3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet

a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 107. § (3) bekezdésének n) pontjában és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a rádióberendezések és távközlő végberendezések megfelelőségének igazolására, forgalomba hozatalára, forgalmazására, üzembe helyezésére és ellenőrzésére, az egységes megfelelőségi jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően - a 14. § (5) és (6) bekezdései tekintetében a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:[1]

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a (3) bekezdésben felsorolt készülékek kivételével a rádióberendezések és a távközlő végberendezések,

b)[2] a külön jogszabály szerinti orvostechnikai eszközök és aktív beültethető orvostechnikai eszközök szerves részét vagy tartozékát képező, a 2. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti készülékek,

c)[3] a külön jogszabályban meghatározott gépkocsik és pótkocsik, valamint motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok alkotórészét vagy önálló műszaki egységét képező, a 2. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti készülékek forgalomba hozatalára, forgalmazására és üzembe helyezésére.

(2) A rendelet hatálya minden Magyarországon készüléket gyártó, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó, tanúsító, üzembe helyező és felhasználó természetes személyre, jogi személyre, egyéb szervezetekre, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és ezek képviselőire terjed ki.

(3)[4] Nem terjed ki a rendelet hatálya a kormányzati szervek kizárólag zártcélú hálózataiban és egyedi rádió távközlő állomásaiban való alkalmazás céljára gyártott, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt berendezésekre.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) berendezés osztály: hasonlónak tekintett készülékek sajátos típusait azonosító kategória;

b) forgalmazás: a forgalomba hozott készülék értékesítése üzletszerű tevékenység keretében;

c) forgalomba hozatal: e rendelet hatálya alá tartozó készülékek visszterhes vagy ingyenes, első ízben történő belföldi rendelkezésre bocsátása, így különösen az eladás, raktározás, saját felhasználásra történő közvetlen behozatal vagy gyártás esetén az üzembe helyezés;

d) gyártó: az a gazdálkodó szervezet, amely felel a készülék tervezéséért, gyártásáért, csomagolásáért, jelöléséért és forgalomba hozataláért, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját maga vagy megbízásából más végzi. Gyártónak tekintendő az is, aki ugyancsak forgalomba hozatal céljából jelentős, az alapvető követelményeket befolyásoló változtatásokat vagy bővítéseket végez meglévő készülékeken, vagy azokból új készüléket állít elő. Ha a gyártó székhelye nem Magyarország területén van, a készülék importálója tekintendő gyártónak (a továbbiakban együtt: gyártó);

e) harmonizált szabvány: olyan szabvány, amelyet az európai követelmények egységesítése céljából egy elismert európai szabványosítási szervezet hagyott jóvá, és amelyet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétettek;

f)[5] harmonizált frekvencia vagy frekvenciasáv: az a frekvencia vagy frekvenciasáv, amelyet az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon azonos rádióalkalmazás részére osztottak fel azonos frekvenciafelhasználási feltételekkel. Az ilyen rádióalkalmazások rádióberendezései az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon korlátozás nélkül forgalomba hozhatók és üzemben tarthatók;

g) honosított harmonizált szabvány: olyan harmonizált szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően honosítottak és nemzeti szabványként közzétettek;

h) importáló: a külkereskedő, illetőleg a külkereskedelmi bizományi szerződés esetén a megbízó;

i)[6]

j)[7] káros rádiófrekvenciás zavar: olyan zavar, amely veszélyezteti a rádiónavigáció szolgálat vagy más biztonsági szolgálat működését, illetőleg másképpen súlyosan korlátoz, akadályoz vagy ismételten megszakít egy - a nemzeti szabályozás szerint működő - rádió távközlési szolgálatot;

k) készülék: minden olyan berendezés, amely rádióberendezés vagy távközlő végberendezés, vagy mindkettő;

l)[8] kijelölt tanúsító szerv (a továbbiakban: tanúsító szerv): megfelelőségi tanúsítvány kiadására külön jogszabály alapján kijelölt szervezet;

m) megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az e rendeletben előírt alapvető követelményeknek megfelel;

n) megfelelőségi tanúsítvány: tanúsító szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a készülék az e rendeletben előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel;

o) műszaki konstrukciós dokumentáció: olyan dokumentumgyűjtemény, amely tartalmazza a készülék leírását, valamint tájékoztatást és magyarázatot ad arra, hogyan teljesültek az alkalmazandó alapvető követelmények;

p) rádióberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre;

r) rádióhullámok: a térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullámok, amelyeknek frekvenciája 9 kHz-3000 GHz közé esik;

s) távközlő végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amelynek rendeltetése

sa) a közcélú távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül,

sb) a közcélú távközlő hálózattal való együttműködés;

t) üzembe helyezés: a készülék rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozása.

(2)[9] Az e rendeletben szereplő hatósági feladatokat a Hírközlési Főfelügyelet és a Hírközlési Területi Hivatal (a továbbiakban: hatóság) látják el.

Alapvető követelmények

3. §

(1)[10] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott minden készüléket úgy kell kialakítani, hogy teljesítse a Hkt. 8. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott alapvető követelményeket.

(2)[11]

(3)[12]

Interfész leírások bejelentése és közzététele

4. §[13]

Harmonizált és honosított harmonizált szabványok

5. §

(1) A vonatkozó harmonizált vagy honosított harmonizált szabványoknak, illetőleg e szabványok részeinek megfelelő készülékről vélelmezni kell, hogy teljesíti a 3. § szerinti, harmonizált vagy honosított harmonizált szabványokban, illetőleg e szabványok részeiben előírt alapvető követelményeket.

(2) A vonatkozó honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Közlönyben és a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSzT) hivatalos lapjában kell közzétenni.

(3) Ha egy harmonizált vagy honosított harmonizált szabványnak történő megfelelés ténylegesen nem biztosítja azoknak a 3. § szerinti alapvető követelményeknek a teljesülését, amelyeket a hivatkozott szabvánnyal terveztek előírni, az esetet az érdekelt fél köteles a hatóság tudomására hozni.

