217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 24. § (2) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdésének b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 9. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában,

a 11. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 14. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.2., 1.3. és 1.5. alpontjában,

a 16. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 18. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 20. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében,

a 23. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 24. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 25. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 26. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 27. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,

a 29. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában,

a 30. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 31. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában,

a 32. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában,

a 33. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 34. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában,

a 35. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 36. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében,

a 37. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.5. alpontjában,

a 38. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában,

a 39. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 40. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 42. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § i) pontjában,

a 43. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 3. pontjában,

a 44. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 45. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 46. alcím tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 47. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 48. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében,

a 49. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5., a 21. és a 28. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. § cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

a) 9. § (6) bekezdésében a "köztisztviselője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője",

b) 3. számú melléklet 1. pont c) alpontjában a "végző köztisztviselő" szövegrész helyébe a "végző kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő"

szöveg lép.

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontjában a "közszolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban" szöveg lép.

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendszerben adatkarbantartást kizárólag a felelős vezető által erre felhatalmazott személy végezhet. Az adatszolgáltatást igénybe vevő, illetve a nyilvántartást vezető vagy üzemeltető szerv alkalmazottja az adatállományban változtatást nem végezhet. Az általa észlelt adathiba esetén erről a felhatalmazott személyt értesíti, aki a kijavítás elvégzéséről intézkedik."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartó szerv, az üzemeltető, illetve az adatszolgáltatást közvetlenül (online) igénybe vevő szerv alkalmazottai kizárólag meghatározott jelszó és azonosító használatával férhetnek hozzá az adatállományhoz, amelyek egyidejűleg meghatározzák az adathozzáférési jogosultság mértékét is."

4. A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében a "közszolgálati jogviszonya" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonya" szöveg lép.

5. A tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. § A tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet 8. §-ában a "közszolgálati jogviszonyának" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyának" szöveg lép.

6. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

6. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet "A biztonsági okmányok" rész, III. pont 1. alpont

a) 1.128. pontjában a "kormánytisztviselőjének" szövegrész helyébe az "állami tisztviselőjének",

b) 1.129. pontjában a "kormánytisztviselőjének" szövegrész helyébe az "állami tisztviselőjének"

szöveg lép.

7. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12. §

a) (8) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati",

b) (9) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati"

szöveg lép.

8. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

8. § A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontjában a "kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony" szöveg lép.

9. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

9. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. számú melléklet

a) 1. pontjában a "kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői, állami tisztviselői",

b) 2. pontjában a "kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői, állami tisztviselői",

c) 6. pontjában a "kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, állami szolgálati"

szöveg lép.

10. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában a "közszolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, hivatásos szolgálati" szöveg lép.

11. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 17/C. § (2) bekezdésében a "közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszony" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony" szöveg lép.

12. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklet 4. pont 4.2.7.1. alpontjában,

b) 2/A. számú melléklet 4. pont 4.2.8.1. alpontjában,

c) 3. és 9. számú melléklet 5. pont 5.2.8.1. alpontjában

a "közszolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban", valamint a "rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek" szöveg lép.

13. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdésében az "a közszolgálati tisztviselő" szövegrész helyébe az "a közszolgálati tisztviselő, a kormánytisztviselő, az állami tisztviselő" szöveg lép.

14. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

14. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, hivatásos szolgálati" szöveg lép.

15. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az első fokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott állami tisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie. A másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselő, állami tisztviselő gyakorlati ideje legalább három év. Az első és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselő, állami tisztviselő az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be."

(2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági feladatellátás vezetőjének feladatai tekintetében kiadmányozásra kizárólag olyan kormánytisztviselő, állami tisztviselő kaphat jogosultságot, aki legalább három év, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként vagy állami tisztviselőként építésügyi igazgatási vagy örökségvédelmi igazgatási területen megszerzett gyakorlati idővel rendelkezik."

16. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §

a) (1) bekezdésében a "köztisztviselői és kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "köztisztviselői, kormánytisztviselői és állami tisztviselői",

b) (1) bekezdésében a "köztisztviselőt vagy kormánytisztviselőt" szövegrész helyébe a "köztisztviselőt, kormánytisztviselőt vagy állami tisztviselőt",

c) (2) és (4) bekezdésében a "köztisztviselő és kormánytisztviselő" szövegrész helyébe a "köztisztviselő, kormánytisztviselő és állami tisztviselő",

d) (4) bekezdésében az "építésfelügyeleti hatósági kormánytisztviselő" szövegrész helyébe az "építésfelügyeleti hatósági kormánytisztviselő és állami tisztviselő",

e) (4a) és (4b) bekezdésében a "kormánytisztviselő" szövegrész helyébe az "állami tisztviselő",

f) (4c) bekezdésében a "kormánytisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő, állami tisztviselő",

g) (6) bekezdésében a "köztisztviselő vagy kormánytisztviselő" szövegrész helyébe a "köztisztviselő, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő"

szöveg lép.

(2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

a) (1) bekezdésében a "köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek" szövegrész helyébe a "köztisztviselőnek és állami tisztviselőnek",

b) (2) bekezdésében a "kormánytisztviselőnek" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőnek, állami tisztviselőnek",

c) (3) bekezdésében a "kormánytisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő, állami tisztviselő"

szöveg lép.

(3) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ában a "köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek" szövegrész helyébe a "köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek és állami tisztviselőnek" szöveg lép.

(4) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §

a) (1)-(4) bekezdésében a "köztisztviselő és kormánytisztviselő" szövegrész helyébe a "köztisztviselő, kormánytisztviselő és állami tisztviselő",

b) (3) bekezdésében az "a köztisztviselőnek és a kormánytisztviselőnek" szövegrész helyébe az "a köztisztviselőnek, a kormánytisztviselőnek és az állami tisztviselőnek"

szöveg lép.

(5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §

a) (1) bekezdésében a "köztisztviselője vagy kormánytisztviselője" szövegrész helyébe a "köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője",

b) (3) bekezdésében a "köztisztviselő és kormánytisztviselő" szövegrész helyébe a "köztisztviselő, kormánytisztviselő és állami tisztviselő"

szöveg lép.

(6) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet nyitó szövegrészében

a) az "a köztisztviselő vagy a kormánytisztviselő" szövegrész helyébe az "a köztisztviselő, a kormánytisztviselő vagy az állami tisztviselő",

b) az "a köztisztviselőnek vagy a kormánytisztviselőnek" szövegrész helyébe az "a köztisztviselőnek, a kormánytisztviselőnek vagy az állami tisztviselőnek"

szöveg lép.

16. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

17. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy hivatásos szolgálati jogviszony" szöveg lép.

17. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. § c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásban:

munkaviszony)

"ca) a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának hivatásos szolgálati jogviszonya,"

18. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

19. § A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hatósági közvetítő az lehet, aki)

"c) hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint - közigazgatási szakvizsgával egyenértékű képesítéssel, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik."

20. § A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell)

"d) a hatósági közvetítői vizsga letételét tanúsító igazolás sorszámát, a közigazgatási szakvizsga-bizonyítvány számát vagy a közigazgatási szakvizsgával - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint - egyenértékű képesítést igazoló okirat, a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy a kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzését bizonyító okirat megnevezését és számát."

19. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. Korm. rendelet módosítása

21. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában e rendeletet megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, az állami tisztviselőkről szóló törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munkavállalóra."

20. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

22. § A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati" szöveg lép.

21. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §-ában a "kormánytisztviselője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője, állami tisztviselője" szöveg lép.

22. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

24. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a) 8/A. § (2) bekezdésében a "közszolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe az "állami szolgálati jogviszonyban",

b) 9. § (1) bekezdésében a "közszolgálati jogviszony" szövegrész helyébe az "állami szolgálati jogviszony"

szöveg lép.

23. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

25. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet

a) 1. pont 1.5. alpont b) pontjában és

b) 2. pont 2.6. alpont b) pontjában

a "szakvizsga, vagy" szövegrész helyébe a "szakvizsga, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség, vagy" szöveg lép.

24. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

26. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet "Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez" rész, III. "Jövedelem típusai" alcím 1. pontjában

a) a "köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban",

b) a "rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek"

szöveg lép.

25. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében a "köztisztviselői, kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati" szöveg lép.

26. A államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B. § (2a) bekezdésében a "köztisztviselői, kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati" szöveg lép.

27. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elnök a megyei kormányhivatal kormánytisztviselőjét, állami tisztviselőjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentést kérhet."

30. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (10) bekezdés d) pont da) alpontjában a "kormánytisztviselők" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselők, állami tisztviselők" szöveg lép.

28. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

31. § A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 13. §-ában a "kormánytisztviselőt" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőt, állami tisztviselőt" szöveg lép.

29. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

32. § A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

30. A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosítása

33. § A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § a)-c) pontjában meghatározott államigazgatási szervekre, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra, az állami tisztviselőkről szóló törvény alapján állami szolgálati jogviszonyban állókra, továbbá a Kormánytisztviselői Döntőbizottságra (a továbbiakban: Döntőbizottság) terjed ki."

34. § A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében a "kormánytisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő, állami tisztviselő" szöveg lép.

31. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

35. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Rendészeti szakvizsgára önkéntesen a hivatásos állomány azon tagja jelentkezhet, aki felsőfokú végzettséggel és rendészeti szakképzettséggel rendelkezik. Rendészeti szakvizsgát tehet az a köztisztviselő, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő is, aki felsőfokú végzettséggel, közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel és legalább három év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik."

36. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "kormánytisztviselő és köztisztviselő" szövegrész helyébe a "köztisztviselő, a kormánytisztviselő és az állami tisztviselő",

b) 4. § (3) bekezdésében a "kormánytisztviselői vagy köztisztviselői jogviszony" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony",

c) 10. § (4) bekezdésében a "kormánytisztviselői vagy köztisztviselői jogviszony" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony"

szöveg lép.

32. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet "I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz" című rész K1. pont K11. alpont K1101. pont a) alpontjában a "kormánytisztviselők, közalkalmazottak" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselők, állami tisztviselők, közalkalmazottak" szöveg lép.

33. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 15. § (9) bekezdés a) pontjában, 21. § (3) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében a "köztisztviselője vagy kormánytisztviselője" szövegrész helyébe a "köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője" szöveg lép.

34. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

39. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati, illetve állami szolgálati jogviszonyban",

b) 4. § (4) bekezdésében a "köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati, illetve állami szolgálati jogviszonyban",

c) 4. § (6) bekezdésében a "közszolgálati jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati jogviszonyban vagy állami szolgálati jogviszonyban"

szöveg lép.

35. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

40. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (7) bekezdés a) pont ab) alpontja alkalmazásában felnőttképzési szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzést folytató intézménynél munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban eltöltött idő, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál felnőttképzési tevékenységgel összefüggő munkakör ellátására létesített közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony."

41. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés a) pontjában a "kormánytisztviselői jogviszony" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony" szöveg lép.

36. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

42. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pont 4.4. alpontjában a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati" szöveg lép.

37. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározottak szerint - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 4. § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel - építésügyi vizsgát tesz és építésügyi szakmai továbbképzést teljesít

a) az Éhk. 1. § (1)-(5) bekezdésében és 3. §-ában meghatározott építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyekben döntéshozói és döntés-előkészítői feladatokat ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő,

b) a műemlékkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos ügyekben döntéshozói és döntés-előkészítői feladatokat ellátó kormánytisztviselő, állami tisztviselő, és

c) az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi igazgatási feladatok jogi támogatása munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő

[az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: köztisztviselő]."

38. A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

44. § A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal - az 1. § c) pontja szerint - közlekedési kedvezményt a közlekedési hatósági feladatkörben eljáró kormánytisztviselőjének és állami tisztviselőjének nyújthat."

39. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

45. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3. pont

a) 3.5.4.6. alpontjában a "közszolgálati tisztviselői" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati",

b) 3.8.2.1. alpontjában a "szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban",

c) 3.8.2.7. alpontjában a "közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban"

szöveg lép.

40. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

46. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés j) pontjában a "kormányzati szolgálati jogviszonyból" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, az állami szolgálati jogviszonyból" szöveg lép.

41. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

47. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében és 10. § (6) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy állami szolgálati jogviszonyban" szöveg lép.

42. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontjában a "köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszony" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony" szöveg lép.

43. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. átadó szerv: az a rendvédelmi szerv, amelynek állományába a hivatásos állomány tagja közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés, a más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés vagy a Magyar Honvédséghez történő áthelyezés elrendelését megelőzően tartozik;"

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. § 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában átvevő szerv: a hivatásos állomány tagjának)

"a) közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezése esetén a rendvédelmi szervnek a hivatásos állomány tagját foglalkoztató szervezeti egységétől különböző, azon másik szervezeti egysége, vagy a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszony létrehozására feljogosított azon munkáltatói szerv, amelyhez a hivatásos állomány tagját áthelyezik vagy áthelyezését tervezik,"

50. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagjának)

"a) közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezése,"

51. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az áthelyezésről)

"a) a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés esetén a Hszt. 96. §-a szerinti személyek két- vagy háromoldalú megállapodást kötnek,"

52. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 4. mellékletében szereplő táblázat A:12 és A:13 mezőjében a "Kormányzati szolgálati, közszolgálati" szövegrész helyébe a "Közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati",

b) 4. mellékletében szereplő táblázatot követő szövegrész c) pontjában a "kormányzati szolgálati, közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati"

szöveg lép.

44. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

53. § A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 4. mellékletében a "közigazgatási szakvizsga" szövegrész helyébe a "közigazgatási szakvizsga vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség" szöveg lép.

45. A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

54. § A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében a "kormánytisztviselőként" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként" szöveg lép.

46. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

55. § A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) szerinti,

ad) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ae) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses katonai,

af) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

ag) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

ah) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

ai) a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra és

b) a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra terjed ki (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott)."

56. § A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A 3. § vonatkozásában - a (2) bekezdésben, a (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:

a) a Kjt. 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti - a Kttv. 133. § (3)-(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés figyelembevételével számított - illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) az Áttv. 18. §-a szerinti illetményt,

d) a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

e) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

f) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti - az Iasz. 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

g) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti - az Üjt. 116. §-a és 139. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

h) az Mt. hatálya alá tartozó, az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

i) a Gyvt. 66/H. § (3)-(5) bekezdése szerinti díjazást,

j) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti juttatást, valamint

k) a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdés szerint megállapított illetménypótlékot.

(2) Az (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. § (4)-(6a) bekezdése alapján járó növelését."

47. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

57. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésében a "járási hivatalok és a központi szerv kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "járási hivatalok állami tisztviselői és a központi szerv kormánytisztviselői" szöveg lép.

48. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

58. § A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés

a) b) pontjában a "kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, állami szolgálati",

b) c) pontjában a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban"

szöveg lép.

49. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

59. § Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Igazgatónak az nevezhető ki, aki)

"c) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával"

(rendelkezik.)

60. § Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja és (4) bekezdés b) pontja a "pedagógus, közigazgatási vagy jogi szakvizsgával" szövegrész helyett a "pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával" szöveggel lép hatályba.

50. Záró rendelkezések

61. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § a) pontja, a 24. § b) pontja, valamint a 60. § 2017. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelethez

1. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) 3. melléklet IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV.

1. a szolgálati jogviszonya kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok

(távollétjogcíme, időtartama; igazolás időtartama)

2. állampolgársága

3. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte

4. közigazgatási alapvizsga adatai

(teljesítés esetén: vizsgabizonyítvány száma, kelte; eredménye;

vizsgakötelezettség előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga tervezett időpontja; vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése)

5. közigazgatási szakvizsga adatai

(teljesítés esetén: vizsgabizonyítvány száma, kelte, eredménye;

vizsgakötelezettség előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga tervezett időpontja, vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése)

6. közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség adatai

(teljesítés esetén: bizonyítvány száma, kelte, eredménye;

szakképzettség megszerzésének előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga tervezett időpontja, vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése)

7. kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség

(teljesítés esetén: bizonyítvány száma, kelte, eredménye;

szakképzettség megszerzésének előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga tervezett időpontja, vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése)

8. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok

9. esküokmány száma, kelte

10. közigazgatási versenyvizsga adatai (vizsgabizonyítvány száma, kelte, eredménye)

11. a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai

(vizsgálat megnevezése, időpontja; alkalmasság minősítése)"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére