32021R1237[1]

A Bizottság (EU) 2021/1237 rendelete (2021. július 23.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1237 RENDELETE

(2021. július 23.)

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 108. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet (2) fontos kivételt jelent azon általános szabály alól, amely szerint a tagállamoknak az új támogatás nyújtására vonatkozó terveiket be kell jelenteniük a Bizottságnak azok végrehajtása előtt, feltéve, hogy bizonyos előre meghatározott feltételek teljesülnek.

(2) Tekintettel a Covid19-világjárvány vállalkozásokat érintő gazdasági és pénzügyi következményeire, és a Bizottság által - mindenekelőtt 2020-2021-ben - elfogadott általános szakpolitikai válaszintézkedésekkel való összhang biztosítása érdekében a 651/2014/EU rendeletet ki kell igazítani. Indokolt, hogy a Covid19-világjárvány következtében nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások korlátozott, nevezetesen a 2020. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban továbbra is jogosultak legyenek a 651/2014/EU rendelet szerinti támogatásra. Ezenkívül a regionális beruházási támogatás azon kedvezményezettjei, amelyek a Covid19-világjárvány miatt a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban alkalmazottaik ideiglenes vagy tartós elbocsátására kényszerültek, nem tekinthetők úgy, hogy megszegték a munkahelyeknek az érintett területen az álláshely első betöltésétől számított öt évig - kis- és középvállalkozások (kkv-k) esetében három évig - való megőrzésére vonatkozó kötelezettséget.

(3) A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 35. cikke szerinti projektjeiben, illetve a közösségvezérelt helyi fejlesztésnek (CLLD) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) vagy az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) szerinti projektjeiben résztvevő vállalkozásoknak nyújtott állami támogatás csekély hatást gyakorol a versenyre, különös tekintettel egyfelől arra, hogy a támogatás - elsősorban a helyi és a mezőgazdasági közösségekben - kedvező szerepet játszik a tudásmegosztásban, másfelől a támogatás gyakran kollektív jellegére és viszonylag kis nagyságrendjére. Ezek a projektek jellegüknél fogva integráltak, többszereplősek és több ágazatot érintenek, ami bizonyos nehézségekhez vezethet az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok szerinti besorolásukat illetően. Tekintettel az EIP operatív csoportja és a közösségvezérelt helyi fejlesztés egyes, a köz- és magánszféra partnersége által meghatározott és megvalósított többéves helyi fejlesztési stratégia alapján kiválasztott projektjeinek helyi jellegére és azok közösségi, társadalmi, környezeti és éghajlati érdekekre irányultságára, e rendelet célja az EIP operatív csoportja projektjeit és a közösségvezérelt helyi fejlesztés projektjeit érintő bizonyos nehézségek kezelése annak érdekében, hogy e projektek könnyebben megfeleljenek az állami támogatási szabályoknak.

(4) Tekintettel arra, hogy az EIP operatív csoportjának projektjeiből és a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből közvetlenül vagy közvetve részesülő kkv-knak nyújtott kis összegű támogatások korlátozott hatást gyakorolnak a kereskedelemre és a versenyre, egyszerű szabályokat kell meghatározni azokra az esetekre, amikor a támogatás teljes összege projektenként nem halad meg egy bizonyos felső határt.

(5) Az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) vagy au (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) szerinti európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozások gyakran nehézségekbe ütköznek azon többletköltségek finanszírozása során, amelyek a különböző régiókban, tagállamokban vagy harmadik országokban található partnerekkel való együttműködéshez kapcsolódnak. Tekintettel arra, hogy a kohéziós politika szempontjából fontos szerepet tölt be az európai területi együttműködés, amely keretet biztosít a különböző tagállamok vagy harmadik országok nemzeti, regionális és helyi szereplői közötti közös fellépések és szakpolitikai eszmecserék megvalósításához, kezelni kell az európai területi együttműködési projekteket érintő bizonyos nehézségeket annak érdekében, hogy e projektek könnyebben megfeleljenek az állami támogatási szabályoknak. A Bizottság tapasztalatainak fényében a 651/2014/EU rendeletet alkalmazni kell az európai területi együttműködési projektekre irányuló támogatásokra, függetlenül a kedvezményezett vállalkozások méretétől.

(6) Ezenfelül tekintettel arra, hogy az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknak nyújtott kis összegű támogatások korlátozott hatást gyakorolnak a kereskedelemre és a versenyre, különösen abban az esetben, amikor az említett vállalkozások közvetve részesülnek támogatásban, egyszerű szabályokat kell meghatározni azokra az esetekre, amikor az egy vállalkozásra jutó támogatás teljes összege projektenként nem halad meg egy bizonyos felső határt.

(7) A független szakértők által végzett értékelést és rangsorolást követően a "kiválósági pecsét" minőségi védjegyében részesült olyan kutatás-fejlesztési projektek vagy megvalósíthatósági tanulmányok, amelyek kiválónak és állami finanszírozásra érdemesnek tekinthetők, de a rendelkezésre álló költségvetési források hiánya miatt nem finanszírozhatók a Horizont keretprogramból, támogatásban részesülhetnek nemzeti forrásokból, köztük a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan az európai strukturális és beruházási alapok, valamint a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap Plusz forrásaiból. Az ilyen, kkv-k által megvalósított kutatási-fejlesztési projektekhez nyújtott állami támogatást bizonyos feltételek mellett összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal és mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól. Ezenfelül a "kiválósági pecsét" védjegyének odaítélése előtt a "Horizont 2020" keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályainak megfelelően uniós szinten már értékelt támogathatósági feltételeket nem kell újból értékelni. A projekteket végrehajtó szervezetek nyereségorientált vagy nonprofit jellege a versenyjog értelmében nem releváns szempont.

(8) Az egyes nagy teljesítményű vezetékes széles sávú hálózatok kiépítéséhez nyújtott állami támogatást és az egyes nagy teljesítményű passzív mobilhálózatok kiépítéséhez nyújtott állami támogatást bizonyos feltételek mellett összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal és mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól annak érdekében, hogy - a piaci verseny torzulása és a magánberuházások kiszorítása kockázatának korlátozása mellett - elő lehessen mozdítani a piaci hiányossággal sújtott területeken a digitális szakadék áthidalását.

(9) A fogyasztóknak a távmunka, valamint az online oktatási és képzési szolgáltatások igénybevételének megkönnyítéséhez, valamint a kkv-knek konnektivitási utalványok formájában nyújtott állami támogatást bizonyos feltételek mellett összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal és mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól annak érdekében, hogy - a piaci verseny torzulása és a magánberuházások kiszorítása kockázatának korlátozása mellett - elő lehessen mozdítani a piaci hiányossággal sújtott területeken a digitális szakadék áthidalását.

(10) Az (EU) 2021/1153 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) keretében finanszírozott vagy az említett rendelet szerinti "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült egyes, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott állami támogatást bizonyos feltételek mellett összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal és mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól annak érdekében, hogy - a piaci verseny torzulása és a magánberuházások kiszorítása kockázatának korlátozása mellett - elő lehessen mozdítani a piaci hiányossággal sújtott területeken a digitális szakadék áthidalását.

(11) Az Európai Kutatási Tanács (a továbbiakban: EKT) igazoló vizsgálat és a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében kutatóknak gazdasági tevékenységekhez nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat szintén összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal, ha a "kiválósági pecsét" minőségi védjegyében részesülnek.

(12) A kutatási-fejlesztési projektek (mint például a Szerződés 185. vagy 187. cikke alapján, intézményesített európai partnerség keretében megvalósuló projektek vagy a Horizont Európa keretprogramban meghatározott program-társfinanszírozási cselekvések) számára nyújtott, nemzeti forrásokból és közvetlen irányítás alá tartozó uniós forrásokból álló kombinált közfinanszírozás hozzájárulhat az európai kutatás-fejlesztés versenyképességének javításához, mivel úgy tekinthető, hogy az ilyen kutatási-fejlesztési projektek közös európai érdekű célkitűzéseket valósítanak meg, és jól meghatározott piaci hiányosságokat kezelnek. Ez az eset akkor áll fenn, amikor az említett projektek a "Horizont 2020" keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályaival összhangban független szakértők általi értékelés és rangsorolás alapján kerülnek kiválasztásra az olyan transznacionális felhívásokat követően, amelyekben legalább három (partnerségalakítás esetén két) tagállam, vagy két tagállam és legalább egy társult ország vesz részt. A tagállamok által az említett társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat - köztük a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan az európai strukturális és beruházási alapokból, valamint a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alap Pluszból származó forrásokat - bizonyos feltételek mellett összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal, és mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól. Ezenfelül valamely kutatás-fejlesztési projekt kiválasztása előtt a "Horizont 2020" keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályainak megfelelően transznacionális szinten független szakértők által már értékelt támogathatósági feltételeket nem kell újból értékelni.

(13) A "Horizont 2020" keretprogram és a Horizont Európa keretprogram meghatározza, hogy milyen kutatási és innovációs cselekvések jogosultak finanszírozásra. E tekintetben a Horizont keretprogramban meghatározott kutatási és innovációs cselekvések általában megfelelnek az alapkutatási és ipari kutatási tevékenységek 651/2014/EU rendelet szerinti fogalommeghatározásának. Ezen túlmenően a Horizont keretprogram keretében támogatott innovációs cselekvések általában megfelelnek a kísérleti fejlesztési tevékenységek 651/2014/EU rendelet szerinti fogalommeghatározásának. Az e rendeletben a kutatás-fejlesztés területén előírt egyszerűsítések azonban nem használhatók fel olyan tevékenységek finanszírozására szolgáló támogatási intézkedések bevezetésére, amelyek a kutatásra-fejlesztésre nyújtott állami támogatásra vonatkozó szabályok alapján nem támogathatók, azaz olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek meghaladják a kísérleti fejlesztési tevékenységek körét. E célból a tagállamok figyelembe vehetik a technológiai készenléti szinttel (a továbbiakban: TRL) kapcsolatos fogalommeghatározásokat is. A TRL 9 szintű kutatás-fejlesztési tevékenységekhez nyújtott állami támogatás úgy tekintendő, hogy túlmutat a kísérleti fejlesztés fogalommeghatározásán, és következésképpen nem tartozik a 651/2014/EU rendelet hatálya alá.

(14) A bizonyos épületeket célzó energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott támogatás - az InvestEU Alap keretében és egyszerűsített feltételek mellett - kombinálható a megújuló energia helyszíni előállításához és tárolásához, a gépjárművek helyszíni töltőállomásaihoz és az ezen épületek digitalizációjához nyújtott támogatással. Az egyszerűsített feltételek melletti kombinált támogatás a lakóépületek, az oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületek, a közigazgatáshoz, az igazságszolgáltatáshoz, a rendvédelemhez, a tűzoltási tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre szánt épületek, továbbá azon épületek esetében lehetséges, amelyekben a gazdasági tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35 %-át foglalják el. Tekintettel az említett épületekben végzett tevékenységek jellegére, az ilyen épületek energiahatékonyságának javításához nyújtott támogatás korlátozottabb hatást gyakorol a versenyre. Az InvestEU Alapból finanszírozott projektek és a tisztán nemzeti forrásokból finanszírozott projektek következetes kezelésének biztosítása érdekében helyénvaló egyfelől módosítani a 651/2014/EU rendelet azon rendelkezéseit, amelyek az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkoznak, másfelől olyan összeegyeztethetőségi feltételeket bevezetni, amelyek ugyanabban a projektben elősegítik az energiahatékonysági intézkedéseket célzó beruházások kombinálását az épület energiahatékonyságát javító beruházásokkal (azaz megújuló energiát termelő, integrált helyszíni létesítmények, az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló helyszíni berendezések), és az épület digitalizációját - elsősorban az épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését - célzó beruházásokkal. E célból elszámolható költség az energiahatékonysági intézkedés és a különböző berendezések teljes beruházási költsége, és egységes maximális támogatási intenzitást kell alkalmazni.

(15) Az InvestEU Alap támogatásából finanszírozott projektek, és a tisztán nemzeti forrásokból finanszarozott projektek következetes kezelésének biztosítása érdekében helyénvaló módosítani a 651/2014/EU rendeletet a közúti járművek alacsony kibocsátású mobilitási infrastruktúrájának bizonyos típusaihoz nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó összeegyeztethetőségi feltételek bevezetése révén. A közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos és hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatást összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal, és mentesíteni kell a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a támogatás növeli a környezetvédelem szintjét és nem torzítja indokolatlanul a versenyt. A hidrogéntöltő infrastruktúrát illetően az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén harmonizált fogalommeghatározásának hiányában helyénvaló, hogy a csoportmentesség csak a közúti járműveket megújuló hidrogénnel ellátó hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásra vonatkozzon. A Bizottság mérlegelni fogja a vonatkozó rendelkezések hatályának kiterjesztését az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogénre is, amint elfogadásra kerül egy harmonizált fogalommeghatározás. Ezen túlmenően az elektromos és hidrogéntöltő infrastruktúra tekintetében bizonyos biztosítékokat kell bevezetni a verseny torzulásának korlátozása érdekében. Az összeegyeztethetőségi feltételeknek biztosítaniuk kell különösen azt, hogy a támogatás további beruházásokat generáljon és kezelje a piaci hiányosságokat vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzeteket, hogy a támogatás nem akadályozza a piac fejlődését, és mindenekelőtt biztosított az infrastruktúrához való nyílt és megkülönböztetésmentes hozzáférés. Ezenkívül az elektromos és hidrogéntöltő infrastruktúrára irányuló beruházási támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás alapján kell nyújtani az arányosság biztosítása és az infrastruktúra-piacot érintő torzulások minimalizálása érdekében. Végezetül, a tényleges verseny ösztönzése érdekében az ugyanazon kedvezményezettnek az egyes intézkedések keretében nyújtott támogatásra felső határt kell megállapítani.

(16) Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek a tagállamok ellenőrzése alá tartozó forrásokat - többek között megosztott irányítású uniós forrásokat, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó hozzájárulásokat vagy más tagállami hozzájárulásokat - tartalmazhatnak a tőkeáttétel növelése és további uniós beruházások támogatása érdekében. A tagállamoknak például lehetőségük van arra, hogy a megosztott irányítású uniós források vagy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó források egy részével hozzájáruljanak az InvestEU Alap keretében nyújtott uniós garancia tagállami részalapjához. A tagállamok továbbá saját forrásaikon vagy a nemzeti fejlesztési bankokon keresztül finanszírozhatják az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékeket. Az ilyen finanszírozás akkor minősülhet "állami forrásnak", és lehet betudható az államnak, ha a tagállamok mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az említett források felhasználása tekintetében. Ezzel ellentétben, amennyiben a tagállamok nem rendelkeznek mérlegelési jogkörrel a források felhasználása tekintetében, vagy a szokásos piaci feltételekkel összhangban lépnek fel, az említett források felhasználása esetlegesen nem minősül állami támogatásnak.

(17) Azokban az esetekben, amikor a nemzeti források - ideértve a megosztott irányítású uniós forrásokat is - a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülnek, meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek alapján a támogatás az InvestEU Alap végrehajtásának megkönnyítése érdekében összeegyeztethetőnek tekinthető a belső piaccal, és mentesíthető a bejelentési kötelezettség alól.

(18) Az InvestEU Alap kialakítása számos fontos versenyjogi biztosítékot foglal magában, mint például az uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósítását és az uniós hozzáadott értéket biztosító beruházások támogatását, valamint az InvestEU Alap kiegészítő jellegére és a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelésére vonatkozó követelményt. Ezen túlmenően az irányítási rendszer és a döntéshozatali eljárás már az uniós garancia kibocsátása előtt biztosítja, hogy az InvestEU által támogatott műveletek megfeleljenek a fenti követelményeknek. Végül az InvestEU Alap által nyújtott támogatás átlátható lesz, hatásait pedig értékelni fogják. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt állami támogatást ezért összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal, és korlátozott feltételek alapján mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól.

(19) A 651/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 651/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az m) és az n) pont helyébe a következő szöveg lép:

"m) regionális repülőterekre irányuló támogatás;

n) kikötőkre irányuló támogatás;"

ii. a szöveg a következő o) és p) ponttal egészül ki:

"o) az európai területi együttműködési projektekre irányuló támogatás; valamint

p) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás."

b) a (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép: (*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/523 rendelete (2021. március 24.) az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról (HL L 107., 2021.3.26., 30. o.);""

"a) az e rendelet III. fejezetének 1. szakasza (a 15. cikk kivételével), 2., 3., 4., 7. szakasza (a 44. cikk kivételével) és 10. szakasza szerinti azon támogatási programok, valamint az említett fejezet 16. szakasza szerint pénzügyi termékek formájában végrehajtott azon támogatások, amelyek esetében a tagállamonkénti átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 millió EUR-t, a hatálybalépésüket követő hat hónaptól. Az e rendelet III. fejezetének 16. szakasza szerinti támogatás esetében annak értékelésekor, hogy az adott tagállamnak a pénzügyi termékhez kapcsolódó átlagos éves állami támogatási kiadása meghaladja-e a 150 millió EUR-t, csak azokat az (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett uniós garancia tagállami részalapjához nyújtott tagállami hozzájárulásokat kell figyelembe venni, amelyeket egy adott pénzügyi termékre különítenek el. A Bizottság - miután a program hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül megvizsgálta a tagállam által benyújtott vonatkozó értékelési tervet - határozhat úgy, hogy e rendelet hosszabb időszakra továbbra is alkalmazandó e támogatási programok bármelyikére. Amennyiben a Bizottság már a kezdeti hat hónapon túl is meghosszabbította e rendelet alkalmazását az ilyen programok tekintetében, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a szóban forgó programokat e rendelet alkalmazási időszakának végéig meghosszabbítják, feltéve, hogy az érintett tagállam a Bizottság által jóváhagyott értékelési tervvel összhangban értékelő jelentést nyújtott be. Ettől eltérve, az e rendelet alapján nyújtott regionális támogatás azonban a vonatkozó regionális támogatási térképek érvényességi időszakának végéig meghosszabbítható;

c) a (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép: (*) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultura-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.)." (**) A Bizottság 717/2014/EU rendelete (2014. június 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.).";"

"a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás, kivéve a képzési támogatást, a kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatást, a kutatás-fejlesztés területén nyújtott támogatást, a kkv-knak nyújtott innovációs támogatást, a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást, a legkülső régiókban biztosított regionális beruházási támogatást, a regionális működési támogatási programokat, a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeihez nyújtott támogatást, a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekhez nyújtott támogatást, az európai területi együttműködési projektekre irányuló támogatást, továbbá az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatást, a 717/2014/EU bizottsági rendelet (**) 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt műveletek kivételével;

b) az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás, kivéve a legkülső régiókban nyújtott regionális beruházási támogatást, a regionális működési támogatási programokat, a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatást, a kockázatfinanszírozási támogatást, a kutatás-fejlesztési támogatást, a kkv-knak nyújtott innovációs támogatást, a környezetvédelmi támogatást, a képzési támogatást, a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást, a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeihez nyújtott támogatást, a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekhez nyújtott támogatást, az európai területi együttműködési projektekre irányuló támogatást, valamint az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatást;

d) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(4) Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre: a) olyan támogatási programok, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi támogatás olyan vállalkozás javára történő kifizetését, amellyel szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely, ugyanazon tagállam által nyújtott támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított, kivéve a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programokat, valamint a 19b. cikk és a III. fejezet 2a. és 16. szakasza szerinti támogatási programokat; b) az a) pontban említett vállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás; c) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás, kivéve az egyes természeti katasztrófák okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programokat, az induló vállalkozásoknak biztosított támogatási programokat, a regionális működési támogatási programokat, a 19b. cikk szerinti támogatási programokat, az 56f. cikk szerint kkv-knak nyújtott támogatást, továbbá a 16., a 21., a 22. és a 39. cikk, valamint a III. fejezet 16. szakasza szerint pénzügyi közvetítőknek nyújtott támogatást, feltéve, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokkal szemben nem alkalmaznak kedvezőbb elbánást, mint más vállalkozásokkal szemben. Mindazonáltal ez a rendelet eltérés alapján alkalmazandó azokra a vállalkozásokra, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban nehéz helyzetbe kerültek."

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a 63., a 64. és a 65. pontot el kell hagyni;

b) a szöveg a következő 102a., 102b. és 102c. ponttal egészül ki: (*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).";"

"102a. »elektromos töltőinfrastruktúra«: közúti járművek villamos energiával való ellátását lehetővé tevő, helyhez kötött vagy mobil infrastruktúra;

102b. »hidrogéntöltő infrastruktúra«: közúti járművek hidrogénnel való ellátását lehetővé tevő, helyhez kötött vagy mobil infrastruktúra;

102c. »megújuló hidrogén«: víz elektrolízisével (megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiával működő elektrolizátorban), biogáz átalakításával vagy megújuló biomassza biokémiai átalakításával az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) 29. cikkében meghatározott fenntarthatósági követelményeknek megfelelően előállított hidrogén.

c) a szöveg a következő 103a-103e. ponttal egészül ki: (*) A Bizottság 2012/21/EU határozata (2011. december 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.).";"

"103a. »lakóépület«: kizárólag egy- vagy többcsaládos lakásokból álló épület;

103b. »szociális szolgáltatások«: egyértelműen meghatározott szolgáltatások, amelyek szociális szükségleteket elégítenek ki, különösen az egészségügy és a tartós ápolás-gondozás, a gyermekgondozás, a munkaerőpiacra való belépés és visszatérés, a szociális lakáshoz juttatás (olyan, hátrányos helyzetű állampolgároknak vagy kevésbé előnyös szociális helyzetben lévő csoportoknak biztosított lakóhely, akik vagy amelyek korlátozott fizetőképességük következtében piaci feltételek között nem tudnak lakást találni), továbbá a sérülékeny társadalmi csoportok gondozása és társadalmi befogadása területén (a 2012/21/EU bizottsági határozat (*) (11) preambulumbekezdésében kifejtettek szerint);

103c. »digitalizáció«: elektronikus eszközökben és/vagy rendszerekben foglalt olyan műszaki megoldások alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a termékfunkciók bővítését, az online szolgáltatások fejlesztését, a folyamatok korszerűsítését vagy az árutermelés és szolgáltatásnyújtás közvetítőinek kiiktatásán alapuló üzleti modellekre való áttérést, és végső soron átalakító hatást eredményeznek;

103d. »okosfunkció-fogadási alkalmasság«: az épületek (vagy önálló rendeltetési egységeik) azon képessége, hogy működésükben igazodjanak a használó igényeihez, hogy optimalizálják az energiahatékonyságot és az általános teljesítményt, valamint hogy működésükben alkalmazkodjanak a hálózatból érkező jelekhez;

103e. »kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat«: nem kkv-nak minősülő olyan vállalkozás, amelynek az I. melléklet 3-6. cikke szerint számított alkalmazotti létszáma nem haladja meg a 499 főt, és amelynek éves forgalma nem haladja meg a 100 millió EUR-t, vagy amelynek éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 86 millió EUR-t; több jogalany akkor tekintendő egy vállalkozásnak, ha az I. melléklet 3. cikkének (3) bekezdésében felsorolt feltételek bármelyike teljesül;

d) a 133. pontot el kell hagyni;

e) a 137. pont helyébe a következő szöveg lép:

"137. »passzív hálózat«: olyan hálózat, amely nem tartalmaz aktív elemet, például: mérnöki szerkezetek, csővezetékek, alépítmények, ellenőrző kamrák, szerelőaknák, sötétszálak, szekrények, tápegységek, antennaszerkezetek, passzív antennák, árbócok, tartóoszlopok és tornyok;"

f) a 138. pontot el kell hagyni;

g) a szöveg a következő 139a., 139b. és 139c. ponttal egészül ki: (*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1153 rendelete (2021. július 7.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 249., 2021.7.14., 38. o.)"."

"139a. »csatlakoztatható helyszín«: olyan helyszín, amely rövid időn belül, normál aktiválási díj mellett csatlakoztatható a végfelhasználó számára, függetlenül attól, hogy a helyszín csatlakozva van-e a hálózathoz. Az üzemeltető csak akkor jelenthet be egy helyszínt csatlakoztathatóként, ha kötelezettséget vállal arra, hogy a végfelhasználó kérésére a helyszínt rendes aktiválási díjak ellenében, azaz további vagy rendkívüli költségek nélkül, és semmilyen esetben sem az érintett tagállamban szokásos átlagos aktiválási díjat meghaladó mértékű díj ellenében csatlakoztatja. Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások szolgáltatójának képesnek kell lennie arra, hogy a kérés időpontjától számított 4 héten belül létrehozza és aktiválja a szolgáltatáshoz való csatlakozást az adott helyszínen;

139b. »társadalmi-gazdasági fókuszpontok«: olyan jogalanyok, amelyek rendeltetésüknél, jellegüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva közvetlenül vagy közvetve jelentős társadalmi-gazdasági előnyöket biztosítanak a környező területek vagy hatáskörzeteik polgárai, valamint üzleti és helyi közösségei számára, ideértve egyebek mellett azokat a közigazgatási szerveket és köz- vagy magánszervezeteket, amelyeket általános érdekű szolgáltatások vagy a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével bíztak meg, valamint a digitálisan intenzív vállalkozásokat is;

139c. »5G folyosó«: digitális konnektivitási infrastruktúrával, különösen 5G rendszerekkel teljeskörűen lefedett közúti, vasúti vagy belvízi közlekedési útvonal, amelyen lehetséges megszakítás nélkül nyújtani olyan, az (EU) 2021/1153 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) szerinti szinergiákon alapuló digitális szolgáltatásokat, mint az összekapcsolt és automatizált mobilitás, a hasonló intelligens vasúti mobilitási szolgáltatások vagy a digitális konnektivitás a belvízi utakon;

h) A cikk a következő címmel és 166-172. ponttal egészül ki: "Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatásokkal kapcsolatos fogalommeghatározások (az e cikk más címei alatt meghatározott fogalmak jelentése megegyezik az azokban foglaltakkal, az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatások tekintetében is) (*) Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.)." (**) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (HL L 343., 2012.12.14., 32. o.)." (***) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. o.).""

166. »InvestEU Alap«, »uniós garancia«, »pénzügyi termék«, »nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények« és »végrehajtó partner«: az (EU) 2021/523 rendelet 2. cikkében meghatározott jelentéssel rendelkező fogalmak;

167. »pénzügyi közvetítő«: a 16. szakasz alkalmazásában a 34. pont szerinti pénzügyi közvetítő, a végrehajtó partnerek kivételével;

168. »üzleti alapon működő pénzügyi közvetítő«: olyan pénzügyi közvetítő, amely nyereségorientált alapon és teljes saját kockázatra, állami kezességvállalás nélkül működik; nem minősülnek üzleti alapon működő pénzügyi közvetítőnek a nemzeti fejlesztési bankok és intézmények;

169. »TEN-T városi csomópont«: az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikkének p) pontjában meghatározott jelentéssel rendelkező fogalom;

170. »új belépő«: a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (**) 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett olyan vállalkozó vasúti társaság, amely teljesíti a következő feltételeket:

a) az érintett piaci szegmens tekintetében kevesebb mint húsz évvel a támogatás odaítélése előtt szerezte meg a 2012/34/EU irányelv 17. cikkének (3) bekezdése szerinti engedélyt;

b) nem kapcsolódik e rendelet I. melléklete 3. cikke (3) bekezdésének értelmében olyan vállalkozó vasúti társasághoz, amely 2010. január 1. előtt kapott a 2012/34/EU irányelv 3. cikkének (14) bekezdése értelmében vett engedélyt;

171. »városi közlekedés«: városon vagy agglomeráción és annak vonzáskörzetein belüli közlekedés;

172. »ökoszisztéma«, »biológiai sokféleség« és »jó állapotban lévő ökoszisztéma«: az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet (***) 2. cikkében meghatározott jelentéssel rendelkező fogalom;

3. A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásokra irányuló támogatás esetében: a 20. cikk szerinti támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként 2 millió EUR; a 20a. cikk szerinti támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként a 20a. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek;"

b) Az i) pont a következő vii-x. alponttal egészül ki:

"vii. a »kiválósági pecsét« minőségi védjegyében részesült és a 25a. cikk alapján megvalósuló kutatás-fejlesztési projektekre vonatkozóan kkv-knak nyújtott támogatás esetében a 25a. cikkben meghatározott összeg;

viii. a 25b. cikk alapján végrehajtott Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás esetében a 25b. cikkben említett összegek;

ix. a 25c. cikk szerint megvalósuló, társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás esetében a 25c. cikkben említett összegek;

x. a partnerségalakításra irányuló támogatás esetében a 25d. cikkben említett összegek;"

c) az s) pont helyébe a következő szöveg lép:

"s) környezetvédelmi beruházási támogatás esetében, kivéve a kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos és hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatást, a szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatást, valamint az energiahatékony távfűtési és távhűtési létesítmény elosztó hálózati részéhez nyújtott támogatást: 15 millió EUR vállalkozásonként és beruházási projektenként; 30 millió EUR egyes épületekben végrehajtott, a 38. cikk (3a) bekezdésének hatálya alá tartozó energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás esetében; 30 millió EUR névértékű teljes kintlevő finanszírozás egyes épületekben végrehajtott, a 38. cikk (7) bekezdésének hatálya alá tartozó energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás esetében;"

d) A szöveg a következő s a) ponttal egészül ki:

"s a) a kibocsátásmentes vagy alacsony kibocsátású járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos és/vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetében: 15 millió EUR vállalkozásonként és projektenként, valamint programok esetében legfeljebb 150 millió EUR átlagos éves kiadás;"

e) a t) pont helyébe a következő szöveg lép:

"t) energiahatékonysági projektekhez nyújtott beruházási támogatás esetében a 39. cikk (5) bekezdésében meghatározott összegek;"

f) az y) pont helyébe a következő szöveg lép:

"y) vezetékes széles sávú hálózatok kiépítéséhez vissza nem térítendő támogatás formájában odaítélt támogatás esetében: projektenként 100 millió EUR összköltség; a vezetékes széles sávú infrastruktúrákhoz pénzügyi eszköz formájában odaítélt támogatás esetében a bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke projektenként nem haladhatja meg a 150 millió EUR-t;"

g) A szöveg a következő y a), y b) és y c) ponttal egészül ki:

"y a) 4G vagy 5G mobilhálózatok kiépítéséhez vissza nem térítendő támogatás formájában odaítélt támogatás esetében: projektenként 100 millió EUR összköltség; a 4G vagy 5G mobilhálózatokhoz pénzügyi eszköz formájában odaítélt támogatás esetében a bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke projektenként nem haladhatja meg a 150 millió EUR-t;

(y b) az (EU) 2021/1153 európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült egyes, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott támogatás esetében: projektenként 100 millió EUR összköltség; az egyes, transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez pénzügyi eszköz formájában nyújtott támogatás esetében a bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke projektenként nem haladhatja meg a 150 millió EUR-t;

y c) a konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás esetében: a 24 hónapos időszak alatt nyújtott állami támogatás teljes költségvetése az egy adott tagállamban konnektivitási utalványok formájában nyújtott összes támogatás tekintetében nem haladhatja meg az 50 millió EUR-t (teljes összeg az országos, a regionális és a helyi utalványokat egyaránt beleértve);"

h) A szöveg a következő gg) és hh) ponttal egészül ki:

"gg) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás esetében: A III. fejezet 16. szakaszában meghatározott összegek;

hh) a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportja projektjeiben résztvevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás esetében: a 19a. cikk szerinti támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként 2 millió EUR; a 19b. cikk szerinti támogatás esetében projektenként a 19b. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek."

