32016R0799[1]

A Bizottság (EU) 2016/799 végrehajtási rendelete (2016. március 18.) a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/799 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 18.)

a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet meghatározza a menetíró készülékekkel kapcsolatos alábbi szempontok egységes alkalmazásához szükséges rendelkezéseket:

a) a jármű helyzetének rögzítése bizonyos pontokon a járművezető napi munkaideje során;

b) az intelligens menetíró készülékeken végzett esetleges manipulációk és visszaélések korai távészlelése;

c) a menetíró készülékeket és az intelligens közlekedési rendszereket összekapcsoló interfész;

d) a menetíró készülékek típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási és műszaki követelmények, ideértve a biztonsági mechanizmusokat is.

(2) Az intelligens menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítását, tesztelését, beépítését, vizsgálatát és javítását az e rendelet I. C. mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell végezni.

(3) A nem az intelligens menetíró készülékék kategóriájába tartozó menetíró készülékeknek kialakításuk, tesztelésük, beépítésük, vizsgálatuk és javításuk tekintetében továbbra is, értelemszerűen vagy a 165/2014/EU rendelet I. mellékletében vagy a 3821/85/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) I. B. mellékletében meghatározott követelményeknek kell megfelelniük.

(4) A 96/53/EK irányelv 10d. cikkének megfelelően a korai távészlelő eszköznek a járművek fedélzetén elhelyezett tömegmérő berendezések segítségével mért adatokat is továbbítania kell az esetleges csalások mihamarabbi felderítése érdekében.

(5) Ez a rendelet nem sérti a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) rendelkezéseit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 165/2014/EU rendelet 2. cikkében szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

Ezenkívül az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "digitális menetíró készülék" vagy "első generációs menetíró készülék" : olyan digitális menetíró készülék, amely nem tartozik az intelligens menetíró készülékék kategóriájába;

2. "külső GNSS-eszköz" : olyan eszköz, amely magában foglalja a GNSS-vevőt - abban az esetben, amikor a járműegység nem egyetlen egység -, valamint azokat a további alkatrészeket, amelyek a helyzetmeghatározási adatoknak a járműegység többi része felé való kommunikációjának védelmére szolgálnak;

3. "adatközlő mappa" : a teljes - papíralapú vagy elektronikus formátumú - mappa, amely a gyártó vagy meghatalmazottja által a típusjóváhagyó hatósághoz a menetíró készülék vagy valamelyik alkatrészének típusjóváhagyása céljára benyújtott összes információt tartalmazza, köztük a 165/2014/EU rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében említett tanúsítványokat, valamint az e rendelet I. C. mellékletében meghatározott tesztek elvégzéséről készült jegyzőkönyveket, csakúgy mint rajzokat, fényképeket és egyéb idevágó dokumentumokat;

4. "információs csomag" : a papíralapú vagy elektronikus formátumú adatközlő mappa, minden olyan dokumentummal együtt, amelyet a típusjóváhagyó hatóság feladatköre ellátása során csatolt az adatközlő mappához, ideértve a típus-jóváhagyási folyamat végén a menetíró készüléknek vagy alkatrészének EK-típusbizonyítványát;

5. "az információs csomag tartalomjegyzéke" : az információs csomag számokkal ellátott részeit felsoroló és annak minden lényeges elemét azonosító dokumentum. A dokumentumban az EK-típusjóváhagyási folyamat egymást követő lépéseinek elkülöníthetőnek kell lenniük, és meg kell adni az információs csomag minden egyes felülvizsgálatának és aktualizálásának dátumát is;

6. "korai távészlelő eszköz" : a járműegység azon berendezése, amelyet célzott közúti ellenőrzések végzésére használnak;

7. "intelligens menetíró készülék" vagy "második generációs menetíró készülék" : a 165/2014/EU rendelet 8., 9. és 10. cikkének, valamint e rendelet I. C. mellékletének megfelelő digitális menetíró készülék;

8. "menetíró készülék alkatrésze" : a következő elemek valamelyike: járműegység, mozgásérzékelő, adatrögzítő lap, külső GNSS-eszköz és külső korai távészlelő eszköz;

9. "típusjóváhagyó hatóság" : a menetíró készülék vagy alkatrészei típusjóváhagyásának elvégzéséért, az engedélyezési eljárásért, valamint a típusbizonyítványok kiadásáért, illetve adott esetben visszavonásáért felelős tagállami hatóság, amely más tagállamok típusjóváhagyó hatóságainak viszonylatában kapcsolattartó pontként működik, és gondoskodik arról, hogy a gyártók eleget tegyenek az e rendelet követelményeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségeiknek;

10. "járműegység" :

a menetíró készülék, ide nem értve a mozgásérzékelőt és a mozgásérzékelőhöz tartozó csatlakozó kábeleket.

Egyetlen vagy a járműben különböző helyeken elhelyezett több egység alkothatja, valamint feldolgozó egységből, adatmemóriából, időmérő funkcióból, két intelligenskártyainterfész-eszközből (járművezető és járműkísérő), nyomtatóból, kijelzőből, csatlakozóból, a felhasználói inputok bevitelére szolgáló készülékekből, GNSS-vevőből és távoli kommunikációs eszközből áll.

A járműegység típusjóváhagyástól függően az alábbi alkatrészekből állhat:

- a járműegység önálló alkatrészként (a GNSS-vevővel és a távoli kommunikációs eszközzel),

- a járműegység háza (a távoli kommunikációs eszközzel), és a külső GNSS-eszköz,

- a járműegység háza (a GNSS-vevővel) és a külső távoli kommunikációs eszköz,

- a járműegység háza, a külső GNSS-eszköz és a külső távoli kommunikációs eszköz.

Ha a járműegység a járműben különböző helyeken elhelyezett több egységből áll, a járműegység fő alkotórésze az az egység, amely a feldolgozó egységet, az adatmemóriát és az időmérő funkciót tartalmazza.

A "járműegység (VU)" kifejezés a "járműegységet" vagy a "járműegység fő alkotórészét" jelöli.

3. cikk

Helyzetalapú szolgáltatások

(1) A gyártók kötelesek gondoskodni arról, hogy az intelligens menetíró készülékek kompatibilisek legyenek a Galileo navigációs rendszer és az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatási (EGNOS) rendszer által biztosított helyzetmeghatározási szolgáltatásokkal.

(2) A gyártók dönthetnek úgy is, hogy az (1) bekezdésben említett rendszerek mellett más műholdas navigációs rendszerekkel is biztosítják a kompatibilitást.

4. cikk

A menetíró készülékek és alkatrészeik típus-jóváhagyási eljárása

(1) A menetíró készülék vagy bármely alkatrészének vagy alkatrészei csoportjának típusjóváhagyására irányuló kérelmet a gyártó vagy meghatalmazottja nyújtja be az egyes tagállamok által kijelölt típusjóváhagyó hatóságokhoz. A kérelem az egyes alkatrészekkel kapcsolatos információkat tartalmazó adatközlő mappából áll, amely magában foglalja adott esetben a menetíró készülék kiegészítéséhez szükséges további alkatrészek típusbizonyítványait, valamint minden egyéb idevágó dokumentumot.

(2) A tagállamok minden olyan menetíró készülékre, azok alkatrészére, illetve alkatrészeik csoportjára megadják a típusjóváhagyást, amely megfelel az 1. cikk (2) vagy értelemszerűen (3) bekezdésében említett közigazgatási és műszaki követelményeknek. Ebben az esetben a típusjóváhagyó hatóság a kérelmezőnek az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintának megfelelő típusbizonyítványt állít ki.

(3) A típusjóváhagyó hatóság a gyártót vagy meghatalmazottját további információk benyújtására kérheti.

(4) A gyártó vagy meghatalmazottja annyi menetíró készüléket, illetve annyi alkatrészt bocsát a típusjóváhagyó hatóságok és a 165/2014/EU rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében említett tanúsítványok kiállításáért felelős jogi személyek rendelkezésére, amennyi alapján megfelelő módon elvégezhető a típus-jóváhagyási eljárás.

(5) Amennyiben a gyártó vagy meghatalmazottja a menetíró készülék bizonyos alkatrészeire vagy alkatrészcsoportjaira kér típusjóváhagyást, a típusjóváhagyó hatóságok rendelkezésére bocsátja az egyéb, már típusjóváhagyást kapott alkatrészeket, valamint a teljes menetíró készülék kialakításához szükséges egyéb részeket annak érdekében, hogy az említett hatóságok a szükséges teszteket el tudják végezni.

5. cikk

A típusjóváhagyások módosításai

(1) A gyártó vagy meghatalmazottja haladéktalanul tájékoztatja az eredeti típusjóváhagyást megadó típusjóváhagyó hatóságokat a menetíró készülék szoftverének vagy hardverének vagy a készülék legyártásához használt, az adatközlő mappába bejegyzett anyagok jellegének bármilyen módosításáról, és a típusjóváhagyás módosítására irányuló kérelmet nyújt be.

(2) A típusjóváhagyó hatóságok felülvizsgálhatják vagy kiterjeszthetik a meglévő típusjóváhagyást, vagy a módosítások jellegének és jellemzőinek megfelelően új típusjóváhagyást adhatnak ki.

"Felülvizsgálatra" akkor kerül sor, ha a típusjóváhagyó hatóság úgy ítéli meg, hogy a menetíró készülék szoftverének vagy hardverének, illetve a készülék legyártásához használt anyagok jellegének módosítása nem számottevő. Ebben az esetben a típusjóváhagyó hatóság kiadja az információs csomagot alkotó dokumentumok felülvizsgált változatát, amelyekben feltünteti a módosítások jellegét és az idevágó jóváhagyás megadásának időpontját. Az e követelménynek való megfelelés teljesíthető az információs csomag aktualizált, egységes szerkezetbe foglalt és az elvégzett módosítások részletes leírásával kiegészített változatával.

"Kiterjesztésre" akkor kerül sor, ha a típusjóváhagyó hatóság úgy ítéli meg, hogy a menetíró készülék szoftverének vagy hardverének, illetve a készülék legyártásához használt anyagok jellegének módosítása számottevő mértékű. Ebben az esetben új tesztek elvégzését kérheti, amiről tájékoztatja a gyártót vagy annak meghatalmazottját. Ha e tesztek eredménye megfelelőnek bizonyul, a típusjóváhagyó hatóság felülvizsgált típusbizonyítványt állít ki, amely a megadott kiterjesztés számát is tartalmazza. A típusbizonyítványban meg kell adni a kiterjesztés indokát és a dokumentum kiállításának időpontját.

(3) Az információs csomag tartalomjegyzékében fel kell tüntetni a típusjóváhagyás legutóbbi kiterjesztésének vagy felülvizsgálatának vagy a típusjóváhagyás legutóbbi aktualizálásának és egységes szerkezetbe foglalásának időpontját.

(4) Új típusjóváhagyásra akkor lehet szükség, ha a típusjóváhagyásban részesített menetíró készülék vagy alkatrészeinek kért módosításai új biztonsági vagy interoperabilitási tanúsítvány kiállítását vonnák maguk után.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. március 2-től kell alkalmazni.

Az I. C. melléklet azonban csak 2019. június 15-től alkalmazandó, a 16. függelék kivételével, amely 2016. március 2-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. C. MELLÉKLET

Kialakítási, tesztelési, beépítési és vizsgálati követelmények

BEVEZETÉS

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2. AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

2.1. Általános jellemzők

2.2. Funkciók

2.3. Üzemmódok

2.4. Biztonság

3. AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

3.1. A kártyabehelyezések és -kivételek nyomon követése

3.2. Sebesség-, helyzet- és távolságmérés

3.2.1. A megtett távolság mérése

3.2.2. Sebességmérés

3.2.3. Helyzetmérés

3.3. Időmérés

3.4. A járművezető tevékenységének nyomon követése

3.5. A járművezetési állapot nyomon követése

3.6. Adatbevitel a járművezetők által

3.6.1. Azon helyek bevitele, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek

3.6.2. A járművezető tevékenységével kapcsolatos adatok és a járművezető ITS-interfésszel kapcsolatos hozzájárulásának kézi bevitele

3.6.3. Különleges körülmények bevitele

3.7. A vállalkozások általi lezárások kezelése

3.8. Az ellenőrzési tevékenység nyomon követése

3.9. Események és/vagy hibák észlelése

3.9.1. "Érvénytelen kártya behelyezése"

3.9.2. "Kártyaütközés"

3.9.3. "Időátfedés"

3.9.4. "Járművezetés megfelelő kártya nélkül"

3.9.5. "Kártya behelyezése járművezetés közben"

3.9.6. "Utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása"

3.9.7. "Gyorshajtás"

3.9.8. "Áramellátás megszakadása"

3.9.9. "Kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel"

3.9.10. "A GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya"

3.9.11. "Kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel"

3.9.12. A "mozgásadatok hibája"

3.9.13 "A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás"

3.9.14. A "biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérlet"

3.9.15. "Időütközés"

3.9.16. Kártyahiba

3.9.17. Az "adatrögzítő készülék" hibája

3.10. Beépített és önellenőrző tesztek

3.11. Az adatmemória leolvasása

3.12. Rögzítés és tárolás az adatmemóriában

3.12.1. Készülékazonosítási adatok

3.12.1.1. Járműegység-azonosítási adatok

3.12.1.2. A mozgásérzékelő azonosítási adatai

3.12.1.3. A globális navigációs műholdrendszerek azonosítási adatai

3.12.2. Kulcsok és tanúsítványok

3.12.3. A járművezetői vagy műhelykártya behelyezési és kivételi adatai

3.12.4. A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

3.12.5. Azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a munkanapok kezdődnek, végződnek és/vagy ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét

3.12.6. A kilométer-számláló adatai

3.12.7. Részletes sebességadatok

3.12.8. Az eseményekkel kapcsolatos adatok

3.12.9. A hibákkal kapcsolatos adatok

3.12.10. Kalibrálási adatok

3.12.11. Időbeállítási adatok

3.12.12. Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

3.12.13. A vállalkozások általi lezárások adatai

3.12.14. A letöltési tevékenységre vonatkozó adatok

3.12.15. A különleges körülményekre vonatkozó adatok

3.12.16. A tachográfkártya adatai

3.13. A tachográfkártyák leolvasása

3.14. Rögzítés és tárolás a tachográfkártyákon

3.14.1. Rögzítés és tárolás az első generációs tachográfkártyákon

3.14.2. Rögzítés és tárolás a második generációs tachográfkártyákon

3.15. Kijelzés

3.15.1. Az alapértelmezett adatok kijelzése

3.15.2. Figyelmeztető kijelzés

3.15.3. A menü elérése

3.15.4. Egyéb kijelzett információk

3.16. Nyomtatás

3.17. Figyelmeztetések

3.18. Adatletöltés külső adathordozókra

3.19. Távoli kommunikáció a célzott közúti ellenőrzések céljára

3.20. Külső kiegészítő eszközök számára kiadott adatok

3.21. Kalibrálás

3.22. Közúti kalibrálási ellenőrzés

3.23. Időbeállítás

3.24. Teljesítményjellemzők

3.25. Anyagok

3.26. Jelölések

4. A TACHOGRÁFKÁRTYÁK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Látható adatok

4.2. Biztonság

4.3. Szabványok

4.4. Környezeti és elektromos előírások

4.5. Adattárolás

4.5.1. Az azonosítást és a kártya kezelését szolgáló elemi fájlok

4.5.2. Az integrált áramkörös kártyák azonosítása

4.5.2.1. Chipazonosítás

4.5.2.2. DIR (csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

4.5.2.3. ATR-információ (korlátozott, csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

4.5.2.4. Kiterjesztett hosszúságú információk (korlátozott, csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

4.5.3. Járművezetői kártya

4.5.3.1. Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.3.1.1. Alkalmazásazonosító

4.5.3.1.2. Kulcsok és tanúsítványok

4.5.3.1.3. A kártya azonosítása

4.5.3.1.4. A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.3.1.5. Kártyaletöltés

4.5.3.1.6. Információk a vezetői engedélyről

4.5.3.1.7. Az eseményekkel kapcsolatos adatok

4.5.3.1.8. A hibákkal kapcsolatos adatok

4.5.3.1.9. A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.3.1.10. Az üzemeltetett járművek adatai

4.5.3.1.11. A munkanap kezdő és/vagy végső helye

4.5.3.1.12. Kártyakapcsolati adatok

4.5.3.1.13. Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.3.1.14. A különleges körülményekre vonatkozó adatok

4.5.3.2. Második generációs tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.3.2.1. Alkalmazásazonosító

4.5.3.2.2. Kulcsok és tanúsítványok

4.5.3.2.3. A kártya azonosítása

4.5.3.2.4. A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.3.2.5. Kártyaletöltés

4.5.3.2.6. Információk a vezetői engedélyről

4.5.3.2.7. Az eseményekkel kapcsolatos adatok

4.5.3.2.8. A hibákkal kapcsolatos adatok

4.5.3.2.9. A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.3.2.10. Az üzemeltetett járművek adatai

4.5.3.2.11. A munkanap kezdő és/vagy végső helye (helységnév és földrajzi hely)

4.5.3.2.12. Kártyakapcsolati adatok

4.5.3.2.13. Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.3.2.14. A különleges körülményekre vonatkozó adatok

4.5.3.2.15. Az üzemeltetett járműegységek adatai

4.5.3.2.16. Azon helyek adatai, ahol a halmozott járművezetési idő elérte a három órát

4.5.4. Műhelykártya

4.5.4.1. Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.4.1.1. Alkalmazásazonosító

4.5.4.1.2. Kulcsok és tanúsítványok

4.5.4.1.3. A kártya azonosítása

4.5.4.1.4. A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.4.1.5. Kártyaletöltés

4.5.4.1.6. Kalibrálási és időbeállítási adatok

4.5.4.1.7. Az eseményekkel és a hibákkal kapcsolatos adatok

4.5.4.1.8. A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.4.1.9. Az üzemeltetett járművek adatai

4.5.4.1.10. A munkanapok kezdetére és/vagy végére vonatkozó adatok

4.5.4.1.11. Kártyakapcsolati adatok

4.5.4.1.12. Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.4.1.13. A különleges körülményekre vonatkozó adatok

4.5.4.2. Második generációs tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.4.2.1. Alkalmazásazonosító

4.5.4.2.2. Kulcsok és tanúsítványok

4.5.4.2.3. A kártya azonosítása

4.5.4.2.4. A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.4.2.5. Kártyaletöltés

4.5.4.2.6. Kalibrálási és időbeállítási adatok

4.5.4.2.7. Az eseményekkel és a hibákkal kapcsolatos adatok

4.5.4.2.8. A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.4.2.9. Az üzemeltetett járművek adatai

4.5.4.2.10. A munkanapok kezdetére és/vagy végére vonatkozó adatok

4.5.4.2.11. Kártyakapcsolati adatok

4.5.4.2.12. Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.4.2.13. Az üzemeltetett járműegységek adatai

4.5.4.2.14. Azon helyek adatai, ahol a halmozott járművezetési idő elérte a három órát

4.5.4.2.15. A különleges körülményekre vonatkozó adatok

4.5.5. Ellenőrzőkártya

4.5.5.1. Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.5.1.1. Alkalmazásazonosító

4.5.5.1.2. Kulcsok és tanúsítványok

4.5.5.1.3. A kártya azonosítása

4.5.5.1.4. A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.5.1.5. Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.5.2. Második generációs (G2) tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.5.2.1. Alkalmazásazonosító

4.5.5.2.2. Kulcsok és tanúsítványok

4.5.5.2.3. A kártya azonosítása

4.5.5.2.4. A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.5.2.5. Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.6. Vállalkozáskártya

4.5.6.1. Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.6.1.1. Alkalmazásazonosító

4.5.6.1.2. Kulcsok és tanúsítványok

4.5.6.1.3. A kártya azonosítása

4.5.6.1.4. A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.6.1.5. A vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.6.2. Második generációs (G2) tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.6.2.1. Alkalmazásazonosító

4.5.6.2.2. Kulcsok és tanúsítványok

4.5.6.2.3. A kártya azonosítása

4.5.6.2.4. A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.6.2.5. A vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatok

5. AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE

5.1. Beépítés

5.2. Illesztési címke

5.3. Plombák

6. ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK ÉS JAVÍTÁSOK

6.1. Szerelők, műhelyek és járműgyártók jóváhagyása

6.2. Új vagy javított alkatrészek ellenőrzése

6.3. A beépítés vizsgálata

6.4. Időszakos vizsgálatok

6.5. A hibák mérése

6.6. Javítások

7. KÁRTYAKIBOCSÁTÁS

8. AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉKEK ÉS A TACHOGRÁFKÁRTYÁK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

8.1. Általános szempontok

8.2. Biztonsági tanúsítvány

8.3. Működési tanúsítvány

8.4. Interoperabilitási tanúsítvány

8.5. Típusbizonyítvány

8.6. Különleges eljárás: első interoperabilitási tanúsítványok második generációs adatrögzítő készülékek és tachográfkártyák számára

BEVEZETÉS

Első generációs digitális menetíró rendszereket 2006. május 1. óta alkalmaznak. Ezek a készülékek a belföldi fuvarozásban élettartamuk végéig használhatók. A nemzetközi fuvarozásban ellenben 15 évvel e bizottsági rendelet hatálybalépését követően minden járművet az előírásoknak megfelelő, második generációs intelligens menetíró készülékkel kell felszerelni, mely használatát e rendelet vezeti be.

E melléklet azokat a követelményeket határozza meg, amelyek a második generációs adatrögzítő készülékekre és tachográfkártyákra vonatkoznak. Bevezetésük időpontjától kezdve kötelező lesz második generációs adatrögzítő készülékeket beépíteni az első alkalommal nyilvántartásba vett járművekbe, és második generációs tachográfkártyákat kell kiadni.

A második generációs menetíró rendszerek zökkenőmentes bevezetése érdekében

- a második generációs tachográfkártyákat úgy kell megtervezni, hogy első generációs járműegységekben is használni lehessen őket,

- bevezetésük időpontjában nem kell az érvényes első generációs tachográfkártyákat lecserélni.

Így a járművezetők mindkét rendszert használhatják majd egyedi járművezetői kártyájukat megtartva.

A második generációs adatrögzítő készülékek kalibrálása azonban csak második generációs műhelykártyákkal lesz lehetséges.

E melléklet az első és a második generációs menetíró rendszerek közötti interoperabilitással kapcsolatos összes követelményt tartalmazza.

A 15. függelék további információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a két rendszer egyidejű használata miként valósítható meg.

Függelékek listája

1. függelék: ADATSZÓTÁR

2. függelék: A TACHOGRÁFKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. függelék: PIKTOGRAMOK

4. függelék: KINYOMATOK

5. függelék: KIJELZÉS

6. függelék: ELŐLAPI KALIBRÁLÁSI ÉS LETÖLTŐ CSATLAKOZÓ

7. függelék: ADATLETÖLTÉSI PROTOKOLLOK

8. függelék: KALIBRÁLÁSI PROTOKOLL

9. függelék: TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ÉS A MINIMÁLISAN ELŐÍRT TESZTEK JEGYZÉKE

10. függelék: BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

11. függelék: KÖZÖS BIZTONSÁGI MECHANIZMUSOK

12. függelék: A GLOBÁLIS NAVIGÁCIÓS MŰHOLDRENDSZEREN (GNSS-RENDSZEREN) ALAPULÓ HELYZETMEGHATÁROZÁS

13. függelék: ITS-INTERFÉSZ

14. függelék: TÁVOLI KOMMUNIKÁCIÓS FUNKCIÓ

15. függelék: MIGRÁLÁS: KÜLÖNFÉLE GENERÁCIÓJÚ KÉSZÜLÉKEK EGYÜTTES MŰKÖDTETÉSE

16. függelék: AZ M1 ÉS N1 KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEKBE ÉPÍTENDŐ ADAPTER

1 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ebben a mellékletben:

a) "aktiválás":

az a szakasz, amelyben a menetíró készülék a műhelykártya használata révén teljes mértékben üzemképessé válik, és valamennyi funkcióját üzembe helyezi, beleértve a biztonsági funkciókat is;

b) "hitelesítés":

azon funkció, amelynek célja a személyazonosság megállapítása és ellenőrzése;

c) "hitelesség":

az ellenőrizhető személyazonosságú felektől származó információk tulajdonsága;

d) "beépített teszt (BIT)":

olyan, kérésre végrehajtott tesztek, amelyeket a kezelő vagy valamely külső berendezés indít el;

e) "naptári nap":

00 óra 00 perctől 24 óra 00 percig terjedő nap. Minden naptári nap az egyeztetett világidőhöz (UTC) viszonyítandó;

f) intelligens menetíró készülék "kalibrálása":

az adatmemóriában tárolandó járműparaméterek frissítése vagy megerősítése. A járműparaméterek magukban foglalják a jármű azonosító adatait (jármű jármű-azonosító száma [VIN], rendszáma [VRN] és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam), valamint a jármű jellemzőit (w, k, l, abroncsméret; a sebességkorlátozó készülék beállítása [adott esetben], az aktuális UTC idő, a kilométer-számláló aktuális értéke); az adatrögzítő készülék kalibrálása során minden, a típusjóváhagyás szempontjából lényeges plomba típusát és azonosítóját el kell menteni az adatmemóriába;

az UTC idő aktualizálását, illetve megerősítését nem kalibrálásnak, hanem időbeállításnak kell tekinteni, amennyiben ez nem mond ellent a 409. követelménynek;

az adatrögzítő készülék kalibrálásához műhelykártya használata szükséges;

g) "kártyaszám":

azon 16 alfanumerikus karakterből álló szám, amely egyértelműen azonosítja a tachográfkártyát egy tagállamon belül. A kártyaszám magában foglalja a kártya konszekutív indexét (adott esetben), a kártyacsereindexet és a kártya megújítási indexét;

a kártya egyértelmű azonosítása tehát a kiállító tagállam kódjával és a kártyaszámmal lehetséges;

h) "a kártya konszekutív indexe":

a kártyaszám tizennegyedik alfanumerikus karaktere, amely arra szolgál, hogy a több tachográfkártyát is átvenni jogosult társaságnak, műhelynek vagy ellenőrző hatóságnak kibocsátott különböző kártyákat megkülönböztesse. A társaság, a műhely vagy az ellenőrző hatóság egyértelmű azonosítása a kártyaszám első 13 karakterével lehetséges;

i) "a kártya megújítási indexe":

a kártyaszám tizenhatodik alfanumerikus karaktere, melyet a tachográfkártya minden egyes megújítása alkalmával eggyel növelnek;

j) "kártyacsereindex":

a kártyaszám tizenötödik alfanumerikus karaktere, melyet a tachográfkártya minden egyes cseréje alkalmával eggyel növelnek;

k) "a jármű jellemző együtthatója":

az a jellemző számérték, amely megadja a jármű és az adatrögzítő készülék közötti kapcsolatot biztosító alkatrész (sebességváltó kimenőtengelye vagy a keréktengely) által azon idő alatt kibocsátott kimenő jel értékét, mialatt a jármű a 414. követelményben meghatározott rendes vizsgálati feltételek mellett egy kilométernyi távolságot megtesz. A jellemző együtthatót kilométerenkénti impulzusszámban (w = ... imp/km) kell kifejezni;

l) "vállalkozáskártya":

egy tagállam hatóságai által azon fuvarozási vállalkozások részére kiállított tachográfkártya, amelyek menetíró készülékkel felszerelt járműveket kötelesek üzemeltetni; e kártya azonosítja a fuvarozási vállalkozást, és lehetővé teszi a menetíró készülékben tárolt, az adott fuvarozási vállalkozás által lezárt adatok megjelenítését, letöltését és kinyomtatását;

m) "az adatrögzítő készülék állandója":

az egy kilométernyi megtett távolság kijelzéséhez és rögzítéséhez szükséges bemenő jel értékét megadó jellemző számérték; ezen állandót kilométerenkénti impulzusszámban (k = ... imp/km) kell kifejezni;

n) a "megszakítás nélküli járművezetési időt" az adatrögzítő készülék számítja ki a következő módon ( 3 ):

a megszakítás nélküli járművezetési időt egy meghatározott járművezető utolsó KÉSZENLÉTE vagy SZÜNETE/PIHENÉSE vagy legalább 45 perces ISMERETLEN ( 4 ) időszaka óta eltelt mindenkori halmozott járművezetési idejeként kell kiszámítani (ez az időszak az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében több rövidebb időszakból is állhat). A számítások céljára a járművezetői kártyán rögzített korábbi tevékenységeket is szükség szerint figyelembe kell venni. Amennyiben a járművezető nem helyezte be a kártyáját, a számítások azokon az adatokon alapulnak, amelyeket a memória a megfelelő időtartam (amikor nem volt kártya a készülékben) és a megfelelő kártyaolvasó egység vonatkozásában tárol;

o) "ellenőrzőkártya":

egy tagállam hatóságai által az illetékes nemzeti ellenőrző hatóság részére kiállított tachográfkártya, amely azonosítja az ellenőrző szervet és opcionálisan az ellenőrző tisztviselőt, valamint lehetővé teszi az adatmemóriában vagy a járművezetői kártyán és opcionálisan a műhelykártyán tárolt adatokhoz való hozzáférést leolvasás, nyomtatás és/vagy letöltés céljából.

A kártya egyben lehetővé teszi, hogy a közúti ellenőrzések során kalibrálást végezzenek, és hozzáférést biztosít a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt leolvasó adataihoz.

p) a "halmozott pihenőidőt" az adatrögzítő készülék számítja ki a következő módon (3) :

a halmozott pihenőidőt egy meghatározott járművezető utolsó KÉSZENLÉTE vagy SZÜNETE/PIHENÉSE vagy legalább 45 perces ISMERETLEN (4) időszaka óta eltelt mindenkori halmozott KÉSZENLÉTE vagy SZÜNETE/PIHENÉSE vagy legalább 15 perces ISMERETLEN (4) időszakai összegeként kell kiszámítani (ez az időszak az 561/2006/EK rendelet értelmében több rövidebb időszakból is állhat).

A számítások céljára a járművezetői kártyán rögzített korábbi tevékenységeket is szükség szerint figyelembe kell venni. Az ismeretlen, negatív tartamú (az ismeretlen időszak kezdete > az ismeretlen időszak vége), két különböző adatrögzítő készülék közötti időátfedésekből eredő időszakokat nem kell a számításnál figyelembe venni.

Amennyiben a járművezető nem helyezte be a kártyáját, a számítások azokon az adatokon alapulnak, amelyeket a memória a megfelelő időtartam (amikor nem volt kártya a készülékben) és a megfelelő kártyaolvasó egység vonatkozásában tárol;

q) "adatmemória":

az adatrögzítő készülékbe épített elektronikus adattároló berendezés;

r) "digitális aláírás":

egy adatblokkhoz csatolt olyan adat vagy az adatblokk olyan titkosított átalakítása, amelynek révén az adatblokk címzettje meggyőződhet az adatblokk hitelességéről és integritásáról;

s) "letöltés":

a járműegység adatmemóriájában vagy a tachográfkártya memóriájában tárolt teljes adatkészletnek vagy annak egy részének a digitális aláírással együtt történő lemásolása azzal a feltétellel, hogy a tárolt adatok nem módosulnak és nem vesznek el.

A digitális menetíró készülékekbe szánt járműegységek gyártóinak, valamint az adatfájlok letöltésére tervezett és szánt berendezések gyártóinak minden ésszerű lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az ilyen adatok letöltése a lehető legkisebb időveszteséget okozza a fuvarozási vállalkozások vagy járművezetők számára.

A részletes sebességadatok letöltése nem feltétlenül szükséges az 561/2006/EK rendeletnek való megfelelés megállapításához, hanem egyéb célokat szolgálhat, például balesetek kivizsgálását;

t) "járművezetői kártya":

valamely tagállam hatóságai által egy adott járművezető részére kiállított tachográfkártya, amely azonosítja a járművezetőt, és lehetővé teszi a járművezető tevékenységére vonatkozó adatok tárolását;

u) "gumiabroncsok tényleges kerülete":

azon távolságok átlaga, amelyet a járművet mozgató egyes kerekek (hajtókerekek) egy teljes fordulat során megtesznek. E távolságokat a 414. követelményben meghatározott rendes vizsgálati feltételek mellett kell lemérni, és "l = ... mm" formában kell kifejezni. A járműgyártók e távolságmérést elméleti számítással is helyettesíthetik, amelynek során a terheletlen menetkész jármű tömegének tengelyek közötti eloszlásából indulnak ki ( 6 ). Az ilyen elméleti számításra vonatkozó módszerek csak akkor alkalmazhatók, ha azokat a tagállam illetékes hatósága jóváhagyja, és e számításokat még a menetíró készülék aktiválása előtt el kell végezni.

v) "esemény":

az intelligens menetíró készülék által észlelt olyan rendellenes művelet, amely feltételezhetően csalási kísérlet eredménye;

w) "külső GNSS-eszköz":

olyan eszköz, amely magában foglalja a GNSS-vevőt - abban az esetben, amikor a járműegység nem egyetlen egység -, valamint azokat a további alkatrészeket, amelyek a helyzetmeghatározási adatoknak a járműegység többi része felé való kommunikációjának védelmére szolgálnak;

x) "hiba":

az intelligens menetíró készülék által észlelt olyan rendellenes művelet, amely feltételezhetően egy berendezés hibás működésének vagy meghibásodásának eredménye;

y) "GNSS-vevő":

olyan elektronikus készülék, amely veszi és digitálisan feldolgozza egy vagy több globális navigációs műholdrendszer (angol rövidítéssel GNSS) jeleit a jármű helyzetére, sebességére és az időre vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása érdekében;

z) "beépítés":

a menetíró készülék beszerelése a járműbe;

aa) "interoperabilitás":

a rendszerek és az alapjukat képező üzleti folyamatok adatcserére és információmegosztásra való képessége;

bb) "interfész":

rendszerek közötti felület, amely az összekapcsolódást és interakciót lehetővé tévő közegként szolgál;

cc) "helyzet":

a jármű földrajzi koordinátái egy adott pillanatban;

dd) "mozgásérzékelő":

a menetíró készülék azon része, amely jelet bocsát ki a jármű sebességének és/vagy megtett távolságának jelzésére;

ee) "nem érvényes kártya":

olyan kártya, amely hibásnak bizonyul, vagy amelynek a kezdeti hitelesítése nem sikerült, vagy amely nem érte még el érvényességi idejének kezdetét, illetve amelynek már lejárt az érvényességi ideje;

ff) "nyílt szabvány":

olyan szabvány, amelynek leírása szerepel egy díjmentesen vagy névleges díj ellenében hozzáférhető dokumentumban, amelynek sokszorosítása, terjesztése vagy felhasználása díjmentesen vagy névleges díj ellenében engedélyezett;

gg) "menetíró készülék nem szükséges":

az az eset, amikor az adatrögzítő készülék használata - az 561/2006/EGK rendelet előírásainak megfelelően - nem szükséges;

hh) "gyorshajtás":

a jármű engedélyezett sebességének túllépése, amely definíció szerint az a 60 másodpercet meghaladó időszak, amely alatt a jármű mért sebessége meghaladja a 92/6/EGK tanácsi irányelv legutóbb módosított változatában ( 7 ) a sebességkorlátozó készülékek beállítására meghatározott legnagyobb értéket;

ii) "időszakos vizsgálat":

annak ellenőrzésére végzett műveletek sorozata, hogy a menetíró készülék megfelelően működik, beállításai megfelelnek a jármű paramétereinek, és nem csatlakozik hozzá manipulációs eszköz;

jj) "nyomtató":

az adatrögzítő készülék azon összetevője, amely biztosítja a tárolt adatok kinyomtatását;

kk) "korai távészleléssel történő kommunikáció":

a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt eszköz és a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt leolvasó közötti kommunikáció célzott közúti ellenőrzések alatt, amelyeket az adatrögzítő készüléken végzett esetleges manipulációk és visszaélések korai távészlelésének céljára végeznek;

ll) "távoli kommunikációs eszköz" vagy "korai távészlelő eszköz":

a járműegység azon berendezése, amelyet célzott közúti ellenőrzések végzésére használnak;

mm) "a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt leolvasó":

az ellenőrző tisztviselők által a célzott közúti ellenőrzések során használt rendszer;

nn) "megújítás":

egy új tachográfkártya kibocsátása abban az esetben, amikor a meglévő kártya érvényességi ideje lejárt, vagy a kártya meghibásodott, és a kibocsátó hatósághoz visszaküldték. Megújításkor mindenképpen meg kell győződni arról, hogy nem létezik-e egy időben két érvényes kártya;

oo) "javítás":

egy mozgásérzékelő, egy járműegység vagy egy kábel bármely olyan javítása, amelyhez az áramellátás kiiktatása, a menetíró készülék más alkatrészektől történő elválasztása, illetve a mozgásérzékelő vagy a járműegység felnyitása szükséges;

pp) "kártyacsere":

új kártya kibocsátása egy meglévő tachográfkártya pótlására, amelyről bejelentették, hogy elveszett, ellopták vagy meghibásodott, és nem küldték vissza a kibocsátó hatósághoz. A cserénél mindig felmerül annak kockázata, hogy egy időben két érvényes kártya létezik;

qq) "biztonsági tanúsítás":

az az eljárás, melynek során egy Common Criteria szerinti tanúsító szerv tanúsítja, hogy a vizsgálandó adatrögzítő készülék (vagy annak valamely alkatrésze), illetve tachográfkártya megfelel az idevágó védelmi profilban meghatározott biztonsági követelményeknek;

rr) "önellenőrzés":

az adatrögzítő készülék által a hibák észlelése érdekében ciklikusan és automatikusan végrehajtott tesztek;

ss) "időmérés":

az egyeztetett világidő (UTC) folyamatos, digitális rögzítése;

tt) "időbeállítás":

az aktuális idő kiigazítása; e kiigazítás lehet automatikus, rendszeres időközönkénti, referenciaként a GNSS-vevő által szolgáltatott idő felhasználásával vagy pedig kalibrálás közben végzett beállítás;

uu) "abroncsméret":

az abroncsok (külső hajtókerekek) méreteinek megjelölése a 92/23/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) legutóbbi módosításának megfelelően;

vv) "jármű azonosítása":

a jármű azonosítására szolgáló számok: a jármű rendszáma (VRN) a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam megjelölésével, valamint a jármű jármű-azonosító száma (VIN) ( 9 );

ww) az adatrögzítő készülékben történő számítást szolgáló "hét" szó:

a hétfő 00.00 óra UTC időponttól a vasárnap 24.00 óráig terjedő időszak;

xx) "műhelykártya":

valamely tagállam által jóváhagyott menetírógyártó, -szerelő, járműgyártó vagy műhely kijelölt személyzete részére az adott tagállam hatóságai által kiadott tachográfkártya, amely azonosítja a kártyatulajdonost és lehetővé teszi a menetíró készülék tesztelését, kalibrálását, aktiválását és/vagy az arról való letöltést;

yy) "adapter":

a jármű sebességének és/vagy megtett távolságának jelzésére folyamatosan jelet kibocsátó eszköz, amely nem tartozik a független mozgásérzékeléshez használt berendezések kategóriájába, és:

- kizárólag a (2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 10 ) legutóbb módosított változatának II. mellékletében található meghatározások szerinti) M1 és N1 kategóriájú járművekbe építik be,

- abban az esetben építik be, ha mechanikai okokból más típusú mozgásérzékelő nem építhető be, jóllehet az megfelel az ebben a mellékletben és e melléklet 1-15. függelékében foglalt előírásoknak,

- a járműegység és azon pont közé építik be, ahol az integrált érzékelők vagy alternatív interfészek a sebességre/megtett távolságra vonatkozó impulzusokat generálják,

- a járműegység szempontjából tekintve az adapter viselkedése ugyanolyan, mintha a járműegységre egy, az e mellékletben és e melléklet 1-16. függelékében foglalt előírásoknak megfelelő mozgásérzékelőt csatlakoztatnának.

