192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), d), k), l), m), r) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint az 1-4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés s) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím és az 5. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/1997. Korm. rendelet) 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Egy termék javítására a kihordási időn belül legfeljebb a termék kiadásakor érvényes közfinanszírozás alapjául elfogadott ára általános forgalmi adóval növelt összegének 130%-a fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját költségére javítja, vagy a kihordási idő végéig cserekészüléket biztosít."

2. § A 217/1997. Korm. rendelet 11/D. § (2) bekezdés c) pontja a következő cg) alponttal egészül ki:

[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint - a b) pont bb) alpontját kivéve - a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével - a kérelemhez mellékelni kell:

gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:]

"cg) az Ebtv. 26. § (2b) bekezdése szerinti esetben a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a gyógyászati segédeszköz neve, az eszköz szükségességének indokoltsága, a kölcsönzés várható időtartama, valamint a kölcsönzést végző egészségügyi szolgáltatónak a kölcsönzés napi díjára vonatkozó árajánlatát és az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt;"

3. § (1) A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére a kormányhivatal

a) a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjáig a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyításához igazolást állít ki,

b) a TAJ-t hatósági igazolványon igazolja, ha az előírt járulék befizetése hat hónapra megtörtént."

(2) A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A Tbj. szerint külföldinek minősülő, TAJ-jal rendelkező személy köteles a változástól számított 15 napon belül bejelenteni a kormányhivatal részére a természetes személyazonosító adataiban, valamint a lakóhelyére, illetve tartózkodási helyére vonatkozó adatokban és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonya adataiban bekövetkező változásokat."

4. § A 217/1997. Korm. rendelet 22. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A Tbj. szerinti külföldi biztosított részére támogatással történő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás rendelése esetén az Ebtv. 32. § (1) és (5) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező orvos köteles öt évig megőrizni az érintett személynek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentum másolati példányát."

5. § A 217/1997. Korm. rendelet 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatással történő forgalmazására, javítására, kölcsönzésére az OEP azzal a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóval (gyártóval) köt szerződést, aki]

"a) az általa forgalmazott gyógyászati segédeszköz tekintetében megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásoknak, valamint egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában igazolja a gyártás megfelelőségét

aa) az e területre kijelölt, az orvostechnikai eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását, érvényben tartását igazoló minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy

ab) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletnek az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó követelményekről szóló mellékletében meghatározott követelmények teljesítését igazoló, az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által a gyártó vonatkozásában kiadott határozattal,"

6. § A 217/1997. Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § Ha a csecsemőgondozási díjra vagy gyermekgondozási díjra való jogosultság az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának ideje alatt, a folyósítás szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését követő 42 napon belül nyílik meg, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét."

7. § A 217/1997. Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén járó táppénz megállapításánál előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén, ugyanazon biztosítási jogviszony alapján, a gyermek első születésnapjáig a születésének napját, azután pedig a legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak."

8. § A 217/1997. Korm. rendelet 31/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem engedélyezhető méltányosságból táppénz, ha a biztosított jogszabály alapján egyéb ellátásra szerzett jogosultságot, illetve ellátásban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozási támogatás mellett munkavégzési kötelezettsége van, valamint ha az ápolási díj mellett munkát végző biztosított a gyermeke betegségére tekintettel igényel táppénzt."

9. § A 217/1997. Korm. rendelet 31/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A foglalkoztató az Ebtv. 50. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint - ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet - az OEP által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatal részére."

10. § A 217/1997. Korm. rendelet 32. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Ebtv. 53. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság akkor tekinthető igazoltnak, ha a baleset kivizsgálásában, illetve a sérült ellátásában résztvevő, az alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság vizsgálatára feljogosított szervnek a vizsgáló egyedi mérlegelése által nem befolyásolható módszerrel végrehajtott mérése ezt alátámasztotta."

11. § A 217/1997. Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt - a kérelem első fokon történő elbírálását követően - a foglalkoztatónak, foglalkoztató hiányában a kérelmezőnek vissza kell juttatni. A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti kérelemhez a rendelkezésére álló Igazolványt akkor csatolja, ha a biztosított

a) e foglalkoztatónál az Ebtv. 42/E. §-a alapján gyermekgondozási díjat igényel, vagy

b) első alkalommal kér pénzbeli ellátást és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül a biztosítottnak más foglalkoztatója is volt.

(7) Az Ebtv. 63. §-ának alkalmazásakor a kifizetőhelyet működtető foglalkoztató a biztosított kérelméhez a rendelkezésére álló Igazolványt akkor csatolja, ha a biztosított egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és a biztosított e foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel gyermekgondozási díjat igényel."

12. § (1) A 217/1997. Korm. rendelet 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat az Ebtv. 63. §-ában foglaltak tekintetében akkor kell alkalmazni, ha a biztosított egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és a biztosított a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel gyermekgondozási díjat igényel."

(2) A 217/1997. Korm. rendelet 38. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az Ebtv. 82/F. § (1) bekezdése alapján a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a 2013. július 14-én, valamint az ellátásra való jogosultság kezdő napján hatályos jogszabályok alapján is meg kell állapítani, és a biztosított részére a magasabb összegű ellátást kell folyósítani."

13. § A 217/1997. Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz megállapításánál, kifizetésénél (folyósításánál), elszámolásánál, valamint az üzemi balesettel kapcsolatos kérelem elbírálásánál az ezzel kapcsolatos nyomtatványok és nyilvántartások vezetésénél az OEP által kiadott tájékoztató szerint köteles eljárni."

14. § A 217/1997. Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell elbírálnia akkor is, ha a biztosított a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés vagy foglalkozási betegség pontos leírását."

15. § A 217/1997. Korm. rendelet 49/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49/B. § A kifizetőhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervének az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének elbírálásával, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz lehet fellebbezni."

16. § A 217/1997. Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv)" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 1. § (5) bekezdésében

ba) az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörükben eljáró fővárosi és a megyei kormányhivatalokat (a továbbiakban együtt: kormányhivatal)" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

bb) az "50. § (1)-(4) bekezdésében" szövegrész helyébe az "50. § (1)-(5) bekezdésében" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdés

ca) nyitó szövegrészében az "a kihordási időn belül meghibásodott gyógyászati segédeszközök" szövegrész helyébe az "a kihordási időn belül meghibásodott - árhoz nyújtott támogatással rendelt -gyógyászati segédeszközök" szöveg,

cb) a) pontjában a "mértéke támogatott termék esetében" szövegrész helyébe a "mértéke a javítás időpontjában támogatott termék esetében" szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésében az "áfával" szövegrész helyébe az "általános forgalmi adóval" szöveg,

e) 37. § (3) bekezdésében a "megszüntetését" szövegrész helyébe a "megszűnését" szöveg,

f) 47. § (1) bekezdésében a "táppénzben részesülő" szövegrész helyébe a "táppénzre jogosult" szöveg

lép.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. pont a) és b) sorában a "40. életévét" szövegrész helyébe az "a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét" szöveg lép.

3. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5/A. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7b) A (4)-(7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a finanszírozási szerződés hatálybalépését követő két hónap teljesítményének elszámolása során."

19. § A Kr. 18/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására az OEP az OTH szakmai javaslata alapján pályázatot ír ki."

20. § A Kr. 21. §-a a következő (13a) és (13b) bekezdéssel egészül ki:

"(13a) A méhnyakszűréssel kiegészített ellátásra szóló finanszírozási szerződéssel rendelkező területi védőnői szolgáltatók az ellátott esetekről havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig - az OEP honlapján található rekordkép szerinti adattartalommal - jelentést küldenek az OEP-nek. Az egy esetre járó díj mértéke 2000 forint, amely a tárgyhónapot követő második hónapban kerül kifizetésre.

(13b) A védőnői szolgáltató a 33. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet a védőnői méhnyakszűrésen résztvevő biztosítottak ellátásáról."

21. § A Kr. 30. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként)

"a) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetből történt elbocsátást követően a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felső határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott, a fekvőbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fődiagnózisnak megfelelő főcsoportba tartozó betegségek miatti járóbeteg-szakellátás, kivéve az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek által végzett, jogszabályban meghatározott orvosszakértői vizsgálatokat, a sürgősségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást, a jogszabályban meghatározott csecsemőkori szűréseket, a fekvőbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függő onkológiai és citológiai szűréseket, ha azok elvégzése a jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg, továbbá a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályra gyermeke mellé felvett, az Eb. tv. 18. § (6) bekezdés m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója részére végzett járóbeteg-szakellátást;"

22. § A Kr. 33/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az agyhalottból történő szervkivételre nem annál az egészségügyi szolgáltatónál kerül sor, ahonnan a szervkivétel hiányában az elhunyt eltemettetésére köteles a holttestet elszállítaná, a szervkivételt végző egészségügyi szolgáltatótól történő halottszállítás teljes költségének megtérítése a (3) bekezdés szerinti díj terhére történik."

23. § A Kr. 40. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A szolgáltató a 14. számú melléklet szerinti adatlap 1-20. pontjának kitöltésével köteles a 37. § (7) bekezdése szerint jelentést küldeni az osztályra felvett betegek közül azokról, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem fejeződött be. A felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja egy napnak számít."

24. § A Kr. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szolgáltató a 18. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig küldi meg a finanszírozónak."

25. § (1) A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 28/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. a 4. melléklet szerinti 33. számú melléklettel egészül ki.

26. § A Kr.

a) 5/A. § (8) bekezdésében az "(1)-(7) bekezdésében" szövegrész helyébe az "(1)-(7b) bekezdésben" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdés c) pontjában az "ápoló" szövegrész helyébe a "legfeljebb két ápoló" szöveg, a "gyermekápoló" szövegrész helyébe a "legfeljebb két gyermekápoló" szöveg,

c) 12. § (3) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében, 21. § (12) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében a "másik" szövegrész helyébe a "legfeljebb két" szöveg,

d) 14. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában a "2. számú melléklete szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó települések közül kettőre vagy többre terjed ki és a körzet lakosságszáma 800-1500 fő közötti," szövegrész helyébe az "alapján 2014. december 31-éig jogosult volt a fix összegű díjazás 50%-os emelésére," szöveg,

e) 14. § (8) és (9) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "munkaviszonyban" szöveg,

f) 18/A. § (5) bekezdésében a "Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatása előirányzat" szövegrész helyébe a "Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása előirányzat" szöveg,

g) 23. § (2b) bekezdésében az "A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben" szövegrész helyébe az "A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben" szöveg,

h) 25. § (4) bekezdésében a "szolgálatot" szövegrész helyébe a "szolgálatot, illetve szakellátási szakrendelést" szöveg,

i) 27/A. § (8) bekezdésében az "az illetékes megyei tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "az országos tisztifőorvos" szöveg,

j) 28/A. § (3) bekezdés b) pontjában az "előzetes vagy egyszerűsített" szövegrész helyébe az "előzetes" szöveg,

k) 28/B. § (2a) bekezdésében az "az (1) és a (2) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdés szerinti" szöveg,

l) 28/B. § (3) bekezdésében az "Az (1) és (2) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "A (2) bekezdés szerinti" szöveg,

m) 29. § e) pontjában az "az alkohológiai és drogbetegek" szövegrész helyébe az "az addiktológiai betegek" szöveg,

n) 30. § (3) bekezdésében az "a 6/A. melléklet szerinti napi betegforgalmi adatokat" szövegrész helyébe az "a 6/A. számú melléklet szerinti adatokat" szöveg,

o) 35. § (10) bekezdésében az "az otthoni hospice ellátás esetében" szövegrész helyébe az "az otthoni hospice ellátás esetében mindösszesen" szöveg, a "12 hónapon belül egy alkalommal megismételhetők." szövegrész helyébe a "12 hónapon belül egy alkalommal megismételhetők, azzal, hogy krónikus esetek rehabilitációs tevékenységei csak az akut megbetegedésben szenvedő betegek ellátását követően, a fennmaradó szabad kapacitás terhére láthatók el." szöveg,

p) 40. § (4) bekezdésében az "a (3) és az (5)" szövegrész helyébe az "a (3)" szöveg,

q) 40. § (5a) bekezdésében az "Az (5) bekezdéstől eltérően az R.-ben" szövegrész helyébe az "Az R.-ben" szöveg,

r) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4/A. pontjában a "nyolc közül amelyik jogcímek fennállnak, azoknak a mezőjébe kell az adott kódot beírni" szövegrész helyébe a "jogcím kódját az utolsó mezőbe kell beírni" szöveg,

s) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4/B. pontjában a "maximum érték eléréséig kitöltése kötelező" szövegrész helyébe a "részleges térítési díj összegének feltüntetése" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a Kr.

a) 6. § (5) bekezdése,

b) 28/B. § (1) bekezdése,

c) 32. § (4) bekezdése,

d) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4/A. pont "A.", "B." és "C." megjelölésű sora,

e) 27. számú melléklete,

f) 29. számú melléklete.

4. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/1999. Korm. rendelet) 6/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében az OEP - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási előirányzata terhére - tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget (a továbbiakban: előleg) nyújt, amennyiben]

"a) az igénylő gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat,"

(2) A 134/1999. Korm. rendelet 6/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az előleg összegét az OEP a tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja. A levonást az OEP a kérelemben megjelölt határidőn belül, legkorábban július 1-jét, legkésőbb szeptember 1-jét követően kezdi meg. Ha az OEP az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszer támogatással történő forgalmazására kötött szerződést felmondja."

29. § A 134/1999. Korm. rendelet 6/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működési célú támogatás negyedéves összege a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben szereplő, a Gyftv. 41. § (1) bekezdése szerinti minisztérium fejezetében meghatározott előirányzat erejéig az (1) bekezdés alapján jogosult gyógyszertárak között kerül felosztásra úgy, hogy azon gyógyszertárak, amelyek

(1) bekezdés b) pontja szerinti árréstömege

a) az 5 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,5-szeres,

b) az 5 millió forintot eléri, de a 6 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,25-szoros szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre."

30. § (1) A 134/1999. Korm. rendelet 6/D. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A 6/C. §-ban meghatározott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nyújtását megelőzően a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a részére, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére az adott pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során, Magyarországon megítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmáról."

(2) A 134/1999. Korm. rendelet 6/D. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kedvezményezett, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére odaítélt támogatás támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határt, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (5) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget."

31. § A 134/1999. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A 6/C. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

32. § A 134/1999. Korm. rendelet

a) 6/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "7 millió" szövegrész helyébe a "8 millió" szöveg,

b) 6/C. § (2a) bekezdésében a "20 ezer" szövegrész helyébe a "30 ezer" szöveg

lép.

5. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. §-ában az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

6. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 7. § (6a) bekezdésében az "A sejt- és szövetbanki" szövegrész helyébe az "A sejtbanki" szöveg,

b) 16. § (4) bekezdésében a "működését" szövegrész helyébe a "működését az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felkérésére" szöveg,

c) 18. § (1) bekezdésében az "a fenntartó hozzájárulásával" szövegrész helyébe az "- a fenntartó tájékoztatása mellett -" szöveg, a "csatolni kell a fenntartó hozzájárulását, valamint" szövegrész helyébe a "csatolni kell" szöveg

lép.

7. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

35. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Johan Béla Országos Epidemiológiai Központja (a továbbiakban: OEK)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet" szöveg lép.

8. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

36. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 287/2006. Korm. r.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Transzplantációs Bizottságok tagjait az OVSZK főigazgatója nevezi ki a 3. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti bizottságok esetében a Magyar Transzplantációs Társaság, a 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti bizottságok esetében a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság javaslata alapján, a 8-10. §-ban foglalt szabályokra is figyelemmel."

37. § (1) A 287/2006. Korm. r. 10. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság tagjai:)

"b) az Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfuziológia és Hematológia Tagozatának vezetője,

c) az őssejtdonor nyilvántartást vezető szervezet szakmai képviselője."

(2) A 287/2006. Korm. r. 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság tagjai:)

"c) az őssejtdonor nyilvántartást vezető szervezet szakmai képviselője."

38. § A 287/2006. Korm. r.

a) 4. § (4) bekezdésében a "közzéteszi és a beteg állapotában bekövetkezett változást" szövegrész helyébe a "közzéteszi és a szervátültetésre váró beteg állapotában bekövetkezett változást" szöveg,

b) 4. § (6) bekezdésében az "amennyiben a beteg állapotában" szövegrész helyébe a "ha a szervátültetésre váró beteg állapotában" szöveg

lép.

9. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 224/2008. Korm. r.) 1. § (3) bekezdés

a) h) pontjában a "Kbtv. 3-5., 10. és 14-17. §-ában," szövegrész helyébe a "Kbtv. 3. §-ában és 14-16. §-ában," szöveg,

b) h) pont ha) alpontjában a "7. cikkében," szövegrész helyébe a "7. cikkében, 8. cikkében," szöveg,

c) h) pont hb) alpontjában a "27. cikkében," szövegrész helyébe a "27. cikkében, 29. cikkében," szöveg

lép.

(2) A 224/2008. Korm. r. 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "veszélyes készítménynek" szövegrész helyébe a "veszélyes keveréknek" szöveg lép.

10. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 337/2008. Korm. r.) 5/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A CT diagnosztika és az MRI diagnosztika szakmában az ellátási területet nem kell progresszivitási szintenként meghatározni."

41. § A 337/2008. Korm. r. 12/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az OEP - erre irányuló kérelem esetén - a (3) bekezdésben foglalt határidő előtt is köthet finanszírozási szerződést a támogatási szerződésben meghatározott beruházási részelem teljesítését, illetve megvalósulását követően, a beruházási részelem finanszírozása vonatkozásában, ha a támogatási szerződésben szerződő félként szereplő közreműködő szervezet a beruházási részelem teljesítését, illetve megvalósulását igazolja."

42. § A 337/2008. Korm. r. a következő 17/J. §-sal egészül ki:

"17/J. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 5/A. § (6) bekezdését és 12/C. § (3a) bekezdését a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

11. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 235/2009. Korm. r.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyező a kutatás időtartama alatt ellenőrzi, hogy a kutatást a szakmai szabályoknak, valamint az engedélyben és a kutatási tervben foglaltaknak megfelelően végzik-e. Az engedélyező - a feladatkörüket érintő szakkérdés felmerülése esetén - bevonja az etikai bizottságot vagy az IKEB-et az ellenőrzés lefolytatásába. Az etikai bizottság és az IKEB az engedélyezési eljárás tekintetében rá irányadó jogszabály szerint közreműködik az ellenőrzés lefolytatásában."

44. § A 235/2009. Korm. r. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Ha a kutatás ellenőrzése során az engedélyező olyan körülményről szerez tudomást, amely alapján megállapítja, hogy

a) a kutatás engedélyezésének feltételei már nem állnak fenn,

b) a kutatásban résztvevő alanyok biztonságát a kutatás folytatása veszélyezteti, vagy

c) a kutatás tudományos megalapozottsága kétséges,

a kutatás folytatását határozatával feltételhez kötheti, és a feltétel teljesítésére adott határidő meghatározásával a kutatást felfüggeszti.

(2) Ha a kutatás felfüggesztése esetén a kérelmező az (1) bekezdésben meghatározott határidőben a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, és nem kéri a határidő meghosszabbítását sem, az engedélyező a kutatást megszünteti.

(3) Az engedélyező az (1) és (2) bekezdés szerinti, a kutatást felfüggesztő, illetve megszüntető határozatáról és annak indokairól haladéktalanul értesíti a szakhatóságként eljáró etikai bizottságot, illetve a 6. § szerinti regionális etikai bizottságot, és - megszüntetés esetén - a kutatást a nyilvántartásból törli.

(4) Ha a kérelmező a felfüggesztésről szóló határozatban foglaltaknak eleget tesz, az engedélyező dönt a kutatás felfüggesztésének megszüntetéséről. A felfüggesztés megszüntetéséről szóló döntés meghozatalához az engedélyező beszerzi az illetékes etikai bizottság szakhatósági állásfoglalását, illetve a 6. § szerinti regionális etikai bizottság szakértői véleményét."

45. § A 235/2009. Korm. r. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgálat engedélyének jogerőre emelkedését követően a kérelmező a vizsgálati tervet módosíthatja. A vizsgálati tervben és a vizsgálati engedély adataiban történő módosítást - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel -a kérelmező haladéktalanul bejelenti az engedélyezőnek."

46. § Hatályát veszti a 235/2009. Korm. r.

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 14. § (1) bekezdésében az "a szakértőt," szövegrész,

c) 42. § (1) bekezdésében a " , (2)" szövegrész,

d) 42. § (2) bekezdése.

12. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 323/2010. Korm. r.) 12. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

az Eüak.)

"cb) 15. § (3a), (3b) és (8a) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) A 323/2010. Korm. r. 12. § (4) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

az Eütv.)

"ae) 161. § (4) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(3) A 323/2010. Korm. r. 12. § (4) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a pont a következő ag) alponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

az Eütv.)

"af) 180. § (1) bekezdése,

ag) 243. § (7) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(4) A 323/2010. Korm. r. 12. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki)

"b) az Eüak. 15. § (1)-(3a) és (8a) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(5) A 323/2010. Korm. r. 12. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki)

"a) az Eüak.

aa) 5. § (3) bekezdése,

ab) 16/A. § (1) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(6) A 323/2010. Korm. r. 14/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki az Eüak.)

"b) 15. § (1)-(3b) és (8a) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

48. § A 323/2010. Korm. r. 15. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és az Országos Közegészségügyi Központot jelöli ki."

49. § A 323/2010. Korm. r.

a) 13. § g) pontjában a "16/A. §-a" szövegrész helyébe a "16/A. § (2)-(4) bekezdése" szöveg,

b) 22. § (4) bekezdés a) pontjában a "15. § (1)-(3a) és (7) bekezdésének" szövegrész helyébe a "15. § (1)-(3a), (7) és (8a) bekezdése" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti a 323/2010. Korm. r.

a) 12. § (4) bekezdés b) pontja,

b) 12. § (5) bekezdés c) pontja.

13. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

51. § A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében a Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli sürgősség a terápiás alkalmazással indokolható akkor, ha a sürgős ellátási igény fennállása igazoltan megállapítható.

A jogalap igazolásához

a) orvostechnikai eszköz közbeszerzésekor, ha a közbeszerzést

aa) az OEP folytatja le, az illetékes egészségügyi szakmai kollégium vezetőjének,

ab) nem az OEP folytatja le, a fekvőbeteg-gyógyintézet orvos igazgatójának,

b) gyógyszer közbeszerzésekor a gyógyszerészeti államigazgatási szerv

egyetértő állásfoglalása szükséges. Az indokolásban ki kell térni annak igazolására, hogy a rendkívüli sürgősség nem az ajánlatkérő hibájából ered."

14. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

52. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 66/2012. Korm. r.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

53. § Hatályát veszti a 66/2012. Korm. r.

a) 12. § (2) bekezdésében a " , valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal" szövegrész,

b) 27. § (8) bekezdése.

15. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

54. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. § c) pontjában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg lép.

16. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

55. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 47. §-sal egészül ki:

"47. § A hatóság 2016. december 31-ig a 12. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül - azok akadályoztatása esetén -halottvizsgálati szaktanácsadóként megfelelő szakismerettel rendelkező orvost is igénybe vehet. E bekezdés alkalmazásában akadályoztatásnak minősül az is, ha a 12. § (2) bekezdése szerinti szaktanácsadó a feladat ellátásához csak aránytalanul nagy távolságban vagy jelentős idő elteltével érhető el."

17. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

56. § Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 28/2015. Korm. rendelet) 5. § d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OGYÉI-t jelöli ki

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény)

"db) tekintetében gyógyszerészeti igazgatási hatáskörben eljárva az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. és 11. §-a, 13/A. § (1a), (1b) és (2) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

57. § Hatályát veszti a 28/2015. Korm. rendelet 5. § a) pontja.

18. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

58. § Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 29/2015. Korm. r.) 9. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(Az ENKK eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható, kivéve)

"l) az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerinti, a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárásban."

59. § (1) A 29/2015. Korm. r. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha első fokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos vagy egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pontja, valamint d) pont da), db) és dd) alpontja szerinti feladatkörében és élelmezés-egészségügyi feladatkörében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) jár el, a másodfokú eljárás az ENKK hatáskörébe tartozik."

(2) A 29/2015. Korm. r. 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A másodfokú eljárás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal hatáskörébe tartozik)

"c) a 3. § (2) bekezdés b)-d) pontja, valamint"

(szerinti esetben.)

19. Záró rendelkezések

60. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. §, a 25. § (4) bekezdése és a 4. melléklet 2015. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. §, a 28. §, a 29. §, a 32. § és a 35. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

61. § A 52. § és az 5. melléklet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "Célelőirányzatok" megjelölésű mezőjében a "Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatása" szövegrész helyébe a "Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása" szöveg lép.

2. melléklet a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00025" és "00026" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KódjaMegnevezéseSzorzója)
"
00025Tartósan intubált gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása3,8
00026Nem rehabilitálható betegek emelt szorzójú krónikus ellátása (nem rehabilitálható
vigilkómás betegek, gerincvelő harántsérültek, politraumatizáltak ellátása)
1,8
"

2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő "00034"-"00037" megjelölésű sorral egészül ki:

(KódjaMegnevezéseSzorzója)
"
00034Gyermek hospice ellátás12,7
00035Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás I. progresszivitási szinten21,8
00036Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás II. és III. progresszivitási szinten3,42,5
00037Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs ellátás43,2
"

3. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:

"1 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek palliatív osztályra előírt feltételek.

2 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.

3 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.

4 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek."

4. Hatályát veszti a Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00028" megjelölésű sora.

3. melléklet a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a "01P 029E" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(HBCsFeltétel)
"
01P 029FIntracranialis erek szűkületeinek és
elzáródásának neurointervenciós
kezelése
"

4. melléklet a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelethez

"33. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Védőnői méhnyakszűrésen résztvevő biztosítottak ellátásának
nyilvántartási adatai
Jelentési időszak:....................év.....................................................hónap
Szolgáltató OEP kódja: □□□□
Szolgáltató neve: .......................................................................................
helység (irányítószámmal): □□□□ .........................................................................
utca, házszám:.....................................................................................................................................................
Védőnői szolgálat kódja: □□□□□□□□□
Védőnő azonosítója, neve: □□□□□□□□□
............................................................................................................................................................................
SorszámTársadalombiztosítási
Azonosító Jel
Születési dátumEllátás dátumaWHO kód
Összesen:
Dátum:.......év................hó.......nap
……………………………..
szolgáltató (működtető)
……………………………..
védőnő"

"

5. melléklet a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A 66/2012. Korm. r. 1. melléklet "B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE" rész "Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)" elnevezésű táblázata a következő 99-103. sorral egészül ki:

(Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve
külföldön gyakran használt más
írásmód/
Kémiai név)
"
99.AB-FUBINACAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-
indazole-3-carboxamide
100.5F-AB-PINACAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
indazole-3-carboxamide
101.AB-PINACAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-
carboxamide
102.α-PVT, alpha-PVT, alpha-
pyrrolidinopentiothiophenone
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one
103.MDMB-CHMICAN-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3- methyl- valine,
methyl ester
"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére