Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

14/2019. (IV. 10.) AM rendelet

az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

1. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 7/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt."

2. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 8/C. §-sal egészül ki:

"8/C. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 7/C. § (3) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

3. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében a "pénzügyi" szövegrészek helyébe az "üzleti" szöveg lép.

2. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

4. § A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet] 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében meghatározott felső határt."

5. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 6/A. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

6. § Hatályát veszti a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5/A. §-a és 4. melléklete.

3. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

7. § Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a pályázó)

"a) olyan keskeny nyomtávolságú különleges kötöttpályás társaság, amely a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton legalább a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § 10.2. pont a) és b) alpontjában meghatározott tevékenységeket végzi,

b) rendelkezik a Vtv. 2. § 1.5. pontja szerinti működési engedéllyel, vagy tevékenységét a Vtv. 84/C. §-a szerinti bejelentés alapján a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság nyilvántartásba vette,"

8. § A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"6. A támogatás kifizetése és elszámolása

7. § (1) A miniszter a hatósági szerződésre hivatkozva - egyösszegű előlegfinanszírozás formájában utólagos elszámolási kötelezettség mellett, a hatósági szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül - kifizetési utasítást küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél megnevezése és

g) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(2) A Kincstár a forrás rendelkezésre állása esetén - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül vagy a forrás rendelkezésre állását követő 15 napon belül gondoskodik a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

8. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi elszámolást a hatósági szerződésben meghatározott tartalommal és meghatározott időpontig a minisztériumhoz kell benyújtania. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó által üzemeltetett és a hatósági szerződésben szereplő erdei vasútra vonatkozó menetlevél vagy azzal azonos adattartalmú, a hatósági szerződésben meghatározott dokumentum másolati példányát.

(2) Az elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet alapján igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell euróban meghatározni."

9. § A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Agrárminisztérium" szöveg, a "Nemzeti Erdőprogram 10032000-01220191-52000001" szövegrész helyébe a "Nemzeti Erdőstratégia 10032000-01220191-52000001" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése.

4. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

11. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet] 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt."

12. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 4. § (6) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

13. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Agrárminisztérium" szöveg lép.

5. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

14. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 7/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt."

15. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 7/C. § (3) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

16. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében a "pénzügyi" szövegrészek helyébe az "üzleti" szöveg lép.

6. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

17. § (1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alapján a kérelmező vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház üzemben tartásához kapcsolódó költségeire. Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés v) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül."

(2) A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt.

(1b) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét."

18. § A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (1), (1a) és (1b) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

19. § A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szöveg lép.

7. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

20. § (1) A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alapján a fűszerpaprika-termelő vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a minőségi fűszerpaprika termelése céljából. Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés i) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül."

(2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt."

21. § A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét."

22. § A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 7/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (1) és (3) bekezdését, valamint 6. § (5a) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

23. § A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § d) pontjában az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]" szöveg lép.

8. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

24. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)-(6) bekezdésében és II. mellékletében foglaltakat."

25. § Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (4) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

9. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

26. § Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe, amely a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének r) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül."

27. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét."

28. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, valamint a 3. cikk (5)-(6) bekezdésében és a II. mellékletében foglaltakat."

29. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet a következő 8. és 9. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel [a továbbiakban: 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet] megállapított

a) 2. § (1) bekezdését, 5. § (4a) bekezdését, valamint 5/A. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni,

b) 3. § (2) bekezdését a 2018. november 1. és december 10. közötti időszakban igényelt és a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet hatálybalépése előtt kifizetett támogatásokra is alkalmazni kell.

9. § Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozik."

30. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az 5000 eurót" szövegrész helyébe az "a 8333 eurót" szöveg lép.

31. § Hatályát veszti a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 6. §-a.

10. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

32. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt."

33. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 11. §-át a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

34. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében a "Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Agrárminisztérium" szöveg lép.

11. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

35. § (1) A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve a II. mellékletében foglalt felső határt."

(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 13. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének n) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(5b) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult mezőgazdasági csekély összegű igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét."

36. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 13. § (5), (5a) és (5b) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

37. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 11. § (2) bekezdésében, valamint 14. § (9) bekezdésében a "pénzügyi" szövegrészek helyébe az "üzleti" szöveg lép.

12. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

38. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben Magyarországon megállapított mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt."

39. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 10. §-át a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

13. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

40. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)-(6) bekezdésében foglaltakat, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt."

41. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (4) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

42. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Agrárminisztérium" szöveg lép.

14. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

43. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet] 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. célterület keretében nyújtott támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére bármely három pénzügyi év időszakában Magyarországon az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg a 25 000 eurós keretösszegből a vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret bruttó támogatástartalmának megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)-(6) bekezdésében foglaltakat, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt."

44. § A 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 14. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni."

15. Az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet módosítása

45. § Az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet] 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben Magyarországon megállapított mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt."

46. § A 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet a következő 8/A. és 8/B. §-sal egészül ki:

"8/A. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (2a) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

8/B. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

16. Záró rendelkezés

47. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék