160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet szabályozza a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (a továbbiakban: IPA) pénzügyi alapok (a továbbiakban együtt: Alapok) egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó közösségi támogatások és hazai társfinanszírozás felhasználásának lebonyolítását és ellenőrzését.

(2) E rendelet szerint kell eljárnia az (1) bekezdésben meghatározott Alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásában jogszabály vagy felhatalmazás alapján eljáró természetes vagy jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak.

(3) E rendelet hatálya kiterjed mindazon jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amely az (1) bekezdésben meghatározott Alapokból közösségi támogatási, illetve hazai társfinanszírozásból hazai társfinanszírozási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásban vagy társfinanszírozásban részesül, valamint a Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TA) projektek kedvezményezettjeire.

2. §[1]

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott Alapok és a hazai társfinanszírozás felhasználásának lebonyolítása és ellenőrzése során e rendelet eltérő rendelkezése hiányában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

3. §

(1) E rendelet alkalmazásában

1. átutalás igénylési dokumentáció: a közös Igazoló Hatóság (a továbbiakban: Igazoló Hatóság) által kiállított átutalási kérelem, költségnyilatkozat és költségigazoló nyilatkozat, amely alapján az Európai Bizottság átutalja a közösségi támogatást;

2.[2] fizetési számla: a kincstárnál vezetett, a közösségi támogatások, illetve a hazai társfinanszírozás pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló, fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla, a lebonyolítási euró számla, közös programszámla, továbbá a vezető partner által a közösségi támogatás, illetve a hazai partner által a hazai társfinanszírozás fogadására szolgáló kincstári vagy pénzügyi intézmény által vezetett fizetési számla;

3. forrásgazda: az Alapok előirányzatai esetében a tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségek viselője és jogok gyakorlója;

4.[3] forráslehívás: azon tevékenységek összessége, melynek eredményeképpen a közösségi támogatás és a hazai társfinanszírozás összege rendelkezésre áll a lebonyolítási euró fizetési számlán annak érdekében, hogy a közösségi támogatás és a hazai társfinanszírozás összege a vezető partner, a partner és a TA projekt kedvezményezettjének a fizetési számlájára átutalásra kerüljön;

5. hazai társfinanszírozás: központi költségvetési és elkülönített állami pénzalapokból származó finanszírozás;

6.[4] hazai társfinanszírozási szerződés: a közösségi támogatás hazai partnere részére nyújtott vissza nem térítendő hazai támogatásra kötött, a hazai társfinanszírozásból származó költségvetési támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait tartalmazó támogatási szerződés;

7. hitelesítés: az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1080/2006/EK rendelet) 16. cikke, illetve az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 718/2007/EK rendelet) 108. cikke szerinti, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által végzett mindazon folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai és helyszíni ellenőrzések összessége, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a partner a támogatási, illetve a hazai társfinanszírozási szerződésben rögzített kötelezettségeit - a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban - teljesítette;

8. hitelesítési jelentés: a partnerország felelős szervezete által az Egyetértési Nyilatkozatban rögzített határidőre és tartalommal összeállított jelentés;

9. hitelesítési nyilatkozat: a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által a vezető partner, illetve partner részére kiadott, a hitelesítés tényét igazoló dokumentum, amely tartalmazza a hitelesítési jelentés összeállításához szükséges információkat;

10. IMIR 2007-2013: az Alapok támogatásával megvalósuló programok és az azok keretében megvalósuló projektek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére szolgáló informatikai rendszer;

11. költségigazolás: a hitelesítési és igazolási tevékenység összefoglaló elnevezése;

12. közös programszámla: a közösségi támogatás fogadása céljából az adott operatív program Igazoló Hatósága által nyitott közös pénzforgalmi számla;

13. közösségi támogatási szerződés: a vezető partnerrel kötött, az Alapokból származó közösségi támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait tartalmazó szerződés;

14. Közös Technikai Titkárság: a közös Irányító Hatóság (a továbbiakban: Irányító Hatóság) által - a részt vevő partnerországok egyetértésével - az egyes programokban meghatározott feladatok ellátása céljából felállított szervezet;

14a.[5] megelőlegezési szerződés: a közösségi támogatásra jóváhagyott projekt hazai partnere, illetve a TA projekt hazai kedvezményezettje részére nyújtott visszatérítendő hazai támogatás folyósítása és visszafizetése tárgyában kötött támogatási szerződés;

15. monitoring: a források felhasználásának (pénzügyi monitoring), az eredményeknek és a teljesítményeknek (szakmai monitoring) mindenre kiterjedő - többek között szabályossági, hatékonysági és célszerűségi szempontból történő - nyomon követése rendszeres jelleggel projekt, illetve program szinten;

16. négy szem elve: az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy felülvizsgálja;

17. partner: több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen megvalósítandó projekt esetén az adott projektrész megvalósításáért a partnerségi megállapodás aláírásával felelősséget viselő, az Alapokból származó közösségi támogatásban részesülő fél;

18. pénzügyi átutalási egység: az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság által megbízott azon szervezet, amely a közösségi támogatás és hazai társfinanszírozás vezető partnerek, illetve partnerek felé történő kifizetését végzi;

19. programszintű hitelesítési jelentés: a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az Igazoló Hatóság által meghatározott formátumban és ütemezéssel az Igazoló Hatóság részére benyújtandó jelentés;

20.[6] szabálytalanság: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet) 2. cikk 7. pontjában, illetve a 718/2007/EK rendelet 2. cikk 6. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a közösségi támogatási szerződésben, a hazai társfinanszírozási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek;

21. szabálytalanság gyanúja: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal;

21a.[7] TA adatlap: a TA projektek tevékenységeit meghatározó és költségvetését tartalmazó dokumentum;

22.[8] TA projekt: olyan projekt, amelynek forrása a programok TA kerete, és amelyet a területi együttműködéshez kapcsolódó programok hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósításának biztosítását, valamint a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működését szolgáló projektelemek alkotnak;

23. tényfeltáró vizsgálat: a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az Igazoló Hatóság által a támogatások lebonyolításában érintett szervezeteknél végzett, a fizetési kérelmek és egyéb, kifizetést alátámasztó dokumentumok ellenőrzése;

24. tényfeltáró látogatás: a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az Igazoló Hatóság által a támogatások lebonyolításában érintett szervezeteknél végzett, az eljárások megfelelőségének vizsgálatára irányuló helyszíni ellenőrzés;

25. vezető partner: több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen megvalósítandó projekt esetén a projekt megvalósításának egészéért felelősséget viselő, az Alapokból származó közösségi támogatásban részesülő fél.

26.[9] irányító hatóságot és a nemzeti hatóságot működtető szervezet: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmak a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő Rendelet), az 1083/2006/EK rendeletben foglaltak szerint értelmezendők.

II. Fejezet

A források tervezése, kifizetési előrejelzés

4. §

(1)[10] Az Alapok támogatásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési törvényben meghatározottak szerint az államháztartásért felelős miniszter által előírtaknak megfelelően a forrásgazdának kell megterveznie.

(2) Az Alapok támogatásaival megvalósuló programokra tervezett közösségi forrást és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az előirányzaton kell megjeleníteni.

(3) Az előirányzatok tervezésénél figyelembe kell venni:

a)[11] a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a programozási időszak kötelezettségvállalási keretelőirányzataira vonatkozó adatait és az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés, és a programok pénzügyi zárásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó kifizetési előrejelzését, valamint a hazai partnerek részére a végső egyenleg megelőlegezéséből fakadó kiadásokat;

b) az Európai Bizottság által elfogadott programokat.

(4) Az Alapok támogatásával megvalósuló programok hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.

(5)[12]

(6) Az Irányító Hatóság - a Közös Technikai Titkársággal egyeztetve - minden év március 31-ig megküldi a tárgyévre és a következő évre összeállított, a közösségi hozzájárulásra vonatkozó kifizetési előrejelzését programonként az Igazoló Hatóság részére.

(7) Az Igazoló Hatóság minden év április 30-ig - az Irányító Hatóság által adott információk alapján - elkészíti és megküldi a tárgyévre és a következő évre összeállított, a közösségi hozzájárulásra vonatkozó kifizetési előrejelzést programonként az Európai Bizottság részére.

III. Fejezet

A PROGRAMSZINTŰ VÉGREHAJTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

Pályáztatás és szerződéskötés

5. §

(1)[13] Az Alapokból származó közösségi támogatásra vonatkozó pályáztatás, a pályázatok elbírálása, a szerződéskötés és a közösségi támogatás folyósítása, a szerződések teljesítése során az Ávr. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 65. cikkének, illetve a 718/2007/EK rendelet 110. cikkének megfelelően a projektek kiválasztásának szempontrendszerét a Monitoring Bizottság hagyja jóvá.

(3) A pályáztatásra és a pályázatok elbírálására vonatkozó főbb előírásokat a pályázati kiírásokban kell meghatározni. A pályázati kiírásokban meg kell jelölni:

a) a jogosult pályázók és partnerek körét,

b) a jogosult programterületet,

c) a támogatható tevékenységeket,

d) az elszámolható költségek körét,

e) a pályázati kiírás keretében rendelkezésre álló közösségi támogatás összegét,

f) a pályázatok benyújtásával kapcsolatos információkat,

g) a pályázatok elbírálásával kapcsolatos információkat,

h) a szerződéskötés feltételeit.

i)[14] a panasz benyújtásának lehetőségét,

j)[15] a támogatási intenzitás mértékét,

k)[16] a Kijelölő Rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott program esetében közösségi hozzájárulásból nyújtott előleg mértékét és az előleggel történő elszámolás részleteit.

(4) Az 1080/2006/EK rendelet 19. cikkének, illetve a 718/2007/EK rendelet 110. cikkének megfelelően a projektek kiválasztása a Monitoring Bizottság, illetve az Irányító Bizottság feladata.

(5)[17] A Kijelölő Rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott program keretében meghirdetett pályázatokon támogatásra jóváhagyott projektek esetén az előleg mértéke legfeljebb a projekt megítélt közösségi hozzájárulásának 15%-a lehet. Az előleg folyósítására több részletben is sor kerülhet.

(6)[18] A Kijelölő Rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott program esetében a közösségi támogatási szerződésben elő kell írni a közösségi hozzájárulásból nyújtott előleggel történő elszámolás részleteit.

(7)[19] A közösségi támogatási szerződés abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetésből nyújtott támogatás biztosítására, kivéve, ha

a) jogszabály eltérően rendelkezik,

b) vis maior esemény következik be, vagy

c) a projekt elszámolható összköltsége az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) mértékének emelése következtében megemelkedik és a megnövelt áfa-tartalommal benyújtott kifizetési igénylések alapján kifizetendő támogatás összegére az eredetileg megítélt támogatás nem nyújt fedezetet.

(8)[20] A (7) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kedvezményezett legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg kérelmezheti a vezető partneren keresztül a közösségi támogatási szerződés módosítását, ha nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért projektjét bruttó módon tervezte vagy arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét.

(9)[21] A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kedvezményezett nevét,

b) a közösségi támogatási szerződés számát,

c) a kérelmezett elszámolható összköltséget,

d) a kérelmezett támogatási összeget, és

e) a költségnövekmény okait dokumentumokkal alátámasztva.

(10)[22] A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.

5/A. §[23]

Ha a központi költségvetésről szóló törvény arra felhatalmazást ad, lehetőség van az egyes programok operatív programokban jóváhagyott keretén felül többlet-kötelezettségvállalásra. A többlet-kötelezettségvállalás eljárásrendjét a külgazdasági ügyekért felelős miniszter az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter bevonásával készíti el.

A pénzügyi lebonyolítás részletes szabályai

A közösségi hozzájárulások fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári fizetési számlák[24]

6. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkező előfinanszírozás, időközi kifizetések és végsőegyenleg kifizetés fogadására az Igazoló Hatóság programonkénti bontásban euró közös programszámlákat nyit a Kincstárban.

(2) A programonként nyitott euró közös programszámlák felett az Igazoló Hatóság rendelkezik.

(3)[25] A fizetési számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4)[26] A fizetési számlák vezetésével kapcsolatos bárminemű költség elszámolása az államháztartásért felelő miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.

(5)[27] A fizetési számlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR 2007-2013-ban kell kiállítani.

(6)[28] A 7-8. §-ban és a 23. §-ban említett fizetési számlák esetében a (3)-(5) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

7. §

(1)[29] A központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője) programonként euróban vezetett lebonyolítási fizetési számlát nyit a kincstárban. A lebonyolítási fizetési számla felett az Irányító Hatóságnak rendelkezési joga van.

(2)[30] A lebonyolítási fizetési számla a vezető partner által benyújtott és jóváhagyott fizetési kérelem alapján közösségi támogatásra jogosult költségek Alapokból történő megtérítésére, az Egyetértési Nyilatkozatban - az 5. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - meghatározott mértékben a vezető partner részére folyósítandó előleg kifizetésére és a vezető partner által bármilyen jogcímen történő visszafizetésére, valamint a TA források kifizetésére szolgál. Ezen lebonyolítási euró fizetési számlák fölött a fejezetet irányító szerv vezetője az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság javaslatára rendelkezési jogot biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek, a TA források átutalásának kivételével.

(3)[31] Minden év február 15-ig az Irányító Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság átutalja a lebonyolítási euró fizetési számlán keletkező kamat összegét az előirányzat-felhasználási keretszámlára.

(4)[32] A Kincstár a fizetési számla kivonatát a pénzügyi átutalási egységnek, az Irányító Hatóságnak, a Nemzeti Hatóságnak és a forrásgazdának elektronikus úton küldi meg.

8. §

(1)[33] Az Irányító Hatóság a TA partnerországonkénti társfinanszírozásának kezelése céljából programonként euró fizetési számlát nyit a kincstárban.

(2)[34] A TA források partnerországonkénti társfinanszírozásának kezelése céljából nyitott euró fizetési számlák felett az Irányító Hatóságnak rendelkezési joga van.

9. §[35]

A kincstár által kiállított fizetési számlák kivonatainak adatait a fizetési számla felett rendelkezőknek az IMIR 2007-2013-ban a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül kell rögzíteni, és a rögzítést követő 2 munkanapon belül jóváhagyni.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás-igénylés

10. §

Az Igazoló Hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal.

11. §

Az Európai Bizottság részére benyújtott időközi kifizetési kérelmek és végső-egyenleg kifizetések kizárólag olyan kifizetett és hitelesítési nyilatkozattal alátámasztott, IMIR 2007-2013-ban rögzített költségeket tartalmazhatnak, amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elszámolható költségnek minősülnek.

12. §

Az Igazoló Hatóság a közösségi támogatás és a társfinanszírozás, valamint a partner saját forrásainak felhasználása alapján programonként az IMIR 2007-2013-ban összeállítja az időközi átutalás igénylési dokumentációt, majd megküldi az Európai Bizottság részére.

13. §

(1) A végső elszámoláskor az Igazoló Hatóság az IMIR 2007-2013-ban összeállítja a költségnyilatkozatot a programok közösségi támogatásra való jogosultságáról hozott európai bizottsági döntésben meghatározott kifizetési határidőt követő 6 hónapon belül.

(2) Az Igazoló Hatóság a végső egyenleg átutalás igénylési dokumentációját - az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetéseket követően - továbbítja a közös Ellenőrzési Hatósághoz (a továbbiakban: Ellenőrzési Hatóság) a programok közösségi támogatásra való jogosultságáról hozott európai bizottsági döntésben meghatározott kifizetési határidőt követő 7 hónapon belül.

A közösségi hozzájárulás forráslehívása és kifizetése[36]

14. §

(1)[37] A Közös Technikai Titkárság az alábbiak szerint jár el:

a) a Kijelölő Rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott program esetén rögzíti az előleg mértékét és összegét az IMIR 2007-2013-ban és kezdeményezi a pénzügyi átutalási egységnél a közösségi hozzájárulás kifizetési folyamatának elindítását,

b) ellenőrzi a vezető partner által benyújtott projekt előrehaladási jelentést, a partnerszintű hitelesítési nyilatkozatok és számlaösszesítők alapján projektszinten összesített fizetési kérelmet az IMIR 2007-2013-ban és kezdeményezi a pénzügyi átutalási egységnél a közösségi hozzájárulás visszatérítési folyamatának elindítását.

(2)[38] A Közös Technikai Titkárság kezdeményezése alapján a pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR 2007-2013-ban a programonként összesített közösségi hozzájárulás forráslehívási dokumentációt, amely az IMIR 2007-2013-ban rögzített, még le nem hívott közösségi támogatásra jogosult hitelesített költségek és az előlegek adatainak összesítését jelenti, majd elektronikus úton benyújtja jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz.

(3) Az Irányító Hatóság a hozzá beérkezett dokumentumokat a jóváhagyást követően megküldi az Igazoló Hatóság felé.

(4)[39] Az Igazoló Hatóság a jóváhagyást követően gondoskodik a közösségi támogatás átutalásáról az euró közös programszámla egyenlegének erejéig az euró lebonyolítási fizetési számlára. Az Igazoló Hatóság az euró közös programszámláról részteljesítést nem végez.

(5)[40] A pénzügyi átutalási egység a fizetési számlán történt jóváírásról szóló fizetési számla kivonatának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül indítja a vezető partnerek fizetési számláinak javára a közösségi támogatások jóváhagyott összegét euróban.

(6)[41] Az euró lebonyolítási fizetési számláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok az IMIR 2007-2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(7)[42] Az Irányító Hatóság havi gyakorisággal gondoskodik a magyar partnereknek juttatott közösségi forrásokról a lebonyolítási fizetési számláról történő kiutalás hónapjában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyamon készült - az Áht. 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott - kiegészítő szelvény megküldéséről a kincstárnak.

(8)[43] Ha valamely operatív program euró programszámlájának egyenlege nem teszi lehetővé a közösségi hozzájárulás utalását, úgy az Irányító Hatóság a külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel, az államháztartásért felelős miniszterrel és az Igazoló Hatósággal történő konzultációt követően, a körülményeket és a beavatkozás következményeit egyedileg megvizsgálva és elbírálva, elsősorban likviditási szempontok és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével dönt az átcsoportosítás szükségességéről és kezdeményezi az átcsoportosítást az Igazoló Hatóságnál.

Költségigazolás

15. §

(1) Az Igazoló Hatóság felelősségi körébe tartozik a partnereknél felmerült - a partnerek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt, hitelesítési nyilatkozatokkal alátámasztott - és kifizetett költségek, a hitelesítési jelentések, továbbá az Irányító Hatóság által az Igazoló Hatóság részére benyújtott programszintű hitelesítési jelentések alapján az átutalás igénylési dokumentáció kiállítása és benyújtása az Európai Bizottság részére.

(2) Az Igazoló Hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítő információ kérésére, melyet az Irányító Hatóság vagy a Közös Technikai Titkárság köteles haladéktalanul az Igazoló Hatóság rendelkezésére bocsátani.

(3) Az Igazoló Hatóság a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet, vagy tényfeltáró látogatást tehet a lebonyolításban érintett szervezeteknél.

(4) Az Igazoló Hatóság előzetes értesítése alapján az Irányító Hatóság hozzáférést biztosít az Igazoló Hatóság által írásban felhatalmazott személyek részére az Irányító Hatóságnál, a Közös Technikai Titkárságnál és a pénzügyi átutalási egységnél elektronikus és papír alapon rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz.

16. §

Annak érdekében, hogy az Igazoló Hatóság az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségét meg tudja ítélni, az Irányító Hatóság

a)[44] tájékoztatásul továbbítja az Igazoló Hatóság és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére a saját, a Közös Technikai Titkárság és a pénzügyi átutalási egység ellenőrzési rendszerében elkészült, vagy egyéb, ellenőrzésre jogosult hazai vagy külföldi szervezetek által elkészített ellenőri jelentéseket - az Ellenőrzési Hatóság által végzett ellenőrzések kivételével - a jelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül,

b)[45] tájékoztatásul megküldi az Igazoló Hatóság és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére a programszintre vonatkozóan elkészített iránymutatásokat, beleértve a folyamatba épített ellenőrzésekre és a hitelesítési nyilatkozatokra vonatkozó iránymutatást, illetve írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot ezek módosításairól,

c)[46] tájékoztatásul megküldi az Igazoló Hatóság és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére az Irányító Hatóság által jóváhagyott működési kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenőrzési nyomvonallal együtt, beleértve a Közös Technikai Titkárság és a pénzügyi átutalási egység működési kézikönyveit,

d)[47] írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert a működési kézikönyvek és az ellenőrzési nyomvonal módosításáról, valamint az Irányító Hatóság, Közös Technikai Titkárság és a pénzügyi átutalási egység szerződéseiben foglalt átruházott feladatokról és a megvalósult lényegesebb szervezeti változásokról a módosítást követően egy hónapon belül,

e)[48] e rendelet szabálytalanságok kezelésére vonatkozó előírásainak megfelelően rendszeresen tájékoztatja az Igazoló Hatóságot és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert a szabálytalanságok kezeléséről,

f)[49] 10 napon belül írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert az Európai Bizottság esetleges, irányítási és ellenőrzési eljárásokkal, illetve monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott ajánlásainak tartalmáról.

17. §

(1) A Közös Technikai Titkárság az átutalás igénylés összeállítására vonatkozó Igazoló Hatósági értesítést követő 10 munkanapon belül az Igazoló Hatóság által meghatározott formában és tartalommal programszintű hitelesítési jelentést állít ki, melyben a vezető partnerek által benyújtott, partnerenkénti hitelesítési nyilatkozatok alapján nyilatkozik

a) a vonatkozó időszakban az IMIR 2007-2013-ban rögzített költségek elszámolhatóságáról,

b) a vonatkozó támogatási szerződéseknek és az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályoknak való megfelelőségéről,

c) a hitelesítési jelentésekben foglaltak alapján a partnerországok által működtetett ellenőrzési rendszerek megfelelőségéről,

d) és információt szolgáltat a partnerországok által kifizetett közkiadásokról és a partnerország szintű hitelesítési jelentésekhez csatolt szabálytalansági jelentések típusáról, számáról,

e)[50] a vonatkozó időszakban a program lebonyolítási fizetési számlára befolyt követelések összegéről.

(2) Az Irányító Hatóság a Közös Technikai Titkárság által összeállított hitelesítési jelentést szükség esetén kiegészítheti, egyetértése esetén a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül ellenjegyzi, majd azt követően 5 munkanapon belül továbbítja az Igazoló Hatóság részére.

Technikai Segítségnyújtás forráslehívása

18. §

(1)[51] A TA projektet a Monitoring Bizottság fogadja el. A TA projekt elfogadásával a TA adatlap is elfogadottnak tekintendő. Az Irányító Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság a TA projektek kedvezményezettjeivel a TA adatlapok alapján támogatási szerződést (a továbbiakban: TA támogatási szerződés) köt.

(1a)[52] A Monitoring Bizottság dönthet az egyes TA projektekre jóváhagyott források megemeléséről. A TA támogatási szerződés a támogatott tevékenység határidejének lejártát megelőzően módosítható azzal, hogy a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet-költségvetésitámogatás biztosítására, kivéve ha a többlet-költségvetésitámogatás biztosítását a Monitoring Bizottság forrásnövekedésről szóló döntése alapozza meg.

(2)[53] A likviditás biztosítása érdekében az Irányító Hatóság a hazai társfinanszírozásból támogatási előleget biztosíthat a programok végrehajtására a TA projektek hazai kedvezményezettjei részére, amellyel a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés a)-d) és h) pontjában meghatározott programok esetén legkésőbb 2016. június 30-áig, a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott programok esetén legkésőbb 2017. június 30-áig kell elszámolni.

(3) A TA projektek kedvezményezettjei számára a TA szerződésben rendszeres időközönkénti elszámolás készítési kötelezettséget kell előírni. Az Irányító Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság által megvalósított TA projektekre vonatkozóan az Irányító Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság fizetési kötelezettséget szállító részére is teljesíthet központi költségvetési forrásból.

(4) A TA projektek végrehajtása során felmerült költségeket a Nemzeti Hatóság hitelesíti.

(5) A Nemzeti Hatóság hitelesítését követően a Közös Technikai Titkárságot működtető szervezet gondoskodik a közösségi hozzájárulás és a hazai társfinanszírozás forráslehívási dokumentációk elkészítéséről. A közösségi forráslehívási dokumentáció jóváhagyása, illetve a közösségi hozzájárulás utalása a 14. § (3)-(4) bekezdésben leírtak szerint, a hazai társfinanszírozás forráslehívási dokumentáció jóváhagyása, illetve a hazai társfinanszírozási hozzájárulás utalása a 26. § (4) bekezdés alapján történik azzal, hogy a központi költségvetési forrásból megelőlegezett közösségi hozzájárulás a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára kerül visszautalásra.

(6)[54] A programban részt vevő külföldi partnerország, illetve partnerországok nemzeti társfinanszírozási részéről a Közös Technikai Titkárságot működtető szervezet által kiállított forráslehívást az Irányító Hatóság jóváhagyja, majd gondoskodik a jóváhagyott összegnek az adott partnerország(ok) társfinanszírozási összegének kezelésére nyitott Technikai Segítségnyújtás euró partnerország társfinanszírozási fizetési számláról a lebonyolítási számlára történő átutalásáról.

(7)[55] A lebonyolítási fizetési számlákon jóváírt támogatási összegek kifizetéséről az Irányító Hatóság gondoskodik a TA projekt kedvezményezettje számlájának javára a 14. § (6) és a 26. § (6) bekezdésben leírtak szerint.

(8)[56] Az Irányító Hatóság havi gyakorisággal gondoskodik a TA projektek magyar kedvezményezettjeinek jutatott partnerországi forrásokról a lebonyolítási fizetési számláról történő kiutalás hónapjában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyamon készült - az Áht. 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott - kiegészítő szelvény megküldéséről a kincstárnak.

(9)[57] A nemzeti hatóság biztosítja a TA projektek hazai kedvezményezettje részére a külföldi partnerország nemzeti társfinanszírozási hányadának átmeneti finanszírozását a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés h) pontja szerinti együttműködési program esetén, ha a partnerország társfinanszírozásának kezelésére szolgáló, euró pénznemben vezetett fizetési számla vagy annak alegyenlege kifizetést nem tesz lehetővé.

IV. Fejezet

A HAZAI SZINTŰ LEBONYOLÍTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

19. §

(1)[58] A programok keretében meghirdetett pályázatokon közösségi támogatásra jóváhagyott projektek - kivéve az ESPON 2013 és az URBACT 2007-2013 programokat - hazai partnerei a kapcsolódó hazai társfinanszírozást további pályáztatás nélkül a Nemzeti Hatóság biztosítja.

(2) A hazai partnerek számára a hazai társfinanszírozás maximális összegét euróban kell rögzíteni. A hazai partnerek számára a hazai társfinanszírozás euróban kerül kifizetésre.

(3) A Nemzeti Hatóság felelős a hazai társfinanszírozás biztosítása érdekében a hazai partnerekkel való szerződéskötésért.

(4) A hazai társfinanszírozási szerződésben elő kell írni a hazai partner részére, hogy szabálytalanság esetén, amennyiben a közösségi támogatási összeg visszafizetendő részét a vezető partner részére határidőre nem fizeti vissza, a Nemzeti Hatóság ezen összeget kamatokkal növelten követelheti tőle.

(5) Amennyiben a hazai partner nem teljesíti a hazai társfinanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett közösségi, illetve hazai társfinanszírozási támogatás egészét vagy arányos részét kamattal növelten kell visszafizetnie. A kamatláb - a közösségi forrás tekintetében a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés c)-d) és i)-j) pontjaiban megjelölt operatív programok kivételével - másfél százalékponttal haladja meg azt a kamatlábat, amelyet az Európai Központi Bank az irányadó refinanszírozási műveletekre alkalmaz a visszafizetési felszólítás időpontjában.

(6)[59] A hazai társfinanszírozási szerződésnek tartalmaznia kell a hazai partner által választható következő biztosítékok közül legalább egyet:

a) felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás,

b) biztosítási szerződés alapján kiállított, a készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvény,

c) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény,

d) bankgarancia,

e)[60] belső egyházi jogi személy esetében a bevett egyház vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szerve által vállalt készfizető kezesség.

(7) A hazai társfinanszírozási szerződés egyéb tartalmi követelményeit a Nemzeti Hatóság határozza meg és hagyja jóvá.

(8)[61] Az Ávr. 75. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú írásbeli nyilatkozatot a hazai társfinanszírozási szerződések megkötése feltételeként kell kérni a közösségi támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnereitől. E nyilatkozat a hazai társfinanszírozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

(9)[62]

(10) A szükséges jogerős hatósági engedélyek, hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély hiányában a közösségi finanszírozásra jóváhagyott projekt hazai partnerével a hazai társfinanszírozási szerződés abban az esetben köthető meg, ha a projektrész az előkészítéstől kezdve a megvalósításon keresztül egy beruházás teljes egészét magába foglalja, és a hazai partner kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges engedélyeket a projektrész megvalósítása során beszerzi.

(11)[63] A (6) bekezdés b)-e) pontok alapján nyújtott biztosíték értékének el kell érnie a hazai partner számára a projekt keretében nyújtandó közösségi hozzájárulás és a hazai társfinanszírozás összegét.

(12)[64] Nem köteles a (6) bekezdés szerinti biztosítékot nyújtani

a) a központi költségvetési szerv,

b)[65] az egyházi jogi személy, ha a támogatás az általa végezett olyan tevékenységével kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív támogatásra jogosult,

c) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb társulása, ha

ca) a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, vagy

cb) a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik,

d) a Nemzeti Hatóság döntése alapján az állami többségű tulajdonban lévő gazdasági társaság, ha a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül.

Hitelesítés

20. §

A programok keretében megítélt közösségi támogatások és a hazai társfinanszírozás felhasználásának hitelesítése a hitelesítési tevékenységre jogszabály által kijelölt szervezet feladata.

21. §

(1) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a hazai partner által benyújtott valamennyi, a felmerült és a partner által kifizetett költséget alátámasztó dokumentum formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról.

(2) A dokumentum alapú ellenőrzés keretében különösen a következőket kell ellenőrizni:

a) a hazai partner által benyújtott jelentésben szereplő költségek kifizetésre kerültek és számlákkal vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal megfelelően alátámasztottak;

b) a benyújtott számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok valós költségeken alapulnak, és a programok keretében jóváhagyott projekt kapcsán merültek fel;

c) a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő teljesítés összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és a támogatási szerződéssel;

d) a költségek elszámolhatók a programok keretében meghatározott elszámolhatósági szabályoknak megfelelően, a közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban;

e) a költségeket alátámasztó dokumentumok teljes körűek, formai és tartalmi szempontból megfelelőek;

f) a hazai partner az összes projekttevékenységre vonatkozóan megfelelő és megbízható nyilvántartási rendszerrel rendelkezik, azaz a szükséges ellenőrzési nyomvonal létezik;

g) az Alapokból származó támogatás, illetve a hazai társfinanszírozás felhasználása során nem történt szabálytalanság;

h) kettős finanszírozás nem valósul meg;

i) a benyújtott bizonylatok, dokumentumok alapján megállapítható, hogy az állami támogatásokkal, a környezetvédelemmel, az esélyegyenlőséggel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos követelményeket betartották;

j) a benyújtott bizonylatok, dokumentumok alapján megállapítható, hogy a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályokat betartották;

k) a benyújtott bizonylatok, dokumentumok alapján megállapítható, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályokat betartották;

l) a projektek támogatási szerződéseknek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását;

m) a teljesítés igazolását.

(3)[66] A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet köteles gondoskodni a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi rendelkezések előírásai teljesülésének ellenőrzéséről.

(4)[67]

(5)[68]

(6)[69]

(7)[70]

(8)[71]

(9)[72]

(10)[73]

(11)[74]

(12)[75]

21/A. §[76]

A hazai partner által lefolytatott valamennyi közbeszerzési eljárás esetében a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet jogosult a közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentumát a hazai partnertől bekérni.

21/B. §[77]

Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében - a 21/C-21/G. § kivételével - a hazai partner

a) a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 40 nappal,

b) a rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során az ajánlat benyújtását megelőző 10 napon belül

köteles megküldeni a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az eljárást megindító ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívást, valamint - ha annak készítése a Kbt. szerint kötelező - az ajánlati dokumentációt, vagy kétszakaszos eljárás esetén, ha a hazai partner készített részvételi dokumentációt.

21/C. §[78]

(1) Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetén a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, valamint a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében a hazai partner a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 40 nappal a közbeszerzési dokumentumokat minőségellenőrzés céljából a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnél nyújtja be.

(2)[79] A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vagy a külgazdasági ügyekért felelős miniszter elvégzi a közbeszerzési dokumentumok minőségellenőrzését, mely ellenőrzési folyamat végén minőségellenőrzési tanúsítványt állít ki és erről tájékoztatja a hazai partnert.

(3) A hazai partner a közbeszerzési dokumentumokat a minőségellenőrzési tanúsítvány figyelembevételével véglegesíti.

21/D. §[80]

A hazai partner a közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg, ha a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vagy a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte. A hazai partner az eljárás megindításával egyidejűleg az eljárást megindító végleges dokumentumot a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére megküldi. A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve a Kbt. szerint jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

21/E. §[81]

(1)[82] A hazai partner a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet. A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vagy a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a közbeszerzési eljárásba - a hazai partner tájékoztatása alapján - megfigyelőt jelöl, erről a hazai partnert egyidejűleg értesíti.

(2) A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(3)[83] A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vagy a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a bírálati összegezés megküldését megelőzően, több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a hazai partner részére.

21/F. §[84]

(1)[85] A hazai partner a közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vagy a külgazdasági ügyekért felelős miniszter az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az eljárást lezáró döntését.

(2) A hazai partner a bírálati összegezést, valamint - eltérő vélemény esetén - a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére megküldi. A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

21/G. §[86]

(1) A hazai partner az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatban - a módosítást 40 nappal megelőzően - a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet írásbeli véleményét kéri.

(2)[87] A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vagy a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a szerződés módosítását véleményezi és a szerződés módosításával kapcsolatos véleményét megküldi a hazai partner részére.

(3) A hazai partner a vélemény alapján módosított szerződést megküldi a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére. A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

21/H. §[88]

(1) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a projektrészek megvalósításának helyszíni ellenőrzéséről.

(2) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott közösségi és hazai társfinanszírozás összege nem haladja meg a 200 ezer eurót, a projektrész befejezése és a hazai partner által benyújtott záró jelentés elfogadása között legalább egy helyszíni ellenőrzést le kell folytatni. Ezen felül a helyszíni ellenőrzést akkor is le kell folytatni, ha azt a kockázatelemzés eredménye indokolja.

(3) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott közösségi és hazai társfinanszírozás összege nem éri el az 1 millió eurót, de meghaladja a 200 ezer eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzéseken felül a projektrész megvalósítása során legalább egy alkalommal kell helyszíni ellenőrzést lefolytatni.

(4) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott közösségi és hazai társfinanszírozás összege eléri, vagy meghaladja az 1 millió eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzéseken felül a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a projektrészt minden, a hazai partner által benyújtott jelentés elfogadása előtt a helyszínen ellenőrzi, de ettől eltekinthet, ha a hazai partner által benyújtott jelentés elfogadása előtti 12 hónapban már történt helyszíni ellenőrzés.

(5) A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen

a) a projekt hazai partner által megvalósított részének támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását,

b)[89] a partneri jelentések és a projekt hazai partner által megvalósított részének tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját,

c)[90] azt, hogy a partneri jelentéseket alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a hazai partnernél rendelkezésre áll és fellelhető, továbbá megegyezik a partner által a partneri jelentésekhez benyújtott hiteles másolatokkal,

d) a hazai partner által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,

e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját,

f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását,

g) a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását,

h) az állami támogatásokkal, a környezetvédelemmel, az esélyegyenlőséggel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos követelmények betartását,

i) az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

(6)[91] A helyszíni ellenőrzések keretében a partneri jelentésben szereplő költségek elszámolhatóságának megállapításához mintavételesen ellenőrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi számlaösszesítőkben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlákat is.

(7) A hitelesítési tevékenységet megfelelően dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, a hitelesítés eredményeit, hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket, szabálytalanság gyanúja esetén a szabálytalansági eljárás megindításának kezdeményezését.

(8) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a 21. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések elvégzését követően hitelesítési nyilatkozatot állít ki a hazai partner részére.

22. §[92]

A TA források terhére felmerült költségek hitelesítését, valamint az ehhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat a Nemzeti Hatóság végzi.

A pénzügyi lebonyolítás részletes szabályai

Társfinanszírozási források fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári fizetési számlák[93]

23. §

(1)[94] A programok hazai társfinanszírozását a forrásgazda biztosítja a fejezetet irányító szerv által a kincstárban megnyitott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlákon keresztül.

(2)[95] A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlák felett a Nemzeti Hatóságnak rendelkezési joga van.

(3)[96] Az IMIR 2007-2013-ban kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a kincstárnak.

(4)[97] A kincstár a fizetési számlára vonatkozó számlakivonatot a Nemzeti Hatóságnak és a forrásgazdának elektronikus úton küldi meg.

24. §[98]

A lebonyolítási euró fizetési számla szolgál a hazai partner részére hazai társfinanszírozásból folyósítandó előleg kifizetésére és annak a hazai partner által bármilyen jogcímen történő visszafizetésére is.

25. §[99]

A kincstár által kiállított fizetési számla kivonatok adatait a fizetési számla felett rendelkezőknek az IMIR 2007-2013-ban a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül kell rögzíteni, és a rögzítést követő 2 munkanapon belül jóváhagyni.

Hazai társfinanszírozás forráslehívása és kifizetése

26. §

(1) A Nemzeti Hatóság biztosítja a hazai társfinanszírozás összegének rendelkezésre állását, annak érdekében, hogy a hazai partnert - a hazai társfinanszírozási szerződés alapján - megillető hazai társfinanszírozás összege kifizetésre kerüljön.

(2)[100] A hazai társfinanszírozás teljes összege előleg formájában kerül kifizetésre a hazai partner fizetési számlája javára a hazai társfinanszírozási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. Amennyiben a hazai partner által megvalósított projektrész hitelesített összköltsége alacsonyabb a szerződésben meghatározottnál, a különbözetet a hazai partner köteles visszafizetni a lebonyolítási euró fizetési számlára. A visszafizetendő összeg behajtása - amennyiben a fizetési felszólításban megadott határidőig a hazai partner nem, vagy csak részben teljesítette visszafizetési kötelezettségét - azonnali beszedési megbízás útján történik.

