6/2000. (II. 26.) FVM rendelet

az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 91. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alapján

a) a vállalkozásokhoz, az agrártermelés költségeinek csökkentéséhez,

b) az agrárgazdasági beruházásokhoz,

c) az erdővédelemhez és az erdőgazdálkodási tevékenységhez,

d) a termőföld minőségi védelméhez, és hasznosításához,

e) az állattenyésztési és tenyésztésszervezési feladatokhoz,

f) a halgazdálkodási tevékenységekhez,

g) a vadgazdálkodási tevékenységekhez,

h) az agrárinformatikához, a farm és egyéb szakmai gyakorlatokhoz, valamint

i) az a)-h) pontokhoz kapcsolódó agrárgazdasági célok megvalósítását segítő feladatokhoz

a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig támogatás vehető igénybe.

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatások igénybevételére, elszámolására az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nyilv. r.) foglaltakat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) A támogatásra való jogosultság megállapítása, igazolása során

a) pályázat alapján igényelhető támogatások esetén az R. 8. §-ának (5) bekezdésében,

b) alanyi jogon kérelemmel igényelhető támogatások esetén az R. 8. §-ának (6) bekezdésében

foglaltak alapján kell eljárni.

II. Fejezet

VÁLLALKOZÁSOKHOZ, AZ AGRÁRTERMELÉS KÖLTSÉGEINEK CSÖKKENTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

3. § A vállalkozásokhoz, az agrártermelés költségeinek csökkentéséhez kapcsolódó támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 3. alcím alatt biztosított összeg.

A) Az agrártermelést segítő támogatások

1. Földalapú növénytermelési támogatás

4. § (1) E jogcímen vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe az a földhasználó, aki/amely

a) 1,00-300,00 hektár közötti külterületi szántóterületen gazdálkodik, és a következőkben felsorolt növények valamelyikét termeli: búzát, rozsot, triticalét, árpát, kukoricát (kivéve a silókukoricát), rizst, szóját, szárazborsót, dohányt, repcét, napraforgót, burgonyát, tökmagot és fénymagot (a továbbiakban együtt: támogatott növények) termel,

b) 300 hektár feletti külterületi szántóterületet művel, melynek földrészletenkénti AK értéke nem haladja meg a 17 AK/ha-t,

c) egy hektárt meghaladó területen szántóföldi zöldségtermelést (a fűszerpaprikát is beleértve) folytat, illetve

d) 0,5 hektárt meghaladó termő gyümölcsöst vagy termő szőlőterületet művel,

e) gyepterületet, vagy

f) halastavat használ, vagy

g) termő gyümölcsültetvény és szántóföldi zöldség, valamint hibrid vetőmag termőterületre öntöző vizet használ (a továbbiakban: vízhasználat), és amelyre érvényes, saját névre szóló üzemelési vízjogi engedéllyel rendelkezik.

(2) Az agrároktatási és kutatási intézmények 300 hektárnál nagyobb külterületi szántóterülettel rendelkező regisztrált tangazdaságai, tanüzemei [az (1) bekezdésben foglaltakkal együtt a továbbiakban együtt: igénylő] az általuk használt külterületi szántóterület után 300 hektár területig a támogatott növények termesztése esetén 4000 Ft/ha támogatást vehetnek igénybe.

(3)[1] Az igénylő vízhasználatra, valamint arra a külterületi szántó, szántóföldi zöldség, illetve szőlő, gyümölcsös, gyep művelési ágban nyilvántartott területre, halastóra igényelhet vissza nem térítendő támogatást:

a) amely a támogatás igénylésekor tulajdonában, illetve szerződés alapján használatában van, és amelyre a földhasználatot, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján bejelentette - kivéve a 0,5 és 1 hektár közötti termő szőlő és termő gyümölcsös területet -, valamint eleget tett a Nyilv. r. szerinti bejelentési kötelezettségének,

b) ahol a szántóterületen a 20 és 300 hektár közötti birtokkategóriában, a szántóföldi zöldség, valamint a szőlő, gyümölcsös, gyep művelési ágú területeken betartja a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról szóló 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat alapján e rendelet 1. számú mellékletében szereplő egyes szakmai követelményeket,

c) amelyen e rendelet 6. §-ában felsorolt birtokkategóriák esetében a támogatott növényeket termeli azok összevont területének mértékéig.

5. §[2] A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az igénylő

a) előző évi összes árbevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel érje el az ötven százalékot. A kezdő vállalkozások, illetve azon mezőgazdasági termelők esetében, akik/amelyek az őket ért ár- és belvízkárok miatt szerepelnek az illetékes megyei földművelésügyi hivatal kárfelmérés alapján készített nyilvántartásában, a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételt a tárgyévi várható árbevétel alapján is lehet számítani. Ebben az esetben a tárgyévi várható árbevételről az igénylőnek nyilatkoznia kell,

b) az 1999. évi őszi búza vetésterületének legalább negyven százalékán fémzárolt, a vetés teljes területén - kivéve az elismert ökológiai gazdálkodást folytatókat - csávázott vetőmagot vetett, illetve a tárgyévben növényvédő szert és alapműtrágyát használjon,

c) a kukoricavetés teljes területére hibrid vetőmagot, az egyéb támogatott növények körébe tartozó területen - annak legalább negyven százalékán - fémzárolt, minősített vetőmagot, (a vöröshagyma, a triticale és a fokhagyma kivételével) szaporítóanyagot használjon. Ezen túlmenően az igényelhető támogatás mértékéig a szervestrágya- és - kivéve az elismert ökológiai gazdálkodást folytatókat - műtrágya- és növényvédőszer-felhasználás is támogatható,

d) a támogatott növények termésére a támogatás igénylésének időpontjában termeltetési, illetve értékesítési szerződéssel rendelkezzen, vagy nyilatkozzon a megtermelt termés saját gazdaságban történő felhasználásáról,

e) a támogatott növények, valamint a 4. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő 17 AK esetén a vetőmag- (a szántóföldi zöldség, a dohány, a burgonya esetében a szaporítóanyag), a műtrágya- és a növényvédőszer-felhasználást (beleértve a szőlő és gyümölcsös területeket is), általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nélkül számított, legalább az igénybe vett támogatás mértékéig saját névre szóló számlával - integráció vagy áruhitel konstrukcióban folyó termelés esetén termeltetési szerződéssel, áruhitel megállapodással és saját névre szóló átvételi bizonylattal - igazolja. Szervestrágya-felhasználás esetén a helyben szokásos áron - maximum ezer forint/tonna értéken - a falugazdász igazolása is elfogadható,

f) ha őstermelő, rendelkezzen érvényesített őstermelői igazolvánnyal,

g) a használatában lévő mezőgazdasági területet - a minisztérium által meghirdetett és a megyei növényegészségügyi talajvédelmi állomás által ellenőrzött gyommentesítési programnak megfelelően - gyommentes állapotban tartsa,

h) a piacra jutást segítő támogatások K) cím körében szereplő, a termékminőség javítását ösztönző támogatásokat ugyanazon növényekre ne vegye igénybe,

i) amennyiben ökológiai gazdálkodást folytat, a mezőgazdasági termékek előállításáról, forgalmazásáról és jelöléséről rendelkező 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet , valamint annak részletes szabályairól szóló 2/2000. (I. 18.) FVM-KöM együttes rendelet előírásait betartsa és a minisztérium által elismert ellenőrző szervezet nyilvántartásában szerepeljen és azt igazolja,

j) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott növényfajok vetőmagja, szaporítóanyaga előállítása esetén olyan vetőmagot, szaporítóanyagot használjon, amely az adott növényi kultúrára vonatkozó előírásoknak megfelel. Az erről szóló igazolást az illetékes falugazdász állítja ki.

6. § A támogatás mértéke az egyes birtokkategóriákban a támogatott növények összevont területére, illetve a 4. § (1) bekezdés b)-f) pontjaiban szereplő területekre, valamint a g) pontban felsorolt területek öntözésére felhasznált vízmennyiségre:

Használt terület (hektár)Támogatási összeg (Ft/hektár)
szántó 1,00-20,008000
szántó 20,01-50,00*6000
szántó 50,01-300,00*4000
szántó 300,00 felett, 17 AK alatt*3000
szőlő-gyümölcsös*8000
szántóföldi zöldség*8000
gyep*3000
halastó3000
termő gyümölcsös és szántóföldi zöldség, valamint hibridvetőmag-előállítás területének öntözéseFelhasznált vízmennyiség 3 Ft/m3

* Az 1. számú mellékletben szereplő egyes agrár-környezetvédelmi és egyéb szakmai követelmények teljesítése esetén.

7. § A támogatásnál figyelembe vehető területnagyságot - egy tizedesig számolva - önálló helyrajzi számú területenként (táblánként), illetve földrészletenként (alrészletenként) kell meghatározni. A támogatási összeget a kerekítés általános szabályai szerint ezer forintra kell kerekíteni.

8. § (1)[3] A 2. számú melléklet szerinti támogatási igénylőlapot - öntözési támogatás igénylése esetén a 4. § (1) bekezdés g) pontban előírt vízjogi engedély és az 5. § i) pontjában előírt igazolások becsatolásával - legkésőbb július 15-ig lehet a nyilvántartásba vételt végző lakóhely/telephely szerinti megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. Amennyiben a 2. számú melléklet szerint benyújtott támogatásigénylés nem felel meg az előírt feltételeknek (hiányos kitöltés, téves adatközlés stb.), úgy arról az igénylőt a megyei földművelésügyi hivatal a kézhezvételtől számított nyolc napon belül értesíti. Amennyiben az igénylő a hiánypótlási felhívásnak a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül annak nem tesz eleget, a megyei földművelésügyi hivatal az igénylést elutasítja.

(2) Az a földhasználó, aki/amely több település közigazgatási területén is rendelkezik olyan külterületi szántóval, amelyen támogatott növényeket termel, illetve szántóföldi zöldség-, szőlő- vagy gyümölcstermelést folytat, gyepgazdálkodást végez, vagy halastavat használ, illetve öntözést végez, annak a használt terület (felhasznált vízmennyiség) 2. számú melléklet szerinti részletezését településenként külön-külön kell megadnia.

(3) A megyei földművelésügyi hivatal az igénylő támogatása igényjogosultságáról igazolást állít ki, amelyet az igénylőlap benyújtásától számított harminc napon belül küld meg a támogatást igénylőnek. A támogatási jogosultságról szóló igazolás határidőn túl benyújtott igény esetén nem adható ki.

(4) Amennyiben az 5. § g) pontjában előírt gyommentesítési követelményeket az igénylő nem teljesíti, úgy a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomás az illetékes földművelésügyi hivatalnál kezdeményezi a támogatás igénybevételére kiadott igazolás visszavonását.

9. §[4] A támogatás az illetékes első fokú Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: adóhatóság) igényelhető az adóhatóság által rendszeresített 0011. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséhez" nyomtatvány kitöltésével. Az igényléshez mellékelni kell a földművelésügyi hivatal támogatási jogosultságra vonatkozó igazolását, az 5. § d) pontjában előírt szerződést vagy nyilatkozatot, ezen túl az 5. § e) pontjában előírt saját névre szóló számlákat - illetve integráció vagy áruhitel konstrukció keretében kötött megállapodásokat és saját névre szóló átvételi bizonylatokat -, illetve az öntözési támogatás esetében a kifizetett és saját névre szóló vízszolgáltatási számlát, vagy a területi vízügyi szakhatóság által a felhasznált vízmennyiségről kiállított igazolást, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

10. § (1) A támogatás igénybevételének és felhasználásának jogosságát a megyei földművelésügyi hivatalok - az Integrált Irányítási Ellenőrzési Rendszer keretében is - folyamatosan ellenőrzik. A támogatást igénylő az e rendelet által előírt feltételek meglétét igazoló bizonylatokat az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény által előírt időpontig köteles megőrizni, és ellenőrzéskor azokat rendelkezésre bocsátani.

(2) A támogatási feltételek nem teljesítése, valamint a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a megyei földművelésügyi hivatal kezdeményezésére, vagy saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az adóhatóság rendeli el.

11. § A támogatást a 10032000-01905623 számú APEH Földalapú növénytermelési támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

12. §[5] (1)[6] A minőségi termelés elősegítése és a talajerő utánpótlása érdekében a vetőmagot termelők és forgalmazók, továbbá a műtrágyagyártók, a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő és 1,00-300,00 hektár szántóterületen gazdálkodó mezőgazdasági termelők (a továbbiakban: termelők), valamint a mezőgazdasági termékek beszerzését, értékesítését, feldolgozását, raktározását, illetve a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végzi szövetkezetek nyolcvan százalékos állami készfizető kezességvállalással és százszázalékos kamattámogatás mellett hitelintézettől az őszi vetésű növényekhez legfeljebb tizenkét hónapos lejáratú hitelt vehetnek igénybe. A kedvezményes áruhitel lehetősége kiterjed a 2001. évi tavaszi vetésű növények alá a 2000. év őszén alapműtrágyaként felhasználásra kerülő foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyákra is.

(2) A kezességvállalás igénybevételének feltétele, hogy az (1) bekezdés szerinti jogosultak vállalják, hogy a minőségi termelés céljára felvett hitel összegével legalább azonos nagyságrendű árbevétel-engedményezést biztosítanak a hitelt folyósító hitelintézet részére.

(3) A vetőmagtermelők és -forgalmazók, továbbá a műtrágyagyártók számára a kamattámogatás igénybevételének feltétele a hitel teljes összegének megfelelő áruhitel nyújtása a termelők részére a felvett hitel futamidejével azonos futamidejű áruhitel szerződések keretében.

(4) A kedvezményes áruhitel, illetve az (1) bekezdésben meghatározott termelők által felvett hitel összege vetőmag esetében hektáronként legfeljebb tizenötezer forint, műtrágya esetében legfeljebb tízezer forint lehet.

(5) A vetőmagtermelő és -forgalmazó az (1) bekezdés szerinti kedvezményekre abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a termelő részére legfeljebb tizenkét hónap futamidejű, kamatmentes áruhitel formájában a 3. számú mellékletben felsorolt növények tárgyévi vetéséhez fémzárolt vetőmagot vagy szaporítóanyagot forgalmaz. A termelővel kötött áruhitel megállapodáshoz csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti igénylőlapot,

b) tagja az érintett terméktanácsnak,

c) az a) pont szerinti áruhitel megállapodást olyan termelővel köti meg, aki/amely

ca) rendelkezik a részére Nyilv. r. alapján az illetékes megyei földművelésügyi hivatal által tárgyévre kiállított igazolással és megfelel e rendelet 5. § a) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá

cb) az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes hitelt közvetlenül nem vette igénybe.

(6) A műtrágyagyártó az (1) bekezdés szerinti kedvezményekre abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a termelő részére legfeljebb tizenkét hónap futamidejű, kamatmentes áruhitel formájában, a tárgyévben foszfor és kálium (P, K) hatóanyagú műtrágyát forgalmaz. A termelővel kötött áruhitel megállapodáshoz csatolni kell a rendelet 5. számú melléklete szerinti igénylőlapot,

b) az a) pont szerinti áruhitel megállapodást olyan termelővel köti meg, aki/amely

ba) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa használt szántóterületre a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt növények termelése esetén hektáronként legalább tízezer forint összegben foszfor- és káliumtartalmú műtrágyát vásárol és felhasznál, és

bb) rendelkezik a részére Nyilv. r. alapján az illetékes megyei földművelésügyi hivatal által tárgyévre kiállított igazolással és megfelel e rendelet 5. § a) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá

bc) az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes hitelt közvetlenül nem vette igénybe.

(7) E § rendelkezéseinek hatálya kiterjed a foszfor és kálium hatóanyagú (P, K) műtrágyát is forgalmazó vetőmagtermelőkre és -forgalmazókra is.

13. § (1) A kamattámogatás mértéke a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat száz százaléka. A kamattámogatás összegét a 6. számú melléklet szerint kell meghatározni. A 12. § (1) bekezdésben előírt lejárati időre, amelyen túl kamattámogatás nem igényelhető.

(2) A kamattámogatás a banki kamatterhelés gyakoriságának megfelelően az adóhatóságtól igényelhető a 0011. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséhez" nyomtatvány felhasználásával. A támogatást a 10032000-01905623 számú APEH Földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) A kamatmentes áruhitel visszafizetése, illetőleg a hitelbiztosítékokra vonatkozó feltételeket a termelő és az áruhitelt nyújtó közötti megállapodásban kell szabályozni.

14. § A kedvezményes hitelkonstrukcióban részt vevő gyártó, illetve forgalmazó szervezet köteles gondoskodni a konstrukció keretében forgalmazott vetőmag, műtrágya, növényvédő szer elkülönített nyilvántartásáról és köteles az előírt feltételek meglétét igazoló bizonylatokat az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény által előírt időpontig megőrizni, és ellenőrzéskor az ellenőrzést végző szerv részére bemutatni.

2. Az állattenyésztés támogatása

15. § (1) Állattenyésztési támogatásban az az igénylő részesülhet, aki megfelel az egyes támogatási jogcímek külön feltételeinek.

(2) A támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2.1. Nőivarú állatállomány-támogatás

16. § A 2.1. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - nőivarú szarvasmarha, szarvas, sertés, juh, kecske, ló tulajdonosa (a 2.1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

17. § (1) A támogatás igénylésének általános feltétele, hogy az igénylő

a) rendelkezzen az állattartás megfelelő feltételeivel;

b) gondoskodjon

ba) a szakszerű apaállat-használatról,

bb) a tulajdonában levő nőivarú állatállománya tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról;

c) teljesítse a korábbi - külön jogszabály szerinti - állománytartási kötelezettségét, ellene visszafizetési eljárás ne legyen folyamatban;

d) rendelkezzen az állatállományának megfelelő termékértékesítési szerződéssel vagy termékfelvásárlási szándéknyilatkozattal;

e) az induló állatállományára tartási kötelezettséget vállaljon; az induló állomány a 2000. január 1-jei anyaállatlétszám, illetve évközi indulás esetén az induláskori anyaállatlétszám; az induló állomány meghatározásánál a korábbi tartási kötelezettségeit is figyelembe kell venni;

f) az állatállomány változásáról telephelyén folyamatos nyilvántartást vezessen, és azt öt évig őrizze meg;

g) mezőgazdasági termelő a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette és nyilvántartásba vették.

(2) Egy igénylő jogcímenként egy kérelmet adhat be és egy tenyészállat (induló állomány) után csak egy alkalommal igényelhet támogatást.

2.1.1. Anya- és növendékállat-támogatás

18. § A 2.1.1. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - tehén, nőivarú juh, nőivarú kecske, nőivarú szarvas, valamint húshasznú, angol telivér és ügető kanca tulajdonosa (a 2.1.1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) állományfenntartás céljából veheti igénybe.

19. § (1) A támogatás igénylésének feltétele a 17. § (1) bekezdésében meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy az igénylő

a) az induló állatállományára 2000. szeptember 30-ig szintentartási kötelezettséget vállaljon,

b) tehén esetében a teljes szarvasmarha-állománya ENAR jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról gondoskodjon, valamint a teljes tehénállományára vonatkozóan igazolja a húshasznú apaállat szakszerű használatát.

(2) Az igénylő az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

(3) A támogatás mértéke

a) húszezer forint/hústermelésre beállított tehén,

b) húszezer forint/a támogatás igénylésekor hat hónaposnál idősebb, 1999. évben született, megjelölt és nyilvántartásba vett csikóval rendelkező húshasznú kanca,

c) hatvanezer forint/a támogatás igénylésekor hat hónaposnál idősebb, 1999. évben született, megjelölt és nyilvántartásba vett csikóval rendelkező, az Angol Telivér Tenyésztők Országos Egyesülete vagy a Magyar Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete nyilvántartásában szereplő kanca,

d) egyezerkettőszáz forint/anyajuh/anyakecske és 2000. május 31-ig a hat hónapos kort betöltő jerke és gödölye,

e) tízezer forint/egyedileg jelölt, nyilvántartott, huszonnégy hónapnál idősebb korú, szaporításra beállított, a vadászati hatóság által szaporításra engedélyezett, vadasparkban tartott szarvas.

(4) A (3) bekezdés c) pont szerinti támogatás esetén a 17. § (1) bekezdés d) pont szerinti feltételt, a (3) bekezdés e) pont szerinti támogatás esetén a 17. § (1) bekezdés ba) és d) pontját nem kell teljesíteni.

(5) A támogatás alapja az induló - évközi indulás esetén a támogatási kérelem benyújtásakor az igénylő tulajdonában lévő - állománynak megfelelő anyaállatlétszám.

2.1.2. Vemhesüsző-állomány fejlesztésének támogatása

20. § A 2.1.2. pontban foglalt támogatást a vemhes üsző tulajdonosa (a pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) állománynövelés céljából veheti igénybe.

21. § (1) Támogatás igényelhető az állami hitelgarancia felhasználását szabályozó pályázati rendszerben intervenciós telepnek minősített telepről származó, igazoltan vemhes üsző, állománynövelési célú beállítása után, ha annak vemhesítéséhez igazoltan húshasznú bika szaporítóanyagát használták.

(2) A támogatás igénylésének feltétele a 17. § (1) bekezdésében meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy az igénylő

a) a tenyésztésbe állított vemhes üszők darabszámának legalább hetven százalékával növeli az induló tehénállományát és erre az állományra 2002. december 31-ig tartási kötelezettséget vállal,

b) rendelkezzen a vemhes üszőre vonatkozó 8. számú mellékletben meghatározott dokumentumokkal, melyeket a kérelem benyújtását követően is csatolhat,

c) teljes állatállománya igazoltan gümőkór, brucellózis és leukózis mentes.

(3) Az igénylő az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

22. § (1) A támogatás mértéke negyvenötezer forint/igazoltan húshasznú apaállat szaporítóanyagával vemhesített üsző.

(2) Legfeljebb négyezer üsző kihelyezése támogatható.

2.1.3. Tenyészkoca-állomány minőségi cseréjének támogatása

23. § A 2.1.3. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - a tenyészkoca-süldő beállítója (a 2.1.3. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) minőségi állománycsere céljából veheti igénybe.

24. § (1) A támogatás igénylésének feltétele a 17. § (1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjaiban meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy

a) a tenyészkoca-süldő elismert vagy ideiglenes forgalmazási engedéllyel rendelkező sertésfajtának vagy -hibridnek hiteles törzskönyvi ellenőrzésbe vont tenyészetéből származzon,

b) a tenyészet, ahonnan a tenyészkoca-süldő származik, mentes legyen brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és a sertések szaporító- és légzőszervi tünetegyüttese (a továbbiakban: PRRS) megbetegedéstől,

c) az igénylő rendelkezzen - saját beállítás esetén is - a tenyészállatra vonatkozó, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) által hitelesített vásárlási jegyzőkönyvvel, melyet a kérelem benyújtását követően is csatolhat, de legkésőbb a tárgyév december 31-éig,

d) a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 1. számú függeléke szerint az igénylő nagy létszámúnak minősülő (száz sertés feletti) telepe igazoltan mentes brucellózistól, leptospirózistól, Aujenszky-féle betegségtől és PRRS-től.

(2) Induló létszámként a 2000. január 1-jei, illetve amennyiben az állomány hatósági intézkedésre 1999. november 15-ét követően került felszámolásra, a felszámoláskori létszámot kell tekinteni. Minden esetben figyelembe kell venni a korábbi jogszabályok alapján fennálló tartási kötelezettséget.

(3) Az induló állományra vonatkozó tartási kötelezettség 2002. december 31-ig tart. A más jogszabály szerint vállalt, fennálló korábbi tartási kötelezettség esetében a saját költségen történő állománypótlási kötelezettség csak a támogatással beállított egyedekre vonatkozik.

(4) Saját beállítású tenyészcsere esetén csak 108 vagy afeletti indexű tenyészkoca-süldő után igényelhető támogatás. Ez esetben a tenyészcsere céljából beállított egyedek száma nem haladhatja meg az induló állomány negyven százalékát.

(5) A termelő az (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

25. § A támogatás mértéke indexpontszám alapján:

Tenyészsüldő indexTámogatás mértéke
95-1048 000 Ft/kocasüldő
105-11411 000 Ft/kocasüldő
115, illetőleg afelett15 000 Ft/kocasüldő

2.2. A nőivarú állatállomány támogatás igénybevételének, elbírálásának rendje

26. § (1) A 2.1.1. pont szerinti támogatás igénylése esetén az igénylőnek a 7. számú melléklet szerinti kérelmet, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a telephelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnál, legkésőbb 2000. május 31-ig kell benyújtani.

(2) A földművelésügyi hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást harminc napon belül állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

27. § (1) A 2.1.2. pont szerinti támogatás igénylése esetén az igénylőnek a kérelmet a 8. számú melléklet, a 2.1.3. pont szerinti támogatás igénylése esetén pedig a 9. számú melléklet szerint kell összeállítania. A kérelemhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) A támogatási kérelmet négy példányban kell az állattartó telephelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnál, legkésőbb 2000. november 15-ig benyújtani.

(3) A megyei földművelésügyi hivatal a nyilvántartásba vett kérelmeket a nyilvántartásba vételt vagy a szükség szerinti helyszíni szemlét követően folyamatosan bírálja el.

(4) A támogatási kérelem benyújtását követően a támogatás odaítéléséről a megyei földművelésügyi hivatal dönt.

(5) A megyei földművelésügyi hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást a kérelmek elbírálását követő harminc napon belül akkor állítja ki, ha a termelő a tenyészállat-beállítás tényét igazolta. Kérelmenként egy időközi részigazolás és egy végelszámoláshoz kapcsolódó igazolás adható ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(6) A támogatásban részesített igénylő köteles elszámolást készíteni a megyei földművelésügyi hivatal részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről. Az elszámoláshoz csatolni kell az elismert tenyésztő szervezet igazolását a termelő tulajdonában lévő anyaállatlétszámról és a vállalt állattartási kötelezettség teljesítésének mértékéről. Az elszámolást a tartási kötelezettség lejárta előtt legalább harminc nappal a megyei földművelésügyi hivatalnak kell megküldeni.

28. § A 2.1. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

29. § (1) A 2.1. pontban foglaltak alkalmazása szempontjából jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha az igénylő az R.-ben előírtakon túl

a) a vállalt állattartási kötelezettségét nem teljesíti,

b) az ellenőrzés végrehajtását akadályozza, meghiúsítja,

c) az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a támogatás összegét a rendeltetéstől eltérő célra használja fel,

e) az egyes támogatási jogcímek külön feltételeit nem teljesíti.

(2) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha

a) az igénylő a tartási kötelezettséggel terhelt állománynak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyedét - az ok bekövetkezésétől számított hatvan napon belül - az előírt feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja,

b) az igénylőnek fel nem róható okból hatvan napon túl történik az állomány a) pont szerinti pótlása, és erről az ok megjelölésével és annak megfelelő igazolásával bejelentést tesz, valamint a pótlás tényleges végrehajtásáról az illetékes megyei földművelésügyi hivatalt értesíti; ebben az esetben a hatvan naptól a tényleges pótlásig eltelt idővel a tartási kötelezettséget meg kell hosszabbítani.

(3) A tartási kötelezettség időtartama alatt az állatállomány nem értékesíthető csak különösen indokolt esetben (így például, ha csődeljárás esetén a csődegyezség részét képezi az állatállomány, illetve egy részének értékesítése; felszámolási eljárás) a megyei földművelésügyi hivatal által jóváhagyott kérelem alapján, ha a vevő megfelel a vonatkozó támogatási feltételeknek, valamint vállalja az állatok tartásának kötelezettségét.

30. § A 2.1. pontban foglaltak szerinti támogatás esetében az igénylésben foglaltak valódiságát és jogosságát az elismert tenyésztő szervezet vizsgálja, a megyei földművelésügyi hivatal ellenőrzi, az igénylő által jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését pedig az adóhatóságnál a megyei földművelésügyi hivatal kezdeményezi.

2.3. Méhészet támogatása

2.3.1. Méhcsalád-támogatás

31. § (1) A 2.3.1. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - a méhcsalád-tulajdonos (a 2.3.1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

(2) A támogatás az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás 1999. év június 1. és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládok száma után igényelhető.

(3) A támogatás mértéke egyezer forint igazolt méhcsaládonként.

32. § (1) A támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki

a) tagja a Méhészeti Terméktanácsnak, legalább 2000. január 1-jétől,

b) rendelkezik a külön jogszabályban előírt állategészségügyi kezelések elvégzését tartalmazó nyilvántartással.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,

b) a méhészeti terméktanácsi tagságot igazoló okiratot,

c) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági állatorvos igazolását a méhcsaládok - felmérés időpontjában megállapított - számáról, illetve a méhészetben vezetett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásról (az igazoláson szerepelnie kell a hatósági állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának).

(3) Az igénylőnek a (2) bekezdés szerinti kérelmet a Méhészeti Terméktanácsnak legkésőbb 2000. szeptember 30-ig kell benyújtani, amely köteles azt javaslatával ellátva megküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére. A támogatás a Terméktanács javaslata alapján az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

(4) Igénylőnként egy alkalommal nyújtható be támogatási kérelem és a támogatás méhcsaládonként egyszer vehető igénybe.

33. § A 2.3.1. pont szerinti támogatás ellenőrzését az adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

2.3.2. Méhanya-beállítás támogatása

34. § (1) A 2.3.2. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az a méhész veheti igénybe, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete tagjaitól, minősített törzscsaládtól származó méhanyát vásárol (a 2.3.2. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás mértéke nyolcszázötven forint méhanyánként.

35. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen a méhanya beszerzéséről szóló számlával, amelyen szerepel a 34. § (1) bekezdése szerinti törzscsalád nyilvántartási száma.

(2) Az igénylőnek a 10. számú melléklet szerinti kérelmet, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete részére, legkésőbb a tárgyév október 31-éig kell megküldenie.

(3) A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete köteles a kérelmeket a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézettel (a továbbiakban: KÁTKI) hitelesíttetni.

(4) Igénylőnként évente egy alkalommal nyújtható be kérelem. Támogatás méhanyánként egyszer vehető igénybe.

36. § A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete a hitelesített kérelmeket a tárgyév november 10. napjáig köteles megküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak. A támogatás az Egyesület javaslata alapján, az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

37. § (1) A 2.3.2. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete köteles megvizsgálni, az OMMI pedig a KÁTKI Méhészeti Osztályának bevonásával alkalomszerűen ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

(2) A 2.3. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

2.4. Baromfi-szülőpár támogatás

38. § A 2.4. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - a baromfi tenyészvonal, nagyszülő, szülőpár (a továbbiakban: szülőpár) tartója (a 2.4. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

39. § (1) A támogatás az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében/főkönyvében nyilvántartott, az OMMI által tenyészetszámmal ellátott szülőpárállomány után igényelhető.

(2) A támogatás mértéke

a) tyúkfélék és pekingi típusú kacsa esetén egyszáz forint beólazott nőivarú egyedenként,

b) pulyka és barbarie kacsa esetén kettőszáz forint beólazott nőivarú egyedenként,

c) lúd és mulard kacsa esetén ötszáz forint beólazott nőivarú egyedenként.

(3) Egy beólazott állomány után, csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

40. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen:

a) az OMMI igazolásával a szülőpárállományról és annak tenyészetszámáról,

b) a származási igazolás hiteles másodlatával.

(2) Az igénylőnek a 11. számú melléklet szerint összeállított kérelmet, összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére havonta, de legkésőbb december 1-ig kell megküldenie.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket havonta, de legkésőbb december 5-ig a Baromfitenyésztők Szövetsége részére megküldeni, amely köteles azt javaslatával ellátva továbbítani az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére.

41. § (1) A támogatás a Baromfitenyésztők Szövetségének javaslata alapján az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

(2) A 2.4. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

42. § A 2.4. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.5. Tenyészbika, tenyészkan, tenyészkos és tenyészkecskebak beállításának támogatása

43. § (1) A 2.5. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az apaállat előállítója, tenyészbika esetén annak vásárlója (a 2.5. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére mezőgazdasági termelő esetén az jogosult, aki a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette és nyilvántartásba vették.

44. § A támogatás az adott fajta elismert vagy ideiglenesen elismert (a továbbiakban: elismert) tenyésztő szervezete által kijelölt, hazai tenyésztésű, származási igazolással ellátott tenyészbika, tenyészkan, tenyészkos és tenyészkecskebak eladása/vásárlása, illetve saját tenyészetből történő beállítása után vehető igénybe.

45. § (1) A támogatás mértéke tenyészbika után hatvanezer forint/egyed.

(2) A támogatás mértéke tenyészkan után, tenyészsüldő index alapján:

IndexpontTámogatás mértéke
105-11010 000 Ft/egyed
111-11515 000 Ft/egyed
116-12020 000 Ft/egyed
121, illetőleg afelett25 000 Ft/egyed

(3) Tenyészkan esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha a tenyészet, ahonnan a tenyészkan származik, igazoltan mentes brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és a PRRS megbetegedéstől és az erről szóló igazolást az igénylő a kérelméhez csatolja.

(4) A támogatás mértéke tenyészkos és tenyészkecskebak után, tenyészkos és tenyészbak index alapján:

IndexpontTámogatás mértéke
90-11015 000 Ft/egyed
111-13020 000 Ft/egyed
131 felett25 000 Ft/egyed

(5) A (2) és (4) bekezdések szerinti támogatások abban az esetben igényelhetőek, ha az értékesítési egységár nem haladja meg a nyolcvanezer forintot.

46. § (1) A támogatási kérelmet a 12. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az apaállat értékesítéséről/vásárlásáról szóló jegyzőkönyv egy példányát, vagy saját beállítás esetén az állat származási igazolásának hiteles másodlatát, az árat is tartalmazó számla másolatát, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt dokumentumokat összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére havonta, de legkésőbb december 1-ig kell megküldenie.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket az OMMI-vel hitelesíttetni és havonta, de legkésőbb december 5-ig az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére megküldeni.

47. § A megyei földművelésügyi hivatal a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére, és értesíti az apaállat fajtája szerinti elismert tenyésztő szervezetet az engedélyezésről. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető. A kiadott igazolásokról a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

48. § A 2.5. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni és igazolni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.6. Tenyészmén vásárlás támogatása

49. § (1) Támogatás igényelhető állami mének köztenyésztésbe állítása céljából az OMMI által felvásárolt hazai születésű mén/csikó után, legalább negyven, de legfeljebb hatvan darabig, valamint a méncsikók központi felnevelésének költségtérítésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fedezetére igényelhető támogatás összege legfeljebb harmincötmillió forint.

(3) A támogatás igénylésére az OMMI jogosult.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele az adott fajta elismert tenyésztő szervezetének javaslata a kiválasztott, megvásárlásra kerülő egyedekre vonatkozóan.

(5) A támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

(6) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A minisztérium a megküldött igénylés alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, továbbá az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(7) Az elszámolást 2000. december 15-ig kell benyújtani a minisztériumhoz, a mének megvásárlásának igazolásával, valamint a központi méncsikónevelő teleppel kötött szerződéssel és a kifizetések igazolásával.

50. § Az igénybe vett támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.7. Szarvasmarha, sertés, juh, kecske szaporítóanyag használat támogatása

51. § (1) A 2.7. pontban foglalt támogatást kérelem alapján veheti igénybe az az állattartó, aki/amely a termékenyített nőivarú szarvasmarha, sertés, juh és kecske tulajdonosa vagy bérlője (a 2.7. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás igénybevételére mezőgazdasági termelő esetén az jogosult, aki a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette és nyilvántartásba vették.

52. § A támogatás nőivarú szarvasmarha, sertés, juh és kecske termékenyítése után vehető igénybe, amennyiben a donor apaállat hazai minősítéssel és mesterséges termékenyítési engedéllyel rendelkezik, vagy hivatalos ivadékvizsgálati programban vesz részt.

53. § A támogatás mértéke:

a) tenyészbika szaporítóanyag használatnál

aa) kettőshasznú magyartarka fajta esetében az elismert tenyésztő szervezet által értékelésenként kijelölt legjobb tíz bika szaporítóanyagának használata esetén nyolcszáz forint igazolt vemhességenként,

ab) húshasznú fajták esetében az elismert tenyésztő szervezet által értékelésenként kijelölt legjobb öt bika szaporítóanyagának használata esetén nyolcszáz forint igazolt vemhességenként,

ac) ivadékvizsgálati bikák szaporítóanyagának használata esetén nyolcszáz forint igazolt vemhességenként;

b) tenyészkan - mesterséges termékenyítő állomásról származó - szaporítóanyagának használatánál

ba) import kan vagy 110, illetve afeletti Hízékonysági és Vágási Teljesítményvizsgálat (HVT) pontszám esetén ötszáz forint fialásonként,

bb) 115, illetve afeletti tenyészsüldő index (TI) pontszám esetén kettőszáz forint fialásonként,

bc) ivadékvizsgálati kanok szaporítóanyagának használata esetén ötszáz forint fialásonként;

c) termékenyítési engedéllyel rendelkező tenyészkos, illetve tenyészkecskebak szaporítóanyag használata esetén kettőszáz forint ellésenként.

54. § (1) A támogatási kérelmet a 13. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell - a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet szerint - az eredményes termékenyítést igazoló mesterséges termékenyítési jegy másodpéldányát.

(2) A 2.7. pont szerinti támogatás igénybevételére, a támogatás ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a 46-48. §-okban foglaltakat kell alkalmazni.

2.8. Szarvasmarha mesterséges termékenyítési területi felelősök és az általuk gyűjtött adatok feldolgozásának támogatása

55. § (1) Támogatás igényelhető a területi mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetésére.

(2) A területi mesterséges termékenyítési felelős elsődleges feladata a regisztrált inszeminátorok - a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendeletben előírt - feladatainak az OMMI által adott megbízás alapján történő ellenőrzése, az inszeminátorok rendeletben előírt adatszolgáltatásának megkövetelése és az összesített adatoknak havi gyakorisággal, a központi adatbankba történő továbbítása.

(3) A támogatás a területi mesterséges termékenyítési felelős működési költségeinek fedezete (nyomtatványok, közlekedés, bér és bérjellegű költségek stb.). A támogatás mértéke legfeljebb hárommillió forint/területi mesterséges termékenyítési felelős/év.

(4) A támogatást a területi mesterséges termékenyítési felelős hálózatot működtető Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. kérelemmel igényelheti. A támogatási igényről a megbízási szerződések másolatával előzetes összesítést készít, amelyet megküld a minisztérium részére. Előleg kifizetésére az igényelt támogatás harminc százalékáig van lehetőség.

(5) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, továbbá az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

56. § Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. az előleggel havonta számol el. A végelszámolás időpontja 2001. január 31.

57. § (1) Támogatás igényelhető a területi mesterséges termékenyítési felelősök által a szarvasmarha-termékenyítés nyilvántartási rendszerbe bejelentett és az OMMI által termékenyítésenként feldolgozott adatok után.

(2) A támogatást a nyilvántartási rendszert üzemeltető OMMI veheti igénybe. A támogatás mértéke a rendszerbe bejelentett regisztrált és feldolgozott termékenyítésenként hatvanöt forint.

(3) Az OMMI a támogatási igényről összesítést készít és megküldi a minisztérium részére.

(4) A támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell a (3) bekezdés szerinti összesítőt és az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, továbbá az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

58. § A 2.8. pont szerinti támogatás esetén az igénylés jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.9. Kanca mesterséges termékenyítésének támogatása

59. § (1) A működési engedéllyel rendelkező mesterséges termékenyítő állomás kérelem alapján támogatást vehet igénybe minden eredményesen termékenyített kanca után.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a kanca termékenyítése az OMMI által kiadott előírások szerint történjen,

b) az illetékes mesterséges termékenyítő állomás a vemhességet igazolja,

c) a kancatartó térítési kötelezettsége nem haladhatja meg a tizenötezer forintot.

(3) A támogatás igénybevételére azt követően kerülhet sor, hogy az igénylő a feltételek teljesítését hitelt érdemlően igazolta.

(4) A támogatás mértéke harmincötezer forint igazolt vemhes kancák után.

(5) Támogatás igazolt vemhességenként egyszer vehető igénybe.

60. § A kérelmet a minisztériumhoz a 14. számú melléklet alapján kell benyújtani, legkésőbb 2000. november 1-jéig, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. Az 1999. évben termékenyített kancák után támogatási igény e rendelet hatálybalépését követő hatvan napig nyújtható be. A minisztérium a megküldött kérelem alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

61. § (1) Az igénylés jogosságát az OMMI, az országos csikónyilvántartás alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés a támogatás alapját képező kancák csikózására is kiterjed.

(2) A vemhesnek igazolt kancák csikózásának tíz százalékot meghaladó indokolatlan elmaradása, a csikó származásának a megadott szülőktől való kizártsága jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

2.10. Egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer (ENAR) támogatása

62. § A 2.10. pontban foglaltak alapján - kérelemre - támogatás vehető igénybe, az egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer szerinti (ENAR program) nyilvántartás után. A támogatást a nyilvántartást végző OMMI veheti igénybe.

63. § A támogatás mértéke:

a) hétszáz forint/tárgyévben nyilvántartásba vett borjú,

b) egyezerhatszázötven forint/tárgyévben nyilvántartásba vett ló,

c) a sertés egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer fejlesztésére legfeljebb hatvanötmillió forint, a benyújtott és elfogadott költség-előirányzat szerint.

64. § (1) Az OMMI az igényekről előzetes összesítést készít és megküldi a minisztérium részére. Előleg kifizetésére az igényelt támogatás nyolcvan százalékáig van lehetőség.

(2) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, valamint lónyilvántartás esetén az előleg igényléséhez a Magyar Lótenyésztők és Lovassport Szövetséggel kötött együttműködési megállapodást, amely rendelkezik a támogatás felhasználásáról is. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, továbbá az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

65. § (1) Az OMMI az előleggel - a jelölés és nyilvántartásba vétel igazolásával - folyamatosan számol el, legkésőbb 2001. március 31-ig. Az 1999. évben igénybe vett előleggel 2000. március 31-ig az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendeletben meghatározott támogatási feltételekkel kell elszámolni.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.11. Ló-teljesítményvizsgálat támogatása

66. § A 2.11. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az elismert lótenyésztő szervezet [a 2.11. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő] veheti igénybe.

67. § (1) A támogatás az adott fajta teljesítményvizsgálatainak elvégzése és számítógépes adatgyűjtő rendszerének kialakítása esetén, azon ló után igényelhető, amely a Ló Teljesítményvizsgálati Kódex szabályainak megfelelő tenyészszemlén vagy központi kanca-teljesítményvizsgálaton 2000. január 31. és 2000. november 10. között került minősítésre, illetve az elismert lótenyésztő egyesület által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet értékelhető eredménnyel teljesítette.

(2) A támogatás mértéke húszezer forint, az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által minősített lovanként.

(3) Támogatás folyamatosan igényelhető, de minősített egyedenként csak egy alkalommal.

68. § (1) A támogatási kérelmet a 15. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) Az elismert tenyésztő szervezet köteles a kérelmet havonta, de legkésőbb december 5-ig a minisztérium részére megküldeni.

69. § A minisztérium a kérelem alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

70. § A 2.11. pont szerinti igénylés jogosságát az OMMI ellenőrzi. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.12. Haltenyészanyag felhasználásának támogatása

71. § (1) Támogatás igényelhető - kérelem alapján - összesen ezer tonna egynyaras ponty kihelyezéséhez.

(2) Támogatást az a termelő igényelhet, aki

a) elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyésztő szervezet nyilvántartásában szereplő tenyészanyától származó tenyészanyagot telepít, melyet igazol,

b) tagja a Halászati Terméktanácsnak és annak az 1999. szeptemberi termékbecslést beküldte,

c) az egynyaras ponty kihelyezését 1999. évhez képest nem csökkenti. Azon Halászati Terméktanács tagok, akik 1999. évben nem üzemelt területükön rekonstrukciót végeztek, vagy új területen halastavat építettek, jogosultak e terület tíz százalékán egynyaras ponty támogatás igénybevételére, hektáronként nyolcezer darab kihelyezéséig,

d) nem csökkenti az étkezési ponty termelési területét.

(3) A támogatás mértéke hetven Ft/kg.

72. § (1) A támogatási kérelmet a 16. számú melléklet alapján kell összeállítani.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt kérelmet, három példányban összesítés céljából a Halászati Terméktanács részére legkésőbb 2000. március 31-ig kell megküldeni.

(3) A Halászati Terméktanács köteles az összesítéseket legkésőbb 2000. április 15-ig a minisztérium részére megküldeni.

73. § A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a termelő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

74. § (1) A támogatásban részesített termelő köteles elszámolást készíteni a minisztérium részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről, a vásárolt és saját termelésből származó kihelyezésekről.

(2) A termelő köteles legkésőbb 2000. szeptember 15-ig megküldeni az elszámolást a Halászati Terméktanácsnak, melyhez csatolni kell a telepített hal mennyiségéről szóló nyilatkozatot, amit a Halászati Terméktanács igazol, továbbá az OMMI igazolását a telepített hal előírásnak való megfeleléséről.

(3) A Halászati Terméktanács az összesített, ellenőrzött elszámolásokat legkésőbb 2000. szeptember 30-ig a minisztérium részére megküldi.

75. § Az igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Halászati Terméktanács köteles megvizsgálni, továbbá az elszámoláskor az elszámolás valódiságát ellenőrizni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a Halászati Terméktanács javaslata alapján a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.13. Tenyésznövendék-nyúl támogatás

76. § (1) A támogatás az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében/főkönyvében nyilvántartott, az OMMI által hitelesített származási igazolással ellátott tenyésznövendék-nyúl beállítása után igényelhető.

(2) A támogatás mértéke kettőezer forint/tenyésznövendék-nyúl.

(3) Egy tenyésznövendék-nyúl után egyszer igényelhető támogatás. Az igénylő a Nyúl Terméktanács által igazolt tenyészállat férőhelyének legfeljebb százhúsz százaléka mértékéig igényelhet évente támogatást.

77. § (1) A támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő, aki tagja a Nyúl Terméktanácsnak.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen:

a) a nyúl terméktanácsi tagságot, valamint a tenyészállat-férőhely számot igazoló okirattal,

b) az OMMI által hitelesített, az adott fajta tenyésztő szervezetének igazolásával a támogatott tenyésznövendék-nyúl azonosítójáról és származási igazolásáról.

78. § (1) Az igénylő a 17. számú melléklet alapján összeállított kérelmet, összesítés céljából a Nyúl Terméktanácshoz legkésőbb december 1-jéig nyújthatja be.

(2) A Nyúl Terméktanács köteles az összesített kérelmeket havonta, de legkésőbb december 5-ig a minisztérium részére megküldeni.

79. § A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

80. § A 2.13. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

B) Az agrárfinanszírozás támogatása

81. §[7] Agrárfinanszírozási támogatásban az az igénylő részesülhet, aki/amely eleget tett a Nyilv. r. szerinti bejelentési kötelezettségének és megfelel az egyes támogatási jogcímek e rendeletben szabályozott külön feltételeinek is.

1. Éven belüli lejáratú forgóeszközhitel kamattámogatása és egyes hitelek után nyújtott állami kezességvállalás

82. § (1) E jogcím alapján

a) a növénytermelés, kertészet, az állattenyésztés, vegyes gazdálkodás (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) a vadgazdálkodás (TEÁOR A 01.50),

c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR A 02.01), valamint

d) a halászati tevékenység (TEÁOR B 05.0)

[az a)-d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység] költségeinek fedezetére hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól (a továbbiakban: pénzügyi intézmény) igénybe vett, legfeljebb egyéves lejáratú hitel után az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra a pénzügyi intézmény kamatterhelése alapján kamattámogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szempontjából az egy év a hitelszerződéstől számított háromszázhatvanöt napot jelent.

(3) Az 1. pont szerinti támogatást az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytató igénylő, továbbá a nyilvántartásba vett integrátor [a B) pont vonatkozásában a továbbiakban együtt: igénylő] veheti igénybe.

(4) A közraktárba letett búzára és takarmánykukoricára közraktári jegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett legfeljebb egyéves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás vehető igénybe. A kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy a terméket az igénylő kizárólag saját gazdaságában termelje meg, illetve az integrátor az integráció keretében termeltesse meg.

83. § (1) A kamattámogatás mértéke a hitelszerződés szerinti időszakra

a) a 82. § (1) bekezdésben meghatározott hitelek esetében a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat (a továbbiakban: jegybanki alapkamat) negyven százaléka,

b) a 82. § (4) bekezdésben meghatározott hitelek esetében a jegybanki alapkamat száz százaléka.

(2) A kamattámogatás szempontjából figyelembe veendő jegybanki alapkamat mértékét a hitelszerződésben fel kell tüntetni. A kamattámogatás kiszámításának módját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Kamattámogatás forinthitel esetén csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb három százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének, megújításának időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot.

(4) E rendelet alkalmazása szempontjából a teljes hiteldíj a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket és díjakat tartalmazza (kamat, kezelési költség, folyósítási jutalék). A teljes hiteldíj nem tartalmazhatja a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült költségeket (pl. hitelbírálati díj, rendelkezésre tartási jutalék stb.).

(5) Devizahitel esetén a támogatás mértéke a hitelszerződés szerinti kamat huszonöt százaléka. A kamattámogatás kiszámításának módját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6)[8] Az (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vett kamattámogatás esetén a közraktárban elhelyezett búza, valamint takarmánykukorica után a tárolás befejezését követően tizenöt forint/tonna/hét tárolási támogatás vehető igénybe legfeljebb tizenkét hónap időtartamra.

(7)[9] A tárolt búza, illetve takarmánykukorica mennyiségéről, a tárolás kezdő és befejező időpontjáról a közraktár köteles igazolást kiállítani.

(8)[10] A támogatást az igénylő a területileg illetékes adóhatóságtól igényelheti. A támogatás folyósításához mellékelni kell - a megyei földművelésügyi hivatalnak a közraktár által kiadott igazolás alapján ellenjegyzett - az R. 1. számú mellékletét, illetve a kamattámogatás igényléséhez a hitelszerződést.

84. § (1) Az R. 13. §-a alapján elemi csapással sújtottnak minősülő igénylő a károsodott termék termelésével összefüggő - illetve erdő esetében a gazdálkodóknak az elemi kár felszámolásával kapcsolatos - költségeinek fedezetére

a) a 83. § (1) bekezdése szerinti forinthitel tartozás után a jegybanki alapkamat további huszonöt százalékának, illetve

b) a 83. § (5) bekezdésében meghatározott devizahitel esetén a kamat további tizenöt százalékának megfelelő mértékű kamattámogatásra jogosult.

(2) A többlettámogatás igénybevételéhez a 18. számú melléklet szerinti kérelmet nyilvántartásba vétel céljából a káresemény bekövetkezése után öt munkanapon belül, illetve a tényleges kár mértékének megállapítását követően, de legkésőbb december 15-ig lehet benyújtani a területileg illetékes hatósághoz (megyei földművelésügyi hivatalhoz, illetve állami erdészeti szolgálathoz).

(3) Amennyiben az elemi csapás a használt összes földterület hozamának tizenöt százalékot meghaladó kiesése következtében került megállapításra, az igénylő az (1) bekezdésben meghatározott mértékű kedvezményt a hitelszerződés szerinti időszakra - az elemi csapás tényének megállapításakor fennálló - összes növénytermesztési célú hitele után igénybe veheti.

85. § Az integrátor olyan esetben is részesülhet a 83. § (1) és (5) bekezdésben meghatározott mértékű kamattámogatásban, amikor a legfeljebb egyéves lejáratú, pénzügyi intézménytől felvett hitelt nem a partnerei termelési ráfordításainak, hanem a vele szerződéses kapcsolatban álló termelők érdekében végzett szolgáltatások (TEÁOR A 01.4, A 02.02) finanszírozására használja fel. Ebben az esetben a támogatás folyósításának feltételei:

a) az igénylőnek rendelkeznie kell integrátori szerződéssel, valamint az integrátori bejegyzést tanúsító - a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított - igazolással, illetve

b) a támogatott hitelből igazolhatóan olyan szolgáltatások költségeit kell finanszíroznia, amelyek az integrátori szerződésben rögzített mezőgazdasági termékek előállításához kapcsolódnak. Ennek tényét a hitelt folyósító pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződésben is rögzíteni kell, és az igénybe vett kamattámogatást a szolgáltatások ellenértékének elszámolásánál érvényesíteni kell.

86. § (1) A kamattámogatás az adóhatóságtól igényelhető az adóhatóság által rendszeresített 0011. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséhez" nyomtatvány felhasználásával, a pénzügyi intézményi kamatterhelés gyakoriságának megfelelően. Az igénylő nyomtatványhoz csatolni kell a pénzügyi intézmény kamatbefizetési igazolását, valamint az első igényléskor az illetékes megyei földművelésügyi hivatal kamattámogatásra jogosító igazolását.

(2) Integrátor igénylő esetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csatolni kell az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is. Az integrátor igénylő az általa felvett támogatás integráltakkal történő elszámolásáról köteles elkülönített nyilvántartást vezetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény által előírt időpontig megőrizni.

87. § (1)[11] A nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelő: a búza, a kukorica, a rozs, az árpa termelési költségeire kizárólag egy pénzügyi intézménytől, legfeljebb egyéves lejáratra felvett hitel tőkeösszegének hetven százalékáig, a termelés ugyanarra a hektárjára és időszakára számítva legfeljebb húszezer forint hitelösszeg után állami kezességvállalást vehet igénybe.

(2) Állami kezességvállalás szempontjából mezőgazdasági termelő az R. szerinti igénylő, valamint az integrátor.

(3) Az állami kezességvállalás szempontjából ugyanazt a földterületet egy termelési ciklusban csak egyszer lehet figyelembe venni.

(4)[12] Az állami kezességvállalás az (1) bekezdésben szabályozott hitel tőkeösszegének, illetve egy részének törlesztése esetén a fennmaradó hitel tőkeösszegének hetven százalékára terjed ki.

(5) Az állami kezességvállalás igénybevételének feltétele, hogy a pénzügyi intézmény által befogadott hitelkérelem egy példányán az igénylő nyilvántartásba vételét végző megyei földművelésügyi hivatal a kezességvállalással érintett gabonafélék vetésterületének részletezésével a kezességvállalásra való jogosultságot igazolja. A megyei földművelésügyi hivatal - a Kormány határozatában rögzített állami kezességvállalási keret betartása érdekében - miniszter által meghatározott időponttól kezdődően a jogosultság igazolását megtagadja.

88. § Az állami kezességvállalás szempontjából csak olyan hitelszerződés fogadható el, amely szerint az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy

a) a megtermelt termék az állami kezességvállalással érintett követelés összegéig a hitel biztosítékául - ideértve a pénzügyi intézmény javára alapított vételi jogot is - szolgál, vagy

b) ha az a) pont alapján a hitel visszafizetésére nem kerülne sor, úgy a pénzügyi intézmény a hiányzó összeget az igénylő bármely egyéb bevételéből is fedezhesse.

89. § (1) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése meghiúsul, a pénzügyi intézmény, mint a kezességvállalás jogosultja a 88. § szerinti biztosítékok eredménytelen érvényesítését követően élhet az állami kezességvállalásból eredő jogaival. Ebben az esetben az igénylő hiteltartozása az állammal szembeni kötelezettséggé válik.

(2) A jogosult pénzügyi intézmény az állami kezességvállalást a 19. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával az adóhatóságnál válthatja be a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 1. alcím Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség előirányzat terhére, az eredeti hitelszerződés lejártát követő hatvanegyedik naptól. A beváltás tényéről a 19. számú melléklet szerint a jogosult pénzügyi intézmény köteles a Pénzügyminisztériumot értesíteni.

(3)[13] Amennyiben az igénylő a hiteltartozásából már törlesztett, úgy a fennmaradó hitel tőkeösszegének hetven százalékára érvényesíthető az állami kezességvállalás.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség keletkezéséről az igénylőt az adóhatóság határozatban értesíti.

(5) Amennyiben az állami kezességvállalás szempontjából ugyanazt a földterületet egy termelési ciklusban több alkalommal kívánják figyelembe venni, csak az elsőként jogszerűen jelentkező pénzügyi intézmény javára váltható be a kezesség.

90. § (1) A kölcsönszerződés szerinti időszakra kamattámogatást vehet igénybe a szövetkezet, amennyiben a természetes személy tagja által - a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján - legfeljebb egyéves lejáratra nyújtott kölcsön összegét a 82. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenysége költségeinek fedezetére használja fel.

(2) A kamattámogatás mértéke a kölcsönszerződés szerinti időszakra a jegybanki alapkamat negyven százaléka. A kamattámogatás kiszámításának módját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A kamattámogatás igénybevételének feltétele:

a) a kölcsönszerződésben a kamattámogatásra való igény megjelölése,

b) a személyi jövedelemadóról szóló, módosított 1995. évi CXVII. törvény 65. §-ában rögzített feltételek megléte.

(4) A támogatást igénybe vevő szövetkezet a tárgyhónapban felvett tagi kölcsön összegéről havonta, a tárgyhót követő ötödik munkanapon köteles tájékoztatni a megyei földművelésügyi hivatalt. A megyei földművelésügyi hivatal a kamattámogatásban részesülő tagi kölcsön összesített adatairól havonta tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot, valamint a minisztériumot.

(5) A támogatás a 86. §-ban meghatározott módon negyedévente igényelhető az igénylő székhelye szerinti adóhatóságtól. Az igénylésen hitelszerződésenként fel kell tüntetni a támogatás alapjául szolgáló kölcsön összegét, a kamatnapok számát, valamint a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamat mértékét is.

91. § (1) A B) 1. pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A beváltott állami kezességvállalást a 10032000-01907010 számú APEH Agrárgazdasági kezesség beváltás folyósítási számláról kell teljesíteni, illetve a visszafizetési kötelezettséget erre a számlára kell teljesíteni.

(3) A B) 1. pontban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az (1) bekezdésben megjelölt számlára az adóhatóság rendeli el.

2. Az éven túli lejáratú forgóeszközhitel kamattámogatása és egyes hitelek után nyújtott garanciavállalás

92. § (1) A 2. pontban foglaltak alapján, e rendelet 82. §-ának (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenységet - ideértve a saját termelésű termékek elsődleges feldolgozását is - folytató

a) a B) 1. pont szerinti igénylők, gazdálkodásuk tartós forgóeszköz-szükségletének fedezetére pénzügyi intézménytől felvett hiteleik, valamint

b) szövetkezet a természetes személy tagja által - a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján - nyújtott kölcsön összege (a továbbiakban e támogatási jogcím vonatkozásában: tagi kölcsön) után, a hitel/kölcsönszerződés szerinti - legalább három-, de legfeljebb hatéves - időtartamra kamattámogatást vehetnek igénybe.

(2) A kedvezménnyel igénybe vehető

a) hitel - a 2000-ben megkötésre kerülő hitelszerződésben engedélyezhető - összege termelői hitelkérelem esetén legfeljebb százötvenmillió forint lehet. A hitel beruházás kivételével minden olyan célra felhasználható, amely a mezőgazdasági tevékenység végzésével kapcsolatos,

b) a tagi kölcsönre az a) pont szerinti korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 19. pontjában jelölt mezőgazdasági kistermelők, valamint az adóévben négymillió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági egyéni vállalkozók (a továbbiakban: kistermelők) integrálása tekintetében a rendelet 20-22. számú mellékletei szerint nyilvántartásba vett integrátor szervezet is igénybe veheti, amennyiben kötelezettséget vállal arra, hogy legalább a hitel futamidőszakára az integráltakkal integrációs szerződést köt.

(4) A kedvezményezett hitelösszeg megállapításánál a kistermelőket összefogó integrátorok által benyújtott hitelkérelmek esetében az integrációs szerződésekben - a termékfelvásárlás adott évére - rögzített szerződéses felvásárlási összeg száz százalékát lehet figyelembe venni.

93. § A kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben

a) a teljes hiteldíj legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. A négy százalékpont korlátnak a jegybanki alapkamat mindenkori szintjéhez viszonyítottan a teljes futamidő alatt teljesülnie kell. Szövetkezeti tagi kölcsön esetén ebben a tekintetben a 90. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni. A kamattámogatás alapja a jegybanki alapkamat. A támogatás szempontjából a kamattámogatási igény benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamatot kell irányadónak tekinteni,

b) a pénzügyi intézmény legalább egyéves tőketörlesztési haladékot engedélyez,

c) készfizető kezesség igénybevétele esetén a kezességvállalási díj évenként nem haladja meg a szerződéskötéskor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre, illetve az előző év december 31-én fennálló tőketartozásra vonatkoztatva a másfél százalékos mértéket.

94. § (1) A kamattámogatás mértéke az első évben ötven százalék, az ezt követő legfeljebb öt évben a még fennálló hitelre hetven, ötven, negyven, húsz és tíz százalék. A kamattámogatást a 6. számú melléklet alkalmazásával kell kiszámítani.

(2) Az (1) bekezdés, valamint a 93. § b) pontja szempontjából az első év a hitelszerződés megkötésétől számított háromszázhatvanöt napot jelent.

(3) Az igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, ha a termelő vagy a szövetkezet a felvett hitelt/tagi kölcsönt a szerződésben vállaltnál rövidebb idő alatt fizeti vissza, kivéve, ha a tényleges futamidő a három évet meghaladja. Ez utóbbi esetben a kamattámogatás mértéke a rövidebb időre számítva sem haladhatja meg átlagosan az ötven százalékot.

(4)[14] A felvett hitel - szerződésben vállaltnál - rövidebb határidő alatt történő visszafizetése esetén az igénybe vett támogatás nem minősül jogosulatlan igénybevételnek azon hitelek esetében, amelyek a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a kibontakozási hitelkonstrukcióba részben vagy teljes összegükben bevonásra kerülnek. E hitelek esetében nem kell alkalmazni a (3) bekezdés kamattámogatásra vonatkozó rendelkezéseit sem.

95. § (1) A hitel igénybevételéhez a teljes hitelösszegre - kivéve a tagi kölcsönt - jogosultanként legfeljebb nyolcvan százalékos kezességvállalás kapcsolódhat. Az ötmillió forintot meghaladó hitelszerződések esetében a kezességvállalás kezességvállaló intézményenként éves átlagban nem haladhatja meg a hatvan százalékos mértéket, amelyet az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Hitelgarancia Rt. (a továbbiakban együtt: kezességvállaló intézmény) vállal.

(2) A kezességvállalásért a termelő éves ütemezésben a fennálló hitelösszegre vetítve készfizető kezességvállalási díjat fizet, amelynek ötven százalékát a költségvetés megtéríti.

(3) E rendelet szerint kamattámogatással kedvezményezett hitelek esetében a készfizető kezességvállalási díj tízmillió forint hitelösszegig a hitel összegére vetítve egységesen évi egy százalék, ezen összeg felett a vállalt kezesség mértékétől függően a hitel összegére vetítve az alábbiak szerint változik:

A kezesség mértéke (%)Kezességvállalási díj (%)
50-ig1,0
51-601,2
61-801,5

(4) A kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az intézményt terhelő fizetési kötelezettség hetven százalékára a központi költségvetés viszontgaranciát vállal.

96. § (1) A hitelkérelmeket az agrárfinanszírozásban részt vevő pénzügyi intézmény területi fiókjaihoz folyamatosan lehet benyújtani az intézmények által előírt példányban és tartalommal. A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyeket előzetesen a megyei földművelésügyi hivatal nyilvántartásba vett és záradékolt. A záradékolás hatvan napig érvényes.

(2) Szövetkezeti tagi kölcsön esetében a záradékoláshoz csatolni kell a kölcsönszerződésekről készített összesítő kimutatást (a továbbiakban e támogatási jogcím alkalmazásában: összesítő), valamint a szövetkezeteknek a kölcsön felhasználási célját is tartalmazó üzleti tervét.

(3) Az egymilliárd forintot meghaladó integrátori hitelkérelem esetében a záradékolást csak a minisztérium állásfoglalása alapján lehet a hitelkérelemre rávezetni.

(4) A megyei földművelésügyi hivatal által - a hitelkérelem/összesítő egy példányára - rávezetett záradék tartalmazza, hogy a kérelmező, illetőleg az általa végzett tevékenység és annak finanszírozására felvenni tervezett hitel/kölcsön felhasználási célja és összege megfelel-e a rendeletben meghatározott feltételeknek. A záradékolást a területi Agrárfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján kell a hitelkérelemre/összesítőre rávezetni, és a záradékolt hitelkérelmet/összesítőt legkésőbb a beadástól számított huszadik munkanapon a kérelmező részére vissza kell juttatni.

97. § A pénzügyi intézmény a hitelkérelmeket az általa kialakított hitelbírálati rend szerint bírálja el, és szükség esetén a vele szerződéses kapcsolatban álló kezességvállaló intézményekkel a kezességvállalási szerződéseket megköti. A pénzügyi intézmény által elfogadott hitelkérelmek benyújtói a megkötött hitelszerződések, illetve készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalási szerződések megkötése alapján a 94. § szerinti kamattámogatás, valamint a 95. § szerinti kezességvállalási díj támogatás igénybevételére is jogosulttá válnak.

98. § (1) A pénzügyi intézmények a hitelkérelmeket folyamatosan bírálják el, és a megkötött hitelszerződések összesített adatairól (hitelösszeg, annak évenkénti kezességvállalási díjtámogatási és kamattámogatási igénye) a hitelszerződések megkötésétől folyamatosan, havonta tájékoztatást adnak a Pénzügyminisztérium és a minisztérium részére. A szövetkezeti tagi kölcsön vonatkozásában a 90. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A minisztérium a beérkezett adatok összesítése alapján az R. 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján a költségvetési támogatási előirányzat kimerülésekor tájékoztatja a pénzügyi intézményeket és az illetékes megyei földművelésügyi hivatalokat a támogatási kérelmek záradékolásának felfüggesztéséről.

99. § (1) A minisztériumnak a hitelkérelmek záradékolásának felfüggesztéséről szóló tájékoztatását követően megkötött hitelszerződések/kölcsönszerződések esetében a kamattámogatás és a kezességvállalási díjtámogatás igénybevétele jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(2) Az (1) bekezdésben előírt szabályokat kell alkalmazni azzal az igénylővel szemben is, aki a támogatással felvett hitelt nem a hitelkérelemben feltüntetett célokra használja.

(3) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha a módosított felhasználási cél meghatározása a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal előzetes hozzájárulásával történik, és a tevékenység a 82. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi körbe tartozik.

100. § A hitelezés futamideje alatt - a pénzügyi intézmény vagy a hitelfelvevő kötelezett kezdeményezésére - a hitelkövetelést a szerződő pénzügyi intézménytől más pénzügyi intézmény, illetve tartozást a hitelfelvevő kötelezettől más jogosult átvállalhatja. Az átvállalás után a kamattámogatásra, illetőleg a kezességvállalási díjtámogatásra való jogosultság akkor folytonos, ha az új hitelszerződés a megszűnő szerződés folytatásaként jött létre újabb tőketörlesztési moratórium időszak nélkül, változatlan feltételekkel, amit a területileg illetékes földművelésügyi hivatal záradékkal igazol.

101. § A támogatások a 86. §-ban meghatározott módon az igénylő állandó lakhelye/székhelye szerint illetékes adóhatóságtól közvetlenül igényelhetők az alábbiak szerint:

a) a kamattámogatás a banki kamatterhelés gyakoriságának megfelelően, illetve tagi kölcsön esetében negyedévente. Az igényléshez csatolni kell a pénzügyi intézmény kamatbefizetéséről szóló igazolását. Szövetkezet esetében dokumentálni kell a kamat kifizetésének (jóváírásának) tényét, és az igénylésen kölcsönszerződésenként fel kell tüntetni a támogatás alapjául szolgáló tagi kölcsön összegét, valamint a kamatnapok számát is. Integrátor igénylő esetében a 86. § (2) bekezdésében foglaltakat kell irányadónak tekinteni;

b) a hitelszerződés megkötését, szövetkezet esetében a záradékolást követően az első havi/negyedévi kamattámogatás összege előlegként a 23. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával;

c) a kezességvállalási díjtámogatás a kezességvállalási szerződés szerinti díjfizetés gyakoriságának megfelelően (a szerződés megkötésekor, illetve a futamidő alatt évente egyszer). Az igényléshez csatolni kell a kezességvállaló intézmény vagy a pénzügyi intézmény díjfizetési igazolását, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

102. § (1) A feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(2) A támogatásokat a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

C) Biológiai alapok megőrzésének, fenntartásának, fejlesztésének támogatása

1. A génmegőrzésnek, fenntartásnak minősülő tevékenységek támogatása

103. § (1) Támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely a 24. számú melléklet szerint génmegőrzésnek, fajtafenntartásnak minősülő tevékenységet az OMMI és az Agrobotanikai Intézetbe működő Országos Adatbank nyilvántartása alapján végez (az 1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás az alábbi célokra vehető igénybe:

a) nemzeti génvagyon részét képező és azok szaporítását szolgáló növényi génrezervek, 1996-1999. - évelő pillangósok esetében 1990-1999. - között államilag elismert növényfajták/hibridek, vonal- és fajtagyűjtemények fenntartásához, megőrzéséhez,

b) szaporítások kiinduló bázisát jelentő törzskönyvezett növényállományok központi törzsültetvények, gyümölcs, alanyszőlő és dísznövény üzemi törzsültetvények, gyűjtemények létesítéséhez, fenntartásához,

c) nemzeti génvagyon részét képező, őshonosságuk miatt védett állatfajták törzsállományainak, illetve a magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett állatfajok, állatfajták állományainak védelméhez, fenntartásához,

d) halászati szakágazatban a különleges értéket képviselő, genetikai alapot nyújtó fajtagyűjtemények állományainak fenntartásához.

104. § A támogatás mértéke a genetikailag szükséges állomány nagysága, a tenyészcélnak megfelelő körülmények, illetve a pályázati feltételekben meghatározott normatívák alapján számított összeg.

105. § (1) A támogatás pályázat útján vehető igénybe. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Biológiai Alapok Bíráló Bizottságának javaslata alapján dönt.

106. § A pályázat elfogadása esetén a minisztérium szerződést köt a pályázóval, illetve az igénylés felülvizsgálata és a tervezett feladat ellenőrzése után a minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az összegéről az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok benyújtása alapján az adóhatóságtól igényelhető.

107. § (1) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését az OMMI és a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága bevonásával a minisztérium végzi.

(2) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az OMMI, illetve az ellenőrzésben részt vevő szakértők javaslatára a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

2. Biológiai alapok fejlesztésének támogatása

108. § Támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely

a) magas genetikai értéket képviselő génvagyon felhasználásával jobb minőségű, piacképes növényfajták szaporítóanyagát állítja elő, tartja fenn - ideértve a vírusmentesítés, burgonya esetében a rügydugvány vizsgálatok költségeit -, illetve aki/amely a fajtákat belföldön és külföldön megismerteti,

b) génmegőrzéshez kapcsolódó termesztési, tartási, takarmányozási és tenyésztési technológiát folyamatosan korszerűsíti, feltételeit javítja,

c) fejlesztési tevékenység eredményeként jelentkező növényi és állati szaporítóanyagok és tenyészállatok minősítésével kapcsolatos feltételeket korszerűsíti, a teljesítményvizsgálatokhoz és a törzskönyvezéshez szükséges eszközöket beszerzi,

d) tenyésztői munkához szükséges, csúcsgenetikát képviselő bázisállományt tart fenn,

e) a 103. §-ban és ezen §-ban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását elősegítő speciális műszereket, fajspecifikus kiegészítő eszközöket - a mezőgazdasági erőgépek kivételével - beszerzi.

109. § A támogatás mértéke a költségek ötven százalékáig, de pályázatonként legfeljebb négymillió forint, eszközvásárlás esetén nyolcmillió forint összeghatárig terjedhet a pályázati feltételrendszerben meghatározottak szerint.

110. § (1) A támogatás pályázat útján vehető igénybe. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázati kérelmek elbírálásáról a minisztérium a Biológiai Alapok Bíráló Bizottságának javaslata alapján dönt.

(3) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága bevonásával a minisztérium végzi.

111. § A támogatás az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető. A támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

3. A biológiai alapok megőrzésével, fenntartásával, fejlesztésével összefüggő nemzetközi szakmai szervezetekben a nemzeti képviselet támogatása

112. § Támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely a minisztérium megbízásából nemzetközi szakmai szervezetekben nemzeti képviseletet lát el.

113. § A támogatás mértéke a nemzeti képviselet igazolt költségeinek megtérítése.

114. § (1) A támogatás pályázat alapján igényelhető. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága bevonásával dönt.

(3) A támogatás szakmai ellenőrzését a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága bevonásával a minisztérium végzi.

(4) A támogatás az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető. A támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

D) Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés támogatása

115. § Támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely az ökológiai gazdálkodás szakmai előírásai szerint

a) növényi biotermék-előállítást folytat, és azt az átállást követően legalább három évig végzi, vagy

b) ökológiai termelésre alkalmas toleráns és rezisztens fajta előállítását, felszaporítását végzi.

116. § A támogatás igényelhető a biotermelésre való átállási időszakban évente - legfeljebb három éven át - felmerülő

a) talaj- és növényvizsgálatok költségeinek,

b) ellenőrzés és minősítés költségeinek,

c) felhasznált szerves trágya, ökológiai gazdálkodásban használható speciális növényvédő szerek és különféle anyagok beszerzési költségeinek,

d) ökológiai termelésre alkalmas, növényi károsítók elleni, vagy egyéb rezisztenciával rendelkező növényfajok, illetve fajták nemesítése felszaporítási költségeinek,

e) termelési és talajerő-utánpótlási módszerek kidolgozása költségeinek

csökkentéséhez.

117. § A támogatás mértéke:

a) a 116. § a)-b) pontjai esetén a 2000-ben felmerülő - számlával igazolt - költségek legfeljebb hetvenöt százaléka,

b) a 116. § c)-e) pontjai esetén a 2000-ben felmerülő költségek - saját előállítású szerves trágya esetén az 5. § e) pontjában szabályozottak szerint - legfeljebb negyven százaléka.

118. § (1) A támogatás pályázat alapján igényelhető. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázat elfogadásáról a Biotermelési Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt. A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval, továbbá az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás - a szerződés, az igazolások, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján - az adóhatóságtól igényelhető.

119. § A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését - a Biotermelési Bíráló Bizottság és a Biokultúra Egyesület bevonásával - a minisztérium végzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetetési céltól eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

120. § A II. fejezet C) és D) pontokban foglalt támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

E) A szaktanácsadás és a gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

1. A szaktanácsadás díjának támogatása

121. § (1) A támogatást az a szaktanácsadási szolgáltatást igénybevevő kaphatja, aki/amely mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási termelő tevékenységet, valamint az ezeket kiegészítő agroturizmus szolgáltatói tevékenységet folytat, és aki megfelel a Nyilv. r. előírásainak. Nem jogosult támogatásra, aki szerepel a minisztérium Szaktanácsadói Névjegyzékében (a továbbiakban: Szaktanácsadói Névjegyzék).

(2) Az elmúlt évben egymillió forint árbevételt el nem ért, a Nyilv. r. alapján nyilvántartásba vett termelők csoportos formában kaphatnak ingyenes szaktanácsadást a területi központ vezető falugazdásza által jelzett igény szerinti témakörökben megrendezésre kerülő szaktanácsadási programok - előadások, konzultációk, bemutatók - keretében. A szaktanácsadói programok megvalósítóját a megyei földművelésügyi hivatal jelöli ki.

(3) Az éves egymillió forint árbevételt meghaladó és a támogatásra jogosult igénylő olyan szerződés alapján vehet igénybe támogatást, amely szerint a szolgáltatást a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó végzi.

(4) A támogatás a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 44-45. §-ban előírt üzemtervezéshez nem vehető igénybe.

(5) A támogatás felső határa és mértéke az (1) bekezdés szerinti tevékenységből származó - a tárgyévet megelőző évre vonatkozó - éves árbevétel alapján a következő:

Az éves árbevétel E FtTámogatás felső határa Ft/évTámogatás mértéke %
1 000-5 00075 00075
5 000-15 000100 00050
15 000-30 000125 00025

(Induló vállalkozás esetén a legalacsonyabb árbevételi kategóriát kell figyelembe venni.)

(6) Az, aki - 2000. január 1-jén 40. életévét még nem töltötte be - és egyéni agrárvállalkozói igazolvánnyal rendelkezik - éves árbevételétől függetlenül - a támogatás felső határának figyelembevétele mellett a szerződés szerinti díj hetvenöt százalékát igényelheti támogatásként.

122. § (1) A szaktanácsadóval a 121. § (3) bekezdés szerint megkötött szerződés egy példányát, a szolgáltatást részletesen leíró melléklettel együtt - a szerződés megkötését követő harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából be kell nyújtani a támogatást igénylő székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz. A szerződés a megyei földművelésügyi hivatalhoz október 31-ig nyújtható be. Az előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelmet a szerződésben foglalt teljesítési határidőt követően harminc napon belül kell írásban benyújtani a megyei földművelésügyi hivatalhoz. A tárgyévi kifizetésre vonatkozó támogatási kérelmek a tárgyév október 31-ig nyújthatók be.

(3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell a számla másolatát, erdőgazdálkodási tevékenység esetén az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát csatolni kell a kérelemhez. Tartós, legalább féléves szaktanácsadási tevékenységre kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

123. § A támogatás igénybevételének jogosságát a megyei földművelésügyi hivatal állapítja meg.

124. § A támogatás kifizetése iránti kérelem elfogadása esetén a megyei földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

125. § A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2. Az erdészeti szakirányítás igénybevételének támogatása

126. § (1) Az E) 2. pontban foglaltak alapján támogatást igényelhet

a) az erdészeti hatóság által bejegyzett egyéni erdőgazdálkodó, erdőbirtokossági társulat, a kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet folytató erdőszövetkezet, akiknek/amelyeknek erdőterülete nem haladja meg a kétezer hektárt, illetőleg a saját és a megbízás alapján szakirányított erdőterület nagysága együttesen eléri a kettőszáz hektárt, valamint

b) az az erdőgazdálkodási integrátor, aki/amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

ba) legalább négyszáz, de maximum négyezer hektár magántulajdonú erdőterület jogszerű használója, és az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette,

bb) minimum kétszáz hektár erdőterületet szerződés alapján szakirányít,

bc) legalább ötven hektár fahasználati és erdőművelési (fakitermelés, erdősítés és ápolás alá vont terület) munkára vonatkozó szerződése van,

bd) az összes árbevétel a százmillió forintot nem haladhatja meg, melynek legalább hetvenöt százaléka erdőgazdálkodási tevékenységből származik, melyről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell,

be) köteles elfogadni a miniszter által kiadott kényszerkezelői megbízást abban és az azzal szomszédos erdőtervezési körzetben, amelyben legalább kétszáz hektárt meghaladóan nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,

bf) tagja a Magánerdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének vagy a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetségének.

(2) Az integrátor az általa integrált területre erdőgazdálkodói jogosultság alapján járó támogatást nem vehet igénybe.

127. § A támogatás mértéke

a) a 126. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő az erdészeti szakemberrel vagy erdőgazdálkodási tevékenységet folytató - erdészeti szakembert foglalkoztató - szervezettel [az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 86. § és 91. §-aiban foglaltak szerinti erdészeti szakszemélyzet (a továbbiakban: erdész)] kötött szakirányítási szerződés alapján a szerződés szerinti díj ötven százalékát igényelheti támogatásként. A támogatás összege nem haladhatja meg a szerződés időtartamára eső mindenkori minimálbér nagyságát.

b) a 126. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a szakirányítási szerződés alapján évente a szakirányított terület után hektáronként ezerötszáz forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként ötszáz forintot igényelhet támogatásként.

128. § (1) Az erdészeti szakszemélyzettel kötött szerződésnek együttesen az alábbiakra kell kiterjednie:

a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése,

b) a munkák művezetése,

c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken,

d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése,

e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is,

f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor,

g) az erdőőrzés.

(2) Az integrátori szakirányítási szerződésnek együttesen az alábbiakra kell kiterjednie:

a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz,

b) a munkák művezetése, függetlenül attól, hogy a munkát az integrátor végzi, vagy sem,

c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken, ami nem jogosít fel a jegyzőkönyv aláírására,

d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz,

e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is,

f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor,

g) erdőőrzés.

(3) Integrátorok egymással kötött szakirányításra vonatkozó szerződése nem támogatható.

129. § (1) Az erdésszel, illetve az integráltakkal megkötött szerződés egy példányát - a szerződés megkötését követően harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából legkésőbb október 15-éig be kell nyújtani a megyei földművelésügyi hivatalhoz. Előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelmet a tárgyév október 31-éig az igénylő székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell írásban benyújtani. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez.

(3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell az erdésszel, illetve az integrátorral kötött szerződést (a szolgáltatást részletesen leíró mellékletével)

a) a 126. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő esetében a szerződés alapján fizetett díjról kiállított számla másolatát,

b) a 126. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor esetében az integráltak nyilatkozatát arról, hogy az integrátor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett, valamint

c) mindkét igénylő esetében az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Tartós - legalább féléves - időszakra kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

130. § (1) A támogatás igénybevételének jogosságát a megyei földművelésügyi hivatal - az illetékes erdészeti hatóság véleményének figyelembevételével - állapítja meg.

(2) A, támogatási kérelem elfogadása esetén a megyei földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium végzi az erdészeti hatóság bevonásával. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

3. Gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

131. § (1) Támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási termelő tevékenységet, valamint az ezen tevékenységeket kiegészítő agroturizmus szolgáltatói tevékenységet folytatók számára nyújtott ismeretátadás költségeinek részbeni megtérítésére.

(2) A támogatás az alábbi célokra vehető igénybe:

a) szakképesítést adó - iskolarendszeren kívüli - képzés költségeinek támogatása,

b) szakképesítést nem adó tanfolyamok, előadások költségeinek támogatása,

c) szakmai rendezvények költségeinek támogatása,

d) szakmai ismeretterjesztéssel kapcsolatos kiadványok költségeinek támogatása,

e) szaktanácsadók továbbképzésének támogatása,

f) gazdálkodás eredményességét segítő informatikai szolgáltatások támogatása,

g) a szaktanácsadási központokban folytatott szaktanácsadási tevékenység,

h) bemutató üzemek által biztosított üzemlátogatások költségeinek támogatása.

132. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás mértéke a 131. § (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti célok esetében a minisztérium által elismert költségek ötven százalékáig, legfeljebb hárommillió forintig terjedhet. A 131. § (2) bekezdés e)-h) pontjai szerinti célok esetében a minisztérium által elismert költségekig terjedhet, de nem haladhatja meg a feladat elkezdése előtt kötött támogatási szerződésben rögzített összeget.

(3) A 131. § (2) bekezdés a) pont keretében szervezett "mezőgazdasági vállalkozó" (OKJ: 32 6201 02) "ezüstkalászos gazda" (OKJ: 21 6201 01) és "aranykalászos gazda" (OKJ: 32 6201 01) tanfolyamok esetében - a tanfolyamot sikeresen elvégzők számára - a támogatás az elismert költségekig terjedhet.

(4) A 131. § (2) bekezdés d) pontja keretében a minisztérium és a megyei földművelésügyi hivatalok által kezdeményezett - szaktanácsadással összefüggő - tájékoztató kiadványok esetében a támogatás az elismert költségekig terjedhet, amely a minisztérium által kezdeményezett kiadványok esetében legfeljebb hárommillió forint, a megyei földművelésügyi hivatalok által kezdeményezett kiadványok esetében legfeljebb kettőszázötvenezer forint lehet.

133. § A támogatás pályázat útján vehető igénybe. A nyilvános pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

134. § (1) A 131. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény jogosult pályázatot benyújtani.

(2) A 131. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény, agrár-kutatóintézet, valamint a teljesítés időpontjában a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó jogosult pályázatot benyújtani.

(3) A 131. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatásra a rendezvény szervezője jogosult pályázatot benyújtani.

(4) A 131. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatásra a Kiadó jogosult pályázatot benyújtani: Legfeljebb három szerzői ív terjedelmű, nyomdai előállítású kiadvány támogatásához kiadói tevékenységgel rendelkező gazdálkodó szervezet is jogosult pályázat benyújtására.

(5) A 131. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény, valamint agrár-kutatóintézet jogosult pályázatot benyújtani.

(6) A 131. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatásra a minisztérium által koordinált - és a minisztérium vagy annak megyei földművelésügyi hivatalainak informatikai rendszeréhez kapcsolódó - informatikai szolgáltatásra vagy annak továbbfejlesztésére vállalkozó igénylő jogosult pályázatot benyújtani.

(7) A 131. § (2) bekezdés g) pontja szerinti támogatásra a megyei földművelésügyi hivatalok által javasolt - és a minisztérium által elfogadott - szaktanácsadási központ jogosult pályázatot benyújtani.

(8) A 131. § (2) bekezdés h) pontja szerinti támogatásra a bemutató üzemek közül az jogosult, aki a meghirdetésre kerülő pályázati felhívás alapján elnyerte a "Bemutató üzem 2000" címet.

135. § (1) A 131. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti támogatásra a pályázatot a program helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A 131. § (2) bekezdés d) és h) pontjai szerinti támogatásra a pályázatot a pályázó lakhelye (székhelye) szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(3) A 131. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani.

(4) A 131. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani abban az esetben, ha a pályázat a minisztérium informatikai szolgáltatásához kapcsolódik. Ha a pályázat valamelyik megyei földművelésügyi hivatal informatikai szolgáltatásához kapcsolódik, úgy a pályázatot a téma szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(5) A 131. § (2) bekezdés g) pontja szerinti támogatásra a pályázatot ahhoz a földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani, amelynek a javaslata alapján fogadta el a minisztérium a pályázót, mint szaktanácsadási központot.

136. § (1) A pályázat elfogadásáról szóló értesítésnek megfelelően a megyei földművelésügyi hivatal, illetve a minisztérium szerződést köt a pályázóval. A megyei földművelésügyi hivatal, illetve a minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(2) A 3. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére az E) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

137. § (1) A II. fejezet E) pont szerinti támogatás a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(2) A minisztérium a megyei hatáskörben felhasználható II. fejezet E) pont szerinti támogatásokra megyénként keretet állapít meg.

F) Termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések gazdálkodói szervezetek támogatása

138. § (1) Az 1999. évben az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 117-126. §-ai alapján elfogadott és ennek alapján a megyei földművelésügyi hivatalok által kiadott ígérvénnyel rendelkező szervezetek - beleértve a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezeteket (a továbbiakban: TÉSZ-ek) a hivatkozott R. 1. számú melléklet és nyilatkozatok figyelembevételével igényelhetik az állami támogatást az adóhatóságtól a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról.

(2) Pályázat alapján vissza nem térítendő állami támogatást igényelhetnek azok, akik a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetekről szóló 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet előírásai szerint alakultak meg. A támogatás igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő külön pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A 138. § (1) bekezdésében ígérvénnyel rendelkező szervezetek tagjai az általuk jegyzett részjegyek arányában kötelesek garantálni, hogy az általuk jegyzett szervezet minimum öt éven keresztül fenntartja működését, a jogszabályban előírt feltételek betartásával. Ennek súlyos megsértése, illetve a szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén kötelesek a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a 69. számú mellékletben foglalt nyilatkozatban vállalt kötelezettségüknek megfelelően visszafizetni.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt szövetkezetek, agrártársulások és TÉSZ-ek szervezésére és országos koordinációjára, a szükséges szaktanácsadási tevékenység fejlesztésére, a dokumentumok előkészítésére az e jogcímen biztosított költségvetési előirányzat két százaléka használható fel a minisztérium egyedi döntése alapján.

G) A fiatal agrárvállalkozók támogatása

139. § Azok a fiatal agrárvállalkozók, akik az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet I. fejezet G) pontja alapján eredményesen pályáztak, de forráshiány miatt 1999. évben támogatási szerződésük megkötésére nem került sor, a 407. § (1) bekezdésben foglaltak szerint jogosultak az állami támogatás igénybevételére. A támogatás az 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról teljesíthető. Új pályázat a jelen rendelet alapján nem fogadható be.

H) Termelői közösségek támogatása

140. § A támogatás célja az ország különböző térségeiben rendelkezésre álló önkormányzati közhasznú, illetve magántulajdonban lévő termőföld területeken a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szociálisan rászoruló, munkanélküli lakosság (a továbbiakban: termelői közösség) növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és vegyes gazdálkodási tevékenységének (TEÁOR A 01.1-01.3, A 02.01, B 05.01) segítése, illetve ösztönzés annak elkezdésére.

141. § A támogatás igénybe vehető a 140. § szerinti tevékenységhez vásárolt vetőmag, szaporítóanyag, állatbeszerzések és igénybe vett szolgáltatások költségeinek csökkentéséhez. A támogatás mértéke a vásárlások és szolgáltatások számlával igazolt költségének ötven százaléka.

142. § (1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat részletes tartalmi, formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő, a minisztérium által kiírt pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatásban részesíthető termékek BTO számú megjelölését a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatás elnyerésére pályázhat

a) a települési önkormányzat,

b) a települési önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzattal együtt,

c) a települési kisebbségi önkormányzat.

(4) A pályázatokat az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A megyei földművelésügyi hivatal a benyújtott pályázatokat felülvizsgálja, és véleményével ellátva továbbítja a minisztériumnak.

143. § A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium állapítja meg.

144. § A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval, továbbá az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki.

145. § (1) A támogatás az igazolás és a számlák alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(2) A nyertes pályázó köteles a támogatásban részesített termelési tevékenységet szervezni, figyelemmel kísérni, ellenőrzési tevékenységet folytatni, a termelői közösség tagjainak tanfolyami oktatáson való részvételét megszervezni.

(3) A szerződésben foglaltak végrehajtását a megyei földművelésügyi hivatal ellenőrzi, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál kezdeményezi.

146. § A támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

I) A mező- és erdőgazdasági biztosítás díjának támogatása

147. § (1) Támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely

a) a mezőgazdasági növénytermesztésben, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztésben termelőként vesz részt,

b) gazdasági haszonállatok tenyésztésében és tartásában termelőként vesz részt,

c) erdőgazdálkodást folytat,

d) engedélyezett zárttéri vadtenyésztést folytat,

e) a termeltető (integrátor), ha kötelezettséget vállal arra, hogy a termelőnek az igénybe vett támogatást továbbadja,

f) a Nyilv. r.-ben foglaltaknak eleget tett.

(2) A támogatás a növény-, szőlő- és gyümölcskultúrákra, erdőre, gazdasági haszonállatokra, valamint tenyésztett vadra kötött, érvényes mezőgazdasági biztosítások alapján ténylegesen kifizetett díjak után vehető igénybe.

(3) A támogatás igénybe vehető az önkéntes mezőgazdasági szakosított biztosító egyesületeknél a (2) bekezdés szerint kötött biztosítási díjakra is.

148. § A támogatás mértéke a ténylegesen kifizetett, számlával igazolt biztosítási díj harminc százaléka.

149. § A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mező- és erdőgazdasági biztosítási szerződést - kivéve az önkéntes mezőgazdasági szakosított biztosító egyesületeket - azzal a biztosítóval kössön, amely a minisztérium és a Magyar Biztosítók Szövetsége Együttműködési megállapodását elfogadja. A minisztérium közleményben hozza nyilvánosságra ezen biztosítók jegyzékét.

150. § (1) A támogatási kérelemhez szükséges igénybejelentő adatlapot a 65. számú melléklet szerinti, a biztosítási szerződés és az éves díjelőírás másolatával, illetve a díjfizetési igazolással együtt nyilvántartásba vétel, felülvizsgálat és jóváhagyás céljából meg kell küldeni a kérelmező lakóhelye (székhelye) szerinti megyei földművelésügyi hivatalnak. Erdőgazdálkodó esetében a kérelemhez a fentieken kívül csatolni kell az illetékes erdészeti hatóság, vadtenyésztés esetén az illetékes vadászati hatóság véleményét is.

(2) A támogatási kérelmet nyilvántartásba vétel céljából az év során folyamatosan lehet benyújtani. A beadás határideje: 2000. szeptember 30. Az illetékes megyei földművelésügyi hivatal a kérelmet tizenöt napon belül felülvizsgálja, és kiadja az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást.

(3) A 2000. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett termelők az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítását - részletdíjfizetések engedélyezése esetén külön-külön igazolásokat kell kiadni - 2000. november 30-ig igényelhetik a megyei földművelésügyi hivataltól.

(4) A havonta kiadott igazolások összesített adatairól készített kimutatást a megyei földművelésügyi hivatalok a tárgyhót követő hónap negyedikéig megküldik a minisztériumnak.

151. § (1) A támogatás jogszerű felhasználásával, valamint termeltető esetében a termelővel történő elszámolás teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az adóhatóság végzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről az adóhatóság intézkedik.

152. § (1) A kármegelőzés érdekében végzett talajgenerátoros jégeső-elhárítási tevékenység fenntartására céltámogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra a támogatási kérelmet 2000. március 31-ig lehet a minisztériumhoz benyújtani. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a jégeső-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében levő mezőgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégeső-elhárítási tevékenység hatékonyságának előző évi adatait, valamint az éves költségvetést.

(3) A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el. Az igénybe vehető céltámogatásról a minisztérium az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető.

153. § A támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

J) Nem biztosítható mezőgazdasági károk enyhítésére igénybe vehető támogatás

154. § A nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelésének forrása a Tv. 10. számú melléklete az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai 2. c) pontjában a nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelésének támogatása cím alatt elkülönített összeg.

155. §[15] (1) E jogcím alapján az az igénylő támogatható, aki/amely

a) a mezőgazdasági növénytermesztésben, illetve szőlő- és gyümölcstermesztésben (TEÁOR A 01.1) termelőként részt vesz, vagy fő tevékenységként erdőgazdálkodást (TEÁOR A 02.01), vadgazdálkodást (TEÁOR A 01.50), illetve halászati termelő (TEÁOR B 05.01) tevékenységet folytat,

b) árvíz, belvíz és aszálykárok esetén a területileg illetékes földművelésügyi hivatal igazolása szerint saját területén, a belvíz elvezetése érdekében a tőle elvárható munkálatokat elvégezte, az a) pont szerinti vadgazdálkodó és halászati termelő kivételével, illetve

c) almatermésű ültetvényét a művelési ágra jellemző szakmai igényességgel kezelte és hasznosította, a tűzelhalás betegséget, mint zárlati károsító által okozott fertőzést vagy annak gyanúját az illetékes megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomásnak haladéktalanul bejelentette, és a növényvédelmi hatóság által határozatban elrendelt mentesítő intézkedéseket maradéktalanul végrehajtotta.

(2) A támogatás a nem biztosítható mezőgazdasági károk részleges megtérítéséhez nyújtható. A rendelet alkalmazásában nem biztosítható mezőgazdasági kárnak minősül növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, illetve erdőgazdálkodás esetében az aszály, bel- és árvízkár, valamint az almatermésű ültetvényben bekövetkezett tűzelhalás betegség, illetve vadgazdálkodó esetében a jégeső, a belvíz, az árvíz és a tűz, halászati termelő esetében az árvíz és az aszály.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak esetében a támogatásra jóváhagyott keret terhére számolhatók el a minisztérium megbízásából végzett távérzékeléses kárfelmérések költségei.

156. §[16] (1) A 155. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai esetében a támogatási kérelmet a 25. számú melléklet A) pontja szerint a területileg illetékes falugazdász aláírásával ellátva, nyilvántartásba vétel és felülvizsgálat céljából a káreseményt követő öt munkanapon belül lehet benyújtani a kérelmező lakóhelye (székhelye) szerinti földművelésügyi hivatalnak. A 2000. évben kifizethető kárenyhítési kérelmeket a megyei földművelésügyi hivatalokhoz 2000. október 31-ig lehet benyújtani. Erdőgazdálkodóknak ezen túlmenően minden esetben csatolni kell az erdészeti hatóság igazolását is.

(2) A 155. § (1) bekezdésének c) pontja esetében a támogatási kérelmet a 25. számú melléklet B) pontja szerint az illetékes megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomáshoz legkésőbb 2000. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

(3) A kérelmeket

a) az (1) bekezdésben foglalt esetekben az illetékes megyei földművelésügyi hivatal a kár megállapításától számított harminc napon belül ellenőrzi, felülvizsgálja és azt véleményével együtt jóváhagyásra, kárnemenként, kármérték és károsodott növénykultúra szerinti összesítésben,

b) a (2) bekezdésben foglalt esetben az illetékes megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomás a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a 155. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakról kiállított igazolásával és javaslatával együtt

megküldi a minisztériumnak.

(4) Az almatermésű ültetvényekben tűzelhalás betegség miatt bekövetkezett kár után igényelhető támogatás kiterjed:

a) a növényvédelmi hatóság által határozatban elrendelt növényvédelem vegyszerköltségeinek teljes, igazolt költségére;

b) a növényvédelmi hatóság által határozatban elrendelt mechanikai fertőzés-mentesítés (hajtások, gallyak visszametszése) költségeire, beavatkozásonként 300 Ft/fa összegben;

c) gyümölcsfa kivágásának szükségessége esetén egyszeri, egyösszegű 1200 Ft/fa mértékű költségtérítésre.

(5) A támogatás mértékéről és odaítéléséről a minisztérium dönt a kárnem, a kár mértéke és területi kiterjedése, illetve a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével. A jóváhagyást követően az illetékes megyei földművelésügyi hivatal kiállítja az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást.

157. § A támogatás az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető.

158. § (1) A támogatás jogszerű felhasználását az adóhatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(3) A támogatást a 10032000-01850224 számú APEH Nem biztosítható elemi károk lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

K) A piacrajutást segítő támogatások

159. § (1) A piacrajutás elősegítéséhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím, 1. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A fejezet szerint igénybe vehető támogatásokat a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajulást elősegítő támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni, illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatást erre a számlára kell visszafizetni.

1. Közösségi agármarketing támogatás

160. § A minisztérium által jóváhagyott, éves közösségi agrármarketing programban elrendelt célok és feladatok megvalósítása részesülhet támogatásban.

161. § A támogatás mértéke: a minisztérium által jóváhagyott, meghirdetett célok megvalósításakor ténylegesen felmerült és igazolt költségeknek legfeljebb száz százaléka.

162. § (1) A támogatási igény a minisztérium által az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján, jóváhagyott éves közösségi agrármarketing program pontjaihoz kapcsolódóan nyújtható be az FVM AMC Kht.-hoz, évközben folyamatosan.

(2) A támogatási igény elfogadása esetén a minisztérium megbízásából az FVM AMC Kht. szerződés köt az igénylővel. A szerződés előkészítésével, annak koordinálásával a teljesítés igazolásával, a kifizetések bonyolításával kapcsolatos feladatokat az FVM AMC Kht. látja el.

(3) A támogatás szerződésben rögzített mértékének legfeljebb ötven százalékáig előleg vehető igénybe, külön elbírálás alapján.

163. § (1) Az FVM AMC Kht. üzleti tervében kell megállapítani a működéséhez, valamint a minisztérium által elrendelt célok megvalósításához szükséges forrás összegét. Az FVM AMC Kht. üzleti tervét az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján a minisztérium fogadja el.

(2) Az FVM AMC Kht. elfogadott üzleti tervében szereplő célokra és összegekre pályázat kiírására nem kerül sor. Ez magába foglalja az OMÉK-kal kapcsolatos költségeket is.

(3) Az FVM AMC Kht. elfogadott üzleti tervében szereplő célok finanszírozása a ténylegesen felmerült és igazolt költségek alapján, a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök időszakonkénti lehívása az R. 1. számú melléklete alapján történik.

164. § A támogatási összeg felhasználását a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2. A központi és terméktanácsi informatika támogatása

165. § A támogatást a miniszter által elismert terméktanácsok vehetik igénybe.

166. § Az agrárpiaci rendtartás központi informatikai rendszerének és működésének fejlesztésére, illetve fenntartására - ideértve az Agrárrendtartási Hivatal (a továbbiakban: ARH) által meghirdetendő pályázatok, az Agrárrendtartási Hírlevél megjelentetésének költségeit is -, az e fejezetben felsorolt feladatok ellátására elkülönített keret terhére, legfeljebb annak tíz százalékát kitevő támogatás adható.

167. § (1) A támogatás mértékét - figyelembe véve az érintett terméktanács 1999. évre vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését - a minisztérium a terméktanáccsal kötött szerződésben határozza meg. A minisztérium nevében az ARH jár el.

(2) Az (1) bekezdésben említett szerződésben kell rögzíteni

a) a terméktanácsok információszolgáltatásának körét és tartalmát, valamint annak

b) rendjét és gyakoriságát, továbbá

c) a támogatás felhasználásának célját, nyilvántartásának, valamint ellenőrzésének rendjét.

(3) A terméktanácsnak teljes évi támogatás jár, amennyiben az (1) bekezdés szerinti szerződést 2000. március 31-ig az ARH megköti. Az ezen időpont után megkötött szerződések alapján a terméktanács az éves támogatás időarányos részére jogosult.

(4) A támogatási összeg kifizetése két részletben történik:

a) első alkalommal a terméktanács és az ARH között megkötött szerződés aláírását követő tizenöt napon belül a támogatási összeg ötven százaléka,

b) második alkalommal a szerződésben kikötött feltételek teljesülése esetén 2000. szeptember 30-ig a fennmaradó ötven százalék.

(5) A támogatás a minisztérium által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az illetékes adóhatóságtól. Az igazolást a minisztérium a (4) bekezdésben írt határidőkig állítja ki, miután minden esetben meggyőződik a terméktanács szerződésben vállalt kötelezettségének időarányos teljesítéséről.

3. Élelmiszerbiztonsági rendszer kidolgozásának és bevezetésének támogatása

168. § (1) A támogatás rendeltetése az Európai Unió szabályaival konform Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban: HACCP) élelmiszerbiztonsági rendszer kidolgozásának, bevezetésének támogatása.

(2) Támogatást vehetnek igénybe a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény szerint:

növénytermelési, kertészeti (TEÁOR A 01.1), állattenyésztési (TEÁOR A 01.2), halászati (TEÁOR B 05) tevékenységet és vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.3), folytató, valamint élelmiszert, italt (TEÁOR DA 15) és dohányterméket (TEÁOR DA 16) gyártó élelmiszer-, ital-, dohányáru nagy- (TEÁOR G 51.3) és kiskereskedelmi (TEÁOR G 52.2) tevékenységet folytató belföldi székhelyű természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik/amelyek ilyen célú támogatásban az 1998. és 1999. évben nem részesültek.

169. § A támogatás mértéke pályázónként (telephelyenként) a rendszer számlákkal igazolt kiépítési és bevezetési, ÁFÁ-t nem tartalmazó költségeinek ötven százaléka, legfeljebb egymillió forint.

170. § (1) A támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(2) A támogatás igénybevételének részletes feltételeit és a pályázat benyújtásához szükséges további mellékleteket a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

171. § (1) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az Élelmiszerbiztonsági Szakbizottság javaslata alapján a minisztérium állapítja meg.

(2) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval. A minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a támogatás adóhatóságtól történő felvételéhez.

(3) A rendeletben, illetve a pályázati felhívásban foglaltaknak meg nem felelő pályázatokat, továbbá a támogatásra rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatokat el kell utasítani.

172. § (1) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(2) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege, vagy annak teljesítéssel arányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

4. Állategészségügyi költségek támogatása

173. § E jogcímben foglaltak szerint igénybe vehető támogatások a 2000. január 1. utáni költségek térítésére terjednek ki.

4.1. Állatorvosi és élelmiszerhigiéniai vizsgálatok költségtámogatása

174. § A 4.1. pontban foglaltak alapján az állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai vizsgálati költségekhez támogatás vehető igénybe.

a) a vágósertés után a 26. számú melléklet 1. pontjában,

b) a vágómarha után a 26. számú melléklet 2. pontjában,

c) a vágóbaromfi után 26. számú melléklet 3. pontjában,

d) a vágónyúl után a 26. számú melléklet 4. pontjában,

e) egyes vadhúsok után a 26. számú melléklet 5. pontjában,

f) az éti csiga után a 26. számú melléklet 6. pontjában

megállapított mértékben és a melléklet egyéb feltételei szerint.

175. § A támogatást az a hús- és csigafeldolgozást végző belföldi székhelyű természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó veheti igénybe, aki/amely

a) nemzetközileg elfogadott (EU, USDA, illetőleg nemzeti listás) állategészségügyi és higiéniai minősítéssel rendelkezik,

b) adott termékpályán a miniszter által elismert terméktanácsnak legalább 2000. január 1-jétől tagja,

c) a hatályos jogszabályokban, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott vágóállat minősítési előírásoknak eleget tesz,

d) tevékenysége megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, illetve a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak, és ezt tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződéssel dokumentálja,

e) ellenőrzési díj kifizetéséről számlával rendelkezik, és a vágási mennyiséget az állategészségügyi hatóság igazolta.

176. § A támogatás az illetékes adóhatóságtól havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjától a 26. számú melléklet szerint előírt és az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető.

177. § A támogatás ellenőrzését az adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, rendelkezik a visszafizetésről.

4.2. Az állati eredetű hulladék ártalmatlanításának költségtámogatása

178. § A 4.2. pontban foglaltak alapján támogatás vehető igénybe az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségeihez

a) a nyúl után a 27. számú melléklet 1. pontjában,

b) a vad után a 27. számú melléklet 2. pontjában,

c) az éti csiga után a 27. számú melléklet 3. pontjában megállapított mértékben és feltételek szerint.

179. § (1) A támogatás igénylésére jogosult valamennyi gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) legalább 2000. január 1-jétől tagja a termékpályán működő terméktanácsnak,

b) vágásnál a magyar szabvány szerinti minősítést alkalmazza,

c) tevékenysége 2000. január 1-jétől megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, illetve a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak, és ezt tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződéssel dokumentálja.

(2) A támogatás 27. számú mellékletben foglalt és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

(3) Az igénylés 2000. január 1-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától a 178. §-ban meghatározott mellékletekben felsorolt igazolások csatolásával nyújtható be.

180. § A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

4.3. Állatállomány betegségektől való mentesítéséhez igényelhető támogatás

181. § (1) A 4.3. pont alapján támogatás vehető igénybe sertés és szarvasmarha-állományok egyes betegségektől való mentesítésének (a továbbiakban: mentesítés) felgyorsításához.

(2) A támogatásra jogosultak:

a) a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások (a továbbiakban: állomás) által jóváhagyott mentesítési tervvel rendelkező és azt végrehajtó, nagy létszámú (100 db-ot elérő vagy azt meghaladó), tenyésztést végző sertésállományok tulajdonosai vagy tartói, illetve

b) az illetékes állomások az általuk meghatározott körben a kis létszámú állományok, a nagy létszámú hízóállományok mentességi állapota felmérésének, a szükséges oltások térítésmentes beadásának, valamint a mentes térségek kialakítását akadályozó kis számú fertőzött nőivarú egyedek tulajdonosai részére egyedenként hétezer forint megváltási támogatás kifizetésére, ha jóváhagyásával a sertések vágásra kerülnek, valamint

c) az Országos Állategészségügyi Intézet a kis létszámú szarvasmarha-állományok 2000. évben esedékes leukózis felmérő vizsgálatainak az állattartó számára történő térítésmentes elvégzése esetén, ha a szarvasmarha az előző vizsgálat során mentes volt, valamint ha az előző vizsgálat során fertőzöttnek talált szarvasmarháját az újabb vizsgálat időpontjáig levágatta.

182. § A támogatás mértéke:

a) a 181. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeteknél kocánként egyezerötszáz forint,

b) a 181. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai esetén a számlával, illetve elszámolással igazolt, ÁFÁ-t nem tartalmazó költségek.

183. § A támogatás igénybevételének feltételei:

a) a 181. § (2) bekezdésének a) pontjában szereplő esetben

aa) az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési program,

ab) a program időbeni végrehajtásának az állomás által történő igazolása,

ac) az állattulajdonos vállalja, hogy kocaállományát e rendelet tárgyévében fenntartja, amit az igénylés időpontjában az állomás igazol;

b) a 181. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában szereplő esetben:

ba) az állomás által meghatározott állomány felmérő vizsgálatainak igazolt elvégzése,

bb) a vakcinázási programba bevont állományról, a vakcinázásról és a megváltási támogatásról készített állomási elszámolás, amit a minisztérium igazol.

184. § (1) A 181. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás az előírt feltételek teljesítése esetén az illetékes adóhatóságtól az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény előírásai szerint igényelhető a 183. §-ban előírt igazolások csatolása mellett.

(2) A 181. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás a mentesítési programban részt vevő szervezetek részéről évente egy alkalommal - 2000. április 1-jétől 2000. november 30-ig - a Földművelésügyi Költségvetési Irodán keresztül igényelhető.

(3) A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a támogatási összeg kilencven százalékáig két részletben előleg folyósítható (igénylés esetén), melyről a feltételek megléte esetén a végelszámolást 2000. december 15-ig kell benyújtani. A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a minisztérium az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki, a támogatásnak az adóhatóságtól történő felvételéhez.

185. § (1) A 4.3. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(2) Jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha az állattulajdonos vagy állattartó

a) a jóváhagyott mentesítési tervétől eltért,

b) a sertéstartást saját elhatározásból az év folyamán megszüntette,

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

4.4. Állatbetegségek megelőzési költségeinek és állatgyógyszer-vásárlások támogatása

186. § A 4.4. pont alapján támogatás vehető igénybe állatbetegségek megelőzési költségeihez, az állatok egészségének megőrzése céljából beszerzett gyógyszerekhez, valamint laboratóriumi vizsgálatok költségeihez:

a) a vágóbaromfi és étkezési tojástermelő baromfi termékpálya állattenyésztési szakaszára a 28. számú mellékletben,

b) a vágónyúl szállításánál az állategészségügyi szolgáltatási költségekre a 29. számú mellékletben,

c) a méhcsaládok állategészségügyi kezeléséhez felhasznált gyógyszerek beszerzésére a 30. számú mellékletben,

d) a természetes méz minőségének (higiénés, pollen) laboratóriumi vizsgálati költségeihez a 31. számú mellékletben,

e) a halgazdaságok halállományának vírusmentesítési és a szállítás állategészségügyi igazgatási vizsgálati költségének támogatása, valamint az étkezési ponty és busa értékesítés szezonális piac meghosszabbítása után a többlet költségek támogatása a 32. számú mellékletben,

f) a vadászható apró- és nagyvadak zártterületű állattenyésztési szakaszára a 33. számú mellékletben,

g) a vágójuh és vágókecske szállítás állategészségügyi igazgatás vizsgálati költségének támogatása a 34. számú mellékletben megállapított mértékben és feltételek szerint.

187. § (1) A támogatás igénylésére jogosult valamennyi gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) a 186. §-ban jelzett mellékletekben meghatározott részletes feltételeknek megfelel,

b) ha a melléklet más időpontot nem határoz meg, legalább 2000. január 1-jétől tagja a termékpályán működő terméktanácsnak,

c) rendelkezik a 186. § egyes mellékleteiben előírt számlával, terméktanácsi és hatósági igazolással, és azt az igénylőlaphoz csatolja.

(2) Az igénylés 2000. január 1-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától nyújtható be az illetékes adóhatóságnál. A támogatás az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető. A támogatási kérelemhez a 186. §-ban jelzett mellékletekben felsorolt igazolásokat is csatolni kell.

(3) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

5. Növények egészségügyi vizsgálatának támogatása

188. § A támogatások rendeltetése az FVM megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési állomások, az FVM megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások (a továbbiakban: NTÁ), valamint az OMMI, által végzett vizsgálati költségeinek támogatása.

5.1. Vetőmagtermesztés támogatása

189. § (1) A miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai az OMMI által végzett, alkalmas minősítésű szántóföldi és faiskolai szemlék minősítési díjának, a hazai termesztésű, alkalmasnak minősített vetőmag fémzárolási díjának, valamint a szaporítóanyag certifikációs díjának a kiadott számlán szereplő összeg ÁFÁ-t nem tartalmazó részének ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

(2) Alkalmas minősítésűnek kell tekinteni az évelő kultúrák esetében végzett fenntartó szemlét is, ha annak megállapításai az alkalmasságot igazolják.

(3) A támogatás az (1) bekezdés szerinti számlák másolata és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolás csatolásával, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap huszadik napjától igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(4) A támogatás ellenőrzését az adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

5.2. Kalászos gabonafélék, kukorica, takarmánykeverékek, liszt, dara állat- és növényegészségügyi vizsgálati költségeinek támogatása

190. § (1) A Gabona Terméktanács tagjai a hazai termesztésű kalászos gabonafélék, kukorica, takarmánykeverékek, liszt és dara kötelező állat- és növényegészségügyi vizsgálatai után a kiadott számlán szereplő összeg ÁFÁ-t nem tartalmazó részének hetvenöt százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe, ha a vizsgálatok az alkalmasságot igazolják.

(2) A szállítmányozó közbeiktatásával elvégzett vizsgálatok esetén - megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a vizsgálati költségeket a szállítmányozó köteles tovább számlázni az árutulajdonosok részére.

(3) A támogatás az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok és az (1) bekezdésben meghatározott számla, a növényegészségügyi és/vagy állategészségügyi bizonyítvány másolatának, valamint a terméktanácsi tagsági igazolás csatolásával, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(4) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

5.3. Szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai területek növényegészségügyi vizsgálatának támogatása

191. § (1) A miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai, a vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag előállítására használt terület szántóföldi és faiskolai növényegészségügyi vizsgálatok díjának - az NTÁ által - kiállított számlán szereplő, ÁFÁ-t nem tartalmazó vizsgálati díj után ötven százalék erejéig támogatást lehet igénybe venni. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a külön jogszabályban meghatározott növényegészségügyi vizsgálati igényt határidőig az NTÁ-nak bejelentették és a vizsgálatok az alkalmasságot igazolják.

(2) A támogatás az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok és az (1) bekezdésben meghatározott számlák, az alkalmasságot igazoló vizsgálat jegyzőkönyve másolatának, valamint a terméktanácsi tagsági igazolás csatolásával, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(3) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

5.4. Erdészeti szaporítóanyag-előállítás támogatása

192. § Az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagjai

a) az OMMI által végzett

aa) az erdészeti szaporítóanyag előállítására igénybe vett területhely szemle,

ab) a törzskönyvezett nemesítői növényállomány szemle,

ac) az üzemi törzsültetvények (plantázsok, anyatelepek) szemle,

ad) a szaporítóanyagok minősítő szemle,

ae) a vegetatív szaporítóanyag fémzárolási, ÁFÁ-t nem tartalmazó díjának, illetve

b) az NTÁ-k által végzett alkalmasságot igazoló növényegészségügyi vizsgálat ÁFÁ-t nem tartalmazó díjának hetven százaléka

erejéig támogatást vehetnek igénybe.

193. § (1) A támogatás igénylésére az a gazdálkodó szervezet, őstermelő, illetve egyéb, mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely

a) legalább 2000. január 1-jétől tagja az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsnak,

b) a 192. §-ban meghatározott vizsgálati díjak kifizetéséről számlával rendelkezik.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető 2000. január 1-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

b) az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagsági igazolását,

c) 192. §-ban meghatározott vizsgálati díjakról szóló számlák, valamint a vizsgálati jegyzőkönyv másolatait.

(4) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

6. Élelmiszer minőségvizsgálatának támogatása

194. § A támogatások rendeltetése az FVM megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, valamint az Országos Borminősítő Intézet (OBI) és a Gyógynövény Kutató Intézet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által végzett minőségvizsgálati költségeinek támogatása.

6.1. Zöldség- és gyümölcsfajok minőségvizsgálatának támogatása

195. § (1) A miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai, a 35. számú melléklet szerinti friss zöldség- és gyümölcsfajoknak a kötelező vizsgálati díjai után támogatást vehetnek igénybe.

(2) A támogatás mértéke a kiadott, számlán szereplő ÁFÁ-t nem tartalmazó vizsgálati díj ötven százaléka.

(3) A támogatás a (2) bekezdés szerinti számla másolata, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

(4) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

6.2. Hazai előállítású és kereskedelmi forgalomba hozott borok kötelező vizsgálatának támogatása

196. § A 6.2. pont alatti támogatások igénylésére jogosult az a boripari terméket (szőlőbor, pezsgő, habzóbor, gyöngyöző bor és vermut) előállító, illetve palackozó természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely az OBI kötelező alapvizsgálatait a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából igénybe vette, annak költségeiről számlával rendelkezik.

197. § (1) A támogatás mértéke a jogszabályban előírt, ÁFÁ-t nem tartalmazó díjtételekkel kiszámított, a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából elvégzett kötelező alapvizsgálati díjak számlával igazolt összegének ötven százaléka.

(2) A támogatás igénylése a 2000. január 1-jétől elvégzett vizsgálatok után, az első félévet követő hónap 20. napjától, a továbbiakban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető az (1) bekezdés szerinti számla másolata és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával az illetékes adóhatóságtól. Az OBI határozattal ellátott termékforgalmazást az adóhatóság kérésére igazolni kell.

(3) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

6.3. A gyógy- és fűszernövények minőségvizsgálatának támogatása

198. § A gyógy- és fűszernövény termékpályán a miniszter által elismert Gyógynövény Szövetség és Terméktanács igazolt tagjai, a 36. számú melléklet szerinti növényfajok minőségvizsgálati - a Gyógynövény Kutató Intézet, az ÁNTSZ, valamint az illetékes állomások által végzett, amennyiben a növényfaj alkalmas minősítést kapott - díjának, a kiadott számlán szereplő, ÁFÁ-t nem tartalmazó összeg ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

199. § (1) A támogatás a 198. §-ban meghatározott számla másolata, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolás és az R 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(2) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

7. Piacrajutási támogatások lebonyolításával, információs rendszerének működtetésével kapcsolatos központi feladatok támogatása

200. § (1) A 7. pontban foglaltak alapján a piacrajutási támogatások lebonyolításával, valamint információs rendszerének működtetésével összefüggő központi feladatok ellátására támogatás igényelhető.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok megvalósításához nyújtott kifizetés összegét a minisztérium állapítja meg, amely a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(3) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

8. Az étkezési tojás piaci helyzete stabilizálásának támogatása

201. § (1) A 8. pontban foglaltak szerinti, 2000. évben legfeljebb nyolcvanmillió forint összegű támogatás a minisztérium által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétett pályázat meghirdetése esetén vehető igénybe.

(2) A támogatás mértékét és az igénybevétel feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) Támogatásra a Baromfi Termék Tanács (BTT) tagsági körébe tartozó, a BTT által kialakított termelési önkorlátozásban és az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott, elkülönített alap létrehozásában részt vevő étkezési tyúktojást termelők jogosultak.

202. § (1)[17] A pályázatot a minisztérium, a pályázati felhívásban megjelölt szervek bevonásával bírálja el és dönt a támogatás odaítéléséről. A nyertes pályázókat az Agrárintervenciós Központ (a továbbiakban: AIK) értesíti. A támogatás az AIK által kiállított, az R. 1. számú melléklet szerinti igazolás alapján igényelhető az adóhatóságtól.

(2) A támogatás ellenőrzését a minisztérium a pályázati felhívásban megjelölt szervek bevonásával végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

9. A termékminőség javítását ösztönző támogatások

203. § (1) A 9. pontban foglaltak alapján támogatást lehet igénybe venni az alábbi termékek termelése, illetve előállítása minőségének javítása érdekében:

a) az ipari paradicsom termelés támogatására a 37. számú mellékletben,

b) a burgonyatermelés támogatására a 38. számú mellékletben,

c) a fűszerpaprika-termelés támogatására a 39. számú mellékletben,

d) a vöröshagyma-termelés támogatására a 40. számú mellékletben,

e) cukorrépa-termelés támogatására a 41. számú mellékletben,

f) a vadhús minőségi termelésének támogatására a 42. számú mellékletben meghatározott feltételek és támogatási mértékek szerint.

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott támogatást ugyanazon termék után nem veheti igénybe az, aki az A) 1. pont szerinti "földalapú növénytermelési támogatás"-t igénybe vette.

204. §[18] A támogatás - a 203. § (1) bekezdés f) pontjának kivételével - az AIK által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolás és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok, valamint a 203. § (1) bekezdésében meghatározott mellékletekben előírt igazolások csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

205. § A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

10. A Magyar Élelmiszerkönyv kidolgozásának finanszírozása

206. § (1) A 10. pont szerinti támogatás célja az élelmiszerekre vonatkozó minőségi előírások, irányelvek, vizsgálati módszerek olyan módon történő meghatározása, hogy ez a magyar élelmiszerek bel- és külpiaci versenyképessége javítását segítse.

(2) A 10. pont szerinti támogatásban az az igénylő részesülhet, akivel/amellyel az (1) bekezdés szerinti cél megvalósítására a minisztérium szerződést köt.

(3) A támogatás éves keretösszege harmincmillió forint, mértéke a ténylegesen felmerült és igazolt költség.

(4) A támogatás a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

11. CEN szabványok honosításának finanszírozása

207. § (1) A 11. pont szerinti támogatás célja, hogy az Európai Unió szabványosító szervezete (CEN) által a mező-, hal-, vad-, erdőgazdálkodási és élelmiszeripari termékekre, módszerekre kidolgozott szabványok magyar szabványként való honosításával segítse ezen magyar termékek bel- és külpiaci versenyképességének javítását.

(2) A 11. pont szerinti támogatásban az az igénylő részesülhet, akivel/amellyel az (1) bekezdés szerinti cél megvalósítására a minisztérium szerződést köt.

(3) A támogatás éves keretösszege harmincmillió forint, mértéke a ténylegesen felmerült és igazolt költség.

(4) A támogatás a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

12. Balatoni busa halászatának támogatása

208. § (1) A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazásához legfeljebb ötvenmillió forint támogatás nyújtható a 43. számú melléklet szerint.

(2) A támogatás a 43. számú melléklet, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(3) A támogatás ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

III. Fejezet

AGRÁRGAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

209. § Az agrárgazdasági beruházásokhoz nyújtható támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport 1. jogcím a Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcímnél és a 3. jogcím a Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

A) Mezőgazdasági célú belvízhálózat létesítményeinek támogatása

210. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek azon önkormányzatok, illetve mezőgazdasági termelők, akik a külterületi belvízelvezető csatorna kezelői, illetve tulajdonosai (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázók).

(2) A támogatás célja a minisztérium feladatkörébe tartozó mezőgazdasági célú művek felújításával, karbantartásával a belvízkárok megelőzése, csökkentése, elhárítása, illetve a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében szükséges vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítása.

(3) A támogatás igénybe vehető:

a) meglévő mű érvényes vízjogi engedélye szerinti (illetve eredeti állapotra történő) helyreállításához az üzembiztonság, a kárelhárítás és a kármegelőzés érdekében (értéknövelő beruházás),

b) új, közcélt szolgáló vízilétesítmény létesítéshez.

(4) Támogatás az önkormányzati tulajdonú, külterületi mezőgazdasági művekhez, illetve a külterületi közcélú belvízelvezető (volt üzemi) rendszerekhez adható.

211. § A 210. §-ban foglaltaknak megfelelő beruházásokhoz a beruházási költség legfeljebb hetvenöt százalékának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe.

212. § (1) A támogatás elbírálásának, igénylésének és felhasználásának rendjét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(2)[19] A pályázatot az illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani 2000. június 30-ig. A pályázatok elbírálásáról a szakmai bizottság - a földművelésügyi hivatalok véleményének figyelembevételével - javaslata alapján a minisztérium dönt.

213. § A pályázat elfogadása esetén a minisztérium szerződést köt a pályázóval és a pályázat elfogadásáról a szerződés megküldésével értesíti a pályázót, és értesítést küld a Magyar Államkincstárnak és az illetékes földművelésügyi hivatalnak.

214. § A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését a földművelésügyi hivatal és a minisztérium által megbízott szakértők bevonásával a minisztérium végzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege, vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

215. § A támogatás a szerződésben foglalt feltételek szerint igényelhető a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen beruházási számlára kell visszafizetni.

B) Egyes élelmiszeripari beruházások támogatása

216. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet az a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény szerint kis- vagy középvállalkozásnak minősülő belföldi székhelyű természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, aki/amely

a) húsfeldolgozás, -tartósítás (TEÁOR DA 15.11), kivéve a nyersbőr és irha, valamint nyírt gyapjú és a tímáripari bőr feldolgozását,

b) baromfihús-feldolgozás, -tartósítás (TEÁOR DA 15.12), kivéve a strucc vágását, előkészítését, darabolását, valamint a vágóhídi baromfivágás során toll és pehely termelését,

c) hús-, baromfihús-készítmények gyártása (TEÁOR DA 15.13),

d) halfeldolgozás (TEÁOR DA 15.20), kivéve a rákfélék és puhatestűek előkészítését, tartósítását, az ezekből készült termékek gyártását, a halliszt gyártását, a feldolgozó hajókon a halfeldolgozást és -tartósítást,

e) egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás (TEÁOR DA 15.33),

f) tejtermék gyártása (TEÁOR DA 15.51), kivéve a kazein és tejcukor (laktóz), tejcukorszirup gyártását, humanizálását, a vajolaj gyártását,

g) malomipari termék gyártása (TEÁOR DA 15.61),

h) fűszer, ételízesítő gyártása (TEÁOR DA 15.87) szakágazatból a fűszerpaprika, vagy a biológiai ecet gyártása tevékenységet folytat (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázó).

(2) A tervezett beruházásnak az alábbi célok megvalósításához kell kapcsolódnia:

a) termékek minőségének javítása, csomagolás színvonalának korszerűsítése, kiemelten a környezetbarát csomagolási technológiák és csomagolóanyagok alkalmazása,

b) élelmiszerek előállításának, forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeire vonatkozó előírások teljesítése,

c) környezetterhelés és a fajlagos energiaráfordítások csökkentése, hulladékgazdálkodás feltételeinek javítása,

d) hagyományos, különleges tulajdonságú, meghatározott földrajzi eredetű, ökológiai követelmények szerint előállított, márkázott, feldolgozott élelmiszerek gyártása.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a beruházás

a) járuljon hozzá az érintett alapanyagtermelő mezőgazdasági ágazat helyzetének javításához,

b) piacképes, jövedelmező termék előállítását eredményezze,

c) megvalósulását követően az üzem feleljen meg az élelmiszerbiztonság, valamint az élelmiszer-higiénia követelményeinek.

(4) A pályázat elbírálásakor figyelembe kell venni, hogy

a) új, zöldmezős beruházáshoz támogatás csak az illetékes regionális területfejlesztési tanács ajánló nyilatkozata birtokában adható, valamint

b) nem támogatható az olyan telephelyre tervezett beruházás, amelyet hosszú távú működése, telepítési adottságai miatt az építésügyi, illetve egyéb hatóság nem engedélyez.

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglaltaknak megfelelő beruházásokhoz

a) az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség harminc százalékának megfelelő, a 44. számú melléklet szerint meghatározott alaptámogatás, valamint

b) hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás vehető igénybe.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető alaptámogatás összege pályázónként, valamint az ugyanazon telephelyen megvalósuló több beruházás esetén nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(7) Az (5) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötven-millió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

(8) Az (5) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás csak az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrásarányosan vehető igénybe.

217. § (1) A pályázatokat az illetékes megyei földművelésügyi hivatalokhoz kell április 28-áig benyújtani. Elbírálásukat a minisztérium a Beruházási Szakbizottság bevonásával végzi.

(2) A pályázathoz mellékelni kell a 66. számú melléklet szerinti adatlapot is.

(3) A pályázatok elbírálási rendjére, a támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokat a 45. számú melléklet, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatást az 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházásai számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

C) Az egyes erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és kertészeti tevékenységekhez kötött beruházások, fejlesztések támogatása

218. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával - meghatározott keret erejéig - támogatást igényelhet

a) az erdőgazdálkodási (TEÁOR A 02.01),

b) a halászati (TEÁOR B 05.0) tevékenységből a vízi halászat és az édesvízi haltenyésztés,

c) a vadgazdálkodási (TEÁOR A 01.5) tevékenységet, kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást,

d) a kertészeti (TEÁOR A 01.1) tevékenységet folytató igénylő (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázó).

(2) A 47. számú mellékletben meghatározott építési beruházásokhoz - ideértve az új létesítményeket és a meglevők felújítását is -, továbbá egyes fűrészáru gyártáshoz szükséges gépek beszerzéséhez:

a) az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség harminc százalékának megfelelő, a 44. számú melléklet szerint részletezett végleges fejlesztési célú juttatás, valamint

b) hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő kamattámogatás vehető igénybe.

(3) A (2) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatás összege pályázónként nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot, kivéve a vonatkozó pályázati felhívásban meghatározott térségben létesülő zöldség-, gyümölcsmanipuláló és hűtőház esetében, amikor az alaptámogatás és a kamattámogatás együttes összege legfeljebb hetvenötmillió millió forint lehet.

(4) A (2) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötven-millió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

(5) A (2) bekezdés szerinti támogatás nem nyújtható ingatlanok vásárlásához, továbbá immateriális javak beszerzéséhez, illetve előállításához.

(6) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti egyes fűrészáru gyártáshoz szükséges támogatást kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény szerint mikro- és kisvállalkozásnak minősülő bejegyzett erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

(7) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás csak az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrásarányosan vehető igénybe.

219. § (1) A pályázatokat az illetékes megyei földművelésügyi hivatalokhoz kell április 28-áig benyújtani. Elbírálásukat a minisztérium a Beruházási Szakbizottság bevonásával végzi.

(2) A pályázathoz mellékelni kell a 66. és 67. számú mellékleteket, valamint az R. 3. és 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A pályázatok elbírálási rendjére, a támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokat a 45. számú melléklet, a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatást az 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházásai számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

D) A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítését, szőlőültetvények felújítását szolgáló beruházások támogatása

220. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet a növénytermelést és kertészetet, vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.1, 01.3) folytató igénylő, feltéve, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt éven belül a szőlőtermesztéssel, a borgazdálkodással, a bor forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok megsértése miatt az illetékes hatóság szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségét nem állapította meg.

(2) A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítéséhez igényelhető támogatás alapjául, a 44. számú melléklet szerint az ültetvény

a) tervezésének,

b) terület-előkészítésének, ideértve a meliorációt is,

c) tápanyag-feltöltésének,

d) szaporítóanyag beszerzésének,

e) telepítésének,

f) termőre fordulásáig az éves ápolásoknak,

g) támberendezések létesítésének, valamint

h) kerítés, térburkolat, permetlétároló létesítésének,

i) beépített öntözőberendezések létesítésének költségei vehetők figyelembe.

(3) A meglévő szőlőültetvények felújításához igénybe vehető támogatás alapjául az ültetvény

a) tervezésének,

b) támberendezés felújításának,

c) tőkepótlásnak, ideértve a szaporítóanyag beszerzését is,

d) átoltásának költségei vehetők figyelembe.

(4) Az ültetvénytelepítések és felújítások támogatásának szakmai feltételeit a 48. számú melléklet; az ültetvénytelepítési támogatásban részesíthető fajok felsorolását a 49. számú melléklet tartalmazza.

221. § (1) A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény, telepítéséhez, meglévő szőlőültetvények felújításához

a) az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség huszonöt, ötven, illetve hatvan százalékának megfelelő, a 44. számú melléklet szerint részletezett alaptámogatás, továbbá amennyiben az igénylő a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról szóló 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat alapján kiírt pályázati felhívásban ismertetésre kerülő szakmai követelményeket teljesíti, további ötszázalékos mértékű kiegészítő támogatás, valamint

b) hitelintézettől legfeljebb tízéves időtartamra felvett éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő kamattámogatás

vehető igénybe.

(2)[20] Az (1) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető támogatás összege pályázónként a tárgyévben nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(3)[21] Az (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötven-millió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

(4)[22] Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás csak az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrásarányosan vehető igénybe.

(5)[23] A támogatási keret kimerülése esetén az elfogadott, de forráshiány miatt a 2000. évi költségvetési előirányzat terhére nem teljesíthető támogatási igények a 2001. évi támogatási keretből kerülnek kielégítésre.

(6)[24] Amennyiben az igénylő a támogatással megvalósítani tervezett beruházást 2000-ben megkezdi, azonban az (5) bekezdésben foglaltak miatt részére támogatás folyósítása 2000-ben nem lehetséges, úgy erre az évre ütemezett beruházását a rendelkezésére álló saját forrás és pénzintézeti hitel felvételével valósíthatja meg. A támogatás folyósítására ebben az esetben a földművelésügyi hivatal halasztott kifizetésről szóló határozata szerint megkötött támogatási szerződés alapján, legkésőbb 2001. február 28-ig kerül sor. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kamattámogatás kizárólag a hitel azon része után vehető igénybe, amely nem haladja meg az igényelt alap- és kiegészítő támogatás, valamint a saját forrás együttes összege és a beruházás összes költsége közötti különbséget.

(7)[25] Amennyiben az igénylő - az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a támogatással megvalósítani tervezett beruházást csak 2001-ben kezdi meg, úgy részére a földművelésügyi hivatal ígérvényt állít ki, melynek alapján a támogatási szerződés 2001. január 31. és 2001. március 31. között köthető meg.

222. § (1) A pályázatokat az illetékes megyei földművelésügyi hivatalokhoz kell április 28-áig benyújtani. Elbírálásukat a földművelésügyi hivatal a megyei Agrárfejlesztési Bizottság bevonásával végzi.

(2) A pályázati felhívásban részletezettek szerint támogatást igényelhet az az elvégzett munkákról és beszerzett anyagokról számlával rendelkező igénylő is, aki a pályázat benyújtása, illetve elbírálása előtt biológiai okok miatt megkezdte a tavaszi ültetvénytelepítést.

(3) A pályázathoz mellékelni kell a 66. és 67. számú melléklet, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat is.

(4) A pályázatok elbírálási rendjére, a támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokra a 45. számú melléklet, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(5) A támogatást az 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházásai számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

E) Az új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlásának támogatása

223. § E jogcímen támogatást igényelhetnek

a) a növénytermelési és kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR A 01.1, 01.2, 01.3),

b) az erdőgazdálkodási (TEÁOR A 02.01),

c) a halászati (TEÁOR B 05.01),

d) a vadgazdálkodási (TEÁOR A 01.50),

e) az esetenként három hónapnál nem hosszabb időtartamra mezőgazdasági gép és berendezés kölcsönzési (TEÁOR K 71.21), ideértve a gépszövetkezeteket is,

f) a támogatásban részesülő új mezőgazdasági géppel bérmunka, valamint

g) a mezőgazdasági vízszolgáltatási (TEÁOR A 01.41) tevékenységet folytatók, továbbá

h) az agrároktatási és kutatóintézmények tangazdaságai/tanüzemei, amennyiben az a)-d) pontokban foglalt termelő tevékenységet végzik (a továbbiakban együtt e jogcím alkalmazásában: igénylők).

224. § (1) A támogatás igénybe vehető

a) a BTO 293000 0000 termékcsoportba tartozó új mezőgazdasági erő- és munkagépek, valamint technológiai berendezések beszerzéséhez, kivéve a (2) bekezdésben felsorolt gépeket, berendezéseket,

b) a nem a BTO 293 000 0000 termékcsoportba tartozó új mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések közül azokra, amelyek a (7) bekezdés szerinti mezőgazdasági gépek katalógusa tartalmaz beszerzéséhez.

(2) A támogatás nem vehető igénybe

a) az egytengelyes kerti traktor (BTO 293110 00 00),

b) a mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei

(BTO 293270 00 00),

c) az egyéb mezőgazdasági gépek, pázsit vagy sportpályák ápolására szolgáló gépek és más háztáji kisgépek közül:

1. pázsit vagy sportpálya henger (BTO 293215 60 00),

2. villamos hajtású fűkaszáló gép, pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 10 00),

3. motoros forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 30 00),

4. motoros, nem forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 50 00),

5. egyéb nem motoros fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 70 00),

6. hordozható porozó, permetező készülék motor nélkül (BTO 293240 33 00), valamint

7. kézi hajtású takarmány-előkészítő gép (BTO 293263 35 10)

beszerzéséhez.

(3)[26] Az új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlásához - figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra is - az ÁFA-t nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb a (7) bekezdés szerinti mezőgazdasági gépek katalógusában ugyanazon gépre közölt ár

a) húsz, huszonöt, illetve harminc százaléka, technológiai berendezések esetében huszonöt, harminc százaléka, gépszövetkezetek esetén egységesen harminc százaléka mértékű, az 50. számú melléklet szerinti végleges fejlesztési célú juttatás, valamint

b) hitelintézettől, illetve pénzügyi vállalkozástól felvett, éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás

vehető igénybe. A katalógusban közölt árat meghaladó beszerzési ár esetében a támogatás alapját a katalógusban közölt ár képezi. Az ár közvetlen import esetén tartalmazza a vámot is.

(4) A (3) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatás együttes összege a tárgyévben igénylőnként nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(5) A (3) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás csak az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén vehető igénybe.

(6) Az ötmillió forintot meghaladó nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó) beszerzési költségű gépek és berendezések részletfizetéssel történő vásárlása is támogatható, a (3) bekezdés szerinti mértékben. A támogatás arányos mértékben igényelhető a vételár kiegyenlítésének üteméhez igazodóan.

(7) A (3) bekezdés szerinti támogatás az illetékes megyei földművelésügyi hivataloknál lévő, a minisztérium által évente kétszer - első alkalommal jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, azt követően pedig július 1-jével - aktualizálásra és hitelesítésre mezőgazdasági gépek katalógusában felsorolt gépekre és berendezésekre igényelhető.

(8) A (7) bekezdés szerinti katalógusban felsorolásra nem került, a BTO 293000000 termékcsoportba tartozó új mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések, illetve kiegészítő elektronikai berendezések, valamint a katalógusban szereplő egyéb BTO termékszámú géppel és technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű, de más gyártmányú és típusjelű (megnevezésű) gépek és technológiai berendezések is támogatásban részesíthetők, amennyiben azok a 223. §-ban felsorolt tevékenységek folytatásához szükségesek és a támogatást az illetékes megyei földművelésügyi hivatal az FVM Műszaki Intézetének szakvéleménye és árjavaslata alapján indokoltnak tartja.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás alapját

a)[27] gépnél az ÁFA-t nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb az azonos vagy közel azonos teljesítményű, technikai színvonalú és alapfelszereltségű gépre a gépárjegyzékben közölt ár;

b) technológiai berendezésnél a tényleges beszerzési ár képezi.

(10)[28] Esetenként három hónapnál nem hosszabb időtartamra mezőgazdasági gép és berendezés kölcsönzését (TEÁOR K 71.21), valamint mezőgazdasági bérmunkát folytató igénylő a (3) bekezdés szerinti támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a gépkölcsönzésből és bérmunkavégzésből származó, számlával igazolt éves bevételének legalább ötven százaléka mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási termelő részére végzett, ezen tevékenységekből származik. Az ötven százalékos mértékű árbevételi kötelezettséget a kezdő vállalkozások esetében a gép megvásárlását követő naptári évtől kell teljesíteni, amit a támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatban kell a gépvásárlónak vállalni. E bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a mezőgazdasági termékek és áruk beszerzésére, feldolgozására, tárolására, értékesítésére létrejött szervezetek esetében.

(11) Az (1)-(8) bekezdésben foglaltak alapján támogatással beszerzett új mezőgazdasági gép az amortizációs időszakon belül csak az illetékes megyei földművelésügyi hivatal engedélyével idegeníthető el, illetve adható lízingbe.

(12) A (3) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele:

a) az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a gépvásárlást megelőzően benyújtott és a hivatal által ellenjegyzett, az 51. számú melléklet szerinti támogatási kérelem;

b) az új gép vásárlásának saját névre szóló, szükség szerint a gép egyedi azonosítási adatait is tartalmazó kiegyenlített vagy részben kifizetett számlával történő igazolása, a gép megfelelőségének és minőségének tanúsítása az alábbiak szerint:

ba) a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet , illetve import gépeknél az annak megfelelő 89/392. EGK direktíva hatálya alá tartozó gépek esetén a "CE Megfelelőségi Tanúsítás", illetve

bb) a ba) pontban meghatározott rendelet hatálya alá nem tartozó mezőgazdasági gépek esetében az MSZEN 45014 szabvány szerinti "Megfelelőségi Nyilatkozat" és egyidejűleg az MSZ 7595-78 szabványnak megfelelő "Minőségi Bizonyítvány", vagy az előző kettő hiányában az FVM Műszaki Intézet által a géptípusra kiadott "Minőség Tanúsítás";

c)[29] mezőgazdasági gépkölcsönző, támogatásban részesülő új mezőgazdasági géppel bérmunkát végző igénylő esetében a gépkölcsönzésre, illetve a bérmunkavégzésre irányuló tevékenység folytatására jogosító okmányok (tevékenységi jegyzék, vállalkozói igazolvány stb.) bemutatása;

d) az igénylő nyilatkozata arról, hogy a támogatás alapjául szolgáló gépvásárláshoz az e jogszabály által más címen biztosított további támogatást nem igényelt;

e) az igénylő nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt gépet a megyei földművelésügyi hivatal engedélye nélkül külföldi munkavégzésre nem viszi ki az országból, valamint annak tudomásulvételéről, hogy ennek megszegése a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeivel jár;

f) a BTO 293240 1000 termékszámú öntözőgépek vásárlása esetén - kivéve a 223. § e) és f) pont szerinti tevékenységet folytató igénylőt - a támogatás igénybevételének további feltétele a számla tulajdonosának nevére kiállított, érvényes üzemelési vízjogi engedély, vagy mezőgazdasági vízszolgáltató tevékenységet (TEÁOR A01.41) folytató igénylő esetén a területileg illetékes vízügyi kezelővel kötött vízszolgáltatási, üzemeltetési szerződés bemutatása.

(13) A (3) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele a hitelintézettel, más pénzügyi intézménnyel, illetve pénzügyi vállalkozással kötött hitelszerződés bemutatása.

225. § (1) Új mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések vásárlásához igénybe vehető támogatások közül

a) a végleges fejlesztési célú juttatás a 224. § (12) bekezdésében felsorolt igazolások és nyilatkozatok benyújtásával,

b) a kamattámogatás az első három hónapra eső kamat esetében a hitelintézet terhelése alapján, ezt követően a ténylegesen kifizetett kamatösszeg figyelembevételével igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokra a 45. számú melléklet, a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatást a 10032000-01856127 számú APEH Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

F) Az új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések pénzügyi lízingelésének támogatása

226. § (1) E jogcímen támogatást igényelhet

a) a növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) az erdőgazdálkodási (TEÁOR A 02.01),

c) a vadgazdálkodási (TEÁOR A 01.50), kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást,

d) a halászati (TEÁOR B 05.01), kivéve a halászati szolgáltatást tevékenységet folytató lízingbevevő (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: igénylő).

(2) A támogatás legalább harminchat hónapos futamidőre kötött lízingszerződés alapján, abban az esetben vehető igénybe, ha a lízingtárgy nettó tőkeértéke megegyezik az új mezőgazdasági gép ÁFÁ-t nem tartalmazó beszerzési árának összegével, és ez a szerződésben rögzítésre kerül.

227. § (1) A 224. § (7) bekezdésében meghatározott új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések pénzügyi lízingeléséhez

a) a 224. § (7) bekezdése szerinti gépárjegyzékben közölt katalógusár huszonöt százalékának megfelelő, az 50. számú mellékletben meghatározott végleges fejlesztési juttatás, valamint

b) pénzügyi vállalkozástól felvett éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás

vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján támogatással lízingelt gépet a lízing futamideje alatt elidegeníteni, újralízingelni nem lehet. Amennyiben a lízingszerződés felbontására az igénylőnek felróható okból kerül sor, abban az esetben az eredeti lízingszerződésben meghatározott futamidő hátralevő részére új lízingszerződés köthető úgy, hogy a még igénybe nem vett kamattámogatás és végleges fejlesztési célú juttatás arányos része az új lízingbevevőt illeti.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele:

a) az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a lízingszerződés megkötését megelőzően benyújtott és a hivatal által ellenjegyzett, az 51. számú melléklet szerinti támogatási kérelem,

b) a pénzügyi vállalkozás által kiállított értesítő a kamat megfizetéséről,

c) a 226. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő lízingszerződés

bemutatása.

228. § (1) A támogatás a 227. § (3) bekezdésében felsorolt igazolások benyújtásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokra a 45. számú melléklet, a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatást a 10032000-01856127 számú APEH Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

G) Meghatározott típusú mezőgazdasági gépek felújításának támogatása

229. § A minisztérium kísérleti jelleggel, meghatározott keret erejéig e jogcím alapján támogatást biztosit. Az 53. számú mellékletben szereplő támogatási kérelmet az illetékes földművelésügyi hivatalok az FVM Műszaki Intézet által igazolt gazdaságossági szempontok mérlegelésével jegyzik ellen, amennyiben az igénylő a növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR A 011,012,013) tevékenységet legfeljebb háromszáz hektár saját vagy bérelt területen folytatja.

230. § (1) A támogatás az 52. számú melléklet szerinti listában szereplő, használt, legalább öt, de legfeljebb tizenöt éves mezőgazdasági gépek felújításához nyújtható.

(2) A támogatás alapja a beépített gépalkatrészeket, továbbá egyéb, a felújítás során használt anyagokat és a munkadíjat tartalmazó, számlával igazolt, ÁFÁ-t nem tartalmazó javítási költség.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mezőgazdasági gépek felújításához legfeljebb a számlával igazolt anyag és munkadíj költségének ötven százalékáig terjedő támogatás vehető igénybe.

(4) A támogatás összege igénylőnként nem haladhatja meg az 50. számú mellékletben meghatározott négyszázezer forintot.

(5) A támogatással felújított mezőgazdasági gépek két éven belül nem idegeníthetők el. Elidegenítés esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

231. § A támogatás igénybevételének feltétele:

a) az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a felújítást megelőzően benyújtott és ellenjegyzett, az 53. számú melléklet szerinti támogatási kérelem,

b) a felújításhoz felhasznált, minőségi tanúsítással rendelkező gépalkatrészek és egyéb anyagok, továbbá a munkadíj névre szóló számlái,

c) a végrehajtott felújítás műszaki és pénzügyi ellenőrzéséről az FVM Műszaki Intézet által kiállított igazolása.

232. § (1) A támogatás a 231. §-ban felsorolt igazolások benyújtásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokra a 45. számú melléklet, a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatást a 10032000-01856127 számú APEH Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

H) Műszaki fejlesztési feladatok támogatása

233. § E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet

a) a 234. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki fejlesztési feladatok végzésére jogosult és az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételekkel rendelkező igénylő, valamint

b) a 234. § (1) bekezdésének c) pontja esetében a hazai szántóverseny rendezője és a nemzetközi verseny résztvevője

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázó).

234. § (1) A támogatás az alábbi célokra vehető igénybe:

a) EU integráció érdekében vállalt kötelezettségek teljesítését megalapozó műszaki fejlesztési feladatok kidolgozása,

b) referencia üzemek megvalósítása, bemérése és tesztelése,

c) a talajművelés színvonalának javítását szolgáló hazai - területi és országos - szántóversenyek lebonyolítása, valamint az európai és világ szántóversenyeken való részvétel.

(2) A pályázat elbírálásakor előnyben részesítendő az a pályázó, aki a fejlesztés területén referenciákkal rendelkezik.

(3) A támogatott fejlesztési célok megvalósításához más jogszabályok alapján is igénybe vehető támogatás. Előnyben részesítendő az a pályázó, aki/amely más kiegészítő forrást is felhasznál.

235. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, beruházások esetében végleges fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás a tárgyévre ütemezett saját forrás felhasználását követően vehető igénybe.

236. § (1) A támogatás mértéke:

a) referencia üzemi beruházás esetében az ÁFÁ-t nem tartalmazó a beruházási és az üzembehelyezési költség legfeljebb ötven százaléka,

b) egyéb fejlesztési adaptációs, valamint bemérési feladat esetén az ÁFÁ-t nem tartalmazó, az elfogadott költség legfeljebb ötven százaléka,

c) a 234. § (1) bekezdésének c) pont esetében az elfogadott költségek ÁFA nélküli végösszegének legfeljebb ötven százaléka.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján igénybe vehető támogatás összege külön-külön, pályázatonként nem haladhatja meg a tízmillió forintot.

(3) Az (1) bekezdés a) pontban foglaltak szerinti támogatás csak az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén vehető igénybe.

237. § (1) A támogatás részletes formai és tartalmi követelményeit, továbbá minősítésének, elbírálásának, jóváhagyásának feltételeit, valamint a szerződéskötés, pénzügyi folyósítás és ellenőrzés rendjét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

(2) A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A kiírásnak megfelelő pályázat esetében a támogatás odaítéléséről a minisztérium - a szakértőkből álló Műszaki Fejlesztési Bírálóbizottság javaslata alapján - a benyújtási határidőt követő hatvan napon belül dönt.

(3) A pályázathoz mellékelni kell a 66. számú melléklet szerinti adatlapot.

(4) A minisztérium a támogatás odaítélésével szerződéskötésre jogosítja fel a pályázót. Nem vehet igénybe támogatást az a pályázó, aki a szerződést annak kézhezvételét követő harminc napon belül a minisztériummal nem köti meg.

238. § (1) A fejlesztési feladat támogatási szerződés szerinti teljesítése az eredmény bemutatását, a beszámoló jelentés átadását és a pénzügyi elszámolás jóváhagyását követően ismerhető el.

(2) A beruházási támogatást igénybe vevő pályázó a beruházásról készített beszámolót - ideértve a teljes körű pénzügyi elszámolást is - a beruházás üzembe helyezését követő hatvan napon belül köteles a minisztériumhoz benyújtani.

(3) A referencia üzemek bemérésével, tesztelésével nyerhető eredmények elérése érdekében a támogatási szerződésben a vizsgálati feltételek leírása és biztosításának időtartama rögzítendő.

239. § A támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházásai számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

I) A nemesítést, technológiafejlesztést, találmányok hasznosítását elősegítő támogatások

240. § E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek

a) azok az agrár-kutatóhelyek - ideértve a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat, továbbá magánszemélyeket - akik/amelyek tevékenységük döntő részében kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak, valamint

b) az agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézmények

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázók).

241. § A támogatás az alábbi feladatok megvalósítására vehető igénybe:

a) nemesítés, betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenálló képesség javítása, szárazságtűrő képesség növelése,

b) tájtermesztés fejlesztése,

c) tartamkísérlet folytatása,

d) technológiafejlesztési kutatás, tartás- és takarmányozástechnológia korszerűsítés, termesztés-technológiafejlesztés,

e) találmány hasznosításának elősegítése,

f) hazai fajták EU-fajtalistára kerülésének elősegítése.

242. § (1) A 241. §-ban meghatározott feladatok megvalósításához - a minisztérium eltérő rendelkezése hiányában - a teljes költség ÁFÁ-t nem tartalmazó végösszegének ötven százaléka mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege pályázatonként nem haladhatja meg a tízmillió forintot.

243. § (1) A támogatás részletes formai és tartalmi követelményeit, továbbá minősítésének, elbírálásának, jóváhagyásának feltételeit, valamint a szerződéskötés, pénzügyi folyósítás és ellenőrzés rendjét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázathoz mellékelni kell a 66. számú melléklet szerinti adatlapot is.

244. § A támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházásai számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

J) Agrárkutatást és -fejlesztést folytató intézmények alaptevékenységét segítő K+F eszközök beszerzésének támogatása

245. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek azon jogi személyiséggel rendelkező agrár-kutatóhelyek - ideértve a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézményeket, közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat, továbbá agrártörténeti kutatóhelyeket - melyek alaptevékenységének meghatározó része az alábbi főbb célokra irányul:

a) az értékmegőrző agrárgazdaság feltételeinek tudományos megalapozása, a környezet és a szociális értékek összhangjának megteremtése,

b) az élelmiszerbiztonságot és minőségjavítást, az egészséges táplálkozást szolgáló, nagy tápértékű élelmiszerek előállítása,

c) a biotechnológia és a környezet, illetve a biotechnológia és a humán egészségügy kölcsönhatásának kutatása, vizsgálata,

d) a magyar agrárgazdaság nemzetközi versenyképességének növelése (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázók).

(2) A pályázat elbírálásakor előnyben részesítendők a nemzetközi együttműködésben végzett kutatási, fejlesztési programokban történő részvételt elősegítő és a sikeres részvétel feltételeinek javítását szolgáló beszerzések.

246. § (1) Az agrár-kutatóhelyek alaptevékenységéhez kapcsolódó új, korszerű, K+F célú eszközök, műszerek beszerzéséhez - a minisztérium eltérő rendelkezése hiányában - a teljes költség ÁFÁ-t nem tartalmazó végösszegének hetven százaléka mértékű támogatás vehető igénybe. A támogatás terhére járulékos költség nem, de az üzembehelyezés költsége elszámolható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege pályázatonként nem haladhatja meg a tizenötmillió forintot.

247. § (1) A támogatás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívásban foglaltak alapján igényelhető.

(2) A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatokat a miniszter által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, s javaslata alapján a minisztérium dönt.

(3) A pályázathoz mellékelni kell a 66. számú melléklet szerinti adatlapot és az R. 3. és 5. számú mellékletét.

(4) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a pályázóval szerződést köt.

248. § A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

249. § A támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházásai számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

K) Kutató-fejlesztő tevékenységet végző agrár-kutatóintézetek támogatása

250. § (1) E jogcímen támogatást a minisztérium felügyelete alá tartozó agrár-kutatóintézetek, mint központi költségvetési szervek vehetnek igénybe állami feladataik ellátása érdekében felmerülő, intézményi üzemeltetési kiadásokat nem tartalmazó ráfordításaik részleges finanszírozására.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a minisztérium a támogatást igénylő alapító okiratában meghatározott feladatokra vonatkozó feladatterveit, a részteljesítéseket és a beszámoló jelentést, valamint az elszámolást elfogadja.

251. § (1) A 250. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti támogatás összege igénylőnként nem haladhatja meg a harmincmillió forintot.

(2) A feladattervben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, és a támogatás teljes összegének vagy időarányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

(3) A támogatást negyedévenként, a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, elfogadása után a 10032000-01220191-51000008 Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni. A feladattervtől eltérő teljesítés esetén jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősülő támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

L) Mezőgazdasági gépek, gépesített mezőgazdasági technológiák vizsgálatának támogatása

252. § E jogcímen támogatást az újonnan forgalomba kerülő mezőgazdasági gépek funkcionális vizsgálatára szakosodott FVM Műszaki Intézet veheti igénybe, ha vonatkozó feladatterveit, beszámoló jelentéseit, elszámolásait a minisztérium elfogadja.

253. § (1)[30] A 252. §-ban meghatározottak szerinti támogatás mértéke a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek legfeljebb kilencven százaléka.

(2) A feladattervben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül és a támogatás teljes összegének vagy időarányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

(3) A támogatást negyedévenként, a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, teljesítés elfogadása után a 10032000-01220191-51000008 Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

M) Az agrárirányítási célokat szolgáló állami térképek készítésében részt vevő vállalkozások műszaki fejlesztésének támogatása

254. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vehet igénybe, amely a Nemzeti Kataszteri Program keretében meghirdetett közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekben meghatározott módon közreműködik.

(2) A támogatás igénybevételére jogosultak azon gazdasági társaságok is, amelyek az előző évben igénybe vett fejlesztési célú juttatással a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint elszámoltak.

255. § A támogatás kizárólag az alábbiakban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggő műszaki fejlesztési beruházás megvalósításához igényelhető:

a) állami térképek készítéséhez szükséges műszerek, mérőeszközök beszerzése,

b) a feladat végrehajtásához szükséges számítógépes kapacitás (hardver) beszerzése, korszerűsítése,

c) az állami földmérési alaptérkép digitális adatbázisának készítése, kezeléséhez szükséges szoftverek beszerzése.

256. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás a tárgyévre ütemezett és befejezett fejlesztési célok megvalósításához vehető igénybe. Megkezdett fejlesztési beruházás folytatására a támogatás nem használható fel.

(3) A támogatás mértéke legfeljebb az ÁFÁ-t nem tartalmazó fejlesztési költségek negyven százaléka lehet.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatott vállalja tevékenységének legalább négy évig, illetőleg a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal megkötött szerződés teljesítéséig való folytatását.

257. § (1) A támogatás a minisztérium által közzétett pályázati felhívásban foglaltak alapján igényelhető.

(2) A minisztérium a pályázatok minősítésének, elbírálásának, valamint a szerződéskötés, a pénzügyi folyósítás és az ellenőrzés rendjét a pályázati felhívásban szabályozza.

(3) A támogatás odaítéléséről a minisztérium - az általa kijelölt, illetve felkért szakértőkből álló bizottság javaslata alapján - dönt.

258. § (1) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, ha

a) a támogatási cél nem vagy csak részben valósul meg,

b) a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal állami térkép készítésére megkötött szerződés a vállalkozó hibájából hiúsul meg,

c) a vállalkozó a támogatott tevékenységet a feltételként meghatározott idő letelte előtt megszünteti.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(3) A támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházásai számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára - harminc napon belül - kell visszafizetni.

N) Tangazdaságok, tanüzemek támogatása

259. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek az agrárképzést folytató oktatási intézmények mellett működő tangazdaságok, tanüzemek a gyakorlati képzést, szaktanácsadást és vidékfejlesztést szolgáló középtávú tervben megfogalmazott beruházásaik éven belüli megvalósításához.

(2) A pályázat benyújtására az agrárképzést folytató intézmények önálló szerződéskötésre jogosult szervezetei jogosultak.

(3) A támogatott fejlesztési célok megvalósításához más jogszabályok alapján is igényelhető támogatás.

260. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás összege - a pályázó által benyújtott középtávú tervben megfogalmazott beruházások közül a minisztérium által elfogadott beruházásokra - pályázatonként nem haladhatja meg a harmincmillió forintot.

261. § (1) A támogatás a minisztérium által közzétett pályázati felhívásban foglaltak alapján igényelhető.

(2) A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A felhívásnak nem minden szempontból megfelelő, vagy nem kellően részletezett pályázatok esetében a minisztérium hiánypótlást kérhet. A kiírásnak minden szempontból megfelelő pályázatok esetében a támogatás odaítéléséről a minisztérium - szakértőkből álló bizottság javaslata alapján - a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

(3) A pályázathoz mellékelni kell a pályázati felhívás szerinti adatlapokat és nyilatkozatokat.

(4) A minisztérium a támogatás odaítélésével szerződéskötésre jogosítja fel a pályázót. Nem vehet igénybe támogatást az a pályázó, aki a szerződést annak kézhezvételét követő harminc napon belül a minisztériummal nem köti meg.

262. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat. E mellékletben nem részletezett egyéb feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza.

(2) A támogatást a 10032000-01220191-51000008 számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

O) Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása

263. § Az O) pont alá tartozó támogatások forrása a Tv. 1. számú melléklete XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, kiadások 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcímszám Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatására elkülönített összegből mindösszesen ötszázmillió forint.

264. § (1) E jogcímen támogatást azok az igénylők vehetnek igénybe, akik az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet , illetve az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet alapján már beruházástámogatásra jogosultak és az adóhatóság által kiadott, érvényes beruházási támogatási okirattal rendelkeznek.

(2) Az e jogcím szerinti támogatásra új beruházástámogatási kérelmet benyújtani nem lehet.

265. § (1) A támogatás a beruházástámogatási okiratban foglaltak szerint, a 2000. évre engedélyezett keret mértékéig az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint a szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(3) A támogatást a 10032000-01905324 számú APEH Meliorációs és öntözési beruházások támogatás című számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

P) Mezőgazdasági célú vízgazdálkodási létesítmények támogatásai

1. Mezőgazdasági célú vízgazdálkodási létesítmények beruházási támogatása

266. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást vehetnek igénybe a forgalomképes állami tulajdonú, közcélú vízgazdálkodási műveket működtető, a pályázat benyújtásának határnapjáig megalakult vízitársulatok, amelyek a cégbírósági nyilvántartásba vételüket, vagy a nyilvántartásba vételük kérelmének benyújtását a cégbírósághoz hitelt érdemlően igazolják.

(2) A támogatás célja a vízitársulatok által működtetett és a minisztérium feladatkörébe tartozó mezőgazdasági célú művek felújításával, karbantartásával a belvízkárok megelőzése, csökkentése, illetve a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében szükséges vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítása.

(3) Támogatás vehető igénybe:

a) a meglévő mű érvényes vízjogi engedélye szerinti (illetve eredeti állapotra történő) helyreállításához, az üzembiztonság, a kárelhárítás és a kármegelőzés érdekében (értéknövelő beruházás),

b) új közcélú vízilétesítményhez.

(4) Támogatás a forgalomképes, állami tulajdonú mezőgazdasági művekhez adható.

267. § A 266. §-ban foglaltaknak megfelelő beruházáshoz a beruházási költség legfeljebb hetvenöt százalékának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe.

268. § Nem jogosult támogatás igénybevételére az a vízitársulat, amely felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, továbbá, amely a részére korábban odaítélt vízgazdálkodási célú támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

269. § (1) A támogatás elbírálásának, igénylésének és felhasználásának rendjét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatot az illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani 2000. április 28-ig. Elbírálásáról a minisztérium az illetékes földművelésügyi hivatal javaslata alapján dönt.

(3) Pályázat elbírálásáról szakmai bizottság - a földművelésügyi hivatalok véleményének figyelembevételével - javaslata alapján a minisztérium dönt.

270. § A pályázat elfogadása esetén a minisztérium szerződést köt a pályázóval, és az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3-5. számú melléklet szerinti nyilatkozatok benyújtása alapján, az adóhatóságtól igényelhető.

271. § (1) A szerződésben foglaltak ellenőrzését a minisztérium végzi.

(2) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege, vagy annak teljesítmény arányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

272. § A támogatást a 10032000-01905324 számú APEH Meliorációs és Öntözési Beruházási támogatások című számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen beruházási számlára kell visszafizetni.

2. Mezőgazdasági vízgazdálkodási létesítmények fenntartási támogatása

273. § (1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást vehet igénybe a forgalomképes állami tulajdonú, közcélú vízgazdálkodási műveket működtető, a pályázat benyújtásának határnapjáig megalakult vízitársulat, amelyek a cégbírósági nyilvántartásba vételét, vagy a nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtását a cégbírósághoz hitelt érdemlően igazolja.

(2) A támogatás célja a vízitársulatok által működtetett forgalomképes, állami tulajdonú, helyi érdekeket szolgáló, közcélú vízgazdálkodási művek fenntartása.

274. § (1) A 273. § (2) bekezdése szerinti fenntartási munkák körébe a meder iszapolása, a vízinövényzet irtása, a rézsű és járóút cserje-növényzetirtása és javítása, műtárgyjavítás és forgalomképes állami tulajdonú, helyi érdekeket szolgáló, közcélú vízgazdálkodási műveknek a vízkárelhárítás érdekében az érvényes vízjogi engedélyben meghatározott vízelvezetési feltételeinek biztosítására végzett tevékenysége tartozik.

(2) Nem jogosult támogatás igénybevételére az a vízitársulat, amely felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, továbbá, amely a részére korábban odaítélt vízgazdálkodási célú támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

275. § (1) A támogatás mértéke a kérelem alapján a minisztérium által jóváhagyott normatíva szerint kerül meghatározásra.

(2) A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatokról a szakmai bizottság véleménye alapján a minisztérium dönt.

(3) A támogatás összegének meghatározása esetén a minisztérium szerződést köt a pályázóval, és az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3-5. számú melléklet szerinti nyilatkozatok benyújtása alapján, az adóhatóságtól igényelhető.

276. § (1) A szerződésben foglaltak ellenőrzését a minisztérium végzi.

(2) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege, vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

277. § A normatíva alapján elfogadott összeget az engedélyezett műszaki tartalom szerint felmerült, számlával igazolt költség alapján kell igényelni. Az elszámolást a tárgyév november 30-áig kell elkészíteni.

278. § A támogatást a 10032000-01905324 számú APEH Meliorációs és öntözési beruházások számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen beruházási számlára kell visszafizetni.

Q) Egyes, kutató-fejlesztő tevékenységet folytató közhasznú szervezetek támogatása

279. § (1) E jogcímen támogatást a minisztérium által alapított kutató-fejlesztő tevékenységet alapfeladatként ellátó közhasznú társaságok vehetnek igénybe.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele az alapító okiratban és a közhasznú K+F szerződésben meghatározott közhasznú feladatokra vonatkozó feladattervek részteljesítések és beszámoló jelentések, valamint a vonatkozó elszámolások minisztérium általi elfogadása.

280. § (1) A támogatás mértéke a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek száz százaléka.

(2) A támogatás a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolással, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(3) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, és a támogatás teljes összegének vagy időarányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

(4) A támogatást negyedévenként, a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, teljesítés elfogadása után az Agrártermelési támogatások 10032000-01905609 folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

R) A minisztérium által alapított innovációs tevékenységet folytató közhasznú szervezet támogatása

281. § (1) E jogcímen támogatást a minisztérium által alapított Agrárinnovációs Vidék- és Területfejlesztési Közhasznú Társaság vehet igénybe.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele az alapító okiratban és a közhasznú szerződésben meghatározott közhasznú feladatokra vonatkozó feladattervek részteljesítések és beszámoló jelentések, valamint a vonatkozó elszámolások minisztérium általi elfogadása.

282. § (1) A támogatás mértéke a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek száz százaléka.

(2) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, és a támogatás teljes összegének vagy időarányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

(3) A támogatást negyedévenként, a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, teljesítés elfogadása után a Mezőgazdasági alaptevékenység támogatások 10032000-01220191-51000008 beruházási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

IV. Fejezet

AZ ERDŐVÉDELEM ÉS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

A) Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása

283. § Az erdőtelepítéshez, az erdőszerkezet-átalakításhoz és a fásításhoz nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. jogcím, 2. előirányzat-csoport, 3. kiemelt előirányzatszám alatt az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatására elkülönített pénzösszeg.

284. § (1) Az A) pont alapján támogatást az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó igényelhet, valamint az, aki a 285. § (1) bekezdésében és a 288. §-ban foglalt célok megvalósítását közvetetten elősegíti. A támogatás igénylése szempontjából erdőgazdálkodónak kell tekinteni a földhasználónak minősülő pályázót is, aki a támogatást nem erdőművelési ágú termőföldön - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - az előzőekben hivatkozott célokra fordítja.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot a termőföld területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, előző év október 1-jéig. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(3) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, a minisztériumban működő szakmai bizottság által meghatározott keretösszegen belül, és intézkedik annak kiutalásáról.

1. Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása

285. § (1) Az A) 1. pontban foglaltak alapján az ország erdőterületének mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű védelmi funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján normatív, kivételes esetekben ráfordításos fejlesztési célú támogatás vehető igénybe:

a) az erdőtelepítés műszaki befejezéséig az új erdők telepítési munkáihoz, ideértve a tervezést, a talaj-előkészítést, az erdősítést, valamint az ápolást,

b) a telepítés befejezésétől számított tíz éven belül a befejezett erdősítések ápolásához,

c) a mező- és a legelővédő erdősávok, továbbá az utak, a vasutak, a csatornák, a vízfolyások mentén, a települések bel- és külterületein a talajvédelem és egyéb védelem érdekében erdősávok, illetve fásítások tervezéséhez, kivitelezéséhez,

d) az erdőállományok szerkezetátalakításához.

(2) Erdőtelepítéshez és fásításhoz támogatás csak akkor adható, ha a kivitelezés származási igazolvánnyal minősített szaporítóanyag felhasználásával készült.

286. § (1) A támogatást területhez, fásítás esetén csemeteszámhoz rendelten, normatív módon kell meghatározni. Abban az esetben, ha az erdősítés megvalósítása közérdekből feltétlenül szükséges, de normatív támogatással - a kedvezőtlen termőhelyi körülmények miatt - nem valósítható meg, akkor a fejlesztési támogatást létesítési költség szerint ráfordításos alapon kell meghatározni. A ráfordításos alapon végzett munka támogatását egyedi árvetés alapján készített, és az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

(2) A támogatás módját és mértékét az 54. számú melléklet tartalmazza.

(3) A támogatás kifizetésének feltétele az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés, mértéke pedig az erdészeti hatóság által éves műszaki átvételeken megállapított teljesítményérték (eredményesség).

287. § Az A) 1. pontba foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés ötven százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be, tavasszal legkésőbb május 31-éig, ősszel legkésőbb október 1-jéig. A támogatás további része évente az erdősítés eredményességi százalékának megfelelő év végi elszámolás szerint folyósítható.

2. Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének támogatása

288. § Az A) 2. pontban foglaltak alapján az ország erdeinek gazdasági, környezetvédelmi, közérdekű védelmi, szociális, üdülési, oktatási és ismeretterjesztési funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján, ráfordítások szerinti fejlesztési célú támogatás vehető igénybe:

a) a törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) külön rendelet szerinti létesítéséhez, korszerűsítéséhez azok termőre fordulásáig,

b) a csemetekert létesítéséhez,

c) az erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések létesítéséhez, valamint különleges jellegű erdősítési munkákhoz,

d) a szociális, üdülési, turisztikai, oktatási és ismeretterjesztési célt szolgáló műszaki létesítmények és berendezések létesítéséhez,

e) a korlátlan közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények, botanikus kertek létesítéséhez.

289. § (1) A támogatást ráfordítások alapján kell meghatározni, melynek feltétele az illetékes erdészeti hatósághoz előző év október 1-jéig, négy példányban benyújtott pályázat.

(2) A támogatás mértékét - az erdészeti hatóság értékelő felterjesztését figyelembe véve - a minisztérium bírálja el.

(3) A támogatást egyedi árvetés alapján készített, és az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

290. § Az A) 2. pontban foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés nyolcvan százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be a műszaki készültség függvényében. Az év végi elszámolás legkésőbb december 1-jéig nyújtható be.

291. § (1) Az A) pontban foglaltak szerinti munkák ügyvitelével kapcsolatos részletes szabályokat az 55. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 285. § (1) bekezdésének a), c) és a 288. § e) pontja alapján igényelt támogatáshoz szükséges termőhelyfeltárási szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 56. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 285. § (1) bekezdésének a), c) és a 288. § e) pontja alapján igényelt támogatáshoz erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni az 57. számú mellékletben meghatározott esetekben és tartalmi előírásoknak megfelelően.

292. § (1) Az A) pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználását az erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a beruházás az erdőgazdálkodó hibájából hiúsul meg, vagy a támogatást az erdőgazdálkodó más célra fordítja, vagy a megvalósítást követően rendeltetését megváltoztatja, valamint az 54. és 55. számú mellékletben, illetve az erdőtörvényben meghatározott szakmai feltételeket nem teljesíti.

(3) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást az illetékes erdészeti hatóságon keresztül a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) Az A) pontban foglaltak szerinti célokra jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság rendeli el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell visszafizetni.

B) Az erdészeti közcélú feladatok ellátásának támogatása

293. § A B) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 1. jogcím, 1. előirányzat-csoport, 5. kiemelt előirányzatszám alatt erdészeti közcélú feladatokra elkülönített pénzösszeg.

294. § A B) pont alapján igénybe vehető támogatások rendeltetése az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújítása, valamint az erdők ápolásának és nevelésének, az erdők területének (mennyiségének), természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése.

295. § (1) A B) pontban foglaltak szerinti célokra a támogatást

a) az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó,

b) az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszert működtető, valamint

c) az erdészeti szakirányú oktatást, kutatást, ismeretterjesztést végző veheti igénybe.

(2) Az erdőgazdálkodó - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - támogatásban akkor részesülhet, ha az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette.

296. § A B) pontban foglaltak alapján támogatás vehető igénybe:

a) a rendelet 58. számú mellékletében foglalt normatív mértékek szerint az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításához, valamint a fiatal erdők ápolásához és neveléséhez, tuskózáshoz, nyiladékok és határjelek karbantartásához,

b) a közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításához,

c) az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett rontott erdőállomány-szerkezet helyreállításához,

d) az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez,

e) az erdészeti hatóság javaslata alapján a miniszter által elrendelt közérdekű erdővédelmi munkák költségeinek fedezetéhez, feltéve, hogy a munkák elvégzése nem a gazdálkodó mulasztása miatt vált szükségessé,

f) a kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségeinek fedezetéhez, amennyiben az ezzel kapcsolatos költségek meghaladják az erdei haszonvételből származó bevételeket,

g) a nemzetközi szerződés alapján működtetett erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetéséhez,

h) a nemzetközi erdészeti szervezetekben a nemzeti képviselet ellátásához,

i)[31] az erdei természeti rendszerek, az erdő természeti egyensúlyának és egészségi állapotának megőrzéséhez, az erdészeti ismeretterjesztés, oktatás, kutatás; valamint

j)[32] az erdőbirtokossági társulatok, illetőleg a kizárólag erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet végző szövetkezetek alapítási költségeihez.

297. § A 296. § a) pontjában foglalt támogatás elnyerése és elszámolása érdekében az erdőgazdálkodónak - az Evt. 29. §-ában elrendelt éves erdőgazdálkodási tervvel összhangban, figyelemmel az 58. számú mellékletben az erdőfelújításra és az erdőnevelésre meghatározott támogatások mértékére is - költségvetést kell készítenie. A költségvetést legkésőbb a tárgyévet megelőző november hónap harmincadik napjáig - kivételes esetekben az éves erdőgazdálkodási tevékenység megkezdésének tervezett vagy szükséges időpontja előtt harminc nappal - kell elkészíteni, és az erdészeti hatósághoz elbírálásra és jóváhagyásra három példányban benyújtani. Az éves terv évközi változása esetén a kérelemhez módosított költségvetést is mellékelni kell.

298. § (1) Az erdőgazdálkodónak az Evt. 101. §-ában meghatározott erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettsége csökkenthető - az erdészeti hatóság által jóváhagyott - normatív támogatások mértékével.

(2) Ha az erdőfenntartási járulék összege meghaladja a költségvetésben jóváhagyott támogatás összegét, az erdészeti hatóság határozatban kötelezi az erdőgazdálkodót a különbözet összegének befizetésére. Előlegként a különbözet összegének hetvenöt százalékát három egyenlő részletben - április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig - kell befizetni.

(3) Ha az erdőfenntartási járulék összege nem éri el az erdészeti hatóság által jóváhagyott támogatás összegét, az erdőgazdálkodó csak a különbözet mértékéig veheti igénybe a támogatást. Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló forrás mértékéig - a gazdálkodó előlegigényének előzetes bejelentése alapján - intézkedik arról, hogy a támogatás összegének ötven százaléka a tárgyév május 31-éig, a további harminc százaléka pedig a tárgyév október 31-éig kerüljön kiutalásra az igénylő részére.

(4) Az erdőgazdálkodó köteles - a tárgyévet követő év február 15-éig - az éves költségvetési elszámolását jóváhagyásra az erdészeti hatósághoz megküldeni. Az éves elszámolás egyenlegétől függően az erdészeti hatóság rendelkezik a támogatás összegének kiegyenlítéséről vagy az erdőgazdálkodó befizetési kötelezettségének elrendeléséről. A befizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság az elszámolás benyújtásának elmaradása esetén a rendelkezésre álló adatok alapján rendeli el.

299. § (1) A normatív támogatás igénybevételének rendjét a rendelet 59. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az erdőgazdálkodó által benyújtott költségvetés felülvizsgálatát az erdészeti hatóság végzi el. Az elszámolás alapján a támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról.

(3) A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, honvédelmi érdekeket szolgáló erdők esetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a nevezett területekre vonatkozó külön jogszabályban jelzett eltérésekkel kell alkalmazni.

300. § (1) A közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatása [296. § b) pont] azokra az üzemterv szerint elsődlegesen védelmi rendeltetésű, V-VI. fatermési osztályú erdőrészletekre adható, melyeket mageredetű, őshonos fafajjal újítottak fel.

(2) A támogatás az erdészeti hatósághoz a 297. §-ban meghatározott időpontig benyújtott kérelemre, a felújítás során egy alkalommal, befejezéskor vehető igénybe. A támogatás igénybevételének rendjét a rendelet 59. számú melléklete tartalmazza. A kifizetés az erdészeti hatóság igazolása alapján történik.

(3) A támogatás összege az 58. számú mellékletben erdőfelújításra meghatározott, befejezéskori normatív támogatási érték ötven százaléka.

301. § (1) Az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett leromlott szerkezetű erdőállomány helyreállításához [296. § c) pont] - figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt kizáró feltételekre - támogatás igényelhető azokra a folyamatban lévő erdőkre vagy üres vágásterületekre, amelyekre együttesen fennáll, hogy

a) az erdőfelújítási kötelezettség az eredeti tulajdonszerzéssel (kárpótlás vagy részaránytulajdon nevesítés) kapcsolatos határozat jogerőre emelkedése előtt keletkezett, és

b) az erdőfelújítási kötelezettség teljesítése (a szerkezetátalakítás) legalább ötezer négyzetméter összefüggő részleges vagy teljes területen végrehajtott mesterséges erdősítéssel érhető el.

(2) Nem terjed ki a támogatás igénylésének lehetősége:

a) a sarjról felújult akác és nyár fiatalosokra, ha a gyökérsarj aránya tisztítási korban várhatóan eléri az ötven százalékot, továbbá

b) az egyéb fafajú természetes úton felújult fiatalosokra, ha törzskiválasztó gyérítés korra állományneveléssel várhatóan elérhető a mageredet ötven százalékos aránya a termőhelynek egyébként megfelelő célállományban.

(3) A támogatás mértéke az 58. számú mellékletben erdőfelújításra meghatározott normatív támogatáson felül:

CélállományEzer Ft/hektár
Tölgy, bükk mesterséges erdőfelújítás200
Egyéb fajú mesterséges erdőfelújítás150

(4) A támogatás az erdészeti hatósághoz a 297. §-ban meghatározott időpontig benyújtott kérelemre, erdőrészletenként egy alkalommal vehető igénybe. Az 1999/2000. tenyészeti évben szakszerűen elvégzett első kivitelt követően előleg adható, melynek végelszámolása az erdősítések műszaki átvétele alapján az erdőfelújításra vonatkozó ügyviteli rend szerint történik.

(5) A támogatási kérelmet a 61. számú mellékletben foglaltak alapján az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

301/A. §[33] (1) E jogcímen az alapítás költségeihez támogatást azok az erdőbirtokossági társulatok, illetőleg a kizárólag erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet végző szövetkezetek vehetnek igénybe, amelyek megfelelnek a társult erdőgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek.

(2) A támogatás mértéke az alapítás számlával igazolt költségeinek nyolcvan százaléka, de legfeljebb kettőszázötvenezer forint.

(3) A támogatás az erdészeti hatósághoz benyújtott kérelemre vehető igénybe. A kérelemhez csatolni kell

a) az alapszabályt vagy alapító okiratot,

b) a cégbejegyzési határozatot, valamint

c) a számlát az igazolt alapítási (szervezési) költségekről.

(4) A támogatás kifizetéséről az erdészeti hatóság gondoskodik.

302. § (1) Az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez [296. § d) pont] a támogatás mértéke a körzeti erdőterv érvénybelépésének évében készített üzemterv esetén a költségek nyolcvan százaléka, de legfeljebb alapdíjként ötezer forint és erdőrészletenként négyszáz forint. Ugyanilyen mértékű támogatás adható a körzeti erdőterv érvénybelépésének időpontjától függetlenül az újonnan nyilvántartásba vett erdőgazdálkodónak is. A támogatás mértéke minden más esetben a költségek ötven százaléka, de legfeljebb alapdíjként kettőezer forint és erdőrészletenként kettőszáz forint.

(2) Az üzemterv készítéséhez az erdőgazdálkodót megillető támogatás a gazdálkodó hozzájárulásával közvetlenül az üzemterv készítőjének is kifizethető.

(3) A támogatási kérelmet a 61. számú mellékletben foglaltak szerint az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg számlával igazolni kell az üzemterv elkészíttetésének költségét.

303. § (1) A 296. § a), b), c) és d) pontjaiban foglalt célok esetén a támogatásra való jogosultságot az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás kiutalásáról.

(2) A 296. § e), f) és g) pontjaiban foglaltak szerint a feladatok elvégzését és a támogatásra való jogosultságot a minisztérium állapítja meg. Ezt követően a minisztérium az igénylővel a támogatott célok megvalósítására megállapodást köt, és egyidejűleg intézkedik a támogatási összegnek a megállapodásban foglaltak szerinti ütemezésben történő kiutalásáról.

(3) A 296. § i) pontjában foglalt célokra támogatás megállapodás vagy pályázat útján vehető igénybe.

304. § (1) A pályázatot az igénylő székhelye szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A pályázatokat a minisztérium bírálja el. Az elbírálás rendjét a pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázat elbírálását követően a minisztérium a támogatott cél megvalósítására megállapodást köt az igénylővel és intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról.

305. § A 296. § a) és i) pontjaiban foglalt célok esetében a támogatási kérelemhez és a pályázathoz csatolni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

306. § (1) A támogatások felhasználását a minisztérium ellenőrzi, és elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(2) A B) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok támogatási keretszámláról kell teljesíteni.

(3) A B) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni.

C) Az erdei vasutak működtetésének támogatása

307. § A C) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. jogcím alatt az erdei vasutak működtetésének támogatására biztosított pénzösszeg.

308. § A C) pontban foglaltak szerinti célra támogatást - pályázat alapján - azok a szervezetek igényelhetnek, amelyek az erdei vasutakat turisztikai, személyszállítási célból menetrendszerűen üzemeltetik.

309. § (1) A támogatás a közcélú személyszállítás üzemeltetési és fenntartási költségeinek az árbevételt meghaladó különbözetéig igényelhető, mértékét pénzügyi és számviteli adatokkal alátámasztott pályázat alapján kell meghatározni.

(2) A pályázatot a pályázati kiírás megjelenését követő tizenöt napon belül kell a minisztériumhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a minisztérium állapítja meg. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás részletes feltételeiről az erdei vasutat üzemeltető és a minisztérium évente megállapodást köt, és egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról.

310. § (1) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(3) A C) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok támogatási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A C) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által megjelölt számlára kell visszafizetni.

D) A jóléti és a parkerdő fenntartás támogatása

311. § A D) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. jogcím alatti jóléti és parkerdő fenntartás támogatására biztosított pénzösszeg.

312. § A D) pontban foglaltak alapján a támogatást - pályázat alapján - az veheti igénybe, aki/amely az illetékes erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett közjóléti létesítménnyel rendelkezik, és annak közhasználatát biztosítja.

313. § A D) pontban foglaltak alapján az alábbi jogcímek szerint vehető igénybe támogatás:

a) üdülő- (pihenő-, séta- és kiránduló-) erdők, erdei táborok, valamint a lakóterületeket és kirándulóközpontokat összekötő zöldfolyosók műszaki létesítményei, berendezései,

b) turisztikai célt szolgáló gépkocsiutak és autóspihenők,

c) arborétumok, botanikus kertek,

d) egyéb közjóléti célt (pl. oktatás, ismeretterjesztés) szolgáló műszaki létesítmények üzemeltetési és fenntartási költségeihez való hozzájárulás.

314. § A támogatás éves összege nem haladhatja meg a közjóléti létesítmény folyó áron számított beruházási költségének tíz százalékát.

315. § (1) A pályázatot öt példányban - a 60. számú melléklet szerint - a pályázati felhívás megjelenését követő harminc napon belül lehet benyújtani az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a minisztérium a pályázati felhívás megjelenését követő hatvan napon belül állapítja meg.

(3) A támogatási összeg kiutalásáról a minisztérium intézkedik. Jóváhagyáskor ötven százalék előleg folyósítható.

(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az illetékes erdészeti hatósághoz.

316. § (1) A támogatás felhasználását az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság rendeli el.

(3) A D) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok támogatási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A D) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni.

E) Az erdőkárok elhárításának támogatása

317. § Az E) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 4. alcím alatt erdőkárok felszámolásához biztosított pénzösszeg.

318. § Az E) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó, valamint az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózatot működtető állami szerv.

319. § (1) Az erdőgazdálkodó elsősorban az őshonos, lombos erdőállomány-alkotó fő fafajok (a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a bükk, a cser és a hazai nyárak), valamint a fenyők elhalása miatt kitermelt száradék faanyag után hatszáz forint/bruttó köbméter rendkívüli támogatásban részesül az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) az elhalás a tulajdonában vagy jogszerű használatában lévő erdőterületeken a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben, de nem azonosítható erdőkárosodás miatt lépett fel,

b) a kitermelés mértéke évente legalább száz bruttó köbméter károsodott faanyag, vagy a károsodott erdőrészlet élőfakészletének több mint tíz százaléka.

(2) Az erdőgazdálkodó az erdőterülete szerint illetékes erdészeti hatóságtól a tárgynegyedévet követő hó 20-áig igényelheti az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítását. A támogatás az igazolás alapján, valamint az R. 3-5. számú mellékleteinek csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

(3) Az erdőkárok elhárításának támogatására rendelkezésre álló pénzösszegből évenként legalább a keret huszonöt százalékát az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózat tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezetére lehet fordítani. Ebben az esetben a minisztérium az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózatot működtető állami szerv részére az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján igényelhető az adóhatóságtól.

320. § (1) A kitermelt famennyiséget az erdészeti hatóság ellenőrzi és igazolja.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság kezdeményezi az adóhatóságnál.

(3) Az E) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905599 számú APEH Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) Az E) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által megjelölt számlára kell visszafizetni.

V. Fejezet

A TERMŐFÖLD MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

321. § (1) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra való alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 3. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

(2) Az V. fejezetben foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-53000004 számú Termőföld minőségi védelme, hasznosítása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) Az V. fejezetben foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatás (2) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

A) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása

322. § Az A) pontban foglaltak alapján támogatás a következő célokra vehető igénybe:

a) művelés alól kivett - természetvédelmi oltalom alatt nem álló - terület mezőgazdasági hasznosításra való alkalmassá tétele,

b) gyepterületek művelési ág változást nem eredményező hasznosításra való alkalmassá tétele,

c) borvidéken vagy bortermő helyen, a szőlő kataszterben I. és II. osztályú, tíz százalékos lejtés feletti, illetve százötven méter tengerszint magasság feletti területek szőlőtelepítés céljára történő kialakítása (pl. teraszírozás),

d) birtok-összevonási célú önkéntes földcsere lebonyolításának elősegítése,

e) a kárpótlás és részaránykiadás során magánszemélyek tulajdonába és használatába került, szántóként nyilvántartott, de a természetben parlagon álló területek használatba adást követő első művelésbe vonása,

f) selejtezésre kerülő ültetvények (szőlő, gyümölcsös) felszámolása,

g) jelenleg hasznosításra alkalmatlan, halastóként nyilvántartott területek művelési águknak megfelelő rekonstrukciója,

h) a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartása.

323. § (1) A támogatásban - a 322. § h) pontjában foglalt célt kivéve - a mezőgazdasági termelést folytató, termőföld tulajdonnal rendelkező, vagy termőföldet használó a Nyilv. r. alapján regisztrált igénylő részesülhet. A termőföldet használó csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az elvégzendő munkákkal érintett föld tulajdonosa a tervezett cél megvalósításához hozzájárulását adta.

(2) A 322. § h) pontja szerinti cél esetén támogatásban az út tulajdonosa vagy kezelője részesíthető.

(3) A 322. § e) pontja szerinti cél esetén nem részesíthető támogatásban az a mezőgazdasági nagyüzem, illetőleg jogutódja, melynek feladata lett volna a kárpótlás és részaránykiadás kapcsán történő birtokbaadásig a művelési kötelezettség teljesítése.

(4) Az A) pontban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül ugyanazon célra és földterületre támogatás ismételten nem vehető igénybe.

324. § A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

325. § (1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét, formai és tartalmi követelményeit, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - mellékelni kell az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(3) A pályázatokat a föld fekvése szerint illetékes megyei földhivatalnál (a továbbiakban: földhivatal) öt példányban kell benyújtani.

(4) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Földvédelmi Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

326. § (1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium az odaítélt támogatásról kifizetést engedélyező okiratot állít ki, melynek alapján a földhivatal a pályázóval támogatási szerződést köt, és annak három példányát az aláírást követő két héten belül megküldi a minisztériumnak.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a földhivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(3) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti a földhivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a földhivatal a kérelemnek helyt ad, a módosított szerződés két példányát köteles a minisztériumnak megküldeni.

327. § (1) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 309. §-ában meghatározott támogatási célokra 1999. évben minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak a 325. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig benyújtott kérelmére - a 2000. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

328. § Az A) pontban foglaltak szerinti támogatást a minisztérium ellenőrzi.

B) A termőföld minőségi védelmével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása

329. § A támogatás a következő célokra vehető igénybe:

a) erodált vagy erózióra hajlamos területen a víz- és szélerózió elleni agrotechnikai, biológiai és kémiai eljárások megvalósítása,

b) másodlagosan elvizenyősödött területeken a vízháztartást szabályozó létesítmények, valamint a talaj vízháztartásának eredeti állapot szerinti helyreállítása,

c) savanyú, szikes, illetőleg homoktalajok javítása,

d) a hígtrágyás technológiát megszüntetett állattartó telepeken tárolt hígtrágya, továbbá a felhalmozott szerves trágya termőföldre való kijuttatása és bemunkálása, továbbá - amennyiben szükséges - a feleslegessé vált hígtrágyatárolók megszüntetése,

e) a pályázati anyag (szakvélemények, tervek, költségvetés stb.) elkészítése, valamint a végrehajtás során műszaki ellenőr alkalmazása.

330. § (1) A támogatást a mezőgazdasági termelést folytató, termőföld tulajdonnal rendelkező, vagy termőföldet használó személy veheti igénybe, akit a Nyilv. r. alapján regisztráltak.

(2) A használó csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az elvégzendő munkákkal érintett föld tulajdonosa a tervezett cél megvalósításához hozzájárulását adta.

331. § (1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

(2) A hígtrágya és szerves trágya anyagköltsége nem számolható el.

332. § (1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit, formai és tartalmi követelményeit, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A 329. §-ban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül csak a pályázati felhívásban megjelölt célokra nyújtható be pályázat.

(3) Egy pályázatban a 329. §-ban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül egyszerre több nem jelölhető meg. Ha a pályázó egyszerre több cél alapján is igényel támogatást, azt célonként külön pályázatban kell benyújtani.

333. § (1) A pályázatot a föld fekvése szerint illetékes növényegészségügyi és talajvédelmi állomáshoz (a továbbiakban: állomás) öt példányban kell benyújtani.

(2) A beérkezett pályázatokat formai és tartalmi szempontból az állomás ellenőrzi, szükség esetén a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, majd a pályázatot szakvéleménnyel látja el, és harminc napon belül négy példányban elbírálásra a minisztériumhoz felterjeszti.

334. § (1) A pályázatot a Talajvédelmi Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével a minisztérium bírálja el.

(2) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a támogatásról kifizetést engedélyező okiratot állít ki, melynek alapján az állomás a pályázóval támogatási szerződést köt, s annak két példányát az aláírást követő két héten belül megküldi a minisztériumhoz.

335. § (1) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki az állomás értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(2) A pályázatban foglalt munkák csak a támogatási szerződés megkötését követően kezdhetők meg. Ellenkező esetben az állomás szerződést nem köt.

(3) A szerződés időtartama az egy évet nem haladhatja meg. A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti az állomástól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. A határidő módosítás időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

336. § (1) A munkák megkezdését a pályázó az állomásnak köteles bejelenteni.

(2) Az állomás a munkákat a megvalósítás során bármikor jogosult ellenőrizni.

(3) A pályázó köteles a munkákról építési, illetve felmérési naplót vezetni, valamint műszaki ellenőrt alkalmazni.

(4) A támogatásban részesített pályázó a teljesítési határidő lejártáig köteles a munkák elvégzését az állomásnak bejelenteni. A bejelentéshez az elvégzett munkákról részletes kimutatást a műszaki ellenőr által leigazolt számlát és naplómásolatokat kell mellékelni.

(5) A bejelentés alapján az állomás a munkák elvégzését a helyszínen ellenőrzi, és megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja, amelyben rögzíti a teljesítés mértékét.

(6) A helyszíni ellenőrzés időpontjáról a pályázót értesíteni kell.

337. § (1) A támogatás teljes összegének, részbeni teljesítés esetén arányos összegének kifizetésére az állomás igazolása alapján kerül sor. Az igazolás felülvizsgálata és elfogadása után a támogatás összegét a minisztérium a pályázó által megjelölt számlára harminc napon belül átutalja.

(2) Részbeni teljesítésnek kell tekinteni a vállalt kötelezettséget, ha a határidő lejártának időpontjában az elvégzett munkák a támogatási szerződésben foglaltakkal szemben kisebb területen vagy mértékben valósultak meg, de a kitűzött célnak megfelelően.

338. § (1) Eredménytelennek minősül a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, ha a szerződési határidő lejártáig

a) a munkákat nem végezték el, vagy az elérni kívánt cél nem valósult meg,

b) a munkák elvégzését nem jelentették be.

(2) Az eredménytelennek minősülő teljesítésről az állomás jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet két héten belül két példányban a minisztériumnak megküld.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eredménytelennek minősülő teljesítés esetén a pályázó támogatásra nem jogosult.

C) A termőföld mennyiségi és minőségi védelmével összefüggő kutatások támogatása

339. § (1) A C) pontban foglaltak alapján támogatás a 322. § a)-f) pontjaiban, valamint a 329. § a)-d) pontjaiban foglalt célok gyakorlati megvalósítását elősegítő kutatásokhoz vehető igénybe.

(2) A támogatást az a jogi személy veheti igénybe, amely hitelt érdemlően (pl. cégkivonat) igazolja, hogy a kutatással feladatszerűen foglalkozik, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással végzett tevékenység eredményét a gyakorlati szakemberek számára hasznosítható formában (kiadvány, bemutató stb.) közzéteszi.

340. § (1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A támogatás iránti pályázatok benyújtásának részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét, formai és tartalmi követelményeit, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell a 66. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(4) Egy pályázatban egyszerre több kutatási cél nem jelölhető meg.

341. § (1) A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Földvédelmi-Kutatási Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

342. § (1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a pályázóval támogatási szerződést köt. A szerződésnek a támogatás folyósítására vonatkozó ütemezést tartalmaznia kell.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a minisztérium értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(3) A pályázó a támogatási szerződésben foglalt határidő lejártáig köteles megküldeni a minisztériumnak a kutatás eredményéről és a 339. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló részletes beszámoló jelentést és részletes költségelszámolást.

(4) A jelentés elfogadásáról a minisztérium dönt. A minisztérium döntésének meghozatala érdekében a pályázótól a jelentés, illetőleg a költségelszámolás kiegészítését kérheti.

343. § (1) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 336. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási célokra 1999. évben minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak a 341. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig benyújtott kérelmére - a 2000. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

344. § Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül a kifizetett támogatás, ha a minisztérium a kutatásról szóló jelentést, illetőleg költségelszámolást nem fogadja el, vagy ha a pályázó a 339. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium határozattal rendeli el.

D) Az agrárágazattal összefüggő távérzékelési feladatok támogatása

345. § (1) A D) pontban foglaltak alapján támogatás a növénytermesztéssel, az agrárstatisztikával, a földhasználat változással, a birtokpolitikával, valamint az agrárkörnyezet-gazdálkodással összefüggő távérzékelési tevékenységhez vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.

E) Birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása

346. § (1) Támogatást vehet igénybe, a Nyilv. r. alapján regisztrált a termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozói vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, illetőleg az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett egyéni erdőgazdálkodó, ha a meglévő és a támogatással megszerzett termőföldterülete:

a) együttes nagysága a 2000 AK-t, illetve a száz hektárt nem haladja meg,

b) erdő művelési ág esetén azonos településen fekszik, vagy a már meglévő erdőnek az erdőterv szerinti része, vagy ahhoz csatlakozik,

c) nem erdő művelési ágú termőföld esetén - a település határától függetlenül - azonos vagy egymáshoz csatlakozó dűlőben van.

(2) Nem vehető igénybe támogatás a termelőszövetkezeti részarányként nyilvántartott termőföld megvásárlása esetén.

347. § (1) Támogatásban az a termőföld tulajdonnal rendelkező belföldi magánszemély részesíthető:

a) akinek termőföldtulajdona a vásárlás révén tulajdonába kerülő termőfölddel együtt a 210 AK-t, erdő művelési ágú termőföld esetén pedig a hat hektárt meghaladja; és

b) aki kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással tulajdonul megszerzett termőföldet a támogatás folyósításától számított öt éven belül

ba) nem idegeníti el,

bb) más célra nem használja fel, és

bc) a művelési ágának megfelelő tényleges mező-, illetőleg erdőgazdasági műveléssel hasznosítja.

(2) A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár legfeljebb húsz százaléka.

348. § (1) A támogatási kérelmet az adásvételi szerződés keltétől számított hatvan napon belül, de legkésőbb 2000. szeptember 30-ig lehet a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A támogatási kérelmet a minisztérium a benyújtástól számított hatvan napon belül bírálja el.

(3) A támogatási kérelemhez - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell a rendelet 66. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

349. § (1) A pályázókat pályázatuk elfogadásáról a minisztérium a döntést követő harminc napon belül értesíti, s egyidejűleg intézkedik az odaítélt támogatások Magyar Államkincstáron keresztül történő folyósításáról, valamint az illetékes földhivatalnál az öt évre szóló elidegenítési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére.

(2) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 343. §-ában meghatározott támogatási célokra 1999. évben minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak 2000. március 31-ig benyújtott kérelmére - a 2000. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

350. § Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a pályázó a pályázathoz csatolt, a támogatás előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat megszegi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

F) A tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítésének támogatása

351. § (1) Az F) pontban foglaltak alapján támogatás a tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú ingatlan-nyilvántartási hátterének rendezése érdekében vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.

G) Az országos gyommentesítési program keretében elrendelt közérdekű védekezések finanszírozásának támogatása

352. § (1) A G) pontban foglaltak alapján támogatást az országos gyommentesítő program keretében elrendelt közérdekű védekezések finanszírozása érdekében vehető figyelembe.

(2) A közérdekű védekezéseket az illetékes növényegészségügyi és talajvédelmi állomás (a továbbiakban: állomás) rendelheti el. Az állomás a közérdekű védekezés költségeit a földterület használója, kezelője részére számlázza, és a befolyt összeget az erre a célra elkülönített számlára befizeti.

(3) Amennyiben a földterület használója, kezelője a közérdekű védekezés költségeinek megfizetését elmulasztja, a minisztérium az ingatlanra a költségek erejéig jelzálogjogot jegyeztet be.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.

VI. Fejezet

ÁLLATTENYÉSZTÉSI, TENYÉSZTÉSSZERVEZÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

353. § Az állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok ellátásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

354. § Az e fejezetben foglaltak alapján támogatás vehető igénybe:

a) állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartására, működtetésére, fejlesztésére,

b) törzskönyvezésre, teljesítményvizsgálat végzésére, tenyészérték megállapítására,

c) csúcsgenetikát képviselő import apaállat és szaporítóanyag beszerzésére,

d) elismert tenyésztő szervezet tenyésztésvezetője alkalmazására,

e) nemzetközi és hazai állattenyésztési kiállításokon való részvételre, szakmai találkozó szervezésére, továbbá egyes állattenyésztéssel összefüggő kiadványok készítésére,

f) nemzetközi állattenyésztési szervezetekben, valamint rendezvényeken a nemzeti képviselet költségeihez való hozzájárulásra.

355. § A 354. § alapján támogatást vehet igénybe az állattartó, a tenyésztő, illetve az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet (a továbbiakban: elismert tenyésztő szervezet) és szövetségei, a tenyésztési hatóság, valamint az a szervezet, amely az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvénynek megfelelő megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot végez, továbbá az a Nyilv. r. alapján regisztrációra kötelezett mezőgazdasági termelő, akit regisztráltak és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége.

356. § (1) A 354. § a) -b) pontjában meghatározott célokra a rendelet 62. számú mellékletében szereplő mértékben vehető igénybe támogatás.

(2) A 354. § a) pontjában, továbbá a c) -f) pontjaiban meghatározott célokra támogatás pályázat útján nyerhető el.

(3) Az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet alapján normatív támogatás 1999. december 31-ig kiállított igazolás alapján, 2000. február 28-ig igényelhető.

357. § (1) A 354. § alapján a normatív támogatást az igényelheti, aki/amely az állattenyésztési, tenyésztésszervezési tevékenységet végzi, illetve végezteti, továbbá a 63. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel, és ezt a mellékletben előírt módon hitelt érdemlően igazolja.

(2) A 64. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet az adott fajta tenyésztő szervezetéhez vagy az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-hez kell benyújtani, amely az igényeket havi gyakorisággal, összesítő ívvel és szakmai javaslattal ellátva a minisztériumnak továbbítja. Ennek alapján a minisztérium havonta kifizetést engedélyező iratot állít ki, egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének a Magyar Államkincstár útján való kifizetéséről. A támogatási kérelem első alkalommal történő benyújtásakor mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

358. § (1) A pályázat útján elnyerhető támogatás feltételeit a minisztérium pályázati felhívásban teszi közzé a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján támogatást csak az vehet igénybe, akinek a korábbi jogszabályok szerint megkötött támogatási szerződésben foglalt, lejárt kötelezettsége nem áll fenn.

(3) A támogatás igénybevételéhez a pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatok elbírálásáról a minisztérium az Állattenyésztési Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

(4) A minisztérium a döntéséről kifizetést engedélyező iratot állít ki, szerződést köt, és annak alapján, az abban foglalt feltételek teljesítését követően a támogatás kifizetéséről intézkedik.

(5) A 354. § a), d) és e) pontjaiban meghatározott támogatásokra a pályázat benyújtásának határideje április 30., a c) és f) pontok szerinti támogatásokra augusztus 31.

(6) A 354. § a), e) és f) pontjaiban meghatározott támogatásokra pályázat útján legfeljebb ötven százalékos, a d) pont esetében legfeljebb nyolcvan százalékos támogatás adható, a c) pont esetében import apaállat és szaporítóanyag importszámla szerinti tényleges bekerülési költségeinek legfeljebb hetven százaléka, belföldi számla alapján ötven százaléka a támogatás mértéke.

359. § A pályázat alapján elnyert támogatásról kötött szerződésben foglalt feltételek teljesítését a minisztérium, vagy megbízása alapján az OMMI, a megyei földművelésügyi hivatal, valamint az Állattenyésztési Bíráló Bizottság ellenőrzi, amelyek jogosultak a tenyésztési hozzájárulás befizetésének ellenőrzésére is.

360. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(2) A támogatást a 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

VII. Fejezet

HALGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

361. § Az egyes halgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

362. § A támogatást a 10032000-01220191-55000000 számú Halgazdálkodási tevékenység számláról kell teljesíteni, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén oda kell visszafizetni.

363. § A támogatást a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult, vagy a halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat ellátó természetes és jogi személyek, valamint a halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletei vehetik igénybe.

364. § Támogatás nyújtható a következő tevékenységek folytatásához:

a) természetes vizek halállományának pótlása,

b) halpusztulásokkal összefüggő kármegelőzés, kárelhárítás, valamint a halállomány megújítása,

c) természetesvízi halállomány védelme,

d) természetesvízi élőhelyek javítása,

e) természetesvízi halgazdálkodással összefüggő kutatási és ismeretterjesztő tevékenység,

f) nemzetközi halászati szervezetekben nemzeti képviselet ellátása,

g) halászati igazgatással kapcsolatos költségek.

365. § (1) A 364. § a) -e) pontjai szerinti támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Földművelésügyi. és Vidékfejlesztési Értesítőben teszi közzé.

(2) A pályázati úton elnyerhető támogatás mértéke legfeljebb a teljes megvalósítási költség ötven százaléka, a 364. § e) pont esetében legfeljebb nyolcvan százaléka. A 364. § b) pont szerinti támogatás mértéke a Szamos és Tisza Szamos-torkolattól Tiszafüredig tartó folyószakaszok halászati hasznosítói által benyújtott pályázatok esetében Országos Halászati Bizottság által elfogadott költségek nyolcvan százaléka.

366. § (1) A pályázatot a pályázati felhívásnak megfelelően 2000. április 30-ig a minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) A pályázathoz - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell a 66. számú melléklet szerinti adatlapot a támogatási döntésről és az R. 5. számú melléklete szerint megadott nyilatkozatot.

(3) A pályázatot a minisztérium az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el.

(4) A nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amely alapján intézkedik a támogatás kifizetéséről.

367. § A támogatás felhasználását a minisztérium az illetékes halászati hatóság bevonásával ellenőrzi. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

368. § (1) A 364. § f) pontjában foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely

a) természetesvízi halgazdálkodásra jogosult,

b) halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat lát el,

c) halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletét látja el.

(2) A támogatás mértéke a nemzeti képviselet ellátásával kapcsolatos éves költségek legfeljebb nyolcvan százaléka.

(3) A támogatási kérelem a minisztériumhoz egész évben folyamatosan nyújtható be.

369. § A 364. § g) pontja szerinti halászati igazgatási költségek megtérítéséről, valamint az állami halászjegy, illetve az állami horgászjegy előállításával és forgalmazásával kapcsolatos költségek átutalásáról a minisztérium közvetlenül intézkedik.

VIII. Fejezet

VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

370. § (1) Az egyes vadgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 6. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

(2) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenység támogatási számla terhére kell folyósítani. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

A) A vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelye megőrzésének, védelmének támogatása

371. § Az A) pontban foglalt célon belül az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe a vadászatra jogosult

a) tenyésztett fácán és fogoly kibocsátásával a természetes törzsállomány dúsításához és az ehhez szükséges természetes élőhelyi feltételek megteremtéséhez,

b) szabadon élő apróvadállomány természetes élőhelyi feltételeinek javításához,

c) nagyvadállomány mező- és erdőgazdasági károkozása csökkentését elősegítő természetes élőhelyi feltételek megteremtéséhez.

372. § (1) A pályázatban kérelmezett cél nem haladhatja meg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény szerint, tárgyévben jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben meghatározott kereteket.

(2) A támogatás évenként, pályázónként és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása.

373. § A támogatás a területileg illetékes vadászati hatósághoz 2000. április 30-ig benyújtott pályázat útján vehető igénybe. A pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint szaklapban kerül közzétételre.

374. § (1) A pályázatokat a vadászati hatóság a Területi Vadgazdálkodási Tanács javaslatát is figyelembe véve véleményezi és javaslatával harminc napon belül megküldi a minisztériumnak. A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Vadgazdálkodási Szakbizottság bevonásával dönt.

(2) A pályázat eredményéről a vadászatra jogosult vadászterülete szerint illetékes vadászati hatóság értesíti a pályázót, és a nyertes pályázóval hatvan napon belül köt támogatási szerződést. A megkötött támogatási szerződés alapján a minisztérium gondoskodik a támogatás összegének átutalásáról.

375. § (1) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a megvalósítás helye szerint illetékes vadászati hatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a vadászati hatóság rendeli el.

B) A vadászati kultúra és ismeretterjesztés, vadgazdálkodással, illetve a vad védelmével összefüggő kutatás és oktatás, valamint a különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány-fenntartásának támogatása

376. § (1) A B) pontban foglaltak szerinti célokra, az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe aki

a) a vadgazdálkodási ágazattal kapcsolatos ismeretterjesztést, a vadászati kultúra ápolását végzi, vagy e tevékenységet elősegíti,

b) a vadgazdálkodási ágazat területén oktatási, kutatási feladatokat lát el,

c) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 21. §-a (2) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti okból különleges rendeltetésűnek minősített vadászterület vadászatra jogosultja.

(2) A támogatás mértéke: állami megrendelés esetében az igazolt költségek egésze, egyébként ötven százaléka. Az (1) bekezdés c) pontban foglaltak szerinti támogatás a különleges rendeltetést megállapító határozatban foglalt céllal összefüggő, felmerült többletköltségek ellenében, legfeljebb ötmillió forint összegben vehető igénybe.

377. § A támogatás a minisztériumhoz 2000. április 30-ig benyújtott pályázat útján vehető igénybe. A pályázat rendjét rögzítő pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint szaklapban kerül közzétételre.

378. § (1) A pályázatokat a minisztérium bírálja el. A minisztérium a pályázat eredményéről értesíti a pályázót, és a nyertes pályázóval hatvan napon belül támogatási szerződést köt.

(2) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

C) A vad védelmével, a vadgazdálkodással, a vadászattal összefüggő állami feladatok finanszírozása

379. § (1) A C) pontban foglaltak alapján a minisztérium által előzetesen jóváhagyott költségelőirányzat szerint, illetve a megbízott benyújtott számlája ellenében kifizetésre kerül sor:

a) a Vtv.-ben meghatározott állami feladatok - különösen a vadgazdálkodási monitoring programok és a vadgazdálkodási körzettervezés egyes részfeladatai, a Területi és Országos Vadgazdálkodási Tanácsok, illetve az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése - elvégzéséhez,

b) nemzetközi szakmai szervezetekben a hivatalos nemzeti képviselethez, kapcsolattartáshoz,

c) a külön jogszabály szerinti "Magyar Vadgazdálkodásért" elnevezésű állami elismeréshez,

d) a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos egyéb állami feladatban megbízással közreműködő részére.

(2) A kifizetés összegét a minisztérium állapítja meg.

(3) A C) pontban foglaltak alapján történő kifizetés teljesítése, a felhasználás ellenőrzése, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a B) pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

D) Vadászati igazgatással kapcsolatos költségek finanszírozása

380. § A vadászati igazgatással kapcsolatos költségek megtérítéséről a minisztérium a jóváhagyott költség-előirányzat szerint közvetlenül intézkedik.

IX. Fejezet

AGRÁRGAZDASÁGI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TÁMOGATÁSA

A) Reorganizációs program támogatása

381. § A reorganizációs programhoz nyújtott támogatás forrása a Tv. 10. számú melléklete az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai a Tv. 6. § (5) pontjában az agrárreorganizációs program kamatterheinek átvállalása előirányzat alatt elkülönített pénzösszeg.

382. § Az e pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01856134 számú APEH Reorganizációs kamatköltség-térítés lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

383. § (1) AzA) pontban foglaltak szerinti agrárágazati reorganizációs támogatásra új pályázat nem kerül meghirdetésre.

(2) Az A) pontban foglaltak alapján támogatást azok a gazdálkodók vehetik igénybe, akik/amelyek a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló - többször módosított - 39/1987. (X. 12.) MT rendelet, az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló 182/1993. (XII. 30.) Korm. rendelet, az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 187/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló - többször módosított - 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján már reorganizációs támogatásra jogosultak, és érvényes támogatási határozattal vagy támogatási okirattal rendelkeznek.

384. § A támogatás az állami adóhatóságtól igényelhető, a támogatási határozatban vagy támogatási okiratban foglaltak szerint a 2000. évre engedélyezett mértékig.

385. § (1) Indokolt esetben a minisztérium engedélyezheti a reorganizációs támogatási határozatban (támogatási okiratban) rögzített teljesítési kötelezettségek módosítását, továbbá a reorganizációs támogatással érintett vagyontárgyak (beleértve az állatokat is) elidegenítését, gazdasági társaságba apportként való bevitelét, vagy átmeneti bérbeadását.

(2) Elidegenítés, illetve apportálás esetén az új tulajdonosnak meg kell felelni az R. 3. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, és az állammal szemben fennálló minden, a támogatáshoz fűződő kötelezettség teljesítését. Jogi személyiséggel rendelkező új tulajdonos esetében el lehet tekinteni a tulajdoni hányad(ok) eredeti jogszabály által meghatározott arányától.

(3) Bérbeadás esetén a bérlőnek vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, azonban a támogatással összefüggő kötelezettségek változatlanul a támogatás eredeti jogosultját terhelik, és továbbra is felelős azok teljesítéséért.

(4) Azon gazdálkodóknak, akik az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló 187/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az export-árualapnövelő reorganizációs támogatás keretében állatbeállítási és forgóeszköz-támogatásban részesültek, és elszámolási kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették, az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet hatálybalépésével baromfitartási kötelezettségük megszűnt, a szarvasmarha, a sertés és a juh anyaállat-tartási kötelezettségük három évre mérséklődött.

(5) A reorganizációs támogatással tenyésztésbe állított sertéstenyészállat beállítása, valamint a kiesett állatok pótlása 105, vagy afeletti indexű, saját nevelésű tenyészkoca-süldővel is teljesíthető, amennyiben az megfelel a 24. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott feltételeknek azzal, hogy az OMMI által hitelesített vásárlási jegyzőkönyvet az állattartónak ellenőrzéskor be kell mutatnia. A kiesett tenyészállatok pótlásánál a 29. § (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel kell eljárni.

(6) Az 1995. december 31-ig benyújtott pályázatoknál, az agrárreorganizációs program keretében felvett, az első teljes negyedévre számított kamattámogatásnak megfelelő összegű kamattámogatási előleg - az éves kamatfizetési kötelezettség csökkenésével arányosan csökkenő mértékben - folyamatosan, a támogatás fennállásáig megilleti a gazdálkodót. A kamattámogatási előleg maradványértékével a kamattámogatás lejártakor a gazdálkodó köteles elszámolni az adóhatósággal.

386. § (1) A támogatás felhasználásának és a feltételek teljesítésének folyamatos ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(2) A támogatás elszámolását és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás tényét - a 385. §-ban és az R. 11. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a támogatás alapjául szolgáló jogszabályban, valamint a támogatási határozatban, támogatási okiratban foglaltak szerint kell megállapítani.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozóan a minisztérium intézkedik, és erről értesíti az adóhatóságot.

B) Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása

387. § Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4. alcím, 9. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

388. § Az 1. pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01220191-57000006 számú Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Külföldi tapasztalatszerzés, farmgyakornok-képzés támogatása

389. § Az alábbi jogcímek alapján vehető igénybe támogatás:

a) az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítésére a mezőgazdaságban, vadgazdálkodásban és halászatban, az élelmiszeriparban, az erdőgazdálkodásban, az elsődleges faipari termelésben dolgozók részére az európai országokba, illetve az állami szervezetekbe, valamint a kapcsolódó K + F intézményekben dolgozók részére a minisztérium által, ideértve az együttműködési megállapodás keretében szervezett tanulmányutak, tapasztalatcserék támogatására,

b) az a) pontban felsorolt alágazatokban a korszerű ismeretek elsajátítása céljából külföldön farm- és egyéb szakmai gyakorlaton részt vevő fiatal szakemberek - beleértve a közép- és felsőfokú intézmények hallgatóit is - képzésének támogatására, feltéve, ha annak időtartama az egy hónapot meghaladja,

c) költségtérítésként a viszonossági alapon Magyarországra érkező fiatal szakembereket fogadó szervezetek részére,

d) az a)-b) pontokban meghatározott célok végrehajtásának minisztérium által történő előkészítésével és szervezésével kapcsolatos feladatok költségeinek térítésére.

390. § A támogatás mértéke:

a) külföldi tanulmányutak és tapasztalatcserék esetében - a minisztérium által külön meghatározott normatíva alapján számított - igazolt ki- és visszautazás, valamint a szállásköltség legfeljebb ötven százaléka,

b) minisztérium által szervezett programokra, valamint segélyprogram keretében és kétoldalú megállapodás alapján - azzal összhangban - megvalósult tanulmányutak és tapasztalatcserék esetén a támogatás a ténylegesen felmerült és számlával igazolt költségekig terjedhet,

c) farm- és egyéb - a minisztérium által szervezett - szakmai gyakorlaton résztvevők esetében a képzési programok díjának legfeljebb harminc százaléka, valamint a gyakorlatra való ki- és visszautazási költség.

391. § A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

392. § (1) A pályázatokat a minisztérium bírálja el.

(2) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve rendeli el a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

2. Az agrárinformatika támogatása

393. § (1) A támogatás az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 7. §-ának b) pontjában előírt reprezentatív üzemgazdasági adatok gyűjtését szolgálja. Az országos reprezentatív üzemgazdasági adatbázist, valamint annak adatszolgáltató hálózatát (az ún. tesztüzemi hálózatot) az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (a továbbiakban: AKII) működteti és fejleszti.

(2) A támogatás célja az állami reprezentatív üzemgazdasági (tesztüzemi) adatbázis létrehozási költségeinek megtérítése. Az adatbázis közhasznú, egyaránt szolgálja a termelőket, az állami közigazgatást és az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületeit.

(3) A támogatást azon könyvelőirodák vehetik igénybe, amelyek a minisztériummal kötött külön szerződésben, illetve az AKII-val kötött szakmai megállapodásban vállalják egy-egy megye csatlakozó termelői számára szükséges könyvelés elvégzését, adataik összegyűjtését, feldolgozását, az adatvédelméről szóló jogszabályok betartását, és az összegyűjtött, feldolgozott adatokat az AKII központi adatbázisába átadják. A támogatás terhére a könyvelőiroda fizet az adatszolgáltatásért, vagy a programban résztvevő termelők számára végzett könyvelés költségeit magára vállalja. A könyvelőirodák feladatát képezi az adatszolgáltató üzemi hálózat kialakítása (a termelők együttműködési készségének elnyerése), illetve fenntartása is.

(4) A támogatás az AKII központi adatbázisának működési és fejlesztési költségeit is fedezi.

(5) A támogatás összege gazdaságkategóriánként az alábbi:

a) a számviteli törvény vagy más jogszabály által kettős könyvelésre nem kötelezett gazdaságok esetében, ha a gazdaság:

- kisméretű (a várható árbevétel kisebb 1,5 millió Ft-nál) 85 ezer Ft

- közepes méretű (a várható árbevétel 1,5-5 millió Ft között van) 115 ezer Ft

- nagyméretű (a várható árbevétel nagyobb, mint 5 millió Ft) 135 ezer Ft

b) kettős könyvelésre kötelezett gazdaságok esetében:

- adatátvétel, kiegészítő számítások, tartalmi és formai konverziók 75 ezer Ft.

