6/2017. (II. 13.) FM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. § Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében

a) a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg,

b) a "Folyó kiadások és jövedelemtámogatások" szövegrész helyébe a "Nemzeti agrártámogatások" szöveg

lép.

2. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

2. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"u) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert, valamint a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői csoport;"

3. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdésében a "2016. év" szövegrész helyébe a "2017. év" szöveg, a "2016. évben" szövegrészek helyébe a "2017. évben" szöveg lép.

3. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"c) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert, valamint a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői csoport;"

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

6. § (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely)

"c) eleget tesz a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet előírásainak;"

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (9a) és (9b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9a) A (9) bekezdéstől eltérően a 2017. év I., II. és - a 2017. évben elsőfokú döntéssel lezárt - III. negyedévre vonatkozó jogos igények kifizetésére 2017. évben kerül sor.

(9b) A (9) bekezdéstől eltérően a 2017. I. és II. negyedévre, továbbá - a forrás rendelkezésre állásának mértékéig - a 2017. III. negyedévre vonatkozó jogos igények kifizetésére 2017. évben kerül sor."

4. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

7. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

8. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "telephely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

d) 5. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (6) és (7) bekezdésében, 2. számú melléklet 4.4. pontjában, 3. számú melléklet 3.3., 8. és 9. pontjában a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

f) 6. § (6a) bekezdésében és 6/C. §-ában a "megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

5. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

9. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2) A 2017. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a 2017. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2016. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetőek.

(3) A meghatározott támogatási keret 70%-os kihasználtságáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) köteles az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a NÉBIH elnökét tájékoztatni. A forrás kimerülése esetén a miniszter közleményt ad ki."

6. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

10. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában:

a) állati hulla: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti elhullott állat;

b) állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az állattartó gazdaságban az állatért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;

c) TSE rendelet: az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) ABP rendelet: a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) ABP végrehajtási rendelet: a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelet;

f) ártalmatlanítás: az állattartó telepeken keletkező állati hulla kezelése, feldolgozása, égetése az állat-egészségügyi hatóság engedélyével rendelkező állati eredetű hulladékot kezelő, ártalmatlanító, illetve égető üzemben vagy egyéb üzemben, ha azt az ABP rendelet alapján az illetékes állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

g) állati hullát kezelő, ártalmatlanító üzem: az ABP végrehajtási rendelet I. mellékletének 58. pontjában meghatározott létesítmény, amelynek működését az állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

h) állati hullát égető üzem: az ABP végrehajtási rendelet I. mellékletének 56. pontjában meghatározott létesítmény, amelynek működését az állat-egészségügyi hatóság engedélyezte;

i) gyűjtő-átrakó létesítmény: az állat-egészségügyi hatóság által engedélyezett, az ABP végrehajtási rendelet I. mellékletének 53. pontjában meghatározott létesítmény, továbbá az állat-egészségügyi hatóság által nyilvántartásba vett állati hulla gyűjtőhely és gyepmesteri telep;

j) állat-egészségügyi hatóság: az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal.

k) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

11. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2) A 2017. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 3600 millió Ft, amelynek terhére a 2016. évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a 2017. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető."

7. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

12. § (1) A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A 2017. évben rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió forint."

(2) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

8. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

13. § A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

9. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

14. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás és a költségtámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

10. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

15. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

11. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

16. § A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

12. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

17. § Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 11. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzat terhére, a Nemzeti Erdőprogram 10032000-01220191-52000001 számú fizetési számláról kerül biztosításra.

(2) A támogatás mértéke 1800 Ft/km, egy pályázó legfeljebb 7 500 000 forint támogatásban részesülhet."

13. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet módosítása

18. § Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás és a költségátalány forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

14. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

19. § Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

15. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

20. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(3) A jogcím finanszírozására a 2017. évben 100 millió forint használható fel."

16. Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelet módosítása

21. § Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

17. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

22. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

(2) A 2017. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint."

18. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

23. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

(2) A 2017. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint."

19. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

24. § A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet [a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

25. § A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 5. § (9) bekezdésében az "a miniszternek" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszternek" szöveg lép.

20. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

26. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás és költségátalány forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

21. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

27. § Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

22. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

28. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

23. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet módosítása

29. § A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

24. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

30. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

25. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

31. § A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértéke a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a azzal, hogy ha a növényvédőszert a gépi bérmunka-szolgáltatást végző vásárolja meg és juttatja ki, akkor a támogatás mértéke a gépi bérmunka-szolgáltatás ellenértékének 75%-a."

32. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

33. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés a növényegészségügyi megelőzéshez, illetve a növényegészségügyi felszámoláshoz oly módon vesz igénybe gépi bérmunka-szolgáltatást, hogy a növényvédőszer megvásárlását igazoló számla a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére kerül kiállításra, akkor a növényvédőszer gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatásáról

a) a növényegészségügyi megelőzés támogatása vonatkozásában kizárólag a megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának időpontját követően és a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően,

b) a növényegészségügyi felszámolás támogatása vonatkozásában kizárólag a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően

a tárgyévben a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számla használható fel.

(4) A (3) bekezdés szerinti, gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán - a növényvédőszer költségének kivételével - a 2a-2b. mellékletben foglalt számlaadatokat kell feltüntetni."

34. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell)

"c) a növényvédőszer

ca) megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,

cb) 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát;

d) a c) pont szerinti számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat másolatát, amennyiben a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került feltüntetésre;"

35. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 9. § (2) bekezdés a) pontjában az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 1a. melléklet 2. pontjában, 1b. melléklet 2.2. alpontjában, 2a. melléklet 3. pontjában, 2b. melléklet 2.2. alpontjában és a 3. melléklet 3. pontjában a "Szőlőültetvény adatai" szövegrész helyébe a "Szőlőültetvény adatai (helyrajzi számonként külön sorban kell feltüntetni)" szöveg,

c) 3. melléklet 3.4. alpontjában a "Szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; szőlő szaporítóanyag: prebázis, bázis, certifikált vagy standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag)" szövegrész helyébe a "Szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő)" szöveg

lép.

26. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

36. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

37. § A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

a) 5. § (4) bekezdés a) pontjában a "tárgynegyedévet követő év július 15-éig" szövegrész helyébe a "tárgyévet követő év július 15-éig" szöveg,

b) 5. § (9) bekezdésében az "a minisztert" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős minisztert" szöveg

lép.

27. Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet módosítása

38. § Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 66/2016. (X. 12.) FM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

39. § A 66/2016. (X. 12.) FM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a "2016. december 31-én" szövegrész helyébe a "2017. június 30-án" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "2016. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2017. június 30-áig" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a "2016. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2017. június 30-áig" szöveg

lép.

28. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

40. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás forrása Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002."

29. Záró rendelkezés

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 6/2017. (II. 13.) FM rendelethez

A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete a következő 5. táblázattal egészül ki:

"5. 2017. évre vonatkozó támogatási keret

ABC
1.Baromfi megnevezéseIdőszakTámogatási keret
(millió Ft)
2.növendék csirke (vágócsirke), szabadtartásos csirke
és gyöngyös
I. negyedév1200
II. negyedév1300
III. negyedév1290
IV. negyedév1200
3.házi tyúkI. negyedév150
II. negyedév150
III. negyedév150
IV. negyedév150
4.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa
I. negyedév708,64
II. negyedév1107,80
III. negyedév1153,24
IV. negyedév960,32
5.növendék pulykaI. negyedév620
II. negyedév620
III. negyedév620
IV. negyedév620
6.Összesen:12 000

"

Tartalomjegyzék