679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a-15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 22. és 23. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"22. uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés: a létező támogatás, továbbá a csoportmentességi rendeletek, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, valamint a 19. § szerinti jogi aktusokra figyelemmel a miniszter által jóváhagyott támogatási program vagy ad hoc támogatás,

23. uniós joggal összhangban levő támogatási program: a létező támogatásnak minősülő, továbbá a csoportmentességi rendeletek, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, valamint a 19. § szerinti jogi aktusokra figyelemmel a miniszter által jóváhagyott támogatási program."

2. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 16/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 1. melléklet 15.15. pontja szerinti pénzügyi termékek mint támogatási programok esetén az (1) bekezdés szerinti értékhatár vizsgálatakor csak azt az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról szóló, 2021. március 24-i 2021/523/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott európai uniós garancia tagállami részalapjához nyújtott hozzájárulást kell figyelembe venni, amelyet az adott pénzügyi termékre különítenek el."

3. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a támogatást nyújtó 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (3a) bekezdés második mondata szerinti módon teljesíti a közzétételi kötelezettséget, erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert. Ebben az esetben a támogatást nyújtót a 18/C. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli, a miniszter pedig nem teszi közzé a 18/D. § (1) bekezdése szerinti adatokat, azzal, hogy a támogatást nyújtó a támogatás nyújtásának évét követő év július 31-ig tájékoztatja a minisztert a közzétételi kötelezettsége teljesítéséről."

4. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/D. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A miniszter a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzéteszi

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó,

aa) 2021. július 31-ig hatályba lépett támogatási programok alapján a 2022. január 31-ig odaítélt támogatások és

ab) 2021. július 31-ig odaítélt ad hoc támogatások 6. melléklet szerinti adatait, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó,

ba) 2021. július 31-ig hatályba lépett támogatási programok alapján a 2022. január 31. után odaítélt támogatások,

bb) a 2021. július 31. után hatályba lépett támogatási programok alapján odaítélt támogatások és

bc) a 2021. július 31. után odaítélt ad hoc támogatások

esetén a támogatások 6. melléklet szerinti adatait, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma halászati állami támogatás esetén meghaladja a harmincezer eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén meghaladja a hatvanezer eurónak, egyéb esetben pedig meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,

c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja

ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,

cb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak

megfelelő forintösszeget,

d) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget,

e) az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata szerinti adatokat,

f) a 18/C. § (5) bekezdése szerinti weboldal címét,

g) azokat az adatokat, amelyekre a közzétételi kötelezettség hatálya kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti esetben a 6. melléklet 5. pontja vonatkozásában a miniszter azt teszi közzé a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján, hogy

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

aa) a 18/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti halászati állami támogatás esetén a harmincezer eurót elérő, de az ötszázezer eurót meg nem haladó,

ab) a 18/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, elsődleges mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a hatvanezer eurót elérő, de az ötszázezer eurót meg nem haladó,

ac) az ötszázezer eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó,

ad) az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó,

ae) a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó,

af) az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó,

ag) a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó vagy

ah) a harmincmillió eurót meghaladó,

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó összegű,

bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az a) pont ac)-ah) alpontjában meghatározott összegű valamely,

c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

ca) a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,

cb) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,

cc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,

cd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy

ce) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó

összegű

kategóriába esik."

5. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a támogatást nyújtó a miniszter (2) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétől számított öt munkanapon belül értesíti a minisztert azoknak a jogalanyoknak a nevéről, címéről és adószámáról (adóazonosító jeléről), amelyek az értesítés elküldésének időpontjában még nem vagy nem teljes mértékben teljesítették a (2) bekezdés szerinti európai bizottsági határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségüket.

(2b) Ha bármely kedvezményezett teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, a támogatást nyújtó köteles a visszafizetés napjától számított öt munkanapon belül értesíteni a minisztert a visszafizetésről és annak napjáról.

(2c) A miniszter a (2a) és (2b) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számítva öt munkanapon belül továbbítja az értesítés szerinti adatokat a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése szerinti elektronikus alkalmazás üzemeltetőjének az elektronikus alkalmazásban való rögzítés céljából."

6. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az SA.63934 (2021/N) számú ügyben hozott C(2021)6653 számú, 2021. szeptember 16-i bizottsági határozat szerinti regionális támogatási térkép alapján nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,

b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%."

7. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a támogatást nyújtó a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pont második mondatában meghatározott módon teljesíti a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 26. cikke szerinti éves jelentési kötelezettséget, erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert. Ebben az esetben a támogatást nyújtót a 34. § (1) bekezdése szerinti beszámoló készítési kötelezettség nem terheli, azzal, hogy a támogatást nyújtó a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti garanciamegállapodásnak megfelelő beszámolót annak benyújtását követő harminc napon belül megküldi a miniszternek."

8. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés másként nem rendelkezik, az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetén az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatást nyújtónak a támogatási intézkedés jellegéhez igazodó választása szerint a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján, a benyújtási időszak első napján, a támogatási kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján vagy a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni."

9. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL L 270/39., 2021.7.29, 39. o.)"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

10. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 2. § 10. pontjában a "támogatási program" szövegrész helyébe a "támogatás" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "tartozó létező" szövegrész helyébe a "tartozó, az uniós joggal összhangban levő" szöveg,

c) 6. § (1a) bekezdésében a "bejelentett létező" szövegrész helyébe a "bejelentett, létező támogatásnak minősülő" szöveg,

d) 6. § (6) bekezdésében a "bejelentett létező" szövegrész helyébe a "bejelentett, létező támogatásnak minősülő" szöveg,

e) 7. § (4) bekezdésében az "a létező" szövegrész helyébe az "az uniós joggal összhangban levő" szöveg,

f) 16/A. § (1) bekezdésében a "15.9." szövegrész helyébe a "15.9., 15.15." szöveg,

g) 17. § (2) bekezdésében a "jogszabály" szövegrész helyébe a "támogatási program" szöveg,

h) 17. § (3) bekezdésében a "jogszabály" szövegrész helyébe a "támogatási program" szöveg,

i) 7. alcím címében a "létező" szövegrész helyébe az "uniós joggal összhangban levő" szöveg,

j) 18. § (1) bekezdésében a "létező" szövegrész helyébe az "az uniós joggal összhangban levő" szöveg,

k) 10. alcím címében a "támogatási" szövegrész helyébe a "támogatásnak minősülő támogatási" szöveg,

l) 23. § (1) bekezdésében a "támogatási" szövegrész helyébe a "támogatásnak minősülő támogatási" szöveg és

m) 35. § (1) bekezdésében a "létező támogatási program" szövegrész helyébe az "az uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés" szöveg

lép.

2. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"10a. csatlakoztatható helyszín: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti helyszín,"

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 11a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"11a. digitalizáció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103c. pontja szerinti fejlesztés,"

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 15a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"15a. elektromos töltőinfrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102a. pontja szerinti infrastruktúra,"

(4) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 33b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"33b. hidrogéntöltő infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102b. pontja szerinti infrastruktúra,"

(5) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 49a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"49a. kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103e. pontja szerinti vállalkozás,"

(6) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 54a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"54a. közösségvezérelt helyi fejlesztés: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32-35. cikke, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 42-44. cikke szerinti fejlesztés; a 15/A-15/B. alcím alkalmazásában az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32-35. cikke, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 2021. június 24-i 1060/2021/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1060/2021/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 31-34. cikke szerinti fejlesztés."

(7) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 59a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"59a. lakóépület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103a. pontja szerinti épület,"

(8) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 65a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"65a. megújuló hidrogén: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102c. pontja szerinti hidrogén,"

(9) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 77b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"77b. okosfunkció-fogadási alkalmasság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103d. pontja szerinti jellemző,"

(10) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 97a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"97a. szociális szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103b. pontja szerinti szolgáltatás,"

(11) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 100a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"100a. társadalmi-gazdasági fókuszpont: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139a. pontja szerinti jogalany,"

13. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a a következő 28-30. ponttal egészül ki:

(Ha a 4. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 4. §)

"28. 15. pontja alapján közösségvezérelt helyi fejlesztési projektben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjében részt vevő kis- és középvállalkozásnál felmerült egyes költségekhez nyújtott támogatás,

29. 15. pontja alapján közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjeiből részesülő kis- és középvállalkozásoknak nyújtott korlátozott összegű támogatás,

30. 1-7. és 9-10. pontja alapján kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás"

(nyújtható.)

14. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:

(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)

"36. 1-6., 11., 19. és 21. pontja alapján kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás"

(nyújtható.)

15. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:

(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)

"36. 3., 13-15. és 18. pontja alapján kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás"

(nyújtható.)

16. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 13. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

(Ha a 12. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 12. §)

"12. 1-6. pontja alapján kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás"

(nyújtható.)

17. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg támogatás)

"b) a 15/B., 17., 41., 48., 49. és 50. alcím, valamint - a 103/H. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembevételével - az 57. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, azzal, hogy a 15/B., 17. és 41. alcím szerinti támogatás nyújtása során a nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem részesíthetők a nehéz helyzetükre hivatkozással előnyben az egyéb vállalkozásokkal szemben."

18. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elszámolható költségek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti, valamint az 1060/2021/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti egyszerűsített költségelszámolási módokkal összhangban is kiszámíthatók, ha a műveletet legalább részben egy olyan uniós alapból finanszírozzák, amely lehetővé teszi ezen egyszerűsített költségelszámolási módok igénybevételét, és ha a költségkategória a vonatkozó mentességi rendelkezés értelmében elszámolható."

19. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése a következő 5a. és 5b. ponttal egészül ki:

[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege]

"5a. közösségvezérelt helyi fejlesztési projektben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjében részt vevő kis- és középvállalkozásnál felmerült egyes költségekhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

5b. közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjeiből részesülő kis- és középvállalkozásoknak nyújtott korlátozott összegű támogatás esetén meghaladja a 36/B. § (2) bekezdése szerinti összeget,"

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy pénzügyi eszköz formájában odaítélt támogatás esetén ha a kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke bármely projekt esetén meghaladja a 150 millió eurót."

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére azt a kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatást tartalmazó programot, amely esetén az erre a támogatási kategóriára eső éves átlagos költségvetés meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget."

20. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére)

"a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 11-45. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás esetén a 30 000 eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról,"

21. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Nem minősül a (8) bekezdés c) és d) pontja szerinti fenntartási kötelezettség megsértésének, ha a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket 2020. január 1. és 2021. június 30. között szüntette meg."

22. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 32/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az elszámolható költség a városfejlesztési projekt teljes költsége, ha az összhangban áll az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. és 65. cikkének rendelkezéseivel vagy az 1060/2021/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. és 68. cikkével, attól függően, hogy melyik európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó a projekt támogatására."

23. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 15/A. és 15/B. alcímmel egészül ki:

"15/A. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjében részt vevő kis- és középvállalkozásnál felmerült egyes költségekhez nyújtott támogatás

36/A. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a LEADER keretében megvalósuló helyi fejlesztésként kijelölt közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekben, továbbá az 1305/2013/EU rendelet 35. cikke szerinti európai innovációs partnerség operatív csoportja projektjeiben részt vevő kis- és középvállalkozások egyes költségeihez támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

(2) A támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:

a) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia vagy az európai innovációs partnerség operatív csoportja projektjének előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó előkészítő támogatás, kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés költségei,

b) a jóváhagyott műveletek végrehajtásának költségei,

c) a helyi akciócsoport vagy az európai innovációs partnerség operatív csoportja együttműködési tevékenységeinek előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó költségek,

d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia vagy az európai innovációs partnerség operatív csoport projektje megvalósításának irányításához kapcsolódó működési költségek, és

e) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia vagy az európai innovációs partnerségi közösség szervezésének költségei, ha a támogatott tevékenység az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítését, a stratégia és a projektek előmozdítását, valamint általában a lehetséges kedvezményezettek támogatását szolgálják a műveletek kidolgozásával és a pályázatok előkészítésével összefüggésben.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a közösségvezérelt helyi fejlesztésnek és az európai innovációs partnerség operatív csoportjainak támogatását lehetővé tevő alapspecifikus európai uniós rendeletekben meghatározott maximális társfinanszírozási arányokat.

15/B. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjeiből részesülő kis- és középvállalkozásoknak nyújtott korlátozott összegű támogatás

36/B. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a LEADER keretében megvalósuló helyi fejlesztésként kijelölt közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekben, továbbá az 1305/2013/EU rendelet 35. cikke szerinti európai innovációs partnerség operatív csoportja projektjeiben részt vevő kis- és középvállalkozásoknak korlátozott összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg projektenként

a) a közösségvezérelt helyi fejlesztési projektek esetén a 200 000 eurónak,

b) az európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjei esetén a 300 000 eurónak

megfelelő forintösszeget."

24. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 30/A. alcímmel egészül ki:

"30/A. A kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

65/A. § (1) A kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) gépjárműveket közlekedési célból

a) villamos energiával ellátó elektromos töltőinfrastruktúra vagy

b) az infrastruktúra teljes hasznos élettartama alatt megújuló hidrogénnel ellátó hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítéséhez nyújtható, ha a támogatott infrastruktúra nyilvánosan és a felhasználók számára megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhető.

(2) A támogatás keretében az (1) bekezdés szerinti infrastruktúra megépítésének, telepítésének és korszerűsítésének költségei, így különösen a hálózathoz, illetve a villamosenergia- vagy hidrogéntermelő egységhez, illetve a tárolóegységhez való csatlakoztatásához szükséges bármilyen elektromos vagy egyéb komponens - különösen a transzformátor - telepítésének vagy korszerűsítésének költségei, valamint a kapcsolódó műszaki berendezések, építmények, földterület- vagy útátalakítás, telepítési költségek, továbbá a vonatkozó engedélyek megszerzésének költségei számolhatók el.