A fenti támogatási összegek magukban foglalják a 6-7. számlaosztályokban történő könyvelést is. Ennek hiányában a támogatás mértéke húsz százalékkal csökken.

394. § (1) A 393. § (3) bekezdésben említett könyvelőirodák kiválasztása, valamint a támogatás feltételeinek részletes megállapítása pályázat útján történik.

(2) A pályázatot a minisztérium hirdeti meg. A pályázatokat az Üzemgazdasági Informatikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményének figyelembevételével a minisztérium bírálja el.

(3) A Bizottság az 1999. évben pályázatot nyert könyvelőirodák szerződésének meghosszabbítására javaslatot tehet. A Bizottság javaslatának figyelembevételével a minisztérium a szerződéseket meghosszabbítja. Az ezen túlmenő, szabadon megpályázható megyei szintű megbízási lehetőségeket a pályázati felhívás tartalmazza.

395. § A támogatást - a 393. § (3) bekezdésben említett szerződésben, illetve szakmai megállapodásban meghatározott feltételek és ütemezés szerint - a megbízást elnyert könyvelőirodák, valamint az AKII igényelheti. A támogatási igényt a Bizottság bevonásával a minisztérium bírálja el.

396. § A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve kezdeményezi a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

C) A Magyarországon még meg nem honosodott károsítók elleni növényvédelem többletköltségeinek támogatása

397. § (1) A támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím 1. és 2. alcímek alatt biztosított előirányzatok.

(2) A támogatás teljesítése a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról történik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

398. § (1) A támogatás a Magyarországon még meg nem honosodott károsítók elleni, a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások által elrendelt kötelező védekezések során felmerült növényvédelmi többletköltségek után vehető igénybe.

(2) Támogatást csak a Nyilv. r. alapján regisztrált árutermelők vehetik igénybe.

399. §[34] A támogatás mértéke a számlával igazolt növényvédő szer többletköltség áfa nélküli összegének száz százaléka.

400. § (1) A támogatási kérelmet a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások kötelező védekezést elrendelő határozatának hatálybalépést követő harminc napon belül lehet a 68. számú melléklet alapján a termőhely szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomás kötelező védekezést elrendelő határozatát, valamint az elrendelt növényvédőszer-vásárlási számlát.

(2) A támogatás a megyei földművelésügyi hivatal által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az adóhatóságtól.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

401. § A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) erdőfenntartási járulékot,

b) erdővédelmi bírságot,

c) újraerdősítési költséget,

d) erdőgazdálkodási bírságot,

e) az erdészeti hatósági eljárásban fizetett igazgatási szolgáltatási díjat

az erdészeti hatóság, illetve a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.

402. § A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) földvédelmi járulékot,

b) földvédelmi bírságot,

c) talajvédelmi bírságot

a 10032000-01220191-53000004 számú Termőföld minőségi védelme, hasznosítása folyósítási számlára kell befizetni.

403. § (1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) tenyésztési hozzájárulást,

b) állattenyésztési bírságot,

c) lóverseny-totalizatőr forgalom jogszabályban meghatározott részét

a 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számlára kell befizetni.

(2) A tenyésztési hozzájárulást a kötelezettnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig kell az (1) bekezdés szerinti számlára teljesítenie, jogcímenként külön-külön összesítve.

(3) A lóverseny-totalizatőri forgalom utáni tenyésztési hozzájárulást a totalizatőri fogadások szervezője a külön jogszabályban meghatározott módon, havonta, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig köteles az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.

(4) A miniszter, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 13. §-a szerinti tenyésztési hozzájárulás

a) befizetésének ellenőrzéséről az OMMI,

b) behajtásáról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal bevonásával gondoskodik.

404. § (1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) halászatfejlesztési hozzájárulás, illetve az állam halászati joga után fizetett haszonbérleti díj,

b) az állami horgászjegy díja,

c) az állami halászjegy díja,

d) a halgazdálkodási bírság,

e) az állami horgászvizsga díja,

f) az állami halászvizsga díja,

g) a halvédelmi bírság

a 10032000-01220191-55000000 számú Halgazdálkodás tevékenység számlára kell befizetni.

(2) Az állami halászjegy, valamint az állami horgászjegy díját a minisztérium által kiadott befizetési lapon, vagy átutalás útján kell az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.

405. § (1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) vadvédelmi bírságot,

b) vadvédelmi hozzájárulást,

c) vadgazdálkodási bírságot,

d) vadászati hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint,

e) külön jogszabály szerint fizetendő vadászjegy díjbevételének ötven százalékát, a vadászati engedély díjbevételének egészét

a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenység számlára - a megyei földművelésügyi hivatal útján - kell befizetni.

(2) A megyei földművelésügyi hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, jogcím szerint utalja a fenti számlára.

406. § Amennyiben a szövetkezeti üzletrész-vásárlási támogatás összegét a szövetkezet a későbbiekben - megfelelő indoklással ellátott kérelem alapján - vissza kívánja fizetni és a támogatással képzett vagyonrészt meg akarja szüntetni, a támogatás összegét a támogatás folyósítása és a visszafizetés közötti időtartamra kiszámított, a folyósításkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetheti és azt követően a fel nem osztható vagyonát a visszafizetett támogatás és a kamat összegével csökkentheti.

407. § (1)[35] A fiatal agrárvállalkozók támogatására 1999. évben kiírt pályázaton támogatást nyert, de szerződéssel nem rendelkező pályázók szerződését legkésőbb 2000. március 31-ig lehet megkötni. A pályázók a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat a minisztériumhoz legkésőbb a támogatási szerződésben foglalt határidőig nyújthatják be. A támogatási okiratokat a minisztérium a benyújtott dokumentumok beérkezését követő 30 napon belül adja ki. A beadási határidő után a minisztérium dokumentumokat nem fogad be. Benyújtandó dokumentumként 1999. január 1. és a támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő között kiállított és kifizetett számlák és bizonylatok fogadhatók el. A támogatási szerződést - indokolt esetben a támogatásban részesített kérelmére-a minisztérium módosíthatja.

(2) Azok a pályázók, akik elfogadott pályázattal és támogatási szerződéssel rendelkeznek, de kötelezettségüket 1999. december 31-ig csak részben, de legalább negyven százalékos mértékben teljesítették, 2000. március 31-ig kérelmet nyújthatnak be a támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok beadási határidejének 2000. április 30-ig történő meghosszabbítására. A kérelem elfogadása esetén ezen pályázók a támogatás felhasználását legkésőbb 2000. augusztus 31-ig számolhatják el.

(3) Azok a pályázók, akik 1999. évben megkapták támogatási okiratukat, a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2000. június 30-ig számolhatnak el.

408. § (1) Azok az ültetvénytelepítést tervező gazdálkodók, akik eredményes pályázatuk alapján 1999. évben támogatási szerződést kötöttek a Magyar Államkincstárral, továbbá számlákkal igazoltan bizonyítani tudják, hogy az ültetvénytelepítési beruházásukat 1999. évben előkészítették, de a rendkívüli időjárási körülmények miatt a szaporítóanyag kihelyezését nem tudták elvégezni, pályázatuk megismétlése nélkül 2000 tavaszán a támogatási szerződés módosításának, az új telepítési időpontnak a kérelmezésével - az eredeti támogatási feltételekkel és tartalommal - megvalósíthatják az ültetvénytelepítési beruházásukat. A kérelemhez csatolni kell a beruházás előkészítéséről keletkezett számlákat és a falugazdász (hegybíró) véleményét. Az így összeállított kérelmeket legkésőbb március 31-ig kell az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani.

(2) Az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet F) pontjában meghatározottak szerint benyújtott támogatási kérelmek nem minősülnek jogosulatlannak, akkor sem, ha az adóhatóság a 41/1999. (IV. 23.) FVM rendelettel módosított 260. § (8) bekezdésének a) pontjára hivatkozva a támogatási kérelmet elutasította, amennyiben az igénylő igazolni tudja, hogy

a) a megyei földművelésügyi hivatalhoz támogatási kérelmet nyújtott be, és azt a hivatal ellenjegyezte,

b) a támogatási kérelem benyújtásakor a megvásárolni szándékozott gépek nem voltak raktárkészleten, vagy

c) a gépek forgalmazó általi beszerzése vagy legyártása 30 napnál hosszabb időszakot vett igénybe.

A felsorolt feltételek megléte esetén az igénylő ellenjegyzésre ismételten benyújthatja a 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet vonatkozó előírásai szerinti támogatásra irányuló kérelmét.

(3)[36] E rendelet alkalmazásában a mezőgazdasági tevékenység árbevétele egyenlő

a) a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók esetében a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási, a halászati, a vadászati és a haszonállat-takarmány előállító tevékenységből származó (TEÁOR A 01-02, B 05, DA 15.71) nettó árbevétellel,

aa) mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadászati és halászati tevékenység árbevételének kell tekinteni e tevékenységek feldolgozott termékeinek nettó árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében 1999. évben felhasznált, - az év közben induló, (legalább egy negyedévi adattal nem rendelkező) bejegyzett vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

ab) az arányszám kiszámításakor a számviteli törvény szerinti nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítmények értékével;

b) az egyszeres könyvvitelt, valamint a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és a haszonállat-takarmány előállító tevékenység (TEÁOR A 01-02, B 05, DA 15.71) utáni bevétellel,

ba) a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és haszonállat-takarmány előállító tevékenység bevételének tekintendő e tevékenységek feldolgozott termékeinek bevétele, csökkentve az előállítás érdekében 1999. évben - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervükben tervezett - vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

bb) a vásárolt alapanyagok beszerzési értéke azonos az 1999. évi alapanyagkészlet beszerzésére fordított - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadással, csökkentve a leltár szerinti záró alapanyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó alapanyagkészlet értékével,

bc) az arányszám kiszámításánál az összes bevétel csökkentendő az eladott áru beszerzési, valamint az alvállalkozói teljesítmény értékével. Az eladott áruk beszerzési értéke egyenlő az 1999. évi árukészlet beszerzésére fordított - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadás összegével, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. Az alvállalkozói teljesítményérték egyenlő a szolgáltatónak kifizetett és változatlan formában tovább számlázott - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - alvállalkozói teljesítmény értékkel.

(4)[37] Amennyiben a támogatás igénybevételének feltétele, a (3) bekezdés szerinti árbevétel számítását a támogatás igénylésével egyidejűleg kell igazolni.

409. § A gépvásárló az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 260. §-ának (8) bekezdése szerinti támogatást 2000. január 15-től igényelheti az illetékes állami adóhatóságtól. A gépvásárláshoz megelőlegezett huszonöt százalékos végleges támogatást, továbbá a kötelezően előírt húsz százalékos saját forráshányadon, illetve a megelőlegezett huszonöt százalékos támogatás összegén felüli, éven túli lejáratú hitelhez kapcsolódó negyven százalékos kamattámogatást az állami adóhatóság a befogadott kérelmek alapján fizeti ki.

409/A. §[38] (1) E rendelet III. fejezet E) és F) pontjaiban meghatározott jogcímek alapján új támogatási kérelmek 2000. szeptember 27-től 2000. november 30-ig nyújthatók be a megyei földművelésügyi hivatalokhoz. A támogatási kérelem benyújtójának az 51. számú melléklet 3. pontjában, a támogatási előirányzat sorban nyilatkoznia kell arról, hogy a forráshiány miatt 2000. évben általa igénybe nem vehető állami támogatást saját forrásaiból, éven belüli lejáratú pénzintézeti hitel igénybevételével (kamattámogatási igény nélkül) vagy más módon kívánja-e megelőlegezni.

(2)[39] A gépvásárló az (1) bekezdés szerinti támogatást 2001. január 15-től igényelheti az illetékes állami adóhatóságtól. A gépvásárláshoz megelőlegezett támogatást, továbbá az éven túli lejáratú hitelhez kapcsolódó kamattámogatást az állami adóhatóság fizeti ki.

(3)[40] Az e rendelet III. fejezet E) és F) pontjaiban meghatározott jogcímek alapján a támogatások igénylésére felhasználható, a megyei földművelésügyi hivatalok által 2000. július 7-ig ellenjegyzett és - a kérelem a 45. melléklet B)/4. pontja alapján történt meghosszabbítása miatt még le nem járt kérelem alapján a támogatási igény az állami adóhatósághoz legkésőbb 2000. október 15-ig nyújtható be. E határnap elmulasztását követően támogatást az állami adóhatóságtól csak a (2) bekezdésben meghatározott időponttól lehet igényelni.

410. § Indokolt esetben a támogatás odaítélője engedélyezheti a támogatási határozatban (támogatási szerződésben vagy okiratban) rögzített teljesítési kötelezettségek módosítását, továbbá a támogatással érintett vagyontárgyak (ideértve az állatokat is) elidegenítését gazdasági társaságba apportként való bevitelét, vagy átmeneti bérbeadását. Elidegenítés, illetve apportálás esetén az új tulajdonosnak meg kell felelnie az R. 3. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, és az állammal szemben fennálló minden, a támogatáshoz fűződő kötelezettség teljesítését. Bérbeadás esetén a bérlőnek vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, azonban a támogatással összefüggő kötelezettségek változatlanul a támogatás eredeti jogosultját terhelik és továbbra is felelős azok teljesítéséért.

411. § Aki a támogatást vagy annak akár részbeni felhasználásával beszerzett eszközt a rendeletben meghatározott céloktól - részben vagy egészben - eltérően használja fel, attól a támogatás megvonandó. A támogatás visszafizetése érdekében a szükséges lépéseket haladéktalanul meg kell tenni.

412. § A 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzemnek, illetve jogutódjának a 33/1980. (XII. 28.) MÉM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalása alapján a felépített lakóház tekintetében az állóeszköz-nyilvántartásba vételétől számított huszonöt évig tartó elidegenítési és terhelési tilalmat. Ezen időszak alatt a támogatást megállapító szerv a tilalom megszüntetéséhez akkor járulhat hozzá, ha a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzem vagy jogutódja a lakás megvalósításkori támogatásának megfelelő összeget a 10032000-01220191-57000006 Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása folyósítási számlára visszafizeti. Fizetési késedelem esetén a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelően növelt összegben kell visszafizetni.

413. §[41] (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet , valamint az azt módosító 41/1999. (IV. 23.) FVM rendelet , a 69/1999. (VIII. 26.) FVM rendelet , a 82/1999. (IX. 22.) FVM rendelet , a 90/1999. (X. 22.) FVM rendelet , az 1999. évi termésű közraktárba letett búza külön támogatásáról szóló 68/1999. (VIII. 18.) FVM rendelet , a közraktárba letett 1999. évi termésű takarmánykukorica külön támogatásáról szóló 94/1999. (XI. 3.) FVM rendelet , Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Nógrád megyében az egyes agrárgazdasági célok kiegészítő támogatásáról szóló 59/1999. (VII. 13.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy az igénybe vett támogatás elszámolására és a támogatások igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az abban, valamint az annak alapján megkötött szerződésben, illetve kiadott engedélyben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az igénylő az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 69. § (3) bekezdése, az 1999. évi termésű közraktárba letett búza külön támogatásáról szóló 68/1999. (VIII. 18.) FVM rendelet , valamint a közraktárba letett 1999. évi termésű takarmánykukorica külön támogatásáról szóló 94/1999. (XI. 3.) FVM rendelet alapján az 1999. évi termésű, e rendelet hatálybalépését megelőzően közraktározott termény e rendelet hatálybalépését követően történt újraközraktározása miatt kiállított új közraktári jegy alapján megkötött új hitelszerződés alapján is jogosult a közraktári jegy fedezet alapján hitelintézettől, illetve közraktártól felvett legfeljebb egyéves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás igénybevételére, amennyiben

a) a közraktár nyilatkozik, hogy a termény újraközraktározására a közraktár érdekkörében felmerült okból kerül sor, és

b) az így felvett hitel lejáratának időtartama összesen nem haladja meg a tizenkét hónapot.

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A földalapú támogatás igénybevételének agrár-környezetvédelmi és egyéb szakmai követelményei szántóföldi növénytermesztés, gyümölcs-szőlőtermesztés és gyephasznosítás esetén

1. Növénytermelés [4. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

a) minimum 40%-ban fémzárolt, 100%-ban csávázott (kivéve az ökológiai gazdálkodás) vetőmag alkalmazása,

b) a talaj tápanyag-szolgáltató képessége és a növény tápanyagigénye alapján végzett, méréssel vagy számítással igazolható mennyiségű, műtrágya, illetve szerves trágya felhasználása,

c) a termésbiztonságot megalapozó és a növénybetegségek járványos terjedését megakadályozó, megfelelő színvonalú növényvédelmi tevékenység folytatása,

d) gazdálkodási (táblatörzskönyv) és permetezési napló naprakész vezetése,

e) szükség esetén a szaktanácsadási névjegyzékben szereplő szaktanácsadók igénybevétele.

2. Szántóföldi zöldségtermelés [4. § (1) bekezdés c) pontja]

a) fémzárolt és csávázott (kivéve ökológiai gazdálkodást) vetőmag, szaporítóanyag használata,

b) környezetkímélő integrált termesztéstechnológiai elemek vagy ökológiai gazdálkodási mód alkalmazása (trágyázás, talajművelés, öntözés),

c) vegyszeres védekezések a hasznos szervezetekre kevésbé toxikus készítményekkel (szintetikus piretroidoktól mentes növényvédelmi technológia) vagy az ökológiai gazdálkodás előírásai szerint,

d) gazdálkodási (táblatörzskönyv) és permetezési napló naprakész vezetése,

e) szükség esetén a szaktanácsadási névjegyzékben szereplő szaktanácsadók igénybevétele.

A termelési időszakban a szakmai követelmények teljesülését a területileg illetékes falugazdász, az ökológiai gazdálkodás esetén a minisztérium által elismert ellenőrző szervezet igazolja.

3. Árutermő szőlő- és gyümölcsös ültetvény [4. § (1) bekezdés d) pontja]

a) környezetkímélő integrált termesztéstechnológiai elemek vagy ökológiai gazdálkodási mód alkalmazása (trágyázás, talajművelés, takarónövényes termesztés, öntözés),

b) vegyszeres védekezések a hasznos szervezetekre kevésbé toxikus készítményekkel (szintetikus piretroidoktól mentes növényvédelmi technológia) vagy az ökológiai gazdálkodás előírásai szerint,

c) gazdálkodási (táblatörzskönyv) és permetezési napló naprakész vezetése,

e) szükség esetén a szaktanácsadási névjegyzékben szereplő szaktanácsadók igénybevétele.

A termelési időszakban a szakmai követelmények teljesülését a területileg illetékes falugazdász, az ökológiai gazdálkodás esetén a minisztérium által elismert ellenőrző szervezet igazolja.

4. Gyephasznosítás követelményei [4. § (1) bekezdés e) pontja]

a) gyeptípusnak megfelelő

- állatállomány tartása (hektáronként legalább egy számosállat),

- művelés (szükség szerint kaszálás, fogasolás, tisztító kaszálás) és szénabetakarítás végrehajtása;

b) a betelepülő cserjék, fák irtása, mechanikai gyomirtás folyamatos elvégzése.

2. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

a) lap

Igénylő neve: ...............................................

Lakcím (telephely): .........................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ........................

A földalapú növénytermelési támogatási igénylőlap

[A b) és c) lap adatainak átvezetésével töltendő ki.]

Egyéb támogatott területek
TelepülésSzántóterület összesenTámogatott szántóföldi növényekSzántóterületből 17 AK alattiTermő szőlőTermő gyümölcsSzántóföldi zöldségGyepHalastóGyümölcs, szántóföldi zöldség, hibrid vetőmag, öntözés
hektárm3
melléklet n oszlopmelléklet k oszlopmelléklet o oszlopmelléklet p oszlopmelléklet q oszlopmelléklet i oszlopmelléklet r oszlopmelléklet s oszlopmelléklet t oszlop
Összes terület (1 tized hektárra kerekítve)
1 hektárra jutó támogatás, Ft*3000800080008000300030003 Ft/m3
Igényelt támogatás, Ft
Igényelt támogatás összesen (ezer Ft-ra kerekítve)Ft

* A támogatott szántóföldi növényekre igényelhető támogatás birtokkategóriánként:

1,00-20 hektár szántóig 8000 Ft,

20,1-50 hektár szántóig 6000 Ft,

50,1-300 hektár szántóig 4000 Ft.

Figyelmeztetés!

A birtokkategória meghatározásánál nem a támogatott növények területét, hanem az összes szántóterületet kell figyelembe venni.

Megjegyzés:

- szántó területe egyezzen meg a regisztrációs munkalapon megadott területtel,

- a szőlő, gyümölcs, gyep halastó területe kisebb vagy egyenlő lehet, mint a megfelelő regisztrált terület.

Kelt: .......... év ............ hó ...... nap

.................

igénylő

.................

falugazdász

b) lap

Igénylő neve: ...............................................

Lakcím (telephely): .........................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ........................

Település: ..................................................

A földalapú növénytermelési támogatási igénylőlap

A támogatott növények és területek helyrajzi számok szerint történő részletezése

(Az 1,00-300,00 ha szántóterületen gazdálkodók töltik ki.)

Helyrajzi számSzántóterületEgyéb támogatott területek
Támogatott növényekTámogatott növények összesenSzántóföldi zöldségNem támogatott növényekszántóterület összesenTermő szőlőTermő gyümölcsösGyepHalastóGyümölcs, szántóföldi zöldség, hibrid vetőmag, öntözés
BúzaRozsTriticaleÁrpaKukoricaBurgonyaNapraforgóRepceDohányEgyéb*
abcdefghijk (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)lmn (k+l+m)pqrst
hektárm3
Összesen:

* Rizs, szója, szárazborsó, fénymag, tökmag.

c) lap

Igénylő neve: ...............................................

Lakcím (telephely): .........................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ........................

Település: ..................................................

A földalapú növénytermelési támogatási igénylőlap

A támogatott növények és területek helyrajzi számok szerint történő részletezése

(300,00 ha felett gazdálkodók töltik ki.)

Egyéb támogatott területek
Helyrajzi számSzántóterület összesenSzántóterületből 17 AK alattiTermő szőlőTermő gyümölcsösszántóföldi zöldségGyepHalastóGyümölcs szántóföldi zöldség, hibrid vetőmag öntözés
nopqlrst
hektárm3
Összesen:

3. számú melléklet a 6/2000. FVM rendelethez[42]

Az áruhitel keretében támogatható növények és vetőmagmennyiségek

Növényfajok megnevezéseSzükséges vetőmagmennyiség kg/ha
Búza250-300
Őszi árpa160-190
Rozs150-200
Triticale200-250
Tavaszi árpa160-230
Kukorica15-30
Borsó260-300, illetve 180-250
Repce4-8
Szója90-130
Burgonya2,5-3,0 tonna
Napraforgó4-5
Cukorrépa1,6-2 U egység
Dohány (palánta)30-40 ezer
Cirok7-8, illetve 14-16
Köles30-35
Olajtök5-10
Kender70-85
Fénymag50-65
Nemesített fűmag40-45
Facélia10-12
Csillagfürt90-110
Őszi bükköny60-80
Tavaszi bükköny60-80
Csicseri borsó90-120
Lucerna20-25
Vöröshere12-18
Rizs170-200

4. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Igénylőlap a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 12. §-a alapján áruhitel keretében igényelt vetőmagról

I. Azonosító adatok

1. Az igénylő neve:

2. Lakhelye/székhely:

3. Telephelye:

4. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

II.

1. Az igénylő által használt szántóterület: ........... hektár

2. Vetésterület nagysága (igényelt vetőmag - növényféleségenként)

.......... hektár

.......... hektár

.......... hektár

3. Áruhitel keretében igényelt (megvásárolt) mennyiség:

................ vetőmagból mennyiség: ............ tonna

................ vetőmagból mennyiség: ............ tonna

................ vetőmagból mennyiség: ............ tonna

4. Nettó (ÁFA nélküli) beszerzési ára ........... Ft/t

................ vetőmagból ................. Ft/t

................ vetőmagból ................. Ft/t

................ vetőmagból ................. Ft/t

5. Összes nettó beszerzési költsége ................. (1000 Ft):

Kelt: ...................., 2000. ..................... hó ..... nap

...................

igénylő

Az igénylés megfelel a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 12. §-ának.

..................

falugazdász

5. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Igénylőlap a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 12. §-a alapján áruhitel keretében igényelt műtrágyáról (növényvédő szerről)

I. Azonosító adatok

1. Az igénylő neve:

2. Lakhelye/székhely:

3. Telephelye:

4. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

II.

1. Az igénylő által használt szántóterület: ..... hektár

2. Támogatott növények területe: .... hektár

3. Áruhitel keretében igényelt (megvásárolt) mennyiségű műtrágya (növényvédő szer)

- megnevezése

- mennyisége .... kg

- hatóanyag-tartalma .... kg

- nettó (ÁFA nélküli) beszerzési ára Ft/kg: ........

- összes nettó beszerzési költsége (1000 Ft) .......

Kelt: ................, 2000. ............. hó ........ nap

...............

igénylő

Az igénylés megfelel a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 12. §-ának.

Kelt: ................, 2000. .............. hó ...... nap

................

falugazdász

6. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A kamattámogatás mértékének meghatározása

I. A kamattámogatás mértékének meghatározása forinthitel esetén

Alapadatok:

1. A hitel (kölcsön) összege és futamideje:....................................

2. A hitel (kölcsön) szerződés megkötésének időpontja: ........................

3. A támogatás szempontjából figyelembe vehető jegybanki alapkamat (a továbbiakban: jegybanki alapkamat)...................................

4. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke:....................

A számítás menete:

1. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető éves kamatteher:

(hitel összege x jegybanki alapkamat %) / 100

2. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető, a futamidőre jutó kamatteher.[43]

3. A futamidőre jutó kamattámogatás:

futamidőre jutó kamatteher/100) x támogatás mértéke %

4. A kamatterhelés időszakéra jutó kamattámogatás:

(futamidőre jutó kamattámogatás/futamidő napokban) x (a hónap/negyedév tényleges napjainak száma)

5. A számítás eredményeként kapott kamattámogatást száz forintra kerekítve kell igényelni.

II. A kamattámogatás mértékének meghatározása devizahitel esetén

A 83. § (5) bekezdésében meghatározott, legfeljebb egy éves lejáratra engedélyezett devizahitelek kamatköltségeiből a havonta/negyedévente igénybe vehető kamattámogatást az alábbiak szerint kell meghatározni:

1. A kamattámogatás igénylésekor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyam ( az érintett devizanemre vonatkozóan): ....... (Ft/devizanem)

2. A hitelintézet által kiterhelt kamat összege: ........(devizában)

........(forintban)

3. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke: 25 %

4. A kamattámogatás mértéke: kamatköltség forintban x 0,25

5. A számítás eredményeként kapott kamattámogatás összegét száz forintra kerekítve kell igényelni.

7. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem kanca, tehén, anyajuh, anyakecske és nőivarú szarvas támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:...............................................................

2. Lakhelye, székhelye:................................................

3. Postai címe, telefonszáma:..........................................

4. állattartótelepe címe:..............................................

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:...............................

6. Adószáma (adóazonosító jele):.......................................

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése.....

.......................................................................

8. Nyilatkozat a korábban igénybe vett állami támogatásról:

a) Az állami támogatást:

a 6/2000. (II. 26.) FVM szerint ....... db, ......... fajú tenyészállatra vettem igénybe, és a vállalt kötelezettségeimnek eleget tettem: igen/nem/részben.

b) Az a) pont szerinti állami támogatást nem vettem igénybe.

9. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául szolgáló állat létszáma, dbTámogatás mértéke állatonként, Ft/dbIgényelt támogatás összesen, Ft
Tehén20 000
Húshasznú kanca20 000
Nőivarú szarvas10 000
Anyajuh, -kecske1 200
Angol telivér, ügető kanca60 000
Összesen

A támogatás alapjául szolgáló induló anyaállat-állományra 2000. szeptember 30-ig tartási kötelezettséget vállalok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt:..............., 2000. .......... hó .....nap

.....................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Csatolandók:

1. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

3. Termékértékesítésre vonatkozó dokumentumok (angol telivér, ügető és szarvas esetén nem szükséges).

4. Elismert tenyésztő szervezet igazolása a szakszerű apaállat-használatról és arról, hogy az állatállomány nyilvántartásba vétele megtörtént, illetve folyamatban van. Szarvas esetében a Magyar Szarvastenyésztők Egyesülete központi nyilvántartásának igazolása az egyedi jelölésről és nyilvántartásról.

5. Állategészségügyi igazolás:

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS

(az igénylő állattartási feltételeiről)

Igazolom, hogy az igénylő állatállományának tartási feltételei megfelelnek a hatályos állategészségügyi előírásoknak.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma:..............................

Kelt:............., 2000.......... hó..... nap

.........................

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

8. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem vemhes üsző támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:.......................................................................

2. Lakhelye, székhelye:........................................................

3. Postai címe, telefonszáma:..................................................

4. Állattartótelepe címe:......................................................

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:.......................................

6. Adószáma (adóazonosító jele):...............................................

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: ...............................................................................

8. Az állatférőhely használatának jogcíme: saját tulajdon/bérlemény

9. Az állatférőhely tartós bérletként történő használata esetén a tulajdonos bérbeadó(k) neve, címe, valamint a bérleti szerződés lejárati ideje, az ingatlan helyrajzi száma szerinti felsorolásban:

Hrsz: ................... Név: .................. Cím: .......................

10. Induló anyaállat-állomány és a tervezett állománynövelés:

MegnevezésInduló anyaállat-állománya (db)Intervenciós telepről származó növendék beállítása (db)Állománynövelés összesen (db)

11. Az igényelt támogatás mértéke:

MegnevezésTámogatandó egyedek száma (db)Támogatási összeg mértéke egyedenként (Ft/db)Igényelt támogatás összege (Ft)
Vemhes üsző45 000

12. Vállalom, hogy a támogatással növelt anyaállat-állományi létszámot, amely összesen ........... db, az előírt tartási kötelezettség (2002. december 31.) végéig tenyésztésben tartom.

13. A folyamatos nyilvántartást végző szervezet megnevezése, címe:

...........................................................................

...........................................................................

14. Nyilatkozat a korábban igénybe vett állami támogatásról:

a) Az állami támogatást:

a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet szerint ................. db, ................................................. fajú tenyészállatra vettem igénybe, és a vállalt kötelezettségeimnek eleget tettem: igen/nem/részben.

b) Az a) pont szerinti állami támogatást nem vettem igénybe.

15. A kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

- Az intervenciós telep hitelt érdemlő igazolása a vemhes üszők egyedi azonosítójáról és a termékenyítésre

használt apaállatról.

- Hatósági állatorvosi igazolás.

- Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

- Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

- A beszerzés tényét igazoló dokumentumok (számla, banki átutalás, készpénzes számla, szerződés, marhalevél bemutatása). Ezek a kérelem beadását követően később is csatolhatók.

16. Az igénylő által fontosnak tartott megjegyzések: ........................

.............................................................................

.............................................................................

17. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az ott leírt kötelezettségeket vállalom.

Kelt: ..............., 2000. ........... hó ... nap

az igénylő (cégszerű) aláírása

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS I.

(az igénylő állattartási feltételeiről)

Igazolom, hogy az igénylő állatállományának tartási feltételei megfelelnek a hatályos állategészségügyi előírásoknak.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma: ............................................

Kelt:..........., 2000......... hó ... nap

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS II.

(a támogatás alapjául szolgáló állatállományról)

Igazolom, hogy a támogatandó állatállomány megfelel az előírt feltételeknek.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma:...........................................

Kelt:.............., 2000................ hó..... nap

.....................

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

9. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem a tenyészkoca-süldő támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:......................................................................

2. Lakhelye, székhelye: ......................................................

3. Postai címe, telefonszáma: ................................................

4. Állattartótelepe címe:.....................................................

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:......................................

6. Adószáma (adóazonosító jele): .............................................

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:..........

..............................................................................

8. Az állatférőhely használatának jogcíme: saját tulajdon/bérlemény

9. Az állatférőhely tartós bérletként történő használata esetén a tulajdonos bérbeadó(k) neve, címe, valamint a bérleti szerződés lejárati ideje, az ingatlan helyrajzi száma szerinti felsorolásban:

Hrsz: ......... Név:........................... Cím: ........................

10. Induló anyaállat-állomány és a tervezett állománycsere:

MegnevezésInduló anyaállat-állománya (db)Saját nevelésű növendék beállítása (db)Vásárolt növendék beállítása (db)Állománycsere mértéke (db)
Sertés

11. Az igényelt támogatás mértéke:

MegnevezésTámogatandó egyedek száma (db)Támogatási összeg mértéke egyedenként (Ft/db)Igényelt támogatás összege (Ft)
Tenyészkoca-süldőtenyészsüldő index
95-1048 000
105-11411 000
115 felett15 000
Összesen:

12. Vállalom, hogy a támogatással tenyésztésbe állított egyedekkel cserélt induló anyaállatlétszámot, amely összesen ........... db, az előírt tartási kötelezettség 2002. december 31-ig tenyésztésben tartom.

13. A folyamatos nyilvántartást végző tenyésztő szervezet megnevezése, címe: ...........................................................................

14. Nyilatkozat a korábban igénybe vett állami támogatásról:

a) Az állami támogatást:

6/2000. (II. 26.) FVM rendelet szerint ............... db, .............. fajú tenyészállatra vettem igénybe, és a vállalt kötelezettségeimnek eleget tettem: igen/nem/részben.

b) Az a) pont szerinti állami támogatást nem vettem igénybe.

15. A kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

- Tenyésztő szervezeti igazolás.

- Hatósági állatorvosi igazolás.

- Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

- Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

- Vásárlás esetében a beszerzés tényét igazoló dokumentumok (számla, banki átutalás, készpénzes számla, hitelesített vásárlási jegyzőkönyv értékesítési árral, szerződés, marhalevél bemutatása). Ezek a kérelem beadását követően később is csatolhatók.

- Hatósági intézkedésre történt állomány felszámolás esetén a felszámolásra vonatkozó dokumentumok és a felszámoláskori állatlétszám hitelt érdemlő igazolása.

- Termékértékesítési szerződés vagy szándéknyilatkozat.

16. Az igénylő által fontosnak tartott megjegyzések:

17. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az ott leírt kötelezettségeket vállalom.

Kelt:......., 2000. ............... hó ...... nap

..............................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

TENYÉSZTŐ SZERVEZETI IGAZOLÁS

Tenyésztő szervezet neve:...........................

A hitelesített vásárlási jegyzőkönyv formanyomtatványon

a(z) ......-tól .....-ig sorszámú tenyészállat: saját nevelésű

a(z) ......-tól .....-ig sorszámú tenyészállat: vásárolt, előző tulajdonosának neve: ...........................

címe: .................................................

A támogatás alapjául szolgáló növendék tenyészállatok száma összesen: .................. (db)

Az igénylő induló kocalétszáma: ................ (db)

Igazolom, hogy a felsorolt tenyészállat a fejlesztés telephelyén megtalálható, továbbá a 6/2000. (II. 26.) FVM rendeletben foglalt előírásoknak megfelel, az anyaállatok jelölése és nyilvántartásba vétele megtörtént, a folyamatos nyilvántartás és tenyésztés-ellenőrzés feltételei biztosítottak.

Dátum: ..............., 2000. ............ hó.... nap

....................

tenyésztő szervezet

(cégszerű aláírása és bélyegzője)

Megjegyzés:

Többoldalas lista esetén a gazdálkodónak és a tenyésztő szervezetnek is minden oldalt alá kell írni, és bélyegzőlenyomattal ellátni.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS I.

(az igénylő állattartási feltételeiről)

Igazolom, hogy az igénylő állatállományának tartási feltételei megfelelnek a hatályos állategészségügyi előírásoknak.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma: ........................

Kelt: .............., 2000. ............ hó... nap

...................

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS II.

(a támogatás alapjául szolgáló állatállományról)

Igazolom, hogy a támogatandó állatállomány megfelel az előírt feltételeknek.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma: ............................................

Kelt: .............., 2000........... hó.... nap

...................

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

10. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem méhanya támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:......................................................................

2. Lakhelye, székhelye:.......................................................

3. Postai címe, telefonszáma:.................................................

4. Állattartótelepe címe: ....................................................

5. Adószáma (adóazonosító jele):..............................................

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: ..........

..............................................................................

7. Őstermelői igazolványa száma: .............................................

8. Egyéni vállalkozói igazolvány száma:.......................................

9. Gazdálkodási forma: (1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság, (3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású

őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) egyéb (Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

10. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául szolgáló állatlétszám, dbTámogatás mértéke állatonként, Ft/dbIgényelt támogatás összesen, Ft
Méhanya850

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt: ............., 2000.......... hó... nap

..............................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Csatolandók:

1. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. A méhanya beszerzéséről szóló számla egy példánya, vagy a vételi jegy fénymásolata, melyen a sorszám jól látható és amelyen szerepel a törzscsalád nyilvántartási száma.

11. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem baromfi-szülőpár támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve: ......................................................................

2. Lakhelye, székhelye:........................................................

3. Postai címe, telefonszáma: .................................................

4. Állattartótelepe címe:......................................................

5. Adószáma (adóazonosító jele): ..............................................

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:...................................................................

7. Őstermelői igazolványa száma: ..............................................

8. Egyéni vállalkozói igazolvány száma:........................................

9. Gazdálkodási forma: (1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság, (3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) egyéb (Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

10. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául szolgáló állatlétszám, dbTámogatás mértéke állatonként, Ft/dbIgényelt támogatás összesen, Ft
Tyúkfélék100
Pekingi típusú kacsa100
Pulyka200
Barbarie kacsa200
Lúd500
Mulard kacsa500
Összesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt: ............., 2000.......... hó.... nap

..............................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Csatolandók:

1. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

3. OMMI igazolás a szülőpár állományról és annak tenyészetszámáról.

4. Származási igazolás hiteles másodlata.

12. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem tenyészbika, tenyészkan, tenyészkos, tenyész-kecskebak beállításához igényelhető támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:.......................................................................

2. Lakhelye, székhelye: .......................................................

3. Postai címe, telefonszáma: .................................................

4. Állattartótelepe címe:......................................................

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma: ......................................

6. Adószáma (adóazonosító jele):...............................................

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése ............

...............................................................................

8. A támogatás alapjául szolgáló tenyészállatok tenyésztési adatai:

(A tenyészbika, tenyészkan, tenyészkos, tenyész-kecskebak azonosító száma, tenyészbika esetében a központi lajstrom szám, fajtája, születési ideje.)

9. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául szolgáló apaállat, dbTámogatás mértéke apaállatonként, Ft/dbIgényelt támogatás összesen, Ft
Tenyészbika60 000
Tenyészkan index
105-11010 000
111-11515 000
116-12020 000
121, illetőleg afelett25 000
Tenyészkos index
90-11015 000
111-13020 000
131, illetőleg afelett25 000
Tenyész-kecskebak index
90-11015 000
111-13020 000
131, illetőleg afelett 25 000
Összesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........., 2000. ........... hó..... nap

..............................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Csatolandó igazolások:

1. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

3. Az OMMI által hitelesített tenyésztő szervezeti igazolás (az alábbi minta szerint)

Elismert tenyésztő szervezet neve:

...................................

Ügyiratszáma:

Igazolom, hogy a támogatáshoz szükséges okmányokat az igénylő bemutatta, és hitelt érdemlően igazolta, a támogatás igénybevételét az alábbiak szerint javaslom:

A folyósítható támogatás összege: ................................ forint, azaz

....................................................... forint.

Kelt: .........., 2000. ........... hó... nap

P. H.

......................

(ügyvezető igazgató)

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet

OMMI ügyiratszáma:

Igazolom, hogy a hitelesítéshez szükséges okmányokat ellenőriztem, és a támogatás kifizethető.

Kelt:.........., 2000. ........... hó.... nap

P. H

(OMMI főfelügyelő)

4. Állategészségügyi igazolás a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet szerint a tenyészkan származási helyéről.

5. Az apaállat értékesítési/vásárlási dokumentum egy példánya.

13. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem szarvasmarha, sertés és juh szaporítóanyag-használat támogatásához

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelephelye címe:

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

6. Adószáma (adóazonosító jele):

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

.........................................................................

8. Az igénylő tulajdonában (bérleményében) lévő nőivarú állatok és ezen belül az anyaállatok száma:

faja: ..................................

nőivarú állatok összesen: .................. db, ebből

anyaállat ...................................... db

9. A termékenyítés során használt apaállatok tenyésztési adatai (azonosító szám, szarvasmarha esetében a központi lajstromszám, név, fajta):

10. Támogatási igény (a termékenyített nőivarú egyedek azonosító száma, az igazoltvemhesség vizsgálat*/ellés/fialás ideje, az eredményes termékenyítés során használt apaállat azonosító száma, támogatási összeg egyedenként és mindösszesen**):

Mindösszesen: ................................. forint

11. A mesterséges termékenyítési szolgáltatást végző szervezet vagy személy neve és címe:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ..........., 2000. ........... hó ... nap

...............................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Csatolandó igazolások:

1. Tenyésztő szervezeti igazolás (minta szerint)

Elismert tenyésztő szervezet neve:

Igazolás

Ügyiratszám:

Igazolom, hogy a támogatáshoz szükséges okmányokat az igénylő bemutatta, és hitelt érdemlően igazolta, a támogatás igénybevételét az alábbiak szerint javaslom:

A folyósítható támogatás összege ............ forint, azaz ......... forint.

Kelt: ........., 2000. ........... hó .... nap

P. H.

.....................

(ügyvezető igazgató)

2. OMMI igazolás

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet

OMMI ügyiratszám:

Igazolom, hogy a hitelesítéshez szükséges okmányokat ellenőriztem, és a támogatás kifizethető.

Kelt: ........., 2000. ........... hó.... nap

P. H.

....................

(OMMI főfelügyelő)

3. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

4. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előirt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

* Állatorvos által igazolt vemhesség.

** Nagyobb létszám esetén külön listán kell megadni.

14. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem kanca mesterséges termékenyítésének támogatásához

Az igénylő:

1. Neve: .........................................................

2. Lakhelye, székhelye: ..........................................

3. Postai címe, telefonszáma: ....................................

4. Telephelye: ...................................................

5. Adószáma (adóazonosító jele): .................................

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: ..................................................................

7. Az igénylő állomás engedélyének száma: ....................... kelte: ....................................

8. A termékenyítés során használt mén tenyésztési adatai: ..................................................................

9. A vemhes kancaadatai (azonosítója tulajdonosa, tartási helye, a termékenyítések dátumai): ........................................

10. Támogatási igény ...................................... forint

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ............., 2000. ........... hó... nap

..............................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Csatolandó igazolások:

1. Vemhesség igazolás.

2. A kancatartónak számlázott térítési díjról hiteles számlamásolat.

3. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

15. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem ló teljesítményvizsgálat támogatásához

Az igénylő:

1. Neve: ...........................................................

2. Lakhelye, székhelye: ............................................

3. Postai címe, telefonszáma: ......................................

4. Telephelye: .....................................................

5. Adószáma (adóazonosító jele): ...................................

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: ....................................................................

7. A fajta megnevezése: ............................................

8. Az igényelt támogatás:

A tevékenység megnevezéseIgényelhető támogatás, Ft/lóÖsszes ló, dbIgényelt támogatás összesen, Ft
Tenyészszemlén vagy központi STV-n minősített kanca vagy fedezőmén jelölt20 000
Tenyészversenyen (ivadékvizsgálaton) minősített ló20 000
Igényelt támogatás mindösszesen-

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ..........., 2000. ......... hó.... nap

..............................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Csatolandó mellékletek:

1. A támogatás alapjául szolgáló lovak felsorolása (teljesítményvizsgálat helyszíne, időpontja, a ló azonosítója)

2. OMMI igazolás.

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet

OMMI ügyiratszám: ......................................

Igazolom, hogy.................................... igénylő ...... számú kérelmében szereplő lovak teljesítményvizsgálati adatait az OMMI LÓINFORM számítógépes nyilvántartási rendszerébe feladta, az okmányokat ellenőriztem, a támogatás kifizethető.

Kelt: ........, 2000. ........... hó.... nap

P. H.

(OMMI főfelügyelő)

3. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

16. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem haltenyészanyag-telepítéshez igényelhető támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve: ................................................................

2. Lakhelye, székhelye: .................................................

3. Postai címe, telefonszáma: ...........................................

4. Telephelye: ..........................................................

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma: ................................

6. Adószáma (adóazonosító jele): ........................................

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése, címe: .........................................................................

8. Őstermelői igazolványának száma: .....................................

Az igénylő (vállalkozás) adatai a kérelem benyújtásakor:

9. Teljes munkaidős létszám: ............................................

10. Saját tőke: .........................................................

11. Nettó árbevétel: ....................................................

12. Vállalkozás árbevétele: .............................................

13. Vállalkozás minősítése:

- mikro

- kis

- közép

- egyéb

A telepítendő ponty tenyészanyag származásának helye és fajtájának megnevezése:

szervezet neve: .........................................................

címe: ...................................................................

fajta megnevezése: ......................................................

A telepítendő tenyészanyag mennyisége:

egynyaras ponty: ................................. kg

Az igényelt támogatás a telepítés után:

egynyaras ponty: .............. kg ............... Ft

A termelő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a fenti adatok és közlések valódiságáról:

Kelt: ........., 2000. ......... hó ... nap

..............................

az igénylő (cégszerű) aláírása

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

1. A Halászati Terméktanács igazolását a tagságról.

2. A Halászati Terméktanács igazolását az 1999. szeptemberi termékbecslésről.

3. Az OMMI igazolását, hogy a telepítendő fajta elismert, illetve ideiglenesen elismert.

4. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

5. Nyilatkozat az 1999. évi pontyivadék kihelyezés mennyiségéről, az étkezési ponty termelési területéről.

17. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem tenyésznövendék-nyúl támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:...............................................................

2. Lakhelye, székhelye:................................................

3. Postai címe, telefonszáma:..........................................

4. Állattartótelepe címe:..............................................

5. Adószáma (adóazonosító jele):.......................................

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: .......................................................................

7. Őstermelői igazolványa száma:.......................................

8. Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ...............................

9. Gazdálkodási forma: (1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság, (3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) egyéb (Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

10. Támogatási összesítő

MegnevezésTámogatás alapjául szolgáló állatlétszám, dbTámogatás mértéke állatonként, Ft/dbIgényelt támogatás összesen, Ft
Tenyésznövendék-nyúl2000

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt: .............................., 2000. ................................. hó ..... nap

.................................................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Csatolandók:

1. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

3. OMMI által hitelesített tenyésztő szervezeti igazolás a tenyésznövendék-nyúl azonosítójáról és annak származási igazolásáról.

4. A Nyúl Terméktanács igazolása a terméktanácsi tagságról és a tenyészállat férőhelyről.

18. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Kérelem kárenyhítési támogatáshoz

1. Azonosító adatok:

Név: .....................................................................................................................................

Állatorvos által igazolt vemhesség.Nagyobb létszám esetén külön listán kell megadni.

Lakcím: ................................................................................................................................

Telephely (működési terület): ..............................................................................................

Adószám (adóazonosító jel): ................................................................................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: .....................................................................................

2. Alulírott kijelentem, hogy 2000. .................. hónapban az alábbi részletezés szerinti elemi vagy természeti csapás okozta károm volt:

Művelési ágKözségHrsz. vagy vadászterület kódsz.A kárnem megjelölése
(az adatokat kárnemenként külön kell feltüntetni)
Kárbejelentett terület (ha)A kár mértéke (%)Hozamérték-csökkenés vagy növ.véd. többletköltség (Ft)

* Vadgazdálkodóknak nem kell kitölteni.

Kelt: ........, 2000. ........ hó ... nap

...................

az igénylő aláírása

19. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Igénylőlap az állami kezesség beváltásához

..............................

pénzügyi intézmény megnevezése

A 2000. évi búza,* kukorica,* rozs,* árpa* termények költségeire, éven belüli lejáratra felvett kölcsönnel kapcsolatos állami kezesség beváltásához

1. Az adós adatai

Neve: .....................................................................

Lakhelye/székhelye: .......................................................

Adószáma/adóazonosító jele: ...............................................

Bankszámlaszáma: ..........................................................

2. Az állami kezességvállalás és kamattámogatás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szeződés(ek) alapján

A kölcsön

- célja: ..................................................................

- szerződés kelte: ........................................................

- összege: ................................................................

- lejárata: ...............................................................

Prolongált kölcsön esetén a szerződés kelte, a kölcsön összege, lejárata: ...........................................................................

A szerződéskötéskor figyelembevett, a földművelésügyi hivatal által igazolt terület összesen (hektár): ................................................

A kölcsön lejártakor vissza nem fizetett tőke összege: ....................

A kölcsön lejáratát követő 61. napon fennálló tőke összege: ...............

A rendelet szerint a 61. napon fennálló tőkeösszeg 70%-a: .................

3. Az állami kezesség beváltás adatai

Az állami kezesség beváltás jogosultja: ...................................

Az átutalandó kezesség összege: ...........................................

A kezesség beváltás indoka: ...............................................

A kezesség beváltást megelőzően megtett jogcselekmények:...................

4. Mellékletek

- Kölcsönszerződés

- Kölcsönszerződés-módosítás

- Árbevétel-engedményezési szerződés

- Zálogszerződés

- Területigazolás

- Jognyilatkozatok

* A megfelelő termény aláhúzandó.

20. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az integrációval kapcsolatos fogalmi meghatározások

Integráció: A felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló minimum egy évre szóló, de általában közép- vagy hosszú távú szerződéssel szabályozott olyan együttműködés, amelyben az egyik szerződő fél (az integrátor) piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt a másik szerződő félnek (az integráltnak), valamint különböző szolgáltatásokkal és/vagy finanszírozással segíti a mezőgazdasági tevékenységet végző magántermelőt vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet horizontális (azonos termelőtevékenységet végző integráltak összefogása), vagy vertikális (egy adott termékpályán az egymásra épülő tevékenységek összefogása), vagy ezek kombinációi. Az integráció résztvevői egy bizonyos mértékben közös kockázatot is vállalnak.

Integrátor: Az a - területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal által bejegyzett -jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, aki/amely a) a növénytermelés és kertészet, az állattenyésztés és vegyes gazdálkodás (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) a vadgazdálkodás (TEÁOR A 01.50),

c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR A 02.01), valamint

d) a halászati tevékenység (TEÁOR B 05.0)

(összefoglaló néven: a mezőgazdasági tevékenység) területén árutermelő tevékenységet folytató jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal, őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyekkel (közös néven: az integráltakkal) integrációs szerződést köt, amely alapján

- az integrált partner termelését segíti (szükség esetén megszervezi) és koordinálja, amelynek során az adott integráció keretében - kivéve az erdőgazdálkodást - évente legalább ötvenmillió forint értékű mezőgazdasági termék megtermeltetésére kerül sor. Mezőgazdasági szövetkezet és annak tagjai között megvalósuló integráció esetében az ötvenmillió forint mezőgazdasági termék megtermeltetése nem kötelező feltétel, amennyiben a szövetkezet, mint integrátor legalább hároméves folyamatos integrációs kapcsolatát a tagjaival hitelt érdemlő módon (pl. termeltetési szerződésekkel, számlákkal) bizonyítani tudja,

- a szerződéses partner termeléséhez szükséges forgóeszközöket a saját vagy a saját nevében felvett pénzintézeti forrásokból részben vagy egészben megfinanszírozza,

- a szerződéses partner megfinanszírozott termelésének eredményét képező terméket feldolgozás vagy továbbértékesítés céljából felvásárolja, kivéve, ha a szerződésben a felek arról előre másképpen állapodnak meg, a vételár legalább hetven százalékát - ebbe beszámítható a termelési ciklus folyamán adott vételárelőleg is - az átvételtől számított harminc napon belül, a fennmaradó összeget pedig további harminc napon belül kiegyenlíti,

- a szerződéses partner igénye szerint technológiai - erdőgazdálkodás esetében erdészeti szakirányítási szolgáltatást is - és/vagy adminisztratív szolgáltatást teljesít,

- az igénybe vett támogatásokat és kedvezményeket az integráltnak továbbadja, illetve az elszámolás során azokat érvényesíti. A támogatások mértékének meghatározásánál nem az integráció nagysága, hanem az egyes integráltak külön-külön vett méretei az irányadóak, ennek megfelelően a kistermelőket integráló integrátor mindazon támogatások felvételére és közvetítésére jogosult, amelyeket a kistermelők alanyi jogon igénybe vehetnek.

Integrált: Az előzőekben meghatározott területeken gazdasági tevékenységet folytató olyan gazdálkodó szervezet, magánszemély, amely/aki az integrátor gesztori tevékenységét igénybe kívánja venni, az integrációs szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíti, az integráció keretén belül termelt termékkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi követelményeket teljesíti, illetve a szolgáltatások szakszerű felhasználását biztosítja.

Integrációs szerződés: A Ptk. elvein alapuló olyan - egy- vagy többéves időtartamra szóló - keretmegállapodás, amelyben a szerződő felek (az integrátor és az integrált) tevékenységeiket összehangolják, a termeltetést integráltanként mennyiségben és értékben meghatározzák. Az integrátor kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált termelőtevékenységét segíti, megfinanszírozza, az integrált igényének megfelelően a terméket felvásárolja, illetve az integrált részére különféle szolgáltatást nyújt, és a felvett agrárágazati támogatásokat az integrálttal elszámolja.

Az integrátor bejegyzése: Az integrátor csak abban az esetben jogosult a jelen rendeletben az integrátorok által igénybe vehető támogatások felvételére, amennyiben a székhelye szerint területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal integrátorként bejegyezte. A lejárati határidő megadása nélkül bejegyzett integrátorok nyilvántartásba vétele határozatlan időtartamra, illetve a jogszabályban rögzített okok miatt a nyilvántartásból való törlésig tart. Ennek megfelelően nyilvántartásba vett integrátornak évente az újbóli bejegyzését nem kell kérnie. Az integrátorok bejegyzésének feltételeit, valamint eljárási szabályait a 21. számú melléklet tartalmazza. A bejegyzésre vonatkozó kérelmet a 22. számú melléklet szerinti űrlapon lehet benyújtani.

21. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az integrátorok bejegyzésének eljárási rendje

1. Az integrátori tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó az integrátori támogatásokra való jogosultság céljából kérelmet nyújthat be a székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz integrátorként történő bejegyzése céljából.

2. A kérelmet a 22. számú melléklet szerinti űrlapon hét példányban kell beadni. A kérelemhez mellékelni kell:

- hatvan napnál nem régebbi igazolásokat arról, hogy nincs lejárt köztartozása,

- nyilatkozatot arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt,

- összesített kimutatást az integrációban részt vevő integráltakról [név, cím, (ha őstermelő az integrált, akkor az őstermelői igazolvány száma), növénytermesztés esetén az integrációba bevont földterület - erdőgazdálkodás esetén az erdőterület - nagysága integráltanként, tevékenységenként összesen, állattenyésztés esetén az állatlétszám integráltanként, állatfajtánként],

- az integrátori típusszerződés egy példányát,

- erdőgazdasági integráció esetében a területileg illetékes erdészeti hatóság szakvéleményét.

3. A kérelmező székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal a beérkezett kérelmeket a kézhezvételtől számított harminc napon belül elbírálja, és a kérelmezőt az integrátorként történő bejegyzésről, vagy kérelmének elutasításáról nyolc napon belül értesíti.

4. A megyei földművelésügyi hivatalok a kérelmek elbírálása céljából bíráló bizottságokat hoznak létre, amelyek a beruházási pályázatok elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjaiból állnak.

5. Az integrációkkal kapcsolatos adatok kezelésére, az integrációs tevékenység értékelésére a megyei földművelésügyi hivatalok információs adabázist hoznak létre, amelyekhez a szükséges adatokat a bejegyzett integrátornak - a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal megkeresése alapján - évente legalább egyszer szolgáltatnia kell. Az a bejegyzett integrátor, amely ezen adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az integrációs nyilvántartásból törlésre kerül, és két évig - újbóli kérelme alapján - integrátorként nem jegyezhető be. Az adatbázis tartalmáról közérdekű tájékoztatást csak a minisztérium engedélyével lehet adni. Az integrátor által a megyei földművelésügyi hivatal számára szolgáltatandó információknak ki kell terjedniük

- az integrátor által végzett integrátori tevékenység egyértelmű - az integráció végterméke alapján meghatározott - megnevezésére (pl. búza termeltetése, vagy többféle tevékenység esetén pl. tejtermeltetés, vágóállat-termeltetés és sertéshizlalás stb.),

- a megnevezés alapján körülhatárolt tevékenység eredményének megadására (naturáliákban pl. db, kg, tonna, hl vagy liter, illetve értékben - E Ft vagy millió Ft - kifejezve),

- az integráció egyéb alapvető adataira, mint pl. az integráció keretében megművelt földterület nagysága, az integráltak számára, ezen belül működési forma szerint a gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők (kistermelők) számának, megoszlási arányuknak a megadására,

- az integárció keretében fölvett hitelek legfőbb adatainak közlésére,

- az integárció keretében igényelt támogatások adatainak közlésére.

6. A megyei földművelésügyi hivatal a gazdasági kamarák és érdekképviseleti szervek képviselőinek bevonásával negyedévente egy előzetesen megállapított munkaterv szerint - a kitűzött integrációs célok teljesítésének megállapítására - alkalomszerűen ellenőrzi az integrációk működését. Ellenőrzéseket kell végezni mind az integrátorok, mind pedig az integráltak bejelentése alapján is.

7. A támogatási feltételek teljesítésének elmulasztása esetén, amennyiben a jogtalan támogatás igénybevétele megállapításra és szankcionálásra került, a megyei földművelésügyi hivatal az elmarasztalt integrátort a földművelésügyi hivatalokat felügyelő minisztériumi részleg egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartásból törli.

8. Az 1998. és 1999. években bejegyzett integrátoroknak csak abban az esetben kell 2000. évben újbóli bejegyzésüket kérelmezni, ha a bejegyzést végző megyei földművelésügyi hivatal a bejegyzés érvényességét egy évi időtartamra állapította meg. Amennyiben az okiratban időtartam nem került megállapításra, úgy a bejegyzés érvényessége határozatlan időtartamra szól. Törölni kell azonban az integrátort a nyilvántartásból, ha a bejegyző megyei földművelésügyi hivatal integrációra vonatkozó adatszolgáltatási felkérésének az integrátor határidőre nem tesz eleget. Ez esetben a nyilvántartásból törölt integrátort két évig integrátorként bejegyezni nem lehet.

22. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Kérelem az integrátori bejegyzésre

I. Azonosító adatok:

1. Név: .................................................................

2. Székhely: ............................................................

3. Pontos cím (telefonszám): ............................................

4. Statisztikai számjel: ................................................

5. Adószám/adóazonosító jel: ............................................

6. Alakulás dátuma:......................................................

7. Működési terület (megye): ............................................

8. Gazdálkodási forma: ..................................................

9. Bankszámlaszám: ......................................................

II. Az integrátor adatai a kérelem benyújtásakor:

1. Teljes munkaidős létszám: ............................................

2. Saját tőke: ..........................................................

3. Nettó árbevétel:......................................................

3. Vállalkozás árbevétele: ..............................................

4. Vállalkozás minősítése:*

- mikro1

- kis2

- közép3

- egyéb4

A számlát vezető pénzintézet megnevezése, pénzforgalmi jelzőszáma: ...............................................................................

III. Az integrátori bejegyzést kérelmező nyilatkozatai:

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) ............. TEÁOR ............. számú tevékenységet

................ TEÁOR ............. számú tevékenységet

................ TEÁOR ............. számú tevékenységet

végzek.

b) az integrátori tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel az alábbiak szerint rendelkezem:

c) az integrátori tevékenységnek és finanszírozási hátterének részletes leírása:

2. Tudomásul veszem, hogy

a) az integrátorok részére előírt támogatási feltételek megszegése, vagy részleges teljesítése, továbbá az integrátorként kapott támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a területileg illetékes földművelésügyi hivatal határozata alapján részben vagy egészben késedelmi kamattal növelten a határozatban megadott számlára visszafizetem.

b) az integrátori tevékenységem kapcsán kapott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszem, és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátom.

3. A csatolt mellékletek felsorolása:

Kelt: .........., 2000. ......... hó .... nap

.................

cégszerű aláírás

* A megfelelő szöveg aláhúzandó.

1 Max. 0-10 főt foglalkoztat.

2 11-50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege.

3 51-250 főt foglalkoztat és max. 5000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 3500 millió Ft a mérlegfőösszege.

4 Minden, az 1-3. pontba nem tartozó vállalkozás.

23. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Kérelem az éven túli lejáratú forgóeszköz hitel kamattámogatás előleg folyósításához

1. Név: .................................................................

2. Telephely/lakhely: ...................................................

3. Adószám/adóazonosító jel: ............................................

4. Nyilvántartási (regisztrációs) szám: .................................

5. A hitelszerződés száma:...............................................

6. A hitel összege és futamideje:........................................

7. A hitelszerződés megkötésének ideje és az első kamatfizetés esedékessége: .........................................................................

8. A hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat mértéke: .........................................................................

9. A kamattámogatási kérelem benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat mértéke: .........................................................................

10. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke: .........................................................................

11. Az előlegként igényelhető kamattámogatás összege: .........................................................................

Alulírott ................... a mellékelt ........ hitelszerződés alapján kérelmet nyújtok be az ......-án esedékes ........ Ft összegű hitelkamat kamattámogatással biztosított részének előlegként történő folyósítására.

Kelt: ............, 2000. ........... hó... nap

...............................

a kérelmező (cégszerű) aláírása

Az igényelt kamattámogatás előleg kifizetését engedélyezem.

Kelt: ..........., 2000. ........... hó .... nap

.......................

földművelésügyi hivatal

24. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A támogatás szempontjából figyelembe vehető génrezervek, fajtagyűjtemények, fajtafenntartások és génmegőrzésnek minősülő tevékenységek

1. Növénytermelés, kertészet és erdőgazdálkodás (TEÁOR A 01.1, A 02 01)

a) Növényi génrezervek, fajtagyűjtemények:

- gabonafélék, hüvelyesek, répafélék, olaj- és rostnövények,

- egyéves és évelő takarmánynövények, fűfélék, burgonya,

- zöldségnövények,

- egyéb szántóföldi növények,

- gyógynövények,

- gyümölcstermő növények,

- szőlő, dísznövények,

- fásszárú faanyagtermő növények,

- kultúrnövények vad rokonfajai,

- az Országos Géntanács által meghatározott mikroorganizmusok.

b) Génmegőrzésnek minősülő tevékenységek:

ba) 1996-1999. között államilag elismert lágyszárú növényfajták (évelő pillangósok esetében 1990-1999. között elismert) fenntartása;

bb) törzskönyvezett gyümölcs, szőlő, dísz-, faanyagtermő-, gyógy-, fűszer- és illóolajos növények törzsállományai és anyanövény állományok létesítése, fenntartása;

bc) központi törzsültetvények, gyűjtemények létesítése, fenntartása.

2. Állattenyésztés (TEÁOR A 01.2)

Védett és őshonos állatfajták génrezervjei:

- szarvasmarha: magyar szürkemarha,

- sertés: mangalica és színváltozatai,

- juh: racka, cigája, cikta,

- kecske,

- baromfi: sárga magyar, fehér magyar, kendermagos, erdélyi kopasznyakú, fodrostollú magyar lúd, bronzpulyka, rézpulyka, kékesszürke gyöngytyúk,

- nyúl: magyar óriás,

- ló: gidrán, hucul, nóniusz, kisbéri félvér, furioso north-star, lipicai, shagy arab, hidegvérű ló,

- régi magyar kutyafajták:

pásztorkutyák: komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi,

vadászkutyák: drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár,

- hal fajtagyűjtemény (TEÁOR B 05.01),

- vadgazdálkodásban (TEÁOR A 01.50): szürke fogoly engedélyezett zárttéri tartása.

25. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez[44]

A) Kérelem kárenyhítő támogatáshoz

Név: .......................................................................

Lakcím: ....................................................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: .......................................

Biztosítási szerződés száma: ...............................................

Alulírott kijelentem, hogy ...... év ............. hó .....-án az alábbi részletezés szerinti elemi csapás okozta károm volt (belvíz, árvíz, aszály, jégverés, tűz).*

KözségHrsz.Károsult növény vagy az elhullott vad-, illetve halállomány megnevezéseKárosult terület (ha) vagy az elhullott vad (db), illetve hal (t)Kár mértéke**, %Megjegyzés

* Megfelelő rész aláhúzandó. Kárnemenként külön táblázatot kell kitölteni. A jégverés és tűz csak vadgazdálkodóknál tekinthető nem biztosítható mezőgazdasági kárnak.

** Állathullás esetén nem kell kitölteni.

Kelt: ..................., 2000. .............. hó ....... nap

..........................

károsult

Igazolta:

..........................

falugazdász

Jóváhagyta:

..........................

földművelésügyi hivatal

B) Kérelem tűzelhalás betegség elleni védekezés támogatásához

Név: .........................................................................

Lakcím: ......................................................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: .........................................

Alulírott kijelentem, hogy ültetvényem fertőzésmentesítését a .......... megyei (fővárosi növényegészségügyi és talajvédelmi állomás ................... számú növényvédelmi határozata(i) alapján végeztem.

KözségHrsz.Kötelezően vegyszeres védekezésMechanikai tünetmentesítésSzükséges gyümölcsfa kivágás
terület (halmozott) haigényelt támogatás Ftkezelt fa dbIgényelt támogatás Ftkivágott fa dbigényelt támogatás Ft

Igényelt összes támogatás: ................. Ft

Kelt: ..................., 2000. ............ hó ...... nap

..........................

károsult

Igazolta:

..........................

növényvédelmi felügyelő

26. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása

A támogatás mértéke:

1. Az EUROP minősítéssel átvett vágósertésekre az elvégzett vizsgálatok után kiadott számlán szereplő, ÁFÁ-t nem tartalmazó költségekből legfeljebb 100 Ft, élőállat-darabonként.

2. A vágóhídon átvett, levágott valamennyi vágómarhára az elvégzett vizsgálatok után kiadott számlán szereplő, ÁFÁ-t nem tartalmazó költségekből legfeljebb 300 Ft, élőállat-darabonként.

3. Vágóbaromfi és baromfihús:

a) a levágott és az MSZ 6918/1997. vágóbaromfi szabvány alapján a vágóüzemi, ún. szalagon történő minősítés során l., illetve II. minőségi osztályba sorolt és a táblázatában felsorolt vágóbaromfi élőtömege után 1,10 Ft vágóbaromfi-kilogrammonként vehető igénybe

kilogrammonként vehető igénybe

BTO termékszámVágóbaromfi megnevezése a BTO szerint
012410 1220- - - - Növendék csirke vágásra (vágócsirke)
012410 2212- - - - Pecsenyeliba, legfeljebb 9 hetes, intenzív tartásban
012410 2220- - - Növendék liba, 3 hónapos és idősebb
012410 2222- - - Fiatal liba (9 héttől 9 hónapig), vágásra
012410 2223- - - Hízott liba, töméssel hizlalt
012410 3210- - - Növendék pulyka, 3 hónaposnál fiatalabb
012410 3220- - - Növendék pulyka, 3 hónapos és idősebb
012410 4212- - - - Pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos, intenzív tartásban
012410 4222- - - - Hízott kacsa, töméssel hizlalt

b) a továbbfeldolgozó üzem által az előállításra kerülő termékbe való bedolgozás céljából megvásárolt, az a) pont szerinti táblázatban szereplő vágóbaromfiból előállított baromfihús után 0,70 Ft baromfihús-kilogrammonként vehető igénybe.

4. A vágónyúl- és a nyúlhús esetében az elvégzett vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott, ÁFA nélkül figyelembe vett költség, de az nem lehet több mint 2000 Ft élőtömeg tonnánként. A támogatható mennyiséget a terméktanácsnak igazolnia kell.

5. A felvásárolt, vagy az átszállítási bizonylattal igazolt saját termelésű, és a terméktanács által is igazolt vadhúsmennyiség után az elvégzett állategészségügyi és húsvizsgálatok költségtérítésének mértéke vadfajonként a következő:

a) apróvad (fácán, vadliba, vadkacsa és mezei nyúl) esetében 60 Ft/kg,

b) nagyvad (szarvas, dám, őz, muflon) esetében 60 Ft/kg,

c) vaddisznó esetében 120 Ft/kg.

6. Az éti csiga húsvizsgálata után kiadott számlán szereplő, ÁFA nélkül figyelembe vett költség, de az nem lehet több, mint 1000 Ft/tonna. A támogatható mennyiséget a terméktanácsnak igazolnia kell.

A támogatási igénylőlaphoz csatolni kell:

- a termékpályán működő, miniszter által elismert terméktanács tagsági és egyéb előírt igazolást,

- a nemzeti listás vagy nemzetközi (EU, USDA) élelmiszer-higiéniai minősítés igazolását,

- a hatósági vizsgálati díj (ak) kifizetését igazoló számlát,

- a minőségirányításra és a minőségbiztosításra vonatkozó ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/93. számú előírásában foglaltaknak megfelelő HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak való megfelelőség dokumentálása tanúsítvány, igazolás vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződés másolata,

- az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

27. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanításának költségtámogatása

Támogatható mennyiségek:

1. Ártalmatlanított nyúl hulladék esetében 5000 tonna;

2. Ártalmatlanított vad hulladék esetében 600 tonna;

3. Ártalmatlanított éti csiga hulladék esetében 500 tonna.

A támogatás mértéke: 9 Ft/kg ártalmatlanított vágási hulladék, illetve feldolgozási melléktermék.

A támogatás szempontjából ártalmatlanításnak minősül a feldolgozó üzemben keletkező, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű mellékterméknek, hulladéknak a járvány és környezetvédelmi szempontból elfogadott feldolgozása, megsemmisítése is. Támogatásban csak a hazai eredetű állatok feldolgozásából származó hulladék részesíthető. A hulladék ártalmatlanításának támogatásánál nem vehető figyelembe az exportra kerülő mennyiség.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet alapján hulladékfeldolgozási,

-megsemmisítési működési engedéllyel rendelkező szervezettől származó, az ártalmatlanítás formáját is tartalmazó elszállítási igazolást. Abban az esetben, ha az igénylő önmaga is rendelkezik a rendelet szerinti működési engedéllyel, az igénylés alapja a belső elszámolási bizonylat;

b) a termékpályán működő, miniszter által elismert terméktanács tagsági igazolását;

c) a terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről;

d) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

28. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A vágóbaromfi és az étkezési tojástermelő baromfi állatbetegségek megelőzési költségeinek és állatgyógyszer vásárlások támogatása

A támogatást az a vágóbaromfit, a növendék libát és növendék kacsát nevelő és az étkezési tojást termelő veheti igénybe, aki/amely a támogatással érintett terméket olyan állatorvosi exportellenőrző számmal rendelkező baromfi vágóhíd felé értékesíti, amely tagja a terméktanácsnak.

Támogatás célja: Az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló külön rendeletben rögzített állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a megfelelő állategészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése.

A baromfinevelésben természetszerűen baromfifajonként eltérőek a prevenciós jellegű immunizálási programok, gyógyszeres megelőzések és kórokozó mentesítések állategészségügyi díjainak költségigényei. Ezeknek számlával, a kifizetési okirattal történő igazolása szükséges. Az állategészségügyi díjak támogatására állatfajonként legfeljebb az A)-B) pont táblázatában, illetve a C) pontban meghatározott Ft/élőtömeg kg, illetve Ft/darab támogatás kerülhet kifizetésre.

A) Vágóbaromfi nevelő telepeken

Támogatás mértéke:

BTO termékszámVágóbaromfi megnevezése a BTO szerintFt/élőtömeg kg
012410 1220- - - - Növendék csirke vágásra (vágócsirke)1,60
012410 2212- - - - Pecsenyeliba, legfeljebb 9 hetes, intenzív tartásban3,60
012410 2220- - - Növendék liba, 3 hónapos és idősebb3,60
012410 2222- - - Fiatal liba (9 héttől 9 hónapig), vágásra3,60
012410 2223- - - Hízott liba, töméssel hizlalt5,00
012410 3210- - - Növendék pulyka, 3 hónaposnál fiatalabb2,70
012410 3220- - - Növendék pulyka, 3 hónapos és idősebb2,70
012410 4212- - - Pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos, intenzív tartásban1,10
012410 4222- - - Hízott kacsa, töméssel hizlalt3,30

A program betartását a kezelő állatorvos nyilatkozatával és a hatósági állatorvos ellenjegyzésével is igazoltatni kell.

Az A) pontban megnevezett pecsenye-, növendék, fiatal, illetve hízott liba, valamint pecsenye- és hízott kacsa támogatás igénybevétele esetén nem vehető igénybe a B) pontban rögzített támogatás.

B) A növendék liba és növendék kacsa baromfi-egészségügyi költségeinek támogatása

1. A BTO 012410 2223 töméssel hizlalt hízott liba, illetve a - BTO 012410 4222 termékszámú töméssel hizlalt hízott kacsa előállítása céljából előnevelt és hízlalást (tömést) végző termelőnek eladott, az alábbi táblázatban szereplő vágóbaromfi egyedek után, állategészségügyi és prevenciós költségek részbeni ellentételezésére támogatás vehető igénybe.

2. A támogatás az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve az állategészségügyi prevenció költségei után vehető igénybe, legfeljebb az alábbi táblázatban meghatározott Ft/db mérték szerint.

3. A támogatást az 1. pontban meghatározott célra előnevelést végző, baromfihúst előállító természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság veheti igénybe, aki/amely tagja a BTT-nek, illetve a támogatással érintett terméket BTT tag, baromfit továbbnevelő, hizlaló részére értékesíti.

A B) pontban megnevezett támogatás igénybevétele esetén nem vehető igénybe az A) pontban rögzített támogatás.

Támogatás célja:

Az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a megfelelő állategészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése. A baromfinevelésben természetszerűen baromfifajonként eltérőek a prevenciós jellegű immunizálási programok, gyógyszeres megelőzések és kórokozó-mentesítések állategészségügyi díjainak költségigényei. Az állategészségügyi díjaknak a részleges, legfeljebb a táblázatokban meghatározott mértékek szerinti kifizetésére kerülhet sor.

Támogatás mértéke:

- a BTO 012410 2223 töméssel hizlalt hízott liba, illetve

- a BTO 012410 4222 termékszámú töméssel hizlalt hízott kacsa előállításához előnevelt vágóbaromfi után az előnevelést végző termelő a következő táblázatban felsorolt támogatást veheti igénybe:

BTO termékszámVágóbaromfi megnevezése a BTO szerintFt/db
012410 2210- - - - Növendék liba, 3 hónaposnál fiatalabb36
012410 2220- - - - Növendék liba, 3 hónapos és idősebb36
012410 4210- - - - Növendék kacsa, 3 hónaposnál fiatalabb22
012410 4220- - - - Növendék kacsa, 3 hónapos és idősebb22

A támogatás címzettje a támogatást akkor veheti igénybe, ha

- BTT tag, baromfivágóhíd részére értékesíti az előnevelt növendék libát és kacsát, amely azonnal a hizlalást végzőhöz kerül kihelyezésre,

- a kezelő állatorvos továbbtartásra kihelyezésről szóló igazolással látja el, amelyet a hatósági állatorvos ellenjegyzésével ellátott.

Csak olyan, baromfivágóhíd felé történő értékesítés fogadható el, amely rendelkezik az állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai hatóság érvényes májüzemi engedélyével.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az állategészségügyi vizsgálati díjról, illetve

b) gyógyszerköltségről kiállított számlát,

c) a kezelő állatorvos - hatósági állatorvos ellenjegyzésével ellátott - nyilatkozatát az előnevelt baromfi továbbtartási (tömés) célú kihelyezéséről,

d) a májüzemmel rendelkező baromfi vágóhíd igazolását arról, hogy az adott. hízott liba és hízott kacsa állomány után a támogatást az előnevelési fázisban vette igénybe.

C) Étkezési tyúktojás termelő telepeken

A támogatás célja: az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a tojójérce-nevelés során alkalmazott baromfi állategészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése.

Támogatás mértéke: az állategészségügyi költségek többsége a tojójérce-nevelés során keletkezik, de a jogosultság miatt a beólazáskor (a növendék átminősítése után) a beállított, BTT és hatósági állatorvos által igazolt maximum ötmillió tojó darabszám után, 15,40 Ft/db tojójérce (BTO 012410 1212) támogatás - az ÁFÁ-t nem tartalmazó költségek térítésére - vehető igénybe.

Közös szabályok:

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az állategészségügyi vizsgálati díjról kiállított számlát,

b) a kezelő állatorvos - hatósági állatorvos ellenjegyzésével ellátott - nyilatkozatát,

c) a BTT igazolását a terméktanácsi tagságról,

d) a BTT igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

29. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A vágónyúl szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenőrzésért felszámítható díjak költségtérítése

Támogatott termékkör:

A támogatást a vágónyúl (BTO 012510 1300) vágóhídra történő szállítása alkalmával gépkocsira történő berakodáskor igénybe vett állatorvosi szolgáltatás költsége után lehet igényelni.

A támogatás mértéke:

Az állategészségügyi vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott költségek után kifizethető költségtérítés az ÁFA

nélkül figyelembe vett költség lehet, de az nem lehet több, mint 12 Ft házinyúl-egyedenként.

A támogatás igénybevételére jogosult: aki az állatorvosi igazgatási szolgáltatást megrendelte, a kifizetést igazolta, és valamennyi általános és e mellékletben előírt feltételnek megfelelt. A támogatás a 2000. évben a negyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) legalább 2000. január 1. napjától érvényes a Nyúl Terméktanácsi (1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.) tagságról szóló igazolást,

b) az állatorvosi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlákat (melyen a berakodott állat darabszám, kifizetett díj is szerepel),

c) a Nyúl Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

30. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Méhcsaládok állategészségügyi kezeléséhez engedélyezett gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint a hatósági állategészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

1. A támogatást a méhcsaládok (BTO 012510 5100 kezelésének állategészségügyi költségei után lehet igényelni.

2. A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely tulajdonában az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, 1999. június 1. és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsalád volt, és 2000. január 1-jétől a Méhészeti Terméktanács tagja.

3. A támogatás mértéke az állategészségügyi kezelések ÁFA nélkül figyelembe vett költsége lehet, de az nem lehet több mint 500 Ft igazolt méhcsaládonként.

4. A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot 2000. január 1-jétől igazoló iratot, melyet a 1091 Budapest, Üllői út 45. szám alatti Méhészeti Terméktanács ad ki;

b) a területileg illetékes hatósági állatorvos igazolását a felmérés időpontjában megállapított méhcsaládok számáról (az igazoláson szerepelni kell a hatósági állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának);

c) a házi méhek gyógykezelésére engedélyezett gyógyszerek és gyógyhatású készítmények vásárlásáról, valamint állategészségügyi kezelésekről kapott számlák, amelyen más számlaérték nem szerepelhet. A gyógyszer és készítményekről kapott számlákat láttamoztatni kell - jól láthatóan (lehet a számla hátoldalán is) - a hatósági állatorvossal, aki székhelye feltüntetése mellett aláírásával és bélyegzőjével hitelesített igazolást ír a következők szerint:

"Igazolom, hogy a leszámlázott gyógyszereket állatorvosi rendelvényre és a nem vényköteles engedélyezett gyógyhatású készítményeket a háziméhek gyógykezelése

céljából vásárolták."

d) a Méhészeti Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

5. A 2000. évben a támogatás méhcsaládonként egy alkalommal igényelhető bármelyik negyedévet követő hónap 20-áig (de legkésőbb 2000. december 20-ig) az illetékes megyei adóhatóságtól.

31. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A természetes méz higiéniai idegen anyagot, valamint a minőséget meghatározó állategészségügyi laboratóriumi vizsgálatok költségeinek támogatása

A támogatást a természetes méz higiéniai és minőségét meghatározó laboratóriumi vizsgálatok költségei után lehet igénybe venni.

A támogatás igénylésére jogosult az a természetes mézet előállító (BTO 012521 0000) vagy forgalmazó természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a vizsgálatokat megrendeli, és a költségeit kifizeti.

A támogatás mértéke:

A) A természetes méz minőségvizsgálata után:

Az ÁFA nélkül figyelembe vett laboratóriumi vizsgálati költség összege fizethető ki költségtérítés címén, de legfeljebb 2000 Ft mintánként.

B) A természetes méz idegenanyag-tartalmának vizsgálata után:

Az ÁFA nélkül figyelembe vett laboratóriumi vizsgálati költség összege fizethető ki költségtérítés címén, de legfeljebb 9000 Ft mintánként.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot legalább 2000. január 1-jétől igazoló iratot, melyet a 1091 Budapest, Üllői út 45. szám alatti székhelyű Méhészeti Terméktanács ad ki,

b) a minőség- és idegenanyag-tartalom vizsgálatok költségeiről kiállított számla másolatát, valamint igazolást a számla kifizetéséről,

c) a Méhészeti Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről. Támogatás csak a 2000. év folyamán végzett vizsgálatok után negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető az illetékes megyei adóhatóságtól, legkésőbb 2000. december 20-ig.

32. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A halgazdaságok halállományának vírusmentesítési, a szállítási állategészségügyi vizsgálati költségeinek támogatása, valamint az étkezési ponty és busa értékesítés szezonális piac meghosszabbítása után a többlet költségek támogatása

A) A halgazdaságok halállománya vírusmentesítési vizsgálata költségeinek támogatása

A támogatást, a halgazdaságok élőhalállományának vírusmentesítési vizsgálata címén, a halgazdaság üzemeltetője igényelheti.

A költségtérítés az ÁFA nélkül figyelembe vett költségek összege lehet, de az nem lehet több 80 000 Ft-nál vizsgálatonként.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot legalább 2000. január 1-jétől igazoló iratot, melyet a 1123 Budapest, Vöröskő út 4/B alatt működő Halászati Terméktanács ad ki,

b) az állategészségügyi hatóság számláinak másolatát az elvégzett vizsgálatokról,

c) a Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

B) A hal szállítása alkalmával, berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenőrzésért felszámítható díjak költségeinek támogatása

1. A támogatást a halgazdaságokban, víztározókban és a négy nagytavon (Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Tiszató) lehalászott élő édesvízi áruhal és tenyészhal (kivéve a díszhalakat) értékesítésre történő szállítása alkalmával - szállító járműre történő berakodáskor - igénybe vett állatorvosi szolgáltatás költsége után igényelheti a szolgáltatást kifizető megrendelő.

2. Az állategészségügyi vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott, az ÁFA nélkül figyelembe vett berakodást ellenőrző költség után fizethető ki költségtérítés. A költségtérítés mértéke nem lehet több, mint 120 Ft minden megkezdett nettó egyszáz kilogramm berakodott hal után.

3. A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot legalább 2000. január 1-jétől igazoló okiratot, melyet a 1123 Budapest, Vöröskő út 4/B alatt működő Halászati Terméktanács ad ki,

b) az állategészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlák másolatát,

c) a Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

C) Az étkezési ponty és busa értékesítés szezonális piac meghosszabbítása után a többlet költségek támogatása

1. A támogatás célja a szezonális jellegű élőhal kínálat meghosszabbítása (az első félévben) a belföldi halfogyasztás növelése érdekében. A folyamatos halellátást csak az ősszel lehalászott és betárolt halból lehet kielégíteni. A betárolás és onnan a piaci ellátás jelentős többlet költséget - szivattyús vízellátás, oxigén dúsítás stb. - okoz, valamint a tárolás időtartama alatt halhús csökkenéssel (apadás) is számolni kell.

A többlet költségek mérséklése és a kárenyhítés érdekében támogatás vehető igénybe.

2. A támogatás igénylésére jogosultak azok a terméktanács tag természetes és jogi személyiségű, valamint jogi személyiség nélküli halgazdaságok, akik saját termelésből és vásárlásból 1999. december 31-ig betárolt élő étkezési pontyot (BTO: 050012 1010), valamint busát (BTO: 050012 1030 és 050012 1040) - 2000. március 1. és május 31. között - közvetlenül a fogyasztó felé értékesítésre, az erre jogosult piaci halkereskedőnek leszámláznak, illetve saját tulajdonú bolthálózatuk részére bizonylaton átadnak.

3. A betárolást a Halászati Terméktanács ellenőrzi és nyilvántartja a folyamatos értékesítést, valamint a támogatható halmennyiség határáig adhat ki támogatásra jogosító igazolást.

4. Támogatás nem igényelhető:

- horgászcélú halértékesítés esetén,

- exportra történő értékesítés esetén, valamint

- a támogatás időtartama alatt importból, más tógazdaságtól vagy közvetítő kereskedőtől vásárolt és a fogyasztónak ezután értékesített ponty vagy busa után.

5. A támogatható halmennyiség összesen 2400 tonna ponty és busa.

6. A támogatás mértéke:

a) 2000. március hónapban

értékesített hal után 10 Ft/kg,

b) 2000. április hónapban

értékesített hal után: 20 Ft/kg,

c) 2000. május hónapban

értékesített hal után: 30 Ft/kg.

7. A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot legalább 2000. január 1-jétől igazoló okiratot, melyet a 1123 Budapest, Vöröskő út 4/B alatt működő Halászati Terméktanács ad ki,

b) az értékesített halmennyiségről kiállított számla, vagy átadási bizonylat másolatát,

c) a Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

33. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A vadászható apró-, illetve nagyvad állategészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

1. A zárt területen (vadaskert, vadfarm) nevelt, vadászható apró- és nagyvadak gyógyszeres kezelése, valamint a megfelelő állategészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítésére támogatás vehető igénybe.

2. A támogatást azok a gazdálkodók igényelhetik, melyek legalább 2000. január 1-jétől tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak, valamint az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve a megfelelő állategészségügyi prevenció költségeit kifizették, és erről számlával rendelkeznek.

3. A támogatás mértéke a számlával igazolt, ÁFÁ-t nem tartalmazó állategészségügyi költség hetven százaléka, de állatfajonként legfeljebb a táblázatban meghatározott szint figyelembevételével megállapított összeg.

BTO termékszámMegnevezés (tartási mód)Ft/egyed/év
012510 3110Tenyésztett szarvas (vadaskerti)1150
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi bika és tehén)1300
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi borjú)600
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi ünő)900
012510 3120Tenyésztett dámvad (vadaskerti)1150
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi bika és tehén)1300
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi borjú)600
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi ünő)900
012510 3150Tenyésztett vaddisznó (disznóskerti)2000
012510 3220Fácán törzsállomány1,50
012510 3240Vadkacsa törzsállomány3,40
012510 3290Egyéb haszonapróvad tenyészállat3,50
012510 3310Fácán növendék (16 hetes korig)2,50
012510 3330Vadkacsa növendék (16 hetes korig)4,60
012510 3390Más haszonapróvad növendék (16 hetes korig)4,90

A program betartását a kezelő állatorvos nyilatkozatával és a hatósági állatorvos ellenjegyzésével is igazoltatni kell.

4. A támogatás az illetékes megyei adóhatóságtól igényelhető a következő iratok együttes bemutatása esetén:

a) a terméktanácsi tagságról a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács igazolása;

b) az állategészségügyi hatóság által kiállított igazolást az előírt feltételek teljesítéséről.

34. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A vágójuh és vágókecske szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenőrzésért felszámítható díjak költségtérítése

1. Támogatott termékkör:

A támogatást a vágójuh (BTO 012211 2100-012211 2150) és vágókecske (BTO 012212 2100) szállítása alkalmával gépkocsira történő berakodáskor igénybe vett állat-

orvosi szolgáltatás költsége után lehet igényelni.

2. A támogatás mértéke:

Az állategészségügyi vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott költségek után kifizethető költségtérítés az ÁFA nélkül figyelembe vett költség lehet, de legfeljebb 40 Ft állatonként.

A támogatás igénybevételére jogosult: aki az állatorvosi igazgatási szolgáltatást megrendelte, a kifizetést igazolta, és valamennyi általános és e mellékletben előírt feltételnek megfelelt. A támogatás a 2000. évben a negyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető az illetékes megyei adóhatóságtól.

3. A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) legalább 2000. január 1. napjától érvényes Juh Terméktanács (3800 Szikszó, Kálvin tér 7.) tagságról szóló igazolást,

b) az állatorvosi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlákat (melyen a berakodott állat darabszám, kifizetett díj is szerepel),

c) a Juh Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

35. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Friss gyümölcs és zöldség kötelező minőségvizsgálati díjak költségtérítése

A támogatást a Magyar Élelmiszerkönyv következőkben felsorolt gyümölcs és zöldség kötelező előírásainak megfelelőségére vonatkozó minőségvizsgálati díjak költségtérítése címén lehet igényelni:

Magyar Élelmiszerkönyv előírás jeleMagyar Élelmiszerkönyv előírás címe
1-4-23/62/2/1Karfiol minősége
1-4-58/62/1/3Zöldborsó minősége
1-4-58/62/1/4Zöldbab minősége
1-4-1292/81/1Póréhagyma minősége
1-4-1292/81/2Tojásgyümölcs (padlizsán) minősége
1-4-1292/81/3Cukkini minősége
1-4-2213/83/1Vöröshagyma minősége
1-4-2213/83/2Hajtatott (witloof) cikória minősége
1-4-778/83Paradicsom minősége
1-4-899/87/1Cseresznye és meggy minősége
1-4-899/87/2Szamóca minősége
1-4-1591/87/1Fejes káposzta és kelkáposzta minősége
1-4-1591/87/2Bimbóskel minősége
1-4-1591/87/3Halványítózeller minősége
1-4-1591/87/4Paraj minősége
1-4-1591/87/5Szilva minősége
1-4-1730/87Csemegeszőlő minősége
1-4-79/88/1Fejes saláta, fodros endíviasaláta, széles levelű endíviasaláta minősége
1-4-79/88/2Étkezési paprika minősége
1-4-1677/88Uborka minősége
1-4-920/89/1Sárgarépa minősége
1-4-920/89/3Alma és körte minősége
1-4-3596/90Őszibarack és nektarin minősége
1-4-1108/91Kajszi minősége
1-4-454/92Spárga minősége
1-4-1039/97/1Sárgadinnye minősége
1-4-1039/97/2Görögdinnye minősége
1-4-2288/97/Fokhagyma minősége

36. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatott gyógy-, illetve fűszernövényfajok

BTO számMegnevezés
011191 1000Édesgyökér
011191 3000Rovarporvirág
011191 4000Menta
011191 5000Hárs
011191 6000Vasfű
011191 7000Szurokfű
011191 8000Zsálya
011191 9000Egyéb illatszer- és gyógyszergyártásban használt növény
011340 2010Koriandermag
011340 2020Konyhakömény
011340 2070Gyömbér
011340 2080Majoránna
011340 2090Ánizsmag
011340 2130Sáfrány
011340 2190Édeskömény
011340 2220Tárkony
011340 2290Egyéb máshová nem sorolt fűszernövények

37. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A minőségi ipari paradicsom-termelés támogatása

A támogatás közvetlen kedvezményezettje a feldolgozó, míg a közvetett kedvezményezett a paradicsomtermelő.

1. A támogatás mértéke:

a) hűtőipari feldolgozásnál, kizárólag kézi szedésű paradicsomra: 7 Ft/kg,

b) konzervipari feldolgozásnál: 2 Ft/kg.

A támogatásban részesíthető ipari paradicsom mennyisége:

a) hűtőipari feldolgozásnál: 9500 tonna[45]

b) konzervipari feldolgozásnál: 115 000 tonna[46]

2. A támogatás feltételei:

A termelésbiztonság és a hazai feldolgozóipar kiegyensúlyozott ellátása érdekében azon feldolgozó veheti igénybe a támogatást (a továbbiakban: igénylő), aki/amely:

a) a hűtőipari feldolgozásnál az I. osztályú paradicsomért legalább 25 Ft/kg,

b) a konzervipari feldolgozásnál az I. osztályú paradicsomért legalább 18,50 Ft/kg, a II. osztályú paradicsomért legalább 15 Ft/kg, árat fizet a termelőnek (kompenzációs felárral vagy ÁFÁ-val együttcsen). A meghirdetett árak a feldolgozói telephelyre beszállítva érvényesek;

c) 2000. április 20-ig érvényes termeltetési szerződést köt az egy hektárnál nagyobb öntözött területtel rendelkező, a Nyilv. r.-ben meghatározott követelményeknek megfelelő ipari paradicsom termelővel vagy integrátorral (amely megfelel a 20-22. számú mellékletekben foglaltaknak). Az integrátor a termelővel kötött szerződés másolatát és annak aláírással hitelesített összesítőjét a termeltetési szerződés mellékletéhez köteles csatolni, feltüntetve a termelők szerint szerződött mennyiséget, területet, továbbá a termelő nyilatkozatát, hogy más integrátorral nincs szerződése.

3. A termeltetési szerződés alapján a támogatást igénylő 2000. április 30-ig nyújthat be pályázatot a Magyar Zöldség és Gyümölcs Terméktanácshoz (1118 Budapest, Villányi út 35-43.), amely azt köteles szakmailag záradékolni és a Bíráló Bizottság elé terjeszteni. A borítékra rá kell írni "Pályázat minőségi ipari paradicsom-termelés támogatásra." A pályázatban külön feltüntetendő a hűtőipari és/vagy a konzervipari célra szerződött mennyiség termelőnkénti megosztásban. Továbbá a pályázathoz mellékelni kell - évenkénti megosztásban - a feldolgozó által az előző három évben felvásárolt paradicsom mennyiségét, valamint a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot. A minisztérium gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, melynek tagjai a terméktanács, a Magyarországi Konzervgyártók Szövetsége, a Magyar Hűtőipari Szövetség, az AIK, a minisztérium, a PM, valamint a GM képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb július 15-ig értesíti a pályázókat.[47]

4. A pályázó a minisztérium döntéséről kapott AIK értesítés alapján - integrátorok esetében, ha szükséges a termelőre lebontott arányos visszaosztással - a támogatható mennyiségről köteles a paradicsomtermelőt értesíteni augusztus 15-ig.[48]

5. A paradicsomtermelő, integrátor köteles a feldolgozó termesztéstechnológiai előírásait betartani a helyrevetéshez, illetve a feldolgozó felé igazolni a palántázáshoz az ellenőrzött (fémzárolt) vetőmag felhasználást.

6. A támogatást igénylő a betakarítást követő harminc napon belül, de legkésőbb 2000. október 31-ig a támogatásban részesített paradicsom-felvásárlás mennyiségéről, termelőnként köteles összesített kimutatást készíteni és az AIK (1055 Budapest, Alkotmány u. 29.), valamint az ARH részérc megküldeni a minisztérium döntéséről kapott AIK-értesítéssel együtt, melyben közli az igényelt támogatás összegét, és nyilatkozatát arról, hogy a felvásárlási összeget a termelőknek kifizette.

7. A támogatás igényléséről az AIK 2000. november 15-ig igazolást ad ki az igénylő részére, mellyel az illetékes adóhatóságtól igényelhető a támogatás, legkésőbb 2000. december 15-ig.

38. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A minőségi étkezési burgonya termelésének támogatása

Az étkezési burgonya termesztés és minőség javítás érdekében termelői támogatásra pályázhatnak legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül.

1. A támogatásban részesíthető vetőburgonya mennyisége: 25 000 tonna. Az elszámolható támogatott vetőburgonya felhasználás 1 ha-ra 3300 kg.

2. A támogatás mértéke: 8 Ft/kg.

3. A támogatás feltételei:

Pályázatot nyújthatnak be azok a termelők, akik/amelyek:

a) legalább 2000. január 1-jétől igazolt tagjai a Burgonya Terméktanácsnak;

b) a burgonyatermesztést öt hektárnál nagyobb, öntözhető területen végzik, és az őszi betakarítású burgonyatermesztéshez ellenőrzött, fémzárolt vetőburgonyát használnak fel;

c) rendelkeznek a téli tároláshoz és áruvá készítéshez tárolótérrel és eszközzel;

d) hitelesített számlamásolattal igazolják a vetőburgonya vásárlását, feltüntetve a fémzárolási számot. Saját szaporítóanyag-előállítás esetén rendelkeznek szemlejegyzőkönyvvel és fémzárolási bizonyítvánnyal.

4. A termelőnek a pályázatot a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül kell eljuttatni a Burgonya Terméktanácshoz (1054 Budapest, Akadémia u. 1.) a név, cím, vetésterület ha-ban és a fajta megnevezéssel, valamint mellékelnie kell a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot. A terméktanács a benyújtott pályázatokat köteles szakmailag záradékolni és a Bíráló Bizottság elé terjeszteni.

5. A minisztérium gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, amelynek tagjai a terméktanács, az OMMI, az AIK, az FVM ARH, a PM, valamint a GM képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb 2000. március 31-ig értesíti a pályázókat.

6. A támogatás iránti kérelmet a minisztérium döntése alapján, az AIK-tól kapott értesítéssel, a betakarított vetésterület nagyságát, a termés fajtánkénti mennyiségét, a betárolt burgonya mennyiségét tartalmazó kimutatással együtt, az igényelt támogatási összeg feltüntetésével, egy bérmentesített válaszboríték csatolásával az AIK-hoz kell benyújtani 2000. október 31-ig (1055 Budapest, Alkotmány u. 29.). A támogatás igényléséhez az AIK 2000. november 20-ig igazolást küld meg a termelőnek, amellyel a támogatás igényelhető az illetékes adóhatóságtól legkésőbb 2000. december 15-ig.

39. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A minőségi fűszerpaprika termelés támogatása

A támogatás közvetlen kedvezményezettje a fűszerpaprika feldolgozó, a közvetett kedvezményezett a fűszerpaprika termelő.

1. A támogatás mértéke: 5 Ft/kg.

Támogatott mennyiség: 25 000 tonna.

2. A támogatás feltételei:

A termelés-biztonság és a hazai feldolgozóipar kiegyensúlyozott ellátása érdekében azon fűszerpaprika feldolgozó (a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe a támogatást, aki/amely:

a) az I. osztályú nyers csöves fűszerpaprikáért kompenzációs felárral, vagy ÁFÁ-val együttesen, legalább 60 Ft/kg árat megfizeti a termelőnek a telephelyére beszállított áruért;

b) legkésőbb 2000. március 20-ig érvényes termeltetési szerződést köt a Nyilv. r.-ben meghatározott követelményeknek megfelelő fűszerpaprika termelővel, vagy integrátorral (amely megfelel a 20-22. számú mellékletekben foglaltaknak). Az integrátor a termelővel kötött szerződés másolatát és annak aláírással hitelesített összesítőjét a termeltetési szerződés mellékletéhez köteles csatolni, feltüntetve a termelők szerint szerződött mennyiséget, területet, továbbá a termelő nyilatkozatát, hogy más integrátorral nincs szerződése.

3. Az igénylő a termeltetési szerződés alapján pályázatot nyújt be 2000. március 31-ig az Országos Fűszerpaprika Terméktanácshoz, amely azt köteles szakmailag záradékolni és a Bíráló Bizottság elé terjeszteni. A pályázathoz mellékelni kell - évenkénti megosztásban - az előző három év fűszerpaprika-felvásárlását tartalmazó kimutatást, valamint a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot. A minisztérium gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, amelynek tagjai a terméktanács, a Zöldség-Gyümölcs és Fűszernövény Szárítók Szövetsége, az AIK, az ARH, a PM, valamint a GM képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb 2000. április 15-ig értesíti

a pályázókat.

4. Az elfogadott pályázatról, illetve az arányos visszaosztásról a feldolgozó köteles a vele szerződött termelőt vagy integrátort tájékoztatni, legkésőbb 2000. április 30-ig.

5. A fűszerpaprika termelő köteles a feldolgozó termesztéstechnológiai előírásait betartani a helyrevetéshez, illetve a kiültetett palántához az ellenőrzött (fémzárolt) vetőmag felhasználást a feldolgozó felé igazolni.

6. A támogatást igénylő a betakarítást követően, de legkésőbb 2000. november 5-ig a támogatott felvásárolt fűszerpaprika mennyiségéről termelőnként köteles összesített kimutatást készíteni és azt az AIK részére megküldeni, valamint közölni az igényelt támogatás összegét és nyilatkozatát arról, hogy a felvásárlási összeget a termelőknek kifizette. A támogatás igényléséről az AIK november 20-ig igazolást ad ki az igénylő részére, mellyel a támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető 2000. december 15-ig.

40. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A minőségi vöröshagyma termelés támogatása

A támogatás közvetlen kedvezményezettje a vöröshagyma feldolgozó, a közvetett kedvezményezett a vöröshagyma termelő.

1. A támogatás mértéke: 5 Ft/kg.

Támogatott mennyiség: 30 000 tonna.

2. A támogatás feltételei:

A termelés-biztonság és a hazai feldolgozóipar kiegyensúlyozott ellátása érdekében azon vöröshagyma feldolgozó (a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe a támogatást, aki/amely:

a) a nyers vöröshagymáért kompenzációs felárral, vagy ÁFÁ-val együttesen,

- szárítóipari feldolgozás céljára legalább 32 Ft/kg;

- egyéb tartósítóipari feldolgozás céljára legalább 27 Ft/kg árat megfizeti a termelőnek; a meghatározott árakat a feldolgozó telephelyére beszállított áruért kell megfizetni;

b) legkésőbb 2000. március 31-ig érvényes termeltetési szerződést köt a Nyilv. r.-ben meghatározott követelményeknek megfelelő vöröshagyma termelővel vagy integrátorral (amely megfelel a 20-22. számú mellékletekben foglaltaknak). Az integrátor a termelővel kötött szerződés másolatát és annak aláírással hitelesített összesítőjét a termeltetési szerződés mellékletéhez köteles csatolni, feltüntetve a termelők szerint szerződött mennyiséget, területet, továbbá a termelő nyilatkozatát, hogy más integrátorral nincs szerződése;

c) a termeltetési szerződés alapján pályázatot nyújt be 2000. április 15-ig a Hagyma Terméktanácshoz.

A pályázathoz mellékelni kell - évenkénti megosztásban - az előző három év vöröshagyma felvásárlását tartalmazó kimutatást, valamint a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot.

3. A minisztérium gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, amelynek tagjai a terméktanács, a Zöldség-Gyümölcs és Fűszernövény Szárítók Szövetsége, a Magyar Hűtőipari Szövetség, a Magyarországi Konzervgyártók Szövetsége, az AIK, az ARH, a PM, valamint a GM képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb 2000. április 30-ig értesíti a pályázókat.

4. Az elfogadott pályázatról, illetve az arányos visszaosztásról a feldolgozó köteles a vele szerződött termelőt vagy integrátort tájékoztatni, legkésőbb 2000. május 15-ig.

5. A vöröshagyma termelő köteles a feldolgozó termesztéstechnológiai előírásait betartani, az ellenőrzött (fémzárolt) vetőmag felhasználást a feldolgozó felé igazolni.

6. A támogatást igénylő a betakarítást követően, de legkésőbb 2000. október 31-ig a támogatott felvásárolt vöröshagyma mennyiségéről termelőnként köteles összesített kimutatást készíteni és azt az AIK részére megküldeni, valamint közölni az igényelt támogatás összegét és nyilatkozatát arról, hogy a felvásárlási összeget a termelőknek kifizette. A támogatás igényléséről az AIK november 15-ig igazolást ad ki az igénylő részére, mellyel a támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető 2000. december 15-ig.

41. számú melléklet a 6/2000. (II. 26-) FVM rendelethez

A cukorrépa minőséghez kötött támogatása

A cukorrépa (BTO 011151 1000) termesztés technológiai, technikai feltételének, a termesztés minőségének javítása érdekében a cukorgyárakkal cukorrépa termeltetési és értékesítési szerződést kötött termelők és azok az integrátorok, akik vállalják, hogy a kapott támogatást visszajuttatják a termelőknek, a 2000. évi cukorrépa termesztéshez támogatást vehetnek igénybe.

1. A támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújthatnak be, akik megfelelnek az R. 3. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, valamint az integrátorok.

2. A támogatás feltételei:

a) az igénylő legalább 2000. január 1-jétől tagja a Cukor Terméktanácsnak; a terméktanács igazolását csatolni kell a pályázathoz,

b) az igénylő részére a cukorgyár és a cukorrépa termesztők térségi szövetsége együttesen igazolja a termelőterület nagyságát, valamint azt, hogy az igénylő a 2000. évben e területen elérte a 6,6 tonna/hektár cukorhozamot.

3. A pályázatokat legkésőbb 2000. december 10-ig lehet benyújtani az AIK részére.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell a 2. pontban foglaltakon túl a pályázó nevét, címét, levelezési címét, a felelős vezető nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, valamint a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot.

5. Integrátor igénylő esetében csatolni kell az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is. Az integrátor igénylő az általa felvett támogatás integráltakkal történő elszámolásáról köteles elkülönített nyilvántartást vezetni és az erre vonatkozó dokumentumokat az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény által előírt időpontig azokat megőrizni.

6. A támogatás mértéke attól függ, hogy hány termelő tudta az előírásokat teljesíteni. A támogatás mértékét a pályázatok benyújtási határideje után utólag úgy kell meghatározni, hogy a támogatás összesített értéke nem lépheti túl a háromszázhatvanmillió Ft-ot, illetve a 25 000 Ft/hektár mértéket. Akik az előírt vagy annál magasabb cukorhozamot értek el, egységesen azonos támogatást kaphatnak. Abban az esetben, ha az előírt feltételeknek megfelelő pályázatok összesített támogatási igénye meghaladja a háromszázhatvanmillió Ft-ot, a támogatási összeget minden pályázónál arányos visszaosztással kell csökkentetni.

7. Az AIK 2000. december 20-ig küldi meg az értesítéseket, illetve a támogatási igazolásokat a pályázóknak. A támogatást az AIK által kiállított igazolás csatolásával az illetékes adóhatóságtól lehet igényelni.

42. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A vadhús minőségi termelésének támogatása

1. Támogatásban azok a vadfeldolgozók részesülhetnek, melyek:

a) nemzetközi élelmiszer-higiéniai minősítéssel rendelkeznek, apró- és nagyvad felvásárlását, valamint feldolgozását végzik;

b) megfelelnek az ISO 9002 és/vagy a HACCP előírásainak;

c) 2000. január 1-jétől igazolt tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak (2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.);

d) rendelkeznek a terméktanács, valamint a hatósági állatorvos igazolásával arra vonatkozóan, hogy a támogatásra jogosult termék(ek) minősége megfelel az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény és az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak;

e) a terméktanács által kiadott, "A lőtt vad kezelése", valamint "A nagyvad és a szárnyas apróvad minőségi feldolgozásának előírásai" című szabályzataiban foglalt előírásokat maradéktalanul betartják.

2. A támogatásban részesíthető vadfajok:

gímszarvas, dámvad, őz, vaddisznó, muflon, vadkacsa, fácán, vadliba és mezei nyúl.

3. A támogatásban részesíthető termékmennyiség: összesen, legfeljebb 2500 tonna nettó tömegű feldolgozott és fogyasztói kiszerelésben értékesített, számlával igazolt, saját termelésű vadhús, valamint a legalább 60 százalék vadhúst tartalmazó készítmények.[49]

4. A támogatás mértéke:

a) nagyvad fajok esetében: 90 Ft/kg,

b) apróvad fajok esetében: 70 Ft/kg.

5. A támogatás az illetékes adóhatóságtól a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától igényelhető az alábbi iratok együttes csatolásával:[50]

a) a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács igazolása

- a terméktanácsi tagságról;

- a támogatásban részesíthető termékek mennyiségéről, valamint arról, hogy

- "A lőtt vad kezelése", valamint "A nagyvad és a szárnyas apróvad minőségi feldolgozásának előírásai" című szabályzatokban foglalt előírásokat az igénylő maradéktalanul betartotta;

b) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok;

c) a nemzetközileg elfogadott higiéniai minősítés igazolását;

d) nyilatkozat arról, hogy az igénylő tevékenysége megfelel az ISO 9002 és/vagy a HACCP előírásainak.

6. A terméktanács az általa kiadott igazolásokról negyedévente összesítő kimutatást készít, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig küld meg az APEH, valamint az Agrárrendtartási Hivatal részére. Az összesítő kimutatás feldolgozónként és vadfajonként tartalmazza a feldolgozott és értékesített termékmennyiségeket.

43. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazásának támogatása

1. Támogatható termékkör: a Balatonból a 2000. évben lehalászott busa (BTO 050012 1030 és 050012 1040) feldolgozott és értékesített termékei.

2. A támogatás mértéke: a forgalmazott termékek után 200 Ft/kg, de e jogcímen kifizetett összes támogatás nem haladhatja meg az ötvenmillió Ft-ot.

3. A támogatás igénybevételére jogosult

a) a Balatonon halászatra jogosult jogi személyiségű társaság, amely az általános és e mellékletben előírt feltételeknek megfelel,

b) aki legalább 2000. január 1-jétől tagja a Halászati Terméktanácsnak.

4. A támogatás negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető az adóhatóságtól.

5. A támogatás igényléséhez mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságról szóló igazolást,

b) a forgalmazott busa termékek mennyiségét igazoló bizonylatot,

c) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

d) a Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazása után igénybe vett támogatás esetén - ugyanazon termék után - a rendelet 32. számú melléklet C) pontja szerinti támogatás nem igényelhető.[51]

44. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A pályázatos agrárberuházások 2000. évi támogatásának legnagyobb mértéke

Fejezeti hivatkozásTámogatási célAlaptámogatás*Kiegészítő támogatás***Kamattámogatás**
III/A)Mezőgazdasági célú belvízhálózat létesítményeinek támogatása75--
III/P)1. Mezőgazdasági célú vízgazdálkodási létesítmények támogatása75--
III/B)Egyes élelmiszeripari beruházások támogatása30-40
III/D)A szőlő, gyümölcsös és az egyéb ültetvények telepítésének, továbbá a szőlő ültetvények felújításának támogatása
- árutermelő ültetvények telepítése50540
- árutermelő szőlőültetvények felújítása25-40
- üzemi törzsültetvények telepítése60-40
III/C)Az erdőgazdálkodás, a halászat és a vadgazdálkodás egyes építési jellegű beruházásainak, valamint az erdőgazdálkodók egyes gépbeszerzésének támogatása30-40
Kertészet terén
- növényház és fóliaház30-40
- zöldség-, gyümölcs hűtőház és manipuláló30-40****

* = A beruházási összes költség %-ában.

** = A jegybanki alapkamat %-ában.

*** = A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program alapján környezetkímélő növényvédelmi technológia alkalmazása esetén.

**** = Az alaptámogatáson felül kamattámogatás is igényelhető, de az alap- és a kamattámogatás együttes összege maximum 75 millió forint lehet.

(Lásd: Pályázati felhívás)

45. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A pályázatok elbírálásának, a gépvásárlási, lízingelési, felújítási támogatások igénylésének és a támogatások felhasználásának rendje

Az e mellékletben foglaltak a III. fejezet A), B), C), D), E), F), G) és P) 1. pontjaiban meghatározott támogatások körére vonatkoznak.

A) Pályázatos beruházások [A), B), C), D), P) 1. pontok].

1. A pályázatot a tervezett beruházás telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz 2000. április 28-ig kell benyújtani.

2. A pályázatot a földművelésügyi hivatal - a A), B), C) és P) 1. pontok esetében - véleményével ellátva a benyújtást követő tizenöt napon belül megküldi a minisztériumnak. A D) pont esetében a pályázatokat saját hatáskörű bírálatra készíti elő. A pályázatokat a beadási határnap lejártát követően hatvan napon belül a A), B), C) és P) 1. pontok esetében a minisztérium, a D) pont esetében pedig a földművelésügyi hivatal vezetője bírálja el.

3. Az elbírált pályázatokkal kapcsolatosan elutasító vagy támogató ügyiratok kerülnek a pályázó és a finanszírozást bonyolító Magyar Államkincstár számára megküldésre.

4. A támogatási határozat kelte előtt megkezdett beruházásokhoz - amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik - támogatás nem adható.

5. A beruházás megkezdése időpontjának az építési beruházás esetén az építési naplóba, ültetvénytelepítés esetében a telepítési naplóba történő bejegyzés napját kell tekinteni.

Az építési beruházásokhoz szükséges anyag (építőanyag) beszerzés, illetve ültetvénytelepítések esetén a talaj-előkészítés, a tápanyagfeltöltés, a szaporítóanyag vásárlás, nem tekintendő a beruházás megkezdésének. A felsorolt anyagbeszerzésekről szóló elfogadható számlák kibocsátásának legkorábbi ideje építési beruházásoknál: 1999. október 1., ültetvénytelepítéseknél: 1999. július 1.

6. A támogatás igénybevételének a jogosságát, valamint összegét a A), B), C) és P) 1. pontok esetében a miniszter által felkért szakértőkből és az agrárképviseleti szervek képviselőjéből álló Beruházási Szakbizottság (amelynek elnöke a minisztérium képviselője) javaslata alapján a minisztérium, a D) pont esetében a földművelésügyi hivatal munkatársaiból és az agrár-érdekképviseleti szervek képviselőiből álló Agrárfejlesztési Bizottság javaslata alapján a földművelésügyi hivatal vezetője állapítja meg.

7. A Beruházási Szakbizottság működésének ügyrendjét, valamint az Agrárfejlesztési Bizottság ügyrendjét - a Beruházási Szakbizottság javaslata alapján - a minisztérium állapítja meg.

8. Az építési jellegű és ültetvénytelepítési beruházás támogatására a tv.-ben előirányzott támogatások rendeltetésszerű felhasználása érdekében megyei, illetve minisztériumi döntési hatáskörbe tartozó támogatási keretek kerülnek kialakításra. A támogatási kérelmet a támogatási keret összegéig, a pályázatokban rögzített támogatási igények értékelésével kell elbírálni.

9. Az e rendeletben megállapított határnapig benyújtott pályázatok értékelésének és sorolásának elveit a pályázati felhívásban kell közzétenni. A pályázatok sorolásának érvényesítése esetén a kiírási feltételeknek egyébként megfelelő pályázatok is visszautasíthatók.

10. A rendeletben, illetve a pályázati felhívásban foglaltaknak meg nem felelő pályázatokat, továbbá a beruházások támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatokat - kivéve a 221. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakat - el kell utasítani.[52]

11. Amennyiben az igénylő a pályázati felhívásban előírt követelményeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, ennek a bontási jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, tételes bírálat és hiánypótlásra történő felszólítás nélkül a bizottság javaslata alapján a minisztérium elutasítja.

12. Az elutasításra kerülő pályázat benyújtóját az R. 2. számú mellékletében foglaltak szerint kell értesíteni.

13. Az elfogadott pályázattal kapcsolatos döntésről a minisztérium, illetőleg a földművelésügyi hivatal kifizetést engedélyező iratot állít ki, melynek alapján a pályázó a támogatás folyósítására szerződést köt a döntést hozó minisztériummal vagy földművelésügyi hivatallal. A szerződést a Magyar Államkincstár készíti elő aláírásra. A megkésett szerződéskötés nem mentesíti a pályázót a pályázatban vállalt kötelezettségek időben történő teljesítésének felelőssége alól. A halasztott kifizetésről szóló határozat szerint megkötött támogatási szerződés alapján a támogatás folyósítására 2001. február 28-ig kerül sor. Az ígérvények alapján 2001. január 31. és 2001. március 31. között köthető támogatási szerződés.[53]

14. A támogatás nem vehető igénybe,

a) ha a pályázó a támogatási szerződést a kifizetést engedélyező irat kézhezvételétől számított hatvan napon belül nem köti meg, vagy

b) ha a kivitelezést (a tárgyi eszköz beszerzést) a támogatási szerződés megkötésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb 2000-ben nem kezdi el.[54]

15. A támogatás, az annak alapjául szolgáló beruházás nettó költségeinek kiegyenlítéséhez, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, teljesítés és forrásarányosan vehető igénybe. A kifizetés feltétele a megvalósítani kívánt beruházás anyag és munkadíj szükségletével, műszaki tartalmával összhangban levő, a teljesített számla, vagy saját szervezésben történő kivitelezésnél a Magyar Államkincstár által kiadott elszámolás bemutatása, átutalásos megbízás esetén a támogatáson felüli esedékes összeg (saját erő, kölcsön) biztosítására vonatkozó bizonylatok bemutatása.

16. A kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot, ennek a korlátnak a teljes futamidő alatt teljesülnie kell. A kamattámogatás a támogatási, illetve a hitelszerződés szerinti ütemben - az első három hónapra eső kamat kivételével (amely a hitelintézet terhelése alapján igényelhető) a ténylegesen kifizetett kamatösszeg figyelembevételével - és azon a hitelintézeten keresztül vehető igénybe, amellyel a Magyar Államkincstár a támogatás folyósítására olyan szerződést kötött, amelyben a hitelintézet a kamattámogatás lehívásakor az első három hónapra eső kamat kivételével a beruházóra kiterhelt kamat teljesítését követően kezdeményezi a kamattámogatás lehívását.

17. A beruházásnak a támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmát, a beruházás kezdésének, illetve a befejezésének határidejét, forrásösszetételét, évek közötti ütemezését - indokolt esetben a támogatásban részesített kérelmére - a támogatási kérelem elbírálója módosíthatja.

18. A támogatást - pályázat alapján - az a pályázó veheti igénybe, aki (amely) vállalja, hogy - az ültetvénytelepítési beruházások kivételével - a támogatási szerződés megkötésétől számított huszonnégy hónapon belül a beruházást befejezi, és üzembe helyezi.

19. A beruházó a beruházás üzembe helyezését követő hatvan napon belül a beruházásról készített beszámolót - ideértve a teljes körű pénzügyi elszámolást is - köteles a Magyar Államkincstárhoz benyújtani.

20. A területfejlesztésről szóló külön jogszabályok szerint kedvezményezett, gazdaságilag elmaradott térségekben megvalósuló egyes agrárgazdasági beruházások jóváhagyását követően a megyei területfejlesztési célelőirányzatból, a Munkaerőpiaci Alap megyékhez decentralizált foglalkoztatási alap részéből vagy egyéb forrásokból biztosított további támogatásnak az igénybevétele esetén lehetőség van a döntéshozóval megkötött támogatási szerződés forrásösszetételének utólagos módosítására.

21. A pályázatban való részvétel feltétele a C) és D) pont esetén, hogy a pályázó a Nyilv. r.-ben előírt feltételeknek megfeleljen.

B) Támogatási kérelem alapján működő konstrukciók [E), F), G) pontok].

1. A III. fejezet E), F), G) pontjaiban rögzített támogatások esetében a vásárlást, lízingelést, felújítást megelőzően az 51. és 53. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet kell benyújtani az igénylő telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz.

2. A földművelésügyi hivatal a kérelemben foglaltakat legfeljebb 5 munkanap elteltével köteles felülvizsgálni és aláírásával hitelesíteni (ellenjegyezni).

3. A hitelesített kérelmek támogatás igényléséhez csak a tárgyévben használhatók fel, azok 2000. december 31-én hatályukat vesztik.

4. A beruházó az ellenjegyzett támogatási kérelem birtokában legfeljebb 60 napon belül - amely kérelemre meghosszabbítható - bonyolítja le a vásárlást, illetve a lízingszerződés megkötését. A megrendelés visszaigazolása indokolt esetben a 60 napos lebonyolítási időt újabb 60 nappal meghosszabbítja abban az esetben, ha a kifizetés és a támogatás igénylése a tárgyévben megtörténhet.

5. A beruházó a megvásárolt gépről kiállított számlát/részszámlát és a kérelmet az adóhatóságnál történő támogatásigénylést megelőzően köteles az ellenjegyzést végrehajtó földművelésügyi hivatalhoz visszajuttatni az igényelt támogatás regisztrációja céljából.

6. A földművelésügyi hivatal a támogatási összeg számszerűsítését és a támogatásregisztrációt 5 munkanapon belül köteles elvégezni, és az erről szóló igazolást a beruházónak kiadni.

7. A beruházó a regisztrált támogatási kérelem, a gép névre szóló számlája, valamint a 217. §-ban felsorolt okmányok birtokában az illetékes adóhatóságtól igényelheti a támogatást.

8. Lízingkonstrukció igénybevétele esetén a lízingbe vevő a mindkét fél által aláirt lízingszerződést és az ellenjegyzett támogatási kérelmet köteles az ellenjegyzést végrehajtó földművelésügyi hivatalhoz visszajuttatni támogatásregisztráció céljából.

9. A lízingbe vevő a lízingszerződés, az ellenjegyzett támogatási kérelem, valamint a gép vételáráról a lízingbe adó nevére kiállított számla birtokában igényelheti a támogatást az illetékes adóhatóságtól.

10. A lízingbe vevő a lízingszerződés és a kamat megfizetéséről szóló kamatterhelési bizonylat birtokában igényelheti a kamattámogatást az illetékes adóhatóságtól.

11. A mezőgazdasági gépet felújítani szándékozó vállalkozók az ellenjegyzett támogatási kérelem birtokában, pályázat alapján kijelölt szakműhelyekkel végeztethetik el a gépek felújítását.

12. A felújítás tényét a szakműhely az FVM Műszaki Intézetével ellenőrizteti és igazoltatja.

13. A vállalkozó az ellenjegyzett támogatási kérelem, a névre szóló számla, a felújítás tényéről szóló igazolás birtokában igényli a támogatást az illetékes adóhatóságtól.

14. Az E), F), G) pontok esetében az igénybevétel feltétele a pályázó vagy igénylő megfeleljen a Nyilv. r. előírásainak (kivéve: méhészet). A G) pont esetén az igénybevétel további feltétele, hogy a pályázó előző évi összes árbevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel érje el az ötven százalékot. A kezdővállalkozások, illetve azon a mezőgazdasági termelők esetében, akik az őket ért ár- és belvízkárok miatt szerepelnek az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalnak a kárfelmérés alapján készített nyilvántartásában, a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételt a tárgyévi várható árbevétel alapján is lehet számítani. Ebben az esetben a tárgyévi várható árbevételről az igénylőnek nyilatkoznia kell.[55]

46. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A jogosulatlanul igénybe vett agrárberuházási támogatásokkal kapcsolatos szankciók, illetve az ellenőrzés rendje

1. A támogatási feltételek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minősül. Részleges teljesítés esetén a meg nem valósított létesítményhez tartozó támogatási hányad minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

2. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül továbbá

a) a beruházásnak az elfogadott céltól eltérő rendeltetésű megvalósítása;

b) ha nem valósul meg a teljes beruházás, vagy megvalósulását követően nem helyezik üzembe;

c) ha megvalósulása után, engedély nélkül, öt éven belül mezőgazdasági erő- és munkagépek, továbbá a technológiai berendezések esetében az amortizációs időn belül engedély nélkül átruházzák, gazdasági társaságba apportálják, vagy nem eredeti funkciója szerint működtetik;

d) ha a beruházó a támogatással megvalósuló beruházás esetében a beruházás ellenőrzését, illetve megvalósulás után az 5 éves üzemeltetési kötelezettség fennálltáig az üzemelés ellenőrzését akadályozza, vagy azt lehetetlenné teszi.

3. Indokolt esetben, kérelemre a támogatást engedélyező hozzájárulhat a megvalósított beruházásnak a 2. c) pontban előírt öt éven, illetve az amortizációs időn belüli értékesítéséhez, apportálásához, ha az új tulajdonos, bérlő - feltéve, ha az egyébként jogosult lenne ilyen kedvezmény igénybevételére - vállalja a korábbi tevékenység folytatását, valamint az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítését.

4. A támogatást igénybe vevő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a támogatás igénybevételétől számított öt éven belüli jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy ha természetes személy igénylő a támogatási kérelem elbírálásánál figyelembe vett, a támogatással létesített tárgyi eszközzel megvalósított tevékenységét öt éven belül megszünteti, a támogatás arányos részét - a támogatási kérelmet elbíráló határozata alapján - a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni.

5. A támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - a megyei földművelésügyi hivatal, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, illetőleg külön megállapodás esetén más szakértő szervek szükség szerinti (így különösen a Magyar Államkincstár, az erdészeti hatóság, az OMMI, a gazdasági kamarák, megyei gazdasági kamara, a terméktanácsok, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, hegyközségek, finanszírozó hitelintézetek) bevonásával - látja el. A megyei földművelésügyi hivatal a saját hatáskörben végzett ellenőrzéséről készített jelentést negyedévenként - intézkedést igénylő esetben azonnal - megküldi

a minisztériumnak.

6. Az ültetvények telepítésének, felújításának megvalósítását a beruházás megkezdésének évében és a termőre fordulásig legalább egy alkalommal, valamint a termőre fordulás évében az OMMI ellenőrzi, arról jegyzőkönyvet készít, és azt megküldi a területileg illetékes földművelésügyi hivatalnak.

7. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a támogatás igénybevételét engedélyező, illetve a támogatási kérelem ellenjegyzője rendeli el.

8. A jogosulatlanul igénybevett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni.

47. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A támogatható erdő-, vadgazdálkodási, halászati és egyes kertészeti beruházások

a) Erdőgazdálkodás körében az erdészeti feltáró- és kiszállító utak, kapcsolódó műtárgyaik, mint hidak, átereszek, támasztófalak, erdei rakodók és kapcsolódó létesítményeik.

Az elsődleges fafeldolgozás alábbi gépei:

BTO 294042 3000 fűrészgépek,

BTO 294042 7110 kéreghasítógép.

b) Vadgazdálkodás körében a vadászati hatóság által engedélyezett zárttéri vadtartás esetén az apróvadtenyésztést vagy kibocsátást szolgáló épületek, építmények, a vadaskert közvetlen termelési célú létesítményei, valamint a széna- és abraktárolók.

Vadgazdálkodási szolgáltatást végzők nem támogathatók.

c) Halászat körében a halastavak, (beleértve a telelőt, halágyat, haltáró medencét, lehalászó helyet) keltetők esetében azok értéknövelő felújítása, takarmánytárolók, geotermikus energia felhasználásával üzemelő intenzív haltermelő rendszer. A halastavak átalakítására nem igényelhető támogatás. Halászati szolgáltatást végzők nem támogathatók.

d) Egyes kertészeti beruházások

Zöldséghajtatás céljára szolgáló növényházak és fóliaházak építése, felújítása és korszerűsítése.

Támogatás igényelhető Nyírség, Gönc és Szatymaz térségében, illetve Somogy vagy Zala megyék területén egy-egy regionális jellegű, (összesen négy darab) nagy kapacitású, szabályozott légterű hűtőház, (zöldség és gyümölcsválogatás, csomagolás, tárolás feltételeinek javítása céljából) technológiai berendezések nélkül. A technológiai gépi berendezések vásárlásához a III. fejezet E) pontja szerint igényelhető támogatás.

Megjegyzés:

A b), c), d) pont alatti beruházások telepi szinten értendők, beleértve a telepi infrastrukturális létesítményeket is.

48. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az ültetvénytelepítések és felújítások támogatásának feltételei

1. Érvényes telepítési engedély, melyet a jegyző, illetve a hegybíró ad ki a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. Üzemi törzsültetvények esetében az OMMI engedélye is szükséges.

2. Talajalkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvélemény.

3. Növényegészségügyi alkalmassági szakvélemény.

4. Igazolt származású szaporítóanyag használata, mely lehet

a) engedélyes árutermelő iskolában előállított, OMMI által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,

b) import szaporítóanyag esetében honosító minősítéssel ellátott ültetési anyag,

c) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját célra előállított ültetési anyag.

5. Nyilatkozat arról, hogy az új ültetvényen megtermelt termék feldolgozása, tárolása hosszú távon biztosított (saját kapacitás, szövetkezeti kapacitás, hosszú távú szerződés stb.).

6. Nyilatkozat az ellenőrzés tűréséről az ültetvény termőre fordulásáig, illetve kötelezettségvállalás, hogy a beruházást a szakmai követelményeknek megfelelően

végzik.

7. Egyéb igazolások, nyilatkozatok (saját forrás, köztartozás-mentesség, hitelképesség, vízjogi létesítési engedély, talajtani szakvélemény stb.).

8. Gyümölcstelepítés esetében: a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolása, melyet a Gyümölcs Termőhelyi Kataszter kezelésével megbízott Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató, Fejlesztő Kht., illetve az általa megbízott Fertődi GYKF Kht. vagy Új fehértói GYKSZ Kht. ad ki. Bogyós gyümölcsök esetében legalább 1500 m2, egyéb esetekben legalább 3000 m2 ültetvény telepítése.

9. Szőlőtelepítés esetében legalább 500 m2 ültetvény telepítése.

- Gyökérnemes szőlő telepítése esetén a talaj immunitását igazoló talajtani hatósági szakvélemény.

- Borszőlő telepítéséhez támogatás csak borvidéki, bortermőhelyi területekre (meghatározott települések határának a szőlő termőhelyi kataszterben I-II. osztályú

- az alföldi szőlőtermő táj borvidéki, bortermőhelyi településein I-II-III. osztályú - minősítéssel regisztrált területeire) adható, az adott termőhelyen telepítésre engedélyezett fajta ültetési anyagának használata esetén is.

- Étkezési szőlő telepítéséhez az ország bármely településének a szőlő termőhelyi kataszterben I-II. osztályú, illetve az Alföldön III. osztályú minősítéssel regisztrált területére adható támogatás a szaporításra engedélyezett fajták használata esetén.

- Bor- és étkezési szőlőfajták üzemi törzsültetvényeire a termőhelyi követelmények a borszőlőre meghatározott feltételekkel azonos alanyfajták minden szőlőtermő tájon telepíthetők. A telepíthető fajták körét az OMMI

határozza meg, illetve engedélyezi. Követelmény azonban, hogy a telepítéshez felhasznált szaporítóanyag legalább központi törzsszőlőből származzon.

- Bor- és étkezési fajták törzsültetvényeinek telepítése esetén nyilatkozat arról, hogy az ültetvények szaporítóanyag termesztés céljából települnek, és az OMMI előírásai szerint fogják kezelni.

- Az illetékes hegyközség nyilatkozata arról, hogy a kérelmező hegyközségi tag, valamint, hogy a tervezett telepítés megfelel a hegyközségi rendtartás előírásainak.

Áruszőlő ültetvények felújítása támogatásának feltételei

1. Támogatás csak borvidéki és bortermőhelyi területekre (meghatározott települések határának a szőlő termőhelyi kataszterében I-II. osztályú - az alföldi szőlőtermő táj borvidéki, bortermőhelyi településein I-II-III. osztályú minősítéssel regisztrált területeire) adható, az adott termőhelyen jelenleg telepíthető fajtájú ültetvények esetében.

2. Legalább egyezerötszáz négyzetméter ültetvény korszerűsítése.

3. Az ültetvények kora - melyet hitelt érdemlően (telepítési engedély) igazolni kell, maximum húsz év lehet.

4. A tőkék hiánya legfeljebb húsz százalékban megengedett.

5. Támogatásban legfeljebb háromszázötven centiméteres sortávolságú ültetvények részesíthetők.

6. Támogatás a tervezésre, a támberendezés felújítására, tőkepótlásra, átoltásra, illetve a hiányzó infrastrukturális létesítmények pótlására vehető igénybe. (A támberendezés felújítása az elhasználódott oszlopok, karók, huzalok cseréjét jelenti, átoltás esetén gyökérnyakba történő hasítékoltás nem alkalmazható.)

7. A pályázati kérelemhez mellékelni kell az OMMI nyilatkozatát arról, hogy a felújítandó ültetvény megfelel a támogatási követelményeknek.

8. A pótláshoz felhasználandó szaporítóanyag fajtájának azonosnak kell lennie az ültetvény fajtájával, származása feleljen meg a telepítéstámogatási részben foglaltaknak.

9. Nyilatkozat az ellenőrzés tűréséről az ültetvényfelújítási munkák befejezéséig, illetve kötelezettségvállalás, hogy a korszerűsítés befejezése után az ültetvény eléri a 95%-os beállottságot és még legalább 10 évig termelésben tartják.

10. Az illetékes hegyközség nyilatkozata arról, hogy a kérelmező hegyközségi tag, valamint, hogy a tervezett ültetvényfelújítás megfelel a hegyközség rendtartás előírásainak. (Az átoltás a szőlőtermelésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény 11. §-a szerint engedélyköteles.)

11. Egyéb igazolások, nyilatkozatok (saját forrás, köztartozás-mentesség, hitelképesség stb.).

49. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az ültetvénytelepítési támogatásban részesíthető fajok

a) Szőlőtelepítés: borszőlő, étkezési szőlő és alanyszőlő.

b) Gyümölcsös telepítés: alma,* körte,* cseresznye, meggy, kajszi, szilva, őszibarack, dió, gesztenye, mogyoró, mandula, piros- és feketeribiszke, málna, szeder, málnaszeder, bodza, szamóca, köszméte, ribiszkeköszméte és

ezek alanyai.

c) Spárga, levendula, komló, homoktövis, vadrózsa, ginzenggyökér, kerti kakukkfű, kerti izsóp, borsos-menta, fodor-menta, orvosi zsálya.

* Az alma- és körtefajok telepítése esetén legalább 30% arányban

Erwinia amylovora (tűzelhalás) toleráns fajták alkalmazása kötelező.

50. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlása, lízingelése, felújítása támogatásának legmagasabb mértéke

SorszámTámogatási célTámogatás mértékeÖsszes beszerzési költség naptári éven belül (millió forint)Kamat támogatás
0-1010-5050 fölött%
1.Új mezőgazdasági erő- és munkagépek vásárlása%30252040
2.Új technológiai berendezések vásárlása%30302540
3.Mezőgazdasági gépek lízingelése%2540
4.Mezőgazdasági gépek felújítása%, E Ft50 %, legfeljebb 400 E Ft-

Megjegyzés:

a) Az 1. és 2. sorszámú gépek beszerzése esetén a gépszövetkezetek egységesen 30% mértékű vissza nem térítendő fejlesztési támogatást és 40% kamattámogatást igényelhetnek.

b) Az összes beszerzési költséget a tárgyévben megvásárolt gépek beszerzési árának göngyölített értéke adja. Támogatási sáv-váltásra a közölt összeget egy forinttal meghaladó érték esetében kerül sor.

51. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem az új mezőgazdasági erő-, munkagépek és egyes mezőgazdasági termékek feldolgozásához szükséges új technológiai gépek, berendezések vásárlásához, lízingeléséhez

1. A kérelmező adatai:

Név/megnevezés: ................................................................

Lakhely/székhely (irányítószámot, megyét is feltüntetve):.......................

Telephely(ek) (irányítószámot, megyét is feltüntetve): .........................

Vállalkozói igazolvány, cégbejegyzési okirat száma: ............................

Adóazonosító jel/adószám: ......................................................

Statisztikai számjel: ..........................................................

Bankszámlaszámok:...............................................................

A számlavezető pénzügyi intézmény megnevezése: .................................

Gazdálkodási (vállalkozási) forma: .............................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ...........................................

2. A kérelmező gazdasági tevékenysége:

Tevékenységi terület: ..........................................................

................................................................................

A tevékenység kezdésének időpontja:

Tevékenységét (ha egyénileg gazdálkodik) főfoglalkozásban vagy mellékfoglalkozásban, illetve kiegészítő jelleggel végzi: ......................

................................................................................

3. A megvásárolni kívánt új mezőgazdasági gépek:

3.1. Megnevezése (pl. traktor, talajmaró, bálázó stb.):........................

Típusjele:.....................................................................

Teljesítménye, egyéb műszaki paraméterei:......................................

Gyártó ország/cég: ............................................................

Katalógus szerinti ár (Ft): ...................................................

A tervezett gépvásárlás forrásösszetétele:

Összes nettó költség (Ft): ....................................................

Ebből:

- Támogatás (Ft): .............................................................

- Hitel (Ft): .................................................................

- Saját forrás (Ft): ..........................................................

- Egyéb forrás (Ft): ..........................................................

Hitel igénybevétele esetén:

- A kamattámogatás várható teljes összege (Ft): ...............................

- A hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: ....................................

3.2. Megnevezése (pl. traktor, talajmaró, bálázó stb.): .......................

Típusjele: ....................................................................

Teljesítménye, egyéb műszaki paraméterei: .....................................

Gyártó ország/cég: ............................................................

Katalógus szerinti ár (Ft): ...................................................

A tervezett gépvásárlás forrásösszetétele:

Összes nettó költség (Ft): ....................................................

Ebből:

- Támogatás (Ft): .............................................................

- Hitel (Ft): .................................................................

- Saját forrás (Ft): ..........................................................

- Egyéb forrás (Ft): ..........................................................

Hitel igénybevétele esetén:

- A kamattámogatás várható teljes összege (Ft): ...............................

- A hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: ....................................

3.3. Megnevezése (pl. traktor, talajmaró, bálázó stb.): .......................

Típusjele: ....................................................................

Teljesítménye, egyéb műszaki paraméterei: .....................................

Gyártó ország/cég: ............................................................

Katalógus szerinti ár (Ft): ....................................................................................................................................................

A tervezett gépvásárlás forrásösszetétele:

Összes nettó költség (Ft): ...................................................

Ebből:

- Támogatás (Ft): ............................................................

- Hitel (Ft): ................................................................

- Saját forrás (Ft): .........................................................

- Egyéb forrás (Ft): .........................................................

Hitel igénybevétele esetén:

- A kamattámogatás várható teljes összege (Ft): ..............................

- A hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: ...................................

Háromnál több gép esetén új nyomtatványt kell kitölteni, vagy pótlapot kell mellékelni!

4. A kérelmező nyilatkozata:

Alulírott ..................... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a felsorolt támogatás alapjául szolgáló gépvásárláshoz, lízingeléshez a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet alapján más jogcímen támogatást nem igényeltem.

Kelt: .........., 2000. ....... hó .... nap

................

(aláírás)

5. A területileg illetékes földművelésügyi hivatal igazolása, hozzájárulása:

Igazolom, hogy a fenti adatokat a kérelmező a csatolt dokumentumokkal bizonyította. A kérelemben meghatározott gépvásárlás/technológiai berendezés vásárlás/lízingbevétel számlákkal igazolt elvégzése esetén ............... Ft (azaz ............................ forint) vissza nem térítendő fejlesztési támogatás és ..................... Ft (azaz ................................. forint) hitel utáni kamattámogatás igénybevételére jogosult.

Kelt: ............., 2000........... hó.... nap

..................

(aláírás)

6. A területileg illetékes adóhatóság igazolása:

Az új mezőgazdasági erő-, munkagépek és technológiai berendezések vásárlásához, lízingeléséhez rendszeresített támogatási kérelmet a mai napon átvettem.

Kelt:........., 2000. .......... hó... nap

..............

(aláírás)

Mellékletek (csak technológiai gépek vásárlásakor kell becsatolni):

1. A beruházás céljának és hasznosításának ismertetése. (Be kell mutatni a pályázó gazdasági tevékenységét, és indokolni a tervezett fejlesztés célját, szükségességét, a gazdasági tevékenységébe illesztését.)

2. Technológiai elrendezési rajz M = 1:50 léptékben.

3. Műszaki, technológiai leírás.

4. Technológia szerinti géplista. (A meglévőket és a támogatással beszerezni kívánt technológiai gépeket külön-külön is be kell mutatni.)

5. Az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

6. Öntözőgép vásárlása esetén az érvényes vízjogi engedély vagy vízszolgáltatási üzemeltetési szerződés másolatát.

52. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A felújítási támogatásban részesíthető mezőgazdasági gépek listája

Felújítási támogatásban az 5 és 15 év közötti korú gépek részesíthetők az alábbi lista szerint:

1. Traktorok közül: MTZ 50-52

MTZ 80-82

Zetor 12145

Zetor 26145

2. Betakarító gépek közül:

kombájnok (E 512, 514, 516)

szecskázók (E 281, 282)

(E 301, 302)

3. A hazai gyártású munkagépek közül:

szerves trágya szórók,

vetőgépek,

bálázók,

vontatott és traktorra szerelhető permetező gépek.

53. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem mezőgazdasági gépek felújításához

1. A kérelmező adatai:

Név/megnevezés: ...............................................................

Lakhely/székhely (irányítószámot, megyét is feltüntetve): .....................

Telephely(ek) (irányítószámot, megyét is feltüntetve): ........................

Vállalkozói igazolvány, cégbejegyzési okirat száma: ...........................

Adóazonosító jel/adószám: .....................................................

Statisztikai számjel: .........................................................

Bankszámlaszámok: .............................................................

A számlavezető pénzügyi intézmény megnevezése: ................................

Gazdálkodási (vállalkozási) forma: ............................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ..........................................

2. A kérelmező gazdasági tevékenysége: ........................................

Tevékenységi terület: .........................................................

A tevékenység kezdésének időpontja: ...........................................

Tevékenységét (ha egyénileg gazdálkodik) főfoglalkozásban vagy mellékfoglalkozásban, illetve kiegészítő jelleggel végzi: .....................

3. A felújítani kívánt mezőgazdasági gépek:

3.1. Megnevezése: .............................................................

Típusjele: ....................................................................

Teljesítménye, egyéb műszaki paraméterei (motorszám, alvázszám, gyári szám): ...............................................................................

Gyártó ország/cég: ............................................................

Gyártási év:...................................................................

Üzemeltetés időtartama: .......................................................

Felújításra kerülő

fődarabok részegységek: .......................................................

Egyéb információk: ............................................................

4. A tervezett felújítás forrásösszetétele:

Összes nettó felújítás költség (Ft): ..........................................

Ebből:

- Támogatás (Ft): .............................................................

- Hitel (Ft): .................................................................

- Saját forrás (Ft): ..........................................................

- Egyéb forrás (Ft): ..........................................................

- A hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: ....................................

5. A kérelmező nyilatkozata:

Alulírott ...................... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a támogatás alapjául szolgáló felújításhoz a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet által más címen biztosítható további támogatást nem igényeltem.

Kelt: ..........., 2000......... hó... nap

...............

(aláírás)

6. A területileg illetékes földművelésügyi hivatal igazolása, hozzájárulása:

Igazolom, hogy a fenti adatokat a kérelmező a szükséges dokumentumok bemutatásával bizonyította. A felújítás végrehajtható. A kérelemben meghatározott felújítás számlákkal igazolt elvégzése esetén ................ Ft

(azaz .............................................. forint) támogatás igénybevételére jogosult.

Kelt: ............., 2000.......... hó... nap

...............

(aláírás)

7. A területileg illetékes adóhatóság igazolása:

Az új mezőgazdasági gépek felújításának támogatásához rendszeresített támogatási kérelmet a mai napon átvettem.

Kelt:.........., 2000. ......... hó... nap

...............

(aláírás)

54. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás és fásítás támogatásának módja és mértéke

1. Erdőtelepítés, fásítás támogatása

1.1. Tervezés

Központi beruházási keretből erdőtelepítési tervezést támogatni és kifizetni csak akkor lehet, ha a tervezésre az erdészeti hatóság adott megbízást, vagy a tervezési megbízást előzetesen engedélyezte:

a) különleges rendeltetésű erdőtelepítések tervezéséért

10 ha feletti területre 5400 Ft/ha,

2-10 ha közötti területre 7100 Ft/ha,

2 ha alatti területre 8900 Ft/ha

számolható el úgy, hogy a tíz hektár feletti területre elszámolható legkisebb támogatás hatvanhatezer forint, a kettő és tíz hektár közötti területekre tizenhatezer forint;

b) térségi erdészeti és egyéb erdei közjóléti fejlesztési tervezés egyedi árvetés alapján számolható el.

1.2. Az erdőtelepítés normatív támogatása

a) Összefüggő telepítés

E Ft

Lejtés, készültségi fokCélállománytípus
tölgy és bükkakácegyéb kemény lombosnemes nyáregyéb lágy lombosfenyő
10 fokos és ez alatti lejtésű, illetve géppel járható
Befejezett360150280170200230
Többéves250130200130180200
Egyéves230110190110140150
10 fok feletti lejtésű, illetve géppel nem járható
Befejezett470200350-250300
Többéves330180250-230250
Egyéves300140240-190200

Meredek, 10 fok feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább háromezer-ötszáz folyóméter hosszúságú padkakészítésért hektáronként negyvenkilencezer forint számolható el e táblázat szerinti támogatáson felül. A szegélyként vagy foltokban telepített 10 ezer db cserje egy hektár egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű.

b) Egyedi telepítés, fásítás

Ft/db

Készültségi fokNemes nyárEgyéb fafajSzoliter cserje
Befejezett230370120
Többéves20030080
Egyéves16027070

Egyedi telepítést, fásítást suhánggal, sorfával vagy szoliter cserjével kell végezni. A szoliter cserje 2-3 éves, iskolázott, ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott. A támogatások a telepítés, ápolás és védekezés normatív anyagár költségeit is tartalmazzák. Az egyedi telepítést csak akkor szabad támogatni, ha a telepítés területtel nem számolható el. Ezt az erdészeti hatóság állapítja meg. Normatív támogatást csak a megmaradt egyedek után lehet elszámolni.

c) Erdőtelepítéshez és fásításhoz szükséges szaporítóanyag beszerzési költsége legfeljebb a befejezett erdőtelepítési és fásítási normatív támogatás huszonöt százalékos mértékéig támogatható. Ez esetben az a)-b) pont szerinti normatív támogatás nem számolható el.

1.3. A normatív támogatások alkalmazásánál a következő fafajcsoportosítás alkalmazandó:

Tölgy és bükk esetén: kocsányos, kocsánytalan tölgy, szelídgesztenye és bükk.

Akác esetén: akác, lepényfa (gledícsia).

Egyéb kemény lombos fafaj esetén: vörös tölgy, cser, hegyi juhar, korai juhar, szilek, magas kőris, fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak.

Nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták.

Lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír.

Fenyő esetén: valamennyi fenyő fafajú erdőtelepítés.

a) Az elszámolás szempontjából egy erdőrészletet legfeljebb két részre lehet bontani. Ha az erdőtelepítési tervben előírt főfafaj elegyaránya eléri vagy meghaladja a hetven százalékot, a teljes erdőrészletet a legnagyobb elegyaránnyal képviselt fafaj egységárával kell elszámolni. Ha az elegyfafajok aránya meghaladja a harminc százalékot, de nem haladja meg az ötven százalékot, a rész-erdőrészletet a legnagyobb aránnyal jelenlévő elegyfafaj szerint kell elszámolni. Csak az a főfajú csemete vehető számításba, amelynek vezérhajtása a mellékfafajok fölé nyúlik, és további fejlődésének nincs akadálya.

b) Az elegyfafajokat csak akkor szabad elszámolni, ha arányuk nem haladja meg az ötven százalékos mértéket, és a főfafaj fejlődését nem veszélyeztetik.

1.4. További fejlesztési támogatás számolható el a normatív támogatás mellett a következő erdőtelepítési munkákért:

a) Huszonhétezer forint számolható el hektáronként befejezéskor azokban a tölgy, bükk és fenyő erdőtelepítésekben, ahol az elegyfafajok aránya eléri a húsz százalékot, de nem haladja meg a harminc százalékot.

b) Negyvenkétezer forint számolható el hektáronként az igazoltan magtermesztő ültetvényből és törzskönyvezett magtermelő állományból származó tölgy és bükk szaporítóanyaggal az I-II. fatermési osztályú termőhelyeken végzett erdőtelepítésért az első kivitel évében. A támogatásban részesített szaporítóanyagnak az erdőrészletben egyenletes eloszlásban, a főfajra megadott törzsszám legalább hetvenszázalékos mértékéig jelen kell lenni.

c) Amennyiben az erdőtelepítés a befejezéskor vagy az ötéves felülvizsgálatkor az előzőekben meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegével növelt támogatást az a) pont esetében az erdőtelepítés befejezését követő ötödik évben, a b) pont esetében pedig az erdőtelepítés befejezésekor kell visszafizetni.

2. Befejezett erdőtelepítések ápolási, erdőfenntartási munkáinak normatív támogatása

Befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezést követő öt évig hektáronként tizennyolcezer forint.

Befejezett erdőtelepítés ápolása (tisztítása) a befejezést követő hat és tíz év között hektáronként tizenegyezer forint.

Az erdőtelepítés műszaki befejezése után végzett erdőtelepítés ápolási munkák a beruházás részét képezik, amelyeket az üzemtervbe be kell vezetni.

3. Erdőszerkezet-átalakítás

Központi beruházási keretből támogatható a termőhelyi adottságoknak megfelelő szerkezet-átalakítás költsége a következők szerinti:

Ft/ha

Az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapot, készültségi fokCélállomány-típus az erdő szerkezet-átalakítás után/tölgy és bükk
1. Az első kivitel évében (T és B sarj kivételével)27 000
2. Befejezéskor
a) akác (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasok66 000
b) sarjeredetű bármely fafaj55 000
c) mageredetű bármely lomb33 000
d) fenyő18 000

A véghasználat előtti állományt eredet szerint az üzemtervi leírás alapján kell megosztani. A sarjeredetű tölgyes és bükkös erdőrészletek mageredetű, azonos fafajú átalakításakor az 1. pont alatti összeg nem számolható el. Az erdőszerkezet-átalakítás megvalósulását befejezéskor és az ötéves felülvizsgálat során kell elbírálni. A gazdálkodó hibájából meghiúsult erdőszerkezet-átalakításra kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amelyet a jelenlegi támogatás összegének megfelelően kell visszafizetni.

55. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési, erdőszerkezet-átalakítási munkák ügyvitele, értékelése és pénzügyi elszámolása

1. Az erdősítések műszaki átvételének rendje

Az erdősítési kötelezettség alá vont erdőrészletek műszaki készültségi fokát az erdészeti hatóság a műszaki átvétel során hatósági ellenőrzés keretben helyszíni bejárással bírálja el. Az erre vonatkozó megállapításokat az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvében (E-lap) rögzíti.

A műszaki átvételt el kell végezni a tenyészeti év végével befejezettnek minősülő (befejezett) erdősítésekre és a tenyészeti év végén befejezetlennek minősülő (befejezetlen) erdősítésekre.

A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót - részvétele biztosítása érdekében - előzetesen írásban (tértivevénnyel) értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása a műszaki átvétel eredményességét nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről két személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni.

Az erdőgazdálkodó kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a műszaki átvételekhez szükséges adatok, illetve nyilvántartások naprakész állapotban rendelkezésre álljanak.

A műszaki átvételek előkészítése során az erdőgazdálkodó az erdészeti hatósággal folytatott egyeztetés alapján bejegyzi az erdőtervi nyilvántartásba a tavaszi erdősítési idény befejeztével a tenyészeti évben végzett erdősítéseket.

A műszaki átvétel befejezésének határideje szeptember 30.

Az E-lapokat az erdészeti hatóság október 15-ig köteles feldolgozni, majd október 31-ig az országos összesítők elkészítése céljából az Állami Erdészeti Szolgálat (a továbbiakban: ÁESz) központjába eljuttatni.

2. Erdősítési munkák műszaki átvétele

2.1. Befejezett erdősítések műszaki átvétele

a) Befejezettnek kell tekinteni az erdősítést, ha

aa) a tervezett célállomány fő- és elegyfafajait előírt arányban és megfelelő minőségben tartalmazza,

ab) pótlásra már nem szorul,

ac) az utolsó pótlás után legalább 2 tenyészeti időszak eltelt, illetve az átvétel évével szeptember 30-ig eltelik,

ad) a meglévő csemeteszám elegendő a záródáshoz, azaz az első nevelővágás utáni állomány, az egyes célállományokra vonatkozó "Fatermesztési Műszaki Irányelvek,

IV. Erdőnevelés" című kiadványban levő erdőnevelési modelltábláknak megfelelően kialakítható.

b) Nem szabad befejezettként átvenni az erdősítést, ha

ba) az előbbieknek nem felel meg, a szakmailag indokolt ápolás elmaradt, az erdősítés egészségi állapota kétségessé teszi az állomány további fejlődését,

bb) nyár, valamint az egyéb lágylomb és akác erdősítéseket az első kiviteltől számított három, a kocsánytalan tölgy és bükk erdősítéseket öt, a többi fafajú erdősítéseket négy tenyészeti év eltelte előtt.

c) Megismétlésre kell előírni (pénzügyileg nem számolható el az erdősítés), ha a termőhelyi adottságoknak nem megfelelő célállományú.

d) Befejezettként általában csak teljes erdőrészletet lehet átvenni.

Az erdőrészlet egy része csak az erdészeti hatóság mérlegelésével vehető át befejezettként, de sem az átvett, sem a visszamaradó rész nem lehet két hektárnál kisebb. Ebben az esetben az erdőrészlet megosztását az erdőgazdálkodó kezdeményezi a megosztást tartalmazó vázrajz benyújtásával.

e) Az erdőrészletnek különleges cél (pl. állandó rakodó, vadlegelő) vagy egyéb különleges ok miatt be nem erdősíthető részét az erdősített területből le kell vonni. Ha talajhiba miatt a be nem erdősült területfolt egyenként 0,5 ha-t, összesen a terület húsz százalékát meghaladja, az üres területet érték nélkül kell átvenni.

f) Ha az erdőrészlet egyes részei az előbbiekben felsorolt okokon kívül egyéb okból nem erdősültek be, azokat befejezettként átvenni nem szabad.

g) Fatermesztés szempontjából az ökonómiai osztályozás során gazdaságtalannak minősített erdőtelepítések befejezettségi feltételei:

ga) a terület fedettsége legalább ötven százalék,

gb) a fás növényzet az egész területen egyenletesen oszlik el,

gc) a be nem erdősült területfolt egyenként 0,5 ha-t, összesen a terület húsz százalékát nem haladja meg.

E feltételek megléte esetén területcsökkentést nem kell alkalmazni.

2.2. Befejezetlen erdősítések műszaki átvétele A befejezetlen erdősítések műszaki átvételekor az erdőrészlet erdősítési kötelezettség alá vont területén a sikeresen erdősült részt, az eredményes területet helyszíni bejárással, tíz százalékos pontossággal kell megállapítani.

a) Befejezetlennek kell tekinteni az erdősítést mindaddig, amíg a befejezettség feltételeinek meg nem felel.

A befejezetlen erdősítések kategóriái:

aa) egyéves erdősítések,

ab) többéves erdősítések.

b) Egyéves erdősítésnek minősül valamennyi mesterséges első kivitel. Szintén egyévesnek kell minősíteni az erdősítést, ha pótlásként teljes ismétlést kellett végrehajtani.

c) Többévesnek minősül minden befejezetlen mesterséges erdősítés, ha az első kivitel elvégzésétől két vagy több tenyészeti időszak eltelt.

d) Eredményes területtel a befejezetlen erdősítést csak akkor szabad átvenni, ha a szakszerű folytatáshoz a feltételek biztosítottak.

e) A vetőmagvakról és növényi szaporítóanyagokról szóló rendelet hatálya alá eső fajokkal és fajtákkal történő erdősítés esetén csak származási igazolvánnyal ellátott, az erdőrészletre tételesen elszámolt szaporítóanyaggal végzett erdősítés számolható el.

2.3. A műszaki átvételek megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalása

a) Az erdősítések szemléjéről az illetékes erdészeti hatóság jegyzőkönyvet vesz fel. Erre a célra az "Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyve" (E-lap) szolgál. A műszaki átvétel adatait erdőrészletenként külön lapon kell rögzíteni.

b) A műszaki átvételek alkalmával a jegyzőkönyv "Megjegyzések" rovatába fel kell jegyezni az erdősítés átvételénél tapasztalt esetleges hiányosságokat és az erdősítés folytatásával kapcsolatos intézkedéseket.

c) Az átvétel során meg kell állapítani az erdősítésben a műszaki átvétel évében keletkezett kár okát és mértékét.

Gazdálkodói hibának kell tekinteni az ápolási és erdővédelmi munkák elmulasztását, valamint a bekövetkezett vadkárt, függetlenül attól, hogy a vadászati jogot ki gyakorolja.

d) Az erdőgazdálkodó a jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt, illetve véleményt tehet, melyet a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság és az erdőgazdálkodó írja alá.

3. Erdősítési munkák értékelése

Az erdősítési munkák részben normatív módon, részben a tényleges ráfordítások alapján támogathatók.

3.1. Normatív módon elszámolható erdőtelepítési munkák Az elvégzett munka teljesítményértékét a műszaki átvételek mennyiségi adatainak és a fajlagos normatív támogatásoknak a figyelembevételével kell meghatározni. A támogatás mértékét e rendelet 54. számú melléklete tartalmazza.

3.1.1. Az erdősítési munkák támogatási mértékének megállapítása és elszámolása

a) Az évközben más tulajdonosoknak átadott területeket műszaki készültségüknek megfelelő értékkel kell elszámolni. Ugyanígy kerülnek elszámolásra az évközben más tulajdonosoktól átvett területek is, negatív előjellel.

b) Ugyancsak műszaki készültségüknek megfelelő értékkel kerülnek elszámolásra az ökonómiai osztályozás folytán a kötelezettségből törölt erdőrészletek is, évközi változás címén.

3.1.2. Befejezett erdősítések ápolási munkáinak elszámolása

Befejezett erdősítésekben végzett ápolást normatív támogatás igénybevételével az erdészeti hatóság elbírálása és igazolása alapján - maximum két alkalommal - lehet támogatni.

Tághálózatú nyárasokban (ahol a növőtér törzsenként 9 m2 vagy annál nagyobb) 10 éves korig lehet talajápolást elszámolni.

3.1.3. Állománynevelési (tisztítási) munkák elszámolása a) A tisztítást a "Fatermesztési Műszaki Irányelvek, IV. Erdőnevelés" című kiadványban szereplő erdőnevelési modellek alapján kell besorolni és elvégzését minősíteni.

b) Az erdőnevelési modellekben nem szereplő állományokat a következők szerint kell besorolni: a kemény lombos állományokat kocsánytalan tölgyesként, a fenyőket erdei fenyvesként.

c) Sablonos tisztításoknál támogatás csak akkor számolható el, ha a megmaradó sorokban a szükséges válogató törzsszámcsökkentést is elvégezték.

3.1.4. Az erdősítési munkák tenyészeti évre, minden egyéb támogatható munka viszont naptári évre számolandó el.

Indokolt túlteljesítés csak az erdészeti hatóság előzetes engedélye alapján számolható el.

3.2. Ráfordításos alapon elszámolható munkák

A ráfordításos alapon támogatott munkákról címenként részletes költségvetést kell készíteni. Saját tulajdonú erdőben ráfordításos alapon, saját rezsiben végzett beruházásokat közvetlen költség szinten kell elszámolni. Műszaki létesítmények (közjóléti) részletes költségvetés alapján, az abban jóváhagyott mértékig számolhatók el.

3.2.1. Központi beruházási keretből elszámolható ráfordításos munkák

a) Az c rendelet 288. § a) pontjában foglalt géngyűjtemények (klónarchívumok), valamint szuperelit vagy elit fokozatú szaporítóanyagot kibocsátó törzsültetvények, létesítési költségei a termőrefordulásig az OMMI szakvéleménye alapján.

b) Az e rendelet 288. § b) pontjában foglalt erdészeti szaporítóanyag-ellátást biztosító engedélyes csemetekertek (létesítés, korszerűsítés, beleértve a telkesítés, tereprendezés, öntözőberendezések létrehozását és a talajerő utánpótlást is) támogatására benyújtható pályázatnak a részletes költségvetés mellékleteként tartalmaznia kell a következőket:

ba) az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek (a továbbiakban: OMMI) naptári évre aktualizált igazolása a csemetekerti engedély meglétéről,

bb) korszerűsítés esetében az engedélyes eddigi szakmai tevékenységének az OMMI általi véleményezése,

bc) a termelési kapacitásbővítési kérelemhez támogató nyilatkozat az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácstól (ESzT).

c) Az e rendelet 288. § c) pontja szerint erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések (erózió elleni védelem, vízmosáskötés, víz- és tereprendezési munkák és azok műtárgyai) létesítési költségei. Különleges jellegű erdősítési munkák, amennyiben az erdősítési tervben meghatározott feltételeknek megfelelnek, és költségigényük miatt normatív elszámolásra alkalmatlanok. Ezek kivitelezési tervében az erdészeti hatóság előírja a megengedhető pótlási %-ot, illetve a kívánt eredményességet, és ennek figyelembevételével meghatározza a befejezésig ráfordítható összeget. Kormányzati beruházási keretből erdősítési költséget csak eddig a mértékig lehet finanszírozni. Az ezt meghaladó költséget az erdősítés műszaki befejezéséig a beruházó viseli. Ha az erdősítés eredményessége a kivitelezési tervben előírt szintet nem éri el, azt eredménytelennek kell tekinteni, és a ráfordított költséget nem szabad megtéríteni.

d) Az e rendelet 285. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt erdősítések, fásítások fenntartását szolgáló műszaki létesítmények megvalósulásának költségei.

e) Az e rendelet 288. § d) pontjában felsorolt célokat szolgáló, jóváhagyott fejlesztési tervvel rendelkező üdülő és parkerdők közjóléti szerepét növelő műszaki létesítmények tervezésének és megvalósításának költségei.

f) Az e rendelet 288. § e) pontjában felsorolt célt szolgáló, erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett, közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények, botanikus kertek erdőművelés jellegű létesítési költségei.

3.2.2. Ráfordításos alapon - az illetékes hatóság által elrendelt erdővédelmi munkák kivételével - csak az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott munka és költség számolható el. A munka szakszerű elvégzését az erdészeti hatóság igazolja.

3.3. Erdőszerkezet-átalakítás

A termőhelyi potenciált nem kellően hasznosító faállományok fafajcserés felújítása, valamint a sarjeredetű erdők mageredetűvé történő átalakítása, ha az átalakítás utáni tölgy vagy bükk állomány jó, de legalább közepes növekedést érhet el.

Az erdőszerkezet-átalakítás szükségességét az erdészeti hatóság határozza meg az első kivitel tervezésekor.

4. Az erdőtelepítési munkák pénzügyi elszámolása

4.1. Költségvetés a támogatás biztosítására

A rendelet 285. §-ában és 288. §-ában meghatározott munkákra az erdészeti hatóság az e célra rendszeresített K-2-1, K-2-2 és K-2-3, e melléklethez függelékként csatolt, költségvetési elszámolás összesítők alapján hagyhat jóvá költségvetéseket.

Az éves erdőművelési tervek alapján költségvetést kell készíteni a központi beruházási keretből végzett munkákról:

a) a gazdasági, különleges célú és védelmi rendeltetésű erdők telepítése, valamint a csemetekertek fejlesztése, törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) létesítése (K-2-1),

b) az arborétumok, a parkerdők szociális, üdülési, oktatási és ismeretterjesztési szerepét növelő műszaki létesítményeinek megvalósítása (K-2-2),

c) az erdőszerkezet-átalakítás (K-2-3).

Ráfordításos alapon csak az erdészeti hatóság által felülvizsgált, részletes költségvetések alapján engedélyezett összegeket lehet a költségvetésbe beállítani és elszámolni.

A részletes költségvetések az erdőművelési költségvetés házi példányának mellékletét képezik, és azokba minden ellenőrzésre jogosult betekinthet.

4.2. Elszámolás

A központi beruházási keretből megvalósult munkákról készített elszámolást az erdészeti hatósághoz kell benyújtani 4 példányban, legkésőbb december 1-jéig.

Az erdészeti hatóság gondoskodik a szükséges összeg lehívásáról, illetve a gazdálkodók felé történő átutalásokról, majd ezt követően elszámol a minisztérium felé.

Az elszámolás érvényességéhez az erdészeti hatóság igazolja, hogy az elszámolásban szerepeltetett adatok megegyeznek a műszaki átvételek záró adataival, valamint azt, hogy a ráfordításos alapon elszámolt munkákat a jóváhagyott kereten belül szakszerűen végrehajtották.

Amennyiben a beruházás a tárgyév végéig műszakilag megvalósult, a beruházás finanszírozására jóváhagyott költségvetési összeg legkésőbb a tárgyév december 1-jéig vehető igénybe az erdészeti hatósághoz benyújtott elszámolás alapján.

Amennyiben az erdőtelepítés károsodik és a K-2-1 (1. számú függelék az 55. számú melléklethez) elszámolási összesítőn a gazdálkodót megillető záró érték a nyitó értéknél alacsonyabb, a különbözetet az erdészeti hatóság által megjelölt számlára vissza kell fizetni. A visszafizetést az erdészeti hatóság a gazdálkodó elszámolása vagy elszámolás hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján határozatban rendeli el.[56]

1. számú függelék az 55. számú melléklethez

az erdőgazdálkodó

neve: .......................................................................év

címe: .........................................................................

cégj. száma (vagy váll. eng. száma): ..........................................

adószáma: .....................................................................

statisztikai számjele: ........................................................

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: ...........................................

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím telefon): .................

...............................................................................

K-2-1

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

a központi beruházásból elszámolható erdőtelepítési és fásítási munkákról

SorszámMegnevezésTerület haNormatív támogatás E Ft/haÉrték E Ft
1.Befejezett 10 fok alatti lejtésű, géppel járhatóTölgy és bükk
2.Akác
3.Egyéb kemény lomb
4.Nemesnyár
5.Egyéb lágy lombos
6.Fenyő
7.Befejezett 10 fok feletti lejtésű, géppel nem járhatóTölgy és bükk
8.Akác
9.Egyéb kemény lomb
10.Egyéb lágy lomb
11.Fenyő
12.Egyedi telepítés, fásítás
13.Befejezett összesen (1.-12.)
14.További támogatásT, B, FE bef., ha az elegyfafajok: 20-30%
15.További támogatásI-II. fto. magtermő ült. v. áll. T, B első kiv.
16.Padkakészítés
17.Befejezetlen erdőtelepítések áll. változása (+ vagy -)
18.Elszámolást érintő egyéb változások (+ vagy -)
19.Befejezett erdőtelepítés ápolása a bef. után 5 évig
20.Befejezett erdőtelepítés ápolása a bef. után 6-10 évig
21.NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (13.-20.)
22.Ráfordításos alapon elszámolható munkákKülönleges rendeltetésű erdőtelepítés
23.Csemetekertek fejlesztése
24.Törzsültetvények, géngyűjt. létesítése
25.Egyéb engedélyezett
26.Ráfordításos összesen (22.-25.)
27.ELSZÁMOLHATÓ MINDÖSSZESEN (21.+26.)

Kelt: .............2000. ........hó ....nap

P.H.

.............................

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) A költségvetést ...........E Ft, azaz ............................... forint összeggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett normatív és ráfordításos munkák jóváhagyott kereten belüli szakszerű végrehajtását, az .......... E Ft, azaz ................................ forint támogatási igény jogosságát igazolom.

Kelt: ............2000. ............ hó ... nap

P.H.

.............................

erdészeti hatóság igazgatója

2. számú függelék az 55. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó

neve: ...................................................................... év

címe: .........................................................................

cégj. száma (vagy váll. eng. száma): ..........................................

adószáma: .....................................................................

statisztikai számjele: ........................................................

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: ...........................................

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): ................

...............................................................................

K-2-2

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

központi beruházásból megvalósuló, az erdők közjóléti, oktatási szerepét növelő műszaki létesítményekről

SorszámMegnevezésÖsszeg E Ft
1.Üdülőerdők (pihenő-, séta- és kirándulóerdők)
2.Arborétumok
3.Erdei autós pihenők
4.Turisztikai célt szolgálóutak
5.erdei vasutak
6.Egyéb létesítmények
7.Összesen:

Kelt: ............................................., 2000. ........................... hó ......... nap

P. H.

...............................................................

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) A költségvetést ......................... E Ft, azaz .............................................................. forint összeggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák jóváhagyott kereten belüli szakszerű végrehajtását, az ........................ E Ft, azaz ....................................................................... forint támogatási igény jogosságát igazolom.

Kelt: ............................................., 2000. ........................... hó ......... nap

P. H.

...............................................................

erdészeti hatóság igazgatója

3. számú függelék az 55. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó

neve: .............................................................................................................. év

címe: ..................................................................................................................................

cégj. száma (vagy váll. eng. száma): .................................................................................

adószáma: ..........................................................................................................................

statisztikai számjele: ..........................................................................................................

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: ...............................................................................

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): ..................................................

............................................................................................................................................

K-2-3 KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS központi beruházásból megvalósuló erdőszerkezet-átalakításról

SorszámKészültségi fok, az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapotTerület haNormatív támogatás E Ft/haÉrték E Ft
Az első kivitel évében
1.bármely fafajról (tölgy és bükk sarj kivételével)
Befejezéskor
2.akácról (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasról
3.sarjeredetű bármely fafajról
4.mageredetű egyéb lombról
5.fenyőről
6.Erdőszerkezet-átalakítás összesen (1.-5.)

Kelt: ......., 2000. .......... hó... nap

P. H.

Kelt: ......., 2000. ......... hó... nap

P. H.

............................

erdészeti hatóság igazgatója

56. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

A termőhely-feltárási szakvélemény kötelező tartalma

1. Általános adatok

- a terület tulajdonosa és kezelője,

- község (város) megye,

- a terület hrsz.-a vagy táblaszáma, térképi jele és jelenlegi művelési ága.

2. Szakvélemény

- telepíthető célállomány vagy célállományok,

- esetenként a kötelező vagy tiltott technológiai eljárások,

- az erdőgazdálkodó és a szakvéleményt készítő aláírása.

Mellékletek:

a) A terv jellegének megfelelő méretarányú térképvázlat, ezen feltüntetve az egységes célállománnyal és erdősítési eljárással telepíthető területek határa, valamint a talajszelvények pontos helye.

b) Az Erdőrendezési útmutatóban előírt "Termőhely-felvételi lap", laborvizsgálati jegyzőkönyvvel.

57. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai

Erdőtelepítési kivitelezési tervet csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy (erdőmérnök) vagy ilyen személyt foglalkoztató szerv készíthet.

1. Az erdőtelepítési kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:

a) az erdőgazdálkodó nevét, címét;

b) az erdőtelepítéssel érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatait (kat. hrsz.-a, táblaszáma, térképi jele vagy erdőtervi jele, jelenlegi művelési ága, kiterjedése egy tized hektár pontossággal) és az ingatlan-nyilvántartási térkép kivonatos másolatát, körzeti erdőterv térképkivonatát, amelyen fel kell tüntetni a telepítendő területet és a talajmintavételek helyét;

c) az erdőtelepítéssel érintett terület tulajdonosainak az egyetértő nyilatkozatát;

d) a terület termőhelyi adatait;

e) az erdő javasolt rendeltetését;

f) a telepíteni tervezett fő- és elegyfajokat, illetve fajtákat, azok elegyarányát, az elegyítés módját, az ültetési hálózatot (magvetés esetén a sortávolságot és a felhasználni kívánt szaporítóanyag mennyiségét), a talaj-előkészítés, valamint az ültetés vagy magvetés módját;

g) a telepítés kezdésének és várható befejezésének tervezett időpontját;

h) esetenként a terület felhasználására vonatkozó szakhatósági engedély(ek) számát;

i) a termőhely-feltárási szakvéleményt (az 56. számú melléklet);

j) technológiai eljárásokat tartalmazó műszaki leírást;

k) főfafajt vagy főfafajokat elegyaránnyal; elegyfajokat, kísérő fafajokat elegyaránnyal; az elegyítés módját;

l) a talaj -előkészítés módját; a telepítési eljárást; a hektáronkénti csemeteszámot (db); az ültetési hálózatot;

m) a tervező záradékát a tervezés alapjául szolgáló távlati, tanulmány- stb. tervre való utalással;

n) ütemtervet.

2. Zöldövezeti telepítés és ligetes útkísérő fásítás esetében az 1. pontban foglaltakon kívül

a) a meglevő növényanyagra vonatkozó megjegyzések és előírások;

b) részletes tervezés - út-, vasútkísérő fásítások esetében szelvényszámokkal meghatározva - a termőhelyi viszonyok és meglévő növényanyag feltüntetésével, a tervezett ültetési anyag elhelyezési módjára való utalással, szükség esetén térképvázlattal szemléltetve;

c) a tervezett növények jegyzéke.

3. Különleges rendeltetésű, ráfordításos alapon elszámolható erdősítések, fásítások esetében az 1. pontban foglaltakon kívül csatolni kell:

a) árelemzésen alapuló költségvetést;

b) a terv jellegének megfelelő méretarányú (pl. 1:500, 1:1000) tervtérképet; átnézeti térképet (1 :25 000, 1:50 000);

c) kiültetési vázlatot;

d) különleges műszaki létesítményekhez szükség szerint műszaki rajzokat, részletrajzokat.

58. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az erdőfelújítás és erdőnevelés támogatásának mértéke

E Ft/hektár

I. Természetes mageredetű erdőfelújítás a talaj-előkészítéssel együtt (alátelepítés is)

Készültségi fokCélállománytípus
TölgyBükkEgyéb fafaj
Befejezett felújítás260200150
Előleg12012090

II. Természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett

Befejezett felújítás40
Előleg20

III. Mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt

Készültségi fokCélállománytípus
Tölgy BükkAkácEgyéb k. lombosNemes nyárE. lágy lombosFenyők
a) 10 fokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen
Befejezett felújítás21019090140100130110
Előleg1201206090708080
b) 10 fok feletti lejtésű és géppel nem járható terepen
Befejezett felújítás240220100180-130140
Előleg14512065120-80100

IV. Befejezett erdőfelújítás ápolása a revízióig, valamennyi engedélyezett fafajra az erdészeti hatóság által jóváhagyott esetekben

1. Természetes mag, mesterséges 10 fok felett25
2. Természetes sarj10
3. Mesterséges 10 fok alatt15

V. Állománynevelés (tisztítás) támogatása

1. Természetes mag mesterséges 10 fok felett20
2. Természetes sarj10
3. Mesterséges 10 fok alatt10
4. Fenyő tisztítási anyag megsemmisítésére további20

VI. Tuskózás támogatása, ha az erdészeti hatóság által elfogadott felújítási technológia indokolja

FafajTalaj
homokvályogagyag
Akác506070
Egyéb405060

VII. A célállomány típus 10-30 %-os, elszórtan jelen lévő elegyfafajjal történt megvalósulásakor az elegyesség értékelhető, az erdőfelújítási támogatás befejezett erdőre vonatkozó összegének 10 %-áig.

VIII. Tűzpászták és nyiladékok karbantartása

1. Tűzpászták5
2. Nyiladékok8

IX. Határjelek karbantartására (Ft/db) 1000

59. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az erdőfelújítás, -ápolás és -nevelés támogatásának rendje

1. a) A rendelet 296. §-ának a) pontjában meghatározott munkákra az erdészeti hatóság, az e célra rendszeresített K-1 jelű - a melléklet függelékében feltüntetett - költségvetés-elszámolás összesítő alapján hagyhat jóvá költségvetést.

b) Az erdészeti hatóság a rendelet 58. számú mellékletének VI-IX. pontjaiban jelzett célokra csak a minisztérium által részére meghatározott keret mértékéig hagyhat jóvá költségvetéseket.

c) A költségvetési összesítőt az éves erdőgazdálkodási tervből kiindulva, a támogatott állapotot elérő, illetve a támogatható műveletekre tervezhető erdőrészletek összesítésével kell összeállítani.

A támogatások mértékeit és a támogatható állapotokat, illetve műveleteket az 58. számú melléklet tartalmazza.

d) Az erdőfelújítások sikerességének emelkedése önmagában nem támogatási jogcím, mint ahogy a sikeresség romlása sem támogatást csökkentő tényező.

e) A befejezett erdőfelújítás az 58. számú melléklet I-II-III. pontjai szerint támogatható, illetve arra előleg adható. A befejezett felújításhoz tartozó érték az előlege(ke)t is magába foglalja.

Előleg tervezhető és adható:

- állomány alatti újulatra,

- rendeletben meghatározott fafajú sarjra,

- alátelepítésre,

- egyéves felújításra.

f) A már előző években kifizetett támogatásokat az erdészeti hatóság erdőrészletenként nyilvántartja.

E rendelet alapján tervezett és folyósított támogatások erdőrészletekre vonatkozó összegének megállapításánál a korábban felvett támogatásokat - a tárgyévi normatívák szerint számítva - figyelembe kell venni.

g) Erdőrészletenként előleg egyszer tervezhető és folyósítható, kivéve:

- a természetes felújításokat, ahol az aktuális kötelezettség alá vont területek szakaszos növekedési ütemében több alkalommal is adható, valamint

- a mageredetű, lassan növő - tölgy, bükk és egyéb kemény lomb - faállományú végvágott vagy tarvágott erdőfelújításokat, melyek további egy alkalommal támogathatók, ha nem igényelnek pótlást, az erdőgazdálkodónak nincs bruttó járulékfizetési kötelezettsége és az erdészeti hatóság a pénzügyi keret ismeretében külön elbírálás során a sikeres befejezéshez azt indokoltnak tartja. Az így folyósított két előleg együttes összege nem haladhatja meg a felújításhoz kötődő teljes (befejezett) támogatási érték hetvenöt százalékát.

h) Az 58. számú mellékletben előlegként meghatározott támogatási érték az erdőfelújítások aktuális kötelezettség alá vont területére, illetve a teljes területre akkor tervezhető és folyósítható, ha az erdősítés sikere a hetven százalékot eléri, vagy meghaladja, valamint az erdőfelújítás módját és faállományát az erdészeti hatóság elfogadja. A hetvenszázalékos sikerességet állományrészenként is lehet vizsgálni, ha az állományrész területe meghaladja az egy hektárt. Az erdőrészlet erdősítési határidőinek - erdősítés elkezdése, sikeresség - elbírálása szempontjából az erdősítés évének az első kivitel kezdésének évét kell figyelembe venni.

i) Befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti hatóság az Erdőrendezési Szabályzatban részletezett szakmai követelmények szerint befejezettnek nyilvánít.

j) Természetes mageredetű felújításra (állomány alatti újulat) akkor tervezhető és számolható el előleg, ha az erdőfelújítás módja fokozatos felújító vágás, valamint az idős állomány záródása hetven százalék alatt van, és a célállományként elfogadott mageredetű természetes újulat fedettsége - beleértve annak mesterséges pótlását is - eléri a kötelezettség alá vont terület hetven százalékát.

A támogatás kiszámításának alapja a kötelezettség alá vont terület, illetve az idős állomány záródásának harminc százalék alá süllyedése után a teljes terület. Az erdőfelújítás befejezésének évét a teljes érintett terület kötelezettség alá vonásának évétől kell számítani.

Amennyiben befejezéskor - a mesterséges kiegészítés következtében - a természetes újulat aránya az erdőfelújítás teljes területének ötven százalékát nem éri cl, a felújítás módjaként mesterséges erdőfelújítást, illetve ennek megfelelő támogatási mértéket kell megállapítani.

k) Alátelepítésként számolható el a munkavégzéskor hatvanszázalékos vagy azt meghaladó záródású idős állomány alatt végzett mesterséges erdősítés.

l) Egyéves erdőfelújítás - e rendelet alkalmazásában - minden olyan mesterséges erdőfelújítás, valamint tölgy, cser, magas kőris, egyéb kemény lomb, fehér és szürke nyár, a fehér fűz főfafajú állományok tarvágását követően megjelent mageredetű természetes újulat, ahol a külön jogszabály szerinti első kivitel vagy az ötven százalékot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyészeti időszak telt el, illetve az akác, szürke nyár, valamint az éger, sarjeredetű újulat a tarvágást követő tenyészeti időszak végén.

m) E rendelet alapján elegyesség csak abban az esetben támogatható, ha az a természetközeli erdőtársulás kialakítását elősegítő, mesterséges erdőfelújítás eredményeképpen jött létre, és az elegyfajok tíz-harminc százalék közötti szórt elegyedésben vannak jelen az erdőrészletben.

2. a) E rendelet szerint a jóváhagyott költségvetés alapján a 298. § (3) bekezdése szerint folyósítható évközi előleg kiutalásról az erdőgazdálkodó kérésére az erdészeti hatóság intézkedik.

b) Amennyiben a költségvetés alapjául szolgáló erdőgazdálkodási tevékenység szakszerű végrehajtását az erdészeti hatóság nem látja biztosítottnak, arra évközi előleg nem fizethető.

3. a) Az 58. számú mellékletben meghatározott munkákra támogatás az erdészeti hatóság által jóváhagyott költségvetés alapján folyósítható, ezt tíz százalékot meghaladó mértékben túllépni az elszámoláskor csak a minisztérium előzetes egyetértése alapján lehet. Az elszámolás alapjául az erdészeti hatóság által az erdőgazdálkodási tevékenység ellenőrzése és értékelése (műszaki átvétel) során felvett jegyzőkönyvek adatai szolgálnak.

b) A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót - részvétele biztosítása érdekében - előzetesen értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása az eljárás eredményességét nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről két személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni.

c) Az erdőfelújításokban az erdészeti hatóság minden esetben elvégzi a műszaki átvételt, ha az erdőgazdálkodó a tárgyévben állami támogatást igényel, valamint abban az esetben, ha az erdőfelújításokra a külön jogszabályban megállapított határidők valamelyike lejárt.

Egyébként az erdészeti hatóság az erdőfelújításokat bármely időpontban ellenőrizheti, és annak alapján dönt az addigi pénzügyi támogatás jogosságáról.

d) Az ellenőrzést és a műszaki átvételt az erdészeti hatóság az államigazgatási eljárás szabályai szerint végzi.

4. A rendelet alapján igénybe vett támogatás összegével az erdőgazdálkodók a tárgyévet követő február hó 15-éig kötelesek az erdészeti hatóság felé elszámolni. Az erdészeti hatóság a műszaki átvételek alapján az elszámolásokat felülvizsgálja, igazolja, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról, vagy indokolt esetben rendelkezik a visszafizetésről.

A visszafizetéseket, illetve az Evt. alapján az erdészeti hatóság által határozattal elrendelt befizetési kötelezettséget a határozatban megjelölt számlára kell teljesíteni.

5. Az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonásának engedélyezése esetén csereerdősítésként létesített erdőterületekre az erdőfelújítás normatív támogatásának mértékeit kell alkalmazni.

6. Az Evt. 70. § (4) bekezdésében meghatározott "erdőfelújítás és erdőnevelés normatív támogatásának befejezett értéke" alatt az erdőfelújítás befejezéséig, majd azt követő egyszeri ápolására igényelhető normatív támogatások együttes összegét kell figyelembe venni az igénybevétel évében érvényes összeggel.

7. A közcélból fenntartott gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatási kérelmét, illetve az elszámolást az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az erdőrészletenkénti költségvetést és az erdészeti hatóságnál e célra rendszeresített, a 2. számú függelék szerinti (K-1-1 jelű) formanyomtatványt.

Függelék a 59. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó ........év

neve:

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámlaszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-1

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

költségvetési támogatás terhére elszámolható erdőfelújítási és erdőfenntartási munkákról

E Ft

A: Befizetési kötelezettségek

Befizetendő erdőfenntartási járulék: ........

Év közben befizetett erdőfenntartási járulék: ........

Összesen: .........

B: Kifizetések

Az erdőfenntartási munkák elszámolási összege: ........

Év közben befizetett erdőfenntartási járulék: ........

Összesen: .........

Befizetés (A-B): .........

Támogatási igény (B-A): ........

Megjegyzés:

Kelt: ............, 2000. ........ hó ...nap

P. H.

............................

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) A költségvetést .............. E Ft, azaz .......................... forint összeggel/befizetési kötelezettséggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és a jóváhagyott munkák szakszerű végrehajtását, az ......... E Ft, azaz ........................... forint összeggel/befizetett kötelezettséggel igazolom.

Kelt: ..........., 2000. ......... hó ... nap

P. H.

.............................

erdészeti hatóság igazgatója

SorszámMegnevezésTerület haNormatív támogatás E Ft/haÉrték E Ft
1Befejezett felújítás
2Előleg (folyamatos erdőfelújítás
3Erdőfelújítás összesen (1-2):
Befejezett erdőfelújítások ápolása
4a) természetes mageredetű állományban
5b) természetes sarjeredetű állományban
6c) mesterséges állományban sík területen
7d) mesterséges állományban géppel nem járható területen
8Befejezett ápolás összesen (4-7):
Állománynevelés (tisztítás):
9a) természetes mageredetű állományban
10b) természetes sarjeredetű állományban
11c) mesterséges állományban sík területen
12d) mesterséges állományban géppel nem járható területen
13e) fenyő tisztítási anyag megsemmisítése
14Állománynevelés összesen (9-13):
15Befejezett felújítás elegyességi többlet támogatása
Tuskózás:
16a) akác homokon
17b) vályogon
18c) agyagon
19d) egyéb fafaj homokon
20e) vályogon
21f) agyagon
22Tuskózás összesen (16-21):
Tűzpászták, nyiladékok, határjelek létesítése és karbantartása:
23a) tűzpászták
24b) nyiladékok
25c) határjelek (Ft/db)
26Tűzpászták, nyiladékok, határjelek összesen (23-25):
27Egyéb engedélyezett
28Igényelt állami támogatás összesen (3+8+14+15+22+26+27):
Erdőfenntartási járulékFatömeg brm3Ft/brm3Érték E Ft
29Tölgy
30Bükk
31Akác
32Cser
33Egyéb kemény lomb
34Lágy lomb
35Fenyő
36Erdőfenntartási járulék összesen (29-35):
37BEFIZETÉS (36-28):
38KIFIZETÉS (28-36):

2. számú függelék az 59. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó ........év

neve:

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-1-1

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

közcélból fenntartott gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításáról

SorszámMegnevezésCélállománytípusTerület haNormatív támogatás E Ft/haÉrték E Ft
1Természetes mageredetűTölgy
2Bükk
3Egyéb fafaj
4Tölgy
5Bükk
6Mesterséges 10 fokos és az alatti lejtésű, géppel járható
7Egyéb k. lombos
8Nemesnyár
9Egyéb lágy lombos
10Fenyők
11Mesterséges 10 fok feletti lejtésű, géppel nem járhatóTölgy
12Bükk
13
14Egyéb k. lombos
15Fenyők
16Gazdaságtalan erdők felújítására összesen (1-16)

Kelt: .........., 2000. ........... hó .... nap.

...............................

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) A költségvetést ........... E Ft, azaz ........................ forint összeggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák szakszerű végrehajtását, az ........... E Ft, azaz ...................... forint támogatási igény jogosságát igazolom.

Kelt: ......................, 2000. ................. hó ........ nap

P. H.

...............................

erdészeti hatóság igazgatója

60. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az erdőgazdálkodó ........... év

neve:

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-3

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

költségvetési támogatás terhére elszámolható jóléti és parkerdők üzemeltetési és műszaki létesítmények fenntartási munkáiról

Költségek: E Ft-ban

SorszámMegnevezésKarbantartásÜzemeltetés, őrzésÖsszesen
1Üdülőerdők (pihenő-, séta- és kirándulóerdők)
2Arborétumok (élőfagyűjtemények), botanikus kertek
3Turisztikai célt szolgáló utak
4Turisztikai célt szolgáló erdei autós pihenők
5Egyéb létesítmények
6Összesen:

Kelt: .................., 2000. ................. hó ........... nap

a) A költségvetést .........E Ft, azaz .................... forint összeggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltett adatok helyességét és a jóváhagyott munkák szakszerű végrehajtását, az ......... E Ft, azaz ...................... forint támogatási igény jogosságát igazolom.

Kelt: ......................, 2000. ................. hó ........ nap

P. H.

.............................

erdészeti hatóság igazgatója

61. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Kiállító: .....................................

Támogatási kérelem az erdőgazdálkodási célú költségvetési támogatás igénybevételéhez

Adóazonosító jel: ..................................................

Adószáma: ..........................................................

Pénzforgalmi jelzőszám: ............................................

Gazdálkodási forma: ................................................

Név: ...............................................................

Cím: ...............város/község ................. utca ....... hsz.

1. Az elhúzódó kárpótlási és részarány-tulajdon átadási folyamatokban leromlott erdőállomány-szerkezetének helyreállítását az alábbi erdőrészletekben elvégzem, s ennek alapján a 6/2000. (II. 26.) FVM. rendelet 301. § (3) bekezdése szerinti támogatást kérem részemre kifizetni.

SorszámKözséghatárTag, erdőrészletRendeltetésÁllománytípusTerület (ha)Normatív támogatás ezer, Ft/haTámogatás összege, Ft

2. Az 1996. évi LIV. törvény 26. § (3) bekezdése alapján üzemterv-készítési kötelezettségemnek eleget tettem, s ez alapján a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 302. § (1) bekezdése szerinti támogatást kérem részemre/................................. üzemterv készítő részére kifizetni. Az igényelt támogatás összege:

................. Ft, azaz ............................................. forint.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy köztartozásom nincs.

Kelt: .............................., 2000. .................. hó ......... nap

P. H.

....................

igénylő

A fenti összegű támogatásjogosságát igazolom, a támogatás kifizethető.

Kelt: ..............................., 2000. ................ hó ......... nap

P. H.

......................

kiállító szervvezetője

3. Az erdőbirtokossági társulat, illetőleg a kizárólag erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet végző szövetkezetek cégbejegyzése megtörtént, s ennek alapján a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 301/A. § (2) bekezdése szerinti támogatást kérem részemre kifizetni.[57]

62. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az állattenyésztési és állattenyésztés-szervezési feladatok ellátásának támogatási mértéke

I. Szarvasmarha

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzés, tenyészérték-megállapítás1.1. Törzskönyvi nyilvántartástenyésztő180 Ft/egyed
1.2. Küllemi bírálattenyésztő szervezet180 Ft/egyed
1.3. Tejtermelés-ellenőrzéstenyésztő900 Ft/egyed
1.4. Hústermelés-ellenőrzéstenyésztő400 Ft/egyed
1.5. ITV* szervezésetenyésztő szervezet720 Ft/adag
1.6. TenyészértékbecslésOMMI10 Ft/tehén

* Ivadékteljesítmény-vizsgálat

II. Sertéstenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése1.1. Adatfeldolgozástenyésztő szervezet180 Ft/fialás
2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzés, tenyészérték-megállapítás2.1. Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepentenyésztő szervezet400 Ft/fialás
2.2. Reprodukciós tesztadatok gyűjtésetenyésztő szervezet230 Ft/fialás
2.3. Genetikai vizsgálattenyésztő1170 Ft/vizsgálat
2.4. Inframuszkuláris zsírvizsgálattenyésztő szervezet3150 Ft/vizsgálat
2.5. ÜSTV*tenyésztő szervezet130 Ft/vizsgálat
2.6. EUROP ÜSTVtenyésztő szervezet220 Ft/vizsgálat
2.7. HTV** (egyedi, falkás)tenyésztő12 600 Ft/ivadék
2.8. ÜITV***tenyésztő220 Ft/egyed
2.9. BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálattenyésztő20 000 Ft/vizsgálat

* Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat.

** Hízékonyság és vágóérték-teljesítmény vizsgálat.

*** Üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat.

III. Juhtenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartástenyésztő szervezet60 Ft/egyed
2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzés, tenyészérték-megállapítás2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánkénttenyésztő szervezet120 Ft/egyed
2.2. Minősített anyák bárányozási teljesítményetenyésztő szervezet180 Ft/egyed
2.3. Anyák hústermelő-képessége ismert származású bárányok alapjántenyésztő szervezet360 Ft/egyed
2.4. Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálatatenyésztő szervezet1200 Ft/egyed
2.5. Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálatatenyésztő szervezet6000 Ft/egyed
2.6. Tejelő anyák zárt laktációjatenyésztő500 Ft/egyed
2.7. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú)tenyésztő szervezet30 000 Ft/csoport
2.8. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej)tenyésztő szervezet60 000 Ft/csoport

IV. Kecsketenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartástenyésztő szervezet50 Ft/egyed
2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzés, tenyészérték-megállapítás2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánkénttenyésztő szervezet110 Ft/egyed
2.2. Minősített anyák szaporasági teljesítménye megszületett gidák utántenyésztő szervezet160 Ft/született gida
2.3. Anyák hústermelő-képessége ismert származású gidák alapjántenyésztő szervezet320 Ft/egyed
2.4. Tejelő anyák zárt laktációjatenyésztő szervezet450 Ft/egyed
2.5. Tenyészbakok ivadékvizsgálata (tej)tenyésztő szervezet54 000 Ft/bak

V. Lótenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartástörzskönyvező szervezet540 Ft/egyed
1.2. Kanca tenyésztési adattárolástörzskönyvező szervezet450 Ft/kanca
1.3. Mén tenyésztési adattárolástörzskönyvező szervezet1800 Ft/mén
2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzés, tenyészérték-megállapítás2.1. Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés nyilvántartás)törzskönyvező szervezet720 Ft/egyed
2.2. Törzskönyvi ellenőrzésben tartás (tenyészkancák)tenyésztő szervezet720 Ft/egyed
2.3. Származás-ellenőrzés (vércsoport-vizsgálattal nem kizárt ősök)tenyésztő1080 Ft/vizsgálat
2.4. Tenyészkanca tenyészértékbecsléstenyésztő szervezet640 Ft/egyed
2.5. Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálatatenyésztő szervezet153 000 Ft/egyed

VI. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzés, tenyészérték-megállapítás1.1. Törzskönyvezés
- tyúk
I-II. törzs- és főkönyvi osztályokbantenyésztő40 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi osztálybantenyésztő2,20 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
- lúd
I. törzs- és főkönyvi osztályban első évbentenyésztő220 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
II. törzs- és főkönyvi osztályban első évbentenyésztő180 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi osztályban első évbentenyésztő110 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
I. törzs- és főkönyvi osztályban 2. évtőltenyésztő18 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
II-III. törzs- és főkönyvi osztályban 2. évtőltenyésztő9 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
- kacsa, pulyka
I. törzs- és főkönyvi osztálybantenyésztő13 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
II. törzs- és főkönyvi osztálybantenyésztő11 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi osztálybantenyésztő4 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
I-III. törzs- és főkönyvi osztályban 2. évtőltenyésztő3 Ft/betörzsesített nőivarú egyed
- nyúltenyésztő szervezet600 Ft/tenyésznövedék
- prémes állattenyésztő600 Ft/egyed
- méhtenyésztő5 400 Ft/méhanya

VII. Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény hatály alá tartozó állatfajok esetén a bejelentők és fajtafenntartók támogatásként a fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat - OMMI-vel kötött megállapodásban rögzített - ténylegesen felmerült költségének 50%-át igényelhetik.

63. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Az állattenyésztési és állattenyésztés-szervezési feladatok ellátásához nyújtható támogatás igénybevételének feltételei

I. Szarvasmarha

1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

1.1. Törzskönyvi nyilvántartás - támogatást igényelhet a tenyésztő - az adott tenyésztő szervezet útján - az elismert tenyésztő szervezet tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartási feltételeknek megfelelő egyed után, ha a tenyésztő kéri a nyilvántartásba vételt, és ezt az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi bizonyítvány kiadásával visszaigazolja.

Az igényjogosultságot az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásba vételi listájával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.2. Küllemi bírálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészbikák küllemi tenyészértékbecslését szolgáló küllemi bírálat után, a tenyészbikák elsőborjas leányivadékai alapján.

Az igényjogosultságot az elismert tenyésztő szervezet 60 napnál nem régebbi küllemi bírálati összesítőjével kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.3. Tejtermelés-ellenőrzés - támogatást igényelhet az adott tej- és kettőshasznú fajta elismert tenyésztő szervezetének tagja - az adott tenyésztő szervezet útján -, ha tehénállományát tárgyév január 1-jétől folyamatosan, tejtermelés-ellenőrző szervezet által végzett ellenőrzésben tartja. A támogatás a laktációt zárt tehenek után igényelhető.

Az igényjogosultságot a tejtermelés-ellenőrző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott fajta tenyésztő szervezetéhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

Támogatást igényelhet továbbá az az állattartó, aki - a minisztérium előzetes engedélye alapján - a tejtermelést ellenőrző szervezet (ÁTK KFT) településenként szervezett egyszerűsített tejtermelés-ellenőrzési programjában vesz részt. Az igényjogosultságot a tejtermelést ellenőrző szervezet által kiadott, hatvan napnál nem régebbi iktatott igazolással kell tanusítani, amelyet a támogatási kérelemhez csatolni kell. A támogatási kérelmeket az ÁTK KFT-hez kell benyújtani, amely havonta összesítőívvel továbbítja.

1.4. Hústermelés-ellenőrzés - támogatást igényelhet az adott húshasznú fajta elismert tenyésztő szervezetének tagja - az adott tenyésztő szervezet útján -, ha tehénállományát termelésellenőrzésben tartja. A támogatás a tárgyév során ellett hústermelés-ellenőrzésben tartott tehenek után igényelhető.

Az igényjogosultságot a hústermelés-ellenőrzést végző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesítet t, iktatott és 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott fajta tenyésztő szervezetéhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

1.5. Ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az általa szervezett és a Teljesítményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után, apaállatonként maximum 1000 párosított spermaadagig.

Az igényjogosultságot az adott fajta tenyésztő szervezete által elkészített, az OMMI által engedélyezett és nyilvántartásba vett, 60 napnál nem régebbi ivadékvizsgálati indítási terv nyilvántartási számával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.6. Tenyészértékbecslés - támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végrehajtó szervezet (OMMI) évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek után. Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott és az érintett tenyésztő szervezetek által aláírt, iktatott és 60 napnál nem régebbi kimutatás igazolja.

II. Sertéstenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyéztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Adatfeldolgozás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi adatok adatfeldolgozásának OMMI-től való megrendelését és a költségek megtérítését követően. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészetszámmal ellátott hiteles ellenőrzésbe vont állományok törzskönyvezéséért.

Az igényjogosultságot az átadott fialási rekordokról hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele a pontos, szabályos adatátadás és egyéb kapcsolódó adatok (búgatás, választás, selejtezés, egyedi azonosítók) tekintetében a kódrendszer szabályos használata.

2.2. Reprodukciós teszt adatok gyűjtése - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai alapján Reprodukciós tesztbe vont végtermék előállító telepeken végzett adatgyűjtés után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele azonos a törzs és szaporító telepek feltételeivel.

2.3. Genetikai vizsgálatok - támogatást igényelhet a tenyésztő a stresszérzékenység megállapításáért.

Az igényjogosultságot a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentésével és a számlával kell igazolni, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.4. Intramuszkuláris zsír vizsgálat - támogatást igényelhet a tenyésztő a HVT vagy HVV vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsír % megállapításáért.

Az igényjogosultságot a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentésével és a 60 napnál nem régebbi számlával kell igazolni, melyet csatolni kell a támogatási kérelemhez. A teljesítést az OMMI a támogatási kérelmen iktatószámmal ellátva igazolja.

2.5. Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeket (három ponton történő szalonnavastagság-mérés) a tenyésztő szervezet rögzíti a számítógépes rendszerbe, és átadja az OMMI részére.

Az igényjogosultságot igazolni az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi, az adatok átvételéről kiadott listával kell, az igazolt ÜSTV rekordok számának megfelelően, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. A hitelesítés feltétele a pontos, szabályos adatátadás.

2.6. EUROP üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeket (a vágóhídi minősítő technikának megfelelően szalonnavastagság és karajátmérő-mérés és színhússzázalék-számítás) a tenyésztő szervezet rögzíti a számítógépes rendszerbe, és átadja az OMMI részére.

Az igényjogosultságot igazolni az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi, az adatok átvételéről kiadott listával kell, az igazolt ÜSTV rekordok számának megfelelően, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

A hitelesítés feltétele a pontos, szabályos adatátadás.

2.7. Hízékonyság- és vágóértékteljesítmény-vizsgálat - támogatást igényelhet a tenyésztő a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett egyedi és falkás (végtermékteszt) vizsgálatok végzése alapján, az adat központi adatbankba történő átadását követően.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.8. Üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat - támogatást igényelhet a tenyésztő az elismert tenyésztő szervezet útján a törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított egyedileg megjelölt állatok után, a vágósúly és az EUROP minősítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra az OMMI-nek átadni.

Az igényjogosultságot az ellenőrzött, értékelésre alkalmas adatok alapján hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.9. BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat esetén támogatást igényelhet az a tenyésztő, aki a tenyésztő szervezet által vizsgálatra kijelölt apaállattól spermát fogad és az OMMI-hez benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelően egy apától legalább négy ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha egy kantól három üzemből legalább 12 ivadékot (3x4) adnak át a TVÁ-nek.

Az igényjogosultságot az átvett ivadékok alapján az OMMI iktatószámmal ellátva igazolja, a 60 napnál nem régebbi igazolást a támogatási kérelemhez kell csatolni.

III. Juhtenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszerfenntartása, működtetése

1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi ellenőrzött tenyészetek bárányainak ENAR szerinti jelölése és nyilvántartásba vétele esetén.

Az igényjogosultságot az anyák bárányainak folyamatos jelölése esetén a nyilvántartásba vételt követően a tenyészetenként jelölt bárányok hitelesített számítógépes listájáról készült, OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő anyalétszám, valamint leellett jerkék (első ellésű anyák) után.

Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.2. Minősített anyák bárányozási teljesítménye - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.3. Anyák hústermelő-képessége ismert származású bárányok alapján - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.4. Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az ismert származású (anya, apa) egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.6. Tejelő anyák zárt laktációja - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerültek elvégzésre és kiértékelésük legalább két befejési eredmény alapján történt.

Az igényjogosultságot a zárt laktációval rendelkező anyajuhokról tenyészetenkénti fülszámlista alapján készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.7. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú) - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.8. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej) - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

IV. Kecsketenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszerfenntartása, működtetése

1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi ellenőrzött tenyészetek gidáinak ENAR szerinti jelölése és nyilvántartásba vétele esetén.

Az igényjogosultságot állomány folyamatos jelölése esetén a nyilvántartásba vételt követően a tenyészetenként jelölt gidák hitelesített számítógépes listájáról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő anyalétszám, valamint tárgyévben leellett első ellésű anyák után.

Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.2. Minősített anyák szaporasági teljesítménye született gidák után - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.3. Anyák hústermelő-képessége ismert származású gidák után - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.4. Tejelő anyák zárt laktációja - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Tenyészbakok üzemi ivadékvizsgálata tejtermelésre - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészbakonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

V. Lótenyésztés

1. Állatazonosítási állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszerfenntartása, működtetése

1.1 Állatazonosítás, nyilvántartás - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha elvégezte a lovak (csikók) egyedi azonosításáról felvett adatok számítógépes előfeldolgozását és az adatokat eljuttatta az állattenyésztési központi adatbankba.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.2. Kanca tenyésztési adattárolás - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha az állattenyésztési központi adatbank részére adattárolás céljára előkészíti és feldolgozza a tenyészkancák tenyésztési adatait.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Amennyiben az OMMI az igénylő, a jogosultságot az érintett tenyésztő egyesület ellenjegyzi.

1.3. Fedezőmén tenyésztési adattárolás - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha az állattenyésztési központi adatbank részére adattárolás céljára előkészíti és feldolgozza fedezőmének tenyésztési adatait.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Származásnyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás) - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, a kancafedeztetés nyilvántartásáért.

Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi származásnyilvántartással kell igazolni, melyről kiadott igazolást az igénylőlaphoz mellékelni kell. Amennyiben az OMMI az igénylő, a jogosultságot az érintett tenyésztő egyesület ellenjegyzi.

2.2. Törzskönyvi ellenőrzésben tartás (tenyészkancák) - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi nyilvántartásért, a méneskönyv előkészítésért. A tenyésztők a törzskönyvezéshez nyújtott támogatást a tenyésztő szervezeten keresztül igénylik.

Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi törzskönyvi adatokról kiadott igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.3. Származásellenőrzés - támogatást igényelhet a tenyésztő, ha a származásellenőrzés érdekében az OMMI vércsoportvizsgálatot rendel el, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.4. Tenyészkanca tenyészértékbecslés - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészkancák tenyészértékbecsléséért.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az ellenőrzött és hitelesített tenyészértékbecslési listák és rangsorok alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a méncsikók Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott központi méntelepi sajátteljesítmény vizsgálatáért.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

VI. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

1.1. Törzskönyvezés

Baromfi

Támogatást igényelhet a tenyésztő a tenyésztő szervezetek származási igazolásával rendelkező állományok után a betörzsesített nőivarú egyedenként.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhető.

Nyúl

Támogatást igényelhet az elismert házinyúl- és angóranyúl-tenyésztő szervezet a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplő tetovált egyedi azonosítóval ellátott tenyésznövendék után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

Prémes állat

Támogatást igényelhet a prémesállat-tenyésztő az egyedi bírálat alapján főtörzskönyvbe vett és hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkező tenyésztésre alkalmas egyedek után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

Méh

Támogatást igényelhet a méhanyanevelő, aki törzskönyvezett, a szakintézet által rendszeresen vizsgált és minősített méhcsaládokkal rendelkezik, a vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a vizsgálati díj befizetését követően.

Az igényjogosultságot a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Méhészeti Osztálya igazolja, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető, új anyanevelő esetében az első évben két alkalommal.

VII. A fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

Támogatást igényelhet az a bejelentő, fajtafenntartó, akinek a fajtája a fajtaelismerés keretében központi teljesítményvizsgálaton részt vesz.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

64. számú melléklet a 6/2000. FVM rendelethez

Támogatási kérelem egyes állattenyésztési, tenyésztésszervezési támogatásokhoz

Beküldendő: ....................... tenyésztő szervezetnek

címe: .........................................

1. Természetes személy esetén:

a) neve: ......................................................................

b) lakcíme (megye, irányítószám, település, utca házszám): ....................

c) levelezési címe (ha nem azonos a lakcímmel; megye, irányítószám, település, utca, házszám): .................................

d) anyja neve: ................................................................

e) személyi igazolvány száma: .................................................

f) gazdálkodási formája (őstermelő, egyéni vállalkozó): .......................

g) vállalkozói vagy őstermelői igazolvány száma: ..............................

h) társadalombiztosítási azonosító jele: ......................................

2. Jogi személy esetén

a) megnevezése: ...............................................................

b) székhelye (megye, irányítószám, település, utca, házszám): .................

c) levelezési címe (ha nem azonos a székhellyel; megye, irányítószám, település, utca, házszám): ...................................

d) társadalombiztosítási törzsszám: ...........................................

3. Minden igénylő esetén

a) nyilvántartási (regisztrációs) szám [a 236/1998. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint, tenyésztő egyesület/szövetség esetén a bírósági nyilvántartási szám]: ..............................................................................

b) adóazonosító jel / adószám: ...............................................

c) bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .......................................

d) a finanszírozó bank megnevezése, bankfiók címe: ...........................

e) általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosult / nem jogosult *

f) telephelye (ahol megvalósul a fejlesztés; megye, irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.): ..................................

g) telephelyének tulajdonviszonya (saját / bérelt) *

bérelt esetén: ...............................................................

a bérleti szerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap): ....................

a bérleti szerződés lejártának időpontja (év, hó, nap): ......................

h) telefonszáma: .............................................................

i) ügyintézőjének neve, telefon- és faxszáma: ................................

j) a tenyésztett fajta megnevezése: ..........................................

Az igényelt támogatás jogcímeIgényelhetQ támogatás Ft/tételÖsszes tételszám dbIgényelt támogatás összesen Ft
I. Szarvasmarha-tenyésztés
1.1. Törzskönyvi nyilvántartás180
1.2. Küllemi bírálat180
1.3. Tejtermelés-ellenQrzés900
1.4. Hústermelés-ellenQrzés400
1.5. ITV szervezése720
1.6. Tenyészértékbecslés10
II. Sertéstenyésztés
1.1. Adatfeldolgozás180
2.1. Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen400
2.2. Reprudukciós teszt adatok gyqjtése230
2.3. Genetikai vizsgálat1 170
2.4. Intramuszkuláris zsír vizsgálat3 150
2.5. ÜSTV130
2.6. ÜSTV EUROP220
2.7. HVT12 600
2.8. ÜITV220
2.9. BLUP-ot szolgáló HVT vizsgálat20 000
III. Juhtenyésztés
1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás60
2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként120
2.2. MinQsített anyák bárányozási teljesítménye180
2.3. Anyák hústermelQ-képessége ismert származású bárányok alapján360
2.4. Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata1 200
2.5. Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata6 000
2.6. TejelQ anyák zárt laktációja500
2.7. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú)30 000
2.8. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej)60 000
IV. Kecsketenyésztés
1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás50
2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként110
2.2. MinQsített anyák szaporasági teljesítménye megszületett gidák után160
2.3. Anyák hústermelQ-képessége ismert származású gidák alapján320
2.4. TejelQ anyák zárt laktációja450
2.5. Tenyészbakok ivadékvizsgálata (tej)54 000
V. Lótenyésztés
1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás540
1.2. Kanca tenyésztési adattárolás450
1.3. Mén tenyésztési adattárolás1 800
2.1. Származásnyilvántartás (kancafedeztetés nyilvántartás)720
2.2. Törzskönyvi ellenQrzésben tartás (tenyészkancák)720
2.3. SzármazásellenQrzés (vércsoportvizsgálattal nem kizárt Qsök)1080
2.4. Tenyészkanca tenyészértékbecslés640
2.5. Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata153 000
VI. Baromfi- és egyéb kisállattenyésztés
1.1. Törzsköny

Hozzájárulok, hogy a támogatási kérelemben szereplő adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezeljék, továbbá amennyiben a kért támogatás jogtalan igénylésnek minősül, e tény nyilvánosságra hozható. Nyilatkozom, hogy az 1993. évi CXIV. törvény 13. §-a előírásainak megfelelően a tenyésztési hozzájárulást 1999-ben befizettem/helyettem a felvásárló befizette és ennek bizonylatával rendelkezem.

Kelt: .........................., 2000 .............. hó .......... nap

.........................

igénylő cégszerű aláírása

Figyelmeztetés!

- A csatolandó OMMI igazolás csak a keltezéstől számított 60. napig érvényes.

- Az igénylőlap mellékleteként csak a fentiek szerinti eredeti, iktatószámmal ellátott igazolás vehető figyelembe.

* A megfelelőt kérjük aláhúzni.

65. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem igénybejelentő adatlap a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatáshoz

1. A támogatást igénybevevő

1.1. Természetes személy esetén

neve: .....................................................................

lakcíme (megye, irányítószám, település, utca házszám): ...................

levelezési címe (ha nem azonos a lakcímmel; megye, irányítószám, település, utca, házszám): .................................

anyja neve: ...............................................................

személyi igazolvány száma: ................................................

gazdálkodási formája (őstermelő, egyéni vállalkozó): ......................

vállalkozói vagy őstermelői igazolvány száma: .............................

társadalombiztosítási azonosító jele: .....................................

1.2. Jogi személy esetén:

a) megnevezése: ...........................................................

b) Székhelye (megye, irányítószám, település, utca házszám): ..............

c) levelezési címe (ha nem azonos a székhellyel; (megye, irányítószám, település, utca, házszám): .......................

d) társadalombiztosítási törzsszám: .......................................

1.3. Minden igénylő esetén:

a) nyilvántartási (regisztrációs) száma: ..................................

b) adóazonosító jel/adószám: ..............................................

c) bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: ....................................

d) általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosult/nem jogosult * ...........

e) telephelye (megye, irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.): .....................................................

f) telefonszáma: ..........................................................

g) ügyintézőjének neve, telefon- és faxszáma: .............................

2. A pályázó árbevételei (a mezőgazdasági tevékenységének megítéléséhez)

ÉvMezőgazdasági árbevétele (ezer forint)Összes árbevétele (ezer forint)A mezőgazdasági árbevételének aránya az összes árbevételből (%)
1997
1998
1999

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok, valódiak és hitelesek.

...................

dátum

...................

cégszerű aláírás

Az adatlaphoz mellékelni kell a biztosítási szerződés, az éves díj előírás és a díjfizetési igazolás másolatát!

* A megfelelőt kérjük aláhúzni.

66. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

(Az igénylő tölti ki.)

I.

Adatlap - a támogatási döntésről

(Az igénylő tölti ki.)

I.

(A döntéshozó tölti ki.)

II.

(A döntéshozó tölti ki.)

II.

67. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem pályázat igénybejelentő adatlap

1. A támogatást igénybevevő

1.1. természetes személy esetén

a) neve: ....................................................................

b) lakcíme (megye, irányítószám, település, utca, házszám): .................

c) levelezési címe (ha nem azonos a lakcímmel; megye, irányítószám, település, utca, házszám): ...........................

d) anyja neve: ..............................................................

e) személyi igazolvány száma: ...............................................

f) gazdálkodási formája (őstermelő, egyéni vállalkozó): .....................

g) vállalkozói vagy őstermelői igazolvány száma: ............................

h) társadalombiztosítási azonosító jele: ....................................

1.2. jogi személy esetén:

a) megnevezése: .............................................................

b) székhelye (megye, irányítószám, település, utca, házszám): ...............

c) levelezési címe (ha nem azonos a székhellyel; megye, irányítószám, település, utca, házszám): ..........................

d) társadalombiztosítási törzsszám: .........................................

1.3. minden igénylő esetén:

a) regisztrációs száma (a 236/1998. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint): ....................................................

b) adóazonosító jel/adószám: ................................................

c) bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: ......................................

d) a bonyolító (finanszírozó) bank(fiók) megnevezése, székhelye: ..........................................

e) általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosult/nem jogosult * .......................

f) telephelye (ahol megvalósul a fejlesztés; megye, irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.): .........................

g) telephelyének tulajdonviszonya(saját/bérelt) * ...........................

bérelt esetén: ..............................................................

a bérleti szerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap): ..........................................

a bérleti szerződés lejártának időpontja (év, hó, nap): ..........................................

h) telefonszáma: ............................................................

i) ügyintézőjének neve, telefon- és faxszáma: ...............................

2. A támogatási cél megvalósításának ütemezése

a) kezdés tervezett ideje (év, hónap): ......................................

b) befejezés tervezett ideje (év, hónap): ...................................

3. Az igényelt támogatás forrásösszetétele:

Ezer Ft

Források megnevezése2000. év2001. év2002. évÖsszköltség áfa nélkül
a) saját forrás
b) vissza nem térítendő támogatás összesen
ebből: végleges támogatás
kiegészítő támogatás
c) hitel
d) egyéb nem mezőgazdasági támogatás * *
e) egyéb források * *
Összesen:

4. A kamattámogatásban részesítendő hitel összege ........................ (ezer forint)

5. A kamattámogatás mértéke éves bontásban és összesen

Ezer Ft

200020012002...........Kamattámogatás összesen

6. A pályázó árbevételei (a mezőgazdasági tevékenységének megítéléséhez):

ÉvMezőgazdasági árbevétele (ezer forint)Összes árbevétele (ezer forint)A mezőgazdasági árbevételének aránya az összes árbevételből (%)
1997
1998
1999

7. Az elmúlt három évben igénybe vett agrártámogatások felsorolása:

Ezer Ft

ÉvJogcím megnevezéseFelvett támogatás

8. Egyéb, a rendelet, illetve a pályázati felhívás által előírt adatok, információk

......................................................................

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok, valódiak és hitelesek.

......................

dátum

......................

cégszerű aláírás

A 2., 3. pontokat csak beruházások, a 4-, 5. pontokat csak kamattámogatás esetében kell kitölteni.

* A megfelelőt kérjük aláhúzni.

** Megnevezve

68. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Kérelem Magyarországon még meg nem honosodott károsítók növényvédelmi többletköltségeinek támogatásához

1. Azonosító adatok:

Név: ....................................................................

Lakcím: .................................................................

Telephely: ..............................................................

Adóazonosító jel/adószám: ...............................................

Statisztikai számjel: ...................................................

Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .....................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ....................................

2. Az igénylő (vállalkozás) adatai a kérelem benyújtásakor:

Teljes munkaidős létszám: ...............................................

Saját tőke: .............................................................

Nettó árbevétel: ........................................................

Vállalkozás árbevétele: .................................................

Vállalkozás minősítése:

- mikro 1

- kis 2

- közép 3

- egyéb 4

Művelési ág, növényKözségHelyrajzi számVédekezésben részesített terület (ha)Növényvédelmi többletköltség (Ft)

Kelt: .........................., 2000. ................. hó ........ nap

....................

igénylő

1 Max. 0-10 főt foglalkoztat (ideértve az őstermelőket és a kistermelőket is).

2 11-50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege.

3 51-250 főt foglalkoztat és max. 5000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 3500 millió Ft a mérlegfőösszege.

4 Minden, az 1-3. pontba nem tartozó vállalkozás.

69. számú melléklet a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelethez

Nyilatkozat a költségvetési támogatás visszafizetéséről

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 138. § 1/b) pontjában foglaltak nem teljesítése esetén a kapott támogatás részjegyek arányában rám eső összegét visszafizetem.

Dátum: ..........................................

..........................

aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[2] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[3] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[4] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[5] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[6] Megállapította a 93/2000. (XII. 12.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2000.12.26.

[7] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[8] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 7. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[9] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 7. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[10] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 7. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[11] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[12] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[13] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[14] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 10. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[15] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[16] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 12. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[17] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 13. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[18] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 14. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[19] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 15. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[20] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[21] Számozását módosította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[22] Számozását módosította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[23] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[24] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[25] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[26] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[27] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[28] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[29] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.07.07.

[30] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 18. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[31] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 19. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[32] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 19. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[33] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 20. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[34] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 21. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[35] Megállapította a 93/2000. (XII. 12.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2000.12.12.

[36] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 23. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[37] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 23. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[38] Beiktatta a 68/2000. (IX. 27.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2000.09.27.

[39] Megállapította a 93/2000. (XII. 12.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.12.12.

[40] Megállapította a 93/2000. (XII. 12.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.12.12.

[41] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 24. §-a. Hatályos 2000.07.07.

[42] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2000.07.07.

[43] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2000/37. száma. Megjelent 2000.04.21.

[44] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2000.07.07.

[45] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2000.07.07.

[46] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2000.07.07.

[47] Módosította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2000.07.07.

[48] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 3. melléklet 3. pont). Hatályos 2000.07.07.

[49] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2000.07.07.

[50] A nyitó szövegrészt megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2000.07.07.

[51] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 5. melléklet). Hatályos 2000.07.07.

[52] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 6. melléklet 1. pont). Hatályos 2000.07.07.

[53] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 6. melléklet 2. pont). Hatályos 2000.07.07.

[54] Megállapította a 93/2000. (XII. 12.) FVM rendelet 4. §-a (ld. melléklet). Hatályos 2000.12.12.

[55] Megállapította a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 6. melléklet 3. pont). Hatályos 2000.07.07.

[56] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 7. melléklet). Hatályos 2000.07.07.

[57] Beiktatta a 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet 25. §-a (ld. 8. melléklet). Hatályos 2000.07.07.

Tartalomjegyzék