287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), k) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 4-9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e), h) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és a 10. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 11. melléklet tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és a 12. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma), me) és mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 102/1995. Korm. rendelet) 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Ebtv. 43. § (2) bekezdése alapján a kezelőorvos minden egyes jogviszonyban külön-külön elbírálja a keresőképtelenséget, és minden jogviszony esetében külön naplószámon rögzíti az Orvosi Naplóba, kiállítja az 5. számú mellékletnek vagy a 6. számú mellékletnek megfelelő igazolást, valamint rögzíti a nyomtatványon a biztosított munkakörét. A kezelőorvosnak a biztosított munkaköreinek ismeretében kell elbírálnia jogviszonyonként a keresőképtelenséget."

2. § A 102/1995. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság időtartamát kimerítette, az orvos a keresőképtelenségét "L" kóddal lezárja, és a lezárás tényét a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. A továbbra is fennálló, folyamatos keresőképtelenség esetén a biztosított kérésére kiadja a 6. számú melléklet szerinti igazolást, az Orvosi Naplóban új sorszámon, "L" kóddal szerepelteti az esetet mint "Felvétel módja" "L" kóddal jelöli a keresőképtelenség felvételének módját a 8. számú melléklet szerinti heti jelentésben."

3. § (1) A 102/1995. Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 102/1995. Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 102/1995. Korm. rendelet 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § A 102/1995. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az "a járási hivatalhoz beérkezett keresőképtelenségi adatok" szövegrész helyébe az "a keresőképtelenségi adatok" szöveg lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

5. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/1997. Korm. rendelet) 22/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Ebtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt ellenőrzési feladatok ellátása során az egészségbiztosító pénzforgalmi szemléletben vizsgálja az Ebtv. 35. § (1) és (2) bekezdésében előírtak teljesítését."

6. § A 217/1997. Korm. rendelet 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a Tbj. 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti biztosított pénzbeli ellátás, valamint baleseti táppénz iránti kérelmének elbírálása során a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra tekintettel az kifizetésre került."

7. § A 217/1997. Korm. rendelet 31/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani."

8. § A 217/1997. Korm. rendelet

a) 11/B. § (3) bekezdésében az "a biztosított Társadalombiztosítási Azonosító Jelét" szövegrész helyébe az "a biztosított nevét, lakcímét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét" szöveg,

b) 11/D. § (2) bekezdésében a "címét" szövegrész helyébe a "lakcímét" szöveg,

c) 26. §-ában az "az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék" szövegrész helyébe az "az álláskeresési támogatás" szöveg,

d) 27/A. § (1) bekezdésében a "jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony" szövegrész helyébe a "jogosultság első napján, illetve csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj esetében a gyermek születésének napján fennálló biztosítási jogviszony" szöveg,

e) 27/A. § (3) bekezdésében az "a fennálló biztosítás kezdő napját megelőző napjait" szövegrész helyébe az "a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját, illetve csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj esetében a gyermek születésének napját megelőző napjait" szöveg,

f) 28. § (5) bekezdésében az "Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének alkalmazásánál" szövegrész helyébe az "Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének, 42. § (4b) bekezdésének, 42/D. § (6) bekezdésének és 48. § (8) bekezdésének alkalmazásánál" szöveg,

g) 31. § (1) bekezdésében a "hónapra" szövegrész helyébe a "hónapra, illetve időszakra" szöveg,

h) 41. § (1) bekezdésében az "orvosi igazolással" szövegrész helyébe az "eredeti orvosi igazolással" szöveg

lép.

3. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 4. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) Ha az ellátott személynek az ellátás igénybevételekor fennálló egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága hatósági eljárás keretében az ellátást követően megállapításra kerül, az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátott személy - a jogviszonya végleges megállapítástól számított 30 napon belül benyújtott - kérelmére a megfizetett térítési díjat visszafizetni. Az egészségügyi szolgáltató a térítési díj visszafizetése esetén, annak igazolása mellett, a nyújtott szolgáltatás pótlólagos elszámolása iránti igényét az 5. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott határidőkön túli esetekben a hatósági eljárás végleges befejezésétől számított második hónap 5. munkanapjáig küldheti meg a finanszírozónak."

10. § A 43/1999. Korm. rendelet 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/B. § A NEAK a szolgáltatók által az országos várólista nyilvántartásban - a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint - regisztrált adatok és a fekvőbetegszakellátás teljesítmény-elszámolási adatai között minden naptári évben a tárgyhónapot követő január-novemberi hónapokban a 20. napi, december hónapban a 15. napi (a továbbiakban: egyeztetési időpont) állapot szerint elszámolási egyeztetést végez. Ennek során a NEAK a várólista nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó napjának vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy az adatokban a tárgyhónapot követő egyeztetési időpont 20. napjának végéig elvégzett adathiba javításokat és adathiány pótlásokat is figyelembe kell venni az 5/A. § szerinti eljárások során."

11. § A 43/1999. Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (7c)-(7e) bekezdéssel egészül ki:

"(7c) A várólistán hibásan ütemezett ellátások a (7) bekezdés szerinti hibával azonos elbírálás alá esnek, ezen ellátásokra az (5) bekezdés szerinti szankciót kell alkalmazni. E bekezdés alkalmazásában hibás az ütemezés, ha a várakozási listán nyilvántartott esetről - a szakmai ok miatti halasztással várakozók kivételével - az ütemezés ellenőrzésének időpontjában megállapítható, hogy az ütemezés

a) a lehetséges ellátási helyek kihagyásával történt, és

b) a tervezett ellátás időpontja legalább 14 nappal meghaladja az egészségügyi szolgáltatónál az esetre a hozzá tartozó intézményi várólistán kiadható legkorábbi tervezhető ellátási napot.

(7d) A (7c) bekezdés szerinti legkorábbi tervezhető ellátási nap meghatározása érdekében a tervezhető ellátási helyek számát úgy kell meghatározni, hogy ellátási naponként az ütemezhető ellátások minimális esetszáma a finanszírozási tárgyévet megelőző év "1" térítési kategóriában elszámolt átlagos egy ellátási napra jutó esetszámának várólistánként a 35. számú mellékletben meghatározott százaléka legyen.

(7e) Nem kell alkalmazni a (7c) és (7d) bekezdés szerinti szabályokat, ha az egészségügyi szolgáltató várólistáján a finanszírozási tárgyévet megelőző évben a tervezett várakozási idő nem haladta meg a 60 naptári napot."

12. § A 43/1999. Korm. rendelet 27. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,)

"b) a jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése és a 42190 kódszámú újszülöttkori objektív hallásszűrés," (kivételével történik.)

13. § A 43/1999. Korm. rendelet 27/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvőbeteg-szakellátásra történő átcsoportosítása esetén az aktív fekvőbeteg-szakellátási TVK-t az átcsoportosított krónikus kapacitásra jutó finanszírozási összeggel egyenértékű TVK-val kell csökkenteni, és ezen finanszírozási összegnek megfelelő mértékben növelni kell a krónikus fekvőbeteg-szakellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzatát."

