380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

A Kormány

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30a. pontjában és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1a) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulást nem kell beszerezni, ha]

"f) a beszerzés a szakképzésialapfeladat-ellátással vagy a szakképző intézmény által szervezett szakmai képzéssel összefüggésben az állami szakképző intézmény, illetve szakképzési centrum részeként működő állami szakképző intézmény tekintetében a szakképzési centrum által történik."

2. § Az R1. 2. § (1a) bekezdés e) pontjában a "történik." szövegrész helyébe a "történik, vagy" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 2. § (1a) bekezdés c) pont záró szövegrészében a "vagy" szövegrész.

2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Diákigazolványra jogosult)

"b) a szakképző intézmény tanulója és a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai oktatásban részt vevő képzésben részt vevő személy,"

(2) Az R2. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya, illetve a hallgató hallgatói jogviszonya

a) az első félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő március 31-éig,

b) a második félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő október 31-éig

jogosult diákigazolványra."

5. § Az R2. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A képzésben részt vevő személy részére az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt kell kiállítani."

6. § Az R2.

a) 11. § (4) bekezdésében a "jogviszony, illetve" szövegrész helyébe a "jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdés d) pontjában a "jogviszonyban, felsőoktatási" szövegrész helyébe a "jogviszonyban vagy a b) pont szerinti felnőttképzési jogviszonyban, felsőoktatási" szöveg,

c) 13. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a "jogviszonyban vagy" szövegrész helyébe a "jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban vagy" szöveg,

d) 15. § (1) bekezdés a) pontjában a "jogviszonynak, illetve" szövegrész helyébe a "jogviszonynak, felnőttképzési jogviszonynak, illetve" szöveg,

e) 15. § (1) bekezdés c) pontjában a "jogviszony, illetve" szövegrész helyébe a "jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve" szöveg,

f) 17. § (1) bekezdésében a "tanuló, kiskorú" szövegrész helyébe a "tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, kiskorú" szöveg,

g) 18. § (1) bekezdésében a "jogviszony, illetve" szövegrész helyébe a "jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve" szöveg,

h) 21. § (1) bekezdés b) pontjában a "tanulójának, hallgatójának" szövegrész helyébe a "tanulójának, képzésben részt vevő személyének, hallgatójának" szöveg,

i) 21. § (1) bekezdés c) pontjában a "jogviszonyának, illetve" szövegrész helyébe a "jogviszonyának, felnőttképzési jogviszonyának, illetve" szöveg,

j) 22. §-ában a "jogviszonyban vagy" szövegrész helyébe a "jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban vagy" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R2. 7. § (1) bekezdés l) pontjában a "tanulói, hallgatói" szövegrész.

3. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 6. alcímmel egészül ki:

"6. A duális képzés támogatása

19. § A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti duális képzés esetén a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapnormatíva alkalmazandó súlyszorzója

a) a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60,

b) a műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81."

9. § Hatályát veszti az R3. 6. alcíme.

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) I. fejezete a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 3. § (1) bekezdése szerinti ingyenes részvétel megilleti

a) a magyar állampolgárt,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt,

c) a Magyarország területén élő hontalant, menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet,

d) a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit,

e) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,

f) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt,

g) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt, és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,

h) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt,

i) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt."

12. § (1) Az R4. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó."

(2) Az R4. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakképző intézmény a tanköteles tanuló számára az (1) bekezdésben meghatározottakon túl ingyenesen biztosítja]

"e) a szakképző intézményben folyó szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a tanuló és a képzésben részt vevő személy által felhasznált szakmai anyagokat, az ahhoz szükséges munkaruhát és védőfelszerelést (a továbbiakban együtt: tanulói felszerelés) és"

(3) Az R4. 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A szakképző intézmény a tanköteles tanuló számára az (1) bekezdésben meghatározottakon túl ingyenesen biztosítja]

"f) a közismereti oktatás elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszonyban való részvételt."

13. § (1) Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakképző intézmény és a duális képzőhely nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződés keretében folyó része után."

(2) Az R4. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szakirányú oktatással összefüggésben történő ellenszolgáltatás tilalmának megszegéséről tudomást szerző személy a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarát tájékoztatja. A jogsértés megállapítása esetén a duális képzőhelyet a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara legfeljebb az Szkt. 103. § (1) bekezdésében meghatározott időre tilthatja el a szakirányú oktatásban való részvételtől."

14. § Az R4. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza

1. a szakképző intézmény nevelési programját, ennek keretén belül

a) a szakmai oktatás pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,

b) a személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,

c) az oktatók feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait,

d) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,

e) a tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga gyakorlásának rendjét,

f) a tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, a képzésben részt vevő személy, az oktató, a szakképző intézmény és a szakképző intézmény partnerei együttműködésével kapcsolatos feladatokat és egymással való kapcsolattartásuk formáit,

g) a tanulmányok alatti vizsga szabályait,

h) a felvétel és az átvétel helyi szabályait, ehhez kapcsolódóan a szóbeli felvételi vizsga követelményeit,

2. a szakképző intézmény közismereti oktatásra és ágazati alapoktatásra vonatkozó oktatási programját, ennek keretén belül

a) a kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások megnevezését, számát, valamint megszervezésének és választásának elveit,

b) a közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályait,

c) az érettségi vizsgával összefüggésben az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témaköreit, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez - a közismereti kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján - az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket, továbbá annak meghatározását, hogy milyen követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsga, ehhez kapcsolódóan pedig azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítést a szakképző intézmény kötelezően vállalja,

d) a tanuló teljesítményének írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit,

e) a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot,

f) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket és ehhez kapcsolódóan a mindennapos testnevelés megvalósításának módját és az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos tervet,

g) a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,

h) a tanuló jutalmazásával összefüggő szabályokat,

i) az oktatói testület által szükségesnek tartott további elveket,

3. a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, ennek keretén belül

a) szakmánként a megtanítandó és elsajátítandó tananyagelemeket és

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy teljesítménye ellenőrzésének és értékelésének, illetve minősítésének módját, valamint

4. az egészségfejlesztési programot a 102. § (4) bekezdése alapján."

