Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9., a 15., a 19., a 20., a 24., a 25. és a 27. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdésének 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson

a) a lakcímadatokat és értesítési cím adatokat,

b) az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár tekintetében az adatváltozásokat és adatjavításokat, valamint

c) a személyazonosító igazolvány, illetve a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos - kormányrendeletben megállapított - hatósági jogkörében eljárva a személyi adatokat, adatváltozásokat és adatjavításokat."

(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el)

"a) az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyző és bármely járási hivatal a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, valamint az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyző és járási hivatal a személyi azonosító visszavonása és törlése kivételével az adatok megváltozása esetén;"

(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál kell bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti. A járási hivatal a lakcímbejelentésről hatósági igazolványt állít ki és kézbesíti a polgár részére.

(2) A jegyző eljárásában teljesített lakcímbejelentés esetén a hatósági igazolvány kiállítása során a polgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el."

(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szállásadó Nytv. 26. § (5b) bekezdésében meghatározott nyilatkozata esetén - ellenkező okirati bizonyítás hiányában - a jegyző, illetve a járási hivatal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. A jegyző, illetve a járási hivatal a szállásadó tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának fennállását az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi."

2. § A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 19. § (1) bekezdésében az "A járási" szövegrész helyébe a "Bármely járási" szöveg,

b) 21. § (1) bekezdésében az "a lakóhelye szerinti" szövegrész helyébe a "bármely" szöveg,

c) 21. § (3a) bekezdésében az "a lakóhely szerinti" szövegrész helyébe a "bármely" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 36. § (2) bekezdésében az "E lakcímet a székhely (telephely) szerint illetékes jegyzőnél vagy a járási hivatalnál kell bejelenteni." szövegrész,

b) 36. § (3) bekezdésében az "a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy járási hivatalnál" szövegrész.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 73. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A folyósító szerv a megelőlegezett gyermektartásdíj, annak kamata és a folyósítással felmerült költségek meg nem térített összegének adók módjára történő behajtása végett negyedévente megkeresi a kötelezett lakcíme szerinti állami adó- és vámhatóságot."

(2) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A (6) bekezdés szerinti megkeresés első alkalommal az adózás rendjéről szóló törvény szerinti végrehajtás iránti megkeresésnek, minden további alkalommal a megkeresést érintő változás-bejelentésnek minősül. A folyósító szerv a kötelezettet érintően első alkalommal megküldött negyedéves megkereséshez csatolja a gyermektartásdíj megelőlegezésről szóló határozatot."

(3) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felülvizsgálat iránti eljárás során a 86. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy

a) a tárgyaláson - ha a felülvizsgálatot a pártfogó felügyelő kezdeményezte - a pártfogó felügyelő, valamint megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelő is meghallgatható,

b) a 16. életévét betöltött kiskorú védelembe vételének felülvizsgálatakor mellőzni lehet a tárgyalás megtartását, ha

ba) a védelembe vétel elrendelésére az igazolatlan iskolai hiányzások miatt került sor, és

bb) a gyermek szülője, más törvényes képviselője, valamint a család- és gyermekjóléti központ tájékoztatása szerint az iskolai hiányzáson kívül más veszélyeztető körülmény nem áll fenn."

(4) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 138. §-sal egészül ki:

"138. § (1) Működése során az ügygondnok a tevékenységéről félévenként, továbbá ha a kirendelés célja megvalósult vagy annak oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles az eljáró hatóságnak jelentést benyújtani.

(2) Az eljáró hatóság az ügygondnokot felmenti, ha a kirendelés céljának megvalósulását, vagy a kirendelés okának megszűnését követően előterjesztett jelentést elfogadja.

(3) Az ügygondnokot tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eljáró hatóság az ügygondnok felmentéséről rendelkező végzésében állapítja meg az ügygondnok munkateljesítményének figyelembevételével.

(4) Az ügygondnok munkadíja azon közigazgatási hatósági eljárás Ket. szerinti eljárási költsége, amelyben a kirendelésére sor került."