14. § A 43/1999. Korm. rendelet IV. Egészségügyi szakellátás "Általános szabályok" alcíme a következő 28/D. §-sal egészül ki:

"28/D. § Az újszülöttek objektív hallásszűrését követő ellátások végzésére a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban (2917), a Debreceni Egyetem Klinikai Központban (2894), a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben (2877), Pécsi Tudományegyetemen (2912), valamint a Semmelweis Egyetemen (2915) működő verifikációs központok 20 millió forint/év fix összegű finanszírozásban részesülnek, amelyet a finanszírozó minden év januárjában utalványoz."

15. § A 43/1999. Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) A betegszállítás finanszírozása a Vhr.-ben meghatározottak szerint kötött szerződés alapján, az 5. számú melléklet Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás kiadási előirányzata terhére történik. A betegszállítás finanszírozására irányuló szerződésben meg kell határozni - az egészségügyért felelős miniszter és a NEAK főigazgatója által együtt kijelölt szakértői bizottság javaslata alapján - a területi ellátási kötelezettséget, illetve a folyamatos ellátás biztosítását. A betegszállító szolgáltatók saját maguk vagy megbízottjuk útján napi 24, heti 168 órában kötelesek a biztosítottak számára rendelkezésre állni.

(2) A finanszírozást igénylő szolgáltatók erre irányuló igényüket a NEAK-hoz nyújthatják be, amelyet az (1) bekezdésben megjelölt szakértői bizottság bírál el, és tesz javaslatot új szolgáltatók, illetve új kapacitások bevonására, valamint a meglévő kapacitások módosítására és az ellátási területre. A bizottság javaslatát a NEAK főigazgatója hagyja jóvá és egyetértés céljából megküldi az egészségügyért felelős miniszternek.

(3) A betegszállításra finanszírozási szerződés az adott évi központi költségvetési törvényben az LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímen rendelkezésre álló előirányzat mértékéig

a) új szolgáltatóval,

b) új kapacitásra,

c) a meglévő kapacitások módosítására

az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével köthető, illetve módosítható.

(4) Ha a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti szerződéskötés éven túli kötelezettség-vállalást is eredményez, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével köthető meg a finanszírozási szerződés.

(5) A betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás finanszírozására elkülönített előirányzat egyhavi összegéből először - a 34. § szerint - a halottszállítás kerül finanszírozásra, a fennmaradó összegből a (12) bekezdés szerinti díjazás levonása után - az országos teljesítmények figyelembevételével - a NEAK állapítja meg az egy kilométerre jutó országos forintértéket.

(6) A NEAK a (12)-(20) bekezdés szerint kiszámított díjat a teljesítést követő hónapban utalványozza.

(7) A beteg szállításáról a betegszállításról szóló miniszteri rendeletben előírt adattartalmú, az utalvány adataival megegyező, hiánytalanul kitöltött, a betegszállítási esemény idő és kilométer adatait eseményszerűen tartalmazó elektronikus vagy papíralapú adatlapot kell vezetni. Elektronikus adatlap vezetés esetén az adatlapnak vagy tartalmi elemeinek - a dokumentációkezelésre vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időn belül - a szerződött szolgáltató számítógépes rendszeréből kinyomtathatónak kell lennie.

(8) Az elvégzett teljesítményekről a szolgáltató a NEAK honlapján közzétett adattartalommal jelentést küld a NEAK-nak a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A betegszállító szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló GPS műholdas navigációs rendszert működtető szolgáltató a saját szerveréről, az elvégzett szállítások validitásának ellenőrzésére, a NEAK által előírt egységes adattartalommal jelentést küld a NEAK részére minden tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A teljesítmény-adatok tartalmazzák a finanszírozott gépkocsik azon GPS-adatait, amelyek alkalmasak a gépkocsi teljesítményének, napi futott kilométereinek ellenőrzésére.

(9) A szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amelynek teljesítése megtörtént, és amelyre a beteg felvételének helyéről a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helyére történő eljuttatásához - a közlekedési szabályok betartásával a lehetséges legrövidebb, a beteg egészségi állapotának figyelembevételével megválasztott útvonalon - feltétlenül szükség volt.

(10) Nem jelenthető teljesítményként az egészségügyi szolgáltató egy telephelyén belüli, valamint a telephelyei közötti betegszállítás, ha a telephelyek ugyanazon település közigazgatási határán belül helyezkednek el.

(11) A tartalékjárművel teljesített betegszállítás abban az esetben jelenthető, ha a finanszírozási szerződésben aktív kapacitásként lekötött szállító járművet műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül kellett helyezni.

(12) A szolgáltatót a beutalásra jogosult orvos rendelése alapján elvégzett betegszállítás után betegmozgatási díj illeti meg, amelynek mértéke

a) szállítási esetenként 450 forint,

b) a főváros közigazgatási területén belül történő szállítás esetén az a) pont szerinti díjon felül esetenként további 750 forint.

(13) A szolgáltatót, a szabályosan utalványozott betegszállítási feladatok elvégzése után, futásteljesítménytől függő teljesítménydíj illeti meg. A teljesítménydíj számításának alapja a betegszállítási utalványon jelölt felvételi és átadási települések középpont koordinátái által meghatározott legrövidebb közúti közlekedési távolság. A beteg felvételének helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye közötti távolság a következők szerint kerül meghatározásra:

a) ha a beteg felvételi helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye különböző közigazgatási területen helyezkedik el, akkor a felvételi és az átadási települések között a térképadatbázis szerinti távolság-mátrix település középpont koordinátái által meghatározott legrövidebb közúti távolságot kell figyelembe venni;

b) ha a beteg felvételi helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye ugyanazon közigazgatási területen helyezkedik el, akkor az egyes településeken a NEAK honlapján közzétett lakosságszám arányos besorolás szerinti távolságot kell figyelembe venni;

c) ha a beteg felvételi helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye a főváros közigazgatási területén belül helyezkedik el, akkor a kerületeken belüli és a kerületek közötti szállítások esetén a NEAK honlapján közzétett távolságot kell figyelembe venni.

(14) Ha egy betegszállító gépjármű egyidejűleg több beteget is szállít, a betegszállító szolgáltató teljesítményjelentésében rögzített felvételi és átadási adatok alapján a közösen megtett útszakasz arányában hasznos és többletkilométereket kell képezni.

(15) Hasznos kilométerenként kell figyelembe venni egyedi betegszállítás esetén a beteg felvételének helye és a betegszállítási utalványon megjelölt érkezési helye közötti, a (13) bekezdés szerint meghatározott távolságát. Több beteg egyidejű szállítása esetén a hasznos kilométerek egy betegre jutó arányát az első beteg felvétele és az utolsó beteg érkezési helye közötti legrövidebb, illetve indokolt esetben az attól eltérő, a szállított betegek szempontjából legelőnyösebb útszakasz figyelembevételével kell meghatározni. A szolgáltató köteles a betegszállítási feladatok ellátása során a szállítások útirányát a szállított betegek szempontjából legelőnyösebb útvonalon megtervezni, és lehetőség szerint úgy teljesíteni.