4. Az 5. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A szöveg a következő e a) ponttal egészül ki:

"e a) a vállalkozásoknak a 20a. cikk szerinti európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott támogatás, amennyiben felső korlátot ír elő annak biztosítására, hogy a 20a. cikkben meghatározott alkalmazandó küszöbértéket ne lépjék túl;"

b) A cikk a következő l) ponttal egészül ki:

"l) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás, amennyiben teljesülnek a III. szakasz 16. cikkében meghatározott feltételek."

5. A 6. cikk (5) bekezdése a következő i), j), k) és l) ponttal egészül ki:

"i) az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásokra irányuló támogatás, amennyiben teljesülnek a 20. vagy a 20a. cikkben foglalt vonatkozó feltételek;

j) a "kiválósági pecsét" minőségi védjegyében részesült kutatás-fejlesztési projektekre irányuló támogatás, a "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás, valamint társfinanszírozott projektekhez és társfinanszírozott partnerségalakításhoz nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 25a., 25b., 25c. vagy 25d. cikkben meghatározott vonatkozó feltételek;

k) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a III. fejezet 16. szakaszában meghatározott feltételek;

l) a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben részt vevő vagy azokból részesülő kkv-knak nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 19a. cikkben vagy a 19b. cikkben foglalt vonatkozó feltételek".

6. A 7. cikk (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az elszámolható költségek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (*) vagy az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (**) (attól függően, hogy melyik az alkalmazandó) előírt egyszerűsített költségelszámolási lehetőségekkel összhangban is kiszámíthatók, feltéve, hogy a műveletet legalább részben olyan uniós alapból finanszírozzák, amely lehetővé teszi ezen egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek igénybevételét, és hogy a költségkategória a vonatkozó mentességi rendelkezés értelmében elszámolható.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.)."

(**) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).""

7. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép: A III. fejezet 16. szakaszának hatálya alá tartozó, az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezetteknek nyújtott finanszírozás és az abból fedezett költségek nem vehetők figyelembe az e pont első mondatában foglalt támogatáshalmozási rendelkezéseknek való megfelelés meghatározásakor. Ehelyett az e pont első mondatában foglalt támogatáshalmozási rendelkezéseknek való megfelelés megállapításához szükséges összeget a következőképpen kell kiszámítani. Először le kell vonni az InvestEU Alap által támogatott finanszírozás névértékét a projekt összes elszámolható költségéből, ennek eredménye az összes fennmaradó elszámolható költség. Másodszor, a maximális támogatási összeg kiszámítása a vonatkozó legmagasabb támogatási intenzitásnak vagy támogatási összegnek kizárólag az összes fennmaradó elszámolható költségre való alkalmazásával történik. Azon cikkek esetében, amelyeknél a bejelentési határértéket a támogatás maximális összegeként fejezik ki, az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezetteknek nyújtott finanszírozás névértéke annak megállapításához sem vehető figyelembe, hogy teljesülnek-e a 4. cikkben szereplő bejelentési határértékek. Másik lehetőségként a III. fejezet 16. szakasza szerinti, az InvestEU Alap által támogatott előresorolt hitelek vagy előresorolt hitelekre vonatkozó garanciák esetében a végső kedvezményezetteknek nyújtott ilyen hitelekben vagy garanciákban foglalt támogatás bruttó támogatási egyenértéke kiszámítható az 5. cikk (2) bekezdésének - esettől függően - b) vagy c) pontja szerint. E pont első mondatával összhangban az említett bruttó támogatási egyenérték felhasználható annak biztosítására, hogy az ugyanazon azonosítható elszámolható költségekhez kapcsolódó bármely más támogatással való halmozás ne eredményezze az e rendelet szerinti támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg, vagy az e rendelet szerinti vonatkozó bejelentési határérték túllépését."

"b) bármely egyéb állami támogatás, amely részben vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez kapcsolódik, feltéve, hogy az ilyen halmozás nem vezet az e rendelet értelmében az érintett támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

b) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A 19b., 20a., 21., 22. vagy 23. cikke az 56e. cikk (5) bekezdése a) pontjának ii. vagy iii. alpontja, az 56e. cikk (8) bekezdésének d) pontja, az 56e. cikk (10) bekezdése és az 56f. cikk értelmében mentesített, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás az ebben a rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott más csoportmentességi rendeletben vagy határozatban az egyes ügyek egyedi körülményei szerint rögzített legmagasabb vonatkozó teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható. Az 56e. cikk (5) bekezdése a) pontjának ii. vagy iii. alpontja, az 56e. cikk (8) bekezdésének d) pontja, az 56e. cikk (10) bekezdése és az 56f. cikk értelmében mentesített, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, ugyanezen cikkek értelmében mentesített állami támogatással halmozható."

8. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(1) Az érintett tagállam nemzeti vagy regionális szintű átfogó állami támogatási honlapon biztosítja a következő információk közzétételét: a) a 11. cikkben említett összefoglaló adatok a II. mellékletben rögzített szabványos formában, vagy az azokhoz vezető internetes hivatkozás; b) a 11. cikkben említettek szerint minden egyes támogatási intézkedés teljes szövege, vagy a teljes szöveghez vezető internetes hivatkozás; c) minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatás odaítélésére, vagy elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó, a 2a. szakaszban említettektől eltérő kedvezményezettek esetében minden egyes, az ilyen termeléshez nyújtott, 60 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatás odaítélésére, továbbá a halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő, a 2a. szakaszban említettektől eltérő kedvezményezettek esetében 30 000 EUR-t meghaladó minden egyes egyedi támogatás odaítélésére vonatkozó, a III. mellékletben említett információk. A 20. cikkben említett európai területi együttműködési projekteknek nyújtott támogatások tekintetében az e bekezdésben említett információkat azon tagállam honlapján kell közzétenni, amelyben az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 21. cikkében vagy az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet (**) 45. cikkében (attól függően, hogy melyik az alkalmazandó) meghatározott érintett irányító hatóság működik. A részt vevő tagállamok határozhatnak úgy is, hogy mindegyikük a saját területén hozott támogatási intézkedésekről nyújt információt a honlapján. Az első albekezdésben előírt közzétételi kötelezettségek nem alkalmazandók a 20a. cikkben említett európai területi együttműködési projektekhez, továbbá a 19b. cikk szerinti, a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjainak projektjeihez és a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekhez nyújtott támogatásokra. (2) Az adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok, valamint a 16. és a 21. cikk hatálya alá tartozó támogatási programok esetében (***) akkor tekinthetők teljesültnek az e cikk (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában foglalt feltételek, ha a tagállamok az egyedi támogatási összegekre vonatkozóan előírt információkat az alábbi tartományokban teszik közzé (millió EUR): 0,03-0,5 (kizárólag a halászatra és az akvakultúrára vonatkozóan); 0,06-0,5 (kizárólag az elsődleges mezőgazdasági termelésre vonatkozóan); 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; valamint 30 és afelett. (*) Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.)." (**) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1059 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 231., 2021.6.30., 94. o.)." (***) Az e rendelet 16. és 21. cikkének hatálya alá tartozó támogatási programok esetében el lehet tekinteni a minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatás odaítélésére vonatkozó információk közzétételére vonatkozó követelmény alkalmazásától olyan kkv-k tekintetében, amelyek még egyetlen piacon sem végeztek kereskedelmi értékesítést.""

b) A cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha valamely pénzügyi terméket az InvestEU tagállami komponense keretében egy tagállam, vagy az InvestEU keretében végrehajtó partnerként vagy pénzügyi közvetítőként működő nemzeti fejlesztési bank nyújtotta, a tagállam továbbra is köteles információk közzétételére az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint. Ezt a kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni, ha a végrehajtó partner legkésőbb a támogatás nyújtásának pénzügyi évét követő év június 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában meghatározott információkat, és a Bizottság és a végrehajtó partner között létrejött garanciamegállapodás rendelkezik az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában meghatározott információknak a Bizottság rendelkezésére bocsátására vonatkozó követelményről."

9. A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) A tagállamok, illetve a 20. cikk szerinti európai területi együttműködési projekteknek nyújtott támogatások tekintetében az a tagállam, amelyben az 1299/2013/EU rendelet 21. cikkében vagy az (EU) 2021/1059 rendelet 45. cikkében (attól függően, hogy melyik az alkalmazandó) meghatározott érintett irányító hatóság működik, eljuttatják a Bizottsághoz a következőket: a) az e rendelettel mentesített minden egyes támogatási intézkedésre vonatkozó összefoglaló adatok a II. mellékletben meghatározott szabványos formában, valamint a támogatási intézkedésnek - a módosításokkal együtt - teljes szövegéhez vezető hivatkozás a Bizottság rendszerén keresztül, a támogatás hatálybalépését követő 20 munkanapon belül; valamint b) minden olyan egész év, illetve az év minden olyan része tekintetében, amelyben e rendelet alkalmazandó, elektronikus formában a 794/2004/EK bizottsági rendeletben (*) említett éves jelentés e rendelet alkalmazásáról, az abban a rendeletben feltüntetett információkkal. Ha valamely pénzügyi terméket az InvestEU tagállami komponense keretében tagállam, vagy az InvestEU keretében végrehajtó partnerként vagy pénzügyi közvetítőként eljáró nemzeti fejlesztési bank nyújtotta, ezt a kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni, ha a végrehajtó partner az éves jelentéseket a Bizottság és a végrehajtó partner között létrejött garanciamegállapodásban meghatározott vonatkozó jelentéstételi követelményekkel összhangban a Bizottság rendelkezésére bocsátja. Az első albekezdés nem alkalmazandó a 20a. cikkben említett, európai területi együttműködési projektekhez nyújtott, továbbá a 19b. cikkben említett, a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeihez és a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekhez nyújtott támogatások tekintetében. (*) A Bizottság 794/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.).""

10. A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizhesse a bejelentés alól e rendelettel mentesített támogatásokat, a tagállamok, illetve a 20. cikkben említett európai területi együttműködési projekteknek nyújtott támogatások tekintetében az a tagállam, amelyben az érintett irányító hatóság működik, részletes nyilvántartást vezetnek azokról az információkról és igazoló dokumentumokról, amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy az e rendeletben rögzített valamennyi feltétel teljesül-e. A nyilvántartást az ad hoc támogatás, illetve a támogatási program keretében nyújtott legutolsó támogatás nyújtásának napjától számított 10 évig kell megőrizni.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 20a. cikkben említett, európai területi együttműködési projektekhez nyújtott, továbbá a 19b. cikkben említett, a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjeihez és a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekhez nyújtott támogatások tekintetében."

11. A 14. cikk a következőképpen módosul:

a) a (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a beruházás által létrehozott valamennyi munkahelyet az álláshely első betöltése után legalább öt évig, illetve kkv-k esetében három évig fenn kell tartani az érintett területen, kivéve, ha a munkahely 2020. január 1. és 2021. június 30. között szűnt meg."

b) A (15) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(15) Az 1299/2013/EU rendelet vagy az (EU) 2021/1059 rendelet szerinti európai területi együttműködési projektekhez kapcsolódó induló beruházások esetében a projektben részt vevő valamennyi kedvezményezettre az induló beruházás helye szerinti területen érvényes támogatási intenzitás alkalmazandó. Amennyiben az induló beruházás két vagy több támogatott területen helyezkedik el, a maximális támogatási intenzitást azon támogatott terület szerint kell számítani, ahol a legmagasabb összegű elszámolható költségek merültek fel. A Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatásra jogosult támogatott területeken ez a rendelkezés nagyvállalkozásokra csak akkor alkalmazandó, ha az induló beruházás új gazdasági tevékenységre vonatkozik."

12. A 16. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az elszámolható költség a városfejlesztési projekt teljes költsége, amennyiben ez a költség megfelel az 1303/2013/EU rendelet 37. és 65. cikkének, vagy az (EU) 2021/1060 rendelet 67. és 68. cikkének, attól függően, hogy melyik az alkalmazandó."

13. A szöveg a következő 19 a. és 19b. cikkel egészül ki: "19a. cikk A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben részt vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a LEADER keretében megvalósuló helyi fejlesztésként kijelölt, az 1303/2013/EU rendelet vagy az (EU) 2021/1060 rendelet szerinti közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben részt vevő, továbbá az 1305/2013/EU rendelet 35. cikke szerinti, az EIP operatív csoportja projektjeiben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekre irányuló támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételek. (2) Az 1303/2013/EU rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében vagy az (EU) 2021/1060 rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében (attól függően, hogy melyik az alkalmazandó) meghatározott következő költségek elszámolhatók a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektek és az EIP operatív csoportjának projektjei esetében: a) a CLLD-stratégia vagy az EIP operatív csoportja valamely projektjének előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó előkészítő támogatás, kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés költségei; b) jóváhagyott műveletek végrehajtása; c) a csoport együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása; d) a CLLD-stratégia vagy az EIP operatív csoport projektje megvalósításának irányításához kapcsolódó működési költségek; e) az EIP-közösség vagy a CLLD-stratégia szervezése az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése, a stratégia és a projektek előmozdítása, valamint a potenciális kedvezményezettek támogatása érdekében a műveletek kidolgozása és a pályázatok előkészítése céljából. (3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a közösségvezérelt helyi fejlesztést (CLLD) és az EIP operatív csoportjait támogató alapspecifikus rendeletekben meghatározott maximális társfinanszírozási arányokat. 19b. cikk A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiből részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás (1) A 19a. cikk (1) bekezdésének megfelelően a közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben részt vevő, vagy azokból részesülő kkv-knak nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek. (2) Az e cikk szerint nyújtott támogatás teljes összege projektenként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t a közösségvezérelt helyi fejlesztési projektek, és a 350 000 EUR-t az EIP operatív csoportjának projektjei esetében."

14. A szöveg a 19b. cikk után a következő szakaszcímmel egészül ki:

"2A. SZAKASZ

Európai területi együttműködésre irányuló támogatás"

15. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép: "20. cikk Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekre irányuló támogatás (1) Az 1299/2013/EU rendelet vagy az (EU) 2021/1059 rendelet szerinti európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekre irányuló támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételek. (2) Elszámolható költségnek minősülnek a 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (*) vagy az (EU) 2021/1059 rendelet 38-43. cikkében (attól függően, hogy melyik az alkalmazandó) szereplő jelentésük alapján a következő költségek, amennyiben az együttműködési projekthez kapcsolódnak: a) személyzeti költségek; b) irodai és adminisztratív költségek; c) utazási és szállásköltségek; d) külső szakértői és szolgáltatási költségek; e) berendezések költségei; f) infrastrukturális és építési beruházások költségei. (3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 1303/2013/EU rendeletben vagy az (EU) 2021/1060 rendeletben és/vagy az (EU) 2021/1059 rendeletben (attól függően, hogy melyik az alkalmazandó) meghatározott maximális társfinanszírozási arányokat. (*) A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 45. o.).""

16. A szöveg a következő 20a. cikkel egészül ki:

"20a. cikk

Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott összegű támogatások

(1) Az 1299/2013/EU rendelet vagy az (EU) 2021/1059 rendelet szerinti, a vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételek.

(2) Az e cikk szerint egy vállalkozásnak nyújtott támogatás teljes összege projektenként nem haladhatja meg a 20 000 EUR-t.".

17. A 25. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A kutatás-fejlesztési projektekre, köztük a "Horizont 2020" keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram révén a "kiválósági pecsét" minőségi védjegyében részesült kutatás-fejlesztési projektekre, továbbá a társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekre, és adott esetben a társfinanszírozott partnerségalakításra irányuló támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételek."

18. A szöveg a következő 25a-25d. cikkel egészül ki: "25a. cikk A »kiválósági pecsét« minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (1) A »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram keretében a »kiválósági pecsét« minőségi védjegyben részesült kutatási-fejlesztési projektekre és megvalósíthatósági tanulmányokra vonatkozóan kkv-knak nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételek. (2) A támogatott kutatás-fejlesztési projekt vagy megvalósíthatósági tanulmány támogatható tevékenységei a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint támogathatóként meghatározottaknak felelnek meg, kivéve a kísérleti fejlesztési tevékenységeket meghaladó tevékenységeket. (3) A támogatott kutatás-fejlesztési projekt vagy megvalósíthatósági tanulmány elszámolható költségeinek kategóriái, maximális összegei és kiszámítási módszerei a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint elszámolhatóként meghatározottaknak felelnek meg. (4) A maximális támogatási összeg kkv-nként és kutatás-fejlesztési projektenként vagy megvalósíthatósági tanulmányonként nem haladhatja meg a 2,5 millió EUR-t. (5) Az egyes kutatás-fejlesztési projektek vagy megvalósíthatósági tanulmányok számára nyújtott állami finanszírozás teljes összege nem haladhatja meg az adott kutatás-fejlesztési projektre vagy megvalósíthatósági tanulmányra a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint meghatározott finanszírozási arányt. 25b. cikk A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (1) A »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram révén a »kiválósági pecsét« minőségi védjegyében részesült Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételek. (2) A támogatott cselekvés, illetve intézkedés támogatható tevékenységei a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint támogathatóként meghatározottaknak felelnek meg. (3) A támogatott cselekvés, illetve intézkedés elszámolható költségeinek kategóriái, maximális összegei és kiszámítási módszerei a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint elszámolhatóként meghatározottaknak felelnek meg. (4) Az egyes támogatott cselekvések, illetve intézkedések számára biztosított állami finanszírozás teljes összege nem haladhatja meg a »Horizont 2020« keretprogramban vagy a Horizont Európa keretprogramban előírt maximális támogatási szintet. 25c. cikk A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (1) A »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályainak megfelelő transznacionális felhívásokat követően legalább három tagállam által, illetve két tagállam és legalább egy társult ország által megvalósított és független szakértők általi értékelés és rangsorolás alapján kiválasztott társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekre vagy megvalósíthatósági tanulmányokra (beleértve a Szerződés 185. vagy 187. cikke alapján, intézményesített európai partnerség keretében megvalósuló kutatás-fejlesztési projekteket vagy a Horizont Európa keretprogramban meghatározott program-társfinanszírozási cselekvéseket) nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételek. (2) A támogatott kutatás-fejlesztési projekt vagy megvalósíthatósági tanulmány támogatható tevékenységei a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint támogathatóként meghatározottaknak felelnek meg, kivéve a kísérleti fejlesztési tevékenységeket meghaladó tevékenységeket. (3) Az elszámolható költségek kategóriái, maximális összegei és kiszámítási módszerei a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint elszámolhatóként meghatározottaknak felelnek meg. (4) Az állami finanszírozás teljes összege nem haladhatja meg a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerinti kiválasztást, rangsorolást és értékelést követően a kutatás-fejlesztési projektre vagy megvalósíthatósági tanulmányra megállapított finanszírozási arányt. (5) A »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram által nyújtott finanszírozásnak a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szerint meghatározott kutatási és innovációs cselekvés vagy innovációs cselekvés összes elszámolható költségének legalább 30 %-át fedeznie kell. 25d. cikk Partnerségalakításra irányuló támogatás (1) A »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályaival összhangban transznacionális felhívásokat követően legalább két tagállamot magában foglaló és független szakértők általi értékelés és rangsorolás alapján kiválasztott társfinanszírozott partnerségalakításra irányuló támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételek. (2) A társfinanszírozott partnerségalakítás támogatható tevékenységei a "Horizont 2020" keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint támogathatóként meghatározottaknak felelnek meg. A kísérleti fejlesztési tevékenységeken túlmutató tevékenységek nem tartoznak a támogatható tevékenységek közé. (3) Az elszámolható költségek kategóriái, maximális összegei és kiszámítási módszerei a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint elszámolhatóként meghatározottaknak felelnek meg. Emellett a projekttel kapcsolatos tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházások költségei is elszámolhatók. (4) Az állami finanszírozás teljes összege nem haladhatja meg a »Horizont 2020« keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerinti kiválasztást, rangsorolást és értékelést követően a partnerségalakításra megállapított finanszírozási arányt. Emellett a projekttel kapcsolatos tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházások esetében a támogatás nem haladhatja meg a beruházási költségek 70 %-át. (5) A partnerségalakítás keretében az infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében a következő kiegészítő feltételek alkalmazandók: a) amennyiben az infrastruktúrát egyaránt használják gazdasági, illetve nem gazdasági tevékenységek folytatására, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, az azokkal járó költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján; b) az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a piaci árnak megfelelő árat kell felszámítani; c) az infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Az infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10 %-ban finanszírozó vállalkozások kedvezőbb feltételek mellett kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphatnak. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségeknek arányban kell állniuk a vállalkozás beruházási költségekhez való hozzájárulásával, és az említett feltételeket nyilvánossá kell tenni; d) amennyiben az infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységekre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, a tagállamok ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy a támogatás intenzitása akkor se haladja meg az alkalmazandó mértéket, ha a gazdasági tevékenységek részaránya nagyobb annál, mint amit a támogatás odaítélésekor terveztek."

19. A szöveg a következő 36a. cikkel egészül ki:

"36a. cikk

Beruházási támogatás a kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához

(1) A kibocsátásmentes és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közúti járműveket közlekedési célból energiával ellátó elektromos és hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2) Ez a cikk csak azokra a támogatásokra vonatkozik, amelyeket a gépjárműveket közlekedési célból villamos energiával vagy megújuló hidrogénnel ellátó elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítéséhez nyújtanak. A tagállam biztosítja, hogy a megújuló hidrogénnel való ellátásra vonatkozó követelmény az infrastruktúra teljes gazdasági élettartama alatt teljesüljön.

(3) Elszámolható költségek az elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúra megépítésének, telepítésének és korszerűsítésének költségei. Ezek közé tartozhatnak magának az elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúrának a költségei, az elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúrának a hálózathoz, illetve a helyi villamos energia- vagy hidrogéntermelő vagy tároló egységhez való csatlakoztatásához szükséges bármilyen elektromos vagy egyéb komponensek - többek között a transzformátor - telepítésének vagy korszerűsítésének költségei, valamint a kapcsolódó műszaki berendezések, építmények, földterület- vagy útátalakítás, telepítési költségek, továbbá a vonatkkozó engedélyek beszerzési költségei. Nem tartoznak ide a villamos energiát termelő vagy tároló helyi termelő- vagy tárolóegységek költségei, valamint a helyi hidrogéntermelő egységek költségei.

(4) Az e cikk szerinti támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében, világos, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell nyújtani, és a támogatási összeg elérheti az elszámolható költségek 100 %-át.

(5) Az egy adott kedvezményezettnek nyújtott támogatás nem haladhatja meg az érintett program teljes költségvetésének 40 %-át.

(6) E cikk szerinti támogatás kizárólag a nyilvánosan hozzáférhető, és a felhasználók számára - többek között a díjak, az azonosítási és fizetési módok, továbbá az egyéb használati feltételek tekintetében - megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhető elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúra megépítéséhez, telepítéséhez és korszerűsítéséhez nyújtható.

(7) Az ugyanabba a kategóriába tartozó elektromos vagy hidrogéntöltő (például elektromos töltőinfrastruktúra esetében: normál vagy nagy teljesítményű) infrastruktúra kiépítésének ösztönzéséhez nyújtott támogatás szükségességét előzetes nyilvános konzultáció vagy független tanulmány keretében kell ellenőrizni. Meg kell győződni különösen arról, hogy a támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül valószínűsíthetően nem építenének ki kereskedelmi feltételek mellett ilyen infrastruktúrát.

(8) A (7) bekezdéstől eltérve az elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúra támogatásának szükségessége feltételezhető azokon a területeken, ahol (elektromos töltő infrastruktúra esetében) az akkumulátoros elektromos járművek vagy (hidrogéntöltő infrastruktúra esetében) a hidrogénüzemű járművek egyenként kevesebb mint 2 %-át teszik ki az érintett tagállamban regisztrált ugyanazon kategóriába tartozó járművek teljes számának. E bekezdés alkalmazásában a személygépkocsikat és a könnyű haszongépjárműveket ugyanazon járműkategóriába tartozónak kell tekinteni.

(9) A támogatott elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúra működtetésének koncesszióba adását vagy egyéb módon harmadik félre bízását versenyeztetés alapján, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell végezni, az alkalmazandó közbeszerzési szabályok kellő figyelembevételével.";

20. A 38. cikk a következőképpen módosul:

a) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(3) Az elszámolható költségek a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni: a) amennyiben a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatók, az elszámolható költségek ezen energiahatékonysághoz kapcsolódó költségek; b) amennyiben a beruházás az energiahatékonyság javításához kapcsolódik i. lakóépületekben, ii. oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületekben, iii. a közigazgatáshoz vagy az igazságszolgáltatáshoz, a rendvédelemhez, a tűzoltási tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre szánt épületekben, illetve iv. az i., ii. vagy iii. alpontban említett olyan épületekben, amelyekben az i., ii. vagy iii. alpontban említettektől eltérő tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35 %-át foglalják el, az elszámolható költség a nagyobb energiahatékonyság eléréséhez szükséges teljes beruházási költség, feltéve, hogy épület-korszerűsítés esetén az energiahatékonyság javítása a primerenergia-igény legalább 20 %-os csökkenését eredményezi, új épület esetén pedig a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (*) végrehajtó nemzeti intézkedésekben meghatározott küszöbértékhez képest legalább 10 % primerenergia-megtakarítást biztosít. A kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a 2010/31/EU irányelv 2. cikkének 12. pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell megállapítani; c) minden más esetben az energiahatékonysági beruházás költségei olyan hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva határozandók meg, amelyet a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítottak volna. Az energiahatékonysághoz kapcsolódó költséget e két beruházás költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható költségnek. A magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el. (*) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról (HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).""

b) A cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: "(3a) A (3) bekezdés b) pontjában említett épületek esetében az épület energiahatékonyságának javítását szolgáló beruházás kombinálható a következők egyikével vagy mindegyikével: a) villamosenergiát és/vagy hőt termelő, integrált helyszíni megújulóenergia-létesítmények; b) a helyszíni megújulóenergia-létesítmény által termelt energia tárolására szolgáló berendezések; c) az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és kapcsolódó infrastruktúra; d) az épület digitalizációját - elsősorban az épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését - célzó beruházások. A támogatható beruházások közé tartozhatnak adathálózatok esetében az épületen belüli passzív vezetékekre vagy strukturált kábelezésre korlátozódó beavatkozások, vagy szükség esetén a passzív hálózat épületen kívüli, magánterületen lévő, adathálózathoz tartozó része. Az adathálózatok magánterületen kívüli vezetékezése vagy kábelezése nem tartozik a támogatható beruházások körébe. Az első albekezdés a)-d) pontjában meghatározott kombinált beavatkozások esetén az elszámolható költség a különböző berendezések teljes beruházási költsége. A támogatást vagy az épület tulajdonosának/tulajdonosainak, vagy a bérlő(k)nek kell nyújtani attól függően, hogy ki az energiahatékonysági beavatkozás megrendelője."

c) A cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki: "(7) Az épületek energiahatékonyságát javító intézkedésekhez nyújtott támogatás az energiahatékonyság-alapú szerződések elősegítéséhez is kapcsolódhat, a következő kumulatív feltételek mellett: a) a támogatás az energiahatékonyság-javító intézkedéseket energiahatékonyság-alapú szerződés keretében nyújtó szolgáltatónak nyújtott kölcsön vagy garancia formáját ölti, vagy az érintett szolgáltató refinanszírozását célzó pénzügyi termékből áll (pl. faktoring, forfetírozás); b) az e bekezdés alapján nyújtott teljes kintlévő finanszírozás névértéke kedvezményezettenként nem haladja meg a 30 millió EUR-t; c) a támogatást kkv-knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak nyújtják; d) a 2012/27/EU irányelv 2. cikkének 27. pontja szerinti energiahatékonyság-alapú szerződésekre nyújtják; e) az energiahatékonyság-alapú szerződés a (3) bekezdés b) pontjában említett épületek valamelyikére vonatkozik."

21. A 39. cikk a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

"39. cikk

Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás";

b) A cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: "(2a) Amennyiben a beruházás az energiahatékonyság javításához kapcsolódik i. lakóépületekben, ii. oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületekben, iii. a közigazgatáshoz vagy az igazságszolgáltatáshoz, a rendvédelemhez vagy a tűzoltási tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre szánt épületekben, illetve iv. az i., ii. vagy iii. alpontban említett olyan épületekben, amelyekben az említett alpontban említettektől eltérő tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35 %-át foglalják el, az e cikk szerinti energiahatékonysági projektek a következő beruházások bármelyikével kombinálhatók: a) villamos energiát és/vagy hőt termelő, integrált helyszíni megújulóenergia-létesítmény; b) a helyszíni megújulóenergia-létesítmény által termelt energia tárolására szolgáló berendezések; c) az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és a kapcsolódó infrastruktúra; d) az épület digitalizációját - elsősorban az épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését - célzó beruházások. A támogatható beruházások közé tartozhatnak adathálózatok esetében az épületen belüli passzív vezetékekre vagy strukturált kábelezésre korlátozódó beavatkozások, vagy szükség esetén a passzív hálózat épületen kívüli, magánterületen lévő, adathálózathoz tartozó része. Az adathálózatok magánterületen kívüli vezetékezése vagy kábelezése nem tartozik a támogatható beruházások körébe."

c) A (3), (4) és (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az elszámolható költség az energiahatékonysági projekt teljes költsége, a (2a) bekezdésben említett épületek kivételével, melyek esetében az elszámolható költség az energiahatékonysági projekt teljes költsége és a (2a) bekezdéseben említett különböző berendezések beruházási költsége.

(4) A támogatás nyújtása juttatás, tőke, kezességvállalás vagy kölcsön formájában történik valamely energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő számára, aki a támogatást a lehető legnagyobb mértékben továbbadja a végső kedvezményezetteknek - az épületek tulajdonosainak vagy bérlőinek - nagyobb finanszírozási volumen, alacsonyabb biztosítéki követelmények, alacsonyabb garanciadíjak vagy alacsonyabb kamatlábak formájában.

(5) Az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő által a támogatható energiahatékonysági projektek számára nyújtott támogatás formája kölcsön vagy kezességvállalás lehet. A kölcsön vagy a garantált összeg névértéke projektenként nem haladhatja meg a 15 millió EUR-t a végső kedvezményezettek szintjén, kivéve a (2a) bekezdésben említett kombinált beruházások esetében, ahol ez az érték nem haladhatja meg a 30 millió EUR-t. A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló kölcsön 80 %-át."

22. A 52. cikk helyébe a következő szöveg lép: "52. cikk Vezetékes széles sávú hálózatokhoz nyújtott támogatás (1) A vezetékes széles sávú hálózat kiépítéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek. (2) Az elszámolható költség a vezetékes széles sávú hálózat kiépítésének, irányításának és üzemeltetésének valamennyi költsége. A projektnek nyújtható maximális támogatási összeget a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott versenyeztetéses kiválasztási eljárás alapján kell megállapítani. Amennyiben egy beruházás megvalósítása a (6) bekezdés b) pontjával összhangban versenyeztetéses kiválasztási eljárás nélkül történik, a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a beruházás működési nyeresége közötti különbséget. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen kell levonni és visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával utólagosan ellenőrizni kell. (3) A következő alternatív beruházási formák támogathatók: a) vezetékes széles sávú hálózat kiépítése a háztartások és a társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatására azokon a területeken, ahol nincs olyan már meglévő vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózat, amely megbízhatóan képes legalább 30 Mbps letöltési sebességet (küszöbsebesség) biztosítani. Ezt a (4) bekezdéssel összhangban feltérképezés és nyilvános konzultáció révén kell ellenőrizni. Nem támogathatók azok a területek, ahol van legalább egy olyan már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózat, amely képes megbízhatóan biztosítani legalább 30 Mbps letöltési sebességet. A támogatott hálózatnak a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania, és képesnek kell lennie legalább 30 Mbps letöltési sebesség (célsebesség) megbízható biztosítására; b) vezetékes széles sávú hálózat kiépítése a háztartások és a társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatására azokon a területeken, ahol nincs olyan már meglévő vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózat, amely megbízhatóan képes legalább 100 Mbps letöltési sebességet (küszöbsebesség) biztosítani, amit a (4) bekezdéssel összhangban feltérképezés és nyilvános konzultáció révén kell ellenőrizni. Nem támogathatók azok a területek, ahol van legalább egy olyan már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózat, amely képes megbízhatóan biztosítani legalább 100 Mbps letöltési sebességet. A támogatott hálózatnak a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania, és képesnek kell lennie legalább 300 Mbps letöltési és 100 Mbps felöltési sebesség (célsebesség) megbízható biztosítására; c) vezetékes széles sávú hálózat kiépítése kizárólag a társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatására azokon a területeken, ahol csak egy olyan már meglévő vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózat van, amely megbízhatóan képes legalább 100 Mbps, de 300 Mbps-nál kisebb letöltési sebességet (küszöbsebesség) biztosítani. Ezt a (4) bekezdéssel összhangban feltérképezés és nyilvános konzultáció révén kell ellenőrizni. Nem támogathatók azok a területek, ahol van egy olyan már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózat, amely képes megbízhatóan biztosítani legalább 300 Mbps letöltési sebességet. Nem támogathatók azok a területek sem, ahol van legalább két olyan, már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózat, amely képes megbízhatóan biztosítani legalább 100 Mbps letöltési sebességet. A támogatott hálózatnak a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania,és képesnek kell lennie legalább 1 Gbps letöltési sebesség (célsebesség) megbízható biztosítására. (4) A (3) bekezdésben említett feltérképezésnek és nyilvános konzultációnak meg kell megfelelnie az összes alábbi követelménynek: a) a feltérképezésnek azonosítania kell az állami beavatkozással lefedni tervezett földrajzi célterületeket, és figyelembe kell vennie az összes, a (3) bekezdésben - a beruházás típusától függően - meghatározott küszöbsebesség megbízható biztosítására képes, már létező köz- és magánhálózatot. A feltérképezést a következők szerint kell elvégezni: i. a tisztán vezetékes hálózatok esetében a csatlakoztatható helyszínek címe alapján; ii. a vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési hálózatok esetében a csatlakoztatható helyszínek címe alapján vagy maximum 100x100 méteres rácsok alapján. Mind az i., mind a ii. pont esetében a feltérképezést nyilvános konzultáció révén mindig ellenőrizni kell; b) a nyilvános konzultációt az illetékes hatóság folytatja le a tervezett intézkedés fő jellemzőinek és az a) pont szerinti feltérképezéssel azonosított földrajzi célterületek jegyzékének egy megfelelő weboldalon történő közzététele révén (nemzeti szinten is). A nyilvános konzultáció keretében az érdekelt felek észrevételezhetik az intézkedést, továbbá az a) pontnak megfelelően benyújthatnak a célterületen már létező vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett, a (3) bekezdésben meghatározott küszöbsebesség megbízható biztosítására képes hálózataikra vonatkozó, megfelelően alátámasztott információkat. Ha a támogatást nyújtó hatóság a támogatott infrastruktúra kiépítésére három évnél rövidebb vagy hosszabb időkeretet fogad el, ugyanez az időkeret - amely nem lehet rövidebb két évnél - alkalmazható annak értékelésére is, hogy az előző mondatban említett hálózatok kiépítése hitelt érdemlően tervezettnek tekinthető-e. A nyilvános konzultáció időtartama legalább 30 nap. (5) A támogatott projektnek jelentős javulást (minőségi ugrást) kell eredményeznie a már létező, illetve a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózatokhoz képest. Minőségi ugrás akkor történik, ha a támogatott beavatkozás eredményeként jelentős új beruházást valósítanak meg a széles sávú hálózatban, és a támogatott hálózat jelentős új képességeket vezet be a piac számára a széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatások rendelkezésre állása, a kapacitás, a sebesség és a verseny tekintetében a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest. A projektnek olyan, a passzív infrastruktúrára irányuló jelentős beruházásokat kell tartalmaznia, amelyek túlmutatnak a pusztán a hálózat aktív elemeinek korszerűsítéséhez kapcsolódó marginális beruházásokon. (6) A támogatást az alábbiak szerint kell nyújtani: a) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások szolgáltatóinak nyújtott támogatás odaítélésének nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenyeztetéses kiválasztási eljárás alapján kell történnie a közbeszerzési szabályok elveivel összhangban, tiszteletben tartva a technológiasemlegesség elvét, az alkalmazandó közbeszerzési szabályok sérelme nélkül, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján. A versenyeztetéses kiválasztási eljárás céljából a támogatást nyújtó hatóság előzetesen objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes minőségi odaítélési kritériumokat állapít meg, amelyeket az igényelt támogatási összeggel együtt mérlegelni kell. Hasonló minőségi feltételek esetén a támogatást a legkisebb támogatási igénnyel fellépő ajánlattevőnek kell odaítélni; b) amennyiben a támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás nélkül egy hatóságnak nyújtják vezetékes széles sávú hálózat közvetlen vagy egy házon belüli szervezeten keresztüli kiépítésére és üzemeltetésére, a hatóság vagy adott esetben a házon belüli szervezet a támogatott hálózatot csak nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtásához használhatja. A hatóság biztosítja a hálózat üzemeltetéséhez felhasznált források és a rendelkezésére álló egyéb források közötti számviteli szétválasztást. A hálózatkiépítés vagy -működtetés koncesszióba adásának vagy egyéb módon harmadik félre bízásának nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenyeztetéses kiválasztási eljárás alapján kell történnie a közbeszerzési szabályok elveivel összhangban, tiszteletben tartva a technológiasemlegesség elvét, az alkalmazandó közbeszerzési szabályok sérelme nélkül, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján. (7) A támogatott hálózat üzemeltetése során a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést kell biztosítani a 2. cikk 139. pontjával összhangban, méltányos és megkülönböztetésmentes feltételek mellett, beleértve a fizikai átengedést is. Valamely projekt fizikai átengedés helyett kínálhat virtuális átengedést, ha a virtuális hozzáférési terméket a nemzeti szabályozó hatóság a fizikai átengedéssel egyenértékűnek ismeri el. Az aktív nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét évre kell biztosítani, a fizikai infrastruktúrához (beleértve az alépítményeket vagy tartóoszlopokat is) való nagykereskedelmi hozzáférésre nem vonatkozik időbeli korlátozás. Ugyanezek a hozzáférési feltételek alkalmazandók a támogatott hálózat egészére, ideértve a hálózat azon részeit is, amelyekben meglévő infrastruktúrákat használtak. A hozzáférési kötelezettségeket a támogatott hálózat tulajdonosának, kezelőjének vagy üzemeltetőjének megváltozásától függetlenül érvényesíteni kell. Alépítmény építéséhez nyújtott támogatás esetén akkora alépítményt kell építeni, amely legalább három kábelhálózatnak és különböző hálózati topológiáknak is helyet tud adni. (8) A nagykereskedelmi hozzáférés díja a következő referenciaértékek egyikén alapul: i. a tagállam, illetve az Unió más összehasonlítható, versenyképesebb területein érvényesülő, közzétett (szabályozott) nagykereskedelmi árak átlaga; vagy ii. ilyen közzétett árak hiányában a nemzeti szabályozó hatóság által az érintett piacok és szolgáltatások vonatkozásában már meghatározott, illetve elfogadott árak; vagy iii. ilyen közzétett vagy szabályozott árak hiányában az árképzésnek meg kell felelnie a költségalapú árképzésnek és az ágazati szabályozási kerettel összhangban meghatározott módszertannak. A nemzeti szabályozó hatóság szabályozási keret szerinti hatáskörének sérelme nélkül a hozzáférési feltételekre (és azokon belül a díjszabásra) vonatkozóan, valamint az e cikk alkalmazásával kapcsolatos viták esetén konzultálni kell a nemzeti szabályozó hatósággal. (9) A tagállamok ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust hoznak létre azon projektek esetében, amelyeknél a projektre nyújtott támogatás összege meghaladja a 10 millió EUR-t."

23. A rendelet a következő 52a., 52b. és 52c. cikkel egészül ki: "52a. cikk A 4G és az 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (1) A 4G és az 5G mobilhálózat kiépítéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek. (2) Az elszámolható költség a passzív mobilhálózatok kiépítésének, irányításának és üzemeltetésének valamennyi költsége. A projektnek nyújtható maximális támogatási összeget a (7) bekezdés a) pontjában meghatározott versenyeztetéses kiválasztási eljárás alapján kell megállapítani. Amennyiben egy beruházás megvalósítása a (7) bekezdés b) pontjával összhangban versenyeztetéses kiválasztási eljárás nélkül történik, a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a beruházás működési nyeresége közötti különbséget. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen le kell vonni és visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával utólagosan ellenőrizni kell. (3) Az 5G-beruházást olyan területeken kell megvalósítani, ahol nem építettek ki mobilhálózatokat, vagy ahol csak legfeljebb 3G mobilszolgáltatások támogatására képes mobilhálózatok érhetők el, és ahol nincsenek 4G vagy 5G mobilhálózatok, illetve ahol hitelt érdemlően nem tervezik ilyen hálózatok kiépítését a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül. Ezt a (4) bekezdéssel összhangban feltérképezés és nyilvános konzultáció révén kell ellenőrizni. Az 4G-beruházást olyan területeken kell megvalósítani, ahol nem építettek ki mobilhálózatokat, vagy ahol csak legfeljebb 2G mobilszolgáltatások támogatására képes mobilhálózatok érhetők el, és ahol nincsenek 3G, 4G vagy 5G mobilhálózatok, illetve ahol hitelt érdemlően nem tervezik ilyen hálózatok kiépítését a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül. Ezt a (4) bekezdéssel összhangban feltérképezés és nyilvános konzultáció révén kell ellenőrizni. (4) A (3) bekezdésben említett feltérképezésnek és nyilvános konzultációnak meg kell megfelelnie az összes alábbi követelménynek: a) a feltérképezésnek egyértelműen azonosítania kell az állami beavatkozással lefedni tervezett földrajzi célterületeket, és figyelembe kell vennie az összes már létező mobilhálózatot, a beruházás típusától függően. A feltérképezést maximum 100x100 méteres rácsok alapján kell elvégezni. A feltérképezést nyilvános konzultáció révén mindig ellenőrizni kell; b) a nyilvános konzultációt az illetékes hatóság folytatja le a tervezett intézkedés fő jellemzőinek és az a) pont szerinti feltérképezéssel azonosított földrajzi célterületek jegyzékének egy megfelelő weboldalon történő közzététele révén (nemzeti szinten is). A nyilvános konzultáció keretében az érdekelt felek észrevételezhetik az intézkedést, továbbá az a) pontnak megfelelően benyújthatnak a célterületen már létező vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett mobilhálózataikra vonatkozó, megfelelően alátámasztott információkat. Ha a támogatást nyújtó hatóság a támogatott infrastruktúra kiépítésére három évnél rövidebb vagy hosszabb időkeretet fogad el, ugyanez az időkeret - amely nem lehet rövidebb két évnél - alkalmazható annak értékelésére is, hogy az előző mondatban említett hálózatok kiépítése hitelt érdemlően tervezettnek tekinthető-e. A nyilvános konzultáció időtartama legalább 30 nap. (5) A támogatott infrastruktúra nem vehető figyelembe a mobilhálózat-üzemeltetőknek a 4G és 5G frekvenciahasználati jog feltételeiből eredő lefedettségi kötelezettségeinek teljesítéséhez. (6) A támogatott projektnek jelentős javulást (minőségi ugrást) kell eredményeznie a már létező, illetve a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett mobilhálózatokhoz képest. Minőségi ugrás akkor történik, ha a támogatott beavatkozás eredményeként jelentős új beruházást valósítanak meg a mobilhálózatban, és a támogatott infrastruktúra jelentős új képességeket vezet be a piac számára a mobilszolgáltatások rendelkezésre állása, a kapacitás, a sebesség és a verseny tekintetében a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest. A projektnek olyan, a passzív infrastruktúrára irányuló jelentős beruházásokat kell tartalmaznia, melyek túlmutatnak a pusztán a hálózat aktív elemeinek korszerűsítéséhez kapcsolódó marginális beruházásokon. (7) A támogatást az alábbiak szerint kell nyújtani: a) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások szolgáltatóinak nyújtott támogatás odaítélésének nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenyeztetéses kiválasztási eljárás alapján kell történnie a közbeszerzési szabályok elveivel összhangban, tiszteletben tartva a technológiasemlegesség elvét, az alkalmazandó közbeszerzési szabályok sérelme nélkül, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján. A versenyeztetéses kiválasztási eljárás céljából a támogatást nyújtó hatóság előzetesen objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes minőségi odaítélési kritériumokat állapít meg, amelyeket az igényelt támogatási az igényelt támogatási összeggel együtt mérlegelni kell. Hasonló minőségi feltételek esetén a támogatást a legkisebb támogatási igénnyel fellépő ajánlattevőnek kell odaítélni; b) amennyiben a támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás nélkül egy hatóságnak nyújtják passzív mobilhálózat közvetlen vagy egy házon belüli szervezeten keresztüli kiépítésére és üzemeltetésére, a hatóság vagy adott esetben a házon belüli szervezet a támogatott hálózatot csak nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtásához használhatja. A hatóság biztosítja a hálózat üzemeltetéséhez felhasznált források és a hatóság rendelkezésére álló egyéb források közötti számviteli szétválasztást. A hálózatkiépítés vagy -működtetés koncesszióba adásának vagy egyéb módon harmadik félre bízásának nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenyeztetéses kiválasztási eljárás alapján kell történnie a közbeszerzési szabályok elveivel összhangban, tiszteletben tartva a technológiasemlegesség elvét, az alkalmazandó közbeszerzési szabályok sérelme nélkül, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján. (8) A támogatott hálózat üzemeltetése során a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést kell biztosítani a 2. cikk 139. pontjával összhangban, méltányos és megkülönböztetésmentes feltételek mellett. Az aktív nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét évre kell biztosítani, a fizikai infrastruktúrához - beleértve az alépítményeket vagy póznákat - való nagykereskedelmi hozzáférésre nem vonatkozik időbeli korlátozás. Ugyanezek a hozzáférési feltételek alkalmazandók a támogatott hálózat egészére, ideértve a hálózat azon részeit is, amelyekben meglévő infrastruktúrákat használtak. A hozzáférési kötelezettségeket a támogatott hálózat tulajdonosának, kezelőjének vagy üzemeltetőjének megváltozásától függetlenül érvényesíteni kell. Alépítmény építéséhez nyújtott támogatás esetén akkora alépítményt kell építeni, amely legalább az összes meglévő mobilhálózat-üzemeltetőnek helyet tud biztosítani. (9) A nagykereskedelmi hozzáférés díja a következő referenciaértékek egyikén alapul: i. a tagállam, illetve az Unió más összehasonlítható, versenyképesebb területein érvényesülő, közzétett (szabályozott) nagykereskedelmi árak átlaga; vagy ii. ilyen közzétett árak hiányában a nemzeti szabályozó hatóság által az érintett piacok és szolgáltatások vonatkozásában már meghatározott, illetve elfogadott árak; vagy iii. ilyen közzétett vagy szabályozott árak hiányában az árképzésnek meg kell felelnie a költségalapú árképzésnek és az ágazati szabályozási kerettel összhangban meghatározott módszertannak. A nemzeti szabályozó hatóság szabályozási keret szerinti hatáskörének sérelme nélkül a hozzáférési feltételekre (és azokon belül a díjszabásra) vonatkozóan, valamint az e cikk alkalmazásával kapcsolatos viták esetén konzultálni kell a nemzeti szabályozó hatósággal. (10) A tagállamok ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust hoznak létre azon projektek esetében, amelyeknél a projektre nyújtott támogatás összege meghaladja a 10 millió EUR-t. (11) Az államilag finanszírozott 4G vagy 5G hálózat vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési szolgáltatások nyújtása céljából történő használata csak az alábbiak szerint engedélyezhető: a) azokon a területeken, ahol nincs olyan már meglévő vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózat, amely megbízhatóan képes legalább 30 Mbps letöltési sebességet biztosítani, ha a következő kumulatív feltételek teljesülnek: i. a feltérképezés és a nyilvános konzultáció figyelembe veszi az 52. cikk (4) bekezdése szerint meghatározott, már létező vagy hitelt érdemlően tervezett vezetékes széles sávú hálózatokat is; ii. a támogatott vezeték nélküli állandó helyű 4G vagy 5G hozzáférési megoldás képes legalább 30 Mbps letöltési sebességet és az érintett területeken már létező vagy hitelt érdemlően tervezett vezetékes hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet biztosítani; b) azokon a területeken, ahol nincs olyan már meglévő vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítésének időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózat, amely megbízhatóan képes legalább 100 Mbps letöltési sebességet biztosítani, ha a következő kumulatív feltételek teljesülnek: i. a feltérképezés és a nyilvános konzultáció figyelembe veszi az 52. cikk (4) bekezdése szerint meghatározott, már létező vagy hitel érdemlően tervezett vezetékes széles sávú hálózatokat is; ii. a támogatott vezeték nélküli állandó helyű 4G vagy 5G hozzáférési megoldás képes legalább 300 Mbps letöltési és 100 Mbps feltöltési sebességet, valamint az érintett területeken már létező vagy hitelt érdemlően tervezett vezetékes hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet biztosítani. 52b. cikk A transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás (1) Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek. (2) A projekteknek teljesíteniük kell a (3) bekezdésben meghatározott kumulatív általános összeegyeztethetőségi feltételeket. Továbbá a projekteknek a támogatható projektek (4) bekezdésben meghatározott kategóriáinak valamelyikébe kell tartozniuk, és teljesíteniük kell az említett bekezdésben az adott kategóriára vonatkozóan meghatározott valamennyi különös összeegyeztethetőségi feltételt. Kizárólag azon projektek tartoznak az (1) bekezdésben meghatározott kivétel hatálya alá, amelyek csakis a (4) bekezdésben említett egyes releváns kategóriákban meghatározott elemekre vagy szervezetekre vonatkoznak. (3) Az összeegyeztethetőség általános kumulatív feltételei a következők: a) a kedvezményezettnek az elszámolható költségek legalább 25 %-ára kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania saját forrásaiból vagy olyan külső finanszírozás igénybevételével, amely nem tartalmaz állami pénzügyi támogatást. Amennyiben a kedvezményezett 25 %-os hozzájárulását külső finanszírozással biztosítják különböző finanszírozási forrásokat ötvöző beruházási platformon keresztül, az előző mondatban meghatározott azon feltétel helyébe, amely szerint a külső finanszírozás nem tartalmazhat állami pénzügyi támogatást, új követelmény lép, amely szerint a platformon legalább 30 % magánberuházásnak kell jelen lennie; b) az infrastruktúra kiépítése esetében csak az (EU) 2021/1153 rendelet szerinti elszámolható beruházási költségeknek minősülő költségek jogosultak támogatásra; c) a projektet az (EU) 2021/1153 rendelettel összhangban a következő módok egyikén kell kiválasztani: i. közösen elfogadott befektetési iránymutatások alapján a Bizottság által kinevezett független pénzügyi közvetítő által; ii. egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumokon alapuló versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében a Bizottság által; iii. a Bizottság által kinevezett független szakértők által; d) a projektnek olyan konnektivitási képességeket kell lehetővé tennie, amelyek meghaladják a meglévő jogi kötelezettségekhez kapcsolódó követelményeket, például a frekvenciahasználati joghoz kötődőket; e) a projektnek az 52. cikk (7) és (8) bekezdésével, vagy adott esetben az 52a. cikk (8) és (9) bekezdésével összhangban méltányos, észszerű és megkülönböztetésmentes feltételek mellett kell biztosítania a harmadik felek nyílt nagykereskedelmi hozzáférését, az átengedést is beleértve. (4) A támogatható projektek kategóriái és az azokra alkalmazandó egyedi kumulatív összeegyeztethetőségi feltételek a következők: a) a valamely 5G folyosó határon átnyúló szakaszának az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott transzeurópai közlekedési hálózatra vonatkozó iránymutatásokban azonosított közlekedési folyosó mentén történő kiépítésére irányuló beruházások (TEN-T folyosók), amelyek megfelelnek a következő egyedi kumulatív feltételeknek: i. a projekt egy 5G folyosó olyan határon átnyúló szakaszából áll, amely átlépi két vagy több tagállam között a határt, vagy átlépi legalább egy tagállam és az Európai Gazdasági Térség legalább egy országa közötti határt; ii. az 5G folyosók valamely tagállamban elhelyezkedő határon átnyúló szakaszainak teljes hossza nem lehet több az adott tagállam transzeurópai közlekedési törzshálózata mentén található azon 5G folyosók teljes hosszának 15 %-ánál, amelyekre nem vonatkoznak meglévő, például a frekvenciahasználati joghoz kötődő jogi kötelezettségek. Kivételes esetben, ha egy tagállam támogatja a határokon átnyúló 5G folyosóknak az átfogó transzeurópai közlekedési hálózata mentén való kiépítését, az 5G folyosók e tagállamban elhelyezkedő határon átnyúló szakaszainak teljes hossza nem lehet több az e tagállam átfogó transzeurópai közlekedési hálózata mentén található azon 5G folyosók teljes hosszának 15 %-ánál, amelyekre nem vonatkoznak meglévő, például a frekvenciahasználati joghoz kötődő jogi kötelezettségek; iii. a projekt az összekapcsolt és automatizált mobilitási szolgáltatások nyújtására alkalmas 5G mobilhálózatba történő olyan jelentős új beruházást biztosít, amely túlmutat a pusztán a hálózat aktív elemeinek korszerűsítéséhez kapcsolódó marginális beruházásokon; iv. a projekt csak akkor támogatja új passzív infrastruktúra kiépítését, ha a meglévő passzív infrastruktúra nem használható fel újra; b) az egyes számítástechnikai berendezések, szuper-számítástechnikai berendezések és adatinfrastruktúrák összekapcsolásával az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás céljait támogató páneurópai terabit gerinchálózat határon átnyúló valamely szakaszának kiépítésére irányuló olyan beruházások, amelyek teljesítik a következő egyedi kumulatív feltételeket: i. a projekt keretében ki kell építeni vagy be kell szerezni a konnektivitáshoz szükséges eszközöket - többek között elévülhetetlen használati jogokat, sötétszálat vagy berendezéseket - egy olyan páneurópai gerinchálózat határon átnyúló szakaszának kiépítéséhez, amely támogatja legalább két olyan számítástechnikai létesítménynek, szuper-számítástechnikai létesítménynek vagy adatinfrastruktúrának a korlátozás nélküli, végponttól végpontig tartó, legalább 1 Tbps konnektivitású összeköttetését, amely: 1. az (EU) 2018/1488 tanácsi rendelettel (*) összhangban létrehozott európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás üzemeltető szervezete, vagy az (EU) 2021/695 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (**) és a 723/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott zászlóshajó kutatási projekteket és missziókat támogató kutatási infrastruktúra és egyéb számítástechnikai és adatinfrastruktúra, amelyek hozzájárulnak az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás célkitűzéseinek teljesítéséhez; és 2. legalább két uniós tagállamban, illetve legalább egy uniós tagállamban és legalább egy, az Európai Kutatási Térségben tagsággal rendelkező országban található; ii. a projekt a gerinchálózatba történő olyan jelentős új beruházást biztosít, amely túlmutat a marginális - például pusztán szoftverfrissítésekkel vagy engedélyezéssel kapcsolatos - beruházásokon; iii. a konnektivitáshoz szükséges eszközök beszerzése közbeszerzés útján történik; iv. a projekt csak akkor támogatja új passzív infrastruktúra kiépítését, ha a meglévő passzív infrastruktúra nem használható fel újra; c) egyes társadalmi-gazdasági fókuszpontok felhőalapú infrastruktúráit összekapcsoló gerinchálózat határon átnyúló valamely szakaszának kiépítésére irányuló beruházások, amelyek teljesítik a következő egyedi kumulatív feltételeket: i. a projekt olyan társadalmi-gazdasági fókuszpontok felhőalapú infrastruktúráit kapcsolja össze, amelyek általános érdekű szolgáltatások vagy a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott közigazgatási szervek, állami vagy magánszervezetek; ii. a projekt új, határon átnyúló gerinchálózatok határon átnyúló olyan szakaszának kiépítéséből vagy meglévő hálózatok jelentős korszerűsítéséből áll, amely 1. átlépi két vagy több tagállam között a határt, vagy 2. átlépi legalább egy tagállam és az Európai Gazdasági Térség legalább egy országa közötti határt; iii. a projekt legalább két, az i. alpont szerinti támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontra kiterjed, amelyek mindegyike különböző tagállamban vagy egy tagállamban és az Európai Gazdasági Térség egyik országában működik; iv. a projekt a gerinchálózatba történő olyan jelentős új beruházást biztosít, amely túlmutat a marginális - például pusztán szoftverfrissítésekkel vagy engedélyezéssel kapcsolatos - beruházásokon. A projektnek képesnek kell lennie legalább a 10 Gbps szimmetrikus letöltési és feltöltési sebesség többszöröseinek biztosítására; v. a projekt csak akkor támogatja új passzív infrastruktúra kiépítését, ha a meglévő passzív infrastruktúra nem használható fel újra; d) tenger alatti kábelhálózat kiépítésére irányuló beruházások, melyek teljesítik a következő egyedi kumulatív feltételeket: i. a projekt valamely tenger alatti kábelhálózat határon átnyúló olyan szakaszából áll, amely 1. átlépi két vagy több tagállam között a határt, vagy 2. átlépi legalább egy tagállam és az Európai Gazdasági Térség legalább egy országa közötti határt. Másik lehetőségként a támogatásban részesülő szervezet kizárólag a nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtását biztosítja, és a támogatott infrastruktúra - akár egyetlen tagállamon belül is - javítja az európai legkülső régiók, tengerentúli területek vagy szigeti régiók konnektivitását; ii. a projekt nem vonatkozhat olyan útvonalakra, amelyeket legalább kettő, már létező, vagy hitelt érdemlően tervezett gerincinfrastruktúra már kiszolgál; iii. a projekt a tenger alatti kábelhálózatba történő jelentős új beruházást biztosít azáltal, hogy új tenger alatti kábelt vagy meglévő tenger alatti kábelhez való csatlakozást vezet be, kezeli a redundanciával kapcsolatos problémákat, és túllép a marginális beruházásokon. A projektnek képesnek kell lennie legalább 1 Gbps szimmetrikus letöltési és feltöltési sebesség biztosítására; iv. a projekt csak akkor támogatja új passzív infrastruktúra kiépítését, ha a meglévő passzív infrastruktúra nem használható fel újra. 52c. cikk Konnektivitási utalványok (1) A fogyasztóknak a távmunka, valamint az online oktatási és képzési szolgáltatások használatának megkönnyítéséhez, valamint a kkv-knek konnektivitási utalványok formájában nyújtott állami támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek. (2) Az utalványrendszer időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot. (3) Az utalványrendszerek alábbi kategóriái támogathatók: a) új széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatásra való előfizetés vagy alacsonyabb letöltési sebességű meglévő előfizetés legalább 30 Mbps letöltési sebességű szolgáltatásra való cseréje céljából a fogyasztók rendelkezésére álló utalványrendszerek, feltéve, hogy minden, legalább 30 Mbps letöltési sebességet megbízhatóan biztosítani képes elektronikus hírközlési szolgáltató jogosult támogatásra az utalványrendszer keretében, ugyanakkor az utalványok nem ítélhetők oda az azonos sebességet biztosító szolgáltatások közötti váltásra vagy a legalább 30 Mbps letöltési sebességű meglévő előfizetés cseréjére; b) új széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatásra való előfizetés vagy alacsonyabb letöltési sebességű meglévő előfizetés legalább 100 Mbps letöltési sebességű szolgáltatásra való cseréje céljából a kkv-k rendelkezésére álló utalványrendszerek, feltéve, hogy minden, legalább 100 Mbps letöltési sebességet megbízhatóan biztosítani képes szolgáltató jogosult támogatásra az utalványrendszer keretében, ugyanakkor az utalványok nem ítélhetők oda az azonos sebességet biztosító szolgáltatások közötti váltásra vagy a legalább 100 Mbps letöltési sebességű meglévő előfizetés cseréjére. (4) Az utalványok a (3) bekezdésben meghatározott sebességű széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatásra - akár önállóan, akár szolgáltatáscsomag részeként - való előfizetés összes beindítási költségének és havi díjának legfeljebb 50 %-át fedezik, és az legalább a (3) bekezdésben meghatározott sebességű internet-hozzáféréshez szükséges végberendezéseket (modem/router) tartalmazza. Az utalvány értékét a hatóságok közvetlenül a végfelhasználóknak vagy közvetlenül a végfelhasználók által választott szolgáltatónak fizetik ki; ez utóbbi esetben az utalvány összegét le kell vonni a végfelhasználónak szóló számlából. (5) Az utalvány csak olyan területek fogyasztói vagy kkv-i számára áll rendelkezésre, ahol legalább egy, a (3) bekezdésben meghatározott sebesség megbízható biztosítására képes meglévő hálózat már megtalálható, amit feltérképezés és nyilvános konzultáció révén kell ellenőrizni. A feltérképezés és a nyilvános konzultáció során meg kell határozni a legalább egy olyan hálózat által lefedett földrajzi célterületeket, amely megbízhatóan képes biztosítani a (3) bekezdésben meghatározott sebességet az utalványrendszer időtartamára és a területen jelen lévő támogatható szolgáltatókat, és információkat kell gyűjteni azok piaci részesedésének kiszámításához. A feltérképezést i. a vezetékes helyhez kötött hálózatok esetében a csatlakoztatható helyszínek címe alapján, ii. a vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési hálózatok esetében pedig a csatlakoztatható helyszínek címe alapján vagy maximum 100x100 méteres rácsok alapján kell elvégezni. A feltérképezést nyilvános konzultáció révén mindig ellenőrizni kell. A nyilvános konzultációt az illetékes hatóság folytatja le a tervezett intézkedés fő jellemzőinek és a feltérképezéssel érintett földrajzi célterületek jegyzékének egy megfelelő weboldalon történő közzététele révén, nemzeti szinten is. A nyilvános konzultáció keretében az érdekelt felek észrevételezhetik a tervezett intézkedést, és megfelelően alátámasztott információkat nyújthatnak be a (3) bekezdésben meghatározott sebesség megbízható biztosítására képes meglévő hálózataikra vonatkozóan. A nyilvános konzultáció időtartama legalább 30 nap. (6) Az utalványrendszernek meg kell felelnie a technológiasemlegesség elvének abban az értelemben, hogy az utalványok bármely olyan szolgáltató szolgáltatásainak előfizetésére felhasználhatók, amely - függetlenül az alkalmazott technológiáktól - képes megbízhatóan biztosítani a (3) bekezdésben meghatározott sebességet egy meglévő széles sávú hálózaton. A szolgáltatás kiválasztásának a fogyasztók vagy kkv-k számára történő megkönnyítése érdekében az egyes földrajzi célterületeken választható szolgáltatók listáját online közzé kell tenni, és minden érdekelt szolgáltató számára lehetővé kell tenni, hogy kérelmezze nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján történő felvételét a listára. (7) A támogathatósághoz azokban az esetekben, amikor a széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató vertikálisan integrált vállalkozás és kiskereskedelmi piaci részesedése meghaladja a 25 %-ot, a szolgáltatónak az érintett nagykereskedelmi hozzáférési piacon legalább egy olyan nagykereskedelmi hozzáférési terméket kínálnia kell bármely elektronikus hírközlési szolgáltató részére, amely biztosítja, hogy a hozzáférést igénylő nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes feltételek mellett megbízhatóan képes legyen kiskereskedelmi szolgáltatást nyújtani a (3) bekezdésben meghatározott sebességgel. A nagykereskedelmi hozzáférés díja a következő referenciaértékek egyikének felel meg: i. a tagállam, illetve az Unió más összehasonlítható, versenyképesebb területein érvényesülő, közzétett (szabályozott) nagykereskedelmi árak átlaga; vagy ii. ilyen közzétett árak hiányában a nemzeti szabályozó hatóság által az érintett piacok és szolgáltatások vonatkozásában már meghatározott, illetve elfogadott árak; vagy iii. ilyen közzétett vagy szabályozott árak hiányában az árképzésnek meg kell felelnie a költségalapú árképzésnek és az ágazati szabályozási kerettel összhangban meghatározott módszertannak. A nemzeti szabályozó hatóság szabályozási keret szerinti hatáskörének sérelme nélkül a hozzáférési feltételekre (és azokon belül a díjszabásra) vonatkozóan, valamint az e cikk alkalmazásával kapcsolatos viták esetén konzultálni kell a nemzeti szabályozó hatósággal. (*) A Tanács (EU) 2018/1488 rendelete (2018. szeptember 28.) az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 252., 2018.10.8., 1. o.)." (**) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/695 rendelete (2021. április 28.) a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az 1290/2013/EU és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 170., 2021.5.12., 1. o.).""

24. A szöveg az 56c. cikk után a következő 16. szakasszal egészül ki: "16. SZAKASZ Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás 56d. cikk Hatály és közös feltételek (1) Ez a szakasz az InvestEU Alap által támogatott olyan pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatásra alkalmazandó, amelyek támogatást nyújtanak a végrehajtó partnereknek, a pénzügyi közvetítőknek vagy a végső kedvezményezetteknek. (2) A támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az I. fejezetben, az e cikkben, valamint az 56e., vagy az 56f. cikkben meghatározott feltételek. (3) A támogatásnak meg kell felelnie az (EU) 2021/523 rendeletben és az (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*) mellékletében meghatározott InvestEU beruházási iránymutatásban meghatározott valamennyi alkalmazandó feltételnek. (4) Az InvestEU Alap által támogatott bármely pénzügyi termék keretében nyújtott teljes kintlévő finanszírozásra - amennyiben a finanszírozás támogatást tartalmaz - az 56e. és 56f. cikkben meghatározott felső határértékek alkalmazandók. A felső határértékeket az alábbiak szerint kell alkalmazni: a) az 56e. cikk (2) és (4) bekezdésének, az 56e. cikk (5) bekezdése a) pontja i. alpontjának, az 56e. cikk (6) és (7) bekezdésének, az 56e. cikk (8) bekezdése a) és b) pontjának, valamint az 56e. cikk (9) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatások esetében projektenként; b) az 56e. cikk (5) bekezdése a) pontja ii. és iii. alpontjának, az 56e. cikk (8) bekezdése d) pontjának, az 56e. cikk (10) bekezdésének és az 56f. cikk hatálya alá tartozó támogatások esetében végső kedvezményezettenként. (5) Nem nyújtható támogatás a pénzügyi közvetítők meglévő portfólióinak refinanszírozása vagy a pénzügyi közvetítők meglévő portfólióira vonatkozó garanciák formájában. 56e. cikk Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatásokra vonatkozó feltételek (1) Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termék keretében a végső kedvezményezettnek nyújtott finanszírozásnak: a) meg kell felelnie a (2)-(9) bekezdés valamelyikében meghatározott feltételeknek; valamint b) amennyiben a finanszírozást kölcsön formájában nyújtják a végső kedvezményezettnek, a kamatláb tekintetében meg kell felelnie legalább a kölcsön nyújtása idején alkalmazandó referencia-kamatláb alapkamatlábának. (2) Támogatás csak akkor nyújtható az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projektekhez, ha azok teljesítik az 52b. cikkben meghatározott valamennyi általános és különös összeegyeztethetőségi feltételt. Az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a 150 millió EUR-t. (3) Az kizárólag egyes támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatásnak meg kell felelnie a következő feltételeknek: a) támogatás csak azokhoz a projektekhez nyújtható, amelyek teljesítik az 52. cikkben meghatározott valamennyi összeegyeztethetőségi feltételt, amennyiben e bekezdés c) és d) pontja eltérően nem rendelkezik; b) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a 150 millió EUR-t; c) a projekt kizárólag olyan társadalmi-gazdasági fókuszpontokat kapcsol össze, amelyek általános érdekű szolgáltatások vagy a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott közigazgatási szervek, állami vagy magánszervezetek. Nem támogathatók az ebben a pontban meghatározottaktól eltérő elemeket vagy szervezeteket magában foglaló projektek; d) az 52. cikk (4) bekezdésétől eltérve az azonosított piaci hiányosságot rendelkezésre álló megfelelő térkép vagy - ilyen térkép hiányában - nyilvános konzultáció révén kell ellenőrizni, az alábbiak szerint: i. A térkép akkor tekinthető megfelelőnek, ha 18 hónapnál nem régebbi, és tartalmazza a c) pontban meghatározott támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok helyszínei mellett elhaladó, legalább 100 Mbps, de legfeljebb 300 Mbps letöltési sebességet (küszöbsebesség) megbízhatóan biztosítani képes összes hálózatot. A feltérképezést az illetékes nemzeti hatóságnak kell elvégeznie, és a feltérképezésnek figyelembe kell vennie az összes, a küszöbsebesség megbízható biztosítására képes már meglévő vagy a következő három éven belül vagy a tervezett támogatott intézekedés időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózatot, és a feltérképezést 1. a tisztán vezetékes hálózatok esetében a csatlakoztatható helyszínek címe alapján, 2. a vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési hálózatok esetében pedig a csatlakoztatható helyszínek címe alapján vagy maximum 100x100 méteres rácsok alapján kell elvégezni. ii. A nyilvános konzultációt az illetékes hatóságnak kell lefolytatnia egy megfelelő honlap segítségével, amely felkéri az érdekelt feleket, hogy észrevételezzék a tervezett intézkedést, és nyújtsanak be megfelelően alátámasztott információkat a c) pontban említett támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok helyszínei mellett elhaladó, legalább 100 Mbps, de legfeljebb 300 Mbps letöltési sebességet (küszöbsebesség) megbízhatóan biztosítani képes már meglévő vagy a következő három éven belül vagy a tervezett támogatott intézekedés időkeretén, de legalább két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózatokról i. a tisztán vezetékes hálózatok esetében a csatlakoztatható helyszínek címe alapján; ii. a vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési hálózatok esetében a csatlakoztatható helyszínek címe alapján vagy maximum 100x100 méteres rácsok alapján. A nyilvános konzultáció időtartama legalább 30 nap. (4) Az energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás megfelel a következő feltételeknek: a) támogatás kizárólag az olyan gáz- és villamosenergia-infrastruktúrára irányuló beruházásokra nyújtható, amelyek a belső energiapiaci jogszabályok alapján nincsenek mentesítve harmadik fél hozzáférésére, a díjakra és az átengedésre vonatkozó szabályozás alól, a következő projektkategóriák tekintetében: i. a gázinfrastruktúra tekintetében a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (**) VII. mellékletében szereplő közös érdekű projektek hatályos uniós listáján szereplő projektek; ii. a villamosenergia-infrastruktúra tekintetében: (1) intelligens energiahálózatok, ideértve a villamosenergia-átviteli és -elosztási infrastruktúra fejlesztésére, intelligenssé tételére és korszerűsítésére irányuló beruházásokat; (2) egyéb projektek: - a 347/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumok bármelyikének megfelelő projektek; vagy - a 347/2013/EU rendelet VII. mellékletében szereplő közös érdekű projektek hatályos uniós listáján szereplő projektek; (3) egyéb projektek - a villamosenergia-tárolás kivételével - a támogatott területeken; iii. új és innovatív technológiára épülő villamosenergia-tárolási projektek, függetlenül a hálózathoz való csatlakozás feszültségszintjétől; b) a megújuló energiaforrásokból történő energiatermelésre irányuló beruházási támogatás megfelel a következő követelményeknek: i. támogatás kizárólag verseny alapján, átlátható, objektív és megkülönböztetésmentes módon kiválasztott új létesítmények számára nyújtható; ii. támogatás nyújtható új, tárolóberendezéssel vagy hidrogént előállító elektrolizátorokkal kombinált létesítmények számára is, amennyiben a villamos energia- vagy hidrogén-tároló berendezés és a hidrogént előállító elektrolizátorok egyaránt kizárólag megújulóenergia-létesítmény(ek) által termelt energiát használnak; iii. nem nyújtható támogatás olyan vízi erőművekhez, amelyek nem felelnek meg a 2000/60/EK irányelvben meghatározott feltételeknek; iv. bioüzemanyagot előállító létesítmények esetében támogatás csak az élelmiszer-alapú bioüzemanyagtól eltérő fenntartható bioüzemanyagot előállító létesítmények számára nyújtható. c) Az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg az a) pontban említett projektenként a 150 millió EUR-t. Az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg a b) pontban említett projektenként a 75 millió EUR-t. (5) A szociális, oktatási, kulturális és természetiörökség-infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló támogatásnak meg kell felelnie a következő feltételeknek: a) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg a következő összegeket: i. a szociális szolgáltatások nyújtására és az oktatásra használt infrastruktúrára irányuló beruházások tekintetében projektenként 100 millió EUR; az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott kulturális és örökségmegőrzési célokra és tevékenységekre - a természeti örökség megőrzését is ideértve - használt infrastruktúrára irányuló beruházások tekintetében projektenként 150 millió EUR; ii. a szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek tekintetében 30 millió EUR; iii. a kultúrához és az örökségmegőrzéshez kapcsolódó tevékenységek tekintetében 75 millió EUR; valamint iv. oktatás és képzés tekintetében 5 millió EUR; b) nem nyújtható támogatás olyan képzéshez, amelynek célja a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés. (6) A közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatásnak meg kell felelnie a következő feltételeknek: a) a kikötők kivételével infrastruktúrára irányuló támogatás kizárólag a következő projektekre nyújtható: i. i. az 1315/2013/EU rendelet 3. cikkének a) pontjában meghatározott közös érdekű projektek, a kikötői vagy repülőtéri infrastruktúrát érintő projektek kivételével; ii. a transzeurópai közlekedési hálózat városi csomópontjaihoz való összeköttetések; iii. kizárólag az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (***) szerinti közszolgáltatási szerződés hatálya alá nem tartozó vasúti közlekedési szolgáltatások nyújtására szolgáló vasúti jármű, feltéve, hogy a kedvezményezett új belépő; iv. városi közlekedés: v. a gépjárműveket villamos energiával és/vagy megújuló hidrogénnel ellátó elektromos és hidrogéntöltő infrastruktúrák; b) a kikötői infrastrukturális projektekre irányuló támogatás megfelel a következő követelményeknek: i. támogatás kizárólag az érdekelt felhasználók számára piaci feltételek mellett, egyenlő és megkülönböztetésmentes alapon elérhetővé tett hozzáférési infrastruktúrákra és kikötői infrastruktúrákra irányuló beruházásokra nyújtható; ii. a támogatott kikötői infrastruktúra megépítésének, korszerűsítésének, működtetésének vagy bérbeadásának koncesszióba adását vagy egyéb módon harmadik félre bízását versenyképes, átlátható, megkülönböztetésmentes és feltétel nélküli módon kell végezni; iii. nem nyújtható támogatás kikötői felépítményre irányuló beruházásokra; c) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek az a) vagy b) pont szerint nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a 150 millió EUR-t. (7) Az egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás megfelel a következő feltételeknek: a) támogatás kizárólag a következő projektekre nyújtható: i. lakossági vízellátási és szennyvíz-infrastruktúrába történő beruházás; ii. hulladékok újrafeldolgozására, valamint újrahasználatára való előkészítésre irányuló beruházás a 47. cikk (1)-(6) bekezdésével összhangban, amennyiben célja egyéb vállalkozások által termelt hulladék kezelése; iii. kutatási infrastruktúrába történő beruházás; iv. innovációsklaszter-létesítmények létrehozásába vagy korszerűsítésébe történő beruházás; b) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a 100 millió EUR-t. (8) A környezetvédelemre - beleértve az éghajlatvédelmet - irányuló támogatás megfelel a következő feltételeknek: a) támogatás kizárólag a következő projektekre nyújtható: i. olyan beruházások, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára a fizikai környezetben vagy természeti erőforrásokban valamely kedvezményezett saját tevékenységei által okozott károk (beleértve az éghajlatváltozást is) felszámolását vagy megakadályozását, amennyiben a beruházás meghaladja a környezetvédelemre vonatkozó uniós szabványokat, illetve alkalmazandó uniós szabványok hiányában emeli az éghajlat- vagy környezetvédelem szintjét, vagy a jövőbeni uniós szabványokhoz történő idő előtti alkalmazkodásnak minősül; ii. valamely vállalkozás energiahatékonyságát javító intézkedések, amennyiben az energiahatékonyság javítását nem annak biztosítása érdekében hajtják végre, hogy a vállalkozás már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha azok még nem léptek hatályba; iii. szennyezett terület szennyeződésmentesítése, amennyiben a 45. cikk (3) bekezdésében említett "a szennyező fizet" elvvel összhangban nem azonosítottak olyan jogi vagy természetes személyt, aki az alkalmazandó jog alapján felelős a környezeti károkért; iv. környezeti tanulmányok; v. a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma erősítése és helyreállítása, amennyiben az említett tevékenység hozzájárul a biológiai sokféleség megóvásához, védelméhez vagy helyreállításához, az ökoszisztémák jó állapotának eléréséhez, vagy a már jó állapotban lévő ökoszisztémák védelméhez. b) Az a) pont sérelme nélkül amennyiben a támogatási intézkedés az energiahatékonyság javításához kapcsolódik 1) lakóépületekben, 2) oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületekben vagy az igazságszolgáltatáshoz, a rendvédelemhez vagy a tűzoltási tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre szánt épületekben, 3) a közigazgatáshoz kapcsolódó tevékenységekre szánt épületekben vagy 4) az 1), 2) vagy 3) alpontban említett olyan épületekben, amelyekben az 1), 2) vagy 3) alpontban említettektől eltérő tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35 %-át foglalják el, a támogatás olyan intézkedésekre is nyújtható, amelyek egyidejűleg javítják az említett épületek energiahatékonyságát és tartalmazzák a következő beruházások egyikét vagy mindegyikét: i. az energiahatékonysági támogatási intézkedés által érintett épület helyszínén megújuló energiát termelő integrált létesítmények. Az integrált helyszíni megújulóenergia-létesítmény villamosenergia- és/vagy hőtermeléshez kapcsolódik. A létesítmény kombinálható a helyszínen előállított megújuló energia tárolására szolgáló berendezéssel; ii. a helyszíni tárolásra szolgáló berendezések; iii. az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és kapcsolódó infrastruktúra; iv. az épület digitalizációját - elsősorban az épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését - célzó beruházások. Az épület digitalizációját célzó beruházások közé tartozhatnak adathálózatok esetében az épületen belüli passzív vezetékekre vagy strukturált kábelezésre korlátozódó beavatkozások, vagy szükség esetén a passzív hálózat épületen kívüli, magánterületen lévő, adathálózathoz tartozó része. Az adathálózatok magánterületen kívüli vezetékezése vagy kábelezése nem tartozik a támogatható beruházások körébe. A támogatás végső kedvezményezettje lehet vagy az épület tulajdonosa vagy bérlője, attól függően, hogy ki kapja meg a finanszírozást a projekthez; c) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg az a) pontban említett projektenként az 50 millió EUR-t; d) az InvestEU Alap támogatása keretében nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg a b) pontban említett projektenként az 50 millió EUR-t végső kedvezményezettenként és épületenként; e) a fenti b) pontban említett épületek energiahatékonyságát javító óvintézkedésekhez nyújtott támogatás az energia hatékonyság-alapú szerződések elősegítéséhez is kapcsolódhat, a következő feltételek mellett: i. a támogatás az energiahatékonyság-javító intézkedéseket energiahatékonyság-alapú szerződés keretében nyújtó szolgáltatónak nyújtott kölcsön vagy garancia formáját ölti, vagy az érintett szolgáltató refinanszírozását célzó pénzügyi termékből áll (pl. faktoring, forfetírozás); ii. az InvestEU Alap támogatása keretében nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladja meg a 30 millió EUR-t; iii. a támogatást kkv-knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak nyújtják; iv. a támogatást a 2012/27/EU irányelv 2. cikkének 27. pontja szerinti energiahatékonyság-alapú szerződésekre nyújtják; v. az energiahatékonyság-alapú szerződés a (8) bekezdés b) pontjában említett épületek valamelyikére vonatkozik. (9) A kutatásra, fejlesztésre, innovációra és digitalizációra irányuló támogatás megfelel a következő feltételeknek: a) támogatás a következőkre nyújtható: i. alapkutatás; ii. alkalmazott kutatás; iii. kísérleti fejlesztés; iv. folyamatinnováció vagy szervezési innováció kkv-k esetében; v. innovációs tanácsadó szolgáltatások és innovációs támogató szolgáltatások kkv-k esetében; vi. digitalizáció a kkv-k esetében; b) az a) pont i., ii. és iii. alpontja alá tartozó projektek esetében az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a 75 millió EUR-t. Az a) pont iv., v. és vi. alpontja alá tartozó projektek esetében az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a 30 millió EUR-t; (10) A kkv-k, vagy adott esetben a kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatok a (2)-(9) bekezdésben meghatározott támogatási kategóriákon túlmenően az InvestEU Alapból támogatott finanszírozás formájában nyújtott támogatásban is részesülhetnek, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike teljesül: a) az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezettenként nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladja meg projektenként a 15 millió EUR-t és azt a következőknek nyújtják: i. olyan, tőzsdén nem jegyzett kkv-k, amelyek még nem működnek semmilyen piacon, vagy az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb mint 7 éve működnek bármely piacon; ii. új termék- vagy földrajzi piacra belépő, tőzsdén nem jegyzett kkv-k; ez esetben az új termék- vagy földrajzi piacra való belépésre irányuló induló beruházásnak meg kell haladnia az előző 5 évben elért átlagos éves árbevétel 50 %-át; iii. kkv-k és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatok, amelyek innovatív vállalkozásoknak minősülnek a 2. cikk 80. pontjában szereplő meghatározás értelmében; b) az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezettenként nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladja meg a 15 millió EUR-t, és azt olyan kkv-knak vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak nyújtják, amelyek a fő tevékenységeiket támogatott területeken végzik, feltéve, hogy a finanszírozást nem a 2. cikk 61a. pontjában meghatározott tevékenységáthelyezésre használják; c) az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezettenként nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladja meg a 2 millió EUR-t és azt kkv-knak vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak nyújtják. 56f. cikk Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatásra vonatkozó feltételek (1) A végső kedvezményezetteknek nyújtott finanszírozást üzleti alapon működő pénzügyi közvetítők nyújtják, amelyeket nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, objektív kritériumok alapján kell kiválasztani. (2) A végső kedvezményezettnek finanszírozást nyújtó, üzleti alapon működő pénzügyi közvetítő minden egyes finanszírozási ügylet tekintetében a kockázati kitettség legalább 20 %-át megtartja. (3) Az üzleti alapon működő pénzügyi közvetítő által az egyes végső kedvezményezetteknek nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg a 7,5 millió EUR-t. (*) A Bizottság (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. április 14.) az (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az InvestEU Alapra vonatkozó beruházási iránymutatás meghatározása révén történő kiegészítéséről (HL L 234., 2021.7.2., 18. o.)." (**) Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.)." (***) Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).""

25. Az 58. cikk (3a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3a) A 2014. július 1. és 2021. augusztus 2. között e rendeletnek a támogatásnyújtás időpontjában hatályos rendelkezéseivel összhangban odaítélt bármely egyedi támogatás összeegyeztethető a belső piaccal és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól. A 2014. július 1. előtt e rendeletnek 2017. július 10. előtt vagy azt követően, illetve 2021. augusztus 3. előtt vagy azt követően hatályos rendelkezéseivel összhangban - kivéve annak 9. cikkét - odaítélt bármely egyedi támogatás összeegyeztethető a belső piaccal és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól."

26. A II. melléklet II. részének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 248., 2015.9.24., 1. o.

(2) A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1059 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 231., 2021.6.30., 94. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1153 rendelete (2021. július 7.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 249., 2021.7.14., 38. o.).

MELLÉKLET

"II. RÉSZ

A 11. cikknek megfelelően a Bizottság elektronikus bejelentési rendszerében megjelenítendő adatok

Kérjük, adja meg, hogy a csoportmentességi rendelet melyik rendelkezése alapján valósul meg a támogatási intézkedés.

Elsődleges célkitűzés - általános célkitűzés (felsorolás) Célkitűzés (felsorolás) Maximális támogatási intenzitás %-ban vagy Maximális támogatási összeg nemzeti pénznemben (teljes összeg) Kkv-bónuszok %-ban

Regionális támogatás - beruházási támogatás (1) (14. cikk) ...% ...%

☐ Támogatási program

...% ...%

☐ Ad hoc támogatás

Regionális támogatás - működési támogatás (15. cikk) ...% ...%

☐ Ritkán lakott területeken (15. cikk (2) bekezdés)

...% ...%

☐ Rendkívül ritkán lakott területeken (15. cikk (3) bekezdés)

...% ...%

☐ A legkülső régiókban (15. cikk (4) bekezdés)

... nemzeti pénznem ...%

☐ Regionális városfejlesztési támogatás (16. cikk)

Kkv-knak nyújtott támogatás (17-19b. cikk) ...% ...%

☐ Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)

...% ...%

☐ A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk)

...% ...%

☐ A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (19. cikk)

...% ...%

☐ A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben részt vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (19a. cikk)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiből részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás (19b. cikk) (2)

Európai területi együttműködésre irányuló támogatás (20-20a. cikk) ...% ...%

☐ Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (20. cikk)

....nemzeti pénznem ...%

☐ Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételhez nyújtott korlátozott összegű támogatások (20a. cikk) (3)

Kkv-knak nyújtott támogatás -A kkv-k finanszírozáshoz jutását elősegítő támogatás (21-22. cikk) ....nemzeti pénznem ...%

☐ Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk)

....nemzeti pénznem ...%

☐ Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk)

...%; amennyiben a támogatási intézkedés induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás formáját ölti: ... nemzeti valutanem ...%

☐ Kkv-knak nyújtott támogatás - Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk)

...% ...%

☐ Kkv-knak nyújtott támogatás - Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (24. cikk)

Kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás (25-30. cikk) Kutatási-fejlesztési projektekhez nyújtott- támogatás (25. cikk) ...% ...%

☐ Alapkutatás (25. cikk (2) bekezdés a) pont)

...% ...%

☐ Alkalmazott kutatás (25. cikk (2) bekezdés b) pont)

...% ...%

☐ Kísérleti fejlesztés (25. cikk (2) bekezdés c) pont)

...% ...%

☐ Megvalósíthatósági tanulmány (25. cikk (2) bekezdés d) pont)

....nemzeti pénznem ...%

☐ "Kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (25a. cikk)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (25b. cikk)

...% ...%

☐ A társfinanszírozott kutatási-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (25c. cikk)

...% ...%

☐ Partnerségalakításra irányuló támogatás (25d. cikk)

...% ...%

☐ Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (26. cikk)

...% ...%

☐ Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (27. cikk)

...% ...%

☐ Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. cikk)

...% ...%

☐ Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk)

...% ...%

☐ A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (30. cikk)

...% ...%

☐ Képzési támogatás (31. cikk)

Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás (32-35. cikk) ...% ...%

☐ A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (32. cikk)

...% ...%

☐ A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (33. cikk)

...% ...%

☐ A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (34. cikk)

...% ...%

☐ Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (35. cikk)

Környezetvédelmi támogatás (36-49. cikk) ...% ...%

☐ A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (36. cikk)

...% ...%

☐ Beruházási támogatás a kibocsátásmentes és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos és/vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához (36a. cikk)

...% ...%

☐ A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (37. cikk)

...% ...%

☐ Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (38. cikk)

....nemzeti pénznem ...%

☐ Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás (39. cikk)

...% ...%

☐ Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (40. cikk)

...% ...%

☐ Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41. cikk)

...% ...%

☐ Megújuló energiaforrásból folytatott villamosenergia-termelés ösztönzésére irányuló működési támogatás (42. cikk)

...% ...%

☐ Kis méretű létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (43. cikk)

...% ...%

☐ A 2003/96/EK tanácsi irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (e rendelet 44. cikke)

...% ...%

☐ Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (45. cikk)

...% ...%

☐ Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (46. cikk)

...% ...%

☐ Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatához nyújtott beruházási támogatás (47. cikk)

...% ...%

☐ Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás (48. cikk)

...% ...%

☐ Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás (49. cikk)

Maximális támogatási intenzitás ...% ...%

☐ Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (50. cikk)

A természeti katasztrófa típusa

☐ földrengés

☐ lavina

☐ földcsuszamlás

☐ árvíz

☐ tornádó

☐ hurrikán

☐ vulkánkitörés

☐ kontrollálatlan vegetációtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma éééé. hh. nn.- éééé. hh. nn.

...% ...%

☐ Távoli területek lakosainak közlekedéséhez nyújtott szociális támogatás (51. cikk)

....nemzeti pénznem ...%

☐ Vezetékes széles sávú hálózatokhoz nyújtott támogatás (52. cikk)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A 4G és az 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (52a. cikk)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás (52b. cikk)

...% ...%

☐ Konnektivitási utalványok (52c. cikk)

...% ...%

☐ A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (53. cikk)

☐ Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (54. cikk)

...% ...%

...% ...%

☐ Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (55. cikk)

...% ...%

☐ Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. cikk)

...% ...%

☐ Regionális repülőterekre irányuló támogatás (56a. cikk)

...% ...%

☐ Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (56b. cikk)

...% ...%

☐ Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (56c. cikk)

Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás (56d-56f. cikk) 56e. cikk ....nemzeti pénznem ...%

☐ Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projekthez nyújtott támogatás (56e. cikk (2) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A kizárólag egyes támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás (56e. cikk (3) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ Energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás (56e. cikk (4) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A szociális, oktatási, kulturális és természetiörökség-infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló támogatás (56e. cikk (5) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatás (56e. cikk (6) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ Egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás (56e. cikk (7) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A környezetvédelemre - beleértve az éghajlatvédelmet - irányuló támogatás (56e. cikk (8) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ A kutatásra-fejlesztésre, innovációra és digitálizációra irányuló támogatás (56e. cikk (9) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ Az InvestEU Alapból támogatott finanszírozás formájában kkv-knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak nyújtott támogatás (56e. cikk (10) bekezdés)

....nemzeti pénznem ...%

☐ Az InvestEU Alapból támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatás (56f. cikk)

(1) A támogatási program(ok) keretében odaítélt támogatást kiegészítő ad hoc regionális támogatás esetében adja meg mind a program, mind az ad hoc támogatás támogatási intenzitását.

(2) A 11. cikk (1) bekezdése szerint a 19b. cikk alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó jelentéstétel nem kötelező. Az ilyen támogatásra vonatkozó jelentéstétel tehát csupán fakultatív.

(3) A 11. cikk (1) bekezdése szerint a 20a. cikk alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó jelentéstétel nem kötelező. Az ilyen támogatásra vonatkozó jelentéstétel tehát csupán fakultatív.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R1237 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1237&locale=hu

Tartalomjegyzék