Az ilyen adapternek a fent leírt járművekbe történő beépítésével lehetővé válik az e mellékletben foglalt valamennyi követelménynek megfelelő járműegység beépítése és megfelelő alkalmazása;

az ilyen járművek esetében az intelligens menetíró készüléknek a szükséges kábelek, az adapter és a járműegység is részét képezik;

zz) "adatok integritása":

a tárolt adatok pontossága és konzisztenciája, amely abban nyilvánul meg, hogy egy adatrekord két frissítése között nem mutatkozik különbség az adatokban. Az integritás azt jelenti, hogy az adatok az eredeti adatok pontos másolatai, azaz nem sérültek sem a tachográfkártyára vagy egy kijelölt berendezésre való írás és a kártyáról vagy a berendezésről való leolvasás, sem pedig az adatátvitel folyamata során, történjen az bármilyen kommunikációs csatornán;

aaa) "adatvédelem":

azok az átfogó műszaki intézkedések, amelyeket a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 11 ), valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 12 ) megállapított elvek megfelelő végrehajtása érdekében alkalmaznak;

bbb) "intelligens menetíró rendszer":

az adatrögzítő készülék, a tachográfkártyák, valamint e rendszerek kialakítása, beépítése, használata, tesztelése és ellenőrzése során minden közvetlenül vagy közvetve egymásra ható berendezés, mint például kártyák, a távoli kommunikációhoz használt leolvasó és az adatok letöltésére vagy elemzésére, illetve a biztonsági elemek kalibrálására, generálására, kezelésére vagy bevezetésére stb. szolgáló bármilyen egyéb berendezések;

ccc) "a bevezetés időpontja":

36 hónappal a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 13 ) 11. cikkében említett részletes rendelkezések hatálybalépését követően.

Az a dátum, amelyet követően az első alkalommal nyilvántartásba vett járműveket/járműveknek:

- fel kell szerelni műholdas navigációs rendszeren alapuló helyzetmeghatározási szolgáltatáshoz csatlakoztatott menetíró készülékkel,

- mozgás közben képesnek kell lenniük arra, hogy továbbítsák a célzott közúti ellenőrzésekhez szükséges adatokat az illetékes ellenőrző hatóságoknak,

- el lehet látni szabványosított interfészekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy egy külső eszköz a menetíró készülékek által rögzített vagy előállított adatokat működési üzemmódban használni tudja;

ddd) "védelmi profil":

a Common Criteria szabvány szerinti tanúsítási folyamat során használt dokumentum, amely az információvédelemre vonatkozó biztonsági követelmények leírását tartalmazza, függetlenül a követelmények végrehajtásától;

eee) "a GNSS pontossága":

a menetíró készülékek helyzetének globális navigációs műholdrendszerrel való feljegyzésének összefüggésében a vízszintes pontossághígulás (HDOP) értéke, amelyet a rendelkezésre álló GNSS-rendszer által begyűjtött HDOP-értékek minimumaként számítanak ki;

fff) "halmozott járművezetési idő":

egy adott jármű vezetési perceinek összesített számát jelölő érték.

A halmozott vezetési idő a VEZETÉSNEK tekintett összes percnek az adatrögzítő készülék vezetői tevékenységek ellenőrzését szolgáló funkciója általi folyamatos számolása, amelyet csak arra használnak, hogy kiváltsák a jármű helyzetének rögzítését valahányszor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét. A halmozás az adatrögzítő készülék aktiválásakor kezdődik. Más körülmény, például "menetíró készülék nem szükséges" vagy kompon/vonaton megtett út" nem befolyásolja.

A halmozott járművezetési idő értéket nem szánják megjelenítésre, nyomtatásra vagy letöltésre.

2 AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

2.1 Általános jellemzők

Az adatrögzítő készülék rendeltetése, hogy rögzítse, tárolja, kijelezze és kinyomtassa a járművezető tevékenységére vonatkozó kimeneti adatokat.

Az e melléklet rendelkezéseinek megfelelő adatrögzítő készülékkel felszerelt minden járművön sebességkijelzőnek és kilométer-számlálónak is kell lennie. Az adatrögzítő készülék maga is tartalmazhatja e funkciókat.

(01) Az adatrögzítő készülék kábelekből, egy mozgásérzékelőből és egy járműegységből áll.

(02) A mozgásérzékelők és a járműegységek közötti interfésznek meg kell felelnie a 11. függelék követelményeinek.

(03) A járműegységnek a 12. függelék előírásai szerint globális navigációs műholdrendszer(ek)hez kell csatlakoznia.

(04) A járműegységnek a 14. függelék előírásai szerint kommunikálnia kell a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt leolvasókkal.

(05) A járműegység magában foglalhat egy, a 13. függelékben meghatározott ITS-interfészt.

Az adatrögzítő készüléket további interfészek és/vagy az opcionális ITS-interfész segítségével egyéb eszközökhöz is csatlakoztatni lehet.

(06) Amennyiben az adatrögzítő készülékbe pótlólagos berendezést vagy funkciót építenek be, illetve ahhoz ilyen berendezést kapcsolnak, ezek - függetlenül attól, hogy jóváhagyottak-e vagy sem - nem kelthetnek zavart az adatrögzítő készülék megfelelő és üzembiztos működésében, és elméletileg sem lehetnek alkalmasak erre, továbbá nem lehetnek ellentétesek e rendelet rendelkezéseivel.

Az adatrögzítő készülék használói tachográfkártyával azonosítják magukat.

(07) Az adatrögzítő készülék szelektív hozzáférési jogokat biztosít az adatokhoz és funkciókhoz a felhasználó típusa és/vagy személyazonossága szerint.

Az adatrögzítő készülék rögzíti, és a memóriájában, a távoli kommunikációt lehetővé tevő eszközön, valamint a tachográfkártyán tárolja az adatokat.

Ez a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvnek ( 14 ), az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelvnek ( 15 ), valamint a 165/2014/EU rendelet 7. cikkének megfelelően történik.

2.2 Funkciók

(08) Az adatrögzítő készülék a következő funkciókat látja el:

- a kártyabehelyezések és -kivételek nyomon követése,

- sebesség-, távolság- és helyzetmérés,

- időmérés,

- a járművezető tevékenységének nyomon követése,

- a járművezetési állapot nyomon követése,

- a járművezetők által végzett kézi adatbevitel:

-

- azon helyek bevitele, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek,

- a járművezető tevékenységének kézi bevitele,

- különleges körülmények bevitele,

- vállalkozás általi lezárás kezelése,

- az ellenőrzési tevékenység nyomon követése,

- események és/vagy hibák észlelése,

- beépített és önellenőrző tesztek,

- az adatmemória leolvasása,

- rögzítés és tárolás az adatmemóriában,

- a tachográfkártya leolvasása,

- rögzítés és tárolás a tachográfkártyákon,

- kijelzés,

- nyomtatás,

- figyelmeztetés,

- adatletöltés külső adathordozókra,

- távoli kommunikáció a célzott közúti ellenőrzések céljára,

- kimenő adatok továbbítása kiegészítő készülékekre,

- kalibrálás,

- közúti kalibrálási ellenőrzés,

- időbeállítás.

2.3 Üzemmódok

(09) Az adatrögzítő készülék négy üzemmóddal rendelkezik:

- működési üzemmód,

- ellenőrzési üzemmód,

- kalibrálási üzemmód,

- vállalkozási üzemmód.

(10) Az adatrögzítő készüléknek a kártyainterfész-eszközbe behelyezett érvényes tachográfkártyáknak megfelelően az alábbi üzemmódokba kell kapcsolnia. Az üzemmód meghatározása szempontjából a tachográfkártya generációja lényegtelen, az a fontos, hogy a behelyezett kártya érvényes legyen. A második generációs járműegységbe helyezett első generációs műhelykártyát mindig érvénytelennek kell tekinteni.

ÜzemmódJárművezetői kártyaolvasó egység
Nincs kártyaJárművezetői kártyaEllenőrzőkártyaMűhelykártyaVállalkozáskártya
Járműkísérői kártyaolvasó egységNincs kártyaműködésiműködésiellenőrzésikalibrálásivállalkozási
Járművezetői kártyaműködésiműködésiellenőrzésikalibrálásivállalkozási
Ellenőrzőkártyaellenőrzésiellenőrzésiellenőrzési (*1)működésiműködési
Műhelykártyakalibrálásikalibrálásiműködésikalibrálási (*1)működési
Vállalkozáskártyavállalkozásivállalkozásiműködésiműködésivállalkozási (*1)
(*1) Az ilyen helyzetekben az adatrögzítő készülék csak a járművezetői kártyaolvasó egységbe helyezett tachográfkártyát használhatja.

(11) A készülék a behelyezett nem érvényes kártyákat figyelmen kívül hagyja, azonban az adatok lejárt kártyáról való kijelzésének, kinyomtatásának vagy letöltésének lehetségesnek kell lennie.

(12) A 2.2. pontban felsorolt minden funkciónak minden üzemmódban működnie kell, az alábbi kivételekkel:

- a kalibrálási funkció csak a kalibrálási üzemmódban hozzáférhető,

- a közúti kalibrálási ellenőrzési funkció csak az ellenőrzési üzemmódban hozzáférhető,

- a vállalkozás általi lezárás kezelése funkció csak a vállalkozási üzemmódban hozzáférhető,

- az ellenőrzési tevékenységek nyomon követése funkció csak az ellenőrzési üzemmódban működik,

- a letöltési funkció a működési üzemmódban nem hozzáférhető (a 193. követelmény szerinti esetek kivételével), kivéve a járművezetői kártya adatainak letöltése során, amikor más kártya nincs behelyezve a járműegységbe.

(13) Az adatrögzítő készülék bármely adatot kiadhat kijelzésre, kinyomtatásra vagy külső interfészre a következő kivételekkel:

- a működési üzemmódban minden olyan személyazonosítót (családi név és utónév[nevek]), amely nem felel meg a behelyezett tachográfkártyának, ki kell takarni, és minden olyan kártyaszámot, amely nem felel meg a behelyezett tachográfkártyának, részlegesen ki kell iktatni (minden második karaktert - balról jobbra haladva - ki kell iktatni),

- a vállalkozási üzemmódban a járművezetőre vonatkozó adatok (102., 105. és 108. követelmény) csak olyan időszakokban jelezhetők ki, amikor nincs lezárás, illetve másik vállalkozás (amelyet a vállalkozáskártya számának első 13 karaktere azonosít) sem hajt végre lezárást,

- amennyiben nem helyeztek kártyát az adatrögzítő készülékbe, csak a járművezetővel kapcsolatos adatok jelezhetők ki az adott és az azt megelőző nyolc naptári napra vonatkozóan,

- a járműegységből származó személyes adatokat a járműegység ITS-interfésze csak abban az esetben adhatja ki, ha az a járművezető, akire az adatok vonatkoznak, hozzájárulását adta, és a hozzájárulást ellenőrizték,

- a járműegységek üzemeltetésének szokásos érvényességi ideje 15 év, mely időszak azon a napon kezdődik, amelytől a járműegység tanúsítványai érvényesek, a járműegységeket azonban kizárólag adatletöltés céljára további 3 hónapig használni lehet.

2.4 Biztonság

A rendszerbiztonság célja az adatmemória következő módon történő védelme: az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és az adatok manipulációjának megakadályozása és minden, erre irányuló kísérlet felderítése, a mozgásérzékelő és a járműegység között kicserélt adatok integritásának és hitelességének védelme, az adatrögzítő készülék és a tachográfkártyák között kicserélt adatok integritásának és hitelességének védelme, a járműegység és adott esetben a külső GNSS-eszköz között kicserélt adatok integritásának és hitelességének védelme, csakúgy mint az ellenőrzés céljára végzett, korai távészleléssel történő kommunikáció során kicserélt adatok titkosságának, integritásának és hitelességének védelme, valamint a letöltött adatok integritásának és hitelességének védelme.

(14) A rendszerbiztonság elérése érdekében a következő alkatrészeknek meg kell felelniük a védelmi profiljukban meghatározott biztonsági követelményeknek, amint azt a 10. függelék előírja:

- járműegység,

- tachográfkártya,

- mozgásérzékelő,

- külső GNSS-eszköz (a védelmi profil csak a külső GNSS-változat esetében szükséges, és csak arra vonatkozik).

3 AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

3.1 A kártyabehelyezések és -kivételek nyomon követése

(15) Az adatrögzítő készülék ellenőrzi a kártyainterfész-eszközt, és felismeri a kártyabehelyezéseket és -kivételeket.

(16) A kártyabehelyezéskor az adatrögzítő készülék érzékeli, hogy a behelyezett kártya érvényes tachográfkártya-e, ha igen, akkor azonosítja a kártya típusát és generációját.

Ha az adatrögzítő készülékbe korábban egy ugyanolyan számú, de nagyobb megújítási indexű kártyát helyeztek, a kártyát érvénytelennek kell nyilvánítani.

Ha az adatrögzítő készülékbe korábban egy ugyanolyan számú és megújítási indexű, de nagyobb csereindexű kártyát helyeztek, a kártyát érvénytelennek kell nyilvánítani.

(17) Az adatrögzítő készüléknek a 15. függeléknek megfelelően (MIG003) az első generációs tachográfkártyákat érvénytelennek kell tekintenie, ha valamely műhely beszüntette az első generációs tachográfkártyák használatának lehetőségét.

(18) A második generációs adatrögzítő készülékbe helyezett első generációs műhelykártyákat érvénytelennek kell tekinteni.

(19) Az adatrögzítő készüléket úgy kell megtervezni, hogy a tachográfkártyák a kártyainterfész-eszközbe való megfelelő behelyezés esetén abban a helyzetben rögzüljenek.

(20) A tachográfkártya kioldása csak akkor lehetséges, ha a jármű álló helyzetben van, a megfelelő adatok a kártyán tárolásra kerültek, és a felhasználó egy szándékos, erre irányuló műveletet végez.

3.2 Sebesség-, helyzet- és távolságmérés

(21) A sebesség- és távolságmérési adatok fő forrása a mozgásérzékelő (az adapter részét is képezheti).

(22) E funkciónak a mozgásérzékelőtől jövő impulzusok alapján folyamatosan mérnie kell és meg kell adnia a jármű által megtett teljes távolságnak megfelelő kilométerszámláló-értéket.

(23) E funkciónak a mozgásérzékelőtől jövő impulzusok alapján folyamatosan mérnie kell és meg kell adnia a jármű sebességét.

(24) A sebességmérő funkció annak megállapítására is szolgál, hogy a jármű mozgásban van-e vagy megállt. A járművet mozgásban lévőnek kell tekinteni, amennyiben a funkció legalább 5 másodpercen keresztül a mozgásérzékelőből több mint 1 imp/sec értéket érzékel; ellenkező esetben a járművet állónak kell tekinteni.

(25) Azoknak a sebességet (kilométeróra) és a teljes megtett utat (kilométer-számláló) kijelző berendezéseknek, amelyeket az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő adatrögzítő készülékkel felszerelt járműbe építettek be, meg kell felelniük az e mellékletben (3.2.1. és 3.2.2. pont) a megengedhető tűréshatárokkal kapcsolatban megállapított követelményeknek.

(26) A mozgásadatok manipulálásának kimutatásához a mozgásérzékelőből származó információkat meg kell erősíteni a jármű mozgására vonatkozó, a GNSS-vevőből és lehetőség szerint a mozgásérzékelőtől független egy vagy több további adatforrásból származó információkkal.

(27) E funkció a következő adatok automata rögzítése céljából méri a jármű helyzetét:

- azok a földrajzi helyek, ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő megkezdi munkanapját,

- azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a járművezető halmozott járművezetési ideje eléri a három óra többszörösét,

- azok a földrajzi helyek, ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő befejezi munkanapját.

3.2.1 A megtett távolság mérése

(28) A megtett távolság mérése a következő célokat szolgálhatja:

- vagy az előre és a hátrafelé irányuló mozgások összegzése,

- vagy csak az előre irányuló mozgások figyelembevétele.

(29) Az adatrögzítő készüléknek a megtett távolságot 0 és 9 999 999,9 km között kell mérnie.

(30) A távolságmérésnek az alábbi tűréshatárokon belül kell maradnia (ha a megtett távolság legalább 1 000 m):

- ± 1 % beépítés előtt,

- ± 2 % beépítéskor és az időszakos vizsgálatok során;

- ± 4 % üzemeltetés közben.

(31) A távolságmérés pontosságának legalább 0,1 km-nek kell lennie.

3.2.2 Sebességmérés

(32) Az adatrögzítő készülék sebességmérési tartománya 0-220 km/h.

(33) Annak érdekében, hogy a kijelzett sebesség a ± 6 km/h megengedhető tűréshatáron belül maradjon üzemeltetés közben, valamint figyelembe véve a következőket:

- ± 2 km/h tűréshatár a bemeneti eltérésekre való tekintettel (eltérő gumiabroncsok stb.),

- ± 1 km/h tűréshatár a beépítés és az időszakos vizsgálatok során végzett méréseknél,

az adatrögzítő készüléknek 20 és 180 km/h közötti sebességnél és a jármű 4 000 és 25 000 imp/km közötti jellemző együtthatójánál ± 1 km/h tűréshatáron belül kell mérnie a sebességet (állandó sebességen).

Megjegyzés: Az adattárolási pontosság miatt további ±0,5 km/h tűréshatárral kell számolni az adatrögzítő készülék által tárolt sebességadatok tekintetében.

(34) A sebességmérés pontosságának egy adott - legfeljebb 2 m/s2 ütemű - sebességváltozás végétől számított 2 másodpercen belül a szokásos tűréshatárokon belül kell maradnia.

(35) A sebességmérés pontosságának legalább 1 km/h-nak kell lennie.

3.2.3 Helyzetmérés

(36) Az adatrögzítő készüléknek a GNSS-vevő segítségével a jármű abszolút földrajzi helyzetét kell mérnie.

(37) Az abszolút földrajzi helyzetet a földrajzi szélesség és hosszúság koordinátáival kell mérni, fokokban és percekben kifejezve, 1/10 perc pontossággal.

3.3 Időmérés

(38) Az időmérő funkciónak folyamatosan mérnie kell és digitálisan meg kell adnia az UTC dátumot és időt.

(39) Az adatrögzítő készülékben a dátum megjelölésekor (adatrögzítések, adatcserék), valamint a 4. függelékben ("Kinyomatok") meghatározott valamennyi kinyomaton az UTC dátumot és időt kell feltüntetni.

(40) A helyi idő megjelenítése érdekében lehetővé kell tenni a kijelzett idő félórás lépésekben való megváltoztatását. A félórák negatív vagy pozitív többszörösén kívül minden egyéb átállítás tilos.

(41) Az időbeli eltérésnek típus-jóváhagyási körülmények között, időbeállítás nélkül a ± 2 másodperc/nap értéken belül kell maradnia.

(42) Az időmérés pontosságának legalább 1 másodpercnek kell lennie.

(43) Az időmérésre típus-jóváhagyási körülmények között egy 12 hónapnál rövidebb külső áramkimaradás nem lehet hatással.

3.4 A járművezető tevékenységének nyomon követése

(44) E funkciónak állandóan és külön-külön nyomon kell követnie egy járművezető és egy járműkísérő tevékenységét.

(45) A járművezető tevékenységei: JÁRMŰVEZETÉS, MUNKA, KÉSZENLÉT vagy SZÜNET/PIHENÉS.

(46) A járművezető és/vagy a járműkísérő számára lehetővé kell tenni, hogy manuálisan válassza ki a MUNKÁT, KÉSZENLÉTET vagy a SZÜNETET/PIHENÉST.

(47) Ha a jármű mozgásban van, a készüléknek a járművezető esetében automatikusan a JÁRMŰVEZETÉST kell kiválasztania, a járműkísérő esetében pedig automatikusan a KÉSZENLÉTET.

(48) Amikor a jármű megáll, a készüléknek automatikusan a MUNKÁT kell kiválasztania a járművezető esetében.

(49) Úgy kell tekintetni, hogy az első, SZÜNETRE/PIHENÉSRE vagy KÉSZENLÉTRE történő tevékenységváltás, amely 120 másodpercen belül azután következett be, hogy a jármű megállása következtében automatikus váltás történt a MUNKÁRA, a jármű leállásakor következett be (és ezért a MUNKÁRA való átváltást adott esetben törölni kell).

(50) E funkciónak egyperces pontossággal kell jeleznie a tevékenységváltozást az adatrögzítő funkciók felé.

(51) Ha egy naptári percet közvetlenül megelőző és a percet közvetlenül követő egy percen belül bármiféle JÁRMŰVEZETÉSI tevékenység feljegyzésre kerül, akkor az egész percet JÁRMŰVEZETÉSNEK kell tekinteni.

(52) Ha egy naptári perc az előbbi 051. követelmény alapján nem tekinthető JÁRMŰVEZETÉSNEK, az egész percet az adott percen belüli leghosszabb folyamatos tevékenységnek megfelelő tevékenységnek kell tekinteni (azonos hosszúságú tevékenységek esetében pedig a későbbi tevékenységnek).

(53) E funkciónak emellett állandóan nyomon kell követnie a járművezető megszakítás nélküli járművezetési idejét és halmozott pihenőidejét.

3.5 A járművezetési állapot nyomon követése

(54) E funkciónak állandóan és automatikusan nyomon kell követnie a járművezetési állapotot.

(55) A SZEMÉLYZET járművezetési állapot kerül kiválasztásra, amikor két érvényes járművezetői kártya kerül behelyezésre a berendezésbe, minden egyéb esetben pedig az EGYEDÜLI járművezetési állapot.

3.6 Adatbevitel a járművezetők által

3.6.1 Azon helyek bevitele, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek

(56) E funkció azon helyek bevitelére szolgál, ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő szerint az adott munkanap elkezdődött és/vagy végződött.

(57) Hely alatt az országot, és ahol emellett szükséges, a régiót kell érteni, melyeket kézzel visznek be, illetve erősítenek meg a rendszerben.

(58) A járművezetői kártya kivételének időpontjában az adatrögzítő készüléknek emlékeztetnie kell a járművezetőt (vagy a járműkísérőt) arra, hogy rögzítse azt a helyet, ahol a munkanap végződött.

(59) Erre a járművezetőnek, egyelőre ideiglenes adatbevitelként, fel kell jegyeznie a jármű aktuális helyét.

A legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen bevitt adatok az alábbi feltételek mellett érvényesítésre kerülnek (azaz a továbbiakban nem írhatók felül):

- azon hely bevitele, ahol az aktuális munkanap kezdődik a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során,

- a következő olyan hely bevitele, ahol az aktuális munkanap kezdődik, amennyiben a kártyatulajdonos a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helye gyanánt.

A legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen bevitt adatok az alábbi feltételek mellett felülíródnak, és az új érték kerül érvényesítésre:

- a következő olyan hely bevitele, ahol az aktuális munkanap végződik, amennyiben a kártyatulajdonos a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helye gyanánt.

(60) Azon helyek bevitelének, ahol a munkanap kezdődik és/vagy végződik, a menüben szereplő parancsok segítségével lehetségesnek kell lennie. Ha egy naptári percen belül több ilyen bevitelre kerül sor, akkor a munkanap kezdetének és befejezésének csak az ezen időn belül legutoljára bevitt helye kerül rögzítésre.

3.6.2 A járművezető tevékenységével kapcsolatos adatok és a járművezető ITS-interfésszel kapcsolatos hozzájárulásának kézi bevitele

(61) A járművezetői (vagy műhely-) kártya behelyezésekor, és csak ezen időpontban, az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a tevékenységekkel kapcsolatos adatok kézi bevitelét. A tevékenységek kézi bevitelét a járműegység esetében aktuálisan meghatározott helyi időt és időzóna-paramétereket (UTC-től való eltérés) megadva kell elvégezni.

A járművezetői (vagy műhely-) kártya behelyezésekor az adatrögzítő készüléknek a következőkre kell emlékeztetnie a kártya tulajdonosát:

- az utolsó kártyakivétel dátuma és időpontja,

- opcionálisan: a járműegység esetében aktuálisan meghatározott helyi idő.

A járműegység számára az adott pillanatban ismeretlen járművezetői kártya vagy műhelykártya első behelyezésekor a készülék arra kéri a kártya tulajdonosát, hogy járuljon hozzá a menetíró készülékkel kapcsolatos személyes adatainak az opcionális ITS-interfészen keresztüli továbbításához.

A járművezető (illetve a műhely) hozzájárulása bármikor aktiválható vagy kikapcsolható a menüben szereplő parancsok segítségével, ha a járművezetői (illetve műhely-) kártya be van helyezve.

A tevékenységek a következő korlátozások mellett vihetők be:

- a tevékenységtípus csak MUNKA, KÉSZENLÉT vagy SZÜNET/PIHENÉS lehet,

- minden egyes tevékenység kezdési és befejezési időpontjának az utolsó kártyakivétel és az aktuális kártyabehelyezés közti időszakba kell esnie,

- a tevékenységek között nem lehet időbeli átfedés.

Szükség esetén lehetővé kell tenni a kézi bevitelt a korábban nem használt járművezetői (vagy műhely-) kártya első behelyezésekor.

A tevékenységek kézi bevitelének eljárása annyi egymást követő lépést foglal magában, amennyi az egyes tevékenységek típusának, kezdési és befejezési időpontjának meghatározásához szükséges. A kártyatulajdonos az utolsó kártyakivétel és az aktuális kártyabehelyezés közötti időszak bármely részét illetően választhatja azt a lehetőséget, hogy nem jelent be tevékenységet.

A kártyatulajdonos számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kártyabehelyezéssel kapcsolatos kézi adatbevitel során - adott esetben - rögzítse a következő adatokat:

- az előző munkanap befejezésének helye, a megfelelő időponthoz kapcsolva (felülírva és érvényesítve a legutóbbi kártyakivételnél bevitt adatot),

- az aktuális munkanap kezdetének helye, a megfelelő időponthoz kapcsolva (érvényesítve a legutóbbi kártyakivételnél bevitt ideiglenes adatot).

Ha a kártyatulajdonos nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helye gyanánt a kártyabehelyezéskor lehetséges kézi adatbevitel során, akkor úgy kell tekinteni, mintha nyilatkozatot tett volna arról, hogy munkanapja nem változott az utolsó kártyakivétel óta. Amikor a következő alkalommal rögzítik a helyet a munkanap végén, az az adatbevitel felülírja a legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen bevitt adatokat.

Helyre vonatkozó adatok bevitele során azok a megfelelő tachográfkártyában rögzítésre kerülnek.

A kézi adatbevitel megszakad, ha:

- kiveszik a kártyát, vagy

- a jármű mozgásban van, és a kártya be van helyezve a járművezetői kártyaolvasó egységbe.

További megszakítás is megengedett, például ha a felhasználói bizonyos ideig inaktív volt, azt szünet követheti. Amennyiben a kézi bevitel félbeszakad, az adatrögzítő készüléknek meg kell erősítenie minden, a hellyel és a tevékenységgel kapcsolatban már hiánytalanul bevitt adatot (egyértelműen meghatározott hely és idő, illetve egyértelműen meghatározott tevékenységtípus, kezdési és befejezési idővel).

Amennyiben egy második járművezetői vagy műhelykártya behelyezésére kerül sor, miközben az előzőleg behelyezett kártyára irányuló kézi adatbevitel még folyamatban van, hagyni kell az előzőleg behelyezett kártyára történő kézi bevitel befejezését, mielőtt a második kártyára történő kézi bevitel megkezdődik.

A kártyatulajdonos számára lehetővé kell tenni, hogy a kézi adatbevitelt a következő minimumeljárásnak megfelelően végezhesse:

- Időrendi sorrendben kézzel viszi be a tevékenységeket az utolsó kártyakivétel és az aktuális behelyezés közötti időszakra vonatkozóan.

- Az első tevékenység időpontját a kártyakivétel időpontjához kell igazítani. Minden ezt követő adatbevitel kezdési időpontját úgy kell előre beállítani, hogy közvetlenül az előző bevitel befejezési időpontjára következzen. Minden egyes tevékenység esetében ki kell választani a tevékenységtípust és befejezési időt.

Az eljárás akkor fejeződik be, amikor a kézzel bevitt tevékenység befejezésének ideje azonos a kártyabehelyezés idejével. Az adatrögzítő készülék ezután még megengedheti, hogy a kártya tulajdonosa a kézzel bevitt tevékenységeket módosíthassa, mindaddig, amíg egy meghatározott parancs megadásával végérvényesen meg nem erősíti az adatokat. Ezután már semmilyen módosítás sem lehetséges.

3.6.3 Különleges körülmények bevitele

(62) Az adatrögzítő készülék lehetővé kell, hogy tegye a járművezető számára, hogy az alábbi két különleges körülményt valós időben vigye be:

- "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" (kezdet, vég)

- "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT" (kezdet, vég).

A "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT" nem fordulhat elő "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" körülmény esetén.

A megnyitott "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" körülményt az adatrögzítő készülék automatikusan bezárja járművezetői kártya behelyezése vagy kivétele esetén.

A megnyitott "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" körülmény letiltja a következő eseményeket és figyelmeztetéseket:

- járművezetés megfelelő kártya nélkül,

- a megszakítás nélküli járművezetési idővel kapcsolatos figyelmeztetések.

A "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT" kezdetét már azelőtt jelezni kell a rendszerben, hogy a járművezető leállítja a motort a kompon vagy a vonaton.

A megnyitott "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT" körülménynek véget kell érnie az alábbi lehetőségek bármelyike esetén:

- a járművezető kézzel befejezi a "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT" körülményt,

- a járművezető kiveszi a kártyáját.

A megnyitott "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT" körülménynek véget kell érnie, ha az 561/2006/EK rendeletben megállapított szabályok alapján megszűnik érvényessége.

3.7 A vállalkozások általi lezárások kezelése

(63) E funkció a vállalkozások általi lezárások kezelésében áll, amelyeket a vállalkozások azért végeznek, hogy vállalkozási üzemmódban csak ők maguk férhessenek hozzá az adataikhoz.

(64) A vállalkozások általi lezárások egy kezdő dátumból/időpontból (lezárás) és egy befejező dátumból/időpontból (feloldás) állnak, hozzárendelve a vállalkozáskártya (lezárási művelet során kijelzett) számával azonosított megfelelő vállalkozáshoz.

(65) A lezárásokat és a feloldásokat csak valós időben lehet végrehajtani.

(66) A feloldást csak ugyanaz a vállalkozás hajthatja végre, mint a lezárást (ezt a vállalkozáskártya számának első 13 számjegye tanúsítja), vagy

(67) a feloldás automatikusan megtörténik, amint egy másik vállalkozás lezárást hajt végre.

(68) Amennyiben egy vállalkozás lezárást hajt végre, és az előző lezárást is ugyanaz a vállalkozás végezte, ezt úgy kell tekinteni, hogy az előző lezárást nem oldották fel, és a lezárás még mindig tart.

3.8 Az ellenőrzési tevékenység nyomon követése

(69) E funkció a KIJELZÉSI, a KINYOMTATÁSI, a JÁRMŰEGYSÉGRŐL és a kártyáról való LETÖLTÉS, valamint KÖZÚTI KALIBRÁCIÓ tevékenységek nyomon követésére szolgál az ellenőrzési üzemmódban.

(70) E funkciónak a GYORSHAJTÁS ELLENŐRZÉSE tevékenységek nyomon követésére is ki kell terjednie az ellenőrzés üzemmódban. A gyorshajtás ellenőrzését megtörténtnek kell tekinteni, amennyiben ellenőrzési üzemmódban a "gyorshajtás" kinyomat a nyomtatóba vagy a kijelzőbe elküldésre került, vagy ha az "események és hibák" adatokat letöltötték a járműegység adatmemóriájából.

3.9 Események és/vagy hibák észlelése

(71) E funkció az alábbi események és/vagy hibák észlelésére szolgál:

3.9.1 "Érvénytelen kártya behelyezése"

(72) Ezt az eseményt az idézi elő, ha bármilyen érvénytelen kártyát, már lecserélt járművezetői kártyát és/vagy egy lejárt érvényességi idejű, de egyébként érvényes kártyát helyeznek a készülékbe.

3.9.2 "Kártyaütközés"

(73) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor az érvényes kártyáknak a következő táblázatban X-szel jelölt alábbi kombinációja valósul meg:

KártyaütközésJárművezetői kártyaolvasó egység
Nincs kártyaJárművezetői kártyaEllenőrzőkártyaMűhelykártyaVállalkozáskártya
Járműkísérői kártyaolvasó egységNincs kártya
Járművezetői kártyaX
EllenőrzőkártyaXXX
MűhelykártyaXXXX
VállalkozáskártyaXXX

3.9.3 "Időátfedés"

(74) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor egy járművezetői kártyáról leolvasható utolsó kártyakivétel dátuma/időpontja későbbi, mint az azon adatrögzítő készülék által kijelzett aktuális dátum/időpont, amelybe a kártyát behelyezték.

3.9.4 "Járművezetés megfelelő kártya nélkül"

(75) Ezt az eseményt bármely érvényes tachográfkártya alábbi táblázatban X-szel jelölt kombinációja idézi elő, amikor a járművezető tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS-re változik, vagy JÁRMŰVEZETÉS tevékenység közben változik az üzemmód.

Járművezetés megfelelő kártya nélkülJárművezetői kártyaolvasó egység
Nincs (vagy érvénytelen) kártyaJárművezetői kártyaEllenőrzőkártyaMűhelykártyaVállalkozáskártya
Járműkísérői kártyaolvasó egységNincs (vagy érvénytelen) kártyaXXX
Járművezetői kártyaXXXX
EllenőrzőkártyaXXXXX
MűhelykártyaXXXX
VállalkozáskártyaXXXXX

3.9.5 "Kártya behelyezése járművezetés közben"

(76) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor valamelyik tachográfkártyát behelyezik a kártyaolvasó egységbe, mialatt a járművezető tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS.

3.9.6 "Utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása"

(77) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor egy kártyabehelyezésnél az adatrögzítő készülék megállapítja, hogy a 3.1. szakaszban foglaltak ellenére az előző kártyakapcsolat nem került helyesen lezárásra (a kártyát kivették, mielőtt a megfelelő adatok tárolásra kerültek volna a kártyán). Ezt az eseményt csak a járművezetői kártya és a műhelykártya válthatja ki.

3.9.7 "Gyorshajtás"

(78) Ezt az eseményt minden egyes gyorshajtás kiváltja.

3.9.8 "Áramellátás megszakadása"

(79) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor - kalibrálási vagy ellenőrzési üzemmódon kívül - a mozgásérzékelő és/vagy a járműegység áramkimaradása meghaladja a 200 milliszekundumot. A megszakadási küszöbértéket a gyártó cégnek kell meghatározni. A jármű motorjának beindításából eredő áramellátás-csökkenés nem válthatja ki ezt az eseményt.

3.9.9. "Kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel"

(80) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor - kalibrálási üzemmódon kívül - a távoli kommunikációs eszköz több mint harmadszori próbálkozásra sem igazolja a járműegységből származó távoli kommunikációs adatok sikeres vételét.

3.9.10. "A GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya"

(81) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor - kalibrálási üzemmódon kívül - a halmozott járművezetési időből eltelő több mint három órán keresztül nem jönnek helyzetmeghatározási információk a (belső vagy külső) GNSS-vevőből.

3.9.11. "Kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel"

(82) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor - kalibrálási üzemmódon kívül - a jármű mozgása közben több mint 20 folyamatos percen keresztül nem működik a kommunikáció a külső GNSS-eszköz és a járműegység között.

3.9.12. A "mozgásadatok hibája"

(83) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor - kalibrálási üzemmódon kívül - megszakad a normál adatfolyam a mozgásérzékelő és a járműegység között, és/vagy hiba lép fel az adatintegritásban vagy adathitelesítésben a mozgásérzékelő és a járműegység közötti adatcsere alatt.

3.9.13 "A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás"

(84) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor - kalibrálási üzemmódon kívül - a mozgásérzékelő adatai alapján a jármű mozgására vonatkozóan kiszámított információk ellentmondanak a belső GNSS-vevőből vagy a külső GNSS-eszközből és lehetőség szerint egy vagy több további független, a 12. függelékben meghatározott adatforrásból származó adatok alapján kiszámított információknak. Ezt az eseményt sem a kompon/vonaton megtett út, sem a MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény, sem pedig a GNSS-vevőkből származó helyzetmeghatározási információk hiánya nem válthatja ki.

3.9.14. A "biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérlet"

(85) Ezt az eseményt minden olyan további, a mozgásérzékelő és/vagy a járműegység és/vagy a külső GNSS-eszköz 10. függelékben előírt biztonságát érintő esemény idézi elő, amely a kalibrálási üzemmódon kívül következik be.

3.9.15. "Időütközés"

(86) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor a járműegység - a kalibrálási üzemmódon kívül - 1 percet meghaladó eltérést észlel a járműegység időmérő funkciója által kijelzett idő és a GNSS-vevőből származó időadatok között. Ez az esemény a járműegység belső időmérőjének értékével együtt rögzítésre kerül, és automatikus időbeállítást eredményez. Valamely "időütközés" esemény kiváltását követően a járműegység a következő 12 órában nem fog újabb "időütközés" eseményt generálni. Ez az esemény nem idéződhet elő, ha a GNSS-vevő legalább 30 napon át nem észlelt érvényes GNSS-jelet.

3.9.16. Kártyahiba

(87) E hibát a tachográfkártya működés közben bekövetkező meghibásodása idézi elő.

3.9.17. Az "adatrögzítő készülék" hibája

(88) Ezt a hibát a kalibrálási üzemmódon kívül bekövetkező bármely alábbi meghibásodásnak elő kell idéznie:

- a járműegység belső hibája

- nyomtatóhiba

- kijelzőhiba

- letöltési hiba

- érzékelőhiba

- a GNSS-vevő vagy a külső GNSS-eszköz hibája

- a távoli kommunikációs eszköz hibája

- az ITS-interfész hibája (adott esetben)

3.10 Beépített és önellenőrző tesztek

(89) Az adatrögzítő készüléknek önellenőrző és beépített tesztek segítségével fel kell derítenie a hibákat az alábbi táblázat szerint:

Vizsgálandó készülékrészÖnellenőrzésBeépített teszt
SzoftverIntegritás
AdatmemóriaHozzáférésHozzáférés, adatintegritás
Kártyainterfész-eszközökHozzáférésHozzáférés
BillentyűzetKézi ellenőrzés
Nyomtató(A gyártótól függ)Kinyomat
KijelzőSzemrevételezés
Letöltés
(végrehajtva csak a letöltés alatt)
Megfelelő működés
ÉrzékelőMegfelelő működésMegfelelő működés
Távoli kommunikációs eszközMegfelelő működésMegfelelő működés
GNSS-eszközMegfelelő működésMegfelelő működés
ITS-interfész (opcionális)Megfelelő működés

3.11 Az adatmemória leolvasása

(90) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie az adatmemóriájában tárolt minden adat leolvasására.

3.12 Rögzítés és tárolás az adatmemóriában

E szakasz alkalmazásában:

- "365 nap": 365 naptári nap, amely időszakot egy járműben végzett átlagos járművezetői tevékenység jellemez. Egy járműben végzett átlagos napi járművezetői tevékenység a meghatározás szerint a következő: legalább hat járművezető, illetve járműkísérő, hat kártyabehelyezési és -kivételi ciklus és 256 tevékenységváltoztatás. Ezért a "365 nap" legalább 2 190 járművezetőt vagy járműkísérőt, 2 190 kártyabehelyezési és -kivételi ciklust, valamint 93 440 tevékenységváltoztatást foglal magában.

- A földrajzi helyek napi átlagos száma a meghatározás szerint a következő: 6 olyan hely, ahol a munkanap kezdődött, 6 olyan hely, ahol a halmozott járművezetési ideje eléri a három óra többszörösét, 6 olyan hely, ahol a munkanap befejeződik, tehát a "365 nap" legalább 6570 helyet magában foglal.

- Eltérő utasítások hiányában az időt egyperces pontossággal kell rögzíteni.

- A kilométer-számláló értékeit egy kilométeres pontossággal kell rögzíteni.

- A sebességadatokat 1 km/h pontossággal kell rögzíteni.

- A földrajzi helyzetet (szélesség és hosszúság) fokban és percekben kell megadni, 1/10 perc pontossággal, a kapcsolódó GNSS-pontosságot és az adatfelvétel idejét is megadva.

(91) Az adatmemóriában tárolt adatokra típus-jóváhagyási körülmények között egy 12 hónapnál rövidebb külső áramkimaradás nem lehet hatással. Emellett a 14. függelék szerinti külső távoli kommunikációs eszközben tárolt adatokra egy 28 napnál rövidebb külső áramkimaradás nem lehet hatással.

(92) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie arra, hogy implicit vagy explicit módon rögzítse és tárolja adatmemóriájában az alábbiakat:

3.12.1 Készülékazonosítási adatok

3.12.1.1 Járműegység-azonosítási adatok

(93) Az adatrögzítő készüléknek tárolnia kell adatmemóriájában az alábbi járműegység-azonosítási adatokat:

- a gyártó neve,

- a gyártó címe,

- alkatrészszám,

- sorozatszám,

- a járműegység generációja,

- képes-e a járműegység első generációs tachográfkártyák használatára,

- szoftververzió száma,

- szoftververzió telepítésének dátuma,

- gyártási év,

- jóváhagyási szám.

(94) A járműegység-azonosítási adatokat a járműegység gyártója rögzíti és véglegesen tárolja, kivéve a szoftverre vonatkozó adatokat és a jóváhagyási számot, amelyek a szoftver frissítése esetén változhatnak, valamint az első generációs tachográfkártyák használatára irányuló képességet.

3.12.1.2 A mozgásérzékelő azonosítási adatai

(95) A mozgásérzékelőnek tárolnia kell memóriájában az alábbi azonosítási adatokat:

- a gyártó neve,

- sorozatszám,

- jóváhagyási szám,

- a beépített biztonsági alkatrész azonosítója (például a belső chip/processzor alkatrészszáma),

- operációs rendszer azonosítója (például a szoftververzió száma).

(96) A mozgásérzékelő azonosítási adatait a mozgásérzékelő gyártója rögzíti és tárolja véglegesen a mozgásérzékelőben.

(97) A járműegységnek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájában rögzítse és tárolja a 20 legutóbbi mozgásérzékelő-párosítással kapcsolatos következő adatokat (ha ugyanazon a naptári napon több párosítás történt, csak az aznapi elsőt és utolsót kell tárolni):

Az egyes párosításokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

- a mozgásérzékelő azonosítási adatai:

-

- sorozatszám

- jóváhagyási szám

- a mozgásérzékelő párosítási adatai:

-

- a párosítás dátuma.

3.12.1.3 A globális navigációs műholdrendszerek azonosítási adatai

(98) A külső GNSS-eszköznek tárolnia kell memóriájában az alábbi azonosítási adatokat:

- a gyártó neve,

- sorozatszám,

- jóváhagyási szám,

- a beépített biztonsági alkatrész azonosítója (például a belső chip/processzor alkatrészszáma),

- operációs rendszer azonosítója (például a szoftververzió száma).

(99) A külső GNSS-eszköz azonosítási adatait az eszköz gyártója rögzíti és tárolja véglegesen a külső GNSS-eszközben.

(100) A járműegységnek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájában rögzítse és tárolja a külső GNSS-eszközök 20 legutóbbi rákapcsolódásával kapcsolatos következő adatokat (ha ugyanazon a naptári napon több rákapcsolódás történt, csak az aznapi elsőt és utolsót kell tárolni).

Az egyes rákapcsolódásokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

- a külső GNSS-eszköz azonosítási adatai:

-

- sorozatszám,

- jóváhagyási szám,

- a külső GNSS-eszköz rákapcsolódási adatai:

-

- a rákapcsolódás dátuma.

3.12.2 Kulcsok és tanúsítványok

(101) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék A. és B. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

3.12.3 A járművezetői vagy műhelykártya behelyezési és kivételi adatai

(102) Az adatrögzítő készüléknek a járművezetői kártya és a műhelykártya minden egyes behelyezési és kivételi ciklusánál az alábbi adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

- a kártyatulajdonos családi neve és utóneve(i) a kártyán tárolt formában,

- a kártya száma, kiállító tagállama és érvényességének ideje a kártyán tárolt formában,

- a kártya generációja,

- a behelyezés dátuma és időpontja,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke kártyabehelyezéskor,

- azon kártyaolvasó egység, amelybe a kártyát behelyezték,

- a kivétel dátuma és időpontja,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke kártyakivételkor,

- a járművezető által használt előző járművel kapcsolatos alábbi információk, a kártyán tárolt formában:

-

- a jármű rendszáma (VRN) és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam,

- a járműegység generációja (ha ismert),

- a kártyakivétel dátuma és időpontja,

- jelző, amely megmutatja, hogy a kártyabehelyezésnél a kártyatulajdonos kézzel vitt-e be tevékenységeket vagy sem.

(103) Az adatmemóriának legalább 365 napig meg kell őriznie ezen adatokat.

(104) Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.4 A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

(105) Az adatrögzítő készüléknek rögzítenie és adatmemóriájában tárolnia kell a járművezető és/vagy a járműkísérő tevékenységében és/vagy a járművezetési állapotban bekövetkező bármilyen változás esetén és/vagy a járművezetői vagy a műhelykártya valamennyi behelyezésekor vagy kivételekor a következőket:

- a járművezetési állapot (SZEMÉLYZET, EGYEDÜLI),

- a kártyaolvasó egység (JÁRMŰVEZETŐI, JÁRMŰKÍSÉRŐI),

- a kártyaállapot a megfelelő kártyaolvasó egységben (BEHELYEZVE, NINCS BEHELYEZVE),

- a tevékenység (JÁRMŰVEZETÉS, KÉSZENLÉT, MUNKA, SZÜNET/PIHENÉS),

- a változás dátuma és időpontja.

A BEHELYEZVE szó azt jelenti, hogy a kártyaolvasó egységbe érvényes járművezetői vagy műhelykártyát helyeztek be. A NINCS BEHELYEZVE szó ennek az ellenkezőjét jelenti, vagyis hogy érvénytelen járművezetői vagy műhelykártyát helyeztek be a kártyaolvasó egységbe (például vállalkozáskártyát, vagy egyáltalán nem került sor kártya behelyezésére).

A járművezető által kézzel bevitt tevékenységi adatokat az adatmemória nem rögzíti.

(106) Az adatmemóriának legalább 365 napig meg kell őriznie a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat.

(107) Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.5 Azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a munkanapok kezdődnek, végződnek és/vagy ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét

(108) Az adatrögzítő készüléknek az alábbi adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

- azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő megkezdi munkanapját,

- azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a járművezető halmozott járművezetési ideje eléri a három óra többszörösét,

- azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő befejezi munkanapját.

(109) Amennyiben ezekben az időpontokban a GNSS-vevők nem adnak információt a jármű helyzetéről, az adatrögzítő készüléknek a legutolsó rendelkezésre álló helyzetmeghatározási adatot kell használnia, a kapcsolódó dátummal és időponttal.

(110) Az adatrögzítő készüléknek minden egyes hellyel (helységnév és földrajzi hely) együtt az alábbi adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

- a járművezetői vagy járműkísérői kártya száma és a kártyát kiállító tagállam,

- a kártya generációja,

- az adatbevitel dátuma és időpontja,

- a bevitt adat típusa (a munkanap kezdete, vége vagy 3 óra halmozott járművezetési idő),

- a kapcsolódó GNSS-pontosság, valamint adott esetben a dátum és az időpont,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke.

(111) Az adatmemóriának képesnek kell lennie arra, hogy legalább 365 napon át megőrizze azokat a helyeket (helységnév és földrajzi hely), ahol a munkanapok kezdődtek, végződtek, és/vagy a halmozott járművezetési idő elérte a három órát.

(112) Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.6 A kilométer-számláló adatai

(113) Az adatrögzítő készüléknek a jármű kilométer-számlálójának értékét és az ezzel összefüggő dátumot minden naptári napon éjfélkor rögzíteni kell adatmemóriájában.

(114) Az adatmemóriának legalább 365 naptári napig tárolnia kell a kilométer-számláló éjféli értékeit.

(115) Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.7 Részletes sebességadatok

(116) Az adatrögzítő készüléknek rögzíteni és tárolnia kell adatmemóriájában a jármű pillanatnyi sebességét és az ezzel összefüggő dátumot és időpontot a megelőző legalább 24 órás időszak minden másodpercében, amikor a jármű mozgásban volt.

3.12.8 Az eseményekkel kapcsolatos adatok

E szakasz alkalmazásában az időt egy másodperces pontossággal kell rögzíteni.

(117) Az adatrögzítő készüléknek az alábbi adatokat minden egyes felderített eseménynél az alábbi tárolási szabályok szerint rögzíteni és tárolnia kell adatmemóriájában:

EseményTárolási szabályokAz egyes eseményekkel kapcsolatban rögzítendő adatok
Érvénytelen kártya behelyezése— a 10 legutóbbi esemény.— az esemény dátuma és időpontja,
— az eseményt előidéző kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
Kártyaütközés— a 10 legutóbbi esemény.— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— a kártyaütközést előidéző két kártya típusa, száma, kiállító tagállama és generációja.
Járművezetés megfelelő kártya nélkül— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,
— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.
— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
Kártya behelyezése járművezetés közben— az utolsó esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,— az esemény dátuma és időpontja,
— a kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
Az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása— a 10 legutóbbi esemény.— a kártyabehelyezés dátuma és időpontja,
— a kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— a kártyáról leolvasott utolsó kártyakapcsolat adatai:

— a kártyabehelyezés dátuma és időpontja,
— a jármű rendszáma (VRN), valamint a nyilvántartásba vétel és a járműegység előállítása szerinti tagállam.
Gyorshajtás (1)— a legsúlyosabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén (például az, amelynél a legmagasabb volt az átlagsebesség)
— az öt legsúlyosabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.
— a legutóbbi kalibrálást követő első esemény,
— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— az esemény alatt mért legnagyobb sebesség,
— az esemény alatt mért számtani átlagsebesség,
— a járművezetői kártya típusa, száma, kiállító tagállama és generációja (adott esetben),
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
Az áramellátás megszakadása (2)— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,
— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.
— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
Kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,
— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.
— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
A GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,
— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.
— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
Kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,
— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.
— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
A mozgásadatok hibája— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,
— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.
— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,
— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.
— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja,
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.
A biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérlet— a 10 legutolsó esemény eseménytípusonként.— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,
— az esemény végének dátuma és időpontja (ha lényeges),
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az esemény típusa.
Időütközés— a legsúlyosabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén (vagyis azok, amikor a legnagyobb különbség mutatkozik az adatrögzítő készülék által mutatott dátum és időpont, illetve a GNSS által mutatott dátum és időpont között),
— az öt legsúlyosabb esemény az utolsó 365 nap folyamán,
— az adatrögzítő készülék által rögzített dátum és időpont,
— GNSS-dátum és -időpont,
— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,
— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

(1) Az adatrögzítő készüléknek az alábbi adatokat is rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

- az utolsó GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS dátuma és időpontja,

- az erre a GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS-re következő első gyorshajtás dátuma és időpontja,

- a gyorshajtási események száma az utolsó GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS óta.

(2) Ezek az adatok csak akkor kerülhetnek rögzítésre, ha az áramellátás helyreállt, az időmérés pontossága egy perc lehet.

3.12.9 A hibákkal kapcsolatos adatok

E szakasz alkalmazásában az időt egy másodperces pontossággal kell rögzíteni.

(118) Az adatrögzítő készüléknek a következő tárolási szabályok szerint meg kell kísérelnie rögzíteni és tárolni az adatmemóriájában az összes észlelt hibát:

HibaTárolási szabályokAz egyes hibákkal kapcsolatban rögzítendő adatok
Kártyahiba— a 10 legutóbbi járművezetői kártyahiba.— a hiba kezdetének dátuma és időpontja,
— a hiba végének dátuma és időpontja,
— a kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja.
Az adatrögzítő készülék hibái— a 10 legutóbbi hiba minden egyes hibatípusra,
— a legutóbbi kalibrálást követő első hiba.
— a hiba kezdetének dátuma és időpontja,
— a hiba végének dátuma és időpontja,
— a hiba típusa,
— a hiba kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja.

3.12.10 Kalibrálási adatok

(119) Az adatrögzítő készüléknek az alábbiakkal kapcsolatos adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

- az aktiválás pillanatában ismert kalibrálási paraméterek,

- a készülék aktiválást követő legelső kalibrálása,

- a készülék első kalibrálása az aktuális járműben (amelyet a jármű-azonosító szám [VIN] azonosít),

- a 20 legutóbbi kalibrálás (ha ugyanazon a naptári napon több kalibrálást végeztek, csak az aznapi elsőt és utolsót kell tárolni).

(120) Az egyes kalibrálásokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

- a kalibrálás célja (aktiválás, első beépítés, beépítés, időszakos vizsgálat),

- a műhely neve és címe,

- a műhelykártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya érvényességi ideje,

- a jármű azonosítása,

- aktualizált vagy megerősített paraméterek: w, k, l, abroncsméret, a sebességkorlátozó készülék beállítása, kilométer-számláló (régi és új értékek), dátum és időpont (régi és új értékek),

- az összes elhelyezett plomba típusa és azonosítása.

(121) Ezenkívül az adatrögzítő készüléknek rögzíteni és tárolnia kell adatmemóriájában, hogy képes-e első generációs tachográfkártyák használatára (aktiválva van-e még ez a funkció, avagy sem).

(122) A mozgásérzékelőnek a következő adatokat kell rögzítenie és tárolnia a memóriájában a mozgásérzékelő beépítésével kapcsolatban:

- a járműegységgel való első párosítás (dátum, időpont, a járműegység jóváhagyási száma és sorozatszáma),

- a járműegységgel való utolsó párosítás (dátum, időpont, a járműegység jóváhagyási száma és sorozatszáma).

(123) A külső GNSS-eszköznek a következő adatokat kell rögzítenie és tárolnia a memóriájában a külső GNSS-eszköz beépítésével kapcsolatban:

- a járműegységre való első rákapcsolódás (dátum, időpont, a járműegység jóváhagyási száma és sorozatszáma),

- a járműegységre való utolsó rákapcsolódás (dátum, időpont, a járműegység jóváhagyási száma és sorozatszáma).

3.12.11 Időbeállítási adatok

(124) Az adatrögzítő készüléknek a rendszeres kalibrálások keretén kívül kalibrálási üzemmódban végzett időbeállításokkal kapcsolatos következő adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

- a legutóbbi időbeállítás,

- az öt legnagyobb mértékű időbeállítás.

(125) Az egyes időbeállításokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

- dátum és időpont, régi érték,

- dátum és időpont, új érték,

- a műhely neve és címe,

- a műhelykártya száma, a kártyát kiállító tagállam, a kártya generációja és a kártya érvényességi ideje.

3.12.12 Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

(126) Az adatrögzítő készüléknek a 20 legutóbbi ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos következő adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

- az ellenőrzés dátuma és időpontja,

- az ellenőrzőkártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya generációja,

- az ellenőrzés típusa (kijelzés és/vagy nyomtatás és/vagy a járműegységről való letöltés és/vagy kártyaletöltés és/vagy közúti kalibrálási ellenőrzés).

(127) Letöltés esetén a legrégebbi és a legfrissebb letöltött napok dátumait is rögzíteni kell.

3.12.13 A vállalkozások általi lezárások adatai

(128) Az adatrögzítő készüléknek a 255 legutóbbi, vállalkozás általi lezárással kapcsolatban a következő adatokat kell rögzítenie és tárolnia adatmemóriájában:

- a lezárás dátuma és időpontja,

- a feloldás dátuma és időpontja,

- a vállalkozáskártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya generációja,

- a vállalkozás neve és címe.

Azokat a korábban lezárt adatokat, amelyek lezárását a fenti mennyiségi korlát miatt eltávolították a memóriából, nem lezártnak kell tekinteni.

3.12.14 A letöltési tevékenységre vonatkozó adatok

(129) Az adatrögzítő készüléknek vállalkozási vagy kalibrálási üzemmódban a külső adathordozóra történő utolsó adatmemória-letöltésre vonatkozóan a következő adatokat kell rögzítenie és tárolnia az adatmemóriájában:

- a letöltés dátuma és időpontja,

- a vállalkozáskártya vagy a műhelykártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya generációja,

- a vállalkozás vagy a műhely neve.

3.12.15 A különleges körülményekre vonatkozó adatok

(130) Az adatrögzítő készüléknek a különleges körülményekre vonatkozó következő adatokat kell rögzítenie adatmemóriájában:

- az adatbevitel dátuma és időpontja,

- a különleges körülmény típusa.

(131) Az adatmemóriának legalább 365 napon át meg kell őriznie a különleges körülményekre vonatkozó adatokat (abból kiindulva, hogy átlagosan egy nyitott és egy zárt állapot fordul elő naponta). Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.16 A tachográfkártya adatai

(132) Az adatrögzítő készüléknek a járműegységben használt különböző tachográfkártyákkal kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

- a tachográfkártya száma és sorozatszáma,

- a tachográfkártya gyártója,

- a tachográfkártya típusa,

- a tachográfkártya változata.

(133) Az adatrögzítő készüléknek legalább 88 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

3.13 A tachográfkártyák leolvasása

(134) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie arra, hogy első vagy második generációs tachográfkártyákról leolvassa adott esetben az alábbiakhoz szükséges adatokat:

- a kártyatípus, a kártyatulajdonos, az előzőleg használt jármű, az utolsó kártyakivétel dátuma és időpontja és az ezen időpontban kiválasztott tevékenység azonosítása,

- annak ellenőrzése, hogy az utolsó kártyakapcsolatot megfelelően zárták-e le,

- a járművezető megszakítás nélküli járművezetési idejének, halmozott pihenőidejének és halmozott járművezetési idejének kiszámítása, a megelőző és a folyó hétre vonatkozóan,

- a járművezetői kártyán rögzített adatok kért kinyomatainak kinyomtatása,

- a járművezetői kártya letöltése külső adathordozóra.

Ez a követelmény csak azokra az első generációs tachográfkártyákra vonatkozik, melyek használatának lehetőségét nem szüntette be valamelyik műhely.

(135) Olvasási hiba esetén az adatrögzítő készüléknek legfeljebb három alkalommal, ugyanazzal az olvasóparanccsal ismételten próbálkoznia kell, és ha továbbra is sikertelennek bizonyul, a kártyát hibásnak és érvénytelennek kell nyilvánítania.

3.14 Rögzítés és tárolás a tachográfkártyákon

3.14.1 Rögzítés és tárolás az első generációs tachográfkártyákon

(136) Amennyiben az első generációs tachográfkártyák használatának lehetőségét nem szüntette be valamelyik műhely, az adatrögzítő készüléknek pontosan ugyanúgy kell rögzítenie és tárolnia az adatokat, mint egy első generációs adatrögzítő készüléknek.

(137) Az adatrögzítő készüléknek közvetlenül a kártyabehelyezés után be kell állítania a "kártyakapcsolati adatokat" a járművezetői vagy a műhelykártyán.

(138) Az adatrögzítő készüléknek aktualizálnia kell az érvényes járművezetői, műhely- és/vagy ellenőrzőkártyákon tárolt adatokat a kártyatulajdonosra és az arra az időszakra vonatkozó valamennyi szükséges adattal együtt, mialatt a kártya behelyezett állapotban van. Az e kártyákon tárolt adatokat a 4. fejezet határozza meg.

(139) Az adatrögzítő készüléknek aktualizálnia kell az érvényes járművezetői és/vagy műhelykártyákon tárolt, a járművezetői tevékenységre és a helyre vonatkozó adatokat (a 4.5.3.1.9. és a 4.5.3.1.11. pontban meghatározottak szerint) a kártyatulajdonos által kézzel bevitt, a tevékenységre és a helyre vonatkozó adatokkal.

(140) Azok az események, amelyek az első generációs adatrögzítő készülék vonatkozásában nem lettek meghatározva, nem kerülnek tárolásra a járművezetői és műhelykártyákon.

(141) A tachográfkártyákon tárolt adatok aktualizálása úgy történik, hogy amennyiben az tekintettel a kártya tényleges tárolókapacitására szükségessé válik, az újabb adatok felülírják a régieket.

(142) Íráshiba esetén az adatrögzítő készüléknek legfeljebb három alkalommal, ugyanazzal az írásparanccsal ismételten próbálkoznia kell, és ha továbbra is sikertelennek bizonyul, a kártyát hibásnak és érvénytelennek kell nyilvánítania.

(143) Miután a vonatkozó adatok a járművezetői kártyán tárolásra kerültek, de még a kártya kioldása előtt az adatrögzítő készüléknek le kell nulláznia a "kártyakapcsolati adatokat".

3.14.2 Rögzítés és tárolás a második generációs tachográfkártyákon

(144) A második generációs tachográfkártyáknak két különböző kártyaalkalmazással kell rendelkezniük, melyek közül az első pontosan megegyezik a TACHO nevű, első generációs tachográfkártyák használatára szolgáló alkalmazással, a második pedig a 4. fejezet 2. függelékében leírt "TACHO_G2" alkalmazás.

(145) Az adatrögzítő készüléknek közvetlenül a kártyabehelyezés után be kell állítania a "kártyakapcsolati adatokat" a járművezetői vagy a műhelykártyán.

(146) Az adatrögzítő készüléknek aktualizálnia kell az érvényes járművezetői, műhely- és/vagy ellenőrzőkártyák két kártyaalkalmazásában tárolt adatokat a kártyatulajdonosra és az arra az időszakra vonatkozó valamennyi szükséges adattal együtt, mialatt a kártya behelyezett állapotban van. Az e kártyákon tárolt adatokat a 4. fejezet határozza meg.

(147) Az adatrögzítő készüléknek aktualizálnia kell az érvényes járművezetői és/vagy műhelykártyákon tárolt, a járművezetői tevékenységre és a helyre (helységnév és földrajzi hely) vonatkozó adatokat (a 4.5.3.1.9., 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9., és 4.5.3.2.11. pontban meghatározottak szerint) a kártyatulajdonos által kézzel bevitt, a tevékenységre és a helyre vonatkozó adatokkal.

(148) A tachográfkártyákon tárolt adatok aktualizálása úgy történik, hogy amennyiben az tekintettel a kártya tényleges tárolókapacitására szükségessé válik, az újabb adatok felülírják a régieket.

(149) Íráshiba esetén az adatrögzítő készüléknek legfeljebb három alkalommal, ugyanazzal az írásparanccsal ismételten próbálkoznia kell, és ha továbbra is sikertelennek bizonyul, a kártyát hibásnak és érvénytelennek kell nyilvánítania.

(150) Miután a vonatkozó adatok a járművezetői kártya két kártyaalkalmazásában tárolásra kerültek, de még a kártya kioldása előtt az adatrögzítő készüléknek le kell nulláznia a "kártyakapcsolati adatokat".

3.15 Kijelzés

(151) A kijelzőnek legalább 20 karakter megjelenítésére alkalmasnak kell lennie.

(152) A karakterek magassága legalább 5 mm, szélessége legalább 3,5 mm.

(153) A kijelzőnek képesnek kell lennie az 1. függelék 4. fejezetében ("Karakterkészletek") meghatározott karakterek kijelzésére. A kijelzőn megengedett az egyszerűsített írásmód használata (például az ékezetes betűk ékezet nélkül vagy a kisbetűk nagybetűként való megjelenítése).

(154) A kijelző világítása nem vakíthat.

(155) A kijelzőn megjelenő jeleknek az adatrögzítő készüléken kívülről is jól kell látszaniuk.

(156) Az adatrögzítő készüléknek ki kell jeleznie a következőket:

- alapértelmezett adatok,

- figyelmeztetésekkel kapcsolatos adatok,

- a menü elérésével kapcsolatos adatok,

- a felhasználó által kért egyéb adatok.

Az adatrögzítő készülék kijelezhet további információkat is, amennyiben ezek világosan megkülönböztethetők a fenti információktól.

(157) Az adatrögzítő készülék kijelzőjének a 3. függelékben felsorolt piktogramokat vagy piktogram-kombinációkat kell alkalmaznia. Emellett további piktogramokat vagy piktogram-kombinációkat is kijelezhet, amennyiben ezek világosan megkülönböztethetők a fent említett piktogramoktól vagy piktogram-kombinációktól.

(158) Mialatt a jármű mozog, a kijelzőnek mindvégig bekapcsolt ("ON") állapotban kell lennie.

(159) Az adatrögzítő készülék magában foglalhat kézi vagy automatikus berendezést, amellyel a kijelzőt ki lehet kapcsolni ("OFF"), amikor a jármű nem mozog.

A kijelzés formátumát az 5. függelék határozza meg.

3.15.1 Az alapértelmezett adatok kijelzése

(160) Amennyiben más információ kijelzésére nincs szükség, az adatrögzítő készüléknek alapértelmezetten a következőket kell kijeleznie:

- helyi idő (UTC idő + a járművezető által végzett beállítás),

- az üzemmód,

- a járművezető és a járműkísérő folyamatban lévő tevékenysége,

- a járművezetőre vonatkozó információk:

- amennyiben aktuális tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS, úgy az aktuális, megszakítás nélküli járművezetési idő és tényleges halmozott pihenőidő,

- amennyiben aktuális tevékenysége nem JÁRMŰVEZETÉS, úgy a folyamatban lévő tevékenységének időtartama (a tevékenység kiválasztása óta), és tényleges halmozott pihenőideje.

(161) Az egyes járművezetőkre vonatkozó adatokat világosan, érthetően és egyértelműen kell kijelezni. Amennyiben a járművezetőre és a járműkísérőre vonatkozó információk nem jelezhetők ki egyidejűleg, úgy az adatrögzítő készülék alapértelmezetten a járművezetőre vonatkozó információkat jelzi ki, de a felhasználó részére lehetővé teszi a járműkísérőre vonatkozó információk kijelzését.

(162) Amennyiben a kijelző szélessége nem teszi lehetővé az üzemmód alapértelmezett kijelzését, úgy a készüléknek az új üzemmódra váltáskor röviden ki kell jeleznie az új üzemmódot.

(163) Az adatrögzítő készüléknek új kártya behelyezésekor röviden ki kell jeleznie a kártyatulajdonos nevét.

(164) Amennyiben a "MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES" vagy a "KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT" körülmény nyitott, ezt az alapértelmezett kijelző a megfelelő piktogrammal jelzi (megengedett, hogy a járművezető folyamatban lévő tevékenysége ezzel egy időben ne legyen kijelezve).

3.15.2 Figyelmeztető kijelzés

(165) Az adatrögzítő készüléknek figyelmeztetésként elsősorban a 3. függelék piktogramjait kell használnia, szükség esetén numerikusan kódolt információkkal kiegészítve ezeket. A figyelmeztetést emellett a járművezető által választott nyelven szövegesen is le lehet írni.

3.15.3 A menü elérése

(166) Az adatrögzítő készülékben a szükséges parancsoknak egy megfelelő menüstruktúra segítségével kell lehívhatónak lenniük.

3.15.4 Egyéb kijelzett információk

(167) Kérésre az alábbi adatok kijelzését is lehetővé kell tenni:

- UTC dátum és idő, valamint a helyi idő,

- a hat kinyomat bármelyikének tartalma a kinyomatokkal megegyező formátumban,

- a járművezető megszakítás nélküli járművezetési ideje és halmozott pihenőideje,

- a járműkísérő megszakítás nélküli járművezetési ideje és halmozott pihenőideje,

- a járművezető halmozott járművezetési ideje az előző és a folyó hétre,

- a járműkísérő halmozott járművezetési ideje az előző és a folyó hétre,

opcionálisan:

- a járműkísérő folyamatban lévő tevékenységének időtartama (a tevékenység menüből való kiválasztása óta),

- a járművezető halmozott járművezetési ideje a folyó hétre,

- a járműkísérő halmozott járművezetési ideje a folyó munkanapra,

- a járművezető halmozott járművezetési ideje a folyó munkanapra.

(168) A kinyomat tartalmát szekvenciálisan, sorról sorra kell kijelezni. Amennyiben a kijelző szélessége nem éri el a 24 karaktert, gondoskodni kell arról, hogy a felhasználó a megfelelő módon az összes információt meg tudja jeleníteni (több sorban, sorgörgetéssel stb.).

A kinyomaton a kézzel írott információk számára fenntartott sorokat nem kell megjeleníteni.

3.16 Nyomtatás

(169) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájából és/vagy a tachográfkártyákról információkat nyomtasson ki a következő hét kinyomatnak megfelelően:

- a kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata,

- a járműegységen tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata,

- a kártyán tárolt események és hibák kinyomata,

- a járműegységen tárolt események és hibák kinyomata,

- a műszaki adatok kinyomata,

- a gyorshajtások kinyomata,

- egy adott járműegység tachográfkártyájának adattörténete (lásd a 3.12.16. szakaszt).

E kinyomatok részletes formátumát és tartalmát a 4. függelék határozza meg.

A kinyomatok végén kiegészítő adatokat is fel lehet tüntetni.

Az adatrögzítő készülék emellett további kinyomatokat is készíthet, amennyiben ezek világosan megkülönböztethetők a fent említett hét kinyomattól.

(170) A "kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata" és a "kártyán tárolt események és hibák kinyomata" csak az adatrögzítő készülékbe behelyezett járművezetői kártya vagy műhelykártya esetében állhatnak rendelkezésre. Az adatrögzítő készüléknek a nyomtatás megkezdése előtt aktualizálnia kell a megfelelő kártyán tárolt adatokat.

(171) A "kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata" vagy a "kártyán tárolt események és hibák kinyomata" előállításához az adatrögzítő készüléknek:

- vagy automatikusan ki kell választania a járművezetői vagy a műhelykártyát, amennyiben e kártyák egyike került csak behelyezésre,

- vagy parancsot kell adnia a forráskártya kiválasztására, vagy a járművezetői kártyaolvasó egységben lévő kártya kiválasztására, amennyiben mindkét kártya be van helyezve az adatrögzítő készülékbe.

(172) A nyomtatónak képesnek kell soronként 24 karakter kinyomtatására.

(173) A karakterek magassága legalább 2,1 mm, szélessége legalább 1,5 mm.

(174) A nyomtatónak képesnek kell lennie az 1. függelék 4. fejezetében ("Karakterkészletek") meghatározott karakterek kinyomtatására.

(175) A nyomtatóknak az említett kinyomatokat olyan felbontásban kell előállítaniuk, hogy azok félreértések nélkül olvashatók legyenek.

(176) A kinyomatoknak rendes páratartalom mellett (10-90 %) és rendes hőmérsékleti körülmények között meg kell tartaniuk méretüket és meg kell őrizniük tartalmukat.

(177) Az adatrögzítő készülék által használt, típusjóváhagyással rendelkező papíron szerepelnie kell a megfelelő típus-jóváhagyási jelnek és annak/azoknak a készüléktípus(ok)nak, amellyel/amelyekkel a papír felhasználható.

(178) A kinyomatoknak legalább két éven keresztül tisztán olvashatónak és azonosíthatónak kell maradniuk a szokásos tárolási feltételekre jellemző fényerősség, páratartalom és hőmérsékletviszonyok mellett.

(179) A kinyomatoknak legalább a 9. függelékben a tesztekre vonatkozóan meghatározott előírásoknak meg kell felelniük.

(180) Lehetővé kell tenni, hogy e dokumentumokra kézzel is írni lehessen, azaz például a járművezető alá tudja írni.

(181) Ha nyomtatás közben kifogy a papír, az adatrögzítő készüléknek a papír újratöltése után vagy elölről kell kezdenie a nyomtatást, vagy a megszakítás pontjától folytatnia kell, félreérthetetlenül megjelölve, hogy melyik volt az előzőleg kinyomtatott rész.

3.17 Figyelmeztetések

(182) Az adatrögzítő készüléknek figyelmeztetnie kell a járművezetőt bármilyen esemény és/vagy hiba észlelésekor.

(183) Az áramellátás megszakadására vonatkozó figyelmeztetés visszatartható az áramellátás helyreállításáig.

(184) Az adatrögzítő készüléknek 15 perccel a megszakítás nélkül legfeljebb megengedett járművezetési idő letelte előtt és ezen idő túllépése pillanatában figyelmeztetnie kell a járművezetőt.

(185) A figyelmeztető jelzéseknek vizuálisan kell megjelenniük. A látható figyelmeztetések hangjelzésekkel is kiegészíthetők.

(186) A látható figyelmeztetéseknek a felhasználó számára világosan felismerhetőnek kell lenniük, a járművezető látóterében kell megjelenniük, és tisztán olvashatónak kell lenniük mind nappal, mind éjjel.