(16) Több beteg együttes szállítása esetén többletkilométerként az adott beteg felvételi és az utalványon megjelölt érkezési helye közötti, a (13) bekezdés szerint meghatározott távolság vehető figyelembe úgy, hogy a közösen megtett útszakasz kilométereinek 0,2-szerese számolható el többletteljesítményként. Az elszámolható hasznos és többletkilométerek a betegenként megtett kilométerek arányában oszlanak meg az egyes esetek között.

(17) Több beteg együttes szállítása esetén a 100 kilométert meghaladó hosszú távú szállítások esetében a megtett útszakasz 100 kilométert meghaladó részének díja 0,8-es degressziós szorzóval kerül kiszámításra.

(18) A főváros közigazgatási területén belül történő szállítások esetén a (13) bekezdés c) pontja szerint meghatározott távolság 1,8-es korrekciós szorzóval kerül kiszámításra.

(19) A főváros közigazgatási területére belépő és a főváros közigazgatási területéről kiinduló szállítások esetén a (13) bekezdés a) pontja szerint meghatározott távolság - ha az kevesebb, mint 80 km - 1,4-es korrekciós szorzóval kerül kiszámításra.

(20) Szolgáltatónként, egy aktív gépjármű teljesítményeként havonta legfeljebb átlag 7000 hasznos kilométer, és többlet-férőhelyenként legfeljebb 1400 többletkilométer számolható el. A többletférőhely a gépjármű összes férőhelyeinek - ideértve a gépjárművezető férőhelyét is - kettővel csökkentett száma lehet.

(21) A betegszállítás megrendelője a betegszállítás nem teljesítését, illetve olyan késedelmes teljesítését, mely a beteg állapotának olyan mértékű rosszabbodásához vezetett, hogy ennek következtében a betegszállítás már mentési feladatnak minősült, haladéktalanul köteles írásban jelenteni a NEAK-nak.

(22) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a beteg állapotának rosszabbodása miatti mentési esemény bekövetkezésére a betegszállító szolgáltatónak felróható okból került sor, a NEAK az érintett szolgáltató betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését felmondhatja.

(23) Ha a NEAK tudomására jut, hogy a szolgáltató az elszámolható teljesítményt nem a (7)-(9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jelentette, illetve a szállítás során a betegszállítási utalványon jelölt felvételi, vagy átadási címtől való eltérést nem tudja a betegszállításról szóló miniszteri rendeletben előírt módon igazolni, és a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogellenes magatartásra, a magasabb finanszírozási díj jogosulatlan megszerzése céljából került sor, a NEAK az érintett szolgáltató betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését felmondhatja."

16. § A 43/1999. Korm. rendelet 45. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti igény elbírálása során az ellátás közvetlen költsége a következő elemek figyelembevételével kerül megállapításra:

a) közvetlen gyógyszerköltség,

b) vér, vérkészítmények költsége,

c) diagnosztikai és terápiás szolgáltatások költsége.

(3) Az ellátásra szakmailag alkalmas egészségügyi szolgáltató az extrafinanszírozási igénybejelentést az adott ellátás befejezését követő 60 napon belül nyújthatja be. Az igénybejelentésben szereplő finanszírozási eset teljesítményelszámolását követően a NEAK továbbítja a szolgáltató részére a ráfordításgyűjtéshez szükséges állományokat, amely után a szolgáltatónak 30 nap áll rendelkezésére a ráfordításgyűjtés megküldésére."

17. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 46/A. §-sal egészül ki:

"46/A. § (1) A hemodialízisben részesülő betegek otthoni kezelésének finanszírozási eljárásrendjét megalapozó ellátási programban (a továbbiakban: otthoni hemodialízis program) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt egészségügyi szolgáltató vesz részt.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt egészségügyi szolgáltató felelős az otthoni hemodialízis programba bevonásra kerülő betegek kiválasztásáért, oktatásáért, valamint az otthoni kezelések szakmai felügyeletéért.

(3) Az otthoni hemodialízis program időtartama az első beteg első ellátásától számított 1 év. A otthoni hemodialízis programba legfeljebb 8 beteg vonható be.

(4) Az otthoni hemodialízis programba bevont betegek

a) oktatóközpontban végzett ellátásai a 88533 Oktatóközpontban végzett, oktatással összekötött hemodialízis,

b) az otthonukban végzett ellátásaik a 88534 Otthoni hemodialízis (OHD)

kóddal az e rendeletben foglaltak szerint, a 18. számú melléklet szerinti adattartalommal jelenthetőek a finanszírozó felé.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ellátás finanszírozási díja kezelésenként 40 000 forint, a (4) bekezdés b) pontja szerinti ellátás finanszírozási díja kezelésenként 47 300 forint. Az ellátások fedezetéül az 5. számú melléklet "Művesekezelés" előirányzata szolgál.

(6) Az e § szerint jelentett ellátási esetek tételes adatait, az összefoglaló értékelést, valamint a megállapított finanszírozási díjak mértékére vonatkozó adatokat a finanszírozó az ellátás hónapját követő hónap végéig megküldi az egészségügyi szolgáltató részére.

(7) Az egészségügyi szolgáltató az otthoni hemodialízis programban részt vevő betegekről a (3) bekezdés szerinti időtartam lejártát követő hónap 30. napjáig részletes szakmai és pénzügyi értékelést küld a finanszírozó részére.

(8) Az otthoni hemodialízis program időtartamának lejártát követően kizárólag az otthoni hemodialízis program ideje alatt bevont betegek ellátásai jelenthetők, amelyek elszámolása az e §-ban foglaltak szerint, beavatkozásonként 39 000 Ft díjjal történik."

18. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 48/G. §-sal egészül ki:

"48/G. § Az otthoni parenterális táplálás végzésére jogosult szolgáltatók esetében az ezekbe a HBCs-be sorolódott ellátások a tárgyhavi ellátásokkal együtt kerülnek elszámolásra, azzal, hogy a finanszírozási év végén ezen ellátások adott havi súlyszám összegével megemelésre kerül az ellátást nyújtó szolgáltató adott havi TVK értéke, amelynek figyelembevételével a szolgáltatók teljesítményei újból elszámolásra kerülnek. Az eredeti és az újbóli elszámolás különbözete kerül utalványozásra az érintett szolgáltatók részére."

19. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/W. §-sal egészül ki:

"76/W. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 33. §-t a 2019. január havi kifizetésektől kell alkalmazni."

20. § (1) A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) A 43/1999. Korm. rendelet 28. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(4) A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(5) A 43/1999. Korm. rendelet 34. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(6) A 43/1999. Korm. rendelet a 9. melléklet szerinti 35. számú melléklettel egészül ki.

21. § A 43/1999. Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdés b) pontjában az "a megelőző aktív ellátást nyújtó szolgáltató" szövegrész helyébe az "a megelőző aktív ellátást nyújtó másik szolgáltató" szöveg,

b) 5/A. § (3) bekezdésében a "listát" szövegrész helyébe a "hibalistát" szöveg,

c) 5/A. § (7b) bekezdésében az "A (4)-(7) bekezdésben" szövegrész helyébe az "A (4)-(7) és (7c) bekezdésben" szöveg,

d) 27/A. § (9) bekezdésében a "járhat" szövegrész helyébe a "jár" szöveg,

e) 27/B. § (3) bekezdésében az "egynapos sebészeti ellátásba vagy meddőségkezelési ellátásba" szövegrész helyébe az "egynapos sebészeti ellátásba, általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátásba vagy meddőségkezelési ellátásba" szöveg,

f) 33/A. § (3) bekezdésében a "Mentés előirányzat" szövegrész helyébe a "15. Mentés előirányzat" szöveg,

g) 40. § (2) bekezdésében az "az R. 8. számú mellékletének 1. és 2., valamint 8-12. pontja szerinti" szövegrész helyébe az "az R. 8. számú melléklet 4. és 6-8. pontja, valamint 12-14. pontja szerinti" szöveg, az "az R. 8. számú mellékletének 1. és 2. pontja, valamint 8-12. pontja szerinti" szövegrész helyébe az "az R. 8. számú melléklet 4. és 6-8. pontja, valamint 12-14. pontja szerinti" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 43/1999. Korm. rendelet 16. számú melléklete.

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 287/2006. Korm. rendelet) 13. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A beteg a (12) bekezdésben nem szabályozott esetben legkésőbb az ellátás várható időpontját megelőző 5. napig kezdeményezheti az intézményi várólista vezetéséért felelős személynél, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynél az ellátás várható időpontjának későbbi időpontra történő halasztását. A szolgáltató az ellátás tervezett időpontja elhalasztásának beteg általi kezdeményezésével egyidejűleg a regisztrálási tételt az intézményi várólistáról áthelyezi az intézményi előjegyzési listára, ha a módosított tervezett ellátási időpont megfelel az Ebtv. 5/B. § u) pontjának. Ha az ellátás várható időpontjának elhalasztása miatt keletkező várakozási idő meghaladja az adott ellátás tekintetében - a beteg állapotának figyelembevételével - a szakmailag elfogadható időtartamot, az ebből eredő kockázatokról a beteget a kezelőorvos tájékoztatja."

(2) A 287/2006. Korm. rendelet 13. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) Ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás igénybevétele céljából a szolgáltatónál, és ezt előzetesen nem jelezte a (14) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a (12) bekezdésben meghatározott eset sem áll fenn, az intézményi várólista vezetéséért felelős személy 7 napon belül új időpontot jelöl ki az ellátás igénybevételére, amiről egyidejűleg tájékoztatni kell a beteget. A szolgáltató a tervezett ellátás elmaradásával egyidejűleg a regisztrálási tételt az intézményi várólistáról át helyezi az intézményi előjegyzési listára, ha a módosított tervezett ellátási időpont megfelel az Ebtv. 5/B. § u) pontjának. Ha a beteg az új időpontban sem jelenik meg a szolgáltatónál, az új időpontot követő 30. napon törölni kell az adatait az intézményi listáról. Annak a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, törölni kell a várólistáról."

24. § A 287/2006. Korm. rendelet

a) 13/A. § (8) bekezdésében az "a keresőképtelenség" szövegrészek helyébe az "a keresőképtelenség és a transzplantáció előtti kivizsgálás" szöveg, az "a nem keresőképtelen" szövegrész helyébe az "a nem keresőképtelen és a nem transzplantáció előtti kivizsgálásra váró" szöveg,

b) 13/B. § (1) bekezdésében az "a keresőképtelenség" szövegrész helyébe az "a keresőképtelenség és a transzplantáció előtti kivizsgálás" szöveg,

c) 6. számú mellékletében a "Keresőképtelenség miatti beavatkozás (K)" szövegrész helyébe a "Keresőképtelenség miatti beavatkozás (K)/transzplantáció előtti kivizsgálás miatti soron kívüli ellátás (T)" szöveg, az "a keresőképtelenség" szövegrész helyébe az "a keresőképtelenség vagy transzplantáció előtti kivizsgálás" szöveg

lép.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 337/2008. Korm. rendelet) 13. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kérelemhez mellékelni kell:)

"c) a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a pályázott szolgáltatás, szolgáltatások éves várható mennyiségét, a pályázattal kapcsolatos kiadások, valamint bevételek részletes bemutatásával, és

d) az Egészségügyi Szakmai Kollégium valamennyi szakmailag érintett tagozatának a pályázat beadásától számított egy éven belül kiadott véleményét."

(2) A 337/2008. Korm. rendelet 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszköz kérelmezése esetén - a (4) bekezdésben foglaltakon túl - az indikáció szerint érintett tagozat véleményének csatolása, egynapos ellátásokra vonatkozó pályázat esetén az egynapos sebészeti tagozat, valamint a pályázott szakma, szakmák szerint illetékes egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat véleményének csatolása is szükséges."

(3) A 337/2008. Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a 14. § (1a) bekezdésében foglalt határidőig beérkezett kérelem nem felel meg a (3) és a (4) bekezdésben foglalt követelményeknek, a NEAK a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül - legfeljebb 30 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha a kérelmező a hiánypótlást elmulasztja, a kérelmet a NEAK - érdemi elbírálás nélkül - elutasítja."

26. § A 337/2008. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A TBB az ülést megelőzően a 14. § (1a) bekezdésében foglalt határidőig beérkezett és hiánytalan kérelmek alapján - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - javaslatot (a továbbiakban: befogadási javaslat) tesz az egészségügyért felelős miniszternek a többletkapacitás befogadására."

27. § A 337/2008. Korm. rendelet

a) 8/A. § (1) bekezdés f) pontjában a "kapacitására" szövegrész helyébe a "lekötött kapacitására" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a "7 fő, amelyből 2 főt" szövegrész helyébe a "8 fő, amelyből 3 főt" szöveg,

c) 15/A. § (3) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

d) 15/A. § (4) bekezdésében az "a közlemény közzétételét vagy a közleményben meghatározott befogadási időpontot követően" szövegrész helyébe az "a közlemény közzétételét követően" szöveg

lép.

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 356/2008. Korm. rendelet) 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

7. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 335/2009. Korm. rendelet) Melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

8. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) a következő 11/I. §-sal egészül ki:

"11/I. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:261 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2018. augusztus 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. augusztus 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. augusztus hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni."

31. § A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

9. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

32. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az engedélyezett gyógykezeléshez kapcsolódóan a külföldi gyógykezelésre jogosult személynek, illetve orvos-szakmailag indokolt esetben a kísérőnek vagy kísérőknek a NEAK útiköltség megtérítését engedélyezte, az útiköltséget - legkorábban a gyógykezelés megkezdése előtt 12 nappal - megelőlegezi. Ha az utazás

a) nem közforgalmú, menetrend szerinti személyszállító eszközzel történik, összesen 1 db II. osztályú menettérti vonatjegy árának megfelelő összeg,

b) menetrend szerinti repülőjárattal történik, 1 db turista osztályú oda-vissza irányú repülőjegy árának megfelelő összeg

térítendő meg."

10. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

33. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében a "szállításának költségeit" szövegrészek helyébe a "szállításának és boncolásának költségeit" szöveg lép.

11. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 28/2015. Korm. rendelet) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az OGYÉI feladatköreivel összefüggésben minőségirányítási rendszert hoz létre és alkalmaz, és folyamatos felülvizsgálat útján gondoskodik annak az Európai Unió jogi aktusaival, valamint a jogszabályokkal való összhangjáról."

35. § A 28/2015. Korm. rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/A. § (1) Ez a rendelet

a) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

12. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2015. Korm. rendelet) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A támogatott szakképzésben a tutort az ÁEEK által - az Eütv. 114. § (2) bekezdés g) pontja szerinti adattartalommal - vezetett tutori névjegyzékből a képzőhely a rezidens gyakorlatának megkezdését megelőzően jelöli ki, és erről az ÁEEK-t és a rezidenst tájékoztatja.

(2) Egy tutor egyidejűleg legfeljebb három jelölt szakképzését felügyelheti.

(3) A tutori díj összege rezidensenként havonta 50 000 forint a támogatott szakképzés teljes időtartama alatt, amely díjazást a képzőhely biztosítja az 5. § (4) bekezdése, valamint külső képzőhely esetén az ÁEEK és a külső képzőhely között kötött külön megállapodás alapján a tutor részére.

(4) A képzőhely az adott szakképesítés vonatkozásában tutorként kijelölhető személyekről, illetve a tutoroknak az Eütv. 114. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett változásokról folyamatosan tájékoztatja az ÁEEK-t.

(5) Az egyetemek a tutori névjegyzék adattartalmát az ÁEEK felkérése alapján folyamatosan felülvizsgálják.

(6) A támogatott szakképzés során teljesítendő gyakorlati idő eltöltését, beavatkozások, vizsgálatok elvégzését a tutor havonta, de legkésőbb az adott képzési elem teljesítését követő két héten belül igazolja az ÁEEK és a szakképzésért felelős egyetem irányába.

(7) A tutor szakképzéssel összefüggő feladatait, valamint a tutori tevékenység szakmai követelményeit az ÁEEK az egyetemekkel, valamint az egészségügyi szolgáltatók és a rezidensek érdekképviseletét ellátó szakmai szervezetekkel együttesen állapítja meg, és az ÁEEK honlapján közzéteszi.

(8) A tutori tevékenység értékelését - a 11. § (1) bekezdése szerint létrehozott minőségbiztosítási rendszer keretein belül - a rezidensek, a tutor foglalkoztatója, valamint az ÁEEK végzi.

(9) Ha a (8) bekezdés szerinti minősítés alapján a tutor

a) a (6) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét legalább két rezidens vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti határidőt követő egy hónapon belül nem teljesíti,

b) a (7) bekezdés szerinti feladatait nem látja el, és ezzel akadályozza vagy aránytalanul megnehezíti a jelölt részére a képzés során elvégzendő vizsgálatok, beavatkozások teljesítését, vagy

c) a konzultációs lehetőséget a rezidens legalább háromszori írásbeli kérésére, legalább 30 napon belül nem biztosítja,

az ÁEEK a tutort a mulasztására írásban figyelmezteti, és határidő megjelölésével felhívja a kötelezettségeinek teljesítésére a (10)-(12) bekezdésben foglaltak egyidejű megjelölésével.

(10) Ha a tutor a figyelmeztetés ellenére az ÁEEK által megjelölt határidőt követően is a (9) bekezdés a)-c) pontja szerinti magatartás valamelyikét tanúsítja, az ÁEEK a tutort a névjegyzékből törli.

(11) Ha a tutorral szemben az illetékes szakmai kamara etikai vétség elkövetését jogerősen megállapítja, az ÁEEK a tutort a tutori névjegyzékből törli. Az etikai vétség elkövetésének megállapításáról az illetékes szakmai kamara a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül tájékoztatja az ÁEEK-t.

(12) A (10)-(11) bekezdés szerinti okból történő törlés esetén a tutor a törléstől számított két évig nem vehető fel újra a tutori névjegyzékbe. Nem vehető fel a tutori névjegyzékbe az, akit a tutori névjegyzékből a (10) vagy a (11) bekezdés szerinti okból három alkalommal töröltek."

37. § A 162/2015. Korm. rendelet 9. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) A rezidens szakképzése ideje alatt történő foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás az alábbiakat foglalja magába:

a) a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként

aa) az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 2. § (6) bekezdése szerinti támogatást az ott meghatározottak szerint,

ab) azon rezidensek esetében, ahol az elsődleges vagy külső képzőhelyen szakképzése során végzett egészségügyi tevékenység nem tartozik a járó- és fekvőbeteg finanszírozás körébe, az Eütev., valamint a 256/2013. Korm. rendeletben meghatározott garantált illetménynek megfelelő összeget,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti rezidensi pótlék összegét."

38. § (1) A 162/2015. Korm. rendelet 28. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vállalási időszak teljesítése során általános ösztöndíj teljesítése esetén elfogadható

a) a megszerzett szakképesítéstől eltérő szakterületen, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végzett egészségügyi tevékenység, ha az adott szakterületen az ösztöndíjas szakképzésben vesz részt,

b) a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott vagy rendvédelmi szerv által működtetett intézmény alkalmazásában végzett egészségügyi tevékenység,

c) egészségügyi államigazgatásban végzett, jogszabály alapján szakorvosi szakképesítéshez kötött munkakörben végzett tevékenység.

(3b) Hiányszakmás ösztöndíj esetében a (3a) bekezdésben meghatározott tevékenység végzése a vállalási időszakban csak abban az esetben fogadható el, ha a szakképesítéstől eltérő egészségügyi tevékenység végzése a megszerzett szakirányon, vagy a megszerzett szakképesítéstől eltérő, a teljesítéskor hiányszakmának minősülő területen újabb szakképesítés megszerzése érdekében történik."

(2) A 162/2015. Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (3) bekezdés c) pontja szerinti vállalási időszak

a) a 8. § (1) bekezdése szerinti esetekben az ott meghatározott körülmény fennállásának az időtartamára,

b) kiemelt, valamint hiányszakmás ösztöndíj esetén a teljes munkaidőben további egészségügyi szakképesítés megszerzése érdekében végzett egészségügyi tevékenység időtartamára, vagy

c) egyéb ok miatt összesen legfeljebb 12 hónap időtartamra

szüneteltethető."

39. § A 162/2015. Korm. rendelet 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A miniszter és a NEAK a szolgáltatótól kapott adatokat az esetleges elszámolásokkal kapcsolatos igényérvényesítés határidejének lejártáig, kizárólag az igényérvényesítés elbírálásának érdekében kezelheti."

40. § A 162/2015. Korm. rendelet 33. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 7. § (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak a szakképzésüket a Kr.1 alapján megkezdőkre is alkalmazhatók."

41. § A 162/2015. Korm. rendelet 23. alcíme a következő 35/F. §-sal egészül ki:

"35/F. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 13. § (7) bekezdése szerinti követelményeket az ÁEEK honlapján 2019. március 31-ig teszi közzé."