(5) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 141. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az eseti gyámot és az eseti gondnokot - a természetben nyújtott családi pótléknak a gyermek szükségleteire történő felhasználására kirendelt eseti gyám kivételével - tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eseti gyám és az eseti gondnok felmentéséről határozatot hozó gyámhivatal állapítja meg az eseti gyám és az eseti gondnok munkateljesítményének figyelembevételével."

(6) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 142. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ügygondnokra - a közigazgatási hatósági eljárásban kirendelt ügygondnok kivételével - e fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

(7) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 198. §-sal egészül ki:

"198. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a 2016. december 31-én előtte folyamatban lévő megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem térült összege iránti végrehajtási eljárásokról 2017. január 8-áig tájékoztatja a végrehajtást kérő fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint az ügyirat átadásával egyidejűleg az állami adó- és vámhatóságot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza

a) a megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem térült összegét,

b) az eljárásban foganatosított végrehajtási cselekményeket,

c) letiltás foganatosítása esetén az adós járandóságát folyósító szerv megnevezését,

d) az adós ismert fizetési számláinak, takarékbetétjének adatait,

e) az adóstól lefoglalt ingóságok felsorolását, becsértékét, az esetleges értékesítések eredményeit,

f) az adós feltárt ingatlanvagyonának azonosító adatait, és

g) minden egyéb, a végrehajtás szempontjából releváns adatot, információt.

(3) A megelőlegezett gyermektartásdíjat folyósító fővárosi és megyei kormányhivatal mint folyósító szerv a megelőlegezett gyermektartásdíjmeg nem fizetett összegének adók módjára történő behajtása végett 2017. január 20-áig megküldi az állami adó- és vámhatóság részére a 73. § (6) és (6a) bekezdése szerinti, 2016. utolsó negyedévet is érintő megkeresését. A megkeresés az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján felülvizsgált, aktualizált adatokat is tartalmazza."

5. § A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 73. § (7) bekezdésében és 73/A. §-ában az "állami adóhatóságot" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóságot" szöveg,

b) 137. § (2) bekezdésében az "a gyámhivatal" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg,

c) 141. § (2) bekezdésében az "eseti gyám, eseti gondnok és az ügygondnok" szövegrész helyébe az "eseti gyám és az eseti gondnok" szöveg,

d) 141. § (4) bekezdésében az "eseti gyám, az eseti gondnok (ügygondnok)" szövegrész helyébe az "eseti gyám és az eseti gondnok" szöveg,

e) 142. § (3) bekezdésében az "eseti gyámot, az eseti gondnokot, illetve az ügygondnokot" szövegrész helyébe az "eseti gyámot, illetve az eseti gondnokot" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 10. § (6) bekezdése,

b) 73. § (2) bekezdésében az "a kötelezett lakcíme szerint illetékes állami adóhatósággal," szöveg,

c) 132. § (1) bekezdés c) pontja,

d) 132. § (5) bekezdése,

e) 137. § (4) bekezdése,

f) 197. § (1) bekezdése.

3. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig - járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton - megküldi a Kincstár részére. A hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat elkülönítetten kell feltüntetni."

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint az ápolási díj folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. Ha arra a fővárosi és megyei kormányhivatalban lehetőség van, hajléktalan személyek esetében a folyósítás a kormányhivatal házipénztára útján is történhet."

(2) A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványt a rehabilitációs hatóság az ápolási díj iránti kérelmet elbíráló hatóság részére is megküldi."

9. § A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 4.2.7.4. pontjában, 2/A. számú melléklet 4.2.8.4. pontjában, 3. számú melléklet 5.2.8.4. pontjában, 4. számú melléklet 4.1.1.3. és 4.1.2. alpontjában, 9. számú melléklet 5.2.8.4. alpontjában, 14. számú melléklet 4.5.9.1. alpontjában a "balettművészeti" szövegrész helyébe a "táncművészeti" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 6. § (2a) bekezdése,

b) 6/A. § (3) bekezdés d) pontja,

c) 10. §-a és

d) 17/A. §-a.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/A. § A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben."

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet] 2. számú melléklet 12. pont 12.5. alpontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "járásbíróságnál" szöveg lép.

(2) A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 17. pont 17.7. alpontjában a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "járásbíróságnál" szöveg lép.

7. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

13. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 62. § (9) bekezdésében a "menekültügyi hatóság" szövegrész helyébe a "menekültügyi hatóság a Tv. 35. § (5) bekezdése szerinti esetben" szöveg lép.

8. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában földhasználó: olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy amelynek a földhasználata

a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott földhasználati szerződésen,

b) tulajdonjogon, a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodáson, illetve az ezt helyettesítő, a Fétv. 76. § (4) bekezdése szerinti sorsolásról szóló jegyzőkönyvön,

c) haszonélvezeti jogon és a használat jogán (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog),

d) vagyonkezelői jogon,

e) a föld kényszerhasznosításba adásáról szóló jogerős határozaton,

f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen,

g) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen

alapul."

(2) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A hivatalból induló földhasználati nyilvántartásba vételi eljárásokra e rendeletnek a bejelentésre induló földhasználati nyilvántartásbavételi eljárásra vonatkozó szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

(3) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a jóváhagyási záradékkal ellátott szerződésben érintett földterület több járási hivatal illetékességi területét érinti, akkor az a járási hivatal, amely a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása során mezőgazdasági igazgatási szervként járt el, a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban, a földhasználat nyilvántartásba vételét követően a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésről, a benyújtott nyilatkozatokról és okiratokról készített hiteles másolatot, valamint az eljárás során hozott döntését haladéktalanul megküldi a többi illetékes járási hivatalnak a földhasználat nyilvántartásbavétele céljából. Az iratok megküldésével egyidejűleg az irattovábbítás tényéről az érintett földhasználót is értesíteni kell.

(5) Nincs szükség a (4) bekezdés szerinti irattovábbításra akkor, ha a hivatalból lefolytatott eljárás eredményeként a földhasználat bejegyzése nem történik meg."

(4) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Ha a szerződő felek a földhasználat kezdetét a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésnek az ingatlanügyi hatósághoz történő megérkezését követő időpontban határozták meg, akkor az ingatlanügyi hatóság az időpont bekövetkezését követő munkanapon hivatalból megindítja a földhasználati nyilvántartásbavételi eljárást."

(5) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Azokban az esetekben, amikor a bejelentésre induló földhasználati nyilvántartásbavételi eljárás során a bejelentést hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, a hivatalból induló eljárást meg kell szüntetni."

(6) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a hatósági jóváhagyással ellátott szerződés a földhasználat megkezdését feltételhez köti, az ingatlanügyi hatóság vizsgálja a feltétel teljesülését.

(4) A feltétel teljesülésének hiányában a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárást meg kell szüntetni."

15. § A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésben és a Fétv. 95/A. § (1) bekezdésében" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében az "okirat" szövegrész helyébe az "okirat, hivatalból indult eljárás esetén a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződés, az eljárás során tett nyilatkozat és csatolt okirat" szöveg,

c) 14. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "tesz" szövegrész helyébe a "tesz vagy amely alapján a föld használatát hivatalból lefolytatott eljárás alapján nyilvántartásba veszik" szöveg

lép.

9. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/C. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "elköltözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

10. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. § A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17/M. § (1) Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértői tevékenységet az folytathat, aki

a) a tevékenység végzésére irányuló szándékát az állatvédelmi hatóságnak bejelentette, továbbá

b) állatorvos doktori képesítéssel, és a képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy

c) legalább tízéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) A bejelentésnek az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell a kérelmező képzettségére vonatkozó információkat.

(3) A bejelentéshez csatolni kell

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát,

b) a szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló iratot,

c) a szakmai működés részletes leírását tartalmazó iratot."

12. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"76. § (1) A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét

a) a forgalmi engedély "Műszaki érvényessége" rovatba bejegyzett időpont és az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója,

b) forgalomba nem helyezett jármű esetében - a jármű forgalomba helyezéséig - a közlekedési hatóság által kiadott "Műszaki vizsgálati bizonyítvány", vagy

c) a forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetében - szabad érvényesítési hely hiányában - időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítvány - a Műszaki vizsgálati bizonyítványban "Következő időszakos vizsgálat időpontja"-ként meghatározva -

igazolja.

(2) Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű forgalmi engedélyébe

a) az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,

b) egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a Műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a nyilvántartásban szereplő adatok alapján

jegyzi be.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti bejegyzést le kell bélyegezni."

(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Új forgalmi engedélyt kell kiállítani

a) a 17. melléklet C. pontja szerinti forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak változása, valamint a forgalmi engedély hátoldalán az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén;

b) a 17. melléklet A. pontja szerinti forgalmi engedéllyel kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyintézés során a jármű forgalomból történő kivonására irányuló eljárás kivételével;

c) a 17. melléklet B. pontja szerinti forgalmi engedélyek esetében, a "Műszaki lap" első oldalán, az "Üzemben tartói lap" vagy a "Bejelentő lap" első oldalán szereplő adatok változása esetén az üzemben tartó (tulajdonos) lakcímének (székhelyének, telephelyének) változására vonatkozó adatai kivételével, továbbá a forgalmi engedély hátoldalán az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén."

(3) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba."

(4) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 87. § (4) bekezdés a) pontjában, a 96. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot - a jármű műszaki alkalmasságának, a kötelezettség teljesítésének igazolásával, vagy a bejelentési kötelezettség utólagos teljesítésével - a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította, az eljárást meg kell szüntetni, vagy a jogerőre még nem emelkedett határozatot vissza kell vonni.

(2b) A 87. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését követően teljesíti és ezzel egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, a járművet hivatalból forgalomba kell helyezni."

20. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklet B. és C. pontjában az "érvényesítő címke sorszáma" szövegrész helyébe az "időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója" szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 77. és 78. §-a,

b) 87. § (4) bekezdés a) pontjában a "valamint a bejelentést az arra történő felhívás kézhezvételét követően 5 napon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni," szövegrész,

c) 108. § (2) bekezdésében az "A 96. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot - a jármű műszaki alkalmasságának vagy a kötelezettség teljesítésének igazolásával - a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította, az eljárást meg kell szüntetni vagy a jogerőre még nem emelkedett határozatot vissza kell vonni." szövegrész.

13. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közreműködő intézmény)

"c) részt vesz az oktatási igazolványok igénylésében és jogosulthoz történő eljuttatásában,"

(2) A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás)

"i) az oktatási igazolvány jogosult által történő átvételének dátumát,"

(tartalmazza.)

14. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az 1. mellékletben felsorolt valamely projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "elköltözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

16. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A hulladék gyűjtésének, szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezésére, valamint a hulladékszállítás nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok"

(2) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti

a) a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve,

b) a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője,

c) a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint

d) a köztisztasági tevékenységet végző szervezet.

(2) A hulladékszállítás nyilvántartásba vételére a hulladékszállítás engedélyezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

a) a bejelentésnek a 7. § (1) bekezdés a)-d), g), i)-k) és p) pontjaiban foglaltakat kell tartalmaznia,

b) a tevékenység a bejelentés (az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatvány és mellékletei) hatóság részére történő megérkezését követően végezhető,

c) a hatóság a bejelentés elfogadásáról nem hoz végzést vagy határozatot,

d) hatóság a bejelentés alapján a honlapján elérhető, naprakész elektronikus nyilvántartásba kizárólag a bejelentő nevét, KÜJ számát, az (1) bekezdés szerinti tevékenység megnevezését és a bejelentés időpontját veszi fel,

e) a hatóság a nyilvántartásba vételről a bejelentést kérőnek nem küld értesítést,

f) a 15. §-ban foglalt feltételek esetén az engedély visszavonása helyett a nyilvántartásból törlést kell alkalmazni.