(3) A támogatás keretében nem számolhatók el az (1) bekezdés szerinti infrastruktúrát ellátó villamosenergiatermelő vagy -tároló egységek, valamint a hidrogéntermelő egységek megépítésének, telepítésének és korszerűsítésének költségei.

(4) A kedvezményezettről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenypályázat alapján köteles dönteni. A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(5) Egy kedvezményezettnek, egy támogatási program keretében nyújtott támogatás nem haladhatja meg az érintett program teljes költségvetésének 40%-át.

65/B. § (1) A támogatás abban az esetben nyújtható, ha a beruházás olyan területre irányul, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra, és ahol egy ebből a célból meghirdetett előzetes nyilvános konzultáció eredményeként vagy egy független tanulmány alapján valószínűsíthető, hogy a támogatási intézkedés tervezetének közzétételétől számított három éven belül piaci feltételek mellett nem épül ki támogatott infrastruktúrával azonos kategóriájú infrastruktúra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előzetes konzultáció vagy tanulmány nem szükséges, ha elektromos töltő infrastruktúra esetén az infrastruktúra által kiszolgált elektromos, hidrogéntöltő infrastruktúra esetén pedig az adott infrastruktúra által kiszolgált hidrogénüzemű járművek kevesebb mint két százalékát teszik ki Magyarországon üzembe helyezett, az infrastruktúrával kiszolgált járművekkel egy kategóriájú járműveknek.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában egyetlen járműkategóriának tekintendők a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek.

(4) Az infrastruktúra működtetésével harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon lehet."

25. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 32. alcíme a következő 67/A. és 67/B. §-sal egészül ki:

"67/A. § (1) A 67. § (4) bekezdésétől eltérően az elszámolható költség a nagyobb energiahatékonyság eléréséhez szükséges teljes beruházási költség, ha a beruházás

a) lakóépületekben,

b) oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületekben,

c) a közigazgatáshoz, az igazságszolgáltatáshoz, a rendvédelemhez vagy a tűzoltási tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre használt épületekben vagy

d) olyan épületekben valósul meg, amelyekben az a)-c) pontban meghatározott tevékenységektől eltérő tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35%-át foglalják el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az energiahatékonysági célú beruházás a beruházás előtti primerenergia-igény legalább 20%-os csökkenését eredményezze, új épület esetén pedig a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) szerint meghatározott küszöbértékhez képest legalább 10% primerenergia-megtakarítást biztosítson.

(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 12. pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell megállapítani.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott épületekben végrehajtott, a (2)-(3) bekezdés feltételeinek megfelelő energiahatékonysági célú beruházás elszámolható költsége növelhető

a) megújuló energiaforrásból villamos energiát vagy hőt termelő integrált helyszíni létesítmények beruházási költségeivel,

b) az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és a kapcsolódó infrastruktúra beruházási költségeivel,

c) az épület digitalizációját - elsősorban az épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését - célzó beruházások költségeivel, így különösen adathálózatok esetén, az épületen vagy az épülethez tartozó telken belül a passzív hálózat vagy a strukturált kábelezés költségeivel.

67/B. § A 67. és 67/A. § szerinti támogatási feltételektől függetlenül, e szakasz feltételei alapján energiahatékonyság-alapú szerződések elősegítéséhez is nyújtható állami támogatás, ha

a) a támogatás kedvezményezettje energiahatékonyság-javító intézkedéseket energiahatékonyság-alapú szerződés keretében nyújtó, kis- és középvállalkozásnak vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat vállalatnak minősülő szolgáltató,

b) az e szakasz szerinti teljes kintlévő finanszírozás névértéke kedvezményezettenként nem haladja meg a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) az e szakasz szerinti állami támogatást a 67/A. § (1) bekezdése szerinti épületek energiahatékonyságát javító, az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk 27. pontja szerinti energiahatékonyság-alapú szerződések megkötéséhez nyújtják."

26. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás energiahatékonysági alapon vagy pénzügyi közvetítőn keresztül nyújtható, amely köteles azt továbbadni a kedvezményezetteknek nagyobb finanszírozási volumen, enyhébb biztosítéki követelmények, alacsonyabb kezességi díjak vagy alacsonyabb kamat formájában."

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 68. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 67/A. § (1) bekezdése szerinti épületeket érintő épület-energiahatékonysági projekt megvalósulása esetén az elszámolható költségek a 67. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti beruházások költségével növelhetők."

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 68. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kedvezményezett szintjén a kölcsön névértéke vagy a kezességvállalással biztosított összeg nem haladhatja meg projektenként

a) a (3) bekezdés szerinti esetben a 15 millió eurónak,

b) a (3a) bekezdés szerinti esetben a 30 millió eurónak

megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló kölcsön 80%-át."

27. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás abban az esetben nyújtható, ha)

"a) az új kapcsoltenergia-termelő egység a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak megfelelően a nem kapcsolt energiatermeléshez viszonyítva összességében primerenergia-megtakarítást ér el, vagy"

28. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 86-89. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"86. § (1) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás).

(2) A támogatás elszámolható költsége a vezetékes széles sávú infrastruktúra kiépítésének, irányításának és üzemeltetésének bármely költsége lehet.

(3) A beruházáshoz nyújtható maximális támogatási összeget a 89. § (1)-(2) bekezdése szerinti esetben versenypályázat alapján kell megállapítani.

(4) Ha a támogatás odaítélése a 89. § (3) bekezdésével összhangban versenypályázat nélkül történik, a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget, amelyet megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen, vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

87. § (1) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú hálózat kiépítéséhez a háztartások és a társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatására olyan területeken, ahol nincs olyan már meglévő hálózat, vagy ahol valószínűsíthető, hogy a tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül nem helyeznek üzembe olyan, hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózatot, amely megbízhatóan képes legalább

a) 30 Mbps vagy

b) 100 Mbps

letöltési sebességet biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatott hálózatnak a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania, és képesnek kell lennie legalább az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti letöltési sebesség megbízható biztosítására.

(3) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú hálózat kiépítéséhez a társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatására olyan területeken, ahol csak egy olyan már meglévő hálózat van, amely képes legalább 100 Mbps, de 300 Mbps-nál kisebb letöltési sebesség biztosítására, vagy ahol valószínűsíthető, hogy a tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül legfeljebb egy ilyen hálózat lesz elérhető.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatott hálózatnak a már meglévő vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania, és képesnek kell lennie legalább 1 Gbps letöltési sebesség megbízható biztosítására.

88. § (1) A 87. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését feltérképezés és nyilvános konzultáció útján kell ellenőrizni.

(2) A feltérképezés során azonosítani kell a támogatással lefedni tervezett földrajzi célterületeken már elérhető hálózatokat. A feltérképezést tisztán vezetékes hálózatok esetében a csatlakoztatható helyszínek címe alapján, a vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési hálózatok esetében pedig a csatlakoztatható helyszínek címe vagy maximum 100x100 méteres rácsok alapján kell elvégezni.

(3) A feltérképezést követően a támogatást nyújtó vagy más kijelölt hatóság nyilvános konzultációt köteles lefolytatni, melynek keretében közzéteszi az interneten a tervezett intézkedést és a feltérképezés részletes adatait.

(4) Az adatok és a tervezett intézkedés közzétételétől számítva legalább 30 napig zajló konzultáció keretében az érdekelt piaci szereplők észrevételezhetik az intézkedés tervezetét és a feltérképezés eredményét, továbbá jelezhetik a célterületen már létező vagy a 87. § (1) és (3) bekezdés szerinti időn belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózataikra vonatkozó, megfelelően alátámasztott információkat.

89. § (1) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló versenypályázat alapján köteles dönteni.

(2) A kedvezményezett kiválasztásakor az igényelt támogatási összeg mellett a támogatást nyújtó által előzetesen megállapított, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes minőségi kritériumok is figyelembe vehetők, azzal, hogy hasonló minőségi feltételek esetén a támogatást a legalacsonyabb összegű támogatást igénylő pályázónak kell odaítélni.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a támogatás közvetlenül is odaítélhető egy hatóságnak vagy egy hatóság közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja szerinti szervezetének, azzal, hogy a kedvezményezett a támogatott hálózatot kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtásához használhatja, és köteles a támogatott hálózat üzemeltetéséhez felhasznált forrásokról külön számviteli nyilvántartást vezetni.

(4) A (3) bekezdés szerint odaítélt támogatásból kiépítendő hálózat kiépítésével és működtetésével harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenypályázat útján, a technológiasemlegesség követelménye betartásával lehet."

29. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. alcíme a következő 89/A-89/D. §-sal egészül ki:

"89/A. § (1) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához, beleértve a támogatott infrastruktúra kiépítéséhez felhasznált meglévő hálózati elemeket is.

(2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés útján is biztosítani köteles. Ha a nemzeti szabályozó hatóság a virtuális átengedést a fizikai átengedéssel egyenértékűnek fogadja el, az átengedés virtuális formában is biztosítható.

(3) A hálózat üzemeltetője az aktív nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül köteles biztosítani. A fizikai infrastruktúrához, így különösen az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.

(4) A nagykereskedelmi hozzáférést nem érintheti a hálózat tulajdonosának vagy üzemeltetőjének személyében beállt változás.

(5) Ha a támogatást alépítmény építéséhez is nyújtják, a támogatott alépítményt úgy kell kialakítani, hogy legalább három kábelhálózatnak és különböző hálózati topológiáknak is helyet tudjon adni.

89/B. § (1) A nagykereskedelmi hozzáférés díját az üzemeltető Magyarország vagy az Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területei vonatkozásában közzétett vagy szabályozott nagykereskedelmi árak átlaga alapján határozza meg. Ilyen információk hiányában a nemzeti szabályozó hatóság által az érintett piacok és szolgáltatások vonatkozásában meghatározott nagykereskedelmi árak alkalmazandók.

(2) Ha a nagykereskedelmi hozzáférés díja az (1) bekezdés szerinti referenciaértékek alapján nem állapítható meg, az üzemeltető költségalapú árképzésen alapuló, az ágazati szabályozással összhangban levő árazást alkalmaz.

(3) A nagykereskedelmi hozzáféréssel és árképzéssel kapcsolatos viták esetén a nemzeti szabályozó hatósághoz lehet fordulni.

89/C. § (1) A támogatásnak minőségi ugrást kell eredményeznie a már létező, valamint a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül támogatás nélkül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózatokhoz képest.

(2) A minőségi ugrás feltétele akkor teljesül, ha a támogatott beavatkozás eredményeként jelentős új beruházást valósítanak meg a széles sávú hálózatban, és a támogatott infrastruktúra jelentős új képességeket vezet be a piac számára a széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatások rendelkezésre állása, a kapacitás, a sebesség és a verseny tekintetében a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest.

89/D. § A 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásban részesült projektek esetén a támogatást nyújtó a kedvezményezett indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust alkalmaz."

30. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 104/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"104/A. § E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.), valamint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL L 270/39., 2021.7.29, 39. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

31. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"a) 5. § 1., 5-22. és 28-30. pontja, 7. § 1-22., 26-28., 31. és 36. pontja, 9. § 1-24., 28-30. és 36. pontja, 11. § 1-15. pontja, 13. § 1-4., 6., 11. és 12. pontja, 15. § 1-11. és 15. pontja, 17. § 1. pontja, valamint 17/C. § 7., 11-14. és 24. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 16-22., 24-41., 45-50., 52-56. és 56c. cikke,"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

32. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 107. §-sal egészül ki:

"107. § 2022. február 1-jéig e rendelet az egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos szabályai szerint is nyújtható támogatás az e rendelet hatálya alá tartozó, 2021. július 31-én létező támogatási programok terhére."

33. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 79. pontjában a "szélessávú infrastruktúra" szövegrész helyébe a "hálózat" szöveg,

b) 19. § (1) bekezdés a) pontjában a "46." szövegrész helyébe a "15/B., 46." szöveg,

c) 19. § (1a) bekezdésében a "június 30." szövegrész helyébe a "december 31." szöveg,

d) 19. § (2) bekezdés a) pontjában a "11-15." szövegrész helyébe a "11-14." szöveg,

e) 20. § (1) bekezdésében a "16." szövegrész helyébe a "15/A., 15/B., 16." szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 14., 15. és 91. pontja,

b) 19. § (2) bekezdés b) pontjában a "15." szövegrész,

c) 23. § (1) bekezdés 5. pontja,

d) 15. alcíme.

3. A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet módosítása

35. § A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő 41. ponttal egészül ki:

[Ha a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"41. kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként"

(nyújtható.)

36. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:

[Ha a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"36. kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként"

(nyújtható.)

37. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 44. ponttal egészül ki:

[Ha a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"44. 4G és 5G mobilhálózat kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként"

(nyújtható.)

38. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 8. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

[Ha az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]

"9. kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként"

(nyújtható.)

39. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:

(Az egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, valamint)

"19a. kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 30/A. alcíme,"

(szerint nyújtható.)

40. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

"5/A. A 4G és 5G mobilhálózat kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás

14/A. § (1) Beruházási támogatás nyújtható 4G és 5G passzív mobilhálózati infrastruktúra kiépítéséhez (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás).

(2) A támogatás elszámolható költsége az (1) bekezdés szerinti mobilhálózatok kiépítésének, irányításának és üzemeltetésének bármely költsége lehet. A támogatott beruházásnak a hálózat aktív elemeinek korszerűsítésén túlmutató, a passzív infrastruktúrára irányuló jelentős beruházást kell tartalmaznia.

(3) A beruházáshoz nyújtható maximális támogatási összeget a 14/D. § (1)-(2) bekezdése szerinti esetben versenypályázat alapján kell megállapítani.

(4) Ha a támogatás odaítélése a 14/D. § (3) bekezdésével összhangban versenypályázat nélkül történik, a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget, amelyet megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

14/B. § (1) 5G mobilhálózat kiépítésére olyan területeken nyújtható támogatás, ahol egyáltalán nincs mobilhálózat, vagy legfeljebb 3G mobilszolgáltatások támogatására képes mobilhálózat érhető el, és ahol valószínűsíthető, hogy a tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül állami támogatás nélkül nem épül ki 4G vagy 5G mobilhálózat.

(2) 4G mobilhálózat kiépítésére olyan területeken nyújtható támogatás, ahol egyáltalán nincs mobilhálózat, vagy legfeljebb 2G mobilszolgáltatások támogatására képes mobilhálózat érhető el, és ahol valószínűsíthető, hogy a tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül támogatás nélkül nem épül ki 3G, 4G vagy 5G mobilhálózat.

(3) A támogatásnak minőségi ugrást kell eredményeznie a már létező, valamint a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül támogatás nélkül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett mobilhálózatokhoz képest.

(4) A minőségi ugrás feltétele akkor teljesül, ha a támogatott beavatkozás eredményeként jelentős új beruházást valósítanak meg a mobilhálózatban, és a támogatott infrastruktúra jelentős, új képességeket vezet be a piac számára a mobilszolgáltatások rendelkezésre állása, a kapacitás, a sebesség és a verseny tekintetében a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest.

14/C. § (1) A 14/B. §-ban foglalt feltételek teljesülését feltérképezés és nyilvános konzultáció útján kell ellenőrizni.

(2) A feltérképezés során azonosítani kell a támogatással lefedni tervezett földrajzi célterületeken már elérhető mobilhálózatokat. A feltérképezést maximum 100x100 méteres rácsok alapján kell elvégezni.

(3) A feltérképezést követően a támogatást nyújtó vagy más kijelölt hatóság nyilvános konzultációt köteles lefolytatni, melynek keretében közzéteszi az interneten a tervezett intézkedés és a feltérképezés részletes adatait.

(4) Az adatok és a tervezett intézkedés közzétételétől számítva legalább 30 napig zajló konzultáció keretében az érdekelt piaci szereplők észrevételezhetik az intézkedés tervezetét és a feltérképezés eredményét, továbbá jelezhetik a célterületen már létező vagy a 14/B. § szerinti időn belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett mobilhálózataikra vonatkozó, megfelelően alátámasztott információkat.

14/D. § (1) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló versenypályázat alapján köteles dönteni.

(2) A kedvezményezett kiválasztásakor az igényelt támogatási összeg mellett a támogatást nyújtó által előzetesen megállapított, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes minőségi kritériumok is figyelembe vehetők, azzal, hogy hasonló minőségi feltételek esetén a támogatást a legalacsonyabb összegű támogatást igénylő pályázónak kell odaítélni.

(3) A 4G és 5G frekvenciahasználati jog feltételeiből eredő lefedettségi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésekor a támogatásból kiépített mobilhálózat figyelmen kívül hagyandó.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a támogatás közvetlenül is odaítélhető egy hatóságnak vagy a hatóság közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja szerinti szervezetének, azzal, hogy a kedvezményezett a támogatott hálózatot kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtásához használhatja, és köteles a támogatott hálózat üzemeltetéséhez felhasznált forrásokról külön számviteli nyilvántartást vezetni.

(5) A (4) bekezdés szerint odaítélt támogatásból kiépítendő hálózat kiépítésével és működtetésével harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenypályázat útján, a technológiasemlegesség követelménye betartásával lehet.

14/E. § (1) A hálózat mindenkori üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához, beleértve a támogatott infrastruktúra kiépítéséhez felhasznált meglévő hálózati elemeket is.

(2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül köteles biztosítani. Az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.

(3) A nagykereskedelmi hozzáférést nem érintheti a hálózat tulajdonosának vagy üzemeltetőjének személyében beállt változás.

(4) Ha a támogatást alépítmény építéséhez is nyújtják, a támogatott alépítményt úgy kell kialakítani, hogy nagykereskedelmi hozzáférési igény esetén legalább a piacon már működő valamennyi mobilhálózat-üzemeltető számára elengedő hely álljon rendelkezésre.

14/F. § (1) A nagykereskedelmi hozzáférés díját az üzemeltető Magyarország vagy az Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területei vonatkozásában közzétett vagy szabályozott nagykereskedelmi árak átlaga alapján határozza meg. Ilyen információk hiányában a nemzeti hatóság által az érintett piacok és szolgáltatások vonatkozásában meghatározott nagykereskedelmi árak alkalmazandók.

(2) Ha a nagykereskedelmi hozzáférés díja az (1) bekezdés szerinti referenciaértékek alapján nem állapítható meg, az üzemeltető költségalapú árképzésen alapuló, az ágazati szabályozással összhangban levő árazást alkalmaz.

(3) A nagykereskedelmi hozzáféréssel és árképzéssel kapcsolatos viták esetén a nemzeti szabályozó hatósághoz lehet fordulni.

14/G. § A 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásban részesült projektek esetén a támogatást nyújtó a kedvezményezett indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust alkalmaz.

14/H. § (1) A támogatásból kiépített 4G vagy 5G mobilhálózat vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési szolgáltatás nyújtására olyan területek használható, ahol nincs olyan már meglévő vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózat, amely megbízhatóan képes legalább

a) 30 Mbps vagy

b) 100 Mbps

letöltési sebességet biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználás feltétele, hogy a 14/C. § szerinti feltérképezés és nyilvános konzultáció során figyelembe vették a meglévő vagy hitelt érdemlően tervezett vezetékes széles sávú hálózatokat is, és a támogatott vezeték nélküli állandó helyű 4G vagy 5G hozzáférési megoldás

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén legalább 30 Mbps letöltési sebességet,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén legalább 300 Mbps letöltési és 100 Mbps feltöltési sebességet,

és az érintett területeken már létező vagy tervezett vezetékes hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet képes biztosítani.

14/I. § (1) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha bármely támogatott projekt összköltsége meghaladja a 100 millió eurót, vagy pénzügyi eszköz formájában odaítélt támogatás esetében a kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke bármely projekt esetén meghaladja a 150 millió eurót.

(2) A támogatásra a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. és 75. pontját, 3. § (3) és (4) bekezdését, 3/A. §-át, 18. §-át, 19. § (1) bekezdés a) pontját, 19. § (2) bekezdés c)-f) pontját, 20-22. §-át és 23/B. §-át alkalmazni kell.

(3) A támogatás nem nyújtható az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve, ha a kedvezményezett 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.

(4) A támogatás 2024. június 30-ig nyújtható.

(5) A támogatás nem nyújtható a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a), b) és h) pontja szerinti tevékenységhez."

41. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"a) 3. § 1-26., 33-35. és 39-41. pontja, 4. § 1-20., 25-28., 32. és 34-36. pontja, 5. § 1-7. és 12-18. pontja, 6. § 1-14. és 19-24. pontja, 7. § 1., 3-16., 19-26., 33-37. és 44. pontja, 8. § 1-4. és 9. pontja, 9. § 1-3. pontja, 10. § (1) bekezdés 1-35. pontja és 5-5/A. alcíme a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

42. § A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében a "június 30." szövegrész helyébe a "december 31." szöveg lép.

43. § Hatályát veszti a 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § 35. pontja,

b) 10. § (1) bekezdés 6. pontja.

4. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

45. § Ez a rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 2021/1237/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelethez

1. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.2.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"15.2.4. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)"

2. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.2. pontja a következő 15.2.5-15.2.7. alponttal egészül ki:

(Kkv-knak nyújtott támogatás)

"15.2.5. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben részt vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19a. cikk)

15.2.6. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiből részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19b. cikk)

15.2.7. Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott összegű támogatások (651/2014/EU bizottsági rendelet 20a. cikk)"

3. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.4. pontja a következő 15.4.7-15.4.10. alponttal egészül ki:

(Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás)

"15.4.7. A "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25a. cikk)

15.4.8. A Marie Sktodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25b. cikk)

15.4.9. A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25c. cikk)

15.4.10. Partnerségalakításra irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25d. cikk)"

4. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.7.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"15.7.4. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)"

5. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.7. pontja a következő 15.7.15. alponttal egészül ki:

(Környezetvédelmi támogatás)

"15.7.15. Kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36a. cikk)"

6. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.9.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"15.9.1. Vezetékes széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk)"

7. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.9. pontja a következő 15.9.2-15.9.4. alponttal egészül ki:

(Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás)

"15.9.2. 4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52a. cikk)

15.9.3. Transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52b. cikk)

15.9.4. Konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52c. cikk)"

8. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja a következő 15.15. alponttal egészül ki:

(A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás)

"15.15. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás

15.15.1. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk)

15.15.1.1. Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projekthez nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (2) bekezdés]

15.15.1.2. A kizárólag egyes támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (3) bekezdés]

15.15.1.3. Energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (4) bekezdés]

15.15.1.4. A szociális, oktatási, kulturális és természetiörökség-infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (5) bekezdés]

15.15.1.5. A közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (6) bekezdés]

15.15.1.6. Egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (7) bekezdés]

15.15.1.7. A környezetvédelemre - beleértve az éghajlatvédelmet - irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (8) bekezdés]

15.15.1.8. A kutatásra-fejlesztésre, innovációra és digitalizációra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (9) bekezdés]

15.15.1.9. Az InvestEU Alapból támogatott finanszírozás formájában kkv-knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (10) bekezdés]

15.15.2. Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatás (651/2014/EU 56d. és 56f. cikk)"

2. melléklet a 679/2021. (XII. 3.)Korm. rendelethez

"5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"

Tartalomjegyzék