15. § Az R4. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakmai képzés képzési programját az Fktv. 12. §-a szerint kell elkészíteni."

16. § Az R4. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § Az akkreditált vizsgaközpont az általa szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga megnevezését, időpontját és helyszínét - a szakmai vizsga és a képesítő vizsga meghirdetésével egyidejűleg - honlapján és a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon közzéteszi."

17. § Az R4. 25. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:

(A szakképző intézmény által használt nyomtatvány)

"9. az Szkt. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előkészítő évfolyam, a műhelyiskola elvégzéséhez és az ágazati alapvizsgához kapcsolódóan kiállított igazolás."

18. § Az R4. a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § A 25. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti igazolásra a 26. §-t kell alkalmazni, azzal, hogy

a) bizonyítvány alatt az igazolást kell érteni,

b) az igazolást év közben is ki lehet állítani,

c) az igazolás tartalmazza

ca) az Szkt. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előkészítő évfolyam, illetve a műhelyiskola követelményeinek teljesítésére,

cb) - műhelyiskola esetén - a szakmai vizsgára bocsáthatóságra vonatkozó utalást,

d) az igazolásban nem kell a 26. § (3) bekezdés b), e), f) és g) pontja szerinti adatot feltüntetni."

19. § Az R4. 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az elektronikus iratként előállított okmány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján a "B" okmányvédelmi kategóriába és a "Fokozott" okmányinformatikai védelmi kategóriába sorolt elektronikus biztonsági okmány. Az elektronikus iratként előállított okmány kiállítására szolgáló elektronikus felülethez csak az akkreditált vizsgaközpont vezetője vagy az általa megbízott személy rendelkezhet hozzáférési jogosultsággal."

20. § Az R4. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az előkészítő évfolyam szakmai tartalmát az annak megszervezésére jogosult szakképző intézmény a szakmai programjában határozza meg. A szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyamra vonatkozó szakmai programot az állam által fenntartott szakképző iskola tekintetében a fenntartó, az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem állami szakképző iskola esetében a szakképzésért felelős miniszter az együttműködési megállapodásban hagyja jóvá."

21. § Az R4. 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"52/A. § (1) A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésbe bekapcsolódhat

a) technikum esetén az, aki érettségi végzettséggel rendelkezik,

b) szakképző iskola esetén az, aki a közismereti kerettantervnek a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamára vonatkozóan előírt követelményeit teljesítette.

(2) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a technikum kizárólag szakmai vizsgára felkészítő évfolyamába bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzését követően, ha vállalja, hogy legkésőbb az első félév utolsó tanítási napjáig érettségi végzettséget szerez. Az első félév utolsó tanítási napjával megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, illetve a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszerzésére e bekezdésben meghatározott határidőig a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy érettségi végzettséget nem szerez."

22. § Az R4. a következő 16/B. alcímmel egészül ki:

"16/B. Az Szkt. 20. § (2) bekezdéséhez

52/B. § A kizárólag érettségi vizsgára történő felkészítésbe az kapcsolódhat be, aki szakképzésben szerzett középfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik."

23. § Az R4. 62. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A fenntartó a nem állami szakképző intézmény működési engedélyének módosítását kezdeményezi, ha az Szkt. 23. §-a szerinti döntést hoz, vagy az (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésben meghatározott körülmények változása esetén. A módosítás iránti kérelmet a döntést követő tizenöt napon belül, illetve legkésőbb a változást megelőző hatvanadik napig kell benyújtani."

24. § Az R4. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakképző intézmény tekintetében a fenntartói irányítási hatáskör átadása, megszüntetése és átszervezése esetén az oktatói testület, a diákönkormányzat és a képzési tanács, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő szakképző intézmény tekintetében pedig - az oktatói testület, a diákönkormányzat és a képzési tanács mellett - az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét ki kell kérni. A vélemény kialakításához az alapító minden olyan információt hozzáférhetővé tesz a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely számára a döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani a véleményezési joggal rendelkezők részére."

25. § Az R4. 119. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A testnevelésóra - legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott mértékig -

a) sportkörben való sportolással vagy

b) sportszervezet keretében versenyszerűen sporttevékenységet folytató tanuló esetében - a sportszervezet által az adott félévben kiállított igazolás alapján - a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel

váltható ki.

(3) Ha a tanuló a testnevelésórát sportkörben történő sportolással váltja ki, tekintet nélkül arra, hogy a sportkör feladatait a szakképző intézmény vagy a szakképző intézménnyel kötött megállapodás alapján diáksport-egyesület látja-e el, a szakképző intézmény a tanulótól a sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem szedhet."

26. § Az R4. 142. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az oktatónak és a szakképző intézmény Szkt. 40. § (1) bekezdés d) pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjának olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a szakképzettségéhez kapcsolódó ismeretek és jártasság megújításához, illetve kiegészítéséhez. Az intézményvezető továbbképzésére az oktató továbbképzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az intézményvezetői ismeretek és jártasságok megújításához, illetve kiegészítéséhez."

27. § Az R4. 163. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91/F-91/J. §-át a nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályait a szakképző intézményre is alkalmazni kell."

28. § Az R4. 165. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A tanuló kötelessége, hogy)

"d) a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén betartsa a duális képzőhelyen a munkavállalóra vonatkozó előírásokat és kötelezettségeket."

29. § Az R4. 173. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"173. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a 171. § (3) bekezdésének megfelelő olyan tanuló pályázhat, aki

a) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és

b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel

a) rendelkezik, a támogatás alapjának

aa) tíz százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50-3,99 között van,

ab) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 között van,

ac) húsz százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van,

b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti összeg.

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

(5) A támogatásra a tanuló az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a (2) bekezdésben meghatározott mértékben jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel."

30. § Az R4. 174. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a szakképzés információs rendszerében rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik."

31. § Az R4. 180. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A tanuló értékelése és minősítése keretében a tanuló magatartása és szorgalma nem osztályozható."

32. § Az R4. a következő 181/A. §-sal egészül ki:

"181/A. § A szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését az Nkt. szerint kell mérni és értékelni."

33. § Az R4. 77. alcíme a következő 223/A. és 223/B. §-sal egészül ki:

"223/A. § (1) A szakirányú oktatást a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési program alapján kell megszervezni.

(2) A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelynél való részvétel esetén a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési programot a szakképző intézmény a duális képzőhellyel közösen alakítja ki úgy, hogy az tartalmazza a tananyagelemek oktatásának a szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását, valamint - az Szkt. 60. § (1) bekezdése szerint - a szakképző intézmény és a duális képzőhely általi közös értékelés és minősítés szempontjait.

223/B. § A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen történő részvétel biztosítása céljából a duális képzőhely a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon közzéteszi a szakképzési munkaszerződés megkötésére általa biztosított lehetőségeket. A közzétételnek tartalmaznia kell a duális képzőhely bemutatkozását, a munkavégzés helyét és feltételeit, a duális képzőhely által kínált feltételek meghatározását, az elbírálásnál előnyt jelentő szempontokat, a jelentkezés módját és a közzététel időpontját."

34. § Az R4. 224. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"224. § A szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi rendszerben rögzíti

a) a szakmai tevékenységeket, annak helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántartásba vett székhelyétől vagy telephelyétől, a szakmai tevékenységre fordított időt,

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését és

c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részvételét és mulasztását a szakirányú oktatás során."

35. § Az R4. 77. alcíme a következő 228/A. §-sal egészül ki:

"228/A. § A szakképző intézményben szervezett szakirányú oktatásban a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a tanítási évben teljesítendő képzésen és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlaton kívül - a gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével - a szakirányú oktatásban való részvételre nem kötelezhető."

36. § Az R4. 247. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni

a) a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti partnervállalkozás és kapcsolódó vállalkozás figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozásra,

b) az Szkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján megkötött szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre,

c) a szakirányú oktatásban a 248. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint való részvételre."

37. § Az R4. 84. alcíme a következő 252/A. és 252/B. §-sal egészül ki:

"252/A. § A duális képzőhely a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt szakirányú oktatásra csak a rendeltetése folytán e napon is működő szakirányú oktatási helyen veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett - a mulasztás pótlásának esetét kivéve, lehetőleg a következő szakirányú oktatási napon - ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

252/B. § A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesül a duális képzőhelyen történő rendelkezésreállási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól

a) a közismereti és olyan oktatási napokon, amikor a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó tananyagelemet a szakirányú oktatás 223/A. § (2) bekezdése szerint közösen elfogadott képzési programja szerint a szakképző intézmény végzi,

b) a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló, illetve képzésben részt vevő személy részvétele kötelező,

c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy vizsgája napján és a tanulmányokat befejező szakmai vizsgája napján, továbbá

d) minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól."

38. § Az R4. 253. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Szkt. 107. § (3a) bekezdése szerinti esetben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott juttatást a bruttó kötelezettség csökkentésére előírt százalékos mértékkel arányban kell alkalmazni."

39. § Az R4. 87. alcíme a következő 254/A. §-sal egészül ki:

"254/A. § A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy ágazati alapvizsgára az ágazati alapoktatásban való részvétele alapján bocsátható."

40. § Az R4. 255. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"255. § (1) Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni az e §-ban meghatározott eltérésekkel.

(2) Az ágazati alapvizsgát a szakképző intézményben kell az Szkt. 91. § (3) bekezdése szerinti vizsgabizottság előtt letenni.

(3) Az ágazati alapvizsga vizsgafeladatait és azok javítási-értékelési útmutatóját a képzési és kimeneti követelményekhez igazítottan a szakképző intézmény határozza meg.

(4) Az ágazati alapvizsgához kapcsolódó javító- és pótlóvizsga letételére az ágazati alapvizsgát követő hatvan napon belül kell lehetőséget biztosítani."

41. § Az R4. 256. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanuló magasabb évfolyamba nem léphet, a tanuló és a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel nem vehet részt, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett."

42. § Az R4. 269. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A vizsgatörzslap belíve tartalmazza)

"i) a szakmai vizsga alapját képező képzési és kimeneti követelmények alkalmazásának kezdő dátumát."

43. § Az R4. 298. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakképzésért felelős miniszter az Szkt.

a) 96. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában és azzal összefüggésben

aa) az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

ab) az (1) bekezdés b) pont bb)-be) alpontjában meghatározott feladatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,

b) 96. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott feladatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,

c) 96. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

d) 96. § (1) bekezdés h) pontjában és azzal összefüggésben az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában és d) pontjában meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

e) 96. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,

f) 125. § (10) bekezdésében meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

útján végzi. E feladatok ellátásában a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szakképzésért felelős miniszter megbízása alapján és utasításai szerint kizárólagos joggal vesz részt."

44. § Az R4. 101. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"101. Az Szkt. 97. § d) pontjához

301. § A szakképzésben könyv - ideértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a munkatankönyvet, a munkafüzetet, a feladatgyűjteményt -, valamint a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben elérhető digitális tananyag, kiegészítő ismeretanyag és egyéb tanulmányi segédlet (a továbbiakban együtt: szerzői mű) akkor használható, ha

a) az szerepel

aa) a közismereti oktatáshoz kapcsolódóan az Nkt. 93/C. §-a szerinti tankönyvjegyzéken,

ab) a szakmai oktatáshoz és a szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképzési tankönyvjegyzéken, vagy

b) annak használatára - a szakképzési tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatásáig vagy kísérleti jelleggel -a szakképzésért felelős miniszter engedélyt ad.