42. § A 162/2015. Korm. rendelet

a) 3. § (1a) bekezdésében, 18. § (9) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében és 23. §-ában az "ÁEKK-t" szövegrész helyébe az "ÁEEK-t" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "a háziorvostan szakképzés kivételével" szövegrész helyébe az "- az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak kivételével -" szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében az "október" szövegrész helyébe a "március" szöveg,

d) 18. § (9) bekezdésében az "f) pontja" szövegrész helyébe az "e) és f) pontja" szöveg,

e) 21. § (5) bekezdésében a "rezidens szakképzése" szövegrész helyébe a "rezidens szakképzését vagy szakképzése" szöveg

lép.

13. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 448/2017. Korm. rendelet) 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező vagy arra jogosult személyek a lakossági ellátásra általuk kiadott, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján rendelt gyógyszerek esetében a kiadás időpontjában ellenőrzik a gyógyszer biztonsági elemeit, és deaktiválják minden, biztonsági elemmel ellátott gyógyszer egyedi azonosítóját."

44. § A 448/2017. Korm. rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

14. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről szóló 449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

45. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről szóló 449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nagykereskedő vagy a gyógyszerközvetítő helyszíni ellenőrzése esetén - ide nem értve azt az esetet, amikor az OGYÉI az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontja szerint megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást - az OGYÉI elkészíti az inspekciós jelentést, amelynek egy példányát a nagykereskedőnek vagy a gyógyszerközvetítőnek megküldi. A nagykereskedő vagy a gyógyszerközvetítő az inspekciós jelentésben foglaltakra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételt tehet."

15. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyszíni gyártásellenőrzésről - ide nem értve azt az esetet, amikor az OGYÉI az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontja szerint megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást - az OGYÉI elkészíti az inspekciós jelentést, melynek egy példányát a gyártási engedély kérelmezőjének, jogosultjának is megküldi. A gyártási engedély kérelmezője vagy jogosultja az inspekciós jelentésben foglaltakra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételt tehet."

16. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 43-44. § 2019. február 9-én lép hatályba.

(3) A 11. § és a 21. § c) pontja 2019. április 1-jén lép hatályba.

48. § (1) Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A 102/1995. Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt "Felvétel módja" megjelölésű táblázat a következő sorral egészül ki:

(Felvétel módja
(Felv. mód.)
Kód)
"
LejártL
"

2. A 102/1995. Korm. rendelet 2. számú mellékletében a "Táppénz jellege (TP. jell.)" szövegrész helyébe a "Keresőképtelenség jellege" szöveg lép.

2. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 102/1995. Korm. rendelet 3. számú melléklet d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A heti jelentésnek tartalmaznia kell:) "d) a jelentéskészítés dátumát."

3. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A 102/1995. Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat "táppénz jellege" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

(A mező rövid leírásaTípusHosszMegjegyzés)
"keresőképtelenség jellegeKar1törzsrekord, kódtáblából választható (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9)"

2. A 102/1995. Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázatot követő végjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:

"Fájlnév képzése az 1. karakter mindig K, a 2. karakter az adott hétről beküldött jelentés sorszáma, a 3-4. a megyekód, az 5-8. a működési kód utolsó 4 számjegye."

4. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2019. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
123 992,0
4 800,0
649,3
10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen139 547,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nőgyógyászat
2 317,1
24 009,8
483,4
121,6
96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 028,2
3.Fogászati ellátás32 894,8
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 296,9
8.Művesekezelés25 471,1
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység
végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása
2 611,3
55,0
1 250,0
20,0
22 629,2
1 993,4
3 830,1
8 893,5
1 571,6
13.Célelőirányzatok összesen42 854,1
15.Mentés42 930,6
17.Laboratóriumi ellátás27 473,2
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás
Fekvőbeteg-szakellátás
aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)
várólista csökkentés
Extrafinanszírozás
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
174 900,4
603 454,3
509 798,0
87 225,2
1 431,1
5 000,0
1 000,0
93 809,8
45 061,9
18.Összevont szakellátás összesen918 226,4
19.Népegészségügy fejlesztése1 703,3
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék0,0
ÖSSZESEN1 275 022,9

"

5. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4. pontja a következő ponttal egészül ki:

"Z. várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, előfinanszírozott elszámolással"

2. A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 14/A. pontja a következő pontokkal egészül ki:

(A beteg kíséretének oka)

"5. Fogyatékos beteget kísérő személy

6. Gyermekét szoptató anya

7. 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának segítése"

3. A 43/1999. Korm. rendelet 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 27. pont "Sebgyógyulás (S)" megjelölésű része az 1. pontot megelőzően a következő ponttal egészül ki:

"0. nem értelmezhető"

6. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"28. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2019. évre vonatkozó TVK

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2018. november és 2019. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 77 245 269 840 pont. Ebből:

1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 89 189 190 pont;

1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 66 950 553 pont a következők szerint:

ABC
1.IntézményÉves TVK többlet pontszám
2.2915Semmelweis Egyetem1 116 031
3.4013Autizmus Alapítvány, Budapest13 898 971
4.5087Dévény Anna Alapítvány6 836 925
5.7990Vadaskert Alapítvány, Budapest6 945 025
6.B944Gézengúz Alapítvány, III. kerület13 982 433
7.H058Budapesti Korai Fejlesztő Központ1 365 141
8.N055Újpesti Egészségügyi Kft.22 806 027
9.ÖSSZESEN66 950 553

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2018. november és 2019. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 064 837 súlyszám. Ebből:

2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,

b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint

c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 541 súlyszám.

3. Az egyes ellátási formák 2019. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

HónapFekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
2018. november1/121/12
2018. december1/121/12
2019. január1/121/12
2019. február1/121/12
2019. március1/121/12
2019. április1/121/12
2019. május1/121/12
2019. június1/121/12
2019. július1/121/12
2019. augusztus1/121/12
2019. szeptember1/121/12
2019. október1/121/12

"

7. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"28/A. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2019. évre vonatkozó TVK mennyisége