(3)[101] A megkötött hazai társfinanszírozási szerződések alapján a pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR 2007-2013-ban a programonként összesített hazai társfinanszírozás forráslehívási dokumentációt, majd elektronikus úton benyújtja jóváhagyásra a Nemzeti Hatósághoz.

(4) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok az IMIR 2007-2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(5)[102] A pénzügyi átutalási egység a fizetési számlán történt jóváírásról szóló fizetési számla kivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül indítja a partnerek fizetési számláinak javára a hazai társfinanszírozás összegét euróban.

(6)[103] A lebonyolítási euró fizetési számláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok IMIR 2007-2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

27. §

(1) A hazai társfinanszírozásra vonatkozó előleg-elszámolást a hazai partner a számlákkal és gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal együtt nyújtja be a hitelesítésre kijelölt szervezetnek.

(2) A hazai partner köteles visszafizetni a hazai társfinanszírozást, amennyiben nem nyújt be előleg-elszámolást a hazai társfinanszírozás kifizetésétől számított egy éven belül.

(3)[104] A hazai társfinanszírozás terhére elszámolható költségeket minden esetben euróban kell megállapítani. A forintban vagy az eurótól eltérő külföldi pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén a számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő összeget a társfinanszírozási szerződésben, TA projekt esetén a TA kézikönyvben megadott módon - alapelvként az elszámolási időszak utolsó hónapjában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyam figyelembevételével - kell euróra átszámítani. A Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés e)-f) pontja szerinti programok esetében a felmerült költségeket a 718/2007/EK rendelet 127. cikk (3) bekezdésében meghatározott módon kell euróra átszámítani.

Közösségi hozzájárulás megelőlegezése[105]

27/A. §

(1) A programok keretében meghirdetett pályázati kiírások keretében közösségi támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnerei számára a Nemzeti Hatóság - központi költségvetési szerv hazai partner részére kérelem nélkül, nem központi költségvetési szerv hazai partner részére kérelemre - megelőlegezést biztosít.

(2)[106] A megelőlegezés iránti kérelmet a támogatási döntést követően lehet benyújtani. A megelőlegezési szerződést a közösségi támogatási szerződés hatályba lépését követően lehet megkötni.

(3)[107] Megelőlegezés iránti kérelmet nem központi költségvetési szerv partner akkor nyújthat be, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót. A megyei önkormányzatok és a regionális fejlesztési ügynökségek az 550 ezer euró alatti összköltségű projektrészük támogatásának megelőlegezését is kérelmezhetik.

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell

a)[108] a hazai partner nevét és székhelyét,

b) az adószámát,

c) a közösségi támogatási szerződés számát,

d) a projektrész elszámolható összköltségét,

e) a projektrészre eső közösségi hozzájárulás összegét,

f) a projektrész pénzügyi tervét, valamint

g) a megelőlegezés indokainak részletes, számszerűsített bemutatását.

27/B. §

(1) A megelőlegezésről szóló szerződést írásba kell foglalni.

(2)[109] A megelőlegezés egy összegben történik.

(3) A megelőlegezés mértéke nem haladhatja meg a projekt 5. § (5) bekezdésében meghatározott előleggel csökkentett közösségi hozzájárulásának hazai partnerre eső értékét.

(4)[110] A nem központi költségvetési szerv az Ávr. szerinti biztosítékot nyújt.

(5) A nem központi költségvetési szerv hazai partnernek az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével nyújtható megelőlegezés.

(6) Szabálytalansággal érintett összegek visszafizetésére a megelőlegezésről szóló szerződés alapján kifizetett összeg nem használható. A szabálytalansággal érintett összegek visszafizetéséről a hazai partnerek önerőből kötelesek gondoskodni, a központi költségvetési szerv partnerek ezen összegek visszafizetésére pótlólagos központi költségvetési forrást nem vehetnek igénybe.

27/C. §

(1) A hazai partner - ide nem értve a központi költségvetési szerv hazai partnert - gondoskodik elkülönített fizetési számla projektrészenkénti megnyitásáról.

(2) Az elkülönített fizetési számla a Nemzeti Hatóság által átutalt megelőlegezés fogadására szolgál.

(3) A megelőlegezés igénybevételéhez a hazai partner gondoskodik arról, hogy a közösségi hozzájárulás összege az elkülönített fizetési számlára érkezzen. Ennek hiánya esetén a megelőlegezésről szóló szerződés nem köthető meg.

(4) A hazai partner köteles az elkülönített fizetési számlán keletkezett esetleges kamatbevételt, valamint a számlavezetéssel kapcsolatos költségeket nyilvántartani. Amennyiben ezek egyenlege a közösségi hozzájárulás záró kifizetésének időpontjában pozitív, úgy ezt az összeget a hazai partner köteles a Nemzeti Hatóság részére a záró kifizetés visszautalásával egyidejűleg átutalni.

(5)[111]

(6)[112] A megelőlegezett összeget legkésőbb az utolsó közösségi hozzájárulás részlet kifizetésének a hazai partner fizetési számláján történt jóváírását követő 5 napon belül vissza kell utalni a Nemzeti Hatóság részére a megelőlegezési szerződésben meghatározott módon. A megelőlegezett közösségi hozzájárulást a hazai partner a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára utalja vissza.

27/D. §[113]

(1) A TA projektek hazai kedvezményezettjei számára a Nemzeti Hatóság megelőlegezést biztosíthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megelőlegezésre a 27/A-27/C. §-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) hazai partneren a TA projekt hazai kedvezményezettjét kell érteni,

b) projektrészen a hazai TA projektet kell érteni,

c) megelőlegezési kérelmet a TA adatlap Monitoring Bizottság általi jóváhagyását követően lehet benyújtani,

d) megelőlegezési szerződést a kérelem jóváhagyását követően lehet megkötni,

e) a TA projektek hazai kedvezményezettjei 550 ezer euró alatti TA projekt esetén is jogosultak megelőlegezési kérelmet benyújtani,

f) a közösségi támogatási szerződés számán a TA projekt azonosítóját kell érteni.

Szabálytalanságok kezelése

28. §

(1)[114] Az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot működtető szervezet és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet feladata a támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében annak biztosítása, hogy az Európai Unió, illetve Magyarország pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során ne sérüljön, illetve ne sérülhessen.

(2)[115] A szabálytalanságok jelentése érdekében az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot működtető szervezet és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet (a továbbiakban együtt: a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet), valamint az Igazoló Hatóság együttműködik az OLAF Koordinációs Irodával.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője - jogszabály vagy megállapodás alapján - kijelöli a szabálytalansági ügyek nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős). A szabálytalanság-felelős

a) gondoskodik a szabálytalanságok nyilvántartásáról, valamint

b) összeállítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentéseket,

c) gondoskodik az IMIR 2007-2013 szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történő feltöltéséről.

29. §

(1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a szabálytalanság gyanújáról való tudomásszerzés esetén, amennyiben a szabálytalansági gyanú alapos, köteles szabálytalansági vizsgálati eljárást lefolytatni. A vizsgálat megindításával egyidejűleg - illetve a szabálytalansági eljárás során bármikor - dönthet a kifizetések felfüggesztéséről.

(2) A támogatási folyamat bármely szakaszában a szervezet azon tagja, aki szabálytalanság gyanúját észleli, vagy akinek ilyen gyanú tudomására jut, köteles haladéktalanul írásban rögzíteni azt, és megküldeni a szervezete szabálytalanság-felelősének.

(3)[116] Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetője a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül dönt a szabálytalansági gyanú saját hatáskörben való vizsgálatáról, vagy a szabálytalansági gyanú kivizsgálására vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére történő átadásáról.

(4)[117] Ha az Európai Bizottság, az Ellenőrzési Hatóság, az Igazoló Hatóság vagy más, ellenőrzést végző szervezet szabálytalanság gyanújáról értesíti az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot, a szervezet vezetője (vagy döntése alapján a hitelesítési tevékenység ellátására kijelölt szervezet vezetője) szabálytalansági vizsgálatot rendel el. A szabálytalansági vizsgálat a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet útján is lefolytatható. Ha az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság az ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot és egyben dönthet a szükséges intézkedésekről.

(5) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által indított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának jogát az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetője az IMIR 2007-2013-ban történő rögzítést követő 5 munkanapon belül magához vonhatja. Erről a döntéséről haladéktalanul értesíti a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet.

(6) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet szabálytalanság-felelőse a rendelkezésre álló eredeti dokumentumokat - másolat megtartása mellett - a vizsgálat lefolytatásának elvonásáról szóló döntésről való értesítést követően megküldi a Nemzeti Hatóság részére.

30. §

(1)[118] A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet szabálytalanság-felelőse a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül megküldi a szervezet vezetőjének a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint vonatkozó véleményét, javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellőzésére, illetve a kifizetések felfüggesztésére.

(2)[119] A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról, illetve a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának mellőzéséről, a kifizetések felfüggesztéséről, amely döntéséről egyidejűleg értesíti a szervezet szabálytalanság-felelősét.

(3)[120] A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés meghozatalával egyidejűleg kijelöli a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértőket. A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági gyanút, az eljárás megindításának vagy elutasításának tényét, az eljárás lezárását, a vizsgálat eredményét a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007-2013-ban. Az eljárás megindításáról, az eljárás felfüggesztése esetén a felfüggesztés tényéről, az eljárás lezárásáról, a kifizetések felfüggesztéséről a szabálytalanság-felelős a döntés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül tájékoztatja az eljárásban érintetteket.

(4)[121] A szabálytalansági vizsgálat megindítását követően a szabálytalansági vizsgálat vezetője - szükség esetén - felhívja a hazai partnert a vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok becsatolására, továbbá helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti. A szabálytalansági vizsgálat vezetője a tényállás tisztázása érdekében megvizsgálhat bármely dokumentumot, körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges. A szabálytalansági eljárás során elrendelt hiánypótlás, valamint a helyszíni ellenőrzés időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele.

31. §

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről - a szabálytalanság hiányának megállapítása esetében is - a szabálytalansági vizsgálat vezetője jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a hazai partner azonosításához szükséges adatokat,

b) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,

c) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,

d) a vizsgálatban részt vevők megnevezését,

e) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,

f) amennyiben a tényállás tisztázásához szükség volt az érintettek meghallgatására, a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző és a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személyek aláírásával ellátott példányát,

g) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személynek az f) pont szerinti jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot,

h) a vizsgálat során megállapított következtetéseket.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá:

a) a megsértett rendelkezésekre történő pontos hivatkozást,

b) a pontos összeget finanszírozási forrásonként, amely a döntés esetén visszakövetelendő,

c) az alkalmazandó intézkedésre vonatkozó javaslatot, valamint az intézkedési javaslat indokait.

(4) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalanság vagy annak hiánya megállapításáról és a vizsgálat lezárásáról.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat

a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével, vagy

b)[122] a szabálytalanság megtörténtét megállapító, és - amennyiben szükséges - további, a szabálytalansággal arányos intézkedést elrendelő döntéssel, így különösen a hazai partner részére kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetésének elrendelésével.

(6)[123] A Kbt., illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó egyéb jogszabályok megsértésének gyanúja esetén a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a Kbt.-vel összhangban köteles a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezni és ezzel egyidejűleg dönt a szabálytalansági vizsgálat 32. § (5) bekezdése szerinti felfüggesztéséről.

(7)[124] Közbeszerzést érintő szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalansággal érintett közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyek részére a támogatásból kifizetendő díj összegére eső támogatás kifizetése megtagadható, visszakövetelhető és a támogatói döntés meghozataláig az igényelt támogatási összeg csökkenthető.

(8) A szabálytalansági vizsgálat alapján elrendelt intézkedést az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetője állapítja meg, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetében az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetőjének jóvá kell hagynia a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által elrendelt intézkedést. Amennyiben a Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetője az intézkedést nem hagyja jóvá, akkor a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet legfeljebb két alkalommal új eljárás lefolytatására kötelezheti, az elrendelt intézkedést megváltoztathatja vagy saját hatáskörben új eljárást folytathat le.

(9)[125] Ha az ellenőrzési hatóság ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot és ehhez kapcsolódó szankciót állapít meg, az e rendelet szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának szükségességéről értesíti az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetőjét, aki gondoskodik azok végrehajtásáról.

32. §

(1) A szabálytalanság-felelős a döntés jóváhagyását követő 2 munkanapon belül értesíti az elrendelt intézkedések végrehajtásában érintetteket.

(2)[126] A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja a 31. § (8) bekezdése szerinti intézkedés elrendelésének napja, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetében a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által elrendelt intézkedés jóváhagyásának napja.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot a Nemzeti Hatóságnak és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek a szabálytalansági vizsgálat elrendelésétől számított 45 napon belül le kell zárnia. A 31. § (8) bekezdés szerinti megismételt eljárás esetén e határidő legfeljebb 15 nappal hosszabbítható meg. A 31. § (8) bekezdés szerint a Nemzeti Hatóság által elrendelt, saját hatáskörben lefolytatásra kerülő szabálytalansági vizsgálatot annak elrendelésétől számított 45 napon belül kell lezárni.

(4) Szabálytalansági vizsgálat az operatív program lezárásáról szóló európai bizottsági döntés kiadásától számított 3 évig bármikor megindítható, illetve a fejezet rendelkezéseinek megfelelően lefolytatható.

(5) Ha a szabálytalanság megállapításához más hatóság előzetes döntése vagy szakértői vizsgálat szükséges, a szabálytalansági vizsgálatot a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője felfüggeszti a hatáskörrel rendelkező hatóság határozatának meghozataláig, illetve a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama a (3) bekezdés szerinti elintézési határidőbe nem számít bele. A Nemzeti Hatóság, illetve a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője a szabálytalansági vizsgálat felfüggesztésének elrendelésével egyidejűleg elrendeli a kifizetések felfüggesztését.

33. §

Az operatív program irányítási és ellenőrzési rendszerével kapcsolatos szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet szabálytalanság-felelőse köteles a szervezet belső ellenőrzését, az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot 5 munkanapon belül értesíteni. Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság az értesítést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az Ellenőrzési Hatóságot és az Igazoló Hatóságot.

34. §

(1)[127] Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság biztosítja, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a hazai partnertől behajtásra kerüljenek. A behajtott összeg közösségi hozzájárulási részét az euró lebonyolítási fizetési számlán történő jóváírásról szóló fizetési számla kivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a megfelelő közös programszámlára kell visszautalni. A behajtott összeg hazai társfinanszírozási részét pedig az euró lebonyolítási fizetési számlán történő jóváírásról szóló fizetési számla kivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül az előirányzat-felhasználási keretszámlára kell visszautalni.

(2)[128] Az Igazoló Hatóság a vonatkozó közös programszámláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás igénylési dokumentációt nyújt be az Európai Bizottságnak.

(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összegeket az operatív program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább az operatív program zárását követő harmadik év végéig programonkénti bontásban meg kell őrizni.

(4)[129]

35. §

(1)[130] A Nemzeti Hatóság az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1828/2006/EK rendelet) szerinti jelentéstételi kötelezettség alá eső szabálytalanságokról - újonnan megállapított szabálytalanságok esetén 10 napon belül, egyéb esetben a negyedévet követő 2 héten belül - az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az 1828/2006/EK rendelet 28. cikke szerinti tartalommal jelentést küld az Igazoló Hatóság részére. A Közös Technikai Titkárság a partnerországtól kapott jelentéseket - azok beérkezéstől számított 10 munkanapon belül - megküldi a Nemzeti Hatóság részére.

(2)[131]

(3)[132]

(4)[133] A Nemzeti Hatóság a megállapított szabálytalanságokról, a megtett intézkedésekről és azok eredményeiről az Európai Bizottság által meghatározott formában a szabálytalanságról hozott döntést követő 5 munkanapon belül jelentést küld az Igazoló Hatóság részére abban az esetben, ha a szabálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkövetésére utal vagy Magyarország területén kívül is hatásai vannak.

(5)[134]

(6)[135] Az (1) bekezdés szerinti negyedéves jelentések alapján az Igazoló Hatóság minden negyedévet követő hat héten belül köteles jelentést küldeni az OLAF Koordinációs Iroda részére az 1828/2006 EK rendelet alapján, a jelentéstételi kötelezettség alá eső, a programok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint a folyamatban levő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről. A jelentéseket az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére, illetve annak személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát az Ellenőrzési Hatóságnak tájékoztatásul.

(7) A (4) bekezdés szerinti jelentést az Igazoló Hatóság köteles a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül megküldeni az OLAF Koordinációs Iroda részére. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére, illetve szükség esetén a szabálytalanságban érintett többi tagállam részére, továbbá a jelentés személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát megküldi az Ellenőrzési Hatóságnak tájékoztatásul.

(8)[136] Az Irányító Hatóság minden év február 1-jéig kimutatást küld programonként a forrásgazda részére a tárgyévet megelőző évben visszavont összegekről, továbbá a behajtott, a behajtásra váró és a behajthatatlan összegekről a behajtási eljárások megindításának éve szerinti csoportosításban, és tájékoztatja a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról. Az Igazoló Hatóság az Irányító Hatóság által legkésőbb minden év február 15-éig benyújtott programonkénti jelentés alapján évente egyszer, az Európai Bizottság által rendeletben meghatározott határidőre kimutatást küld az Európai Bizottságnak a tárgyévet megelőző évben visszavont összegekről, továbbá a behajtott, a behajtásra váró és a behajthatatlan összegekről a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoportosításban.

(9)[137] Minden negyedévet követő hét héten belül a Nemzeti Hatóság a negyedéves jelentések alapján köteles jelentést küldeni az OLAF Koordinációs Iroda részére az 1828/2006 EK rendelet alapján, a jelentéstételi kötelezettség alá eső, a programok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, illetőleg a folyamatban levő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről. A jelentéseket az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére, illetve annak személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát az ellenőri csoport magyar tagjának tájékoztatásul.

(10)[138] A Nemzeti Hatóság a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményeiről az Európai Bizottság által meghatározott formában a szabálytalanságról hozott döntést követő 5 munkanapon belül jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda részére abban az esetben, ha a szabálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkövetésére utal vagy Magyarország területén kívül is hatásai vannak.

(11)[139] A Nemzeti Hatóság minden év február 1-ig kimutatást küld programonként a forrásgazda részére a tárgyévet megelőző évben visszavont összegekről, továbbá a behajtott, illetve behajtásra váró és a behajthatatlan összegekről a behajtási eljárások megindításának éve szerinti csoportosításban, illetve tájékoztatja a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról. A forrásgazda a kimutatás személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát megküldi az ellenőri csoport magyar tagjának tájékoztatásul.

(12)[140] A Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés a), b), e), f) és h) pontjaiban megnevezett programok esetén az (1)-(8) bekezdés, a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés c), d) és i)-m) pontjaiban megnevezett programok esetén az (1) és a (9)-(11) bekezdés szerint kell eljárni.

36. §[141]

Az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot működtető szervezet a honlapján közzéteszi - a személyes adatok kivételével - a szabálytalansági eljárásban az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot működtető szervezet és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által hozott, szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket, a döntést követő 30 napon belül a hazai partner nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése módjának, a szabálytalanság következményének, és a szabálytalansággal érintett összegnek a feltüntetésével.

V. Fejezet

ELLENŐRZÉS

Folyamatba épített ellenőrzés

37. §

(1) A pénzügyi lebonyolítás és a folyamatba épített ellenőrzés eljárásrendjeit a Közös Technikai Titkárság és a pénzügyi átutalási egység esetében az Irányító Hatóság, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet esetében a Nemzeti Hatóság hagyja jóvá.

(2) Az IMIR 2007-2013-ra vonatkozó eljárásrendeket, kézikönyveket az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

(3) A Nemzeti Hatóság az Igazoló Hatóság által meghatározott formában és tartalommal hitelesítési jelentést állít ki, melyben nyilatkozik az adott időszakban a hazai ellenőrzési rendszerek megfelelőségéről, az adott operatív program keretében kifizetett közkiadásokról, valamint az esetleges szabálytalanságokról és behajtott összegekről, és minden negyedévet követő hónap 15-ig megküldi a Közös Technikai Titkárságnak.

(4) Az Irányító Hatóság, a Nemzeti Hatóság, az Igazoló Hatóság, a Közös Technikai Titkárság, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet, valamint a pénzügyi átutalási egység a szerződéskötés és a pénzügyi lebonyolítás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az IMIR 2007-2013-ba történő bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését.

(5)[142] Az előleggel történő elszámolás részleteit a pénzügyi lebonyolítás és a folyamatba épített ellenőrzés eljárásrendjeiben kell rögzíteni.

Belső ellenőrzés

38. §

(1) A programok végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett szervek vagy hatóságok működésének belső ellenőrzését biztosítani kell, melyet a programok végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett szervek vagy hatóságok funkcionálisan független belső ellenőrzési egységei látnak el.

(2)[143] Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság belső ellenőrzési tevékenységének ellátása során jogosult a programok végrehajtási feladataihoz kapcsolódóan ellenőrzést végezni az adott programhoz kapcsolódó az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében és a 718/2007/EK rendelet 108. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szervnél és a partnereknél.

(4) Az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében és a 718/2007/EK rendelet 108. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv a programok végrehajtási feladataihoz kapcsolódóan jogosult ellenőrzést végezni a hazai partnereknél.

(5) A programok végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett szervek vagy hatóságok belső ellenőrzési egységei minden év október 15-ig megküldik az államháztartásért felelős miniszter, az Ellenőrzési Hatóság, illetve az ellenőri csoport magyar tagja részére az éves ellenőrzési tervüknek a programok ellenőrzésére vonatkozó részeinek tervezetét.

(6) Az Irányító Hatóság, a Nemzeti Hatóság, valamint az Igazoló Hatóság belső ellenőrzését ellátó részlegek az általuk a programokkal összefüggésben végrehajtott belső ellenőrzések ellenőrzési jelentéseit haladéktalanul, de legkésőbb a jelentés lezárását követő 15 napon belül megküldik az Ellenőrzési Hatóság, illetve az ellenőri csoport magyar tagja részére.

(7) A programok végrehajtásában érintett szervek vagy hatóságok belső ellenőrzési egységei a programokkal összefüggésben végrehajtott belső ellenőrzések lezárt ellenőrzési jelentéseit haladéktalanul megküldik az Igazoló Hatóság részére.

Az Ellenőrzési Hatóság hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása

39. §

Az 1080/2006/EK rendelet értelmében az operatív program Ellenőrzési Hatóságát az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkében, valamint a 718/2007/EK rendelet 105. cikkében előírt feladatainak ellátása során az ellenőri csoport segíti, amelyben a programban részt vevő valamennyi tagállam, a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés e)-f) pontjaiban meghatározott programok esetében valamennyi partnerország egy-egy képviselője helyet kap. Az ellenőri csoportot az Ellenőrzési Hatóság legkésőbb az operatív program jóváhagyásáról szóló határozat keltétől számított 3 hónapon belül létrehozza és működteti. Az ellenőri csoport kidolgozza és elfogadja eljárási szabályzatát, amely rögzíti az ellenőrzések lefolytatásának eljárásrendjét is. Az Ellenőrzési Hatóság az ellenőri csoport által megvitatott jelentéseket megküldi az Igazoló Hatóság, valamint az Irányító Hatóság részére.

Ellenőrzési tervezés (stratégia és éves terv)

40. §

(1) Az Ellenőrzési Hatóság az Európai Bizottság által kiadott módszertannak megfelelően, kockázatelemzés alapján - az ellenőri csoport eljárásrendje szerint - biztosítja az ellenőrzési stratégia elkészítését, illetve - szükség szerint - annak módosítását.

(2) Az Ellenőrzési Hatóság az operatív program jóváhagyásától számított 9 hónapon belül megküldi az ellenőrzési stratégiát az Európai Bizottságnak és az államháztartásért felelős miniszternek.

(3) Amennyiben az Európai Bizottság az ellenőrzési stratégia kézhezvételét követő 3 hónapon belül észrevételt tesz a benyújtott stratégiára vonatkozóan, az Ellenőrzési Hatóság - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - köteles az Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott időn belül az ellenőrzési stratégiát felülvizsgálni és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.

(4) Az Ellenőrzési Hatóság évente biztosítja az ellenőrzési stratégia felülvizsgálatát.

(5) Az Ellenőrzési Hatóság mintavételezés alapján - az ellenőri csoport eljárásrendje szerint - május 31-ig biztosítja az éves ellenőrzési terv elkészítését, illetve - szükség esetén - annak módosítását.

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek felállításának értékelése

41. §

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 71. cikke, illetve a 718/2007/EK rendelet 116. cikke szerinti az irányítási és ellenőrzési rendszerek felállításáról, valamint az 1083/2006/EK rendelet 58-62. cikknek és a 718/2007/EK rendelet 101-105. cikknek való megfelelésről szóló értékelés és jelentés elkészítéséről az Ellenőrzési Hatóság gondoskodik - az ellenőri csoport által elfogadott eljárásrendnek megfelelően - az első időközi kifizetési kérelem benyújtása előtt vagy az operatív program jóváhagyását követő legkésőbb 12 hónapon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelés kritériumait - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - az Ellenőrzési Hatóság határozza meg.

Rendszerellenőrzés

42. §

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkével és a 718/2007/EK rendelet 105. cikkével kapcsolatos rendszerellenőrzések lefolytatását - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - az Ellenőrzési Hatóság biztosítja.

(2) Az Ellenőrzési Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott rendszerellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentést a jelentés lezárását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül megküldi az Igazoló Hatóság, az Irányító Hatóság, valamint az Európai Bizottság részére.

(3) Azon programok esetében, ahol az Ellenőrzési Hatóság feladatát nem Magyarország látja el, az ellenőri csoport magyar tagja által végzett rendszerellenőrzések kapcsán - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - az ellenőri csoport magyar tagja minden szükséges információt és dokumentumot megküld az Ellenőrzési Hatóság részére feladatai ellátása érdekében.

Mintavételes ellenőrzés

43. §

(1) Az Ellenőrzési Hatóság - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - biztosítja a teljes támogatható kiadások mintavételes ellenőrzését. Az ellenőrzések mintavételezési alapja az Igazoló Hatóság által az Európai Bizottság felé igazolt költség.

(2) Az Ellenőrzési Hatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani az IMIR 2007-2013 rendszerben tárolt adatokhoz.

(3) Az Ellenőrzési Hatóság a mintavételes ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentést a jelentés lezárását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül megküldi az Igazoló Hatóság, valamint az Irányító Hatóság részére.

(4) Azon programok esetében, ahol az Ellenőrzési Hatóság feladatát nem Magyarország látja el, az ellenőri csoport magyar tagja által végzett mintavételes ellenőrzések kapcsán - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - az ellenőri csoport magyar tagja minden szükséges információt és dokumentumot megküld az Ellenőrzési Hatóság részére feladatai ellátása érdekében.

Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok

44. §[144]

(1) A programok végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett - magyarországi illetőségű - szerv vagy hatóság vezetője köteles valamennyi vonatkozó, a programokkal összefüggő ellenőrzési jelentés alapján intézkedési tervet készíteni, ha a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás szerepel és felelős annak végrehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.

(2) Az intézkedési tervet az ellenőrzési jelentés alapján a jelentés kézhezvételétől számított 20 napon belül készíti el és küldi meg

a) a hitelesítéssel megbízott szerv a Nemzeti Hatóság, az Igazoló Hatóság és az Ellenőrzési Hatóság, illetve az ellenőri csoport magyar tagja részére,

b) az Irányító Hatóság az Igazoló Hatóság és az Ellenőrzési Hatóság részére,

c) az Igazoló Hatóság az Ellenőrzési Hatóság részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek vezetői gondoskodnak az intézkedési terveik - különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedések - megvalósításának folyamatos nyomon követéséről, amelyről félévente, minden év március 31-ig és szeptember 30-ig tájékoztatják az ellenőrzési hatóságot a megvalósítást alátámasztó dokumentumok megküldésével.

Zárónyilatkozatok

45. §

(1) Az operatív program végső elszámolásához kapcsolódóan a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzések végrehajtását - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - az Ellenőrzési Hatóság biztosítja.

(2) Az Irányító Hatóság vezetője az operatív program várható lezárását a zárás időpontját megelőző év október 15-ig jelzi az Ellenőrzési Hatóságnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenőrzéseket tervezni tudja.

(3) A programok lezárásáról az Irányító Hatóság vezetője a lezárást követő 8 munkanapon belül tájékoztatja az Ellenőrzési Hatóságot.

(4) Az Irányító Hatóság feladata a záró végrehajtási jelentés elkészítése, és a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően az Ellenőrzési Hatóság részére történő megküldése.

(5) Az Ellenőrzési Hatóság a végső egyenleg átutalási igénylés dokumentációi, illetve a program zárójelentés alapján - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - biztosítja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzések lefolytatását. Az Ellenőrzési Hatóság - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - biztosítja a záró ellenőrzési jelentés és a zárónyilatkozat elkészítését, melyeket megküld az államháztartásért felelős miniszter útján az Igazoló Hatóságnak. Az Igazoló Hatóság gondoskodik a záróelszámolási dokumentáció Európai Bizottságnak történő megküldéséről.

(6) Amennyiben az Európai Bizottság az (1)-(5) bekezdésnek megfelelően benyújtott zárónyilatkozat kézhezvételét követő 5 hónapon belül véleményt tesz a benyújtott zárónyilatkozat tartalmára vonatkozóan, az Ellenőrzési Hatóság - az ellenőri csoport bevonásával - köteles az Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott időn belül a zárónyilatkozatot felülvizsgálni és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.

(7) Azon programok esetében, ahol az Ellenőrzési Hatóság feladatát nem Magyarország látja el, az ellenőri csoport magyar tagja által végzett rendszer- és mintavételes ellenőrzések alapján elkészített záró ellenőrzési jelentést és zárónyilatkozatot - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - az ellenőri csoport magyar tagja megküldi az Ellenőrzési Hatóság részére.

46. §

(1) A programok 1083/2006/EK rendelet 88. cikke szerinti részleges lezárása esetén az érintett kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét értékelő részleges lezárásról szóló nyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzéseket az Ellenőrzési Hatóság biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések alapján az Ellenőrzési Hatóság - az ellenőri csoport bevonásával - intézkedik az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke szerint részleges lezárásról szóló nyilatkozat kiállításáról, melyet adott év december 31-ig meg kell küldeni az Európai Bizottságnak.

Beszámolás

47. §

(1) Az Irányító Hatóság minden évben elkészíti az irányítási és ellenőrzési rendszer változásairól szóló beszámolót, melyet október 30-ig megküld az Ellenőrzési Hatóság részére. Az irányítási és ellenőrzési rendszerek változásáról szóló beszámoló a (2) bekezdés szerinti éves ellenőrzési jelentés része.

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének, illetve a 718/2007/EK rendelet 105. cikkének megfelelően az Ellenőrzési Hatóság minden év december 15-ig - az ellenőri csoport és az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - biztosítja az operatív program ellenőrzési stratégiájával összhangban, az adott év június 30-án záruló 12 hónapos időszak során végzett ellenőrzések eredményeit megállapító és az operatív program irányítási és ellenőrzési rendszerében feltárt esetleges hiányosságokról beszámoló éves ellenőrzési jelentés elkészítését.

(3) Azon programok esetében, ahol az Ellenőrzési Hatóság feladatát nem Magyarország látja el, az ellenőri csoport magyar tagja által végzett rendszer- és mintavételes ellenőrzések alapján elkészített éves ellenőrzési jelentést - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - az ellenőri csoport magyar tagja megküldi az Ellenőrzési Hatóság részére az Európai Bizottságnak történő beszámolás érdekében.

(4) A Nemzeti Hatóság minden évben elkészíti az irányítási és ellenőrzési rendszer változásairól szóló beszámolót, melyet október 30-ig megküld az ellenőri csoport magyar tagja részére.

(5) Az Ellenőrzési Hatóság 2009. és 2015. között minden év december 31-ig benyújtja az éves ellenőrzési jelentést az Európai Bizottságnak.

48. §

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkével, illetve a 718/2007/EK rendelet 105. cikkével összhangban az Ellenőrzési Hatóság minden év december 15-ig - figyelembe véve az ellenőri csoport eljárásrendjében foglaltakat - intézkedik a 42-43. § alapján kiadandó éves vélemény elkészítése érdekében.

(2) Az Ellenőrzési Hatóság 2009. és 2015. között minden év december 31-ig benyújtja a véleményt az Európai Bizottságnak.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az IMIR 2007-2013-ra vonatkozó speciális szabályok

49. §

(1) Valamennyi, a programok végrehajtásában részt vevő intézmény az IMIR 2007-2013 rendszert használja végrehajtási, kifizetési, ellenőrzési, monitoring és hitelesítési feladatai ellátása során, illetve felhasználja ezen feladataihoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségei ellátásához.

(2) Ha az adott időszakban az IMIR 2007-2013 moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, akkor a projektek végrehajtásával összefüggően az adott modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezésének dokumentálását az érintett felelős szervezet működési kézikönyvében részletezett módon kell biztosítani, és utólagosan, haladéktalanul gondoskodni kell az érintett modulokban az adatok teljes körű rögzítéséről. Amennyiben az IMIR 2007-2013 finanszírozási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az érintett felelős szervezet működési kézikönyvében részletezett megfelelő dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az IMIR 2007-2013-on kívül is, elektronikus utalás nélkül papír alapon is rendezhető. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az IMIR 2007-2013-on kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását. A közösségi hozzájárulás forráslehívások és az Európai Unióval történő elszámolások benyújtása az IMIR 2007-2013-ban teljes körűen rögzített adatok alapján, kizárólag az IMIR 2007-2013-ban elkészített dokumentumokkal történhet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a feladatok papír alapon történő elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is.

50. §[145]

51. §[146]

52. §[147]

53. §[148]

54. §[149]

55. §[150]

56. §[151]

57. §[152]

58. §[153]

59. §[154]

60. §[155]

Záró rendelkezések

61. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[156]

(3) E rendelet 28-36. §-át, az R1. - e rendelet 50. § (3) bekezdésével megállapított - 44/F. § (2) bekezdését, továbbá az R2. - e rendelet 58. §-ával megállapított - 20-27. §-át csak az e rendelet hatálybalépését követően megindított szabálytalansági vizsgálatokra kell alkalmazni.

(4)[157] E rendeletnek a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R3.) megállapított rendelkezéseit az R3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5)[158] E rendeletnek a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Módr. hatálybalépése idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6)[159] E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 14. § (7) bekezdését és 18. § (8) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően elkészített kiegészítő szelvényekre kell alkalmazni.

61/A. §[160]

Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

62. §

Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet;

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet;

d) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelete;

e) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet;

f) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

g) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 951/2007/EK bizottsági rendelet.

h) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 2010. január 28-i 80/2010/EU bizottsági rendelet.[161]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.08.12.

[2] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[3] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[4] Megállapította a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.11.11.

[5] Beiktatta a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.11.11.

[6] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 37. § -a. Hatályos 2012.01.01.

[7] Beiktatta a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.11.11.

[8] Megállapította a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.11.11.

[9] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[10] Megállapította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[11] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[12] Hatályon kívül helyezte a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2010.04.29.

[13] Módosította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2012.08.12.

[14] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[15] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[16] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[17] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[18] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[19] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[20] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[21] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[22] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[23] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.19.

[24] A cím szövegét módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[25] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[26] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 449. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[27] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[28] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[29] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[30] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2014.02.10.

[31] Módosította a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[32] Módosította a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[33] Módosította a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.12.28.

[34] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[35] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § d) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[36] A cím szövegét megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[37] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[38] Módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[39] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[40] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[41] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[42] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § e) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[43] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[44] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 449. § e) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[45] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 449. § e) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[46] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 449. § e) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[47] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 449. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[48] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 449. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[49] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 449. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[50] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[51] Megállapította a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.11.11.

[52] Beiktatta a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.11.11.

[53] Megállapította a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.11.11.

[54] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[55] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[56] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § e) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[57] Beiktatta a 89/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.04.11.

[58] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[59] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[60] Megállapította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.01.

[61] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 62. § 2. pontja. Hatályos 2015.07.08.

[62] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[63] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[64] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[65] Megállapította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.01.

[66] Módosította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[67] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[68] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[69] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[70] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[71] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[72] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[73] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[74] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[75] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[76] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[77] Módosította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[78] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[79] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[80] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[81] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[82] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[83] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[84] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[85] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[86] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[87] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[88] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[89] Megállapította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[90] Megállapította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[91] Megállapította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[92] Megállapította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[93] A cím szövegét módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[94] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2014.02.10.

[95] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[96] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § e) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[97] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[98] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[99] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § d) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[100] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[101] Módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[102] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[103] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[104] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[105] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 21. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[106] Megállapította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[107] Megállapította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[108] Módosította a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.11.11.

[109] Megállapította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.12.

[110] Megállapította a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos 2015.11.11.

[111] Hatályon kívül helyezte a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatálytalan 2012.08.12.

[112] Megállapította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[113] Beiktatta a 341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.11.11.

[114] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § j) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[115] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § j) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[116] Módosította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[117] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[118] Módosította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[119] Módosította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[120] Megállapította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[121] Megállapította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[122] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 22. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[123] Módosította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[124] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[125] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[126] Megállapította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[127] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[128] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[129] Hatályon kívül helyezte a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2010.04.29.

[130] Megállapította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[131] Hatályon kívül helyezte a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatálytalan 2013.08.28.

[132] Hatályon kívül helyezte a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatálytalan 2013.08.28.

[133] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 25. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[134] Hatályon kívül helyezte a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2010.04.29.

[135] Módosította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § g) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[136] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[137] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[138] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[139] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § k) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[140] Módosította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[141] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § l) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[142] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 27. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[143] Módosította a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatályos 2012.08.12.

[144] Megállapította a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[145] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[146] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[147] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[148] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[149] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[150] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[151] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[152] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[153] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[154] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[155] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[156] Hatályon kívül helyezte e rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.07.

[157] Beiktatta a 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.08.12.

[158] Beiktatta a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[159] Beiktatta a 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[160] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[161] Beiktatta a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2011.01.01.

Tartalomjegyzék