azonban a járművek adóztatása vagy a hatósági nyilvántartási okmányok teljesebbé tétele céljából előírhatják, hogy a megfelelőségi nyilatkozat olyan adatokat is tartalmazzon, amelyek nem szerepelnek a jelen Függelék B/4. számú melléklete I. Részében, - feltéve, hogy az adatközlő lap ezeket az adatokat kifejezetten tartalmazza.

(2) A gyártónak a jelen Függelék B/4. számú melléklete II. Részében megadott minta szerint ki kell állítania a megfelelőségi nyilatkozatot minden olyan önálló műszaki egységre vagy alkatrészre, amelyet valamely jóváhagyott típusnak megfelelően gyártottak. Ezt a tanúsítványt nem kell kiadni az eredeti önálló műszaki egységnél vagy alkatrésznél.

(3) Ha a jóváhagyandó önálló műszaki egység vagy alkatrész csak a jármű más szerkezeti elemeivel együtt tölti be funkcióját, vagy különleges műszaki tulajdonsága miatt egy vagy több előírás megtartása csak akkor ellenőrizhető, ha az önálló műszaki egység vagy alkatrész a jármű más - szimulált vagy ténylegesen meglévő - szerkezeti elemével összekapcsolva működik, akkor az illető önálló műszaki egység vagy alkatrész jóváhagyó okmányának az érvényességét ennek megfelelően korlátozni kell. Ebben az esetben az önálló műszaki egység vagy az alkatrész jóváhagyó okmányában fel kell tüntetni az alkalmazásával kapcsolatos korlátozásokat és az esetleges beépítési előírásokat. A járműtípus típusbizonyítványának a kiadásánál ezeknek a korlátozásoknak és előírásoknak a megtartását ellenőrizni kell.

(4) Az önálló műszaki egységre vagy alkatrészre a 4. Cikk szerint kibocsátott jóváhagyó okmány jogosítottjának - a (2) bekezdésben foglaltakat nem érintve - a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott minden önálló műszaki egységen és alkatrészen fel kell tüntetnie a gyári vagy kereskedelmi jelzést, a típusjelzést, valamint - ha az MR B. Függelékében meghatározott vonatkozó melléklet előírja - a 8. Cikk szerinti jóváhagyási jelet is. Ez utóbbi esetben nem kell kitölteni a (2) bekezdésben említett tanúsítványt.

(5) A jóváhagyó okmány jogosítottjának - ha a jóváhagyó okmányban a (3) bekezdés szerinti érvényességi korlátozás szerepel - minden gyártott önálló műszaki egységhez vagy alkatrészhez részletes ismertetést kell mellékelnie a korlátozásról és az esetleges beépítési előírásokról.

(6) A nem eredeti önálló műszaki egységre vonatkozó jóváhagyó okmány jogosítottjának, - mivel az önálló műszaki egység csak egy vagy több meghatározott járműtípusban alkalmazható -, minden önálló műszaki egységhez részletes ismertetést kell csatolnia, amelyből kitűnik, hogy mely járműtípusról (járműtípusokról) van szó.

8. Cikk

(1) Minden járművet, amelyet valamely jóváhagyott típusnak megfelelően gyártottak, jóváhagyási jellel kell ellátni, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

a) jóváhagyási szám

b) "e" betű és annak a tagállamnak a száma vagy jele, amelynek a hatósága a típusbizonyítványt kiadta,

c) a jármű számokból, vagy számokból és betűkből álló azonosítási jele.

(2) Minden olyan önálló műszaki egységet vagy alkatrészt, amelyet valamely jóváhagyott típusnak megfelelően gyártottak, olyan jóváhagyó jelzéssel kell ellátni - feltéve, hogy az MR B. Függeléke vonatkozó melléklete ezt előírja -, amely megfelel a jelen Függelék B/5. számú melléklete rendelkezéseinek. A jóváhagyó jelzésen feltüntetett adatok járulékos adatokkal is kiegészíthetők, amelyekkel meghatározhatók az illető önálló műszaki egység vagy alkatrész különleges jellemzői.

9. Cikk

(1) A gyártó felelős minden - a jóváhagyott típushoz tartozó - jármű, illetve önálló műszaki egység vagy alkatrész jóváhagyott típussal megegyező gyártásáért. A típusbizonyítvány, illetve a jóváhagyó okmány jogosítottja köteles a gyártás végleges leállításáról, valamint az adatközlő bizonylatokban foglalt adatok bármiféle megváltozásáról értesíteni a jóváhagyó hatóságot.

(2) A hatóság belátása szerint dönt arról, hogy a termék megváltoztatása kihatással van-e a járműtípus bizonyítványra vagy a jóváhagyó okmányra, illetve szükséges-e új típusbizonyítvány vagy új jóváhagyó okmány kiállítása és erről értesíti a gyártót.

(3) Ha a hatóság megállapítja, hogy az adatközlő lapon feltüntetett adatok megváltozása ismételt ellenőrzést vagy vizsgálatot tesz szükségessé, akkor erről megfelelő módon értesíti a gyártót és gondoskodik a vizsgálatok végrehajtásáról. Ha az ellenőrzések és vizsgálatok alapján szükségessé válik a típusbizonyítvány (jóváhagyó okmány) módosítása, illetve új típusbizonyítvány (jóváhagyó okmány) kiállítása, akkor a hatóság az új dokumentumok másolatát a kiállításukat követő egy hónapon belül megküldi a többi jóváhagyó hatóságnak.

(4) Ha a típusbizonyítvány, illetve a jóváhagyó okmány visszavonás vagy az engedélyezett járműtípus, önálló műszaki egység vagy alkatrész gyártásának végleges leállítása miatt érvénytelenné válik, a hatóság erről egy hónapon belül értesíti a többi jóváhagyó hatóságot.

10. Cikk

(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy valamely jármű, önálló műszaki egység vagy alkatrész nem felel meg a jóváhagyott típusnak, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a gyártás ismét a jóváhagyott típusnak megfelelően történjen, vagy a típusbizonyítványt, illetve a jóváhagyó okmányt visszavonja. A hatóság a fenti intézkedésekről értesíti a többi jóváhagyó hatóságot.

(2) Ha valamelyik tagállam megállapítja, hogy egy jármű, önálló műszaki egység vagy alkatrész nem felel meg a jóváhagyott típusnak, akkor kérheti a jóváhagyó hatóságtól a megállapított eltérések ellenőrzését. A hatóság a kérés beérkezését követő hat hónapon belül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket. Ha eltérést állapít meg, akkor megteszi az (1) bekezdésben előírt intézkedéseket.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül kölcsönösen értesítik egymást a kiadott típusbizonyítvány, illetve jóváhagyó okmány visszavonásáról és annak indokairól.

(4) Ha a típusbizonyítványt, illetve a jóváhagyó okmányt kiadó tagállam vitatja a megfelelés jelzett hibáját, akkor az érintett tagállamok megkísérlik a vitás kérdés rendezését és erről a Bizottságot folyamatosan tájékoztatják. A Bizottság szükség esetén egyeztetést folytat a vita rendezésére

11. Cikk

Ha egy tagállam megállapítja, hogy valamely jóváhagyott típusba tartozó járművek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, legfeljebb hat hónapi időtartamra megtilthatja saját területén az értékesítésüket, forgalomba helyezésüket vagy üzemeltetésüket. Erről - indokait közölve - megfelelő formában értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

12. Cikk

Minden olyan döntést alaposan meg kell indokolni, amely a jelen előírások végrehajtása kapcsán típusengedély vagy jóváhagyó okmány kiadásával, a kiadás megtagadásával vagy visszavonásával, jármű, önálló műszaki egység vagy alkatrész kereskedelemi értékesítésének, forgalomba helyezésének vagy üzemeltetésének a megtiltásával kapcsolatos.

13. Cikk

Harmadik ország vizsgáló intézményei csak a Közösség és a harmadik ország közötti két- vagy többoldalú megállapodás keretében fogadhatók el vizsgáló intézményként.

B/1. számú melléklet

A két- és háromkerekű járművekre vonatkozó követelmények jegyzéke

Az alábbi összeállításban (teljes jegyzékben) azon jármű alkatrészek vagy tulajdonságok "M" betűvel jelzettek, melyeknél a gyártó adataival való megfelelőséget kell ellenőrizni , illetve "EI" betűkkel jelzettek, melyeknél az MR. B Függelék mellékleteinek követelményeivel való megfelelőséget kell ellenőrizni.

A rovat számRovatJelzés
1.Gyári jelM
2.Típus/változat/kivitelM
3.A jármű gyártójának neve és címeM
4.Adott esetben a gyártó megbízottjának neve és címeM
5.Járműkategória*M
6.A kerekek száma és elrendezésük (háromkerekű járműveknél)M
7.Az alváz sematikus rajzaM
8.A motor gyártójának neve és címe (ha nem azonos a jármű gyártójával)M
A rovat számRovatJelzés
9.A motor gyári jele és számaM
10.GyújtásM
11.A motor működési elve **M
12.A motor hűtéseM
13.A motor kenőrendszere[1] [2]M
14.A hengerek (forgódugattyús motorok esetében kamrák) száma és elrendezéseM
15.Furat, löket, lökettérfogat vagy kamra térfogat (forgódugattyús motorok esetében)**M
16.A motor teljes vezérlési diagramja[3] [4]M
17.Volumetrikus sűrítési arány**M
18.A motor legnagyobb forgatónyomatéka és névleges teljesítménye
- külső gyújtású vagy kompressziós gyújtású motorok
- villamos motorok
19.Intézkedések illetéktelen beavatkozás ellen segédmotoros kerékpárokonEI
20.Tüzelőanyag tartály**EI
21.Meghajtó akkumulátor(ok)M
22.Karburátor vagy más tüzelőanyag ellátó rendszer (típus és termékjelzés)**M
23.Elektromos berendezés (névleges feszültség)M
24.Áramfejlesztő (fajta és névleges teljesítmény)**M
25.Legnagyobb tervezési sebességEI
26.Tömegek és méretekEI
27.Vonóberendezések és ezek elhelyezkedéseEI
28.Intézkedések légszennyezés ellen[5] [6]EI
29.GumiabroncsokEI
30-ErőátvitelM
31.FékberendezésEI
32.A világító- és fényjelző-berendezések felszerelése a járművönEI
33.A kötelező vagy megengedett világító- és fényjelző-berendezések, amelyek a 32. rovatban
szerepelnek
EI
34.Hangjelző berendezésEI
35.A hátsó rendszámtábla felszerelési helyeEI
36.Elektromágneses kompatibilitásEI
37.Zajszint és kipufogó berendezés**EI
38.Visszapillantó tükörEI
39.Kinyúló járműrészekEI
40.Megtámasztó állvány (a három- vagy több kerekű járművek kivételével)EI
41.Illetéktelen használat elleni védőberendezésekEI
A rovat számRovatJelzés
42.Biztonsági üveg, ablaktörlő, ablakmosó berendezés, fagy- és páramentesítő berendezések
háromkerekű segédmotoros kerékpárokhoz, valamint felépítménnyel ellátott háromkerekű és
négykerekű járművekhez
EI
43.Kapaszkodó a kétkerekű járművek utasa számáraEI
44.Biztonsági övek bekötési pontjai és biztonsági övek háromkerekű segédmotoros kerékpárok
valamint háromkerekű és négykerekű, felépítménnyel ellátott járművekhez
EI
45.Sebességszámláló és kilométer számláló motorkerékpárokhoz, valamint háromkerekű és
négykerekű járművekhez
M
46.A működtető szervek megjelölése. Figyelmeztető és ellenőrző lámpákEI
47.Hatóságilag előírt feliratok (szöveg, felerősítési hely és mód)EI

* Hibridhajtású járművek esetében, amelyekre a két hajtásmód értelmezése szerint mind a segédmotoros kerékpárokra, mind a motorkerékpárokra, illetve a háromkerekű vagy négykerekű járművekre vonatkozó meghatározások alkalmazhatók, az utóbbi fogalom-meghatározások érvényesek

** Az elektromos hajtású járművekre nem érvényesek az ebben a rovatban szereplő rendelkezések. Ez nem vonatkozik a hibridhajtású járművekre, amelyek elektromos úton és belső égésű motorral egyaránt működtethetők.

Megjegyzés:

Az MR B. Függeléke mellékleteiben külön előírások vonatkoznak a kis teljesítményű segédmotoros kerékpárokra, vagyis azokra a segédmotoros kerékpárokra, amelyek pedállal és legfeljebb 1 kW-os teljesítményű segédmotorral vannak ellátva, és tervezési sebességük nem haladja meg a 25 km/órát. Ezek a külön előírások elsősorban a 18., 19., 29., 32., 33., 34., 41., 43. és 46. rovat szerinti alkatrészekre és jellemzőkre vonatkoznak.

B/2. számú melléklet

Adatközlő lap[a)]

(Minta)

Minden olyan járműre, önálló műszaki egységre vagy alkatrészre, amelyre típusjóváhagyást kértek, az alábbi adatokat három példányban, a csatolt mellékletek és a mellékelt dokumentumok jegyzékével együtt kell benyújtani. Ha rajzok is vannak, akkor ezeknek A4-es formátumúaknak, vagy ekkora formátumra összehajtottnak, és a megfelelő lépték megválasztásával kellőképpen részleteseknek kell lenniük. A mellékelt fényképeknek is kellőképpen részleteseknek kell lenniük. A mikroprocesszor vezérlésű funkciókhoz szakszerű működési magyarázatot kell fűzni. A kérelmezőnek folyamatos számozással kell ellátnia az adatközlő lapokat.

I. Segédmotoros kerékpárokra, motorkerékpárokra valamint háromkerekű és négykerekű járművekre
vonatkozó adatok
0.
0.1.
Általános rész
Gyári jel:..................................................................................................................................................................
0.2.Típus (adott esetben a változatok és kivitelek megadása: minden változatot és kivitelt számokból vagy
számokból és betűkből álló azonosító számmal kell megadni):
................................................................................................................................................................................
0.3.
0.3.1.
Típusjelzés, ha van a járművön ):.............................................................................................................................
A jelzés felerősítési helye:........................................................................................................................................
0.4.
0.5.
0.6.
0.7.
0.7.1.
Jármű kategóriac):..................................................................................................................................
A gyártó neve és címe:..........................................................................................................................
Adott esetben a gyártó megbízottjának neve és címe:............................................................................
A hatóságilag előírt járműadatok felerősítési helye és módja az alvázon:...............................................
A típus sorozat kezdő száma:................................................................................................................
0.8.A típusjóváhagyó jel felerősítési helye és módja az alkatrészek és műszaki egységek esetében:
.............................................................................................................................................................
1.
1.1.
1.2.
A jármű általános jellemzői
A járműtípus fényképei, illetve rajzai:...................................................................................................
A teljes jármű méretezett rajzai:.............................................................................................................
1.3.A tengelyek és a kerekek száma (adott esetben a lánctalpak vagy a görgős szalagok száma):
.............................................................................................................................................................
1.4.A motor helye és elrendezése:...............................................................................................................
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
Tömegek (kg-ban)d)
A jármű saját tömege:............................................................................................................................
Ezen tömeg eloszlása a tengelyeken:.....................................................................................................
A jármű saját tömege a vezetővel együtt:...............................................................................................
Ezen tömeg eloszlása a tengelyeken:.....................................................................................................
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg a gyártó adata szerint:.................................................
Ezen tömeg eloszlása a tengelyeken:.....................................................................................................
Műszakilag megengedett tengelyterhelés tengelyenként:........................................................................
2.4.Kapaszkodóképesség a gyártó által közölt megengedett legnagyobb tömeg ese-
tében:....................................................................................................................................................
2.5.Legnagyobb megengedett vontatható terhelés (ha megengedett):............................................................
3.
3.0.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
Motore)
Gyártó:..................................................................................................................................................
Gyári jel:...............................................................................................................................................
Típus (a motoron feltüntetve vagy egyéb jelölés formájában):..............................................................
Külső vagy kompresszió gyújtású motor
A motor különleges jellemzői
Működési elv: külső gyújtás/kompressziógyújtás, négyütemű/kétütemű1)
A hengerek száma, elrendezése és gyújtási sorrendje:...........................................................................
3.2.1.2.1.
3.2.1.2.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.
3.2.1.7.
3.2.1.8.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.
Furat: mmf)
Löket: .....mmf)
Hengerűrtartalom: .........cm3g)
Sűrítési arány2)
A hengerfej, a dugattyú(k), a dugattyúgyűrűk és a henger(ek) rajzai:...........................................................
Üresjárati fordulatszám2) :.......................min-1
Legnagyobb teljesítmény:.......kW ... min-1 ........................................................................ .fordulatszámon
Legnagyobb nyomaték: Nm ... min-1 fordulatszámon
Tüzelő anyag: gázolaj/benzin/keverék/folyékony gáz/egyéb1)
Tüzelő anyagtartály
Űrtartalom2) :...............................................................................................................................................
A tüzelőanyag tartály rajza a felhasznált anyagok megadásával:...................................................................
3.2.3.3.Rajz, amely világosan mutatja a tüzelő anyagtartálynak a járművön való
elhelyezkedését:..........................................................................................................................................
3.2.4.
3.2.4.1.
3.2.4.1.1.
3.2.4.1.2.
3.2.4.1.3.
3.2.4.1.4.
3.2.4.1.4.1.
3.2.4.1.4.2.
3.2.4.1.4.3.
Tüzelő anyagellátás
Karburátor : igen/nemigen/nem1)
Gyári jel(ek):...............................................................................................................................................
Típus(ok):...................................................................................................................................................
Darabszám:.................................................................................................................................................
Szabályozási lehetőség2)
Fúvókák:.....................................................................................................................................................
Úszóállás:....................................................................................................................................................
Az úszó tömege:..........................................................................................................................................
3.2.4.1.4.4.Úszótű:........................................................................................................................................................
vagy
3.2.4.1.4.5.Tüzelőanyag ellátási görbe a levegőáram függvényében és e görbe betartásához szükséges beállítások:
....................................................................................................................................................................
3.2.4.1.5.
3.2.4.1.5.1.
Hidegindító rendszer: kézi/automatikus1)
Működési módja:........................................................................................................................................
3.2.4.2.Tüzelőanyag befecskendezéssel (csak kompresszió gyújtású motoroknál):
igen/nem1)
3.2.4.2.1.A rendszer leírása:.......................................................................................................................................
3.2.4..2.2.Működési módja:........................................................................................................................................
Közvetlen befecskendezés/előkamra/örvénykamra1)
3.2.4.2.3.
3.2.4.2.3.1.
Befecskendező szivattyú
Gyári jel(ek):...............................................................................................................................................
3.2.4.2.3.2.Típus(ok):...................................................................................................................................................
vagy.
3.2.4.2.3.3.Legnagyobb befecskendezési mennyiség1),2) : mm3/löket vagy ütem, ha a
szivattyú fordulatszáma: ......min-1
vagy szállítási jelleggörbe:...........................................................................................................................
3.2.4.2.3.4.
3.2.4.2.3.5.
3.2.4.2.3.6.
Befecskendezési időpont2) ..........................................................................................................................
A befecskendezési idő pont beállítási görbéje2):...........................................................................................
Beszabályozás: próbapadon/motoron1):.......................................................................................................
3.2.4.2.4. Szabályozó
3.2.4.2.4.1. Típus:...........................................................................................................................................................
3.2.4.2.4.2. Leszabályozási fordulatszám
3.2.4.2.4.2.1. Leszabályozási fordulatszám terhelés alatt: .........min-1
3.2.4.2.4.2.2. Leszabályozási fordulatszám terhelés nélkül: ......min-1
3.2.4.2.4.3. Üresjárati fordulatszám: ..........min-1
3.2.4.2.5. Befecskendező csővezeték
3.2.4.2.5.1. Hosszúság: .......mm
3.2.4.2.5.2. Belső átmérő : .....mm
3.2.4.2..6. Befecskendező fúvóka (fúvókák)
3.2.4.2.6.1. Gyári jel(ek):................................................................................................................................................
3.2.4.2.6.2. Típus(ok):....................................................................................................................................................
vagy
3.2.4.2.6.3. Nyitási nyomás2): .......kPa
vagy jelleggörbe2):.................
3.2.4.2.7. Hidegindító rendszer (ha van)
3.2.4.2.7.1. Gyári jel(ek):................................................................................................................................................
3.2.4.2.7.2. Típus(ok):....................................................................................................................................................
vagy
3.2.4.2.7.3. Leírás:..........................................................................................................................................................
3.2.4.2.8. Járulékos indító berendezés (ha van):...........................................................................................................
3.2.4.2.8.1. Gyári jel(ek):................................................................................................................................................
3.2.4.2.8.2. Típus(ok):....................................................................................................................................................
vagy
3.2.4.2.8.3. A rendszer leírása:........................................................................................................................................
3.2.4.3. Tüzelőanyag befecskendezés (csak külső gyújtású motorokhoz): igen/nem1)
3.2.4.3.1. A rendszer leírása: .......................................................................................................................................
3.2.4.3.2. Működési mód: Befecskendezés a szívócsőbe (központi befecskendezés/többpontos
befecskendezés)1)/közvetlen befecskendezés/más eljárás1) (pontosan kell megadni):
vagy
3.2.4.3.2.1. A befecskendező szivattyú gyári jele(i):........................................................................................................
3.2.4.3.2.2. A befecskendező szivattyú típusa(i):............................................................................................................
2)
3.2.4.3.3. Befecskendező fúvókák: nyitási nyomás2) ............................................................................................. kPa
vagy diagramok2):.........................................................................................................................................
3.2.4.3.4. Befecskendezési időpont:............................................................................................................................ .
3.2.4.3.5. Hidegindító rendszer
3.2.4.3.5.1. Működési mód:............................................................................................................................................
3.2.4.3.5.2. Az üzemi tartomány határértéke/beállítási értékek ........................................................................................
3.2.4.4. Tüzelőanyag tápszivattyú: van/nincs1)
3.2.5. Elektromos berendezés
3.2.5.1. Névleges feszültség: .....V, test-csatlakoztatás pozitív/negatív1)
3.2.5.2. Áramfejlesztő
3.2.5.2.1. Típus:...........................................................................................................................................................
3.2.5.2.2. Névleges teljesítmény: ........... W
3.2.6. Gyújtás
3.2.6.1. Gyári jel(ek):................................................................................................................................................
3.2.6.2. Típus(ok):....................................................................................................................................................
3.2.6.3. Működési mód:............................................................................................................................................
3.2.6.4. Elő gyújtás szabályozási jelleggörbe vagy rögzített munkapont2):..................................................................
3.2.6.5. Statikus előgyújtás beállítás2): ........fok a felső holtpont előtt
3.2.6.6.
3.2.6.7.
3.2.6.8.
3.2.6.8.1.
Megszakító-hézag2) :.........mm
A gyújtás zárási szöge2): ………..fok
Rádió zavarszűrés:.........................................................................................................................................
A zavarszűrés módja és a zavarszűrő berendezés rajza:.........................................................................
3.2.6.8.2.Az egyenáramú ellenállások névleges értéke, illetve ellenállásos gyújtókábelek esetében a méterenkénti
ellenállás:.......................................................................................................................................................
3.2.7.
3.2.7.1.
3.2.7.2.
3.2.7.2.1.
3.2.7.2.2.
3.2.7.3.
3.2.7.3.1.
3.2.8.
3.2.8.1.
3.2.8.1.1.
3.2.8.1.2.
3.2.8.1.3.
3.2.8.2.
Hűtés (folyadékhűtés/léghűtés)1)
A motor hő mérséklet-szabályozójának névleges beállítási értéke:.................................................................
Folyadékhűtés esetén
A hűtőfolyadék fajtája:...................................................................................................................................
Keringtető szivattyú(k): van/nincs1)
Léghűtés esetén
Légfúvó: van/nincs1)
Szívórendszer
Feltöltő : van/nincs 1)
Gyári jel(ek):................................................................................................................................................. .
Típus(ok):......................................................................................................................................................
A rendszer leírása (például: legnagyobb töltési nyomás: kPa, lefúvó szelep (ha van), stb.)
Töltő levegő -visszahűtő : van/nincs1)
3.2.8.3.A szívóvezetéknek és tartozékainak (szívó-gyűjtő cső , elő melegítő berende-
zés, járulékos levegő bevezető nyílások, stb.) leírása és rajzai:.......................................................................
3.2.8.3.1.A szívó-gyűjtő cső leírása (rajzokkal illetve fényképekkel):...........................................................................
3.2.8.3.2.Légszűrő rajzok:.............................................................................................................................................
vagy
3.2.8.3.2.1.
3.2.8.3.2.2.
Gyári jel(ek):..................................................................................................................................................
Típus(ok):......................................................................................................................................................
3.2.8.3.3.Szívás zaj csökkentrajzok:..............................................................................................................................
vagy
3.2.8.3.3.1.
3.2.8.3.3.2.
3.2.9.
3.2.9.1.
3.2.10.
3.2.11.
Gyári jel(ek):..................................................................................................................................................
Típus(ok):......................................................................................................................................................
Kipufogó berendezés
A teljes kipufogó berendezés rajza:................................................................................................................
A szívó- és kipufogó nyílások legkisebb keresztmetszete:..............................................................................
Szelepvezérlési idők vagy velük egyenértékű más adatok
3.2.11.1.Legnagyobb szeleplöket, nyitási és zárási szögek a felső holtpontra vonatkoztatva vagy a vezérlési idő
megadása az alternatív rendszereknél:............................................................................................................
3.2.11.2.
3.2.12.
Vonatkoztatási illetve beállítási tartományok1)
A légszennyezés elleni intézkedések
3.2.12.1.A forgattyúsház gázok visszavezetése négyütemű motorok esetében (le-
írás és rajzok):................................................................................................................................................
3.2.12.2.Járulékos berendezések a kipufogó gázok tisztításához (ha vannak, és
nem szerepelnek valamelyik más rovatban):..................................................................................................
3.2.12.2.1.Leírás illetve rajzok:.......................................................................................................................................
3.2.13.Az abszorpciós tényező adattáblájának felerősítési helye (csak komp-
resszió-gyújtású motorokhoz):.......................................................................................................................
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.2.
3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3.
3.3.2.4.
Villamos motorok esetében
Típus (tekercselés módja, gerjesztési mód):...................................................................................................
Legnagyobb teljesítmény: .........................kW/h
Üzemi feszültség:......................V
Akkumulátor
A cellák száma: .............................................................................................................................................
Tömeg:.................kg
Kapacitás:...........Ah (amperóra)
Elhelyezés:.....................................................................................................................................................
3.4.
3.5.
3.5.1.
Más motorok vagy motor-kombinációk esetében külön adatok:.......................................................................
Megengedett hőmérsékletek a gyártó adatai szerint
Hűtőrendszer
3.5.1.1.Folyadékhűtés
Legnagyobb hőmérséklet a kilépési helyen:................°C
3.5.1.2.
3.5.1.2.1.
Léghűtés
Mérési pont:......................................................................................................................................................
3.5.1.2.2.
3.6.
3.6.1.
Legnagyobb hőmérséklet a mérési ponton:...................................°C
Kenési rendszer
A rendszer leírása: ...........................................................................................................................................
3.6.1.1.A kenő anyag tartály helye (ha van):.................................................................................................................
3.6.1.2.
3.6.2.
3.6.2.1.
Működési mód (szivattyúval/befecskendezés a beömlő nyílásba................(tüzelőanyagba keverés, stb.) 1)
A kenőanyag hozzákeverése a tüzelő anyaghoz
Keverési arány:.................................................................................................................................................
3.6.3.Olajhűtő : van/nincs1)
3.6.3.1.Rajz(ok):..............................................vagy......................................................................................................
3.6.3.1.1.Gyári jel(ek):.....................................................................................................................................................
3.6.3.1.2.Típus(ok):.........................................................................................................................................................
4.Erőátvitelh)
4.1...................Az erőátviteli rendszer rajza:...........................................................................................................
4.2..................Fajtája (mechanikus, hidraulikus, elektromos, stb.):........................................................................
4.3..................Tengelykapcsoló (fajta):...................................................................................................................
4.4.Sebességváltó
4.4.1.Fajtája: automatikus/mechanikus1)
4.4.2.Működtetési módja: kézi kapcsolású/láb kapcsolású1)
4.5.Áttételi arányok
NR1R2R3Rt
Legkisebb érték
1
2
3
Legnagyobb
érték
Hátramenet
N = sebességváltómű-fokozat/sebesség-fokozat
R1 = Első fokozat áttételi aránya: áttétel a motor fordulatszáma és a sebességváltó bemenő
tengelyének fordulatszáma között
R2 = Második fokozat áttételi aránya : Áttétel a váltóbemenő tengelyének és kimenő tengelyének
fordulatszáma között
R3 = Végáttételi arány: Áttétel a váltó kimenő tengelyének és a hajtott kerék fordulatszáma között
Rt = Teljes áttétel
h) A kívánt adatokat szükség esetén az összes változathoz mellékelni kell.
4.6.A jármű legnagyobb sebessége és az a fokozat, amelyben ezt eléri
(km/órában)1):..............................................................................................................................................
4.7.
4.7.1.
Sebesség mutató és kilométer számláló: van/nincs 1)
Gyári jel(ek):................................................................................................................................................
4.7.2.Típus(ok): ...................................................................................................................................................
5.Kerékfelfüggesztés
5.1.A kerékfelfüggesztés rajza:...........................................................................................................................
5.2.Gumiabroncsok (a gumiabroncs kategóriája, mérete és legnagyobb terhelhetősége) és az alapfelszerelésbe
tartozó keréktárcsák :...................................................................................................................................
5.2.1.A legördülési kerület névleges értéke:..........................................................................................................
5.2.2.A gyártó által javasolt abroncsnyomás:............kPa
5.2.3.Gumiabroncs-keréktárcsa kombináció(k):...................................................................................................
6.Kormányzás
6.1.Kormányberendezés és működtető készülék
6.1.1.A kormányberendezés típusa:......................................................................................................................
7.
7.1.
Fékberendezés
A fékberendezés rajza:.................................................................................................................................
7.2.Fékek elől és hátul, tárcsafék illetve dobfék1)
7.2.1.Gyári jel(ek):................................................................................................................................................
7.2.2.
7.3.
Típus(ok):....................................................................................................................................................
A fék alkatrészeinek rajza
7.3.1.Fékpofák illetve féknyergek1)
7.3.2.Fékbetétek illetve féktuskók1)
7.3.3.Kézi fékkar illetve fékpedál1)
7.3.4.Fékfolyadék-tartály (ha van):.......................................................................................................................
7.4.Egyéb berendezések (ha vannak): Rajz és leírás:..........................................................................................
8.Világító- és fényjelző berendezések
8.1.Az összes berendezés bemutatása (darabszám, gyári jel(ek), típusjel(, jóváhagyó jel, a távolsági fényszóró
legnagyobb fényereje, a fény színe, megfelelő ellenőrző lámpák):
....................................................................................................................................................................
8.2.A világító- és fényjelző berendezések rajza és elrendezése:..........................................................................
8.3.Elakadásjelző (ha van):................................................................................................................................
8.4.Járulékos berendezések különleges járművekhez:........................................................................................
9.Felszerelések
9.1............................................................................................................................... Vonószerkezet (ha van)
9.1.1.Típus(ok): horgos/húzószemes/egyéb1)
9.1.2.Fényképek illetve rajzok, amelyek mutatják a vonószerkezet(ek) felépítését és beszerelési helyzetét:
....................................................................................................................................................................
9.2.A működtető szervek, ellenőrző lámpák és jelzőlámpák elrendezése és megjelölése
9.2.1.Fényképek illetve rajzok, amelyek mutatják a jelölések, a működtető szervek, ellenőrző és jelzőlámpák
elhelyezését:.................................................................................................................................................
9.3.Előírt feliratok/jármű adatok
9.3.1.Fényképek illetve rajzok, amelyek mutatják az előírt feliratok és az alvázszám elhelyezését:
.......................................................................................................................................................................
9.3.2.Fényképek illetve rajzok, amelyeken látszik a feliratok hivatalos szövege (méretmegadásokkal):
.......................................................................................................................................................................
9.3.3.Fényképek illetve rajzok, amelyek (a méretek feltüntetésével) mutatják az alvázszámot:
.......................................................................................................................................................................
9.4.Illetéktelen használat elleni védőberendezés(ek)
9.4.1.A védőberendezés(ek) fajtája:.........................................................................................................................
9.4.2.Az alkalmazott védőberendezés(ek) rövid leírása:...........................................................................................
9.5.Hangjelző készülék(ek)
9.5.1.Az alkalmazott készülék(ek) rövid leírása és rendeltetése:..............................................................................
9.5.2.Gyári jel(ek):...................................................................................................................................................
9.5.3.Típus(ok):.......................................................................................................................................................
9.5.4.A gyártó(k) neve és címe:...............................................................................................................................
9.5.5.Jóváhagyó jel:.................................................................................................................................................