(187) A látható figyelmeztetések jöhetnek az adatrögzítő készülékből és/vagy az adatrögzítő készüléken kívülről is.

(188) Az utóbbi esetben a figyelmeztetéseket "T" jellel kell ellátni.

(189) A figyelmeztetéseket legalább 30 másodpercen keresztül ki kell jelezni, hacsak a felhasználó hamarabb vissza nem igazolja őket az adatrögzítő készülék egy vagy több meghatározott gombjának lenyomásával. Ez az első visszaigazolás nem oldhatja fel a figyelmeztetés okára vonatkozó kijelzést, amelyet a következő szakasz említ.

(190) Az adatrögzítő készüléknek a figyelmeztetés okát is ki kell jelezni, és e figyelmeztetésnek mindaddig láthatónak kell maradnia, amíg a felhasználó nem igazolja vissza az adatrögzítő készülék egy meghatározott gombjának vagy parancsának alkalmazásával.

(191) Emellett további figyelmeztetések is adhatók, amennyiben azok nem téveszthetők össze az előző figyelmeztetésekkel.

3.18 Adatletöltés külső adathordozókra

(192) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájából vagy a járművezetői kártyáról kérésre adatokat töltsön le egy külső adathordozóra a kalibrálási/letöltő csatlakozón keresztül. Az adatrögzítő készüléknek a letöltés megkezdése előtt aktualizálnia kell a megfelelő kártyán tárolt adatokat.

(193) Emellett opcionális lehetőségként az adatrögzítő készülék - bármely üzemmódban - bármilyen más eszközön keresztül adatokat tölthet le az ezen eszközön keresztül hitelesített vállalkozás részére. Ilyen esetben e letöltésre a vállalkozási üzemmód adathozzáférési jogai vonatkoznak.

(194) A letöltés nem eredményezheti a tárolt adatok módosulását vagy törlését.

(195) A kalibrálási/letöltő csatlakozó elektromos interfészét a 6. függelék határozza meg.

(196) A letöltési protokollokat a 7. függelék határozza meg.

3.19 Távoli kommunikáció a célzott közúti ellenőrzések céljára

(197) Bekapcsolt gyújtás mellett a járműegységnek 60 másodperceként el kell mentenie a távoli kommunikációs eszközben a célzott közúti ellenőrzésekhez szükséges legfrissebb adatokat. Ezeket az adatokat a 11. és 14. függelék szerint kell titkosítani és aláírni.

(198) A távészleléssel ellenőrizendő adatokat vezeték nélküli kommunikáció révén kell a távoli kommunikációs leolvasók számára elérhetővé tenni, amint azt a 14. függelék meghatározza.

(199) A célzott közúti ellenőrzések céljára a következő adatok szükségesek:

- a biztonsági rendszer megsértésére irányuló legutóbbi kísérlet,

- az áramellátás leghosszabb megszakadása,

- érzékelőhiba,

- a mozgásadatok hibája,

- a jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás,

- érvényes kártya nélküli járművezetés,

- kártyabehelyezés menet közben,

- időbeállítási adatok,

- kalibrálási adatok, beleértve a két legutóbbi kalibrálás elmentett adatait,

- a jármű rendszáma,

- az adatrögzítő készülék által rögzített sebesség.

3.20 Külső kiegészítő eszközök számára kiadott adatok

(200) Az adatrögzítő készüléket el lehet látni szabványosított interfészekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy egy külső eszköz a menetíró készülék által rögzített vagy előállított adatokat működési vagy kalibrálási üzemmódban használni tudja.

A 13. függelék meghatározza szabványosított formában, hogy milyen opcionális ITS-interfészt lehet használni. Más járműegység-interfészek is létezhetnek, amennyiben azok teljes mértékben megfelelnek a 13. függelék követelményeinek a minimális adatlistát, a biztonságot és a járművezető hozzájárulását illetően.

A járművezető hozzájárulása nem vonatkozik az adatrögzítő készülékről a járműhálózathoz továbbított adatokra. Amennyiben a jármű hálózatába bevitt személyes adatok a jármű hálózatán kívül további feldolgozáson esnek át, a járműgyártó felelőssége, hogy a személyes adatok kezelése az (EU) 2016/679 rendeletnek ("általános adatvédelmi rendelet") megfelelően történjen.

A járművezető hozzájárulása a menetíróról távoli vállalkozás részére letöltött adatokra (193. követelmény) sem vonatkozik, mivel ezt az esetet a vállalkozáskártyához való hozzáférési jog alapján ellenőrzik.

Az említett interfészen keresztül rendelkezésre bocsátott ITS-adatokra a következő követelmények vonatkoznak:

- a menetíró adatszótárában meglévő adatokból kiválasztott adathalmazról van szó (1. függelék),

- e kiválasztott adatok egy részhalmaza a "személyes adat" jelölést kapta,

- a "személyes adatok" részhalmaz csak akkor hívható le, ha a járművezető igazolható módon hozzájárulását adta ahhoz, hogy személyes adatai elhagyják a járműhálózatot, és a hozzájárulási funkciót aktiválták,

- a járművezető hozzájárulása bármikor aktiválható vagy kikapcsolható a menüben szereplő parancsok segítségével, ha a járművezetői kártya be van helyezve,

- az adathalmazt és -részhalmazt vezeték nélküli Bluetooth protokollal továbbítják a jármű vezetőfülkéjének sugarán belül, 1 perces frissítési gyakorisággal,

- a külső eszköz és az ITS-interfész párosítását egy külön erre a célra szolgáló, véletlenszerűen megválasztott, 4 számból álló PIN-kód védi, amelyet a járműegységben rögzítenek, és amely a kijelzőn keresztül megjeleníthető,

- az ITS-interfész jelenléte semmi esetre sem zavarhatja vagy befolyásolhatja a járműegység megfelelő működését és biztonságát.

Egyéb adatok is kiadhatók a meglévő adatokból kiválasztott, minimális listának tekintett adathalmazon kívül, feltéve, hogy nem minősülnek személyes adatoknak.

Az adatrögzítő készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy értesítést küldjön a járművezető hozzájárulásáról a járműhálózat többi platformjára.

Bekapcsolt gyújtás mellett ezeket az adatokat folyamatosan közvetíteni kell.

(201) A visszamenőleges kompatibilitásra tekintettel a menetíró készülékeket továbbra is fel lehet szerelni a 3281/85/EGK rendelet legutóbb módosított változatának 1.B. mellékletében meghatározott kapcsolatsor interfészével. A járművezető hozzájárulására azonban mindenképpen szükség van személyes adatok továbbítása esetén.

3.21 Kalibrálás

(202) A kalibrálási funkciónak a következőket kell lehetővé tenni:

- a mozgásérzékelő automatikus párosítása a járműegységgel,

- a külső GNSS-eszköz automatikus rákapcsolása a járműegységre adott esetben,

- az adatrögzítő készülék állandójának (k) digitális adaptálása a jármű jellemző együtthatójához (w),

- az aktuális idő beállítása a behelyezett műhelykártya érvényességi idején belül,

- a kilométer-számláló aktuális értékének beállítása,

- a mozgásérzékelő adatmemóriában tárolt azonosító adatainak aktualizálása,

- a külső GNSS-eszköz adatmemóriában tárolt azonosító adatainak aktualizálása adott esetben,

- az összes elhelyezett plomba típusának és azonosításának aktualizálása,

- az adatrögzítő készülék által ismert egyéb paraméterek aktualizálása vagy megerősítése: a jármű azonosítása, w, l, abroncsméret és adott esetben a sebességkorlátozó készülék beállítása.

(203) Emellett a kalibrálási funkciónak lehetővé kell tennie az első generációs tachográfkártyáknak az adatrögzítő készülékben való használatának beszüntetését, amennyiben a 15. függelékben meghatározott feltételek teljesülnek.

(204) A mozgásérzékelő és járműegység párosítása során legalább a következő műveleteknek végbe kell menniük:

- a mozgásérzékelő által tárolt, a mozgásérzékelő beépítésével kapcsolatos adatok aktualizálása (szükség szerint),

- a mozgásérzékelő azonosításához szükséges adatok átmásolása a mozgásérzékelőből a járműegység adatmemóriájába.

(205) A külső GNSS-eszköznek a járműegységre való rákapcsolódása során legalább a következő műveleteknek végbe kell menniük:

- a külső GNSS-eszköz által tárolt, a külső GNSS-eszköz beépítésével kapcsolatos adatok aktualizálása (szükség szerint),

- a külső GNSS-eszköz azonosításához szükséges adatok, köztük a külső GNSS-eszköz sorozatszámának átmásolása a külső GNSS-eszközből a járműegység adatmemóriájába.

A rákapcsolódást követően ellenőrizni kell a GNSS helyzetmeghatározási információit.

(206) A kalibrálási funkciónak lehetővé kell tennie a szükséges adatok betáplálását a kalibrálási/letöltő csatlakozó segítségével, a 8. függelékben meghatározott kalibrálási protokollal összhangban. A szükséges adatok kalibrálási funkción keresztüli betáplálása más eszközzel is történhet.

3.22 Közúti kalibrálási ellenőrzés

(207) A közúti kalibrálási ellenőrzési funkciónak lehetővé kell tennie az adapter részét képező mozgásérzékelő sorozatszámának és adott esetben a járműegységhez csatlakoztatott külső GNSS-eszköz sorozatszámának leolvasását az erre irányuló kérés időpontjában.

(208) A leolvasásnak legalább a járműegység kijelzőjén keresztül a menüben szereplő megfelelő parancsok kiválasztásával lehetségesnek kell lennie.

(209) A közúti kalibrálási ellenőrzési funkciónak lehetővé kell tennie továbbá a 6. függelékben meghatározott kalibrálási I/O jelvonal I/O üzemmódjának kiválasztását a K vonal interfészén keresztül. Ez az "ECUAdjustmentSession" szakaszban végezhető el, amint azt a 8. függelék 7. szakasza ("Vizsgálati impulzusok vezérlése - input/output vezérlési funkcionális egység") meghatározza.

3.23 Időbeállítás

(210) Az időbeállítási funkció lehetővé teszi az aktuális idő beállítását. Az adatrögzítő készülék két forrást használ az időbeállításhoz, melyek: 1) a járműegység beépített órája, 2) a GNSS-vevő.

(211) A járműegység beépített órájának időbeállítását 12 óránként automatikusan kiigazítják. Ha GNSS-jel hiányában a kiigazítás nem lehetséges, az időbeállításnak a lehető leghamarabb meg kell történnie, amint a járműegység - attól függően, hogy a jármű mikor kap gyújtást - ismét érvényes időadatokhoz jut a GNSS-vevőből. A járműegységbe épített óra automatikus beállításához a GNSS-vevőből jövő időjelzést kell használni.

(212) Az időbeállítási funkciónak az aktuális idő kalibrálási üzemmódban történő, külső körülmény által kiváltott beállítását is lehetővé kell tennie.

3.24 Teljesítményjellemzők

(213) A járműegységnek a - 20 °C-tól 70 °C-ig, a külső GNSS-eszköznek - 20 °C-tól 70 °C-ig, a mozgásérzékelőnek pedig a - 40 °C-tól 135 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban teljes mértékben működőképesnek kell lennie. Az adatmemória tartalmának - 40 °C-ig sérülésmentesnek kell maradnia.

(214) A menetíró készüléknek a 10 %-tól a 90 %-ig terjedő páratartalom-tartományban teljes mértékben működőképesnek kell maradnia.

(215) Az intelligens menetíró készülékben használt plombáknak ugyanazon körülményekkel szemben ellenállónak kell lenniük, mint a menetíró készülékek azon alkatrészei, amelyekre felerősítették őket.

(216) Az adatrögzítő készüléket óvni kell a túlfeszültségtől, az energiaellátás polaritásának felcserélésétől és a rövidzárlatoktól.

(217) A mozgásérzékelőknek:

- vagy reagálniuk kell a jármű mozgásának érzékelését zavaró mágneses terekre. Ilyen körülmények esetén a járműegység érzékelőhibát jegyez fel és tárol (88. követelmény),

- vagy olyan érzékelő elemmel kell rendelkezniük, amely védett a mágneses terekkel szemben.

(218) Az adatrögzítő készüléknek és a külső GNSS-eszköznek meg kell felelniük az ENSZ EGB 10. számú nemzetközi előírásának, és az elektrosztatikus kisülések és tranziens áramok elleni védelemmel kell rendelkezniük.

3.25 Anyagok

(219) Az adatrögzítő készülék valamennyi alkotóelemének megfelelő ellenálló képességgel és mechanikai szilárdsággal, továbbá állandó elektromos és mágneses jellemzőkkel rendelkező anyagokból kell készülnie.

(220) A szokásos használati körülményekre tekintettel a készülék valamennyi belső részét védeni kell a nedvességtől és a portól.

(221) A járműegységnek és a külső GNSS-eszköznek meg kell felelniük az IP 40 érintésvédelmi osztálynak, a mozgásérzékelőnek pedig az IP 64 érintésvédelmi osztálynak, amint azt az A1:1999 és az A2:2013 módosítást is magában foglaló IEC 60529:1989 szabvány előírja.

(222) Az adatrögzítő készüléknek meg kell felelnie az ergonómiai tervezésre vonatkozó érvényes műszaki rendelkezéseknek.

(223) Az adatrögzítő készüléket óvni kell a véletlenül bekövetkező sérülésektől.

3.26 Jelölések

(224) Amikor az adatrögzítő készülék kijelzi a jármű kilométer-számlálójának értékét és sebességét, a kijelzőn a következő adatoknak kell megjelenniük:

- a megtett távolságot mutató szám mellett a távolságmérés "km" rövidítéssel jelölt mértékegysége,

- a sebességet mutató szám mellett a "km/h" rövidítés.

Lehetővé kell tenni, hogy az adatrögzítő készüléket úgy is be lehessen állítani, hogy a sebességet mérföld per órában jelezze ki, ekkor a sebesség mértékegységét az "mph" rövidítéssel kell megadni. Lehetővé kell tenni, hogy az adatrögzítő készüléket úgy is be lehessen állítani, hogy a távolságot mérföldben jelezze ki, ekkor a távolság mértékegységét a "mi" rövidítéssel kell megadni.

(225) Az adatrögzítő készülék minden különálló alkatrészén ismertető címkét kell helyezni, amelyen a következő adatoknak kell szerepelniük:

- a gyártó neve és címe,

- a gyártói alkatrészek száma és a gyártás éve,

- sorozatszám,

- típusjóváhagyási jel.

(226) Az ismertető címkén az alábbiaknak mindenképpen szerepelnie kell, akkor is, ha nincs elég hely az összes fent említett adat feltüntetésére: a gyártó neve vagy logója és a berendezés sorozatszáma.

4 A TACHOGRÁFKÁRTYÁK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

4.1 Látható adatok

Az elülső oldalon a következőket kell feltüntetni:

(227) a kártya típusának megfelelően a "Járművezetői kártya" vagy "Ellenőrzőkártya" vagy "Műhelykártya" vagy "Vállalkozáskártya" szavak nagybetűvel szedve a kártyát kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein,

(228) a kártyát kiállító tagállam neve (opcionális),

(229) a kártyát kiállító tagállam megkülönböztető jele, kék négyszögben, negatívan nyomtatva, 12 sárga csillaggal körülvéve. A megkülönböztető jelek a következők:

B
BG
CZ
CY
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Ciprus
LV
L
LT
M
Lettország
Luxemburg
Litvánia
Málta
DKDániaNLHollandia
D
EST
Németország
Észtország
A
PL
Ausztria
Lengyelország
GRGörögországP
RO
SK
SLO
Portugália
Románia
Szlovákia
Szlovénia
ESpanyolországFINFinnország
F
HR
H
Franciaország
Horvátország
Magyarország
SSvédország
IRLÍrországUKEgyesült Királyság
IOlaszország

(230) a kiállított kártyára vonatkozó információk a következőképpen számozva:

Járművezetői kártyaEllenőrzőkártyaVállalkozáskártya vagy műhelykártya
1.a járművezető családi neveaz ellenőrző szerv nevea vállalkozás vagy a műhely neve
2.a járművezető utóneve(i)az ellenőrző személy családi neve
(adott esetben)
a kártyatulajdonos családi neve
(adott esetben)
3.a járművezető születési dátumaaz ellenőrző személy utóneve(i)
(adott esetben)
a kártyatulajdonos utóneve(i)
(adott esetben)
4.aa kártya érvényességi idejének kezdete
4.ba kártya érvényességi idejének lejárata
4.ca kiállító hatóság neve (nyomtatható a hátoldalra is)
4.daz 5. pont alatt megadottól különböző szám adminisztratív célokra (opcionális)
5. aA vezetői engedély száma:
(a járművezetői kártya kiállításának időpontjában)
5. bKártyaszám
6.A járművezető fényképeaz ellenőrző személy fényképe (opcionális)a szerelő fényképe (opcionális)
7.A tulajdonos aláírása (opcionális)
8.A tulajdonos lakóhelye vagy postacíme (opcionális).Az ellenőrző szerve postacímea vállalkozás vagy műhely postacíme

(231) A dátumokat "nn/hh/éééé" vagy "nn.hh.éééé" (nap, hónap, év) formátumban kell megadni.

A hátoldalnak a következőket kell tartalmaznia:

(232) a kártya elülső oldalán feltüntetett számozott adatok magyarázata,

(233) adott esetben és a tulajdonos kifejezett, írásbeli beleegyezésével olyan adatok, amelyek nem kapcsolatosak a járművezetői kártya adminisztrációjával, amennyiben nem nehezítik meg a modell tachográfkártyaként történő használatát.

(234) A tachográfkártyákat a következő fő háttérszínekkel kell nyomtatni:

- járművezetői kártya : fehér,

- ellenőrzőkártya : kék,

- műhelykártya : piros,

- vállalkozáskártya : sárga.

(235) A tachográfkártyákat a hamisítás és a manipulálás ellen legalább a következőkkel kell ellátni:

- biztonsági háttérnyomtatás, finom gilosmintával és írisznyomtatással,

- a fénykép helyén a biztonsági háttérnyomtatás és a fénykép közötti átfedés,

- legalább egy kétszínű mikronyomtatású vonal.

(236) A Bizottsággal folyatott megfelelő egyeztetés után e melléklet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok más színeket vagy jelöléseket is használhatnak, például nemzeti szimbólumokat vagy biztonsági elemeket.

(237) A 165/2014/EU rendelet 26. cikkének (4) bekezdésében említett ideiglenes kártyáknak is meg kell felelniük e melléklet rendelkezéseinek.

4.2 Biztonság

A rendszerbiztonság célja a kártyák és az adatrögzítő készülék között kicserélt adatok integritásának és hitelességének, valamint a kártyákról letöltött adatok integritásának és hitelességének védelme, amely cél érdekében bizonyos kártyabeírási műveletek elvégzését kizárólag az adatrögzítő készülékre korlátozza, és bizonyos adatokat titkosít, kizárva a kártyákon tárolt adatok bármiféle hamisítását, megakadályozva a manipulálást és feltárva minden ilyen kísérletet.

(238) A rendszerbiztonság elérése céljából a tachográfkártyáknak meg kell felelniük a 10. és 11. függelékben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(239) A tachográfkártyák leolvasását más berendezésekkel is lehetővé kell tenni, például személyi számítógépekkel.

4.3 Szabványok

(240) A tachográfkártyáknak a következő szabványoknak kell megfelelniük:

- ISO/IEC 7810 Azonosító kártyák - Fizikai jellemzők,

- ISO IEC/7816 Azonosító kártyák - Integrált áramkörös kártyák:

-

- 1. rész: Fizikai jellemzők,

- 2. rész: Az érintkezők méretei és elhelyezkedése (ISO/IEC 7816-2:2007),

- 3. rész: Elektromos interfész és átviteli protokollok (ISO/IEC 7816-3:2006),

- 4. rész: Az adatcsere megszervezése, biztonsága és vezérlése (ISO/IEC 7816-4:2013 + 1:2014 helyesbítés),

- 6. rész: Ágazatközi adatelemek az adatcseréhez (ISO/IEC 7816-6:2004 + 1:2006 helyesbítés),

- 8. rész: A biztonsági műveletekre vonatkozó parancsok (ISO/IEC 7816-8:2004).

- A tachográfkártyák vizsgálatát az ISO/IEC 10373-3:2010 "Azonosító kártyák - Vizsgálati módszerek - 3. rész: Integrált áramkörös kártyák érintkezőkkel és a kapcsolódó interfészberendezések" szabvány szerint kell végezni.

4.4 Környezeti és elektromos előírások

(241) A tachográfkártyáknak rendeltetésszerűen kell működniük a Közösség területén rendesen előforduló éghajlati viszonyok között, és legalább a - 25 °C-tól + 70 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban, + 85 °C-os esetenkénti csúcsokkal; ahol az "esetenkénti" kifejezés legfeljebb 4 órás időtartamot és a kártya élettartama alatt legfeljebb 100 alkalmat jelent.

(242) A tachográfkártyáknak a 10 %-tól 90 %-ig terjedő páratartalom-tartományban rendeltetésszerűen kell működniük.

(243) A tachográfkártyáknak öt éven át rendeltetésszerűen kell működniük, amennyiben a környezeti és elektromos előírásoknak megfelelően használják őket.

(244) A tachográfkártyáknak a működésük során meg kell felelniük az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó, 10. számú ENSZ EGB-előírásnak, és az elektrosztatikus kisülések elleni védelemmel kell rendelkezniük.

4.5 Adattárolás

E szakasz alkalmazásában:

- Eltérő utasítások hiányában az időt egyperces pontossággal kell rögzíteni.

- A kilométer-számláló értékeit egy kilométeres pontossággal kell rögzíteni.

- A sebességadatokat 1 km/h pontossággal kell rögzíteni.

- A földrajzi helyzetet (szélesség és hosszúság) fokban és percekben kell megadni, 1/10 perc pontossággal.

A tachográfkártyáknak az adattárolási követelményeknek megfelelő funkcióit, parancsait és logikai szerkezetét a 2. függelék határozza meg.

Ellenkező rendelkezések hiányában a tachográfkártyákon való adattárolás szervezési elve, hogy az új adatok felülírják a régebb óta tárolt adatokat, amennyiben a meghatározott adatrekordok számára fenntartott tárolóhely megtelik.

(245) E szakasz meghatározza a különféle alkalmazások adatfájljai számára fenntartott minimális tárolóhelyet. A tachográfkártyáknak jelezniük kell az adatrögzítő készülék felé, hogy az egyes adatfájlok számára aktuálisan mekkora tárolóhely van még.

(246) A tachográfkártyákon tárolható minden további, az esetleges egyéb kártyaalkalmazásokkal összefüggő adat tárolásának a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 95/46/EK irányelvnek, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002/58/EK irányelvnek, valamint a 165/2014/EU rendelet 7. cikkének megfelelően kell történnie.

(247) Minden tachográfkártya valamennyi törzsállománya (MF) legfeljebb öt, a kártya kezelését, a kártyaalkalmazásokat és a chipazonosítást szolgáló elemi fájlból (EF) és két meghatározott célra rendelt fájlból (DF) áll:

- DF Tachograph, amely az első generációs járműegységek számára elérhető alkalmazást tartalmazza, amely az első generációs tachográfkártyákban is jelen van,

- DF Tachograph_G2, amely a csak második generációs járműegységek számára elérhető alkalmazást tartalmazza, amely csak a második generációs tachográfkártyákban van jelen.

A tachográfkártyák szerkezetét teljes részletességben a 2. függelék határozza meg.

4.5.1 Az azonosítást és a kártya kezelését szolgáló elemi fájlok

4.5.2 Az integrált áramkörös kártyák azonosítása

(248) A tachográfkártyáknak az intelligens kártyák azonosítására a következő adatokat kell tárolniuk:

- stopperóra,

- a kártya sorozatszáma (beleértve a gyártási referenciákat),

- a kártya típus-jóváhagyási száma,

- a kártyához kapcsolt személyi azonosító (ID),

- a kártyába chipet beépítő gyártó azonosítója (ID),

- IC-azonosító.

4.5.2.1 Chipazonosítás

(249) A tachográfkártyáknak az integrált áramkörök (IC) azonosítására a következő adatokat kell tárolniuk:

- IC-sorozatszám,

- IC-gyártási referenciák.

4.5.2.2 DIR (csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

(250) A tachográfkártyáknak tárolniuk kell a 2. függelékben meghatározott alkalmazásazonosító adatobjektumokat.

4.5.2.3 ATR-információ (korlátozott, csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

(251) A tachográfkártyáknak a következő kiterjesztett hosszúságú adatobjektumot kell tárolniuk:

- abban az esetben, ha a tachográfkártya támogatja a kiterjesztett hosszúságú adatmezőket, a 2. függelékben meghatározott, kiterjesztett hosszúságú adatobjektum.

4.5.2.4 Kiterjesztett hosszúságú információk (korlátozott, csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

(252) A tachográfkártyáknak a következő kiterjesztett hosszúságú adatobjektumokat kell tárolniuk:

- abban az esetben, ha a tachográfkártya támogatja a kiterjesztett hosszúságú adatmezőket, a 2. függelékben meghatározott, kiterjesztett hosszúságú adatobjektumok.

4.5.3 Járművezetői kártya

4.5.3.1 Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.3.1.1 Alkalmazásazonosító

(253) A járművezetői kártyának a következő alkalmazásazonosító adatokat kell tárolnia:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

4.5.3.1.2 Kulcsok és tanúsítványok

(254) A járművezetői kártyának képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék A. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

4.5.3.1.3 A kártya azonosítása

(255) A járművezetői kártyának a következő kártyaazonosító adatokat kell tárolnia:

- kártyaszám,

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve, a kiállítás dátuma,

- a kártya érvényességi idejének kezdete és lejárata.

4.5.3.1.4 A kártyatulajdonos azonosítása

(256) A járművezetői kártyának a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat kell tárolnia:

- a tulajdonos családi neve,

- a tulajdonos utóneve(i),

- születési dátum,

- választott nyelv.

4.5.3.1.5 Kártyaletöltés

(257) A járművezetői kártyának a kártyaletöltéssel kapcsolatos következő adatokat kell tárolnia:

- azt utolsó kártyaletöltés dátuma és időpontja (az ellenőrzéstől eltérő célokra).

(258) A járművezetői kártyának egy ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.1.6 Információk a vezetői engedélyről

(259) A járművezetői kártyának a vezetői engedéllyel kapcsolatos következő adatokat kell tárolnia:

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve,

- a vezetői engedély száma (a kártya kiállításának időpontjában).

4.5.3.1.7 Az eseményekkel kapcsolatos adatok

E szakasz alkalmazásában az időadatokat egy másodperces pontossággal kell tárolni.

(260) A járművezetői kártyának képesnek kell lennie tárolni az adatrögzítő készülék által a kártya behelyezett állapota alatt észlelt következő eseményekkel kapcsolatos adatokat:

- időátfedés (amennyiben az eseményt ez a kártya váltotta ki),

- kártya behelyezése járművezetés közben (amennyiben az esemény ehhez a kártyához kapcsolódik),

- az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása (amennyiben az esemény ehhez a kártyához kapcsolódik),

- az áramellátás megszakadása,

- a mozgásadatok hibája,

- a biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérletek,

(261) A járművezetői kártyának az említett eseményekkel kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

- az esemény kódja,

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja (vagy a kártyabehelyezés dátuma és időpontja, ha az esemény már folyamatban volt ezen időpontban),

- az esemény végének dátuma és időpontja (vagy a kártyakivétel dátuma és időpontja, ha az esemény már folyamatban volt ezen időpontban),

- a jármű rendszáma (VRN) és azon jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam, amelyben az esemény történt.

Megjegyzés: az "időátfedés" eseményre vonatkozóan:

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja meg kell, hogy egyezzen az előző járműből történő kártyakivétel dátumával és időpontjával,

- az esemény végének dátuma és időpontja meg kell, hogy egyezzen az aktuális járműbe történő kártyabehelyezés dátumával és időpontjával,

- a jármű adatainak meg kell egyezniük az eseményt előidéző aktuális jármű adataival.

Megjegyzés: Az "utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása" eseményre vonatkozóan:

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja meg kell, hogy egyezzen azon kártyabehelyezés dátumával és időpontjával, amelynél a kártyakapcsolat nem került megfelelően lezárásra,

- az esemény végének dátuma és időpontja meg kell, hogy egyezzen azon kártyabehelyezés dátumával és időpontjával, amikor a kártyakapcsolat folyamán az eseményt észlelték (aktuális kártyakapcsolat),

- a jármű adatainak meg kell egyezniük azon jármű adataival, amelyben a kapcsolat nem került megfelelően lezárásra.

(262) A járművezetői kártyának minden egyes típussal összefüggésben tárolnia kell a hat legutóbbi eseményre vonatkozó adatokat (azaz 36 eseményt).

4.5.3.1.8 A hibákkal kapcsolatos adatok

E szakasz alkalmazásában az időt egy másodperces pontossággal kell rögzíteni.

(263) A járművezetői kártyának képesnek kell lennie tárolni az adatrögzítő készülék által a kártya behelyezett állapota alatt észlelt következő hibákkal kapcsolatos adatokat:

- kártyahiba (amennyiben a hiba ehhez a kártyához kapcsolódik),

- az adatrögzítő készülék hibája.

(264) A járművezetői kártyának az említett hibákkal kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

- hibakód,

- a hiba kezdetének dátuma és időpontja (vagy a kártyabehelyezés dátuma és időpontja, ha a hiba már folyamatban volt ezen időpontban),

- a hiba végének dátuma és időpontja (vagy a kártyakivétel dátuma és időpontja, ha a hiba már folyamatban volt ezen időpontban),

- a jármű rendszáma (VRN) és azon jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam, amelyben a hiba történt.

(265) A járművezetői kártyának minden egyes típussal összefüggésben tárolnia kell a 12 legutóbbi hibára vonatkozó adatokat (azaz 24 hibát).

4.5.3.1.9 A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

(266) A járművezetői kártyának minden olyan naptári napra vonatkozóan, amelyen a kártyát használták, vagy amelyen a járművezető kézzel vitt be tevékenységeket, tárolnia kell a következő adatokat:

- a dátum,

- a napi jelenlét számlálója (egy egységgel megnövelve minden egyes naptári napra),

- a járművezető által e napon megtett teljes távolság,

- a járművezető állapota 00.00-kor,

- minden egyes alkalommal, amikor a járművezető megváltoztatta tevékenységét és/vagy járművezetési állapotát és/vagy behelyezte vagy kivette kártyáját:

-

- a járművezetési állapot (SZEMÉLYZET, EGYEDÜLI),

- a kártyaolvasó egység (JÁRMŰVEZETŐI, JÁRMŰKÍSÉRŐI),

- a kártyaállapot (BEHELYEZVE, NINCS BEHELYEZVE)

- a tevékenység (JÁRMŰVEZETÉS, KÉSZENLÉT, MUNKA, SZÜNET/PIHENÉS),

- a változás időpontja.

(267) A járművezetői kártya memóriájának a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat legalább 28 napon át tárolnia kell (egy járművezető átlagos tevékenysége a meghatározás szerint napi 93 tevékenységváltozás).

(268) A 261., 264. és 266. követelményben felsorolt adatokat úgy kell tárolni, hogy a tevékenységeket előfordulásuk sorrendjében vissza lehessen keresni, időátfedés esetén is.

4.5.3.1.10 Az üzemeltetett járművek adatai

(269) A járművezetői kártyának minden olyan naptári napra vonatkozóan, amelyen a kártyát használták, valamint e napokon belül az adott jármű minden egyes használati időszakára vonatkozóan tárolnia kell a következő adatokat (egy használati időszak magában foglalja e kártya tekintetében az összes egymást követő kártyabehelyezési/-kivételi ciklust a járműben):

- a jármű első használatának dátuma és időpontja (tehát az első kártyabehelyezés a jármű e használati időszakára vonatkozóan, vagy 00.00 óra, amennyiben a használati időszak éppen folyamatban van),

- a jármű kilométer-számlálójának értéke ezen időpontban,

- a jármű utolsó használatának dátuma és időpontja (tehát az utolsó kártyakivétel a jármű e használati időszakában, vagy 23.59, amennyiben a használati időszak éppen folyamatban van),

- a jármű kilométer-számlálójának értéke ezen időpontban,

- a jármű rendszáma (VRN) és a jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam.

(270) A járművezetői kártyának legalább 84 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.1.11 A munkanap kezdő és/vagy végső helye

(271) A járművezetői kártyának azokkal a helyekkel kapcsolatban, amelyeket a járművezető a munkanapok kezdetének és/vagy végének helyeként bevitt a készülékbe, a következő adatokat kell tárolnia:

- az adatbevitel dátuma és időpontja (vagy a bevitt adatra vonatkozó dátum/idő, amennyiben azt kézzel vitték be),

- a bevitt adat típusa (kezdés vagy befejezés, az adatbevitel feltétele),

- a bevitt ország és régió,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke.

(272) A járművezetői kártya memóriájának legalább 42 ilyen rekordpár tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.1.12 Kártyakapcsolati adatok

(273) A járművezetői kártyának képesnek kell lennie azon járműre vonatkozó adatokat tárolni, amely az aktuális kártyakapcsolatot megnyitotta:

- a kapcsolat megnyitásának (kártyabehelyezés) dátuma és időpontja, egy másodperces pontossággal,

- a jármű rendszáma (VRN) és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam.

4.5.3.1.13 Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

(274) A járművezetői kártyának az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

- az ellenőrzés dátuma és időpontja,

- az ellenőrzőkártya száma és a kártyát kiállító tagállam,

- az ellenőrzés típusa (kijelzés és/vagy nyomtatás és/vagy a járműegységről való letöltés és/vagy kártyaletöltés [lásd megjegyzés]),

- a letöltött időszak letöltés esetén,

- a jármű rendszáma (VRN) és az ellenőrzött jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam.

Megjegyzés: a kártya letöltése csak akkor kerül rögzítésre, ha ezt egy adatrögzítő készülék hajtja végre.

(275) A járművezetői kártyának egy ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.1.14 A különleges körülményekre vonatkozó adatok

(276) A járművezetői kártyának tárolnia kell a különleges körülményekre vonatkozóan a kártya behelyezett állapotában bevitt adatokat (bármely kártyaolvasó egység esetében):

- az adatbevitel dátuma és időpontja,

- a különleges körülmény típusa.

(277) A járművezetői kártyának legalább 56 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.2 Második generációs tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.3.2.1 Alkalmazásazonosító

(278) A járművezetői kártyának a következő alkalmazásazonosító adatokat kell tárolnia:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

4.5.3.2.2 Kulcsok és tanúsítványok

(279) A járművezetői kártyának képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék B. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

4.5.3.2.3 A kártya azonosítása

(280) A járművezetői kártyának a következő kártyaazonosító adatokat kell tárolnia:

- kártyaszám,

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve, a kiállítás dátuma,

- a kártya érvényességi idejének kezdete és lejárata.

4.5.3.2.4 A kártyatulajdonos azonosítása

(281) A járművezetői kártyának a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat kell tárolnia:

- a tulajdonos családi neve,

- a tulajdonos utóneve(i),

- születési dátum,

- választott nyelv.

4.5.3.2.5 Kártyaletöltés

(282) A járművezetői kártyának a kártyaletöltéssel kapcsolatos következő adatokat kell tárolnia:

- azt utolsó kártyaletöltés dátuma és időpontja (az ellenőrzéstől eltérő célokra).

(283) A járművezetői kártyának egy ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.2.6 Információk a vezetői engedélyről

(284) A járművezetői kártyának a vezetői engedéllyel kapcsolatos következő adatokat kell tárolnia:

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve,

- a vezetői engedély száma (a kártya kiállításának időpontjában).

4.5.3.2.7 Az eseményekkel kapcsolatos adatok

E szakasz alkalmazásában az időadatokat egy másodperces pontossággal kell tárolni.

(285) A járművezetői kártyának képesnek kell lennie tárolni az adatrögzítő készülék által a kártya behelyezett állapota alatt észlelt következő eseményekkel kapcsolatos adatokat:

- időátfedés (amennyiben az eseményt ez a kártya váltotta ki),

- a kártya behelyezése járművezetés közben (amennyiben az esemény ehhez a kártyához kapcsolódik),

- az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása (amennyiben az esemény ehhez a kártyához kapcsolódik),

- az áramellátás megszakadása,

- kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel,

- a GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya,

- kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel,

- a mozgásadatok hibája,

- a jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás,

- a biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérletek,

- időütközés.

(286) A járművezetői kártyának az említett eseményekkel kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

- az esemény kódja,

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja (vagy a kártyabehelyezés dátuma és időpontja, ha az esemény már folyamatban volt ezen időpontban),

- az esemény végének dátuma és időpontja (vagy a kártyakivétel dátuma és időpontja, ha az esemény már folyamatban volt ezen időpontban),

- a jármű rendszáma (VRN) és azon jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam, amelyben az esemény történt.

Megjegyzés: az "időátfedés" eseményre vonatkozóan:

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja meg kell, hogy egyezzen az előző járműből történő kártyakivétel dátumával és időpontjával,

- az esemény végének dátuma és időpontja meg kell, hogy egyezzen az aktuális járműbe történő kártyabehelyezés dátumával és időpontjával,

- a jármű adatainak meg kell egyezniük az eseményt előidéző aktuális jármű adataival.

Megjegyzés: Az "utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása" eseményre vonatkozóan:

- az esemény kezdetének dátuma és időpontja meg kell, hogy egyezzen azon kártyabehelyezés dátumával és időpontjával, amelynél a kártyakapcsolat nem került megfelelően lezárásra,

- az esemény végének dátuma és időpontja meg kell, hogy egyezzen azon kártyabehelyezés dátumával és időpontjával, amikor a kártyakapcsolat folyamán az eseményt észlelték (aktuális kártyakapcsolat),

- a jármű adatainak meg kell egyezniük azon jármű adataival, amelyben a kapcsolat nem került megfelelően lezárásra.

(287) A járművezetői kártyának minden egyes típussal összefüggésben tárolnia kell a hat legutóbbi eseményre vonatkozó adatokat (azaz 66 eseményt).

4.5.3.2.8 A hibákkal kapcsolatos adatok

E szakasz alkalmazásában az időt egy másodperces pontossággal kell rögzíteni.

(288) A járművezetői kártyának képesnek kell lennie tárolni az adatrögzítő készülék által a kártya behelyezett állapota alatt észlelt következő hibákkal kapcsolatos adatokat:

- kártyahiba (amennyiben a hiba ehhez a kártyához kapcsolódik),

- az adatrögzítő készülék hibája.

(289) A járművezetői kártyának az említett hibákkal kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

- hibakód,

- a hiba kezdetének dátuma és időpontja (vagy a kártyabehelyezés dátuma és időpontja, ha a hiba már folyamatban volt ezen időpontban),

- a hiba végének dátuma és időpontja (vagy a kártyakivétel dátuma és időpontja, ha a hiba már folyamatban volt ezen időpontban),

- a jármű rendszáma (VRN) és azon jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam, amelyben a hiba történt.

(290) A járművezetői kártyának minden egyes típussal összefüggésben tárolnia kell a 12 legutóbbi hibára vonatkozó adatokat (azaz 24 hibát).

4.5.3.2.9 A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

(291) A járművezetői kártyának minden olyan naptári napra vonatkozóan, amelyen a kártyát használták, vagy amelyen a járművezető kézzel vitt be tevékenységeket, tárolnia kell a következő adatokat:

- a dátum,

- a napi jelenlét számlálója (egy egységgel megnövelve minden egyes naptári napra),

- a járművezető által e napon megtett teljes távolság,

- a járművezető állapota 00.00-kor,

- minden egyes alkalommal, amikor a járművezető megváltoztatta tevékenységét és/vagy járművezetési állapotát és/vagy behelyezte vagy kivette kártyáját:

-

- a járművezetési állapot (SZEMÉLYZET, EGYEDÜLI),

- a kártyaolvasó egység (JÁRMŰVEZETŐI, JÁRMŰKÍSÉRŐI),

- a kártyaállapot (BEHELYEZVE, NINCS BEHELYEZVE)

- a tevékenység (JÁRMŰVEZETÉS, KÉSZENLÉT, MUNKA, SZÜNET/PIHENÉS),

- a változás időpontja.

(292) A járművezetői kártya memóriájának a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat legalább 28 napon át tárolnia kell (egy járművezető átlagos tevékenysége a meghatározás szerint napi 93 tevékenységváltozás).

(293) A 286., 289. és 291. követelményben felsorolt adatokat úgy kell tárolni, hogy a tevékenységeket előfordulásuk sorrendjében vissza lehessen keresni, időátfedés esetén is.

4.5.3.2.10 Az üzemeltetett járművek adatai

(294) A járművezetői kártyának minden olyan naptári napra vonatkozóan, amelyen a kártyát használták, valamint e napokon belül az adott jármű minden egyes használati időszakára vonatkozóan tárolnia kell a következő adatokat (egy használati időszak magában foglalja e kártya tekintetében az összes egymást követő kártyabehelyezési/kivételi ciklust a járműben):

- a jármű első használatának dátuma és időpontja (tehát az első kártyabehelyezés a jármű e használati időszakára vonatkozóan vagy 00.00 óra, amennyiben a használati időszak éppen folyamatban van),

- a jármű kilométer-számlálójának értéke az első használat időpontjában,

- a jármű utolsó használatának dátuma és időpontja (tehát az utolsó kártyakivétel a jármű e használati időszakában, vagy 23.59, amennyiben a használati időszak éppen folyamatban van),

- a jármű kilométer-számlálójának értéke az utolsó használat időpontjában,

- a jármű rendszáma (VRN) és a jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam,

- a jármű jármű-azonosító száma (VIN).

(295) A járművezetői kártyának legalább 84 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.2.11 A munkanap kezdő és/vagy végső helye (helységnév és földrajzi hely)

(296) A járművezetői kártyának azokkal a helyekkel kapcsolatban, amelyeket a járművezető a munkanapok kezdetének és/vagy végének helyeként bevitt a készülékbe, a következő adatokat kell tárolnia:

- az adatbevitel dátuma és időpontja (vagy a bevitt adatra vonatkozó dátum/idő, amennyiben azt kézzel vitték be),

- a bevitt adat típusa (kezdés vagy befejezés, az adatbevitel feltétele),

- a bevitt ország és régió,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke,

- a jármű helyzete,

- a GNSS pontossága és a helyzet meghatározásának dátuma és időpontja.

(297) A járművezetői kártya memóriájának legalább 84 ilyen rekordpár tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.2.12 Kártyakapcsolati adatok

(298) A járművezetői kártyának képesnek kell lennie azon járműre vonatkozó adatokat tárolni, amely az aktuális kártyakapcsolatot megnyitotta:

- a kapcsolat megnyitásának (kártyabehelyezés) dátuma és időpontja, egy másodperces pontossággal,

- a jármű rendszáma (VRN) és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam.

4.5.3.2.13 Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

(299) A járművezetői kártyának az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

- az ellenőrzés dátuma és időpontja,

- az ellenőrzőkártya száma és a kártyát kiállító tagállam,

- az ellenőrzés típusa (kijelzés és/vagy nyomtatás és/vagy a járműegységről való letöltés és/vagy kártyaletöltés [lásd megjegyzés]),

- a letöltött időszak letöltés esetén,

- a jármű rendszáma (VRN) és az ellenőrzött jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam.

Megjegyzés: a biztonsági követelményekből eredően a kártya letöltése csak akkor kerül rögzítésre, ha ezt egy adatrögzítő készülék hajtja végre.

(300) A járművezetői kártyának egy ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.2.14 A különleges körülményekre vonatkozó adatok

(301) A járművezetői kártyának tárolnia kell a különleges körülményekre vonatkozóan a kártya behelyezett állapotában bevitt adatokat (bármely kártyaolvasó egység esetében):

- az adatbevitel dátuma és időpontja,

- a különleges körülmény típusa.

(302) A járművezetői kártyának legalább 56 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.2.15 Az üzemeltetett járműegységek adatai

(303) A járművezetői kártyának az alábbi adatokat kell tárolnia a különböző olyan járműegységekkel kapcsolatban, amelyekben a kártyát használták:

- az a dátum és időpont, amikor a járműegység használati időszaka megkezdődött (azaz a járműegységbe való első kártyabehelyezés az adott időszakban),

- a járműegység gyártója,

- a járműegység típusa,

- a járműegység szoftververziójának száma,

(304) A járművezetői kártyának legalább 84 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.3.2.16 Azon helyek adatai, ahol a halmozott járművezetési idő elérte a három órát

(305) A járművezetői kártyának az alábbi adatokat kell tárolnia a jármű azokban az időpontokban elért helyzetével kapcsolatban, amikor a halmozott járművezetési idő elérte a három óra többszörösét:

- az a dátum és időpont, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét,

- a jármű helyzete,

- a GNSS pontossága és a helyzet meghatározásának dátuma és időpontja,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke.

(306) A járművezetői kártyának legalább 252 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.4 Műhelykártya

4.5.4.1 Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.4.1.1 Alkalmazásazonosító

(307) A műhelykártyának a következő alkalmazásazonosító adatokat kell tárolnia:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

4.5.4.1.2 Kulcsok és tanúsítványok

(308) A műhelykártyának képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék A. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

(309) A műhelykártyának alkalmas kell lennie személyi azonosító szám tárolására (PIN kód).

4.5.4.1.3 A kártya azonosítása

(310) A műhelykártyának a következő kártyaazonosító adatokat kell tárolnia:

- kártyaszám,

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve, a kiállítás dátuma,

- a kártya érvényességi idejének kezdete és lejárata.

4.5.4.1.4 A kártyatulajdonos azonosítása

(311) A műhelykártyának a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat kell tárolnia:

- a műhely neve,

- a műhely címe,

- a tulajdonos családi neve,

- a tulajdonos utóneve(i),

- választott nyelv.

4.5.4.1.5 Kártyaletöltés

(312) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a kártyaletöltési adatokat.

4.5.4.1.6 Kalibrálási és időbeállítási adatok

(313) A műhelykártyának meg kell őriznie a kalibrálási és/vagy időbeállítási rekordokat, mialatt a kártya be van helyezve az adatrögzítő készülékbe.

(314) Valamennyi kalibrálási rekordnak a következő adatokat kell magában foglalnia:

- a kalibrálás célja (aktiválás, első beépítés, beépítés, időszakos vizsgálat),

- a jármű azonosítása,

- aktualizált vagy megerősített paraméterek (w, k, l, abroncsméret, sebességkorlátozó készülék beállítása, kilométer-számláló [új és régi értékek], dátum és idő [új és régi értékek]),

- az adatrögzítő készülék azonosítása (a járműegység alkatrészeinek száma, a járműegység sorozatszáma, a mozgásérzékelő sorozatszáma).

(315) A műhelykártyának legalább 88 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

(316) A műhelykártyában lennie kell egy olyan számlálónak, amely jelzi a kártyával elvégzett kalibrálások számát.

(317) A műhelykártyában lennie kell egy olyan számlálónak, amely jelzi az utolsó letöltés óta elvégzett kalibrálások számát.

4.5.4.1.7 Az eseményekkel és a hibákkal kapcsolatos adatok

(318) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia az eseményekkel és a hibákkal kapcsolatos adatrekordokat.

(319) A műhelykártyának minden eseménytípussal összefüggésben tárolnia kell a három legutóbbi eseményt (18 esemény), az egyes hibatípusok esetében pedig a hat legutóbbi hibát (12 hiba).

4.5.4.1.8 A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

(320) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat.

(321) A műhelykártyának a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat legalább egy napig tárolnia kell, átlagos járművezetői tevékenység mellett.

4.5.4.1.9 Az üzemeltetett járművek adatai

(322) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia az üzemeltetett járművekre vonatkozó adatokat.

(323) A műhelykártyának legalább 4 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.4.1.10 A munkanapok kezdetére és/vagy végére vonatkozó adatok

(324) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a munkanapok kezdetére és/vagy végére vonatkozó adatokat.

(325) A műhelykártyának legalább 3 ilyen rekordpár tárolására képesnek kell lennie.

4.5.4.1.11 Kártyakapcsolati adatok

(326) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a kártyakapcsolati adatokat.

4.5.4.1.12 Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

(327) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia az ellenőrző tevékenységi adatrekordokat.

4.5.4.1.13 A különleges körülményekre vonatkozó adatok

(328) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a különleges körülményekre vonatkozó adatokat.

(329) A műhelykártyának legalább 2 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.4.2 Második generációs tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.4.2.1 Alkalmazásazonosító

(330) A műhelykártyának a következő alkalmazásazonosító adatokat kell tárolnia:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

4.5.4.2.2 Kulcsok és tanúsítványok

(331) A műhelykártyának képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék B. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

(332) A műhelykártyának alkalmas kell lennie személyi azonosító szám tárolására (PIN kód).

4.5.4.2.3 A kártya azonosítása

(333) A műhelykártyának a következő kártyaazonosító adatokat kell tárolnia:

- kártyaszám,

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve, a kiállítás dátuma,

- a kártya érvényességi idejének kezdete és lejárata.

4.5.4.2.4 A kártyatulajdonos azonosítása

(334) A műhelykártyának a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat kell tárolnia:

- a műhely neve,

- a műhely címe,

- a tulajdonos családi neve,

- a tulajdonos utóneve(i),

- választott nyelv.

4.5.4.2.5 Kártyaletöltés

(335) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a kártyaletöltési adatokat.

4.5.4.2.6 Kalibrálási és időbeállítási adatok

(336) A műhelykártyának meg kell őriznie a kalibrálási és/vagy időbeállítási rekordokat, mialatt a kártya be van helyezve az adatrögzítő készülékbe.

(337) Valamennyi kalibrálási rekordnak a következő adatokat kell magában foglalnia:

- a kalibrálás célja (aktiválás, első beépítés, beépítés, időszakos vizsgálat),

- a jármű azonosítása,

- aktualizált vagy megerősített paraméterek (w, k, l, abroncsméret, sebességkorlátozó készülék beállítása, kilométer-számláló [új és régi értékek], dátum és idő [új és régi értékek]),

- az adatrögzítő készülék azonosítása (a járműegység alkatrészeinek száma, a járműegység sorozatszáma, a mozgásérzékelő sorozatszáma, a távoli kommunikációs eszköz sorozatszáma és a külső GNSS-eszköz sorozatszáma adott esetben),

- az összes elhelyezett plomba típusa és azonosítása,

- képes-e a járműegység első generációs tachográfkártyák használatára (aktiválva van-e ez a funkció, avagy sem).

(338) A műhelykártyának legalább 88 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

(339) A műhelykártyában lennie kell egy olyan számlálónak, amely jelzi a kártyával elvégzett kalibrálások számát.

(340) A műhelykártyában lennie kell egy olyan számlálónak, amely jelzi az utolsó letöltés óta elvégzett kalibrálások számát.

4.5.4.2.7 Az eseményekkel és a hibákkal kapcsolatos adatok

(341) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia az eseményekkel és a hibákkal kapcsolatos adatrekordokat.

(342) A műhelykártyának minden eseménytípussal összefüggésben tárolnia kell a három legutóbbi eseményt (33 esemény), az egyes hibatípusok esetében pedig a hat legutóbbi hibát (12 hiba).

4.5.4.2.8 A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

(343) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat.

(344) A műhelykártyának a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat legalább egy napig tárolnia kell, átlagos járművezetői tevékenység mellett.

4.5.4.2.9 Az üzemeltetett járművek adatai

(345) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia az üzemeltetett járművekre vonatkozó adatokat.

(346) A műhelykártyának legalább 4 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.4.2.10 A munkanapok kezdetére és/vagy végére vonatkozó adatok

(347) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a munkanapok kezdetére és/vagy végére vonatkozó adatokat.

(348) A műhelykártyának legalább 3 ilyen rekordpár tárolására képesnek kell lennie.

4.5.4.2.11 Kártyakapcsolati adatok

(349) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a kártyakapcsolati adatokat.

4.5.4.2.12 Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

(350) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia az ellenőrző tevékenységi adatrekordokat.

4.5.4.2.13 Az üzemeltetett járműegységek adatai

(351) A műhelykártyának az alábbi adatokat kell tárolnia a különböző olyan járműegységekkel kapcsolatban, amelyekben a kártyát használták:

- az a dátum és időpont, amikor a járműegység használati időszaka megkezdődött (azaz a járműegységbe való első kártyabehelyezés az adott időszakban),

- a járműegység gyártója,

- a járműegység típusa,

- a járműegység szoftververziójának száma,

(352) A műhelykártyának legalább 4 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.4.2.14 Azon helyek adatai, ahol a halmozott járművezetési idő elérte a három órát

(353) A műhelykártyának az alábbi adatokat kell tárolnia a jármű azokban az időpontokban elért helyzetével kapcsolatban, amikor a halmozott járművezetési idő elérte a három óra többszörösét:

- az a dátum és időpont, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét,

- a jármű helyzete,

- a GNSS pontossága és a helyzet meghatározásának dátuma és időpontja,

- a jármű kilométer-számlálójának értéke.

(354) A műhelykártyának legalább 18 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.4.2.15 A különleges körülményekre vonatkozó adatok

(355) A műhelykártyának a járművezetői kártyával azonos módon kell tárolnia a különleges körülményekre vonatkozó adatokat.

(356) A műhelykártyának legalább 2 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.5 Ellenőrzőkártya

4.5.5.1 Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.5.1.1 Alkalmazásazonosító

(357) Az ellenőrzőkártyának a következő alkalmazásazonosító adatokat kell tárolnia:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

4.5.5.1.2 Kulcsok és tanúsítványok

(358) Az ellenőrzőkártyának képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék A. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

4.5.5.1.3 A kártya azonosítása

(359) Az ellenőrzőkártyának a következő kártyaazonosító adatokat kell tárolnia:

- kártyaszám,

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve, a kiállítás dátuma,

- a kártya érvényességi idejének kezdete és lejárata (adott esetben).

4.5.5.1.4 A kártyatulajdonos azonosítása

(360) Az ellenőrzőkártyának a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat kell tárolnia:

- ellenőrző szerv neve,

- az ellenőrző szerv címe,

- a tulajdonos családi neve,

- a tulajdonos utóneve(i),

- választott nyelv.

4.5.5.1.5 Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

(361) Az ellenőrzőkártyának tárolnia kell az ellenőrző tevékenységre vonatkozó következő adatokat:

- az ellenőrzés dátuma és időpontja,

- az ellenőrzés típusa (kijelzés és/vagy nyomtatás és/vagy a járműegységről való letöltés és/vagy kártyaletöltés és/vagy közúti kalibrálási ellenőrzés),

- letöltött időszak (adott esetben),

- a jármű rendszáma (VRN) és az ellenőrzött jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam hatósága,

- kártyaszám és az ellenőrzött járművezetői kártyát kiállító tagállam.

(362) Az ellenőrzőkártyának legalább 230 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.5.2 Második generációs (G2) tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.5.2.1 Alkalmazásazonosító

(363) Az ellenőrzőkártyának a következő alkalmazásazonosító adatokat kell tárolnia:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

4.5.5.2.2 Kulcsok és tanúsítványok

(364) Az ellenőrzőkártyának képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék B. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

4.5.5.2.3 A kártya azonosítása

(365) Az ellenőrzőkártyának a következő kártyaazonosító adatokat kell tárolnia:

- kártyaszám,

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve, a kiállítás dátuma,

- a kártya érvényességi idejének kezdete és lejárata (adott esetben).

4.5.5.2.4 A kártyatulajdonos azonosítása

(366) Az ellenőrzőkártyának a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat kell tárolnia:

- ellenőrző szerv neve,

- az ellenőrző szerv címe,

- a tulajdonos családi neve,

- a tulajdonos utóneve(i),

- választott nyelv.

4.5.5.2.5 Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

(367) Az ellenőrzőkártyának tárolnia kell az ellenőrző tevékenységre vonatkozó következő adatokat:

- az ellenőrzés dátuma és időpontja,

- az ellenőrzés típusa (kijelzés és/vagy nyomtatás és/vagy a járműegységről való letöltés és/vagy kártyaletöltés és/vagy közúti kalibrálási ellenőrzés),

- letöltött időszak (adott esetben),

- a jármű rendszáma (VRN) és az ellenőrzött jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam hatósága,

- kártyaszám és az ellenőrzött járművezetői kártyát kiállító tagállam.

(368) Az ellenőrzőkártyának legalább 230 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.6 Vállalkozáskártya

4.5.6.1 Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.6.1.1 Alkalmazásazonosító

(369) A vállalkozáskártyának a következő alkalmazásazonosító adatokat kell tárolnia:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

4.5.6.1.2 Kulcsok és tanúsítványok

(370) A vállalkozáskártyának képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék A. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

4.5.6.1.3 A kártya azonosítása

(371) A vállalkozáskártyának a következő kártyaazonosító adatokat kell tárolnia:

- kártyaszám,

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve, a kiállítás dátuma,

- a kártya érvényességi idejének kezdete és lejárata (adott esetben).

4.5.6.1.4 A kártyatulajdonos azonosítása

(372) A vállalkozáskártyának a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat kell tárolnia:

- a vállalkozás neve,

- a vállalkozás címe.

4.5.6.1.5 A vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatok

(373) A vállalkozáskártyának tárolnia kell a vállalkozás tevékenységére vonatkozó következő adatokat:

- a tevékenység dátuma és időpontja,

- a tevékenység típusa (járműegység lezárása és/vagy kioldása és/vagy a járműegységről való letöltés és/vagy kártyaletöltés),

- letöltött időszak (adott esetben),

- a jármű rendszáma (VRN) és a jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam hatósága,

- kártyaszám és a kártyát kiállító tagállam (kártyaletöltés esetén).

(374) A vállalkozáskártyának legalább 230 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

4.5.6.2 Második generációs (G2) tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.6.2.1 Alkalmazásazonosító

(375) A vállalkozáskártyának a következő alkalmazásazonosító adatokat kell tárolnia:

- tachográfalkalmazás-azonosító,

- tachográfkártyatípus-azonosító.

4.5.6.2.2 Kulcsok és tanúsítványok

(376) A vállalkozáskártyának képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék B. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

4.5.6.2.3 A kártya azonosítása

(377) A vállalkozáskártyának a következő kártyaazonosító adatokat kell tárolnia:

- kártyaszám,

- a kiállító tagállam, a kiállító hatóság neve, a kiállítás dátuma,

- a kártya érvényességi idejének kezdete és lejárata (adott esetben).

4.5.6.2.4 A kártyatulajdonos azonosítása

(378) A vállalkozáskártyának a következő kártyatulajdonos-azonosító adatokat kell tárolnia:

- a vállalkozás neve,

- a vállalkozás címe.

4.5.6.2.5 A vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatok

(379) A vállalkozáskártyának tárolnia kell a vállalkozás tevékenységére vonatkozó következő adatokat:

- a tevékenység dátuma és időpontja,

- a tevékenység típusa (járműegység lezárása és/vagy kioldása és/vagy a járműegységről való letöltés és/vagy kártyaletöltés),

- letöltött időszak (adott esetben),

- a jármű rendszáma (VRN) és a jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam hatósága,

- kártyaszám és a kártyát kiállító tagállam (kártyaletöltés esetén).

(380) A vállalkozáskártyának legalább 230 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

5 AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE

5.1 Beépítés

(381) Az új adatrögzítő készüléket nem aktivált állapotban kell a szerelők vagy a járműgyártók részére leszállítani, úgy, hogy a 3.21. szakaszban felsorolt összes kalibrálási paraméter a megfelelő és érvényes alapértelmezett értékre legyen beállítva. Ha nincsen meghatározott érték, a betűkkel leírt paramétereket "?" karakterláncokba kell rendezni, a numerikus paramétereket pedig "0"-ra kell állítani. Amennyiben a biztonsági tanúsítás során kérelmezik, az adatrögzítő készülék biztonsági vonatkozású részeinek átadása korlátozható.

(382) Aktiválása előtt az adatrögzítő készüléknek akkor is hozzáférést kell biztosítania a kalibrálási funkcióhoz, ha a készülék nem kalibrálási üzemmódban van.

(383) Az adatrögzítő készülék aktiválása előtt se nem rögzíti, se nem tárolja a 3.12.3., 3.12.9. és 3.12.12-3.12.15. szakaszban említett adatokat.

(384) A beépítés során a járműgyártónak valamennyi ismert paramétert előre be kell állítania.

(385) A járműgyártóknak vagy -szerelőknek a beépített adatrögzítő készüléket legkésőbb a jármű 561/2006/EK rendelet alkalmazási körében történő használatba vétele előtt aktiválniuk kell.

(386) Az adatrögzítő készülék automatikusan aktiválódik, amikor valamelyik kártyainterfész-eszközbe első alkalommal érvényes műhelykártyát helyeznek.

(387) A mozgásérzékelő és a járműegység között adott esetben szükséges egyedi párosítási műveletek elvégzésének automatikusan meg kell történnie az aktiválás előtt vagy ennek során.

(388) A külső GNSS-eszköz és a járműegység között adott esetben szükséges egyedi kapcsolódási műveletek elvégzésének hasonlóképpen automatikusan meg kell történnie az aktiválás előtt vagy ennek során.

(389) Az adatrögzítő készüléknek aktiválása után biztosítania kell, hogy funkciói működjenek, és az adathozzáférési jogok teljes mértékben érvényesüljenek.

(390) Az adatrögzítő készüléknek aktiválása után a célzott közúti ellenőrzésekhez szükséges biztosított adatokat továbbítania kell a távoli kommunikációs eszközhöz.

(391) Az adatrögzítő készülék rögzítő és tároló funkcióinak teljes mértékben működőképeseknek kell lenniük az aktiválás után.

(392) A beépítést követően kalibrálást kell végezni. Az első kalibrálás nem feltétlenül foglalja magában a rendszám (VRN) bevitelét, ha azt a kalibrálással megbízott jóváhagyott műhely nem ismeri. Ilyen esetben és csakis ekkor lehetséges, hogy a járműtulajdonos a járműnek az 561/2006/EK rendelet alkalmazási körében történő használatát megelőzően vállalkozáskártyáját használva (például a járműegység felhasználói/gépi interfész megfelelő menüstruktúrájában a megfelelő parancsok megadásával) vigye be a rendszámot (VRN) ( 16 ). A bevitt adat aktualizálása vagy megerősítése csak a műhelykártya felhasználásával lehetséges.

(393) A külső GNSS-eszköz beépítéséhez az eszközt csatlakoztatni a járműegységre, majd ellenőrizni kell a GNSS helyzetmeghatározási információit.

(394) Az adatrögzítő készüléket úgy kell elhelyezni a járműben, hogy a járművezető a vezetői ülésből hozzá tudjon férni a szükséges funkciókhoz.

5.2 Illesztési címke

(395) Miután az adatrögzítő készülék ellenőrzése a beépítés során megtörtént, egy gravírozással vagy tartós nyomtatással feliratozott illesztési címkét kell elhelyezni a készüléken, jól látható és könnyen hozzáférhető helyre. Amennyiben ez nem lehetséges, a címkét a jármű "B" oszlopán kell elhelyezni, jól látható helyre. Azokban a járművekben, amelyeknek nincsen "B" oszlopa, az illesztési címkét az ajtókereten kell elhelyezni a járművezetői oldalon, minden esetben jól látható helyre.

Jóváhagyott szerelő vagy műhely által végzett minden egyes ellenőrzés után új címkét kell elhelyezni az előző címke helyén

(396) A címkén legalább a következő adatokat fel kell tüntetni:

- az elismert szerelő vagy műhely neve, címe vagy kereskedelmi neve,

- a jármű jellemző együtthatója, "w = ... imp/km" formában,

- az adatrögzítő készülék állandója, "k = ... imp/km" formában,

- a gumiabroncsok tényleges kerülete, "l = ... mm" formában,

- abroncsméret,

- az a dátum, amikor meghatározták jármű jellemző együtthatóját, és lemérték a gumiabroncsok kerületét,

- a jármű jármű-azonosító száma,

- külső GNSS-eszköz jelenléte vagy hiánya,

- adott esetben a külső GNSS-eszköz sorozatszáma,

- a távoli kommunikációs eszköz, ha van, sorozatszáma,

- az összes elhelyezett plomba sorozatszáma,

- a jármű azon része, amelybe adott esetben az adaptert beépítették,

- a jármű azon része, amelybe a mozgásérzékelőt beépítették, ha az nincs összekötve a sebességváltóval, illetve nem alkalmaznak adaptert,

- az adaptert és a járműnek az adapter bejövő impulzusait továbbító részét összekötő kábel színe,

- az adapterbe épített mozgásérzékelő sorozatszáma.

(397) Kizárólag az M1 és az N1 kategóriába tartozó, valamint a 68/2009/EK bizottsági rendelet ( 17 ) legutóbb módosított változatával összhangban adapterrel felszerelt járművek esetében, valamint amennyiben nem lehetséges minden szükséges, a 396. követelményben ismertetett információ feltüntetése, egy második, kiegészítő címke is alkalmazható. Ilyen esetekben a kiegészítő címkének a 396. követelmény legalább négy utolsó francia bekezdésben szereplő információkat tartalmaznia kell.

Ha használnak ilyen második, kiegészítő címkét, akkor azt a 396. követelményben ismertetett első címke közvetlen közelében vagy mellett kell elhelyezni, és ugyanolyan védelemmel kell ellátni. A beépítést elvégző jóváhagyott szerelő vagy műhely nevét, címét vagy kereskedelmi nevét, valamint a beépítés dátumát a második címkén is fel kell tüntetni.

5.3 Plombák

(398) A következő alkatrészeket kell leplombálni:

- minden olyan csatlakozás, amely szétkapcsoláskor észlelhetetlen változásokat vagy észrevehetetlen adatvesztést okoz (ez például érvényes lehet a sebességváltóműre csatlakoztatott mozgásérzékelőre, az M1/N1 kategóriájú járművek adapterére, a külső GNSS-eszközre vagy a járműegységre),

- az illesztési címke, kivéve, ha az úgy van felerősítve, hogy a rajta lévő jelölések megrongálása nélkül nem távolítható el.

(398a) A fent említett plombákat az EN 16882:2016 szabvány szerint kell tanúsítani.

(399) A fent említett plombák a következő esetekben távolíthatók el:

- veszélyhelyzetben,

- a sebességkorlátozó készülék vagy bármely más, az útbiztonságot szolgáló eszköz beépítése, beállítása vagy javítása esetén, feltéve, hogy az adatrögzítő készülék megbízhatóan és pontosan működik továbbra is, és azt egy jóváhagyott szerelő vagy műhely (a 6. fejezettel összhangban) a sebességkorlátozó készülék vagy bármely más, az útbiztonságot szolgáló eszköz beépítése után közvetlenül, illetve más esetekben hét napon belül újra leplombálja.

(400) A plombák eltávolításakor minden egyes alkalommal írásbeli nyilatkozatot kell tenni arról, hogy miért került erre sor, amelyet az illetékes hatóságnak át kell adni.

(401) A plombáknak a gyártó által kiutalt azonosító számot kell viselniük. Ennek a számnak egyedinek és minden más plombagyártó által kiutalt plombaszámtól különbözőnek kell lennie.

Ezen egyedi azonosító szám formátuma a következő: MMNNNNNNNN eltávolíthatatlan módon feltüntetve; MM a gyártó egyedi azonosítója (a nyilvántartás kezelése az Európai Bizottság illetékességi körébe tartozik), az NNNNNNNN pedig a plomba alfanumerikus, a gyártó által kiadott számok körében egyedi szám.

(402) A plombákon helyet kell hagyni, ahová a jóváhagyott szerelők, műhelyek vagy járműgyártók a 165/2014/EU rendelet 22. cikkének (3) bekezdése szerinti speciális jelet helyezhetnek el.

Ez a jel nem takarhatja ki a plomba azonosító számát.

(403) Amikor a plombagyártók az EN 16882:2016 szabvány szerint tanúsított plombamintát kapnak, nyilvántartásba kell venni őket egy külön erre a célra fenntartott adatbázisban, plombaazonosító számaikat pedig közzé kell tenni egy, az Európai Bizottság által meghatározott eljárással.

(404) A jóváhagyott műhelyek és járműgyártók a 165/2014/EU rendelet keretében csak az EN 16882:2016 szabvány szerint tanúsított olyan plombákat használhatnak, amelyek a fent említett adatbázisban bejegyzett plombagyártóktól származnak.

(405) A plombák gyártóinak és forgalmazóinak hiánytalan nyomonkövethetőségi nyilvántartást kell vezetniük a 165/2014/EU rendelet keretében történő felhasználás céljára eladott plombákról, és készen kell állniuk arra, hogy szükség esetén bármikor bemutassák ezt az illetékes nemzeti hatóságnak.

(406) A plomba egyedi azonosító számának láthatónak kell lennie az illesztési címkén.

6 ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK ÉS JAVÍTÁSOK

E melléklet 5.3. szakasza meghatározza azokat a követelményeket, amelyek a plombák eltávolításának azon körülményeire vonatkoznak, melyeket a 165/2014/EU rendelet 22. cikkének (5) bekezdése említ.

6.1 Szerelők, műhelyek és járműgyártók jóváhagyása

A tagállamoknak jóvá kell hagyniuk, rendszeresen ellenőrizniük kell és tanúsítaniuk kell a következő feladatokért felelős szerveket:

- beépítések,

- ellenőrzések,

- vizsgálatok,

- javítások.

Műhelykártyák megfelelő indoklás hiányában e melléklet szerint csak az adatrögzítő készülékek aktiválására, illetve kalibrálására feljogosított olyan szerelőknek és/vagy műhelyeknek adhatók ki:

- akik nem jogosultak vállalkozáskártya használatára,

- és akik egyéb szakmai tevékenysége nem jelent potenciális veszélyt a rendszer 10. függelékben előírt általános biztonságára.

6.2 Új vagy javított alkatrészek ellenőrzése

(407) Minden egyes eszköz esetében - akár új, akár javított - ellenőrizni kell, hogy a 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. és 3.3. szakaszban megállapított határokon belül megfelelően működik-e, és leolvasásai és a rögzített adatok tekintetében pontos-e.

6.3 A beépítés vizsgálata

(408) A járműbe beépítve a berendezés egészének (beleértve az adatrögzítő készüléket) meg kell felelnie a 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. és 3.3. szakaszban megállapított megengedhető tűréshatárokra vonatkozó előírásoknak. A berendezés egészét az 5.3. ponttal összhangban le kell plombálni, és annak kalibrálási funkciót is tartalmaznia kell.

6.4 Időszakos vizsgálatok

(409) A járműbe szerelt berendezések bármilyen javítását követően, a jármű jellemző együtthatójának vagy a gumiabroncsok tényleges kerületének megváltozása után, valamint ha a berendezés UTC ideje több mint 20 perccel eltér a pontos időtől, vagy ha a rendszám megváltozott, de az utolsó vizsgálattól számítva legalább kétévenként (24 hónap) egyszer a járművekbe beépített berendezések időszakos vizsgálatára kerül sor.

(410) E vizsgálatok a következők ellenőrzését foglalják magukban:

- az adatrögzítő készülék megfelelő működése, ideértve az adattárolási funkciót a tachográfkártyákon és a távoli kommunikációs leolvasókkal való kommunikációt,

- a 3.2.1. és 3.2.2. szakasz rendelkezéseit betartják a beépítésre vonatkozó megengedhető tűréshatár tekintetében,

- a 3.2.3. és 3.3. szakasz rendelkezéseit betartják,

- az adatrögzítő készüléken szerepel-e a típus-jóváhagyási jel,

- a 396. követelményben meghatározott illesztési címke, valamint a 225. követelményben meghatározott ismertető címke fel van erősítve,

- az abroncsok mérete és tényleges kerülete,

- a készülékhez nem csatlakozik manipulációs eszköz,

- a plombák a megfelelő helyen és jó állapotban vannak, és érvényes azonosító számmal rendelkeznek (a plombagyártó szerepel a Bizottság nyilvántartásában), valamint azonosító számaik megfelelnek az illesztési címkén olvasható jelöléseknek (lásd a 401. követelményt).

(411) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 3.9. szakaszban ("Események és/vagy hibák észlelése") felsorolt események valamelyike előfordult az utolsó ellenőrzés óta, és a menetíró készülék gyártója és/vagy a nemzeti hatóságok úgy vélik, hogy ez potenciális kockázatot jelenthet a készülék biztonsága szempontjából, a műhely köteles a következő tevékenységeket elvégezni:

a. összehasonlítja a sebességváltóhoz csatlakoztatott mozgásérzékelő azonosításai adatait a párosított mozgásérzékelőnek a járműegységben feljegyzett azonosítási adataival,

b. ellenőrzi, hogy az illesztési címkén feltüntetett információ egyezik-e a járműegység adatrekordjában szereplő információval,

c. ellenőrzi, hogy a mozgásérzékelő sorozatszáma és jóváhagyási száma - amennyiben ezek rá vannak nyomtatva a mozgásérzékelőre - megegyezik-e az adatrögzítő készülék adatmemóriájában tárolt információkkal,

d. összehasonlítja adott esetben a külső GNSS-eszköz ismertető címkéjén feltüntetett azonosítási adatokat a járműegység adatmemóriájában tárolt adatokkal.

(412) A műhelyeknek a vizsgálati jelentéseikben nyilván kell tartaniuk, ha sérült plombákat találtak, vagy manipulációs eszközöket fedeztek fel. E jelentéseket legalább két évig meg kell őrizniük, és kérésre bármikor az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk őket.

(413) A vizsgálatok során kalibrálást is kell végezni, és megelőző jelleggel le kell cserélni azokat a plombákat, amelyek elhelyezéséért az adott műhely felel..

6.5 A hibák mérése

(414) A hibamérést a beépítés alatt és a használat folyamán az alábbi feltételek mellett kell végrehajtani, mely feltételeket szabványosított tesztfeltételeknek kell tekintetni:

- terheletlen jármű a szokásos menetkész állapotban,

- gumiabroncsnyomás a gyártó előírásai szerint,

- gumiabroncskopás a nemzeti jog által megengedett határokon belül,

- a jármű mozgása:

- a járműnek saját motorerejével egyenes vonalban, sík terepen, 50 ± 5 km/h sebességgel kell előrehaladnia. A mérési távolság legalább 1 km.

- a vizsgálat alternatív módszerekkel, azaz például egy megfelelő próbapadon is elvégezhető, ha e módszer összevethető pontosságot nyújt.

6.6 Javítások

(415) A műhelyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy az adatrögzítő készülékről adatokat töltsenek le, hogy azután azokat visszaszolgáltassák az érintett fuvarozási vállalkozásnak.

(416) Amennyiben a korábban rögzített adatok letöltése nem lehetséges, mégpedig annak ellenére sem, hogy a műhely megjavította az adatrögzítő készüléket, a jóváhagyott műhelynek igazolást kell kiállítania a fuvarozási vállalkozások részére az adatok letölthetetlenségéről. A műhelyek minden kiállított igazolás egy másolatát kötelesek legalább egy évig megőrizni.

7 KÁRTYAKIBOCSÁTÁS

A tagállamok által bevezetett kártyakibocsátási eljárásoknak meg kell felelniük az alábbiaknak:

(417) A valamely kérelmező részére első alkalommal kibocsátott tachográfkártya száma egy konszekutív indexszel (adott esetben), egy csereindexszel és egy "0"-ról induló megújítási indexszel rendelkezik.

(418) Az ugyanazon ellenőrző szerv, ugyanazon műhely vagy ugyanazon fuvarozási vállalkozás számára kibocsátott, nem személyhez kötött tachográfkártyák kártyaszámai ugyanazzal a 13 számjeggyel kezdődnek, de különböző konszekutív indexszel rendelkeznek.

(419) A meglévő tachográfkártya cseréjeként kibocsátott tachográfkártya számának meg kell egyeznie a lecserélt kártya számával, a csereindex kivételével, amelyet egy egységgel kell megnövelni (sorrendben 0, ..., 9, A, ..., Z).

(420) A meglévő tachográfkártya cseréjeként kibocsátott tachográfkártya érvényességi idejének meg kell egyeznie a lecserélt kártya érvényességi idejével.

(421) Egy meglévő tachográfkártya megújításaként kibocsátott tachográfkártya számának meg kell egyeznie a megújított kártya számával, a csereindex kivételével, amelyet "0"-ra kell visszaállítani, és a megújítási index kivételével, amelyet egy egységgel kell megnövelni (sorrendben 0, ..., 9, A, ..., Z).

(422) Egy meglévő tachográfkártya adminisztratív adatok módosítása céljából történő cseréje a megújítás szabályait követi, ha a csere ugyanabban a tagállamban történik, vagy az első kibocsátás szabályait követi, ha a cserére egy másik tagállamban kerül sor.

(423) A nem személyre szóló műhely- vagy ellenőrzőkártyákon "A kártyatulajdonos családi neve" rovatot a műhely vagy az ellenőrző szerv nevével, illetve ha a tagállamok úgy döntenek, a szerelő vagy az ellenőrző tisztviselő nevével kell kitölteni.

(424) A tagállamoknak a 165/2014/EU rendelet 31. cikkének megfelelően elektronikus adatcserét kell folytatniuk annak érdekében, hogy az általuk kibocsátott járművezetői kártyák egyedisége biztosított legyen.

8 AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉKEK ÉS A TACHOGRÁFKÁRTYÁK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

8.1 Általános szempontok

E szakasz alkalmazásában az "adatrögzítő készülék" meghatározás az "adatrögzítő készülék vagy alkatrészei" fogalmát jelenti. A mozgásérzékelőt a járműegységgel, a külső GNSS-eszközt a járműegységgel, valamint a külső távoli kommunikációs eszközt a járműegységgel összekötő kábel(ek) típusjóváhagyása nem szükséges. Az adatrögzítő készülék által használt papírt az adatrögzítő készülék alkatrészének kell tekinteni.

A gyártók kérhetik az adatrögzítő készülékek alkatrészének (alkatrészeinek) típusjóváhagyását más adatrögzítő készülék alkatrészeivel együtt, feltéve, hogy minden egyes alkatrész megfelel e melléklet követelményeinek. A gyártók az adatrögzítő készülék típusjóváhagyását is kérelmezhetik.

Az e rendelet 2. cikkének 10. fogalommeghatározásában foglaltak szerint a járműegységek alkatrészei különbözőképpen lehetnek összeszerelve. Bármilyen is legyen a járműegység alkatrészeinek összeszerelése, a külső antenna és (adott esetben) a GNSS-vevőhöz vagy a távoli kommunikációs eszközhöz kapcsolt antennaelosztó nem képezik részét a járműegység típusjóváhagyásának.

Mindazonáltal azon gyártóknak, amelyek adatrögzítő készülékre vonatkozó típusjóváhagyást kaptak, nyilvánosan hozzáférhető listát kell vezetniük az egyes típusjóváhagyott járműeszközökkel, külső GNSS-eszközökkel és külső távoli kommunikációs eszközökkel kompatibilis antennákról és elosztókról.

(425) Az adatrögzítő készüléket valamennyi integrált kiegészítő készülékével együtt kell jóváhagyásra benyújtani.

(426) Az adatrögzítő készülék és a tachográfkártyák típusjóváhagyása során biztonsági, működési és interoperabilitási teszteket is végeznek. Ha e vizsgálatok kedvező eredménnyel zárulnak, arról megfelelő tanúsítványt kell kiállítani.

(427) A tagállamok típusjóváhagyó hatóságai mindaddig nem adnak ki típusbizonyítványt, amíg nem bocsátják rendelkezésükre az alábbiakat:

- biztonsági tanúsítvány (amennyiben e melléklet előírja),

- működési tanúsítvány,

- valamint interoperabilitási tanúsítvány (amennyiben e melléklet előírja),

arra az adatrögzítő készülékre vagy arra a tachográfkártyára vonatkozóan, amelyre a típusjóváhagyási kérelmet benyújtották.

(428) A készülék szoftverében, hardverében és a gyártásához felhasznált anyagok jellegét illetően végzett minden módosítást még a felhasználás előtt be kell jelenteni azon hatóságnak, amely a készüléket típusjóváhagyásban részesítette. E hatóság visszaigazolja a gyártó felé a típusjóváhagyás kiterjesztését, vagy kérheti a vonatkozó működési, biztonsági és/vagy interoperabilitási aktualizálását vagy megerősítését.

(429) A már beépített adatrögzítő készülék szoftverfrissítési eljárásait azon hatósághoz kell jóváhagyásra benyújtani, amely a készüléket típusjóváhagyásban részesítette. A szoftverfrissítés nem módosíthat vagy törölhet az adatrögzítő készülékben a járművezetői tevékenységre vonatkozóan tárolt egyetlen adatot sem. A szoftvert csak a készülék gyártójának felelősségére lehet frissíteni.

(430) Az előzőleg típusjóváhagyásban részesített adatrögzítő készülék frissítésére irányuló szoftvermódosítások típusjóváhagyása nem utasítható el, ha a szóban forgó módosítások csakis olyan funkciókat érintenek, amelyekre e melléklet nem tér ki. Az adatrögzítő készülék szoftverfrissítése kizárhatja új karakterkészletek bevezetését, amennyiben ez technikailag kivitelezhetetlen.

8.2 Biztonsági tanúsítvány

(431) A biztonsági tanúsítványt e melléklet 10. függelékének rendelkezéseivel összhangban kell kiállítani. Az adatrögzítő készülékek tanúsítandó alkatrészei a járműegység, a mozgásérzékelő, a külső GNSS-eszköz és a tachográfkártyák.

(432) Kivételes körülmények között, amikor a biztonsági tanúsítást végző hatóságok a biztonsági mechanizmusok elavultsága miatt megtagadják az új készülék tanúsítását, a típusjóváhagyást kizárólag ebben a konkrét és kivételes esetben továbbra is megadják, amennyiben nincs a rendeletnek megfelelő alternatív megoldás.

(433) Ebben az esetben az érintett tagállamnak haladéktalanul tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot, amely a típusjóváhagyás megadásától számított tizenkét naptári hónapon belül intézkedni kezd annak érdekében, hogy az eredeti biztonsági szint helyreálljon.

8.3 Működési tanúsítvány

(434) Minden típusjóváhagyást kérelmező személynek a tagállami jóváhagyó hatóságok rendelkezésére kell bocsátania minden olyan anyagot és dokumentumot, amelyet a hatóság szükségesnek talál.

(435) A gyártóknak a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül át kell adniuk a működési tesztek elvégzésére kijelölt laboratóriumok által kért, a típusjóváhagyásra jelölt termékek megfelelő mintáit és a kapcsolódó dokumentációt. A kérelemmel kapcsolatos minden költséget a kérelmezőnek kell viselnie. A laboratóriumoknak az üzleti szempontból érzékeny információkat bizalmasan kell kezelniük.

(436) A működési tanúsítványt csak a legalább a 9. függelékben meghatározott valamennyi működési teszt sikeres elvégzése után lehet kiadni a gyártónak.

(437) A működési tanúsítványt a típusjóváhagyó hatóság állítja ki. E tanúsítványnak - a kedvezményezett neve és a modell azonosítása mellett - részletesen fel kell sorolnia az elvégzett teszteket azok eredményeivel együtt.

(438) Az adatrögzítő készülékek bármely alkatrészének működési tanúsítványában fel kell tüntetni az adatrögzítő készülék összes többi, típusjóváhagyással rendelkező kompatibilis alkatrészének típus-jóváhagyási számát is, amelyeket szintén teszteltek a tanúsítás céljára.

(439) Minden adatrögzítő készülék működési tanúsítványában meg kell adni azt az ISO- vagy CEN-szabványt is, amely alapján a működési interfészt tanúsították.

8.4 Interoperabilitási tanúsítvány

(440) Az interoperabilitási teszteket egyetlen, az Európai Bizottság hatáskörébe és felelőssége alá tartozó laboratórium végzi.

(441) A laboratóriumnak a gyártók által benyújtott, interoperabilitási tesztekre irányuló kérelmeket beérkezésük sorrendjében kell nyilvántartásba vennie.

(442) A kérelem csak akkor kerül be hivatalosan a nyilvántartásba, ha a laboratórium birtokába kerül:

- az említett interoperabilitási tesztek végrehajtásához szükséges összes anyag és dokumentáció,

- a megfelelő biztonsági tanúsítvány,

- a megfelelő működési tanúsítvány.

A kérelem nyilvántartásba vételének dátumáról a gyártót értesíteni kell.

(443) A laboratórium nem végezhet interoperabilitási teszteket azon adatrögzítő készülékeken és tachográfkártyákon, amelyek részére nem adtak ki biztonsági tanúsítványt és működési tanúsítványt, kivéve a 432. követelményben ismertetett kivételes körülmények között.

(444) Az interoperabilitási tesztek végzését kérelmező gyártóknak vállalniuk kell, hogy az ezeket a teszteket végző laboratóriumnak hiánytalanul átadják az összes anyagot és dokumentációt, amelyet a tesztek elvégzéséhez rendelkezésre bocsátottak.

(445) Az interoperabilitási teszteket e melléklet 9. függelékének rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani valamennyi olyan típusú adatrögzítő készülék és tachográfkártya tekintetében:

- amelyek típusjóváhagyása még érvényben van, vagy

- amelyek típusjóváhagyása már folyamatban van, és érvényes interoperabilitási tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(446) Az interoperabilitási teszteknek ki kell terjedniük a használatban lévő adatrögzítő készülékek és tachográfkártyák valamennyi generációjára.

(447) A laboratórium csak akkor állítja ki a gyártó részére az interoperabilitási tanúsítványt, ha a megkívánt interoperabilitási tesztek mindegyike sikeresen zárult.

(448) Ha az interoperabilitási tesztek egy vagy több adatrögzítő készülék vagy tachográfkártya esetében sikertelenek, az interoperabilitási tanúsítvány nem állítható ki mindaddig, amíg a kérelmező gyártó nem hajtotta végre a szükséges módosításokat, és az interoperabilitási tesztek sikerrel nem zárulnak. A laboratórium az interoperabilitási hiba által érintett gyártók segítségével felderíti a probléma okát, és segíti a kérelmező gyártónak megtalálni a megfelelő műszaki megoldást. Amennyiben a gyártó módosította a terméket, az ő felelőssége tisztázni az illetékes hatóságokkal, hogy a biztonsági tanúsítvány és a működési tanúsítvány még érvényes-e.

(449) Az interoperabilitási tanúsítvány hat hónapig érvényes. Ezen időszak lejártával vissza kell vonni, ha a gyártó nem kapta meg a megfelelő típusbizonyítványt. Az interoperabilitási tanúsítványt a gyártó továbbítja a tagállam azon jóváhagyó hatóságának, amelyik a működési tanúsítványt kiállította.

(450) Azokat az elemeket, amelyek esetleg az interoperabilitási hiba hátterében állnak, tilos profitszerzésre vagy erőfölényes helyzet kialakítására felhasználni.

8.5 Típusbizonyítvány

(451) Amint a tagállam típusjóváhagyó hatósága kézhez vette a három szükséges tanúsítványt, kiállíthatja típusbizonyítványt.

(452) Az adatrögzítő készülék bármely alkatrészének típusbizonyítványában fel kell tüntetni az adatrögzítő készülék összes többi, típusjóváhagyással rendelkező interoperábilis alkatrészének típus-jóváhagyási számát is.

(453) A típusjóváhagyó hatóság a típusbizonyítvány gyártó részére történő kiállításával egyidejűleg köteles másolatot küldeni az interoperabilitási tesztek végrehajtásával megbízott laboratóriumnak.

(454) Az interoperabilitási tesztek elvégzéséért felelős laboratóriumnak nyilvános weboldalt kell fenntartania, amelyen folyamatosan frissíti azon adatrögzítőkészülék- és tachográfkártya-modellek listáját:

- amelyek tekintetében már nyilvántartásba vették az interoperabilitási tesztek elvégzésére irányuló kérelmet,

- amelyek interoperabilitási tanúsítványt kaptak (akár ideiglenes tanúsítványt is),

- amelyek típusbizonyítványt kaptak.

8.6 Különleges eljárás: első interoperabilitási tanúsítványok második generációs adatrögzítő készülékek és tachográfkártyák számára

(455) Egy második generációs adatrögzítő készülékből és egy második generációs tachográfkártyából (járművezetői, műhely-, ellenőrző-, és vállalkozáskártyák) álló első páros interoperábilissá nyilvánítását követő négy hónapban bármely ezen időszakban nyilvántartásba vett kérelemre kiállított interoperabilitási tanúsítványt (az első tanúsítványokat is) ideiglenesnek kell tekinteni.

(456) Ha ezen időszak végén valamennyi érintett termék interoperábilisnak bizonyul, az összes vonatkozó interoperabilitási tanúsítvány véglegessé válik.

(457) Ha az időszak alatt interoperabilitási hibák merülnek fel, az interoperabilitási tesztekkel megbízott laboratóriumnak azonosítania kell a problémák okait az összes érintett gyártó segítségével, és fel kell szólítania őket a szükséges módosítások végrehajtására.

(458) Ha ezen időszak végén továbbra is interoperabilitási problémák állnak fenn, az interoperabilitási tesztekkel megbízott laboratóriumnak az érintett gyártók és a típusjóváhagyó hatóságok közreműködésével fel kell derítenie az interoperabilitási hibák okait, és meg kell állapítania, hogy az érintett gyártóknak milyen módosításokat kell végrehajtaniuk. A műszaki megoldások keresése legfeljebb két hónapig tarthat, mely időszak lejárta után közös megoldás hiányában a Bizottság az interoperabilitási tesztekkel megbízott laboratóriummal való konzultációt követően eldönti, hogy mely készülék(ek) és kártyák kapnak végleges interoperabilitási tanúsítványt, és megindokolja döntését.

(459) Minden olyan interoperabilitási tesztre irányuló kérelmet, amelyet a laboratórium az első ideiglenes interoperabilitási tanúsítvány kiadása utáni négy hónapos időszak vége és a 455. követelményben említett bizottsági határozat dátuma között vett nyilvántartásba, félre kell tenni mindaddig, amíg az eredeti interoperabilitási problémák meg nem oldódnak. A kérelmeket a későbbiekben nyilvántartásba vételük sorrendjében kell feldolgozni.

1. függelék

ADATSZÓTÁR

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS

1.1. Az adattípusok meghatározásának megközelítése

1.2. Hivatkozások

2. AZ ADATTÍPUSOK MEGHATÁROZÁSAI

2.1. ActivityChangeInfo

2.2. Address

2.3. AESKey

2.4. AES128Key

2.5. AES192Key

2.6. AES256Key

2.7. BCDString

2.8. CalibrationPurpose

2.9. CardActivityDailyRecord

2.10. CardActivityLengthRange

2.11. CardApprovalNumber

2.12. CardCertificate

2.13. CardChipIdentification

2.14. CardConsecutiveIndex

2.15. CardControlActivityDataRecord

2.16. CardCurrentUse

2.17. CardDriverActivity

2.18. CardDrivingLicenceInformation

2.19. CardEventData

2.20. CardEventRecord

2.21. CardFaultData

2.22. CardFaultRecord

2.23. CardIccIdentification

2.24. CardIdentification

2.25. CardMACertificate

2.26. CardNumber

2.27. CardPlaceDailyWorkPeriod

2.28. CardPrivateKey

2.29. CardPublicKey

2.30. CardRenewalIndex

2.31. CardReplacementIndex

2.32. CardSignCertificate

2.33. CardSlotNumber

2.34. CardSlotsStatus

2.35. CardSlotsStatusRecordArray

2.36. CardStructureVersion

2.37. CardVehicleRecord

2.38. CardVehiclesUsed

2.39. CardVehicleUnitRecord

2.40. CardVehicleUnitsUsed

2.41. Certificate

2.42. CertificateContent

2.43. CertificateHolderAuthorisation

2.44. CertificateRequestID

2.45. CertificationAuthorityKID

2.46. CompanyActivityData

2.47. CompanyActivityType

2.48. CompanyCardApplicationIdentification

2.49. CompanyCardHolderIdentification

2.50. ControlCardApplicationIdentification

2.51. ControlCardControlActivityData

2.52. ControlCardHolderIdentification

2.53. ControlType

2.54. CurrentDateTime

2.55. CurrentDateTimeRecordArray

2.56. DailyPresenceCounter

2.57. Datef

2.58. DateOfDayDownloaded

2.59. DateOfDayDownloadedRecordArray

2.60. Distance

2.61. DriverCardApplicationIdentification

2.62. DriverCardHolderIdentification

2.63. Későbbi használatra fenntartva

2.64. EGFCertificate

2.65. EmbedderIcAssemblerId

2.66. EntryTypeDailyWorkPeriod

2.67. EquipmentType

2.68. EuropeanPublicKey

2.69. EventFaultRecordPurpose

2.70. EventFaultType

2.71. ExtendedSealIdentifier

2.72. ExtendedSerialNumber

2.73. FullCardNumber

2.74. FullCardNumberAndGeneration

2.75. Generation

2.76. GeoCoordinates

2.77. GNSSAccuracy

2.78. GNSSAccumulatedDriving

2.79. GNSSAccumulatedDrivingRecord

2.80. GNSSPlaceRecord

2.81. HighResOdometer

2.82. HighResTripDistance

2.83. HolderName

2.84. InternalGNSSReceiver

2.85. K-ConstantOfRecordingEquipment

2.86. KeyIdentifier

2.87. KMWCKey

2.88. Language

2.89. LastCardDownload

2.90. LinkCertificate

2.91. L-TyreCircumference

2.92. MAC

2.93. ManualInputFlag

2.94. ManufacturerCode

2.95. ManufacturerSpecificEventFaultData

2.96. MemberStateCertificate

2.97. MemberStateCertificateRecordArray

2.98. MemberStatePublicKey

2.99. Name

2.100. NationAlpha

2.101. NationNumeric

2.102. NoOfCalibrationRecords

2.103. NoOfCalibrationsSinceDownload

2.104. NoOfCardPlaceRecords

2.105. NoOfCardVehicleRecords

2.106. NoOfCardVehicleUnitRecords

2.107. NoOfCompanyActivityRecords

2.108. NoOfControlActivityRecords

2.109. NoOfEventsPerType

2.110. NoOfFaultsPerType

2.111. NoOfGNSSADRecords

2.112. NoOfSpecificConditionRecords

2.113. OdometerShort

2.114. OdometerValueMidnight

2.115. OdometerValueMidnightRecordArray

2.116. OverspeedNumber

2.117. PlaceRecord

2.118. PreviousVehicleInfo

2.119. PublicKey

2.120. RecordType

2.121. RegionAlpha

2.122. RegionNumeric

2.123. RemoteCommunicationModuleSerialNumber

2.124. RSAKeyModulus

2.125. RSAKeyPrivateExponent

2.126. RSAKeyPublicExponent

2.127. RtmData

2.128. SealDataCard

2.129. SealDataVu

2.130. SealRecord

2.131. SensorApprovalNumber

2.132. SensorExternalGNSSApprovalNumber

2.133. SensorExternalGNSSCoupledRecord

2.134. SensorExternalGNSSIdentification

2.135. SensorExternalGNSSInstallation

2.136. SensorExternalGNSSOSIdentifier

2.137. SensorExternalGNSSSCIdentifier

2.138. SensorGNSSCouplingDate

2.139. SensorGNSSSerialNumber

2.140. SensorIdentification

2.141. SensorInstallation

2.142. SensorInstallationSecData

2.143. SensorOSIdentifier

2.144. SensorPaired

2.145. SensorPairedRecord

2.146. SensorPairingDate

2.147. SensorSCIdentifier

2.148. SensorSerialNumber

2.149. Signature

2.150. SignatureRecordArray

2.151. SimilarEventsNumber

2.152. SpecificConditionRecord

2.153. SpecificConditions

2.154. SpecificConditionType

2.155. Speed

2.156. SpeedAuthorised

2.157. SpeedAverage

2.158. SpeedMax

2.159. TachographPayload

2.160. Későbbi használatra fenntartva

2.161. TDesSessionKey

2.162. TimeReal

2.163. TyreSize

2.164. VehicleIdentificationNumber

2.165. VehicleIdentificationNumberRecordArray

2.166. VehicleRegistrationIdentification

2.167. VehicleRegistrationNumber

2.168. VehicleRegistrationNumberRecordArray

2.169. VuAbility

2.170. VuActivityDailyData

2.171. VuActivityDailyRecordArray

2.172. VuApprovalNumber

2.173. VuCalibrationData

2.174. VuCalibrationRecord

2.175. VuCalibrationRecordArray

2.176. VuCardIWData

2.177. VuCardIWRecord

2.178. VuCardIWRecordArray

2.179. VuCardRecord

2.180. VuCardRecordArray

2.181. VuCertificate

2.182. VuCertificateRecordArray

2.183. VuCompanyLocksData

2.184. VuCompanyLocksRecord

2.185. VuCompanyLocksRecordArray

2.186. VuControlActivityData

2.187. VuControlActivityRecord

2.188. VuControlActivityRecordArray

2.189. VuDataBlockCounter

2.190. VuDetailedSpeedBlock

2.191. VuDetailedSpeedBlockRecordArray

2.192. VuDetailedSpeedData

2.193. VuDownloadablePeriod

2.194. VuDownloadablePeriodRecordArray

2.195. VuDownloadActivityData

2.196. VuDownloadActivityDataRecordArray

2.197. VuEventData

2.198. VuEventRecord

2.199. VuEventRecordArray

2.200. VuFaultData

2.201. VuFaultRecord

2.202. VuFaultRecordArray

2.203. VuGNSSADRecord

2.204. VuGNSSADRecordArray

2.205. VuIdentification

2.206. VuIdentificationRecordArray

2.207. VuITSConsentRecord

2.208. VuITSConsentRecordArray

2.209. VuManufacturerAddress

2.210. VuManufacturerName

2.211. VuManufacturingDate

2.212. VuOverSpeedingControlData

2.213. VuOverSpeedingControlDataRecordArray

2.214. VuOverSpeedingEventData

2.215. VuOverSpeedingEventRecord

2.216. VuOverSpeedingEventRecordArray

2.217. VuPartNumber

2.218. VuPlaceDailyWorkPeriodData

2.219. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord

2.220. VuPlaceDailyWorkPeriodRecordArray

2.221. VuPrivateKey

2.222. VuPublicKey

2.223. VuSerialNumber

2.224. VuSoftInstallationDate

2.225. VuSoftwareIdentification

2.226. VuSoftwareVersion

2.227. VuSpecificConditionData

2.228. VuSpecificConditionRecordArray

2.229. VuTimeAdjustmentData

2.230. Későbbi használatra fenntartva

2.231. Későbbi használatra fenntartva

2.232. VuTimeAdjustmentRecord

2.233. VuTimeAdjustmentRecordArray

2.234. WorkshopCardApplicationIdentification

2.235. WorkshopCardCalibrationData

2.236. WorkshopCardCalibrationRecord

2.237. WorkshopCardHolderIdentification

2.238. WorkshopCardPIN

2.239. W-VehicleCharacteristicConstant

2.240. VuPowerSupplyInterruptionRecord

2.241. VuPowerSupplyInterruptionRecordArray

2.242. VuSensorExternalGNSSCoupledRecordArray

2.243. VuSensorPairedRecordArray

3. ÉRTÉK- ÉS MÉRETTARTOMÁNY-MEGHATÁROZÁSOK

4. KARAKTERKÉSZLETEK

5. KÓDOLÁS

6. OBJEKTUMAZONOSÍTÓK ÉS ALKALMAZÁSAZONOSÍTÓK

6.1. Objektumazonosítók

6.2. Alkalmazásazonosítók

1. BEVEZETÉS

Ez a függelék az adatrögzítő készülékben és a tachográfkártyákon alkalmazandó adatformátumokat, adatelemeket és adatszerkezeteket határozza meg.

1.1. Az adattípusok meghatározásának megközelítése

Ez a függelék az adattípusok meghatározásához az 1. számú absztrakt szintaxisjelölést alkalmazza. Ez egyszerű és strukturált adatok definiálását teszi lehetővé anélkül, hogy maga után vonna valamilyen meghatározott átviteli szintaxist (kódolási szabályt), amely szükségszerűen alkalmazás- és környezetfüggő lenne.

Az ASN.1 típusú elnevezési szabályok összhangban vannak az ISO/IEC 8824-1 szabvánnyal. Ebből adódóan:

- amennyiben lehetséges, az adattípus jelentését magukban foglalják a kiválasztott nevek,

- amennyiben az adattípus egyéb adattípusokból tevődik össze, az adattípus elnevezése még mindig egyetlen alfabetikus karaktersorozat, amely nagybetűvel kezdődik, ugyanakkor a megfelelő jelentés megadása érdekében a néven belül alkalmaznak nagybetűket,

- általános szabályként az adattípusok elnevezései összefüggnek azon adattípusok nevével, amelyekből felépülnek, azon készülékkel, amelyben az adatokat tárolják, illetve az adatokkal összefüggő funkcióval.

Amennyiben egy ASN.1 típust egy másik szabvány részeként már meghatároztak, és az lényeges az adatrögzítő készülékben való felhasználás szempontjából, úgy ezen ASN.1 típust ebben a függelékben definiálni kell.

Annak érdekében, hogy a különböző kódolási szabályokat lehessen alkalmazni, ebben a függelékben néhány ASN.1 típust értéktartomány-azonosítóval kell korlátozni. Az értéktartomány-azonosítók meghatározását a 3. szakasz és a 2. függelék tartalmazza.

1.2. Hivatkozások

Ebben a függelékben a következő hivatkozások jelennek meg:

ISO 639 A nyelvek neveinek jelölésére alkalmazott kód. Első kiadás: 1988.

ISO 3166 Országok és igazgatási egységeik nevének kódjai. 1. rész: Országkódok, 2013.

ISO 3779 Közúti járművek. A jármű alvázszáma (VIN). Tartalom és felépítés. 2009.

ISO/IEC 7816-5 Azonosító kártyák. Integrált áramkörös kártyák. 5. rész: Az alkalmazásszolgáltatók nyilvántartásba vétele.

Második kiadás: 2004.

ISO/IEC 7816-6 Azonosító kártyák. Integrált áramkörös kártyák. 6. rész: Ágazatközi adatelemek a cseréhez, 2004 + 1. technikai helyesbítés: 2006.

ISO/IEC 8824-1 Információtechnológia. Az 1. számú absztrakt szintaxisjelölés (ASN.1): Az alapvető jelölési rendszer meghatározása. 2008 + 1. technikai helyesbítés: 2012 és 2. technikai helyesbítés: 2014.

ISO/IEC 8825-2 Információtechnológia. ASN.1 kódolási szabályok: A csomagolt kódolási szabályok (PER) meghatározása. 2008.

ISO/IEC 8859-1 Információtechnológia. 8 bites egyetlen bájtos kódolt grafikus karakterkészletek. 1. rész: 1. latin ábécé. Első kiadás: 1998.

ISO/IEC 8859-7 Információtechnológia. 8 bites egyetlen bájtos kódolt grafikus karakterkészletek. 7. rész: Latin/görög ábécé. 2003.

ISO 16844-3 Közúti járművek. Tachográf rendszerek. Mozgásérzékelő-interfész. 2004 + 1. technikai helyesbítés: 2006.

TR-03110-3 BSI / ANSSI TR-03110-3 számú műszaki iránymutatás: Fejlett biztonsági mechanizmusok géppel olvasható úti okmányokhoz és eIDAS-tokenhez. 3. rész: Egységes előírások, 2.20. verzió, 2015. február. 3.

2. AZ ADATTÍPUSOK MEGHATÁROZÁSAI

A következő adattípusok bármelyike esetében egy "ismeretlen" vagy "nem alkalmazható" tartalomnak megfelelő alapértelmezett érték az adatelem "FF" bájtokkal történő kitöltéséből áll.

Ellenkező értelmű jelzés hiányában valamennyi adattípus felhasználásra kerül mind az 1. generációs, mind a 2. generációs alkalmazásokban.

Az 1. és 2. generációs alkalmazásokhoz használt kártyaadattípusokra vonatkozóan az e függelékben meghatározott méret a 2. generációs alkalmazásra vonatkozó méret. A leolvasó elvileg már ismeri az 1. generációs alkalmazásra vonatkozó méretet. Az I. C. mellékletben szereplő, ilyen adattípusokra vonatkozó számozott követelmények az 1. generációs és a 2. generációs alkalmazásokra egyaránt vonatkoznak.

2.1. ActivityChangeInfo

Ezzel az adattípussal egy kétbájtos szóba be lehet kódolni a kártyaolvasó egység 00 óra 00 perckori állapotát és/vagy a járművezető 00 óra 00 perckori állapotát és/vagy egy járművezető vagy járműkísérő tevékenységváltásait és/vagy járművezetésiállapot-váltásait és/vagy kártyaállapot-váltásait. Ez az adattípus az 1C melléklet 105., 266., 291., 320., 321., 343. és 344. követelményével függ össze.

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett: ‘scpaattttttttttt'B (16 bit)

Az adatmemória-rögzítések (vagy a kártyaolvasó egység állapota) esetében:

‘s'B Kártyaolvasó egység:

‘0'B: JÁRMŰVEZETŐ,

‘1'B: JÁRMŰKÍSÉRŐ,

‘c'B Járművezetési állapot:

‘0'B: EGYEDÜLI,

‘1'B: SZEMÉLYZET,

‘p'B Járművezetői (vagy műhely-) kártya állapota a megfelelő kártyaolvasó egységben:

‘0'B: BEHELYEZVE, egy kártyát behelyeztek,

‘1'B: NINCS BEHELYEZVE, nem helyeztek be kártyát (vagy a kártyát kivették),

‘aa'B Tevékenység:

‘00'B: SZÜNET/PIHENÉS,

‘01'B: KÉSZENLÉT,

‘10'B: MUNKA,

‘11'B: JÁRMŰVEZETÉS,

‘ttttttttttt'B A váltás ideje: Az adott napon 00 óra 00 perc óta eltelt percek száma.

A járművezetői (vagy műhely-) kártya rögzítései (és a járművezető állapota) esetében:

‘s'B Kártyaolvasó egység (nem lényeges, ha ‘p' = 1, kivéve az alábbi megjegyzésben szereplő esetben):

‘0'B: JÁRMŰVEZETŐ,

‘1'B: JÁRMŰKÍSÉRŐ,

‘c'B Járművezetési állapot (‘p' = 0 esete) vagy

Következő tevékenység állapota (‘p' = 1 esete):

‘0'B: EGYEDÜLI,

‘0'B: ISMERETLEN

‘1'B: SZEMÉLYZET,

‘1'B: ISMERT (= kézi betáplálás)

‘p'B Kártyaállapot:

‘0'B: BEHELYEZVE, a kártyát behelyezték az adatrögzítő készülékbe,

‘1'B: NINCS BEHELYEZVE, a kártyát nem helyezték be (vagy a kártyát kivették),

‘aa'B Tevékenység (nem lényeges, ha ‘p' = 1 és ‘c' = 0, kivéve az alábbi megjegyzésben szereplő esetben):

‘00'B: SZÜNET/PIHENÉS,

‘01'B: KÉSZENLÉT,

‘10'B: MUNKA,

‘11'B: JÁRMŰVEZETÉS,

‘ttttttttttt'B A váltás ideje: Az adott napon 00 óra 00 perc óta eltelt percek száma.

Megjegyzés a "kártyakivétel" esetére:

A kártya kivételekor:

- ‘s' alkalmazható és azon kártyaolvasó egységet jelzi, amelyből a kártyát kivették,

- ‘c'-t 0-ra kell beállítani,

- ‘p'-t 1-re kell beállítani,

- ‘aa' az ekkor kiválasztott folyó tevékenység kódját kell, hogy tartalmazza,

Kézi betáplálás eredményeként a (kártyán eltárolt) szó ‘c' és ‘aa' bitjei később a betáplálásra tekintettel átírásra kerülhetnek.

2.2. Address

Egy cím.

codePage a 4. fejezetben meghatározott karakterkészletet adja meg,

address a meghatározott karakterkészlet felhasználásával kódolt cím.

2.3. AESKey

2. generáció:

Egy 128, 192 vagy 256 bit hosszúságú AES kulcs.

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.4. AES128Key

2. generáció:

Egy AES128 kulcs.

length az AES128 kulcs hosszát jelöli oktettben.

aes128Key egy 128 bit hosszúságú AES kulcs.

Érték-hozzárendelés:

A hosszúság értékének 16-nak kell lennie.

2.5. AES192Key

2. generáció:

Egy AES192 kulcs.

length az AES192 kulcs hosszát jelöli oktettben.

aes192Key egy 192 bit hosszúságú AES kulcs.

Érték-hozzárendelés:

A hosszúság értékének 24-nek kell lennie.

2.6. AES256Key

2. generáció:

Egy AES256 kulcs.

length az AES256 kulcs hosszát jelöli oktettben.

aes256Key egy 256 bit hosszúságú AES kulcs.

Érték-hozzárendelés:

A hosszúság értékének 32-nek kell lennie.

2.7. BCDString

A BCDString-et (BCD karaktersorozat) a binárisan kódolt decimális szám - Binary Code Decimal (BCD) - megjelenítésére kell alkalmazni. Ez az adattípus egy decimális számjegynek egy fél oktettel (4 bittel) való megjelenítésére szolgál. A BCDString az ISO/IEC 8824-1 "CharacterStringType" karaktersorozat-típusán alapul.

A BCDString "hstring" jelölést használ. A balról a legszélső hexadecimális számjegy az első oktett legjelentősebb féloktettje. Az oktettek többszörösének előállításához nulla vezető fél oktetteket kell beszúrni - szükség szerint - a balról a legszélső fél oktettől kezdve, az első oktettbe.

A megengedett számjegyek a következők: 0, 1 ... 9.

2.8. CalibrationPurpose

Ez a kód annak magyarázatát tartalmazza, hogy a kalibrálási paraméterek egy meghatározott sorozata miért került rögzítésre. Ez az adattípus az 1B melléklet 097. és 098. követelményével, valamint az 1C melléklet 119. követelményével függ össze.

Érték-hozzárendelés:

1. generáció:

‘00'H tartalék érték,

‘01'H aktiválás: az ismert kalibrálási paraméterek rögzítése a járműegység aktiválásának pillanatában,

‘02'H első beépítés: a járműegység aktiválása utáni első kalibrálás,

‘03'H beépítés: a járműegység első kalibrálása az aktuális járműben,

‘04'H időszakos vizsgálat.

2. generáció:

Az 1. generáció értékein túlmenően a következő értékeket kell alkalmazni:

‘05'H a vállalkozás által betáplált rendszám,

‘06'H időbeállítás kalibrálás nélkül,

‘07'H-tól ‘7F'H-ig RFU,

‘80'H-tól ‘FF'H-ig Gyártóspecifikus.

2.9. CardActivityDailyRecord

Olyan, kártyán tárolt információ, amely a járművezető adott naptári napon végzett tevékenységeire vonatkozik. Ez az adattípus az 1C melléklet 266., 291., 320. és 343. követelményével függ össze.

activityPreviousRecordLength az előző napi rekord teljes hossza, bájtokban kifejezve. A maximális értéket az e rekordokat tartalmazó OCTET STRING hossza adja meg (lásd: CardActivityLengthRange a 2. függelék 4. bekezdésében). Amennyiben ez a rekord a legrégebbi napi rekord, az activityPreviousRecordLength értékét 0-ra kell beállítani.

activityRecordLength e rekord teljes hossza, bájtokban kifejezve. A maximális értéket az e rekordokat tartalmazó OCTET STRING hossza adja meg.

activityRecordDate a rekord dátuma.

activityDailyPresenceCounter a kártya napijelenlét-számlálójának állása az adott napon.

activityDayDistance az adott napon megtett teljes távolság.

activityChangeInfo a járművezetőre vonatkozó ActivityChangeInfo adatsorozat az adott napon. Ez maximálisan 1440 értéket tartalmazhat (percenként egy tevékenységváltás). Ez az adatsorozat mindig magában foglalja a járművezető 00 óra 00 perckori állapotára vonatkozó activityChangeInfo kódot.

2.10. CardActivityLengthRange

Egy járművezetői vagy műhelykártyán a járművezető tevékenységi rekordjainak eltárolására rendelkezésre álló bájtok száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.11. CardApprovalNumber

A kártya típus-jóváhagyási száma.

Érték-hozzárendelés:

A jóváhagyási számot az Európai Bizottság megfelelő honlapján közzétett formában, azaz adott esetben például kötőjelekkel együtt kell megadni. A jóváhagyási számot balra kell igazítani.

2.12. CardCertificate

1. generáció:

Egy kártya nyilvános kulcsának tanúsítványa.

2.13. CardChipIdentification

Olyan, kártyán tárolt információ, amely a kártya integrált áramkörének (IC) azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 249. követelmény). Az icSerialNumber, valamint az icManufacturingReferences egyedileg azonosítják a kártya processzorlapkáját. Az icSerialNumber önmagában nem azonosítja egyedileg a kártya processzorlapkáját.

icSerialNumber az integrált áramkör sorozatszáma.

icManufacturingReferences az integrált áramkör gyártóspecifikus azonosítója.

2.14. CardConsecutiveIndex

Egy kártya konszekutív indexe [h) definíció].

Érték-hozzárendelés: (lásd: 1C melléklet 7. fejezete)

A növekedés sorrendje: ‘0, ..., 9, A, ..., Z, a, ..., z'

2.15. CardControlActivityDataRecord

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely azon ellenőrzésre vonatkozik, amelyen a járművezető utoljára átesett (1C melléklet, 274., 299., 327. és 350. követelmény).

controlType az ellenőrzés típusa.

controlTime az ellenőrzés dátuma és ideje.

controlCardNumber az ellenőrzést végző ellenőrző tisztviselőhöz tartozó FullCardNumber.

controlVehicleRegistration az ellenőrzött jármű rendszáma és a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam.

controlDownloadPeriodBegin és controlDownloadPeriodEnd az adott esetben letöltött időtartam.

2.16. CardCurrentUse

A kártya aktuális használatával kapcsolatos információ (1C melléklet, 273., 298., 326. és 349. követelmény).

sessionOpenTime az az idő, amikor a kártyát az aktuális használat céljából behelyezik. Ez az elem a kártya eltávolításakor nulla értéket kap.

sessionOpenVehicle az aktuálisan használt jármű azonosítása, amelynek beállítása a kártya behelyezésekor történik meg. Ez az elem a kártya eltávolításakor nulla értéket kap.

2.17. CardDriverActivity

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a járművezető tevékenységeire vonatkozik (1C melléklet, 267., 268., 292., 293., 321. és 344. követelmény).

activityPointerOldestDayRecord a legrégebbi teljes napi rekord tárolási helye kezdetének meghatározása (a bájtok száma a karakterlánc kezdetétől számítva) az activityDailyRecords karakterláncban. A maximális értéket a karakterlánc hossza adja meg.

activityPointerNewestRecord a legújabb napi rekord tárolási helye kezdetének meghatározása (a bájtok száma a karakterlánc kezdetétől számítva) az activityDailyRecords karakterláncban. A maximális értéket a karakterlánc hossza adja meg.

activityDailyRecords a járművezető tevékenységére vonatkozó adatok eltárolására rendelkezésre álló hely (adatstruktúra: CardActivityDailyRecord) minden olyan naptári napra, amikor a kártyát használták.

Érték-hozzárendelés: ez az oktettsorozat ciklikusan feltöltődik a CardActivityDailyRecord rekordjaival. Az első felhasználáskor az eltárolás a karakterlánc első bájtjánál kezdődik. Az összes új rekord hozzáfűződik az előző végéhez. Ha a karakterlánc megtelik, az eltárolás a karakterlánc első bájtjánál folytatódik, tekintet nélkül arra, hogy van-e szünet az adatelemeken belül. Mielőtt (az aktuális activityDailyRecord-ot megnövelve vagy új activityDailyRecord-ot felvéve) olyan új tevékenységadat kerülne a karakterláncba, amely régebbi tevékenységadatot vált fel, aktualizálni kell az activityPointerOldestDayRecord-ot, hogy a legrégebbi teljes napi rekord új helyét tükrözze, és ezen (új) legrégebbi teljes napi rekord activityPreviousRecordLength értékét 0-ra kell visszaállítani.

2.18. CardDrivingLicenceInformation

Olyan, járművezetői kártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonos járművezetői jogosítványának adataira vonatkozik (1C melléklet, 259. és 284. követelmény).

drivingLicenceIssuingAuthority a vezetői engedély kiállításáért felelős hatóság.

drivingLicenceIssuingNation azon hatóság helye szerinti ország, amely kiállította a vezetői engedélyt.

drivingLicenceNumber a vezetői engedély száma.

2.19. CardEventData

1. generáció:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonossal kapcsolatos eseményekre vonatkozik (I. C. melléklet, 260. és 318. követelmény).

CardEventData egy, az EventFaultType emelkedő értéke szerint rendezett cardEventRecords sorozat (kivéve a biztonság megsértésére tett kísérletekkel kapcsolatos rekordokat, amelyek a sorozat utolsó részében kerülnek összegyűjtésre).

cardEventRecords egy adott eseménytípus (vagy a biztonság megsértésére tett kísérletek eseményeire vonatkozó kategória) eseményrekordjainak sorozata.

2. generáció:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonossal kapcsolatos eseményekre vonatkozik (I. C. melléklet, 285. és 341. követelmény).

CardEventData egy, az EventFaultType emelkedő értéke szerint rendezett cardEventRecords sorozat (kivéve a biztonság megsértésére tett kísérletekkel kapcsolatos rekordokat, amelyek a sorozat utolsó részében kerülnek összegyűjtésre).

cardEventRecords egy adott eseménytípus (vagy a biztonság megsértésére tett kísérletek eseményeire vonatkozó kategória) eseményrekordjainak sorozata.

2.20. CardEventRecord

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonossal kapcsolatos eseményre vonatkozik (1C melléklet, 261., 286., 318. és 341. követelmény).

eventType az esemény típusa.

eventBeginTime az esemény kezdetének dátuma és ideje.

eventEndTime az esemény befejeződésének dátuma és ideje.

eventVehicleRegistration azon jármű rendszáma (VRN) és nyilvántartásba vétele szerinti tagállam, amelyben az esemény történt.

2.21. CardFaultData

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonossal összefüggő hibákra vonatkozik (1C melléklet, 263., 288., 318. és 341. követelmény).

CardFaultData az adatrögzítő készülék hibáira vonatkozó rekordok sorozata, amelyet a kártyahibák rekordjainak sorozata követ.

cardFaultRecords egy adott hibakategória (adatrögzítő készülék vagy kártya) hibarekordjainak sorozata.

2.22. CardFaultRecord

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonossal kapcsolatos hibára vonatkozik (1C melléklet, 264., 289., 318. és 341. követelmény).

faultType a hiba típusa.

faultBeginTime a hiba kezdetének dátuma és ideje.

faultEndTime a hiba befejeződésének dátuma és ideje.

faultVehicleRegistration azon jármű rendszáma (VRN) és nyilvántartásba vétele szerinti tagállam, amelyben a hiba történt.

2.23. CardIccIdentification

Olyan, kártyán tárolt információ, amely az integrált áramkörös kártya (IC-kártya) kártya azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 248. követelmény).

clockStop az óraleállítási üzemmód a 2. függelék definíciója szerint.

cardExtendedSerialNumber az IC-kártya egyedi sorozatszáma az ExtendedSerialNumber adattípus további meghatározása szerint.

cardApprovalNumber a kártya típus-jóváhagyási száma.

cardPersonaliserID a ManufacturerCode-ként kódolt kártyamegszemélyesítési azonosító.

embedderIcAssemblerId a beépítőről/IC-szerelőről szolgáltat információt.

icIdentifier a kártyán elhelyezett IC és az IC gyártójának azonosítója, az ISO/IEC 7816-6 szabvány meghatározása szerint.

2.24. CardIdentification

Olyan, kártyán tárolt információ, amely a kártya azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 255., 280., 310., 333., 359., 365., 371. és 377. követelmény).

cardIssuingMemberState a kártyát kiállító tagállam kódja.

cardNumber a kártya kártyaszáma.

cardIssuingAuthorityName a kártyát kiállító hatóság neve.

cardIssueDate az a dátum, amikor a kártyát kiállították az aktuális tulajdonosnak.

cardValidityBegin a kártya érvényessége kezdetének első napja.

cardExpiryDate az a dátum, amikor a kártya érvényessége lejár.

2.25. CardMACertificate

2. generáció:

A kártya nyilvános kulcsának tanúsítványa egy járműegységgel való kölcsönös hitelesítéshez. E tanúsítvány struktúráját a 11. függelék határozza meg.

2.26. CardNumber

Egy kártyaszám a g) definíció szerint.

driverIdentification a járművezető egyedi azonosítója egy tagállamban.

ownerIdentification egy vállalkozás, egy műhely vagy egy ellenőrző szerv egyedi azonosítója egy tagállamban.

cardConsecutiveIndex a kártya konszekutív indexe.

cardReplacementIndex a kártyacsere-index.

cardRenewalIndex a kártya megújítási indexe.

A választás első sorozata a járművezetői kártya számának kódolására, a választás második sorozata pedig a műhely-, az ellenőrző- és a vállalkozáskártya számának kódolására alkalmas.

2.27. CardPlaceDailyWorkPeriod

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely arra a helyre vonatkozik, ahol a munkanap kezdődik, illetve végződik (1C melléklet, 272., 297., 325. és 348. követelmény).

placePointerNewestRecord az utoljára aktualizált helyrekord indexe.

Érték-hozzárendelés: A helyrekord számlálójának megfelelő szám, amely a helyrekordoknak a szerkezetben való első előfordulásakor "0"-val kezdődik.

placeRecords a betáplált helyekre vonatkozó információkat tartalmazó rekordok sorozata.

2.28. CardPrivateKey

1. generáció:

A kártya privát kulcsa.

2.29. CardPublicKey

A kártya nyilvános kulcsa.

2.30. CardRenewalIndex

A kártya megújítási indexe [i) definíció].

Érték-hozzárendelés: (lásd e melléklet VII. fejezetét).

‘0' Első kiadás.

A növekedés sorrendje: "0, ..., 9, A, ..., Z"

2.31. CardReplacementIndex

A kártya csereindexe [j) definíció].

Érték-hozzárendelés: (lásd: e melléklet VII. fejezete).

‘0' Eredeti kártya.

A növekedés sorrendje: ‘0, ..., 9, A, ..., Z'

2.32. CardSignCertificate

2. generáció:

A kártya nyilvános kulcsának tanúsítványa aláíráshoz. E tanúsítvány struktúráját a 11. függelék határozza meg.

2.33. CardSlotNumber

Ez a kód egy járműegység két kártyaolvasó egységét különbözteti meg.

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.34. CardSlotsStatus

Ez a kód a járműegység két kártyaolvasó egységébe behelyezett kártyák típusát jelzi.

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett:‘ccccdddd'B

‘cccc'B A járműkísérői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártya típusának azonosítása,

‘dddd'B A járművezetői kártyaolvasó egységbe behelyezett kártya típusának azonosítása

a következő azonosító kódokkal:

‘0000'B nem helyeztek be kártyát,

‘0001'B járművezetői kártyát helyeztek be,

‘0010'B műhelykártyát helyeztek be,

‘0011'B ellenőrzőkártyát helyeztek be,

‘0100'B vállalkozáskártyát helyeztek be.

2.35. CardSlotsStatusRecordArray

2. generáció:

A CardSlotsStatus plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

recordType a rekord (CardSlotsStatus) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a CardSlotsStatus mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a CardSlotsStatus rekordok sorozata.

2.36. CardStructureVersion

Ez a kód a tachográfkártyán alkalmazott struktúra verzióját jelzi.

Érték-hozzárendelés:‘aabb'H:

‘aa'H A struktúraváltásokra vonatkozó index.

‘00'H az 1. generációs alkalmazások esetében

‘01'H a 2. generációs alkalmazások esetében

‘bb'H A magasabb helyértékű bájttal megadott struktúrához meghatározott adatelemek használatára vonatkozó váltások indexe.

‘00'H az 1. generációs alkalmazások e verziója esetében

‘00'H a 2. generációs alkalmazások e verziója esetében

2.37. CardVehicleRecord

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a jármű egy naptári nap alatti használati periódusára vonatkozik (1C melléklet, 269., 294., 322. és 345. követelmény).

1. generáció:

vehicleOdometerBegin a jármű kilométer-számlálójának értéke a jármű használati időszakának kezdetén.

vehicleOdometerEnd a jármű kilométer-számlálójának értéke a jármű használati időszakának befejeződésekor.

vehicleFirstUse a járműhasználat időszaka kezdetének dátuma és ideje.

vehicleLastUse a járműhasználat időszaka befejeződésének dátuma és ideje.

vehicleRegistration a jármű rendszáma és a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam.

vuDataBlockCounter a VuDataBlockCounter értéke a járműhasználat időszaka utolsó kivonásának alkalmával.

2. generáció:

Az 1. generáció adatelemein túlmenően a következő adatelemet kell alkalmazni:

VehicleIdentificationNumber a jármű egészére vonatkozó alvázszám.

2.38. CardVehiclesUsed

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonos által használt járművekre vonatkozik (1C melléklet, 270., 295., 323. és 346. követelmény).

vehiclePointerNewestRecord az utoljára aktualizált járműrekord indexe.

Érték-hozzárendelés: A járműrekord számlálójának megfelelő szám, amely a járműrekordoknak a szerkezetben való első előfordulásakor "0"-val kezdődik.

cardVehicleRecords a használt járművekre vonatkozó információkat tartalmazó rekordok sorozata.

2.39. CardVehicleUnitRecord

2. generáció:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely egy használatban lévő járműegységre vonatkozik (1C melléklet, 303. és 351. követelmény).

timeStamp a járműegység használati időszakának kezdete (azaz a járműegységbe való első kártyabehelyezés az adott időszakban).

manufacturerCode a járműegység gyártóját azonosítja.

deviceID egy gyártó járműegységtípusát azonosítja. Az érték gyártóspecifikus.

vuSoftwareVersion a járműegység szoftververziójának száma.

2.40. CardVehicleUnitsUsed

2. generáció:

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonos által használt járműegységekre vonatkozik (1C melléklet, 306. és 352. követelmény).

vehicleUnitPointerNewestRecord az utoljára aktualizált járműegységrekord indexe.

Érték-hozzárendelés: A járműegységrekord számlálójának megfelelő szám, amely a járműegységrekordoknak a szerkezetben való első előfordulásakor "0"-val kezdődik.

cardVehicleUnitRecords a használt járműegységekre vonatkozó információkat tartalmazó rekordok sorozata.

2.41. Certificate

Nyilvános kulcs tanúsító hatóság által kiállított tanúsítványa.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés: digitális aláírás a CertificateContent részleges visszanyerésével, a 11. függelékben meghatározott általános biztonsági mechanizmusoknak megfelelően: Aláírás (128 bájt) || nyilvános kulcs fennmaradó része (58 bájt) || tanúsító hatósági hivatkozás (8 bájt).

2. generáció:

Érték-hozzárendelés: Lásd: 11. függelék.

2.42. CertificateContent

1. generáció:

Nyilvános kulcs tanúsítványának (érthető) tartalma a 11. függelékben meghatározott általános biztonsági mechanizmusoknak megfelelően.

certificateProfileIdentifier a megfelelő tanúsítvány verziója.

Érték-hozzárendelés:‘01h' e verzió esetében.

certificationAuthorityReference a tanúsítványt kiállító tanúsító hatóságot azonosítja. Emellett utal e tanúsító hatóság nyilvános kulcsára.

certificateHolderAuthorisation a tanúsítványtulajdonos jogait azonosítja.

certificateEndOfValidity az a dátum, amikor a tanúsítvány hivatalosan lejár.

certificateHolderReference a tanúsítványtulajdonost azonosítja. Emellett utal a tulajdonos nyilvános kulcsára.

publicKey az a nyilvános kulcs, amelyet e tanúsítvány tanúsít.

2.43. CertificateHolderAuthorisation

A tanúsítványtulajdonos jogainak azonosítása.

1. generáció:

tachographApplicationID a tachográf-alkalmazás alkalmazásazonosítója.

Érték-hozzárendelés:‘FFh' ‘54h' ‘41h' ‘43h' ‘48h' ‘4Fh'. Ezen AID egy tulajdonosi, nem regisztrált alkalmazásazonosító, amely megfelel az ISO/IEC 7816-5 szabványnak.

equipmentType azon készüléktípus azonosítója, amelyhez a tanúsítvány kiadását tervezik.

Érték-hozzárendelés: az EquipmentType adattípussal összhangban. Értéke 0, ha a tanúsítvány a tagállamok egyikéből származik.

2. generáció:

tachographApplicationID a 2. generációs tachográfkártya alkalmazásazonosítójának (AID) 6 legfontosabb bájtját jelöli. A tachográfkártya-alkalmazás AID-ját a 6.2. fejezet határozza meg.

Érték-hozzárendelés:‘FF 53 4D 52 44 54'.

equipmentType a 2. generáció esetében megadott, azon készüléktípus azonosítója, amelyhez a tanúsítvány kiadását tervezik.

Érték-hozzárendelés: az EquipmentType adattípussal összhangban.

2.44. CertificateRequestID

Tanúsítási kérelem egyedi azonosítója. Ez egy járműegység nyilvános kulcsának azonosítójaként is felhasználható, amennyiben a tanúsítvány előállításának idején nem ismert azon járműegység sorozatszáma, amelyhez a kulcsot szánják.

requestSerialNumber a tanúsítási kérelemre vonatkozó sorozatszám, amely a gyártó és az alábbiakban megadott hónap tekintetében egyedi.

requestMonthYear a tanúsítási kérelem hónapjának és évének azonosítója.

Érték-hozzárendelés: A hónap (két számjegy) és az év (az utolsó két számjegy) BCD kódolása.

crIdentifier: azonosító a tanúsítási kérelem bővített sorozatszámtól való megkülönböztetésére.

Érték-hozzárendelés:‘FFh'.

manufacturerCode: a tanúsítványt kérő gyártó numerikus kódja.

2.45. CertificationAuthorityKID

Egy tanúsító hatóság (egy tagállam vagy az európai tanúsító hatóság) nyilvános kulcsának azonosítója.

nationNumeric a tanúsító hatóság numerikus nemzeti kódja.

nationAlpha a tanúsító hatóság alfanumerikus nemzeti kódja.

keySerialNumber sorozatszám a tanúsító hatóság különböző kulcsainak megkülönböztetésére, amennyiben bizonyos kulcsokat megváltoztatnak.

additionalInfo egy kétbájtos mező a további kódolás céljára (mindig az adott tanúsító hatóság szerint).

caIdentifier azonosító a tanúsító hatóság kulcsazonosítójának egyéb kulcsazonosítóktól való megkülönböztetésére.

Érték-hozzárendelés:‘01h'.

2.46. CompanyActivityData

Olyan, vállalkozáskártyán tárolt információ, amely a kártyával végrehajtott tevékenységekre vonatkozik (1C melléklet, 373. és 379. követelmény).

companyPointerNewestRecord az utoljára aktualizált companyActivityRecord indexe.

Érték-hozzárendelés: A vállalkozási tevékenységi rekord számlálójának megfelelő szám, amely a vállalkozási tevékenységi rekordnak a szerkezetben való első előfordulásakor "0"-val kezdődik.

companyActivityRecords az összes vállalkozási tevékenységi rekord sorozata.

companyActivityRecord az egy vállalkozási tevékenységre vonatkozó információk sorozata.

companyActivityType a vállalkozási tevékenység típusa.

companyActivityTime a vállalkozási tevékenység dátuma és ideje.

cardNumberInformation adott esetben a letöltött kártya kártyaszáma és a kártyát kiállító tagállam.

vehicleRegistrationInformation a letöltött, bezárt vagy kioldott jármű rendszáma és a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam.

downloadPeriodBegin és downloadPeriodEnd a járműegységből adott esetben letöltött időszak.

2.47. CompanyActivityType

Ez a kód egy vállalkozás által a vállalkozáskártyája használatával végrehajtott tevékenységet jelzi.

2.48. CompanyCardApplicationIdentification

Olyan, vállalkozáskártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 369. és 375. követelmény).

typeOfTachographCardId meghatározza az alkalmazott kártyatípust.

cardStructureVersion a kártyán alkalmazott struktúra verzióját határozza meg.

noOfCompanyActivityRecords a kártyán tárolható vállalkozási tevékenységi rekordok száma.

2.49. CompanyCardHolderIdentification

Olyan, vállalkozáskártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonos azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 372. és 378. követelmény).

companyName a tulajdonos vállalkozás neve.

companyAddress a tulajdonos vállalkozás címe.

cardHolderPreferredLanguage a kártyatulajdonos által előnyben részesített nyelv.

2.50. ControlCardApplicationIdentification

Olyan, ellenőrzőkártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 357. és 363. követelmény).

typeOfTachographCardId meghatározza az alkalmazott kártyatípust.

cardStructureVersion a kártyán alkalmazott struktúra verzióját határozza meg.

noOfControlActivityRecords a kártyán tárolható ellenőrző tevékenységi rekordok száma.

2.51. ControlCardControlActivityData

Olyan, ellenőrzőkártyán tárolt információ, amely a kártyával végrehajtott ellenőrző tevékenységre vonatkozik (1C melléklet, 361. és 367. követelmény).

controlPointerNewestRecord az utoljára aktualizált ellenőrző tevékenységi rekord indexe.

Érték-hozzárendelés: Az ellenőrző tevékenységi rekord számlálójának megfelelő szám, amely az ellenőrző tevékenységi rekordnak a szerkezetben való első előfordulásakor "0"-val kezdődik.

controlActivityRecords az összes ellenőrző tevékenységi rekord sorozata.

controlActivityRecord az egy ellenőrzésre vonatkozó információk sorozata.

controlType az ellenőrzés típusa.

controlTime az ellenőrzés dátuma és ideje.

controlledCardNumber az ellenőrzött kártya kártyaszáma és kiállító tagállama.

controlledVehicleRegistration az ellenőrzött jármű rendszáma és a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam.

controlDownloadPeriodBegin és controlDownloadPeriodEnd az adott esetben letöltött időtartam.

2.52. ControlCardHolderIdentification

Olyan, ellenőrzőkártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonos azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 360. és 366. követelmény).

controlBodyName a kártyatulajdonos ellenőrző szervének neve.

controlBodyAddress a kártyatulajdonos ellenőrző szervének címe.

cardHolderName az ellenőrzőkártya tulajdonosának neve és utóneve(i).

cardHolderPreferredLanguage a kártyatulajdonos által előnyben részesített nyelv.

2.53. ControlType

Ez a kód egy ellenőrzés alatt végrehajtott tevékenységeket jelzi. Ez az adattípus az 1C melléklet 126., 274., 299., 327. és 350. követelményével függ össze.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett:‘cvpdxxxx'B (8 bit)

‘c'B kártya letöltése:

‘0'B: a kártya ezen ellenőrző tevékenység alatt nem került letöltésre,

‘1'B: a kártya ezen ellenőrző tevékenység alatt letöltésre került

‘v'B járműegység letöltése:

‘0'B: a járműegység ezen ellenőrző tevékenység alatt nem került letöltésre,

‘1'B: a járműegység ezen ellenőrző tevékenység alatt letöltésre került

‘p'B nyomtatás:

‘0'B: ezen ellenőrző tevékenység alatt nem történt nyomtatás,

‘1'B: ezen ellenőrző tevékenység alatt történt nyomtatás

‘d'B kijelzés:

‘0'B: ezen ellenőrző tevékenység alatt a kijelzőt nem használták,

‘1'B: ezen ellenőrző tevékenység alatt a kijelzőt használták

‘xxxx'B Nem használt.

2. generáció:

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett:‘cvpdexxx'B (8 bit)

‘c'B kártya letöltése:

‘0'B: a kártya ezen ellenőrző tevékenység alatt nem került letöltésre,

‘1'B: a kártya ezen ellenőrző tevékenység alatt letöltésre került

‘v'B járműegység letöltése:

‘0'B: a járműegység ezen ellenőrző tevékenység alatt nem került letöltésre,

‘1'B: a járműegység ezen ellenőrző tevékenység alatt letöltésre került

‘p'B nyomtatás:

‘0'B: ezen ellenőrző tevékenység alatt nem történt nyomtatás,

‘1'B: ezen ellenőrző tevékenység alatt történt nyomtatás

‘d'B kijelzés:

‘0'B: ezen ellenőrző tevékenység alatt a kijelzőt nem használták,

‘1'B: ezen ellenőrző tevékenység alatt a kijelzőt használták

‘e'B útmenti kalibrálás-ellenőrzés:

‘0'B: a kalibrálási paraméterek ezen ellenőrző tevékenység alatt nem kerültek ellenőrzésre,

‘1'B: a kalibrálási paraméterek ezen ellenőrző tevékenység alatt ellenőrzésre kerültek,

‘xxx'B RFU.

2.54. CurrentDateTime

Az adatrögzítő készülék aktuális dátuma és ideje.

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.55. CurrentDateTimeRecordArray

2. generáció:

Az aktuális dátum és idő plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

recordType a rekord (CurrentDateTime) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a CurrentDateTime mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records az aktuális dátum- és időrekordok sorozata.

2.56. DailyPresenceCounter

Járművezetői vagy műhelykártyán tárolt számláló, amely eggyel nő minden olyan naptári napon, amelyen a kártya a járműegységbe behelyezésre kerül. Ez az adattípus az 1C melléklet 266., 299., 320. és 343. követelményével függ össze.

Érték-hozzárendelés: Folyamatos számozás, amelynek a maximális értéke = 9 999, a számozás 0-val kezdődik újra. A kártya első kiállításának idején a számot 0-ra kell beállítani.

2.57. Datef

Egy könnyen kinyomtatható numerikus formátumban kifejezett dátum.

Érték-hozzárendelés:

yyyy Év

mm Hónap

dd Nap

‘00000000'H Kifejezetten nem jelöl dátumot.

2.58. DateOfDayDownloaded

2. generáció:

A letöltés dátuma és időpontja.

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.59. DateOfDayDownloadedRecordArray

2. generáció:

A letöltés dátuma és időpontja plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

recordType a rekord (DateOfDayDownloaded) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a CurrentDateTime mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a letöltés aktuális dátumát és idejét tartalmazó rekordok sorozata.

2.60. Distance

A megtett távolság (a jármű két kilométerszámláló-értéke közötti különbség kilométerben).

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám. Az érték km-ben kifejezve a 0-tól 9 999 km-ig terjedő üzemelési tartományban.

2.61. DriverCardApplicationIdentification

Olyan, járművezetői kártyán tárolt információ, amely a kártya alkalmazásának azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 253. és 278. követelmény).

1. generáció:

typeOfTachographCardId meghatározza az alkalmazott kártyatípust.

cardStructureVersion a kártyán alkalmazott struktúra verzióját határozza meg.

noOfEventsPerType a kártyán eseménytípusonként tárolható események száma.

noOfFaultsPerType a kártyán hibatípusonként tárolható hibák száma.

activityStructureLength a tevékenységi rekordok eltárolására rendelkezésre álló bájtok számát jelzi.

noOfCardVehicleRecords a kártyán eltárolható járműrekordok száma.

noOfCardPlaceRecords a kártyán eltárolható helyek száma.

2. generáció:

Az 1. generáció adatelemein túlmenően a következő adatelemeket kell alkalmazni:

noOfGNSSADRecords a kártyán tárolható halmozott járművezetési GNSS-rekordok száma.

noOfSpecificConditionRecords a kártyán tárolható különlegeskörülmény-rekordok száma.

noOfCardVehicleUnitRecords a kártyán eltárolható járműrekordok száma.

2.62. DriverCardHolderIdentification

Olyan, járművezetői kártyán tárolt információ, amely a kártyatulajdonos azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 256. és 281. követelmény).

cardHolderName a járművezetői kártya tulajdonosának neve és utóneve(i).

cardHolderBirthDate a járművezetői kártya tulajdonosának születési dátuma.

cardHolderPreferredLanguage a kártyatulajdonos által előnyben részesített nyelv.

2.63. Későbbi használatra fenntartva

2.64. EGFCertificate

2. generáció:

Külső GNSS-eszköz nyilvános kulcsának tanúsítványa járműegységgel való kölcsönös hitelesítéshez. E tanúsítvány struktúráját a 11. függelék határozza meg.

2.65. EmbedderIcAssemblerId

Az IC-szerelőről szolgáltat információt.

countryCode a modulbeépítő kétbetűs országkódja az ISO 3166 szabványnak megfelelően.

moduleEmbedder a modulbeépítőt azonosítja.

manufacturerInformation a gyártó belső használatára.

2.66. EntryTypeDailyWorkPeriod

Ez a kód egy munkanap kezdetének és végének a helyét és a betáplálás körülményeit különbözteti meg.

1. generáció

Érték-hozzárendelés: az ISO/IEC8824-1 szabványnak megfelelően.

2. generáció

Érték-hozzárendelés: az ISO/IEC8824-1 szabványnak megfelelően.

2.67. EquipmentType

Ez a kód a készülékek különböző típusait különbözteti meg a tachográf-alkalmazás számára.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés: Az ISO/IEC8824-1 szabványnak megfelelően.

A 0 értéket a tagállam vagy Európa jelölésére kell fenntartani a tanúsítványok CHA mezőjében.

2. generáció:

Ugyanazokat az értékeket kell használni, mint az 1. generáció esetében, valamint a következő további értékeket:

1. megjegyzés:' A SealRecord tartalmazhatja adott esetben a Plaque (címke), az Adapter (adapter) és az External GNSS connection (külső GNSS-kapcsolat) 2. generációs értékeit, valamint a Vehicle Unit (járműegység) és a Motion Sensor (mozgásérzékelő) 1. generációs értékeit.

2. megjegyzés: A 2. generációs tanúsítvány CardHolderAuthorisation (CHA) adatmezőjében az (1), (2) és (6) értékek az adott berendezéstípusra vonatkozó kölcsönös hitelesítés tanúsítvány jelzéseként értelmezendők. A digitális aláírás létrehozására vonatkozó kapcsolódó tanúsítvány jelzéséhez a (17), (18) vagy (19) értéket kell használni.

2.68. EuropeanPublicKey

1. generáció:

Az európai nyilvános kulcs.

2.69. EventFaultRecordPurpose

Egy esemény vagy hiba rögzítésének okát feltüntető kód.

Érték-hozzárendelés:

a 10 legújabb (vagy utolsó) esemény vagy hiba egyike
a leghosszabb esemény az előfordulás utolsó 10 napjának egyikén
az utolsó 365 nap 5 leghosszabb eseményének egyike
a legutolsó esemény az előfordulás utolsó 10 napjának egyikén
a legsúlyosabb esemény az előfordulás utolsó 10 napjának egyikén
az utolsó 365 nap 5 legsúlyosabb eseményének egyike
az utolsó kalibrálás után történt első esemény vagy hiba
egy aktív/folyamatban levő esemény vagy hiba
RFU
gyártóra jellemző.

2.70. EventFaultType

Eseményt vagy hibát minősítő kód.

Érték-hozzárendelés:

1. generáció:

Általános események,
Nincsenek további részletek,
Érvénytelen kártya behelyezése,
Kártyaütközés,
Időátfedés,
Járművezetés megfelelő kártya nélkül,
Kártya behelyezése járművezetés közben,
Az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása,
Gyorshajtás,
Az áramellátás megszakadása,
Mozgásadatok hibája,
A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás,
RFU,
A járműegységgel kapcsolatos, a biztonság rendszer megsértésére tett kísérletek eseményei,
Nincsenek további részletek,
A mozgásérzékelő hitelesítési hibája,
A tachográfkártya hitelesítési hibája,
A mozgásérzékelő jogosulatlan cseréje,
A kártyaadatok bevitelét érintő integritási hiba,
A tárolt felhasználói adatokat érintő integritási hiba,
Belső adatátviteli hiba,
Jogosulatlan burkolatfelnyitás,
Hardverrongálás,
RFU,
Az érzékelővel kapcsolatos, a biztonság rendszer megsértésére tett kísérletek eseményei,
Nincsenek további részletek,
Hitelesítési hiba,
A tárolt adatok integritási hibája,
Belső adatátviteli hiba,
Jogosulatlan burkolatfelnyitás,
Hardverrongálás,
RFU,
Az adatrögzítő készülék hibái,
Nincsenek további részletek,
A járműegység belső hibája,
Nyomtatóhiba,
Kijelzőhiba,
Letöltési hiba,
Érzékelőhiba,
RFU,
Kártyahibák,
Nincsenek további részletek,
RFU,
RFU,
Gyártóspecifikus.

2. generáció:

Általános események,
Nincsenek további részletek,
Érvénytelen kártya behelyezése,
Kártyaütközés,
Időátfedés,
Járművezetés megfelelő kártya nélkül,
Kártya behelyezése járművezetés közben,
Az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása,
Gyorshajtás,
Az áramellátás megszakadása,
A mozgásadatok hibája,
A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás,
Időütközés (a GNSS és a járműegység belső órája között),
Kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel,
A GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya
Kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel,
RFU,
A járműegységgel kapcsolatos, a biztonsági rendszer megsértésére tett kísérletek eseményei,
Nincsenek további részletek,
A mozgásérzékelő hitelesítési hibája,
A tachográfkártya hitelesítési hibája,
A mozgásérzékelő jogosulatlan cseréje,
A kártyaadatok bevitelét érintő integritási hiba,
A tárolt felhasználói adatokat érintő integritási hiba,
Belső adatátviteli hiba,
Jogosulatlan burkolatfelnyitás,
Hardverrongálás,
A GNSS-rendszer manipulálásészlelése,
A külső GNSS-eszköz tanúsítványának érvényessége lejárt,
A külső GNSS-eszköz tanúsítványának érvényessége lejárt,
RFU,
Az érzékelővel kapcsolatos, a biztonsági rendszer megsértésére tett kísérletek eseményei,
Nincsenek további részletek,
Hitelesítési hiba,
A tárolt adatok integritási hibája,
Belső adatátviteli hiba,
Jogosulatlan burkolatfelnyitás,
Hardverrongálás,
RFU,
Az adatrögzítő készülék hibái,
Nincsenek további részletek,
A járműegység belső hibája,
Nyomtatóhiba,
Kijelzőhiba,
Letöltési hiba,
Érzékelőhiba,
Belső GNSS-vevőhiba,
Külső GNSS-eszköz.
Távoli kommunikációs eszköz,
ITS-interfész,
RFU,
Kártyahibák,
Nincsenek további részletek,
RFU,
RFU,
Gyártóspecifikus.

2.71. ExtendedSealIdentifier

2. generáció:

A bővített plombaazonosító egyedileg azonosítja a plombát (I. C. melléklet, 401. követelmény).

manufacturerCode a plomba gyártójának kódja.

sealIdentifier a gyártó egyedi plombájának azonosítója.

2.72. ExtendedSerialNumber

Készülék egyedi azonosítója. Egy készülék nyilvános kulcsának azonosítójaként is használható.

1. generáció:

serialNumber a készülék sorozatszáma, amely a gyártó, a készülék típusa, valamint az alábbiakban megadott hónap és év tekintetében egyedi.

monthYear a gyártás évének és hónapjának az azonosítása (vagy a sorozatszám kijelölésének azonosítása).

Érték-hozzárendelés: A hónap (két számjegy) és az év (az utolsó két számjegy) BCD kódolása.

type a készülék típusának azonosítója.

Érték-hozzárendelés: gyártóspecifikus, az ‘FFh' érték fenntartva.

manufacturerCode: típusjóváhagyással rendelkező készülék gyártóját azonosító numerikus kód.

2. generáció:

serialNumber lásd az 1. generációt

monthYear lásd az 1. generációt

type a készülék típusát jelöli.

manufacturerCode: lásd az 1. generációt.

2.73. FullCardNumber

Egy tachográfkártya teljes bizonyossággal történő azonosítására szolgáló kód.

cardType a tachográfkártya típusa.

cardIssuingMemberState a kártyát kiállító tagállam kódja.

cardNumber a kártyaszám.

2.74. FullCardNumberAndGeneration

2. generáció:

Egy tachográfkártya és generációjának teljes bizonyossággal történő azonosítására szolgáló kód.

fullcardNumber a tachográfkártyát azonosítja.

generation az alkalmazott tachográfkártya generációját jelzi.

2.75. Generation

2. generáció:

Az alkalmazott menetíró készülék generációját jelzi.

Érték-hozzárendelés:

‘00'H RFU

‘01'H 1. generáció

‘02'H 2. generáció

‘03'H ... ‘FF'H RFU

2.76. GeoCoordinates

2. generáció:

A földrajzi koordinátákat egész számként kell kódolni. Ezek az egész számok a ± DDMM.M többszörösei a szélesség, és a ± DDDMM.M többszörösei a hosszúság esetében. Itt ± DD, illetve ± DDD a fokokat, MM.M pedig a perceket jelöli.

latitude kódolása a ± DDMM.M formában lévő adat többszöröseként (10-szereseként) történik.

longitude kódolása a ± DDDMM.M formában lévő adat többszöröseként (10-szereseként) történik.

2.77. GNSSAccuracy

2. generáció:

A GNSS helyzetmeghatározási adatok pontossága [eee) definíció]. E pontosság kódolása egész számként történik, amely az X.Y érték többszöröse (10-szerese).

2.78. GNSSAccumulatedDriving

2. generáció:

Járművezetői vagy műhelykártyán abban az esetben eltárolt, a jármű GNSS-helyzetére vonatkozó információ, ha a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét (I. C. melléklet, 306. és 354. követelmény).

gnssADPointerNewestRecord az utoljára aktualizált halmozott járművezetési GNSS-rekord indexe.