(4) A harmonizált vagy honosított harmonizált szabványok alapvető követelményekkel kapcsolatos - a (3) bekezdés szerinti - hiányosságai esetében a hatóság felkéri az MSzT-t arra, hogy

a) hivatalos lapjában tegye közzé az adott szabványok értelmezését, amelyekkel a megfelelőség vélelmezhető,

b) tájékoztassa a harmonizált szabványt jóváhagyó európai szabványosítási szervet a kialakult helyzetről.

Forgalomba hozatal

6. §

(1)[14] A készülék csak akkor hozható forgalomba, ha az megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesíti a.3. §-ban meghatározott alapvető követelményeket, ellátták külön jogszabály szerinti CE, illetőleg H megfelelőségi jelöléssel (a továbbiakban: megfelelőségi jelölés) és teljesíti e rendelet forgalomba hozatalra vonatkozó egyéb rendelkezéseit. A forgalomba hozatalra és a forgalmazásra további hatósági korlátozások nem vonatkoznak.

(2)[15] A gyártónak a készülékhez magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót kell mellékelnie, amelynek tájékoztatást kell nyújtania a felhasználó számára a készülék rendeltetésszerű alkalmazásáról, valamint arról, hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek.

(3) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell:

a) rádióberendezés esetén a készülék csomagolásán és a használati-kezelési útmutatóján feltüntetve, hogy a berendezést melyik országban történő használatra tervezték, valamint az egyes országokban a rádióberendezés használatának engedélyezésére vonatkozóan egyéb korlátozás vagy követelmény létezik, a 7. számú mellékletben hivatkozott osztályazonosítót a készüléken jól látható módon elhelyezve;

b) távközlő végberendezés esetén a közcélú távközlő hálózat azon interfészeinek azonosítóját - a használati-kezelési útmutatóban és amennyiben ez lehetséges, a berendezésen is elhelyezve -, amelyekhez a berendezést csatlakoztatni tervezték.

(4)[16] A Magyarország területén nem harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávot használó rádióberendezések belföldi forgalomba hozatali szándékát a gyártónak be kell jelentenie a hatóságnak. Ezen bejelentési kötelezettségnek a rádióberendezés nem magyarországi előállítója, illetőleg annak megbízottja is eleget tehet, amennyiben a rádióberendezésnek nincs magyarországi importálója. A harmonizált sávú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzékét a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet tartalmazza.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentést a forgalomba hozatal kezdete előtt legalább négy héttel meg kell tenni a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, ebben tájékoztatást kell adni a berendezés rádiótechnikai jellemzőiről (különösen a frekvenciasávokról, a csatornaosztásról, a moduláció típusáról és a rádiófrekvenciás teljesítményről) és a 4. vagy S. számú mellékletben hivatkozott szerv azonosító számáról.

(6) A bejelentésekről a hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételről a hatóság tizenöt napon belül dönt. A hatóság nyilvántartása nyilvános.

(7) Amennyiben a hatóság a (4) bekezdés alapján megtett bejelentés hiányosságai matt a nyilvántartásba vételt megtagadja, akkor a rádióberendezés nem hozható forgalomba.

(8) A (3) bekezdésben előírt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság piacfelügyeleti intézkedést hoz.

Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog

7. §

(1) A készülék - a rádióberendezés kivételével üzembe helyezhető, ha teljesíti a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeket, el van látva a megfelelőségi jelöléssel és teljesíti e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. A rádióberendezések üzembe helyezésének feltételeit külön jogszabály* határozza meg.[17]

(2) A közcélú távközlő hálózatok üzemeltetője - a (3) bekezdés kivételével - nem tagadhatja meg műszaki okokból az előfizető távközlő végberendezésének csatlakoztatását a megfelelő interfészhez, ha a berendezés teljesíti a 3. §-ban meghatározott követelményeket. Ha e kötelezettségének az üzemeltető nem tesz eleget, a hatóság kérelemre kötelezheti a csatlakoztatás eltűrésére.

(3) A hatóság engedélyt adhat az üzemeltetőnek a csatlakoztatás megtagadására, a készülék lekapcsolására vagy a készülék üzemeltetésből történő kizárására, ha a készülék - annak ellenére, hogy megfelelőségéről e rendelet előírásaival kapcsolatban nyilatkozatot adtak ki - a hálózatban súlyos kárt vagy káros rádiófrekvenciás zavart okoz, vagy károsan befolyásolja a hálózatot vagy annak működését.

(4) Amennyiben a hálózat védelme halaszthatatlan beavatkozást igényel, az üzemeltető lekapcsolhatja a készüléket, ha a felhasználónak késedelem nélkül és költségmentesen alternatív megoldást tud felajánlani. A lekapcsolást az üzemeltetőnek azonnal be kell jelentenie a hatóságnak a (3) bekezdésben, illetőleg a 9. §-ban foglalt eljárások lefolytatása érdekében.

A készülékek bemutatása

8. §

Vásárok, kiállítások és bemutatók alkalmával a hatóság nem akadályozza meg az olyan készülék kiállítását, amely nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, feltéve, hogy egy jól látható jelzés egyértelműen mutatja, hogy a megfelelőség teljesítéséig az ilyen készülék nem hozható belföldi felhasználásra forgalomba és külön jogszabályban meghatározott feltételekkel helyezhető üzembe.

Piacfelügyelet

9. §

(1)[18] A hatóság - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló jogszabályban, valamint a Hkt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapvető biztonságtechnikai követelmények kivételével - piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi a készülékek alapvető követelményeknek, valamint e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseinek való megfelelőségét.

(2) A hatóság ellenőrzi különösen, hogy

a) a gyártó rendelkezik-e az e rendeletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal és az ezt megalapozó dokumentációval;

b) a forgalomba hozott készüléket, annak csomagolását és használati-kezelési útmutatóját ellátták-e ezen rendeletben előírt jelölésekkel,

c) a készülék megfelel-e a megfelelőségi nyilatkozatban foglaltaknak.

(3)[19] A hatóság a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok szerint jár el. Az ellenőrzés során különösen jogosult a) belépni a készülék forgalomba hozatalának és forgalmazásának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre; akadályoztatás esetén a rendőrség igénybevételére;

b) az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot megtekinteni és azokról másolatot készíteni;

c) tájékoztatást kérni a gyártótól és a forgalmazótól;

d) az ellenőrző vizsgálatok elvégzése céljából jegyzőkönyv ellenében ingyenes minta és ellenminta vételére, továbbá próbavásárlás végzésére;

e) az ellenőrzéssel kapcsolatos hang- és képfelvételt készíteni.

(4) Ha a készülék gyártója nem állapítható meg, a készülék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a készüléket beszerezte, meg nem nevezi.

(5) A készülék azonosításával, illetőleg megfelelősége ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatokat a hatóság végzi: A hatóság e vizsgálatokat más tanúsító vagy vizsgáló szerv bevonásával is elvégeztetheti, de nem vonható be az a tanúsító vagy vizsgáló szerv, amely a készülék megfelelőségét tanúsította vagy vizsgálta.

(6) A hatóság a minta vizsgálatát üzemi körülmények között haladéktalanul, de legfeljebb tizenöt napon belül köteles elvégezni. A határidő - ha ezt a vizsgálat jellege indokolja - egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A vizsgálat után a mintát vissza kell, szolgáltatni.

(7) Ha a hatóság piacfelügyeleti ellenőrzése (a továbbiakban: ellenőrzés) során megállapítja, hogy a készülék nem teljesíti az alapvető követelményeket vagy e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit, korlátozza vagy megtiltja a készülék forgalomba hozatalát, forgalmazását, üzembe helyezését és üzemeltetését. Rádióberendezés üzembe helyezését és üzemben tartása korlátozásának feltételeit külön jogszabály* határozza meg.[20]

(8) A hatóságnak a (7) bekezdés szerinti intézkedéseivel kapcsolatban a 3. §-ban hivatkozott alapvető követelmények nem teljesítése esetén azonosítani kell, hogy ennek oka:

a) az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványok nem megfelelő alkalmazása,

b) az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványok hiányosságai, vagy

c) a készülék nem felel meg az 5. § (1) bekezdésében: hivatkozott szabványoknak.

(9) Azoknak a rádióberendezés típusoknak, amelyek káros rádiófrekvenciás zavart okoztak, vagy amelyekről okkal feltételezhető, hogy a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávokban meglévő vagy tervezett felhasználásokban káros rádiófrekvenciás zavart fognak okozni, a hatóságjogosult

a) forgalomba hozatalát, forgalmazását, üzembe helyezését a vizsgálathoz szükséges időtartamra ideiglenesen megtiltani,

b) forgalomba hozatalát, forgalmazását korlátozni vagy véglegesen megtiltani.

(10) A hatóság az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartása mellett

a) jogosult az e rendelet alapján végzett ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat és beszerzett dokumentumokat társhatósági, valamint nemzetközi információcsere céljára feldolgozni, továbbítani és nyilvántartani,

b) köteles az ellenőrzés eredményeit és tapasztalatait nyilvánosságra hozni.

9/A. §[21]

(1) A hatóság az ellenőrzés során vett ellenmintát vagy annak csomagolását lepecsételi, és a lepecsételésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát az ügyfélnek átadja. A jegyzőkönyvnek az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell

a) a lepecsételés helyét és idejét,

b) a lepecsételt hírközlő berendezés megnevezését, típusát és gyártási számát vagy más, a berendezés egyedi azonosítására alkalmas adatot,

c) a lepecsételés indokát,

d) a lepecsételés módját,

e) az őrzés helyét.

(2) A forgalmazó vagy a forgalomba hozó köteles az ellenmintát a jegyzőkönyvben megjelölt telephelyén vagy székhelyén őrizni, és a pecsét eltávolítását vagy megsértését megakadályozni.

(3) A hatóság próbavásárlás esetén az ellenőrzést a forgalmazó alkalmazottjának jelenlétében is jogosult megkezdeni. Az ellenőrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor kell igazolni.

Megfelelőség értékelési eljárás

10. §

(1) A készülék a 3. §-ban megállapított összes vonatkozó alapvető követelménynek való megfelelősége igazolására megfelelőség értékelési eljárásokat kell alkalmazni.

(2)[22] A (3)-(5) bekezdésekben meghatározott eljárások helyett a gyártó választása szerint a készülék a Hkt. 8. § (1) bekezdés szerinti követelményeknek való megfelelősége más jogszabályokban részletezett eljárások alkalmazásával is igazolható, ha a készülék e külön jogszabály hatálya alá tartozik.

(3) Azok a távközlő végberendezések, amelyek nem használják a földfelszíni rádiótávközlésre vagy az űrtávközlésre felosztott rádiófrekvenciás spektrumot, illetőleg a rádióberendezések vevő részei - a gyártó választása szerint - a 2., 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(4) Ha a gyártó az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványokat alkalmazta, a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó rádióberendezések - a gyártó választása szerint - a 3., 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(5) Ha a gyártó nem vagy csak részben alkalmazta az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványokat, a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó rádióberendezések - a gyártó választása szerint - a 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(6)[23] A gyártónak megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania arról, hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek. A készülék forgalomba hozatalához a Magyarországon gyártott készülék esetén a megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven vagy magyar nyelven is ki kell állítania. Nem Magyarországon gyártott készülék esetén a nyilatkozat az Európai Közösségek bármely hivatalos nyelvén kiállítható.

(7)[24] A gyártónak megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania arról, hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek. A készülék forgalomba hozatalához a Magyarországon gyártott készülék esetén a megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven vagy magyar nyelven is ki kell állítania. Nem Magyarországon gyártott készülék esetén a nyilatkozat az Európai Közösségek bármely hivatalos nyelvén kiállítható.

Tanúsító szervek

11. §[25]

A megfelelőségi jelölés

12. §

(1)[26] Az összes vonatkozó alapvető követelményt teljesítő készüléknek megfelelőségi jelölést kell viselnie, amelynek a készüléken való elhelyezéséért a gyártó felelős. A megfelelőségi jelölés alkalmazására külön jogszabály vonatkozik.

(2) Ha a 3., 4. vagy 5. számú mellékletben megállapított eljárásokat használják, a megfelelőségi jelölést ki kell egészíteni a 11. § (1) bekezdésében hivatkozott tanúsító szerv azonosító számával. Rádióberendezést ezen kívül el kell látni a berendezés osztályazonosítóval, amennyiben a 7. számú melléklet 2. pontja szerinti osztályazonosítót a hatóság előírta. Bármely más jelölést csak úgy szabad a rádióberendezésen elhelyezni, hogy a megfelelőségi jelölés láthatósága és olvashatósága ezáltal ne csökkenjen.

(3) A készüléken nem szabad olyan jelölést elhelyezni, amely összetéveszthető a megfelelőségi jelölés jelentésével és formájával.

(4) Amennyiben a készülékre külön jogszabály további alapvető követelményeket is előír és rendelkezik a megfelelőségi jelölés elhelyezéséről, a jelölés azt jelenti, hogy az ilyen készülék az e rendeletben foglaltak mellett a külön jogszabályban előírt feltételeket is teljesíti.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben hivatkozott külön jogszabályok közül egy vagy több lehetővé teszi a gyártónak egy átmeneti időszakban, hogy eldöntse, melyik rendelkezést alkalmazza, a megfelelőségi jelölés azt mutatja, hogy a készülék csak a gyártó által alkalmazott külön jogszabály rendelkezéseinek felel meg. Ebben az esetben e jogszabályokat meg kell adni azokban a dokumentációkban, értesítésekben és használati-kezelési útmutatóban, amelyeket ezek a jogszabályok megkövetelnek, és amelyek az ilyen készüléket kísérik.

(6)[27] A hatóságnak a külön jogszabály hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint meg kell tenni minden szükséges intézkedést azon személy ellen, aki az (1)-(2) bekezdéseknek nem megfelelő, illetőleg a (3) bekezdés szerinti megtévesztő jelölést helyezett el. Ha a jelölést elhelyező személy nem állapítható meg, akkor a készüléket a nem-megfelelés felfedezésekor birtokban tartó ellen megfelelő intézkedést lehet tenni.

(7) Az azonosíthatóság érdekében a gyártónak a készüléken fel kell tüntetni a típust, a tétel-, illetőleg a sorozatszámot és a gyártó nevét.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet 2001. február 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

- az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről;

-[28] a Bizottság 88/301/EGK irányelve a távközlő végberendezések piacának versenyéről;[29]

- a Bizottság 2000/299/EK határozata a rádióberendezések, a távközlő végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról.

14. §

(1) Amennyiben a szolgáltató a rendelet hatálybalépését követően 2001. április 30-ig, illetőleg szabványos interfész esetén 2001. február 28-ig kíván szolgáltatást nyújtani, a szolgáltatás megkezdése előtt köteles bejelenteni az interfészeket.

(2) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági ügyekre is e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) Forgalomba hozatalra jogosító hatósági engedély alapján a készülék az engedély lejártáig, de legkésőbb 2001. december 31-ig hozható forgalomba.

(4)[30] A rádióberendezések 2000. június 30-án hatályban lévő egyedi-, típus és rendszeresítési engedélyei és a 2000. július 1. - 2001. január 31. között rádióberendezésekre kiadott forgalomba hozatali engedélyek megfelelőségi nyilatkozatnak minősülnek.

(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XIl. 31.) IKIM rendelet 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a szakasz szövege (1) bekezdésre változik:

"A rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre a rendelet 3. és 4. §-ait, valamint az 1. és 4. számú mellékletét és a 3. számú mellékletének B) pontját kell alkalmazni."

(6) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI. 11.) GM-KHVM együttes rendelet

a) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre a rendelet 3. §-át, 5. §-ának (1)-(2) bekezdését, valamint az 1. és 3. számú mellékletét kell alkalmazni."

b) 5. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Stumpf István s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A rendelet hatálya alá nem tartozó berendezések az 1. § (3) bekezdésének hivatkozása szerint

1. A rádióamatőrök által használt, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányát és Egyezményét kiegészítő Rádiószabályzat S1. cikkének S1.56. bekezdése szerinti rádióberendezések, kivéve, ha a berendezés kereskedelmi forgalomba kerül.

A rádióamatőrök által összeszerelt alkatrész készlet és a rádióamatőrök által és számukra átalakított kereskedelmi berendezések nem tekintendők kereskedelmi forgalomban beszerezhetőnek.

2. A tengeri hajók külön jogszabályban* meghatározott fedélzeti navigációs és más rádiótávközlő berendezései.[31][32]

a) 9 GHz-es sávú kutató és mentő válasz jeladó berendezés (SART),

b) 9 GHz-es sávú radarállomás,

c) automatikus rádiólokációs helyzetértékelő rendszer (ARPA),

d) rádió iránymérő készülék,

e) Loran-C és Csajka rendszerű rádiónavigációs berendezés,

f) Decca rendszerű rádiónavigációs berendezés,

g) 1,5 GHz-es sávú globális helymeghatározó rendszerek (GPS és GLONASS) rádió berendezése,

h) vész- és biztonsági célú digitális szelektív hívás (DSC) és beszéd átvitelére szolgáló középhullámú rádiótelefon berendezés,

i) vész- és biztonsági célú digitális szelektív hívás (DSC), keskenysávú távgépíró (NBDP) és beszéd átvitelére szolgáló közép- és rövidhullámú rádióberendezés,

j) vész- és biztonsági célú digitális szelektív hívás (DSC) vételére szolgáló közép- és rövidhullámú készülék,

k) 2182 kHz-es vészfrekvencián működő rádióberendezés,

l) 2182 kHz-es vészfrekvencia vételére szolgáló készülék,

m) navigációs és meteorológiai figyelmeztetésekre, valamint sürgős tájékoztatásokra (NAVTEX) szolgáló rövidhullámú vevőkészülék,

n) tengerészeti biztonsági közleményekre (MSI) szolgáló rövidhullámú, keskenysávú távgépíró (NBDP) vevőkészülék,

o) VHF-sávú, digitális szelektív hívóművel (DSC) ellátott rádiótelefon berendezés,

p) VHF-sávú, digitális szelektív hívások vételére szolgáló készülék,

r) VHF-sávú duplex rádiótelefon berendezés mentő járművek számára,

s) VHF-sávú légi mozgószolgálati frekvencián működő vész- és biztonsági célú duplex rádiótelefon berendezés, t) a hajókatasztrófák helyét jelző 121,5 MHz-es,

243 MHz-es és 406 MHz-es sávú COSPAS-SARSAT rendszerű rádióbója (EPIRB),

u) 1,5 GHz-es sávú Inmarsat-B rendszerű hajó földi állomás,

v) 1,5 GHz-es sávú Inmarsat-C rendszerű hajó földi állomás,

x) 1,5 GHz-es sávú továbbfejlesztett csoportos hívás (EGC) vételére szolgáló készülék,

y) a hajókatasztrófák helyét jelző 1,5 GHz-es sávú, Inmarsat rendszerű rádióbója (EPIRB),

3. Kábelek és vezetékek.

4. Kizárólag rádió és televízió műsorszórás vételére használt vevőkészülékek.

5. A külön jogszabályban** meghatározott, a polgári légiközlekedésben alkalmazott termék, légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz és alkatrész.[33][34]

6. A légiforgalom-irányítás alá tartozó távközlő rendszerekben, légtér felderítési és navigációs rendszerekben alkalmazott rádióberendezések.

2. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 10. § (3) bekezdésében hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás "A" modul (belső gyártásellenőrzés)18

1. Ez a melléklet azt az eljárást tartalmazza, amellyel a 2. pontban megállapított kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja, hogy a szóban forgó termékek teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártóknak a megfelelőségi jelölést minden terméken el kell helyezni, és a megfelelőségről írásbeli nyilatkozatot kell tenni.

2.[35]

3. Ha a gyártó székhelye nem Magyarországon van, akkor a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a terméket Magyarországon forgalomba hozzá.

4. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak megvizsgálását, hogy a termék megfelel-e e rendelet alapvető követelményeinek. Magába kell foglalni a termék tervezését, gyártását és működését, különösen

a) a termék általános leírását,

b) elvi elrendezését, továbbá az alkatrészek, szerelvények és áramkörök műhelyrajzait, illetőleg kapcsolási vázlatait,

18 Lásd az MSZ 25051 2. fejezetét.

c) minden olyan leírást és magyarázatot, amely az említett rajzok és kapcsolási vázlatok, valamint a termék működésének megértéséhez szükséges,

d) az 5. §-ban hivatkozott szabványok jegyzékét, amelyeket részben vagy egészben alkalmaztak, e rendelet alapvető követelményeinek teljesítése céljából elfogadott megoldások leírását és magyarázatát, ha az 5. §-ban hivatkozott szabványokat nem alkalmazták, vagy azok nem léteznek,

e) a tervezés során végzett számításokat, az elvégzett vizsgálatok eredményeit,

j) a vizsgálati jegyzőkönyveket.

5. A gyártónak meg kell őrizni a műszaki dokumentációval való megfelelőségre vonatkozó nyilatkozat másolatát.

6. A gyártónak meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a gyártott termékek megfelelőségét a 2. pontban hivatkozott műszaki dokumentációval és e rendelet követelményeivel.

3. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 10. § (4) bekezdésében hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás

Belső gyártásellenőrzés speciális készülékvizsgálatokkal

Ezen mellékletben ismertetett eljárás során a 2. számú mellékletben foglaltakat és a következő kiegészítő követelményeket kell alkalmazni:

A gyártónak minden egyes készüléktípusra el kell végezni az összes alapvető vizsgálatsorozatot. A gyártó által kiválasztott tanúsító szerv felelőssége annak meghatározása, hogy a vizsgálatsorozatok alapvetőnek tekintendők-e, kivéve, ha a vizsgálatsorozatokat harmonizált, vagy nemzeti szabványokban határozták meg. A tanúsító szervnek figyelembe kell venni az együttesen eljáró tanúsító szervek korábbi döntéseit.

A gyártónak nyilatkozni kell, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezték, és hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek, továbbá a gyártási folyamat során a készülékre el kell helyezni a tanúsító szerv azonosító számát.

4. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 10. § (3)-(5) bekezdéseiben hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás

Műszaki konstrukciós dokumentáció

Ezen mellékletben ismertetett eljárás során a 3. számú mellékletben foglaltakat és a következő kiegészítő követelményeket kell alkalmazni:

A műszaki konstrukciós dokumentációt a 2. számú melléklet 4. pontjában leírt műszaki dokumentáció és a 3. számú mellékletben leírt vizsgálatsorozathoz tartozó megfelelőségi nyilatkozat együttesen alkotja.

A gyártónak a műszáki konstrukciós dokumentációt legalább egy tanúsító szervnek be kell mutatni. Több tanúsító szerv bevonása esetén minden egyes szervet tájékoztatni kell a többiekről, akik megkapták a dokumentációt.

A tanúsító szervnek ellenőrizni kell a műszaki konstrukciós dokumentációt, és ha úgy találja, hogy az nem kellően támasztja alá az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelést, a tanúsító szerv véleményt adhat a gyártónak, és tájékoztatnia kell azokat a tanúsító szerveket, amelyek még megkapták a dokumentációt. A véleményt négy héten belül ki kell adni azt követően, hogy a tanúsító szerv a dokumentációt megkapta. A vélemény kézhezvételekor vagy a négyhetes időszak letelte után a készülék forgalomba hozható, fenntartva a jogot a 6. § (4) bekezdése és a 9. § (9) bekezdésének b) pontja alkalmazására.

A gyártónak a műszaki konstrukciós dokumentációt az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig ellenőrzés céljából a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan meg kell őrizni.

5. számú melléklet a 3/2001. (1. 31.) MeHVM rendelethez

A 10. § (3)-(5) bekezdéseiben hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás

Teljes minőségbiztosítás19

1. A teljes minőségbiztosítás olyan eljárás, amellyel a 2. pont kötelezettségeit teljesítő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártónak minden egyes terméken el keli helyezni a 12. § (1) bekezdésében hivatkozott megfelelőségi jelölést, és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell tenni.

2. A gyártónak a 3. pontban meghatározott jóváhagyott minőségügyi rendszert kell működtetni a tervezésre, gyártásra, végellenőrzésre és vizsgálatokra, és a 4. pontban meghatározottak szerint felügyelet alatt kell állnia.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártónak minőségügyi rendszere tanúsító szervvel történő értékelésére kérelmet kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tervezett termékekre vonatkozó minden lényeges tájékoztatót,

b) a minőségügyi rendszer dokumentációját.

19 Lásd az MSZ 25051 10. fejezetét.

3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek feleljenek meg e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártó által alkalmazott minden elemet, követelményt és rendelkezést dokumentálni kell rendszeres és rendezett módon írott irányelvek, eljárások és utasítások formájában. E minőségügyi rendszer-dokumentációnak biztosítani kell a minőségügyi politika és eljárások, úgymint minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek közös megértését.

A dokumentációnak különösen a következők pontos leírását kell tartalmazni:

a) a minőségügyi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetés felelőssége és jogai a tervezés és a termék minőségét illetően, harmonizált vagy nemzeti szabványokat és műszaki szabályozásokat, valamint a vonatkozó vizsgálati előírásokat, és ha az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványokat nem alkalmazták teljes mértékben, akkor azok az eszközök, amelyek felhasználásával biztosítják, hogy e rendelet termékekre vonatkozó alapvető követelményei teljesülnek,

b) a tervezés ellenőrzésére és igazolására szolgáló módszerek, eljárások és rendszeres tevékenységek, amelyeket akkor alkalmaznak, ha olyan termékeket terveznek, amelyek a tárgyalt termékosztályokba tartoznak,

c) az alkalmazott megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és rendszeres tevékenységek,

d) a gyártás előtt, alatt és után végzett ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek végzésének gyakorisága, és ha szükséges, a gyártás előtt végzett vizsgálatok eredményei,

e) azok az eszközök, amelyekkel biztosítható, hogy a vizsgálati és ellenőrzési lehetőségek tekintetbe veszik a szükséges vizsgálatok elvégzésére vonatkozó követelményeket,

f) a minőségügyi jegyzőkönyvek, úgymint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, hitelesítési vagy kalibrálási adatok, az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések,

g) azok az eszközök, amelyekkel ellenőrizhető a termék minősége és az előírt terv, valamint a minőségügyi rendszer hatékony működésének teljesítése.

3.3. A tanúsító szervnek meg kell vizsgálni a minőségügyi rendszert annak meghatározására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni ezeknek a követelményeknek a teljesítését, ha a minőségügyi rendszer megfelel a vonatkozó nemzeti szabványoknak.

A tanúsító szervnek különösen azt kell vizsgálni, hogy a minőség-ellenőrzési rendszer biztosítja-e a termékek e rendelet követelményeinek va1ó megfelelőségét a 3.1. és 3.2. pontokra való tekintettel benyújtott dokumentáció figyelembevételével, beleértve - ahol szükséges - a gyártó által biztosított vizsgálati eredményeket.

A felülvizsgálatot végző csoport legalább egy tagjának olyan személynek kell lenni, akinek már van gyakorlata a szóban forgó gyártási technológia értékelésében. Az értékelési eljárásnak magába kell foglalni a gyártó telephelyén végzett értékelő szemlét.

A döntésről a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmazni kell a vizsgálat következtetéseit és indokolt értékelési döntést.

3.4. A gyártónak

a) vállalni kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségügyi rendszer támasztotta kötelezettségeket és úgy tartja fenn a rendszert; hogy az megfelelő és hatékony maradjon,

b) tájékoztatni kell a minőségügyi rendszert jóváhagyó tanúsító szervet a minőségügyi rendszer minden módosításáról.

3.5. A tanúsító szervnek

a) ki kell értékelni a tervezett módosításokat, és el kell dönteni, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is teljesíti-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket, vagy újbóli vizsgálat szükséges,

b) döntéséről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmazni kell a vizsgálat következtetéseit és az indokolt értékelési döntést.

4. Felügyelet a tanúsító szerv felelősségével

4.1. A felügyelet célja meggyőződni arról, hogy a gyártó hűen teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit.

4.2. A gyártónak belépést kell biztosítani a tanúsító szerv számára ellenőrzési célokból a tervező-, gyártó-, ellenőrző, vizsgáló- és tárolóhelyiségekbe, és rendelkezésre kell bocsátani minden szükséges tájékoztatást, különösen:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációját,

b) a minőségre vonatkozó jegyzőkönyveket a minőségügyi rendszer tervezési részében számításba vett adatokkal, úgymint elemzéseket, számítások és vizsgálatok eredményeit,

c) a minőségre vonatkozó jegyzőkönyveket a minőségügyi rendszer gyártási részében számításba vett adatokkal, úgymint ellenőrzési jegyzőkönyveket és vizsgálati adatokat, hitelesítési vagy kalibrálási adatokat, a részt vevő személyek képzettségére vonatkozó jelentéseket.

