209/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes külkereskedelmi engedélyezésről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében, a 2. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának

engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

"e) a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére."

2. § (1) Az R1. 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. Nemzetközi non-proliferációs kötelezettség: az Ausztrália Csoport, a Rakétatechnológia Ellenőrzési Rendszer, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Wassenaari Megállapodás, a Zangger-bizottság, valamint az 1997. évi CIV. törvénnyel kihirdetett, a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény (a továbbiakban: Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény), az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés, az 1975. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Biológiai- és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény)."

(2) Az R1. 2. §-a a következő 9a. és 9b. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában)

"9a. Nemzetközi szankció: az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott kereskedelmi szankció.

9b. Nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék: az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott nemzetközi szankcióban elrendelt kiviteli korlátozás alá eső kettős felhasználású és nem kettős felhasználású termék."

(3) Az R1. 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"12. Transzfer: a 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású terméknek az Európai Unió vámterületén belüli átadása."

3. § Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletekkel összefüggő vámeljárásban, a kérelmezőnek az egységes vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetnie az engedély vagy a Nemzetközi importigazolás számát, Uniós Általános Exportengedély használata esetén annak azonosító számát. Az egységes vámáru-nyilatkozat 31. rovatában a kérelmezőnek az engedélyen vagy a Nemzetközi importigazoláson szereplő árumegnevezést, ellenőrzési jegyzékszámot, vegyi anyagok esetében a vegyületet egyedileg azonosító számot (a továbbiakban: CAS szám) is fel kell tüntetnie."

4. § Az R1. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A globális exportengedélyek alapján lebonyolított ügyletekről - ha a globális exportengedélyről szóló határozat másképpen nem rendelkezik - az exportőr minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában folytatott tevékenységéről megküldi összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:

a) az értékesített termék megnevezését, mennyiségét és értékét;

b) a termék ellenőrzési jegyzékszámát;

c) a kapcsolódó vámtarifa besorolást;

d) a rendeltetési országot;

e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;

f) az értékesítés dátumát; és

g) a kivitel ideiglenes vagy végleges jellegét."

5. § (1) Az R1. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kettős felhasználású termék Nemzeti Általános Exportengedély alapján lebonyolított kiviteléhez kapcsolódó fuvarokmányon vagy a szállítmányt végigkísérő kereskedelmi számlán a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kell feltüntetni."

(2) Az R1. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nemzeti általános exportengedély alapján lebonyolított ügyletekről az exportőr minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában folytatott tevékenységéről megküldi összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:

a) a termék megnevezését, mennyiségét és értékét;

b) a termék ellenőrzési jegyzékszámát;

c) a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat;

d) a rendeltetési országot;

e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;

f) az értékesítés dátumát; és

g) a kivitel ideiglenes vagy végleges jellegét."

6. § Az R1. 9. alcíme és az azt követő 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Uniós Általános Exportengedély

13. § (1) Az Uniós Általános Exportengedély kiadására jogosult szervezet az Európai Unió.

(2) A428/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott kettős felhasználású termék, valamint rendeltetési országok esetében, az ott meghatározott feltételekkel és előírások figyelembevételével, a kivitel az Uniós Általános Exportengedély (Exportengedélyek) alapján bonyolítható le.

(3) Az Uniós Általános Exportengedély alapján lebonyolított kettős felhasználású termék kiviteléhez kapcsolódó fuvarokmányon vagy a szállítmányt végigkísérő kereskedelmi számlán a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot kell feltüntetni.

(4) Az Uniós Általános Exportengedély alapján lebonyolított ügyletekről az exportőr minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában folytatott tevékenységéről megküldi összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:

a) a termék megnevezését, mennyiségét és értékét;

b) a termék ellenőrzési jegyzékszámát;

c) a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat;

d) a rendeltetési országot;

e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;

f) az értékesítés dátumát;

g) az uniós exportengedély számát;

h) a kivitel végleges vagy ideiglenes jellegét; és

i) ideiglenes kivitel esetében a visszaszállítás dátumát."

7. § Az R1. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a külpolitikáért felelős miniszter megtagadja a hozzájárulást, a Hivatal kezdeményezheti az (1) bekezdésben szereplők véleményegyeztető-ülésének összehívását."

8. § Az R1. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az engedélykérelmeket a Hivatal elutasítja, a hatályos engedélyeket visszavonja a 428/2009/EK tanácsi rendelet 12. cikk

(1) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülésén kívül abban az esetben, ha:]

"c) a kereskedelmi tevékenység Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekét, vagy nemzetbiztonsági érdekét sérti vagy veszélyezteti, vagy"

9. § Az R1. 20. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A műszaki segítségnyújtásra vonatkozó (1) bekezdés szerinti előírások nem alkalmazhatóak:]

"a) ha a műszaki segítségnyújtás a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. mellékletének második részében felsorolt országok bármelyikében kerül alkalmazásra, vagy"

10. § Az R1. IV. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. Fejezet

A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelének ellenőrzése

26. § (1) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kiviteléhez engedély szükséges.

(2) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelére csak egyedi exportengedély adható, mely legfeljebb hat hónapig hatályos.

(3) A Hivatal a kérelmet elutasítja, ha

a) nemzetközi szankció a termék kivitelét tiltja vagy

b) fennáll a 15. § (1) bekezdésében foglalt bármely feltétel.

(4) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelével kapcsolatos engedélyezési eljárásra az egyedi exportengedélyre vonatkozó szabályok irányadók."

11. § Az R1. 28. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Hivatal százezer forinttól ötmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki:)

"e) nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozásból eredő kötelezettségét gondatlanul megszegi."

12. § Az R1. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet,

b) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet,

c) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító, a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztéséről szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,

d) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és

e) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

13. § (1) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

14. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában, 2. § 1. pont a) alpontjában, 2. § 1. pont c) alpontjában,2. § 5. pont b) alpontjában, 2. § 5. pont c) alpontjában, 11. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) és d) pontjában, 28. § (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 24. § (2) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az "Az 1. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti tevékenységekhez" szövegrész helyébe az "Az 1. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti tevékenységekhez, az Európai Unión belüli transzfert kivéve," szöveg,

d) 11. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében és 25. § (2) bekezdésében az "a Katonai Felderítő Hivatal,a Katonai Biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe az " az Országos Atomenergia Hivatal,a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" szöveg,

e) 15. § (1) bekezdésében a "12. cikk (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "12. cikk (1) bekezdése és 12. cikk (2) bekezdése" szöveg,

f) 28. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Magyar Köztársaságnak a nemzetközi non-proliferációs kötelezettségek" szövegrész helyébe a "Magyarországnak a nemzetközi non-proliferációs kötelezettségei" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R1. 16. § (3) bekezdése, valamint 5. melléklete.

2. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet,

b) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet,

c) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító,

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztéséről szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,

d) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és

e) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

(2) Az R2. 28. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"b) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. március 22-i 2012/10/EU bizottsági irányelvnek,"

(való megfelelést szolgálja.)

3. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Ez a rendelet

a) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító, a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztéséről szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,

c) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és

d) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

19. § (1) Ez a rendelet

a) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EKtanácsi rendelet, valamint az azt módosító, a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztéséről szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,

c) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és

d) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. március 22-i 2012/10/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 209/2012. (VII. 27.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez

A kettős felhasználású termékeknek a Nemzeti Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját kísérő szállítási okmányokon feltüntetendő nyilatkozat [12. § (4) bekezdése]

Ezen termékek kivitele az EU .............. számú Nemzeti Általános Exportengedély alapján, az abban meghatározott országokba történik, kizárólag a hivatkozott Általános Exportengedélyben foglalt feltételeknek és követelményeknek megfelelő rendeltetéssel. A termékeknek ettől eltérő rendeltetéssel való kivitele a magyar hatóságok előzetes egyetértése nélkül nem megengedett, reexportálásukra pedig az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet sor.

Kelt............................................

aláírás"

2. melléklet a 209/2012. (VII. 27.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez

A kettős felhasználású termékeknek az Uniós Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját
kísérő szállítási okmányokon feltüntetendő nyilatkozat [13. § (3) bekezdése]
Ezen termékek kivitele az EU számú Közösségi (Uniós) Általános Exportengedély alapján, az abban meghatározott
országokba történik, kizárólag a hivatkozott Általános Exportengedélyben foglalt feltételeknek és követelményeknek
megfelelő rendeltetéssel A termékeknek ettől eltérő rendeltetéssel való kivitele a magyar hatóságok előzetes
egyetértése nélkül nem megengedett, reexportálásukra pedig az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet
sor
These items are exported under the Community (Union) General Export Authorisation number EU to the
countries listed therein and shall be used exclusively for a purpose that is in compliance with the conditions and
requirements set out in the above referenced General Export Authorisation. These items may not be exported for any
other purpose without the prior consent of the Hungarian authorities, and may be re-exported according to the
national legislation of the respective country.
Kelt/Date............................................
……………………………………….
aláírás/signature"

"

Tartalomjegyzék