(3) A hatóság öt évre veszi nyilvántartásba a bejelentőt.

(4) Ha a tevékenységet végző a tevékenységet nem folytatja, akkor kérnie kell a nyilvántartásból törlését.

(5) A Magyar Honvédség miniszteri utasításban kijelölt szervezetei a tevékenységük során képződő hulladékokat - a települési hulladék kivételével - engedélyes átvételre jogosulthoz, vagy a Magyar Honvédség saját, másik telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja. A veszélyes hulladékok szállítása során a veszélyes anyagok szállítására a honvédségre vonatkozó külön előírások szerint kell eljárni. A veszélyes hulladék szállítását a szállítási lappal kell dokumentálni, honvédségi gyűjtőhelyre szállítás esetén a hulladék átvételét a fogadó gyűjtőhely üzemeltetője igazolja. Telephelyek közötti szállítás feltételeit a honvédelmi miniszteri utasítás határozza meg.

(6) A vízművek és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a telephelyén a víztisztítás, illetve szennyvíztisztítás során képződött hulladékát az általa üzemeltett másik víztisztító, illetve szennyvíztisztító telephelyére vagy engedélyes átvételre jogosulthoz szállíthatja. Telephelyek közötti szállításra akkor van lehetőség, ha a gyűjtési kapacitás kihasználása ezt szükségessé teszi, és ebben az esetben a fuvarokmány egy-egy példányát mindkét érintett telephely nyilvántartásának tartalmaznia kell.

(7) A közút, a nemzeti park kezelője, az erdészeti, a vízügyi kezelő a kezelésébe tartozó területen elhagyott, és a kezelő által összegyűjtött hulladékot, az úttisztításból származó hulladékot, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeibe helyezett hulladékot engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.

(8) A települési köztisztasági szolgáltatást végző szervezet a tevékenysége során képződő úttisztításból származó hulladékot a hatékony feladatellátás szabályai szerint engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.

(9) A gyűjtőhelyen a hulladékot konténerbe kell helyezni, és annak megtelte után a nem veszélyes hulladékot az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti nyilvántartásba vett szállító vagy átvételre jogosulthoz szállíthatja vagy engedélyessel kell elszállíttatnia. Ha a hulladék veszélyes hulladékot is tartalmaz, akkor a veszélyes hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és engedélyessel kell elszállíttatni.

(10) A tevékenységet környezetveszélyeztetést kizáró módon kell végezni, a szállítás közben meg kell akadályozni a hulladék szél általi elhordását, vagy nedves hulladék esetén a kicsöpögését. A szállító felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredő esetleges szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles haladéktalanul gondoskodni az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról."

(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a 4. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.

26. § A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az "az adataiban bekövetkezett változásokat, hulladékgazdálkodási" szövegrész helyébe az "a hulladékgazdálkodási" szöveg lép.

17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

27. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 76. § (6) bekezdésében és a 100. § (6) bekezdés a) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg lép.

28. § Hatályát veszti a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55/B. § (4) bekezdése.

18. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

29. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. melléklet 1., 3., 4. és 5. pontjában meghatározott - az elveszett, a megsemmisült, eltulajdonított vagy megrongálódott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása, illetve cseréje kivételével - a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el, amelynek területén az ügyfél lakcíme található."

30. § Hatályát veszti az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

19. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

31. § A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági eljárás jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "elköltözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

20. Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az e rendeletben érintett valamely projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "elköltözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

21. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 65/A. §-a.

22. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

34. § A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "elköltözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

23. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

35. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "engedélyhez kötött tevékenységként" szövegrész helyébe az "engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdés d) pontjában és az 1. melléklet 21. pontjában az "engedély" szövegrész helyébe az "engedély vagy nyilvántartásba vétel" szöveg,

lép.

24. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

36. § A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "elköltözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

25. A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

37. § A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "elköltözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

26. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

27. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

39. § A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "elköltözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

28. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - 2016. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2. § a) pontja, a 4-17. §, a 19. § (4) bekezdése, a 21. § b) és c) pontja, a 22-29. § és a 31-39. §, valamint az 1-5. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 18. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) Az 1. § (1)-(3) bekezdése, a 2. § b) és c) pontja, a 3. § és a 30. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

41. § (1) Az e kormányrendelettel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletnek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel megállapított 4. § 17. pontjában, valamint a külön jogszabályban meghatározott feladatkör ellátása érdekében az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője az e rendeletben foglalt képesítési követelményeket 2018. január 1. napjáig köteles teljesíteni.

(3) A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. § és 38. §-ának hatálybalépésekor a közszolgálati tisztviselőt és az állami tisztviselőt feladatköre ellátására képesítettnek kell tekinteni azzal, hogy a feladatkör ellátásához szükséges anyakönyvi szakvizsgát 2018. január 1. napjáig köteles teljesíteni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 12. pont 12.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(12. Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén)

"12.7. Lejárt hitelességű fogyasztásmérő berendezés esetén a földgázelosztó szabálytalan vételezésre kizárólag akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre és ennek érdekében a mérőhelyre való bejutást a járásbíróságnál kezdeményezte."

2. melléklet a 440/2016. (XII.16.) Korm. rendelethez

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. Anyakönyvi feladatkör:

I. besorolási osztályban:

a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy

b) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga."

3. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"75. Állampolgársági ügyek központi szakfelügyelete feladatkör:

Az I. besorolási osztályban:

a) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség; vagy

b) bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, pedagógus szakképzettség, igazságügyi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző szakképesítés."

2. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 103a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"103 a. Anyakönyvi ügyek központi szakmai irányítása feladatkör: Az I. besorolási osztályban:

a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy

b) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga"

4. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

"1/A. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hulladékszállítás nyilvántartásba vételéhez kötött tevékenység bejelentése

E nyomtatvány kitöltését a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő
Bejelentés

Nyilvántartásba-vétel
hosszabbítás:

Módosítás

Törlés
A NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELHEZ KÖTÖTT
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
BEJELENTÉSE
Mellékletek:
□ db
Gazdálkodó szervezet:
Neve:
KÜJ-azonosító:
□□□□□□□□□
KSH-statisztikai számjel:
□□□□□□□□ - □□□□ - □□□
Székhely:
.............................................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: □□□□
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)
Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□
Adószám: □□□□□□□□.□.□□
Telephely:
KTJ-azonosító:
Cím:
………………………………………………………………………………………………………………………………
város, község
Irányítószám: □□□□
..........................................................................................................
..........................................................................................................
utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)
A tevékenységre vonatkozó információk:
1. Az érintett hulladék
- hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja:
- típus szerinti elnevezése:
- jellege:
- mennyisége:
2. A tevékenység részletes leírása:
3. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése: (megye
megnevezése vagy országos)
A bejelentésért felelős:
Neve:Beosztása:
Telefonszám:Faxszám:E-mail:
A kitöltés dátuma: □□□□. □□. □□.
P.H
………………………………………
cégszerű aláírás

"

5. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Állampolgársági és honosítási feladatkör

Felsőfokú végzettséggel:

a) felsőoktatásban jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy

b) felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus-képzés képzési területen szerzett szakképzettség és OKJ szerinti ügyviteli szakmacsoportba tartozó migrációs ügyintéző szakképesítés.

Érettségi végzettséggel:

a) érettségi végzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi, közszolgálati vagy ügyviteli szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy

b) érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga."

2. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Anyakönyvi feladatkör:

4.1. Anyakönyvi ügyek szakfelügyeleti feladatkör:

Felsőfokú végzettséggel:

a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy

b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

4.2. Anyakönyvi és névváltoztatási feladatkör:

Felsőfokú végzettséggel:

a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy

b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

4.3. Hazai anyakönyvezési feladatkör:

Felsőfokú végzettséggel:

a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy

b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

Érettségi végzettséggel:

érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga."

Tartalomjegyzék