19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet

az élelmiszerek jelöléséről

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §

(1)[1] E rendeletet - a 8/A. §-ban foglalt rendelkezés kivételével - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Melléklet 70. pontja szerinti végső fogyasztóhoz kerülő élelmiszerekre kell alkalmazni.

(2) A rendeletet azokra az élelmiszerekre is alkalmazni kell, amelyek a külön jogszabály szerinti vendéglátó és közétkeztetési helyekre (a továbbiakban: közétkeztetés) kerülnek.

2. §[2]

E rendelet alkalmazásában:

1. előrecsomagolt élelmiszer: a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 2. cikk (2) bekezdés e) pontja szerinti fogalom,

2. jelölés: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés j) pontja szerinti fogalom.

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §

(1)[6]

(2)[7]

(3)[8]

(4)[9]

(5)[10]

(6)[11]

(7)[12]

(8)[13] Amennyiben a Magyarországon előállított és forgalomba hozott élelmiszer megnevezése külön jogszabályban szereplő őshonos állatfajta neve vagy arra utaló megnevezés, akkor az élelmiszer előállítójának, illetve forgalomba hozójának rendelkeznie kell az adott fajta Magyarországon elismert tenyésztő szervezete által kiadott, az adott egyedre vonatkozó fajtaazonossági igazolással. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott egyed azonosító számát, a származó tenyészet számát, a keresztezett állat esetében a fajtaösszetételt is.

(9)[14] A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 4. számú melléklete szerint hizlalt libából és kacsából Magyarországon előállított termékek végső fogyasztó számára történő forgalomba hozatala esetén kiegészítő jelölést kell alkalmazni. A kiegészítő jelölésnek tartalmazni kell a "Az állatvédelmi előírásoknak megfelelő töméses hízlalásból" szöveget.

7. §[15]

8. §[16]

8/A. §[17]

(1) Az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében előírt információkat Magyarország területén a nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt élelmiszerenzimek és élelmiszerenzim-készítmények csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni.

(2) Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében előírt információkat Magyarország területén a nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni.

(3) Az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében előírt információkat Magyarország területén a nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt aromák csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben előírtak nem zárják ki a jelölések más nyelveken történő feltüntetését sem.

9. §[18]

10. §[19]

11. §[20]

12. §[21]

13. §[22]

14. §[23]

15. §

(1) Ha az élelmiszer a végső fogyasztó vagy a közétkeztetés részére előrecsomagolás nélkül kerül értékesítésre, vagy a fogyasztó kérésére a vásárlás helyén, jelenlétében csomagolják,

a)[24]

b)[25]

(2)[26] Ha az élelmiszert a forgalmazás helyén, de a fogyasztó távollétében előre csomagolják, valamint a nem csomagolt kenyereken csak az 1169/2011/EU rendelet 9. cikk (1) bekezdés a), e), f) és h) pontja, valamint ahol szükséges a k) pontja szerinti jelöléseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kenyerek minőségmegőrzési időtartama a lejárati nap nevének feltüntetésével is megadható.

16. §[27]

17. §

(1)[28]

(2)[29] Magyarország területén forgalomba hozatalra kerülő élelmiszer csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni az 1169/2011/EU rendeletben meghatározott, a fogyasztók tájékoztatásához és az ellenőrzéshez szükséges jelöléseket.

(3)[30]

18. §[31]

19. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[32]

(3)[33]

(4)[34] Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)[35]

b)[36]

c)[37]

d)[38]

e)[39]

f)[40]

g)[41]

h)[42]

i)[43]

j)[44]

k)[45]

l)[46] az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról,

m)[47] az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról,

n)[48] az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról.

o)[49]

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Gaál Gyula s. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelethez[50]

2 számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelethez[51]

3. számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelethez[52]

4. számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelethez[53]

5. számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelethez[54]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.08.29.

[2] Megállapította a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 2014.12.20.

[3] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[4] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[5] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[6] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[7] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[8] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[9] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[10] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[11] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[12] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[13] Beiktatta a 86/2007. (VIII. 17.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.08.25.

[14] Beiktatta a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[16] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[17] Beiktatta a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.01.20.

[18] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[19] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[20] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[21] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[22] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[23] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[24] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[25] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont bb) alpontja. Hatálytalan 2015.04.01.

[26] Módosította a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2014.12.20.

[27] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[28] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[29] Módosította a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2014.12.20.

[30] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[31] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 255. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[34] Megállapította a 167/2004. (XI. 29.) FVM-EüM-GKM együttes rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.12.07.

[35] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[36] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[37] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[38] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[39] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[40] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[41] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[42] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[43] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[44] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[45] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[46] Beiktatta a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.08.29.

[47] Beiktatta a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.08.29.

[48] Beiktatta a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.08.29.

[49] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[50] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[51] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[52] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[53] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

[54] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2014.12.20.

Tartalomjegyzék