ABCDEFG
Intéz-
mény
kód
IntézményAktív
fekvőbeteg-
szakellátás
Egynapos
sebészeti ellátás
Általános
anesztéziában
végzett egynapos
fogászati ellátás
Meddőségkezelési
ellátás
Összesen
éves (súlyszám)éves (súlyszám)éves (súlyszám)éves (súlyszám)éves (súlyszám)
11052Mohácsi Kórház6 199.44622.950.000.006 822.39
22912Pécsi Tudományegyetem94 691.590.00281.062 233.4697 206.11
3A316Siklósi Kórház Nonprofit Kft.0.00367.610.000.00367.61
4C353URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.0.00769.710.000.00769.71
5H770Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.453.590.000.000.00453.59
6N584Komlói Egészségcentrum BUESZ Egészségügyi Központ2 565.36340.740.000.002 906.10
7N591Szigetvári Kórház5 094.720.000.000.005 094.72
81084Bajai Szent Rókus Kórház15 030.61358.990.000.0015 389.60
91122Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét63 097.250.000.000.0063 097.25
10N590Kiskunhalasi Semmelweis Kórház13 473.30493.250.000.0013 966.56
111243Orosházi Kórház9 936.79436.140.000.0010 372.93
12R464Békés Megyei Központi Kórház48 325.2178.730.000.0048 403.94
131301Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény3 981.180.000.000.003 981.18
141345Tiszaújváros Városi Rendelőintézet0.00843.670.000.00843.67
151391Sárospatak Város Rendelőintézete0.00818.700.000.00818.70
161400Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet0.00458.620.000.00458.62
171407Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 365.41120.570.000.007 485.98
18M058Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.3 186.27530.010.000.003 716.28
19N684Almási Balogh Pál Kórház, Ózd7 809.840.000.000.007 809.84
20R730Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
103 555.380.000.000.00103 555.38
211454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely -
Makó
8 622.08918.670.000.009 540.75
221484Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk3 475.120.000.000.003 475.12
231487Dr.Bugyi István Kórház, Szentes12 723.320.000.000.0012 723.32
242917SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ94 949.030.00322.500.0095 271.53
25M226Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.0.00331.460.000.00331.46
261568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház49 350.480.000.000.0049 350.48
27C975Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.0.00623.220.000.00623.22
28H059Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.0.00971.750.000.00971.75
29M934Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros16 961.8793.470.000.0017 055.34
301601Csornai Margit Kórház0.00532.970.000.00532.97
311630Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet0.00372.110.000.00372.11
321640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr50 803.450.000.000.0050 803.45
331644Karolina Kórház és Rendelőintézet5 298.630.000.000.005 298.63
341663Soproni Gyógyközpont14 473.990.000.000.0014 473.99
352948KARDIREX Egészségügyi Központ Győr Kft.0.00665.190.000.00665.19
361683Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu8 255.45271.690.000.008 527.14
372894Debreceni Egyetem Klinikai Központ100 698.320.00393.285 264.19106 355.80
38R787Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház38 572.90194.530.000.0038 767.43
392899Mátrai Gyógyintézet3 090.740.000.000.003 090.74
40N581Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet7 155.74348.760.000.007 504.50
41N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger27 426.900.000.000.0027 426.90
42N682Bugát Pál Kórház, Gyöngyös6 936.89401.690.000.007 338.57
431865Vaszary Kolos Kórház, Esztergom12 886.360.000.000.0012 886.36
441871Selye János Kórház, Komárom1 406.45538.830.000.001 945.28
451876Szent Borbála Kórház, Tatabánya27 276.940.780.000.0027 277.73
46K404Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata2 053.05114.260.000.002 167.31
471903Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet9 560.10473.150.000.0010 033.26
481928Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján17 718.410.000.000.0017 718.41
491945Margit Kórház, Pásztó0.00455.040.000.00455.04
501980Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Dabas0.00318.550.000.00318.55
512010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa24 417.28305.590.000.0024 722.87
522049Szent Rókus Kórház és Intézményei0.002 451.580.000.002 451.58
532052Szentendre Város Egészségügyi Intézményei0.00483.600.000.00483.60
542057Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet0.00456.360.000.00456.36
552073Tüdőgyógyintézet Törökbálint7 479.840.000.000.007 479.84
562090Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat0.00325.130.000.00325.13
572095Jávorszky Ödön Kórház, Vác14 470.88124.800.000.0014 595.68
582103Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érd0.001 018.800.000.001 018.80
592911Gálfi Béla Nonprofit Kft., Pomáz795.150.000.000.00795.15
60N588Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház0.00326.280.000.00326.28
61N593Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd15 752.590.000.000.0015 752.59
62R595JUMPCONSULTING Kft., Budaörs0.001 709.540.000.001 709.54
63S104Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány0.001 001.080.000.001 001.08
642137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház46 329.810.000.001 999.5648 329.37
652162Siófoki Kórház - Rendelőintézet11 052.83341.800.000.0011 394.63
663205Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs0.00471.660.000.00471.66
67A216Egészségügyi Nonprofit Kft., Fonyód0.00525.890.000.00525.89
68N683Nagyatádi Kórház4 172.59151.220.000.004 323.82
692230Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda14 515.70292.610.000.0014 808.31
70N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház82 790.400.000.000.0082 790.40
712324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet36 434.230.000.000.0036 434.23
722378Kátai Gábor Kórház, Karcag7 927.170.000.000.007 927.17
738002MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok3 866.050.000.000.003 866.05
74N586Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet2 064.6432.920.000.002 097.56
75N596Jászberényi Szent Erzsébet Kórház6 519.590.000.000.006 519.59
762392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet0.00687.240.000.00687.24
772425Tolna Megyei Balassa János Kórház26 003.750.000.000.0026 003.75
782436Paksi Gyógyászati Központ0.00415.170.000.00415.17
79N582Dombóvári Szent Lukács Kórház5 001.05346.380.000.005 347.43
802531Szent László Kórház, Sárvár0.00463.100.000.00463.10
81N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház45 535.890.000.000.0045 535.89
822535Magyar Imre Kórház, Ajka8 540.56642.210.000.009 182.78
832586Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet, Pápa5 388.75440.200.000.005 828.95
842601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet2 640.040.000.000.002 640.04
852611Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet0.00374.430.000.00374.43
862893Állami Szívkórház, Balatonfüred3 856.200.000.000.003 856.20
87C149Pannon Reprodukciós Intézet Kft., Tapolca0.000.000.00982.63982.63
88H505Szent Donát Várpalota Kft.0.001 739.070.000.001 739.07
89N592Deák Jenő Kórház, Tapolca480.00443.520.000.00923.52
90N594Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém38 671.000.000.000.0038 671.00
912703Keszthelyi Kórház4 463.07427.170.000.004 890.24
922734Zala Megyei Szent Rafael Kórház36 255.870.000.000.0036 255.87
932747Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa13 471.68675.290.000.0014 146.97
94N597Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház825.710.000.000.00825.71
950765HT Medical Center Eü. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.0.00639.880.000.00639.88
962872MRE Bethesda Gyermekkórháza6 679.260.00191.290.006 870.55
972873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet26 243.900.000.000.0026 243.90
982877Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet17 153.380.00250.000.0017 403.38
992878Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai
Intézet
44 968.09886.390.000.0045 854.47
1002879Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház25 893.850.000.000.0025 893.85
1012880Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak27 153.710.000.005 376.1232 529.83
1022886Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet43 348.990.000.000.0043 348.99
1032887Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet6 599.68357.570.000.006 957.24
1042889Szent Imre Egyetemi Oktatókórház25 206.930.000.000.0025 206.93
1052891Uzsoki utcai Kórház39 804.970.000.000.0039 804.97
1062896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet25 873.170.000.000.0025 873.17
1072897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet15 384.490.000.000.0015 384.49
1082903Országos Klinikai Idegtudományi Intézet11 735.300.000.000.0011 735.30
1092906Országos Onkológiai Intézet55 635.620.000.000.0055 635.62
1102907Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet4 728.810.000.000.004 728.81
1112910Országos Sportegészségügyi Intézet2 531.320.000.000.002 531.32
1122913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 636.570.000.000.001 636.57
1132915Semmelweis Egyetem122 082.7124.00474.815 786.58128 368.11
1144026MAZSIHISZ, Budapest1 194.940.000.000.001 194.94
1157610Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat0.00551.710.000.00551.71
1167990Vadaskert Alapítvány1 481.270.000.000.001 481.27
1178714KAÁLI Intézet Kft.0.000.000.005 575.335 575.33
118A275Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat0.00341.640.000.00341.64
119C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest0.000.000.00639.34639.34
120C247Forgács Intézet Kft.0.000.000.002 717.502 717.50
121C278Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft.0.00320.060.000.00320.06
122H025XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata0.00443.980.000.00443.98
123H043Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.0.00548.710.000.00548.71
124H915Budai Egészségközpont Kft.11 075.810.000.000.0011 075.81
125K358Ars Medica Lézerklinika Kft., Budapest0.00375.680.000.00375.68
126K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ76 348.4740.420.000.0076 388.89
127K405Premed Pharma Kft., Budapest0.00339.420.000.00339.42
128K409Istenhegyi Magánklinika Zrt.0.00369.680.000.00369.68
129K413Pestszentlőrinc-Pestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft.0.00414.650.000.00414.65
130K558XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.0.00829.280.000.00829.28
131K620Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.0.00470.530.000.00470.53
132M915Betegápoló Irgalmas Rend14 278.41726.700.000.0015 005.11
133N511Szent Margit Kórház, Budapest12 365.430.000.000.0012 365.43
Összesen:1 993 589.5738 218.751 912.9330 574.702 064 295.96

"

8. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"34. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ABC
1Szolgáltató neveHavi fix díj
(ezer Ft)
21133Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem
Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét
210,6
32258Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza306,0
4B453Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület693,3
5K341Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Mezőkovácsháza780,6
6M963Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Miskolc3 282,6
7N840Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület1 355,2
83581Országos Vérellátó Szolgálat144 688,1
9K370Nemzeti Népegészségügyi Központ39 144,6
10R732Állami Egészségügyi Ellátó Központ1 395,1
112897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet30 020,4
122872Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza17 485,5
13N591Szigetvári Kórház7 393,8
142877Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet6 424,7
152910Országos Sportegészségügyi Intézet3 712,7
164393Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata2 993,6
172601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű2 931,5
186119Zuglói Egészségügyi Szolgálat2 435,7
194026Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza, Budapest2 175,0
20C252Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-
Foglalkoztató Közalapítványa, Pécs
1 725,1
211064Egyesített Egészségügyi Intézmények, Pécs967,1
221454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó936,2
232392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet778,1
242436Paksi Gyógyászati Központ569,9
25H020Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató NonprofitKft.559,1
262878Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet46 210,5

"

9. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"35. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Tervezhetőségi arány az egyes kötelezően vezetett vagy kapacitáshiány miatt vezetett várólistákra

ABC
Várólista
azonosító
VárólistaArány %
1001Szürkehályog műtétei90
2002Mandula, orrmandula műtét90
3003Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei90
4006Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei90
5007Gerincsérv műtétek90
6008Epekövesség miatti beavatkozás feltárás90
7009Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia90
8011Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével90
9012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül90
10017Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I.90
11018Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II.90
12019Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban90
13020Térdprotézis műtét, traumatológia szakma90
14021Térdprotézis műtét, ortopédia szakma90
15022Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma90
16023Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma90
17024Coronária intervenciók50
18025A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk90
19026Jelentős kiterjesztett gerincműtétek90
20101Emlőműtétek nem malignus betegségekben90
21103Pajzsmirigy műtétek nem malignus folyamatokban90
22104A bélrendszer kis műtétei nem malignus folyamatokban90
23108Kézsebészet, alagút szindrómák műtétei90
24111Nőgyógyászati laparoszkópos beavatkozások, nem malignus folyamatokban90
25112Fül, orr, száj nagyobb műtétei nem malignus folyamatokban90
26113Szemhéjműtétek90
27114Szaruhártya műtétek90
28115Szemészeti kötőszöveti műtétek90
29116Artroszkópos műtétek90
30117Ortopédiai kisműtétek90
31118Ortopédiai nagyműtétek90
32119Urológiai kisműtétek90
33122Varixműtétek90
34130Nyitott szívműtétek, veleszületett szívhiba, gyermek szakma50
35131Nyitott szívműtétek, felnőtt szakma50
36133Transzkatéteres szívbillentyű beültetés50

"

10. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A 356/2008. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt "I/A. Ágazatspecifikus munkakörök" táblázatban az "1) Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő munkakörök" pont a következő sorokkal egészül ki:

[Munkakör megnevezéseFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ]
1) Egyetemi, főiskolai
végzettséget igénylő
munkakörök
"
37. mentésirányító*
38. mentésvezető*
39. okleveles ápoló - mentőtiszt*
"

2. A 356/2008. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt "I/A. Ágazatspecifikus munkakörök" táblázatban a "2) Felső,-közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörök" pont "d) egyéb ágazati munkakörök" alpont a következő sorokkal egészül ki:

[Munkakör megnevezéseFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ]
2) Felső,- közép- és alsófokú
szak/szakmai képesítést igénylő
munkakörök
d) egyéb ágazati munkakörök
"
33. mentő-technikus**
34. mentésvezető**
35. mentésirányító**
"

11. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A 335/2009. Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 7. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

(Betegségcsoport
megnevezése
Betegség
BNO kódja
Betegség megnevezése
7. Daganatos betegségek
közül:)
"
Emlő rosszindulatú
daganata
C50Az emlő rosszindulatú daganata
C500Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C501Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C502Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C503Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C504Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C505Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C506Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C508Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C509Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
Méhnyak rosszindulatú
daganata
C53A méhnyak rosszindulatú daganata
C530Endocervix rosszindulatú daganata
C531Exocervix rosszindulatú daganata
C538A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C539Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
Petefészek rosszindulatú
daganata
C56A petefészek rosszindulatú daganata
A prosztata rosszindulatúC61A prosztata rosszindulatú daganata
daganata
A here rosszindulatúC620Nem descendált here rosszindulatú daganata
daganataC621Descendált here rosszindulatú daganata
C629Here rosszindulatú daganata, k.m.n
"

2. A 335/2009. Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat a következő 18. ponttal egészül ki:

(Betegségcsoport
megnevezése
Betegség
BNO kódja
Betegség megnevezése)
"
18. A női nemi szervek nem
gyulladásos betegségei
közül:
EndometriosisN80Endometriosis
N800A méh endometriosisa
N801A petefészek endometriosisa
N802A petevezető endometriosisa
N803A medencei hashártya endometriosisa
N804A rectovaginalis septum és a hüvely endometriosisa
N805Bél endometriosis
N806Endometriosis bőrhegben
N808Egyéb endometriosis
N809Endometriosis, k.m.n.
"

12. melléklet a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B: 17 mezőjében a "Szarvas" szövegrész helyébe a "Mezőkovácsháza" szöveg lép.

2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 261. sorral egészül ki:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
261.Százhalombattai Egészségügyi KözalapítványSzázhalombatta
"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére