69/2015. (XI. 2.) FM rendelet

az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2., 3. és 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosítása

1. § A tehéntejtermékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § (1) A felvásárlónak a telephelyein tejtermelőnkénti naprakész kimutatást és nyilvántartást kell vezetnie az egyes beszállításokról, a felvásárolt tej mennyiségéről, valamint a felvásárolt tej tényleges zsírtartalmáról az 1. melléklet szerinti akkreditált laboratórium által mért adatok alapján.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő dokumentumokat a kiállítás évének végétől számított három évig meg kell őrizni."

2. § A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § E rendeletnek az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 69/2015. (XI. 2.) FM rendelettel [a továbbiakban: 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet] megállapított 14. § (1) és (2) bekezdését, valamint 15. §-át a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. § A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében az "adott év április 1. és március 31. közötti" szövegrészek helyébe az "adott év április 1. és az azt követő év március 31. közötti" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében az "adott kvótaév április 1. és március 31. közötti" szövegrész helyébe az "adott év április 1. és az azt követő év március 31. közötti" szöveg

lép.

2. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

4. § Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamattámogatás igénybevételére az az élelmiszeripari vállalkozás jogosult, amely)

"b) a kamattámogatási kérelem és a kiegészítő kamattámogatási kérelem (a továbbiakban együtt: kamattámogatási kérelem) benyújtásának időpontjában:

ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,

és e pontban foglaltakról a kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;"

5. § A 108/2013. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 69/2015. (XI. 2.) FM rendelettel [a továbbiakban: 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés b) pontját a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

6. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 1. §-a a következő 1a-1d. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1a. csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek,

1b. egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,

1c. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék,

1d. mezőgazdasági termék elsődleges előállítása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontja szerinti tevékenység,"

7. § Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (4)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

(3) Egy tenyésznyúl után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás, kivéve a 4/A. § szerinti kiegészítő támogatási kérelem benyújtása esetét.

(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(5) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(6) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(7) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(8) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással."

8. § (1) Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 4. § b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:

(Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki

a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában)

"bd) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak feltételeknek, és

be) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek,"

(2) Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 4. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A 2015. január 1. és június 30. között tenyészetbe állított, támogatásban még nem részesült tenyésznyúl után kiegészítő támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vagy amely a 4. §-ban foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel és a 2015. évi január 1. és június 30. közötti támogatási időszak vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás összegének megállapításához a 2. § (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

9. § Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állattartó a kiegészítő támogatás iránti kérelmet 2015. november 12. és november 20. között az (1) bekezdésben meghatározott módon nyújthatja be azzal, hogy arra az 5. § (2) és (3) bekezdésében és a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

10. § Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésben az "a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe "az MVH" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésben az "a támogatási időszakonként összegzett jogos igények meghaladják" szövegrész helyébe "a támogatási időszakonként, valamint a kiegészítő támogatás vonatkozásában külön összegzett jogos igények együttesen meghaladják" szöveg

lép.

4. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

11. § (1) Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] 1. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet); 4. mezőgazdasági termelő: az a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;"

(2) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 1. §-a a következő 6-9. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

7. egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

8. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;

9. mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontja szerinti tevékenység."

12. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)

"g) nyilatkozik a b)-f) pontban foglaltakról."

13. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás mértéke 7000 forint/anyakecske. Támogatás országos szinten a 2015. évre vonatkozóan legfeljebb 25 000 egyed után nyújtható."

14. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikkében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 30-31. cikke, valamint a 34. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni."

15. § (1) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon 2014. december 31-éig kell benyújtani. A támogatási kérelemnek legalább az alábbi adatokat, valamint nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia:)

"f) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok."

(2) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(2) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(5) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással."

16. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "2014. évre vonatkozóan" szövegrész helyébe a "2015. évre vonatkozóan" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "2014. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2015. december 11-éig" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "2015. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2016. június 30-áig" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

Tartalomjegyzék