Érték-hozzárendelés: a halmozott járművezetési GNSS-rekord számlálójának megfelelő szám, amely a halmozott járművezetési GNSS-rekordnak a szerkezetben való első előfordulásakor "0"-val kezdődik.

gnssAccumulatedDrivingRecords azon rekordok sorozata, amelyek annak az időpontnak a dátumát és idejét tartalmazzák, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét, valamint a jármű helyzetére vonatkozó adatokat.

2.79. GNSSAccumulatedDrivingRecord

2. generáció:

Járművezetői vagy műhelykártyán abban az esetben eltárolt, a jármű GNSS-helyzetére vonatkozó információ, ha a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét (I. C. melléklet, 305. és 353. követelmény).

timeStamp annak az időpontnak a dátuma és ideje, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét.

gnssPlaceRecord a jármű helyzetére vonatkozó információt tartalmazza.

vehicleOdometerValue a kilométer-számláló értéke abban az időpontban, amikor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét.

2.80. GNSSPlaceRecord

2. generáció:

A jármű GNSS-helyzetére vonatkozó információ (1C melléklet, 108., 109., 110., 296., 305., 347. és 353. követelmény).

timeStamp annak az időpontnak a dátuma és ideje, amikor a jármű GNSS-rendszer szerinti helyzete meghatározásra került.

gnssAccuracy a GNSS-helyzetmeghatározási adatok pontossága.

geoCoordinates a GNSS segítségével rögzített helyzet.

2.81. HighResOdometer

A jármű kilométer-számlálójának értéke: A jármű üzemelése alatt megtett távolságok összesített értéke.

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám. Az érték 1/200 km-ben kifejezve a 0-tól 21 055 406 km-ig terjedő működési tartományban.

2.82. HighResTripDistance

Egy út teljes egésze vagy annak egy része alatt megtett távolság.

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám. Az érték 1/200 km-ben kifejezve a 0-tól 21 055 406 km-ig terjedő működési tartományban.

2.83. HolderName

A kártyatulajdonos családi neve és utóneve(i).

holderSurname a tulajdonos családi neve. A családi név nem tartalmaz címeket.

Érték-hozzárendelés: Amennyiben nem egy meghatározott személy részére kiállított kártyáról van szó, a holderSurname ugyanazon információkat tartalmazza, mint a companyName, a workshopName vagy a controlBodyName.

holderFirstNames a tulajdonos utóneve(i) és utóneveinek kezdőbetűi.

2.84. InternalGNSSReceiver

2. generáció:

Információ arról, hogy a GNSS-vevő a járműegységen belül vagy kívül található. Az igaz azt jelenti, hogy a GNSS-vevő a járműegységen belül található. A hamis azt jelenti, hogy a GNSS-vevő a járműegységen kívül található.

2.85. K-ConstantOfRecordingEquipment

Az adatrögzítő készülék állandója [m) definíció].

Érték-hozzárendelés: Kilométerenkénti impulzusok a 0-tól 64 255 impulzus/km-ig terjedő működési tartományban.

2.86. KeyIdentifier

Egy nyilvános kulcs egyedi azonosítója, amely a kulcsra való hivatkozásra és annak kiválasztására szolgál. Ezen azonosító a kulcs tulajdonosát is azonosítja.

Az első választás alkalmas egy járműegység, tachográfkártya vagy külső GNSS-eszköz nyilvános kulcsára való hivatkozásra.

A második választás alkalmas egy járműegység nyilvános kulcsára való hivatkozásra (olyan esetekben, amikor a járműegység sorozatszáma a tanúsítvány elkészítésének idején nem ismert).

A harmadik választás alkalmas egy tagállam nyilvános kulcsára való hivatkozásra.

2.87. KMWCKey

2. generáció:

A járműegység-mozgásérzékelő pár esetében alkalmazott AES kulcs és a hozzá tartozó kulcsverzió. A részleteket lásd a 11. függelékben.

kMWCKey a járműegység-mozgásérzékelő pár esetében alkalmazott kulccsal összefűzött AES kulcs hossza.

keyVersion az AES kulcs verzióját jelzi.

2.88. Language

A nyelvet azonosító kód.

Érték-hozzárendelés: Két kisbetűből álló kóddal való kódolás az ISO 639 szabványnak megfelelően.

2.89. LastCardDownload

Az utolsó (ellenőrzéstől eltérő célból végrehajtott) kártyaletöltés járművezetői kártyán tárolt dátuma és ideje (1C melléklet, 257. és 282. követelmény). Ez a dátum a járműegységgel vagy bármely kártyaolvasóval aktualizálható.

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.90. LinkCertificate

2. generáció:

Az európai legfelső szintű hitelesítésszolgáltató kulcspárjai közötti kapcsolat tanúsítványa.

2.91. L-TyreCircumference

A gumiabroncsok tényleges kerülete [u) definíció].

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám, értéke 1/8 mm-ben kifejezve a 0-tól 8 031 mm-ig terjedő működési tartományban.

2.92. MAC

2. generáció:

A 11. függelékben meghatározott titkosító csomagoknak megfelelő, 8, 12 vagy 16 bájt hosszúságú titkosítási ellenőrző összeg.

2.93. ManualInputFlag

Kód annak azonosítására, hogy a kártyatulajdonos betáplált-e manuálisan járművezetői tevékenységeket a kártya behelyezésekor vagy sem (1B melléklet, 081. követelmény és 1C melléklet, 102. követelmény).

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.94. ManufacturerCode

Típusjóváhagyással rendelkező készülék gyártóját azonosító kód.

Az interoperabilitási vizsgálatok elvégzéséért felelős laboratórium kezeli és honlapján közzéteszi a gyártók azonosítására szolgáló kódok jegyzékét (1C melléklet, 454. követelmény).

Az interoperabilitási vizsgálatok elvégzéséért felelős laboratóriumhoz benyújtott kérelem alapján a gyártók azonosítására szolgáló kódokat ("ManufacturerCodes") ideiglenesen a tachográfok konstruktőreinek osztják ki.

2.95. ManufacturerSpecificEventFaultData

2. generáció:

A gyártóspecifikus hibakódok leegyszerűsítik a járműegységek hibaelemzését és karbantartását.

manufacturerCode a járműegység gyártóját azonosítja.

manufacturerSpecificErrorCode egy gyártóspecifikus hibakód.

2.96. MemberStateCertificate

Egy tagállam nyilvános kulcsának tanúsítványa, amelyet az európai tanúsító hatóság állít ki.

2.97. MemberStateCertificateRecordArray

2. generáció:

A tagállami tanúsítvány plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

recordType a rekord (MemberStateCertificate) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a MemberStateCertificate mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma. Az értéket 1-re kell állítani, mivel a tanúsítványok eltérő hosszúságúak lehetnek.

records a tagállami tanúsítványok sorozata.

2.98. MemberStatePublicKey

1. generáció:

Egy tagállam nyilvános kulcsa.

2.99. Name

Egy név.

codePage a 4. fejezetben meghatározott karakterkészletet adja meg,

name egy név, amelyet a meghatározott karakterkészlet felhasználásával kódolnak.

2.100. NationAlpha

Az országokra való alfabetikus hivatkozásnak összhangban kell lennie a nemzetközi közlekedésben a járműveken alkalmazott megkülönböztető jelekkel (az Egyesült Nemzetek Szervezete 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezménye).

Az országokra való alfabetikus hivatkozást és a numerikus kódokat ("Nation Alpha and Numeric codes") az 1C melléklet 440. követelményében meghatározottak szerint az interoperabilitási vizsgálatok elvégzésére kijelölt laboratórium honlapján vezetett jegyzékben kell feltüntetni.

2.101. NationNumeric

Numerikus hivatkozás egy országra.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2.100. adattípust (NationAlpha).

A fenti bekezdésben említett, az országokra való alfabetikus hivatkozást és a numerikus előírásokat ("Nation Alpha and Numeric specification") csak azt követően lehet módosítani vagy aktualizálni, hogy a kijelölt laboratórium megkapta a típusjóváhagyással rendelkező, digitális és intelligens menetíró készülékkel felszerelt járműegységek gyártóinak véleményét.

2.102. NoOfCalibrationRecords

Egy műhelykártyán tárolható kalibrálási rekordok száma.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2. generáció:

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.103. NoOfCalibrationsSinceDownload

A műhelykártyával annak utolsó letöltése óta elvégzett kalibrálások számát jelző számláló (1C melléklet, 317. és 340. követelmény).

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.104. NoOfCardPlaceRecords

Egy járművezetői vagy műhelykártyán tárolható helyrekordok száma.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2. generáció:

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.105. NoOfCardVehicleRecords

Egy járművezetői vagy műhelykártyán tárolható, a használt járművekre vonatkozó adatokat tartalmazó rekordok száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.106. NoOfCardVehicleUnitRecords

2. generáció:

Egy járművezetői vagy műhelykártyán tárolható, a használt járműegységekre vonatkozó adatokat tartalmazó rekordok száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.107. NoOfCompanyActivityRecords

Egy vállalkozáskártyán tárolható vállalkozási tevékenységi rekordok száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.108. NoOfControlActivityRecords

Egy ellenőrzőkártyán tárolható ellenőrző tevékenységi rekordok száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.109. NoOfEventsPerType

Egy kártyán eseménytípusonként tárolható események száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.110. NoOfFaultsPerType

Egy kártyán hibatípusonként tárolható hibák száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.111. NoOfGNSSADRecords

2. generáció:

Egy kártyán tárolható halmozott járművezetési GNSS-rekordok száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.112. NoOfSpecificConditionRecords

2. generáció:

Egy kártyán tárolható különlegeskörülmény-rekordok száma.

Érték-hozzárendelés: lásd a 2. függeléket.

2.113. OdometerShort

A jármű kilométer-számlálójának értéke rövid alakban.

Érték-hozzárendelés: Előjel nélküli bináris szám. Az érték km-ben kifejezve a 0-tól 9 999 999 km-ig terjedő működési tartományban.

2.114. OdometerValueMidnight

A jármű kilométer-számlálójának értéke éjfélkor egy adott napon (1B melléklet, 090. követelmény és 1C melléklet, 113. követelmény).

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.115. OdometerValueMidnightRecordArray

2. generáció:

Az OdometerValueMidnight plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

recordType a rekord (OdometerValueMidnight) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a OdometerValueMidnight mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records az OdometerValueMidnight rekordok sorozata.

2.116. OverspeedNumber

A gyorshajtási események száma a gyorshajtás legutóbbi ellenőrzése óta.

Érték-hozzárendelés: A 0 azt jelenti, hogy nem történt gyorshajtási esemény a gyorshajtás legutóbbi ellenőrzése óta, az 1 azt jelenti, hogy a gyorshajtás legutóbbi ellenőrzése óta egy gyorshajtási esemény fordult elő, ..., a 255 pedig azt jelenti, hogy a gyorshajtás legutóbbi ellenőrzése óta 255 vagy annál több gyorshajtási esemény fordult elő.

2.117. PlaceRecord

A munkanap kezdetének vagy végének helyére vonatkozó információ (1C melléklet, 108., 271., 296., 324. és 347. követelmény).

1. generáció:

entryTime a betáplálásra vonatkozó dátum és idő.

entryTypeDailyWorkPeriod a betáplálás típusa.

dailyWorkPeriodCountry a betáplált ország.

dailyWorkPeriodRegion a betáplált régió.

vehicleOdometerValue a kilométer-számláló értéke a hely betáplálása idején.

2. generáció:

Az 1. generáció értékein túlmenően a következő összetevőket kell alkalmazni:

entryGNSSPlaceRecord a rögzített hely és idő.

2.118. PreviousVehicleInfo

A kártya járműegységbe történő behelyezésekor a járművezető által előzőleg használt járműre vonatkozó információ (1B melléklet, 081. követelmény és 1C melléklet, 102. követelmény).

1. generáció:

vehicleRegistrationIdentification a jármű rendszáma és a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam.

cardWithdrawalTime a kártyakivétel dátuma és ideje.

2. generáció:

Az 1. generáció adatelemein túlmenően a következő adatelemet kell alkalmazni:

vuGeneration a járműegység generációját azonosítja.

2.119. PublicKey

1. generáció:

Nyilvános RSA kulcs.

rsaKeyModulus a kulcspár modulusa.

rsaKeyPublicExponent a kulcspár nyilvános kitevője.

2.120. RecordType

2. generáció:

hivatkozás rekordtípusra. Ez az adattípus a RecordArrays sorozatban szerepel.

Érték-hozzárendelés:

‘01’H
‘02’H
‘03’H
‘04’H
‘05’H
‘06’H
‘07’H
‘08’H
‘09’H
‘0A’H
‘0B’H
‘0C’H
‘0D’H
‘0E’H
‘0F’H
‘10’H
‘11’H
‘12’H
‘13’H
‘14’H
‘15’H
‘16’H
‘17’H
‘18’H
‘19’H
‘1A’H
‘1B’H
‘1C’H
‘1D’H
‘1E’H
‘1F’H
‘20’H
‘21’H
‘22’H to ‘7F’H
‘80’H to ‘FF’H
ActivityChangeInfo,
CardSlotsStatus,
CurrentDateTime,
MemberStateCertificate,
OdometerValueMidnight,
DateOfDayDownloaded,
SensorPaired,
Signature,
SpecificConditionRecord,
VehicleIdentificationNumber,
VehicleRegistrationNumber,
VuCalibrationRecord,
VuCardIWRecord,
VuCardRecord,
VuCertificate,
VuCompanyLocksRecord,
VuControlActivityRecord,
VuDetailedSpeedBlock,
VuDownloadablePeriod,
VuDownloadActivityData,
VuEventRecord,
VuGNSSADRecord,
VuITSConsentRecord,
VuFaultRecord,
VuIdentification,
VuOverSpeedingControlData,
VuOverSpeedingEventRecord,
VuPlaceDailyWorkPeriodRecord,
VuTimeAdjustmentGNSSRecord,
VuTimeAdjustmentRecord,
VuPowerSupplyInterruptionRecord,
SensorPairedRecord,
SensorExternalGNSSCoupledRecord,
RFU,
Gyártóspecifikus.

2.121. RegionAlpha

Alfabetikus hivatkozás egy meghatározott országon belüli régióra.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés:

2. generáció:

A RegionAlpha kódokat az interoperabilitási vizsgálatok elvégzésére kijelölt laboratórium honlapján vezetett jegyzékben kell feltüntetni.

2.122. RegionNumeric

Numerikus hivatkozás egy meghatározott országon belüli régióra.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés:

2. generáció:

A RegionNumeric kódokat az interoperabilitási vizsgálatok elvégzésére kijelölt laboratórium honlapján vezetett jegyzékben kell feltüntetni.

2.123. RemoteCommunicationModuleSerialNumber

2. generáció:

A távoli kommunikációs modul sorozatszáma.

2.124. RSAKeyModulus

1. generáció:

Az RSA kulcspár modulusa.

Érték-hozzárendelés: Nincs meghatározva.

2.125. RSAKeyPrivateExponent

1. generáció:

Az RSA kulcspár saját kitevője.

Érték-hozzárendelés: Nincs meghatározva.

2.126. RSAKeyPublicExponent

1. generáció:

Az RSA kulcspár nyilvános kitevője.

Érték-hozzárendelés: Nincs meghatározva.

2.127. RtmData

2. generáció:

Ennek az adattípusnak a meghatározását lásd a 14. függelékben.

2.128. SealDataCard

2. generáció:

Ezt az adattípust, amely a jármű különböző alkatrészeire erősített plombákra vonatkozó információkat tartalmazza, kártyán kell tárolni. Ez az adattípus az 1C melléklet 337. követelményével függ össze.

noOfSealRecords a sealRecords sorozatban található rekordok száma.

sealRecords a plombák rekordjainak sorozata.

2.129. SealDataVu

2. generáció:

Ezt az adattípust, amely a jármű különböző alkatrészeire erősített plombákra vonatkozó információkat tartalmazza, járműegységben kell tárolni.

sealRecords a plombák rekordjainak sorozata. Amennyiben 5-nél kevesebb plomba van, az EquipmentType értékét valamennyi nem használt sealRecords sorozatban 16-ra, azaz a "nem használt" értékre kell állítani.

2.130. SealRecord

2. generáció:

Ez az adattípus az alkatrészekre erősített plombákról tárol információkat. Ez az adattípus az 1C melléklet 337. követelményével függ össze.

equipmentType azt a készüléktípust azonosítja, amelyre a plomba rögzítve van.

extendedSealIdentifier a készülékre rögzített plomba azonosítója.

2.131. SensorApprovalNumber

Az érzékelő típus-jóváhagyási száma.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés: Nincs meghatározva.

2. generáció:

Érték-hozzárendelés:

A jóváhagyási számot az Európai Bizottság megfelelő honlapján közzétett formában, azaz adott esetben például kötőjelekkel együtt kell megadni. A jóváhagyási számot balra kell igazítani.

2.132. SensorExternalGNSSApprovalNumber

2. generáció:

A külső GNSS-eszköz típus-jóváhagyási száma.

Érték-hozzárendelés:

A jóváhagyási számot az Európai Bizottság megfelelő honlapján közzétett formában, azaz adott esetben például kötőjelekkel együtt kell megadni. A jóváhagyási számot balra kell igazítani.

2.133. SensorExternalGNSSCoupledRecord

2. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely a járműegységhez csatlakoztatott külső GNSS-eszköz azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 100. követelmény).

sensorSerialNumber a járműegységhez csatlakoztatott külső GNSS-eszköz sorozatszáma.

sensorApprovalNumber e külső GNSS-eszköznek a jóváhagyási száma.

sensorCouplingDate e külső GNSS-eszköz járműegységhez való csatlakoztatásának dátuma.

2.134. SensorExternalGNSSIdentification

2. generáció:

A külső GNSS-eszköz azonosítására vonatkozó információ (1C melléklet, 98. követelmény).

sensorSerialNumber a külső GNSS-eszköz bővített sorozatszáma.

sensorApprovalNumber a külső GNSS-eszköz jóváhagyási száma.

sensorSCIdentifier a külső GNSS-eszköz biztonsági alkatrészének azonosítója.

sensorOSIdentifier a külső GNSS-eszköz operációs rendszerének azonosítója.

2.135. SensorExternalGNSSInstallation

2. generáció:

Olyan, külső GNSS-eszközben tárolt információ, amely a külső GNSS-érzékelő beépítésére vonatkozik (1C melléklet, 123. követelmény).

sensorCouplingDateFirst a külső GNSS-eszköz járműegységhez való első csatlakoztatásának dátuma.

firstVuApprovalNumber a külső GNSS-eszközhöz csatlakoztatott első járműegység jóváhagyási száma.

firstVuSerialNumber a külső GNSS-eszközzel párosított első járműegység sorozatszáma.

sensorCouplingDateCurrent a külső GNSS-eszköz járműegységhez való aktuális csatlakoztatásának dátuma.

currentVuApprovalNumber a külső GNSS-eszközhöz aktuálisan csatlakoztatott járműegység jóváhagyási száma.

currentVUSerialNumber a külső GNSS-eszközhöz aktuálisan csatlakoztatott járműegység sorozatszáma.

2.136. SensorExternalGNSSOSIdentifier

2. generáció:

A külső GNSS-eszköz operációs rendszerének azonosítója.

Érték-hozzárendelés: gyártóspecifikus.

2.137. SensorExternalGNSSSCIdentifier

2. generáció:

Ezt a típust például a külső GNSS-eszköz kriptográfiai moduljának azonosítására kell alkalmazni.

A külső GNSS-eszköz biztonsági alkatrészének azonosítója.

Érték-hozzárendelés: alkatrészgyártó-specifikus.

2.138. SensorGNSSCouplingDate

2. generáció:

A külső GNSS-eszköz járműegységhez való csatlakoztatásának dátuma.

Érték-hozzárendelés: Nincs meghatározva.

2.139. SensorGNSSSerialNumber

2. generáció:

Ezt a típust a GNSS-vevő sorozatszámának tárolására kell alkalmazni, akár a járműegység belsejében, akár azon kívül található a GNSS-vevő.

A GNSS-vevő sorozatszáma.

2.140. SensorIdentification

Olyan, mozgásérzékelőben tárolt információ, amely a mozgásérzékelő azonosítására vonatkozik (1B melléklet, 077. követelmény és 1C melléklet, 95. követelmény).

sensorSerialNumber a mozgásérzékelő kibővített sorozatszáma (tartalmazza az alkatrészszámot és a gyártó kódját).

sensorApprovalNumber a mozgásérzékelő jóváhagyási száma.

sensorSCIdentifier a mozgásérzékelő biztonsági alkatrészének azonosítója.

sensorOSIdentifier a mozgásérzékelő operációs rendszerének azonosítója.

2.141. SensorInstallation

Olyan, mozgásérzékelőben tárolt információ, amely a mozgásérzékelő beépítésére vonatkozik (1B melléklet, 099. követelmény és 1C melléklet, 122. követelmény).

sensorPairingDateFirst a mozgásérzékelő járműegységgel való első párosításának dátuma.

firstVuApprovalNumber a mozgásérzékelővel párosított első járműegység jóváhagyási száma.

firstVuSerialNumber a mozgásérzékelővel párosított első járműegység sorozatszáma.

sensorPairingDateCurrent a mozgásérzékelő járműegységgel való aktuális párosításának dátuma.

currentVuApprovalNumber a mozgásérzékelővel aktuálisan párosított járműegység jóváhagyási száma.

currentVUSerialNumber a mozgásérzékelővel aktuálisan párosított járműegység sorozatszáma.

2.142. SensorInstallationSecData

Olyan, műhelykártyán tárolt információ, amely a mozgásérzékelők és a járműegységek párosításához szükséges biztonsági adatokra vonatkozik (1C melléklet, 308. és 331. követelmény).

1. generáció:

Érték-hozzárendelés: az ISO 16844-3 szabvánnyal összhangban.

2. generáció:

A 11. függelékben leírtak szerint egy műhelykártya legfeljebb három, járműegység-mozgásérzékelő párra vonatkozó kulcsot tárolhat. Ezeknek a kulcsoknak eltérő a kulcsverziója.

2.143. SensorOSIdentifier

A mozgásérzékelő operációs rendszerének azonosítója.

Érték-hozzárendelés: gyártóspecifikus.

2.144. SensorPaired

1. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely a járműegységgel párosított mozgásérzékelő azonosítására vonatkozik (1B melléklet, 079. követelmény).

sensorSerialNumber a járműegységgel aktuálisan párosított mozgásérzékelő sorozatszáma.

sensorApprovalNumber a járműegységgel aktuálisan párosított mozgásérzékelő jóváhagyási száma.

sensorPairingDateFirst a járműegységgel aktuálisan párosított mozgásérzékelő járműegységgel való első párosításának dátuma.

2.145. SensorPairedRecord

2. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely a járműegységgel párosított mozgásérzékelő azonosítására vonatkozik (1C melléklet, 97. követelmény).

sensorSerialNumber egy, a járműegységgel aktuálisan párosított mozgásérzékelő sorozatszáma.

sensorApprovalNumber a mozgásérzékelő jóváhagyási száma.

sensorPairingDate e mozgásérzékelő járműegységgel való párosításának dátuma.

2.146. SensorPairingDate

A mozgásérzékelő járműegységgel való párosításának dátuma.

Érték-hozzárendelés: Nincs meghatározva.

2.147. SensorSCIdentifier

A mozgásérzékelő biztonsági alkatrészének azonosítója.

Érték-hozzárendelés: alkatrészgyártó-specifikus.

2.148. SensorSerialNumber

A mozgásérzékelő sorozatszáma.

2.149. Signature

Egy digitális aláírás.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés: a 11. függelékben meghatározott általános biztonsági mechanizmusoknak megfelelően.

2. generáció:

Érték-hozzárendelés: a 11. függelékben meghatározott általános biztonsági mechanizmusoknak megfelelően.

2.150. SignatureRecordArray

2. generáció:

Aláírások sorozata plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

recordType a rekord (Signature) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a Signature mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma. Az értéket 1-re kell állítani, mivel az aláírások eltérő hosszúságúak lehetnek.

records az aláírások sorozata.

2.151. SimilarEventsNumber

A hasonló események száma egy adott napon (1B melléklet, 094. követelmény és 1C melléklet, 117. követelmény).

Érték-hozzárendelés: A 0-t nem lehet használni, az 1 azt jelenti, hogy csak egyetlen ilyen típusú esemény történt és lett eltárolva az adott napon, a 2 azt jelenti, hogy 2 ilyen típusú esemény történt az adott napon (csak egy került tárolásra), ..., a 255 pedig azt jelenti, hogy 255 vagy annál több ilyen típusú esemény történt az adott napon.

2.152. SpecificConditionRecord

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán vagy járműegységben tárolt információ, amely egy különleges körülményre vonatkozik (1C melléklet, 130., 276., 301., 328. és 355. követelmény).

entryTime a betáplálás dátuma és ideje.

specificConditionType a különleges körülményt azonosító kód.

2.153. SpecificConditions

Olyan, járművezetői vagy műhelykártyán vagy járműegységben tárolt információ, amely egy különleges körülményre vonatkozik (1C melléklet, 131., 277., 302., 329. és 356. követelmény).

2. generáció:

conditionPointerNewestRecord az utoljára aktualizált különlegeskörülmény-rekord indexe.

Érték-hozzárendelés: A különlegeskörülmény-rekord számlálójának megfelelő szám, amely a különlegeskörülmény-rekordnak a szerkezetben való első előfordulásakor "0"-val kezdődik.

specificConditionRecords a rögzített különleges körülményekre vonatkozó információkat tartalmazó rekordok sorozata.

2.154. SpecificConditionType

Egy különleges körülményt azonosító kód (1B melléklet, 050b., 105a., 212a. és 230a. követelmény, és 1C melléklet, 62. követelmény).

1. generáció:

Érték-hozzárendelés:

‘00'H RFU

‘01'H Menetíró készülék nem szükséges - Kezdet

‘02'H Menetíró készülék nem szükséges - Befejezés

‘03'H Kompon/vonaton megtett út

‘04'H ... ‘FF'H RFU

2. generáció:

Érték-hozzárendelés:

‘00'H RFU

‘01'H Menetíró készülék nem szükséges - Kezdet

‘02'H Menetíró készülék nem szükséges - Befejezés

‘03'H Kompon/vonaton megtett út - Kezdet

‘04'H Kompon/vonaton megtett út - Befejezés

‘05'H ... ‘FF'H RFU

2.155. Speed

A jármű sebessége (km/h).

Érték-hozzárendelés: km/h-ban kifejezett érték a 0-tól 220 km/h-ig terjedő működési tartományban.

2.156. SpeedAuthorised

A jármű maximális engedélyezett sebessége [bb) definíció].

2.157. SpeedAverage

Átlagsebesség egy előzetesen meghatározott időtartam alatt (km/h).

2.158. SpeedMax

Egy előzetesen meghatározott időtartam alatt mért maximális sebesség.

2.159. TachographPayload

2. generáció:

Ennek az adattípusnak a meghatározását lásd a 14. függelékben.

2.160. Későbbi használatra fenntartva

2.161. TDesSessionKey

1. generáció:

Egy háromszoros DES munkamenetkulcs.

Érték-hozzárendelés: nincs közelebbi meghatározás.

2.162. TimeReal

Egy kombinált dátum- és adatmezőre vonatkozó kód, ahol a dátum és az idő az 1970. január 1-je 00 ó. 00 p. 00 mp. (UTC) óta eltelt másodpercekben van kifejezve.

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett: Az 1970. január 1-je (UTC) éjfél óta eltelt másodpercek száma.

A legutolsó lehetséges dátum/idő 2106-ban található.

2.163. TyreSize

A gumiabroncs méreteinek jelölése.

Érték-hozzárendelés: a 92/23/EGK irányelvvel (HL L 129., 1992.3.31., 95. o.) összhangban.

2.164. VehicleIdentificationNumber

A jármű alvázszáma (VIN), amely a járműre mint egészre vonatkozik, rendszerint az alváz sosorzatszáma vagy az alvázkeret száma.

Érték-hozzárendelés: Az ISO 3779 szabvány fogalommeghatározása szerint.

2.165. VehicleIdentificationNumberRecordArray

2. generáció:

A jármű alvázszáma plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

recordType a rekord (VehicleIdentificationNumber) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a VehicleIdentificationNumber mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a járművek alvázszámainak sorozata.

2.166. VehicleRegistrationIdentification

A jármű Európára vonatkozóan egyedi azonosítása (rendszám és tagállam).

vehicleRegistrationNation azon ország, amelyben a jármű nyilvántartásba vétele történt.

vehicleRegistrationNumber a jármű rendszáma (VRN).

2.167. VehicleRegistrationNumber

A jármű rendszáma (VRN). A rendszámot a járművet nyilvántartásba vevő hatóság adja ki.

codePage a 4. fejezetben meghatározott karakterkészletet adja meg,

vehicleRegNumber a meghatározott karakterkészlet felhasználásával kódolt rendszám.

Érték-hozzárendelés: országspecifikus.

2.168. VehicleRegistrationNumberRecordArray

2. generáció:

A rendszám plusz a letöltési protokollban használt metaadatok.

recordType a rekord (VehicleRegistrationNumber) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a VehicleRegistrationNumber mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a járművek rendszámainak sorozata.

2.169. VuAbility

2. generáció:

A járműegységben arról tárolt információ, hogy a járműegységben használhatók-e az 1. generációba tartozó tachográfkártyák, vagy sem (1C melléklet, 121. követelmény).

Érték-hozzárendelés - Rendezett oktett:‘xxxxxxxa'B (8 bit)

Az 1. generáció támogatása szempontjából:

‘a'B A tachográfkártyák 1. generációjának támogatására való képesség

‘0' B Az 1. generáció támogatott,

‘1' B Az 1. generáció nem támogatott,

‘xxxxxxx'B RFU

2.170. VuActivityDailyData

1. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely egy adott naptári napon bekövetkező tevékenységváltásokra és/vagy járművezetésiállapot-váltásokra és/vagy kártyaállapot-váltásokra (1B melléklet, 084. követelmény és 1C melléklet, 105., 106. és 107. követelmény), valamint a kártyaolvasó egységek adott napon 00 óra 00 perckori állapotára vonatkozik.

noOfActivityChanges az ActivityChangeInfo szavak száma az activityChangeInfos sorozatban.

activityChangeInfos a járműegységben az adott napra tárolt ActivityChangeInfo szavak sorozata. Mindig tartalmaz két ActivityChangeInfo szót, amelyek megadják a két kártyaolvasó egység állapotát az adott napon 00:00-kor.

2.171. VuActivityDailyRecordArray

2. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely egy adott naptári napon bekövetkező tevékenységváltásokra és/vagy járművezetésiállapot-váltásokra és/vagy kártyaállapot-váltásokra (1C melléklet, 105., 106. és 107. követelmény), valamint a kártyaolvasó egységek adott napon 00 óra 00 perckori állapotára vonatkozik.

recordType a rekord (ActivityChangeInfo) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a ActivityChangeInfo mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a járműegységben az adott napra tárolt ActivityChangeInfo szavak sorozata. Mindig tartalmaz két ActivityChangeInfo szót, amelyek megadják a két kártyaolvasó egység állapotát az adott napon 00:00-kor.

2.172. VuApprovalNumber

A járműegység típus-jóváhagyási száma.

1. generáció:

Érték-hozzárendelés: Nincs meghatározva.

2. generáció:

Érték-hozzárendelés:

A jóváhagyási számot az Európai Bizottság megfelelő honlapján közzétett formában, azaz adott esetben például kötőjelekkel együtt kell megadni. A jóváhagyási számot balra kell igazítani.

2.173. VuCalibrationData

1. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely az adatrögzítő készülék kalibrálásaira vonatkozik (1B melléklet, 098. követelmény).

noOfVuCalibrationRecords a vuCalibrationRecords sorozatban található rekordok száma.

vuCalibrationRecords a kalibrálási rekordok sorozata.

2.174. VuCalibrationRecord

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely az adatrögzítő készülék kalibrálására vonatkozik (1B melléklet, 098. követelmény és 1C melléklet, 119. és 120. követelmény).

1. generáció:

calibrationPurpose a kalibrálás célja.

workshopName, workshopAddress a műhely neve és címe.

workshopCardNumber a kalibrálás alatt használt műhelykártyát azonosítja.

workshopCardExpiryDate a kártya érvényességi ideje.

vehicleIdentificationNumber a jármű alvázszáma.

vehicleRegistrationIdentification a rendszámot és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamot tartalmazza.

wVehicleCharacteristicConstant a jármű jellemző együtthatója.

kConstantOfRecordingEquipment a menetíró készülék állandója.

lTyreCircumference a kerék gumiabroncsainak tényleges kerülete.

tyreSize a járműre szerelt gumiabroncsok méreteinek jelölése.

authorisedSpeed a jármű engedélyezett sebessége.

oldOdometerValue, newOdometerValue a kilométer-számláló régi és új értékei.

oldTimeValue, newTimeValue a dátum és az idő régi és új értékei.

nextCalibrationDate a jóváhagyott felülvizsgálati szerv által legközelebb végrehajtandó, a CalibrationPurpose-ban meghatározott típusú kalibrálás dátuma.

2. generáció:

Az 1. generáció adatelemein túlmenően a következő adatelemet kell alkalmazni:

sealDataVu a jármű különböző alkatrészeire erősített plombákról szolgáltat információkat.

2.175. VuCalibrationRecordArray

2. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely az adatrögzítő készülék kalibrálásaira vonatkozik (1C melléklet, 119. és 120. követelmény).

recordType a rekord (VuCalibrationRecord) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a VuCalibrationRecord mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a kalibrálási rekordok sorozata.

2.176. VuCardIWData

1. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely a járműegységben a járművezetői kártyák vagy műhelykártyák behelyezésének és kivételének ciklusaira vonatkozik (1B melléklet, 081. követelmény és 1C melléklet, 103. követelmény).

noOfIWRecords a vuCardIWRecords sorozatban található rekordok száma.

vuCardIWRecords a kártyabehelyezés- és -kivételciklusokra vonatkozó rekordok sorozata.

2.177. VuCardIWRecord

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely a járműegységben egy járművezetői kártya vagy műhelykártya behelyezésének és kivételének ciklusára vonatkozik (1B melléklet, 081. követelmény és 1C melléklet, 102. követelmény).

1. generáció:

cardHolderName a járművezetői kártya vagy a műhelykártya tulajdonosának családi neve és utóneve(i) a kártyán tárolt formában.

fullCardNumber a kártya típusa, a kiállító tagállam, és a kártyaszám, a kártyán tárolt formában.

cardExpiryDate a kártya érvényességi ideje, a kártyán tárolt formában.

cardInsertionTime a behelyezés dátuma és ideje.

vehicleOdometerValueAtInsertion a jármű kilométer-számlálójának értéke a kártya behelyezésekor.

cardSlotNumber azon kártyaolvasó egység, amelybe a kártyát be kell helyezni.

cardWithdrawalTime a kivétel dátuma és ideje.

vehicleOdometerValueAtWithdrawal a jármű kilométer-számlálójának értéke a kártya kivételekor.

previousVehicleInfo a járművezető által használt előző járműről tartalmaz információt, a kártyán tárolt formában.

manualInputFlag egy olyan jelölő, amely a kártyatulajdonos által a kártya behelyezésekor manuálisan betáplált járművezetői tevékenységeket azonosítja.

2. generáció:

A fullCardNumber helyett a 2. generáció adatstruktúrája a következő adatelemeket alkalmazza.

fullCardNumberAndGeneration a kártya típusa, a kiállító tagállam, a kártyaszám és a generáció, a kártyán tárolt formában.

2.178. VuCardIWRecordArray

2. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely a járműegységben a járművezetői kártyák vagy műhelykártyák behelyezésének és kivételének ciklusaira vonatkozik (1C melléklet, 103. követelmény).

recordType a rekord (VuCardIWRecord) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a VuCardIWRecord mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a kártyabehelyezés- és -kivételciklusokra vonatkozó rekordok sorozata.

2.179. VuCardRecord

2. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely egy használatban lévő tachográfkártyára vonatkozik (I. C. melléklet, 132. követelmény).

cardNumberAndGenerationInformation a használt kártya teljes kártyaszáma és generációja (2.74. adattípus).

cardExtendedSerialNumber a kártya mesterfájljában található EF_ICC fájlból kiolvasott érték.

cardStructureVersion a DF_Tachograph_G2 fájlban található EF_Application_Identification fájlból kiolvasott érték.

cardNumber a DF_Tachograph_G2 fájlban található EF_Identification fájlból kiolvasott érték.

2.180. VuCardRecordArray

2. generáció:

Olyan, járműegységben tárolt információ, amely a szóban forgó járműegységben használt tachográfkártyákra vonatkozik). Ez az információ a járműegység és a kártya közötti problémák elemzésére szolgál (1C melléklet, 132. követelmény).

recordType a rekord (VuCardRecord) típusát jelöli. Érték-hozzárendelés: Lásd: RecordType

recordSize a VuCardRecord mérete bájtokban kifejezve.

noOfRecords a sorozatban található rekordok száma.

records a járműegységben használt tachográfkártyákra vonatkozó rekordok sorozata.

2.181. VuCertificate

Egy járműegység nyilvános kulcsának tanúsítványa.

2.182. �

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R0799 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R0799&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016R0799-20180417 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016R0799-20180417&locale=hu