302. § (1) A szakképzési tankönyvvé nyilvánítás, annak - a szakképzési tankönyv (2) bekezdés szerinti javítása kivételével történő - módosítása vagy meghosszabbítása iránti kérelem tartalmazza, illetve ahhoz csatolni kell

a) a kérelmező adatait,

b) a szerzői mű adatait és jellemzőit, valamint - a digitális tananyag és a kiegészítő ismeretanyag kivételével - műpéldányát három példányban és elektronikus mintapéldányát,

c) a felhasználási jog jogosultjának adatát,

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya alatt folyamatosan

da) vállalja a szakképzési tankönyv 5. mellékletben meghatározott árkorlátnak megfelelő, a szakképzési tankönyvjegyzéken történő nyilvántartás időbeli hatálya alatt változatlan áron történő értékesítését a szakképzés keretében,

db) rendelkezni fog a szakképzési tankönyv teljes körű felhasználási jogaival, átvett szerzői mű vagy kapcsolódó jogi teljesítmény esetén, ideértve az ahhoz kapcsolódó felhasználási jogot is,

e) a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

(2) Az eljárás időtartama és a szakképzési tankönyvjegyzéken történő nyilvántartás időbeli hatálya alatt a szerzői mű sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatható meg. Nem jelenti a szerzői mű tartalmi megváltoztatását

a) a szerzői műben szereplő helyesírási és nyomdahibáknak,

b) a megváltozott tényeknek és adatoknak, valamint

c) az eljárás során a szakértő által feltárt hibáknak

a szerzői műben történő javítása, feltéve, hogy az a) és b) pont szerinti javítás miatt - a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-rendszerben elérhető digitális tananyag, kiegészítő ismeretanyag és egyéb tanulmányi segédlet kivételével - nem változik meg a lapok számozása, és a javításról készült jegyzéket a kérelmező - saját költségén - megküldi a szakképzési államigazgatási szervnek.

(3) A szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánítására, annak módosítására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a szakképzésért felelős miniszter a szakképzési államigazgatási szervet szakértőként vonja be. A szakképzési államigazgatási szerv a szakértői szakvéleményt - az általa foglalkoztatott vagy megbízási jogviszony keretében bevont és az adott ágazatban kiemelkedő elméleti felkészültségű vagy az adott ágazatban legalább tízéves szakmai gyakorlattal és pedagógiai vagy oktatói tapasztalattal rendelkező személyek véleménye alapján - módszertani, szakmai és technológiai szempontokra figyelemmel készíti el. Szakmai gyakorlatként olyan munkakört lehet figyelembe venni, amely betöltésének feltétele az adott ágazathoz kapcsolódó szakképzettség vagy szakképesítés. Ha a szerzői mű a nemzetiségi szakmai oktatás, illetve szakmai képzés céljaira készült, szakmai szakértőként az Országos Nemzetiségi Tanácsot kell felkérni. A szakképzési államigazgatási szerv a szakértői szakvélemény elkészítéséért a 4/B. melléklet szerinti szakértői díjra jogosult.

303. § (1) A szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánításának és meghosszabbításának időbeli hatálya annak a tanévnek az utolsó napjáig tart, amelyik a határozat véglegessé válását követő ötödik naptári évben fejeződik be. A szakképzési tankönyvvé nyilvánítás módosítása a szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánításának és meghosszabbításának időbeli hatályát nem érinti.

(2) A szakképzési tankönyvvé nyilvánítást a szakképzésért felelős miniszter megszünteti, ha

a) a kérelmező azt kéri,

b) a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás időbeli hatálya lejár,

c) olyan tény merül fel, amely alapján a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás iránti kérelmet korábban el kellett volna utasítani,

d) a szakképzési tankönyvet a kérelmező a szakképzési tankönyvjegyzéken történő nyilvántartásának időbeli hatálya alatt a 302. § (2) bekezdésétől eltérő más módon megváltoztatja,

e) a kérelmező felhasználási joga a szakképzési tankönyvre vonatkozóan megszűnik, vagy

f) a kérelmező a szakképzési tankönyvvé nyilvánítást követően nem tesz eleget a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás valamely feltételének.

(3) A szakképzési tankönyvjegyzéket a szakképzési államigazgatási szerv vezeti, és azt a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon közzéteszi.

303/A. § A szakképzési tankönyv árának meg kell felelnie az 5. mellékletben meghatározott árkorlátnak. E rendelkezést a fenntartási időszak alatt nem kell alkalmazni a részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló szakképzési tankönyvre, ha a támogatás feltételeként a támogató a szakképzési tankönyv ingyenes terjesztését kötelezően előírta."

45. § Az R4. a következő 101/A. alcímmel egészül ki:

"101/A. Az Szkt. 97. § g) pontjához

303/B. § A szakképzési államigazgatási szerv a nemzeti referencia- és koordináló központ keretében működteti az Europass-kiegészítő országos rendszerét."

46. § Az R4. 304. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakképzési államigazgatási szerv)

"1. ellátja a 340. §-ban meghatározott előirányzatok tekintetében a kezelő szerv jogszabályban meghatározott feladatait,"

47. § Az R4. 312. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ágazati készségtanács taglétszáma - ideértve az elnököt - legalább nyolc, legfeljebb huszonnégy fő, amelyből

a) összesen legfeljebb négy főt a Kormány adott ágazatért felelős tagja,

b) összesen egy főt a szakmai kamarák,

c) összesen egy főt a munkavállalói érdekképviseletek,

d) további tagjait az adott ágazat gazdasági szereplőinek

javaslatára a szakképzésért felelős miniszter kér fel. A megbízás időtartama két év."

48. § Az R4. 332/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1)-(3) bekezdéstől eltérően az Szkt. 107. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetben figyelembe vehető súlyszorzó mértéke 1,50."

49. § Az R4. 332/A. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az évfolyami szorzó, ha a szakirányú oktatás képzési ideje)

"d) legfeljebb 4 év

da) az első évfolyamon 1,20,

db) a második évfolyamon 1,00,

dc) a harmadik évfolyamon 1,00,

dd) a negyedik évfolyamon 0,80."

50. § Az R4. 332/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakirányú oktatásnak a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke. A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a (2) bekezdés szerinti szakmaszorzó és a (3) bekezdés szerinti évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni."

51. § Az R4. a következő 109/B. alcímmel egészül ki:

"109/B. Az Szkt. 107. § (3) bekezdéséhez

332/D. § Az Szkt. 107. § (3) bekezdése szerinti adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel - a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan - legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely, illetve a 281. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi."

52. § Az R4. 332/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"332/D. § A Szocho tv. 17/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel - a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan - legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely, illetve a 281. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi."

53. § (1) Az R4. 354. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Szkt. 125. § (5) bekezdése szerinti szakmai vizsga esetén]

"b) a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti tartalommal készített gyakorlati feladatsor és központi szóbelivizsga-tételsor alapján lebonyolított szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenység együttesen minősül a 260. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektfeladatnak,"

(2) Az R4. 354. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az Szkt. 125. § (5) bekezdése szerinti szakmai vizsga esetén]

"c) ha a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény a 290. § szerinti minősítésnél szigorúbb követelményt határoz meg, a 290. § helyett azt kell alkalmazni."

54. § Az R4. a következő 355/A. §-sal egészül ki:

"355/A. § A többcélú köznevelési intézmény szakképzésialapfeladat-ellátása keretében szakmai oktatásban részt vevő tanulója számára a 2019/2020. tanévben nyújtott ösztöndíjat a szakmai oktatás 1. mellékletben meghatározott időtartamáig, de legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnéséig az Szkt. 59. § (1) bekezdése és a 170-173. § szerint kell biztosítani."

55. § Az R4. 358. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"358. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján benyújtott, de elbírálásra nem került kérelmek, valamint az NGM rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a kérelem benyújthatóságára vonatkozóan megerősítő állásfoglalással rendelkező szándéknyilatkozat esetében az NGM rendeletet kell alkalmazni, kivéve, ha a kérelmező e rendelet hatálybalépésétől számított harminc napon belül e rendelet szerinti új támogatás iránti kérelmet nyújt be.

(2) A 247. § (1) bekezdésétől eltérően az a duális képzőhely, aki az e rendelet hatálybalépésekor képzési, tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatásra vonatkozó támogatási jogviszonyából fennálló és a 247. § (1) bekezdésében meghaladó mértékű létszám fenntartására kötelezett, a fenntartási időszakban a fenntartási kötelezettség részeként a támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban meghatározott számú tanulóval és képzésben részt vevő személlyel köthet szakképzési munkaszerződést, illetve az Szkt. 125. § (3) bekezdése szerinti esetben tanulószerződést."

56. § Az R4. 363. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés b) pontjának és 21. cikkének,

c) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

d) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

e) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdésének,

f) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

g) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) és (2) bekezdésének,

h) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikk (1) bekezdés g) pontjának,

i) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke,

j) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i 2018/2001/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (3), (4) és (6) bekezdésének

való megfelelést szolgálja."

57. § (1) Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. a 3. melléklet szerinti 4/B. melléklettel egészül ki.

(3) Az R4. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

58. § Az R4.

1. 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A szakképző intézmény annak" szövegrész helyébe az "Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem állami szakképző intézmény annak" szöveg,

2. 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "A szakképző intézmény a" szövegrész helyébe az "Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem állami szakképző intézmény a" szöveg,

3. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "nyitvatartása" szövegrész helyébe a "nyitva tartása" szöveg,

4. 2. § (2) bekezdés d) pontjában az "ellátást és" szövegrész helyébe az "ellátást," szöveg,

5. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "A szakképző intézmény térítési" szövegrész helyébe az "Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem állami szakképző intézmény térítési" szöveg,

6. 4. § (2) bekezdés b) pontjában az "évfolyam megismétlését" szövegrész helyébe az "érintett foglalkozásokon való ismételt részvételt" szöveg,

7. 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "A szakképző intézmény tandíj" szövegrész helyébe az "Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem állami szakképző intézmény tandíj" szöveg,

8. 5. § (3) bekezdésében a "honlapján" szövegrész helyébe a "szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon" szöveg,

9. 9. § (2) bekezdésében az "az informatika" szövegrész helyébe az "a digitális kultúra" szöveg,

10. 14. § (4) bekezdésében az "A rendvédelmi" szövegrész helyébe az "A szakképző intézmény szakmai programjában meg kell határozni a tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételeit. A rendvédelmi" szöveg,

11. 14. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az " , a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a képzésben részt vevő" szövegrész helyébe az "és a sajátos nevelési igényű vagy" szöveg,

12. 15. §-ában a "c) pontját, (3) bekezdés a)" szövegrész helyébe a "3." szöveg,

13. V. Fejezet címében a "KÉPZÉSI PROGRAM" szövegrész helyébe a "SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA" szöveg,

14. 18. § (3) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "negyven" szöveg,

15. 18. § (4) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "negyven" szöveg,

16. 19. §-ában a "miniszter hirdetményi" szövegrész helyébe a "miniszter a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon hirdetményi" szöveg,

17. 22. § (1) bekezdés a) pontjában a "szerinti közzétett" szövegrész helyébe a "szerint közzétett" szöveg,

18. 25. § (1) bekezdés 8. pontjában a " ." szövegrész helyébe a " ," szöveg,

19. 25. § (4) bekezdésében a " , 7. és 8" szövegrész helyébe az "és 7-9" szöveg,

20. 28. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "tanévkezdést követő" szövegrész helyébe a "tanévkezdést, illetve a felnőttképzési jogviszony keletkezését követő" szöveg,

21. 28. § (4) bekezdésében az " , a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő" szövegrész helyébe az "és a sajátos nevelési igényű vagy" szöveg,

22. 36. § (2) bekezdésében a "védelmi" szövegrész helyébe az "okmányvédelmi" szöveg,

23. 36. § (4) bekezdés záró szövegrészében az "átadja" szövegrész helyébe az "átadhatja" szöveg,

24. 40. § (1) bekezdésében a "33" szövegrész helyébe a "34" szöveg,

25. 42. § (1) bekezdésében az "az e" szövegrész helyébe az "az Szkt.-ban és e" szöveg,

26. 51. § (2) bekezdésében az "előkészítés a technikumban akkor szervezhető, ha" szövegrész helyébe az "előkészítő évfolyam kizárólag az állam által fenntartott olyan technikumban szervezhető, illetve az együttműködési megállapodás nyelvi előkészítő évfolyam megszervezését kizárólag olyan technikumban teheti lehetővé, amelyikben" szöveg,

27. 53. § (2) bekezdés a) pontjában a "programját elvégezte" szövegrész helyébe a "programját - a szakképző iskola által kiadott igazolás alapján megállapíthatóan - elvégezte" szöveg,

28. 54. §-ában a "jogának" szövegrész helyébe az "irányítási hatáskörének" szöveg,

29. 65. § (3) bekezdés b) pontjában az "amelynek ellátása" szövegrész helyébe az "amely" szöveg és a "szakképzésialapfeladat-ellátás" szövegrész helyébe a "fenntartói irányítási hatáskör gyakorlásában vagy a szakképzésialapfeladat-ellátási tevékenység ellátásában" szöveg,

