46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet

a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének aj) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

(1)[2] Az embert és a környezetet veszélyeztető, külön jogszabály szerint veszélyesnek minősülő anyagok és keverékek, illetőleg az ezekkel folytatott tevékenységek bejelentésével, nyilvántartásával, jegyzékbe vételével kapcsolatban az európai közösségi jog szabályai alapján a magyarországi illetékes (kompetens) nemzeti hatóságra (a továbbiakban: Nemzeti Hatóság) háruló,[3]

a) a bejelentések, a nyilvántartások, a jegyzékbe vétel és a törzskönyvezés európai közösségi jogszabályokkal való összhangjára irányuló,

b)[4] a Kbtv. 1. § (2) bekezdése szerinti tagállamok (a továbbiakban: tagállamok) és az Európai Bizottság, illetve annak illetékes szerve (a továbbiakban együtt: Bizottság) közötti információcserével, - átadással és a kapcsolattartás biztosításával összefüggő feladatokat az országos tisztifőorvos látja el.

(2)[5] Az országos tisztifőorvos látja el a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 121. cikke szerinti tagállami hatóság feladatait.

(3)[6] Az országos tisztifőorvos látja el az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. cikke szerinti illetékes tagállami hatóság feladatait.

1/A. §[7]

Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikkének, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikkének végrehajtására az országos tisztifőorvos nemzeti információs szolgálatot működtet a gyártók, importőrök, továbbfelhasználók és egyéb érdekelt felek ezen közösségi rendeletek szerinti feladataikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos tájékoztatása érdekében.

2. §[8]

3. §[9]

4. §[10]

5. §

(1) A Nemzeti Hatóság a feladat- és hatáskörének gyakorlása során közreműködő szervezetekkel együttműködve, véleményezési joguk biztosításával a Bizottsággal való kapcsolattartás keretében szakértői képviseletet biztosít, illetve részt vesz a kémiai biztonsággal kapcsolatos technikai bizottsági üléseken, munkaüléseken, konferenciákon.

(2)[11] Az országos tisztifőorvos a Kbtv. 25. §-a szerinti Kémiai Biztonságot Koordináló Tárcaközi Bizottsággal együttműködve koordinálja az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggő feladatokat.

6. §[12]

7. §[13]

(1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2)[14] Ez a rendelet

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 121. és 124. cikke,

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. és 44. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.04.20.

[2] Módosította a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.06.01.

[3] A felvezető szöveget módosította a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.05.20.

[4] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[5] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[6] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[7] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.06.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.08.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.08.01.

[11] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.04.01.

[13] Szerkezetét módosította a 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 4. § - a. Hatályos 2008.04.20.

[14] Megállapította a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.20.