9.5.6.Rajz, amely megadja a hangjelző készülék(ek) elhelyezkedését a jármű felépítményhez viszonyítva:
.......................................................................................................................................................................
9.5.7.Pontos adatok a rögzítési módról, és a jármű felépítményének azon részeiről, amelyekre a hangjelző
készülék(ek)et fel kell erősíteni:......................................................................................................................
9.6.A hátsó rendszámtábla felerősítési helye a motorkerékpáron (adott esetben több változat is megadható,
esetenként rajzok is használhatók):
.......................................................................................................................................................................
9.6.1.A függőlegeshez viszonyított dőlésszög:.........................................................................................................
II. Csak kétkerekű segédmotoros kerékpárokhoz és motorkerékpárokhoz
mellékelendő adatok
1.Felszerelések
1.1.Visszapillantó tükör (az alábbi adatokat minden visszapillantó tükörhöz meg kell adni):
.......................................................................................................................................................................
1.1.1.Gyári jel:.........................................................................................................................................................
1.1.2.Jóváhagyó jel:.................................................................................................................................................
1.1.3.Változatok:......................................................................................................................................................
1.1.4.Rajz(ok), amely(ek) megadja(-ák) a visszapillantó tükörnek (tükröknek) a járművön való elrendezését
.......................................................................................................................................................................
1.1.5.Pontos adatok a rögzítési módról és a jármű felépítményének arról a részéről, amelyre a visszapillantó
tükör fel van szerelve:.....................................................................................................................................
1.2.Támasztóállvány
1.2.1.Közép- illetve oldalállvány:.............................................................................................................................
1.2.2.
1.3.
Rajz, amelyből látszik az állvány(ok)nak a járművön való elhelyezése:..........................................................
Oldalkocsi felerősítése motorkerékpárokra (ha van):
.......................................................................................................................................................................
1.3.1.Fényképek illetve rajzok a felszerelési helyekről és a szerkezeti megoldásokról:
.......................................................................................................................................................................
1.4.Kapaszkodó az utas számára
1.4.1.Típus: Tartókeret illetve fogantyú
1.4.2.Fényképek illetve rajzok a felerősítés helyéről:...............................................................................................
III. Csak háromkerekű és négykerekű járművekhez mellékelendő adatok
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
Méretek és tömegek (mm-ben, illetve kg-ban), (adott esetben ábrára való hivatkozás is)
Felépítmény nélküli alváz szerelvényekkel való ellátásakor betartandó méretek
Hosszúság:........................................................................................................................................................
Szélesség:..........................................................................................................................................................
Magasság (terheletlenül):...................................................................................................................................
Túlnyúlás (elől): ...............................................................................................................................................
Túlnyúlás (hátul):..............................................................................................................................................
1.1.6.Határok, amelyeken belül kell lennie a felépítménnyel ellátott jármű tömegközéppontjának:
..........................................................................................................................................................................
1.2.
1.2.1.
Tömegekd)
Műszakilag megengedett legnagyobb terhelés a gyártó közlése szerint:..............................................................
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Felszerelések
Felépítmény
A felépítmény fajtája:........................................................................................................................................
Méretarányos belső nézet (áttekintő rajz):.........................................................................................................
Méretarányos külső nézet (áttekintő rajz):.........................................................................................................
Anyagok és felépítési mód:...............................................................................................................................
Ajtók az utasok számára, zárak és csuklópántok:..............................................................................................
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.5.
2.5.1.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
Az ajtók elhelyezkedése, méreteik, nyitási irányuk és legnagyobb nyitási szögük:
A zárak és a csuklópántok rajza, mely az ajtókon való elhelyezkedésüket is mutatja:........................................
A zárak és csuklópántok műszaki leírása:.........................................................................................................
Szélvédő és egyéb ablakok
Szélvédő
Alkalmazott anyagok:....................................................................................................................................... .
Egyéb ablakok
Alkalmazott anyagok:........................................................................................................................................
Ablaktörlő a szélvédőhöz
Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal):.......................................................................................
Ablakmosó a szélvédőhöz
Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal):.......................................................................................
Fagy- és páramentesítő berendezések
Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal):.......................................................................................
Visszapillantó tükör (mindegyik visszapillantó tükörhöz külön megadva)
Gyári jel:...........................................................................................................................................................
Jóváhagyó jel:....................................................................................................................................................
Változatok:........................................................................................................................................................
2.6.4.Rajzok, amelyek mutatják a visszapillantó tükörnek a járművön való elhelyezkedését:
2.6.5.Pontos adatok a rögzítési módról és a jármű felépítményének arról a részéről, amelyre a visszapillantó
tükör fel van szerelve:.......................................................................................................................................
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.3.1.
2.7.3.2.
Ülések
Számuk:............................................................................................................................................................
Elhelyezkedésük:..............................................................................................................................................
Az R pont koordinátái vagy rajzaj)
Vezetőülés:....................................................................................................................................................... .
Az összes többi ülés:.........................................................................................................................................
2.7.4.
2.7.4.1.
Névleges háttámla-dőlésszög:...................................................................................................................................
Vezetőülés:...............................................................................................................................................................
2.7.4.2.Az összes többi ülés:................................................................................................................................................
2.7.5.Ülésállíthatósági tartomány (adott esetben):
2.7.5.1.Vezetőülés:...............................................................................................................................................................
2.7.5.2.Az összes többi ülés:................................................................................................................................................
2.8.Utastér fűtés (ha van)
2.8.1.A járműtípus rövid leírása a fűtőrendszer tekintetében, ha ez a motor .hűtőfolyadékának melegét használja
fel: ...........................................................................................................................................................................
2.8.2.A járműtípus rövid leírása a fűtőrendszer tekintetében, ha ez a hűtőlevegőt vagy a motor kipufogó gázait
használja fel hőforrásként, beleértve az alábbiakat is:
.................................................................................................................................................................................
2.8.2.1.A teljes fűtőrendszer vázlatos rajza, amelyből látszik a járművön való helyzete, valamint a hangtompító
berendezés elhelyezkedése is (beleértve a hőcserélő pontok helyét is):
.................................................................................................................................................................................
2.8.2.2.A hőcserélő elrendezési rajza olyan hűtő-berendezésekhez, amelyek a kipufogó gázokat használják fel
hőforrásként, illetve azok az alkatrészek, ahol a hőcsere végbemegy (olyan fűtőrendszerek esetén, amelyek
a motorok hűtőlevegőjét használják fel hőforrásként):..............................................................................................
2.8.2.3.A hőcserélőnek, illetve azoknak az alkatrészeknek a metszetrajza, ahol a hőcsere végbemegy, a
falvastagságoknak, az anyagoknak és a felületi minőségnek a megadásával:
.................................................................................................................................................................................
2.8.2.4.A fűtőrendszer további lényeges részeihez, így például a ventilátorhoz, meg kell adni a típust és a műszaki
leírást:.......................................................................................................................................................................
2.9.Biztonsági övek
2.9.1.A biztonsági övek száma és helye, valamint azoknak az üléseknek a megadása, amelyekhez ezek a
felszerelési tárgyak alkalmazhatók:...........................................................................................................................
D/P Teljes jóváhagyó jel Esetleges változatok
Első ülés
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Hátsó ülés
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Középső hátsó, illetve középső első ülés
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Különleges kialakítás (például állítható magasságú ülések, övfeszítők, stb.)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
D = A vezető felőli oldal
P = Az utas felőli oldal
2.10.A biztonsági öv rögzítési pontok
2.10.1.A rögzítések száma és helye:....................................................................................................................................
2.10.2.Fényképek illetve rajzok a felépítményről, amelyeken a meglévő és ténylegesen felhasználható rögzítési
pontok helye és mérete, valamint az R pont helyzete megállapítható.........................................................................
2.10.3.Az övrögzítések valamint a karosszéria azon részeinek a rajza, amelyekhez az övrögzítők rögzítve vannak
(az anyagok megadásával):.......................................................................................................................................
2.10.4.A biztonsági övek azon típusainak jelzései*), amelyeket fel szabad szerelni a járműben lévő bekötési
pontokhoz:.............................................................................................................................................................
A bekötési pont helye
A felépítményenAz ülésszerkezeten
Elöl
kívül
alsó rögzítési pont
belül
Jobb oldali ülés felső rögzítési pont
jobb
alsó rögzítési pont
bal
Középső ülés felső rögzítési pont
kívül
alsó rögzítési pont
belül
Bal oldali ülés felső rögzítési pont
Hátul kívül
alsó rögzítési pont
belül
Jobb oldali ülés felső rögzítési pont
jobb
alsó rögzítési pont
bal
Középső oldali ülés felső rögzítési pont
kívül
alsó rögzítési pont
belül
Bal oldali ülés felső rögzítési pont
*) "A": hárompontos rögzítésű öv
"B": Medenceöv
"S": Különleges övtípus; ezeknek a típusoknak a jellemzőit a "Megjegyzések" rovatban kell feltüntetni
"Ar", "Br" vagy "Sr": felcsévélő szerkezettel ellátott övek
"Are", Bre" vagy "Sre" olyan övek , amelyek felcsévélő szerkezettel vannak ellátva és energiaelnyelő szerkezettel is
legalább egy rögzítési pontjukon
2.10.5.Az alkalmazott különleges biztonsági öv leírása, ha a rögzítési pont a háttámlában van, vagy ha
energiaelnyelő szerkezettel rendelkezik:.................................................................................................................

Megjegyzés a lábjegyzetekhez: amennyiben a mellékletben egy adott lábjegyzetre nem csak egy alkalommal történik utalás, a lábjegyzet szövegét minden esetben az első előfordulási oldalon tüntetjük fel.

a) Minden olyan szerelvénynél, amelyhez részjóváhagyást adtak ki, a leírást erre a jóváhagyásra való hivatkozással mellőzni lehet. Ugyanígy nincs szükség a leírásra azoknál a jármű alkatrészeknél sem, amelyeknek a kialakítása a mellékelt diagramokból vagy rajzokból világosan látható. Minden olyan rovat esetében, ahol rajzokat vagy fényképeket kell mellékelni, közölni kell a megfelelő melléklet számát.

b) Ha egy típusnak azonosító jele van, akkor ezt csak azokon a járműveken, műszaki egységeken vagy alkatrészeken szabad feltüntetni, amelyekre a vonatkozó egyedi irányelv szerint járműtípus jóváhagyást, illetve részjóváhagyást adtak ki.

c) Osztályokba sorolás az alábbi kategóriák szerint:

- kétkerekű segédmotoros kerékpárok

- háromkerekű és négykerekű könnyű járművek

- motorkerékpárok

- motorkerékpárok oldalkocsival

- és négykerekű gépjárművek

d) 1. Üres tömeg: a szokásos használatra előkészített jármű tömege az alábbi felszereléssel:

- kizárólag csak a szokásos használathoz számításba jövő járulékos szerelvények

- teljes elektromos berendezés, beleértve a gyártó által szállított világító- és fényjelző berendezéseket is

- a hivatalos előírások alapján szükséges műszerek és berendezések, amelyek beleszámítanak a jármű üres tömegébe

- a jármű összes részének a kifogástalan működéséhez szükséges folyadékok a megfelelő szintig feltöltve

Megjegyzés:

A tüzelőanyag, illetve a tüzelőanyag/olaj keverék nem számít bele az üres tömegbe, az akkumulátorsav, a hidraulika folyadék, a hűtőfolyadék és a motorolaj azonban igen

2. Saját tömeg: az üres tömeg, amelyhez még a következő tömegek is hozzáadódnak:

- Tüzelőanyag: a tüzelőanyag tartály a gyártó által közölt űrtartalmának 90%-ig feltöltve.

- A gyártó által szokásos körülmények között a szokásos működéshez szükséges tartozékokon felüli szerelvények (szerszámtáska, csomagtartó, szélvédő, védőfelszerelések, stb.)

Megjegyzés:

Azokra a járművekre, amelyek tüzelőanyag/olaj keverékével működnek, az alábbiak érvényesek:

a) Ha tüzelőanyag és az olaj előre össze van keverve, akkor a "tüzelőanyag" fogalom értelmezése az ilyen tüzelőanyag/olaj keverékre is kiterjed.

b) Ha a tüzelőanyagot és az olajat külön kell bevezetni, akkor a "tüzelőanyag" csak a benzinre vonatkozik. Az olaj tömege ilyenkor az üres tömegbe számít bele.

3. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: A gyártó által számított és meghatározott üzemi feltételek mellett az anyagok szilárdságának, a gumiabroncsok terhelhetőségének, stb. figyelembe vételével adódó tömeg.

4. Megengedett legnagyobb hasznos terhelés a gyártó adatai szerint: A 2. pontban megadott és a vezető súlyával megnövelt tömegnek a 3. pont szerinti tömegből való kivonásával kapott érték.

5. A vezető tömegeként átlagértékként 75 kg-ot kell figyelembe venni.

e) Nem szokásos motorok és rendszerek esetében a gyártónak közölnie kell azokat az adatokat, amelyek révén ez a rovat egyenértékűen kitölthető.

1) A nem megfelelő törlendő.

f) Ezt az értéket felfelé vagy lefelé kerekíteni kell a legközelebbi tizedmilliméterre.

g) Ezt az értéket P = 3,1416-tal kell számítani, és felfelé vagy lefelé kerekíteni kell a legközelebbi cm3 értékre.

h) A kívánt adatokat szükség esetén az összes változathoz mellékelni kell.

2) Tűrés(eke)t meg kell adni.

j) Az "R" pont, vagyis az "ülés vonatkoztatási pontja" a gyártó által megadott vonatkoztatási pont,

- amelynek a jármű szerkezeti részeihez viszonyított meghatározott koordinátái vannak;

- amely megfelel a törzs és a comb közötti elméleti forgáspontnak (H pont) a jármű gyártója által az egyes ülésekre megadott legalsó és leghátsó szokásos vezetési vagy használati beállításban;

- amely csak az illetékes hatóságok hozzájárulásával használható fel vonatkoztatási mennyiségként minden, nem első ülőhely esetében, amikor a H pont nem rögzíthető le a "háromdimenziós vonatkoztatási rendszerben" vagy valamely más meghatározási eljárással.

B/3. számú melléklet

Típusbizonyítvány

(Minta)

I. Rész

Eljárásmód

A típusbizonyítványnak a jóváhagyási eljárás keretében való kiállításakor az alábbi módon kell eljárni:

1. Az adatközlő lapon szereplő adatok alapján ki kell tölteni a típusbizonyítvány e melléklet II. Részében lévő rovatokat.

2. Ha a típusbizonyítvány valamely rovatában "M" jelölés található, akkor ellenőrizni kell az adatközlő lapon szereplő adatok egyezőségét. Ha az adat egyező, akkor a következő két négyzet közül az elsőbe kell keresztet rajzolni, ha nem egyező, akkor a másodikba.

3. Ha valamely rovatban "EI" jelölés található, akkor a jármű alkatrészeit vagy tulajdonságait ellenőrizni kell a vonatkozó hatályos irányelv előírásai szerint. Megfelelés esetén a következő két négyzet közül az elsőbe kell keresztet rajzolni, meg nem felelés esetén a másodikba.

4. A 2. és 3. pont szerinti ellenőrzések után ki kell tölteni a típusbizonyítványt.

II. Rész

Típusbizonyítvány (száma............)

A rovat
száma
A rovat tartalmaMegjegyzésIgenNem
1.Általános rész
1.1Gyári jelM
1,2Típus (adott esetben változatok és kivitelek)M
1.3A gyártó neve és címeM
1.4Adott esetben a gyártó megbízottjának neve és címeM
2.A jármű általános jellemzői
2.1JárműkategóriaM
2.2Legnagyobb tervezési sebességEI
2.3Kerekek
2.3.1DarabszámokM
2.3.2Szimmetrikus vagy aszimmetrikus elrendezés (háromkerekű
járműveknél)
M
2.4A vázkeret felépítéseM
3.Tömegek és méretekEI
4.Motor
4.1A motor gyártójának neve és címe (ha nem azonos a jármű gyártójával)M
4.2Gyári jelM
4.3Működési elv (külső gyújtású motor vagy kompresszió-gyújtású motor
illetve villamos motor)
M
4.4Külső gyújtású motor vagy kompresszió-gyújtású motor
4.4.1Működési módM
A rovat
száma
A rovat tartalmaMegjegyzésIgenNem
4.4.2HűtésM
4.4.3KenésM
4.4.4A hengerek vagy kamrák (forgódugattyús motorok esetében) száma és
elrendezése
M
4.4.5Furat, löket, hengerűrtartalom, illetve az égésterek térfogata
(forgódugattyús motorok esetén)
M
4.4.6Teljes vezérlési diagramM
4.4.7Volumetrikus sűrítési arány (dugattyúk és dugattyú-tömítések)M
4.4.8A motor nettó legnagyobb teljesítménye és legnagyobb
forgatónyomatéka
EI
4.4.9Tüzelőanyag-tartályEI
4.4.10Karburátor vagy más tüzelőanyag-ellátó rendszerM
4.4.11Elektromos berendezés (névleges feszültség)M
4.4.12Áramfejlesztő (kivitel és legnagyobb teljesítmény)M
4.4.13Intézkedések (légszennyezés ellen)EI
4.5Villamos hajtómotorok
4.5.1Névleges üzemi feszültségM
4.5.2Meghajtó akkumulátor(ok)M
4.5.3Nettó legnagyobb teljesítmény és legnagyobb nyomatékM
4.5.4HűtésM
5.ErőátvitelM
6.GumiabroncsokEI
7.FékberendezésEI
8.Világító- és fényjelző berendezések beépítéseEI
9.A világító- és fényjelző berendezésekEI
10.EgyebekEI
10.1.Hangjelző készülékEI
10.2.A hátsó rendszámtábla felerősítési helyeEI
10.3.Elektromos és elektromágneses zavarforrásokEI
10.4.Hangszint és kipufogó berendezés (az elektromos járművek
kivételével)
EI
10.5.Visszapillantó tükörEI
10.6.Kinyúló részekEI
10.7.Kitámasztó állvány (a három- és négykerekű járműveken kívül)EI
10.8.Illetéktelen használat ellen védelemEI
A rovat
száma
A rovat tartalmaMegjegyzésIgenNem
10.9.Biztonsági üveg, ablaktörlő, ablakmosó, fagy- és páramentesítő
berendezések (három- és négykerekű, felépítménnyel ellátott
járművekhez)
El
10.10.Kapaszkodó az utas számára kétkerekű járművekenEI
10.11.A biztonsági övek bekötési pontjai és a biztonsági övek
(felépítménnyel ellátott három- és négykerekű járműveken)
EI
10.12.Sebességmutató és kilométer-számláló motorkerékpárokhoz és három-
és négykerekű járművekhez
M
10.13.A működtető szervek, ellenőrző lámpák és jelzőlámpák megjelöléseEI
10.14.Előírt adatok a járművön (tartalom, felvitel helye és módja)EI
10.15.Jogtalan beavatkozás elleni védelem segédmotoros kerékpároknál és
motorkerékpároknál
EI
10.16.Vonóberendezések és felerősítésükEI

III. Rész

.............számú típusbizonyítvány nyilatkozat része

.............számú típusbizonyítvány nyilatkozat része
Ezennel nyilatkozunk, hogy a …………… számú adatközlő lapon a gyártó által közölt adatok a jelen típusbizonyítvány 1.
rovatában azonosított és a sorozatgyártás mintapéldányaként bemutatott kétkerekű segédmotoros kerékpár / háromkerekű
segédmotoros kerékpár / motorkerékpár / háromkerekű motoros tricikli / négykerekű motoros tricikli / oldalkocsis
motorkerékpár adataival megegyeznek.
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítjuk, hogy az előzőekben azonosított és a sorozatgyártás mintapéldányaként
bemutatott jármű megfelel/nem felel meg1) a jelen típusbizonyítványban szereplő (M és EI adatoknak).
……………………………………..
(helység)
……………………………………..
(dátum)
……………………………………..
(aláírás)
……………………………………..
(beosztás)