30. XI. Fejezet címében a "JOGÁNAK" szövegrész helyébe az "IRÁNYÍTÁSI HATÁSKÖRÉNEK" szöveg,

31. 66. § (2) bekezdés c) pontjában a "fenntartói joga" szövegrész helyébe a "tekintetében a fenntartói irányítási hatáskör" szöveg,

32. 67. § (1) bekezdésében a "fenntartói jogának" szövegrész helyébe a "tekintetében a fenntartói irányítási hatáskör" szöveg,

33. 117. § (4) bekezdésében a "tanulót, illetve képzésben részt vevő" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

34. 123/B. §-ában az "igazolványra" szövegrész helyébe az "utalványra" szöveg,

35. 127. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "Intézményvezetői" szövegrész helyébe az "Igazgatói" szöveg,

36. 127. § (3) bekezdésében az "intézményvezetői megbízást" szövegrész helyébe az "igazgatói megbízást" szöveg,

37. 131. §-ában az "időpontját akkor" szövegrész helyébe az "időpontját - a szervezési feladatok ellátására az Szkt. 46. § (3) bekezdése alapján adott megbízás kivételével - akkor" szöveg,

38. 134. § (1) bekezdés a) pontjában a "vagy mesterfokozatú" szövegrész helyébe a "vagy - az általános iskolai tanár kivételével - mesterfokozatú" szöveg,

39. 134. § (2) bekezdés b) pontjában a "megfelelő szakképesítéssel" szövegrész helyébe a "megfelelő szakképzettséggel vagy szakképesítéssel" szöveg,

40. 134. § (3) bekezdésében a "megfelelő szakképesítéssel" szövegrész helyébe a "megfelelő szakképzettséggel vagy szakképesítéssel" szöveg,

41. 142. § (4) bekezdésében a "szervezi meg és finanszírozza" szövegrész helyébe az "- az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján - szervezi" szöveg és a "honlapján" szövegrész helyébe a "szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon" szöveg,

42. 152. §-ában az "ágazati vizsga" szövegrész helyébe az "adott ágazathoz kapcsolódóan tett ágazati alapvizsga" szöveg és a "tanévben" szövegrész helyébe az "egy éven belül" szöveg,

43. 165. § c) pontjában a " ." szövegrész helyébe a " ," szöveg,

44. 171. § (3) bekezdésében a "foglalkozást." szövegrész helyébe a "foglalkozást. E bekezdést kell alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is." szöveg,

45. 175. §-ában a "minimálbér" szövegrész helyébe a "tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér" szöveg,

46. 181. §-ában a "programtanterv" szövegrész helyébe a "szakirányú oktatás 223/A. § (2) bekezdése szerint közösen elfogadott képzési programja" szöveg és az "öt évre eltilthatja" szövegrész helyébe az "az Szkt. 103. § (1) bekezdésében meghatározott időre tilthatja el" szöveg,

47. 182. § (1) bekezdésében a "vizsgaidőszakát a" szövegrész helyébe a "vizsgaidőszakát legkésőbb a" szöveg és a "hónapon belül" szövegrész helyébe a "hónappal korábban" szöveg,

48. 190. § (2) bekezdésében a "szerv." szövegrész helyébe a "szerv számára." szöveg,

49. 222. § b) pontjában az "érettségi végzettséggel" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

50. 242. § (2) bekezdés a) pontjában a "mestervizsgával" szövegrész helyébe a "szakirányú mestervizsgával" szöveg,

51. 244. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "nyilvántartás" szövegrész helyébe a "duális képzőhelyek nyilvántartása" szöveg,

52. 244. § (1) bekezdés f) pontjában a "nyilvántartás adataiban" szövegrész helyébe a "duális képzőhelyek nyilvántartásában szereplő adatokban" szöveg,

53. 244. § (2) bekezdésében a "nyilvántartás" szövegrész helyébe a "duális képzőhelyek nyilvántartása" szöveg és a "saját honlapján" szövegrész helyébe a "szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon" szöveg,

54. 245. § (1) bekezdésében a "kamarának" szövegrész helyébe a "kamarához" szöveg,

55. 245. § (2) bekezdésében a "nyilvántartásba" szövegrész helyébe a "duális képzőhelyek nyilvántartásába" szöveg és a "folytatására jogszabályban meghatározott" szövegrész helyébe a "folytatásához szükséges" szöveg,

56. 245. § (3) bekezdésében a "nyilvántartásban" szövegrész helyébe a "duális képzőhelyek nyilvántartásában" szöveg,

57. 245. § (4) bekezdésében a "nyilvántartásból" szövegrész helyébe a "duális képzőhelyek nyilvántartásából" szöveg,

58. 247. § (1) bekezdésében a "húsz" szövegrész helyébe a "harminc" szöveg, a "képzőközpontban" szövegrész helyébe a "képzőközpont" szöveg és a "tudásközpontban részt vevő jogi személyek által külön-külön" szövegrész helyébe a "tudásközpont tagja által külön-külön és az ágazati képzőközpont, illetve a tudásközpont által" szöveg,

59. 248. § (1) bekezdésében az "az által elkészített képzési program" szövegrész helyébe az "a szakirányú oktatás 223/A. § (2) bekezdése szerint közösen elfogadott képzési programja" szöveg,

60. 250. § (1) bekezdés 1. pontjában a "törvényes" szövegrész helyébe a "valamint" szöveg,

61. 250. § (4) bekezdés d) pontjában a "vett közreműködő" szövegrész helyébe a "vett vagy várhatóan igénybevételre kerülő közreműködő" szöveg és a "duális képzőhely által igénybe vett közreműködőhöz" szövegrész helyébe a "közreműködőhöz" szöveg,

62. 84. alcím címében a "§ (1) bekezdéséhez" szövegrész helyébe a "§-ához" szöveg,

63. 252. §-ában a "műszakbeosztást" szövegrész helyébe a "munkaidő-beosztást" szöveg,

64. 253. § (1) bekezdésében a " , tanulmányi eredményeit és az ágazati készségtanács által az adott szakmára vonatkozó javaslatában meghatározott mértéket" szövegrész helyébe az "és tanulmányi eredményeit" szöveg,

65. 253. § (2) bekezdésében a "legfeljebb a" szövegrész helyébe a "legfeljebb évente a" szöveg,

66. 257. § nyitó szövegrészében a "székhelye" szövegrész helyébe a "feladatellátási helye" szöveg,

67. 257. § a) pontjában a "tizenkét" szövegrész helyébe a "huszonöt" szöveg,

68. 257. § b) pontjában a "tizenkét és huszonnégy" szövegrész helyébe a "huszonöt és harmincöt" szöveg,

69. 257. § c) pontjában a "huszonöt" szövegrész helyébe a "harmincöt" szöveg,

70. 260. § (3) bekezdésében az "elkészítése vagy" szövegrész helyébe az "elkészítése" szöveg,

71. 262. § (2) bekezdésében az "az általa vezetett minisztérium honlapján" szövegrész helyébe az "a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon" szöveg,

72. 263. § (1) bekezdésében a "személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban jelentkezik. A" szövegrész helyébe az "a" szöveg és a "kell benyújtani" szövegrész helyébe a "nyújtja be" szöveg,

73. 265. §-ában a "szakmánként alakítja" szövegrész helyébe a "szakmánként vagy képzési területenként alakítja" szöveg,

74. 266. § (3) bekezdésében a "vizsgaközpont részére" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont és - a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja delegálásával összefüggésben - a gazdasági kamara részére" szöveg,

75. 269. § (3) bekezdés h) pontjában a "sorszámát." szövegrész helyébe a "sorszámát," szöveg,

76. 286. §-ában a "delegáló kamarát" szövegrész helyébe a "delegáló gazdasági kamarát" szöveg és a "két évig" szövegrész helyébe az "a szakmai vizsga évét követő második év utolsó napjáig" szöveg,

77. 288. §-ában a "huszonháromezer forintnak" szövegrész helyébe az "a szakmai vizsga évének első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér tizenöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tíz százalékának és" szöveg és a "szakmaszorzóval számított összege" szövegrész helyébe az "- évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett - súlyszorzó szorzata" szöveg,

78. XXXVI. Fejezet címében az " , A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓ, ILLETVE A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ" szövegrész helyébe az "ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VAGY" szöveg,

79. 293. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "tanuló, illetve a képzésben részt vevő" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

80. 294. § (1) bekezdés b) pontjában a "tanuló, illetve a képzésben részt vevő" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

81. 294. § (2) bekezdés b) pontjában a "tanuló, illetve a képzésben részt vevő" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

82. 296. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "tanuló és a képzésben részt vevő" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

83. 297. § (1) bekezdésében az " , a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő" szövegrész helyébe az "és a sajátos nevelési igényű vagy" szöveg,

84. 297. § (2) bekezdésében az " , a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő" szövegrész helyébe az "és a sajátos nevelési igényű vagy" szöveg,

85. 308. § (2) bekezdésében az "a honlapon" szövegrész helyébe az "a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon" szöveg,

86. 329. § 10. pontjában az "a tankönyvek" szövegrész helyébe az "a szakképzési tankönyvek" szöveg és a "más" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

87. XLI. Fejezet címében a "SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS" szövegrész helyébe a "SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA" szöveg,

88. 109/A. alcím címében a "107. § (2) bekezdéséhez" szövegrész helyébe a "108/A. §-ához" szöveg,

89. 332/A. § (2) bekezdés 11. pontjában a "2,20" szövegrész helyébe a "2,85" szöveg,

90. 332/A. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában a " ." szövegrész helyébe a " ," szöveg,

91. 334. § (1) bekezdésében az "adóhatóság" szövegrész helyébe az "adó- és vámhatóság" szöveg,

92. 334. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "adóhatóság" szövegrész helyébe az "adó- és vámhatóság" szöveg,

93. 112. alcím címében a "§ (1) bekezdéséhez" szövegrész helyébe a "§-ához" szöveg,

94. 336. § (2) bekezdésében a "szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján" szövegrész helyébe a "szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon" szöveg,

95. 336. § (3) bekezdés d) pontjában a "terjeszkedését" szövegrész helyébe a "kiterjesztését" szöveg,

96. 336. § (3) bekezdés záró szövegrészében a "vevőnként" szövegrész helyébe a "vevő személyenként" szöveg,

97. 336. § (5) bekezdésében a "szerződés megkötésének, illetve a támogatói okirat kiadásának" szövegrész helyébe a "döntés meghozatalának" szöveg,

98. 113. alcím címében a "110. § (3) bekezdéséhez" szövegrész helyébe a "111/A. §-ához" szöveg,

99. 342. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában az "a tankönyvjegyzékkel" szövegrész helyébe az "a szakképzési tankönyvjegyzékkel" szöveg,

100. 342. § (3) bekezdésében a "szakképzés információs rendszeréből" szövegrész helyébe a "regisztrációs és tanulmányi alaprendszer felnőttképzési moduljából" szöveg,

101. 342. § (4) bekezdésében az "államigazgatási szerv honlapján" szövegrész helyébe a "tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon" szöveg,

102. 343. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "államigazgatási szerv honlapjáról" szövegrész helyébe a "tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon" szöveg,

103. 351. § (3) bekezdésében a "szakképzés információs rendszerébe" szövegrész helyébe a "korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszerbe" szöveg,

104. 1. mellékletében foglalt táblázat E:106 mezőjében a "05" szövegrész helyébe a "08" szöveg,

105. 1. mellékletében foglalt táblázat E:107 mezőjében a "06" szövegrész helyébe a "05" szöveg,

106. 1. mellékletében foglalt táblázat E:108 mezőjében a "07" szövegrész helyébe a "06" szöveg,

107. 1. mellékletében foglalt táblázat E:109 mezőjében a "08" szövegrész helyébe a "07" szöveg,

108. 5. mellékletében foglalt táblázat C:1-C:2 mezőjében az "(A/5 ívben)" szövegrész helyébe az "A/5 ívben, illetve tanítási óraegysége" szöveg,

109. 5. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a "példány között" szövegrész helyébe a "példány, illetve felhasználó között" szöveg,

110. 5. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében a "példány között" szövegrész helyébe a "példány, illetve felhasználó között" szöveg,

111. 5. mellékletében foglalt táblázat F:2 mezőjében az "1001-2000 példány között" szövegrész helyébe az "1001 példány, illetve felhasználó felett" szöveg,

112. 5. mellékletében foglalt táblázat A:3-A:20 mezőjében a "ragasztott" szövegrész helyébe a "ragasztott könyv (ideértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a munkatankönyvet, a munkafüzetet és a feladatgyűjteményt)" szöveg

lép.

