313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének c), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a Hgt. hatálya alá tartozó minden hulladékra,

b) a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki vagy amely az a) pont szerinti hulladékot termel, birtokol, kezel, vagy a gyártói felelősség alapján a hulladékká vált termék visszavételéről, kezeléséről gondoskodik.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Hgt. 51. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosokra az ingatlanon, telephelyen keletkező települési hulladékaik tekintetében, amennyiben azt szerződés alapján kizárólag a hulladékkezelést végző közszolgáltatónak adják át."

2. §

A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A hulladék termelője, birtokosa (a továbbiakban együtt: termelő) és kezelője - a szállító kivételével - telephelyenként naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerint kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A telephelyi nyilvántartás tartalmazza az 1. számú mellékletben meghatározottakon kívül a külön jogszabályban* az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó adatot."[1]

3. §

A Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hulladék kezelője - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nyilvántartását az e rendelet 1. számú melléklet 3. pontjában meghatározott adattartalommal alakítja ki és vezeti. A hulladékkezelési tevékenység során keletkező hulladékot és a külön jogszabály* alapján visszavett hulladékot elkülönítetten, a termelőre vonatkozó adattartalommal kell nyilvántartani."[2]

4. §

A Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként - a szállító kivételével - a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja

a) veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy

b) nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot."

5. §

A Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A 7. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett hulladékkezelőnek és a hulladék termelőjének a kötelezettség keletkezésétől számított 60 napon belül e rendelet 6. és 7. számú mellékletének kitöltésével és beküldésével be kell jelentkeznie a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR) ."

6. §

A Korm. rendelet 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hulladék termelőjének nem kell adatot szolgáltatnia azon hulladékról, amelyet szerződés alapján közszolgáltatónak, illetve külön jogszabály* alapján bejegyzett, a hulladék visszavételére kötelezettnek, vagy azzal szerződésben álló átvevőnek ad át."[3]

7. §

A Korm. rendelet 10. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[10. § Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek]

"c) nem veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében a tárgyévet követő év március 1. napjáig" [szolgáltatnak adatot.]

8. §

A Korm. rendelet 11. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus adathordozón (így például: CD, floppy lemez) vagy a külön jogszabályban* meghatározottak szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, valamint a külön jogszabály** szerinti ügyfélkapu igénybevételével teljesíthető. A nyomtatványon és az elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése az e rendelet 2. számú melléklet szerinti nyomtatvány aláírásával történik.[4][5]

(3) Az e rendeletben előírt alaki és tartalmi előírásoknak nem megfelelő adatot szolgáltató, illetve az adatszolgáltatást elmulasztó kötelezettet a felügyelőség az adatszolgáltatás legfeljebb harminc napon belüli helyesbítésére, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére szólítja fel."

9. §

A Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A felügyelőségek

a) a rendszeres éves adatszolgáltatásra kötelezettek adatait minden év augusztus 1-jéig,

b) a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezettek adatait a tárgynegyedévet követő 40. munkanapig dolgozzák fel.

(2) A felügyelőség az adatszolgáltatásban foglaltakat ellenőrzi. Az ellenőrzés során az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartási, valamint a hulladék szállítója esetében a 4. § (3) bekezdése szerinti dokumentációkat az ellenőrzött a felügyelőség képviselőjének köteles átadni.

(3) Amennyiben a kötelezett nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, a külön jogszabály* szerint megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére köteles.[6]

(4) Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra átadhatóak."

10. §

A Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Ez a rendelet a hulladékokról szóló - a 91/156/EGK tanácsi irányelvvel módosított - 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hulladékokra vonatkozó statisztikáról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. és 3. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

11. §

A Korm. rendelet 1.,3.,4. és 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1-4. számú melléklete lép.

12. §

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamit kiszabásának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hbr.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bírság mértéke - a 2. § (4)-(7) és a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - az e rendeletben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként, a mellékletben foglaltak szerint kiszámított összeg."

13. §

(1) A Hbr. 2. §-a (4) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az e § (2) bekezdésének eseteiben alapbírság, szorzószám megállapítása és az 1. § (5) bekezdés szerinti mérlegelés nélkül a jegyző a bírságot, a jogsértés súlyát figyelembe véve 1500 és 50 000 Ft között állapítja meg, az alábbiak együttes teljesülése esetén:"

(2) A Hbr. 2. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve nyilvántartásba vételi (bejelentkezési) kötelezettségek, továbbá az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítése kötelezettségének elmulasztása esetén alapbírság, szorzószám megállapítása nélkül az illetékes környezetvédelmi hatóság a bírságot 200 000 Ft-ban állapítja meg. A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve nyilvántartásba vételi (bejelentkezési) kötelezettségeknek a jogszabályokban meghatározottaknak nem megfelelő teljesítése esetén a bírságot az illetékes környezetvédelmi hatóság legfeljebb 200 000 Ft-ban állapíthatja meg.

(6) Az elektromos és elektronikus berendezések (a továbbiakban: elektromos berendezés) forgalmazásával kapcsolatos környezetvédelmi követelmények, illetve az ilyen berendezések hulladékainak visszavételére vonatkozó jogszabályi előírások nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén alapbírság, szorzószám megállapítása nélkül az illetékes környezetvédelmi hatóság a bírságot:

a) ha a gyártó a tárgyévi begyűjtendő hulladékmennyiséget nem teljesíti: 350 000 forintban,

b) ha a gyártó a visszavételi, vagy a kereskedő az átvételi kötelezettségét nem teljesíti: 25 000 forintban,

c) ha a gyártó a hasznosítási, valamint az ártalmatlanítási kötelezettségét nem teljesíti, vagy az elektromos berendezésben a veszélyes anyagok alkalmazásának külön jogszabályban* meghatározott határértékét túllépi 300 000 forintban állapítja meg.[7]

(7) Az elemek és akkumulátorok forgalmazásával kapcsolatos környezetvédelmi követelmények, illetve az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételére vonatkozó jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén alapbírság, szorzószám megállapítása nélkül az illetékes környezetvédelmi hatóság a bírságot:

a) ha a gyártó, illetve a koordináló szervezet a tárgyévi begyűjtendő hulladékmennyiséget nem teljesíti: a kötelezettségszegés mértékével arányos összeg, azonban legfeljebb 350 000 forintban,

b) ha a gyártó, illetve a koordináló szervezet a visszavételi kötelezettségét nem teljesíti: 450 000 forintban,

c) ha a kereskedő az átvételi kötelezettségét nem teljesíti: 50 000 forintban - mely ismételt kötelezettségszegés esetén 100 000 forintig terjedhet - állapítja meg."

14. §

A Hbr. 3. §-ának (5) bekezdésében a felvezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

"A bírság a (3) és (4) bekezdésben meghatározott módon kiszámított összegét, valamint a 2. § (4)-(7) bekezdésben meghatározott összegét"

15. §

(1) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Bizottság működési rendjét az 1. számú melléklet állapítja meg. Az 1. számú mellékletben előírt feladatokon túl a Bizottság ellátja a hulladékok átvételi követelményeivel kapcsolatos egyéb, jogszabályban számára meghatározott feladatokat."

(2) A Vhr. 31. §-ának (1) bekezdésében a felvezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

"A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos ügyekben eljáró környezetvédelmi hatóságok:"

(3) A Vhr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4) A Vhr. 5. számú mellékletének 1. ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. Az eljárásba - a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - mindig bevonandó]

"ba) telephelyhez kötött és a főváros, megye területén belüli begyűjtési, szállítási tevékenység esetén

első fokon: az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,

másodfokon: az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-gatóság (OKF),"

16. §

E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg

a) a Hbr. 1. § (5) bekezdésében a "az e § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetek kivételével" szövegrész helyébe a "az e § (3) bekezdés e) pontja szerinti esetek kivételével" szövegrész lép, továbbá

b) a Hbr. 1. §-a (3) bekezdésének b), h) és i) pontja, a Hbr. 1. §-ának (3) bekezdés a) pontjában a ", továbbá azok" és a ", nyilvántartási, bejelentési, adatszolgáltatási" szövegrész, valamint a Hbr. 3. §-ának (1) bekezdésében a " - a 2. § (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével -" szövegrész hatályát veszti.

17. §

(1) Ez a rendelet a hulladékokról szóló - a 91/156/EGK tanácsi irányelvvel módosított - 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hulladékokra vonatkozó statisztikáról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. és 3. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom nem veszélyes és veszélyes hulladék esetén, valamint a hulladék kezelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom

1. A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom nem veszélyes hulladék esetében

Általános adatok:

A KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok

A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel

Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról

Adatok hulladékonként:

Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja)

Hulladék megnevezése, kódja

Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága

Csomagolási mód

Fizikai megjelenési formája

Amennyiben a hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint felsorolt R mondatokkal jellemezhető komponenseket tartalmaz, ezek tömegkoncentrációját (annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyesként került besorolásra)

A keletkező hulladék mennyisége (anyagforgalmi egyenleg alapján) (kg)

Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített) össz-mennyiség bevétel vagy kiadás után (kg)

A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg), az átvevő neve, KÜJ és KTJ száma, illetve az exportra kerülő hulladék célországa

A kezelésre átadott hulladék kezelési kódja

A kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (szállítólevél)

Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

Technológiánkénti nyilvántartás az 5. § (3) bekezdés b) pontja esetén:

A hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja (ha van)

A technológia anyagmérlege

A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai

2. A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom veszélyes hulladék esetében

Általános adatok:

A KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok

A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel

Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról

Adatok hulladékonként:

Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja)

Hulladék megnevezése, kódja

Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága

Csomagolási mód

Fizikai megjelenési formája

A hulladék H veszélyességi jellemzője/jellemzői

A veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok), a komponensek tömegkoncentrációja, a hulladék összetevőinek kémiai megnevezése (kivéve C33, C35)

A hulladék veszélyessége: maró, éghető, gyúlékony, robbanóképes, irritáló, toxikus (érintésre), toxikus (belélegzéskor), toxikus (lenyeléskor)

Veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálóra, levegőre, redukáló szerre, más termékre, milyen anyagok esetében?

A keletkező hulladék mennyisége (anyagmérleg alapján) (kg)

Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített) össz-mennyiség bevétel vagy kiadás után (kg)

A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg), az átvevő neve, KÜJ és KTJ száma, illetve az exportra kerülő hulladék célországa

A kezelésre átadott hulladék kezelési kódja

A kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (SZ vagy K kísérőjegy)

Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

Technológiánkénti nyilvántartás:

A technológia leírása, kapacitása

A technológia anyagmérlege a külön jogszabályban1 előírt tartalommal

A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai

3. A hulladék kezelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom

A hulladék kezelője a hulladék átvételének pillanatától nem veszélyes hulladék kezelése esetén az 1. pont szerinti, veszélyes hulladék kezelése esetén a 2. pont szerinti adatokat tartja nyilván kezelési technológiánként és hulladékonként. A kezelés során keletkező hulladékok tekintetében a kezelő a hulladék termelőjére vonatkozó nyilvántartást vezet.

Ezen felül a kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének érdekében a kezelőnek az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van:

A kezelésre átvett hulladék kísérőokmányai,

A hulladék származására vonatkozó adatok, import esetén az exportáló ország megjelölésével

A kezelésre átvett hulladék megnevezése, kódja, mennyisége (kg)

A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg)

A kezelés kódszáma

Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

1 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

2. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

3. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

4. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

5. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez]

Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

1. Általános előírások

1.1.Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban részt vevőknek a jelen szabályzat részét képező kísérőjegyeket kell használniuk:

Kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához (a továbbiakban: "SZ" kísérőjegy) . Ezt a lapot a veszélyes hulladék termelője tölti ki. Ez a kísérőjegy a kezelőig dokumentálja a hulladékot.

Kísérőjegy begyűjtéssel szállítható veszélyes hulladékokhoz (a továbbiakban: "K" lap) . Ezt a lapot a begyűjtő tölti ki minden egyes begyűjtés esetében.

1.2.A veszélyes hulladékok azonosítására a hulladékjegyzékben felsorolt azonosító számokat kell használni.

2. Részletező előírások

2.1.A termelő köteles minden veszélyeshulladék-szállítmányt 4 példányos, általa kitöltött "SZ" kísérőjeggyel ellátni.

2.2.A kísérőjegy negyedik példánya a termelőnél marad. Az 1-3. példányokat a szállító magával viszi. A kezelő a veszélyes hulladék átvétele után a 3. példányt visszaküldi a termelőnek; ezzel igazolja a termelőnek azt, hogy a veszélyes hulladék a birtokába került.

2.3.A termelő köteles a kezelő számára az "SZ" kísérőjegyen kért adatokon túl további adatokat szolgáltatni a veszélyes hulladékok keletkezésének körülményeiről és veszélyességi jellemzőiről, amennyiben ezek a kezelő környezetének, személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszerű kezelése érdekében szükségesek.

2.4.A termelőnek a veszélyes hulladékot tartalmazó csomagolóeszközön láthatóan fel kell tüntetnie az "SZ" kísérőjegy számát és a hulladék EWC kódszámát.

2.5.Ha a veszélyes hulladék kísérőjegyének megfelelő példánya a szállítmány útnak indítását követő 30 napon belül nem kerül vissza a termelőhöz, akkor ezt a körülményt a termelőnek jelentenie kell a környezetvédelmi felügyelőség részére.

3. Szállító, begyűjtő

3.1.A szállító az "SZ" kísérőjegy 1-3. példányait a szállítás során az egyéb szükséges dokumentumokkal együtt magával viszi. A kezelővel az átadás tényét a kísérőjegyen igazoltatja, és a 2. példányt igazolásként megőrzi, az 1. és a 3. példányt pedig a kezelőnél hagyja.

3.2.Sikertelen szállítás esetén az eredeti kísérőjegyet - feltüntetve rajta az átadás meghiúsulásának okát - át kell adni a termelőnek.

4. Begyűjtő járattal szállítható veszélyes hulladékok

(2000 kg-nál kisebb mennyiség esetében, illetve ún. darabos hulladékok esetében)

4.1.A begyűjtő az átvett veszélyes hulladékért mint birtokosa felel tevékenysége időtartama alatt.

4.2.A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítása a termelőtől a kezelőhöz "K" kísérőjeggyel történhet (az "SZ" kísérőjegy helyett) . A "K" kísérőjegyet a begyűjtő tölti ki, azon a hulladék termelője aláírásával igazolja a begyűjtő járattal szállítandó hulladék mennyiségét és összetételét.

A "K" kísérőjegyet 2 példányban kell kitölteni. "K" kísérőjeggyel egy hulladéktermelőtől, alkalmanként, csak 2000 kg-nál kisebb mennyiségű veszélyes hulladék szállítható.

5. Kezelő

5.1.Veszélyes hulladékot a kezelő csak abban az esetben vehet át, ha a veszélyes hulladék kezelésére a felügyelőségtől engedéllyel rendelkezik, és ha a hulladékot azonosította a kísérőjegyen feltüntetettel.

5.2.A kezelőnek telephelye beléptető pontján a veszélyeshulladék-szállítmány okmányain szereplő adatokat egyeztetnie kell az engedélyében lévő felhatalmazással és a birtokossal, illetve a begyűjtővel kötött szerződés esetén a szerződésében rögzített adatokkal.

A kezelőnek meg kell győződnie arról is, hogy a szállított veszélyes hulladék mennyisége és összetétele megegyezik a szerződésben rögzített adatokkal.

5.3.A kezelőnek az átvételt, a kísérőjegy valamennyi példányán, cégszerű aláírásával igazolnia kell. A kísérőjegy 1. példányát bizonylatként meg kell őrizni.

A 2. példányt a szállítónak, illetve a begyűjtőnek kell átadni. A kísérőjegy 3. példányát a termelőnek kell megküldeni.

5.4.A kezelő megtagadhatja a veszélyes hulladék átvételét akkor, ha az nem felel meg a szerződésben, illetve a kísérő dokumentumokban foglaltaknak.

6. Kitöltési útmutató az "SZ", illetve a "K" kísérőjegyhez

A megjelenési forma mezőbe a hulladék 20 °C-on mutatott fizikai megjelenési formájának megfelelő kódszámot kell beírni a következők szerint:

Fizikai megjelenési formaKód
PorP
SzilárdS
Viszkózus/pasztaszerűV
FolyékonyF
GázneműG
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 1-5%)0
Iszapszerű anyag (szárazanyag tartalma: 6-10%)1
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 11-15%)2
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 16-20%)3
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 21-25%)4
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 26-30%)5
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 31-35%)6
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 36–40%)7
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 41–45%)8
Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: >45%)9

A szállítás módja mezőbe az alábbi betűkódok valamelyikét kell beírni:

A szállítás módjaBetűkódja
KözútonR
VasútonT
Belső vízi útonW
Egyéb módono

A szállítás megkezdése mezőbe azt a dátumot kell beírni, amikor a szállítmány elhagyja a termelő telephelyét. A hónapot is arab számmal kell jelölni.

A csomagolás módja mezőbe az elsődleges csomagolásnak megfelelő kódszámot kell beírni:

A csomagolás módjaKódszáma
Hordó1
Fahordó2
Kanna, flakon3
Doboz, tartály, láda4
Zsák5
Kombinált csomagolás6
Nyomásálló tartály7
Ömlesztve8
Egyéb9

A csomagok száma mezőbe: a csomagokat törtszám formájában kell megszámozni úgy, hogy a számláló a csomag sorszámát jelölje, a nevező a csomagok összes számát.

Lábjegyzetek:

[1] * 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól, 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről.

[2] * 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről, 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről, 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről.

[3] * 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről, 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről, 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről.

[4] *2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről.

[5] ** 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

[6] * 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról.

[7] * Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet.

Tartalomjegyzék