B/4. számú melléklet

I. Rész
Jóváhagyott járműtípus sorozatgyártásából származó jármű megfelelőségi nyilatkozata
(Minta)
Ezennel..................................................... .(vezetéknév és utónév) nyilatkozik, hogy az alábbi kétkerekű segédmotoros kerékpár /
háromkerekű segédmotoros kerékpár / motorkerékpár / háromkerekű motoros tricikli / négykerekű motoros tricikli /
oldalkocsis motorkerékpár
1. Gyári jel:......................................................................................................................................................................................
2. Típus:...........................................................................................................................................................................................
2.1. Adott esetben: Kivitel(ek) (a kivitelt számokból vagy számokból és betűkből álló jelzéssel kell megadni):
.........................................................................................................................................................................................................
2.2. Adott esetben: Változat(ok) (a változatot számokból vagy számokból és betűkből álló jelzéssel kell megadni):
.........................................................................................................................................................................................................
3. Legnagyobb teljesítmény kW-ban:................................................................................................................................................
4. A legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám min 1 -ben:...................................................................................................
5. Hengerűrtartalom cm -ben:...........................................................................................................................................................
6. Legnagyobb sebesség km/óra-ban:...............................................................................................................................................
7. Zaj dB(A)-ban:............................................................................................................................................................................ .
7.1. Zaj álló helyzetben (motorfordulatszám):..................................................................................................................................
7.2. Elhaladási zaj :......................................................................................................................................................................... .
8. Motortípus és működési mód (adott esetben):..............................................................................................................................
9. A jármű üres tömege kg-ban:........................................................................................................................................................
10. A jármű eredeti gumiabroncsai: méret(ek) mm-ben és adott esetben a gumiabroncsok termékjelzése:
.........................................................................................................................................................................................................
11. Alvázszám a típus gyártási sorozatán belül:................................................................................................................................
megfelel annak a típusnak, amelyet a......................helységben................................................................... napján a........................
jóváhagyott, és amelyet a...........számú típusbizonyítványban és a........................................ .számú adatközlő lapon azonosítottak.
……………………………..
(helység)
……………………………..
(dátum)
……………………………..
(aláírás)
……………………………..
(beosztás)
II. Rész
Jóváhagyott típusú, de nem eredeti önálló műszaki egység vagy alkatrész megfelelőségi nyilatkozata
(Minta)
Ezennel..................(vezetéknév és utónévnév) nyilatkozik, hogy az alábbi.................................. .önálló műszaki egység (alkatrész)
1. Gyári jel:.......................................................................................................................................................................................
2. Típus:............................................................................................................................................................................................
3. Száma a típus gyártási sorozatán belüli:.........................................................................................................................................
megfelel annak a típusnak, amelyet a ................................... helységben..................napján ......................jóváhagyott, és amelyet a
...............számú részjóváhagyás értesítőben és a..................számú adatközlő lapon azonosítottak.
……………………………..
(helység)
……………………………..
(dátum)
……………………………..
(aláírás)
……………………………..
(beosztás)

B/5. számú melléklet

Jóváhagyási jel

1. A jóváhagyási jel részei:

1.1. Egy négyszög, amelyben az "e" kisbetű, és azt követően annak az országnak az alább feltüntetett száma vagy betűjele van, amely a típusjóváhagyást kiadta:

1 Németország

2 Franciaország

3 Olaszország

4 Hollandia

6 Belgium

9 Spanyolország

11 Egyesült Királyság

13 Luxemburg

8 Dánia

21 Portugália

EL Görögország

IRL Írország

1.2. A jóváhagyó szám az a szám amelyet vonatkozó önálló műszaki egységre vagy alkatrészre kiállított jóváhagyó okmányban adtak meg.

A jóváhagyó számnak az 1.1 pontban leírt négyszög közelében vagy az alatt kell lennie. A jóváhagyó számhoz tartozó számjegyeknek az "e" betű ugyanazon oldalán kell lenniük, és ugyanabban az irányban elrendezettek kell lenniük. Más írásjelekkel való összetévesztés elkerülése érdekében a jóváhagyó számban a római számok használatát kerülni kell.

2. A jóváhagyási jelet úgy kell az önálló műszaki egységre vagy az alkatrészre ráírni, hogy az a járműbe való beépítés után is olvasható és tartós maradjon.

3. A jóváhagyási jel mintája az alábbi ábrán található.

Ábra

Példa a jóváhagyási jelre

Az itt bemutatott jóváhagyási jelet Írország (e IRL) adta ki 60676-os számon.

B/6. számú melléklet

A jóváhagyottal egyező gyártás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések

1. A jármű, önálló műszaki egység, alkatrész jóváhagyott típussal való egyezését az alábbi rendelkezések szerint kell ellenőrizni.

1.1. A típusbizonyítvány, illetve a jóváhagyó okmány jogosítottja köteles:

1.1.1. a termékek hatékony minőségellenőrzéséről gondoskodni;

1.1.2. rendelkezni azokkal az ellenőrző berendezésekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minden olyan járműről, műszaki egységről, alkatrészről amelyre jóváhagyást adtak ki, megállapítható legyen a jóváhagyottal való megegyezés;

1.1.3. biztosítani, hogy a vizsgálati eredményekről feljegyzések készüljenek és hogy az ezekhez kapcsolódó dokumentumok a gyártás leállítása után is még 12 hónapig rendelkezésre álljanak;

1.1.4. kiértékelni a különféle vizsgálati eredményeket abból a célból, hogy a termék műszaki jellemzői tartósan megfelelőek legyenek (ennek kapcsán számításba kell venni az ipari gyártás során megengedett tűréshatárokat);

1.1.5. biztosítani, hogy minden terméktípuson végrehajtsák az előírt vizsgálatokat;

1.1.6. biztosítani, hogy ismételt szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezzenek el, ha bebizonyosodik, hogy a minta vagy a próbadarabok nem felelnek meg az előírt vizsgálaton. Ilyenkor minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyártás a jóváhagyottal megegyezően helyreálljon.

1.2. A jóváhagyó hatóság bármikor ellenőrizheti azokat a jóváhagyottal egyező gyártás ellenőrzésére vonatkozó vizsgálati eljárásokat, amelyeket a különféle gyártóhelyeken alkalmaznak.

1.2.1. Vizsgálatkor az ellenőrnek meg kell mutatnia a termékellenőrzés vizsgálati jegyzőkönyveit és feljegyzéseit.

1.2.2. A hatósági ellenőr szúrópróbaszerűen mintákat vehet, és ezeket a gyártó laboratóriumában vizsgálhatja. A próbák legkisebb száma attól függ, hogy a gyártó saját vizsgálatai milyen eredménnyel jártak.

1.2.3. Ha a minőség nem kielégítő, vagy kívánatosnak látszik az 1.2.2.. pontban megjelölt vizsgálatok érvényességének a felülvizsgálata, akkor a hatósági ellenőr szúrópróba-szerűen mintákat vesz, és ezeket beküldi annak a vizsgáló intézménynek, ahol a jóváhagyással kapcsolatos vizsgálatokat végrehajtották.

1.2.4. Az illetékes hatóságok végrehajthatják az MR B. Függelékének az érintett termék(ek)re vonatkozó mellékletében lerögzített minden vizsgálatot.

1.2.5. Az illetékes hatóságoknak évente egy vizsgálatot kell végezniük. Ha ennél többre van szükség, akkor az MR B. Függeléke vonatkozó mellékletében ennek megfelelően kell rendelkezni. Ha a vizsgálat során kifogások merülnek fel, akkor az illetékes hatóságoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy a gyártás jóváhagyottal egyezősége mielőbb helyreálljon.

C. Függelék az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[2][7]

Lábjegyzetek:

[1] [1] Ez a Függelék a 70/156/EGK Tanácsi irányelvvel, valamint annak módosítására kiadott 98/91/EK Tanácsi irányelvvel megegyező szabályozást tartalmaz.

[2] Az A. Függelék egyes rendelkezéseinek hatálybalépéséről lásd az ezen rendelet 12. § (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában foglaltakat.

[3] [a] A lábjegyzeteket lásd alább.

[4] [2] Az ISO 612 - 1987 - magyar megfelelője: MSZ 2760:1983 idt gépjárművek és vontatott járművek fogalommeghatározásai

[5] A B. Függelék egyes rendelkezéseinek hatálybalépéséről lásd az ezen rendelet 12. § (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában foglaltakat.

[6] [1] Ez a Függelék a 92/61/EGK Tanácsi irányelvvel megegyező szabályozást tartalmaz.

[7] Hatályon kívül helyezte a 144/2004. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2005.07.01.

Tartalomjegyzék