4.3. A tanúsító szervnek időszakonként felülvizsgálatot kell végezni, hogy meggyőződjön arról: a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és a gyártónak a felülvizsgálati jegyzőkönyvet át kell adni.

4.4. Ezen túlmenően a tanúsító szerv váratlan szemléket is tarthat a gyártónál. Az ilyen szemlék során a tanúsító szerv - ha szükséges - vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségügyi rendszer megfelelően működik-e. A tanúsító szervnek ilyenkor át kell adni a gyártó részére egy szemlejegyzőkönyvet, ha pedig vizsgálatokat is végeztek, úgy a vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5. A gyártónak az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan meg kell őriznie:

a) a 3.1. b) pont szerinti dokumentációt,

b) a 3.4. b) pontban hivatkozott módosítást,

c) a tanúsító szerveknek a 3.5. b) pontban, valamint a 4.3. és 4.4. pontban említett döntéseit és jegyzőkönyveit.

6. Minden egyes tanúsító szervnek a többí tanúsító szerv rendelkezésére kell bocsátani a kiadott és visszavont minőségügyi rendszer jóváhagyására vonatkozó lényeges tájékoztatást, beleértve a szóban forgó termék(ek)re vonatkozó hivatkozásokat.

6. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez[36]

7. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 12. § (2) bekezdésében hivatkozott berendezések jelölése

Berendezések osztályozása

1. A rádióberendezések és a távközlő végberendezések első osztályába azok a készülékek tartoznak, amelyek megfelelőségi nyilatkozattal és jelöléssel forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők. Erre az osztályra osztályazonosítót nem kell alkalmazni.

2. A rádióberendezések második osztályába azok a rádióberendezések tartoznak, amelyek forgalomba hozatalánál a 6. § (4) bekezdése szerint kell eljárni, és forgalomba hozatala, illetőleg forgalmazása a 9. § (9) bekezdésének b) pontja szerinti korlátozások alá eshet. Erre az osztályra az alábbi osztályazonosítót kell alkalmazni:

Az osztályazonosítónak a CE, illetőleg a H jelöléssel azonos méretűnek kell lenni.

8. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez[37]

9. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

RÁDIÓTÁVKÖZLŐ BERENDEZÉS BEJELENTÉSE

összhangban a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet 6. §-ának (4) bekezdésével

(NOTIFICATION OF RADIOCOMMUNICATION EQUIPMENT

in accordance with the Article 6.4 of the provision of the 3/2001 (I. 31.) MeHVM of radio and telecommunications terminal equipment and the recognition of their conformity)

1. A BEJELENTŐRE VONATKOZÓADATOK (INFORMATION ON THE NOTIFIER):

A cég/személy neve (Company name):
Utca (Street):Postafiók/P. O: Box.
Irányítószám, város (Postal code, City):
Cégbírósági/bírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány száma (Business/Legal registration number or Entreprene-
urial permit number):
Kapcsolattartó neve (Contact person):
Telefon (Telephone):Fax (Telefax:)Elektronikus levelezési cím
(E-mail):

2. GYÁRTÓ (MANUFACTURER):

A cég neve (Company name):
Utca (Street):
Postafiók (P. O. Box.):
Irányítószám, város (Postal code/City):
Kapcsolattartó neve (Contact person):
Telefon (Telephone):Fax (Telefax):Elektronikus levelezési cím
(E-mail):

3. A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT):

Gyártó (Manufacturer):

Típusmegjelölés (Type designation):

A berendezés rendeltetése (Intended use of the equipment):

A berendezés kategóriája (Equipment category):

Üzemmód (Mode of operation):

Frekvencia/Frekvenciatartomány (Frequency/Frequency range):

Az adó legnagyobb kimenő teljesítménye (Maximum transmitter output power):

Csatornaszám és csatornatávolság (Number of channels and channel separation):

Moduláció (Modulation):

Antennára vonatkozó tudnivaló (Information on antenna):

Jel/szünet arány (Duty cycle):

Táp-ellátás (Power supply):

Országok, ahova használatra szánják (Countries where it is intended to be used):

Magyarország (Hungary): o Egyéb (Others): o e.g.

4. TÁJÉKOZTATÁS A MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSBE BEVONT SZERVEKRŐL (AZONOSÍTÓ SZÁMA ÉS NEVE) (INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOI;VED CONFORMITY ASSESSMENT, ID NUMBER AND NAME):

5. EGY ESETLEGES MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSNÉL ALKALMAZOTT S7ABVÁNY(OK)RA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS (INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT):

6. RÁDIÓ INTERFÉSZ ELŐÍRÁS MAGYAR HIVATKOZÁSI SZÁMA (HUNGARIAN CODE NUMBER OF RADIO INTERFACE SPECIFICATION):

Alulírottak tudomásul vesszük, hogy a rádióberendezések üzemeltetéséhez szükséges frekvenciákat a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 80. § (2) bekezdésével összhangban a Magyarországon történő felhasználás előtt a hírközlési hatóság jelöli ki. E bejelentés alapján semmilyen törvényes igény nem támasztható a frekvenciakijelöléssel kapcsolatban.[38]

We are aware that the frequencies required for operation of the rádio equipment are assigned prior to usage within Hungary by the Communications Authority in accordance with Article 80 paragraph 2 of Act XL of 2001 on Communication. No legal claim to frequency assigment can be derived from this notification.