59. § Hatályát veszti az R4.

1. 2. § (3) bekezdése,

2. 3. §-a,

3. 4. § (1) bekezdésében az "A szakképző intézmény nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződés keretében folyó része után." szövegrész,

4. 4. § (2) bekezdés a) pontjában az "és 3." szövegrész,

5. 4. § (2a) bekezdése,

6. 12. § a) pontjában az "és ISCED-F 2013 kódot" szövegrész,

7. 14. § (3) bekezdése,

8. XIV. Fejezete,

9. 95. § (1) bekezdés 3. pontja,

10. 95. § (1) bekezdés 13. pontja,

11. 95. § (1) bekezdés 16. pontja,

12. 95. § (2) bekezdés 6. pontja,

13. 142. § (6) bekezdése,

14. 147. § (3) bekezdés a) pontjában az "és a továbbképzési program" szövegrész,

15. 79. alcíme,

16. 241. §-a,

17. 247. § (1) bekezdésében az "- a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás kivételével -" szövegrész,

18. 251. §-ában a "duális képzőhely feltölti a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe a szakképzési munkaszerződést. A" szövegrész,

19. 306. § (2) bekezdésében az " , aki az általa ellátott szakmai feladat tekintetében kizárólag a szakképzésért felelős miniszter által utasítható" szövegrész,

20. 332/C. §-a,

21. 109/B. alcím címe,

22. 110. alcíme,

23. 111. alcíme,

24. XLII. Fejezet címe,

25. 336. § (5) bekezdésében a "beruházási vagy fejlesztési" szövegrész,

26. 341. §-a,

27. 356. § (2) bekezdése,

28. 357. §-a,

29. 359. §-a,

30. 360. § (1)-(3) bekezdése,

31. 2. mellékletében foglalt táblázat 51. sora.

6. Záró rendelkezések

60. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. alcím, a 9. §, a 11-31. §, a 33-46. §, a 49. §, az 54-57. §, az 58. § 1-86., 89., 90. és 94-112. pontja és az 59. § 1-19., 25-28. és 30. pontja és a 2-4. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. §, az 50. §, az 52. §, az 58. § 87., 88. és 93. pontja és az 59. § 20., 21., 23. és 24. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K321. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Ezen a rovaton kell elszámolni)

"d) a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a köznevelési intézmények, a szakképző intézmények és a felsőoktatási intézmények jogtiszta szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett összegeket,"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K47. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Ezen a rovaton kell elszámolni)

"b) a középfokú köznevelési intézményben, a szakképző intézményben, a felsőoktatási intézményben, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző intézményeiben, a tanuló, a képzésben részt vevő személy, illetve a hallgató részére folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatásokat,"

2. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 132a. sorral egészül ki:

(ABCDEFGHIJ
1ÁgazatSzakma azonosító számaSzakmaSzakmai oktatás időtartamaDigitális
Kompetencia
Keretrend-
szer szint)
2Magyar
Képesítési
Keretrendszer
szint
Képzési
terület
Ágazati
besorolás
Szakma-
sorszám
meg-
nevezése
szakma-
iránya
alapfokú iskolai
végzettséggel
érettségi
végzettséggel
132aOktatás501882501Oktatási
szak-
asszisztens
5 év2 év5

2. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 141a. sorral egészül ki:

(ABCDEFGHIJ
1ÁgazatSzakma azonosító számaSzakmaSzakmai oktatás időtartamaDigitális
Kompetencia
Keretrend-
szer szint)
2Magyar Képesítési
Keretrendszer szint
Képzési
terület
Ágazati
besorolás
Szakma-
sorszám
meg-
nevezése
szakma-
iránya
alapfokú iskolai
végzettséggel
érettségi
végzettséggel
141a407161914Hibrid
és elektromos
gépjármű-
mecha-
tronikus
3 év2 év4

3. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

"4/B. melléklet a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

A tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben alkalmazható szakértői díjak

ABCDEFG
1Szakképzési tankönyv típusaÚj eljárásHosszabbításMódosítás
2módszertaniszakmaitechnológiai
3Könyv (ideértve a szótárt,
a szöveggyűjteményt, az atlaszt,
a kislexikont, a munkatankönyvet,
a munkafüzetet és
a feladatgyűjteményt)
5 000 Ft
A/5 nyomdai
ívenként
6 000 Ft
A/5 nyomdai
ívenként
20 000 Ft
címenként
3 000 Ft
A/5 nyomdai
ívenként
10 000 Ft
címenként
4Digitális
tananyag és
kiegészítő
ismeretanyag
online26 000 Ft
tananyagonként
40 000 Ft
tananyagonként
20 000 Ft
tananyagonként
20 000 Ft
tananyagonként
5Egyéb
tanulmányi
segédlet
nem online5 250 Ft
10 MB-onként
9 000 Ft
10 MB-onként
4 500 Ft
10 MB-onként
4 500 Ft
10 MB-onként
6egyéb hangzó és
videóanyag
235 Ft
percenként
400 Ft
percenként
170 Ft
percenként
200 Ft
percenként
670 Ft
percenként

"

4. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az R4. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 21-24. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1A szakképzési tankönyv
típusa
A szakképzési
tankönyv nyomása,
gyártása
A szakképzési tankönyv
terjedelme
(A/5 ívben)
A szakképzési tankönyv legmagasabb iskolai terjesztési alapára az előző évi
rendelésszám alapján
21-500 példány között501-1000 példány
között
1001-2000 példány között)
21Digitális tananyag, kiegészítő
ismeretanyag és
egyéb tanulmányi
segédlet
-1-10 óra180017001600
2211-50 óra540045004200
2351-150 óra800070006400
24151 óra felett900085008000
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére