31/2014. (XII. 9.) FM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 2. és 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet] 1. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A támogatás célja

1. § A rendeletben szabályozott

a) díjtámogatás célja jégesőkárok megelőzése érdekében a jégeső-elhárító szervezet szolgáltatásait igénybe vevő mezőgazdasági termelők részére díjtámogatás formájában állami támogatás nyújtása,

b) kiegészítő díjtámogatás célja a jégeső-elhárító szervezet által nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás biztosításának részbeni finanszírozása."

2. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 3. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A támogatás jellege

3. § E rendelet előírásai szerint

a) a 4. §-ban meghatározott kedvezményezett vissza nem térítendő díjtámogatást vehet igénybe a jégeső elhárítási díj megfizetéséhez, valamint

b) a jégeső-elhárító szervezet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásként kiegészítő díjtámogatást vehet igénybe az általa nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás költségeinek részbeni finanszírozásához."

3. § (1) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Díjtámogatásra jogosult az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely:]

"a) megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának;"

(2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Díjtámogatásra jogosult az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely:]

"h) nyilatkozik, hogy vállalkozása megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás fogalmának."

4. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A díjtámogatás igénylésére - a 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett meghatalmazása alapján - az a szervezet jogosult, amely]

"d) a tárgyévet megelőző évben végzett jégkár-elhárítási tevékenységéről készített beszámolóját a földművelésügyi hatósághoz és az agrárpolitikáért felelős miniszterhez benyújtotta (kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdő szervezetet);"

5. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A díjtámogatás forrása a Földművelésügyi Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat felhasználási keretszámlán rendelkezésre álló összeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(4) A 3. § a) pontja szerinti díjtámogatásra évente hatvanmillió forint használható fel."

6. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet a következő 7/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Kiegészítő díjtámogatás

7/A. § (1) Az eljárási törvény szerint, kérelemre nyilvántartásba vett szervezet általános csekély összegű támogatásként vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe legfeljebb a jégeső-elhárítási tevékenységével közvetlen összefüggésben, a tárgyévben felmerült, számlával igazolt, az általános forgalmi adó értékét nem tartalmazó költségek erejéig (a továbbiakban: kiegészítő díjtámogatás).

(2) A kiegészítő díjtámogatás igénybevételéhez a szervezetnek a 3. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmét tárgyév december 15-éig kell benyújtania az MVH által közleményben rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon.

(3) Az MVH a támogatási kérelemről a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül dönt.

(4) Kiegészítő díjtámogatásra a szervezet akkor jogosult, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

aa) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,

ab) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

b) nyilatkozik

ba) az a) pontban előírt feltételek teljesítéséről, valamint

bb) arról, hogy, mekkora összegű szolgáltatási támogatást kíván igénybe venni, és

c) a támogatási kérelméhez csatolja

ca) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat és

cb) a költségeket igazoló, saját nevére kiállított számla és a kapcsolódó kifizetést igazoló bizonylat másolatát.

(5) A szervezet kiegészítő díjtámogatást a rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű egyéni támogatási keretösszegének terhére, de évente legfeljebb az 5. § (4) bekezdésben meghatározott összeg tíz százaléka erejéig vehet igénybe azzal, hogy annak fedezetéül elsőként az 5. § (4) bekezdésben meghatározott összeg és a 6. § (5) bekezdése alapján kifizetett összeg különbsége, azt követően pedig az 5. § (3) bekezdése szerinti forrás szolgál."

7. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendelet 7/A. §-a szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

8. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

2. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

9. § (1) Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) VM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. iskolagyümölcs-program: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 23. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal jelölt program;"

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 1. § 8-10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 1. mellékletben - összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével - szereplő terméket állít elő;

9. termelői szervezet: a tanácsi rendelet 152. cikkben meghatározott, valamint a tanácsi rendelet 154. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet;

10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra;"

10. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1-2. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása és az ellátott gyermekek tekintetében a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedés végrehajtása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás."

11. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező)

"b) egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott,"

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az MVH azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, minden év február 28-ig közzéteszi a honlapján."

12. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Egy járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több, szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ járási tankerületenként, míg az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,

a) aki, vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a megyében működő, a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményekben kevesebb a 11. § (5) bekezdése szerinti minőségi kifogás, vagy a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók gondviselői által írásban tett minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanévben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a megyében működő, a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a beérkezett minőségi kifogások arányát kell figyelembe venni,

b) aki, vagy amely több, a közoktatási intézménnyel azonos megyében termett vagy előállított termék szállítását vállalja, valamint

c) aki, vagy amely a szállítások kezdetét megelőző tanévben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményekben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldséggyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, a 3. mellékletben bemutatott kísérő intézkedést valósított meg.

(6) A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel kell megkötnie az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a fenntartó a köznevelési intézmények vagy járási tankerületek tanulólétszámát figyelembevevő, arányos elosztással köti meg a megállapodásokat. Az azonos pontszámot elért kérelmezők közötti egyenlő aránytól a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése érdekében a megyében kizárólag az érintett járási tankerület, vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmező javára el lehet térni. A megyében több tankerület, vagy az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó által fenntartott köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtott kérelmezők között az Intézményfenntartó Központnak megyei szinten, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartónak fenntartói szinten kell alkalmazni az arányos elosztást."

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó, jóváhagyott megállapodását a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal az MVH jóváhagyásával átruházhatja a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. A kérelmezőnek az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmet, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell - az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően - az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani. Az MVH jóváhagyja a megállapodás átruházását, ha az átruházás megfelel a fent meghatározott feltételeknek."

(3) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A szállítások fenntartása érdekében a 19. § (4) bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdés szerinti kötelezettségeinek, a megállapodás jóváhagyását visszavonó határozat jogerőre emelkedését vagy a megállapodás felmondását követően a fenntartó az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését megelőzően meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel a 4-6. §-ban meghatározott megállapodásokat a következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a szállítás időtartama, a termékek és a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal, és legfeljebb az érintett megállapodásokban szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A kérelmezőnek az így megkötött megállapodás jóváhagyására irányuló, a 7. §-ban meghatározott kérelmét legkésőbb a szállítások megkezdését megelőző nyolcadik napig kell az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtania."

13. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 6. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a fenntartó, mint szerződő felek között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:]

"8. a termékek termelésének, előállításának helye (Magyarország, Európai Unió);"

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 6. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a fenntartó, mint szerződő felek között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:]

"13. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (2) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;"

14. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelmező a 4-6. § szerinti megállapodások jóváhagyására - a 4. § (10) bekezdésében foglalt eset kivételével - tanévenként egy kérelmet nyújthat be."

15. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a 4-6. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támogatási keretet, az MVH meghatározza a 12. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4-6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az MVH a megállapodás alapján az adott tanév vonatkozásában a jóváhagyható megállapodások alapján kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét ennek az aránynak megfelelően csökkenti."

16. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)

"c) a megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolását, amelyben a részt vevő tanulók száma, a megvalósítás időpontja, és a kóstoltatott termékek felsorolása, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre."

17. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9-10. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó - 1. melléklet szerinti - támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladná a bruttó kétszáz forintot, akkor az MVH az adott megállapodás vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó támogatás mértékét - egész számra kerekítve -arányosan csökkenti."

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 3. mellékletben meghatározott, a tanév során megvalósított, legalább négy zöldség- vagy gyümölcsféle kóstoltatását tartalmazó, a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatását is magában foglaló kísérő intézkedés végrehajtásáért igényelhető támogatás tanulónként és alkalmanként hatvan forint, de tanulónként és tanévenként legfeljebb kettőszáznegyven forint. A kísérőintézkedés végrehajtásáért igényelt támogatás nem vonatkozhat a kérelmező részére jóváhagyott megállapodásban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására."

18. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátokat a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei főbejáratánál elhelyezze."

19. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MVH a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. Az MVH a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísérő intézkedés végrehajtását igazoló dokumentumokat, és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti."

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége az MVH által az adott időszakra és köznevelési intézményre jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80%-a, úgy a leszállított mennyiségre eső támogatási összeget az MVH a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti."

20. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézmény 4-6. § szerinti megállapodásra vonatkozó, 7. § szerinti jóváhagyás a 6. § (4) bekezdésben meghatározott, az ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot követő teljesítési időszakok vonatkozásában visszavonásra kerül. Az MVH a visszavonásról szóló határozatot annak jogerőre emelkedését követően az érintett fenntartó részére is megküldi."

21. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 21. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

22. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2014. (XII. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet] megállapított 4. § (5) és (6) bekezdését, 6. § (1) bekezdés 8. pontját, 15. § (1) bekezdését, valamint 18. § (3) bekezdését a 2014/2015. tanévre vonatkozóan nem kell alkalmazni.

(2) A 31/2014. (XII. 9.) FM rendelettel megállapított 18. § (4) bekezdést a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

23. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

24. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet

a) 1. § 7. pontjában a "125c. cikke" szövegrész helyébe a "156. cikke",

b) 3. § (5) bekezdésében a "minden év április 1-jétől április 30. napjáig" szövegrész helyébe a "minden év január 1-jétől január 31. napjáig",

c) 3. § (6) bekezdésében a "nyolc" szövegrész helyébe a "tizenöt",

d) 4. § (3) bekezdésében a "tankerületbe" szövegrészek helyébe a "járási tankerületbe",

e) 7. § (1) bekezdésében a "május 16. és június 15. között" szövegrész helyébe a "május 1. és május 31. között",

f) 11. § (2) bekezdésében a "4. § (3) bekezdésére" szövegrész helyébe a "4. § (7) bekezdésére",

g) 13. § (2) bekezdésében a "4. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (7) bekezdése",

h) 17. § (1) bekezdésében a "június 15. után" szövegrész helyébe a "május 31. után",

i) 18. § (3) bekezdésében a "6. § (1) bekezdés 3-7. pontjának" szövegrész helyébe a "6. § (1) bekezdés 3-8. pontjának"

szöveg lép.

25. § Hatályát veszti az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése.

3. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet módosítása

26. § (1) Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet] 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2014/2015. tanévben a kérelmező köteles

a) az augusztus 1-je után kezdődő, a (3) bekezdés szerinti szállítási időszakok vonatkozásában a 6. § (1) bekezdés szerinti szerződés másolati példányát és a szállítási szerződés bejelentésére vonatkozó - az MVH által a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett -, kitöltött nyomtatványt legkésőbb 2014. november 30-ig,

b) a szerződésmódosítás másolati példányát a szerződésmódosítás hatálybalépését követő első hónap végéig

a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez személyesen vagy postai úton benyújtani. Állami intézményfenntartó szerv által előfinanszírozott szerződések esetében a személyes vagy postai úton történő benyújtás helye az MVH központi szerve."

(2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szerződésmódosítás nem eredményezheti a támogatási kérelemben igényelhető támogatás összegének növekedését. Ha a szerződésmódosítás nem felel meg ennek a feltételnek, akkor támogatás kizárólag a (2) bekezdés a) pontja szerinti, eredeti szerződés alapján történt teljesítés után fizethető."

4. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

27. § A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet Mellékletében a "H-1476 Budapest 62., Pf. 4071." szövegrész helyébe a "H-1476 Budapest, Pf. 407." szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

"3. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) VM rendelethez

A kiegészítő díjtámogatás iránti kérelem adattartalma

1. A jégeső-elhárító szerv azonosítására szolgáló adatok (név, székhely, eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosító);

2. A tárgyévben kiegészítő díjtámogatás céljából elszámolni kívánt jégeső-elhárítási tevékenységgel összefüggő költségek, továbbá a költségeket igazoló számlák sorszáma, számlakibocsátó adatai, számla kelte;

3. Az igényelt támogatás összege;

4. Nyilatkozatok."

2. melléklet a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

"3. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A kóstoltatásra mint az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérő intézkedésre vonatkozó követelmények

1. Kóstoltatást, alkalmanként legalább négy gyümölcs-, illetve zöldségféle biztosítása mellett tanulónként, gyümölcs-és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben kell végezni:

1. táblázat

Gyümölcs
AB
TermékAdag/fő
1.Körte1/4 vagy 1/6 db
2.Meggy3 dkg
3.Cseresznye3 dkg
4.Kajszi2 db
5.Őszibarack1/4 vagy 1/6 db
6.Nektarin1/4 vagy 1/6 db
7.Szilva2 db
8.Piros ribiszke3 dkg
9.Fekete ribiszke3 dkg
10.Málna3 dkg
11.Szeder3 dkg
12.Földieper3 dkg
13.Csemegeszőlő3 dkg
14.Sárgadinnye1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő
15.Görögdinnye1 db (min. 3 kg)/30 fő
16.Dió héj nélkül3 dkg
17.Mandula héj nélkül3 dkg

2. táblázat

Zöldség
AB
TermékAdag/fő
1.Sárgarépa3 dkg
2.Zeller3 dkg
3.Hónapos retek3 db
4.Cékla3 dkg
5.Uborka3 dkg
6.Paradicsom1/2 vagy 1/4 db
7.Paprika (tv, kápia, kaliforniai)Tv és kápia - 1/4 db, kaliforniai - 1/4 vagy 1/6 db
8.Fejes saláta1 fej/ 20 fő
9.Karfiol3 dkg
10.Brokkoli3 dkg
11.Karalábé1 db/8 fő
12.Zöldborsó3 dkg (szemes)

2. A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében támogatott termékként kiosztásra kerül.

3. A kóstoltatás végezhető zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak keretében, vagy a köznevelési intézmény által rendezett rendezvények, alkalmak keretében.

4. A kóstoltatást ki kell egészíteni a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek átadásával, pozitív példák bemutatásával.

5. A kóstoltatás keretében tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében verseny, pályázat, jutalom szervezhető."

3. melléklet a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

1. Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A szállítandó termék

A szállítandó terméknek meg kell felelnie az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.

A szállítandó termék termelésének, előállításának helye:□ Magyarország;
Teljesítési helyszínnel azonos megye:.....adag
Teljesítési helyszíntől eltérő megye:......adag
□ EU.
Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésből származó termék aránya:.........%
Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya:.........%
Bio termék aránya:.........%"

"

2. Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Az átvevő és a szállító kötelezettségei

Az átvevő köteles:

1. az 1-6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;

2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;

4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;

5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;

6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;

7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni."

3. Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklet 7. pontjában a "tankerület" szövegrész helyébe a "járási tankerület" szöveg lép.

4. melléklet a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 8. melléklete a következő 5.2. ponttal egészül ki:

(Csatolt dokumentumok)

"5.2. A megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolás, amelyben a részt vevő tanulók száma, a megvalósítás időpontja, a kóstoltatott termékek felsorolása, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre"

Tartalomjegyzék