8. ALÁÍRÁS (SIGNATURE):

Hely/keltezés (Place/date): Aláírás (Signature):

Társaság neve, bélyegző (Company name, stamp):

9. A HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG TÖLTI KI

(RESERVED FOR THE COMMUNICATION AUTHORITY, HUNGARY):

Beérkezés kelte: .Ügyiratszám:
Kiadás kelte:
Megjegyzés:

TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

(GUIDANCE TO FILLING IN THE FORM)

2. pont: GYÁRTÓ:

Item 2, MANUFACTURER:

Csak akkor töltsük ki, ha a gyártó nem a bejelentő.

To be filled-in only when the manufacturer is not the notifier.

3. pont: A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

Item 3, INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT:

A berendezés rendeltetése:

Intended use of the equipment:

Lehet: távvezérlés, távmérés, adatátvitel, riasztás vagy hangátvitel stb.

Can be: remote control, telemetry, data transmission, alarm or transmission of audio etc.

Berendezés kategória:

Equipment category:

Lehet: adó vagy adóvevő stb.

Can be: transmitter or transceiver etc.

Üzemmód:

Mode of operation:

Lehet: szimplex, fél-duplex vagy duplex, szakaszos vagy folyamatos stb.

Can be: simplex, semi-duplex or duplex, intermittent or continuous etc.

Moduláció:

Modulation:

Lehet: FM, AM, PM stb. lehetőleg az ITU szerinti modulációs mód jelölést kell használni.

Can be: FM, AM, PM etc. Preferably ITU emission class designations should be used.

Antennára vonatkozó tudnivaló:

Information on antenna:

Lehet: antennák száma, külső antennacsatlakozóval szerelve, beépített vagy tartozék antenna stb. Egy esetleges antennanyereséget meg kell adni. Ha több antennát használunk, a nyereséget egyenként adjuk meg.

Can be: number of antennas, whether fitted with an external antenna connector, integral or dedicated antenna etc. A possible antenna gain must be stated. If more than one antenna is used, the gain must be stated for each antenna.

Jel/szünet arány:

Duty cycle:

A CEPT/ERC 70-03 Ajánlás 1. függelékének 7. táblázata szerint.

Can be given in accordance with CEPT/ERC Recommendation 70-03, Appendix 1, Table 7.

Táp-ellátás:

Power supply:

Tájékoztatás a feszültségről stb. az akkumulátor típusáról.

Information on voltage etc:, type of battery.

Országok, ahova használatra szánják:

Countries where it is intended to be used:

Egyéb lehet: országok betűjele, vagy országcsoportok rövid megnevezése.

Others can be: the letter of countries or the abbreviated name of the group of countries.

4. pont: A MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSBE BEVONT SZERVRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Item 4, INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED CONFORMITY ASSESSMENT:

Ha több tanúsító szerv szerepei az ügyben, az összes érintett szervről adjunk tájékoztatást:

If more than one Notified Body have been involved, information shall be given on all the Bodies involved.

5. pont: TÁJÉKOZTATÁS ESETLEGES MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSNÉL HASZNÁLT SZABVÁNY(OK)RÓL

item 5, INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT:

Ha történt megfelelőség-értékelés, az összes szabványt meg kell adni.

If a conformity assessment has been made, all standards used must be stated.

6. pont: TÁJÉKOZTATÁS A RÁDIÓINTERFÉSZ MAGYAR HIVATKOZÁSI SZÁMÁRÓL

Item 6, HUNGARIAN CODE NUMBER OF INTERFACE SPECIFICATION:

A magyar rádióinterfész előírást kell megadni.

The Hungarian radio interface specification used must be stated.

Kérjük, küldje vissza:

Please return to:

Budapesti Hírközlési Felügyelet H-1376 Budapest

Postafiók: 997

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2001.12.23.

[2] Az orvostechnikai eszközökről szóló 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet.

[3] A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

[4] A zártcélú hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet.

[5] Megállapította a 6/2003. (III. 31.) IHM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.04.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2001.12.23.

[7] A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény mellékletének 29. pontja.

[8] Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 22/1999. (VIII. 4.) KHVM rendelet.

[9] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2001.12.23.

[10] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2001.12.23.

[11] Hatályon kívül helyezte a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2001.12.23.

[12] Hatályon kívül helyezte a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2001.12.23.

[13] Hatályon kívül helyezte a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2001.12.23.

[14] 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet az egységes megfelelőségi jelölés használatáról

[15] Megállapította a 12/2003. (IX. 30.)IHM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.08.

[16] Módosította a 6/2003. (III. 31.) IHM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.04.01.

[17] * Szabályozására lásd 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet.

[18] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2001.12.23.

[19] Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény.

[20] * Szabályozására lásd 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet.

[21] Beiktatta a 24/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.12.23.

[22] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § g) pontja. Hatályos 2001.12.23.

[23] Megállapította a 12/2003. (IX. 30.) IHM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.10.08.

[24] Beiktatta a 12/2003. (IX. 30.)IHM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.10.08.

[25] Hatályon kívül helyezte a 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet 17. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2003.10.11.

[26] 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet az egységes megfelelőségi jelölés használatáról.

[27] Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény.

[28] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § h) pontja. Hatályos 2001.12.23.

[29] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § h) pontja. Hatályos 2001.12.23.

[30] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § j) pontja. Hatályos 2001.12.23.

[31] Megállapította a 12/2003. (IX. 30.) IHM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[32] * A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet.

[33] Megállapította a 12/2003. (IX. 30.) IHM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[34] ** A polgári légiközlekedésre vonatkozó műszaki követelményekről és adminisztratív eljárásokról szóló 7/2001. (II. 14.) KöViM rendelet.

[35] Hatályon kívül helyezte a 12/2003. (IX. 30.) IHM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.10.08.

[36] Hatályon kívül helyezte a 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet 17. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2003.10.11.

[37] Hatályon kívül helyezte a 6/2003. (III. 31.) IHM rendelet 9. § d) pontja. Hatálytalan 2003.04.01.

[38] Megállapította a 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. § l) pontja. Hatályos 2001.12.23.

Tartalomjegyzék